Organization Agility: Organization Flexibility and Responsion speed

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Organization Agility: Organization Flexibility and Responsion speed"

النسخ

1 ابراهیمیان جلودار سیدیاسر و سیدمحمود ابراهیمیان جلودار )0931(»چابکی سازمانی: سررت پرییر گرویی و انعطرا پاسر سرازمانی«توسرع انارانی پلری شماره 93 صص چکيد : چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی تاريخ دريافت مقاله: 90/9/26 تاريخ پذيزش مقاله: 90/11/26 سیدمحمود ابراهیمیان جلودار سیدیاسر ابراهیمیان جلودار سزػت فشایندۀ تغییزات فنآورانه اس یک سک و تغییکز ماهیکت تقکا مطکرزیا و تطکدید رقابکت بکین ساسما ها اس س دیگز باػث ضده است که ساسما ها بهضدت به دنبال کسب مشیتها رقکابر جدیکد بکزا بزتز بز رقبا و تأمین بهرز نیاس مطرزیا بند در این م ض ع به نظز م رسکد ککه حزککت بکه سک ایجکاد ساسما های که اس سزػت و انؼطافپذیز باالی در پاسخ محیط مرغیز ناپایدار و پیصبین ناپذیز بزخ ردارند راه حل جدید و حیات است حص ل چنین اهداف در سایۀ مفه م جدید به نام»چابک ساسمان» به دست م آید اس این رو این مقاله به دنبال تؼیین ارسش و اهمیت چابک سکاسمان بکه مثابکه محک ر اساسک سکزػت پاسخگ ی و انؼطافپذیز ساسمان در مقابل تغییزات ایجادضده است بکدین منظک ر مبکان نظکز چکابک ساسمان و ساسما ها چاب به ص رت ػمیق بزرس ضده است بز اسکا نرکای ایکن تحقیکق سکاسما هکا سنر نم ت انند به نیاسها مطرزیا و تغییز و تح الت محیط پیزام خ د پاسخ بکهم قکغ بدهنکد در وهلکۀ بؼد این امز تداوم حیات آنها را غیز ممکن م ساسد همچنین پژوهص و بزرس منابغ گ ناگ نطا داده است که ساسما ها یادگیزنده و ساسما ها مجاس اس جملۀ سکاسما هکای هسکرند ککه بکه سکبب بزخک ردار اس ویژگ ها مزب ط به ساسما ها چاب بهرز و سزیغتز م ت انند خک د را بکا محکیط پیزامک ن خک د سکاسگار ساسند و اس این طزیق در صحنۀ رقابت باق بمانند کليدياژ ا: ساسمان چابک ساسمان ساسما چاب سزػت پاسخگ ی انؼطافپذیز کبرشنبس ارشد مدیریت ببزرگبنی- ببزاریببی دانشگبه اصفهبن دانشجوی کبرشنبسی ارشد مدیریت دولتی دانشگبه آزاد اسالمی واحد قبئم شهر )نویسندۀ مسئول(

2 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند مقدم زض ؾبل ب اذ ط فطص کؿت کبض خ ب ثه قهس ضقهی قهس هب ه تقبضهب هكیط بى تغ ط کطز ثؿ بض پ چ س قس اؾ فال ثط ا ي هكیط بى قهطؿ ثه تقبضهب ا اؿ گ بگ اظ هحص ال زض زض ب ظهب ک تهب کهطز ا هس )Maskell, 2001( زض ا هي ه قق ؾبظهبى ب خس س زض بفی س ک ثطآ ؾبذیي ا ي گ اظ تقبضب ب ثؿه بض زقه اؾ اظ ؾ ز گط خ ب قسى ع ثبفث ا دبز ثؿهیط ضقه گ بگ ى زض ثبض ب آز قس اؾ ز ب اهطظ ز ب تح ال تأث ط فو ق ز س اظ ا ي ض ضطض حفؼ ح ب (Vinodh et al, 2008) تغ طا هسام فصط ث ثجبت بؾ زا ؾبظهبى ث ص ض فعا هس ثه ي ؾهبظهبى هب ک ثط ؾهبظهبى هب هؿیق ن ب غ طهؿیق ن ثهطا ذ ز ثب تغ طات ک ؾبظهبى ضا ثب ت س س ه اخ ه ک س تغج ق س زض ثبض هب ضقی بظ هجطه ث ت ؾق ث ج ز ا قغبفپص ط ع پبؾهدگه ؾهبظهبى خه ز زا ثؿ بض اظ ؾبظهبى ب ثب ضق فعا س پب س بهغوئ ضث ض س ث اؾغ آض هب في آضا تغ ط هح ظ ب ثبض بظ ب زض حبل تغ ط هكیط بى قس ضق ثحطا ه خت اصالحب بفی اؾ ا هي فوس ا زض چكنا هساظ ضا جهطز ؾهبظهبى ال ه کؿتکبض ثبظث الگ ب ؾ ی حی الگ ب ؿجیب هقبصط قس اؾ ض س تغ طا ه گطزز فلن هس ط قف هس ط هب )کطهب 7831( ت ؿ اثع که زض خط هبى ظ هسگ اؾهیفبز هه قه ز هط ضظ ث كهیط ع ث ب ثط ا ي اصل تح الت ضا گصضا س اؾ ثه ا هي زل هل ا فهب زض ا ي فصط ثؿ بض پ چ س زق اؾ ک تغ ط ک اظ ثعضگتط ي ذص ص ب )هكجک 7811( وچ ي اظ آ دهب ؾبظهبى ب هؤؾؿ ب زض ح ظ ضقی اههطظ اؾه )هالحؿ هصغف 7831( تغ طا في آضا ه هب هط ه ؿ تغ هط ز گهط تغ هطا هس ط ی ؾبظهب ضا ع علت ه ک س )هكجک 7811( زض اق چ ي تح الت ثبفث قس اؾ ک ؾبظهبى ب ث ز جبل ت ا و س ب ثطا ت ل س ا اؿ گ بگ اظ هحص ال ثب ت خه ث بظ هكیط بى زض ک تب تط ي ظهبى کویهط ي ع ه ث جه ز ک ف ه ا دهبز ه آض زض هحص ال ذسهب ث ع ض کل ا قغبف پص ط ث كهیط ؾهبظهب زض پبؾهد ثه بظ هب هح غ ثبق س (Jin-Hai et al, 2003)

3 41 چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی ذ ز زض حبل حبضط تفکط غبلت ؾبظهبى ب ضا ب ه زا س ک فقظ ث هح ظ ث ط ه فکؽ القول كبى ه ز س ثلک ث قکل فقبل اثطگص هح ظ ذ ز ضا تقط ف ه ک س ا ي پبضازا ن ث ص ض ت ا ب کبه زض هح ظ هیغ ط ث ثجب ف اى»چک ؾبظهب» هغطح ه ق ز فقظ ؾبظهبى ب ه ت ا س ث ح هب پ فث بپص ط تقط ف ثب ضقه 7 ثبض ب ضقی ازاه ز س ک ت ا ؿی ثبق س ث چ ي ت ا و س هب زؾه (Goldman et al, 1995) ث فجبضت ز گط ه ت اى گف ز گط ت ا ب ذ ز ضا ثطا ض بض ثب هكکال ث یط اؾ زض بفیه ثبقه س ک ض کطز ب ضا حل هب گصقهی ؾبظهب هح ظ ث ط اظ زؾ زاز ا س هب ثب ض کطز ب ز سگب ب خس هس خهب گع ي قه س اظ ا هي ض که اظ ضا هب پبؾد گ ث ا ي ف اهل تغ ط تح ل چهک ؾهبظهب اؾه زض اقه چهک ؾهبظهب پبضازا ن خس س ثطا ه سؾ ؾبظهبى ب ث گب ب ضقی اؾ ثب ت خ ث ا و چک ؾبظهب اؾ هقل تغ طا ثؿ بض ظ بز ا ي ه ض ؿ ا ي هقبله ثه ز جهبل تق ه ي ظ ا و ه ههک هح ض اؾبؾ ؾطف هح غه اؾه پبؾدگه ا قغهبفپهص ط ؾهبظهب زض اظ ا هي ض زض ا هي هقبله اثیهسا هف ه م چهک ؾهبظهب ؾبظهبى ب چک ثطضؾ قس اؾ ؾپؽ اصه ل اؾبؾه ؾهبظهبى هب چهک ث جه ز ت ا و س ب چک ث هبى قهس اؾه پهؽ اظ آى قهکل هب خس هس ؾهبظهب اظ خوله ؾبظهبى ب هدبظ ؾبظهبى ب بزگ ط س تفب ث ي ؾبظهبى ب ؾ ی ؾبظهبى هب خس س ث بى قس زض ثرف آذط ع الگ ب ض کطز ب هطتجظ ثب چک ؾبظهب ظ قس اؾ چابکی سازماوی هف م چک ضا ثطا ال ي ثبض زض ؾبل 7997 هؤؾؿ ک ا ي آغا ؽ ائ کطز چک اهکب اؾبؾ ثهطا ت ل هسا (Nagel & Dove, 1991) اصغالح چک ؾهطف 2 بک کب ث کبض گطف زض گعق خس هس هقطفه قهس اؾه اکه ف ا قغهبفپهص ط ؾهبظهبى ضا زض 1 Organizational Agility 2 Iaccoca Agency

