Investigating the Effect of International Agreements on the Quality of the Environment from the Foreign Direct Investment Channel with the CGE Model A

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Investigating the Effect of International Agreements on the Quality of the Environment from the Foreign Direct Investment Channel with the CGE Model A"

النسخ

1 Investigating the Effect of International Agreements on the Quality of the Environment from the Foreign Direct Investment Channel with the CGE Model Approach: Case of JCPOA Reza Akhbari *, Seyed Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 2, Mehdi Nejati 3, Mina Javadinia 4. Ph.D Student of International Economics, Faculty of Management and Economics of Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 2. Professor, Economic Department, Faculty of Management and Economics of Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 3. Assistant Professor Economic Department, Faculty of Management and Economics of Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 4. Ph.D Student of International Economics, Faculty of Management and Economics of Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, Received: 208/06/4 Accepted: 209/0/08 Abstract The absorption of FDI is possible only in the light of the widespread international relations and the stability of the domestic political and economic situation. In this regard, it is expected that the conclusion of international agreements will pave the way for FDI and, subsequently, technological overflows eventually lead to economic growth. Theories related to environmental economics show that the above process can be accompanied by a reduction in the quality of the environment. In this study, the environmental and economic impacts of FDI and the improvement of TFP in the six scenarios were evaluated in the framework of the general equilibrium model. The results show that the entry of FDI in a situation where there is little technological overflow and poor productivity, the economic growth is accompanied by an increase in carbon emissions. Therefore, technology overflows in the FDI process have a substantial effect on improving environmental quality. JEL Classification: C68, D58, Q58 Keywords: GTAP-E, Computable general equilibrium, CGE, FDI, JCPOA *. Corresponding Author, Tel:

2 تحقيقات اقتصادي / د ر 54 ضوار 4 سهستاى 98/ ظ بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري هستقين خارجي با ر يافت الگ ي :CGE هطالع ه ردي ت افق بزجام * رضا اخباري سيد عبدالوجيد جاليي اسف دآبادي ه دي جاتي هي ا ج ادي يا. دا طج ي هقطع دکتزي عل م اقتصادي گزايص اقتصاد بييالولل دا طکد هديزيت اقتصاد دا طگا ض يد با ز کزهاى ايزاى استاد گز اقتصاد دا طکد هديزيت اقتصاد دا طگا ض يد با ز کزهاى ايزاى 3. استاديار گز اقتصاد دا طکد هديزيت اقتصاد دا طگا ض يد با ز کزهاى ايزاى 4. دا طج ي هقطعي دکتزي عل م اقتصادي گزايص اقتصاد بييالولل دا طکد هديزيت اقتصاد دا طگا ض يد با ز کزهاى ايزاى تاريخ دريافت: 397/03/24 تاريخ پذيزش: 398/07/6 چکيد خصة ؾطمبيهگصاضي مؿتقيم ذبضخي ثههػنهاا منجؼهي ثهطاي مهنميو ماخهازي ؾهطمبيه زاذلي منهب زض ؾبيه ضواثط گؿتطزه ثيوالمللي و ثجبت اوضبع ؾيبؾي و اقتهبزي زاذلي ممکهو ميقاز. زض ايو ضاؾتب انتظبض ثط آ اؾت که انؼقبز ماافقنبمههبي ثيوالمللهي ثؿهتط زظ خههت وضوز ؾطمبيههبي ذبضخي و ثه زنجبل آ ؾطضيعهبي مکنالاغيکي ضا مهيب کنس که زض نهبيهت ضقهس اقتهبزي ضا ضقم ظنس. نظطيههبي مطمجط ثب اقتهبز محيطظيؿت نكب ميزهنهس کهه فطآينهس فها ميماانس ثب کبهف کيفيت محيطظيؿت همطاه ثبقهس زض ايهو مابلؼهه اثهطات ظيؿهتمحياهي و اقتهبزي وضوز ؾطمبيههبي ذبضخي و ثهجاز ثهطهوضي کل طي قف ؾنبضيا زض چهبضچاة الگهاي مؼبزل ػمامي GTAP-E ماضز اضظيبثي قطاض گطفته اؾت. حل الگا نكب ميزهس کهه وضوز FDI زض قطاياي که ؾطضيع مکنالاغيکي انسک و مغييطات ثهطهوضي نهبچيع ثبقهس مهيماانهس زض قبلهت فطضيه پنبهگبه آلازگي و همچنيو زض قؿمت نؼازي منحني ظيؿتمحياهي کهاظنتؽ مفؿهيط قاز يؼني وضوز FDI منهب ثه قکل انتقبل ؾطمبيه فيعيکي و ثهه ثيهبني زض قبلهت کبضذبنههههبي آزينسه ناضت ميگيطز و ضقس اقتهبزي ثب افعايف انتكبض کطثو همطاه ميقاز. زض نهبيهت نتهبيح ثط اهميت ثبزي ؾطضيع مکنالاغي همطاه ثب FDI زض ثهجاز کيفيت محيطظيؿت منکيس زاضز. طبق ب دي Q58 D58 C68 :JEL اص اي کليدي: GTAP-E مؼبزل ػمامي قبثل محبؾجه FDI CGE ثطخب *. نايؿنسه مؿئال قمبضه ممبؼ:

3 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري هقده زؾتيبثي ثه هسف ضقس و ماؾؼه اقتهبزي زض هط کكاضي مؿهتلع مكهکيل ؾهطمبيه ثطاي منميو منبثغ مبلي ماضز نيبظ ططحهبي ظيط ثنبيي و ماليسي اؾت. ثب يک مقؿيمثنهسي کلي ؾطمبيه ماضز نيبظ ميماانس يب اظ منبثغ زاذلي منميو قاز يب اظ منبثغ ذبضخي. ثب ملقي ؾطمبيه ثهػناا ماماض ضقس و ماؾؼه اقتهبزي کكاضهبي زض حبل ماؾؼه و کمتط ماؾهؼه يبفته همااضه مال کطزهانس کمجاز ؾطمبيه ذاز ضا ثب اؾتقطاو اظ منبثغ ذهبضخي خجهطا کننس ولي ثه زليل ثحطا هبي نبقي اظ ثبظپطزاذت -کهه اقتههبز ايهطا نيهع آ ضا مدطثهه کطزه - امطوظه ايو ضو منميو ؾطمبيه کمتط ماضز اؾهتفبزه کكهاضهبي زض حهبل ماؾهؼه قطاض ميگيطز. زض حبل حبضط اظ ثيو انااع مرتلف ضوهبي منميو ؾطمبيه ؾطمبيهگصاضي 2 مؿتقيم ذبضخي ( )FDI ثه زليل معايبيي اظ قجيل انتقبل مکنالاغي انتقهبل مههبضتههبي 3 مسيطيتي و... ثهػناا ثهتطيو ضاهکبض قنبذته ميقاز. 4 کنفطانؽ مدبضت و ماؾؼه ؾبظمب ملل متحس FDI ضا ناػي ؾطمبيهگصاضي ميزانس که مؿتلع ضاثاهاي ثلنسمست ثازه و منبفغ پبيساضي ضا ثطاي هط زو ططف ثه زنجبل آوضز و همچنيو طي آ واحسهبي اقتهبزي مقيم کكاض ؾطمبيهگصاض )ثنگهبه مهبزض( کنتطلهي ثهط 5 واحسهبي اقتهبزي مقيم کكاض پصيطنسه ؾطمبيه زاقته ثبقس. ثنبثطايو اثطات FDI زض ؾه حاظه اقتهبزي ؾيبؾي و ظيؿتمحياي ماطح ميقاز. ثهسو قهک اضمجهبل ثلنسمهست ميب کكاضهب ثط مجبحث حهبکميتي منثيطگهصاض اؾهت و پهيف اظ وضوز ؾهطمبيه ذهبضخي ميثبيؿت ؾپهط ؾيبؾي کكاض ميعثب ثه نحاي مؼسيل و مثجيت قاز که زض ػهيو حفه اؾتقالل مؼبملي ؾبظنسه ثب کكاض ؾطمبيهگصاض ثطقطاض کنهس ثنهبثطايو خهصة FDI منههب زض ؾبيه ضواثط ؾيبؾي گؿهتطزه ثهيوالمللهي و ثجهبت ؾيبؾهي و اقتههبزي زاذلهي ممکهو ميقاز. امطوظه منثيطگصاضي ضواثط ؾيبؾي ميب کكهاضهب ثهط ضواثهط اقتههبزي زض ؾها ثيوالملل ػبملي مؤثط زض زؾتيبثي ثه ضقس و ماؾؼه اقتهبزي محؿاة مهيقهاز. ضواثهط ؾيبؾي گؿتطزه ثب کكاضهبي ماؾهؼه يبفتهه کهه ثيكهتط آ ههب زض ظمهطه نهبزضکننسگب فنبوضيهبي نا و ماليهسات زانهف ثنيهب قهطاض مهيگيطنهس مهيماانهس امکهب اؾهتفبزه اظ. ثه مامني )386( مطاخؼه قاز. 2. Foreign Direct Investment (205) Ismail Aliyu and مطاخؼه قاز. 4. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 5. ثطاي مالحظه مؼبضيف اندب گطفته ماؾط ؾبيط نهبزهبي اقتهبزي ثيوالمللي ثه حيسضپاض و پاضقهبثي )392 نفحه 5( مطاخؼه قاز. 3. ثه

4 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى ؾطضيعهبي مکنالاغي و خطيب هبي ؾطمبيهگصاضي ثيوالمللي ضا ثطاي کكهاضهبي زض حهبل ماؾؼه مؿهيل کنس. اناز ايو ضواثط زض چهبضچاة ماافقبت چنهس خبنجهه يهب ثهيوالمللهي مقايت ميقاز و ميماانس ماخجبت ضقس و ماؾؼه ؾهطيغمهط و کهم هعينههمهط کكهاضهب ضا فطاهم نمبيس. ماافق ماؾا ثه ثطنبمه خبمغ اقسا مكتطک )ثطخب ) که ثب ػنهاا ماافهق هؿهتهاي 2 ايطا نيع قنبذته ميقاز ميب ايطا و گطوه ماؾا ثه 5+ و امحبزيهه اضوپهب ثهه ام هب ضؾيسه اؾت. ثب اخطايي قس ايو ماافق چكمانساظ مثجتي که زض پي مؼليهق محهطيمههبي اقتهبزي قکل ذااهس گطفت مؿهيل ضواثط مبلي و ثبنکي و ثهجاز اػتمبز خبمؼهه خههبني ثه ف بي کؿت و کبض زض ايطا و وضوز ؾطمبيه ثه کكهاض ضا فهطاهم ذااههس کهطز کهه ايهو فطآينس ميماانس ثب انتقبل مکنالاغي و ضقس ماليهس و زض نهبيهت ضقهس و ماؾهؼه اقتههبزي همطاه ثبقس. مابلت فا ثحث منبفغ پبيساض ضا زض کنبض ضواثهط ثلنسمهست منتؿهت ثهه FDI قهطاض ميزهس که ذاز ماضاع ماؾؼه پبيساض ضا ثه شهو متجبزض ميؾهبظز. زؾهتيبثي ثهه ماؾهؼه پبيساض زض گطو اؾتفبزه زضؾت اظ منبثغ طجيؼي و ماخه ثه نؿلههبي آمهي اؾهت. اهميهت مرهيم زضؾت منبثغ ميب نؿلهب ثب ازغب زو حاظه اقتههبز و محهيطظيؿهت زض ؾها خهبني و زض پي ثطگعاضي مصاکطامي که مندط ثه پطومکل کياما زض ؾبل 997 قسه ماخه ثه مجبحث ظيؿتمحياي ضا زض ؾا اقتهبز ثيوالملل ضهطوضي ؾهبذته اؾهت. اظ ميهب مهممطيو نظطيهبت اقتههبزي پيطامها ايهو زضههممنيهسگي و اضمجهبل متقبثهل اقتههبز و 3 محيطظيؿت ميماا ثهه نظطيهه منحنهي کهاظنتؽ ظيؿهتمحياهي )EKC( و فطضهيه 5 4 پنبهگبه آلازگي )PHH( اقبضه کطز. محققب ثب مکيه ثط زو مفها فا زض مابلؼهبت مدطثهي ثهه نتهبيح متفهبومي زؾهت يبفتهانس. ثطذي مابلؼبت نكب ميزهنس که وضوز ؾطمبيه ذبضخي زض قبلت FDI مندط ثهه کبهف آلازگي و ثهجاز کيفيت محيطظيؿت ميقهاز چهطا کهه ثهط اؾهبؼ EKC وضوز ؾطمبيه ذبضخي ثه زو ططيق ؾجت ضؾيس ؾطيغمط اقتهبز ثه ؾاحي اظ GDP مهيقهاز که آزينسگي کمتطي انتكبض ذااهس يبفت. اوز ؾهطمبيه ذهبضخي ثههػنهاا ػبمهل ماليهس. Joint comprehensive plan of action (JCPOA) 2. قبمل 5 ػ ا زائم قاضاي امنيت ؾبظمب ملل اظ قجيل چيو فطانؿه ضوؾيه آمطيکب انگلؿتب ثه اضبفه آلمب. 3. Environmental Kuznets Curve 4. Pollution Heaven Hypothesis 5. ثطاي مابلؼه يک ماضز مدطثي پيطاما ايو زو نظطيه زض ضاثاه مدبضي ايطا ثه اذجبضي و آمبزه )396( مطاخؼه قاز.

5 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري ماخت افعايف شذيطه ؾطمبيه ميقاز و زض نتيده ضقس ماليس ضا ؾطػت ميثركهس. ثبنيهب FDI ثهجاز مکنالاغي ماليس ضا ثه زنجبل زاضز که ههم مهيماانهس ؾهجت ثهجهاز ثههطهوضي ػاامل ماليس قاز و هم اينکه اظ قست آزينهسگي فطآينهس ماليهس ثکبههس. اظ ؾهاي زيگهط مابلؼبت مدطثي ثط مجنبي PHH نكب زازهانس که ثه زليل هعينههبي ثبزي ماليس آزينسه زض کكاضهبي ماؾؼهيبفته و پيكطفته حطکت ؾطمبيه اظ ايو کكاضهب ثه ؾمت کكهاضهبي زض حبل ماؾؼه و کمتط ماؾؼه يبفته فبقس قاانيو ثبظزاضنسه انتكبض کهطثو زض قبلهت نهنبيغ آزينسه قست يبفته و منهب منبفغ اقتهبزي کامبهمسمي ضا ثطاي ايو کكاضهب زض پي زاقهته اؾت )انغطي و ؾبزضنظط ضفؿندبني پاض 392(. ايو نتبيح ؾجت قسه اؾت که کمبکب ماضاع اثطات FDI ثط کيفيت محيطظيؿت و انتكهبض آزينهسهههب زض مابلؼهبت ثههػنهاا ماضاػي چبلف ثطانگيع ماطح ثبقس. ثهجاز ضواثط اقتهبزي ايطا ثب کكاضهبي ماؾؼهيبفته پؽ اظ ماافهق ثطخهب ضهطوضت ثطضؾي اضمجبل ميب FDI و انتكبض کطثو و کيفيت محيطظيؿت ضا زض خهت منميو منهبفغ ملي و ماؾؼه پبيساض زو چنسا ميکنس ثنبثطايو زض ايو مابلؼه ثهه زنجهبل محليهل زقيهق اثطات ظيؿتمحياي قاک وضوز FDI ثه کكاض زض قبلت الگاي مؼهبزل ػمهامي )CGE( هؿتيم. مطوض مابلؼبت زاذلي و ذبضخي اندب گطفته نكهب مهيزههس کهه ايهو ضويکهطز مبکنا چه زض مابلؼبت زاذلي و چه زض مابلؼبت ذبضخي ماضز اؾتفبزه نگطفته که ذاز ثط زضخه ناآوضي محقيق حبضط ميافعايس. همچنيو مسل GTAP-E زض مابلؼهبت زاذلهي ثهناضت ثؿيبض محسوزي مؼطفي قسه و ماضز اؾتفبزه قطاض گطفته اؾت که مكطي مفههل ايو الگا نيع اظ وخاه ممبيع ايو مقبله ميثبقس. ماضاع زيگطي که ثط خنجهه ناآوضانهه ايهو مابلؼه ميافعايس اؾتفبزه اظ الگاضيتمهبي حل مؼبززت مؼهبزل ػمهامي ثهه فهط ذاهي ؾبظي قسه اؾت که زض نط افعاض GEMPACK و زض قبلهت يهک الگهاي مؼهبزل ػمهامي ايؿتب ناقته ميقاز. ثط ايو اؾبؼ ؾؤال انلي محقيق ػجبضت اؾهت اظ اينکهه وضوز FDI زض پؿبثطخب چه اثطامي ميماانس ثط کيفيت محيطظيؿت و ف بي اقتهبزي کكهاض زاقهته ثبقس. ثطاي يبفتو پبؾد ايو ؾؤال زض ازامه پؽ اظ مهطوضي ثهط پيكهينه پهػوهف مجهبني نظطي منثيط FDI ثط کيفيت محيطظيؿت ماضز ثطضؾي قطاض ميگيطز. ؾپؽ ضو محقيق و الگاي CGE ماضز اؾتفبزه اضائه و زض پبيب ذطوخي الگا ماضز محليهل و نتيدههگيهطي قطاض ميگيطز.. Computable General Equilibrium (CGE)

