Microsoft Word - Final noavar 6.doc

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Microsoft Word - Final noavar 6.doc"

النسخ

1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت اداري و مالي نشريه اطلاعرساني كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شماره ششم پاييز 1388 فهرست تازههاي كتابخانه (پاييز 1388) معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه معرفي وبسايتهاي مفيد

2 عنوان: نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) شماره: 6 ناشر: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت اقتصادي كتابخانه تعداد صفحات: 80 شمارگان: 200 نسخه نوبت انتشار: پاييز 1388 مديريت اجرايي: ماهرخ لطفي تدوين و هماهنگ كننده: فاطمه خوشنود واژهپردازي: فهيمه سميني فرهادي همكاران: گروه اطلاعرساني طراحي جلد و چاپ: مو سسه فرهنگي هنري درخت مهر خواهشمند است با اراي ه نظرات و پيشنهادات سازنده خود كتابخانه بانك مركزي را در اراي ه خدمات ياري فرماييد. نشاني: تهران بلوار ميرداماد شماره 144 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كتابخانه تلفن: پست الكترونيكي: نشاني اينترنتي: دورنگار:

3 بهنامخدا كتابخانه بانك مركزي ج. ا. ا. همواره تلاش نموده است به منظور ايجاد بستر و ساختاري مناسب براي اراي ه خدمات اطلاعرساني با انجام تحقيقات و مطالعات گامي در جهت گسترش فرهنگ اطلاعرساني كشور بردارد. از اين رو نشريه حاضر با ساختاري جديد در اختيار مديران و پژوهشگران بانك مركزي و ساير بانكها اعضاي هيا ت علمي و دانشجويان دانشگاهها و كليه علاقمندان قرار ميگيرد. اين مجموعه شامل اطلاعات مداركي است كه در سه ماهه سوم سال 1388 به مجموعه كتابخانه اضافه شده و شامل بخشهاي ذيل است: فهرست تازههاي كتابخانه (پاييز 1388) معرفي تفصيلي برخي منابع جديد كتابخانه معرفي وب سايتهاي مفيد اعضاي كتابخانه ميتوانند مدارك معرفي شده در اين فهرست را طبق مقررات كتابخانه به صورت امانت دريافت كنند. ساير مراجعان با اراي ه كارت شناساي ي معتبر و معرفينامه رسمي ميتوانند در محل كتابخانه از منابع استفاده نمايند. همچنين محققين اعضاي هيا ت علمي و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر در رشتههاي اقتصاد و علوم وابسته با رعايت مقررات به عضويت كتابخانه پذيرفته ميشوند. شايان ذكر است كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دليل پذيرفته شدن به عنوان كتابخانه واسپاري بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در ايران و دريافت رايگان منابع چاپي و الكترونيكي اين دو سازمان در حوزههاي مختلف موضوعي آماده اراي ه خدمات به كليه متقاضيان ميباشد.

4

5 فهرست كلي مطالب عنوان صفحه بخش يك - فهرست تازههاي كتابخانه علوم رايانه و فناوري اطلاعات اسلام و اقتصاد علوم اجتماعي علوم سياسي اقتصاد و اوضاع اقتصادي اقتصاد مالي بانك و بانكداري پول و سرمايه اقتصاد زمين و انرژي ماليه عمومي اقتصاد بينالملل اقتصاد توليد سياست اقتصادي و توسعه اقتصاد كلان حقوق قوانين و مقررات امور عمومي و نظامي مساي ل و خدمات اجتماعي بازرگاني ارتباطات حمل و نقل آمار و رياضي حسابداري و حسابرسي مديريت ساير موضوعات گزارشهاي فارسي پاياننامهها مواد الكترونيكي نشريات الكترونيكي

6 عنوان پايگاههاي اطلاعاتي نشريات فارسي نشريات لاتين روزنامهها بخش دو - معرفي تفصيلي منابع جديد كتابخانه تاجران كلاهبردار: بررسي شركتهاي هرمي و... استراتژيهاي رشد و توسعه اقتصادي آمار كليدي انرژي ايران و جهان سال برآورد توليد ناخالص داخلي ايران آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار خصوصيسازي و توسعه: نظريه خط مشي و شواهد صفحه Country Risk Assessment A Survey in Islamic Banking and Finance in IRAN I.R. Effective Project Management بخش سه - معرفي وبسايتهاي مفيد RePEc (Research Papers in Economics) Encyclopedia of Law & Economics International Association of Agricultural Economists (IAAE)

7 بخش يك فهرست تازههاي كتابخانه (پاييز 1388)

8

9 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 علوم رايانه و فناوري اطلاعات 1- Adobe dreamweaver CS4 illustrated/ Sherry Bishop.- international ed.- Boston: Course Technology Cengage Learning, D74B Advances in web mining and web usage analysis: 9th international workshop on knowledge discovery on the web, WEBKDD 2007, and 1st international workshop on social networks analysis, SNA-KDD 2007, San Jose, CA, USA, August 12-15, 2007, revised papers/ Haizheng Zhang... [et al.], (eds.).- Berlin ; Heidelberg: Springer, A ASP.NET programming with C# and SQL server/ Don Gosselin.- International ed..- Boston: Course Technology Cengage Learning, G67A Client-side reporting with Visual Studio in C#/ Asif Sayed.- Berkeley, CA: Apress; New York: Distributed to the Book trade worldwide by Springer-Verlag New York, M57S Data mining and multi-agent integration/ Longbing Cao, editor.- London ; New York: Springer, D Engineering web applications/ Sven Casteleyn... [et al.].- London ; New York: Springer, E Formatting & document processing essentials: lessons : Microsoft Word 2007/ Susie H. VanHuss, Connie M. 9

10 فهرست تازههاي كتابخانه Forde, Donna L. Woo.- 2nd ed.- Mason, Ohio: Thomson/South-Western, M52V High performance computing in science and engineering, Garching/Munich 2007: transactions of the third joint HLRB and Konwihr status and result workshop, Dec. 3-7, 2007, Leibniz Supercomputing Centre, Garching/Munich, Germany/ Siegfried Wagner... [et al.], editors.- Berlin ; Heidelberg: Springer, H JavaScript/ Don Gosselin.- 4th ed.- Boston: Thomson Course Technology, J39G Metalearning/ Pavel Brazdil... [et al.].- Berlin ; Heidelberg: Springer, M New perspectives on HTML, XHTML, and XML: comprehensive/ Patrick Carey.- 3rd ed.- Boston: Course Technology Cengage Learning, C37N A toolkit for quantitative data analysis using SPSS/ Sotirios Sarantakos.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, S6S Web design: introductory concepts and techniques/ Gary B. Shelly, H. Albert Napier, Ollie Rivers.- 3rd ed.- Boston: Course Technology Cengage Learning, S53W Web engineering: modelling and implementing web applications/ Gustavo Rossi... [et al.], editors.- London: 10

11 سا ] نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 Springer, W اسلام و اقتصاد 15- بررسي فقهي جبران كاهش ارزش پول/ محقق: احمدعلي يوسفي گردا وري و تدوين: معاونت ا موزش قوه قضاييه.- تهران: جنگل ۱۳۸۸. 4 ب 94 ي/ / Islamic finance and banking system: philosophies, principles & practices/ Sudin Haron, Wan Nursofiza Wan Azmi.- Kuala Lumpur ; Boston: McGraw-Hill Education, S92I Islamic finance: principles and practice/ Hans Visser.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, V57I Shariah parameter reference 1: Murabahah.- Malaysia: Bank Negara Malaysia, S علوم اجتماعي 19- جهانيسازي ديگر با كتابشناسي و نمايه موضوعي/ دومينك ولتون ترجمه: عبدالحسين نيكگهر.- تهران: فرهنگ معاصر ج 86 و/ /482. يپ. سا. سا [. 20- كاربرد آمار در علوم اجتماعي: همراه با دستورات SPSS 11

12 فهرست تازههاي كتابخانه و نحوه تفسير خروجيها/ سعيد گودرزي ويراستاران: حامد رفعتجو و فاي زه واعظزاده.- تويسركان: دانشگاه آزاد اسلامي (تويسركان) تهران: جامعهشناسان ك 93 گ/ / Beyond price: value in culture, economics, and the arts/ edited by Michael Hutter, David Throsby.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, B Human development in the twenty-first century: visionary ideas from systems scientists/ edited by Alan Fogel, Barbara J. King, and Stuart G. Shanker.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, H Human well-being: concept and measurement/ edited by Mark McGillivray.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan : United Nations University, World Institute for Development Economics Research, H علوم سياسي 24- بحران: نقد اقتصادسياسي سرمايهداري ني وليبرال/ محمد قراگوزلو.- تهران: نگاه ۱۳۸۸ ب 44 ق/ 320 / J.S. Mill's political thought: a bicentennial reassessment/ edited by Nadia Urbinati, Alex Zakaras.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, M66J

13 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 اقتصاد و اوضاع اقتصادي 26- اصول علم اقتصاد/ مولفان: ابوالفضل ابوالفضلي فرجاله رحيمي عبدالعلي كشتهگر.- تهران: مبناي خرد الف 24 الف/ مباني علم اقتصاد و سياست/ عباس مصلينژاد.- تهران: شريف م 632 م/ Annual economic report 2008/ Bank of Thailand.- Bangkok: Thanakhan h'ng Prathet Thai, R T42A5 29- Annual report / Central Board of Directors.- Mumbai: Reserve Bank of India, Central Board of Directors, R R47A5 30- Bayesian econometric methods/ Gary Koop, Dale J. Poirier, Justin L. Tobias.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, K66B A concise introduction to econometrics: an intuitive guide/ Philip Hans Franses.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, F73C Designing economic mechanisms/ Leonid Hurwicz, Stanley Reiter.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, H87D A dictionary of economics/ John Black, Nigar Hashimzade, Gareth Myles.- 3rd ed.- Oxford ; New York: Oxford 13

14 فهرست تازههاي كتابخانه University Press, R B52D Economic performance in the Middle East and North Africa: institutions, corruption and reform/ edited by Serdar Sayan.- London ; New York: Routledge; London: London Middle East Institute, SOAS, E Further mathematics for economic analysis/ Knut Sydsaeter... [et al.].- 2nd ed.- Harlow, England ; New York: Financial Times Prentice Hall, F Human capital: advances in theory and evidence/ edited by Joop Hartog and Henriette Maassen van den Brink.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, H [Keynes et ses combats. English] 37- Keynes and his battles/ Gilles Dostaler.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, D67K Money, uncertainty and time/ Giuseppe Fontana.- London ; New York: Routledge, F66M Nonparametric econometrics: a primer/ Jeffrey S. Racine.- Boston ; Delft: Now, R32N OECD in figures Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, R O32 14

15 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره The philosophy of economics: an anthology/ edited by Daniel M. Hausman.- 3rd ed.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, P Rationality in economics: constructivist and ecological forms/ Vernon L. Smith.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, S64R Regional economic outlook: Asia and Pacific Washington, D.C.: International Monetary Fund, R R Regional economic outlook: Middle East and Central Asia Washington, D.C.: International Monetary Fund, R R Regional economic outlook: Sub-Saharan Africa Washington, D.C.: International Monetary Fund, R R Speaking of economics: how to get in the conversation/ Arjo Klamer.- London ; New York: Routledge, K52S The structural econometric time series analysis approach/ edityed by Arnold Zellner and Franz C. Palm.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, S Suriname: toward stability and growth/ Western Hemisphere Department; Bernhard Fritz-Krockow... [et al.].- Washington, D.C.: International Monetary Fund, S

16 فهرست تازههاي كتابخانه 49- Unemployment: past and present/ edited by Philip Arestis and John McCombie.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, U اقتصاد مالي 50- آشنايي با الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه/ علي محمدي ويراستار: سميه محمدي.- تهران: آراد كتاب : اميد انقلاب : كهكشان دانش آ 35 م/ / آشنايي با بازار بينالمللي مبادلات ارز: فاركس/ علي محمدي.- تهران: آراد كتاب : كهكشان دانش آ 35 م/ / آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار/ تاليف: محمدرضا مهرانفر.- تهران: چالش آ 93 م/ / دانش مالي رفتاري و مديريت دارايي/ نويسنده: ميشل ام. پمپين مترجم: احمد بدري.- تهران: كيهان د 87 پ/ 332 / Discipline in the global economy?: international finance and the end of liberalism/ Jakob Vestergaard.- New York ; London: Routledge, V47D Dynamic models and their applications in emerging markets/ edited by Sima Montamen-Samadian.- 16

