ÇäåÍÊèêÇÊ€èÇäâÑÇÑÇʯ€ÇäÙÏÏ€´´

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "ÇäåÍÊèêÇÊ€èÇäâÑÇÑÇʯ€ÇäÙÏÏ€´´"

النسخ

1 UNOM sl«w M «Êu «± π WM d H ± v œub«œb F«Â ± WM d Lu o«u*«

2 WôHB«r WOd F«d B W u NL f Oz œb F«««d U u ô vuj 5 vmh«ë ÈœU?Bô«ÊËUF?«UH«vK WI«u*«ÊQ?A ± WM ± µ r «d ffiffiffi ± ر Ø a U du?i«v lu*«vu?o W u?nlë W?OdF«dB? W un?l qb«wdu ËbK W}MH«bU*«ËbM UHUD vk WI«u*U ± WM r «d W??ôM r b??i ÊQ??A vi d??ù«w?}??lm«p?më W?}?d?F«d??B?? W u?n??l?? W?u?J s} ± µ µ µ W}MH«b?U*«r bi ŸËd?A c}?hm vj d ôëœ n µ WL?}I W}dF?«dB W un?l' ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ± Ø Ø± a U du?i«v lu*«w}z«ua?f«oum*«d ud WOdF«dB W unl W?uJ 5 j *«UHô«vK WI«u*U ± WM r «d ÁU?C??I0 Èc«Ë W?UD«ŸU?D W «u? rœ ZUd ÊQ?A W?O?LM?K W?O?d?H«WU?u«Ë U?ÎOU?Lz«Îö?O?N? WO?dF«d?B? W u?nl? W?uJ( W?O?LMK W?Od?H«WU?u«`O? ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ± Ø Ø a U dui«v lu*«5ômë ±πµπ ÂUF vui?«uhö vu{ù«uuëd «vk WI?«u*«ÊQA ± WM r «d ± Ø Ø a U 5d v lu*«wœu%ô«u?ou* Ë W}dF«dB W un?l vuj s} W bmjù«vku«vëb«odd«wfu ŸËdA? U U ± WM µ µ r «d ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi WUF«WFHM*«UL s ÕËdD v{«_«s UΫb W?U? hob œu? vk WI«u*U? ± WM µ r «d WDA v? U?N?«b????ô U?OM*«WE?U?ô? W?O??U W?U? W??OJK WËbK W??uKL*«ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Ÿ«e?ô«Ë ÕöB?ô«

3 W}dF«dB W unl f}z «d ± WM ± µ r wmh«ë ÍœUB²ô«ÊËUF²«UHð«wKŽ WI«u*«ÊQAÐ wðu³oł W¹ unlłë WOÐdF«dB W¹ unlł w²ujš 5Ð ± ر Ø a U²Ð d¼ui«w lu*«w u NL'«f }z ª ub«s ±µ± œu *«h vk Ÿöô«bF ª «u«fkð WI«u bfë d b} Ë œu W?Od?F«d?B? W u?n??l? v?uj 5 vmh«ë ÈœU?B??ô«ÊËU?F??«U?H«vK oëë kh??ô??«l p? Ë ± ر Ø a U?? du??i«v? lu*«vu????o?? W u??n??l??ë ffi obb«da v O«ÕU H«b ± WM V ±µ v W unl'«wuzd b ffi  ± WM qd ± o«u*«± WM? ±± v œu??i??f*«t?????kð «d??i««c v?k»«um«f?kð?? o«ë ffi  ± WM uou µ o«u*«

4 vmh«ë ÈœUBô«ÊËUF«UH«WOÐdF«dB W¹ unlł WuJŠ 5Ð wðu³oł W¹ unlł WuJŠË vu?o W unl? WuJË vëb«êëuf««ë U?NK9Ë WOdF«d?B W unl? WuJ Ê 5dD«bF ULO ULNO UA*«Ë WOU*«Ë œubô««ë UNK9Ë 5I??O?I??A«sbK «j?d v«u? ù«u ö??ë W?O?? U??«j«Ëd«s U??ÎöD«UL?NM ÎöLË U?LNO? U?LNO?uJ 5 W«b?B«Ë ÊËUF«d?«Ë rœ v ULNM ÎW? Ë ª ui(«v «ËU*«Ë œu *«Â«dô«b U vk dl*«êëuf«uö WOLM vk vk U vk UIH«bI vë_«œu *«WœU?B?ô«ôU:«v U?L?NMO ÊËUF?«U?ö W?OLMË dud? vk ÊUdD«qL?F U?L??ô«Ë ql?f«ôu Ð? lo?u p v U 0 U O?UJù«Ë qzu?u«w UJ W?OMH«Ë sbk «v 5uMF*«Ë 5O?FO WœUB?ô«Ë W U ЫWDA_«nK? v ffi ULNM q v WOLM«U KDË rðm U0 WOU«œU *«vk U WU WHB sbk «5 ÈœUBô«ÊËUF«qLA ffi ULô«UËdAË WœUBô«U«b«cOHM ± ffi YU d l Ë WdA WœUB«UËdA UA ffi œuam*«wolm«uëda cohm WU WËœ v WdA WDA cohm ffi sbuf*«5dd«öj W UM ÊËUFK Èd të W cohm

5 µ WU«œU *«UÐ v «u WOuuMJ«Ë WO?LKF«ôU:«WU sbk «5 vmh«êëuf«qla u?bë U?UDI«nK?? v W?b?I?? U?O?uuMJ «b???«Ë œu?u*«5?%ë oo? D ÊUJù«qIM«sbF?«Ë jhm«wud«ë UdNJ«WUMB«Èd«W?«e«WU»U??A«v?ö?ù«Ë vl?okf??«ë vlkf«êëu?f?«w??ô?b«w?u?o?«u?*«ë U?Ð?«ffi ULNM q v du*««d )«s œuhö p Ë WOMb«ÊuA«Ë W{Ud«Ë WF«d«œU *««d )«Ë «d? )«œu od s vmh«êëuf«ôuð? v 5dD«5 oom«r W?F?O? l  ö? U0 W?d??A*«W?O?LKF««U?IK?«Ë «ËbM«W?U? Ë UU?O? «Ë U?uKF*«Ë ffi 5Ëb«UU WU)«œU *«W?d??A? W U?Aù U?L?N?O U?)«ŸUD?I«sbK «U??uJ lð?a ffi 5dD«5 UNOK UHô«r v«ë da*«âulô««ôu:«v UNUA U9 WœU«œU *«U?OUJû UÎI? WB?B?*«ôU?:«v V b«d? W?U vk ÊUdD«qL?F ffi ULNM q v UN ulf*«wle_«ë `z«uk«ë 5«uIK UÎIËË ULNbK Èb WU*«WFU«œU *«ULEM*«Èb WœUBô«Ë WOU*«ULNH«uË U?LNUUO oom dg ÊUdD«ËUA ffi WOËb«Ë WOdF«UR*«Ë WMU«œU *«vmn*«ë ÈœU?B??ô«U?AM«W? U2Ë ql?f«ë W?U?ù«qO?N? vk d q ql?f ffi sbk «s >q v W U«5«uIK UÎI dü«dd«wud

6 WFU«œU *«W œub?ô«uuam«êu? U1 sc«ë dü«bk «v Êu?LOI*«Ë d q UU? lc ffi noc*«bk «v WI D*«WLE_«Ë 5«uIK WOMN*«Ë *«vëb«êëu?f?««ë W Uzd W?d??A? vmë ÈœU?B?«ÊËU? F W M' q?oja r UN?LN ÊuJ vu? O W un?l s WOU*«Ë œu?bô««ëë WOd?F«dB W un?l s ÊËU F??K W?O??Ð?O«d??«W? ƒ.b?ië W?d???A*«UU?AM«vK? ooi?% qo v 5BB?*«Ë «d )«s Á«d s0 UN?LN «œ v 5F? Ê WMÐKË ffi rnkl ÂUE lcë UHô««c W?O?d?F«d?B?? W u?n??l? v»ëum?u p Ë Ëd?C?«V? U?N???K? WMÐK«b?I??F vëb«êëu F««u v?idù«ë vd F«ÊËU F«ŸU D vu?ë vu O W u?nlë œubô«dz«œ vuë W UF*«UN«Ëœ U?ULô docô«ë œ«bù«èdb*«vu'«s s ÊuK2 U?NO U?AË vu?o'«vu?'«s WOu?*«Ác W?OU*«Ë œub?ô««u ffi sbk «v ÊËUF«UöF WOMF*«UN'«WU da WœU(«œU *««bm Ë UuKF? W s dogk ÕU Bù«s buf?*«5d D«b_ uð ô ffi vu«dd«s WOU WI«u vk ub(«êëœ UHô««c cohm okf ZzU Ë da WOU«œU *«ffi WOUuKb««uMI«od s UÎœË UHô««c cohm s Ÿ«e È v qbh«r da WU«œU *«ÂU9S b?o?h vu?? UD d? vik a U s «Î U???«U?HM«e?O? U?Hô««c qb ffi sbuf*«5dd«èb WOK«b«««dù«

7 da WF«d«œU *«Î UM p Ë 5?dD«5 œu???*«u?hôu U??Hô««c vk W?? ö«öb?f??«èd?& W?I«u? bf u?f?h*«w U öb?f«`? BË U?LNM d? È t bi? vu? VK vk ffi ULNb WF *«WOuUI«««dû UÎIË 5dD«ö da WU)«œU *«d D? r U? Èd? WKU2 œb* U?ÎOzU?IK œb?ðë «u?m fl? U?Hô««c ÊUd? b? ffi W tud UN«q tzun v t d ÎWU dü«sbuf*«5dd«b co?hm«u v v«uëda*«ë Z?«d «qlj U?Hô««cN qlf«u?n U vë ffi UÎ U «e ô UHô«Ê u UL UNM UNô«v nu ÊËœ W?GKU? 5K s ± ر Ø a U? du??i«wmb? v lëë U??Hô««c d? ffi WOuUI«WOÐ(««ULNM qj WOdF«s s vu O W unl WuJ WOdF«dB W unl WuJ t«ëœ UO vu WOU*«Ë œubô«d Ë db dô Øœ vëb«êëuf«d Ë

8 UHô«œuM W dc sbk «5 WœUBô«Ë W UЫöB«Ë j«ëd«oolfë eef v UHô«bN nk??? v U?L???ô«Ë ql??f«ôu?ð? lo?u p? v U0 UUJù«Ë qzu?u?«w?uj c?ohm vk U? sbk «5 ÈœU?B?ô«ÊËU?F«qL?AË WœUB??ô«Ë W UÐ?«WDA_«l Ë WdA WœUB«UËdA UA? ULô«UËdAË WœUBô«U«b«œu?AM*«WO?LM«UËd?A c?o?hm WU WËœ v W?d?A? WDA co?hm YU d ffi sbuf*«5dd«öj W UM ÊËUFK Èd të W cohm UÐ? v «u WO?uuMJ«Ë WO?LKF«ôU:«WU? sbk «5 vmh«êëuf?«qlaë u?bë U?UDI«nK?? v W?b?I?? U?O?uuMJ «b???«Ë œu?u*«5?%ë oo? D ÊUJù«qIM«sb?F?«Ë jhm«w?ud«ë Ud?NJ«W?UMB«Èd?«W«e«W?U? v?ö?ù«ë v? L?OK?F?«Ë v? LKF«ÊËU??F?«W??ô?B?«W U??O?«U? *«Ë U?Ð??«ffi ULNM q v du*««d )«s œuhö p Ë WOMb«ÊuA«Ë W{Ud«Ë»U A«

9 π W} U )«d Ë «d ± WM r W } U )«d Ë ± Ø Ø± a U??? œu?b«± µ r È u??n???l??'««d??i?«vk Ÿöô«b???F WOd?F«dB? W un?l v?uj 5 vmh«ë ÈœUB?ô«ÊËU?F«UH?«vK WI«u?*«ÊQA ª ± ر Ø a U dui«v lu*«vu O W unlë ª ± Ø Øµ a U»«uM«fKÐ WI«u vkë ª ± Ø Ø a U W unl'«f}z b}«o bb vkë d bo Ë œu W u?n?l v?uj 5 vmh«ë ÈœU?B??ô«ÊËUF?«U?H«W?}L?d«b d?'«v d?am W } U )«d Ë Èd `U ± ر Ø a U dui«v lu*«vu O W unlë WOdF«dB ± Ø Ø s «Î U «UHô««cN qlfôë ± Øπر± a U b

10 ± W}dF«dB W unl f}z «d ± WM r qšb«wdýu² ËbK W}MH«bŽU*«ËbM UHðUDš wkž WI«u*UÐ wi dù«w}lm²«pmðë W}ÐdF«dB W unlł WuJŠ s}ð wj d ôëœ n µ WL}IÐ W}ÐdF«dB W unl' W M r bið ÊQAÐ W}z«uAF«oÞUM*«d ud² W}MH«bŽU*«r bið ŸËdA c}hm² ± Ø Ø± a U²Ð d¼ui«w lu*«w u NL'«f }z ª ub«s ±µ± œu *«h vk Ÿöô«bF d b} Ë œu ª «u«fkð WI«u bfë W?uJ s?} qb«wdu??? ËbK W?}MH«b??U?*«ËbM U?HU?D vk oëë W?}dF«d?B? W un?l?' WôM r? bi ÊQ?A vi d?ù«w}?lm«pmë W?}d?F«dB? W u?nl? W}z«uA?F«oUM*«d ud W}MH«bU*«r bi ŸËd?A c}hm vj d ôëœ n µ W?L}I ffi o bb«da khô«l p Ë ± Ø Ø± a U dui«v lu*«v O«ÕU H«b ± WM ÊU v W unl'«wuzd b  ± WM uu ±π o«u*«± WM? ±± v œu??i??f*«t?????kð «d??i««c v?k»«um«f?kð?? o«ë ffi  ± WM uou µ o«u*«

11 U HU D qb«wdu ËbK W}MH«bU*«ËbM W}z«uAF«oUM*«d ud W}MH«bU*«r bi ŸËdA WOd F«d B W u NL

12 ± W OLMK vid ù«p M «pm³«foz VzU½ II UOKLŽ ŸUDI«UOKLŽ pm «Ê«uM WOLMK vidù«pm «01 B.P Abidjan 01 P-EG ŸËdA*«r WôM*«r COTE D IVOIRE Telephone: (225) Web Site: II UOKLF«fOzd«VzU a U«dB dô Ø d u«ub«vuf vëb«êëuf«d Ë vëb«êëuf««ë vb Ÿ dui«wodf«db W unl +(202) ÊuHOK +(202) fu

