ي إثبات الشهر La confirmation du mois 1 الصوم رشعا اإلمساك عن ش ه و ت البطن والفرج ب ن ي ة يف مجيع الهنار. ]ي ث بت ر م ض

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "ي إثبات الشهر La confirmation du mois 1 الصوم رشعا اإلمساك عن ش ه و ت البطن والفرج ب ن ي ة يف مجيع الهنار. ]ي ث بت ر م ض"

النسخ

1 ي إثبات الشهر La confirmation du mois 1 الصوم رشعا اإلمساك عن ش ه و ت البطن والفرج ب ن ي ة يف مجيع الهنار. ]ي ث بت ر م ض ان ب كامل ش ع بان ثالثني يوم ا إن م غ ال ه ال ل أو ب رؤ ي ة ع د ل ني ل ] ال عدل وامرأتني ]ولو[ ا د ع ي ا الر ؤ ي ة ]ب ص ح و ب م ص [ أي بدل كبري ف يثبت به وال تر د شها د تام ل ل ت م ة ]فإن اكنت السامء ص و ا بعد ثالثني يوم ا من رؤي تام ومل ير ك ذ ب أو[ يثبت ]برؤية جامعة مستف يضة[ أي منترشة ع د دمه عد د الت و اتر ال ميكن ت و اطؤمه عىل الك ذب. ]وال يثبت رمضان بقول من ج م. 1 ورؤية الهالل هنارا لليةل املقبةل ] فيسمتر مفطرا إن اكن يف آخر ش ع ب ان وصامئا إن اكن يف وق يل إال آخر رمضان. ]وم ع وجوب الصوم ل ك واحد من سائر البال د[ القريبة والبعيدة 2 3 البعيدة ج د ا. لكن يستحيل أن يرشع أهل األرض مجيعا يف الصوم يف وقت واحد ألن األرض كو ر ي ة وتدور عىل نفسها فبعضها يف الليل وبعضها اآلخر يف الهنار يف وقت واحد. فلو غربت الشمس يف مالزياي يوم التاسع والعرشين من شعبان ف ش ه د أهلها هالل رمضان ثبت يف حقهم وأهل ف ر ن س ا ما زالوا يف اليوم األخري من ش ع ب ان فرؤية أهل مالزياي يف حق أهل فرنسا هنارية ف يث ب ت هبا هلم رمضان ل ل ي ل ت م امل ق ب ةل. وك ذكل إن غربت الشمس يف فرنسا يوم التاسع والعرشين من ش ع ب ان ومل ي ش ه د أه ل هالل رمضان وال أهل ال بدل ان املاورة حىت طلع الف جر يف فرنسا فهو صبيحة اليوم الثالثني من شعبان ألهلها مث إن ثبت املدونة كتاب الصيام يف اذلي رأى هالل رمضان وحده: "ق ال اب ن م ه د ي ع ن سف ي ان عن م ن صور ع ن أ ب و ائ ل ق ا ل ك ت ب إل ي ن ا ع ر أ ن األ ه ةل ب ع ضه ا أ ك ر م ن ب ع ض ف إ ذ ا ر أ ي ت ال ه ال ل هن ار ا ف ال ت ف ط روا ح ىت ت م سوا إال أ ن ي ش ه د ر جال ن مس ل م ان أ هن م ا أ ه ال ه ب أل م س ع ش ي ة. ق ال اب ن و ه ب و أ خ ر ي ن يونس ب ن ي ز يد ع ن اب ن ش ه اب ع ن س ال م ب ن ع ب د ا لل ب ن ع ر إن ن س ا ر أ و ا ه ال ل ال ف ط ر هن ار ا ف أ م ت ع ب د ا لل ب ن ع ر ص ي ام ه إ ل الل ي ل و ق ا ل ال ح ىت ير ى م ن ح ي ث ير ى ب لل ي ل. ق ال اب ن و ه ب و أ خ ر ي ن ر ج ال م ن أ ه ل ال ع ل ع ن ع ر ب ن ال خ ط اب و عث م ان ب ن ع ف ان و ع ي ل ب ن أ ب ط ال ب و ع ب د ا لل ب ن م س عو د و م ر و ان ب ن ال ح و ع ط اء ب ن أ ب ر ب ح م ث ل ق ال اب ن م س عو د إن م ا م ج ر اه يف الس م اء و ل ع ل أ ب ني س ا عت ئ ذ و إ ن م ا ال ف ط ر م ن ال غ د م ن ي و م ير ى ال ه ال ل". 2 كتاب اجلامع ملسائل املدونة بب يف الصوم والفطر للهالل والشها دة ف يه ومن رآه وحده: " قال ماكل يف املموعة: وإذا صام أهل بدل مث جاءمه أن أهل بدل غريمه صاموا قبلهم ف إ ن ا ستو ق ن ذكل ف ل قضوا". 3 وق يل يف غري امل ذهب املاليك بلرؤية انللية: "ح د ث ن ا مح م د و هو اب ن أ ب ح ر م ةل ق ال أ خ ر ي ن كر ي ب أ ن عن أم ال ف ض ل ب ع ث ت ه إ ل مع او ي ة ب لش ام ق ال ف ق د م ت الش ام ف ق ض ي ت ح اج ت ا و اس ت ل ع ي ل ه ال ل ر م ض ان و أ ن ب لش ام ف ر أ ي ت ال ه الل ل ي ةل ال جمع ة مث ق د م ت ال م د ين ة يف آخ ر الش ه ر ف س أ ل ن ع ب د ا لل ب ن ع ب اس مث ذ ك ر ال هال ل ف ق ال م ىت ر أ ي ت ف قل ت ر أ ي ن اه ل ي ةل ال جمع ة ق ال أ ن ت ر أ ي ت ه ل ي ةل ال جمع ة قل ت ن ع م و ر آه الن اس ف ص اموا و ص ام مع او ي ة ق ال ل ك ن ر أ ي ن اه ل ي ةل الس ب ت ف ال ز ز ال ن صوم ح ىت ز ك ل ث ال ث ني ي و م ا أ و ز ر اه ف قل ت أ و ال ت ك ت ف ي ب رؤ ي ة مع او ي ة و أ ص اب ه ق ال ال ه ك ذ ا أ م ر ن ر سول ا لل ص ىل ع ل ي ه و س ل " رواه النسا. 1