17 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, D The economics of financial markets/ Roy E. Bailey.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, B34E International finance/ Maurice D. Levi.- 5th ed.- London ; New York: Routledge, L48I Lessons from the Asian financial crisis/ edited by Richard Carney.- London ; New York: Routledge, L بانك و بانكداري 59- Annual report [Tehran]: Asian Clearing Union, R A84A5 60- Annual report 2008/ presented to his majesty the king by Abdellatif Jouahri.- Rabat: Bank al-maghrib, R B36A5 61- Annual report to the President of the Republic and Parliament by Governor 2008/ Banque de France.- [Paris]: Banque de France, R B36A5 62- Annual report: abridged version: ordinary meeting of shareholders Rome: Banca d'italia, R B35A5 63- Asset & liability management: a synthesis of new 17

18 فهرست تازههاي كتابخانه methodologies/ [Michael Ong... [et al.].- London: Risk Books : Kamakura Corporation, A Asset and liability management tools: a handbook for best practice/ edited by Bernd Scherer.- London: Risk Books, A Bank management & financial services/ Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins.- 8th ed.- Boston: McGraw-Hill/Irwin, R67B Bank performance: a theoretical and empirical framework for the analysis of profitability, competition and efficiency/ Jacob A. Bikker and Jaap W.B. Bos.- London ; New York: Routledge, B54B Banking reform in Southeast Asia: the region's decisive decade/ Malcolm Cook.- London ; New York: Routledge, C66B The Basel Handbook: a guide for financial practitioners/ edited by Michael K. Ong.- 2nd ed.- London: Risk Books, B Central banking, asset prices and financial fragility/ Eric Tymoigne.- London ; New York: Routledge, T95C Designing central banks/ edited by David Mayes and Geoffrey Wood.- London ; New York: Routledge, D

19 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره European financial markets and institutions/ Jakob de Haan, Sander Oosterloo, Dirk Schoenmaker.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, H16E Financial innovation in retail and corporate banking/ edited by Luisa Anderloni, David T. Llewellyn, Reinhard H. Schmidt.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, F Financial statements annual report Washington, D.C.: International Monetary Fund, R I5F The financial system of Armenia: development, supervision, regulation 2007/ Central Bank of Armenia.- Yerevan: Central Bank of Armenia, C46B3 75- The IMF's data dissemination initiative after 10 years/ edited by William E. Alexander, John Cady, and Jesus Gonzalez-Garcia.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, I Japan Administered Account for Selected IMF Activities (JSA): annual report fiscal year 2008/ International Monetary Fund.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, R J Normas especiales para la divulgacion de datos: guia para suscriptores Y usuarios.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, N

20 فهرست تازههاي كتابخانه پول و سرمايه 78- Central bank reserve management: new trends, from liquidity to return/ edited by Age F.P. Bakker, Ingmar R.Y. van Herpt.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, C Counterparty credit risk modelling: risk management, pricing and regulation/ edited by Michael Pykhtin.- London: Risk Books, C A course in monetary economics: sequential trade, money, and uncertainty/ Benjamin Eden.- Malden, MA: Blackwell Publishing, E33C Currency management: overlay and alpha trading/ edited by Jessica James.- London: Risk Books, C Hedge funds of funds: a guide for investors/ Chris Jones.- Chichester, UK ; Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Ltd., J66H Inflation risks and products: the complete guide/ edited by Brice Benaben and Sebastien Goldenberg.- London: Risk Books, I Inflation theory in economics: welfare, velocity, growth and business cycles/ Max Gillman; with co-authors.- London ; New York: Routledge, G54I

21 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره Internal modelling & CAD II: qualifying and quantifying risk within a financial institution/ Dimitris N. Chorafas.- London: Risk Books : British Bankers' Association, I Mathematical methods for foreign exchange: a financial engineer's approach/ Alexander Lipton.- New Jersey ; London: World Scientific, L56M Monetary policy and financial stability: a post-keynesian agenda/ edited by Claude Gnos and Louis-Philippe Rochon.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, M Money and markets: a doctrinal approach/ edited by Alberto Giacomin and Maria Cristina Marcuzzo.- London ; New York: Routledge, M Money, measurement and computation/ edited by Michael T. Belongia and Jane M. Binner.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, M New developments of the exchange rate regimes in developing countries/ edited by Hisayuki Mitsuo.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, N Portfolio analysis: advanced topics in performance measurement, risk and attribution/ edited by Timothy P. Ryan.- London: Risk Books, P

22 فهرست تازههاي كتابخانه 92- Portfolio performance evaluation/ George O. Aragon, Wayne E. Ferson.- Boston ; Delft: Now, A72P Recent developments in monetary policy/ edited by Alec Chrystal and Paul Mizen.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, R Scenarios for risk management and global investment strategies/ Rachel E.S. Ziemba and William T. Ziemba.- Chichester, UK ; Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Ltd., Z53S اقتصاد زمين و انرژي 95- اقتصاد محيط زيست براي غير اقتصاددانان/ جان آسافو - آجايي ترجمه سياوش دهقانيان - زكريا فرجزاده.- مشهد: دانشگاه فردوسي (مشهد) الف 5 آ/ /7 96- آمار كليدي انرژي ايران و جهان / تهيهشده در [گروه مديريت انرژي] موسسه مطالعات بينالمللي انرژي.- تهران: موسسه مطالعات بينالمللي انرژي آ 86 م/ 1387 R 333 / Applied environmental economics: a GIS approach to cost-benefit analysis/ Ian J. Bateman, Andrew A. Lovett and Julii S. Brainard.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, B37A Biodiversity economics/ edited by Andreas Kontoleon, Unai Pascual and Timothy Swanson.- Cambridge, UK ; New 22

23 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 York: Cambridge University Press, B Natural resources and economic development/ Edward B. Barbier.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, B37N ماليه عمومي 100- نظام آمارهاي مالي دولت/ [صندوق بينالمللي پول ترجمه] دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.- تهران: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ن/ /0072 اقتصاد بينالملل 101- Global economic institutions: critical writings on global institutions/ edited by Willem Molle.- London ; New York: Routledge, G Who's driving whom?: analyzing external and intraregional linkages in the Americas/ Western Hemisphere Dept.; Martin Muhleisen, Shaun K. Roache, and Jeromin Zettelmeyer, editors.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, W

24 فهرست تازههاي كتابخانه اقتصاد توليد 103- استراتژيهاي بازاريابي مناسب جهت توسعه صادراتصنعت قطعهسازي خودرو/ مجري طرح: امير صادقي مسي ول طرح: حسن وليبيگي [براي] معاونت پژوهش و آموزش گروه مطالعات بازاريابي و تحقيقات بازار.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني الف 2 ص/ / اقتصاد خرد (1)/ تاليف: امين قبادي.- همدان: نور علم الف 23 ق/ / تاريخ نفت در ايران و خاورميانه (رشته تاريخ)/ محمدامير شيخ نوري.- تهران: دانشگاه پيام نور ت 97 ش/ / توسعه يا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتي/ پيتر اوانز [ترجمه] عباس زندباف / عباس مخبر.- تهران: طرح نو ت 88 الف/ / درآمدي بر بحران مالي جهاني/ غلامرضا نظربلند.- تهران: نشر ني د 68 ن/ / فرصتهاي اقتصادي در چرخه بازرگاني و توزيع گندم كشور/ پژوهشگر: عبدالمجيد شيخي ويراستار: شهناز اخوان زنجاني.- تهران: موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي مديريت امور پردازش و تنظيم يافتههاي تحقيقاتي

25 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 4 ف 98 ش/ / كارآفريني (اصول و مباني)/ تاليف: جلال همتي.- تهران: آواي نور ك 863 ه/ / كارآفريني: ايجاد و توسعه كسب و كار جديد: دورههاي كارداني و كارشناسي كليه رشتهها/ محمد سلجوقي ويراستار: حميدرضا خوارزمي.- كرمان: انتشارات خدمات فرهنگي كرمان ك 84 س/ / An assessment of financial sector rescue programmes/ Fabio Panetta... [et al.]; Monetary and Economic Deptartment.- Basle: Bank for International Settlements, A Country and political risk: practical insights for global finance/ edited by Sam Wilkin.- London: Risk Books, C The economics of self-employment and entrepreneurship/ Simon C. Parker.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, P37E From microfinance to small business finance: the business case for private capital investments/ edited by Benoit Leleux, Dinos Constantinou.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, F

26 فهرست تازههاي كتابخانه 115- The global competitiveness report Geneva: World Economic Forum, R G Globalization and informal jobs in developing countries/ A joint study of the International Labour Office and the Secretariat of the World Trade Organization; prepared by Marc Bacchetta, Ekkehard Ernst, Juana P. Bustamante.- Geneva: World Trade Organization : International Labour Office, B26G Managing economic volatility and crises: a practitioner's guide/ edited by Joshua Aizenman, Brian Pinto.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, M Measuring and improving productivity in services: issues, strategies and challenges/ Faridah Djellal, Faiz Gallouj.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, D53M Microeconomics for MBAs: the economic way of thinking for managers/ Richard B. McKenzie, Dwight R. Lee.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, M355M Microeconomics using Excel: integrating economic theory, policy analysis and spreadsheet modelling/ Kurt Jechlitschka, Dieter Kirschke and Gerald Schwarz.- London ; New York: Routledge, E93J

27 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره World economic outlook: a survey by the staff of the International Monetary Fund Washington, D.C.: International Monetary Fund, R W67W67 سياست اقتصادي و توسعه 122- استراتژيهاي رشد و توسعه اقتصادي/ محمدقلي يوسفي ويراستار: ساقي جهانشاهي قاجار.- تهران: نشر ني الف 925 ي/ / توسعه اقتصادي و برنامهريزي: مباني نظري و كاربردي/ بهنام ملكي با همكاري: مهتاب خياط فراهاني.- تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ت 76 م/ / توسعه پايدار/ شمسالسادات زاهدي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ت 2 ز/ / خصوصيسازي و توسعه: نظريه خط مشي و شواهد/ نويسنده: كلود وي. چانگ مترجم: محمد صفار.- تهران: عترت نو خ 2 چ/ / Central America: economic progress and reforms/ Western Hemisphere Department; Dominique Desruelle and Alfred Schipke, editors.- Washington, D.C.: International Monetary Fund,

28 فهرست تازههاي كتابخانه C The economic growth engine: how energy and work drive material prosperity/ Robert U. Ayres and Benjamin Warr.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, A97E Global monitoring report Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development : World Bank, G Internet and digital economics/ edited by Eric Brousseau and Nicolas Curien.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, I Millennium Development Goal 8: strengthening the global partnership for development in a time of crisis: MDG Gap Task Force report New York: United Nations, M38M Seeking growth under financial volatility/ edited by Ricardo Ffrench-Davis.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan : ECLAC, S اقتصاد كلان 132- برآورد توليد ناخالص داخلي ايران براي (به ضميمه جداول 28

29 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 تجديدنظر شده )/ تاليف: ابوالفضل خاورينژاد.- تهران: پژوهشكده پولي و بانكي ب 2 خ/ / Economics of poverty, environment and natural-resource use/ edited by Rob B. Dellink and Arjan Ruijs.- Dordrecht, Netherlands: Springer, E Fiscal risks: sources, disclosute, and management/ Fiscal Affairs Dept.; Aliona Cebotari... [et al.].- Washington, D.C.: International Monetary Fund, F Frontiers in applied general equilibrium modeling: in honor of Herbert Scarf/ edited by Timothy J. Kehoe, T.N. Srinivasan, John Whalley.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, F Innovations in macroeconomics/ Paul J. J. Welfens.- 2nd ed.- Berlin ; Heidelberg: Springer, W447I [Makrokonomisk metodologi. English] 137- Macroeconomic methodology: a post-keynesian perspective/ Jesper Jespersen.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, J Post Walrasian macroeconomics: beyond the dynamic stochastic general equilibrium model/ edited by David Colander.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press,

30 فهرست تازههاي كتابخانه P Quantitative approaches to multidimensional poverty measurement/ edited by Nanak Kakwani and Jacques Silber.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, Q Ricardo's macroeconomics: money, trade cycles and growth/ Timothy S. Davis.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, D38R حقوق قوانين و مقررات 141- حقوق بازرگاني (تجارت)/ تاليف: جليل محمدي.- [تبريز]: فروزش ح 35 م/ / حقوق شهروندي در امور چك و سفته/ مدير پروژه: جلال طالبي گردآوري و تدوين: معاونت آموزش قوه قضاييه.- تهران: جنگل ح 18 ط/ / حقوق و اقتصاد/ رابرت كوتر و تامس يولن ترجمه: يداله دادگر و حامده اخوان هزاوه.- تهران: دانشگاه تربيت مدرس پژوهشكده اقتصاد همدان: نور علم ح 93 ك/ / حقوق و قوانين معاملات دولتي/ مولف: يداالله حبيبي.- ويرايش جديد.- تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد

