مع العدد مجانا ) للمشرتكني فقط( المواد المنشورة تعبر عن آراء كت ابها وال تعب ر بالضرورة عن رأي المجلة ويتحم ل كاتب المقال جميع الحقوق القانونية المترت

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "مع العدد مجانا ) للمشرتكني فقط( المواد المنشورة تعبر عن آراء كت ابها وال تعب ر بالضرورة عن رأي المجلة ويتحم ل كاتب المقال جميع الحقوق القانونية المترت"

النسخ

1

2 مع العدد مجانا ) للمشرتكني فقط( المواد المنشورة تعبر عن آراء كت ابها وال تعب ر بالضرورة عن رأي المجلة ويتحم ل كاتب المقال جميع الحقوق القانونية المترتبة للغير. `g 1438»fÉãdG ioéªl / 2017 SQÉe ô ûy HÉسùdG :Oó dg 66 :øy QóصüJ الثقافي øec G{ ƒ تdGم Gòg,z»FGò dg UصGóه OOôàªdGh,QôµàªdG cل e É«dÉY,ÉjOÉصüàbG,ºdÉ dg Égó ûj áercg àmى hcg,á««ñ dg çqgƒµdg e hcg AGò dgh Oƒbƒلd áلbéædg ájôëñdg ägôªªdg»a çgómc G áfƒîسs e,ø«joôøªلd OÉÑàªdGhل ô TÉѪdG ô«kcéàdgh,ägqéقdgh äé «ëªلd IôHÉ dg QƒÑ d RÓdGم AÉ dg ô«aƒj EG äéeƒµëdg / hódgل ÉeCGم áل«m å«m.é «æwgƒe ùªj äéercg Gòµg á LGƒeh,A» T cل øe ô NCG á«féسùfe G ÉgOÉ HCG AGò dg fقüص äéercgh.. øjòdg ÄdhCGك áصuén,øwgƒªdg ùªj q á«æwh á«ض b ÉgQÉ سSCG äéyéøjqg.áegôµdg ƒøëe õñn ZQ»ف øe ôãccg º JÉ«M»a ƒaô j fƒc z»fgò dg øec G{ ƒ Øeم øe øjƒµàdg{ ÜôàقJ Oó dg Gòg»a»a ÇQÉقdG Égóé«سS HÉÑسSCG dòdhك,᫪æàdg Iô«سùe»a RôHC G óëàdg»fgò dg øec G äé«é«jgôàسsg øy åjóëdg e zøjƒµàdg á«ض b{ eلف ôñccg } ëjق»ق É ªgCG ägõµjôªdg øe ójóy Yلى Ióªà ªdG ùdgسل áæ»a øe»jgòdg AÉØàc G IOÉjR{h zá«سséسsc G dلùسل»é«jgôàسsg hõîe iƒàسùe Yلى ÉØëdG{ Éض jcgh,zá«لëªdg UÉëªdGhص»ل á«fgò dg äééàæªdg á«lqéîdg äéeóصüdg ÉéJه Ió«L áfhôe í«àj ɪH äéfhõîªdg øe ó«l IOÉjR degى áaéضveg,á«fgò dg ùdgسل GƒسSCG»a QÉ سSC G JقلÖ øy áªléædg èjéædg óaqh OÉصüàb G jƒæàdg»a»µªسùdgh»ygqõdg ø«yé قdG QhO áeƒµëdg Oƒ L degى IQÉ TE G e,zø«æwgƒªلd ªYل Uôaص ô«aƒjh ëªdgل«éªdgل. Gòg»a e,ôãccg ( eé ûdgل) É FQÉb øe Üôàقàd áلéªdg äéëøصu ƒæàjh ägqgƒëdg ÓNل øe,iôسsc Gh â«ñdg º J á«øëصu äéyƒضvƒe ƒnoل áلéªdg äƒصu ø«h áfrgƒªلd ó àéj»àdg äé«àdgh ëàdghق»قäé áaéقãdg CG QÉÑàYÉH É «لY õcôf»àdg á«aéقãdg ájdhôdgh z ôسsc G{. ôسscg AÉæH cل»a ájhgõdg ôém»a á«eƒj ägoôøe ámé«سùdgh ƒæødgh áaéقãdg ÜGƒHCG äéyƒضvƒªa ÉgQƒëe á«ygóheg ÜQÉéJ Yلى ÓW G å«m, OÉ dg A QÉقdG IóæLCG IQÉ TE G ùjسëàق äéwéقàdg»a,áسsó dg É H æj ق iôncgh,áªلµdg EÉa»MÉ«سùdG ûdg ق»ah,á«æØdG É JÉ«لéJh,á«dɪédG É JÉ ëd degى âسùhgoƒh fcéàjق IôªdG òghه,ée áæjóe áhéàµd IQƒصüdG e óëàj áªلµdg.é æy åjóëلd jójك, ø«h áméسùe,øjƒµàdg ÇQÉb µhل z»eóye G{ ÉæYhô ûe øe iôncg.âbƒdg ùjسëàق á«fgôb áñlh É ل d Hك, jل»ق CG UôëdGص ô T cل øe dhc Gى AÉKÓãdG QóصüJ /áyƒæe ájô T ájôسscg ôjôëàdg ù«fq/ É dgم ôjóªdg»ñmôdg Sس»ف øh óªëe :ôjôëàdg ôjóe / QGOE G ôjóªdg» Thô ªdG øسùm :ôjôëàdg á«tƒلñdg QGƒfCG á«ë ûdg áî«t :º«ªصüàdG ájƒل dg IQÉسS á«dé dg Iô«æe dلugƒàصل: / :ôjôëàdg :äécgôà T Gh äéfóye G / :»fhôàµde G bƒªdg :»fhôàµde G ójôñdg 133: ójôñdg õeôdg 2068:Ü.صU سعر النسخة: سلطنة عمان: ريال اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم المملكة العربية السعودية: 10 رياالت الكويت:دينار مملكةالبحرين:دينار قطر: 10 رياالت. االشتراك: 15 رياال وتدفع باليد أو تودع في الحساب البنكي للمؤسسة. )المجلة + كتاب مجاني شهريا(. كتاب التكوين للوحدة مذاق آخر 35 á«eƒàµªdg øjqóe أسلحة صديقة للبيئة!! 45»dÉLOõdG ôgée مقهى حب وه يأخذنا إلى الزمن الجميل 50 OÉÑdG Ógل أميرتي 53 á«hgóædg ó«s âæh áæjr مساءالت النسيان 69 á«dƒ ªdG æeى لقيطة إسطنبول 79 á«æ SƒëdG É ل S âæh ádƒn السودان الفن والشعر والهادي آدم 84»FÉ ù«dg ɪ«ل S øh ó«s.o مع الكولونيل خليفة الطائي 100»bhôëªdG çqém øh ôggr 92 الفني السياحي 130 العلمي 142 األمن الغذائي شروط النشر: ١. أن تكون المادة الصحفية حصرية وغير منشورة سابقا. ٢. من حق المجلة رفض نشر أي مادة مرسلة ودون إبداء األسباب. ٣. تدفع المجلة المكافآت للكت اب الذين اتفقت معهم مسبقا. ٤. ترسل المواد باسم رئيس التحرير عبر البريد اإللكتروني:

3 OÓH øe Lh ôñ dg ˆGóÑY :á Só H IQƒصüdG,Iô«صüdG áhéëسùdg ògه øe ámƒلh áhƒàµªdg áëfgôdg ògه.. ÉNO.. ÉNO Ñ ûj É àëælcéh áaôaôªdg SÉØfC G ògه..aéض «ÑdG TÉY ق, øy åëñj,üƒñëªdg áëfgq óéj Égô Y»a,ÉgôªL»a..ìhôdG éààaلى, ôëe ƒ T, Jôªéd dg ضÉم QÉîØdG Gòg,Ébôàëe»æëæj Jó«صüb Gô dgم, A±O»a, ùøæàj æµd AÉض ØdG òncéj ºc ô Yه, øe.. «deg ƒªëªdghل eéëdل, Ñàjقى ºc,ìhôdG ùøæàjس ô«ãc. àæl a«dgقلö.. Øî«aق,ájQÉØX ÉÑd Iôé T,Gó«àسùe,É «deg Éà ûj VÉ«Hض.. øe A»dB âaõf ɪæ«M.ÉæسSÉØfC É jó J صالحة األغبرية: الجمال فن الجنادرية.. نبض الحياة بروح التراث وعبق الماضي»البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر« ليالي»محمد عبده«في مسقط قضية التكوين ركائز متعددة الستراتيجيات األمن الغذائي الغالف 16 صورة الغالف: عبدالله العبري