4 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند ه اخ ثب ض ساز ب زاذل ذبضج ث بى ه ک س ثهطا ا که ؾهبظهبى هب ثه ؾهطف ثهب ا قغبفپص ط کبهل فول ک س بظه س ثبضگ ط ف بض ب ؾ ؿین ب اعالفبت ثه ضظ ؾطهب گص ثط ض کبضک بى زا ك ا ؿدبم زض فطا س ب کؿتکهبض هنؾه قهسى ثهب اقکبل هدبظ ؾبظهبى ب وکبض زاذل ذبضخ زؾ ؿی س( 2001 al, (Breu et ث ظ د هط فطضه کپبضچه ثب خ ز ا ي ث زل ل خس س ث زى ا ي هف م ظ تقط ف هكیطک اظ چک ؾبظهب شکهط كس اؾ ث گ ا ک هحققبى گ بگ ى تقبض ف گ بگ اظ ا ي هف م شکط کهطز ا هس ثه فق س گلسهي وکبضا ف )7991( چک ؾبظهب فجبض آهبزگ ثطا ه اخ ثب تغ طا ت خ ث ه بض اؾ ب ا دبز هكبضک فل س ط )7993( ث بى کطز س ک چک ؾبظهب ث هق ب فطض هحص ال زض ک تب تط ي ظهبى اؾ فطص اظ زازى ظ ثه هكهیط زض کبضک هبى اک ضکهب هی ه ؿ ثبک ف ه اظ عطف ز گط ه ؿ ى- خه ع )2222( زض هقبله ذه ز اؾهیفبز اظ زا هف کؿهت کهبض ب ا دبزقس ث اؾغ ؾبظهبى ب هدبظ ضا ثب ف اى چک ؾبظهب بم ثطز اؾه ثه ؾهط ى ه وکهبضا ف )2227( چهک ؾهبظهب ثه اؾهغ ثه زؾه آى ت ا و س ب ضطض ثب اؾیفبز اظ تفکط پبؾدگ ث بظ هب هكهیط بى حبصهل هه قه ز ا یکي وکبضا ف )2222( ع ت ا ب تكر ص هبظ پبؾهد ؾهط ا قغهبف پهص ط ت ل هس نظهبى ضا اظ ػگ ب چک ؾبظهب بم ثطز ا هس اؾهیطاتي ثهطتي )2222( زض تحق هق ذ ز ث ا ي کی اقبض کطز س ک خ ز تقبضب هیغ ط زض ی د ت ل س هحص ال ف اهل اصل ا دبزک س چک زض ؾبظهبى بؾ (Agarwal et al, 2007) آضا اظ که هط وکهبضا ف )2221( زض پػ ف ب ذ ز چک ؾبظهب ضا ت ا ب ا قغبفپص ط بز حؿبؼ ثه ه ؾه ض پبؾدگ ؾط ث تغ طا ثط به ض ع قس ثط به ض ع كس تقط ف کطز ا س الجی ثهب ا هي ت ض ح ک ا ي کبض ضا زض هحسز ظهب ثؿ بض ک تب ا دبم ه ز س اظ ؾب ل هقطى ثه صهطف ؾبز ثب ک ف زض هح ظ پ ب اؾیفبز ه ک س زا ف تدطث هب قجله ذه ز ضا ثه ه ؾه ض بزگ ط اظ هح ظ زاذل ذبضخ ذ ز ث ضظ ه ک س (Fernandes& Ribeiro, 2010) ثب خ ز تقبض ف گ بگ ک اظ چک ؾبظهب شکط قس اؾ گب ؿي )7991( ث بى کهطز ک ف بصط هكرص زض تقط ف خ ز زا ک زض آ ب ت افق کله خه ز زا ا هي ف بصهط

5 41 چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی قبهل ؾطف پبؾدگ ا قغبفپص ط تفکط اؾ ث فق س ا ت ل س بة هقو ال ثب اؾهیفبز اثطثرف اظ ه زض تجبط اؾ زض حبل ک ت ل س چک هطث ط ث اک ف اثطثرف ث هح ظ هیغ ط ثطا زؾ ث ث هط ض اؾه اظ ا هي ض ت ا هب پبؾهد ثه ض هساز ب هح غه ه نتط ي هؿئل ثطا ؾبظهبى ب چک قس اؾ )Gunasekaran & Yusuf, 2002( چک بظه س ت ا ب هس ط کبضثطز زا ف اؾ زض ا ي ص ض ؾبظهبى ت ا ب ثهبلق ثطا اؾیوط ح ب زض هح ظ کؿتکبض هیغ ط پ فث بپص ط ث زؾ ه آ ثه فق هس زا )2227( ؾطف پبؾدگ هس ط زا ف ز ضکهي اؾبؾه هکوهل چهک ؾهبظهب اؾ ؾطف پبؾد گ ث اؾغ اهکبى تغ ط زض فطا هس ضاثهظ ه قغهف زض ؾهبذیبض که اهکبى ؾبظهبى ز هدسز ضا ث خ ز ه آ ث زؾه هه آ هس ههس ط زا هف بظه هس بزگ ط هكبضکی زض فطا هس ههس ط زا ه زا هف زض ؾهبذیبض اؾه که زضثطگ ط هس ق بؾب اکیؿبة ا یكبض ؾبظ زا ف اؾ (Dove, 2001) ال ي ف صط زض چک ؾبظهب ت ا ب پبؾد گ اؾ ث ؾط زا ؾبظهبى زض ا ي ص ض ک اظ اقکبل چ بضگب فطص گطا آض ه قغهف چهک ضا ثه ذه ز هه گ هطز ؾهبظهبى فطص گطا اظ ت ا ب اک ف ثؿ بض ثبال ثطذ اؾ اهب ت ا ب ک ك پب زا زض ا هي قکل ؾبظهبى اظ ث یط ي ق ب اؾیفبز ه ک س ث هكیط بى ذ ز گ هه ز هس زض ث جه ز ت ا و س ب فقل هف س اؾ ثطذالف ا ي ؾبظهبى ؾهبظهبى ه آض اظ ت ا هب ک كه ثهبال ثطذ اؾ ل ت ا ب اک ف کو زا ؾبظهبى ب آض ثط ض ف هبض هب ذهسهب ضا جطز ب هفب ن خس س ث ه ؾ ض پبؾد ث قطا ظ هیغ ط ثبض تأک س ه ک س ثهب خه ز ا هي فالق چ سا ث ث ج ز هحص ال ثب ک ف پب ي هؿبئل ه خ ز زض ض ب فقله س هس ؾبظهبى ب ظهب ه قغفا س ک ن زض ت ا ب اک ف ضقف زاقی ثبق س ن زض ا دبز ک ف وچ ي ث بى کطز ک ؾبظهبى چک ؾبظهب اؾ که زض آى هن ت ا هب هب اک كه ثبالؾ ن ت ا ب ب ک ك چ ي ؾبظهبى ب زض قطا غ ک فكهبض ب ثهبض ثبالؾه هح ظ هیغ ط بپب س اؾ هف س س ) وبى ه ج( ضکي ز گط ؾبظهبى چک هس ط زا ف اؾ ک بظه س بزگ ط هكبضکی اؾه ا هي اهط ؾبظهبى ضا ت ا و س ه ؾبظز تب اقسام ث اک ف زضؾ ث ض ساز ب هح غه ک هس چطذه تكر ص )احؿبؼ(- اک ف کل )7999( ض کطز ضا ثه ه ؾه ض ثههبضگ ط فطا هس ب

6 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند بزگ ط پ ك بز ه ک س چ ي چطذ ب ث فقبالى ؾبظهب ا ي اخهبظ ضا هه ز هس که ثه تكر ص ض ساز ب هح غ ثپطزاظ س هفب ن هطتجظ ثب ا ساف ؾبظهب ضا تقج ط تفؿ ط کطز اک ف زضؾی ث آ ب زاز آى ضا ث ص ض زؾ قب ى زضآ ث آى فوهل ک هس ثه ه ؾه ض ث چ ي چطذ ب بزگ ط ؾبظهبى ب ثب س ثی ا س هدو ف زا ف ؾبظهب اظ خول ا دبز ق بؾب اکیؿبة ا یقبل زا ف ضطض ثطا ت ؾق ضا زضؾ ض ؾبظهبى ب چک فطا س ب هبزگ ط ت ا و هس هب ههس ط پبؾدگ ث ض ساز ب هح غ ت ؾق ه ز هس قوبض )7( ضق ت ا ب اک ف ک ف ؾبظهبى ب ضا كبى ه ز س هس ط ک هس اظ ا هي زا هف ضا ثه ه ؾه ض 2005) Mathiassen, (Börjesson & قهکل شکل شمار )1( : يضع ت ت اوا ياکىش ي کىش ساسمان ا (2005 Mathiassen, (Börjesson & سازمان چابک تغ طا ؾط ثبض ف بض ه دط ث ا دبز فالق قس س ث ا هي اههط قهس اؾه که چگ ؾبظهبى ب ه ت ا س ث قکل اثطثرف ث هح ظ ب زض حهبل تغ هط پبؾهد ز هس زض اق قؿوی اظ ا ي هؿئل هطث ط ث ا دبز هف م خس هس ثه هبم چهک ؾهبظهب اؾه

7 41 ینامساس ییرذپفاطعنا و ییوگخ س اپ تعزس :ینامساس یکباچ (Dove, 2001) فرث طگ ز لئؿه ط ثطه زبد ا کثبچ قه طع به ض ي ط سه ضب ف بفلاعا (Sambamurthy et al, 2003) کثبچ لبج ز ي هأت بضض ىب طیكه ف ب کضبک ضطض ط ب ا ت گ دؾبپ اط غت ماسه ظ حه ضبک تؿک ز ذ ضازض هذطث سهق طکفت کثبچ ع ي چ ب یذا ک ز خ ه طتاطف زض ه لبج ز زبفی صطف قل زبد ا ظ اطق بهجث اطهث به سه و ا ت به ضآ ه ز هذ ه (Alshayeb & Li, 2005) ب س چ ل لز س هظب زبد ا کثبهچ ز هذ س یهؿ ي یهؿر له لز ز هخ صطف ضبدت زسحه قا ز خ بجقض ضب ؿث زب ظ به ز خ سه لا ع صطف ز خ سهآ ز ق ه ط مبوت ط لبهج ز هؾز ثبه يه ا صطف ؾب ي هز ل لز ز ج س و ا ت مظلا اطث ش ف طؾ ل صحه س سخ ضاظ ي ه ؾ لهبف ز خ س بهظبؾ کثبچ اطث ضطض لقف یذبؾ ط صپب ثف پ ىز ث اط غت طویؿه ح غؾ ى گب گ ضاظ ىبهکها س ا ت ه اطث ز خ س ب ث طغذ ز خ ه زبد ا به ظبهده ي هث س چ کطق بقت ظ ت س ک ي هضب چ ل لز عه ن ه س لک زبد ا ظبهده غ آ تجؾ ودت هبوت به سه و ا ت ز هخ ه هبهوت به بهگ ث س کاطپ ز ق ه س ا ت ه صطف زسحه س ا ضاظ ز ؾ طیك ث ؾز سثب (Yaghoubi et al, 2011) ز خ ب ض هؾ ه زبهد ا کثبهچ ف اعهفا فطؾ گ دؾبپ فبغق ا ط صپ س سفا ق ل صا بفض س ک بت س ا یث فطؾ كرثطثا طیك ث ن ه ؾز س ثب بفض ل صا ىبك گ طف ط صهپ کثبهچ ب ث کثبچ يوضیه ضب چ لصا ؾب : - زبد ا ظضا اطث ىب طیكه - و ا زاطفا فق بفلاعا - ضبکو ى ىطث - گزبهآ اطث ط غت