13 ± d u«bo«vuf b?u*«.b?i ŸËd?A q«b«w?du? ËbK W?OMH«bU?*«ËbM Ÿu?{u*«ffi WOz«uAF«oUM*«duD WOMH«U HU D pm ««d?? vk rjfk?_ pm «W?O??LMK vi?d?ù«pm «s W?U?O rjo? V?«bË [ s be ô W?ôM vik*«wod?f«db W u?nl `M vk W?I«u*U ËbK W?OMH«b?U?*«ËbM œ «u? s WôM?*U? W?Ë n WzU?LF?»U? ffi pm K lu«q«b«wdu ŸËdA*«W}z«uA?F«oUM*«d ud W}MH«bU*«ŸËdA? q u9 u WôM*«s bn«ë W?I? D*«W?UF?«ËdA«v?Ë UHô««c?N oôk? *«v œb?;«ëda«ë œu?m «vk Î UM UœU L??«- v«vi d?ù«w}?lm?«ëbmb W?U )«` M*«U?U H«ôu? uëd vk b???f U???L??}??? U???N??}? U?A*«d???ü XË s U???NK b???f r? U???L?? q d? v ffi qu *«UHôUD s eð ô «Î e qja v«ë WU F«Ëd A«Â«b«Ë VôË vk bufu ÂeK t»ud)««c vk ti«u0 vik*«bnf ffi œb;«ëda«ë œum UË uc*««dú WôM*«ZUd Ë ŸËd?A? È q u?l?? pm «VU? s «e?«È W?ôM*«Ác r? b?i qja ô WôM*«r bi - Èd? «d_ WÐ}? Ë vk Ë vze qja ŸËdA*«WDA_ WÐ?} QAM ffi U NK s WId*«ËdA«Ë œum «vkë o U vk rji?«u vk b}q«rjœuf s ud q} c l»u? D)««c N W? I?d*«W??M«U? Ë a U?«Ë l}?u?u vi?k*«s ÎWU?} ffi pm «l}u a U v UHM«e} UHô««c qb Ë vë_«d_u WôH q d bi«ë «dô«ozU u I «ukchë ÂbI vk} Ø b}«r}i*«ql*«duiu vl}kù«vj*«a U«

14 ± s WUO WI«u*«X9 WOdF«dB W unl db dô Ø ub«vëb«êëuf«d Ë a U lou WOLMK vidù«pm «ÂbI vko Ø bo«roi*«ql*«duiu vlokù«vj*«a U«

15 ±µ ± o ôk *«UNÞËdýË U¼œuMÐË W M*««b¼ W?}MH?«b?U?*«r b??i ŸËd?A? q u? 9 «d?_ vik??lk W?ôM*«Ác? r b?i - ± ŸËd??A*«qL??A Ë ŸËd??A?*«b?F U?L??}? t? } U? A*«W??}?z«u?A??F?«oUM*«d u?d s}}ü«s}uj*«wuf?ô«êuj*««c qla Ë W?}MH«U«b«Ë ŸËdA?LK œ«bù«± ÊuJ*«b?U??* ql?? d? r b??i v s}??b?b???*«s}??}mh««d???)«ë s U??A???*U ffi WKB««U«b««d Ë ÊuJ*««c q? L??A? Ë t????f?u????ë ŸËd???A*««œ ÊuJ* s}b?bë W?}U *««œù«s u0 WU?Fô«Ë U?uKF*«U}uuMJ W?U)«ffi WFU*«Ë r}}ik d} Ë «da«v vuu ÂU}I«vIK*«vK s}f ffi 5 ö«w UMF«Ë UHJU UHô««c v œb;«wda_«c}hm WK}B «b«Ë WDA_«Ác q0 WKB««d UI«Ë UuKF*U pm «U«u» ffi uif qja pm «VKD UÎIË WôM*«ffi WDA_«Ác q ZzUË ÂbI u pm «vk2 l dü XË s «ü«œu ffi UNEHË UIHMK WL«b««bM*«l}L WF«d ÊUL{ œ WN u W}z«uAF«oUM*«d ud ËbM ÊuJ Ë s}?u ö ŸËdA*«c}HM r ffi U?N «œ Ë W?}??u?}«c??} HM?«WDA o}??m s Îôu???? ÊuJ U??L? ffi ŸËd??A*«c?}??HM qla Ë u?c*«ëbmb«ö s qlf Èc«h?<«o dh«u ŸËdA*«c}?HM o d ÊuJ Ë ffi WFU*«Ë r}}i«v «Îd} Ë d} Ë W}U *««œù«s ÎôuË ŸËdALK UÎIM

16 ± vë_«vô«w}klf WH«u«ËdA«vIK*«s Ìq WD«u tf}u a U v U?HM«e} qu *«UHôUD qb q? U *«U???H?ôU?D U???H WD? W???ôM*«s Ë_«V?ô???«pM?«`}??? Ë pm? «Ë vü«vk pm «Èb s}u I*«ÊuLC*«Ë qjau Îö}œ vik*«r bië W?}K«b«««d?ù«U?L???U b?}?h vëb«êëu?f?««ë WD?«u»UD.b?I ffi WôM*«vK WI«uLK W ö«ffi WôM*«WK}B Ÿ«b ù ÈdB*«Èed*«pM U U»U `H q}œ» b??«u?ë q?u *«U??HôUD u??bm U??ÎI??Ë pm «WD?«u W?ô?M*«Vô?? r µ «b?«rË Vô«qOœ v t?ok ubm u UL?Ë pm U WU)«Vô?«««d Ë U?b)«Ë lk«âu? œ«b r? UL? ffi WôM*«Vô? U?)U?(«dË *«lb«u?)u?(«âb?ë *«lb«w?id ö? s WOU?(«W?F«d*«Ë W U?A?ô«ffi WOKOGA«nOUJU WKB««UIHM«œ«b lb«rë Ë u?o«ë ôëb? U j I? qb«wdu?? ËbK W?b?I*«`M*«Vô? r ffi ji 5 uc*«5klfu WôM*«qà v WbI*«Vô«U KË œuif«lol qã v qu *«U?HôU?D) U?ÎI?Ë Wu?ô?*««u?_«lO?L? vik?*«âb??? Ê VÐ ffi «da«unm œubi*««dú ji UÎIË W?ôM*«WD«u UNKu9 ro v«wdaú «d?a«uokl lol? cohm r œub«ë pm?«wul?ð s WuL?*«UOKLFU WKB?««pM U WU)««d?A«WU?O WU)««dA«««d Ë VOU «bU dü XË s UNKbF r UL ±µ ÂU v vuu b u«uokl rë ffi t WFU«UDF««bMË pm U ôëœ ± [ bi*«whk<«womh«u«b««d?ù W rzui«u?oô«vk Î UM WK?R*«UdAU d?b W?LzU ö s v?um qja ffi WHKJ«Ë œu'«vk

17 ± rzu I«U?O?ô«Â«b??U 5 U?)«5 Ib?*«W U ffi s UA*«öR vk q_«vk W U?I? vk Î UM s? UA??*U W?U?)««d?A«U?OKL? lo?l? rë ffi pm U WU)««dA«WUO s qbh«ubm UÎIË WO«dO W?U?)««d?A«W?U?O? s µ qb?h«v u?u? u? U?L? r œ ffi q_«vk «UDF«vbI s Wö s WbI*«UF_«Ëd vk Î UM pm U WUË WU 5dc W?OLMK b?ô*«3_«u?l lu? vk d?amk WU? d?c vik*«b?b W?U? d?c? œ«b? r U?L?? ffi `M*«qu9 vk W??I?«u*«œd?Ð0 pm «l?u? vkë ffi pm K WFU««dA«WUO s qbh«ë µ qbhk UÎIË UdAË «da«wd W?I?«uLK p?m K U?Nb?IË ± d? ql?a WD œ«b?s vik*«âu?i π ÂËeK«bM W?Iö? «d? vk Ë UÎuM «d?a«wd Xb?ô vik*«âu?i UL? ffi UN?OK d pm «W?I«u vk UM «da«wd vik*«chmë ffi pm «W?I«u vk Î UMË ffi pm U WU)«WF«d*«««d Ë qu *«UHôUD qã v UNU - v«œuif«wf«d*«««d U??N???F??«d* W??ôM*«s Wu? L*««d? A«U??}KL?? l}??l?ð p? M «U??«u?? r ± UÎuBË UN}K WI«u*«Ë ffi WUF««dA«dc ffi WU)««dA«dc»

18 ± ffi ËdF«r bi VK ffi lk«ufq VK œ ffi lkk vuë vm r}}i ddi ffi W UAô«UbK W}M r}}i d UI Ë s U?A?*U W?U)«Ëd?F«r}}?I ÊQA d U?I ffi bif«u S ffi œuif«ÿëda Õ vu(«o}b«ë W}U *««œù«pm K s}?}{d*«êu?l?c*«ë qjau W um l W?}U d U?I œ«b v?ik*«vk s}f? ±± UU} «œ«b? r UL vmf*«èum«ld«un?«s UÎu µ s b e ô bu v U?NL bië ffi pm U U)«W}U *««œù«q}b UÎIË œb;«xu«v ŸËdA*U WU)«W}U *«s}?ou?? s}?f?«d «d?ù pm «Èb Îôu? I? U?Î}U? U?ÎIb? vik*«s}?f ± WD«u œb;«w}f?d*«ëdak UÎIË ŸËdA*«UH b?m Èd_«Ë b*«nbm v b«ë W?F?«d*«d di Âb?I Ë ÊU?L?zô«o œumë W?ôM*U W?U?)«W}U? *«UU?(«W?F?«d* pm «ffi W}U WM q UN«bF W s b e ô bu v pm K W}U(«UHù«a U t?}k oh oô a U È Ë ±π U? ± u W?ôM*«UH? a U ÊuJ ± U?Hù«a U b?f W?ôM*«s Vô? U}KL? È «d? uð ôë ÎWU?? pm «Ë vik*«ffi t ô r r WôM*«s Ìo mk È UG r Ë

19 ±π U? Hô««c? q? Ã v U? K? Ë «U? Ë ö? «d??? È U? r WOU«sËUMF«v Ê«uMF«vIK*«vËb«ÊËUF««Ë vb Ÿ dui«db (202) ÊuHOK (202) fu Ê«uMF«pM «WOLMK vidù«pm «01 B.P Abidjan 01 REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE (225) / ÊuHOK (225) / f U

20 o ôk *«t zu²½ë ŸËdA*«nË tbë ŸËdA*«nË ± W? ö«wu?n«u«b««d? v W?}z«uA?F«oUM*«W}?LM ËbM ŸËd?A*«rb}? W?U?)«W«b??*«W?}L?M«W}?Ð?}«d??«rœË WMü«d?}Ë W?}z«u?A?F«oUM*«l qu?f?k WKUJ W d?c WD c}hm v b?n v«âuf db W ƒ v WK?L*«vIK*U ± Ø ± ÂU? u?kô Ud udë W??}z«u?A??F«oUM*««b????«pc??Ë W?}J}??UM œë W}z«uA?F«oUM*«W}LM UËd?A* œ«bû U«œ X ŸËdA*«u?L}Ë U}(«œu? s}%ë ffi œb;«w d}cô«u«b«ÿëdalk Ë_«ÊuJ*«qBH Ë db v WœUI«ŸËdA*«UuJ W}MH«U«b«Ë ŸËdALK œ«bù«ë_«êuj*«± U?«œ «d?ù W?}z«u?A?F«o?UM*«W?}?LM ËbM rœ r?}?? ÊuJ*««c ö? s ö?b?k U?u?KF*«U «b«âb?i???}?ë W?B?B??? W U?A??«W?d?A? WU?F??ôU ffi db v W}z«uAF«oUM*«W}LM v uc*«ëbmbu WU)«W}U«œb;«U«b«WôM*«uLË r}}ië U?DF««bMË ÈËb?'«U«b W}F?d*«ËdA«œ«b ffi W}L d} oum d ud«jdë vulô«ë v} «d_«ffi UNM UNô«- v«w}z«uaf«oum*«d ud UËdA* d_«r}}i W«œ ffi U W}L d} oum Àö W œubô«ë W}ULô«V«u'«Â«b?«vK W}z«u?AF«oUM*«d ud ËbMB s}kuf«w?}n V b?«ë W«b«ÈœU *«d ud«v ÊUJù«ŸUD v ÂU?F«Ë U?)«s}UD?I«s} U«d?A«b?}u l «b??*«È U?Ð?«Ã u?lm««w?}z«u?a?f«oumlk ÈœU?B??ô«Ë vu?l??ô«ë ffi «ULô«s bzu

21 ± WUD «s b(«ë ql d ok U}Ð}«d«ÊQA W}Ëb«U UL*«qC W«œ ffi W}z«uAF«oUMLK r Ë W?}z«uA?F«oUM*«W}?LM ËbMB s}ku?f«w?}n W?} b?«uu?}?ô«r}}?i W??FU??*«U?Ëd??A??Ë u?c?*«ëbmbu W??U??)«œ «u*«ö? s? vkf??h«v b??«q u9 ffi WôU *«UN'«s WuL*«b e ô b?u F d? H s}?}m «d?? Øs} HÃu0 WU?F?ô«ÊuJ*««c? qla U?L? W?}?«d?G?'«U?uKF?*«rEË vu?l??ô«ë v?}? «d_«r}?}??i ôu?ð? v ± s W?}z«u?A?F«oUM*«d ud ËbMB W?FU?«s}KU?F«W??} l ql?fk v«d?l?f«j}d?«ë ffi vkf qja UuKF*«W UAË tfuë ŸËdA*««œ vu«êuj*«u d? A? hb??? ŸËd A*«c?}?HM W?}?u?}««œù«W?HKJ ÊuJ*««c u?l?}? «b?f*«whkjë W?FU?*«Ë r}}?i«v hb??ë W?}U *««œû d Ë b*«nbm ql?f ql??f«ë r}em? WKB««W??}K}??G?A??«U??I?H?M«Ë U?uK?F*«U?}??uuMJ? W?U??)«ffi WuM*«UIHM«Ë ZzU M«WOMH«U«b«± d_«u?l?o?oi?ë ÈËb?'«U«b? WOzU?NM«W?O?F?d*«Ëd?A«ffi WOL do oum dud jdë vulô«ë vo «ffi UNM UNô«- v«woz«uaf«oum*«dud UËdA* d_«rooi W«œ ffi U WOL do oum WOMH«Ë WOULô«V«u'«

22 ffi WOL do oum Àö ÈËb'«U«œ ÊUJù«ŸUD v ÂUF«Ë U)«5UDI«5 U«dA«Â«b?«ÊQA W«œ «d ffi WOz«uAF«oUMLK ÈœUBô«Ë vulô«ë ÈœU *«dud«v ffi WOz«uAF«oUM*«duD «b È U& à u/ 5UDI«5 W?«dA«b?ËË WOz«u?AF«oUM*«duD ËbMB 5KU?F«W?O V b U?)«5?U DI«5? U?«d? A«Â«b???«v?K W?OU?*««u W?FU??«U?)«Ë ÂU??F«ÈœU???B??????ô«Ë vu???l?????ô«ë ÈœU? *«dud?«v ÊU?Jù«ŸUD? v ÂU???F«Ë ffi WOz«uAF«oUMLK WUD «s b(«ë ql d ok UOÐO«d«ÊQA WOËb«U UL*«qC W«œ ffi WOz«uAF«oUMLK W?O?LM Ëb?MB 5KU?F«W??O?N W? O? b?«u??u O???ô«r O?O??I U L??«ffi WOz«uAF«oUM*«tFUË ŸËdA*««œ ffi UuKF*«UOuuMJ WU)«W ö««ëœ_«qogaë VOd dud ËbM v WFU*«Ë rooi«ë W?OU *««œù«ë «da«ôuð v «d œuë ffi WOz«uAF«oUM*«

23 o ôk *«U Hù«U W M*«s UNK¹u9 r²¹ WO M_«WKLF«nOUJ U u J *«[ [ π [ lk«ub)«wokoga«nouj«[ µ [± [ WOULù«WOU_«nOUJ«Wz UD«nOUJ«WOULù«WHKJ«