6 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى ادبيات پيطيي -2- ادبيات داخلي انغطي و ؾبزضنظط )392( ميعا منثيط FDI ثهط ميهعا انتكهبض کهطثو ثههػنهاا قبذم آلازگي ظيؿتمحياي ضا ثطضؾي کطزهانس. همچنيو آ هب فطضيه وضوز مکنالهاغي شذيطه انطغي اظ ططيق FDI ثه 2 کكاض منترت منب زض زوضه ظمهبني ضا زض چهبضچاة الگاي پبنل ماضز محليل قطاض زازهانس. نتبيح ايو محقيق حبکي اظ آ اؾهت کهه وضوز FDI ثه مناقه اثط مثجت و مؼنبزاضي ثط ميعا انتكهبض کهطثو زاضز و همچنهيو وضوز ايو ؾطمبيه نه منهب مندط ثه وضوز مکنالاغي شذيطه انطغي زض مناقه مصکاض نكهسه ثلکهه ؾجت افعايف مهطف انطغي ثه زليل افعايف مقيهبؼ ماليهس و ثنهبثطايو کهبهف کيفيهت محيطظيؿت قسه اؾت. نبزقي و نبزقي )393( پيبمسهبي ظيؿهتمحياهي ضقهس اقتههبزي و FDI ضا ثهب اؾتفبزه اظ قبذم کيفيت محهيطظيؿهت زض کكهاضهبي زض حهبل ماؾهؼه زض ؾهبلههبي ماضز ثطضؾي قطاض زازهانس. ثطاي ايو منظاض اظ آظما همگطايهي پهسضوني و ضو FMOLS ثطاي ثهزؾت آوضز ثطزاضهبي همانجبقتگي اؾهتفبزه قهسه اؾهت. نتهبيح نحت EKC ضا زض ضاثاه ثيو ضقهس اقتههبزي و انتكهبض آزينهسهههب منييهس کهطزه اؾهت. همچنيو نتبيح ثهزؾت آمسه اظ مسل غيطذاي نكب ميزههس خطيهب ههبي وضوزي FDI ؾجت افعايف يکنااذت ميعا انتكبض کطثو و زض نتيدهه کهبهف کيفيهت محهيطظيؿهت ميقاز. قکيجبيي و همکبضا )394( ثب هسف مجييو منثيط ؾيبؾهت آظازؾهبظي مدهبضي ثهط آلازگي محيطظيؿت الگاي ؾيؿتمي چنهس مناقههاي ضا مؼطيهف کهطزهانهس. ثههمنظهاض ثطضؾي ايو ؾيبؾت ػبمل انطغي ثهػناا ػبملي که اؾتفبزه اظ آ آلازگي محهيطظيؿهت ضا زض پي زاضز ثه الگاي پطوغه مدبضت خهبني )GTAP( افعوزه قهسه اؾهت. افهعوز ايهو ػبمل الگاي GTAP-E ضا پسيس ميآوضز. ؾپؽ منثيط آظازؾبظي مدبضي ثط انتكبض طهي زو ؾنبضيا ثهناضت کبهف مؼطفه واضزات ثطضؾي ميقهاز. نتهبيح ههط زو ؾهنبضياي کهبهف مؼطفه زض ثرفهبي کكبوضظي ننؼت و ذسمبت نكب ميزهس که انتكهبض کهطثو کهبهف يبفته و کيفيت محيطظيؿت ثهجاز مييبثس.

7 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري ادبيات خارجي لا و همکبضا )200( يک الگاي CGE ضا ثب زو مناقه و 0 ثرف ثهطاي محليهل اثطات ضقس ؾطمبيهگصاضي زض ثرفهبي انطغي حاظه غطثي چيو ثط اقتهبز محلي و انتكبض کطثو ططاحي و ؾه ؾنبضياي مرتلف ثطاي محليل مقساضي افعايف زض ؾطمبيهگهصاضي زض ثرهفههبي انهطغي مؼطيهف کهطزهانهس کهه ػجبضمنهس اظ افهعايف و 60 زضنهسي ؾطمبيهگصاضي. نتبيح نكب ميزهس که ضقس GDP ثيو 0 مهب %8/92 ضقهس زضآمهس قبثهل مهطف ذبنااض ثيو 0 مب %8/94 و ضقس انتكبض کطثو ثيو 0 مب %/0 اؾت. ثرهفههبي نفت و گبظ مؤثطمطيو ثرف ثب نطخ ضقس 0 مب %9/47 ثازه اؾت. 2 آليا و اؾمبػيل )205( ضاثاه ثيو FDI مهطف انطغي و آلازگي ظيؿتمحياهي ضا زض 9 کكاض آفطيقبيي زض طال زوضه ثطضؾي ميکننس. ثط مجنبي مکنيک PMG 3 نكب زازه قسه که مهطف انطغي اثطي مثجت ثط انتكبض کطثو زاقته و ثه همهيو مطميت قست انطغي همطاه ثب خطيهب FDI اثهط فعاينهسهي مؼنهبزاضي ثهط انتكهبض گبظههبي گلربنهاي زض ثيو کكاضهبي نمانه زاقته اؾهت. همچنهيو نتهبيح قهااهسي اظ ثطقهطاضي فطضيه پنبهگبه آلازگي ثطاي انتكبض کطثو ضا فطاهم ميکنس. 4 کبيب و همکبضا )207( ثب هسف مكهبهسه اثهطات ثلنسمهست و کامهبهمهست ماليهس نبذبلم زاذلي خطيب FDI و مدبضت ثط انتكبض کطثو و کكف ضواثهط ػليهت ميهب ايهو متغيطهب اظ زازههبي ؾبزنه مطکيه ثطاي زوضه 974 مب 200 ثهطه ثطزهانهس. نتهبيح نكهب ميزهس که ضاثاه EKC ثطاي مطکيه ثطقطاض اؾت. ػالوه ثط ايهو اثهطات ثلنسمهست مثجهت FDI و ثبظ ثاز ضواثط مدبضي ثط انتكبض کطثو مكهاز اؾت. نايؿنسگب نكهب مهيزهنهس که يک ضاثاه ػليت زو ؾايه ميب انتكبض و FDI وخاز زاضز. 5 غنگ و قنگ )207( نكب ميزهنهس کهه ماهبثق ثهب FDI PHH مهيماانهس اثهط مثجتي ث ط ؾا ا نتكبض زض کك اض هب ي مي ع ثب ز ا ق هت ه ثب ق هس. اي ه و ا ث ه ط و ا ثؿ هت ه ث ه ه ق ه ط ايط اقتهبزي زض کكاض ميعثب اؾت. نتبيح حبنل اظ ثطآوضز زازههبي پبنل نكب ميزههس کهه اوز FDI ثهطاض مؿتقيم انتكبض کطثو زض چيو ضا کهبهف زازه اؾهت. ثبنيهب ثهب انهالحبت اقتهبزي ناضت گطفته و ثبظاض محاض قس اقتهبز چيو ايهو اثهط مثجهت ؾهبل ثهه ؾهبل کبهف يبفته اؾت که نكب ميزهس انالحبت اقتهبزي اظ اثط مثجهت FDI ثهط انتكهبض زض Lu. et al Aliyu. 2 & Ismail Pooled. 3 mean group Kaya. 4 et al Zheng. 5 and Sheng

8 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى چيو کبؾته اؾت. ثبلثب ثب ثبظاض محاض قس مسضيدي اقتهبز چيو ماؾؼه ثهبظاض مناقههاي نبمؿبػس و ماخت نبمؿبػس قس اثط FDI ثط انتكبض کطثو محلي قسه اؾت. زض مدماع ثيكتط مابلؼبت مدطثي ناضت گطفته نكب ميزهس اگطچه FDI منثيطي مثجت ثط متغيطهبي اقتهبزي نظيط ضقس GDP ثه زنجبل زاقته امب زض ثلنسمست مندط ثهه افعايف انتكبض کطثو و کبهف کيفيت محيطظيؿت قسه اؾت. 3- هبا ي ظزي انتظبض ميضوز ثهجاز ضواثط ؾيبؾي زض ؾا ثيوالملل ثب امکهب ثهه ماافهقههبي چنهس خبنجه و ثهطاض ذبل ميب کكاضهبي زض حبل ماؾؼه و کكاضهبي ماؾؼه يبفته مندهط ثهه ثهجاز ضواثط اقتهبزي قاز. ثهجاز ضواثهط اقتههبزي ميهب ايهو کكهاضهب زض ظمينههههبي گؿتط ضواثط مدبضي و ثه قکل خطيب يبفتو ؾطمبيه مجلاض مييبثهس. خبثدهبيي ؾهطمبيه ميب کكاضهب و ثهجاز اوضبع اقتهبزي زض کكاضهبي زض حهبل ماؾهؼه زض ازثيهبت اقتههبز محيطظيؿت ثب فطوضي ذبل محت ػنبويني چا PHH و EKC محليل ميقاز. ازثيبت نظطي ماخاز پيطاما ماضاع مابلؼه ضا ميماا ثهه زو ثرهف مقؿهيم کهطز. ثركهي اظ ازثيبت اقتهبزي ثهطاض مؿهتقيم منثيطگهصاضي خطيهب وضوز FDI ثهط محهيطظيؿهت ضا اظ کبنبل ؾطضيعهبي مکنالاغي و ثهجاز فنبوضي ماليس ماضز اضظيهبثي قهطاض مهيزههس و زؾهته زيگط اظ نظطيبت اقتهبزي اثطات FDI ثط کيفيت محيطظيؿت ضا اظ کبنبل ضقهس اقتههبزي محليل ميکنس. زض ازامه هط يک اظ ايو زو کبنبل ماضز واکبوي قطاض ميگيطز. -3- اثزات FDI بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزريش تک ل صي ثط اؾبؼ نظطيبت اقتهبزي قکبف قبثل ماخه ميب زضآمس ؾطانه کكهاضهبي ماؾهؼه يبفته و زض حبل ماؾؼه ضا ميماا ثب قکبف قبثل ماخه فنهبوضي ميهب آ ههب ماضهي زاز. وضوز FDI ثه کكاضهبي زض حبل ماؾؼه ميماانس محت قطاياي مندط ثهه کهبهف قهکبف فنبوضي قاز ظيطا ثنگبههبي چنس مليتي که ثه همطاه ؾطمبيه واضز کكاض ميعثب قهسهانهس ثهطاض نؿجي اظ فنبوضي مسض مطي زض مقبيؿه ثب ثنگبههبي زاذلي ثطذاضزاض هؿتنس. منثيطگصاضي ؾطضيع فنبوضي حبنل اظ FDI مبثغ ظطفيت خصة ايو ؾطضيعهب زض کكاض ميعثب اؾت. زض ناضت مهيب ثاز ظطفيت خصة فنبوضيهبي نا حبنهل اظ خطيهب FDI انتظبض ميضوز ثهطهوضي کل )TFP( ثنگبهههب اضمقهب يبفتهه و زض نتيدهه وخهاز پيانهسهبي پؿيو و پيكيو ميب ثرفهبي مرتلف اضمقب ؾا TFP زض اقتهبز ضوي زههس. ثههطهاض. Total factor productivity

9 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري قاغ زض ضونس اؾتفبزه اظ ؾطضيعهبي مکنالاغيکي و ثهجاز ثهطهوضي ثهطهثطزاضي ثهينهمهطي اظ منبثغ و نهبزههبي ماليس ناضت ذااههس گطفهت و زض نتيدهه اؾهتفبزه کهبضامط اظ منهبثغ طجيؼي ثه زنجبل ثهطهگيطي اظ مکنالاغي مسض کيفيت محيطظيؿت ثهجاز ذااهس يبفهت. ثط اؾبؼ نظطيه پاضمط )995( وضوز FDI ثه همطاه قاانيو ؾرتگيطانه ظيؿتمحياهي زاذلي ميماانس کبضايي ضا محطيک و اؾتفبزه اظ ضوهبي خسيس ماليس ثب مکنالاغي پبک ضا مكايق کنس که اظ مؿيط ثهجاز ضقبثتپصيطي مدبضي زض نهبيت ضقهس اقتههبزي همهطاه ثهب ثهجاز کيفيت محيطظيؿت ضا ثه اضمغب ميآوضز اثز FDI بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال رضد اقتصادي منثيطگصاضي ضقس اقتهبزي ضا ثط محيطظيؿت ميماا زض ازثيهبت مطثهال ثهه EKC مكبهسه کطز. مطوض مابلؼبت نكب ميزهس کبضثطز ايو نظطيه کهه زض اثتهسا ثهطاي ماضهي 2 اضمجبل ميب ضقس زضآمس ؾطانه و نبثطاثطي زضآمسي مؼطيف قهسه )کهاظنتؽ 955( زض 3 زهه 990 ثه مجبحث اقتهبز محيطظيؿت گؿتط يبفتهه اؾهت )گطوؾهمو و کطوگهط 99(. ثط اؾبؼ EKC منحني ثهناضت U واضونه ميب انتكبض آزينسه و ضقس اقتهبزي مطؾيم قسه اؾت ک ه ه ث ه ط ا ؾ هب ؼ آ ض ا ثا ه ه مثج ه ت ث هي و اي ه و ز و مت غي ه ط زض پ هي ث هج ه از اؾتبنساضزهبي ظنسگي منفي ميقاز. الگاههبي مدطثهي گانهبگاني ثهطاي ثهطآوضز منحنهي 5 4 مصکاض اضائه قسه )کال 2007 اذجبضي و آمبزه 396 نجاضي و همکهبضا 202( و زض ممبمي آ هب اض مجبل ميب ا نتكبض ک ط ث و و مي ه ع ا م الي هس نب ذ هبل م ز ا ذل هي ث ه ه ف ه ط ظي ه ط مهطي ميقاز. زض الگاي ظيط X نمبينسه ؾبيط متغيطهبي کنتطلي اؾت. ػالمهت ضهطايت مرتلف متغيط Y که نكب گط ؾا ماليس اؾت ضونس انتكبض کطثو E ضا مؼييو ميکنس. 2 3 E Y (Y ) (Y ) X t t 2 t 3 t t )( ماماض محطک ضقس اقتهبزي و کمجاز آ زض کكهاضهبي زض ثب ملقي ؾطمبيه ثهػناا ثهسيل مكهکيل ؾهطمبيه اظ محهل FDI ثههػنهاا حبل ماؾؼه پيفثيني ميقاز خطيب پؽانساظههبي زاذلي ضقس اقتهبزي ضا زض ايهو کكهاضهب ضقهم ظنهس. زض ايهو چههبضچاة FDI و ضقس اقتهبزي هم خههت ثهازه و پيفثيني نظطي آ اؾت که ضونس وضوز خطيب ثنبثطايو اثطي مكبثه ثط انتكبض آزينسههب ثه زنجبل زاقته ثبقس. الگاي نظطي مطمجط ثب ايو. Porter (995) 2. Kuznets 3. Grossman and Krueger 4. Cole 5. Saboori et al