8 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند فال ثط ا ي چ بض ظ ث ب چهک زضثطگ ط هس چ هس اصهل زضثهبض قه ا ي ا دهبز ؾ ؿین ب چک اؾ ک ث ف اى ض ب اص ل ؾبظهبى ب چک ثط اؾبؼ ض ب ذبص ؽب ط ه قه ز سثرك ؿی س ک ثطا اظ ث ي ثطزى هكکال کطز اؾ اؾ 7 چهک تقط هف قهس اؾه ض هب چهک پهبضازا ن خس هس (Vazquez-Bustelo & Avella, 2006) فقل ؾبظهبى ب ک چک هی ؾظ ؽ ه ض ک هط سضؾ ى- ؾلطظ )2223( زض تحق ق ذ ز ث بى کطز س که ض چهک فجهبض اظ ضق ک توطکع آى ثط کبضک هبى اؾه ؾبظگبض ثب تغ طا زض هحص ل( اک ك )اک ف زضؾ ضاثغه گهطا ا قغهبفپهص ط )آههبزگ ثهطا ثط به ض ع قس كس زض ط ظهبى( ؾط )تك قک س ت ؾق ؾط ث تغ طا ثط بهه ض هع قهس كهس ( بزگ ط هس ت) وطکع ثط اصالح ث ج ز زض ع ل زض ت ؾق هحص ل وچ ي ثقس اظ آى( اؾ ثطذالف ض ب ؾ ی ض ب چک ثب تک ثط کبضک بى ذالق ث ثجبت ب ه پطزاظ س (Cockburn & Highsmith, 2001) آ بى ث هجبضظ ثهب ض ب چک اغلت ثب اؾیقجبل ظ بز هس طاى ؾبظهبى ب ضث ض قس ا س چطا ک ا ي ض ب هس طاى ضا اظ ع ب ؾطثبض که ثه ؾجت ض کطز ب ؾ ی هس ط زض ی د ث ج ز اهکب ب ز گط ؾبظهبى ب ثب س تال ک س تب ثب ؾهطف صالح ثط آ ب تحو ل ه قس ض ب ه ؾهبذی س (Qumer et al, 2006) چک ؾبظهب ثب س ؾطل ح اؾبؾ ؾبظهبى ب فقل ق ز ثه ث هبى ث كهیط ث یهط اظ ؾهب ط ؾهبظهبى هب ثه ث جه ز ب ت ا و س ب ثپطزاظ س ک ظه ؾبظ چک ؾبظهب اؾ ب ب د ت اومىدی ای چابکی سازماوی زض آ س عز ک زض ثبض ب ثؿ بض پ ب هیح ل ؾبظهبى ب بظه هس ا دهبز اهکب هب چک زض ذ ز ؿی س ثب س پ ؾی آى ضا ث ج ز ثجرك س اهب که اظ هكهکال توطکهع ثهط ا دبز ث ج ز زض چک وچ ي ا قغبف ساقیي آى زض هف م ال ؾبظهبى اؾ زض ا ي حبل چک ضا ث پب بى اؾ )7992( الگ ضا ث ه ؾ ض ث ج ز اهکب ب ک ه ت ا س ی د ث ج ز تهسض د ثبقهس فهطزؼ ههب ط چک ؾبظهب ائ کطز ا س ثط اؾبؼ ا ي الگه اک ضکب فل س ط )7993( ث بى کطز س ک ؾبظهبى ب ک غبفل اظ ز گط ت ا و س ب فقظ ثط 1 Agile Methods

9 ی ا ی ا 04 چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی ث ج ز چک توطکع ه ک س هوکي اؾ صالح اظ آى اؾ زچبض قکؿ ق س اظ ا ي ض ضهطض اؾه که قب ؿیگ زض ث ي ز گط ػگ ب ضقی تقط ف هكرص ق ز ا ي الگ حبک ک ؾبظهبى ب ک ثسى زض ؾط گطفیي ؾب ط ت ا و س ب فولکطز ثط ث ج ز چک تأک س ه ک س احیوبال ثب قکؿ بکبه ضث ض ذ ا س قس پ ف اظ قطؿ ث ا دبز کبضثطز چک الظم اؾ هج ب قب ؿیگ زض ؾب ط ػگ ب ضقی هكرص قه ز ا هي الگ تل هبؾ ا قکل ک ث ف الگ ثؿظ بفی فطزؼ هب ط پ ك بز ه ک س ک زض آ هس ثهطا ضقه اؾه ثه ؾهبظهبى هب پب هس ثه ث قهس چهک ا و ه ز س( 1998 Fliedner, (Vokurka & زاق ثط اؾهبؼ قهکل قهوبض )2( ث جه ز ک ف ه پ فقطط ضطض ثطا ث ج ز ت ؾق ؾب ط ت ا و س ب ضقی اؾه ث كهیط کو ه الجیه ثب هس ت خه ک ا ي اهط ثب س قجل اظ تصو نگ ط ث ه ؾ ض قطؿ اؾیفبز اظ چک ص ض ا ي الگ ث ه ؾ ض اتکب ؾبظهبى ب ثط چک ثطا پ طظ زض ضق ائ قس اؾ اؾیوط ح هب (Yaghoubi et al, 2011) شکل شمار )2(: الگ ب ب د ت اومىد ا چابک فزديس ي ما ز )1991( گ طز آ هب تفايت بيه سازمان سىتی ي سازمان چابک ث فق س ضاهف زازاؾهبى )2221( ثه ي ؾهبظهبى هب ؾه ی ؾهبظهبى هب چهک زض ػگ ب وچ ى ؾبذیبض ؾبظهب ؾطهب گص ک ف ضق کبضک بى هكبضک کبضک بى

10 ی ا دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند ضق هس ط ف بض اؾیفبز قس هس ط ظهبى تفب خ ز زا آ ب ث بى کطز س که اظ لحبػ ؾبذیبض ؾبظهب ؾبظهبى هب ؾه ی اظ ؾهبذیبض ب فوه ز ؾلؿهل هطاتجه اؾهیفبز ه ک س زض حبل ک ؾبذیبض ؾبظهب ؾبظهبى ب چک هؿهغح هجی ه ثهط کهبض ت وه اؾه ثطذالف ؾبظهبى ب ؾ ی ک زض آ ب هكبضک کبضک بى ا هس ه هبض هس ط ز کیبت ض چطذ ت ل س هحص ال ع ال هس چک کبضک بى زض تصو نگ ط ب ؾبظهب هكبضک کبضک هبى ثؿه بض کهن ا قغبف بپص ط اؾ زض ؾبظهبى هب اؾ هس ط اؾ هكبضکی ثط ؾبظهبى حبکن اؾ فقبل ز س ه بض چطذ ت ل س هحص ال ذالص ا اظ تفب کبضک بى زض حس ثبال ک تب تط ا قغبف پهص ط ث ي ؾبظهبى هب ؾه ی ؾهبظهبى هب چهک ثه فق هس ضاههف زازاؾبى )2221( زض خسل قوبض )7( كبى زاز قس اؾ جديل شمار )1(: تفايت ب ه ساسمان ا سىت ي چابک (2007 Ramesh, (Devadasan & معیار تفايت ساختار ساسماو سزما گذار ک ف ت م ارت کارکىان مشارکت کارکىان يضع ت مذ ز ت مذ ز ت ش ى خ دکارساس ادار فىاير مذ ز ت سمان چزخ ت ل ذ ي عزض خذمت تأم ه مىابع ساسمان سىتی عم د ي سلسلمزاتب اوذک فزيش ي س د ب شتز ضع ف کم د کتات ر سىت ي بس ار پز ش ى مستق م ي ثابت س ستم اطالعات ضع ف ي تکزار غ ز اثزبخص ط الو مذت ي اوعطافواپذ ز فقط با قزارداد ساسمان چابک مسطح ي مبتى بز کار ت م س اد رضا ت مشتز کارکىان ادگ زوذ کارکىان قذرتمىذ مشارکت مبتى بز را بزد ک ف ت ي ب ز ير اوعطافپذ ز ي سز ع غ ز تکزار ي استفاد اس م ىذس فىاير اطالعات بس ار اثزبخص ک تا مذت ي اوعطافپذ ز اص ل مذ ز ت سوج ز تأم ه شکل جدید سازماوی ط ؾبظهب زا پ ح قسض اؾ ک زض تقبهل ثب کس گط س ف اهل هح غ ثهط آ هب اثط ه گصا ا ي پ ح قسض ب پ ح ف صط ک قکلز س ؾبظهبىا س فجبض ا هس اظ ؾهبذیبض

11 02 ینامساس ییرذپفاطعنا و ییوگخ س اپ تعزس :ینامساس یکباچ زطج ضب ف ىب کضبک ب ل ئؿه ىب آ بهاسقا ی ط سه ز خ ي چ طهصب ف ط ب ا ت ل سجت ىسق کثبچ زضاس طثب ث بد آ به ظبده س ط گزب ب ا ت كرثطثا مظلا اطث ل سهجت ىسهق ىبهظبهؾ کثبچ س ضاز ؾضطث ب ب گػ ب آ ن زطپ ه نامساس نامساس :یساجم م س ۀراش طصف طصف ضاس سپ ظبت ب ؾب ضآ ؿ سه سخ ىبهظبهؾ ض ه ؽ زطک ظبده س هب س ا ظبهده ف ه قه فلت ظبهت طهجذ س ز ه ق فلت ىب ه ب طگ سحا س کاطپ کوک جق عبجتضا نه سه پ س ا زض ذ ل کكت قلذ س ا زطک ا لا( )7839 یجلا م فه ظبده 7 بوئاز لبح ط غت ل حت ضبوهق ىبگس هؿ ض جلبغه س ا یق گ بفیه لئؿه زض ذطث سه ا زطک هذطث ىبگس هؿ لکهق بهعبجتضا سه ا یهؿ از (Cohen, 1997) قهؾ ت ضبه ف بفلاعا ف اعفا فطؽ عبجتضا ى چو جق به خ ه ف هصه لهبکت طثؤه س ا یؿ از (O'Leary et al, 1997) ظبده ي طی ث له اطث کثبچ ط گضبک ضب ف تبفلاعا ى چو طی ا ؿپ ک طیکلا سقض س اعف زبفی طت پهبک ثف سق ه هک ضبیذبؾ س سخ زضا صطف س ق ب لاهبک ی هؾ گضعث ط صپب فبغق ا ض ص لابؾىا ز ضازا س سق ه بهفت سه ضاز هقا ظبده تجؾ گػ طصح ه زطف لوخ ضبیذبؾ فهغق ه حغؿه نیؿ ؾ تبفلاعا عبجتضا یفطك پ س ا ت ه فطؾ كرثطثا طیك ث کثبچ ل سجت س ق (Yaghoubi et al, 2011) ظبده ل رت ز ذ ی زضاس لث طگ ز ب س كرث ه لاف طث ظبده ضب ؿث لبقف ز ذ ثب ه خضبذ ي هأت س ک ه ضبیذبؾ ز خ 1 Virtual Organization