4 zá«wöt{ á«déøàmg ƒ«eóyeg ShQس«ádÉMQ ëàeف Qhõj É û dgم â«h AÉقd Ö ùàcg,iô ªe ÉjCGم ó Hh,áWôشûdG OÉà SÉH ôض NCلG Öشû dg Yلى á«fé ل ùdg ɪY áwôشt ઠf ØMل»a zá«ضvéjq{ ÉMhQ ø««eóyeلg Sóæ e ó«ª dg Mh ضôه,Üô dg UGƒàdGصل OGhQ IõFÉéH ÉgRƒa áñ SÉæªH.QhôªdG ÉYم ôjóe SGhôdG VƒYض øh óªëe e ÑdG ض º ض ÑH GلÓYEم ƒéfم dلقaé á FGQ áصuôa á«dé ØdG âلãeh ºgQƒض M Yلى ( ƒéædgم) ôµشt òdg QhôªdG ÉYم ôjóe øe FGQ Ö«MôJ AÉcôشT º fƒc Éض jcg º àªصüh âلªm IõFÉédG CG degى Gô«شûe,áÑ SÉæªdG Qƒض M e,»yéªàl G UGƒàdGصل bgƒe ÓNل øe ëàªdgققá á«yƒàdg»a. bgƒªdg ògه Yلى ø«شtéædg øe áyƒªée ø«h ägqgƒmh ªL»ل, ùقw e á jóh äéyƒ قe á«ق«sƒe ábôa âeóbh,á«fé ل ùdg ɪY áwôشt øe «bƒàh ɪédGل, øe áل«d»a GƒقàdG Qƒض M.»æقàdG ºdÉ dg e eé àdgل»a Égõ«ªJ Yلى IõFÉL øe ôãccg áقëà ùªdg ÉسSÉÑ á لb ºFGO ÊɪY Vô e É SÉѪe Hقل á ºFGódG É ضVô e á«æwƒdg äéxƒøëªdgh FÉKƒdGق áä«g âëààag,»féª dg ïjqéàdgh çhqhôªdg Yلى ÉØëdG»a É à«é æe øªضv»jcéj òdg äébó déh üàîjص»àdg FÉKƒdGhق äéwƒ îªdg øe áyƒªée Yلى ûjhشªàل.ájôk G äé«æàقªdg H ض dgى áaéضv ÉH jôa Gق«ôقdG hoل e á«féª dg IOÉ«قH GƒæµªJ ájoó«e 1698 ÉYم»Hô «dg ôصü dg»a ø««féª dg G ôcòj ø««dé JôÑdG øe É صü«لîJh É SÉѪe á لb ÉëàbGم øe,»ñل àdg QÉÑeك ÉHôdG ƒ«dé JôÑdG É «لY j لق»àdG É SÉѪe dلقل á kgô شT 32 ôªà SG QÉصüM ó H. ƒ ùj á لb PƒØf øe º H É لgCG áké à S á«ñلj É SÉѪe dقل á ø««féª dg QÉصüM Éch Ñ S øe k ƒ SG»Hô «dg É ل S øh S»ف GلÉeEم SQCÉa ل,ø««dÉ JôÑdG äcé ûfcg»àdg dgقل á QÉصüëH GƒeÉقa, óæl ± G ákókh á«hôm øø S,É eéëàbg Yلى áyé à SG ho kgô شT 30 GOم QÉصüëdG øµd 1593 م, ÉYم SQCÉa ل Ée Gم S»ف IOÉ«قH ônbg k ƒ SG QÉÑeك,»Ñل àdg Uhصل EG Ée òdg ó H,ÉgôjôëJ øe øµªjh dgقل á, ƒmل OƒæédG jrƒàh CGóH É SÉѪe degى. dƒصuh øe aق øjô شT OGh áj ƒh û dgشéم â«h ëàªhف Artem» ShôdG ádémôdg M fg لقâ»àdG ájôñdg àلmq»a ägôàeƒل«µdg ± BG b CG ó H hé ªdGل dgى JQÉ«ùH âñãªdg»móªdg RÉ édg Lh å«m,é«shq øe ëàªdgف ºgCGh îjqéjh ëàªdgف ìéààag ØMل øy á«øëصu ôjqéقj CGôb CG ó H.É Sƒàj»àdG áل«ªédg ájôقdgh JÉ«æàقe äé«æàقªdéh HÉéYEG ióhcgh ëàªdéhف ƒ«mé«ùdg hóشtôªdg agqhق øe jƒàëj Éeh á«féª dg 䃫ñلd Qɪ ªdG AÉæÑdG ܃ل SCGh Iô«ãµdG áæ ل ùdéh HÉéYG ióhcg ɪc,çÉKCG Ébhل ª jل ƒgh á«féãdg JQÉjR É feg.ƒµ Sƒe»a á«féªdcلg á لd É SQóe øe jôaق øªضv É«ShQ øe fg لقâ»àdG áلjƒ dg àلmq øy ÉæKóM É ª æj»àdg á«mé«ùdg äéyƒªéªdg øªضv áلmôdg äcgóh,ádémôdg å«m,᫪dé dg ájôñdg ägqé ùªdg øe Oó d Abenteuer Osten ácôشt ºK Éé«HQPCÉH GQhôe É«ShQ øe æj لق CG Artem ádémôdg QÉ ùe Éc.áæ ل ùdg degى Nójل ºK ägqéeeلg degى GôëH JQÉ«S øëشûj ºK GôjEG Ébhل ògه EG ìƒàøªdg ôñæªdg áhéãªh á«mé«ùdg äéyƒªéªdg لÄdhCك áøلàîªdg É JÉaÉقKh á SGƒdG ˆG OÓH Yلى ±ô àdéh ƒªà j øjòdg øµªj àmى É«SBGh HÉ ùdgق,»jé«aƒ ùdg OÉëJ G VGQCGض«øe ÉbÓ fg áhóîdg á««ñ dg ôxéæªdgh á FGôdG WÉæªdÉHق Éàªà S G ádémôلd.áyƒæàªdg ájôñdg ägqé ùªdgh ô dgh ïjqéàdgh á«ëdg äé ªàéªdGh 7 6

5 áñقdg eél à dg»ق OƒªصU..ôFGõédG»a ÉYم òæe 1929 م ó«ل G áæ«øسs ª Gل :ÚصüdG,áªصUÉ dg ôfgõédéh ôصuéæ dgh áñقdg»àjóلh ø«h HGôdG QÉشûdG á«صuéf Yلى fƒµh ôîøj»àdg áñقdg ájóلh ïjqéj»a ábqéa áeóy à dg»ق eéédg jقف É Øàëe,1929 ÉYم degى FÉæH ïjqéj Lôj å«m,é ªdÉ e RôHCG ómcg.ájqéª ªdG üîhصüféص,âbƒdg dpك»a áñقdg AÉ«MCG ɵ S eلàقى ƒµ«d ù SCÉJ q لqfC G kô fh áصuén üdgصلägƒ, لAGOC jóصuéقh øeõdg Qhôe e j ض»ق qfeéa,áqلb GƒfÉch á«قh Jقف ɪæ«H,ÉkÑjôقJ ±ƒøصu IôشûY øe لôãcC ùqàj Óa,á ªédG ƒjم. QÉشûdG»a üªdgصل» ø ôñy «deg hõædgل tºàj AƒضVh â«hh IÓصüلd Iô«صU áyéb à dg»ق eéédg tºض j áaéضveg,ºdó ùdg degى æ قj øµ S ÉeEGم áñقdg ɵ S ßaÉMh,óé ùªdg Yلى á«لngódg GQóédG H øgóoj òdg GلHC» ض AÓ dg AÉæãà SÉH,ƒg ɪc Qɪ eه.ônbg degى ø«m øe óé ùªلd á«lqéîdgh äéæjôشûy»a»eó SEلG ºل ªdG Gòg AÉæH q EÉa,á«îjQÉàdG LGôªdG Ö ùëhh القرن الما ضي جاء ا ستجابة لرغبة الجزائريين للحفاظ على دينهم بعدما تم بناء كني سة غير بعيد ة عن الم سجد العتيق وهي الكني سة التي e لقá, ƒ«dgم»gh,á«æjódg ºgôFÉ شT لAGOC øjôqª ªdG لAÉæHC G kóصüقe âféc á«ùfôødg ájqéª à S G áñقëdg øy çóëàj»àdg ºdÉ ªdG ómcg â«قh É qæµd.ôfgõédg É H ä qôe»àdg àëjhل áñقdg ÉgtƒلY e Gójôa Ék bƒe üjصل å«m ôëñdg í S øy degى,é «a dل» ûش ø««ùfôødg øe ô«ãµdg äƒ à SG Qɪ à S G ÓNhل,Gkôàe 127 ôq«oj CG ho à S GقÓل ó H ÉgôãcCG Hhق«,É HGôJ ƒa º æcé ùe øjó«شûe ájôfgõédg äé ل ùdg äòîjgh,ájqéª ªdG É à «ÑW øe ÉkÄ«شT OÓÑdG AÉæHCG H ض øe Jلك ägqôقe äbé ûæªdg Ñd ض ᫪ SQ ägqgoeلg ɪلãe ÉëdGل»g.áÑقdG ájóلh ôقªd áñ ùædéh á«féª dg :QóصüªdG º«لbEلG ûjشªàل Yلى øé لd ÉÑ S áaéضveلéh áقhé ùe{ ɪédGل,zلHEلG degى.áøلàîªdg êƒلãdgh ó«لédg äé«dé a øe áل ùل S ÖfÉL Rƒ«f É«سSBG :QóصüªdG.zكÑ شT Yلى ɪdGل ØæJق CG GلdhCى øe feéa,gó«l É«é«JGôà SG ƒ«لjôj 19^2 Yلى á«déªdg áercلg âض b 2008 م ÉYم»a :Ée ÉLك } jh ض»ف iƒà ùe Yلى áø«xh ƒ«لe 34 äôeoh ÉgóMh IóëàªdG äéj ƒdg»a Q ho»a ØfCGق ób ShCلG ôشûdgh âjôà S hhل»a ØfCGق Ée CG ƒd GPɪa.ºdÉ dg CG øµªj ɪàM Éægك? áyéæصüdg ôjƒ àd,ióëàªdg äéj ƒلd»hô dg üædgصف.zô««àdg øe ô«ãµdg çóëj ób IóëàªdG äéj ƒdg EÉa Ó ùdgم, لçÉëHC»dhódG ºdƒ cƒà S ó ªd Éقahh,»dɪLEلG ëªdgل«é éjéf øe áféªdg»a 3^3 hcg,q ho ƒ«لh 596 âقøfcg للأغرا ض الع سكرية في عام,2015 ƒgh YCGلى óلh CG øe.ºdé dg»a ônbg,ºµjód FÉXƒdGف ábô ùh iôncلg hódgل É«bم â ù«d ádcé ùªdg EG{ ÉLك: jhقƒل.z᪫ل S áقjô H ºàj ºd GلGƒeCل jrƒj EG!ºµà«é«JGôà SG»g ɪfEGh Rƒ«f É«سSBG :QóصüªdG º«لbEG»a jقéم òdg ƒàشûdg øé dg ÉÑ S»a ƒcqéشûj IÉYôdG øe áyƒªée,ø«صüdg Tشɪل ºµëdG á«jgp á«لngódg É«dƒ æe áق æªh ôjƒh ƒdƒg,»µæjheg ÓNل cل øe ôñª ùjo ÉYم. Jقل» Éjó ÉfÉLô e çóëdg ó jh É«لëe gcgل iód FÉXƒdGف qös øe?éµjôecéh jrƒàdg CG Ée ÉLك ÉHÉH Yل«á ù SDƒe ù SDƒeh»æ«صüdG ôjoqé«لªdg óقà j غير ال سليم للثروة وفرط الإنفاق الع سكري للوليات المتحدة هي الأ سباب ëdgق»ق» á OÉصüàb G QƒgóàdG AGQh É«bم hcg áªdƒ dg ù«dh ɵjôeCG»a hoل FÉXƒdGف. zábô S{ ``H iôncg ódéfho»µjôecلg ù«fôdg e HÉ Sق âbh»a àdgقى»æ«صüdg GلɪYCل LQل Éch ɵjôeCG»a FÉXƒdGhف áyéæصüdg QƒgóJ øe AÉ«à SGه ióhcg ób Éc òdg,öegôj.ø«صüdgh ùµªdg»ك ãeل hoل øe ádéª لd á«lqén QOÉصüªH áfé à S G ÖÑ ùh OÉصüàb G LGôJ AGQh ÖÑ ùdg øy áøلàîe ô f á Lh jóلa Ée ÉLك ÉeCG.»µjôeCلG : SƒaGO»a»ªdÉ dg OÉصüàb G ióàæªdg»a çóëàj Éc òdg Ée ÉLك jقƒل 40^2 É dón GƒقØfCG ÉHôM IôشûY çók ƒ«µjôecلg VÉNض VɪdGض«,»a{,á«àëàdG á«æñdg AÉæH Yلى GلGƒeCل Jلك øe AõL ØfCGق ƒd GPÉe.Q ho ƒ«لjôj âæc ɪ e?aébqõdg äébé«dg hp ɪ dghل AÉض «ÑdG äébé«dg hp IóYÉ ùeh 9 8