24 W} U )«d Ë «d ± WM r W } U )«d Ë ± صرπ a U? œub«r W u?n?l'«f}z b?}?««d vk Ÿöô«b?F WuJ s} qb?«wdu ËbK W?}MH«bU*«ËbM U?HUD vk WI?«u*«ÊQA W?}dF«d?B? W un?l?' WôM r? bi ÊQ?A vi d?ù«w}?lm«pmë W?}d?F«dB? W u?nl? W}?z«uAF«o?UM*«d ud W}MH«b?U*«r b?i ŸËdA? c}?hm vj d? ôëœ n µ WL}?I ª ± Ø Ø± a U dui«v lu*«ª ± Ø Øµ a U»«uM«fKÐ WI«u vkë ª ± Ø Ø a U W unl'«f}z b}«o bb vkë d bo Ë œu qb«wdu? ËbK W}MH«bU*«ËbM U?HUD W}Ld«b d?'«v dam W u?nl?' W ôm r? b I ÊQA? vi dù«w?}?lm«pmë W?}d?F«dB? W u?nl? W?uJ s} d ud W}MH«b?U*«r bi ŸËdA? c}hm vj d ôëœ n µ W?L}I W}d?F«dB ± Ø Ø± a U dui«v lu*«w}z«uaf«oum*«± Ø Ø s «Î U UD)««cN qlfôë W } U )«d Ë Èd `U ± Ø Ø a U b

25 µ W}dF«dB W unl f}z «d ± WM r WOÐdF«dB W¹ unlł WuJŠ 5Ð j³*«uhðô«wkž WI«u*UÐ WUD«ŸUD W½ «u ržœ ZU½dÐ ÊQAÐ WOLM²K WO½dH«WUu«Ë WOÐdF«dB W¹ unlł WuJ( WOLM²K WO½dH«WUu«`O²ð ÁUC²I0 Íc«Ë ± Ø Ø a¹ U²Ð d¼ui«w lu*«5² MË UÎO½UL²z«ÎöONð W u NL'«f }z ª ub«s ±µ± œu *«h vk Ÿöô«bF ª «u«fkð WI«u bfë d b} Ë œu W?O??d?H«WU??u«Ë W?Od?F«d??B? W u?n??l? W?uJ? 5 j? *«U?H?ô«vK oëë W?O?d?H«WU??u«`O? ÁU?C??I0 Èc«Ë W?UD?«ŸUD W «u? rœ ZUd ÊQ?A W??O?LMK Ë u Êu??OK ± µ mk 0 U??ÎOU??L?z«Îö? O?N?? W? Od?F?«d?B?? W u N??L? W??uJ( W??O?L?MK ± Ø Ø a U?? du? I«v? l?u *«Ë u? 5ö??? m K? 0 5????ôMË ffi obb«da khô«l p Ë v O«ÕU H«b ± WM ÊU v W unl'«wuzd b ffi  ± WM uu µ o«u*«± WM? ±± v œu??i??f*«t?????kð «d??i««c v?k»«um«f?kð?? o«ë ffi  ± WM uou µ o«u*«

26 j U H«5 WOd F«d B W u N L Wu J W OLMK WOd H«WU u«ë WUD«ŸUD W «u rœ ZUd ÊQA

27 π µ π π π U Hô«Uu ô ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi b?o N 9 ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi bu*«qu9 We Ë_«rI«ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi UHô«s dg«± œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi vul?zô«qon?k bzuh«œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi vul?zô«qon?«œ«b œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi qul«we «b«VOU vu«ri«ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi qu?l«â«b??«œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi «u_«d vk WIU µ œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi «u_«vô? VOU Ë Vô«U? K.bI œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi «u_«vô vzunm«bu*«œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi WuM ÂUJ Ë «bnf YU«rI«ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi do?bi«ôu?ë di*«vk? œbô «b?nf œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Èc?O?HM«U??Hô«π œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi W??ôM*«U?H?«± œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi U?<«q;«U?O?«±± œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi W?GK?«± œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi o D*«ÊuU?I«Ë r?ojô?«± œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi U?Nù«Ë UHM«e?O u?b«± œu ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi o ôk *«ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ŸËd???A*«nË

28 j U H«CEG 1076 r s } WOdF«dB W unl WuJ «dik UÎIË vëb«êëuf«ë ULô«d Ë U?NHB db dô Ø ub«v ÎWKLÔ V«u«uôM«vK Wu<«± d«d? ± a U œub«± ÂUF π r vuzd«a U? œub«± Ø r lo?u?«iuh? UÎI?Ë U?Hô««c v uc*««d?ú W u?n?l W? uj b F U?L?O U?N?O U?A*«W?O U?)«d Ë qó?apple s ± U? ffi WOdF«dB Ë_«dD«s Ë WOLMK WOdH«WUu«bOIË PARIS XII, 5, rue Roland Barthes v vozd«ud?i WU W?R ffi B r X% Companies Register of Paris f U qð WUuU? UOKLFK Èc?OHM«db*«U?N?HB to«u? ÊuËd f«u Ø bo?«v ÎWK2 dg««c?n UN Wu?<«UO?öB«Vu0 U?Hô««c lou? W{u?H*«WOL?MK WO?dH«WU?u«bF U? LO? U N?O UA*«± u?ou v WU?u«ÂU? db s œu?b«ffi WOLMK WOdH«WUu«Ë vu«dd«s b?f U?L?O?? U?L?N?O U?A*«W?O?L?MK W?O?d?H?«WU?u«Ë W?Od?F«d?B?? W u?n?l? ª ddu ULNM që 5dD«

29 π vk U vk UIH«b b} N 9 Ê YO W?uJ? ÊS? d?b?? v W?UD«ŸU?D W?«b???«Ë U?H?Ë W??L?u?(«r?œ d?g ± vud Yb?ô?? W?u?LD«U?ö?ù«s W?u?L?Ð? XIK b? W??Od?F«d?B? W u?n?l? vk ub?(«v WOdF«dB? W unl? WuJ vf Uù««c vë U?G«Ë UdNJ«WU v?k WOLM?K WOd?H«WUu«XI?«Ë Uö?ù«Ác co?hm vu *«Ë vmh«rb«ëb? v«ë W??UD«U?ö? c?o?h?m v b?u??lk Wd??B*«W?uJôK W «u?*«rb qu9 ª oôk*«v nu u UL ŸËdA*«WUD«ŸUDI W«b*«WOLMK WOU U? J«l??«Ëb«W?u?L?Ð? l W?LU?*«v W? U?A*«U??d? W?uJ b W?u?J(«s W?}?zUM W?LU??? ŸËd??A*«b?F? ffi 5U? ö?? d?b?? W «u? rœ u??ð? b?? Wd?B*«W?uJ(«rb vëb?«bi?m«ëbmb vu?(«qu?l?«zud U?LJ?ô W?O?d?H«ª bl*«vëb«bim«ëbm qon UH«v qobhu `{u*«zud «uë W??uJôK? W?U v?k W??O?L?MK W??O??d??H«WU??u«XI??«Ë u??b??)««c v WdB*«± µ[ [ Ë u ÊuOK ÊuF Ë WLË WzU vb bô vulz«qon WLU?LK p Ë ÁUœ U?NOK ub?m*«ëda«vu0 vul?zô«qon?«ë UHô««cN od*«oôk *U `{u*«uôm«vk ŸËdA*«qu9 v Ë u±[µ [ Ë u n WzU?LL?Ë ÊuOK mk vb? bô W?ôM*«UH vm? rœ ö??? s ŸËd???A*«W???«b?????«Ë d???oq r?b ÁUœ `{u?*«w??ô?m*«bf U L?O t O U A*«U dnj«ÿu D U b?) «u W öø5uf ffi vmh«rb«zud

30 Ë u±[µ [ Ë u? n WzU???L?????L??Ë Êu???OK? mk 0 W???O??U???{ W???ôM b???u WOLMK WOdH«WUuK vë Ë_«œU%ô«VU s uh Scale Up qon s WBB Scale up grant b?f U?L?O U?N?O U?A*«œb?Ð?*«WU?DK U?OId? œu?? U X% œdð0ë «d_«vu s WIô UAUM* UÎIË ffi vmh«rb«zud qul UbA ro mu *«Â«b?«vK W?OdF«dB W u?nl W?uJË WOLMK W?OdH«WU?u«5 UHô«quL WO?LMK WOdH«WUu«s mu *««b Scale up grant Vu0 WU*«ffi vmh«rb«zud ÊU?d F UÎu U?LN?O U A*«Scale up grantë W ôm*«ês p A?«VM Ð ffi "Global Grant" W?O?Ku?L??«W?e?(«U??ÎF? Scale up grant Ë W?ô?M*«Ë vu?l??zô«qo?n???«v U??A ª WOLMK WOdH«WUu«s WbI*«œb?;««b_«ffi W?U?D«ŸUD Yb?% bu??? u ŸËd?A?LK v?u?_«b?n«wud«s vk?*«œuhô«oo?i%» UG«Ë W?UD«vUD v WL?u(«rœ v rœ ö? s W?UD««œ«b? 5?% Ã Ë Ud?NJ«vK? VKD«uEM s U?L?O? ôë ª 5%Ë œbð*«wud«wolm Âd?? Ê vk ÊU??d D«o? «u ÁUœ W??F?U??«5œU?*«hM U?ÎI??Ë µ WOLMK WOdH«WUu«W?u?J l Èc?O??HM«U?H?ô«b F U??L?O?? t?o U? A*«Îö?B??HM d? U??H«WuJ s? ÎöOË t?h?b ÈdB*«Èed*«pM? «± v WKL*«Ë WO?dF«dB? W un?l ËdA«Îö?OBH qb?hm*«uhô«p œbôë ffi W?OU *««Ë Ë WOdF«d?B W un?l W unl WuJ( vu?lzô«qon«wolmk WOdH«WU?u«`O UN u0 v«âuj_«ë d BI*«d D«ÊU? UÎ t brë WOdF«d?B W u NL? W uj di ffi WOdF?«dB VU?? s «Îd?O??B?I d?????f?o? p? ÊS? W??OU *««Ë Ë Èd?B?*«Èe?d*«pM?««u? ffi WOdF«dB W unl WuJ

31 ± d?b? W u?n?l? W?uJ l W?ôM*«U?H«ÁU?œ to? U?A*«Îö?B?HM W?ôM U?H«WUD?«Ë UdNJ««Ë Ë vëb«êëu?f«ë U?L?ô««Ë ± v WK2 WO?dF«WU?u«`O? U?N??u0 v«ëd?a«ë qo?u?h?«œbô?o? qb?hm*«u?hô««c ffi œb?ð?*«wodf«db W unl WuJ di ffi WOdF«dB W unl WuJ( WôM*«WOLMK WOdH«Ud?NJ««Ë Ë ØË vëb«êëu?f??«ë U?L???ô««Ë d?b?i*«dd«êu? UÎ Ê b?rë ª WOdF«dB W unl WuJ s «ÎdOBI bf œbð*«wud«ë vk UL UHô«- bi p vkë pc?ë b?f U?L?O? U?N?OK u?bm*«œ«u?l?k U?ÎI?Ë U?L?NU?«e?«bb?% ÊU?dD«Âe??F b??f U??L??O?? t??o U??A*«Ë t Îö??LJ «Î e?? q?9 v«ë U??Hô««c??N W??I??d*«oö?*«Vu0 ffi j *«UHôU UNM >q sd vmf*«wou«uôkdblk ÊuJ j *«UHô««c «d_ë u?b??)«t?ë v?k `{u Èc«j?? *«U??HôU od*«oôk?*«vmf oôk *«ffi ŸËdA*«qu9 WDË WHKJË në ql Âu W?O?d?F«d??B? W u??n?l? W??uJ ÂU??O? Ë b??f*«d?f??«a U Vô??«bM WuH um «lol to ÊuJ b_«ë X «UMU UÎu vmf œ«bu ÂU9 VÐ t? U? v b?n???*«âu?o«u??îc d????f Èc«Ë f U v ql??fk Ë ffi ÂuO«p v vulzô«qon«vu0 «u_«vô UÎu vmf Áö b M v œb ô u UL d d È Ë UDù«U v» ql?fk Wu?H? um «lo?l t?o ÊuJ b?_«ë X «W? FL?'«ö ffi dui«ë f U v

32 W?uJ( WO?LMK W?O?dH«W?Uu«t?ô?O Èc«qu?L?«vMF vu?l?zô«qon??«yu?«riu ` {u? u UL? j?*«u Hô«Vu0 W Od?F«d B W? un?l ffi Áö uc*«bonl«s Ë u O?«vK o D*«Ë U??B*«5 Ë«b??*«d?F??«vMF EURIBOR u? u EBF v Ë_«UB*«œU%«Áœbô Èc«uôM«vK W Ë Wö Ë b«ë b* ffi qëd XOu UÎU ±± WU«s œb v W?b*«W?OuUI«WKLF«UN?HB b u*«w?oë Ë_«WKLF«vMF Ë u ffi Ud p v U0 vë Ë_«ÈbIM«Ë ÈœUBô«œU%ôU UC_«Ëb«s ffi WôM*«Ë Scale up grant UÎu vmf WUF«WôM*«W??O??d? H«W?U u?«s j??? *«U??Hô«U v? W??U??*«W??ôM*«v?MF W??ôM*«Ã r I«v? nuë œb ô u U?L WOd F?«d B W u NL? Wu J( W?OLMK ffi Áö uc*«bonl«s W?O??LMK? W?O??d?H«WU??u«5 lu*«w??ôm*«q? O?N?? U H?«vMF W?ôM?*«U?H«vËb«ÊËU?F??«Ë U?L???ô««Ë ± U??NK9 v«ë W?Od??F«d?B? W u?n?l?? W?uJË v«ëd??a«ë œum? ««c W??ôM*«U??H«œb??ô ffi œb??ð??*«w?u?d«ë Ud??NJ««Ë Ë ffi WOdF«dB W unl WuJ( WôM*«WUu«`O UN u0 W?O?d?H«WU?u?«5 t?«d le*«qb?hm*«d?i?«u?h«vmf Èc?O?HM?«U?Hô«Èd?B*«Èed*«pM? «± s yq tk1 Èc«Ë W?OdF«d?B? W un?l? WuJË W?O?LMK UHô««c œbôë ffi WOU *««Ë Ë WOdF«dB W unl WuJ s ÎöOË thb qon«wolmk WOdH«WUu«`O? UN u0 v«âuj_«ë ËdA«qOBHU qbhm*«ffi WOdF«dB W unl WuJ( vulzô«ffi bzuh«œu *«v œb;«uiôô«a «u vmf œ«b«a «u