31 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 7 ح 23 ح/ / داي رةالمعارف حقوق مدني و تجارت/ تاليف: محمدجعفر جعفري لنگرودي.- تهران: كتابخانه گنج دانش د 7 ج/ 1388 R 346 / فرهنگ اصطلاحات حقوقي و بازرگاني/ جواد حبيبيون كمال فهيم فرانك ويتور.- تهران: فرهنگ معاصر : روزبهان ف 23 ح/ 1387 R 346 / قانون نظام صنفي: با آخرين اصلاحات و الحاقات/ تدوين: مهدي كمالان.- تهران: كمالان ق 9 الف/ 1388 R 346 / نيابت در روابط تجاري و مدني/ نگارش: احمد اميرمعزي.- تهران: نشر دادگستر ن 83 الف/ / By-laws, rules and regulations.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, I The economics of contracts: theories and applications/ edited by Eric Brousseau and Jean-Michel Glachant.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, E Economics of comparative law/ edited by Gerrit De Geest.- 31

32 فهرست تازههاي كتابخانه Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, E Encyclopaedia of world legal, judicial and court systems/ Sourendra Pandey.- New Delhi: Anmol Publications PVT. Ltd., P36E Tort law and economics/ edited by Michael Faure.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, T امور عمومي و نظامي 154- بودجهريزي در ايران/ مولفين: حسن درويش... [و ديگران].- كاشان: انتشارات مرسل ب/ / E-governance: managing or governing?/ edited by Leslie Budd and Lisa Harris.- New York ; London: Routledge, E مساي ل و خدمات اجتماعي 156- Deposit insurance around the world: issues of design and implementation/ edited by Asli Demirguc-Kunt, Edward Kane, and Luc Laeven.- Cambridge, Mass. ; London: MIT Press, D

33 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره Oil, water and climate: an introduction/ Catherine Gautier.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, G38O Twenty-first century macroeconomics: responding to the climate challenge/ edited by Jonathan M. Harris and Neva R. Goodwin.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, T بازرگاني ارتباطات حمل و نقل 159- راهنماي تجارت با كشور عربستان سعودي/ مجري طرح: عباس عبدالخاني مدير طرح: رضا توفيقي [براي] سازمان توسعه تجارت ايران.- تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني ر 23 ع/ / Dictionary of trade policy terms/ Walter Goode.- 5th ed.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, R G66D The economics of franchising/ Roger D. Blair, Francine Lafontaine.- New York: Cambridge University Press, B52E World Trade Organization annual report Geneva: World Trade Organization, R W6W WTO public forum 08: "trading into the future"/ World 33

34 فهرست تازههاي كتابخانه Trade Organization.- Geneva: World Trade Organization, W آمار و رياضي 164- راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1)/ تاليف: مسعود نيكوكار.- تهران: نشر فرناز ر 95 ن/ / Applied asymptotics: case studies in small-sample statistics/ A.R. Brazzale, A.C. Davison, N. Reid.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, B72A Applied multivariate statistics for the social sciences/ James P. Stevens.- 5th ed.- New York ; London: Routledge, S73A Critical point theory and its applications/ by Wenming Zou, Martin Schechter.- New York: Springer, Z68C A dictionary of statistics/ Graham Upton and Ian Cook.- 2nd ed., rev.- Oxford ; New York: Oxford University Press, R U67D Insights into game theory: an alternative mathematical experience/ Ein-Ya Gura and Michael Maschler.- 34

35 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, G87I Model selection and model averaging/ Gerda Claeskens, Nils Lid Hjort.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, C55M Quantitative data analysis with SPSS 14, 15 and 16: a guide for social scientists/ Alan Bryman and Duncan Cramer.- London ; New York: Routledge, S6B حسابداري و حسابرسي 172- Financial statement analysis and security valuation/ Stephen H. Penman.- 4th ed.- Boston: McGraw-Hill, P46F Visualising intangibles: measuring and reporting in the knowledge economy/ edited by Stefano Zambon and Giuseppe Marzo.- Aldershot, Hampshire, England ; Burlington, VT: Ashgate, V مديريت 174- ارزيابي مالي پروژههاي سرمايهگذاري/ تاليف: پيمان نوري بروجردي.- تهران: پيمان نوري بروجردي

36 فهرست تازههاي كتابخانه 4 الف 93 ن/ / تاجران كلاهبردار: بررسي شركتهاي هرمي و بازاريابي شبكهاي در ايران و ساير كشورها/ پژوهشگر: مصطفي طباطبايي راد تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ت 23 ط/ / مباني نظري بازاريابي و تبليغات سياسي در غرب/ نويسندگان: محمود محمديان جعفر شمسي.- تهران: موسسه كتاب مهربان نشر م 35 م/ / Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction/ edited by Stewart Jones and David A. Hensher.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, A Corporate finance: core principles & applications/ Stephen A. Ross... [et al.].- 2nd ed.- Boston: McGraw- Hill/Irwin, C Corporate governance and financial reporting/ edited by Niamh M. Brennan.- Los Angeles: Sage Publications, C Credit risk modelling: the cutting-edge collection: technical papers published in Risk / edited by Michael B. Gordy.- London: Risk Books, C

37 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره Credit risk models and management/ edited by David Shimko.- 2nd ed.- London: Risk Books, C Decisions: risk and reward/ edited by Johnnie Johnson and Alistair Bruce.- London ; New York: Routledge, D Discrete choice methods with simulation/ Kenneth E. Train.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, T72D Economics, strategy and the firm/ Paul Cashian.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, C372E Financial analysis, planning & forecasting: theory and application/ Alice C. Lee, John C. Lee, Cheng F. Lee.- 2nd ed.- New Jersey ; London: World Scientific, L43F Fundamentals of corporate finance/ Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus.- 6th ed.- Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, B73F Implementing systems solutions for financial risk management/ by Robert Scott Levine.- London: Risk Books, L48I Information technology project management/ Kathy 37

38 فهرست تازههاي كتابخانه Schwalbe.- 5th ed.- Boston: Course Technology Cengage Learning, S38I Market risk analysis/ Carol Alexander.- Chichester, UK ; Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Ltd., A43M The operational risk manager's guide: tools and techniques of the trade/ by Sergio Scandizzo.- London: Risk Books, S295O Operational risk modelling and analysis: theory and practice/ edited by Marcelo Cruz.- London: Risk Books, O Principles of corporate finance/ Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen.- 9th ed.- Boston: McGraw-Hill, B73P Recovery risk: the next challenge in credit risk management/ edited by Edward I. Altman, Andrea Resti, Andrea Sironi.- London: Risk Books, R ساير موضوعات 194- تاريخ ايران از رضا شاه تا انقلاب اسلامي/ مولفين پتر آوري گاوين همبلي چارلز ملويل و... ترجمه مرتضي ثاقبفر.- تهران: جامي

39 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 2 ت 87 آ/ / تاريخ ايران دوره افشار زند و قاجار/ مولفين پتر آوري گاوين همبلي چارلز ملوين و... ترجمه مرتضي ثاقبفر.- تهران: جامي ت 87 آ/ / تاريخ ايران دوره تيموريان/ پژوهش از دانشگاه كمبريج مترجم: يعقوب آژند.- تهران: جامي ت/ / تاريخ ايران دوره صفويان/ پژوهش از دانشگاه كمبريج مترجم: يعقوب آژند.- تهران: جامي ت/ / تاريخ ايران دوره ماد/ به سرپرستي ايليا گرشويچ ترجمه بهرام شالگوني.- تهران: جامي ت 46 گ/ / تاريخ ايران دوره هخامنشيان/ به سرپرستي ايليا گرشويچ ترجمه مرتضي ثاقبفر.- تهران: جامي ت 46 گ/ / تاريخ ايران كيمبريج/ پژوهش دانشگاه كيمبريج نويسندگان احسان يارشاطر... [و ديگران] گردآورنده جي. آ. بويل ترجمه حسن انوشه.- تهران: اميركبير ت/

40 فهرست تازههاي كتابخانه 201- زبان فارسي چالشها و راهبردها/ زيرنظر رضا صالحي اميري همكاران علمي: حسينعلي قبادي... [و ديگران] [براي] پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گروه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي.- تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام مركز تحقيقات استراتژيك پژوهشكده تحقيقات استراتژيك ز 2 ص/ فا سرزمين ايران/ ويراستار ويليام بين فيشر ترجمه مرتضي ثاقبفر.- تهران: جامي س 97 ف/ كارنامه نبردهاي زميني/ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه طرح و نظارت محسن رشيد تحقيق تدوين و اجرا: حسن دري ويرايش و اصلاحات نهايي: مهدي انصاري.- تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ك 23 س/ / مجموعه سوالات كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي 80-83/ مولفين: محسن نظري... [و ديگران].- تهران: نگاه دانش م/ / مردم ايران/ ويراستار: ويليام بين فيشر ترجمه مرتضي ثافبفر.- تهران: جامي م 97 ف/ Correct your English errors: avoid 99% of the common mistakes made by learners of English/ Tim Collins.- New York: McGraw-Hill, C64C Iran in the 21st century: politics, economics and conflict/ 40

41 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 edited by Homa Katouzian and Hossein Shahidi.- London ; New York: Routledge, I Metadata and semantics/ edited by Miguel-Angel Sicilia, Miltiadis D. Lytras.- New York: Springer, I57M Paradoxes/ R.M. Sainsbury.- 3rd ed.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, S25P

42 فهرست تازههاي كتابخانه گزارشهاي فارسي 210- شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه دوم سال 1388/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي /84212 /00116 ب 211- گزارش آمار پروانههاي ساختماني صادره توسط شهرداريهاي مناطق شهري كشور در سه ماهه اول سال 1388/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي /84212 /00409 ب 212- گزارش بررسي آمار فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري استانهاي مختلف كشور طي نه ماهه اول سال 1387/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي /84212 /00078 ب 213- نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1386/ اداره آمار اقتصادي دايره بررسي بودجه خانوار.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي /84212 /00532 ب پاياننامهها 214- اثر سرمايه فكري بر بازده سرمايهگذاري در بانكهاي كشور/ نگارش: اردشير نوروزي.- استاد راهنما: محسن خوشطينت استاد مشاور: امينه محمودزاده استاد داور: محمدتقي تقوي فرد.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي) T /

43 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره ارزيابي اثربخشي دورههاي آموزشي كوتاهمدت در بانك تجارت/ دانشجو: زينت مقدسنيت.- استاد راهنما: رضا واعظي استاد مشاور: سارا فخريان استاد داور: محمدتقي تقويفرد.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته بانكداري).1388 T / اصل حسن نيت در حقوق ايران و كاربرد آن در انعقاد اجرا و تفسير قرارداد/ دانشجو: عباس متولي حبيبي.- استاد راهنما: هادي اسماعيلزاده استاد داور: عليرضا مسعودي.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حقوق خصوصي) T / بررسي ارتباط كيفيت گزارشگري مالي و كارايي تصميمگيريهاي سرمايهگذاري/ دانشجو: يوسف شاپوري يالقوز آغاج.- استاد راهنما: پيمان نوري بروجردي استاد مشاور: محمد جليلي استاد داور: احمد مدرس.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي) T / بررسي رابطه نوسانات نرخ ارز بر وضعيت باز ارزي بانك تجارت بين سالهاي / دانشجو: حسن ابراهيمي.- استاد راهنما: فريدون رهنماي رودپشتي استاد مشاور: مهدي تقوي استاد داور: كاظم دوست حسيني.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي) T / بررسي فرايند تامين مالي و سياستگذاري از طريق انتشار اوراق اجاره (صكوك اجاره) (با تمركز بر بازار پول و سرمايه)/ دانشجو: مجتبي كريمي.- استاد راهنما: عباس موسويان استاد مشاور: محمود بهمني استاد داور: علي سعيدي.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته بانكداري) T /