6 11 ÉسùfE Gh VQC G لهäÉjɵ OöS.. OQC G ëàeف á«لëªdg VQÉ ªdGض Yلى º YÓ qwg ôñy IOó àe VGƒeض» ±Éشûµà SG áصuôa ägqƒشûæªdgh äéyƒñ ªdG ± BG Yلى ëàªdgف áñàµe ƒàëjh.᫪dé dgh áصüصüîàªdg Mقƒل»a QÉKBلGh ïjqéàdg º«ل àdgh ºلYh MÉàªdGف. ëàªdgف ó ùéj»géض j òdg ª«ªصüJ»a JÉ«æàقeh MÉàªdGف iôñc ɪjEلG,᫪dÉ dg º«ل àdg ᫪gcéh ºل àdg äé«dbgh Uصقل»a óyé ùj»àdg É ùfeg HQh,±Éشûµà S Gh áaô ªdG ÖëH ÉgójhõJh Égƒªfh á«صüîشûdg»fé ùfeلg ôµødéh á«aéقãdgh ájqéض ëdgh á«îjqéàdg ÖfGƒédG øe ôضvéëdg الذي كو ن اأعظم ح ضارات التاريخ واأكثرها ثراء وغ نى. á«féª dg :QóصüªdG óلñdg Sh øe kéñjôb, ÉqªY á«foqcلg áªصué dg Öلb»a z OQCلG } ëàeف jق.cgó J ácôëdg áñfgo QGƒشT H «ëjh,ºjóقdg äé«æ«à S òæe»îjqéàdg»kgôàdg ìôصüdg Gòg AÉشûfEG»a ô«µøàdg ô«cgƒh äcgóh kóeéµàe kgõcôe ƒµj ëàeف degى áléëdg ärôh CG ó H VɪdGض«, ôقdg áæjóªdg»a ájqéض ëdg OQCلG bgƒe ±Éشûµà SG Yلى jôfgrh aƒ«ضv éشûj OQCلG IQÉض M øe á HÉf á«لyéøj áhôéj º d Jhقóم,ájOÉÑdGh jôdghف òdg»foqcلg QÉKBلG ëàeف Qhód kóqªµe ùøf âbƒdg»a ƒµjh, îjqéjh ÉYم íàoàag jhق 1951 á لb»a ájôkcلg É qªy Yلى HôàJ»àdG ÑLل j ل Yلى.áæjóªdG Sh QhÉéj òdg OQCلG ëàeف æñeى ÉbƒW ôø L ô«شûdg»foqcلg Qɪ ªdG º qªصu,iôñµdg ÉqªY لáfÉeC á HÉàdG á«æødg Vhô dgض äéyébh»aéقãdg ø«ùëdg õcôe ƒµj CG Yلى º«ªصüàdG»a àjdhq âeébh, Hôe ôàe ± BG IôشûY ámé ùe Yلى JQÉض Mh OQCلG ïjqéj ó ùéj áaô ªdGh dل لº kلeéشt Ék«æWh Gkõcôe ëàªdgف áصüb hôjh É ùfeلg VɪdGضa ôضvéëdgh JÉ ل Jh degى à ùªdgقñل. AÉéa,õ«ªe Qɪ e»æa ܃ل SCÉH º«ªصüàdG Yلى ájdhôdg ògه â ùµ fg óbh ájôصüh á«ñjgôj»a,aé ùلªdgh áæشûîdg IQÉéëdG øe É kéjõe»lqéîdg AÉæÑdG äaél ɪæ«H,ôضVÉëdG e VɪdGض«QhÉéàd G kõeq ògه IQÉéëdG âféch,á«æa qل J òagƒf É fcéch êélõdg äé LGh Yلى à ùªdgقñل.»àdg Vô dgض äéyéقd ôñccلg ámé ùªdg ƒµj CG º«ªصüàdG»a»YhQ ɪc É ùfeلg OƒLh øe áæ S ƒ«لªdg üfhصف Éfƒ«لe õàîjل äé«æàقe Yلى ûjشªàل,ôضvéëdg âbƒdg àmى ºjóقdG ôéëdg ôصü dg ájgóh òæe GلVQCض Yلى,ïjQÉàdGh QÉKBلG :»g á«ù«fq áëælcg ákók Yلى äé«æàقªdg ògه RƒàJh.åjóëdG OQCلGh,á«Ñ شûdG IÉ«ëdGh»ª«ل J ܃ل SCG ahق ägqéض ëdg ògه äéjéµm Yلى ±ô àj CG ôfgõلd øµªj»îjqéàdg ùàdg لù ل ôñy É ùfeلgh GلVQCض áصüb Oô S ºàj å«m,ôµàñe ôãccg VôYض ÓNل øeh,iqƒصüªdg äémƒلdg Góîà SÉHم IÉقàæªdG VGƒªdGhض» áaéضveلéh,ájôkcg á b»ødcg øe degى á«لyéøj OGƒe É ª«ªصüJ ºJ ûhشµل UÉNص IÉ«ëdG VGƒeض» : ƒmل QhóJ ïjqéàdg øe kéصüصüb øªض àj»àdg ájéµëdg ôãàd,qƒصü dg ôñy á«eƒ«dg YÉØàdGhل,á SÉ«ùdGh,AGò dgh,áä«ñdgh, ƒæødgh, QÉض ëdg,áyéæصüdgh,äéféjódgh UGƒàdGصل. ôwh,»îjqéàdg ùàdg لù ل äéyéb ø«h Ée ôشûàæàa øjôfgõdg e YÉØàdGل bgƒe ÉeCG ܃ل SCÉH»îjQÉàdG ùàdg لù ل dقüصüص لá qªµªdg VGƒªdGض» Vô Jض å«m,qékbلg ºلYh øjó àdg VGƒeض»»a º e UGƒàJhصل,±ƒ«ض dg e YÉØJل«É ùfeلgh áل㪪dg ájhóñdg IÉ«ëdGh áhéàµdgh, óñªdg sشûdg â«ñh Vhô ªdGض ô áæjóªdg IÉ«Mh,»ØjôdG â«ñdéh áل㪪dg jôdgف IÉ«Mh,á«LQÉîdG ámé ùdg»a.äóëe ákók Yلى ƒàëj»ñ شT ƒ ùh áل㪪dg äéjgóh òæe á«eƒ«dg IÉ«ëdG ãªjل ké b kéض jcg YÉØàdGل«Vô dgض ûjhشªل àdgقل» ájó äghocلg øe êpéªfh àdgقل» ó, SÉÑلdG ãeل:,øjôشû dg ôقdg äémé ùe üîjص» üص ºJ ɪc É dgم, ô«ض ëjh áygqõdg»a âeóîoà SG»àdG dلéøwcل Yلى É dón øe hôqñ j J لƒªه Ée ÓNل øe ëàªdgف»a º J ƒl.á«æa áقjô H áaéضveلéhh degى Vô dgض áëælcg NGOل ëàªdgف, äéضvhô ªdG óàªj ájôkcلg degى aƒ«ض d ëàªdgف í«àj å«m,áàbdƒªdg VQÉ ªdGض áyébh á«lqéîdg äémé ùdg qƒصüe 4٠ øe ÌcCG UصùbÉØس QÉKBG ƒø ûàµj GQ ßaÉM òdg»féehôdg Qɪ ªdG áyhqh SGƒbCلGh IóªYCلG ólƒj å«m GلVQCض على خ صو صيات فريدة ظلت شامخة رغم فعل الزمن الغابر وتعاقب Éeɪpd q EG ùªشûdg áq شTCG üjصل h É«ªdÉHه, Qƒª e æe GkAõL CG ɪلY, hôقdg ôñy øjqƒصüªdg øe OóY qôeh IAÉضVEلGh áfƒ àلd áyƒضvƒe äéëàa ÓNل øe الأنفاق للتقاط ال صور التي تخلد التاريخ وعمق الح ضارة كما اأن البحث øjqƒصüªdg H ض L ل ïjqéàdg ÉjÉæKh ɵªdG ÜÉMQ»a áل«ªédg QƒصüdG øy ɵªdG ±Éشûµà S á«aém LQCÉHل IOQÉÑdG É«ªdGه»a Uƒ dgص»a hooôàj.áل«ªédg á«æødg á Só déh dhلkƒà»ق Éë SG»HCG eقéم IQÉjõd áfé«æñl áæjóe ƒëf áلaéقdg âdqƒëj z ShQGQÉH{ øeh /ájô ÑdG{»fÉehôdG ôkcلg bƒªdg å«m zirƒلdg{ áق æe ƒëf ºK»fÉ«æÑédG ájôkcلg RƒæµdG Yلى GógÉشT jhقف ÉeõdG äéjoéy LGƒj Gõjل òdg z ƒccg,áق æªdg É jƒàëj»àdg áلmôdg âªààngh zqƒصüæe ó S QƒXÉf{»a Yلى. ùbéøصu áæjóªd»déªشûdg MÉ ùdgل ƒcéc ÚLBG SGسªك ƒµ«سs øe ø«ækg degى áلmq,á«hô dg áaéقãلd áªصuéy ùbéøصu IôgÉ J ⪠f ÉjôKCG ɪل e ɪgh á aéëªdg É H ônõj»àdg áªjóقdg ºdÉ ªdGh ägqé ùªdg»a áق æªdg QòéJ Yلى øjógéشt ÉØقj GRÉeh»fÉehôdG ó dg degى GOƒ j.áñbé àe ägqéض M VQCGض ùfƒj q CG Yلى ócdƒjh,ïjqéàdg ªYق و ضم ت الزيارة قافلة من الإعلميين والم صو رين الفوتوغرافيين الذين تناف سوا في إاطار م سابقة وطنية للت صوير الفوتوغرافي حول هذه الم سارات ôjgôña 18 ƒjم dphك IõéæªdG GلɪYCل لaC ضل õfgƒl ºjóقàH êqƒàoj ±ƒ S ôشûf ÖfÉL degى ùbéøصüh ájôkcلg ºdÉ ªdG Qƒصüd Vô eض ìéààag áñ SÉæªH»a É dó à SpG qºàj CG Yلى ùbéøصüh dلjô àف ájƒ e»a IõFÉØdG QƒصüdG ±ƒ«ض d ÉgDhGógEG jق ájójôh äébé Hh z2017 ùbéøصu{ GلHC» ض ÜÉàµdG.IôgÉ àdg ÉààNGم áñ SÉæªH ùbéøصu É«ØëصU 22 ƒëfh ÜÉÑشûdG L»ل øe º ª e IQƒصüeh GQƒصüe 42 ThشQÉك bgƒdg z ShQGQÉH{»fÉehôdG ôkcلg bƒªdg ±ÉشûàcÉH äcgóh»àdg áلmôdg»a âëj déªl cل ôصüàîj bƒe ƒgh áشûæëdg áæjóe øe ábôdg OGh áق æªh VÉjôdGض«ÖJɵdG ƒyój ø«lbg{ UEGصQGóه»a zƒcéc ª SGك ƒµ«s{ ójóédg CG kgócdƒe,zلéb Ée nل a{»øëصu QÉ ùe á HÉàe degى AGôقdG z!ƒcéc ø«lbg kéø«ضv ëdgلƒل degى ØbGƒe JOÉb PEG,OhQƒdÉH kgóqñ e øµj ºd»æ ªdG ûeشqgƒه على قاعدة ع سكرية في» سيغيل«بتهمة»عدم الن ضباط«. ولكن هذا»ØëصüdG nصuƒj òdg ف Yلى kéªbéf ô nj zqƒ àªdgz`h VɪdGض«.»æWƒdG ùلéªdg á SÉFQ qdƒjى,1945 áæ S z»fƒ S{ ªdGلقÖ zƒcéc ø«lbg{ ódoh SCGôàj CG Ñbل»ØëصU لaC ضل z»fƒhcg{ õfgƒl áæéd SCGôJ ºK,áaÉëصüلd.áæ S 12 Ióªd á«fgƒ dg äélgqódg ájoéëjg,z ÉLó«HBG{»a zلqé SÉH{ ôشûædg QGO øy QóصU ÜÉàµdG CG ôcòdéh ôjól.êé dg MÉ ùdل ájoéصüàb G áªصué dg á«féª dg :QóصüªdG 10