33 œb?ô u U?LË j? *«UHô«b? ON9 v? `{u u U?L ŸËd?A*«vMF ŸËdA*«ffi oôk *«v WOdH«WUuK vë Ë_«œU%ô«s uh*«qon«vmf Scale up Facility U v œbð*«wud«wolm rœ dg œbð*«wudk UOId œu U v WOLMK W?O??LMK W?O??d?H«WU??u«qÓ?apple s c??hm qo?n???««c Vu0 m?u? *«ffi U?O??Id? mu? *«ho?b ffi œb?ð?*«wud«u?ëd?a rœ d?g b?oh??*«wëb«l oo?mu ffi WOLMK WOdH«WUu«VU s ji vk«œ «di lc WKR*«Ëb«Èb v hob Ê ffi Áö bonlu ri«v UN œb;«vmf*«vmf Scale up grant qó apple s tok WI«u*«- b? vmh«rb«zud s e qul Ë u ±[µ [ mk ffi WOLMK WOdH«WUu«tO ÊuJ Èc«ÂuO«u bn*«âuo«target WuEM0 vmf*«qlf«âu UÎ Ë (target 2) Ëb«5 W O?ü«WOU?L?ù«Wu?K? È u H«ld?«qu?ô?«ÂUE ffi Ë uou Uub*«Wu UÎuH t WFU«rEM«s ffi Áö uc*«bonl«s ri«v t œb;«vmf*«vmf vmh«rb«zud bu*«qu9 We Ë_«rI«UHô«s dg«± œu ÎöON p q I v«wodf«db W un?l WuJ( WOLMK WOdH«WUu«`O Ë ffi Ë u ÊuOK ÊuF Ë WLË WzU Ë u ± µ[ [ vb bô tlo mk UÎOULz«ffi Ë u n WzULLË ÊuOK ±[µ [ vb bô WôM r r? U? ªË u??ou j?? *«U??HôU? œ «u«mu?? *«W??U? ÊuJ? Ê t?o?k oh??*«s ffi Èd WKL v œbô qja «uu U?ÎIô œbô?o Scale up grant co?hm Ê «d_«5 tok oh?*«s UÎC Ë ffi WOdF«dB W unl WuJË WOLMK WOdH«WUu«5 UHôUË ffi oôk *«v ËdF u UL ŸËdA*«nË l oh Ê VÐ mu *«Â«b«

34 vulzô«qonk bzuh«œu U b WO?L«b zu v U?Lzô«q ON?«Vu0 W ub*«mu *«W U? qlô ffi UÎuM ÊuULË l WOU WDI u u œ«b??«a «u v UÎuM 5?d? œ«b?«w??«ëë W?I??ô???? ÊuJ b?z«u?h«w??u? uôm««c vk œbô? WM nb q q9ë ÈcOHM«UHô«v U?NOK hm«r v«ë ffi bzu d df Ë XU bzu df UO«Vô qj WOdF«dB W unl WuJ( uð XU?«bzUH«d?F? œbô ffi W?OLM?K WO?dH«W?UuK vu? UD? ö s Âu?F bzu? ffi WKB««VôK bzuh«df œb;«a U«Vô qj [ µ s q ÊuJ Ê VÐ ô bzuh«d?f U?<«qb «s dem«ig ffi UF_«v l«d È s rd«vk UuM vulzô«qon«œ«b œu Èed*«pM «ö s W?OU *««Ë ÂuI ÊQ WOdF«dB? W unl WuJ b?nf ffi j *«UHô««c Vu0 œ«b«w «Ë U«eô«WUJ quju UuU ÈdB*«W??uJôK X? ô?o? v««u?ú vk _«m? K *«W?U?uK W?d?B*«W??uJ(«œb?? œ«b?«a «u v œb? Ë o ô??? ªUÎ ËU??? ÈuM nb UÎD?? sd?a? vk ffi «um µ fl U b ÕUL d bf qul«we «b«VOU vu«ri«qul«â«b«œu ŸËdA*«nË oôk *U œb?ô u UL? ŸËdA*«qu9 vk «u_«â«b?«db?i ffi Ÿu È s Âu Ë bz«uë Vz«d{ ÊËb

35 µ «u_«d vk WIU µ œu U?Hô«v U?N?OK u?bm*«pkë W?OU?«Ëd?A«U?H?O?ô «u?_«d? lc? WôM*«UH«Ë ÈcOHM«WôM*«UH«Ë ÈcOHM«UHô«Vu0 «u_«vô WIU«ËdA«W u??b«««d ù«l o H? U0 U?HM«eO? tu? œë j? *«U Hô«lO?u ffi WOdF«dB W unl v bl?f*«««d?ù«wö WôM*«U?H«Ë ÈcOH?M«UHô«lO?u q ffi UN UNu Ë WOLMK WOdH«WUuK WOdF«dB W unl WuJô bf««ë s ÈcOHM«UHô«Vu0 «u_«vô WIU«ËdA«s Âb?I qoœ vk W?OLMK W?Od?H«WUu«u?B Èc?OHM«U?Hô«lOu q? W?O?d?H?«WU?uK UÎu?L?C??Ë Îôu??I? ÊuJ Èc«Ë W??Od?F«d?B? W u?n??l? W?uJ È Ë «d?ô«b Èb?F ô vu?lzô«qon?«vô? Ê to? br Èc«Ë WO?LMK U?N?ô r v«ë W?U?*«mU *«q» Ë W?Od?F«dB? W un?l? WuJ( ÂeK qu2 b? œb ;«Wd B?*«WËb«W «u U?IH W?ODG? ji Âb?? vu?lzô«qo?n?«vu0 ± Ø ± bb'«wëb«w «uë ± Ø ± W «u ÊuU v W «œù«ë W?OuU?I«ÂUJ_«l oh? U0 U?HM«e?O? tuœë Èc?O?HM«U?Hô«lO?u ffi WOdF«dB W unl v W U«W?I?U?«Ëd??A«W?OU?*««Ë v WK2 W??Od?F«d??B? W u??n?l?? W?uJ U??H?O???«Ë ÈcOHM«UHô«s VôK WôM*«UH«Vu0 «u_«vô WIU«ËdA«W U«W «œù«ë WOuUI«ÂUJ_«l oh U0 UHM«eO tuœë WôM*«UH«lOu ffi WOdF«dB W unl v œb?ð?*«w?ud«ë Ud?NJ««Ë v WK?2 WO?dF?«dB? W? un?l? W?uJ U?H?O??«ffi WôM*«UH«s VôK WIU«ËdA«vËb«ÊËUF«Ë ULô««ËË

36 «u_«vô VOU Ë Vô«U K.bI œu vulzô«qon«uh«u X% U K U WOU *««Ë ö? s qlf v«ë WOdF«dB W u?nl WuJ( oô U??K W?Od??F«d?B?? W u?n?l?? W?uJ? Âb?I ffi Èc?O??HM«U??Hô«Vu0 «u?_«v?ô? œ«b WOHO ÈcOHM«UHô«`{u ffi duiu WOLMK WOdH«WUu«db v Vô«ffi Vô«U K.bIË «Ë ö s qlf v«ë WOdF«dB W unl WuJ ÂuI VK È.bI q Ø ru? W?O?LMK W?O??d?H«WU?u«öS? W?OU *«qo??n???«u v «u?_«vô?? U? K? vk ob?b??«ë tm WU??O lo??u?u 5{u??H*«ffi rnufouøtfou à ulm pcë rncuh vk qoœ ÈQ WuôB vulzô«wôm*«uh«u X% œbð*«wud«ë Ud?NJ««Ë ö s qlf v«ë WOdF«dB W u?nl WuJ d?b W u?n?l W?uJ Âb?I ffi WôM*«U?H«U X% Vô?«U?K U v o(«u?n W?ôM*«U?H«œbô ffi du?iu W?O?LMK W?Od?H«WU?u«db? v Vô?«U K W?Od?F«ffi Vô«U K.bIË œ«b WOHO qobhu «Ë ö s? qlf v«ë W?OdF«d?B W u?nl? WuJ Âu?I VK È.bI q? W????H?????OÃËË r?u W????O?????LM?K? W????O?????d????H?«WU????u?«öS? œb????ð?????*«w????u?d«ë U?d????N?J«Vô? U? K vk ob?b?«ë tm WU?O lo?u?u 5{u?H*«Ø u?lm pc?ë rn?cu?h vk? qoœ ÈQ Wu?ô?B? vu?l?zô«qo?n??«u v «u?_«ffi rnufou ØtFOu

37 «u_«vô vzunm«bu*«œu ÈcOHM«UHô«U X% ± Ë_ vzunm«a U«± d? Lœ ± v Vô VK Ë_ vzu?nm«bu*«œb% «c q?.b?i Âb? WU? v?ë a U?««c b?f vu?l?zô«qo?n???«s Vô? VK UHô«UN vu?lzô«qon«ug? WUuK oô WOLMK WO?dH«WUu«v VKD«ffi a U««c q Vô VK Ë «d Âb U v ÈcOHM«UHô«Ë qu *«vu?l?zô«qo?n??«w?us W?O?LMK W?O?d?H«WU?u«Â«e?«Ê W?«d? œb?;«së v UÎuL?CË Îôu?I Vô VK Ë.b?I lc W?OdF«dB? W unl? WuJ( vul?zô«qon?«s Vô? VK Ë_ vzunm«a U?«q q_«vk W?OdH?«WUu«W?O?LMK W?O?d?H«W?U u«v VKD««c q??.b?i Âb? WU? vë ql? Âu ±µ v? d?o?g?k U??ÎF? b?b W??OU? Õ«d???«Ë U?NKu9 U??G WU?u?K oô ffi WOU *«u«d?a vk_«mk LK œ«b? a U Ë q? «u_«vô? vzunm«b?u*«w?olmk W?O?dH«WU?uK W?OdF«d?B? W un?l? WuJ s d?o?_«vô«vk u?ë ffi ql Âu ±µ «u_«vô vzunm«bu*«q WôM*«UH«U X% ± d???l???? v W?ôM*«U?H?«Vu0 Vô? VK? Ë_ vzu?nm«b??u*«œb?%.b?i Âb? WU? vë a U??««c b?f W?ôM*«s Vô? VK Ë_ v?zu?nm«a U?«UH?ô«UN W?ôM*«UG WU?uK oô WO?LMK W?Od?H«WUu«v VKD««c q? ffi a U««c q Vô VK Ë «d Âb U v WôM*«UH«Ë qu *«W unl? WuJ( WôM*«WUS WOLM?K WOdH«WUu«Â«e«Ê W?«d œb;«së WO?dH«WU?u«v UÎuLC?Ë Îôu?I Vô VK Ë.b?I lc? WOdF«d?B.b?I Âb? WU? vë ql? Âu ±µ Vô? VK Ë_ v?zun?m«a U?«q? q_«vk ffi WôM*«UG WUuK oô WOLMK WOdH«WUu«v VKD««c q

38 WuM ÂUJ Ë «bnf YU«rI«dOBI«ôUË di*«vk œbô «bnf œu W?uJ b?n?f? Èc?OH?M«U?Hô«UN?ML?C v?«wu?f««b?n?f?«v W?U?{ùU W?ODG vu?lzô«qo?n?«ö? s WU?*«mU *«q «b??U W?OdF«d?B W u?nl? W «u??ë ± Ø ± ÂU?? WËb?«W «u?? v u??c?? vë WËb?«W «u?? U??I??H ffi db0 WI D*«`z«uK«Ë 5«uIK UÎIË WI«u* Ë ± Ø ± bb'«wëb«ècohm«uhô«π œu WU?u«UN? u0 `O? v«âuj_«ë ËdA?K Èd W?OU?{ qou?h vk hm«r vk foë h_«v?k WO?dF«d?B? W u?n?l?' vu?l?zô«qo?n?«w?o?lmk W?O?d?H«œ«b«Ë vulzô«qon?«vk WI D*«bzU?HU db?(«qo ««d? Ë U??Gù«Ë bzu?h?«œ«b? Âb? ŸËd?A*«c?O??HM «d?a«««d?s W??IKF?*«U? KD?*«d??I*««b?N?F?Ë UU?L?{Ë UHô«v? Vô«Ë lou?k WIU?«ËdA«d?OB?I«ôU? d UI?«l{Ë ««d ffi 5dDK 5eK UÎF Ê«d F sck«j *«UHô«Ë ÈcOHM«WôM*«UH«± œu db? W unl?' WôM*«WO?LMK WOd?H«WUu«UN? u0 `O? v«âuj_«ë ËdA«W?uJ «b?n?fë UU?L?{Ë ««d?ù«d?b?(«qo? vk? foë h_«vk W?Od?F«««d? ŸËdA*«c?OHM «d?a«««d?s WIKF?*«U? KD*«WOd?F«d?B W u?nl? U?ÎIô œb?ô? Vô?«Ë lou?k W?IU «Ëd A«d?O?BI?«ôU? d UI?«l{Ë ffi 5dDK 5eK j *«UHô«Ë u d F Èc«Ë WôM*«UH«v

39 π U<«q;«UO«±± œu Îöô ÊU?dD«U«j *«UHô««c?N œ «u«âuj_«ë ËdA«Ë œ«u*««d_ 5Oü«5«uMF«vK ULNM qj «Î U vëb«êëu?f?«ë U L???ô««Ë U NK9Ë W?Od? F«d B? W u?n L W?uJ ffi dui«bk «jë vb du I«v f U? buë µ f U? v v???}zd?«ud???i0 W???O???LMK? W??O????d??H?«WU???u«ffi Cedex ± f U µµπ ffi WôOô sëumf«ác vk ULNO WMKF*«««dù«WU bf YO W GK«± œu ffi WO?dF«Ë We?OK$ù«5GK«s qj? UN?OK lou?«ë j *«U?H_«u dd?% r ffi WOÐ(««ULNM qjë d?o??h u? ö? œu?ë WU? v Èd?B? qja Èe?OK$ù«h?M«`d ª p lë ffi 5dD«5 rojô«wu v Ë j *«UHô«uB o D*«ÊuUI«Ë rojô«± œu v«u?? UD*«Ë b??'«ë U?ö??)«Ë U? UM?*«W?U?? Wu? s?jl*«b?i?u r UHôU j? *«UHô«U?N Ë co?hm Ë do?h Ë WO?ö Ë œu?u okf U?LO? QAM ffi WOdF«dB W unl WuJË WOLMK WOdH«WUu«5 j? *«U Hô«s? U M*«W?U? ÊS? UÎœË Ÿ«eM«Wu? c F «W U«WOËb?«UЫWdG rojô?«ë `UB«b«u?I UÎIË vzun qja U?Nu r U?ÎI?Ë tmo?o?f r? d?? Ë b?«ë rjô? od s p Ë ªrOJô??«««d? b a U v ffi uc*«b«uik

40 ffi qð??»ud pc d?ü«dd«dd Ê roj?ôk u?ðk«v? V«d«dD«vKË ffi rojô«wlj?ô f}z Ë bou«rj;«wo?më rojô«êuj UO«v?K ÊUdD«oHË qð?*ud)«u? a U s b«ë ö U?H«v 5dD«qu? Âb WU? v bo?u«rj;«êujë «d?u n OM? v rojô«««d? bi?f tou?f to U?A*«ffi WOM'«Èdu rojô«wljô foz Ë ffi WeOK$ù«WGK«v rojô«wg UHô«U?N«Ë UG Ë UN Ë ÊöD WU? v W U WOU(«rOJô?«œU qe d?ü«dd?«b?{ U?N«b?? v ««d? U?«v? 5dD«b? b ÈœR ôë ffi j?? *«ffi j *«UHö UÎIË WbUF«tU«e«oOKF v «d?ôu W?OLMK W?O?dH«WU?u«Ë WOd?F«dB? W u?nl? WuJ s q b?nf? ffi rojô«âuj cohmë ffi j *«UHô«vdH«ÊuUI«rJô UNù«Ë UHM«eO ub«± œu d?b W? un?l? Wu?J t}? Âu?I Èc«a U?«v U?HM«eO? j? *«U?Hô«qb u?b W?OuU?I«U? KD*«U?H?O??«- b? t W?O?LMK W?O?d?H«WU?u«UDS W?Od?F«ffi UDù«p Âö«Âu u a U««c ÊuJË ffi UHM«eO UHô«j? *«U Hô«lO?u Âb? U W?ôM*«Ë vu?l?zô«qo?n?«u?g d?i?lk oô ± uou q È U??«v W??U??(«ÊËœ j?? *«U?H?ô«U?N? W?O??LM?K W??O?d??H«W?U?uK? oô ffi ÈcOHM«UHô«UN«WU v WMOF WOL ««d