2 هالل رمضان يف أمرياك برؤيته بأهلها إذا غربت الشمس عندمه فهيي يف حق أهل فرنسا رؤية هنارية ي ث ب ت هبا رمضان ل ل ي ل ت م املقبةل ف يكون أهل أمرياك صامئني وأهل فرنسا يف شعبان مفطرين حىت تغيب الشمس عندمه. Le jeûne est dans la charî ah l abstention des désirs du ventre et du sexe accompagnée d intention durant la totalité du jour. [Ramadân est confirmé en complétant cha bân trente jours si le croissant est caché, ou par la vision de deux probes] pas un probe et deux femmes [et même si] ils revendiquent la vision lorsque [le ciel est dégagé dans un misr] c est-à-dire une grande ville, il est donc confirmé par cela et on ne rejette pas leur témoignage par cause de suspicion ; [si le ciel est dégagé trente jours après leur vision et qu on ne le voit pas, on les traite de menteurs, ou] on le confirme [par la vision répandue d un groupe] à savoir propagée, alors que leur nombre est celui du tawâtour, ne permettant leur connivence pour le mensonge. [On ne confirme pas ramadân par les dires d un astronome. La vision du croissant en journée est pour la nuit suivante 4 ] on continue donc à ne pas jeûner si on est à la fin de cha bân, et à jeûner si on est à la fin de ramadân. [L obligation du jeûne englobe toute personne dans tout pays] proche ou lointain 5, et il est dit sauf le très lointain 6. Mais il est impossible que tous les gens de la terre commencent à jeûner au même moment car la terre est sphérique et qu elle tourne sur elle-même ; elle est partiellement dans la nuit et partiellement dans le jour en même temps. Si le soleil se couche en Malaisie le vingt-neuvième jour de cha bân et que ses habitants voient le croissant de ramadân, il est confirmé pour eux alors que les gens de France sont toujours dans le dernier jour de cha bân ; la vision des gens de Malaisie est pour les gens de France une vision diurne ; ramadân est confirmé par celle-ci pour eux pour leur prochaine nuit. De même, si le soleil se couche en France le vingt-neuvième jour de cha bân et que ses habitants ne voient pas le croissant de ramadân, ni les gens des 4 Almoudawwanah, livre du jeûne, au sujet de celui qui voit le croissant de ramadân seul : «Ibn Mahdiyy a dit an Soufyân an Mansôur an abî Wâ il qu il a dit : Oumar nous écrivit : certains croissants sont plus gros que d autres ; lorsque vous voyez le croissant en journée, ne rompez pas jusqu à ce que le soir vienne, à moins que deux hommes musulmans attestent l avoir vu la veille au soir. Ibn Wahb a dit : Yousôuf ibn Yazîd m a informé an ibn Chihâb an Sâlim ibn abd Allâh ibn Oumar que des gens virent le croissant de la rupture en journée ; abd Allâh ibn Oumar compléta son jeûne jusqu à la nuit et dit : non, jusqu à ce qu on le voit par le fait qu on le voit la nuit. Ibn Wahb a dit : des hommes parmi les gens de science m ont dit selon Oumar ibn Alkhattâb, Outhmân ibn Affân, Aliyy ibn abî Tâlib, abd Allâh ibn Mas ôud, Marwân ibn Alhakam et Atâ ibn abî Rabâh, la même chose. Ibn Mas ôud a dit : ainsi est sa trajectoire dans le ciel ; peut-être est-il plus évident à ce moment-là, mais la rupture n est que le lendemain du jour où on a vu le croissant». 5 Livre regroupant les questions de la Moudawwanah, chapitre du jeûne et de la rupture par le croissant et le témoignage à son sujet et celui qui le voit seul : «Mâlik a dit dans Almajmôu ah : si les gens d un pays jeûnent puis que leur parvient que les gens d un autre pays ont jeûné avant eux, si cela est certain qu ils récupèrent». 6 Il est dit dans autre que la voie mâlikiyy que la vision est régionale : «Mouhammad nous a informé, et c est le fils d abôu Harmalah, il a dit : Kourayb m a informé selon oumm Alfadl qu elle l envoya à Mou âwiyah au Châm. Il dit : j arrivai au Châm et réglai son affaire, et le croissant de ramadân m apparut alors que j étais au Châm ; je vis le croissant la nuit du vendredi, puis revins à Almadînah à la fin du mois. Abd Allâh ibn Abbâs me questionna puis évoqua le croissant et dit : quand l avez-vous vu? Je dis : nous l avons vu la nuit du vendredi. Il dit : toi, tu l as vu la nuit du vendredi? Je dis : oui, et les gens le virent, jeûnèrent, et Mou âwiyah jeûna. Il dit : mais nous l avons vu la nuit du samedi ; nous ne cessons de jeûner jusqu à compléter trente jours ou que nous le voyons. Je dis : la vision de Mou âwiyah et de ses compagnons ne te suffit-elle pas? Il dit : non ; c est ainsi que nous a ordonné l Envoyé d Allâh, bénédiction et salut d Allâh sur lui». Rapporté par Annasâ iyy. 2