44 فهرست تازههاي كتابخانه 220- بررسي و ارزيابي سيستم برداشت دستگاههاي خودپرداز (مطالعه موردي بانك ملي ايران)/ دانشجو: مختار محمدي.- استاد راهنما: مصطفي عليمدد استاد مشاور: حسن كوهي استاد داور: حامد شادكام.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي) T / تبديل تسهيلات فروش اقساطي بانكها به اوراق مشاركت رهني (مطالعه موردي بانك صادرات ايران)/ دانشجو: هاشم هاشمياننژاد.- استاد راهنما: علي سعيدي استاد مشاور: عباس موسويان استاد داور: كاظم صدر.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته بانكداري) T / جراي م موسسات پولي و اعتباري غير بانكي در حقوق ايران/ نگارش هومن ايازي.- استاد راهنما: جعفر كوشا استاد مشاور: حسين ميرمحمد صادقي.- كارشناسي ارشد(دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق رشته حقوق جزا و جرمشناسي) T / چارچوبي جهت مديريت فرآيند كسب و كار و سنجش آن (مطالعه موردي: بخش ارزي بانك ملي ايران)/ دانشجو: شهرام شالچيان.- استاد راهنما: محمدتقي تقوي فرد استاد مشاور: مجيد قيطاسي استاد داور: بهروز رضاي ي منش.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته بانكداري) T / دستهبندي مشتريان حقوقي حسابهاي جاري با استفاده از مفهوم ارزش عمر مشتري در سرپرستي مركزي بانك ملي ايران/ دانشجو: مجيد ابراهيمي.- استاد راهنما: حسن قاسمي استاد مشاور: سارا فخريان استاد داور: محمدتقي تقوي فرد.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته بانكداري) T /

45 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره رابطه تعميق مالي و رشد اقتصادي در برنامههاي توسعه اقتصادي/ دانشجو عباس كوهي.- استاد راهنما: احمد جعفري صميمي استاد مشاور: رافيك نظريان استاد داور: حامد شادكام.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي).1388 T / رابطه رشد فروش با عامل بازار اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( )/ دانشجو: حسين ملكپور.- استاد راهنما: احمد يزدانپناه استاد مشاور: سيمين سادات چاووشي استاد داور: احمد مدرس.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي) T / سنجش عوامل موثر بر كارايي سود در شبكه بانكي كشور/ دانشجو: سمانه عباسزاده.- استاد راهنما: غلامرضا سليماني اميري استاد مشاور: محمد اميدينژاد استاد داور: مرتضي اكبري.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي) T / مطالعه تطبيقي راهكارهاي تامين مالي شركتهاي ليزينگ در ايران و ساير كشورها (مطالعه موردي كشورهاي منتخب توسعهيافته و در حال توسعه)/ دانشجو: عدالت كامياب.- استاد راهنما: محمود ختاي ي استاد مشاور: سعيد مستشار استاد داور: حامد شادكام.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته بانكداري) T / نقش ارزش دفتري و سود در قيمتگذاري سهام شركتهاي موفق و ناموفق/ دانشجو: علي رضاپور گلدياني.- استاد راهنما: محسن دستگير استاد مشاور: سيمينالسادات چاوشي استاد داور: محسن خوشطينت.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري بانكي) T /

46 فهرست تازههاي كتابخانه مواد الكترونيكي 230- Annual report [CD] [Tehran]: Asian Clearing Union, CD Annual report [CD] / Reserve Bank of India.- Mumbai: Reserve Bank of India, CD selected IMF economic issues [CD]/ International Monetary Fund.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, [2009?]. CD Hotley debated issues [CD]/ International Monetary Fund.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, CD National accounts of OECD countries [CD] = Comptes nationaux des pays de l'ocde [CD] Organisation for Economic Co-operation and Development, CD WTO public forum: "trading into the future" September 08 [DVD] = Forum public de l'omc "un commerce tourne vers l'avenir" [DVD] = Foro publico de la OMC "con el comecion hacia el futuro" [DVD]/ World Trade Organization.- Geneva: World Trade Organization, DVD

47 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 1- ADB Review نشريات الكترونيكي 2- African Development Indicators 3- Applied Economics 4- Applied Financial Economics 5- Econometrica 6- The Econometrics Journal 7- Economic Outlook 8- Economica 9- EIU Country Forecast: Iran 10- EIU Country Profile: Afghanistan 11- EIU Country Profile: Iran 12- EIU Country Profile: Iraq 13- EIU Country Report: Afghanistan 14- EIU Country Report: Iran 15- EIU Country Report: Iraq 16- EIU Country Risk: Iran 47

48 فهرست تازههاي كتابخانه 17- EIU Global Outlook 18- EIU Risk Rating Review 19- Energy Prices & Taxes 20- Financial Market Trends 21- International J. of Central Banking 22- J. of Financial Regulation Compliance 23- J. of Information Science 24- J. of Money, Credit & Banking 25- J. of Money Laundering Control 26- J. of the Royal Statistical Society: Series A 27- Leiden Journal of International Law 28- OECD Observer 29- Quarterly National Accounts 30- Review of Economic Studies 31- Review of Income & Wealth 32- Significance 48

49 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 پايگاههاي اطلاعاتي نمايه Bankers Almanac Econlit with Fulltext GDF GEM Source OECD Economic Statistics Swetswise World Bank E-library WDI WDR Wiley Interscience 49

50 فهرست تازههاي كتابخانه نشريات فارسي اطلاعات سياسي و اقتصادي. ش خرداد و تير اقتصاد انرژي. ش. 120 آبان اقتصاد ايران. ش. 130 آذر اقتصاد كشاورزي و توسعه. ش. 65 بهار اقتصاد و تجارت نوين. ش. دهم يازدهم. پاييز و زمستان بانك و اقتصاد. ش. 102 آبان بانك و مسكن. ش. 105 مهر بورس. ش. 85 شهريور پاسدار اسلام. ش. 336 آذر پژوهشنامه اقتصادي. ش. 33 تابستان پيام دريا. ش. 185 مهر تازههاي اقتصاد. ش. 124 تابستان تجارت. ش. 149 شهريور تجارت الكترونيك و رايانه. ش. 46 آبان تحقيقات اقتصادي. ش. 87 تابستان تدبير. ش. 211 آذر حسابدار. ش. 213 آذر

51 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره حسابرس. ش بهار و تابستان دانش حسابرسي. ش. 28 بهار دانشمند. ش. 554 آذر رايانه. سال بيستم آذر روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران. آذر روستا و توسعه. سال يازدهم ش. 4 زمستان روند. سال هجدهم ش. 56 و 57 بهار و تابستان رويدادها و تحليلها. ش. 237 آبان رهيافت. ش. 44 بهار و تابستان ريز پردازنده. ش. 186 آذر زيتون. ش. 200 مهر سروش. ش آذر سنبله. ش. 191 آبان شاخص بهاي توليدكننده در ايران. مهر شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري. مهر شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران. مهر صنعت حمل و نقل. ش. 292 آذر علوم اطلاعات و فناوري. ش. 4 تابستان فصلنامه ايران و انگليس. ش. 33 تابستان

52 فهرست تازههاي كتابخانه 37- فصلنامه بانك صادرات ايران. ش. 48 بهار و تابستان فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران. ش. 39 تابستان فصلنامه سياست خارجي. سال بيست و سوم تابستان فصلنامه كتاب. شماره چهارم زمستان فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. ش. 17 تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه. ش. 1 بهار فصلنامه مطالعات مديريت. ش. 58 تابستان و پاييز كتابداري و اطلاعرساني. ش. 2 تابستان كشاورز. ش. 359 آبان گزيدة مديريت. ش. 99 آبان گزارش شاخصهاي ماهانه اقتصادي. مهر گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي. آذر مديريت. ش مهر و آبان نشريه داخلي بانك ملي ايران. ش. 157 مهر نگاه نو. ش. 83 پاييز وب. ش. 114 آذر

53 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 نشريات لاتين Accountancy. Oct., Annals of Statistics. No. 5, Oct., Asian Clearing Union Newsletter. Nov., Asian Economic Papers. Fall, Bank Accounting and Finance. Jun. - Jul., The Banker. Sep., Banking Law Update. Nov., 2009 Banking Technology. Oct., BIS Quarterly Review. Sep., Cambridge Journal of Economics. Vol. 33, No. 5, Sep., Consumer Price Index in Urban Areas in Iran. Mehr, Documentary Credit Insight. Vol. 15, No. 4, Oct. - Dec., Econometrica. Vol. 77, No. 4, Jul., Economic Trends. No. 55, Economist. Nov., Euromoney. Vol. 40, No. 487, Nov., Export Price Index in Iran. Mehr, Federal Reserve Bank of New York Current Issues. Vol. 15, No. 6, Oct., Federal Reserve Bank of St. Louis Review. Vol. 91, No. 5, Sep.-Oct., Finance and Development. Sep., Foreign Exchange Consensus Forecasts. Oct., Fortune. Nov., Global Investor. Oct., Global Risk Regulator. Nov., Harvard Business Review. Nov., International Country Risk Guide. Oct., International Currency Review. Vol. 34, No. 3 & 4, International Journal of Central Banking. Sep.,

54 فهرست تازههاي كتابخانه International Labour Review. Vol. 148, No. 3, Sep., IMF Staff Papers. Vol. 56, No. 3, Journal of American Statistical Association. Jun., Journal of Applied Econometrics. Vol. 24, No. 7, Nov.- Dec., Journal of Banking and Finance. Vol. 33, Dec., Journal of Banking Regulation. Vol. 10, No. 4, Sep., Journal of Developing Areas. Spring, Journal of Empirical Finance. Vol. 16, Issue 3, Jun., Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol. 17, No. 3, Journal of Information Science. Vol. 35, No. 5, Oct., Journal of International Banking Law and Regulation. Vol. 24, Issue 12, Journal of Monetary Economics. Vol. 56, No. 6, Sep., Journal of Money Laundering Control. Vol. 12, No. 3, Journal of Official Statistics. Vol. 25, No. 3, Sep., Journal of Portfolio Management. Fall, Journal of Risk Management in Financial Institutions. Vol. 2, No. 4, Jul. Sep., Leiden Journal of International Law. Dec., Meed. Vol. 53, No. 43, Oct., Mees. Dec., Monthly Report of Recent Economic and Financial Developments. Nov., Newsweek. Dec., OECD: Energy Prices and Taxes. 2nd Q., OECD Observer. No. 274, Oct., OPEC Bulletin. No. 10, 11, OPEC Energy Review. Jun., Oxford Economic Papers. Vol. 61, No. 4, Oct., Producer Price Index in Iran. Mehr, Payments Cards & Mobile. Nov. Dec., Quarterly Journal Central Banking. Aug, Statistical Science. Vol. 23, No. 4, Nov.,

55 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره The Indian Economic Journal. Vol. 57, No. 1, Apr. Jun., Time. Dec., World of Work Magazine. No. 66, Aug.,

56 فهرست تازههاي كتابخانه روزنامهها 23. جهان اقتصاد 24. جهان صنعت 25. حمايت 26. حيات نو 27. خراسان 28. دنياي اقتصاد 29. رسالت 30. سياست روز 31. صبح اقتصاد 32. عصر اقتصاد 33. فرهنگ آشتي 34. قدس 35. كار و كارگر 36. كيهان 37. مردم سالاري 38. هدف و اقتصاد 39. همبستگي 40. همشهري 41. Iran Daily 42. Iran News 43. Kayhan International 44. Tehran Times 1. آرمان 2. آفتاب يزد 3. آفرينش 4. ابتكار 5. ابرار 6. ابرار اقتصادي 7. اطلاعات 8. اعتدال 9. اعتماد 10. اقتصاد پويا 11. اميد جوان 12. انديشه نو 13. ايران 14. بازار كار 15. پول 16. پيام زمان 17. پيك سنجش 18. تهران امروز 19. تفاهم 20. جام جم 21. جمهوري اسلامي 22. جوان 56

57 بخش دو معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه

58

59 ت 2 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 عنوان: نويسنده: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: تاجران كلاهبردار: بررسي شركتهاي هرمي و بازاريابي شبكهاي در ايران و ساير كشورها مصطفي طباطباييراد مو سسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ط/ / 872 بازاريابي شبكهاي ميتواند به عنوان ابزار مهمي در خدمت تجارت به كار گرفته شود و موجبات شكوفايي اقتصادي را فراهم آورد. اما چالش ميان طرفداران و مخالفان طرحهاي هرمي كه بر تبعات زيانبار اقتصادي و آثار سوء اجتماعي آن تا كيد دارند موجب بحثهاي جدي شده است. ضرورت آگاهي فعالان اقتصادي و صاحبان سرمايه و عموم مردم از عوارض جدي فعاليت شركتهاي هرمي كه در حال به يغما بردن دارايي مردم و صاحبان سرمايههاي كوچك و بزرگ هستند ايجاب ميكرد پژوهشي به منظور آگاهسازي و اطلاعرساني در اين زمينه صورت گيرد. پژوهش حاضر با اين هدف انجام شده است. تجارت الكترونيك و بازاريابي شبكهاي شبكهها و شركتهاي هرمي بررسي سوابق فعاليت شركتهاي هرمي در ايران و تجارب ساير كشورها بررسي ابعاد فقهي فعاليتهاي هرمي از عمده عناوين و مطالبي هستند كه در اين كتاب مورد تحقيق و بررسي قرار گرفتهاند. ٥٩