7 ôfgõ G..AɪسSCG ÓH äémƒd ácô ŸG ó H àd ضùjQÉس z»ñgòdg } ûmƒdgش á Lh ÉgQƒ ªL e» SGOôeƒH á«eé S ájôfgõédg á«ل«µشûàdg º SÉقàJ Ö«dÉ SCGh VGƒªdGhض» GلÉéMCم áøلàîe ámƒd 26 ÓNل øe IÉ«ëلd Égô f ÉkfGƒæY ªëjل ºd òdg hôشû dgh ùeéîdg É ضVô e É æªض J ô«ñ àdg.áªصué dg ôfgõédéh OGóM áشûféy GhQ»a º«bCGh GkOóëe ÉgódGh øe ô«kcéàh AÉL á«ل«µشûàdg ƒæødéh É Ø شT q EG» SGOôeƒH Jhقƒل ±GôàYÉch,ôFGõédÉH ÜÉàµلd á«æwƒdg á ù SDƒªdÉH É kª qªصüe ª jل Éc òdg ªédÉH»ل, ºل«a RÉéfEÉH áféæødg âeéb ô«صüb ó«لîàd 2011 áæ S GôcPه. º Sôd GلdhCى ÉgÉÑصU ägƒæ S»a â éjg É qfcg» SGOôeƒH íضvƒjh O qoôàj âëñصucg ûàdgشµ»ل«, øødéh É àbóy Qtƒ J eh,äé jôjqƒñdg,äéªæªæªdg øa»a IOó àe k ɪYCG äõéfcg å«m,ägôeé ªdG VƒNض»a É qfcg áøشtéc,áøلàîªdg JÉ«لéàH»Hô dg îdg»a äémƒd âe qób ɪc.»Hô dg îلd ªdGقÑل É ضVô e üص qصüîoà S É JÉeɪàgG øy ôqñ oj CG héëojل É qfcg á«ل«µشûàdg ògه áhôéj õq«ªoj Éeh äémƒd ô«ncلg É ضVô e tºض j å«m,áãjóëdg SQGóªdG ÓNل øe á«æødg º SôdG ø«h» SGOôe É لª à ùj»àdg OGƒªdG âyqƒæj ɪc,á«YÉÑ fg áféæødg ÖæéàJh dghقtéªش. êélõdg Yلى º SôdGh ÖشûîdG Yلى âëædgh G kô«scg ógéشûªdg éj ل Aɪ SCلG q CG óقà J لÉ qfc,é JÉMƒلd Aɪ SCG Vhض ÉgQƒ ªéd ôàjك dòdك,»æødg ª dgل ÖMÉصU É e qóقoj áقñ ùe IAGôقd Ée ƒgh,áقñ ùªdg äé «LƒàdG øy G kó«h É déªycg CGôقj CG»a ájôëdg.é JGAÉض a «SƒJh ägagôقdg jƒæàh íª ùj á«féª dg :QóصüªdG álqódéh{ ƒg ÜÉàµdG Gòg EG,zQÉfCG SÉ«JÉe{ º«µëàdG áæéd ƒض Y Ébhل æصüj»àdg áقjô dg É feg :á«hpéédg ójóشt éj ل Ée Gògh ƒ SQم, GلdhCى بها ق صة ب شكل بياني مع سرد غير تقليدي«م ضيفا أان الكتاب الواقع في ÇQÉقdG êqóà ùj ÉkàeÉصU Ék«HOCG ÉkØæصUh,ÜOCلG øe á櫪k á b{ áëøصu 420 áeƒلµe ICGôeG OGóM{ `d ó«ùéj fcéh ØصUhh.z àªe»lƒdƒµ«s ûjشjƒق»a.ziôصüàîe ƒ SQم ÓNل øe á«féª dg :QóصüªdG»a áfƒقjcg Éch,Éjõ«لéfEG Óãªeh Éæëلeh GôYÉشTh É«æ e héh ó«øjo Éc ƒ«ق«sƒªdgh OÉقædG qóyه óbh,oƒقy á ùªn øe لôãcC á«ñ شûdG SƒªdG»قى.øjôشû dg ôقdg äé«æ«ñ S»a ɪYCGل øe eób Ée ɪ«S Mق»ق» É, ÉYóÑe Vô dghض ójóéàdéh Jô«ùe äõ«ªj óbh, ôصüñdg Sƒe»قÉه âcôj ɪc JÉ«M ÓNل ëeققé,á«ñ شûdG SƒªdG»قى»a ÉXƒëلe Gô«KCÉJ VhôYhض æe âل L ɪH,ºdÉ dg AÉëfCG «ªL»a Ékfƒ«لe 140 `H QóقJ á«sé«b äé «Ñe.ºdÉ dg»a É «Ñe ø««ق«sƒªdg ø«féæødg ôãccg øe GóMGh á«ق«sƒªdg ä ƒëàdéh õ«لéfeلg hôdgك ºéf héh ó«øjo ô àشtgh ÉjQƒc»a Sh»قÉم,â SOQÉà S» jr à«صüîشt dpك»a ɪH,᫵«JÉeGQódG.. héh ó«øjo) GƒæY ªëjل déªycgh JÉ«M øy Vô eض JÉah iôcp»a.( ShOôØdG»a óbôàd Rƒ«f É«سSBG :QóصüªdG ùhسóم óbqg.. héh ó«øjo zم ƒ fbgz`d ácôëàªdg ƒ SôdGم ÉLô e øe ƒ HQCلGh á HGôdG áî ùædg âëæe»µ«éلñdg»féæãلd (»ÑgòdG ( ûmƒdgش iôñµdg ájƒæ ùdg É JõFÉL (É ùfôa) ɪ HÉàc øy ƒjqéæ«ùdg»a z ƒhô«ho Ö«ل«a{ h º SôdG»a z»ñe } jqcgك.zácô ªdG ó H ùjqéض J{ GƒæY ªëjل òdg ácôëàªdg dلƒ Sôم ويروي هذا الكتاب الم سار الداخلي لفتاة غريبة تحط رحالها ذات ìéñصu»féàشt nشûnàµoj Óa,º«îªdG»a ف ÓNل øe ø«m ó H EG Égô S.É لtªëJh É JGAÉقd 13 12