10 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى ايسه فطضيه PHH اؾت. اگط وضوز ننبيغ آزينسه محيطظيؿت اظ کكاضهبي ماؾؼه يبفتهه ثه کكاضهبي زض حبل ماؾؼه ناػي FDI محؿهاة قهاز کهه غيطمناقهي ههم نيؿهت- ثطمجنبي ايو فطضيه کكاضهبي زض حبل ماؾؼه پصيطاي ننبيغ آزينسه ذااهنهس ثهاز ظيهطا ايو کكاضهب فبقس نهبزهبي قبناني خهت ممبنؼت اظ انتكبض آزينهسه هؿهتنس. وضوز چنهيو نهنبيؼي ػهالوه ثهط ثهجهاز ضقهس اقتههبزي افهعايف ؾهااح آزينهسه و افهت کيفيهت محيطظيؿت ضا ثه همطاه زاضز. الگايي که ثتاانس ايو فطآينس ضا نكب زهس مؼمهاز قهبمل مت غي ط هب ي ن هبزض ات و و اضز ات ث ه ه ف ه ط ظي ه ط ا ؾ ه ت ( ا ذج هبض ي و آ م هبز ه 396 ؾهليمب و همکبضا.)203 i i 2 3 E DM DX Y Y Y )2( t t 2 t 3 t 4 t 5 t مؼبزله فا که مكبثهت ظيبزي ثب فط EKC زاضز انتكبض کطثو ضا ثهناضت مهبثؼي اظ واضزات و نبزضات محهازت ننؼتي آزينهسه DM و DX و مهاا ههبي مرتلهف ؾها ماليس نبذبلم زاذلي نكب ميزهس. زض ايو حبلت قطل ثطقطاضي فطضهيه PHH آ اؾهت که ػالمت DM منفي قاز. 4- هتد ل صي يک الگاي CGE ؾيؿتمي اظ مؼبززت اؾت که اقتهبز ضا ثهػناا يک کل زض نظط ميگيطز و ضواثط متقبثل ميب اخعاي آ ضا مانيف ميکنس. مؼبززت ايو ؾيؿهتم ضفتهبض مهطفکننسه و ماليسکننسه ضا قطح ميزهس و ثب اػمبل قياز مهفيهکننهسه ثهبظاض ؾيؿهتم ثطاي مدماػهاي اظ قيمتهب که زض آ مقهبزيط ػطضهه و مقبضهب زض مؼهبزل هؿهتنس حهل ميقاز. واضز آمس قاک مؼبزل فا ضا ثط هم ميظنس و مسل ثهطاي قيمهتههب و مقهبزيط مهفيه کننسه ثبظاض زوثبضه حل ميقاز. پبيه اؾبؾي ايو الگاهب مجتني ثهط محليهل مؼهبزل ضقبثتي اؾت که زض آ ممبمي اضمجبطهبت ثهيو ثركهي زض ؾها اقتههبز ملهي ثطاؾهبؼ 2 مبمطيؽ حؿبثساضي اختمبػي )SAM( مسلؾبظي ميقاز. الگاهبي مؼبزل ػمامي قبثل محبؾجه ػمامب مجتني ثطنظطيه مؼبزل ػمهامي والهطاؼ هؿتنس )ندهبمي 39(. ثهب ماخهه ثهه محهسوزيتههبي پيچيهسه غيطذاهي ماخهاز زض ؾيؿتمهبي اقتهبزي محليل ضيبضي و محبؾهجبمي زض مهسلههبي مؼهبزل ػمهامي قبثهل محبؾجه ثه محقق کمک ميکنس مب ويػگيهبي کليسي ؾيؿهتم ضا زضک کنهس. همچنهيو. Sulaiman et al 2. Social Accounting Matrix

11 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري محليلهبي ػسزي امکب ثطضؾي اثطات قاکهبي ثطو ظا ضا مهيب ميکنس )قها و والهي.)984 الگاهبي مؼبزل ػمامي قبثل محبؾجه ثب مجييو همعمب منجغ ايدهبز زضآمهس افهطاز و محل مهطف آ ميمااننس منثيط مساذالت ؾيبؾتگصاضانه ضا ضوي کل اقتهبز ماضز ماخهه قطاض زهنس. ايو ماضاع مسلههبي CGE ضا ثهه اثهعاضي اؾهتبنساضز زض محليهلههبي کمهي زذبلتهبي ؾيبؾتي و مغييطات ثهطو ظاي ثطذهي متغيطههب زض حهاظهههبي ظيهبزي نظيهط ؾيبؾت مبلي ؾيبؾت مدبضي و ؾيبؾتهبي ظيؿتمحياي مجسيل کطزه اؾت )مههطآضا و 2 ثطذاضزاضي 386 ثاضينگط و همکبضا 2003 ندبمي 39(. مهممطيو ويػگهي ايهو مسلهب زاقتو مجبني ذطز ثهينهؾبظي ضفتبض ذبنااضهب و ثنگبهههب و ماخهه ثهه ضواثهط ثهيو ثرفهبي مرتلف اقتهبزي اؾت و اظ ايو ضو ثط مهسلههبي ؾهندي و مهسلههبي زازه- ؾتبنسه ثطمطي زاضنس. همچنيو مسلهبي مؼبزل ػمامي ثهب زض نظهط گهطفتو کهل اقتههبز نقكي محاضي ثطاي ؾيؿتم قيمتهب قبيل هؿتنس. ايو ذهانيت آ هب ضا اظ مسلؾهبظي خعئي )زضثطگيطنسه کل اقتهبز نيؿتنس( مسلؾبظي اقتهبز کال )چنس ثركي نيؿتنس( و مسلؾبظي زازه ؾتبنسه )ػاامهل اقتههبزي ثهه ؾهيگنبلههبي قيمتهي واکهنف نكهب 3 نميزهنس( متمبيع کطزه اؾت )مک زوگبل 995(. ؾبذتبض ايو مسلهب ثيهب مهيکنهس که ممب اخعاي اقتهبز خهبني زض قجکهاي اظ پيانسهبي مؿتقيم و غيطمؿتقيم ثب يکهسيگط قطاض زاضنس ثنبثطايو هط مغييطي که زض يکي اظ اخعاي ؾيؿهتم پسيهس آيهس زاضاي پيبمهس و ػااقجي ثطاي کل منبطق و کكاضهب ذااهس ثاز. ايو مسلهب زضثطگيطنسه مؼبززت ضفتبضي و مؼبززت حؿبثساضي و همچنيو قااػس ثؿتبض کال که پؽانساظ و ؾهطمبيهگهصاضي ضا مهطاظ ميکنس هؿتنس. مسلهبي CGE اظ قيمتهبي نطمبل قسه قهطاضزازي پيهطوي مهيکننهس ثنبثطايو زازههبي ثط حؿت اضظ پالي زض پبيگبه زازه مسل ضا ميماا هم ثهطاي ماضهي قيمتهب و هم ثطاي مقبزيط ثهکبض ثطز )کبويبني پاض 395(. زض ازامه اثتسا ؾبذتبض الگاي GTAP-E زض چهبضچاة الگهاي مؼهبزل ػمهامي قبثهل 4 محبؾجه اضائه و پؽ اظ آ پبيگبه زازه ماضز اؾتفبزه و نحاه مدميغ آ مكطي ميقهاز. ؾپؽ زض ثرف نتبيح مدطثي ثب مؼطيهف ؾهنبضياهبيي حهل الگها کهه ثههنهاضت زضنهس. Shoven and Whalley 2. Boehringer 3. Mc Dougall 4. Aggregation

12 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى مغييطات اؾت ثب اؾتفبزه اظ نط افعاض GEMPACK )هطيؿا و پيطؾها 996( اضائهه ميقاز. -4- هعزفي ساختار الگ ي GTAP-E ثه منظاض ثطضؾي اثطات وضوز FDI زض نتيده اخطاي ثطخب ثط کيفيت محهيطظيؿهت چهبضچاة الگاي مؼبزل ػمامي )CGE( مسنظط ميثبقس. معيت اؾهتفبزه اظ ايهو الگها زض ثطاثط الگاهبي اقتهبزؾندي متؼبضف ضا ميمهاا ايهوگانهه مانهيف کهطز کهه ثههواؾهاه اؾتفبزه اظ الگاي CGE ػالوه ثط ثطضؾي اثطات FDI ثط کيفيهت محهيطظيؿهت ثههطهاض همعمب اثطات ضفبهي و زيگط اثهطات ايهو مغييهط ثهط متغيطههبي کهال اقتههبز ؾهنديسه ميقاز. گب ثؼس يبفتو الگايي زض چهبضچاة مؼبزل ػمامي اؾت که ثتاانس ممبمي اثطات 2 فا ضا يکدب ماضز ثطضؾي قطاض زهس. زض ايو ضاؾتب الگاي»پطوغه محليل مدبضت خهبني ثب ثؿط ظيؿتمحياي«که اظ ايو پؽ ثب ػناا GTAP-E اظ آ يبز ذااهس قس و مؼميمهي 4 3 اظ الگاي GTAP )هطمل 997 هطمل و مؿيگبؼ 997( ثه حؿبة ميآيهس ثههکهبض گطفته ميقاز. مفبوت ايو الگا ثب الگاي GTAP زض وضوز ػبمل انطغي اؾت. انطغي ػبمهل ماليسي اؾت که ثهطهگيطي اظ آ نقف ثؿيبض مهمي زض انتكبض کطثو زاضز. الگاي GTAP زض چهبضچاة مؼبزل ػمامي قبثهل محبؾهجه الگهايي ايؿهتب اؾهت و مدماػهاي اظ مؼبززت ضا قبمل مهيقهاز کهه فؼبليهتههب و مجهبززت ثهيو ثرهفههبي اقتهبزي و ثيو منبطق ضا پاقف ميزهس. ضواثهط حؿهبثساضي زض ايهو الگها زضثطزاضنهسه زازههبي ماخاز زض مبمطيؽ حؿبثساضي اختمبػي و زازه-ؾتبنسه ثازه و مؼبززت ضفتبضي ضفتبض ػاامل اقتهبزي که مطثال ثه ماليس مهطف پؽانساظ و ؾهطمبيهگهصاضي مناقههاي ميثبقس ضا مكطي ميکنس )ندبمي 39(. هط مناقه زض الگاي GTAP و همچنيو ثؿط ظيؿتمحياي آ قبمل چهبض ػبمهل اقتهبزي ذبنااض مناقهاي نمانه ذبنااض ذهانهي ذهبنااض زولهت و ثنگهبهههب اؾهت. 9 ثطاؾبؼ ثؿتبض اؾتبنساضز الگا مقبزيط حقيقي اظخملهه ماليهس ممهب ثرهفههب مقبضهبي. Harrison and Pearson 2. Global trade analysis project 3. Hertel 4. Hertel and Tsigas 5. Representative Regional Household 6. Private Household 7. Government household ثطاي مكبهسه گطافيکي اضمجبطبت ميب ايو ػاامل و ويػگيهبي هط ثرف ثه ثطوکمبيط )200( مطاخؼه قاز. 9. Standard Closure.8

13 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري ػاامل نبزضات واضزات و همچنيو ممب قيمتهب زض چبضچاة مهسل مؼيهيو مهيقهانس. ثاضنيبکؽ و مطونگ )2002( ثب زض نظط گطفتو ػبمل انطغي و همچنيو گندبنس ميهعا انتكبض زياکؿيس کطثو حبنل اظ ؾاذتهبي فؿهيلي زض مهسل GTAP امکهب اضظيهبثي 2 ؾيبؾتهبي ظيؿتمحياي ضا فطاهم کطزهانس درخت ت ليد الگاي GTAP-E ثهػناا ثؿاي اظ الگاي GTAP ثطاي محليهل اثهطات مطثهال ثهه ؾيبؾتهبي مغييطات آة و هاايي زض ؾا ثيوالملل ططاحي قسه اؾت. همب طهاض کهه زض نمازاضهبي ظيط مكبهسه ميقاز ممبيع ايو الگا ثب الگاي هطمل زض آ اؾت کهه نههبزه مطکت ؾطمبيه- انطغي ثه ؾبذتبض ماليسي افعوزه قسه و انتكبض کهطثو حبنهل اظ احتهطا ؾاذتهبي فؿيلي ثهػناا نهبزه زض فطآينس ماليس مطثال ثه ماليسکننسگب مناقهه r يهب ثهػناا ؾتبزه حبنل اظ مهطف کبزهب ماؾط ذبنااض ذهاني و زولتهي زض نظهط گطفتهه 3 ميقاز )ثاضنيبکؽ و مطونگ 2002 نيدکمپ و همکبضا 2005(. ثطاي مابلؼه ثيكتط 5 4 زض ماضز نهبزه انطغي زض الگاي GTAP-E ثه مطونهگ )999( و مهک زوگهبل و گلهاة )2007( و ثطاي مقبيؿه الگاي GTAP-E ثب زيگط الگاهبي مؼبزل ػمامي قبثهل محبؾهجه 6 ثه کطمطظ و همکبضا )2002( اضخبع زازه ميقاز. 7 زض الگاي GTAP-E انطغي اظ قبذه نهبزهههبي واؾهاه ؾهبذتبض ماليهس زض الگهاي GTAP ذبضج و ثه قبذه اضظ افعوزه اضبفه ميقاز. وضوز انطغي ثهه ايهو قهبذه زض زو مطحلهه اندهب مهيقهاز. اثتهسا انهطغي زض قبلهت کهبز ثهه زو گهطوه»الکتطيؿه يته«و 8»غيطالکتطيؿههيته«مفکيههک مههيقههاز. زضخهههاي اظ خبنكههيني زض زاذههل گههطوه. Burniax and Truong 2. ثطاي مكبهسه ؾبذتبض ثرفهبي مرتلف الگا ثه ثاضنيبکؽ و مطونگ )2002( مطاخؼه قاز. 3. Nijkamp et al 4. Truong 5. McDougall and Golub 6. Kremers et al 7. انطغي اوليه مبننس ظغبل ؾنگ گبظ نفت ذب نه منهب ميماانس ثهػناا منجغ نهبزه انطغي ثطاي فؼبليتهبي ننؼتي و ثرف ذبنااض ماضز اؾتفبزه قطاض گيطز )اظ قجيل گبظ طجيؼي ثطاي فطاهم آوضز منجغ انطغي ثطاي ماليس الکتطيؿيته و ظغبل ؾنگ ثه ػناا منجغ انطغي ثطاي ماليس فازز( ثلکه ثه ػناا مااز اوليه نيع ميماانس ماضز اؾتفبزه قطاض گيطز. زض ايو حبلت محتااي قيميبيي نهبزه انطغي )مثل گبظ طجيؼي( ثه ؾبزگي مجسيل ثه ؾتبنسه کبزيي ميقاز مب اينکه ثهػناا منجغ انطغي ماضز اؾتفبزه قطاض گيطز. مثبلي زيگط ػجبضت اؾت اظ نفتذب اؾتفبزه قسه ثه ػناا مبزه اوليه زض ننؼت پبزيكگبهي و کک ثهکبض ضفته ثهػناا مبزه اوليه زض ماليس فازز. babikermaskus-rutherford 8. ايو مفکيک ثط اؾبؼ ؾبذتبض الگاي CETM اندب ميگيطز. ثطاي مابلؼه ثيكتط پيطاما ايو الگا ثه مطاخؼه قاز. (997)

14 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى »غيطالکتطيؿيته«( ( NELY و همچنيو ميب گهطوهههبي الکتطيؿهيته و غيطالکتطيؿهيته ( ENER مدبظ قمطزه ميقاز. ) و دار. ساختار ت ليد الگ ي GTAP و دار 2. ساختار ت ليد در الگ ي GTAP-E. مقبزيط ايو کكفهبي خبنكيني زض مابلؼبت ثطآوضز قسه اؾت.