60 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه عنوان: نويسنده: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: استراتژيهاي رشد و توسعه اقتصادي محمدقلي يوسفي نشر ني 1388 فلا ي/ 338 9/ رويكرد اين كتاب تحليل مساي ل واقعي مشكلات جدي و نگرانيهاي اساسي دنياي توسعه نيافته امروزي است. لذا سعي نشده است نظرياتي به بحث گذاشته شود كه به دنياي تخيلي تعلق دارد كه مردمان آن قديسان و فرشتگانياند كه ناگزير از تحمل برخي شرايط دشوارند بلكه مساي ل و مشكلات دنياي واقعي در كشورهاي توسعه نيافته به بحث گذاشته شده كه با انواع نارساييهاي اقتصادي اجتماعي سياسي و فرهنگي و ناهنجاريهاي رفتاري مختلف مواجه و در دايره فقر و عقبماندگي گرفتارند. مهمترين تا كيد كتاب بر آن است كه انسان "هدف" و خود "وسيله" توسعه شمرده ميشود و بر اين نكته تا كيد ميشود كه "رشد" بدون عدالت و آزادي توسعه را از قالب تهي ميسازد. در اين راستا برخلاف تصور مرسوم و برداشتهاي سنتي اقتصاد توسعه كه "رشد و توسعه" "بازار و آزادي" را مترادف ميدانند و بر راهحل و مسير يگانه در توسعه تا كيد ميكنند در اين جا موضوعات مذكور نه مترادف بلكه مكمل شناخته شده و بر مسير چندگانه و زيگزاگي در توسعه تا كيد ميشود. همچنين در حالي كه رويكردهاي سنتي بر متضاد بودن "دولت و بازار" "رشد و توزيع" "عدالت و كارايي" "بيكاري و تورم" "برونگرايي و درونگرايي" تا كيد ميكنند در اين جا بر جنبة تكميلي آنها تا كيد ميشود. در حقيقت در اين كتاب سعي شده است تا حد امكان با تحليل ريشهيي مساي ل خوانندگان از افتادن در دام تحليلهاي صوري متغيرهاي ظاهري و بيبنيان مصون بمانند. به طور خلاصه در مباحث توسعهنيافتگي اين كتاب را ميتوان كتابي براي تمام فصول ناميد. به اين معني كه موضوعات به تحليل كشيده شده در آن كهنه نميشوند مگر با محو توسعهنيافتگي كشورها. كتاب دربردارنده دوازده فصل به ترتيب زير است: رشد و توسعه اقتصادي شاخصهاي توسعه 60

61 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 استراتژيهاي رشد اقتصادي سياستهاي تعديل در فرآيند توسعه اقتصادي استراتژيهاي تجاري توسعه اقتصادي برنامهكار براي اقتصاد توسعه توسعه اقتصادي و جامعه باز دموكراتيك امنيت و توسعه بازار و آزادي عدالت اجتماعي در فرايند توسعه اقتصادي حقوق مالكيت عامل كليدي توسعه اقتصادي قرارداد اجتماعي و حقوق طبيعي. ٦١

62 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه عنوان: پديدآورنده: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: آمار كليدي انرژي ايران و جهان سال گروه مديرت انرژي مو سسه مطالعات بينالمللي انرژي مو سسه مطالعات بينالمللي انرژي 1387 آ 8 86 م/ R 333 / بخش انرژي با توجه به تا مين انرژي مورد نياز داخلي و درآمد ارزي زيربناي توسعه كشور بشمار ميرود. بر اين اساس در سالهاي اخير جهت شناسايي چالشها و راهكارها در ارتباط با بخش انرژي ترازنامه ساليانه انرژي با هدف ايجاد پايگاه آمار و اطلاعات كامل و جامع با تا كيد بر منابع هيدرو كربوري با كارفرمايي معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت توسط مو سسه مطالعات بينالمللي انرژي تهيه و اراي ه شده است. شايان ذكر است كه ترازنامه ساليانه انرژي كشور با رويكرد بر فرمت بينالمللي منتشر شده در كشورهاي عضو OECD بر اساس موضوع حاوي بخشهاي: منابع هيدروكربوري عمليات بالادستي فرآورش و انتقال واردات و صادرات پتروشيمي عرضه و تقاضاي انرژي و ارتباط آن با بخش اقتصاد تحت عنوان شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي تهيه و تنظيم گرديده است. كتابچه حاضر خلاصهاي از ضروريترين اطلاعات كليدي انرژي كشور در دوره زماني ميباشد كه به عنوان ابزاري براي سياستگذاران شركتها و محققاني كه در زمينه انرژي فعاليت دارند از ترازنامه ساليانه هيدروكربوري سال 1386 استخراج گرديده است. 62

63 ب 4 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 عنوان: نويسنده: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: برآورد توليد ناخالص داخلي ايران (به ضميمه جداول تجديد نظر شده ) ابوالفضل خاورينژاد پژوهشكده پولي و بانكي خ/ 339 /355 اين كتاب ادامه طرح قبلي پژوهشكده پولي و بانكي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد برآورد توليد ناخالص داخلي بين سالهاي 1315 تا 1337 ميباشد كه يكي از خلاءهاي آماري در مورد محاسبات درآمد ملي را برطرف نموده و ميتواند براي پژوهشگران تاريخ اقتصادي بسيار مفيد باشد. اين مطالعه با استفاده از اطلاعات پايه به برآورد اقلام حسابهاي ملي گذشته شامل: توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و جاري و توليد ناخالص داخلي بر حسب هزينه نهايي به قيمت بازار و توليد ناخالص داخلي برحسب فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري و پايه به تفكيك سالهاي 1285 تا 1314 ميباشد. فصل اول كتاب مقدمهاي بر تهيه حسابهاي ملي و ضرورت اقلام مورد نظر در جامعه كنوني است و نيز تاريخچه حسابهاي ملي را بررسي نموده است. در فصلهاي بعدي به چگونگي و كيفيت اين اقلام پرداخته و منابع موجود براي تهيه دادههاي اين تحقيق را معرفي نموده و به مقايسه اقلام هركدام از منابع با يكديگر ميپردازد. در فصل سوم روشهاي متفاوت برآورد توليد ناخالص داخلي را معرفي نموده و با استفاده از نماگر پايه اقلام اين تحقيق را برآورد مينمايد و در پيوست كتاب جداول توليد ناخالص را به تفكيك سالهاي مورد بررسي به تصوير كشيده است. همچنين در اين كتاب ارقام توليد ناخالص ملي سالهاي ( ) كه قبلا برآورد شده بود مورد تجديد نظر قرار گرفته است. ٦٣

64 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه عنوان: نويسنده: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار محمدرضا مهرانفر چالش 1387 آ 5 93 م/ / كتاب حاضر با توجه به نياز فعالان بازار سرمايه به ارتقاء دانش سرمايهگذاري در 144 صفحه مشتمل بر شش بخش نگاشته شده است. بخش اول كتاب به مطالبي درباره تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان و ايران و تشكيلات بورس در ايران شركتهاي سهامي و ساختار شركتهاي بورسي اختصاص يافته است. در بخش دوم مو لف به بررسي بازارهاي مالي نهادهاي مالي و مطالبي پيرامون بورس و بازارهاي خارج از بورس شبكه معاملاتي الكترونيك شركتهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري كارگزاران مو سسات تا مين سرمايه سهم حق تقدم اوراق مشاركت اوراق قرضه و... پرداخته است. در بخشهاي سوم و چهارم نحوة سرمايهگذاري ريسك ارزشيابي سهام شاخص روشهاي تجزيه و تحليل سهام و تحليل صورتهاي مالي مطرح شده است. در بخش پنجم و ششم اطلاعات مربوط به خريد و فروش سهام و هشدارها و تذكراتي جهت خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار آمده است. در انتهاي كتاب پيوستهاي مفيدي وجود دارد از جمله: - اطلاعات شركتهاي بورسي دوره تناوب و زمان ارسال آن جهت انعكاس به بازار - فهرست موضوعي مواد قانون تجارت مرتبط با بورس اوراق بهادار - نشاني سايتهاي بورس اوراق بهادار - عناوين و سايت نشريات اقتصادي - نشاني سايت كارگزاران داراي امكان خريد و فروش اينترنتي 64

65 خ 6 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 عنوان: نويسنده: مترجم: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: خصوصيسازي و توسعه: نظريه خط مشي و شواهد كلود وي. چانگ Chang, Claude V محمد صفار عترت نو چ/ 338 /925 اين كتاب تجربههاي شخصي و نيز نظريات اراي هشده در كنفرانسهاي مختلف آقاي كلود وي. چانگ مشاور برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جمهوري تعاون گويان در امريكاي جنوبي ميباشد كه توسط معاونت مطالعات برنامهريزي و ارزيابي سازمان خصوصيسازي ترجمه و منتشر شده است و به تفضيل به بررسي بخشهايي از فرآيند خصوصيسازي از زاويه علل و معلول با امعان نظر به پديده خصوصيسازي در دهههاي 1980 و 1990 ميپردازد. كتاب حاضر سعي بر آن دارد با تبيين عناوين منتخب از مباحث خصوصيسازي و توسعه خواننده را نسبت به دستيابي پاسخ سو الاتش در اين زمينه راهنمايي نمايد. همچنين اين كتاب در صدد تشريح اين موضوع است كه چرا خصوصيسازي كه در برخي از كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) موفق بوده به موفقيتي برابر در كشورهاي در حال توسعه دست نيافته است «خصوصيسازي و توسعه» «ليبراليسم و پيامدهاي آن» «خصوصيسازي با اهداف متعدد» «فنون خصوصيسازي» «تجارب كشورها در استفاده از روشهاي خصوصيسازي» «بررسي خصوصيسازي و نحوة هزينه آنها» «مطالعات موردي خصوصيسازي در كشور گويان» «چشمانداز سياستي» و «درآمدهاي حاصل از خصوصيسازي و نحوة هزينه آن» از عمده عناوين و مطالبي هستند كه در اين كتاب مورد تحقيق و بررسي قرار گرفتهاند. ٦٥

66 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه Title: Country Risk Assessment Edited by: Michel Henry Bouchet, Ephraim Clark, Bertrand Groslambert Publisher: Wiley Publication Year: 2003 Call Number: B68C6 ارزيابي ريسك كشورها: راهنمايي براي خط مشي سرمايه گذاري جهاني اين كتاب منبعي خواندني در زمينه ريسك براي مديران ارشد مي باشد كه علاوه بر ارزيابي آكادميك و انتقادي رويكردي تازه به اين حوزه از اقتصاد دارد. از آنجا كه ارزيابي ريسك كشورها عامل مهمي براي سرمايه گذاري در خارج از كشورها است نويسندگان اطلاعات جامعي از فنون ارزيابي ريسك كشورها و قوانين اقتصادي اراي ه داده و تصويري واضح و جامع از اين موضوع مهم ترسيم كرده اند. اين منبع با وجود مثالهاي بسيار تي وريهاي قابل درك و قوانين ساده نويسي شده در كنار معادلات پيچيده تبديل به مرجعي ضروري براي سرمايهگذاران در خارج از كشور شده است. همچنين ابزارهاي مفيد منابع مهم بازار و اطلاعات ديگري كه ديد كلي و جامع براي درك پارامترهاي ريسك و راهبردهاي مديريت ريسك كشورها ايجاد مي كند از جمله مندرجات اين كتاب است. كتاب "ارزيابي ريسك كشورها" در سه بخش سازماندهي شده است: بخش اول شامل فصل 2 و 3 به بررسي پيش زمينه ريسك كشورها مي پردازد. بخش دوم از فصل 4 تا 8 روشهاي گوناگون ارزيابي ريسك كشورها را ابتدا با رويكردي كمي و سپس با رويكردي كيفي تشريح مي كند. آخرين بخش مشتمل بر فصول 9 تا 11 مساي ل و موضوعات مهم مرتبط با شاخصهاي معين هر كشور جهت سرمايه گذاري را در بر دارد. بحرانهاي مالي و اقتصادي دهه هاي اخير ابزارهاي كاهش ريسك و منابع اطلاعاتي موجود در اين زمينه از ديگر اطلاعات اين بخش ميباشد. 66