8 15 ɪY ÖM ámƒd 200 øe ÌcCG õéæj Ö«ÑW : ÉeóæY óbم ÉYم»a óæ dg ájqƒ ªL øe áæ ل ùdg CG iôj Éc 1978 àªjلك íààaéa,»ëصüdg É قdG»a Qɪãà S G éشûj»àdg äéeƒقªdg øe ójó dg.áæwéñdg Tشɪل á aéëªh ºëصU áj h»a Éæ SCلG Ö d IOÉ«Y hgل AÉæÑdG ácôm âféch,é jô S Gƒªf ó شûJ áæ ل ùdg âféc IOÉ«dG êqén Ö«Ñ dg Gòg ÉÑàfGه óشûj OÓÑdG äé aéëe àîeلف Égó شûJ»àdG ô«ª àdgh íñصucgh OÓHه»a TÉYش ɪe ôãccg áæ ل ùdg»a TÉYش feg jقƒل òdg ÜÉشûdG.ôjóقàdGh GôàM Ghم ÖëdG cل É d øµj ƒæj øe áæ ل ùdg»a ólhه Ée EG èfdhée Yɪ SEG»ل óªëe QƒàcódG jقƒل IÉMƒà ùªdg äémƒلdg øe áyƒªée d»قóم á«æødg àقfgp qômك»aéقkh»ä«h á SQɪe øe Éæ SCلG ÖW áæ e æªj ºdh.á«fɪ dg áä«ñdg äéfƒæµe øe øe áæ ل ùdg Mققà ɪH HÉéYEG ºLôàJ»àdG ûàdgشµ»ل«øødgh º SôdG ájgƒg»àdg Iô«ÑµdG ædgقلá ÖbGôj Éc.OÓÑdGh É ùfeلg AÉæH iƒà ùe Yلى ägrééfeg.áæ ل ùdg Égó شûJ»HÉéYEG.á«ل«µشûJ á«æa äémƒd degى Qƒ شûdG Gòg áªlôj hémcgل»æfeg jhقƒل: º ªdG ó«s øh SƒHÉb É ل ùdg ádóédg ÖMÉصU Iôض M á«صüîشûh qøµj»àdg IòØdG á«صüîشûdg ògه º Sôd»JÉMƒd º e üncgصüص»æل L É ùf G IÉ«Mh á «Ñ dg»a âjcgq dòcك.ôjóقàdgh GôàM Gم cل ºdÉ dg É d.»ø شT لTEشÉÑ ÉÑصüN Éée Jhقó«dÉه JGOÉYh»fɪ dg IOÉ«dG»a ÉgÉض b»àdg ägƒæ ùdg ióe Yلى fcg ÉæØdG Ö«Ñ dg jh ض»ف AÉæKCG á«æødg äémƒلdg º Sôd JOÉ«d UÓeصق H UÉNص º Sôe ù«scéàh Ébم.ÆGôØdG âbh ويقول الدكتور محمد ا سماعيل رغم اأن مهنة طب ال سنان هي و سيلة»àdGh É H É«MCG»àdG ìhôdg»g ûàdgشµ»ل«øødgh º SôdG CG EG RôdG Ö ùc fcgh á«æødg JÉMƒd ªàéªdG ógéشûj CG»a ecgل øy ôñy ɪc.É æy»æ à SCG.áلÑقªdG IôàØdG ÓNل GلhCل ûdgشüîص«vô eض º«æJ degى àj ل ºàj ºd ámƒd 200`dG ƒøj É«æa Éfhõîe àªjلك Ö«Ñ dg Gòg G degى QÉشûj É ª SQ ô à SG É«îdGل»Mh øe ámƒd jód CG ɪc Vô eض, CG»a É ضVôY øe Üôàقj ƒgh º ªdG É ل ùdg ádóédg ÖMÉصüd ägƒæ S â S øe ôãccg ø«لøw ÉfÉصüM ɪ jód ƒصüm É H áhón á «ÑW Sh ÉÑLhل. Óbh á«féª dg: ùeسق ôق ûzóÿg äémƒd } SسÉàم äƒصüh ÒµØàdG..z»eƒd ÉYل,øØdG á SQɪe e ôjhóàdg IOÉYEG»a áصuén á àe óéj fcg ÉæØdG ócdƒjh AÉ«شTCلd IójóL IÉ«M íæªd áل«sh «deg áñ ùædéh ãªjل dpك CG kgôñà e.éقªy ôãccلg hلqéµacه á«féª dgz:qóصüªdg يعب ر الت شكيلي المدغ شقر ي ستام لومي عن نظرته الخا صة عن الحرية و إالهاماته الفكرية والتاأكيد على قيم المجتمع المدغ شقري وثقافته من ƒæødg OQGƒe õcôe æض àmg òdg z mلéy äƒصüh ô«µøàdg{ Vô eض ÓNل الثقافية في الحي الجامعي في آانتاناناريفو عا صمة مدغ شقر وذلك خلل VɪdGض«. ôjgôña ôjpéëªdg IôFGO»a Jhق É æy 䃵 ùe ÉjÉض b Vô eض»a ÉæØdG héæàjhل ó«déقàdgh ägoé déh É WÉÑJQ ᫪àéªdg ÓNل øe ÖdÉ jh,ákqgƒàªdg ôãccلg º SôdG øe æe لقÉ, ªàéªلd á«hééjeلg ÖfGƒédG RGôHEÉH JÉMƒd أاكاديمية ليمنح حيزا لما هو غير ملمو س بوا سطة عر ض ر ؤويته للأ شياء. eƒ SQ»a áصuén OGƒe Góîà SÉHم Égó ùéj»àdg GóHEلG ájôm «éشûjh ªL øµªj Ée chل øé ªdG QƒdGh ÖشûîdGh ójóëdg :OGƒªdG ògه ø«h øeh.äéjéøædg bgƒe øe IÉ«M degى IƒسùقdG jƒل øa.. záµfé T } SCGسÓك ال شائكة تو ضع دائما في الأماكن نف سها و أانها رغم ا ستخداماتها العديدة Qƒf ó ùj É fcg ɪc,ÖbôàdGh ÖYôdGh ±ƒîdg øe ádém GhódGم Yلى ùµ J.É JÉ«dɪL ûjhشqƒه á «Ñ dg Ü qôîj dòchك GلVQCض, Yلى ùµ æªdg GلaCق jقƒل QƒØصüY ófgq ƒmل Vô eض Iôµa àmى ôªà ùj òdg jôhcgل 6 ªdGقÑل SDƒÑdG Yلى õcôj feg,á«foqcلg áªصué déh ÉeƒشT ódén á ù SDƒe ƒæødg IQGO ÉØ«ض e,zié«ëdgh dghلقaé } UGƒàdGصل æªj å«m GلÓ SCك, ògه æصüj òdg GOɪL É ل«ëàd ɪàc Gل øe äéjéµëdg æªjh,éjdhôdg ô شûJ{ GلÓ SCك CG»Y qóe É àñãj dgقà»ل, øe ùøf»ªë«d dgقjéل É ض j..éæjõm ÉqjOÉeQ øe ùøf»ªë«d qلàëªdg É Sô jh,aéø ض dg øe kéaƒn éjôjف òdg IƒقdG.zضVQCلG ÜÉëصUCG á«féª dg:qóصüªdg Iôµa Yلى QƒØصüY ófgq»foqcلg ÉæØلd záµféشûdg } GلÓ SCك Vô eض jقƒم QhóJ J ل É æµd,é JÉeGóîà SGh É «fé e àîjلف»àdg GلÓ SCك áض géæe,ô قdG hcg, ùñëdéh AGƒ S zájôëdg Góقah ójó àdg{»g IóMGh Iôµa ƒmل. æªdg hcg OôشûàdG hcg ÉeôëdG hcg IóeÉédG GhلTCشɵل á«séقdg»fé ªdG ägp GلÓ SCك QƒØصüY qƒëjhل ø«hh á L øe GلÓ SCك ø«h É «a GôصüdG jقƒم,áقwéf ájƒ«m QƒصU degى»a, ùªشûdg Qƒf,OhQƒdG,ô«aÉصü dg :iôncg á L øe á «Ñ dg ägoôøe.oƒ«قdg øe QôëàdGh à ùªdéhقñل GلeCل ÉgDƒلªj áëضvgh ádé SQ ófghõdg Jلك áصuéîh,io uó e ÉfÉ«MCG ( ûdgش»ك)»fó ªdG êé«ùdg äé قd hóñj ÖصüàæJ»àdG IOÉëdG Yلى îàjhلل agôwcg UÉØeصل, jقóم Éægh æ eى ÉæØdG ájoée âféc AGƒ S,zõLGƒëdG{»a ãªàjل,áµféشûdg GلÓ SCك IOôتd ªYCGق jقƒم ƒgh,ájƒæ e hcg Góîà SGم ôñy,᫪édg IôcGòdG»a ôøëdéh Tشµل ماألوف وله ارتباط وثيق بالخطاب ال سيا سي والجتماعي والإن ساني متعقبا QGõªdG»ah ÜGƒHCلG Yhلى äébô dg»a SÉædG IÉ«M èq«ùj»àdg GلÓ SCك وحول البيوت أا سلك تط وق الإن سان وتجعله معزول وغريبا وم ضطه دا بل.áªMQ ûàjشµل IôµØdG äcgóh jقƒل ɪc ÉæØdG iód Ñbل ùfƒj»a GƒYCGم, á ùªn ƒëf áwôشûdg âéq«s CG ó H ägôgé ªdG iómeg ÓNل GلdhCى JQƒصU àdgق ø«m Ó SCÉHك øjôgé àªdg,áµféشt UƒdGصƒل øe º æe ±ó H degى WÉæªdGق,áªصUÉ dg»a ájƒ«ëdg dpك ó H QƒØصüY Q qôb ɪµà SGل Yhôشûe ÓNل øe ôjƒصüj GلÓ SCك áµféشûdg GóلH»a û൫dشف,iôncg á«hôy GلÓ SCك CG 14

9 ..»FGò dg øec G IóYGh ÉaBG LGƒJ»àdG äéjóëàdg øe ójóy ºZQh Gô f ùdgسل áæ»a AGò dg É b áhƒ صUh á«féªdg OQGƒªdG ájohóëªd hóñj ôn G ÖfÉédG Yلى fg G ñéæªdg IójóY äéyé b»a IóYGh ƒªædg ÉaG ÖسùMh,»µªسùdG É قdG É JQGóصU»a IhôãdGh áygqõdg IQGRƒd äéëjôصüj»jgòdg AÉØàc G ä ó e EÉa,᫵ªسùdG á«fgò dg ùdgسل «ªL a«éyم µ ûhل ±ó àسùjh,áféªdéh 41 ÑJلغ á«لëªdg áeƒ æe õjõ J á«eƒµëdg äéسsé«سùdg áaoé dg ºYódG èegôh ôñy»fgò dg øec G QÉ سS G áñbgôeh AGò dg êéàfeg IOÉjR degى á«fgò dg ùdgسل ÖلZCG QÉ سSCG ºYOh á«سù«fôdg Vƒ ædghض,±óyc Gh ᫵ªسùdg IhôãdGh áygqõdg»yé قH á«ñسùædg Iõ«ªdG Yلى õ«côàdg e dلùسل áaéضveg á«féª dg äééàæªdgh degى ø«fgƒقdgh äé jô ûàdg»a ôªàسùe ôjƒ J.AGò dg êéàfe ᪠æªdg ùdgسل áæ âلàmg VɪdGض«É dgم ÓNل áسsoéسùdgh,é«hôy á«féãdg áñjôªdg ƒæسùdg ôjôقàdg»a É«ªdÉY øjô û dgh»fgò dg øecلd»ªdé dg ô TDƒªdG ƒmل ùdgسل áæ üjصæ»ف ºJ ɪc 2016, É dم iƒàسùe Yلى IRÉપdG äéä«ñdg øªضv á«côªl SQسƒم focéhى õ«ªàj»àdgh ºdÉ dg Xل»ah,á«YGQR cل ª dgل ºàj Ée Yل» Éa G hóñj IóYGh äé«é«jgôàسsg øe AÉØàc G ä ó e ÑJلغ ÉH DhÉØJ ôãccg íéæj Gh É J ó e übcgصى»jgòdg á«yƒf fقلá ëjق»ق a«îdg ògه äéyéæصüdg»a ùeسgóàم ƒªfh á«fgò dg.»µªسùdgh»ygqõdg dلق ø«yé äé«é«jgôàسs Gh îdg øe áeõm ùjس ى»FGò dg øec G õjõ J dgى á«eƒµëdg øe Iôقàسùeh á«aéc ägogóeg ɪضVh,á«لëªdG GƒسS G»a á«fgò dg ùdgسل iód iƒصüb ájƒdhg»fgò dg øe G ãªjhل ägô«j Xل a«áصuén hódgل àîeلف ô«ñc ô«kcéj É d íñصug á«سséb á«néæe LÉàfG ºàj Ée ºéM Yلى aق ù«d QÉ سSG Yلى Éض jg øµd É«ªdÉY AGòZ øe ùdgسل á«سséسs G dghلƒëم ܃ÑëdG É æe»àdg á«eƒ«dg äélé«àm G øe Égô«Zh.É æy æzى OÉéjG Yلى á«eƒµëdg äéسsé«سùdg ª Jhل á«é«jgôàسsg HGhQ µ ûhل ªéJ Kh»ق»FGò dg øe G äéñل àe á«ñلj ø«h Ée»æWƒdG OÉصüàb G óaq ø«hh ëªdgل«ûæj ájóée ájqéªãàسsg Uôaص Nhلق AÉØàc G ä ó e aôjh OÉصüàb G álré dg á«fgò dg äééàæªdg øe»jgòdg øe ÉÑfÉL LƒJ Éض jgh á æصüªdgh ᪫b ãªjل Ée ƒgh ôjóصüàdg ƒëf êéàf G.ájÉ لd Ió«L áaéض e ájoéصüàbg ºJ»àdG äéyhô ûªdg áªféb ºض Jh øe G Ééeل»a GôNDƒe É æy ÓY G dghلƒëم ølghódgh ÉÑd G»FGò dg áaéضvg»µªسùdg GQõàسS Gh AGôªëdG øjõîj á سS IOÉjõd IójóL egƒصu dgى äéyhô ûªdg G ɪc,á«FGò dg ùdgسل»æwƒdg èeéfôñdg ôñy É fóyg ºJ»àdG zò«øæj{ OÉصüàb G jƒæàdg õjõ àd áyéæصüdg É قd ᪠e äéaéضvg Sسãªàل Yلى õcôj å«m «æصüj S Gسɪك øe Égô«Zh äghôض îdg Ö«ل Jh.á«FGò dg äéyéæصüdg 17 16