12 01 مهانهامود هعسوت ۀرامش م ت شه لاس س ي لپ ی ناسنا دنفسا و ن مهب ء ء س ضآ ه بخ ازا ف بؽ ی هؾ طه سهحا هلذاز سهحا خضبهذ ضاز س ف ازا ف بؽ س ق ه ا لا( )7839 ظبده یق لکق س ط گ ه ب ط غت آيف ىبیهق هخا ه س ق ه ذطچ ب ح ل صحه بت ک ب ضاظ طهفیه هصصرت س یهؿ ي ه چ ب طیك ث بعبجتضا قفا ظث لطی ک ب جق بهخ ز هذ ظهث ة ض ه کاطق ىب ه ي س چ س ز ه ي چ به ن هؿت بهفلاعا ق كت س ک ه ط گن وصت ازاظآ ب ضآ بقتضا س ز ه ي چو ىا ت لزبجه طؾ بفلاعا س ضاز اط ظ س ا ت ه بفلاعا ض ع ن ىبهظ س چ خ زطهپ سه ک چ ( ف ل بک وخطت زطف ب از )7839 نامساس ا ی دوزیگدای ک طصف ل ئؿه ط سهه يه ا ه هک بهظبهؾ سه ط گزب 7 زبهد ا سه ک ب بضفا جؿ زاطفا ت قض به ا ت ط گزبه طیهك ث س ضازض ذطث س ا ت ه فطؾ طیك ث اطه غت سه ط صپث ي سهث ه گ سه ا ت هه حص ثبقض ب اعه طیك ث ضازض ذطث س ق ي و لف ضب هؿث ىبهظبهؾ به لبح ع ضحطع زسده س یؿ س ا ذ ه گ ا س ضآ ىبهظبهؾ س ط گزب س هب ه فز( وخطت ىب ئبؾضبپ ثاطفا )7839 ك ض غا س ط گزب ز 7922 هطث ززطگ بهها بهق قحت زطیهؿگ يه ا ظ ح لبؾ 7932 ظبغآ سق س ط گزب ب س یؿ به آ زاطفا ض ع طویؿه ب ا ت ز ذ ف اعفا ه س ز بت د بی سهه طهؾ ىبهظبهؾ ؾز س ثب بخ گلا س سخ طکفت سقض س ثب ه ك س ا هقوخ ه طگ ح طت ز ق ه زاطفا گ گچ يیذ هآ 2 سه ظ هآ ه ا هلا( )7839 ىبهظبهؾ سه ط گزب گلا یفب ط غت ي اطث ىس ك س ا ض ىبهظبهؾ سه ط گزب و زاطفا ط گ بؾب ق لح لئبؿه س یؿ ي سث ل ؾ سه ا ت ه طدت به 1 Learning Organization 2 Learning How to Learn

13 01 چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی خس س ث به ظز اه ض ضا ث ج ز ثجركس ثط ت ا ب ب ذ ز ث فعا س )زف تطخو پبضؾهبئ بى 7 افطاث 7839( ؾبظهبى ب بزگ ط س ضا ث تقج ط ز گط ه ت ا ن ؾبظهبى ب زا فآفط ي ث به ن ؾبظهبى ب ک زض آ ب ذلق زا ف آگب هب خس هس اثهسافب ترصص اذیصبص ؿ ثلک ف ضفیبض وگب اؾ ه ک س )ال ا 7839( اثیکهبض کهبض و افضب ؾبظهبى ثساى فول ؾبظهبى بزگ ط س زا ػگ ب وچ ى تك ق تحؿ ي کبضک هبى زض توهبه هطاحهل ث ه ؾ ض بزگ ط زائو اظ کبضقبى زؾ ث ؾ ؿین ب ض ب الظم ث ه ؾه ض ا دهبز بزگ ط ثؿظ آى ث کل ؾبظهبى فطا ن کطزى ظ ثطا بزگ ط ؾهبظهب ثه ي توهبه کبضک بى اؾ زض اق چ ي ػگ ب ثبفث قس اؾه ت ا ب ث كیط ثطا تجس ل قسى ث ؾبظهبى چک زاقی ثبق س افیقبز زف که ؾهبظهبى هب بزگ ط هس هع (Yaghoubi et al, 2011) ثه )تطخو پبضؾبئ بى افطاث 7839 ( ػگ ب ؾبظهبى بزگ ط هس قهبهل ضا جهطز ذ زخ ض جط هیفکط هجبزل اعالفب ؾبذیبض افق فط گ ق تف ض اذی هبض اؾه قکل قوبض )8( تجبط ف اهل گ بگ ى ؾبظهبى ب بزگ ط س كبى زاز قس اؾ زض شکل شمار )3(: ارتباط ع امل گ واگ ن ساسمان ا ادگ زود )دفت تزجم پارسائ ان ي اعزاب 1339( 1 Knowledge -Creating Organizations

14 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند ارزیابی الگ ا ي ريیکرد ای چابکی هحققبى هؤلفبى ثؿ بض ظ هبز هكه ض )گلهسهي ز ه پهط ؽ قهط ف گ هگ 3 ؾف ؾط س گ بؾکبضاى ت ض گ له ي ) الگه هب ا هساظ هب گ هبگ اظ چهک ؾبظهب شکط کطز ا س اهب توبه آ ب ثط اؾبؼ الگ گلسهي وکهبضا ف )7991( عطاحه قس اؾ الگ ی گلدمه ي واگل گلسهي وکبضا ف )7991( چک ضا کبضثطز ف بض هب خس هس اثهطثرف تجهبع زا ؿی ا س ث فق س آ بى چک زضثطگ ط س اص ل چ بضگب ا اؾ ا ي اص ل فجبض اؾ ما ىگی اظ: رضایت مشتزیان چابکی ت اوایی کىتزل تغییزات شکل شمار )4(: الگ چابک گلدمه ي مکاراوش )1995( ک ثب ن زض تجبطا س افزاد ي اطالعات 1 Goldman 2 Dave 3 Perris 4 Sharifi & Gang 5 Yousef 6 Sarhadi 7 Gonaskaran 8 Toureng & Leen

15 01 چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی - ت ا و سؾبظ ا دبز ضضب زض هكیط بى ت ا ب ک یطل تغ طا بهغوئ هح غ وب گ افطاز اعالفب الگ ی شزیفی ي صاوگ هحط قط ف غا گ 7 )2227( ثط اؾبؼ تحق قبت ک ا دهبم زاز هس الگه هف ه ه اظ چهک ؾبظهب ائ کطز ا س ک قبهل اثع ب چهک ؾهبظهب تق ه ک هس هب ت ا و هس هب ب چک ه ق ز ابشار ا چابک ساسماو : ث فق س قط ف غا گ )2227( اثع ب چک ؾهبظهب ث چ بض گط تقؿ ن ه ق ز: ساختار ساسماو : بظه س ا دبز ا قغبفپص ط زض آى اؾ ثب ت خ ث ح ظ فقبل ه ؾبظهبى اقساهب o o o ظ ط ضا ؾبظهبى ه ت ا س ا دبم ز س: هكبضک ثب ز گط ؾبظهبى ب افعا ف ا قغبف ثب توطکعظزا ا دبز ؾبذیبض ب ه قغف توطکع ثط ؾبظهب س هدسز آض افرزاد: ت ا و هس ا قغهبفپهص ط کبضک هبى زض قهطا غ که پ ؾهی زض هقهط ه قق ب ثحطا بپب س قط ه گ ط س قف کل س زض ؾبظهبى ب چک زا فىاير اطالعات: ک اظ ال اؾ اعالفب وچ ي ه عاى تجبزل اعالفب بظه س هطاقج خس اظ اعالفب کل س زض ؾهبظهبى اؾه ب اصل ؾ ؿین ب چک ت خه ثؿه بض ظ هبز ثه زض ؾبظهبى ب چهک ثؿه بض ظ هبز ث هطا ي ؾهبظهبى هب چک بظه س ف بض ثبال ؾ ؿین ب اعالفبت تجبع ا قغبفپص ط س تهب اظ ا هي عط ق ثط ا یقبل زضؾ اعالفب اعو بى حبصل ک س ذ زقبى ضا ثب قطا ظ بپب هس پ فث بپص ط هح ظ فق ز س 1 Sharifi & Zhang