67 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 Title: Edited by: Publisher: A Survey in Islamic Banking and Finance in IRAN I.R. Ahmad Mojtahed, Ali HasanZadeh Tehran Monetary & Banking Research Academy-Central Bank of the I. R. I. Publication Year: 2009 Call Number: M64S9 ارزيابي امور مالي و بانكداري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران بيش از 26 سال از عملكرد بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي و غيراسلامي مي گذرد و يكي از مشخصه هاي بارز بانكداري اسلامي عمليات بانكي بدون ربا است. علي رغم وجود بسياري مساي ل و مشكلات در گذر از سيستم بانكداري سنتي به سيستم بانكداري بدون ربا هم اكنون شاهد رشد همه جانبه بانكداري اسلامي هستيم به گونه اي كه بانكداري اسلامي از اركان اساسي موسسات مالي در بسياري كشورها گرديده است. همچنين وجود بيش از 1500 موسسه مالي كه بر پايه قوانين اسلامي استوار هستند و رشد سريع اين موسسات نشان دهنده آن است كه سيستم بانكداري اسلامي مي تواند نيازهاي جوامع مختلف را طبق قوانين اسلامي تامين نمايد. اين كتاب مجموعه مقالاتي است كه جنبه هايي از بانكداري اسلامي در ايران را مورد بررسي قرار مي دهد و فرصت آشنايي بيشتر اقتصاددانان و محققان سرتاسر دنيا را با چالشها و دستاوردهاي سيستم بانكداري اسلامي در ايران در طول 25 سال اخير امكان پذير مي سازد. از جمله موضوعاتي كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده مي توان از مقايسه سيستم بانكداري اسلامي و غير اسلامي از جنبه سياستهاي پولي و ماهيت ثروت مدلهاي ابداعي در ساختار دارايي خرد مطابق با قوانين اسلامي ارزيابي قرض الحسنه در جهت كاهش فقر چالشهاي سيستم بانكداري ايران نواقص بازار سرمايه ايران تاثير بانكداري اسلامي بر سيستم بانكي ٦٧

68 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه كشور و... نام برد كه اين مطالب در چهار بخش سازماندهي شده اند: در بخش اول سه مقاله درباره مفهوم ثروت و بانكداري در اسلام اراي ه گرديده است. دارايي خرد از ديدگاه اسلامي و نقش كليدي آن در كاهش فقر در جامعه مبحث بخش دوم است. بخش سوم ابداعات و نوآوريهايي را كه در زمينه بانكداري اسلامي صورت گرفته ارزيابي مي نمايد و در نهايت بخش چهارم با ارزشيابي و سنجش بانكداري اسلامي در ايران پايان مي پذيرد. 68

69 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 مديريت موثر پروژه Title: Effective Project Management Edited by: James P. Clements, Jack Gido Publisher: South Western Cengage Learning Publication Year: 2009 Call Number: C53E3 مديريت پروژه امري وراي تخصيص وظايف به اشخاص به اين اميد است كه به گونه اي نتايج دلخواه را به دست خواهند آورد. با چنين رويكردي پروژه هايي كه مي توانستند موفق باشند شكست مي خورند. در واقع به منظور دستيابي به اهداف پروژه و توفيق آن افراد نياز به اطلاعات و مهارتهاي خاص دارند. كتاب "مديريت موثر پروژه" با توضيح مفاهيم و فناوريهاي اين حوزه و نيز اشاره به نمونههاي ملموس و واقعي راهكارهاي عملي را براي موفقيت پروژه اراي ه مي دهد. مساعدت و ياري خواننده در جهت كسب تفكر انتقادي در رابطه با اصول مديريت پروژه و بكارگيري آن در چارچوب دنياي واقعي از ديگر اهداف كتاب ذكر شده است. همچنين كسب مهارتهاي اساسي براي نيل به همكاري موثر و اخذ تصميم هاي ضروري در فرايند اجراي پروژه نه تنها براي متخصصان بلكه براي دانشجويان بخشي اساسي از مطالب اين كتاب مي باشد. نويسندگان كتاب سعي بر حمايت برنامه هاي آموزشي صنعتي و بازرگاني دارند كه كارمندان را براي توفيق در كارهاي گروهي آموزش مي دهند. مخاطب اين كتاب علاوه بر مديران همه افرادي هستند كه به نوعي در فرايند انجام پروژه درگيرند. در واقع همه افراد تيم بايد دانش و مهارت همكاري در طول پروژه را بياموزند تا توانايي مواجهه با چالشهاي مديريت پروژه و تيم را كسب نمايند. ميتوان موارد زير را از جمله ويژگيهاي اين كتاب برشمرد: استفاده از تصاوير نمودارها وجود تصاوير واقعي مرتبط با موضوع هر فصل مثالهاي ملموس و ٦٩

70 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه واقعي ذكر مطالعات موردي استفاده از نكات برجسته و كليدي در حاشيه صفحه خلاصه مطالب فصل اراي ه فهرست كوتاهي از فاكتورهاي اصلي موفقيت مديريت پروژه پرسش و پاسخهاي مربوط به هر فصل تمرينهاي اينترنتي براي خوانندگان كتاب و نيز فهرست سازمانهاي مرتبط با حوزه مديريت پروژه. مطالب كتاب "مديريت موثر پروژه" مشتمل بر سه بخش مي باشد: 1. حيات يك پروژه: مفهوم مديريت پروژه نيازها راه حلهاي پيشنهادي و راهكارهاي اجراي پروژه. 2. طراحي وكنترل پروژه: طراحي زمان بندي كنترل منابع و هزينه ها. 3. افراد به عنوان كليد موفقيت پروژه: مديران پروژه تيم پروژه نوع سازمان مرتبط ارتباطات و دكومانتاسيون. 70

71 بخش سه معرفي وبسايتهاي مفيد

72

73 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 عنوان سازمان: Economics) RePEc (Research Papers in برگردان عنوان: پايگاه منابع پژوهشي در حوزه اقتصاد موضوع فعاليت: اين پايگاه تلاش مشترك صدها داوطلب از 68 كشور دنيا ميباشد كه به منظور تسهيل ارتباطات علمي و پژوهش در حوزه اقتصاد و حوزههاي مربوطه ايجاد شده است. نشاني الكترونيكي: زبان وب سايت: انگليسي معرفي سايت: هدف اصلي اين پروژه ايجاد يك پايگاه متمركز از كاربرگها مقالات مجلات و نرمافزارهايي است كه اين منابع را به صورت رايگان اراي ه ميدهد. RePEc در گردآوري اطلاعات و دادههاي اقتصادي با پايگاه EconLit وابسته به انجمن اقتصاد آمريكا نيز همكاري دارد. تعداد بسيار زيادي از مو سسات و ناشران در سطح دنيا با پايگاه RePEc همكاري ميكنند كه از بين آنها ميتوان از انتشارات دانشگاه آكسفورد انتشارات دانشگاه كمبريج انجمن آمار آمريكا Elsevier, Wiley, Blackwell, Springer, IMF و... نام برد. با وجود اينكه RePEc به متن كامل بسياري از مقالات مجلات نيز پيوند ميدهد اما براي دسترسي به متن كامل برخي از آنها نياز به اشتراك ميباشد. برخي گزينگان وب سايت: :NEP اين خدمات براي اطلاع از مقالات جديد 40 حوزه تخصصي اقتصادي كه از طريق ايميل و به صورت رايگان اراي ه ميشود در نظر گرفته شده است. دسترسي به آرشيو NEP نيز امكانپذير است. ٧٣

74 معرفي وبسايتهاي مفيد :IDEAS اطلاعات كامل پايگاه RePEc از جمله مقالات كاربرگها اطلاعات نويسندگان اجزاي نرمافزاري و راهنماي نهادها را در دسترس ميگذارد. :EDIRC راهنماي نهادها و مراكز اقتصادي جهان است. :Inomics اطلاعات مرتبط با كنفرانسها اطلاعات شغلي و جستجوي اينترنتي را در بر دارد. :CitEc شامل استنادهاي موجود در منابع اين پايگاه ميباشد. پارهاي مطالب قابل استفاده: اين پايگاه بيش از 803,000 مورد اطلاعات كاربردي را در دسترس قرار ميدهد از جمله: اطلاعات تماس و انتشارات 20,900 متخصص در حوزه اقتصاد 11,300 مو سسه شامل شعب اقتصادي مو سسات تحقيقاتي و سازمانهاي دولتي اطلاعات كتابشناسي 302,000 كاربرگ منتشر شده توسط سازمانها و اشخاص 462,000 مقاله از مجلات حوزه اقتصاد اطلاعات كتابشناسي 16,800 كتاب و 1800 نرمافزار ٧٤

75 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 عنوان سايت: Encyclopedia of Law & Economics برگردان عنوان: دايره المعارف علم اقتصاد و حقوق موضوع فعاليت: " دايره المعارف علم اقتصاد و حقوق" با خلق رويكرد ميان رشته اي به حوزه اقتصاد و حقوق براي علاقه مندان و متخصصان اين دو حوزه فرصتي را فراهم مي آورد تا به اتحاد پيشرفت و همكاري دو جانبه دست يابند. نشاني الكترونيكي: زبان وب سايت: انگليسي معرفي سايت: بسياري از حوزه هاي موضوعي به چنان بلوغ و رشدي رسيده اند كه بر مفاهيم پايه و فرضيه هاي آنها توافق كامل وجود دارد. در حاليكه تحليل اقتصادي قوانين حقوقي در سالهاي اخير رواج يافته و هنوز به مرحله تكامل نرسيده است. به اين علت كه سياستگذاران و كارشناسان حقوقي علاقه چنداني به نتايج اقتصادي برآمده از اجراي قوانين حقوقي نداشته اند و اين مساله نيز معلول آن است كه ادبيات مربوط به اين حوزه در دسترس نيست. بنابراين نياز آشكاري به آثار مرجع وجود دارد تا به گونه اي متون را ارزيابي نمايند كه براي غير متخصصان نيز قابل درك و جذاب باشد. اين موضوع هدف عمده "دايره المعارف علم اقتصاد و حقوق" است. اين دايره المعارف كه با همكاري انتشارات ادوارد الگار 1 و دانشگاه گنت 2 منتشر شده منبعي جامع كامل و در عين حال شفاف و قابل درك با پوشش بين المللي و مطابق با نياز متخصصان اقتصادي و كارشناسان حقوقي است و حدود 5000 صفحه از متون زمينه اقتصاد و حقوق را با همكاري نويسندگان معتبر ارزيابي مي نمايد. به علاوه اين منبع تا حدود زيادي شبيه به يك Elgar".1 " Edward ناشري دانشگاهي و بين المللي در زمينه علوم اقتصادي مديريت حقوق سياست و... مي باشد كه در سال 1986 تاسيس شده است. 2. University of Ghent ٧٥

76 معرفي وبسايتهاي مفيد كتابشناسي موضوعي عمل مي كند. به گونه اي كه در بسياري موارد نويسندگان در انتهاي مدخل علاوه بر متون استناد شده فهرستي از آثار مرتبط با موضوع مورد نظر را نيز فراهم مي آورند. برخي گزينگان وب سايت: كتابشناسيها :(Bibliographies) از طريق كتابشناسيها مي توان به فهرست مندرجات و متن كامل دايره المعارف به صورت پيوسته دست يافت. قابل ذكر است كه فهرست مندرجات بر اساس رده بندي خاص خود دايره المعارف دسته بندي شده است. :Introduction اطلاعات مفيدي همچون اهداف كلي نحوه ارزيابي متون كتابشناسيها نحوه استناد و ساختار دايره المعارف را مي توان از طريق اين گزينه به دست آورد. پاره اي مطالب قابل استفاده: منابع وب( Resources :(Web اين گزينه امكان دسترسي به منابع حقوقي و اقتصادي موجود در اينترنت از جمله دايره المعارفها كتابشناسيها گروههاي بحث الكترونيكي ناشران كتابها و نشريات منابع دولتي سايتها انجمنها و ساير منابع را فراهم مي آورد. جستجوي پايگاه كتابشناسي Database) :(Search the Bibliographical امكان جستجوي پايگاه اطلاعات كتابشناسي "دايره المعارف علم اقتصاد و حقوق" را مي دهد. ٧٦