41 ± od s t?ou?f U?N?O? U?A*«qN*«bb9 d?i?lk sj1 ts? o?? U2 rd«vkë ffi ULNMO WœU UUD ö s r 5dD«5 da UH«U?NM? W?? W?e?OK$ù«Ë W?O?d?F«5??GKU W?OK? a Àö s U?H?ô««c d? ffi WOLMK WOdH«WUuK ± U a U dui«unk9ë WOdF«dB W unl WuJ d B d ô Øœffi vëb«êëuf«ë ULô«d Ë l Ou«UNK9Ë WOLMK WOdH«WUu«WO«u ÊuËd f«u Ø bo«ë UOKLFK ÈcOHM«db*«l Ou«uCô Ê«U W b ØbO«lOu«v UA db0 Ud doh

42 o ôk *«ŸËdA*«nË «bú U??ÎI?Ë U??G«Ë Ud?N?J«U?UD Y?b?% rœ v Z?Ud? ««c b??n ± WuJ(«UNM v«ë µ ÂU v œbð*«w?udk WKUJ*«WOÐO«dô«v œb;«± du v WdB*«WœU?B?ô«WO?UM«s u d? W?UD«ŸUD qf? v WO?ÐO«d?ô«Ác b?n ffi W«bË W«b«Ë ÎöUJË UÎM Ë UH d Ë WOOz «b ooi% bbôu ZUd «bn ffi WUD«ŸUD v WLu(«eeF ± r bn«ffi WUD«s vk*«œuh_«ooi% r bn«ffi WUD««œ«b 5% r bn«ë u ÊuOK ± µ vu?ls vulz«qo?n dou v W?OLMK WOd?H«WUu«jD ffi Ë u 5ö v qb WôM tf ŸËdA*««c qul WËb?«W??O«e???O* Ë u Êu???OK? ±µ vk? «u??_«d??? r u??? ËdA«U?HOô U?ÎF ± Ø ± WËb«WO«e?O* Ë u ÊuOK µ Ë ± Ø ± W?O?O?zd««b_«oO?Iô? W?O?d?H««b_U W?IKF?*«Wdu?'«d?OU?F*«oO?Iô? W?U?)«ffi ÈcOHM«UHô«v `{u u UL Wö«WOU«WOdH««b_«oOI% vulzô«qon«rb µ Ud?NJ«ŸU DI W?OU? *«Ë WœU B??ô«W «d?l??ô«êu?l?{ ± ± v? d?h«b?n«ffi WOR*«Ë WOLOEM«WLu(«5%Ë 5?%Ë U?N? W?LEM*«b?«u?I?«Ë W?O??UM«U?d?NJ«u? rœ ± vd??h«b?n«ffi qolf«u{ Èu ffi UG«ŸUD Yb% ± vdh«bn«

43 ffi WUD«UH 5%Ë eef ± vdh«bn«wo?um«u«roem?ë eefë WUD««œ«b? œub lum ± vd?h«bn«ffi œbð*«wud«œub WOLM ö s UdNJK ffi «œ 5% vdh«bn«w???uj `U???B Ë u 5?ö?? mk? 0 b???i v«w???ôm*«h?o??b??? r u??? vmh«rb«zud dou œbð*«wud«ë UdNJ««Ë v WK2 WOdF«dB W unl ffi WO?Ozd«Wö««b_«oOIô W?OdH««b_«oOI% rœ b?n UdNJ«ŸUD o«d* W??ôM*«s Ë u Êu??OK ±[µ U b?? mu?? «W?ô?M*«œb?Ð??*«W??UD«Ë Ud??NJ««Ë c??hm vu U ffi WdB*«Wu?J(«v WOLMK WOdH«WUu?«s WbI W?ôML WUF«VKD U?ÎIË W?OLM?K WO?dH«W?Uu«ÁdbË Ác?HM u? Ë u Êu?OK ±[µ uë mk *«qo?n? s W??B?B?? W?ôML? d?g««c?n? W?Od?F«d?B? W u?n?l? W?u?J s vl? X% vë Ë_«œU??%ô«VU? s W??O?LM?K W?O??d?H«WU??u«v W?{u??H*«Ë SCALE UP ffi UOId v œbð*«wud«œu U WO*UF«WôM*«q s WbN*«WOMH«WuF*«ZUd WOdH««b_«vK ULO Ud?NJ«ŸU? D roem s W? ËR *«W? OU d«w?n?'«rœ ± ± vd?h«b?n«ffi UdNJ«od roem UN vë ffi UdNJ«u dd% rœ ± vdh«bn«ffi ŸUDI««œ Ë roem 5% ± vdh«bn«ffi WUD«vK oob«v «bi«um ± vdh«bn«ffi WUD«œUB s vk*«œuhô«vdh«bn«ffi œbð*«wud«ÿëda WOLM rœ ± vdh«bn«ffi sda*«œbf ÂUE ö s WUD«u rœ vdh«bn«ffi œbð*«wud«œub Zœ rœë qoga Yb% vdh«bn«

44 W} U )«d Ë «d ± WM r W } U )«d Ë ± ØµØ µ a U? œub«r W u?n?l'«foz b?o?««d vk Ÿöô«b?F W?Od?H«WU?u«Ë W?Od?F«dB? W u?nl? W?uJ 5 j? Ô*«U?Hô«vK WI?«u*«ÊQ?A W?O?d?H«WU??u«`O?Ô ÁU?C??I0 Èc«Ë W?UD?«ŸUD W «u? rœ ZUd ÊQ?A W??O?LMK du?i«v lu?*«5?ômë U?ÎOU?L?z«Îö?O?N?? W?Od?F«d?B? W u?n?l? W?uJ( W??O?LMK ª ± Ø Ø a U ª ± Ø Øµ a U»«uM«fKÐ WI«u vkë ª ± Ø Ø a U W unl'«foz bo«obb vkë d bo Ë œu W??Od?F«d??B?? W u?n??l? W??uJ 5 j??? *«U?Hô«W??O??L?d«bd??'«v d??aôm `O?Ô ÁU?C?I0 Èc«Ë W?UD«ŸU?D W «u r?œ ZUd ÊQ?A WO?LMK? WO?d?H«WU?u«Ë 5?ôMË UÎOU?L?z«ÎöO?N W?OdF«d? B W u?nl? WuJ( W?OL?MK WO?dH«WU?u«± Ø Ø a U dui«v lu*«± Ø Ø s «Î U «UHô««cN qlfôë W } U )«d Ë Èd `U ± Ø Ø a U b

45 µ W}dF«dB W unl f}z «d ± WM r ±πµπ ÂUF wui «UHðö wu{ù«uuðëd³«wkž WI«u*«ÊQAÐ W¹œU%ô«UO½U* Ë W}ÐdF«dB W unlł w²ujš s}ð ± Ø Ø a U²Ð 5dÐ w lu*«w u NL'«f }z ª ub«s ±µ± œu *«h vk Ÿöô«bF ª «u«fkð WI«u bfë d b} Ë œu v???uj? 5 ±πµπ ÂU? F v??u??i???«u???h?ö vu???{ù«u???uëd??? «vk? oëë ± Ø Ø a U 5 d v l u*«w œu %ô«u OU* Ë W OdF«d B W unl v O«ÕU H«b ffi obb«da khô«l p Ë ± WM ÊUC π v W unl'«wuzd b  ± WM uou o«u*«± WM? ±± v œu??i??f*«t?????kð «d??i««c v?k»«um«f?kð?? o«ë ffi  ± WM uou µ o«u*«

46 vu{ uuëd vui«uhö 5 lu*«wod F«d B W u NL WuJ WœU%ô«UOU* W unl WuJË

47 WOdF«dB W unl WuJ Ê WœU%ô«UOU* W unl WuJË W un?l WuJË WOd?F«dB W un?l WuJ 5 lu*«vui?«uhô«v Î U1 5?uJ(«5 l u*«vko?lj«u Hô«Ë ±πµπ d? L?u ±± v W œu%ô«u?ou* ª to UA*«vUI«UHô«s WU)«œU*«v «ÎœUM«Ë ±π uu v W??Od?F«d??B?? W u N??L?? W uj? 5 ÊËU?F??K W? Id?F?«b O?U?I??«v d?emuë ÊËU F?««c du? DË r œ u ô d?a?*«lkd«ë WœU%ô«U?OU* W u?n?l W?uJË qhj uô vk V b«ë WOUI«Ë WOLOKF«Ë WOMH«WdF*«Ë d )«qi ôuð v 5«u?I«Ë U?Fd?A?K quj?«â«d?ô«u?«d? l t?m WKUJ«W?d??A*«W?F?HM*«oO?I?% ª W U«WdB*«vK U vk WOU*_«Ë WdB*«ÊUuJ(«XIH«vË_«œU *«ËUœ œ«du? W?OU?*_«U??R*«Ë Wd?B*«W?O?uJ(«U?N?'«5 ÊËU?F??«bM? UN?O UA*«Ë UÎO?uJ WuL*«b«fU Ë ÊU?ËU g bd Ë d? g bd Ë vu*_«èd?b*«v U?I«U?Hô«ÂUJ v? uc*«w?ou*_«u??r*«b?f UL?O? WOd?F«dB W un?l q«œ UNKLF U?ÎLU U?ÎOuU «Î U uuëd ««c b?fë ±πµπ ÂUF v?????r?? v? K? u?uëd?? «ÂU?J o D?M t??o U???A*«vU???I??«U???Hö Îö???LJË ffi WdB*«WuJ(«WI«u bfë ULNM >È W vk Î UM à u Lu «Ë Ë u gdmu WOU«œU *«U?N??Ð?«dË u?c*«w??ou*_«u??r?*«u?n Âu?I v?«u?ëd?a??lk U?ÎF?O??Ð?A ± W DA?_«W U2 5MO?F*«U N?OK?2Ë U?R*«Ác N u?ð ts? d?b? v W?OËU?F?««c ÂUJ vk? Î UM pc?ë ±π uu? v l?u*«vko?lj«u??hô«u? vk v U*_«Ë Èd B*«5?U'«5 W?dA? WO u? uëd ««c Vu0 Q?AMË uuëd? «uc*«wou*_«u?r*«s >q s 5K2 s ÊuJË WOüU bf ULO? UNO UA ffi UËdA*«cOHM 5OMF*«5OuJ(«5KL*«s rdoë WdB*«WO U)««u 5K2Ë

48 v«z«d «Ë UËdA*«bb% slc»uj ÈuM UH«l{Ë WOü«vu vuj(«vu?*_«qu?l?«rð? ÊU??O l d?b? v u?c?*«w?ou*_«u??r*«uc??hm? co?hm«wfu? WOü«vu? UL U?N v«dg?'«udm«ë U?N hb<«v«u??? v«w?um«w??ou*«d U?I??«Ë WuM?«nB W?O?MH«d U??I?«ö?? s p Ë cohm v W?OU*_«UR*«Èb W? WU vë UN WOü«uc*«W?OU*_«UR*«vK u??b??(«u??n??ok 5F?? t??ok U??Hô«- Èc«U??:«d??O?? v ZUd Ë ŸËd??A?? ffi WOx WI *«WI«u*«d?I pk?9 Ë UÐ??«v o(«b? vk q u?c*«w?ou*_«u?r?lk WdB*«5?«uIK UÎI?Ë dui«weu?ô Ád?I ÊuJË W?OdF«dB? W un?l v U?N b«ë U??N?b ÊuJ s2 u???c*«u?????r*«s yq Âe???K U??L??? ÊQ??A««c v? U??N u??l???f*«b? Èb b?«ë vjm?»u?? ö? s U?NKu?L? W?Od?F«d??B? W u?n?l? v U?Ëd?A? ffi WdB*«WOuJ(«uM «U?N UJ0 5? KUF«s? VUM œb 5O?F u?c*«wou*_«u??rlk u?ð u?i?f*«b?(«u??r*«ác s >q Èb Êu?KL?F s œb? ËU?Ð? ô d?b? v WdB*«W?uJ(«s WI? *«WI?«u*«vK ub?(u uc*«u?r*«âekë U?ËdA*«c?OHM W?Oü«U«u0 u?c*«u?r*«âe?k UL? 5dB*«d?O s U?Nb 5KU?F«WLzU? vk ffi WM s be ô È Ëœ qja 5KUF«lOL UL s Wbô WLzUI UNOK UHô«- v«z«d «Ë UËdA?*«cHM Ê uc*«wou*_«urlk µ WOü«qzUu«ö s ffi WO b ql ËË «ËœË WO«œ UIKË «d9r roem Wd??B*«W??O??uJ?(«U????R*«vK??L* W??O??ö??F????«Ë W??O??«œ «U ro?em» WœU? %ô«u O?U* W u? N?L?? v Wd?B*«W?O??U?I??«Ë W??O?LK?F«U???R*«Ë ffi vë Ë_«œU%ô«Ë

49 π W?O?B?B??«U?F*«q?I d?g W?O?uJ(«U??O?N«Ë UD?K«l ÊËU?F?«Ã WUF««œù«ôUÐ v vu*_«vu'«s? V b«.bië WOMH«d )«Ë U KD?LK UÎI?Ë W OU?I«Ë W O?LKF«Ë W OuuMJ?«WOLM««œù«jO?D«WOU*_«U?R*«ÊËUFË uc*«w?ou*_«urlk ÈdB*«V?U'«Uœbô v«ffi WOü«UNOK o«u v«ôu:«v UÎuU WKÐ*«WOuJ(«dO ULEM*«l Ud?u U?B?B?0 uc*«w?ou*_«u??r*«uc?hm? v«u?ëd?a*«u9 Èd? U?N?? s qu9 vk U???R*«Ác s >È u?b?? WU? vë W?OU?*_«W?uJ(«WdB?*«WuJ(«WI?«u vk u?b(«5f? WOd?F«dB W u?nl? v UËd?A co?hm ffi tö s UcOHM ro v«wda_«vkë qul««c vk W?OKO??L?«U N? UJ? v 5KU?F«Â«e?«u?c*«W?OU*_«U??R*«sL?C WOdF«d?B W unl? v WR œb? Ë «dh uë UNL?U ÊuKLF Ë UNO Êu?LM s që ffi UNO{«vK W U«5«uI«Ë UFdA«WU «dU WOx sj1 U?NMOF Z«d Ë U?ËdA* WIL?F W?«œ v WU œu?ë WU v Uœb?% v?«u?n?'«ë ««u«rc W?B?B???? U?U?L???«b?I?F u?b«u?n??o U?A*«Wd?B*«U?N?'«Ë U?LEM*«s WB??<«W?OU*_«W??R*«l Wd?B*«W?uJ(«ffi UcOHM W ö«ëda«l{ëë UËdA*«Ác WAUM* WOMF*«WU«œU*«uuËd ««c ÂUJQ uc*«wou*_«ur*«s >È Â«e«Âb WU v ± W?F?«u W?OMF?*«W?OU*_«W??R*«Ë W?OU*_«W?u?J(«s >q UD Wd?B*«W?uJ?ôK sj1 Wd?B*«W?uJ(«v IK Âb? WU? vë W?OU?uKb«d?D«ö s? ÎWU? «e?ô«Âb? U?Dû v U?*_«VU?'«rK a? U s U??Îu d A?? W??L? ö UÎu??J «Îœ bnf«l «e?ô«Âb»U ÊQA WOMF*«WOU*_«W?R*«Ë WOU*_«WuJ(«s «u WOU*_«W?R*U okf UL?O uuëd? «oo D në WdB*«W?uJôK oô Á «dj ÂbF ffi pc ÎWU vu*_«vu'«ud rë UNF uuëd U qlf«un Ë WHU<«