16 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند و آير ي خالق ت: ط ؾبظهبى چ هک ثب هس ث ه خ هب ف هط هحص ه ال ذ ه ز ث ه هكیط بى ظ ب اؾبؾه ضا ثه هكهیط بى تح هل ثس هس زض اقه هسف اؾبؾه ؾبظهبى ب چک فطا ن کطزى هف م ت ل س ث گبم زض عز هكیط بى فطض هحص ال خس س ثطآ ؾبذیي بظ ب گ بگ ى هكیط بى زض ک تب تط ي ظهبى اؾ ت اومىد ا چابک : ثط اؾبؼ الگ قط ف غا گ )2227( ت ا و س هب چهک قبهل ت ا و س ب اؾ ک ثب س ث ه ؾه ض ا دهبز اکه ف زضؾه ثه ه قه ثه تغ طا زض ؾبظهبى ث خ ز آ س ث ؾط آ بى ت ا و س ب چک فجبض اؾ اظ: پاسخگ : ت ا ب تكر ص تغ طا اک ف ؾط ث ه ؾ ض ث ج ز آ ب صالح ت ي شا ستگ : حدن ؾ ق اظ ت ا ب ب ک ث هط ض فقبل ه پطت ا ساف ؾبظهب فطا ن ه ک س ث ث بى ز گط كبىز هس ته اى زؾه هؤثط کبضا ثب ا ساف ضا جطز ب ؾبظهب اؾ اوعطافپذ ز : ت ا ب پطزاظ فطا هس ب گ هبگ ى زؾه گ بگ ى ثب اهکب ب کؿبى سزعت عمل: ت ا ب ا دبم زازى فول ب فقبل محزک ا چابک : زض ا ي الگ هحط ب چک فجبض اؾ اظ: و اس ب چابک ب دن: رؿی ي گبم ه نتط ي هحط هب ضا زض ه ه ثه ا هساف ب زض ک تب تط ي ظهبى هوکي ثطا ا دهبز چهک زض هط ؾبظهب خ ز بظ ث چک ث زى زض ث ي توبه کبضک بى ؾبظهب اؾ طزاح را بزد بزا چابک ب دن: زض ا ي ثرف ث كیط ثط عطاح ا قغبفپهص ط هؿغح ؾبذیبض ؾبظهب ک ه ت ا س هحط چک ثبقس تأک س ه ق ز را بزد چابک : اصل اؾبؾ زض چ ي ضا جطز ب ا قغبفپص ط کبهل اؾه زض اق سف عطاح ا ي ضا جطز ب پبؾدگ ؾط ث ه ق ث بظ ب هكهیط بى اؾ ا ي اهط زض ل ثقس فبز هكیط بى ث چ ي ؾبظهب ضا ث كیط ه ک س زض ی د ح ب ثقب آ ب ث كیط ث كیط ه ق ز قهکل قهوبض )1( الگه هف ه چک ؾبظهب قط ف غا گ )2227( ضا كبى ه ز س

17 01 چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی تق یتکىىدۀ چابکی مقیاس ا ريش ا ابشار ا ساسمان ا فهآيری کارکىان و آيری الگ ی کزيکیت ي ی سف شکل شمار )5(: الگ مف م چابک ساسماو شز ف ي صاوگ )2111( ک ز گط اظ الگ ب چک ؾبظهب اؾ ک کطک ی ؾف )2228( ائ 7 زض ا ي الگ ف بض ب پ كطفی اعالفب ت ل هس هع اظ عط هق کهب ف ع ه هب افهعا ف ؾهطف کطز ا س ت ل س ه دط ث ا دبز چک هه قه ز چهک ک ف ه چهک ؾهبظهب ضا ا دبز ه ک س ثهط اؾهبؼ ا هي الگه پبؾهدگه ا قغهبفپهص ط که حبصهل خه ز تجبط هؤثط ث ي ض جط کبضک بى هكیط بى فطض ک سگبى اؾه چک زا ت اومىدی ای چابکی پاسخگ یی شایستگی اوعطافپذیزی سزعت عمل محزک ای چابکی ویاس ب چابک ب دن طزاحی را بزدی را بزد چابکی ضاثغه ا ت گبت هگ ثهب 1 Crocitto

18 22 مهانهامود هعسوت ۀرامش م ت شه لاس س ي لپ ی ناسنا دنفسا و ن مهب ء ء ی گلا يزگ نارياشم س تآ گلا طگ ىبكه ظ تآ 7 زبقثا کثبچ ىاعه ه ك هلث فبهغق ا ط صهپ گیؿث زضاز گلا لبقف به ط هثطه کثبهچ بهظبهؾ هؾ حغهؾ ط سه زطج ط سه س فطت ط سه تب لوف ؾضطث ز هق هه هقا کثبهچ گلا م فه فبغق ا ط صهپ به ا ت ىبهك ىزاز ف هکا اطه غت غ حه طها ل ؾ قت وئاز ط صهپىبکها ه ه قت هوئاز عه غ تؿک بگآ ز خ بهسقه فبغق ا ط صپ ىبهظبهؾ مبد اطهؾ ضازض هذطث نیؿ ؾ لطی ک ؾز س آ ه (Consulting, 2007) یدىبعمج ب ز ظطها به ز بهظبهؾ ه طه غت ل هحت گسه ل ز هج ث ىبهظبهؾ به ي طتگضعث ب ص صذ ب ب ؿؾؤه ظ ح یثبقض ظطها ز ج ث ه ف ک گس ظ مزطه اطو ز ذ زضاز ط س هظب اط غت سق ع ض هب طث يه ا اط غت هاسقا نؾ ه اطث س سدت ضبیذبؾ قض سه ا یث بهث ظ اطهق لبح ط غت ظ حه خضبذ ز ذ گ بو ز ق فس س سخ ؾز سثب ضبک لکكه بگ ع طپ ل ي چ تاط غت طهؾ ه و ا زضاز هک ىبهظبهؾ کهوک س ک ه ز ذ تاط غت ظ حه خض س ز ه س کس س ت بقث ه فق س ز اطچ ب پ ضاطوی کطح ب طگ يه ا اطه غت فبهغق ا مظلا ض ط ک ب لوف ب یجه طث فاس ا د ی فطؾ هگ دهؾبپ فبغق ا ط صپ ءعخ بهاعلا ؾب لقف ض ؾ ه بقث ب ح ز ذ س ي چ ب گػ ضازض ذطث س ق زب ظ س یؿ خا ه بهث ف اعهفا هثبقض لهصبح به ضآ ه زطج ظ حه ط غیه ضاظ ط غت بضبقت ىب طیكه ضاطق یفطگ س ا طث ؼب طؾ سؾض ه ب يیهقاز بهگآف هپ ضبهث طه غت ض هصت طهتاطف 1 Atos Consulting

19 24 ینامساس ییرذپفاطعنا و ییوگخ س اپ تعزس :ینامساس یکباچ ط صپ ؿ ق قغق ط غت بخ ؼاط طی ث س ا ت ه ط ؿه ط غت ي قت سه ک یح ز ذ لهبف ققحت س ق اط ظ ي طی ث ثف پ س آ ل ق ذ قا لا حت اط غت طؾ یفطك پ ب ص به ضبکتهؿک که هؾ ظ اطق ضازا بگ ث لذاز زبصیقا ه و ا ابهص قهؾ ت ض هضح هصطف ثبقض ب خ ؾ طگ ز ثف سق ب طکف ؾز ثب به زطج ب س و ا ت اطث س ل ت ؿا ا گب گ لا صحه خ ت ظب ىب طیكه ي طت بت ک ىبهظ ي طیوک ع ز ج ث ف ک زبد ا ضآ لا صحه بهسهذ ض هع لک ط صپفبغق ا طیك ث دؾبپ ظب غ حه س ق ض کطح ؾ کثبچ هؾز ثبه به سه و ا ت کثبهچ ضبک س فه فرثطثا طث ؼب فس لبقه ي قت ه و ا ظضا م ه فه کثبچ ه ظب ؾب فطؾ گدؾبپ ط صپفبغق ا به ىبهظبهؾ هلقف لبقه ع اسیثا م فه کثبچ کثبچ ؾضطث سهق هلحطه سقث ل صا ؾب کثبچ ز ج ث س و ا ت کثبهچ بهظبهؾ هئا سه زطگ ؽپؾ بفت ي ث کهثبچ به ىبهظبهؾ ی هؾ هؾضطث سه زطگ ؽهپ لکق س سخ لوخ ظبده س ط گزب فطقه سهق مبد اطؾ ب گلا ب زطک ض ؿ ض ه کثبچ ز خ قاز ىب ث سق طث ؼب ح بی ق قحت ی ؾ هو سه ا ت ظبه ىب طیهكه طه غت لا حت ظ حه ى هاط پ ز ذ ق ه دؾبپ س ز طها ل سقث ماست ب ح ب آ طصف ةبیق اط غت ثبقض س اعف ط غ يکوه زظبهؾ هه ظطهها ظ هحه به ىبهظبهؾ يیؿثآ اط غت صطف ب لاکكه زب ظ ب ا ت ضب ض ب آ ىا هت ه ب ضبؾی ا قاز ک فطع يیقاز بگ زطج اط غت صطف لصبح اط غت فطع طگ ز ز ج ث ب ب ا ت ذبؾط ظ به ىبهظبهؾ سه ا ت هه ضبکظبهؾ جؾب ه اطث قف ه سهس لث ضاس بپ سق طکش ضطض یک هبوت ب و س ا ت ظبده ل سجت س ق ب ضب ؿث ضا قز س ا ت ه ز خ س ط گزب ظبده لوخ به ىبهظبهؾ س یهؿ هک تجهؾ

20 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند ثطذ اظ ػگ ب ؾبظهبى چک ه ت ا س ث یط ا ي عط ق زض صح ضق ؾط تط ث ا ي هطحل ثطؾه س اظ ثبق ثوب س ث طا ي تجس ل قهسى ؾهبظهبى هب ثه ؾهبظهبى هب هدبظ بزگ ط س ه ت ا س هقسه ا ثطا ا دبز ؾبظهبى ب چهک ثبقهس وچ ه ي ثب هس ت خ زاق آهس اؾ زؾ ک ف بض اعالفب ثبضگ ط ف بض اعالفب زؾ ههک اظ اثطثرفتط ي ف بض ب اؾ ک تب ث حهبل ثه هه اظ ه نتط ي ف بصط ثهطا ا دهبز چهک زض ؾهبظهبى هب فقله اؾه زض چ ي ؾبظهبى ب ثبفث ا دبز ؾبذیبض ب هؿغح ثب کویط ي ع ث كیط ي اعو بى زض هقب ؿ ثب ؾبذیبض ب ؾ ی ؾلؿل هطاتج ه قه ز اهکهبى ث اعالفب ؾبظهبى ب فطا ن ه ک س زضؾ ث ه ق ضا اظ ثهبض ضقجهب هع بظه هس هكهیط بى ثهطا