77 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 عنوان سازمان: International Association of Agricultural Economists (IAAE) برگردان عنوان: انجمن بين المللي اقتصاددانان كشاورزي موضوع فعاليت: اين انجمن فرصتي را فراهم مي آورد تا افرادي كه در سراسر دنيا به نوعي با حوزه اقتصاد كشاورزي و چالشهاي مربوط به آن در ارتباط هستند قادر به تعامل و تبادل اطلاعات با يكديگر باشند. هدف از ايجاد اين فرصت ارتقاي موقعيت اجتماعي اقتصادي و رفاهي به ويژه در روستاها است. مقر سازمان: انجمن در شهر ميلواكي ايالات متحده آمريكا قرار دارد. نشاني الكترونيكي: زبان وب سايت: انگليسي معرفي سايت: انجمن بين المللي اقتصاددانان كشاورزي در سال 1929 توسط 50 اقتصاددان حوزه كشاورزي از 11 كشور از جمله كانادا چين دانمارك فنلاند آلمان نيوزيلند نروژ آفريقاي جنوبي ترينيداد انگلستان و ايالات متحده بنا نهاده شد. امروزه اين انجمن تابع شوراي منتخبي از نمايندگان اعضا است. در سراسر دنيا شعبه هاي ملي و منطقه اي متشكل از اعضاي كشورهاي محتلف ايجاد شده كه اهداف انجمن را در كشور يا منطقه خود دنبال مي كنند. هر شعبه يك عضو را به عنوان نماينده به انجمن معرفي مي نمايد. هدف IAAE حل معضلات و مشكلات حوزه اقتصاد كشاورزي از طرق زير است: كاربرد اقتصاد كشاورزي در بهبود موقعيت اجتماعي و اقتصادي روستاها. گسترش دانش و معلومات در زمينه اقتصاد كشاورزي. تسهيل ارتباطات و مبادله اطلاعات بين اقتصاددانان به منظور رفاه روستاها. ٧٧

78 معرفي وبسايتهاي مفيد كنفرانسهاي دوره اي برگزار شده توسط انجمن نيز علاوه بر مطلع كردن اعضا از چالشهاي ملل ديگر موجب ترويج تفاهم چند جانبه و حسن نيت بين آنها مي شود. برخي گزينگان وب سايت: منابع :(Resources) داراي پيوندهايي به انتشارات حوزه اقتصاد كشاورزي انجمنهاي مرتبط با اين حوزه سازمانهاي فعال در اين زمينه وزارت كشاورزي كشورهاي مختلف و غيره مي باشد. كنفرانسها :(Conferences) هر سه سال يكبار انجمن بين المللي اقتصاددانان كشاورزي در شهرهاي اصلي دنيا سميناري برگزار مي كند كه نزديك به هزار نماينده از كشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه در آن شركت مي كنند. به علاوه كنفرانسهاي ديگري نيز توسط انجمن برگزار مي شود. درباره انجمن :(About) اطلاعات مختلفي از جمله اهداف تشكيلات سازماني نحوه انتخاب نماينده ها و... از جمله اطلاعات اراي ه شده در اين بخش است. پاره اي مطالب قابل استفاده: اعضاي انجمن فرصت بحث و تبادل نظر به شيوه هاي مختلف را درباره وقايع مهم بين المللي و موضوعات گوناگون دارند. به عنوان مثال: اعضا مي توانند نشريه Agricultural Economics JOURNAL را در قالب الكترونيكي به صورت رايگان دريافت كنند. اين نشريه در واقع ژورنال علمي انجمن مي باشد و يك شماره از آن به صورت ويژه نامه به كنفرانس بين المللي انجمن اختصاص داده مي شود. :Members Directory اطلاعات تماس اعضاي انجمن را به صورت روزآمد در بر دارد. :Handbook از ديگر امكانات اعضا دسترسي به دستنامه انجمن است كه جزي ياتي همچون خط مشي انجمن عملكرد كميته اجرايي و موضوعات مهم تجاري را شامل مي شود. ٧٨

79 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 6 گروه بحث الكترونيك به اعضا اين امكان را مي دهد كه نقطه نظرات خود را درباره موضوعات مورد علاقه گروه بيان كنند و نظرات ديگران را نيز جويا شوند. :Newsletter هر شش ماه يكبار اطلاعاتي همچون فعاليتها و انتشارات انجمن و نيز وقايع مهم در سطح بين المللي در خبرنامه منتشر مي شود. ٧٩

80

تمام وقت كارشناسي پيوسته زبان وادبيات فارسي 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر تمام وقت كارشناسي پيوسته -

تمام وقت كارشناسي پيوسته زبان وادبيات فارسي 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر تمام وقت كارشناسي پيوسته - - 80202 زبان وادبيات فارسي - 8023 تربيت مترجم زبان انگليسي پاره وقت 80323 تربيت مترجم زبان انگليسي پاره وقت 80203- حقوق 80402- الهيات و معارف اسالمي - فقه ومباني حقوق اسالمي - 80638 علوم تربيتي - مديريت

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to build structural capital of banks in Algeria - A case

المزيد من المعلومات

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية ا والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدراسات العليا والبحث العلمي فعاليات الو حدة 2018 فعا يات علمية

المزيد من المعلومات

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN 10281024 ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic Studies & Observation Unit تشرين الثاني 1028 November أهم المؤشرات

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Departmen

أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Departmen أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN 1025 1023 ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Department كا ىى األول 1022 December أهن الوؤشراث االقتصاديت Major Economic

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد أطر املعاجلة االعالمية لسياسات الرئيس االمريكى باراك اوباما دراسة مقارنة بني قناتني اجلزيرة واحلرة 7 framing analysis حوليات آداب عني مشس - اجمللد )ابريل يونيو ( فاطمة الزهراء Framing analysis for policies

المزيد من المعلومات

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد 3 984/ / م القسم علوم الحاسب اآللى البريد الجامعي الرسمي eeelsharawy@iau.edu.sa الهاتف

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic)

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic) خاتمة وشكر من المهم أن نوضح للقارئ أن هذا الا صدار ناتج عن إعادة صياغة وتجميع لست ورقات عمل أعدها فريق من الخبراء وما تضمنتها من دراسات تفصيلية وللقارئ الذى يرغب فى الرجوع إلى هذه الدراسات عليه أن يتصل

المزيد من المعلومات

أولا – خلفية :

أولا – خلفية : 1 1 2 3 www.omannews.gov.om 6 7 8 9 11 11 12 13 1 1 16 17 18 19 21 21 22 23 2 2 26 املالحق جدول ملحق رقم )1(: التحول الهيكلي في دول الخليج 0111-1991 أنصبة القطاعات من الناتج املحلي الاجمالي )%( الصناعة

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد موقف جامعة الدولة العربية من عملية السالم املصرية اإلسرائيلية - 791 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 97 )يناير مارس 77( ثريا حامد الدمنهوري The Reaction of the League of Arab States towards the Egyptian-Israeli

المزيد من المعلومات

"السيرة الذاتية" د. عبدالمحسن محمد دسوقي علوان أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة كلية إدارة األعمال جامعة البحرين ص ب: مملكة البحرين تليفون: عمل

السيرة الذاتية د. عبدالمحسن محمد دسوقي علوان أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة كلية إدارة األعمال جامعة البحرين ص ب: مملكة البحرين تليفون: عمل "السيرة الذاتية" د. عبدالمحسن محمد دسوقي علوان أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة كلية إدارة األعمال جامعة البحرين ص ب: - 32038 مملكة البحرين تليفون: عمل 97317438587+ بريد إلكتروني: معلومات عامة: جوال 97336725981+

المزيد من المعلومات

خطـــــة المركــــــز التدريبيـــــة خلال شهر كانون ثاني من عام 2004

خطـــــة المركــــــز التدريبيـــــة خلال شهر كانون ثاني من عام 2004 10 / 10 / 1 2 6/20 0 6 FRM-TC-T-01-01 تموز )7( التقييم العقاري Real Estate Appraisal 19/08/2019 /07/2019 Project Management - PMP Course 22/08/2019 31/07/2019 تصميم الشآت الخرسانية Concrete Structure Design

المزيد من المعلومات

ثغر اليمن في الأدب

ثغر اليمن في الأدب جون كيهدي وانتخابات الرئاسة األمريكية / 1690 دراسة تارخيية سيف عبذ الجبار جعفر كلية التربية /جامعة القادسية الخالصة: المقذمة: جملة القادسية للعلوم اإلنسانية 646 Eisenhower Dwight Franklin Roosevelt Nelson

المزيد من المعلومات

مها أحمد حمزة عمير

مها أحمد حمزة عمير االسم: مها أحمد حمزة عمير جهة العمل: قسم اإلحصاء وبحوث العمليات كلية العلوم جامعة الملك سعود المرتبة العلمية: أستاذ مساعد التخصص العام: إحصاء التخصص الدقيق: إحصاء تطبيقي هاتف العمل: ص.ب. 22452 الرياض 11495

المزيد من المعلومات

مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017

مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017 مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017 الفهرس : Contents: 1. المقدمة 1. Introduction 2. الجدول و طريقة التسجيل 2.

المزيد من المعلومات

Microsoft Word EA-ECCM 2.doc

Microsoft Word EA-ECCM 2.doc ال نامج الزم والما للم وع الت لفة والتقدير واعداد ال م ان ة معتمد عالم ا 18-22 March 2018 Kuwait Introduction This 5-day workshop provides the construction professional with a detailed understanding of

المزيد من المعلومات

Template for Program Curriculum Structure

Template for Program Curriculum Structure ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM STRUCTURE FORM خطة البرنامج األكاديمي Submitted by مقدم من Education كلية التربية Psychological Sciences/ Educational Sciences Name of Department / Academic Unit THE ACADEMIC

المزيد من المعلومات

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد 0802 /80/80 أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي لألوراق المالية لعام 5102 بلغ عدد شركات رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 01 شركة مساهمة من أصل 77 شركة مساهمة في السوق لعام 0802 حيث

المزيد من المعلومات

BMS

BMS تموز (7) 28/07/ 04/07/ 11/07/ 27/07/ 06/07/ 06/07/ تصمیم أنظمة إطفاء الحریق Fire Fighting Systems Design 120 16/09/ 10/07/ CCNA (Cisco Certified Network Associate) 27 03/08/ 13/07/ تصمیم الا بنیة العالیة

المزيد من المعلومات

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai . 1 zoudaammar@yahoo.fr. hamzabkf@yahoo.fr Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study aims to investigate on the reality of the securities market in Algeria through

المزيد من المعلومات

اإلحصاءات النقدية والنشاط المصرفي Money & Banking Statistics إحصاءات أسعار الصرف والفائدة Money Market & Exchange Rate Stat. SEPTEMBER 2015 إحصاءات سو

اإلحصاءات النقدية والنشاط المصرفي Money & Banking Statistics إحصاءات أسعار الصرف والفائدة Money Market & Exchange Rate Stat. SEPTEMBER 2015 إحصاءات سو اإلحصاءات النقدية والنشاط المصرفي Money & Banking Statistics إحصاءات أسعار الصرف والفائدة Money Market & Exchange Rate Stat. SEPTEMBER 2015 إحصاءات سوق األسهم Share Market Statistics إحصاءات األرقام القياسية

المزيد من المعلومات

ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : ا

ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : ا ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : الدمام القسم : قسم الرياضيات املسار : العلمي و اإلداري

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx CALL FOR PROPOSALS ل ت ق د ی م د ع و ة ا ل م ق ت ر ح ا ت 6h Global Congress on Renewable Energy and Environment (REE 2018) ا ل م و ت م ر ا ل ع ا ل م ي ا ل س ا د س ح و ل ا ل ط ا ق ة ا ل م ت ج د د ة و ا

المزيد من المعلومات

UNITED NATIONS PUBLICATION - e_escwa_sd_11_5_ea_0.pdf

UNITED NATIONS PUBLICATION - e_escwa_sd_11_5_ea_0.pdf ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA (ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا NATIONAL ACCOUNTS STUDIES

المزيد من المعلومات

104428_last book2010_NEW.indd

104428_last book2010_NEW.indd المص ارف الوطنية NATIONAL BANKS National Banks المص ارف الوطنية في دولة الامارات العربية المتهدة NATIONAL BANKS IN THE UNITED ARAB EMIRATES مرتبة حس ب نس بة ملاءة را س المال RANKING BY CAPITAL ADEQUACY

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم فاعهية خرائط املفاهيم املعسزة بانعروض انتقدميية يف تنمية بعض املفاهيم انعهمية ومهارات انتفكري املعريف ندى طفم انروضة د/ يارا إبراهيم حممد إبراهيم فبعلية خرائط المفبهيم المعسزة ببلعروض التقديمية د/ يبرا