50 µ ÂUJQ uc*«wou?*_«ur*«èb VU s «e?ô«Âb «dj WU v «e?ô«Âb W?F«Ë «dj Âb?F WOU*_«W?uJ(«bN?F Ë UbN?F ou b?f uuëd? «WH?U<«WOU?*_«WR*«l? uuëd?«oo D në WU?(«Ác v WdB*«W?uJôK oô vu*_«vu?'«ud rë U s? p vk Vd? U? l db? v U?NU?A U?N Ë ffi ÎWU pc WF«d«œU*«We??OK$ù«Ë W? OU*_«Ë W? Od?F?«U G?KU u?u?ëd? ««c dd??% - ± ffi ÈeOK$ù«hM«v ldô vu*_«ë vdf«5bm«doh v ö«œuë WU vë ffi WOUuKb«qzUuU uuëd ««c oo DË doh v Uö È Wu r WU)«œU*«WdB*«W?uJ(«5 vu UD? œu VI U?HM«eO u?uëd ««c qb ± ffi UHM«eO tub W ö«wouui«««dû U?LNM d q ULJU boh WOU*_«WuJ(«Ë dd «ô b*«fhm W?UF «d?h UÎOzUIK? œbðë 5U b* «ÎcU u?uëd ««c qe ffi uuëd «UN v t d 5 UF«b UN«s W q dü«dd«5dd«b WOU*_«UR*«VU? s WOdF«dB W unl? v chm*«uëda*«qb lc??ë t?u?d v U?HM?«e?O?? u?uëd?? ««c u??œ q? U?c?O??HM b v«u??c*«s U?Ëd??A*«pK c?o??hm vk Êu?LzU??I«Êu?HÃu*«Ë Êu?MO?F*«UuK?2 d???fë t??uj_ b? sl??{ Uc?O?HM W??B?B?<«mU? *«d????f U?L? W?KB««U??R*U 5?KU?F«ffi WOdF«dB W unl v UËdA*«pK cohm vk WLzUI«uc*«WOU*_«UR*««c U???ÎI??Ë U???HM«e??O??? qb??f???««c q?b u??u?ëd?? «qb???f WU??? v ffi œu*«pk s vë_«dih«v UNO UA*«««dù«± U a U 5d v d WuJ s WuJ s WœU%ô«UOU* W unl WOdF«dB W unl U C U C

51 µ± W} U )«d Ë «d ± WM µ r W } U )«d Ë ± Ø Ø a U???? œu???b?«r È u???n???l????'««d???i«v?k Ÿöô«b????F v??u?j 5 ±πµπ ÂU? F v? U???I??«U? Hö? vu??{ù«u??uëd??? «vk W??I???«u*U ª ± Ø Ø a U 5d v lu*«wœu%ô«uou* W unlë WOdF«dB W unl ª ± Ø Ø a U W unl'«f}z b}«o bb vkë d bo Ë œu ±πµπ ÂU?F vu?i«u?hö vu?{ù«u uëd? «W }?L?d«b d '«v? d AM 5d v l? u*«wœu %ô«u? OU* W? u N?L?Ë W?Od?F«d?B? W u??n?l? v?uj 5 ± Ø Ø a U W } U )«d Ë Èd `U ± Ø Ø s «Î U «u uëd ««cn qlfôë ± Ø Ø± a U b

52 µ WOdF«dB W unl foz «d ± WM µ µ r W unl'«foz ª ub«vk Ÿöô«bF ª ±π π WM r ÊuUIU œub«wok;««œù«âue ÊuU vkë ª WUF«WFHMLK «UIF«WOJK Ÿe ÊQA ±ππ WM ± r ÊuUI«vKË ª qim«d Ë t{d U vk Î UMË d vë_«œu *«W bmjù«vku?«vëb«odd«wf?u ŸËdA W?UF«W?FHM*«UL? s d?fô vu«uôm«vk r ud ± ± rj«wö v ± rj«wö s ÕËdD ffi W bmjù«weuô UD dukoj«v ± dukoj«s ffi ÕËdD WEUô UD ± ±dukoj«v dukoj«s WOU «œu *«coh?m«odd öo?ö W ö«««d?i««b v «u«fkð? foz uhô W bm?jù«veu??ô?? UD? v W??F??«u«Ë t??o U??A*«ŸËd??A??LK W?? ö«v?{«_«vk ffi 5Id*«vDOD«rd«Ë dc*u 5 *«uôm«vk ÕËdDË WU«œU *«ffi ÁcOHM WB<«UN'«vKË WOLd«bd'«v «di««c damô vo«õuh«b ± π WM Âd;«± v W unl'«wuzd b ffi  ± WM du π o«u*«

53 µ qim««ë W unl'«foz «di WOUC dc wkšu«wëb«o¹dd«wfýuð ŸËdA wkž ÂUF«lHM«WH UH{ ÊQAÐ ± ± rj«wöž w²š ± rj«wöž s ÕËdD W¹ bmjýù«± Ø π r ŸU?b««u W?UF«W?U_U?? œ Ë b t?q WUùU d?a? odd«w??f??u ŸËd?A?? vk ÂU??F«lHM?«W?H?? U?H??{ VK ÊQ??A ± Ø Ø± a U?? ± ± rj«w? ö?? v?? ± rj«w??ö?? s ÕËdD? W bmjù«vk?u??«vëb«dud WD sl?{ W?ôK*««uI?K WO?bMN«W?O?N«W?dF0 Ác?O?HM r Èc«Ë r ud ffi v?ozd«od D«c O?HM s U?N?ôU WôK*««u? IK WO?bMN«W?ON«XU? ÁU?&«qJ W Ëd?? U? W??b??)«od c??o?h?m È U?Ë ÁU??&«qJ W? Ëd? U?? W?H? U?H{ù «d? «b?b??«âek? c?o?hm«l W?{ U?F?*«U?OJK*«iF b?u YO?Ë ffi ŸËdALK ÂUF«lHM«œËb U?O«b Ë od?dk vi_«ro?lb?«uno?k qlô? WÐb? W«uD to? od ffi Wb)«odD WuKD*«WOJK*«Ÿe WI?«u*«ÊQA W un?l'«foz «d ŸËd?A to od ÊQ d?a ÂbI U? u{ vë W bmjù«vku?«vëb«odd«wfu ŸËd?A vk ÂUF?«lHM«WH U?H{ vk bmn*«bo«iuhë r ud ± ± rj«w?ö v ± rj«wö s ÕËdD u??c*«ÿëd?a?lk W? ö«xr?*«ö?o???ô«««d?? «b? v? «u«fkð?? foz ffi touf `{u*«uôm«vk qim«d Ë U d ÂU A ffiœ dbi«ë «dô«ozU u I «ukchë

54 µ

55 µµ

56 µ

57 µ

58 µ

59 µπ

60

61 ±

62

63

64

65 µ

66

67

68

69 π

70

71 ±

72

73

74 WOdF«dB W unl foz «d ± WM µ r W unl'«foz ª ub«vk Ÿöô«bF ª ±π WM ± r ÊuUIU œub«wuf«uon«êuu vkë ª ±π π WM r ÊuUIU œub«wok;««œù«âue ÊuU vkë ª W v ±π ± WM ± r ÊuUI«vKË ª WU)«WËb«öQ WIKF*«ÂUJ_«iF v ±ππ± WM r ÊuUI«vKË ª ±ππ WM r ÊuUIU œub«wo «ÊuU vkë WOÐO«dô«oUM*«bb% ÊQA ± WM ±µ r W unl'«foz «d vkë ª UN WU)«b«uI«Ë WË«dôB«v{«_«s WdJF«WOL_««jOD? v?mu«e?d*«u?as ± WM ±µ r W? u?n?l?'«foz «d? vkë ª WËb«v{«U«b«U? «b??????«bb? % ÊQ??A ± WM? ±µ r W u??n??l??'«fo?z «d?? vkë ª ± ÂU v WËb«v{«v{«_«s WU hob œus ±µ WM ± r W unl'«foz «d vkë ª WO«e«WOLM«Ë dolf«uëda* WUF«WON«`UB WU WOJK WËbK WuKL*«ª WËb«v{«U«b«jOD vmu«ed*«t{d U vk Î UMË ª «u«fkð WI«u bfë d vë_«œu *«WU WOJK WËbK WuKL*«v{«_«s UΫb WU hob œu vk oëë UËdA* WUF«W?ON«`UB WId*«UO«bù«Ë WDdK UÎIË U?OM*«WEUô WOU 5«uIK U?ÎIË Ÿ«eô«Ë Õö?Bô«WDA v U?N«b?ô WO«e«W?OLM«Ë dol?f«ffi ÊQA««c v UN ulf*«««di«ë WOU «œu *«ffi WOLd«bd'«v «di««c damô ± π WM Âd;«µ v W unl'«wuzd b ffi  ± WM du ± o«u*«b vo«õuh«

75 µ

76 ± Ø µ VJ««b Ÿ«bù«r WdO _«lu D*«Êu A WU F«W ON«± ± ر±Ø ± Ø µµ

KindaHattar_A

KindaHattar_A الفساد في المنطقة العربية كندة حتر المستشارة اإلقليمية للمنطقة العربية الشفافية الدولية 1 23 1 /0". - +, ) * ($ # $ % & '!" :; )/ " 8 3

المزيد من المعلومات

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who 1 of 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ال الجامعي 022748 040931 041270 050535 051142 051142 070836 070836 071289 080627 081016 081029 081088 081088 081218 081218 081344 090149 090390

المزيد من المعلومات

شركة االتصاالت السعودية الئحة عمل جلنة املراجعة

شركة االتصاالت السعودية الئحة عمل جلنة املراجعة شركة االتصاالت السعودية الئحة عمل جلنة املراجعة I. IJW'! H o I'Pln '"...,c

المزيد من المعلومات

সময় : সে তো জীবন

সময় : সে তো জীবন : ( ( چكنغاچگة- evsjv-bengali å к å m : åb l ш åb 1430 ھ - 2009 حليا هو لوقت چكنغاچگة) (باللغة لالك بو مر جعة : عبد الله شهيد عبد لرمحن 2009-1430 2 : Time and tide wait for none. o s к a k к к a k d o

المزيد من المعلومات

خير لك من حمر النعم - خطوات عملية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام|

خير لك من حمر النعم - خطوات عملية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام| www.islamic-invitation.com .. ة م د ق م ل ا ة ء ا ض إ ة ط ق ن ة ق لا ط ن لا ا الله ا ى ل إ ة و ع د ل ا ة ف ي ظ و ل ز ف ا و ح م لا س لا ا ى ل إ ن ي م ل س م ل ا ر ي غ و ع د ن ا ذ ا م ل ي ن ا د ي م ل ا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - BacCorr2008SVT_WEB.doc

Microsoft Word - BacCorr2008SVT_WEB.doc א تحديد خارج تفاعل حمض الا سكوربيك مع الماء بقياس ph O.. آتابة معادلة التفاعل H8O( q + H ( 7 ( q + l + ( q.. الجدول الوصفي H8O( q + HO ( H7O ( q HO+ l + ( q معادلة التفاعل آميات mol ( التقدم حالة المجموعة

المزيد من المعلومات

مذكرة رقم 5 الا ھداف القدرات المنتظرة من الدرس : في درسالدوال اللوغاريتمية مذكرة رقم : 5 الا ستاذ : عثماني نجیب تعریف: الا ستاذ : عثماني نجیب l 2 1 n

مذكرة رقم 5 الا ھداف القدرات المنتظرة من الدرس : في درسالدوال اللوغاريتمية مذكرة رقم : 5 الا ستاذ : عثماني نجیب تعریف: الا ستاذ : عثماني نجیب l 2 1 n مذكرة رقم 5 الا ھداف القدرات المنتظرة من الدرس : في درسالدوال اللوغاريتمية مذكرة رقم : 5 تعریف: l n æ ç æ = n n ( 5),,,9 =- ( 5) ; -, 5 l - l ; - ; - è5ø.i توجد دالة تسمى دالة اللوغاریتم النبیري یرمز لھا

المزيد من المعلومات

3 ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :1-A Page : 1/6 Exercice.1 Maths-Inter.ma التمرين. tan.. tan tan. sin sin cos sin cos فاحسب : فاحسب : فاحسب :

3 ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :1-A Page : 1/6 Exercice.1 Maths-Inter.ma التمرين. tan.. tan tan. sin sin cos sin cos فاحسب : فاحسب : فاحسب : ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :- Page : /6 sin sin cos sin cos ( a 0) sin cos cos لي ن قيا يا حا a a إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : ) ) ( ) cos cos نعت قيا يا حا, ن ع : 0 أحسب

المزيد من المعلومات

تحتوي هذه الص هيفة على ا يات قرا نية وا حاديش نبوية المرجو ص يانتها عن ا ي امتهان تنبيه ا وجه الا عجاز في الا مر با خذ الكتاب بقوة 4 د. زغلول النجار ح

تحتوي هذه الص هيفة على ا يات قرا نية وا حاديش نبوية المرجو ص يانتها عن ا ي امتهان تنبيه ا وجه الا عجاز في الا مر با خذ الكتاب بقوة 4 د. زغلول النجار ح تحتوي هذه الص هيفة على ا يات قرا نية وا حاديش نبوية المرجو ص يانتها عن ا ي امتهان تنبيه ا وجه الا عجاز في الا مر با خذ الكتاب بقوة 4 د. زغلول النجار حقوق المسسلم : ا حكام ومقاص د ووظاءف د. خلضر بوعلي 6

المزيد من المعلومات

الكيمياء : استعمالات حمض البنزويك الجزء الاول : تحديد النسبة المائوية لحمض البنزويك الخالص C 6 H 5 COOH (aq) + H 2 O (l) C 6 H 5 COO (aq) pk A = logk

الكيمياء : استعمالات حمض البنزويك الجزء الاول : تحديد النسبة المائوية لحمض البنزويك الخالص C 6 H 5 COOH (aq) + H 2 O (l) C 6 H 5 COO (aq) pk A = logk الكيمياء استعمالات حمض البنزويك الجزء الاول تحديد النسبة المائوية لحمض البنزويك الخالص C 6 H 5 COOH (aq) + H O (l) C 6 H 5 COO (aq) pk A = logk A pk A = log(6, 31. 10 5 ) = 4, 0 1 -معادلة التفاعل بين حمض