10 »YÉ قdG jrƒàdg ùdgسل ùmáæسö degى IOQGƒdG ägqéªãàسs G ٢٠1٥ ƒjéeh ٢٠٠3 ôjéæj ø«hée IOó àe õfécq»fgò dg øec G äé«é«jgî S 19 ºàj» SÉ SCG ûhhشµل,áض Øîæe äéjƒà ùe óæy OGô«à S G ôñy äéjóëàdg ògه Yلى Öل àdg øe ëªdgل«êéàf G IOÉjR ôñyh ÖfÉL øe IOÉjRh áãjóëdg äé«æقàdg Góîà SGhم AGò dg.oqgƒªdg Ó à SGل IAÉØc äéyhôشûªd iôñµdg ᫪gcلg øªµj ɪæ«Hh øe äélé«àm G ø«ecéj»a»fgò dg øecلg ájqhôض dg á«fgò dg OGƒªdG Ó à SÓdك AÉØàc G øe øµªe Qób YCGلى ëjhق»ق ëªdgل«éægك EÉa»JGòdG ò dه ɪ e ônbg ÉÑfÉL ájqéªãà SG Uôaص áméjeg ƒgh äéyhôشûªdg ÉeCGم IójóL àîeلف»a øjôªãà ùªdg AÉëfCG º e»a ºFÓe ûhشµل á«aƒédg É«ªdGه AÉØàc G ëjق»ق»a áhƒ صU Éægك áæ ل ùdg الذاتي من الحبوب وغيرها من المنتجات áæ ل ùdg óªà Jh,á«YGQõdG Yلى Iô«Ñc álqóh ܃ÑëdG øe É JÉLÉ«àMG ø«ecéàd OGô«à S G,iôNCلG á«ygqõdg äééàæªdgh éj ل Ée ƒgh QÉ SCلG äéjƒà ùe OÉصüàb G»a ëªdgل«á«ªdé dg QÉ SCلG ägqƒ àh ôkcéàلd áضvôy ø««ضvéªdg ø«eé dg QGóe Yhلى ùdg ل, ò dه ƒëلªdg LGôàdG øe áæ ل ùdg äoéøà SG âلxh ᫪dé dg Gƒ SCلG»a ùdg ل QÉ SCG»a ëªdgل«ƒ ùdg»a á«fgò dg OGƒªdG QÉ SCG É FÉØYEGh á«fgò dg OGƒªdG OGô«à SG ôjôëjh لûfEشAÉ» ùdgh,á«côªédg ƒ SôdGم øe «éشûjh»fgò dg Qɪãà SÓd WÉæeق.á«ÑæLCلGh á«æwƒdg ägqéªãà S G Égò«ØæJ ºJ»àdG äéyhôشûªdg äóyé Sh áaéض ªdG dلق» ᪠ƒªædg ä ó e aq»a dلق ø«yé dphك»µª ùdgh»ygqõdg Yلى الرغم من تحدي رئي سي هو ثبات حجم OQƒe áصuénh Ó à SÓdل áméàªdg OQGƒªdG áæ ل ùdg ùjqéض J ãªjل å«m É«ªdGhه, GلVQCض É b ƒªf Gó«قj ø«jóëj ñéæªdg ±hôxh ôagƒj ájohóëeh QÉ ecلg IQóf eh,áygqõdg á«æ ªdG äé éلd ájò«øæàdg îdg óyé ùjh»yé قd á«léàfeلg ägqóقdg õjõ J»a Oƒق dg äó شTh,᫵ª ùdg IhôãdGh áygqõdg äé SÉ«ùلd ÓصUGƒàe Gôjƒ J á«ضvéªdg»a Qɪãà S G «éشûjh á«fgò dgh á«ygqõdg øjõîjh «æصüjh jƒ ùjhق êéàfeg äéyhôشûe áyƒªée áæ ل ùdg âæñjh,á«fgò dg ùdg ل òæe»fgò dg øecلg õjõ àd äé SÉ«ùdG øe áصuén ôµñe âbh ùdg ل øjõîj áeƒ æe AÉæH áeródg æñdgى ɪµà SGhل á«sé SCلG á«fgò dg ɪض d áæ ل ùdg äé aéëe àîeلف»a,á«é«jgôà S G á«fgò dg ùdg ل ô«aƒjh øjõîj ójóy Yلى ùdgسل áæ»a»fgò dg øec G äé«é«jgôàسsg óªà J ëjق»ق É ªgCG ägõµjôªdg øe»é«jgôàسsg hõîe ôñccg dلùسل IOÉjRh,ô TCG 8 Ióe»ØµJ äélé«àmg degى üjصل ɪH á«سséسsc G,á«لëªdG UÉëªdGhص»ل á«fgò dg äééàæªdg øe»jgòdg AÉØàc G áfhôe í«àj ɪH äéfhõîªdg øe ó«l iƒàسùe Yلى ÉØëdGh QÉ سSC G JقلÖ øy áªléædg á«lqéîdg äéeóصüdg ÉéJه Ió«L ø«yé قdG QhO IOÉjR degى áaéضveg,á«fgò dg ùdgسل GƒسSCG»a»µªسùdGh»YGQõdG OÉصüàb G jƒæàdg»a ëªdgل«èjéædg óaqh.ø«æwgƒªلd ªYل Uôaص ô«aƒjh 18