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد الزواج العرف للقاصرات وغ اب المعا ر االجتماع ة دراسة م دان ة بقر ة مصر ة فتح ة الس د الحوت الملخص 681 فتخية الشيد احلوتي The customary marriage of minors and the absence of social standards Field study

المزيد من المعلومات

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد 5510 /50/11 أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي لألوراق المالية لعام 4102 بلغ عدد شركات رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 11 شركة مساهمة من أصل 87 شركة مساهمة في السوق لعام 5512 حيث

المزيد من المعلومات

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبكرة ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM TRUCTURE ORM Degree: Bachelor of Education in Primary Education With Concentrations In Early

المزيد من المعلومات

نموذج فتح حساب استثماري Investment Account Application Client Full Name اسم العميل Y Y Y Y - M M - D D S A R Emirates NBD Ca

نموذج فتح حساب استثماري Investment Account Application Client Full Name اسم العميل Y Y Y Y - M M - D D S A R Emirates NBD Ca Client Full Name اسم العميل Y Y Y Y - M M - D D 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0 0 0 S A R Emirates NBD Capital KSA Licensed By the Capital Market Authority License No. 07086-37 WM@ معلومات عامة General Information

المزيد من المعلومات

Project Scheduling, Planning, Costing & Budgeting (ECCM Workshop 2) Certified Program البرنامج الزمني والمالي للمشروع التكلفة والتقدير واعداد الميزاني

Project Scheduling, Planning, Costing & Budgeting (ECCM Workshop 2) Certified Program البرنامج الزمني والمالي للمشروع التكلفة والتقدير واعداد الميزاني البرنامج الزمني والمالي للمشروع التكلفة والتقدير واعداد الميزانية معتمد عالميا 22 26 July 2019 Paris / France Introduction This 5-day workshop provides the construction professional with a detailed understanding

المزيد من المعلومات

SHAIKH ABDULLA BIN KHALIFA Al KHALIFA SICO DECLARES 5 PER CENT CASH DIVIDEND FOR 2015 Manama, Bahrain 12 March 2016 The Shareholders of Securities & I

SHAIKH ABDULLA BIN KHALIFA Al KHALIFA SICO DECLARES 5 PER CENT CASH DIVIDEND FOR 2015 Manama, Bahrain 12 March 2016 The Shareholders of Securities & I SHAIKH ABDULLA BIN KHALIFA Al KHALIFA SICO DECLARES 5 PER CENT CASH DIVIDEND FOR 2015 Manama, Bahrain 12 March 2016 The Shareholders of Securities & Investment Company (SICO), which is licensed by the

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

المؤشرات القطاعية الربعية دبي Quarterly Sectoral Indicators Dubai الربع الثالث 2018 إدارة المعلومات االقتصادية

المؤشرات القطاعية الربعية دبي Quarterly Sectoral Indicators Dubai الربع الثالث 2018 إدارة المعلومات االقتصادية المؤشرات القطاعية الربعية دبي Quarterly Sectoral Indicators Dubai الربع الثالث 218 إدارة المعلومات االقتصادية الربع الثالث 218 إدارة المعلومات االقتصادية أوال : مؤشر التشيد والبناء الوصف 218 ثانيا : مؤشر

المزيد من المعلومات

ش - الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدة تسجيل شهادات الجودة لجهات المانحة لشهادات ISO التي تم تسجيلها بالهيئة طبقا للقرار الوزاري رقم 4

ش - الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدة تسجيل شهادات الجودة لجهات المانحة لشهادات ISO التي تم تسجيلها بالهيئة طبقا للقرار الوزاري رقم 4 ش - الجهة المانحة الجهة المفوضة في مصر العنوان المسئول التليفون/الفاكس البريد االلكترونى تاريخ التسجيل تاريخ انتهاء التسجيل CB ٢٠١٩/١١/٢٨ ٢٠١٩/٠٢/١٢ JAS-ANZ gic.egypt9@gamail.com 01222392951 0223052396

المزيد من المعلومات

باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده

باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده سال اول شماره سوم پاييز 1387 110 مقد مه باورهاي آخرتنگرانه باورهاي آخرت نگرانه و رابطة آنها با سالمت روان 111 سال اول شماره سوم پاييز 1387 112 و م ا

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام الفرقة 42 79 36 39 42 69 69 62 65 69 45 46 53 46 43 54 9 1 131 117 1 95 16 142 139 1 1 138 17 143 11 64 142 1 124 55 56 51 63 55 58 ابتسام كميل جوهر غبلاير اب ارهيم على اب ارهيم مصطفى احمد باتع عبد الحكيم

المزيد من المعلومات

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية الجامعة األردنية مخطط المادة الد ارسية 1. اسم المادة الصحة النفسية 2. رقم المادة 0105314 الساعات المعتمدة )نظرية عممية( ٣ الساعات الفعمية )نظرية عممية( ٣.3 المتطمبات السابقة/المتطمبات المت ازمنة 4. اإلرشاد

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017( )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017(   )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد 45 عدد يوليو سبتمرب 2017 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علمية حملمة ضد الدولة العثمانية 8051 8055 سم رة عبد الرزاق عبد هللا * كلية اآلداب املستخلص مجيع

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation API/iAPI Transmitting Challenges صعوبات وتحديات تطبيق برنامج تبادل المعلومات المسبقة للمسافرين Ali Al-athbi Qatar Civil Aviation Authority علي طالب العذبي الهيئة العامة للطيران قطر دولة المدني/ ICAO TRIP:

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد العمليات العسكرية لدول احللفاء واحملور فوق األرض الليبية 539 5 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 4 )إبريل يونيه 24( أدريس عبدالصادق رحيل حممود Military Operations OF Allied and Axis Countries on the Libyan

المزيد من المعلومات

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University و ازرة التعليم العالي الجامعة االفت ارضية السوري

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University و ازرة التعليم العالي الجامعة االفت ارضية السوري Syrian Virtual University الجامعة االفت ارضية السورية وثيقة تعريف: تحليل البيانات باستخدام الحاسوب معلومات أساسية: اسم المقرر رمز المقر ر ساعات الجلسات المسجلة ساعات الجلسات المت ازمنة ساعات المذاكرة ساعات

المزيد من المعلومات

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم 1122/21/21 مليار درهم حجم تجارة دولة اإلمارات مع الدول العربية حققت التجارة اإلجمالية للدولة مع بقية الدول العربية زيادة سنوية مقدارها %2 تقريبا حيث شكلت الواردات الجزء األكبر من هذه التجارة وتبقى الزيادة

المزيد من المعلومات

المرأة في الحياة العامة نشرة يومية خاصة بالمؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة..من وضع السياسات إلى صناعة األثر» العدد األول ( 8 ديسمبر ) 2015 تحت ر

المرأة في الحياة العامة نشرة يومية خاصة بالمؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة..من وضع السياسات إلى صناعة األثر» العدد األول ( 8 ديسمبر ) 2015 تحت ر المرأة في الحياة العامة نشرة يومية خاصة بالمؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة..من وضع السياسات إلى صناعة األثر» العدد األول ( 8 ديسمبر ) 2015 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل

المزيد من المعلومات

GCAA FELLOWSHIP TRAINING PLAN 2019 EK-UAE-GCAA/SIAS/EXAC/EK/2019 Page 1 of 22

GCAA FELLOWSHIP TRAINING PLAN 2019 EK-UAE-GCAA/SIAS/EXAC/EK/2019 Page 1 of 22 GCAA FELLOWSHIP TRAINING PLAN 019 Page 1 of عنوان الدورة التدريبية Course Name اللغة عدد المقاعد Numb er of Seats المكان Location التاريخ Date of Course April 019 الرقم Serial مقر انعقاد الدورة Venue مركز

المزيد من المعلومات

Subject

Subject KG 1 Weekly I Plan -28 26th -30th April. 2015 Important Dates this week : Wednesday : Movie Day Every Thursday : Parent Meet and Greet 12:40-1:10 pm LA Letter: v,y Number: 20, 21 Core vocabulary: van,

المزيد من المعلومات

الخطح الذراسيح لمرحلح الثكالوريوس تكليح اآلداب قسم الجغرافيا املنلكة العربية الصعودية وزارة التعليه جامعة األمرية ىورة بيت عبدالرمح اخلطة الدراشية ملر

الخطح الذراسيح لمرحلح الثكالوريوس تكليح اآلداب قسم الجغرافيا املنلكة العربية الصعودية وزارة التعليه جامعة األمرية ىورة بيت عبدالرمح اخلطة الدراشية ملر املنلكة العربية الصعودية وزارة التعليه جامعة األمرية ىورة بيت عبدالرمح اخلطة الدراشية ملرحلة البكالوريوط بكلية اآلداب قسن الجغرافيا للعام الدراسي 1 ه 1 الخطة الدراس ة لمرحلة البكالور وس بكل ة قسم الجغراف

المزيد من المعلومات

Abstract : This study deals with leasing as one of the more appropriate entreprise s financing means. Despite the availability of many fina

Abstract : This study deals with leasing as one of the more appropriate entreprise s financing means. Despite the availability of many fina 4 4 Abstract : This study deals with leasing as one of the more appropriate entreprise s financing means Despite the availability of many financing sources, it is imperative to take into account the modern

المزيد من المعلومات

Kingdom of Saudi Arabia National Commission for Academic Accreditation & Assessment اململكة العربية السعودية اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديم

Kingdom of Saudi Arabia National Commission for Academic Accreditation & Assessment اململكة العربية السعودية اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديم The Course Specifications (CS) Form 5a_Course Specifications _SSRP_1 JULY 2013 Page 1 Course Specifications Institution Date of Report: 6/11/2013 Alyamamah University College/Department: قسم اإلنسانيات

المزيد من المعلومات

Le ‘’French Grant’’ en faveur du secteur privé palestinien

Le ‘’French Grant’’ en faveur du secteur privé palestinien A well known procedure: 32 projects financed between 1993 & 2000 Well known financing tool, with numerous symbolic projects A new agreement signed on April 8th 2010 for 5 M. and extended on December 13th

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الرابعة نظرية المترجمات / الفصل الدراسي االول - العام

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017( )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017(   )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة العجمانية يف تصاوير املخطوطات الرتكية خالل القرن 01 ه/ 01 م دراسة آثارية حضارية

المزيد من المعلومات

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض 1 ذي الحجه 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 نيمسال اول.1 2 ذي الحجه يك 95/6/14.2 3 ذي الحجه دو 95/6/15.3 4 ذي الحجه 95/6/16.4 5 ذي الحجه 95/6/17.5 6 ذي الحجه 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

Banner – Hold Information SOAHOLD

Banner – Hold Information SOAHOLD 1 Financial Aid System Documentation - eservice E-serviceخطوات التقديم لنظام المساعدات عبر ال 2 خطوات التقديم لنظام المساعدات Steps to apply for financial aid 1 Login to the portal http://my.uaeu.ac.ae

المزيد من المعلومات

Lebanon role of parliament in protecting Litani River from pollution

Lebanon role of parliament in protecting Litani River from pollution ندوة إقليمية للبرلمانيين حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 8 بيروت الجمهورية اللبنانية International Parliamentary Conference on Sustainability,

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد املكانز ومنهجية ضبط املصطلحات يف اللغة العربية المكانز ومنهج ة ضبط المصطلحات ف اللغة العرب ة سم ر وسف الدبع )*( محمد عل العناسوة)**( المل صخ 170 حوليات آداب عني مشص - اجمللد 44 )أكتوبر ديشمرب )6102 مسري

المزيد من المعلومات

(المحتويات)

(المحتويات) جمالياث المؤثراث الضوئيت واللونيت في العرض المسرحي أ.م.د.طالب عبد احلشني فرحان كلية اآلداب/ قشم اإلعالم المستخلص: 45 أوال : مشكلة البحح واحلاجة إليى ثانيا : أهمية البحح 1 2 ثالجا : أهداف البحح 1 2 رابعا

المزيد من المعلومات

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who 1 of 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ال الجامعي 022748 040931 041270 050535 051142 051142 070836 070836 071289 080627 081016 081029 081088 081088 081218 081218 081344 090149 090390

المزيد من المعلومات

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Répartition de la fourniture scolaire par matière TC العربیة: المن

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Répartition de la fourniture scolaire par matière TC العربیة: المن TC المنار في اللغة العربیة. منار التاریخ والجغرافیا. في رحاب التربیة الا سلامیة للسنة الا ولى بكالوریا. Français : Le Français méthodique 2de/1er Lecture suivie : La Dame aux camélias Anglais: 1) Think

المزيد من المعلومات