15 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري زض م ط حل ه ث ؼس کبز ي م طک ت ا ن طغ ي ث ه ط ا ي م الي هس ک هبز ي م طک ه ت ؾ ه ط مبي ه ا ن ه طغ ي ث هب ؾ ط مبي ه م طکي ت و زض از ا م ه ني ه ع ث هب زي گ ه ط ػ ا ا م ه ل ان هلي زض ق هب ذ ه اضظ اف ه ع وز ه- انهطغي ( )VAE اظ ططيق مبثغ CES مابثق ثب نمازاض 3 مطکيت ميقاز. ) KE - در باالي وم دار 3- مثبت فرض کطص جاوطيىي بيه سرماي ي ترکيب اورشي ( AVE کطص جاوطيىي KE در سطحي پاييهتر از ميض د. با در وظر گرفته مقذار 2 کل بيه سرماي ي اورشي کماکان مىفي است )ب روياکس ي تريوگ 2002(. کلر )980( ارتباط بيه کطص جاوطيىي در وم دار 2 ي 3 ميان K ي E را ب فرم زير وطان ميد ذ: [ ] S S KE outer KE inner VAE KE VAE VAE )3( و دار 3. ساختار کاالي هزکب سزهاي ا زصي در الگ ي GTAP-E کهه S KE ؾههم هعينهه مطکيهت KE زض زيهه ذهبضخي اضظ افهعوزه )نمهازاض 2( و E و K و ثه مطميت کكفهبي خبنكيني زاذلي و ذبضخي ثهيو KE outer KE inner. Valu-added-energy 2. Keller

16 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى ضا نكب ميزهس. زض الگاي GTAP-E مقساض KE زض زيه زاذلهي ثهطاي ثيكهتط نهنبيغ ثطاثط ثب 0/5 فطو ميقاز )مبلکا و مطونگ 999(. ثه ايو مطميت مؼبززت مطثهال ثهه زضذت مکنالاغي ماليس ثه قطاض شيل ناقته ميقاز مغييط مکنالاغيکي زض مبثغ ماليس: ao(j,r) = aosec(j) + aoreg(r) + aoall(j,r) aosec(j) r زض مناقهه j ضطيت مغييطمکنالهاغيکي زض مهبثغ ماليهس ثرهف ao(j,r) ضطيت مغييط مکنالاغي زض مناقهه aoreg(r) r ضهطيت مغييهط مکنالهاغي زض مناقهه r و r. زض مناقه j ضطيت مغييط مکنالاغي زض مبثغ ماليس ثرف aoall(j,r) تابع ارزش افسيد بىگا : qva(j,r)=-ava(j,r)+ qo(j,r)-ao(j,r)-esubt(j)*[pva(j,r)-ava(j,r)-ps(j,r)- ao(j,r)] qva(j,r) اضظ افعوزه ثنگبه زض ثرف j زض مناقه qo(j,r) r, ماليهس زض ثرهف j زض مناقهه ESUBT(j) r کكهف خهبيگعيني ثهيو نههبزهههبي مرتلهف ماليهسي pva(j,r) قبذم قيمت اضظ افعوزه زض ثرف j زض مناقهه r و ps(j,r) قيمهت ػطضهه کبزههب زض ثرف j ورخ رضذ تکى ل شي مرب ط ب کاال اي ياسط: af(i,j,r) = afcom(i) + afsec(j) + afreg(r) + afall(i,j,r) af(i,j,r) ضطيت مغييطمکنالاغيکي زض کبزي واؾط i مهاضز اؾهتفبزه زض ثرهف j زض مناقه afsec(j) r, ضهطيت مغييهط مکنالهاغي کهبزي واؾهط afreg(r) i ضهطيت مغييهط مکنالاغي مطثال ثه کبزهبي واؾط زض مناقه r و afall(j,r) ضطيت مغييهط مکنالهاغي زض کبزي واؾط i ماضز اؾتفبزه زض ثرف j زض مناقه r تابع تقاضا براي کاال اي ياسط: qf(i,j,r) = - af(i,j,r) + qo(j,r) - ao(j,r)- ESUBT(j) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - ps(j,r) - ao(j,r)] pf(i,j,r) r, زض مناقهه j ماضز اؾتفبزه زض ثرف i مقبضب ثطاي کبزي واؾط qf(i,j,r) قيمت کبزي واؾط i ماضز اؾتفبزه زض ثرف j زض مناقه r. فطو ثط ايو اؾت که کكهف. Malcolm and Truong

17 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري خبيگعيني ثيو ػاامل اوليه ماليس ثب کكف خبيگعيني زض ثيو ممب کبزهبي واؾهط ثطاثهط ميثبقس. تقاضا براي و اد اي الزم براي ت ليذ کاالي سرماي اورشي: qf(i,j,r)= -af(i,j,r) + qf("ken",j,r) - ELFKEN(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - pf("ken",j,r)] ELFKEN(j,r) کكف خبنكيني زض زيه ماليس کبزي ؾطمبيه انطغي. قيمت کاالي مرکب سرماي اورشي: pf("ken",j,r)= E FSHKEN(k, j,r)*[pf (k, j,r) af (k, j,r)] k FSHKEN(k,j,r) ؾهم کبزي واؾط ماضز اؾتفبزه ثنگبه j ثطاي ماليس کبزي مطکت ؾطمبيه انطغي k زض مناقه r اظ هعينه ماليس کبزي مطکت. تقاضا براي و اد اي م رد استفاد در ت ليذ کاالي اورشي در الي زيريه کاالي مرکب سرماي اورشي: qf(i,j,r) = -af(i,j,r) + qf("eny",j,r) - ELFENY(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - pf("eny",j,r)] ELFENY(j,r) کكف خبنكيني زض قبذه ماليس نهبزه انطغي. قيمت و اد م رد استفاد در ت ليذ کاالي اورشي: pf("eny",j,r) = E FSHENY(k, j,r)*[pf (k, j,r) af (k, j,r)] k FSHENY(k,j,r) ؾهم نهبزه i زض هعينههبي ثنگهبه j خههت ماليهس کهبزي انهطغي ثهػناا نهبزه ماضز اؾتفبزه زض ماليس کبزي مطکت ؾطمبيه انطغي. تقاضا براي و اد ا در ت ليذ کاالي اورشي: qf(i,j,r) = -af(i,j,r) + qf("eny",j,r) - ELFENY(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - pf("eny",j,r)] r. زض مناقه j کكف خبنكيني زض زيه ماليس نهبزه انطغي ثطاي ثنگبه ELFENY(j,r) قيمت و اد ا در ت ليذ کاالي غير الکتريسيت در الي زيريه ت ليذ کاالي اورشي: pf("nely",j,r) = E FSHNELY(k, j,r)*[pf (k, j,r) af (k, j,r)] k FSHNELY(k,j,r) ؾهم نهبزه i اظ هعينه ثنگبه j زض ماليس کبزي غيهط الکتطيؿهيته که ثهػناا نهبزهاي ثطاي زيه ثبزمط ماضز اؾتفبزه قطاض ميگيطز.

18 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى تقاضا براي و اد ا در الي ت ليذ کاالي غيرالکتريسيت در ضاخ ت ليذ و اد اورشي: qf(i,j,r) = -af(i,j,r) + qf("nely",j,r) - ELFNELY(j,r) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - pf("nely",j,r)] ELFNELY(j,r) کكف خبنكيني زض زيه ماليس کبزي غيطالکتطيؿهيته مطثهال ثهه ثنگبه j زض مناقه r. ثه هميو مطميت و ثب ماخه ثه نمازاض 3 زيههبي پبييني زضذت مکنالاغي مطثال ثهه ماليس کبزي مطکت ؾطمبيه انطغي مطحله ثه مطحله ماضز اضظيبثي قطاض مهيگيهطز و مقبضهب ثطاي نهبزههبي هط زيه مكرم ميقاز. رابط بيه قيمت بازار ي ع امل از طريق ماليات ا: pfd(i,j,r) = tfd(i,j,r) + pm(i,r) ارتباط بيه قيمت عرض ي قيمت بازار: ps(i,r) = to(i,r) + pm(i,r) مبليبت ثهط ؾهتبنسه i زض مناقهه r و ps(i,r) قيمهت ػطضهه ؾهتبنسه i زض مناقهه r ميثبقس. pfd(i,j,r) قيمت کبزي واؾط زاذلي i زض ثرف j زض مناقه r, قيمت کبزي واؾط i مبليبت ثط کبزي واؾهط زاذلهي tfd(i,j,r) r, زض مناقه j ذطيساضي قسه ماؾط ثرف i ماضز اؾتفبزه زض ثرف j زض مناقه r و pm(i,r) قيمت ثبظاض کبزي واؾط i ميثبقس. ارتباط بيه قيمت ياردات ي قيمت بازار: pfm(i,j,r) = tfm(i,j,r) + pim(i,r) tfm(i,j,r) r, زض مناقه j ماضز اؾتفبزه زض ثرف i قيمت نهبزه واضزامي pfm(i,j,r) مبليبت وضغ قسه ثط کبزي واؾهط واضزامهي i مهاضز اؾهتفبزه زض ثرهف j زض مناقهه r و r زض مناقه i قيمت ثبظاضي کبزي واؾط pim(i,r) قيمت کاالي مرکب م رد استفاد : pft(i,j,r)= FMSHR(i,j,r)* pfm(i,j,r) + [ - FMSHR(i,j,r)] * pfd(i,j,r) FMSHR(i,j,r) ؾهم هعينه کبزهبي واضزامي i اظ کل هعينهه ثنگهبه زض ثرهف j زض مناقه pfd r. و pfm متاؾط وظني کبزي واؾط زاذلي و واضزامي اؾت. تقاضا براي کاال اي مرکب ياسط يارداتي: qfm(i,j,s) = qft(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfm(i,j,s) - pft(i,j,s)] qfm(i,j,s) مقبضب ثطاي کبزي مطکت واؾاه واضزامي i مهاضز اؾهتفبزه زض ثرهف j اظ مناقهه qft(i,j,s) s. مقبضهب ثهطاي کهبزي واؾهاه واضزامهي i ماؾهط ثنگهبه زض ثرهف j

19 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري ESUBD(i) کكف خبنكيني ثيو کبزهبي واضزامي و نهبزضامي ثهطاي ممهبمي ثنگهبهههب s. اظ مناقه j ماضز اؾتفبزه زض ثرف i قيمت ثنگبه ثطاي کبزي واؾاه واضزامي pft(i,j,r) تقاضا براي کاال اي ياسط داخلي: qfd(i,j,s) = qft(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfd(i,j,s) - pft(i,j,s)] r. زض مناقه j ماؾط ثرف i مقبضب ثطاي کبزي واؾط زاذلي qfd(i,j,s) ارتباط بيه قيمت عرض ع امل ت ليذ ي قيمت بازاري آو ا: pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pm(i,r) pfe(i,j,r) قيمت ػبمل ماليس i زض ثرف j زض مناقه tf(i,j,r) r, مبليهبت ثهط ػبمهل ماليس i که ماؾط ثرف j زض مناقه r مهاضز اؾهتفبزه قهطاض مهيگيهطز و pm(i,r) قيمهت ثبظاضي ػبمل ماليس i زض مناقه r. زظ ثه شکط ميثبقس که ايهو نهاع ػاامهل ماليهس زاضاي محطک کبمل زض ثيو ثرفهبي مرتلف ماليسي ميثبقنس. ارتباط بيه قيمت بىگا ي ع امل ت ليذ )با تحرک واقص( ي قيمت بازاري آو ا: pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pmes(i,j,r) tf و r زض مناقهه j ماضز اؾتفبزه زض ثرهف i قيمت ثبظاضي ػبمل ماليس pmes(i,j,r) مبليبت ثط ايو ػاامل ميثبقس. زظ ثه شکط اؾت که ايو ناع ػبمهل ماليهس زاضاي محهطک نبقم زض ثيو ثرفهبي مرتلف ماليسي ميثبقنس. زض مسل GTAP نيطوي کبض و ؾطمبيه زاضاي محطک کبمل اؾت امب ظميو و منبثغ طجيؼي محطک نبقم زاضنس. زض محقيق حبضهط ؾطمبيه نيع زاضاي محطک نهبقم ثهيو ثرهفههبي مرتلهف ماليهسي و منهبطق مرتلهف ميثبقس. تقاضا براي ع امل ايلي ت ليذ: qf(i,j,r)=-af(i,j,r)+qo(j,r)-ao(j,r)-esubt(j)*[pf(i,j,r)-af(i,j,r)-ps(j,r)-ao(j,r)] ESUBT(j) r j i qf(i,j,r) تقاضا براي عامل در بخص ع امل ايلي ت ليذ در بخص j ميباضذ. ي در مىطق ضرط س د صفر براي بىگا ا در رکذام از بخص اي مختلف: کطص جايگسيىي بيه E ps(j,r) ao(j,r) FSHOUT(i, j, r)*[pf (i, j, r) af (i, j, r)] profitslack j, r i مؼبزله ثبز نكب ميزهس که کل ماليس ثطاثط اؾت ثهب خمهغ پطزاذتهي ثبثهت ػاامهل اوليه ماليس )حبنل خمغ اول زض ؾمت ضاؾت ضاثاه مصکاض( و پطزاذتهي ثبثهت کبزههبي واؾط )حبنل خمغ زو زض ؾمت ضاؾت ضاثاهه مهصکاض(. profitslack(j,r) يهک متغيهط

20 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى کمکي زض مبثغ مصکاض ميثبقس که ثطو ظا زضنظهط گطفتهه مهيقهاز. اگهط ثرهااهيم qo ضا ثطو ظا فطو کنيم ايو متغيط زضو ظا زضنظط گطفتهه مهيقهاز. FSHOUT(i,j,r) ؾههم هعينه هطکسا اظ نهبزههب اظ کل هعينه زض ثرف j اؾت ساختار تقاضاي هصزفي د لت زض ؾمت مهطف الگاي GTAP-E فطو ميقاز ثيو مههطف ذهانهي و مههطف زولتي ممبيع وخاز زاضز. همچنيو ايو طاض زض نظط گطفته ميقهاز کهه مرهبضج مههطفي.) G ماهبثق زولت زض ماضز ممبمي کبزهب اظ فطآينس کبة زاگالؼ مجؼيت مهيکنهس ) نمازاض ظيط زض مهطف زولت کبزهبي انهطغي اظ زيگهط کبزههب ثهب ؾهبذتبض CES مفکيهک ميقانس زضنهاضميکهه کكهف خبنكهيني GNE مطثهال ثهه زيهه زاذلهي انهطغي و GENNE مطثال ثه زيهه ثيطونهي ههط زو ثطاثهط ثهب ثبقهنس )منظهاض اينکهه کكهف خبنكيني GNE زض زيه غيط انطغي ثطاثط ثب G و زض نتيده ثطاثهط ثهب ثبقهس( آنگهبه ؾبذتبض GTAP-E مكبثه ثب ؾبذتبض GTAP انلي اؾت. ثهطاض مؼمال اگهط ايهوگانهه زض نظط ثگيطيم که GEN GENNE آنگبه ؾبذتبض GTAP-E کكهفههبي خبنكهيني مرتلفي ضا زض ظيط گطوههبي انطغي و غيط انطغي منظاض ميکنس. و دار 4. ساختار تقاضاي هصزفي د لت در الگ ي GTAP-E