11 äéyé قdG øe ø«ækgh á«yôa äéyé b á HQCG Yلى õ«côàdg :IQOÉÑeh hô ûª`h êhôîdgh,á浪ªdg á«é«jgôà S G ùj ى»àdG áeé dg ô«jé ªdG á«léàfeلgh êéàfeلg IOÉjR»g ëàdق»ق É ÓNل MGôeل ahق á«é«jgôà S G ò«øæj ÉgOɪàYG ºàj»àdG äéyhôشûªdgh èegôñdg áªgé ùªdgh É d îªdg»æeõdg hóédghل áyƒªéªd»jgòdg AÉØàc G Ö ùf aq»a ùdg ل á«sé SCلG á«fgò dg ó eل IOÉjRh áñ ùf aqh»ygqõdg dلق É ƒæ ùdg ƒªædg ëªdgل«èjéædg»déªleg»a àªgé ùe ø«ùëjh IójóL ádéªy XƒJh»ف ÜÉ «à SGh øe»féª dg»øjôdg ªàéªdG QGôقà SGh.ájOÉصüàb Gh á«yéªàl G»MGƒædG OÉصüàbÓd á«لñقà ùªdg ájdhôdg É JôbCG ɪc GQÉWEG á«é«jgôà S G ƒµj CGh 2020 م»fɪ dg á«yé قdG idhôdgh äé«é«jgôà S G áaéµd ÉeÉY بالوزارة وذلك للتاأكيد على تناغمها وتكاملها ù SCÉH Gõàd Gم degى áaéضveg ÑdG ض É ض H e äéjƒà ùªh Gõàd Ghم Ió«édG hcg ᪫ل ùdg áygqõdg á«dhódg äé SQɪªdG acgh ضل ᫪dé dg á«é æªdg لOGóYE ôwcلgh äé«é«jgôà S G kéقah ájƒªæàdg لÓYE äéë«ضvƒj hcg É dم ùjqéh QhO ᫪gcg QÉ XEG Yلى á«é«jgôà S G õcôjh ºgCG CG jh ل»YɪàL Gh ƒªæàdg áygqõdg»néæªdgh»ä«ñdg ƒæàdg øe IOÉØà S Gh ɪ«a ƒªæàdg RGƒàdÉH ɪàg Ghم áæ ل ùdéh á ao AÉ YEG e áøلàîªdg äé aéëªdg ø«h GOQGƒeh Gƒªf GلbCل äé aéëªلd ájƒªæj á«ygqõdg á«é«jgôà S G OGóYEG»a OɪàY Gh Yلى áegóà ùªdg IQGOEلG è æe Yلى ù SDƒªdG áãjóëdg ägqƒ àdg QÉÑàY G»a òncلgh èféàædg Gƒ SCلG»a AGò لd ᫪dé dg ɪdGل Gƒ SCGh áæ ل ùdg äéegõàdgh ᫪«لbeلgh á«dhódg GõàdGhم ëjق»ق»a ádé ØdG áªgé ùªdéh áygqõdg É b á«yéªàl Gh ájoéصüàb G áæ ل ùdg ±GógCG øjòg ᫪æj degى ±ó J ᫵ª ùdg IhôãdGh IóFÉØdG øe ôñccg GQób ëjقق ɪH ø«yé قdG OQGƒªdG Yلى ÉØëdG Xل»a ëjق»ق É øµªj Ó à S Gل É dó à SGh á««ñ dg GلãeCل, dpك øe ÉbÓ fgh øªض àj jôwق áwqén dلق É áegóà ùªdg ᫪æàdg á«é«jgôà SG øe ójó dg 2040 á«øjôdg ᫪æàdgh»ygqõdg äé SÉ«ùdGh ájƒdhcلg ägp èegôñdgh,±gógcلg OGóYEG ºJh,Égò«Øæàd áñ SÉæªdG äé«dbلgh ال ستراتيجية بالتعاون مع منظمة الأغذية zhéødg{ IóëàªdG ºeCلd á HÉàdG áygqõdgh Gòg»a É«ªdÉY GلhCل IôÑîdG â«h ôñà J»àdGh hôشûe ò«øæj MGôeل ⪠ùقfgh ÉéªdGل, degى á«é«jgôà S G MGôeل HQCG âæªض J Vhض ºàjh ájò«øæàdg á îdgh Qɪãà S G èeéfôñdg hp øjó«øà ùªلd ªYل MلقäÉ áeébg É «a äéjƒdhcلg ójóëj á«ø«µh üàîjص ábó dg»àdgh äéyhôشûªلd Qɪãà S G èeéfôñdgh 2016 øe á«æeõdg IôàØdG dhcgى áلmôªc» J Qɪãà S G èeéfôñdg OɪàYGh 2020 àmhى.»fé ædg É لµشûH äéyhôشûªdgh» Lôe QÉWEG{»g á«ygqõdg á«é«jgôà S G ó Jh ɪd ájdhq ûjhشªل z»ygqõdg É قdÉH dلvƒ æض á jônh à ùªdgقñل»a áygqõdg Yل» ƒµ«s jôwق ëjق»ق á«ø«c ùµ J ògه jhقƒم ájdhôdg ù SCلG øe OóY Yلى á«é«jgôà S G OGóYEG è æe ôjƒ àd áléëdg QÉÑàY G»a òncلéc á«é æªdg ᫪gcgh áygqõdg É b»a á«féªdg OQGƒªdG IQGOEG áقjóصu{ á«ygqõdg á«é«jgôà S G ƒµj CG á«ل ØdG ácqéشûªdéh Gõàd Ghم zه髪dgh áä«ñلd á«ygqõdg ᫪æàdg CÉ ûh ø«dhdƒ ùªdgh ø«ªà ªلd ɵeEلG QóقH (AÉcôشûdG) áæ ل ùdéh á«øjôdgh á«لñقà ùªdg á«é«jgôà S G OGóYEG»a Gõàd Ghم Qƒëªc Góà ùªdgم»fgò dg øecلg ƒ تHم JÉ LƒJh»YGQõdG É قdG لIQGOE» SÉ SCG AÉØàc G ƒ Øeم øy àîjلف òdgh á«لñقà ùªdg á«déëdg äé LƒàdG QÉÑàY G»a òncلgh»jgòdg ägqgôقdg ºgCGh»YGQõdG dلق É á«لñقà ùªdgh Yلى IôKDƒªdG äé édg «ªL øe ájqgrƒdg dpك. äé LƒàH Gõàd Gم Éض jcg á«é æªdg ù SCلG øeh ᫪æàdg ƒ Øeم e á«لñقà ùªdg á«ygqõdg ᫪æàdg áfé«صu Yلى á aéëªdgh áegóà ùªdg á«ygqõdg áeoéقdg dلé«lcل á«ä«ñdgh á««ñ dg OQGƒªdG äéyhôشûeh,agôªëdg ƒëdم Hh» ض ølghódg äéyhôشûeh,ølghódg äé ecgh IóFɪdG «æصüjh»µª ùdg GQõà S G jƒ ùjhق.᫵ª ùdg äééàæªdg õjõ J á«ygqõdg ᫪æàdg äé«لªy ±ó à ùjh AÉØàc G ä ó ªH AÉقJQ Gh»FGò dg øecلg á«ygqõdg äééàæªdgh ùdg ل øe»jgòdg ᫪æàdg äé«é«jgôà SG QÉWEG»a ᫵ª ùdgh OÉصüàb G jƒëàdل áeƒµëdg É àæñj»àdg Yلى OɪàY G øe»æwƒdg degى ómgh É b É قdG ôñà jh,äéyé قdG Oó àe OÉصüàbG ƒgh ᪠ªdG äéyé قdG ògه ómeg»ygqõdg âæñj dòdك AGò dg لêÉàfE» ù«fôdg QóصüªdG ójó dg ᫵ª ùdg IhôãdGh áygqõdg IQGRh øe áyƒªée âæªض J»àdG èegôñdg øe áygqõdg»yé قd äé SÉ«ùdGh ±GógCلG «æصüàdgh jƒ ùàdghق OGô«à S G äéyé b á«æ ªdG äé édg ª Jhل,á«FGò dg äééàæªلd»a Qɪãà SÓd UÉîdGص É قdG «éشûj Yلى èjhôàdgh,»µª ùdgh»ygqõdg ø«yé قdG IóYGƒdG Qɪãà S G Uôaص øe ójó لd áygqõdg Ééeل»a øjôªãà ùªلd áméàªdg»a Oƒ édg Jلك âªgé Sh,᫵ª ùdg IhôãdGh á«ygqr äécôشt É«bhم øjôªãà ùe ÜÉ قà SG ÜÉ قà SG Yلى ª dghل,á«eƒµm ᫵ª Sh ä髪édgh á SƒàªdGh Iô«صüdG äé ù SDƒªdG øeh,qéªãà SÓd äécôشûdgh á«ygqõdg áygqõdg áméàªdg Qɪãà S G ä Éée RôHCG hóh áygqõdg äé«æقj Góîà SGhم ᫪ëªdg äéyéæصüdgh QƒªàdG jƒ ùjhق «æصüjh,áhôj äéyhôشûeh,qƒªàdg Yلى áªféقdg á«لjƒëàdg ÉÑdCلG É JÉقàشûeh äéyhôشûeh dgلƒëم 21 20

12 م. ídéصu : ôøæ ûdg øe G õjõ J Yلى õ ucôf Öسùf aqh»fgò dg ó«dƒjh»jgòdg AÉØàc G ÜÉÑ ûلd ªYل Uôaص.. z»fgò dg QɪãàسSÓd á«féª dg{ ámƒªw á«é«jgî SG ägò àÿg e ÖcGƒàJ ägqoéñe ùªn Ééeل»a zò«øæj{ `d É«ل a CGóH É ض H ájòzc G áسsgqódg ó«b iôncgh øjôªãàسùe e ùæàdghس»ق 23 á«é«jgôàسsg íeóe ºgCG»g Ée ájgóh»g Éeh ùdgسل áæ?»a»fgò dg QɪãàسS G ëàdق»ق É? ƒ سùJ»àdG ±GógC G ºgCG á«féª dg ácôشûdg á«é«jgôà SG øªض àj øe OóY AÉشûfEG áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd áæ ل ùلd»fgò dg øe G Rõ J»àdG jqéشûªdg Uôaص ódƒjh»jgòdg AÉØàc G Ö ùf øe aôjh ácôشûdg õcôj å«m,»féª dg ÜÉÑشûلd ªYل Iõ«ªdG ägp jqéشûªdg AÉشûfEG Yلى É«dÉM AÉض «ÑdG dgلƒëم jqéشûªc áæ ل ùلd á«ñ ùædg dghلƒëم ÉÑd Gh áaéضveg, AGôªëdG dgى ácôشûdg á«é«jgôà SG iôj iôncg jqéشûe ᫪æàdg»a áªgé ùªdg LGل øe Égò«ØæJ ᫪gcg jqéشûªdg òghه,»fgò dg øe Gh á«øjôdg áeƒµëdg Ñbل øe ôªà ùe ºYO dgى êéàëj ɪض d ëjق»ق»a É MÉéfh É àjqgôªà SG»YGQõdG jƒ ùàdgق jqéشûªc IÉNƒàªdG ±GógCلG É JÉéàæe jƒ ùjhق QƒªàdG féصüe áeébegh IôشTÉÑe ÑJôJ»gh, ÉÑd G «æصüjh «ªéJh á«hééjeg á«ä«h ägô«kcéj É dh»yéªàl G ó ÑdÉH AÉقJQ Gh» ªàéªdG QGôقà S G ºYóJ É fg ɪc bgƒdg VQGض Yلى ØdÉH ل äcgóh ób ägqoéñªdg å«m á SGQódG âëj âdgr Ée ôn G ÑdGh ض øjôªãà ùªdg øe OóY e ùæàdg»ق G ºàj.ÉgƒæÑàj CG øµªj øjòdg øe G LGƒJ Iô«ãc äéjóëj Éægك G ôcph áæ ل ùdg»a ù«d»fgò dg Yلى ɪfGh Ö ùëa IQófh ɵ ùdg OGóYCG ójgõàa ºdÉ dg iƒà ùe É قdG ÉÑbGل óyhم á«ä«ñdg ûªdghشcéل É«ªdGه øe G jqéشûe»a Qɪãà S G Yلى UÉîdGص É لc Iô«ãc ôwéîe É «a G QÉÑàYG Yلى»FGò dg jqéشûe»a Qɪãà S G J»ق äéjóëjh egƒyل المن الغذائي. ولدينا فجوة غذائية في جميع Iô«Ñc ä髪c OQƒà ùf ÉædR ɪa á شûfCلG ògه» j GRل Ée»dÉëdG ëªdgل«êéàfeلéa É æe cل..áhƒل ªdG äélé«àm G dòdhك Uôaص ólƒj ا ستثمارية كثيرة في مجال الأغذية متاحة dلق É UÉîdGص ãeل dgلƒëم Hh» ض AGôªëdG ±ÓY G «æصüjh AÉض «ÑdG dghلƒëم IóFɪdG وتعليب وت صنيع الخ ضروات والفواكه وغيرها. :QGƒëdG üfص deéaى øe Égò«ØæJ ᫪gcg ácôشûdg á«é«jgôà SG iôj øe Gh á«øjôdg ᫪æàdg»a áªgé ùªdg LGل.»FGò dg áæ ل ùdg G ôøæشûdg ídéصu Sóæ ªdG ócdƒjh «Hh «æصüàd É«ª«لbEG Gõcôe Ö لJ G É æµªj ºµëH á«fgò dg äééàæªdgh ùdg ل jrƒjh áaéضveg»é«jgôà S G É bƒe dgى æñdgى ôaƒj áلgdƒªdg ÅfGƒªdG É æeh ájqhôض dg á«sé SCلG QGôقà S Gh äó«ùàdg cل É «a ôaƒàj»àdg ÜòL egƒyل øe ôñà j òdg»æecلgh» SÉ«ùdG.á«ÑæLCلGh á«لëªdg ägqéªãà S G : OÉصüàb G jƒæàلd»æwƒdg èeéfôñdg G Ébhل jqéشûªdgh ägqoéñªdg øe ójó déh êôn zò«øæj ùªn Éægك á«لjƒëàdg äéyéæصüdg É b»øa مبادرات في مجال الأغذية وهي م شروع مزون ÉÑdCلd hôشûeh ølghóلd AɪædG UGhصƒل لäÉ ec hôشûeh ølghódg «æصüàdg,»fgò dg QƒªàdG Ééeل»a iôncg IQOÉÑe Éægك G ɪc Ééeل a«iôncgh Ö«ل J Gلɪ SCك Hh ض ògه ídéصu Sóæ ªdG e zøjƒµàdg{ áلéªd QGƒM»ah ácôشûلd ò«øæàdg ù«fôdg ôøæشûdg óªëe øh áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd á«féª dg ácôشûلd íضvhg Yلى õcôj»àdg á«é«jgôà S G íeóe AÉØàc G Ö ùf øe aôjh»fgò dg øe G õjõ J øe»féª dg ÜÉÑشûلd ªYل Uôaص ódƒjh»jgòdg á«ñ ùædg Iõ«ªdG ägp jqéشûªdg AÉشûfEG ÓNل ÉÑd Gh AÉض «ÑdG dgلƒëم jqéشûªc áæ ل ùلd iôncg jqéشûe dgى áaéضveg,agôªëdg dghلƒëم ª Jل QɪãàسSÓd á«féª dg ácô ûdg áض HÉقdG»FGò dg Yلى»a ƒµj CGh,äGô«àªdG e ÖcGƒààd É à«é«jgôàسsg åjóëj OƒقJ»àdG äécô ûdg iómeéc áق æªdg iƒàسùe Yلى àeقóم bƒe äécô T á«ñj fقل ºJ å«m..»fgò dg É قdG»a QɪãàسS G GQòc ácô ûdg ògه degى áeƒµëdg É «a º سùJ»àdG ájòzc G.»FGò dg øec G Ééeل»a QɪãàسSG 22