3 pays environnants, jusqu à ce que l aube se lève en France, cela est pour ses habitants le matin du trentième jour de cha bân, puis si le croissant de ramadân est confirmé en Amérique car ses habitants l ont vu lorsque le soleil s est couché chez eux, cela est pour les gens de France une vision diurne qui confirme ramadân pour leur prochaine nuit ; les gens d Amérique jeûnent alors que les gens de France sont toujours en cha bân sans jeûner jusqu à ce que le soleil se couche chez eux وأعلنت السعو دية واإلمارات دخول رمضان إذا غابت علهيم الشمس اليوم الثالث والعرشين من آبريل أ ل ف ني وعرشين مد ع ني رؤية الهالل ونرشوا صو ر ا ال ت ظ ه ره كام ترى مع أهنا ا ت ذ ت بهاز استشعار ي ظ ه ر األشيا ء بشلك مف ر ط ح يث مل تكن تراها العني ولو بملنظار. مث صو ر الهالل يف اك ل يفور ن ي ا بعد أكرث من إحدى عرش ة ساعة من غروب الشمس يف السعو دية وقد طلع الف جر يوم الرابع والعرشين يف فرنسا فتكل الرؤية الهنارية تثبت ألهلها دخول رمضان لليوم اخلامس والعرشين ويؤكد ذكل رؤية الهالل حق يقة لي ةل يوم الرابع والعرشين يف البحرين واجلزائر وب ر يط ان ي ا واملغرب كام ترى إال أن موريتانيا أعلنت رؤية الهالل ليةل يوم الثالث والعرشين حني اكنت فرنسا يف الليل فاكن اليوم األول لرمضان الرابع والعرشين اعامت دا عىل رؤي تم إال أهنم مل ينرشوا صورة تؤكد دعوامه. L Arabie saoudite et les Emirats annoncèrent le début de ramadân lorsque le soleil se coucha chez eux le vingt-trois avril deux-mille-vingt en prétendant la vision du croissant, et diffusèrent des photos qui ne le font pas voir comme tu le constates, alors qu elles ont été prises par caméra CCD qui fait apparaitre les choses d une façon excessive, puisque l œil ne les verrait pas, même avec un télescope. Puis on photographia le croissant en Californie après plus de onze heures après le coucher du soleil en Arabie, alors que l aube du vingt-quatrième jour était levée en France ; cela est donc une vision diurne qui confirme pour ses habitants le commencement de ramadân pour le vingt-cinq, et cela est appuyé par la vision réelle du croissant la nuit du vingt-quatre aux Bahraïn, en Algérie, au Royaume-Uni et au Maroc comme tu le constates, si ce n est que la Mauritanie annonça la vision du croissant la nuit du vingttrois, alors que la France était dans la nuit ; le premier jour de ramadân fut donc le vingt-quatre en prenant en compte leur vision, si ce n est qu ils n ont pas diffusé de photo confirmant leur revendication. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Epitre sur le sens du Tâghût Chaykh Muhammad ibn Abdel-Wahhâb 1

Epitre sur le sens du Tâghût Chaykh Muhammad ibn Abdel-Wahhâb   1 Chaykh Muhammad ibn Abdel-Wahhâb 1 ب س م هللا الر ح م ن الر ح ي م ا ع ل م رح مك هللا ت عال ى أ ن أ و ل ما ف رض هللا عل ى ا ب ن آدم الك ف ر ب الطاغ وت و اإل يمان ب ا لل و الدل يل ق و له تعالى :و ل ق د ب

المزيد من المعلومات

Arabe - année niveau 3/4 شجرة احلكم - توفيق احلكيم : 1 n Texte Vocabulaire connexe : 1.

Arabe - année niveau 3/4 شجرة احلكم - توفيق احلكيم : 1 n Texte Vocabulaire connexe : 1. Arabe - année 2011-2012 - niveau 3/4 شجرة احلكم - توفيق احلكيم : 1 n Texte Vocabulaire connexe : 1. http://langues.univ-paris1.fr/uoharabe/lexique/lexiquereligions/lexiquereligions.pdf 2. http://langues.univ-paris1.fr/uoharabe/lexique/lexiquesc-po/lexiquesc-po.pdf

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants أفريل 2019 Avril 2019 ماي Mai 2019 / 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérie

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants أفريل 2019 Avril 2019 ماي Mai 2019 / 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérie P 14 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants أفريل 219 Avril 219 ماي Mai 219 / 219 1 جوان 1 Juin 219 / 219 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l extérieur

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commer

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commer P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 جويلية Juillet 2019 / 2019 10 أوت 10 Aout 2019 / 2019 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commerce

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commerce P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 جوان Juin 2019 / 2019 10 جويلية 10 juillet 2019 / 2019 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جويلية 2019 Juillet 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du C

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جويلية 2019 Juillet 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du C P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جويلية 2019 Juillet 2019 اوت Aout 2019 / 2019 سبتمبر 10 Septembre 2019 / 2019 1 خ% Les résultats des échanges commerciaux de

المزيد من المعلومات

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018 P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018 Durant les neuf premiers mois de l année 2018, les échanges

المزيد من المعلومات

VerbesArabes-A2

VerbesArabes-A2 ف ع لا فع لا ف ع لا فع لا فع و لا فع ا لا ا لم ص د ر ا لن ح و ٱ لع ر ب لا فع ا ا ي ل ٱ لا و ل ي http://perso.orange.fr/mementoslangues/ mementoslangues@orange.fr ا لف ع ل ا لم ص د ر Boire فع ا لا Boisson

المزيد من المعلومات

Connecteurs logiques français - arabe Ghalib Al-Hakkak (février-mai 2012) MAJ 1 er mars 2019 source en français : Wikipedia Addition et و و إ ضافة إىل

Connecteurs logiques français - arabe Ghalib Al-Hakkak (février-mai 2012) MAJ 1 er mars 2019 source en français : Wikipedia Addition et و و إ ضافة إىل source en français : Wikipedia Addition et و و إ ضافة إىل ذ ل ك ث م ل ي س ه ذا و ح س ب ب ل و... ف و ق ذ ل ك و ك ذ ل ك أي ضا de plus, en outre puis non seulement... mais encore de surcroît ainsi que également

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of night work on family life of workers in the health sector

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102 أوت 1 Sur un an, la production industrielle du mois de Mai 2017 a enregistré une baisse de 0,1%.