21 22 چابکی ساسمانی: سزعت پا س خگویی و انعطافپذریی ساسمانی مىابع Agarwal, A; Shankar, R & Tiwari, MK (2007) Modeling Agility of Supply Chain, Management, Vol 36, pp Consulting, A (2007) Building the Agile Enterprise, wwwnlatosconsulting com/nr/rdonlyres//factsheetagileoperationspdf Börjesson, A & Mathiassen, L (2005) Improving Software Organizations: Agility Challenges and Implications, Information Technology & People, Vol 18 No 4, pp Breu, K; Hemingway, CJ & Strathern, M (2001) Workforce Agility: the New Employee Strategy for the Knowledge Economy, Journal of Information Technology, Vol 17, pp21-31 Cockburn, A & Highsmith, J (2001) Agile Software Development 2: the People Factor, Computer, Vol 34(11), pp Cohen, S (1997) On Becoming Virtual, Training & Development, Vol 51(5), pp Dove, R (2001) Response Ability: The Language, Structure, and Culture of Agile Enterprise, New York: Wiley Fernandes, MT & Ribeiro, L (2010) Exploring Agile Methods in Construction Small and Medium Enterprises: A Case Study, Francisco Journal of Enterprise Information Management,Vol 23 No 2, pp Goldman, Steven, L; Nagel, Roger, N & Preiss, Kenneth (1995) Agile Competitors and Virtual Organizations, New York: Van Nosteand Reinhold Gunasekaran, A & Yusuf, Y (2002) Agile Manufacturing: Taxonomy of Strategic and Technological Imperatives, International Journal of Production Research, Vol 40 No 6, pp Gunneson, AO (1997) Transitioning to Agility Creating the 21st Century Enterprise, Reading :Addison-Wesley Haeckel, SH (1999) Adaptive Enterprise: Creating and Leading Sense-and- Respond Organizations, Boston: Harvard Business School Press Jin-Hai, L; Anderson, AR & Harrison, RT (2003) The Evolution of Agile Manufacturing, Business Process Management Journal, Vol 9(2), pp Madelline, C & Youssef, M (2003) The Human Side of Organizational Agility, Industrial Management & Data Systems, Vol 103(6), pp

22 دوماهناهمء توسعهء انسان ی پل ي س سال هش ت م شمارۀ 39 بهم ن و اسفند Nagel, R & Dove, R (1991) 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy: An Industry, Led View of Agile Manufacturing, Vol I and II, Iacocca Institute, Lehigh University O'Leary, D E; Kuokka, D & Plant, R (1997) Artificial Intelligence and Virtual Organization, Communication of ACM, Vol 40, p 71 Ramesh, G & Devadasan, SR (2007) Literature Review on the Agile Manufacturing Criteria, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol 18 (2), pp Sambamurthy, V; Bharadwaj, A & Grover, V (2003) Shaping Agility Through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms, MISQ, Vol 27(2), pp Sharifi, H & Zhang, Z (2001) Agile Manufacturing in Practice Application of a Methodology, International Journal of Operations & Production Management, Vol 21(5), pp Vazquez-Bustelo, D & Avella, L (2006) Agile Manufacturing: Industrial Case Studies in Spain, Technovation, Vol 26(10), pp Vinodh, Sm; Sundararaj, G; Devadasan, SR & Rajanayagam, D (2008) Quantification of Agility: An Experimentation in an Indian Electronics Switches Manufacturing Company, Journal of Engineering, Design and Technology, Vol 6(1), pp Vokurka, R & Fliedner, G (1998) The Journey Toward Agility, Industrial Management & Data Systems, Vol 98(4), pp 165 Yaghoubi, N M; Kord, B & Azadikhah, O (2011) Assessing Organizational Agility via Fuzzy Logic, International Business Research, Vol 4(3), pp ال ا ؾ س ه س )7839( هس ط فو ه ت طاى: چبح چ لن زف ض چب ال )7839( هجب تئ ض عطاح ؾبظهبى تطخو ؾه سهحوس افطاثه فله پبضؾبئ بى ت طاى: زفیط پػ ف ب فط گ چبح پ دن هكجک اصغط )7811(»تغ ط ؾطچكو ثبل هسگ زض ؾهبظهبى: چگ ه آى ضا اخهطا ک ه ن «فصل به پػ ك زا كگب اهبم صبز )ؿ( قوبض 1 صص هالحؿ فل ق طز هصغف )7831(»ظ چک ؾهبظهبى ثهب اؾهیفبز اظ ه غهق فبظ «هب به تسث ط ؾبل دس ن قوبض 731 صص 8-1 هچ ههبض خه اى ال کهب ل ف پؿ )7839( ؾط ه ؾهبظهبى: ههسضى وهبز ي- تفؿه ط هسضى تطخو حؿي زا ب فطز ت طاى: هؤؾؿ کیبة ه طثبى بقط چبح ال

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس ٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 5 ؾب چ بضز تبثؿتب 19 ل ل - 101 129 زض ٤ بفت مب : 9 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 9 / /8 الگ چابکساس ساها فزها د ک تزل رسم سه 1 زا ز آلب ح س ٢ چک د زض ا ٤ مب

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي زا كد ز ٦ شطا ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا

المزيد من المعلومات

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت وطز اؾت ؾبثم ا ٢ ث لس ت ط ثكط زاضز ث ا ٢ و ؿ ب ب ا ؿب

المزيد من المعلومات

بخش اول

بخش اول 46 مؤلفههای قدرت نرم ایران در سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان )مطالعه ارزشهای فرهنگی( 1 هنصور حیذری 2 * سیذ هحوذجواد قربی چکیذه خ ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زاضا ٢ بث تقسز لسضت ط اؾت و اظ خ آ ب فط اضظ اب ٢ فط ا

المزيد من المعلومات

چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ ال

چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ ال چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض 65-86 لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ الدرگ چکیذ تک ک اظ اؾتفبز ثب ذ ة حکوطا قبذم ب ا ل تث

المزيد من المعلومات

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ بگ ى پطزاذت اظ ضا قوبض تؼساز اؾتفبز اظ آى ه جغ ث پط هطارؼ

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 944-593 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/11/05 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 چک ذ معيار بازشناسي عقد از ايقاع 1 اسواػ ل ؼوت الل

المزيد من المعلومات

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی ض ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 4 هز آب ن 191 صفح ت 67-60 عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنیذگی روانی Email: zeynab khanjani@yahoo.com زینة خانجانی: گروه روانشناسی

المزيد من المعلومات

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان پب ٤ ب ٥ طاث ر ب ٣ وبخ ؿتب لیست مقاالت همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان آبان ماه 1391 دفتر پژوهش کاخ گلستان/ تیر ماه 1394 تاریخچه و اهمیت کاخ گلستان "همایش ملی پژوهشی کاخ گلست ان " ردیف نویسنذه- نویسنذگان

المزيد من المعلومات

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت   ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash 1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت www.a-alidoost.ir ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ashaiery@gmail.com ؾ ؿبض ٤ ى ٣ اظ احىب اؾال ٣ اؾت و زض

المزيد من المعلومات

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394 بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 394 ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هدیسیت تحقیق ت سع ش اس اه س د ع اى: ثطضؾ ل ا ي همطضات تمؿ ن ؾ

المزيد من المعلومات

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت تفسير قرآى ب قرآى در آه ز اي عترت سيدابرا ين سجادي ع ب ثب ع رؿت ٥ آ ٤ بت لطآ زض ػهط پ ٥ ب جط)ل( يط ضت ت ر ث غضفب ٢ فب ٥ ح ٣ طح طز ٤ س ا ٥ ت زؾت ٥ بث ٣ ث پ ٥ ب ب ٢ تطاو ث پ ٥ ؾت لطآ ضز ت ر لطاض طفت. قرم

المزيد من المعلومات

تبارشناسي عدالت حقوقی

تبارشناسي عدالت حقوقی پص ش بهةحق قاسالهيسبلد ازد ن شوبر ا ل-ب بر تببستبى 0931 پيبپي 99 صص 26-5 * غف رخ ئي ي ** وبي ىرضبيي صاد هصلحت هسبئل ظ رحق ق 89/10/20 زض بفت: تبض د 89/12/10 پص ط: تبض د چکيذ ا ي ه افتس اتفبق لحؾ ا تى ل

المزيد من المعلومات

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا كگب هحمك اضزث ل نبزق احوس زا كز زکتط ه سؾ هکب ک زا كگب ت طاى تبض د زض بفت: 1394/02/15 تبض د پص ط: 1394/03/20

المزيد من المعلومات

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) بررس ساختار عامل تس م داوص خلق داوص ي اعتماد سازماو مطالع م رد : کارضىاسان داوطکد فى ي م ىدس داوطگا ت ران چک د * فط اػال ٣ ** فبع بض ج ٣ ثب ٣ ** ػ ٣ ضضب ٤ ظثبق ٣ * اؾتبز ٤ بض زا كىس ٠ ػ تطث ٥ ت ٣ ض ا ق

المزيد من المعلومات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات قاعذ ا اظت ک ر کار ادت ر تر آى اظت ار اظت در قرآى

المزيد من المعلومات

کتابخانه الکترونیکی )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر

کتابخانه الکترونیکی   )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر کتابخانه الکترونیکی http://ketabfarsi.ir )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گردآورنده : جمال فرجی هیپنوتیزم چیست زض اثتسا ٢ ثحج ان

المزيد من المعلومات

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت االه امید علی چکیذه الفت تسلط کن ظیر شا عوت اهلل لی تا

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ...

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ... آ ض ب هس ط ز آه ظق ؾبل ز اظز ن قوبض ؾ م )هؿلؿل 47 ( سبثؿشبى 396 نم 95 83 بزرسی رابط بیه خاللیت وبروىبن ي بل غ سبسمبوی بب سزمبی فىزی داوطىذ ف یى دوتز ضزیع یت وب اهبه ت زان زوشط فشبح بظن ي حزف ای دختزان

المزيد من المعلومات

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فطا ؽ ب ٢ ۲۰۰۴ اق ش ز ٢ ؾ ۴۰...٣ آموزش فا در عید پاک

المزيد من المعلومات

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think 1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think Tanks زض ا ٤ دب ث ف ٤ ه بز سحم ٥ م ٥ بس ٣ ؾ ٥ بؾش

المزيد من المعلومات

تقاضاي صدور

تقاضاي صدور بخشنامه ش مارۀ بخشناهم: 00101100 صاردکننذه: مذرییت نظارت رب نهاداهی مالی مىضىع:ضزورت ثبت و ربوس رسانی دافرت اقنىنی و میظنت و ارایۀ اظهارانمۀ مالیاتی رد مىعذ مقرر م خا طبیه: مذریان حساربسان ومتىلیان صنذوقاهی

المزيد من المعلومات

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان چك د دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه ؾب 5 ق بض ٣ 17 آشض ز ٥ 1396 آ ه ب سا ص در فز ىگ عبم مىطق الرستبن سبر 1 * ض پز )تبض ٧ د زض ٧ بكت: 95/5/5 تبض ٧ د پص ٧ ط: 96/7/4( عت ػب ٠ ان ك ؿل ٤ آ ٦ ٧ اظ جبحث ٢ زض