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Paper Sizes.doc

Microsoft Word - Paper Sizes.doc 8167 الا ربعاء 2011-10-26 14 ôub«d w ÊUM³ WuDÐ ÊËd²³U³AK doš Wd u³n«s»ëdnk dj wum?k«í Ëb«s d?a? WœU?(«WKd*«qL?% b? ed*«vu ÊËdUAK? doô«wdh«ôubk ÂbI«U?bM p Ë W?OU?«W? b«v«u?n«s»ëd?nk d?o?ô«q UO?uuMJ«Ë ÂuKFK

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 الفصل 25: الجهد الكهربي فرق الجهد الكهربي والجهد الكهربي فرق الجهد الكهربي لمجال كهربي منتظم -1-2 -3 الجهد الكهربي وطاقة الوضع الكهربية لمجموعة من الشحنات النقطية. Slide 1 Fig 25-CO, p.762 : فرق الجهد

المزيد من المعلومات

ا عداد: محمد عبد ا الكافي j q l j k e J pu j pwlme: j q x A hc õ qú A m L g المكتب التعاوني للدعوة والا رشاد وتوعیة الجالیات بالعیص `vc, Avj Cm Bmjvwg

ا عداد: محمد عبد ا الكافي j q l j k e J pu j pwlme: j q x A hc õ qú A m L g المكتب التعاوني للدعوة والا رشاد وتوعیة الجالیات بالعیص `vc, Avj Cm Bmjvwg ا عداد: محمد عبد ا الكافي j q l j k e J pu j pwlme: j q x A hc õ qú A m L g المكتب التعاوني للدعوة والا رشاد وتوعیة الجالیات بالعیص `vc, Avj Cm BmjvwgK m Uvi, me`x Avie cvt ek&ª bs 76, Avj Cm- Bqvb ev

المزيد من المعلومات

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ! إط ر ا اا ا ة 2019-2017 ا 4 ا 123 ا- 0 /ي ا-,ر' + * ()'& و @? ا)< (,را أ >; ا-. وھ 48 ا 6 5 )ة 672 E ت C,ل A أ+,اع و @? ا)< وا()اث 0/ E2) L 0- د J ا( 8, 5H I ت ا- HE ا- 672

المزيد من المعلومات

New Microsoft Office Word Document

New Microsoft Office Word Document ا: أآ ات ا أي آ ة آ أم! ة و#" %" )'ى ازل أو ا+ت ا.ر, ه' ا 0 ادي.2 ا 3 ت ا 45. #6,8 ف ا 0 ادي : "#, ا ا;'ل ا> 8 ) = أ :3 '!'ل إ" ا ". و 3

المزيد من المعلومات

Circuit RLC Série/ المتوالية RLC الدارة

Circuit RLC Série/ المتوالية RLC الدارة ircui RL Série/ المتوالية RL الدارة االطار المرجعي: الدارة RL المتوالية الموارد )معارف مهارات( معرفة األنظمة الثالثة للتذبذبات الدورية وشبه الدورية و الالدورية. تعرف وتمثيل منحنيات تغيرات التوتر بين مربطي

المزيد من المعلومات

1

1 Static stability Applications عند تسليط قوى محورية على االعمدة وعند البدء بزيادة الحمل (load) سوف يحصل فيھا عزم (moment) أي يحصل فيھا تشوه shape) (deflection وعند حصول االنبعاج (buckling) فان الحمل يسمى

المزيد من المعلومات

أكاديمیة الجھة الشرقیة تمارین محلولة:المنطق المستوى : الا ولى باك علوم تجریبیة الا ستاذ: نجیب عثماني p q p : ((- 2 ) 2 ¹ 4 ) q : p عبا

أكاديمیة الجھة الشرقیة تمارین محلولة:المنطق المستوى : الا ولى باك علوم تجریبیة الا ستاذ: نجیب عثماني p q p : ((- 2 ) 2 ¹ 4 ) q : p عبا أكاديمیة الجھة الشرقیة تمارین محللةالمنطق المستى الا لى باك علم تجریبیة الا ستاذ نجیب عثماني ¹ عبارة ( Ï تمرین أنقل الجدل التالي ثم ضع العلامة "" في الخانة المناسبة. كل زجي قابل للقسمة على مجمع عددین فردیین

المزيد من المعلومات

VerbesArabes-A2

VerbesArabes-A2 ف ع لا فع لا ف ع لا فع لا فع و لا فع ا لا ا لم ص د ر ا لن ح و ٱ لع ر ب لا فع ا ا ي ل ٱ لا و ل ي http://perso.orange.fr/mementoslangues/ mementoslangues@orange.fr ا لف ع ل ا لم ص د ر Boire فع ا لا Boisson

المزيد من المعلومات

Elements of a well-functioning LG system Arab version.ppt - NeoOffice Impress

Elements of a well-functioning LG system Arab version.ppt - NeoOffice Impress ا: 78"9$ ا 034"45 12"(0 /."م,+* ()' & %$ "ل A=03$ ا:)+* ا@)' &?":< /="رك اG

المزيد من المعلومات

أكادیمیة الجھة الشرقیة نیابة وجدة مادة الریاضیات الا ستاذ : عثماني نجیب مذكرة رقم/ 6 مستوى: السنة الثانیة من سلك الباكالوریا شعبة العلوم التجریبیة مسل

أكادیمیة الجھة الشرقیة نیابة وجدة مادة الریاضیات الا ستاذ : عثماني نجیب مذكرة رقم/ 6 مستوى: السنة الثانیة من سلك الباكالوریا شعبة العلوم التجریبیة مسل أكادیمیة الجھة الشرقیة نیابة جدة مادة الریاضیات الا ستاذ : عثماني نجیب مذكرة رقم/ 6 مستى: السنة الثانیة من سلك الباكالریا شعبة العلم التجریبیة مسلك علم الحیاة الا رض مسلك العلم الفیزیاي یة مسلك العلم الزراعیة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - examen national corexctio

Microsoft Word - examen national corexctio ( ) z = 3 ( 3 )i = ( 3 i) z = 3 ( 3 )i= i( 3 ( 3 )i) = iz 3 π ( 3 i) = 8( i) = 8, 6 z π = 8, ( r= 3 ' = 9 9= y'' 6y' 9y = r 6r 9= التمرين الا ل ( نعتر المعادلة التفاضلية لدينا المعادلة المميزة هي إذ ن

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم jil-rchid.jid.c اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ 04 ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﻠوم ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء -. د اص أل ا خفاػ حذ حا ت ا خ خ ( أ ٠ ا ص إ أ ا خفاػ لذ ذي ػ ٠ ت ١ ص اسخمشاس ا - : ت ١ ص ا (.[ ] ( H O.[H

المزيد من المعلومات

النهايات 1. بعض نهايات الدوال المرجعية -I lim x = lim x x = + lim x + x = + x + lim x x2 = + lim x + x2 = + lim x x3 = lim x + x3 = + lim x 1 x = 0 li

النهايات 1. بعض نهايات الدوال المرجعية -I lim x = lim x x = + lim x + x = + x + lim x x2 = + lim x + x2 = + lim x x3 = lim x + x3 = + lim x 1 x = 0 li النهايات. بعض نهايات الدوال المرجعية -I x = x x = + x + x = + x + x x = + x + x = + x x = x + x = + x x = x + x = x = x < x = + x >. نهاية دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند + أو النهاية عند (±) لدالة كثير

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - متوازي الأضلاع .docx

Microsoft Word - متوازي الأضلاع .docx التوازي والتعامد التماثل المركزي المكتسبات القبلیة الكفایات توجیھات تربویة التعرف على متوازي الا ضلاع و خاصیاتھ المتعلقة بالا ضلاع و الزوایا ربط خاصیات متوازي الا ضلاع بالتماثل المركزي. یعتبر التماثل المركزي

المزيد من المعلومات

ص) بيان ربع سنوى 0 بنك : : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نموذج رقم صفحة وفقا للمركز فى آخر القيمة بااللف جنيه )3 االيداعات لدى المؤسسات المالية

ص) بيان ربع سنوى 0 بنك : : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نموذج رقم صفحة وفقا للمركز فى آخر القيمة بااللف جنيه )3 االيداعات لدى المؤسسات المالية ص) 0 : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نوذج رق ) االيداعات لدى الؤسسات الالية االستثارات القروض والتسهيالت االلتزاات الناتجة عن عليات التجارة الخارجية وغيرها ن التزاات عرضية ++ اجالى التوظيفات قبل االستبعادات

المزيد من المعلومات

Bac blanc physique chimie2a.bac SBIRO

Bac blanc physique chimie2a.bac    SBIRO =أولاد تايمة= أبريل 009 موضوع الامتحان التجريبي شعبة العلوم الزراعية بسم االله الرحمان الرحيم التمرين الا ول فيزياء ( 6 ن) 1- ترآيب لاقط الرطوبة: -1 -أعط وصفا للتذبذبات المحصل عليها.ثم عين نظام تطور التوتر

المزيد من المعلومات

مدارس إحسان الخاصة

مدارس إحسان الخاصة الئحة كتب المستوى األول لون الوزرة األبيض لإلناث و األزرق للذكور. ورقة. دفتر التربية اإلسالمية 24 50 ورقة. دفتر األنشطة المنزلية المحفوظات 24 ورقة ( أعمال تطبيقية( - كتابي في اللغة العربية ( القراءة(.

المزيد من المعلومات

محددات معدل العائد على الاستثمار في اسهم الشركات المساهمة في سوق العراق للاوراق المالية

محددات معدل العائد على الاستثمار في اسهم الشركات المساهمة في سوق العراق للاوراق المالية محور العلوم المالية والمصرفية القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية المجلد )9( العدد )2( لسنة 2002 محددات معدل العائد على االستثمار في أسهم الشركات المساهمة في سوق العراق لألوراق المالية 22 محور العلوم

المزيد من المعلومات

دولة إسرائيل وزارة الت ربية والت عليم قوانين ومعطيات في الفيزياء ملحق لجميع امتحانات البچروت بمستوى 5 وحدات تعليمي ة الفهرس قوانين صفحة الميكانيكا 2 ا

دولة إسرائيل وزارة الت ربية والت عليم قوانين ومعطيات في الفيزياء ملحق لجميع امتحانات البچروت بمستوى 5 وحدات تعليمي ة الفهرس قوانين صفحة الميكانيكا 2 ا دولة إسرائيل وزارة الت ربية والت عليم قوانين ومعطيات في الفيزياء ملحق لجميع امتحانات البچروت بمستوى 5 وحدات تعليمي ة الفهرس قوانين صفحة الميكانيكا الكهر مغناطيسي ة 3 األشع ة والماد ة 5 فعالي ات مختبري

المزيد من المعلومات

الفصل الثاني

الفصل الثاني 1 برنامج MINTAB 17 105 احص إعداد أ- ريم المبطي 2 الفصل الثاني ( اختبارات الفروض وفترات الثقة ) لمعالم مجتمع واحد أوال : اختبار المتوسط : لدينا حالتين : نستخدم اختبار Z عندما : N كبيرة و معلومة أو مجهولة

المزيد من المعلومات

ت / 05/ 10 مو سسة :ركايزي محمد "حجوط" الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية التاريخ: المستوى: ر المدة : 4 سا و 30 د الا ستاذة : زايدة الموضوع

ت / 05/ 10 مو سسة :ركايزي محمد حجوط الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية التاريخ: المستوى: ر المدة : 4 سا و 30 د الا ستاذة : زايدة الموضوع ت 3 2016/ 05/ 10 مو سسة :ركايزي محمد "حجوط" الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية التاريخ: المستوى: ر المدة : 4 سا و 30 د الا ستاذة : زايدة الموضوع الا ول التمرين الا ول: لديك سلسلة التفاعلات التالية:

المزيد من المعلومات

ار ا وزارة ارة وات ا إ ع ج ت د ح خ إ.ت.د!$Y ا#رض ا,و!#ان X 2014 ا ان اآ ا اهة ار دو $#ض! MED-EXPO /ن ا.- ا,دة $ دو - ا#رض -! COM-EXPO ا,ورة اا!

ار ا وزارة ارة وات ا إ ع ج ت د ح خ إ.ت.د!$Y ا#رض ا,و!#ان X 2014 ا ان اآ ا اهة ار دو $#ض! MED-EXPO /ن ا.- ا,دة $ دو - ا#رض -! COM-EXPO ا,ورة اا! ار ا وزارة ارة وات ا إ ع ج ت د ح خ إ.ت.د!$Y ا#رض ا,و!#ان X 2014 ا ان اآ ا اهة ار $#ض! MED-EXPO /ن ا.- ا,دة 12-08 4$ - ا#رض -! COM-EXPO ا,ورة اا!# #ض ا 9 78 و 6 وا?رة: LUMIERE DECO 26-17 4$ $#ض BC ا,و $#ض

المزيد من المعلومات

কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধকারী কতিপয় হাদীস

কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধকারী কতিপয় হাদীস Kj vyki Kv R DØy Kvix KwZcq nv`xm [evsjv] المحفزات إلى عمل الخيرات [اللغة البنغالية [ jlk: gynv ` mv jn Avj gybvw¾` تا ليف: محمد صالح الجد Abyev`: Avãyb b~i web Avãyj ReŸvi ترجمة: عبد النور بن عبد الجبار

المزيد من المعلومات

ان اا م ا ارس ا ا اھ ادس -ا"!ة %$ ا#م ا ارس ا... ان اا م ا ارس ا اا'&! " وا#$ #ا ام ا اص '&ت ا (1423 ا م ر ر ) 2002/07/17 6 دى او و (ه م ر ر

ان اا م ا ارس ا ا اھ ادس -ا!ة %$ ا#م ا ارس ا... ان اا م ا ارس ا اا'&!  وا#$ #ا ام ا اص '&ت ا (1423 ا م ر ر ) 2002/07/17 6 دى او و (ه م ر ر ا اھ ادس -ا"!ة %$ ا#م ا ارس ا... اا'&! " وا#$ #ا ام ا اص '&ت ا (1423 ا م ر ر 2.02.376 ) 2002/07/17 6 دى او و (ه م ر ر 2.04.675. 2004/12/23 ار وزارة ا اط و /. اط وا#$ ا# وا,+* ا#$ ر ر 455.02 (17 2004/07/05

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - CO_RT10

Microsoft Word - CO_RT10 إعداد : تقديم الشكل أسفله يمثل مضخم يعتمد على ترانزيستور. فھو يحتوي على شبكة من المقاومات تمكن من تقطيب و مكثفات تعمل على ربط المضخم بأخر وذلك بتمرير اإلشارات المتناوبة. R1 100k 1µF 1µF (Load) Rc (charge)

المزيد من المعلومات

Pèlerinage mecque brochure_ARABE

Pèlerinage mecque brochure_ARABE 1 2012!ت ج ا إ ا اة (ا): 32 ا 1 )ل/.-,+ة ".-,+ة /. 4 67"98 ا 8 ت ا$)ى ;:رة ا&&?ا=+!ا+@ @ B و* E&>. ه ا-,+ةإ*! 3Gرةأ 8 آ 9 ا 61 وارها& 1 +م. ه ا-,+ة. E(. ا-,+ة&ة,#+.و*! 98 از ا