المزيد من المعلومات

مخطط متعلق بمناقشة رسائل الدكتوراه

مخطط متعلق بمناقشة رسائل الدكتوراه بكلية بطاقة معلومات (اللقب (السم مخطط متعلق بمناقشة مذكرة الماجستير العلوم القتصادية و ) عربي يوسفي ) عربي سامية (اللقب (فرنسي YOUCEFI (السم (فرنسي Samia التجارية و علوم التسيير youcefi.samia@yahoo.com

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 نوفمبر Novembre 2017 جانفي Janvier 2017 1 Sur un an, la production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4%

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 1 La production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4% durant l année 2017. Au cours de l année 2017,

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - note ipi 11 m 16 fr11new - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software,

Microsoft Word - note ipi 11 m 16 fr11new - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software, نشرية ا حصاي ية P0103 Publication Statistique P0103 المو شر نتاي ج الشهري للا نتاج الصناعي نوفمبر 2016 Résultat de l indice de la Production Industrielle Novembre 2016 النشرية القادمة ديسمبر 2016 التاريخ

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur à prix Courant نوفمبر 2018 Novembre 2018 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Com

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur à prix Courant نوفمبر 2018 Novembre 2018 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Com P 14 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur à prix Courant نوفمبر 218 Novembre 218 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l extérieur aux prix courants durant les onze

المزيد من المعلومات

LE JOUR D’ACHOURA

LE JOUR D’ACHOURA أما أهيا بعد فاتقوا هللا - عباد هللا - وراقبوه واذك روا أنمك م القوه موقوفون بني يديه ي و م ت م ل ن ف س لن ف س ش ي ئ ا و ا ل م ر ي و م ئذ لل الانفطار: 91 املسلمون ل التذكي بأايم هللا اخلال ة والوقو ف أمام

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 Indice De La Production Industrielle 2016 جانفي Janvier 201

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 Indice De La Production Industrielle 2016 جانفي Janvier 201 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 جانفي Janvier 2017 مارس Mars 2710 1 Sur un an, la production industrielle a enregistré une baisse de 1,8% au cours

المزيد من المعلومات

الـسّــكنـى

الـسّــكنـى شركة " الس كنى" شركة خفية اإلسم رأس مالها 055055055 دينارا المقر اإلجتماعي : 64 نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 2501 تونس السجل التجاري : تونس B 131251996 إستدعاء للجلسة العامة العادية إن السادة المساهمين

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 1 augmentation de 1,8% au cours du mois de juin 2018 en glissement annuel. Au cours du mois de juin 2018, la production

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur à prix Courant ديسمبر 2018 Décembre 2018 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Com

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur à prix Courant ديسمبر 2018 Décembre 2018 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Com P 14 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur à prix Courant ديسمبر 218 Décembre 218 1 فيفري Février 218 / 218 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l extérieur aux prix

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - kh973_AR_FR_A.docx

Microsoft Word - kh973_AR_FR_A.docx خطبة اجلمعة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٨ املوافق ٢ رمضان ١٤٣٩ ه ماذا ينب يغ للمو م ن أن فعمل يف نها ر رمضان كره د يه ون ش د ه ون ستغ فره ون ستعينه ون سته وغعوذ با من إن احلم د الله حن م ه ومن يض لل فلا ه ادي ن ف

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - note ipi 6 m 16 juin fr.docx - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software,

Microsoft Word - note ipi 6 m 16 juin fr.docx - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software, نشرية ا حصاي ية P0103 Publication Statistique P0103 نتاي ج المو شر الشهري للا نتاج الصناعي جوان 2016 Résultat de l indice de la Production Industrielle Juin 2016 النشرية القادمة جويلية 2016 التاريخ المرتقب

المزيد من المعلومات

1 ère Collège_CE7 Devoir Surveillé n : 1A-S1-Ar 15/10/2010 Page : 1/1 Exercice.1 calculer en écrivant les étapes intermédiaires A = B = 3 +

1 ère Collège_CE7 Devoir Surveillé n : 1A-S1-Ar 15/10/2010 Page : 1/1 Exercice.1 calculer en écrivant les étapes intermédiaires A = B = 3 + ère ollège_e evoir Surveillé n : -S-r // Page : / = + = + = 4 + 4 4 + 4 التم ين أحسب ما يلي مع كتابة الم احل الوسطية =. = ( + 4) = 4 التم ين. أحسب ما يلي مع كتابة الم احل الوسطية points) 4) = + ( ) = (

المزيد من المعلومات

وزارة التعميه العالي والبحث العمني جامعة حمند خيضر بسكرة - كمية العموو االقتصادية والتجارية وعموو التسيري مالية خمرب بنوك وإدارة األعنال حوكمة الشركات

وزارة التعميه العالي والبحث العمني جامعة حمند خيضر بسكرة - كمية العموو االقتصادية والتجارية وعموو التسيري مالية خمرب بنوك وإدارة األعنال حوكمة الشركات وزارة التعميه العالي والبحث العمني جامعة حمند خيضر بسكرة - كمية العموو االقتصادية والتجارية وعموو التسيري مالية خمرب بنوك وإدارة األعنال حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املالي واإلداري 2012 07-06 rafiaa02@yahoo.fr

المزيد من المعلومات

Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne arabe niveau B1/B Ghalib Al-Hakkak MAJ 30 mars 2009 Exercice : remploi de vocabul

Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne arabe niveau B1/B Ghalib Al-Hakkak MAJ 30 mars 2009 Exercice : remploi de vocabul Exercice : remploi de vocabulaire Compléter NB : uniquement à partir de la liste proposée. - 1 صديقي العزيز عبد الكرمي - إني... إلى مساعدتك في مشروعي اجلديد. فاملشروع كما... يتطلب... التكنولوجيا األلكترونية

المزيد من المعلومات

مدارس إحسان الخاصة

مدارس إحسان الخاصة الئحة كتب المستوى األول لون الوزرة األبيض لإلناث و األزرق للذكور. ورقة. دفتر التربية اإلسالمية 24 50 ورقة. دفتر األنشطة المنزلية المحفوظات 24 ورقة ( أعمال تطبيقية( - كتابي في اللغة العربية ( القراءة(.