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 994-942 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/10/17 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 سازوكارهاي ناظر بر صيانت از قانون اساسي جمهوري اسالمي

المزيد من المعلومات

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند ؾر ث ٠ ٨ ب ٦ آ ض س به نام آنانکه از منظر خدا میبینند میشنوند و سخن به میان میآورند تمامی درآمد حاصل از ایه کتاب به کودکان بیسرپرست تعلق میگیرد. - 1364 ا ٨ س زض ٧ ك ٦ : : : : : : ؾطق بؾ ٠ پس ٧ سآ ض ب ػ

المزيد من المعلومات

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشجوی دکتری

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

رساله‏ي عمليّه در احكام زندگي

رساله‏ي عمليّه در احكام زندگي ف ض کت اب ل ا لع ل م 1 باب حق اعلم د بو م ه د ةو عت و ةو د م ه د عو م ه د ةو خ ا ل ع و ش ليهان ة اهلل ع و أح لع هؤن ي ني ن يال علي الص الم د ا علي الص الم كال : ك ن أ ت ب ع ع و أ ره ن عف ر ي عه و ذ عفر

المزيد من المعلومات

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها )1358-1393( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق بؾ ٦ اضقس ضقت ٠ اهتهبز زا ك س ػ ازاض ٥ اهتهبز زا ك ب

المزيد من المعلومات

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی Shayan34@yahoo.com Magh30@um.ac.ir Ha.ma007@yahoo.com 1 3 زا ك بض گط رغطاف ب ثط به

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي د فصل اه عل م تکثیش آتضیپش سی/ سال س م/ شواس ششن/ ت اس تاتستاى 94 / صفحات 19-40 بررسی تأثیر استفاده از بیومس جلبک اسپیرولینا و هویج بر رنگآمیسی بدن سیکلیدماالوی زبرا) zebr )Pseudotropheus 2 1 1 1* مهران

المزيد من المعلومات

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل. 83-98 تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 تبض ٧ د پص ٧ ط: 90/10/5 بازتاب غم رنج و ناامیدی در

المزيد من المعلومات

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره منفي منظور ميشود. 1. دسمذام گض ػجبست پب ب آ صح ح و

المزيد من المعلومات

بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392

بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392 بررسی موانع رعایت اخالق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 931 نویسندگان: 1 * زهره قمری زارع زهرا علیساده برمی حمیده سادات صادق الوعد مجید اسماعیلی منیره رموزی

المزيد من المعلومات

فصلنامه ی پژوهش اجتماعی

فصلنامه ی پژوهش اجتماعی فصل اه ػلوی پص طی تحمیمات هذیریت آه زضی ؾبل ز م ػ به هس ط ت قطآ ث بض 81 آه ز ایی از هذیریت در لرآى تا گرضی تر جسء ای 01 الی 01 * هطال قكقب ظاز چکیذ : زض پػ ف حبيط ث ثطضؾ ه ن تط ي کت ب هس ط ت جعء ب 01 00

المزيد من المعلومات

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی  

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی   گا ي ت جايگا هف هي آهايص آه سش عالي در آهايص سزسهيي: را وايي تزاي "ت سع دا طگا ي" تبضيد زضيبىت: 1391/02/27 تبضيد پصيط: 1392/03/28 چكيد 1 فيؿي ث طي 2 مال طضب طائي ١ ػاز ٤ ض ٤ ؿ آ بيف ؾطظ ي ٠ ٣ يب ٧ ي آ

المزيد من المعلومات

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ط ٨ فهرست وس ٠... 9 ١ سف اظ عطاح ٦ ؾب ٧ ت... : احت ٨ بخبت عطاح ٦ ؾب ٧ ت...; ت ٠٨٢ ١ بؾت زا ٠... 8 ا اع ؾب ٧ ت ١ ب ٥ ا ٧ تط ت 6;...٦ س ؿ ٧ ٦ ؾب ٧ ت...68 ؾ ٨

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 3 تاتستان 337 صفحات 53-8 تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیزساخته یا حیاتی کطور 4 فؽ 3 اثطا ٥ ح زظاز ح ٥ سضيب حؿ ٣ ان

المزيد من المعلومات

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو فػل ا ل تؼبض ف هبز 1 هطوع زضهبى س ءهػطف ه از )و ه جؼس زض ا ي آ ي به هطوع به س ذ ا س ضس(: ث هطوع اعالق ه گطزز و اهىب بت اضائ ذسهبت زضهب سنظزائ ذسهبت پ طگ ط اظ ػ ز زضهبى ب غ ضزاض ئ زضغ ضت اذص هد ظ احس زضهبى

المزيد من المعلومات

خطـــــة المركــــــز التدريبيـــــة خلال شهر كانون ثاني من عام 2004

خطـــــة المركــــــز التدريبيـــــة خلال شهر كانون ثاني من عام 2004 10 / 10 / 1 2 6/20 0 6 FRM-TC-T-01-01 تموز )7( التقييم العقاري Real Estate Appraisal 19/08/2019 /07/2019 Project Management - PMP Course 22/08/2019 31/07/2019 تصميم الشآت الخرسانية Concrete Structure Design

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه

فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب 532-505 دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی )تبض د

المزيد من المعلومات

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذی ر ثر سازمان میراث فر ىگی گردشگری ي صىایع دستی کش

المزيد من المعلومات

مقاله منطقه 9

مقاله منطقه 9 هس ط ت هربعطات هح غ )زا ف هربعطات ؾبثق(/ ز ض 4 قوبض 3 پب ع 1396/ ل 247-262 ارز اب آثار سو م ض و ا کطا رز بر هح ط ز ست ر ستا ا * حو س ثطق )هطالع ه رد : ر ستا ا ض رستاى زر يدضت( زا ك بض فض أت فلو خغطاف ب

المزيد من المعلومات

PowerPoint Template

PowerPoint Template ديميه كىفراوس ملي آم زش ي ت سعه سرمايه اوساوي استاوداردهاي آم زشي درياو ردان حسيه ميرزايي - مديركل ام ر درياو ردان استاندا رداهي آ م وز ش ي رديا ن وردان Standard of Training, Certification and Watchkeeping

المزيد من المعلومات

یژ اه زهیي ش اسی پسشکی تغییر اقلین در ایراى تابستاى 99 سال بیست د م شوار 88.4 صفح 77 تا 88 بزرسی تغییز اقلیم ل سه در ایزان بب مطبلع رس ببت دریبچ بی ف

یژ اه زهیي ش اسی پسشکی تغییر اقلین در ایراى تابستاى 99 سال بیست د م شوار 88.4 صفح 77 تا 88 بزرسی تغییز اقلیم ل سه در ایزان بب مطبلع رس ببت دریبچ بی ف یژ اه زهیي ش اسی پسشکی تغییر اقلین در ایراى تابستاى 99 سال بیست د م شوار 88.4 صفح 77 تا 88 بزرسی تغییز اقلیم ل سه در ایزان بب مطبلع رس ببت دریبچ بی ف ق اشببع )مطبلع م ردی دریبچ بی م برل اريمی ح ضسلطبن(

المزيد من المعلومات

شماره جلسه: 128

شماره جلسه: 128 1 2 3 4 5 4 4 4 امام صادق مقدمه: زا كگب اهبم نبزق زض همغغ زوتط ترهه ثطا ؾبل تحه ل 95-96 اظ ث ي زا فآه ذتگبى زا كد بى ز ض وبضق بؾ اضقس پ ؾت بپ ؾت زض ضقت ب اػالم قس )پ ؾت 1 ( ثط اؾبؼ آ ي به قوبض 2167272

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 مجم ع حاضر حاصل جستج در 03 سايت فعاا برارب ا ارل ايال سات. مرمرط ا گر ي اب هف فعالات اب سازمان سيستي ص رت گرفت ست. ياه جساتج ار ب ممااي وااه يي ااب 1- حه مر سب برر 2- ا گاي برروگار ن ج ن 3- بررگس رب

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي فصل اه هطالؼات جاهؼ ض اختي ج ا اى / سال چ ارم/ ضوار سیسد ن / ب ار / 99 صفحات 429-411 * مقايسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پيرامون نقص ماهواره در انسجام خانواده چكیذ ثب ت خ ث مف ضؾب ب زض فطن افطاز تأ غ م ث

المزيد من المعلومات

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931 رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 79 ثؼس اظ ض ٤ ساز ب ٢ ب 98 ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ض ق فىطا فطا ؿ ٢ اػال وطز س و» بضوؿ ٥ ؿ زض ثحطا اؾز.«)

المزيد من المعلومات

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیقات محمذ عاملي داوطج ي كارضىاسي ارضذ مذيزيت اجزايي كارضىاس

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 *3 2 1 دار ػ براحوذ ث ز س ص ز اعذاهلل خ ػک ؼ حبتن كجخت

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک هدیپس یسانشراک هبتر 3 روکنک دشرا میرم و شرسمه هار یزادنا

المزيد من المعلومات

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر حس ی ن ا غت صا م ی وس: -1-94 2015 تاض د: فط ضز ي 1394

المزيد من المعلومات

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين

المزيد من المعلومات

تاریخ اسلامی شماره 14

تاریخ اسلامی شماره 14 ز فه ب ٣ دػ ك ٣ سبض ٤ د ب ١ ا ٤ طا ث س اظ اؾال ؾب ق بض ٠ قب عز ث بض سبثؿشب 97 نفحبر 182137 سبض ٤ د زض ٤ بفز: 96/04/21 سبض ٤ د دص ٤ ط ب ٣٤ : 96/11/29 بحران آذربایجان به روایت کاریکاتور: تاملی تاریخی برنشریه

المزيد من المعلومات

برآورد كمي تأثير تبليغات

برآورد كمي تأثير تبليغات فصل اه هذلساصی اقتصادی )سال ن ضواس 3»پیاپی 3«پاییض 394 صحفات 037( تحلیل ػ اهل هؤثش بش قیوت هسکي دس ض ش ت شاى هیشحسیي ه س ی تبض ٤ د زض ٤ بفت: 94/04/4 حسیي دس دیاى تبض ٤ د پص ٤ ط: 94/09/9 چکیذ زض مب حبيط

المزيد من المعلومات

سبان و ادب فارسی )وشزیة سابق داوشکدة ادبیات داوشگاه تبزیش( سال 68 پاییش و سمستان 94 شمارة مسلسل 232 غلبة تیپ مذهبی مشو ر ومودی اس فهم واروا اس دیه در