21 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري مؼبززت مطثال ثه ؾبذتبض فا ثه قطاض ظيط اؾت مبثغ مقبضبي زولت اظ کبزهبي قبثل مدبضت: qg(i,r) - pop(r) = ug(r) ELGUG(r)* [pg(i,r) - pgov(r)] qg(i,r) مقبضبي زولت اظ کهبزي قبثهل مدهبضت i زض مناقهه pop(r) r خمؼيهت زض مناقه ug(r) r مالاثيت زولت زض مناقهه ELGUG(r) r کكهف خبنكهيني زض ثهبزي ؾبذتبض مقبضبي مهطفي زولت زض مناقه pg(i,r) r قبذم قيمت کبزي مهطفي i ثهطاي زولت و( pgov(r قبذم قيمت کبزهبي مهطفي زولت زض مناقه r. قبذم قيمت کبزهبي مهطفي زولت: pgov(r) = T [VGA(i,r) / GOVEXP(r)] * pg(i,r) t VGA(i,r) هعينههبي مههطفي زولهت ضوي کهبزي i زض مناقهه r و GOVEXP(r) کهل مربضج مهطفي زولت زض مناقه r. yg(r) - pop(r) = pgov(r) + ug(r) )زضآمس زولت زض مناقه r( r مالاثيت ؾطانه زولت اظ مربضج زض مناقه ug(r) و r زضآمس زولت زض مناقه yg(r) قبذم قيمت کبزهبي زاذلي مهطفي زولت: که: نكب pgd(i,r) = SHVDGANC(i,r) * (pm(i,r) + tgd(i,r)) + 00 * CO2DGVDGA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r)) SHVDGANC(i,r) ماؾهط زولهت i قيمت کبزي زاذلي ذطيساضي قسه pgd(i,r) ؾهم اضظ مبليبت ثط کهطثو حبنهل اظ مههطف زولهت اظ کهبزي زاذلهي i زض مناقهه r pm(i,r) مبليبت وضغ قسه ضوي کبزي زاذلي ذطيساضي قهسه ماؾهط زولهت و tgd(i,r) قيمت ثبظاضي کبزي i زض مناقه CO2DGVDGA(i,r) r قست انتكبض مههطف زولهت اظ کبزي زاذلي i زض مناقه NCTAXB r نطخ مبليبت ثط کطثو اؾمي SHVDGANC(i,r)=VDGANC(i,r)/VDGA(i,r) و VDGANC(i,r) اضظ مبليبت کطثو ثط مهطف زولت اظ کبزي زاذلي i زض مناقه r ضا ميزهس و ثهزؾت ميزهس. VDGA(i,r) مربضج مهطفي زولت اظ قبذم قيمت کبزهبي واضزامي مهطفي زولت: کبزي زاذلي ضا r زض مناقه i pgm(i,r) = SHVIGANC(i,r) * (pim(i,r) + tgm(i,r)) * CO2IGVIGA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r))

22 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى SHVIGANC(i,r) r, ماؾهط زولهت زض مناقهه i قيمت کبزي واضزامهي pgm(i,r) ؾهم اضظ مبليبت ثهط کهطثو حبنهل اظ مههطف زولهت اظ کهبزي واضزامهي i زض مناقهه pim(i,r) که ماؾط زولت ذطيساضي قسه اؾت و i مؼطفه واضزامي ضوي کبزي tgm(i,r) r قيمت ثبظاضي کبزي مطکهت واضزامهي i زض مناقهه CO2IGVIGA(i,r) r قهست انتكهبض نبقي اظ مهطف زولت اظ کبزي واضزامي i زض مناقه r که: SHVIGANC(i,r)=VIGANC(i,r) / VIGA(i,r) و VIGANC(i,r) اضظ مبليبت کطثو ثط مهطف زولت اظ کبزي واضزامي i زض مناقه r ضا نكب ميزهس و VIGA(i,r) مربضج مهطفي زولت اظ کبزي واضزامي i زض مناقهه r ضا ثهزؾت ميزهس. قبذم قيمت کبزي مطکت قبثل مجبزله زولت: pgt(i,s) = GMSHR(i,s) * pgm(i,s) + [ - GMSHR(i,s)] * pgd(i,s) GMSHR(i,s) ؾهم مربضج کبزهبي واضزامي ثه قيمت ػاامل ثه کل مربضج زولت مقبضب ثطاي واضزات کل کبزهبي مهطفي زولت: qgm(i,s) = qgt(i,s) + ESUBD(i) * [pgt(i,s) - pgm(i,s)] qgm(i,s) مقبضبي زولت ثطاي کبزي مههطفي i زض مناقهه ESUBD(i) r, کكهف خبيگعيني ثيو کبزهبي واضزامي و زاذلي. مقبضب ثطاي کبزهبي زاذلي ماؾط زولت: qgd(i,s) = qgt(i,s) + ESUBD(i) * [pgt(i,s) - pgd(i,s)] ساختار تقاضاي هصزفي خا ار فطو ميقاز مهطف ذبنااض ذهاني يب همب مهطف کبزهبي ذهاني طجق فهط مجؼي کكف ثب مغييطات ثبثت )CDE( زض الگاي GTAP-E لحبظ ميقاز. اگط کبزههبي انطغي زض ؾبذتبض CDE پبضامتطهبي زضآمسي و خبنكيني مكبثهي زاقته ثبقنس آنگهبه ثهط طجق مجبني نظطي مطثال ثه ؾبذتبض CDE ايو کبزهب ميمااننس زض يک کبزي مطکت ثهب پبضامتطهبي مكبثه ثب اخعاي منفطز مطثال ثه کبزهبي اوليه مدميغ قهانس. زض الگهاي ظيهط چهبض کبز اظ پنح کبزي انطغي )ظغبل ؾنگ نفت گبظ و الکتطيؿيته( پبضامتطهبي مكهبثهي زاضنس که منهب متفبوت اظ پبضامتط مطثال ثه مكتقبت نفتي و ظغبل ؾنگ اؾت. ايو ماضاع ززلت ثط آ زاضز که ميماانيم حبملههبي انهطغي ضا زض يهک کهبزي مطکهت ثههنهاضمي. Constant-difference of elasticity

23 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري مدميغ کنيم که زض ؾبذتبض CDE ثبقي ثمبنس و )ثهطاض متاؾط( مقبزيط پهبضامتطي CDE مانيفکننسه حبمل ه هب ي ا ن ه طغ ي منف ه طز مك هب ث ه ز ا ق هت ه ثب ق هس. ث ه ط ا ي ز ا ق هت و خب نك هيني انؼابفپصيط ثيو حبملهبي انطغي منفطز حبمل انطغي مطکهت ثهب ؾهبذتبض CES و مقهساض کكف خبنكيني PEN زض ظيط قبذههب مكرم ميقاز که ثب مقبيؿه نمازاض ظيط و نمازاض 4 مكبثه ايو کكف ثب کكف GNE ضوقو ميقاز: و دار 5. ساختار تقاضاي هصزفي خا ار در الگ ي GTAP-E مؼبززت مطثال ثه ايو ثرف ثه قطاض ظيط هؿتنس: قبذم قيمت مربضج مهطفي ذبنااض ذهاني: ppriv(r) = T PSHUP(i,r) * pp(i,r) t PSHUP r, قبذم قيمت کبزهبي مهطفي ذهبنااض ذهانهي زض مناقهه ppriv(r) ؾهم هعينه کبزي مهطفي i زض مناقه r و pp(i,r) قيمت کبزي مههطفي i ثهطاي ذهبنااض ذهاني زض مناقه r

24 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى زضآمس ذبنااض ذهاني زض مناقه: yp(r) - pop(r) = ppriv(r) + UELASPRIV(r) * up(r) yp(r) زضآمهس ذهبنااض ذهانهي زض مناقهه UELASPRIV(r) r کكهف هعينهه نؿجت ثه مالاثيت زض مناقه up(r) r مالاثيت ؾطانه ذبنااض ذهاني زض مناقه r. مبثغ مقبضبي ذبنااض ذهاني اظ کبزهبي قبثل مدبضت: qp(i,r) - pop(r) = T EP(i, k, r) * pp(k, r)) EY(i, r) *[yp(r) pop(r)] t qp(i,r) مقبضبي مهطفي ذبنااض ذهاني اظ کبزي i زض مناقه EP(i,k,r) r کكهف مقبضبي کبزي i نؿجت ثه قيمت کبزي k زض مناقه pp(k,r) r, قيمت کهبزي مههطفي i ثطاي ذبنااض ذهاني زض مناقه EY(i,r) r کكف زضآمسي کبزي i زض مناقه r. ضاثاه ثيو قيمت ثبظاض و قيمت کبزهبي زاذلي ذطيساضي قسه ماؾط ذبنااض: ppd(i,r) = SHVDPANC(i,r) * (pm(i,r) + atpd(i,r)) * CO2DPVDPA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r)) ppd(i,r) قيمت مهطفي کهبزي زاذلهي i زض مناقهه SHVDPANC(i,r) r ؾههم اضظ مبليبت کطثو نبقهي اظ مرهبضج ذهانهي ضوي کبزههبي زاذلهي pm(i,r) قيمهت ثههبظاضي کههبزي i زض مناقههه atpd(i,r) r مبليههبت ثههط مهههطف کبزهههبي زاذلههي CO2DPVDPA(i,r) قهست انتكهبض نبقهي اظ مههطف ذهانهي اظ کهبزي زاذلهي i زض مناقه r. که: CO2DPVDPA(i,r) = CO2DP(i,r) / VDPA(i,r) r زض مناقهه i انتكبض کطثو حبنل اظ مهطف ذهاني کبزي زاذلي CO2DP(i,r) r. زض مناقه i مربضج مهطفي ذهاني ضوي کبزي زاذلي VDPA(i,r) ضاثاه ثيو قيمت ثبظاض و قيمت کبزهبي واضزامي ذطيساضي قسه ماؾط ذبنااض: ppm(i,r) = SHVIPANC(i,r) * (pim(i,r) + atpm(i,r)) * CO2IPVIPA(i,r) * NCTAXB(REGTOBLOC(r)) SHVIPANC(i,r) مهطف قهسه ماؾهط ذهبنااض i قيمت کبزي واضزامي ppm(i,r) ؾ ه هم اضظ مبلي هبت ک ه ط ث و نب ق هي اظ م ه ه ط ف ذ ه ان هي ک هبز ي واضزامهي i زض مناقهه r atpm(i,r) مبليبت ثهط کهبزي واضزامهي i و pim(i,r) قيمهت ثهبظاضي کهبزي واضزامهي i زض مناقه CO2IPVIPA(i,r) r قست انتكبض نبقي اظ مهطف ذهاني اظ کهبزي واضزامهي i زض مناقه r. که:

25 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري CO2IPVIPA(i,r) = CO2IP(i,r) / VIPA(i,r) VIPA(i,r) انتكبض کطثو حبنل اظ مههطف ذهانهي کهبزي واضزامهي CO2IP(i,r) مربضج مهطفي ذهاني ضوي کبزي واضزامي i زض مناقه r پايگا داد تجويع داد ا زازههبي ماضز نيبظ ثطاي اندب محقيق حبضهط اظ نؿهره 9 پبيگهبه زازهههبي GTAP اؾترطاج ميقاز. ايو زازههب قبمل مبمطيؽ حؿبثساضي اختمبػي 40 کكاض )يهب همهب مناقه( و 57 ثرف زض ؾبل 20 اؾت. مؼماز زازههبي ايو مبمطيؽ ثط اؾبؼ ههسف محقيق ثه ثرفهب و منبطقي ذبل مدميغ ميقاز. ثطاي ايهو منظهاض همهطاه ثهب پبيگهبه زازههبي GTAP نط افعاض GTAPagg ضميمه قسه که کبضثطز آ مدميغ زازهههب خههت اؾتفبزه زض مسلهبي مؼبزل ػمامي اؾت. زازههبي مطثال ثه حبملهبي انهطغي و ميهعا مهطف و ميعا انتكبض آلازگي نبقي اظ مهطف آ هب زض پبيگبه زازه مطثاطه قبثل زؾتطؼ اؾت. حبملهبي انطغي زض پبيگبه زازه مصکاض قبمل نفتذب فطآوضزههبي نفتي گبظ ثط و ظغبل ؾنگ ميقاز. زازههب زض قبلهت 0 ثرهف )کكهبوضظي نهنبيغ انهطغيثهط ؾهبيط ننبيغ ذسمبت نفت فطآوضزههبي نفتهي گهبظ ثهط و ظغهبلؾهنگ( 5 ػبمهل ماليهسي )نيطوي کبضمبهط نيطوي کبض غيطمبهط منبثغ طجيؼي ظميو ؾطمبيه( و زو مناقه مدميهغ قسه اؾت )ايطا و مبثقي کكاضهب( کاليبزاسي ى هدل يکي اظ گب هبي مهم زض مسلؾبظي مسلهبي مؼبزل ػمهامي کهبليجطه کهطز مهسل اؾت. کبليجطه کطز ػجبضت اؾت اظ فطآينس مؼييو مقهبزيط پبضامتطههبي مؼهبززت ايؿهتبي يک مسل ثهگانهاي که ثتاا ثب اؾتفبزه اظ مسل کبليجطه قسه مقهبزيط متغيطههبي زضو ظا ضا ثطاي ؾبل پبيه ثبظماليس کطز. ثه ػجبضت زيگط وقتيکه پبضامتطهبي مؼبززت مسل مؼيهيو قس اظ حل ؾيؿتم مؼبززت مسل مقساض متغيطهبي زضو ظ يا مسل ثهزؾت مهيآيهس کهه ثبيس ثب مدماػه زازههبي ؾبل پبيه ؾبظگبض ثبقس )نبظمب و ثکهي حؿهکائي 388(. امهب نکته مهم و قبثل ماخه آ اؾت که مسلهبي ذاهي قهسه مبننهس GTAP-E يهب GTAP نيبظي ثه کبليجطه قس نساضنس ظيطا مؼبززت ايوگانه مسلهب ثهط حؿهت مغييهط زضنهسي ناقته ميقانس. ثهطاض مثبل اگط يک مبثغ ماليس ثه فط کبة زاگالؼ ظيط زض نظهط گطفتهه قاز: QO A K L