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - compresse 5 mois 2017

Microsoft Word - compresse 5 mois 2017 P 0104 نتائج التجارة الخارجية Résultat du commerce Extérieur ماي 2017 Mai 2017 جوان 2017 juin 2017 / 12 جويلية 12 Juillet 2017 / 2017 1 Les flux des échanges commerciaux de la Tunisie avec l extérieur

المزيد من المعلومات

L خمسون سؤاال وجوابا في العقيدة et sur 1

L خمسون سؤاال وجوابا في العقيدة   et sur   1 L خمسون سؤاال وجوابا في العقيدة 1 Question 1: ما األصول الثالثة التي يجب على اإلنسان معرفتها Quels sont les trois fondements que l homme doit connaître? معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى هللا عليه

المزيد من المعلومات

LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE EN ISLAM

LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE EN ISLAM من احلقائق الثابتة أن ا إلنسان مدين بطبعه يعيش داخل جامعة وجممتع وأمة ويصعب عليه أن يعيش منفردا عن الناس. كام يصعب عليه أن يستقل بنفسه يف حتصيل مطالب احلياة فهو حباجة إاىل املساعدة لن القصور يف طبعه والعجز

المزيد من المعلومات

Programme Beni Mellal

Programme Beni Mellal مركز أفكار للد ارسات والا بحاث ومركز د ارسات المعرفة والحضارة ومختبر المقاصد والحوار للد ارسات والا بحاث بكلية الا داب بني ملال ومؤسسة هانس ازيدل الا لمانية ينظمون Afkaar Center for Studies and Research

المزيد من المعلومات

كيفية دعوة امللحدين إىل ا لل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة أتليف الفقري إىل ا لل تعاىل د. سعيد بن علي بن وهف القحطاين Par Shaykh Saîd Ibn Wahf Al-Qahtânî

كيفية دعوة امللحدين إىل ا لل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة أتليف الفقري إىل ا لل تعاىل د. سعيد بن علي بن وهف القحطاين Par Shaykh Saîd Ibn Wahf Al-Qahtânî كيفية دعوة امللحدين إىل ا لل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة أتليف الفقري إىل ا لل تعاىل د. سعيد بن علي بن وهف القحطاين Par Shaykh Saîd Ibn Wahf Al-Qahtânî Qu ALLAH lui fasse Miséricorde Traduction : Dr. Nabil

المزيد من المعلومات

Les mois Rajab ces règles et chaabane ces mérites

Les mois Rajab ces règles et chaabane ces mérites أما بعد أهيا الحبة يف هللا حنن اليوم يف الثاين والعرشين من شهر رجب اذلي أوشك أن مييض مث يليه شهر شعبان. نسأل هللا تعاىل ان يبلغنا رمضان وي وفقنا لصيامه وقيامه امياان واحتسا ب قال تعاىل و ت ك ل ال ا يم

المزيد من المعلومات

Les mérites du mois de Ramadane Par l imâm Ibn Rajab Al-Hanbalî ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي ρ قال) :كل عمل ابن آدم له الحسنة بع

Les mérites du mois de Ramadane Par l imâm Ibn Rajab Al-Hanbalî ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي ρ قال) :كل عمل ابن آدم له الحسنة بع Les mérites du mois de Ramadane Par l imâm Ibn Rajab Al-Hanbalî ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي ρ قال) :كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال عز وجل :إال الصيام فإنه

المزيد من المعلومات

ص ) Le Suicide En François اللغة الفرنسية Ni la richesse, Ni le pouvoir et Ni qui conque ne pourraient nous épargner lors d un grand choc alors qui po

ص ) Le Suicide En François اللغة الفرنسية Ni la richesse, Ni le pouvoir et Ni qui conque ne pourraient nous épargner lors d un grand choc alors qui po ص ) Le Suicide En François اللغة الفرنسية Ni la richesse, Ni le pouvoir et Ni qui conque ne pourraient nous épargner lors d un grand choc alors qui pourrait nous aider en cas de grand malheur? Nous avons

المزيد من المعلومات

User experience أحميني فيما تتمثل خدمة أحميني تهدف الخدمة إلى تسهيل عملية انخرط المرأة الريفية في نظام التغطية االجتماعية من خالل تمكينها من التسجيل ع

User experience أحميني فيما تتمثل خدمة أحميني تهدف الخدمة إلى تسهيل عملية انخرط المرأة الريفية في نظام التغطية االجتماعية من خالل تمكينها من التسجيل ع User experience أحميني فيما تتمثل خدمة أحميني تهدف الخدمة إلى تسهيل عملية انخرط المرأة الريفية في نظام التغطية االجتماعية من خالل تمكينها من التسجيل عن بعد بواسطة الهاتف الجوال التصاالت تونس ود ون الحاجة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - vaccances

Microsoft Word - vaccances وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ا م البواقي 2017 07/02/ ننهي ا لى علم العمال الراغبين بالاصطياف بسوسة شط مريم الخدمات الاجتماعية قصد الحجز وذالك ابتداء من يوم الثلاثاء ا لى غاية يوم الا حد 2017 07/11/

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - compresse 11 mois 2017c

Microsoft Word - compresse 11 mois 2017c P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur à prix Courant نوفمبر 2017 Novembre 2017 ديسمبر Décembre 2017 / 2017 12 جانفي 12 janvier 2018 / 2018 1 Les résultats des échanges commerciaux