سبان و ادب فارسی )وشزیة سابق داوشکدة ادبیات داوشگاه تبزیش( سال 68 پاییش و سمستان 94 شمارة مسلسل 232 غلبة تیپ مذهبی مشو ر ومودی اس فهم واروا اس دیه در سبان و ادب فارسی )وشزیة سابق داوشکدة ادبیات داوشگاه تبزیش( سال 68 پاییش و سمستان 94 شمارة مسلسل 232 غلبة تیپ مذهبی مشو ر ومودی اس فهم واروا اس دیه در رمان اجتماعی )با تام ل در ومووههای بزجسته( چکید * دکتز

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

بسمه‌ تعالي‌

بسمه‌ تعالي‌ ArticleCode : ESI_1090 اصالح قشاسداد بي خذهبتی ثبالدستی فتی اص طشيق کبسثشد اصل پبسات ت سج د قب ی طب ی هحل کبس: خ کشين خبى خ خشده ذ ضوبلی ح 99 هذيش عبهب ضشکت سشهبي گزاسي تبسیسبت دسيبيی ايشاى Dehghani576@yahoo.com

المزيد من المعلومات

تأثیر مصرف مکمّل کراتین بر فعالیت آنزیم‌های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پس از یک جلسه ورزش شدید در دختران ورزشکار

تأثیر مصرف مکمّل کراتین بر فعالیت آنزیم‌های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پس از یک جلسه ورزش شدید در دختران ورزشکار ي مقال پصي شی فصل به ػلو پػ ك ؼت هىول قوبض 1 ث بض 1397 تأثیر مصرف مکم ل کراتیه بر فعالیت آوسیم ای کراتیه کیىاز ي الکتات د یدريشواز پس از یک 2 *1 ه ؿب صسالت هحوس ضق س.1.2 چکید جلس يرزش شدید در دختران يرزشکار

المزيد من المعلومات

شهوژپ متشه لاس یماظتنا تینما و مظن همان یس یپایپ( مود هرامش 4931 ناتسبات )ما 52 ههذقه ب ىبؿ ا ظا ظبغآ ف اس د ضا و ث لئؿه» بجسضا«ػ س نبذ.س ا شقاز ب ىبؿ

شهوژپ متشه لاس یماظتنا تینما و مظن همان یس یپایپ( مود هرامش 4931 ناتسبات )ما 52 ههذقه ب ىبؿ ا ظا ظبغآ ف اس د ضا و ث لئؿه» بجسضا«ػ س نبذ.س ا شقاز ب ىبؿ شهوژپ متشه لاس یماظتنا تینما و مظن همان یس یپایپ( مود هرامش 4931 ناتسبات )ما 52 ههذقه ب ىبؿ ا ظبغآ ف اس د ضا و لئؿه»«ػ س نبذ.س ا شقاز ب ىبؿ ا لا ط گ ط ث ب ضاعثا ط قبم ظبؾؿؼه ط غ ؾ س ا زطو ه ر هس وط ه س

المزيد من المعلومات

BMS

BMS تموز (7) 28/07/ 04/07/ 11/07/ 27/07/ 06/07/ 06/07/ تصمیم أنظمة إطفاء الحریق Fire Fighting Systems Design 120 16/09/ 10/07/ CCNA (Cisco Certified Network Associate) 27 03/08/ 13/07/ تصمیم الا بنیة العالیة

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 ف طؾز 14- دا طگب هب یت بب کب بدا 15 -افشايص گزايص س بى ب اسالم حجبة در غزة 16 -گ ض ای اس سخ بى ببسيگز هذل آهزيکبيي هسلوبى ضذ 17 -ق ا یي ه غ حجبة در د یب 18 -ػ اهل تبيج پذيذ ه غ حجبة در د یب 19 -ت طئ ی

المزيد من المعلومات

علوم و تحقیقات هوافضا جلد 2 شماره 3 پاییز 8311 تخمين تعذاد اليههاي مورد نياز صفحات کامپوزيتي با استفاده از روش جمع آثار 5 جعفز اسکىدريجم 2 ي سيدحسيه ت

علوم و تحقیقات هوافضا جلد 2 شماره 3 پاییز 8311 تخمين تعذاد اليههاي مورد نياز صفحات کامپوزيتي با استفاده از روش جمع آثار 5 جعفز اسکىدريجم 2 ي سيدحسيه ت تخمين تعذاد اليههاي مورد نياز صفحات کامپوزيتي با استفاده از روش جمع آثار 5 جعفز اسکىدريجم ي سيدحسيه تق يبن حسيه زا طگب غ ؼتي هبلهاضتط ودا گزشبسبيويب پژ طگب پليوط پتطضيوي تاریخ دریافت: 81 / 7 / 1 تاریخ

المزيد من المعلومات

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد 3 984/ / م القسم علوم الحاسب اآللى البريد الجامعي الرسمي eeelsharawy@iau.edu.sa الهاتف

المزيد من المعلومات

ي ب 65 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( کفایت روانسنجی نسخه فارسی پزسشنامه پذیزش و عمل نسخه دوم * ای ب عجبؾي زوتط الز

ي ب 65 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( کفایت روانسنجی نسخه فارسی پزسشنامه پذیزش و عمل نسخه دوم * ای ب عجبؾي زوتط الز ي ب 65 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم 65-80 ( کفایت روانسنجی نسخه فارسی پزسشنامه پذیزش و عمل نسخه دوم 4 3 2 1* ای ب عجبؾي زوتط الز فتي زوتط ضضب زي ح یس ضطاثي اغ چىیس سف ان ي ای پػ ف

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بزآورد ارسش اقتصادی گزدضگزی مساجذ تاریخی میذان نقص جهان اصفهان با روش ارسشگذاری مطزوط )تبض ٤ د زض ٤ بفت: علی روگچیان 394/9/7 تبض ٤ د تػ ٤ ت: 394//2( چکیذ سف اظ ا ٤ مب ثطآ ضز ػ ٥ بض التػبز ٢ طزض ط ٢ سبرس

المزيد من المعلومات

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك ز خ أيزذب د ر يب نهعب انذراض 0 1 35 15 5 0 50 0 0 0 50 50 0 350 10 0 1 اد ذ انط ذ اد ذ عذها.5 1 () 1 3 1 1.5 0 116.5 1.5.5 1.5 13.5 108.5 1 1.5 40 9 3 1 109.5 101.5 57.5 49.5 48 اد ذ عبطف فزذ دط اضراء

المزيد من المعلومات

هؼا ت ت سؼ هذیزیت ه اتغ هذیزیت ت سؼ ساسهاى ه اتغ ا سا ی گز آه سش ت ساسی ه اتغ ا سا ی دست رالؼول اجزایی ياس س جی عزاحی د ر ای آه سضی کارک اى دا طگا ػل

هؼا ت ت سؼ هذیزیت ه اتغ هذیزیت ت سؼ ساسهاى ه اتغ ا سا ی گز آه سش ت ساسی ه اتغ ا سا ی دست رالؼول اجزایی ياس س جی عزاحی د ر ای آه سضی کارک اى دا طگا ػل هؼا ت ت سؼ هذیزیت ه اتغ هذیزیت ت سؼ ساسهاى ه اتغ ا سا ی گز آه سش ت ساسی ه اتغ ا سا ی دست رالؼول اجزایی ياس س جی عزاحی د ر ای آه سضی کارک اى دا طگا ػل م پشضکی هط ذ سهستاى 95 1 هقذه : اهط ظ آه ظش زض ز يبي

المزيد من المعلومات

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ تكط ضز مسي ثط ضق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػال ث ز. قس پبض اي اظ ىبت طحقس زض مس ي حؿ طت ي ثط ر س

المزيد من المعلومات

فهل اه ػلو - پػ ك تحم مات تاظاض ات ي ؾال كتن قواض ز م قواض پ اپ )29( تاتؿتاى 1397 تاض د زض افت: 1396/6/19 نم: تاض د پص ط: 1396/7/4 Compilation

فهل اه ػلو - پػ ك تحم مات تاظاض ات ي ؾال كتن قواض ز م قواض پ اپ )29( تاتؿتاى 1397 تاض د زض افت: 1396/6/19 نم: تاض د پص ط: 1396/7/4 Compilation فهل اه ػلو - پػ ك تحم مات تاض ات ي ؾال كتن قواض زم قواض پ اپ )29( تاتؿتاى 1397 تاض د افت: 1396/6/19 نم: -68 55 تاض د پص ط: 1396/7/4 Compilation of Credit Risk Strategy based on SWOT Model at Bank Melli

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to build structural capital of banks in Algeria - A case

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj

المزيد من المعلومات

نمونه

نمونه University of Tehran From the SelectedWorks of Dr.Mahdi Amirzadeh 2015 نمونه پروپوزال 1 Mahdi Amirzadeh Available at: https://works.bepress.com/mahdi_amirzadeh/33/ تسو تؼالي مطضات اضائ پ ٥ ك بز ٢ پب ٤

المزيد من المعلومات

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية)

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية) و نقد تمحيص روايات املهدي )الشيعية( ألفه ابلفارسية األستاذ الفاضل: عبد الله م. ترمجه إىل العربية وعلق حواشيه: سعد رستم ا ؼ ا ا جؽ ٠ ع : ػا ا ىزبة ر ر ؿ ٠ لغ ا ؼم ١ عح www.aqeedeh.com book@aqeedeh.com ا

المزيد من المعلومات

فصلنامة روان¬شناسي كاربردي

فصلنامة روان¬شناسي كاربردي Jounal of Applied Psychology Vol. 5, No. 2(8), Summe 20, 48-65 فصلىبم ريانضىبسي كبربزدي سب 5 ض بض 2)8( تبثستب 48-65 390 رابطة ارسش ب ي ضخصيت مذيزان بب ضبيست سبالري مطبركت ض زيوذي ي بيگبوگي سبسمبوي در سبسمبن

المزيد من المعلومات

INSO st.Edition 2018 Identical with ISO/TS 18827: 2017 خو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا دارد ا زاى Iranian National Sta

INSO st.Edition 2018 Identical with ISO/TS 18827: 2017 خو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا دارد ا زاى Iranian National Sta INSO 2264 st.edition 208 Identical with ISO/TS 8827: 207 خو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا دارد ا زاى Iranian National Standardization Organization استا دارد هل ا زاى- ا ش 2264 چاپ

المزيد من المعلومات