26 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى نيبظي ثه ؾااح اوليه QO L K يب A نيؿت و ثه خبي آ ضوي يک الگاي ذاهي آظما ؾبظگبضي ناضت ميگيطز مب ايو اطمينب حبنل قاز که خااةهبي مؼبززت ايهو الگا يک مدماػه زازه متااظ ضا ثبظماليس ميکنس. ايو ضويکطز که ثهػناا معيت اؾتفبزه اظ الگاي GTAP-E نيع ملقي ميقاز زض نطفهخايي ظمب زظ ثهطاي اندهب محبؾهجبت نقف مهمي ايفب ميکنس )ثطفيكط 207(. ثطاي مثبل مقهبزيط متغيطههبي نيهطوي کهبض و ؾطمبيه و ماليس اظ خساول مبمطيؽ حؿبثساضي اختمبػي زض ؾبل پبيه اؾهترطاج مهيقهاز. ماا K و L که نكبنگط ؾهم ؾطمبيه و نيطوي کبض اظ کل پطزاذتي ثه ػاامل اؾت نيهع ثهب اؾتفبزه اظ زازههبي ماخاز زض ؾبل پبيه قبثل محبؾجه اؾهت. زض الگهاي GTAP-E مهبثغ ماليس فا ثهناضت ظيط واضز ميقاز: qo a k l حطوف کاچک نكب زهنسه مغييطات زض متغيطهب اؾهت. ثهب ماخهه ثهه اينکهه الگهاي GTAP-E يک الگاي ايؿتبؾت مغييطات زض ضطيت فني a زض ؾبل پبيه ثطاثط ثب نفط زض نظط گطفته ميقاز مگط آنکه ثهطاض مؿتقيم ثه زنجبل واضز کطز قهاک ثهه آ ثبقهيم. پؽ ثب ماخه ثه اينکه زو ضو متفبوت ثطاي نكب زاز مؼبززت يک الگاي CGE وخاز زاضز که اظ الگاضيتمهبي متفبوت ثهکبض گطفته قسه ماؾط زو نهط افهعاض پطکهبضثطز زض ايهو ظمينه ثطاي حل الگا نبقي ميقاز نيبظ يب ػس نيبظ ثه کبليجطه کطز زازههب ماضهاػيت پيهسا مهيکنهس. نهط افهعاض GAMS مقهبزيط خهااةههب ضا ثهطاي مؼهبززت غيطذاهي کهه متغيطهبيكب زض ؾا مؼطيف قسه ثهزؾت ميآوضز. زض مقبثهل نهط افهعاض GEMPACK که زض ايو مابلؼه ثهکبض گطفته قسه مؼبززت ذاي قسه ضا حهل مهيکنهس. ثبيهس ماخهه زاقت که فط هبي غيطذاي و ذاي ضاههبي متفهبومي هؿهتنس کهه ضفتهبضي مكهبثه ضا اظ ؾاي مهطفکننسه و ماليسکننسه نكب ميزهنس و هط زو نيع مندط ثه نتهبيح مكهبثهي اظ نظط ميعا زقت ميقاز. اينکه اظ کسا ضو اؾهتفبزه قهاز ثهه مطخيحهبت محقهق ثهبظ ميگطزز. ثطذي اؾتفبزه اظ مسلهبي غيطذاي ضا ثه زليل ؾبزگي زض مؼسيل مؼهبززت ثهط مسلهبي ذاي مطخي ميزهنس و ثطذي نيع الگاهبيي ثب مؼبززت ذاي قسه ضا ثه زليهل معيتكب زض ػس نيبظ ثه کبليجطه کطز و همچنيو قهازيمط ثاز نتهبيح ثطمهيگعيننهس )ثطفيكط 207(. نتيده آنکه ضطايت فني زض مااثغ ماليس مبننس آنچه گفته قس نيبظي ثه کبليجطه قهس نساضنس ظيطا ثب ماخه ثه لحبظ فط مغييطات ثطاي مؼبززت زض پي ذاي کهطز آ ههب نهطخ. Burfisher

27 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري... 8 ضقس ايو ضطايت زض الگاي ايؿتب ػمال نفط زض نظط گطفته ميقاز. نطخ مبليبت ثط قيمت و ضقس خمؼيت نيع ثه هميو نهاضت لحهبظ مهيقهاز. مهبثقي پبضامتطههب زض پبيگهبه زازه 2 مطثاطه ثهناضت کبليجطه قسه ماخاز اؾت. 5- تايج تجزبي )4( زض ايو مابلؼه وضوز FDI زض قبلت افعايف ػبمل ؾطمبيه زض زضذت مکنالاغي ماليهس منؼکؽ ميقاز. اظ ؾاي زيگط طجق مجبني نظطي وضوز FDI اظ کبنبل ؾهطضيع مکنالهاغي ميماانس ثه ثهجاز TFP ثيندبمس. ثط ايو اؾبؼ زو قهاک ثهطو ظا مؼطيهف مهيقهاز کهه ػجبضمنس اظ: قاک ثه ػبمل ماخازي ؾطمبيه و قاک ثه.TFP زض ازامه نحاه مؼيهيو ايهو قاکهب مكطي و ؾپؽ ؾنبضياهبي ماضز نظط مؼطيف و نتبيح هط يک مفؿيط ميقاز. -5- تعييي ض ک سزهاي ميماا ماخازي ػبمل ؾطمبيه ضا قبمل زو خعء ؾطمبيههبي زاذلهي و ذهبضخي زض نظط گطفت: K KD KF )3( زض مؿبوي فا K D و K F ثه مطميت ماخازي ؾهطمبيه زاذلهي و ماخهازي ؾهطمبيه ذبضخي ضا نكب ميزهس. نطخ ضقس ؾطمبيه مابثق ضاثاه ظيط محبؾجه ميقاز: ثب اندب ػمليبت ؾبزه ضيبضي ميماا ثه ضاثاه ظيط ضؾيس: dk dkd dk F K K K dk dkd KD dkf KF ( ) ( ) K K K K K D KD KF K K D K F g g g K K F )5( ضاثاه )5( نكب ميزهس که نطخ ضقهس ماخهازي ؾهطمبيه کهل g K ثطاثهط اؾهت ثهب مدماع حبنلضطة ضقس ماخازي ؾطمبيه زاذلي و ذبضخي زض ؾهم ايهو ؾهطمبيهههب اظ ماخازي کل. ثب فطو ثبثت ثاز ثرف زاذلي ماخهازي ؾهطمبيه g K K KD D. ad valorem tax 2. ثطاي مابلؼه ثيكتط پيطاما پبضامتطهب ثه ثرف زو اظ کتبة (997) Hertel مطاخؼه قاز.

28 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى قاک ضا ثهگانهاي مؼطيف ميکنيم که ثهه ثرهف ماخهازي ؾهطمبيه ذهبضخي واضز آيهس. اظآندبييکه زض ايو محقيق ميذااهيم ميعا قاک مناجق ثط حقبيق اقتهبزي ثبقهس زو ؾنبضيا ثه قطاض ظيط مؼطيف ميقاز ؾنبضياي اول: محبؾجه قاک ؾطمبيه زض قبلت وضوز FDI ثط اؾهبؼ ميهبنگيو ضقهس ماخازي FDI و ميبنگيو ؾهم آ اظ ماخازي کل زض ثبظه ظمبني 2005 مب 205. ؾنبضياي زو : قاک ضا ثط مجنبي پيفثينهي مطکهع پهػوهفههبي مدلهؽ قهاضاي اؾالمي مجني ثط افعايف FDI زض قبلت افعايف وضوز کبزهبي ؾطمبيهاي و ؾطمبيهگصاضي ننؼتي حساقل ثه ميعا 5 ميليبضز ززض مؼطيف ميکنيم. 2 ؾنبضياي ؾا : ثبزمطيو نطخ ضقس ماخازي FDI که پهيف اظ اػمهبل محهطيمههبي هؿتهاي زض ثبظه ثجت قسه ثهػناا قاک ػطضهه ؾهطمبيه ثهب اؾهتفبزه اظ ضاثاه )5( محبؾجه ميقاز. قاکهبي مطثال ثه هط ؾنبضيا ثب فطو اينکه ضقس ماخازي ػبمل ؾهطمبيه منههب اظ محل ضقس ماخازي ؾطمبيه ذبضخي ذااهس ثهاز محبؾهجه و زض خهسول )( اضائهه قهسه اؾت. منجغ: يبفتههبي محقيق جد ل. س اري اي اصلي ؾنبضياي اول ؾنبضياي زو ؾنبضياي ؾا قاک )زضنس( %0/34 %0/4 %0/ تعييي ض ک ب ز ري کل نتبيح حبنل اظ مطوض مابلؼبت و ازثيبت ماخاز زض ضاثاه ثب ميعا اثطگصاضي FDI ثهط 3 TFP زو حس ثبز و پبييو ضا ثطاي مغييطپصيطي TFP مكرم ميکنهس. مطظثهب و ندهبمي. ثه مابلؼه اغزضي و همکبضا )394( مطاخؼه قاز. 2. ثبزمطيو نطخ ضقس زض ؾبل ) قمؿي( ثجت قسه که ثطاثط ثب %22 ثازه اؾت. 3. چا اثط FDI ثط TFP واثؿتگي قسيسي ثه ؾبذتبض و ظطفيت خصة هط اقتهبزي زاضز ثنبثطايو مابلؼبت زاذلي مجنبي مؼييو ميعا اثطگصاضي FDI ثط TFP قطاض گطفته اؾت.

29 بزرسي تأثيز ه افقت اه اي بييالوللي بز کيفيت هحيطسيست اس کا ال سزهاي گذاري )39( و اميني و همکبضا )389( ثه مطميت نكب ميزهنس که ثهه اظاي % افهعايف TFP ثهواؾاه پيانسهبي پؿيو و پيكيو ميب ثرفهبي مرتلف امکهب افهعايف FDI ثه انساظه %/92 و %0/02 وخاز زاضز. ثط ايو اؾبؼ ثطاي هط يک اظ ؾه ؾنبضياي پيكيو زو ؾنبضياي فطػي زيگط مؼطيف ميقهاز ثههطهاضيکهه طهي آ قهاک ثهطو ظ يا TFP متنبؾت ثب ؾنبضياهبي انلي ثههطهاض همعمهب واضز آيهس. ايهو ؾهنبضياهب زض خهسول )2( ذالنه قسه اؾت: جد ل 2. جوعب دي س اري ا ؾنبضياي فطػي ؾنبضياي انلي ؾنبضياي A- قاک %0/34 ثه ماخازي ؾطمبيه ؾنبضياي A: قاک %0/65 ثه TFP ؾنبضياي A2: قاک %0/006 ثه TFP ؾنبضياي B- قاک %0/4 ثه ماخازي ؾطمبيه ؾنبضياي B: قاک %0/78 ثه TFP ؾنبضياي B2: قاک %0/008 ثه TFP ؾنبضياي C- قاک %0/6 ثه ماخازي ؾطمبيه ؾنبضياي C: قاک %/5 ثه TFP ؾنبضياي C2: قاک %0/02 ثه TFP منجغ: يبفتههبي محقيق 3-5- ارسيابي س اري ا اضظيبثي ؾنبضياهب ضا ميماا ثه زو ثرف مقؿيم کطز. ثرف اول قبمل اضظيبثي اثطات ثيو ثركهي اؾهت و ثرهف زو واکهنف متغيطههبي کهال اقتههبزي ضا زض اثهط اخهطاي ؾنبضياهب نكب ميزهس. ثط هميو اؾبؼ اثتهسا ميهعا مغييهطات انتكهبض کهطثو حبنهل اظ مهطف کبزهبي واؾاه زض ثرفهبي مرتلف ثط مجنبي پيانسهبي پؿيو و پيكيو ميهب ايو ثرفهب محبؾجه قسه اؾت. قااهس حبکي اظ آ اؾهت کهه وضوز ؾهطمبيه ذهبضخي و افعايف TFP زض چهبضچاة قاکهبي ثطو ظاي مؼطيف قهسه ماهبثق ثهب خهسول )2( زض قطيت ثه امفب ثرفهب مندط ثه افعايف انتكبض کطثو ميقاز که مناجق ثط نتبيح ثيكهتط مابلؼبت پيكيو زض ثيو کكاضهبي زض حبل ماؾؼه اؾت.. ايو پيانسهب زض مابلؼه کبويبنيپاض )395( مكرم قسه اؾت.

30 تحقيقات اقتصادي / د ر ي 54 ضوار ي 4 سهستاى نتبيح قجيهؾبظي نكب مي ز ه هس مي ه ع ا م غيي ه ط ات ا نتك هبض ک ه ط ث و حبن ه ل اظ م ه ه ط ف کبزهبي واؾاه ماليس زاذل ماؾط ثرفهبي مرتلهف زض اثهط وضوز FDI و ثهجهاز TFP مثجت ثازه و منهب زض ماضز ثرفهبي گبظ نفت ظغبل ؾنگ و کكبوضظي و آ ههم نهه زض ماضز مهطف نهبزههبي واؾاه مهيه قسه اظ ممبمي زيگط ثرفهب مالحظه مهيقهاز کهه وقتي قاک TFP زض حهس ثهبزيي )ؾهنبضياهبي B A و C( ضوي زازه ثبقهس قهبهس کبهف انتكبض کطثو زض اثط مهطف کبزي واؾاه هؿتيم. ايهو ثهسا مؼنبؾهت کهه TFP ثيف اظ افعايف FDI ميماانس زض کبهف انتكبض کطثو مؤثط ثبقس. محبؾجبت مطثال ثه متغيطهبي کال اقتهبزي نيع نكب ميزهس قاکههبي مثجهت واضز قسه زض ممبمي ؾنبضياهب ماخجبت افعايف ماليس ممهبمي ثرهفههبي مهاضز ثطضؾهي ثهخع ثرف گبظ ضا فطاهم کطزه اؾت. ثط مجنبي نتبيح مطثال ثه ميعا ماليهس ثرهف گهبظ ميماا گفت وضوز FDI منهب ظمبني ماخت افعايف ماليس ميقاز که قاک TFP زض حس پبييو )ؾنبضياهبي B2 A2 و C2( امفب افتس و ثه ػجهبضت زيگهط قهاک مثجهت ػطضهه ؾطمبيه منثيط ثيكتطي ثط ثهجاز ؾا ماليس زاضز مب قاک مثجت.TFP نتبيح مطثال ثه مغييطات قبذمهبي کال اقتهبزي و ضفبه نكهب مهيزههس ثرهف کكبوضظي ثب افعايف ؾا ػمامي قيمتهب زض ممهبمي ؾهنبضياهب ضوثطوؾهت و زض مقبثهل ثرفهبي فطآوضزههبي نفتي ثط ثرف کبزهبي ؾهطمبيهاي نهنبيغ انهطغيثهط و ؾهبيط ننبيغ ثط اؾبؼ ممبمي ؾنبضياهب کبهف ؾا ػمهامي قيمهتههب ضا مدطثهه مهيکننهس. ثرفهبي ظغبل ؾنگ نفت گبظ و ذسمبت منهب ظمبني کبهف قيمت ضا نكب مهيزهنهس که قاک TFP زض حس پبييني امفب افتس يب ثه ػجبضت زيگط زض ايو ثرهفههب اثهط قهاک FDI زض خهت کبؾتو اظ ؾا ػمامي قيمتهب ثط اثط قاک TFP غلجهه زاضز. همچنهيو مغييطات ماليس زض ثرفهبي ماضز ثطضؾي نكب اظ منييس انتظهبض مئاضيهک مجتنهي ثهط اثهط مثجت قاک FDI و TFP ثط ضقس ماليس زاضز. زض ممبمي ؾهنبضياهب قهبهس افهعايف ماليهس نبذبلم زاذلي )GDP( زض کل اقتهبز هؿتيم. زض ؾنبضياي C ثيكتطيو و زض ؾهنبضياي B2 کمتطيو ضقس اقتهبزي ضوي زازه اؾت. همچنهيو افهعايف انتكهبض کهطثو زض ممهبمي ؾنبضياهب مكبهسه قاز که ذاز منييسي ثط قطاضگيطي زض مناقهاي پهيف اظ نقاهه مغييهط خهت EKC اؾت. مؼيبض ضفبهي EV نيع زض ؾنبضياي C حساکثط مقساض ضا نكب ميزههس

بسمه تعالي

بسمه تعالي فصل اه هطالؼات جاهؼ ض اختي ج ا اى / سال چ ارم/ ضوار سیسد ن / ب ار / 99 صفحات 429-411 * مقايسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پيرامون نقص ماهواره در انسجام خانواده چكیذ ثب ت خ ث مف ضؾب ب زض فطن افطاز تأ غ م ث

المزيد من المعلومات

بسمه‌ تعالي‌

بسمه‌ تعالي‌ ArticleCode : ESI_1090 اصالح قشاسداد بي خذهبتی ثبالدستی فتی اص طشيق کبسثشد اصل پبسات ت سج د قب ی طب ی هحل کبس: خ کشين خبى خ خشده ذ ضوبلی ح 99 هذيش عبهب ضشکت سشهبي گزاسي تبسیسبت دسيبيی ايشاى Dehghani576@yahoo.com