المزيد من المعلومات

JustPaste.it/Le_retour_du_Dinar_dOr

JustPaste.it/Le_retour_du_Dinar_dOr Downloaded from: justpaste.it/le_retour_du_dinar_dor عودة الدينار الذهبي والدرهم الفضي Le retour du Dinar d Or et du Dirham d Argent Louange à Allah le tout miséricordieux Il n'ya de divinité quallah J'atteste

المزيد من المعلومات

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECH

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECH REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AVANCEES AVIS D INSERTION EN LANGUE ARABE

المزيد من المعلومات

Royaume du Maroc Ministère de l Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Univ

Royaume du Maroc Ministère de l Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Univ AVIS Le Doyen de la de annonce aux étudiants titulaires d une licence en Sciences Economiques et Gestion et/ou en Droit, ou d un diplôme reconnu équivalent dans le domaine sélectionné, l ouverture des

المزيد من المعلومات

CHAPITRE VI CONSTRUCTION ET FONCIER الخامس الفصل البناء والعقار

CHAPITRE VI CONSTRUCTION ET FONCIER الخامس الفصل البناء والعقار CHAPITRE VI الخامس الفصل البناء والعقار 2 6-1 Autorisations de construire délivrées رخص البناء المسلمة من طرف 1-6 par les communes urbaines de la région الجماعات الحضرية للجهة Année 2009 9002 سنة Surface

المزيد من المعلومات

Les dangers de passer la nuit sans dormir 2

Les dangers de passer la nuit sans dormir 2 اكن عليه الصالة والسالم يذم السهر وحيذر منه ويزجر عنه فعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قال: اكن رسول هللا جيدب لنا السمر بعد العشاء. أخرجه أمحد وغريه. ومعىن )جيدب( أي: يذم ويعيب وحيذر. وقال عليه الصالة

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم خطبة الجمعة لتاريخ ٢٠١٦/٥/١٣ الموافق ٦ شعبان ١٤٣٧ ه لقنوام وتاكم إن احلم د هلل ن مده ون ستع ينه ون ست هديه ون شكره ونعوذ باهلل م ن شرور أنفس نا وم ن سيئات أ عمالنا م ن ي هد اهلل فال مضل له وم ن ي ضل ل

المزيد من المعلومات

Cahier des charges Achats Groupés 2007

Cahier des charges Achats Groupés 2007 3/3 3-3 - 3 3 33 : 71 6 996/ 71 61 315 71 6 11 - - 3 3 www.uma.rnu.tn 67-5 3 3 3 33 - - 3 : (Université de la Manouba) 5 3 6 3 (Les formulaires de réponses) Aspect service - - (Prospectus Techniques) Marqueur

المزيد من المعلومات

شهادات من القلب مبناسبة اليوم العاملي للتطو ع أهال وسهال فيكم بعيلتكم عيلة سيزوبيل 5 كانون األول سنة مرت من عمر سيزوبيل رافقنا حاالت كترية من

شهادات من القلب مبناسبة اليوم العاملي للتطو ع أهال وسهال فيكم بعيلتكم عيلة سيزوبيل 5 كانون األول سنة مرت من عمر سيزوبيل رافقنا حاالت كترية من شهادات من القلب مبناسبة اليوم العاملي للتطو ع أهال وسهال فيكم بعيلتكم عيلة سيزوبيل 5 كانون األول 2018 42 سنة مرت من عمر سيزوبيل رافقنا حاالت كترية من أوالد مصابني بإعاقة مع ع ي لهم. واجهنا صعوبات كترية

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Forum du Futur منتدى المستقبل أفاق النمو االقتصادي والخيارات االقتصادية واالجتماعية الكبرى في تونس Perspectives de Croissance Economique et Choix Fondamentaux Economiques et Sociaux en Tunisie Mustapha

المزيد من المعلومات

P 0104 نتائج التجارة الخارجية Résultat du commerce Extérieur أكتوبر 1027 Octobre 2017 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commerce نوفمبر No

P 0104 نتائج التجارة الخارجية Résultat du commerce Extérieur أكتوبر 1027 Octobre 2017 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commerce نوفمبر No P 0104 نتائج التجارة الخارجية Résultat du commerce Extérieur أكتوبر 1027 Octobre 2017 نوفمبر Novembre 2017 / 7102 17 ديسمبر 07 décembre 2017 / 7102 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie

المزيد من المعلومات

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي 41 6142 6142 أ ب Summray: The study aims to investigate school sborts as far as physics

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Sciencespo-langue-arabe.doc

Microsoft Word - Sciencespo-langue-arabe.doc Coller votre code barre ci-dessous ADMISSION AU COLLEGE UNIVERSITAIRE Mercredi 29 juin 2011 ARABE durée de l épreuve : 3h IMPORTANT Le sujet est paginé de 1 à 4. Veuillez vérifier que vous avez bien toutes

المزيد من المعلومات

0Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة : المنار في ال

0Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة : المنار في ال 0Etablissement ELARAKI Année scolaire : 20182019 TC العربیة : المنار في اللغة العربیة. الاجتماعیات : منار التاریخ والجغرافیا. الا سلامیات : في رحاب التربیة الا سلامیة. الفلسفة : في رحاب الفلسفة. Français

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ  - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية الاجتماعي و الضمان وزارة العمل و التشغيل لدعم تشغيل الشباب الوآالة الوطنية AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A L EMPLOI DES JEUNES 1996 و سنة الوآالة الوطنية لدعم تشغيل

المزيد من المعلومات

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة: المنار في اللغ

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة: المنار في اللغ TC العربیة: المنار في اللغة العربیة. الاجتماعیات: منار التاریخ والجغرافیا. الا سلامیات: في رحاب التربیة الا سلامیة للسنة الا ولى بكالوریا. الفلسفة: في رحاب الفلسفة. Français : Le Français méthodique 2de/1er