المزيد من المعلومات

سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض

سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض- دافعة أرخميد س F 4N التمرين رقم 1 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء: يخضع جسم صلب S آتلته مهملة لتا ثيرين ميكانيكيين من طرف ديناموميترين D 1 و D فيشير

المزيد من المعلومات

1 : 2013/03/22 : : 12 و تحولاتها المادة الشعب : علوم تجريبية رياضيات تقني رياضي ****************************************************************

1 : 2013/03/22 : : 12 و تحولاتها المادة الشعب : علوم تجريبية رياضيات تقني رياضي **************************************************************** 1 : 12 و تحولاتها المادة الشعب : علوم تجريبية رياضيات تقني رياضي ********************************************************************************** www.sites.google.com/site/faresfergani تاريخ ا خر تحديث

المزيد من المعلومات

D06-SEGC-2009-Assurance, Finance banques islamique

D06-SEGC-2009-Assurance, Finance banques islamique ا ر ا ا ا ا ا وزارة ا ا و ا ا / تس &' آاما دوما %ض #"! ل. م. د : أآد )* وا$ك وا+ ا() ا 0(/ ا "/ ا ا / * 4 ت %س (78 آ ا م ا;: 9 د و%م ا / %م ا: 9 د ا ا

المزيد من المعلومات

Subject

Subject KG 1 Weekly I Plan -28 26th -30th April. 2015 Important Dates this week : Wednesday : Movie Day Every Thursday : Parent Meet and Greet 12:40-1:10 pm LA Letter: v,y Number: 20, 21 Core vocabulary: van,

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - C#2

Microsoft Word - C#2 الفصل الا ول مفاهيم البرمجة بواسطة الا هداف معنى البرمجة بواسطة األھداف... 5 معنى الفصيلة 5...Class ما ھي دوال البناء و دوال الھدم...6 Construction & destruction ما ھي خاصية التوريث 7...inheritance ما

المزيد من المعلومات

الحركات المستوية : حركة الكواكب و األقمار االصطناعية ) 1 قوانين كيبلر. بين 9061 و 9091 نشر كيبلر ) Kepler ( في كتابه أسترونوميا نوفا ثالثة قوانين اعتب

الحركات المستوية : حركة الكواكب و األقمار االصطناعية ) 1 قوانين كيبلر. بين 9061 و 9091 نشر كيبلر ) Kepler ( في كتابه أسترونوميا نوفا ثالثة قوانين اعتب الحركات المستوية : حركة الكواكب و األقمار االصطناعية ) 1 قوانين كيبلر. بين 9061 و 9091 نشر كيبلر ) Keple ( في كتابه أسترونوميا نوفا ثالثة قوانين اعتبرت ثورية آنذاك و مكنت من وصف حركة الكواكب حول الشمس.

المزيد من المعلومات

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University و ازرة التعليم العالي الجامعة االفت ارضية السوري

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University و ازرة التعليم العالي الجامعة االفت ارضية السوري Syrian Virtual University الجامعة االفت ارضية السورية وثيقة تعريف: تحليل البيانات باستخدام الحاسوب معلومات أساسية: اسم المقرر رمز المقر ر ساعات الجلسات المسجلة ساعات الجلسات المت ازمنة ساعات المذاكرة ساعات

المزيد من المعلومات

ط يب النػ ف س Zxey yb bvd& &m (AšÍ Í ii cö Ömbœ œzv) mkj mvaviy wkÿv_ x `i Dc hvmx wndhyj nv`x mi Rb welqwfwëk nv`x m AvievC bi Dci iwpz mskjb gviƒd A

ط يب النػ ف س Zxey yb bvd& &m (AšÍ Í ii cö Ömbœ œzv) mkj mvaviy wkÿv_ x `i Dc hvmx wndhyj nv`x mi Rb welqwfwëk nv`x m AvievC bi Dci iwpz mskjb gviƒd A ط يب النػ ف س Zxey yb bvd& &m (AšÍ Í ii cö Ömbœ œzv) mkj mvaviy wkÿv_ x `i Dc hvmx wndhyj nv`x mi Rb welqwfwëk nv`x m AvievC bi Dci iwpz mskjb gviƒd Avi iƒmvdx www.darussaadat.com Zxey yb bvdm (AšÍ ii

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - bn_ahkamus_salat.2.doc

Microsoft Word - bn_ahkamus_salat.2.doc mvjv Zi AvnKvg I c wz (2) (evsjv) أحكام الصلاة وصفتها (٢ ( (باللغة البنغالية ( g~j : M elyv cwil`, Avj-gybZv`v Avj-Bmjvgx تا ليف: اللجنة العلمية بالمنتدى الا سلامي Abyev` : Rv Ki j vn Aveyj Lv qi ترجمة:

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمان الرحيم سلسلة تمارين حول توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت

بسم الله الرحمان الرحيم      سلسلة تمارين حول توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت بسم االله الرحمان الرحيم سلسلة تمارين حول توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت تمرين رقم : أجب بصحيح أو بخطا على ما يلي : Σ يكون الجسم في حرآة. Σ ولا يتحقق الشرط أ) عندما يتحقق الشرط Σ لازمين لتحقيق

المزيد من المعلومات

1

1 1 About Us : نبذة مختصرة Size Inkjet Tiles Tile name Page Size Regular Tiles Tile name Page 20 x 50 Charisma 4 كاريزما 20 x 50 Strip 33 استريب Lecico is a global leader in the manufacturing and distribution

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمان الرحيم سلسلة تمارين حول توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت

بسم الله الرحمان الرحيم      سلسلة تمارين حول توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت بسم االله الرحمان الرحيم سلسلة تمارين حول توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت تمرين رقم ص 7 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء والكيمياء أجب بصحيح أو بخطا على ما يلي : Σ يكون الجسم في حرآة. Σ ولا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc تمديدات الزمرة (n C بمساعدة الزمرة دانا صالح و عبد اللطيف هنانو قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة دمشق سورية تاريخ الا يداع 2/7/27 قبل للنشر في 2//29 المل خص ( n C C C C.. = تبحث هذه الورقة العلمية تمديدات

المزيد من المعلومات

سلسلة العمل الذاتي لمادة الریاضیات رقم (01) المستوى: 3 ثانوي علوم تجريبية الا ستاذ :عبداالله بالرقي المتتالیات العددیة 1 )المتتالیة الحسابیة التمرین(

سلسلة العمل الذاتي لمادة الریاضیات رقم (01) المستوى: 3 ثانوي علوم تجريبية الا ستاذ :عبداالله بالرقي المتتالیات العددیة 1 )المتتالیة الحسابیة التمرین( سلسلة العمل الذاتي لمادة الریاضیات رقم (0) المستوى: ثانوي علوم تجريبية الا ستاذ :عبداالله بالرقي المتتالیات العددیة )المتتالیة الحسابیة التمرین( ):( u )متتالية حسابية حيث: =8 u 0 +u و 4 = u +u 5 )ا وجد

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - logique1sc.doc

Microsoft Word - logique1sc.doc مبادئ في المنطق:الا نشطة التمهيدية نشاط : ضع العلامة في الخانة المناسبة صحيح المنطوقة آل عدد زوجي هو من مضاعفات مجموع عددين فرديين هو عدد زوجي الا زاحة تقايس في المستوى مجموع زوايا مثلث في الهندسة خاطي

المزيد من المعلومات

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القادسية كلية التربية قسم الرياضيات بحث مقدم الى قسم الرياضيات كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس علوم ري

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القادسية كلية التربية قسم الرياضيات بحث مقدم الى قسم الرياضيات كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس علوم ري و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القادسية كلية التربية قسم الرياضيات بحث مقدم الى قسم الرياضيات كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس علوم رياضيات من قبل الطالبة نور محمد حسن بأش ارف د. كوركيس

المزيد من المعلومات

মসজিদের আদব

মসজিদের আদব gmwr `i Av`e [ব ল ] آداب المسجد [اللغة البنغالية [ jlk : AvLZvi ¾vb gynv v` myjvbgvb تا ليف: أختر الزمان محمد سليمان m úv`bv : gynv ` kvgmyj nk wmwïk مراجعة : محمد شمس الحق صديق Bmjvg cöpvi ey iv, iveiqvn,

المزيد من المعلومات

Attestation de Travail

Attestation de Travail الئحة المترشحين المدعوين الجتياز االختبار الكتابي الخاص بمباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية دورة 2019/04/14 تخصص Finance : الكلية المتعددة التخصصات اسفي الرقم ر التتيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

المزيد من المعلومات

دراسه حول الطلاب والعاي لات القادمه الجدیده - Arabic Clark County School District Educator, thank you for helping parents complete this process. Pleas

دراسه حول الطلاب والعاي لات القادمه الجدیده - Arabic Clark County School District Educator, thank you for helping parents complete this process. Pleas دراسه حول الطلاب والعاي لات القادمه الجدیده - Arabic Clark Cunty Schl District Educatr, thank yu fr helping parents cmplete this prcess. Please meet with a member f the student s family t cmplete. الاسم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - intégral 2sc exp.doc

Microsoft Word - intégral 2sc exp.doc الثانية سلك بكالريا علم تجريبية التكامل إلى من. I- تكامل مجال - تعريف ترميز لتكن مجال I عنصرين من. I إذا آانت F G دالتين أصليتين للدالة على I.F()-F()=G()-G() أي أن العدد الحقيقي F()-F() غير مرتبط باختيار

المزيد من المعلومات

CHAPITRE VI CONSTRUCTION ET FONCIER الخامس الفصل البناء والعقار

CHAPITRE VI CONSTRUCTION ET FONCIER الخامس الفصل البناء والعقار CHAPITRE VI الخامس الفصل البناء والعقار 2 6-1 Autorisations de construire délivrées رخص البناء المسلمة من طرف 1-6 par les communes urbaines de la région الجماعات الحضرية للجهة Année 2009 9002 سنة Surface

المزيد من المعلومات

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة: المنار في اللغ

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة: المنار في اللغ TC العربیة: المنار في اللغة العربیة. الاجتماعیات: منار التاریخ والجغرافیا. الا سلامیات: في رحاب التربیة الا سلامیة للسنة الا ولى بكالوریا. الفلسفة: في رحاب الفلسفة. Français : Le Français méthodique 2de/1er

المزيد من المعلومات

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint P. Benameur nabil : قياس املرونات الفصل 2 1.مفهوم املرونة 2. مرونة الطلب السعرية والعوامل املؤثرة 3. مرونة الطلب الدخلية 4. املرونة التقاطعية للطلب 5. مرونة العرض السعرية والعوامل املؤثرة فيها فيها. لفظ

المزيد من المعلومات

الـسّــكنـى

الـسّــكنـى شركة " الس كنى" شركة خفية اإلسم رأس مالها 055055055 دينارا المقر اإلجتماعي : 64 نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 2501 تونس السجل التجاري : تونس B 131251996 إستدعاء للجلسة العامة العادية إن السادة المساهمين

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Rapport global legislatives New

Microsoft Word - Rapport global legislatives New اور او ا ا ل ا واري ا ل اد ا ا#ات ا! واذا %$ل ا'&! ا+*() ا 2014,- 4 ا. 24 أ/) 1 ا 2 س 4...2& 6... 1 -ا#ات ا! ا# 34 ا 6 &...6 ا# 34 ا 7!...13 ا#ة اط#ا 9 و... 13 ا#ةاط#ا;*... 18 ...22

المزيد من المعلومات

أمثلة محلولة على الفصل الثانى السلوك الش ارئي للمستهلك مثال )1(: الجدول التالى يوضح لهذا المستهلك ومثل ذلك بيانيا المنفعة الكلية إلستهالك البرتقال لمس

أمثلة محلولة على الفصل الثانى السلوك الش ارئي للمستهلك مثال )1(: الجدول التالى يوضح لهذا المستهلك ومثل ذلك بيانيا المنفعة الكلية إلستهالك البرتقال لمس أمثلة محلولة على الفصل الثانى السلوك الش ارئي للمستهلك مثال )(: الجدول التالى يوضح لهذا المستهلك ومثل ذلك بيانيا إلستهالك البرتقال لمستهلك ما احسب الحدية الستهالك البرتقال حبات البرتقال و الحدية إلستهالك

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم فاعهية خرائط املفاهيم املعسزة بانعروض انتقدميية يف تنمية بعض املفاهيم انعهمية ومهارات انتفكري املعريف ندى طفم انروضة د/ يارا إبراهيم حممد إبراهيم فبعلية خرائط المفبهيم المعسزة ببلعروض التقديمية د/ يبرا

المزيد من المعلومات

مجلة علوم ذي قار المجلد 2)1( كانون الثاني/ 2212 ISSN الترقيم الدولي دراسة متغيرات القشط الكيمياوي لكاشف اآلثار النووية( PM-355 )

مجلة علوم ذي قار المجلد 2)1( كانون الثاني/ 2212 ISSN الترقيم الدولي دراسة متغيرات القشط الكيمياوي لكاشف اآلثار النووية( PM-355 ) ISSN 1991-8690 1661 الترقيم الدولي - 0962 دراسة متغيرات القشط الكيمياوي لكاشف اآلثار النووية( PM-355 ) كاظم عجيل عبيد كلية العلوم - جامعة ذي قار V B الخالصة PM-355 Super 50-70C 0 4-12N KOH 5.4MeV Am 241

المزيد من المعلومات

correction des exercices pendule pesant Ter

correction des exercices pendule pesant Ter تصحيح تمارين النواس الوازن تمرين نطبق العلاقة الا ساسية للديناميك على المجموعة S جرد القوى المطبقة على المجموعة : S S وزن المجموعة : P S تا ثير المحور على المجموعة : R M F && بما أن المجموعة قابلة للدوران

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102 أوت 1 Sur un an, la production industrielle du mois de Mai 2017 a enregistré une baisse de 0,1%.

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 1 La production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4% durant l année 2017. Au cours de l année 2017,

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - vaccances

Microsoft Word - vaccances وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ا م البواقي 2017 07/02/ ننهي ا لى علم العمال الراغبين بالاصطياف بسوسة شط مريم الخدمات الاجتماعية قصد الحجز وذالك ابتداء من يوم الثلاثاء ا لى غاية يوم الا حد 2017 07/11/

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 نوفمبر Novembre 2017 جانفي Janvier 2017 1 Sur un an, la production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4%

المزيد من المعلومات

Fluid Basics

Fluid Basics Fluid Basics Chapter (1) (1) اإلحسان ي ح ط من قدر من يت ل قونه. مالحظات وتنبيهات هامة النوت الذي بين يديك )الشرح واألفكار الرئيسية( يحتوي - كما ي فهم من عنوانه على شرح وأفكار رئيسية وذلك اللتزامي بأال

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية التربية لوالية الجلفة وزارة التربية الوطنية دورة ماي 2018 الشعبة: تقني رياضي المدة : 4 سا و 15 دقيقة ثا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية التربية لوالية الجلفة وزارة التربية الوطنية دورة ماي 2018 الشعبة: تقني رياضي المدة : 4 سا و 15 دقيقة ثا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية التربية لوالية الجلفة وزارة التربية الوطنية دورة ماي 2018 الشعبة: تقني رياضي المدة : 4 سا و 15 دقيقة ثانوية شونان محمد + ثانوية عبد الحميد بن باديس التمرين

المزيد من المعلومات