المزيد من المعلومات

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا كگب هحمك اضزث ل نبزق احوس زا كز زکتط ه سؾ هکب ک زا كگب ت طاى تبض د زض بفت: 1394/02/15 تبض د پص ط: 1394/03/20

المزيد من المعلومات

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان پب ٤ ب ٥ طاث ر ب ٣ وبخ ؿتب لیست مقاالت همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان آبان ماه 1391 دفتر پژوهش کاخ گلستان/ تیر ماه 1394 تاریخچه و اهمیت کاخ گلستان "همایش ملی پژوهشی کاخ گلست ان " ردیف نویسنذه- نویسنذگان

المزيد من المعلومات

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394 بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 394 ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هدیسیت تحقیق ت سع ش اس اه س د ع اى: ثطضؾ ل ا ي همطضات تمؿ ن ؾ

المزيد من المعلومات

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت وطز اؾت ؾبثم ا ٢ ث لس ت ط ثكط زاضز ث ا ٢ و ؿ ب ب ا ؿب

المزيد من المعلومات

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال نهم، شماره 24 پاييز 1393

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال نهم، شماره 24 پاييز 1393 قيوي ي ل مجله علمي- پضوهطي ضيمي کاربزدي سال نهم ضماره 30 بهار 33 مطالعه کشش سطحي و خواص سطحي مخلوطهاي دوجزئي مايع غير ايذهآل احمذ باقري و کلثوم عليزاده تاريخ دريافت: 3/0/ تاريخ تصحيح: 3/0/3 تاريخ پذيزش:

المزيد من المعلومات

چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ ال

چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ ال چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض 65-86 لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ الدرگ چکیذ تک ک اظ اؾتفبز ثب ذ ة حکوطا قبذم ب ا ل تث

المزيد من المعلومات

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی  

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی   گا ي ت جايگا هف هي آهايص آه سش عالي در آهايص سزسهيي: را وايي تزاي "ت سع دا طگا ي" تبضيد زضيبىت: 1391/02/27 تبضيد پصيط: 1392/03/28 چكيد 1 فيؿي ث طي 2 مال طضب طائي ١ ػاز ٤ ض ٤ ؿ آ بيف ؾطظ ي ٠ ٣ يب ٧ ي آ

المزيد من المعلومات

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ بگ ى پطزاذت اظ ضا قوبض تؼساز اؾتفبز اظ آى ه جغ ث پط هطارؼ

المزيد من المعلومات

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیقات محمذ عاملي داوطج ي كارضىاسي ارضذ مذيزيت اجزايي كارضىاس

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 مجم ع حاضر حاصل جستج در 03 سايت فعاا برارب ا ارل ايال سات. مرمرط ا گر ي اب هف فعالات اب سازمان سيستي ص رت گرفت ست. ياه جساتج ار ب ممااي وااه يي ااب 1- حه مر سب برر 2- ا گاي برروگار ن ج ن 3- بررگس رب

المزيد من المعلومات

برآورد كمي تأثير تبليغات

برآورد كمي تأثير تبليغات فصل اه هذلساصی اقتصادی )سال ن ضواس 3»پیاپی 3«پاییض 394 صحفات 037( تحلیل ػ اهل هؤثش بش قیوت هسکي دس ض ش ت شاى هیشحسیي ه س ی تبض ٤ د زض ٤ بفت: 94/04/4 حسیي دس دیاى تبض ٤ د پص ٤ ط: 94/09/9 چکیذ زض مب حبيط

المزيد من المعلومات

بخش اول

بخش اول 46 مؤلفههای قدرت نرم ایران در سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان )مطالعه ارزشهای فرهنگی( 1 هنصور حیذری 2 * سیذ هحوذجواد قربی چکیذه خ ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زاضا ٢ بث تقسز لسضت ط اؾت و اظ خ آ ب فط اضظ اب ٢ فط ا

المزيد من المعلومات

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت   ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash 1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت www.a-alidoost.ir ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ashaiery@gmail.com ؾ ؿبض ٤ ى ٣ اظ احىب اؾال ٣ اؾت و زض

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس ٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 5 ؾب چ بضز تبثؿتب 19 ل ل - 101 129 زض ٤ بفت مب : 9 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 9 / /8 الگ چابکساس ساها فزها د ک تزل رسم سه 1 زا ز آلب ح س ٢ چک د زض ا ٤ مب

المزيد من المعلومات

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت تفسير قرآى ب قرآى در آه ز اي عترت سيدابرا ين سجادي ع ب ثب ع رؿت ٥ آ ٤ بت لطآ زض ػهط پ ٥ ب جط)ل( يط ضت ت ر ث غضفب ٢ فب ٥ ح ٣ طح طز ٤ س ا ٥ ت زؾت ٥ بث ٣ ث پ ٥ ب ب ٢ تطاو ث پ ٥ ؾت لطآ ضز ت ر لطاض طفت. قرم

المزيد من المعلومات

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي زا كد ز ٦ شطا ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا

المزيد من المعلومات

بررسی واکنص مصرف کننده در برابر اسرتاتژی گسرتش برند )تعمیم نام جتاری( : یک مدل جامع 1 دکتش ت شام خیشی 2 هحوذ سؼیذ صها ی چک ید : گؿتط ثط س اؾتطاتػي اؾت و ثؿيبضي اظ قطوت ب ثب سف ث ط ثطزاضي اظ ه لؼيت ث زؾت

المزيد من المعلومات

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه سال5 شماره2

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه سال5 شماره2 1 دوفصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه سال پنجم شماره اول بهار و تابستان 5931 صفحات 39-51 تاريخ دريافت: 5930/40/51 تاريخ پذيزش نهايي: 5930/55/59 چىيس هتt تح ي ي ثط ا غ كبضوت التهبزي ظ ب زض ايطا ) ضزي:

المزيد من المعلومات

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها )1358-1393( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق بؾ ٦ اضقس ضقت ٠ اهتهبز زا ك س ػ ازاض ٥ اهتهبز زا ك ب

المزيد من المعلومات

سیگنال دیجیتال مهلت ارسال: 28 اسفند ساعت 12 شب به نام پوشاننده خطاها Multimedia Systems سامانه های چند رسانه ایی دانشکده مهندسی کامپیوتر مدرس: دکترامی

سیگنال دیجیتال مهلت ارسال: 28 اسفند ساعت 12 شب به نام پوشاننده خطاها Multimedia Systems سامانه های چند رسانه ایی دانشکده مهندسی کامپیوتر مدرس: دکترامی سیگنال دیجیتال مهلت ارسال: 28 اسفند ساعت 12 شب به نام پوشاننده خطاها Multimedia Systems سامانه های چند رسانه ایی دانشکده مهندسی کامپیوتر مدرس: دکترامیری- دکتر ربیعی وب گ ک زض زضس ثب هف م سيگ بل زيديتبل

المزيد من المعلومات

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) بررس ساختار عامل تس م داوص خلق داوص ي اعتماد سازماو مطالع م رد : کارضىاسان داوطکد فى ي م ىدس داوطگا ت ران چک د * فط اػال ٣ ** فبع بض ج ٣ ثب ٣ ** ػ ٣ ضضب ٤ ظثبق ٣ * اؾتبز ٤ بض زا كىس ٠ ػ تطث ٥ ت ٣ ض ا ق

المزيد من المعلومات

بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ

بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ ا : و ٥ بت فب ٥ : تػ ٥ : تػ ٥ ٤ ه ػ ش ٣ است و ا زب

المزيد من المعلومات

به نام خدا

به نام خدا ث ب ذسا لبث ت خ ايطا يب فبضؾي ظثب ب ؿ ب ب ػعيع مي زض وك ض بی وب بزا آ طيىب اتطيف آ ب ؾ ئس ا ؿتب قطوت اپي بيي خ ب طزی ظيبضتي پط اظ ض ث ق بض ثجت 171698 زاضای د ظ بی ث س ا ف اپي بيي وك ضی نس ض فط ث يت ثطای

المزيد من المعلومات

کتابخانه الکترونیکی )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر

کتابخانه الکترونیکی   )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر کتابخانه الکترونیکی http://ketabfarsi.ir )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گردآورنده : جمال فرجی هیپنوتیزم چیست زض اثتسا ٢ ثحج ان

المزيد من المعلومات

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل. 83-98 تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 تبض ٧ د پص ٧ ط: 90/10/5 بازتاب غم رنج و ناامیدی در

المزيد من المعلومات

هؼا ت آه زش هت سط هؼا ت آه زش ابتذايي هؼا ت پر رضي تربيت بذ ي ػ ا يي ا ل يت اي پژ طي هؼا ت اي ح ز ستادي سازهاى اي ابست ب زارت آه زش پر رش پژ طگا هطالؼ

هؼا ت آه زش هت سط هؼا ت آه زش ابتذايي هؼا ت پر رضي تربيت بذ ي ػ ا يي ا ل يت اي پژ طي هؼا ت اي ح ز ستادي سازهاى اي ابست ب زارت آه زش پر رش پژ طگا هطالؼ هؼا ت آه زش هت سط هؼا ت آه زش ابتذايي هؼا ت پر رضي تربيت بذ ي ثطضؾي ؾبذتبضي ػولىطزي گط بي آه ظقي هيعاى احطثركي آى زض فطآي س آه ظ زض ز ض ي هت ؾغ. 1 ثطضؾي هيعاى ه فميت احطثركي عطح آه ظ ه بضت بي ظ سگي آزاة

المزيد من المعلومات

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر حس ی ن ا غت صا م ی وس: -1-94 2015 تاض د: فط ضز ي 1394

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي د فصل اه عل م تکثیش آتضیپش سی/ سال س م/ شواس ششن/ ت اس تاتستاى 94 / صفحات 19-40 بررسی تأثیر استفاده از بیومس جلبک اسپیرولینا و هویج بر رنگآمیسی بدن سیکلیدماالوی زبرا) zebr )Pseudotropheus 2 1 1 1* مهران

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 944-593 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/11/05 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 چک ذ معيار بازشناسي عقد از ايقاع 1 اسواػ ل ؼوت الل

المزيد من المعلومات

مقاله منطقه 9

مقاله منطقه 9 هس ط ت هربعطات هح غ )زا ف هربعطات ؾبثق(/ ز ض 4 قوبض 3 پب ع 1396/ ل 247-262 ارز اب آثار سو م ض و ا کطا رز بر هح ط ز ست ر ستا ا * حو س ثطق )هطالع ه رد : ر ستا ا ض رستاى زر يدضت( زا ك بض فض أت فلو خغطاف ب

المزيد من المعلومات

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی ض ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 4 هز آب ن 191 صفح ت 67-60 عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنیذگی روانی Email: zeynab khanjani@yahoo.com زینة خانجانی: گروه روانشناسی

المزيد من المعلومات

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشجوی دکتری

المزيد من المعلومات

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ط ٨ فهرست وس ٠... 9 ١ سف اظ عطاح ٦ ؾب ٧ ت... : احت ٨ بخبت عطاح ٦ ؾب ٧ ت...; ت ٠٨٢ ١ بؾت زا ٠... 8 ا اع ؾب ٧ ت ١ ب ٥ ا ٧ تط ت 6;...٦ س ؿ ٧ ٦ ؾب ٧ ت...68 ؾ ٨

المزيد من المعلومات

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think 1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think Tanks زض ا ٤ دب ث ف ٤ ه بز سحم ٥ م ٥ بس ٣ ؾ ٥ بؾش

المزيد من المعلومات

Online ISSN: Print ISSN: ه ال ات ل م ؾ اؾ حم ق فم ز ض 6 قواض 7 پا ع 9=57 نفحات -67: 687 بزرسی تطبیمی حك شفعه د

Online ISSN: Print ISSN: ه ال ات ل م ؾ اؾ حم ق فم ز ض 6 قواض 7 پا ع 9=57 نفحات -67: 687 بزرسی تطبیمی حك شفعه د Online ISSN: 6742-7724 Print ISSN: 6352-6354 www.irijournals.com ز ض 6 قواض 7 پا ع 9=57 نفحات -67: 687 بزرسی تطبیمی حك شفعه در فمه اهل سنت و حموق ایزان صادق سلطان پور واضق اؼ اضقس حم ق ذه ن گط حم ق احس

المزيد من المعلومات

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ تكط ضز مسي ثط ضق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػال ث ز. قس پبض اي اظ ىبت طحقس زض مس ي حؿ طت ي ثط ر س

المزيد من المعلومات

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان چك د دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه ؾب 5 ق بض ٣ 17 آشض ز ٥ 1396 آ ه ب سا ص در فز ىگ عبم مىطق الرستبن سبر 1 * ض پز )تبض ٧ د زض ٧ بكت: 95/5/5 تبض ٧ د پص ٧ ط: 96/7/4( عت ػب ٠ ان ك ؿل ٤ آ ٦ ٧ اظ جبحث ٢ زض

المزيد من المعلومات

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز  83 علوم و تکنولوژی هحيط زيست دوره نوزدهن شواره يک بهار 96 هدلسازی روند تغييرات پوشش/ کاربری اراضی با استفاده از زنجيره هارکوف و شبکه خودکار )هطالعه هوردی استاى هوداى( 1* جليل ايوانی هرسينی Jalil.Imani@alumni.ut.ac.ir

المزيد من المعلومات

دفترچه اطلاعات ضروری جهت

دفترچه اطلاعات ضروری جهت «هؼشفی هؼئ ليي دا گب آصاد اػالهی احذ سؿت» دفترچه اطالعات ضروری جهت استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 1395 سئيغ احذ: آهبي ز تطػ يطيب ا يطتي ضي هؼئ ل دفتش بد وبی ذگی همبم هؼظن س بشی دس اػتبى

المزيد من المعلومات

ي ب 65 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( کفایت روانسنجی نسخه فارسی پزسشنامه پذیزش و عمل نسخه دوم * ای ب عجبؾي زوتط الز

ي ب 65 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( کفایت روانسنجی نسخه فارسی پزسشنامه پذیزش و عمل نسخه دوم * ای ب عجبؾي زوتط الز ي ب 65 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم 65-80 ( کفایت روانسنجی نسخه فارسی پزسشنامه پذیزش و عمل نسخه دوم 4 3 2 1* ای ب عجبؾي زوتط الز فتي زوتط ضضب زي ح یس ضطاثي اغ چىیس سف ان ي ای پػ ف

المزيد من المعلومات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات قاعذ ا اظت ک ر کار ادت ر تر آى اظت ار اظت در قرآى

المزيد من المعلومات

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی Shayan34@yahoo.com Magh30@um.ac.ir Ha.ma007@yahoo.com 1 3 زا ك بض گط رغطاف ب ثط به

المزيد من المعلومات

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية ا والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدراسات العليا والبحث العلمي فعاليات الو حدة 2018 فعا يات علمية

المزيد من المعلومات

دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد را واي گارش تد يي پاياى اه دا شگا عل م پششكي ش زكزد

دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد را واي گارش تد يي پاياى اه دا شگا عل م پششكي ش زكزد دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد را واي گارش تد يي پاياى اه دا شگا عل م پششكي ش زكزد د ا نشج وي محترم: تمىظ ر وگارش يل پايان وام تا چارچ ب ينسان تراي م داوشج يان داوشنذ ت ذاشت داوشگا عل م پسشني ش رمرد را ىماي

المزيد من المعلومات

نمونه

نمونه University of Tehran From the SelectedWorks of Dr.Mahdi Amirzadeh 2015 نمونه پروپوزال 1 Mahdi Amirzadeh Available at: https://works.bepress.com/mahdi_amirzadeh/33/ تسو تؼالي مطضات اضائ پ ٥ ك بز ٢ پب ٤