المزيد من المعلومات

اململكة املغربية مؤسسة الاعامل الاجامتعية للتعلمي اجلديدة تعلن مؤسسة ا ألعامل الاجامتعية للتعلمي ابجلديدة أأهنا فتحت ابب التسجيل لعمرة املودل النبوي ل

اململكة املغربية مؤسسة الاعامل الاجامتعية للتعلمي اجلديدة تعلن مؤسسة ا ألعامل الاجامتعية للتعلمي ابجلديدة أأهنا فتحت ابب التسجيل لعمرة املودل النبوي ل اململكة املغربية مؤسسة الاعامل الاجامتعية للتعلمي اجلديدة تعلن مؤسسة ا ألعامل الاجامتعية للتعلمي ابجلديدة أأهنا فتحت ابب التسجيل لعمرة املودل النبوي لسنة 6 ه 562 م مدة الرحةل 62 يوما وفق ثالث مستوايت :

المزيد من المعلومات

Summer booklet English Grade 3

Summer booklet English Grade 3 Summer booklet English Grade 3 Comparative and superlative adjectives Write the correct adjective in the blank space. Use the diagram to write about your summer vacation. Write complete sentences.

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بسم هللا الرحمن الرحيم مقتطفات من تقرير السلطة العليا حول التغطية اإلعالمية لالنتخابات الرئاسية يونيو 2019 يونيو 2019 1 تلفزيون I. موريتانيا 1.2.2 التغطية اإلعالمية

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة كلية اآلداب و اللغات قسم األدب واللغة العربية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة كلية اآلداب و اللغات قسم األدب واللغة العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة كلية اآلداب و اللغات قسم األدب واللغة العربية رقم اإليداع:... الرقم التسلسلي:... إعداد: بحث مقدمة

المزيد من المعلومات

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Répartition de la fourniture scolaire par matière TC العربیة: المن

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Répartition de la fourniture scolaire par matière TC العربیة: المن TC المنار في اللغة العربیة. منار التاریخ والجغرافیا. في رحاب التربیة الا سلامیة للسنة الا ولى بكالوریا. Français : Le Français méthodique 2de/1er Lecture suivie : La Dame aux camélias Anglais: 1) Think

المزيد من المعلومات

الامس :... اللقب :... القسم :... 3AP كراس العطةل الفصل الثاين العام ادلرايس :6102/6102 Web site : / Tel-Fax :

الامس :... اللقب :... القسم :... 3AP كراس العطةل الفصل الثاين العام ادلرايس :6102/6102 Web site :   / Tel-Fax : الامس :... اللقب :... القسم :... 3AP كراس العطةل الفصل الثاين العام ادلرايس :6102/6102 1 الرياضيات 1 أنجز ما ل : 45 x 6 =... 98 x 2 =... 19 X 3 =... 37 x 5 =... 2L =. cl 2000 ml + 500 cl =... L 300 cl

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

توزع مجانا يومي ة األيام - الدورة - 28 العدد - 2 األحد 5 نوفمبر 2017»شرش«للتونسي وليد مطار فيلم العمق والدهشة والضياع! وين كنا وين صبحنا..! بقلم بنت ط

توزع مجانا يومي ة األيام - الدورة - 28 العدد - 2 األحد 5 نوفمبر 2017»شرش«للتونسي وليد مطار فيلم العمق والدهشة والضياع! وين كنا وين صبحنا..! بقلم بنت ط توزع مجانا يومي ة األيام - الدورة - 28 العدد - 2 األحد 5 نوفمبر 2017»شرش«للتونسي وليد مطار فيلم العمق والدهشة والضياع! وين كنا وين صبحنا..! بقلم بنت طراد»83 قشرة برتقال«للسورية كالرا حمود عنده قصه مثل

المزيد من المعلومات

Pardonner aux Gens 2

Pardonner aux Gens 2 أم ا بعد: فان أصدق احلديث كتاب هللا وخري الهد ى هدي محم د ورش المور حمداثهتا ولك حمدثة بدعة ولك بدعة ضالةل أال فات قوا هللا عباد هللا واعلموا أن ام هذه احلياة ادلنيا متاع وأن الآخرة يه دار القرار ف ات

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 3 Arrêté n°

Microsoft Word - 3 Arrêté n° ARRETE DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA SOLIDARITE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE N 1042-99 DU 20 JOUMADA I 1420 (1ER SEPTEMBRE 1999) DEFINISSANT LA LISTE DES METIERS QUI FONT

المزيد من المعلومات

الملخص تبحث إشكالية الدراسة في العالقة بين الشباب الجزائري والمضامين الثقافية في اإلذاعات المحلية وذلك من خالل البحث في استخدامات الشباب لهذه المضامين

الملخص تبحث إشكالية الدراسة في العالقة بين الشباب الجزائري والمضامين الثقافية في اإلذاعات المحلية وذلك من خالل البحث في استخدامات الشباب لهذه المضامين الملخص تبحث إشكالية الدراسة في العالقة بين الشباب الجزائري والمضامين الثقافية في اإلذاعات المحلية وذلك من خالل البحث في استخدامات الشباب لهذه المضامين واإلشباعات المحققة كذلك التعرف على المحتوى الثقافي

المزيد من المعلومات

releve

releve Direction :......... Etablissement :... Nom Prénom :...... لجهة:... المديرية:... المؤسسة:. اإلسم الشخصي والعائلي :... بيان النقط االجمالي... Relevé de Note Global Série du Bac : Science Math A مسلك البكالوريا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

من 23 إلى 29 ماي 2016

من 23 إلى 29 ماي 2016 من 23 إلى 29 ماي 2016 الإثنين 13 يو نيو الثالثاء 14 يو نيو الأربعاء 15 يو نيو 01.15 01.50 03.20 03.50 04.10 04.40 05.35 08.40 09.10 09.40 10.05 14.00 00.00 02.50 03.20 05.00 06.00 19.44 23.20 00.15 00.35

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل إعالن عن توظيف تعلن المدر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل إعالن عن توظيف تعلن المدر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل إعالن عن توظيف تعلن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل عن فتح

المزيد من المعلومات

1

1 1 احلصت االوىل من ادلقدمت: زضاجخ ثجبمخ ؼ ىمب ثىك ك اف ط زكز ض جبر كط اؼ ضاز صبن ن جط سح ج ج كشك ا شبضة زكز ض عطط ث ز ف ض ث د رهف ن رهفع ن 2 ❶Pour saluer احلصت اخلامسه من ادلقدمت: التحيت ( ( ) ) ( ❷Pour

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

LV2 sujet - 18AR2GTG11

LV2 sujet - 18AR2GTG11 BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2018 ARABE LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3 heures

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 1-Planninng Exames S rattrapage2

Microsoft Word - 1-Planninng Exames S rattrapage2 برنامج الامتحانات الاستدراكیة السداسي الا ول السنة الثانیة كیمیاء LMD المقیاس التوقیت السبت 17 Chimie Organique 1 08H30-10H00 TP Chimie Organique 12H30-14H00 الا حد 18 Mathématiques Appliquées 08H30-10H00

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المجلس الوطني للمحاسبة المقرر رقم 002 المؤرخ في 04 فيفري 2016 المعايير الجزائرية للتدقيق م.ج.ت 2

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المجلس الوطني للمحاسبة المقرر رقم 002 المؤرخ في 04 فيفري 2016 المعايير الجزائرية للتدقيق م.ج.ت 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المجلس الوطني للمحاسبة المقرر رقم 002 المؤرخ في 04 فيفري 2016 المعايير الجزائرية للتدقيق م.ج.ت 210 المتضمن 505 560 580 م.ج.ت م.ج.ت م.ج.ت المعيار

المزيد من المعلومات

بطاقة التعريف عالل حموHAMMOU Nom & Prénom: ALLAL Nombre d'enfants: 6 TROIS AVEUGLES (PHOTOS) متزوجMARIE Situation familiale: اإلسم الكامل : عدد األبنا

بطاقة التعريف عالل حموHAMMOU Nom & Prénom: ALLAL Nombre d'enfants: 6 TROIS AVEUGLES (PHOTOS) متزوجMARIE Situation familiale: اإلسم الكامل : عدد األبنا عالل حموHAMMOU Nom & Prénom: ALLAL Nombre d'enfants: 6 TROIS AVEUGLES (PHOTOS) متزوجMARIE Situation familiale: اإلسم الكامل : عدد األبناء: ستة ثالثة منهم عميان) في الصورة( خيمةNOMADE Domicile : TENTE Profession

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

ملخص البحث ملخصالبحث)باللغةالعربية(: ب الموسوم البحث هذا يسعى " نقد في الحداثة و ارث الت جدل لمحمد النقدي المشروع في والحداثة ارث الت مظاهر عن الكشف ي

ملخص البحث ملخصالبحث)باللغةالعربية(: ب الموسوم البحث هذا يسعى  نقد في الحداثة و ارث الت جدل لمحمد النقدي المشروع في والحداثة ارث الت مظاهر عن الكشف ي ملخصالبحث)باللغةالعربية(: ب الموسوم البحث هذا يسعى " نقد في الحداثة و ارث الت جدل لمحمد النقدي المشروع في والحداثة ارث الت مظاهر عن الكشف يس بن " بن يس محمد ه ألن ذلك إلى يعتمد يقتصر وال العربي النقدي

المزيد من المعلومات

توزع مجانا يومي ة األيام - الدورة - 28 العدد - 3 االثنين 6 نوفمبر 2017»مصطفى زاد«للتونسي نضال شط ا الجنس البشري ال يحل مشاكله أبدا... وين كنا وين صبحن

توزع مجانا يومي ة األيام - الدورة - 28 العدد - 3 االثنين 6 نوفمبر 2017»مصطفى زاد«للتونسي نضال شط ا الجنس البشري ال يحل مشاكله أبدا... وين كنا وين صبحن توزع مجانا يومي ة األيام - الدورة - 28 العدد - 3 االثنين 6 نوفمبر 2017»مصطفى زاد«للتونسي نضال شط ا الجنس البشري ال يحل مشاكله أبدا... وين كنا وين صبحنا..! بقلم بنت طراد مالحظات عامة عن سينما لبنانية جديدة

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 Animer un Ciné-Club تنشيط نادي السنيما Pourquoi un Ciné Club? لماذا نادي للسينما Le ciné-débat permet d'éveiller son esprit critique, de découvrir différents types de film, pouvoir discuter et réagir à

المزيد من المعلومات

لصفحة ا 1 3 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية الموضوع- NS26A 2 4 المادة الشعبة أو المس

لصفحة ا 1 3 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية الموضوع- NS26A 2 4 المادة الشعبة أو المس لصفحة ا المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 08 الموضوع NS6A 4 المادة الشعبة أو المسلك الرياضيات مدة اإلنجاز المعامل Istructios au cadidat(e) Importat

المزيد من المعلومات

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة حقوق الطبع والنرش لكل مسلم الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل أما بعد: فهذه خ الصات مجموعة عن: شهر ذي الق ع دة نسأل اهلل أن ينفع هبذه املادة وأخواهتا وأن جيزي خر ا كل م ن

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - BacCorr2008SVT_WEB.doc

Microsoft Word - BacCorr2008SVT_WEB.doc א تحديد خارج تفاعل حمض الا سكوربيك مع الماء بقياس ph O.. آتابة معادلة التفاعل H8O( q + H ( 7 ( q + l + ( q.. الجدول الوصفي H8O( q + HO ( H7O ( q HO+ l + ( q معادلة التفاعل آميات mol ( التقدم حالة المجموعة

المزيد من المعلومات