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بزآورد ارسش اقتصادی گزدضگزی مساجذ تاریخی میذان نقص جهان اصفهان با روش ارسشگذاری مطزوط )تبض ٤ د زض ٤ بفت: علی روگچیان 394/9/7 تبض ٤ د تػ ٤ ت: 394//2( چکیذ سف اظ ا ٤ مب ثطآ ضز ػ ٥ بض التػبز ٢ طزض ط ٢ سبرس

المزيد من المعلومات

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذی ر ثر سازمان میراث فر ىگی گردشگری ي صىایع دستی کش

المزيد من المعلومات

علوم و تحقیقات هوافضا جلد 2 شماره 3 پاییز 8311 تخمين تعذاد اليههاي مورد نياز صفحات کامپوزيتي با استفاده از روش جمع آثار 5 جعفز اسکىدريجم 2 ي سيدحسيه ت

علوم و تحقیقات هوافضا جلد 2 شماره 3 پاییز 8311 تخمين تعذاد اليههاي مورد نياز صفحات کامپوزيتي با استفاده از روش جمع آثار 5 جعفز اسکىدريجم 2 ي سيدحسيه ت تخمين تعذاد اليههاي مورد نياز صفحات کامپوزيتي با استفاده از روش جمع آثار 5 جعفز اسکىدريجم ي سيدحسيه تق يبن حسيه زا طگب غ ؼتي هبلهاضتط ودا گزشبسبيويب پژ طگب پليوط پتطضيوي تاریخ دریافت: 81 / 7 / 1 تاریخ

المزيد من المعلومات

فصلنامه تاريخ اسلام

فصلنامه تاريخ اسلام 07 فصلنامه تاريخ اسالم سال یازدهن شواره اول و دوم بهار و تابستاى 1389 شواره هسلسل -41 42 مذهب خ اجه وصیزالدیه ط سی ي تأثیز آن بز تعامل يی با اسماعیلیان وزاری تبض ٧ د زض ٧ بكت: 89/4/12 تبض ٧ د تأ ٨٧ س:

المزيد من المعلومات

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت االه امید علی چکیذه الفت تسلط کن ظیر شا عوت اهلل لی تا

المزيد من المعلومات

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند ؾر ث ٠ ٨ ب ٦ آ ض س به نام آنانکه از منظر خدا میبینند میشنوند و سخن به میان میآورند تمامی درآمد حاصل از ایه کتاب به کودکان بیسرپرست تعلق میگیرد. - 1364 ا ٨ س زض ٧ ك ٦ : : : : : : ؾطق بؾ ٠ پس ٧ سآ ض ب ػ

المزيد من المعلومات

تبارشناسي عدالت حقوقی

تبارشناسي عدالت حقوقی پص ش بهةحق قاسالهيسبلد ازد ن شوبر ا ل-ب بر تببستبى 0931 پيبپي 99 صص 26-5 * غف رخ ئي ي ** وبي ىرضبيي صاد هصلحت هسبئل ظ رحق ق 89/10/20 زض بفت: تبض د 89/12/10 پص ط: تبض د چکيذ ا ي ه افتس اتفبق لحؾ ا تى ل

المزيد من المعلومات

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک هدیپس یسانشراک هبتر 3 روکنک دشرا میرم و شرسمه هار یزادنا

المزيد من المعلومات

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فطا ؽ ب ٢ ۲۰۰۴ اق ش ز ٢ ؾ ۴۰...٣ آموزش فا در عید پاک

المزيد من المعلومات

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1 هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات 136-111 ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1368 تا 1388: بغتز ا ػ اهل هحد دیت ا ج ا گیز کزهی اعتادیار

المزيد من المعلومات

جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران به موجب نامه شمارۀ 662266 مورخ 22/66/62 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی جمهىري اسالمي ايران وزارت تعاون اساسنننهام اتحادي... وزارت تعاون موسم : حسه تؼبين مسويت ي زاز مبي اللت ث ز ي اتحبز لزآ وزي ؤ ب را

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Departmen

أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Departmen أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN 1025 1023 ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Department كا ىى األول 1022 December أهن الوؤشراث االقتصاديت Major Economic

المزيد من المعلومات

قانون : 361 قانون رسيذگي به تخلفات اداري 3. فصل اول - تشكيالت و حذود و وظايف - به ه ض رسيذگي به تخلفات اداري زض هاز 1 اظ ي ٥ ط زؾتگا اي هكو ل ٢ ا ى اي

قانون : 361 قانون رسيذگي به تخلفات اداري 3. فصل اول - تشكيالت و حذود و وظايف - به ه ض رسيذگي به تخلفات اداري زض هاز 1 اظ ي ٥ ط زؾتگا اي هكو ل ٢ ا ى اي قانون : 361 قانون رسيذگي به تخلفات اداري 3. فصل اول تشكيالت و حذود و وظايف به ه ض رسيذگي به تخلفات اداري زض هاز 1 اظ ي ٥ ط زؾتگا اي هكو ل ٢ ا ى ايي يأت ائي اى تحت» يات رسيذگي به تخلفات اداريكارمنذان تك

المزيد من المعلومات

رساله‏ي عمليّه در احكام زندگي

رساله‏ي عمليّه در احكام زندگي ف ض کت اب ل ا لع ل م 1 باب حق اعلم د بو م ه د ةو عت و ةو د م ه د عو م ه د ةو خ ا ل ع و ش ليهان ة اهلل ع و أح لع هؤن ي ني ن يال علي الص الم د ا علي الص الم كال : ك ن أ ت ب ع ع و أ ره ن عف ر ي عه و ذ عفر

المزيد من المعلومات

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN 10281024 ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic Studies & Observation Unit تشرين الثاني 1028 November أهم المؤشرات

المزيد من المعلومات

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931 رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 79 ثؼس اظ ض ٤ ساز ب ٢ ب 98 ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ض ق فىطا فطا ؿ ٢ اػال وطز س و» بضوؿ ٥ ؿ زض ثحطا اؾز.«)

المزيد من المعلومات

آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس

آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس هعيار اي تعييي ك ذ ر ش تزتيت هعص هيي )ع( ها يت آه س

المزيد من المعلومات

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور دااگشنه خا ت م دوره شماره 3 پاییز 396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار محسه خ شطیىت 2 محمد امیدیوژاد 3 امیه بهرامل

المزيد من المعلومات

ي ب ي ب Journal of Agricultural Machinery Vol. 9, No. 1, Spring - Summer 2019, p نشریه ماشینهای کشاورزی جلد 9 شماره 1 نیمسال اول 1398

ي ب ي ب Journal of Agricultural Machinery Vol. 9, No. 1, Spring - Summer 2019, p نشریه ماشینهای کشاورزی جلد 9 شماره 1 نیمسال اول 1398 ي ب ي ب Journal of Agricultural Machinery Vol. 9, No. 1, Spring - Summer 2019, p. 195-208 195-208 نشریه ماشینهای کشاورزی جلد 9 شماره 1 نیمسال اول 1398 ص پتانسیلسنجی و بررسی خصوصیات و پارامترهای مطالعه

المزيد من المعلومات

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 3 تاتستان 337 صفحات 53-8 تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیزساخته یا حیاتی کطور 4 فؽ 3 اثطا ٥ ح زظاز ح ٥ سضيب حؿ ٣ ان

المزيد من المعلومات

فصلنامه ی پژوهش اجتماعی

فصلنامه ی پژوهش اجتماعی فصل اه ػلوی پص طی تحمیمات هذیریت آه زضی ؾبل ز م ػ به هس ط ت قطآ ث بض 81 آه ز ایی از هذیریت در لرآى تا گرضی تر جسء ای 01 الی 01 * هطال قكقب ظاز چکیذ : زض پػ ف حبيط ث ثطضؾ ه ن تط ي کت ب هس ط ت جعء ب 01 00

المزيد من المعلومات

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 *3 2 1 دار ػ براحوذ ث ز س ص ز اعذاهلل خ ػک ؼ حبتن كجخت

المزيد من المعلومات

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو فػل ا ل تؼبض ف هبز 1 هطوع زضهبى س ءهػطف ه از )و ه جؼس زض ا ي آ ي به هطوع به س ذ ا س ضس(: ث هطوع اعالق ه گطزز و اهىب بت اضائ ذسهبت زضهب سنظزائ ذسهبت پ طگ ط اظ ػ ز زضهبى ب غ ضزاض ئ زضغ ضت اذص هد ظ احس زضهبى

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران 69 ر غ ا هدل اي ر اىؼ اختي/ظال ظ م/ؼوار د ازد ن/تاتعتاى 939 )صص 69-78 ( بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان) SAS-A ( جهت استفاده در ايران نغطي اؾت اض انغط ضض ي * تبضيد زضيبفت: 39/09/3

المزيد من المعلومات

فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه

فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب 532-505 دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی )تبض د

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

131/ هدل ػل م پعقىی نسضا ثطضؾی گط ظ بى بثبض ض هطاخؼ و س ث... Attitudes of Infertile Women towards Surrogacy in Infertility Clinics of Shiraz Universit

131/ هدل ػل م پعقىی نسضا ثطضؾی گط ظ بى بثبض ض هطاخؼ و س ث... Attitudes of Infertile Women towards Surrogacy in Infertility Clinics of Shiraz Universit 131/ هدل ػل م پعقىی نسضا ثطضؾی گط ظ بى بثبض ض هطاخؼ و س ث... Attitudes of Infertile Women towards Surrogacy in Infertility Clinics of Shiraz University of Medical Sciences Mahmoodian H 1, Saboorian N 2,

المزيد من المعلومات

نمره‌دهی به آزمون‌های تشریحی: روش‌ها، چالش‌ها و راهکارها

نمره‌دهی به آزمون‌های تشریحی: روش‌ها، چالش‌ها و راهکارها مروري مقاله بهآزمونهایتشريحي:روشها چالشهاوراهکارها نمرهدهي 2 1 * ديدهبان حسين مرادي اسحاق كبى تحقيقبت سف> پيفظهي تكطيحي 9094/35/30 دريافت تاريخ چکيس پذيزش تاريخ هؿتقين تأثيط تحت زا كد يبى يبزگيطي ک اؾت

المزيد من المعلومات

The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض

The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي 2012 20 پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض اي پيب ي ذ ا ي ض اثف ي س يب ال يت بي تد ي يبفت اث

المزيد من المعلومات

قزار داد اي مطم ل ماد 33 قاو ن تاميه اجتماعي اظ ظط ح احتؿاب حك تيو ت ؾ زؾت تمؿين هي گطز س: ترف ا ل : لطاض زاز اي هكو ل ض اتظ عطح اي ػوطا ي ترف ز م : ل

قزار داد اي مطم ل ماد 33 قاو ن تاميه اجتماعي اظ ظط ح احتؿاب حك تيو ت ؾ زؾت تمؿين هي گطز س: ترف ا ل : لطاض زاز اي هكو ل ض اتظ عطح اي ػوطا ي ترف ز م : ل قزار داد اي مطم ل ماد 33 قاو ن تاميه اجتماعي اظ ظط ح احتؿاب حك تيو ت ؾ زؾت تمؿين هي گطز س: ترف ا ل : لطاض زاز اي هكو ل ض اتظ عطح اي ػوطا ي ترف ز م : لطاضزاز اي غيط ػوطا ي ترف ؾ م: ه اضز ذال لطاضزاز اي

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

فهل اه ػلو - پػ ك تحم مات تاظاض ات ي ؾال كتن قواض ز م قواض پ اپ )29( تاتؿتاى 1397 تاض د زض افت: 1396/6/19 نم: تاض د پص ط: 1396/7/4 Compilation

فهل اه ػلو - پػ ك تحم مات تاظاض ات ي ؾال كتن قواض ز م قواض پ اپ )29( تاتؿتاى 1397 تاض د زض افت: 1396/6/19 نم: تاض د پص ط: 1396/7/4 Compilation فهل اه ػلو - پػ ك تحم مات تاض ات ي ؾال كتن قواض زم قواض پ اپ )29( تاتؿتاى 1397 تاض د افت: 1396/6/19 نم: -68 55 تاض د پص ط: 1396/7/4 Compilation of Credit Risk Strategy based on SWOT Model at Bank Melli

المزيد من المعلومات

مجله تاكسونومي و بيوسيستماتيك، سال اول، شماره اول، بهار 1388، صفحه 20-1تاريخ دريافت: 2/2/ تاريخ پذيرش: 2/2/2

مجله تاكسونومي و بيوسيستماتيك، سال اول، شماره اول، بهار 1388، صفحه 20-1تاريخ دريافت: 2/2/ تاريخ پذيرش: 2/2/2 خبهؿ ق بؾي وبضثطزي ؾبل ثيؿت ؾ م قوبض پيبپي )46( قوبض ز م تبثؿتبى 1391 تبضيد زضيبفت: 1389/10/21 تبضيد پصيط: 1390/5/3 نم 89-108 هطالع جاهع ؼ اختي خؽ ت هياىفردي: آزه ى تجرتي ظري ظارت اجتواعي ه رتاى پارظاه

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

برخي مقررات كه دانشجويان استعداد درخشان بايد بدانند. فػل ضطن: استعذاد اي درخطاى هقذه : زفتط اؾتعساز بي زضذكبن زاوكگب ؾيؿتبن ي ثل چؿتبن ث عى ان ظيط مدم

برخي مقررات كه دانشجويان استعداد درخشان بايد بدانند. فػل ضطن: استعذاد اي درخطاى هقذه : زفتط اؾتعساز بي زضذكبن زاوكگب ؾيؿتبن ي ثل چؿتبن ث عى ان ظيط مدم برخي مقررات كه دانشجويان استعداد درخشان بايد بدانند. فػل ضطن: استعذاد اي درخطاى هقذه : زفتط اؾتعساز بي زضذكبن زاوكگب ؾيؿتبن ي ثل چؿتبن ث عى ان ظيط مدم ع اي اظ معبيوت آم ظقي ي تحهيالت تىميلي زاوكگگب زض

المزيد من المعلومات

مجله آبزيان و شيالت سال پنجم/ شماره 71 / بهار 39 اثزات گزع گي اعتزاتضی بی تغذی ای ثز عولكزد رؽذ تزکیت الؽ تبط هب ي ر عي (Acipenser gueldenstaedtii) )

مجله آبزيان و شيالت سال پنجم/ شماره 71 / بهار 39 اثزات گزع گي اعتزاتضی بی تغذی ای ثز عولكزد رؽذ تزکیت الؽ تبط هب ي ر عي (Acipenser gueldenstaedtii) ) مجله آبزيان و شيالت اثزات گزع گي اعتزاتضی بی تغذی ای ثز عولكزد رؽذ تزکیت الؽ تبط هب ي ر عي (Acipenser gueldenstedtii) ) 2( *)1( )1( هحو د علیشاد افؾبر حغیي خبرا ث زام فالحتكبر Hossein.khr1974@gmil.com

المزيد من المعلومات

الفصل الثاني

الفصل الثاني 1 برنامج MINTAB 17 105 احص إعداد أ- ريم المبطي 2 الفصل الثاني ( اختبارات الفروض وفترات الثقة ) لمعالم مجتمع واحد أوال : اختبار المتوسط : لدينا حالتين : نستخدم اختبار Z عندما : N كبيرة و معلومة أو مجهولة

المزيد من المعلومات

پیوست 4 شناخت اندازه گیري و گسارشگري بدهیها احتمالی ذخاير و بدهیهاي

پیوست 4 شناخت اندازه گیري و گسارشگري بدهیها احتمالی ذخاير و بدهیهاي پیوست 4 شناخت اندازه گیري و گسارشگري بدهیها احتمالی ذخاير و بدهیهاي نظام حسابذاري بخص عووهي )نسخه سال ) 7931 ف رست مطالة : 1 فصل 1 كليات 21 فصل 2 حساتداري عمليات جاري 53 فصل 3 حساتداري حق ق ي مساياي

المزيد من المعلومات