13 É H Jقƒم Éæ jqé ûe ájqéªãàسs G üdgصjoéæق É قdGh óyéقàdg UhصjOÉæق ÉæeÉ سSEGh UÉîdGص %20 RhÉéàj jqé ûªdg ÖلZCG»a á«fgòz Iƒéa Éæjód óyم ƒg óëàdgh ÉÑbEGل É قdG UÉîdGص jqé ûe»a QɪãàسS G Yلى ºZQ»FGò dg øec G Iô«ãc Uôaص OƒLh ᪠e jqé ûe 3 áñسùf aôd»jgòdg AÉØàc G dghلƒëم ÉÑd G øe IóFɪdG Hh» ض áلgdƒe ùdgسل áæ Gõcôe ƒµàd É«ª«لbEG «æصüàd ùdgسل á«fgò dg äééàæªdgh á«لñقàسùªdg îdg íeóe ºgCG Éeh?ácô ûلd É à«é«jgôà SG åjóëàh É«dÉM ácôشûdg Jقƒم áصuéîdgh Iô«NCلG ägóéà ùªdg AƒضV Yلى æhقل ÑJ»ة شركات الأغذية والتي ت ساهم á«féª dg ácôشûdg dgى áeƒµëdg É «a áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd fقل ºJ å«m ømé ªdG ácôشt øe cل»a áeƒµëdg º SCG ácôشûdgh á«féª dg Gلɪ SCك ácôشth á«féª dg á«fgƒ«ëdg IhôãdG ᫪æàd á«féª dg á«æwƒdg ácôشûdgh Yóà SGى»dÉàdÉHh á«dhódg á«ygqõdg á«é«jgôà S G åjóëàh ácôشûdg É«bم ôe G bƒàj»àdgh ägô«àªdg Jلك e ÖcGƒàJ»µd J ض G ácôشûdg àeقóم bƒe»a Yلى OƒقJ»àdG äécôشûdg iómeéc áق æªdg iƒà ùe.»fgò dg É قdG»a Qɪãà S G SƒJ ÓNل øe %70 degى dpك ó H ójõà Sh Gòg»a øjônbg øjôªãà ùe ƒnohل ácôشûdg hôشûe ø«شtój GôNDƒe ºJ ɪc,óYGƒdG É قdG hôشûªdg Gògh QÉØX á aéëªh ÉÑdCلd êhôªdg»a ø«hôªdg iód ófé dg º«J dgى ±ó j محافظة ظفار من خلل ان شاء نقاط تجميع øe ÉÑd G AGôشTh ÑédGhل ùdg ل»a ÉÑd G»a æصüªdg dgى fقل ºK øeh ø«hôªdg QÉ صU ádóصu ô«aƒjhه àäñ Jh dلà ùª لك. ±ƒ S IóFɪdG H» ض Ééeل»a hôشûe Éæghك á HÉàdG á«féª dg ømé ªdG ácôشt ò«øæàhه Jقƒم áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd á«féª dg ácôشûلd»ñæl Gh ëªdgل«uéîdgص É قdG e hé àdéh AÉØàc G áñ ùf aq degى hôشûªdg Gòg ±ó jh H» ض øe»jgòdg degى ké«dém %55 øe IóFɪdG ÉYم»a % aq ±ó Jh ÉÑdCلd hõe ácôشt»gh ájé لd É JÉقàشûeh ÉÑd G øe»jgòdg AÉØàc G áñ ùf ±ó j å«m %31»dGƒM dgى É«dÉM üjصل»àdgh hôشûªdg ëjق»ق ÉYم»a %70 áñ ùf Yلى 2030 ácôشth 2040 ÉYم»a %100 áñ ùædg RhÉéàJ G êéàfeلg aq dgى ±ó J»àdGh ølghóلd AɪædG áلmôªdg»a ü«dصل AGôªëdG dgلƒëم øe ±É ضVCG 3 EG øw dcgف 60»dGƒM á«fé ædg áæ ل ùdg»a AÉض «ÑdG dلƒëم hôشûe ôñccg êéàfcg øe»jgòdg AÉØàc G áñ ùf IOÉjR»dÉàdÉHh %36»dGƒM É«dÉM ÑJلغ»àdGh AÉض «ÑdG dgلƒëم üjصل G bƒàªdg øeh dgى ÉYم»a % 86»dGƒM üàdصل 2030 degى ÉYم»a %96»dGƒM,2040 ácôشth ôféشûñdg dلƒëم Éض jcg»àdgh dgى ±ó J AGôªëdG dgلƒëم øe»jgòdg AÉØàc G áñ ùf aq dgى É«dÉM %21 øe ÉYم»a %50»dGƒM 2020 É b»ah jqéشûªdgh ägqoéñªdg øe ójó déh ägqoéñe Éægك âféc á«لjƒëàdg äéyéæصüdg É æªضv øe Iô«ãc Ééeل»a ägqoéñe ùªn الأغذية وهي م شروع مزون للألبان وم شروع ølghódg لäÉ ec UGhصƒل ølghóلd AɪædG.»FGò dg «æصüàdg hôشûeh QƒªàdG Ééeل»a iôncg IQOÉÑe Éæghك Ééeل a«iôncgh Ö«ل J Gلɪ SCك Hh ض ògه bgƒdg VQGض Yلى ØdÉH ل äcgóh ób ägqoéñªdg ºàj å«m á SGQódG âëj âdgr ôn G ÑdGh ض øjòdg øjôªãà ùªdg øe OóY e ùæàdg»ق G.ÉgƒæÑàj CG øµªj ácô ûلd á«déëdg äéyhô ûªdg ºgCG»g Ée QɪãàسSÓd á«féª dg Ééeل»a»FGò dg?»fgò dg QɪãàسS G É à«é«jgôà SG QÉWEG»ah ácôشûdg âeéb ᪠eh ábóªy jqéشûe ákók AÉشûfEÉH Ióªà ªdG ôشûdg ø«h»é«jgôà S G É bƒe ºµëH á«sé SCلG æñdgى ôaƒj dgى áaéضveg,üô dgh, ô dg áµñشt»a áلãªàªdgh ájqhôض dg É ض ÑH áæ ل ùdg äé aéëe cل HôJ»àdG ôaƒàjh áلgdƒªdg ÅfGƒªdG OƒLhh ÑdG ض, QGôقà S G øy géf»ك,äó«ùàdg cل É «a ÜòL egƒyل øe ôñà j òdg»æecلgh» SÉ«ùdG á«لëªdg ägqéªãà S G,á«ÑæLCلGh ùf ى øëfh dgى ké«لªy ó«ccéàdg Yلى Yلى õ«côàdg ᫪gcg e hé àdéh dphك áæ ل ùلd á«ñ ùædg Iõ«ªdG ÉæFÉcôشT É قdG øe UÉîdGص É dghم. ägôñàîe É H âlôn ÉægكäGQOÉÑe gلéc?»fgò dg QɪãàسS G ºYód zò«øæj{ Qɪãà SÓd á«féª dg ácôشûdg âcqéشt Ñ déh jƒæàلd»æwƒdg èeéfôñdg»a áض HÉقdG»FGò dg OÉصüàb G MلقäÉ «ªL»a zò«øæj{ ª dgل âlôn»àdgh ámƒàøªdg GhلÉjCم (ägôñàîªdg) ªf jƒëjhل á«لëªdg á«léàfeلg äé SQɪªdÉH الإنتاج التقليدي الى ن شاط مدر للدخل ومحفز.OÉصüàbÓd ùjh ى ácôشûdg dgى Ééeل»a IóFGôdG ƒµj G É fcgh áصuén áæ ل ùdg»a»fgò dg Qɪãà S G ÉéªdGل Gòg»a»eƒµëdG Qɪãà S G QGòdG ácôشûdg ôñà Jh ûdgشjôك»g É«dÉM تdG ضل ÉéªdGل»a øjoéédg øjôªãà ùªdg QÉѵd øe G õjõ J»a É àdé SQ õcôàj å«m,»fgò dg H ض øe»jgòdg AÉØàc G Ö ùf aqh»fgò dg»féª dg ÜÉÑشûلd ªYل Uôaص Nhلق äééàæªdg É «a JقÉم»àdG äéj ƒdgh äé aéëªdg ᫪æjh. jqéشûªdg Gõcôe ƒµàd áلgdƒe ùdgسل áæ CG hôj gل?á«fgò dg ùdgسل jrƒj hg «æصüàd É«ª«لbG É«ª«لbEG Gõcôe ƒµj CG áæ ل ùلd øµªj º f á«fgò dg äééàæªdgh ùdg ل jrƒjh «Hh «æصüàd 25 24

14 ólƒj J»ق ägoóëe áلµ ûeh á«fgò dg jqé ûªdg É JÉYGôe âªj É«ªdGه RÉàªJ bgƒe øy åëñdéh á«aéc äéfhõîe ôaƒàh áãjóm äé«æقj SGhسGóîàم fقل ümصüص ømé ªdG»a áeƒµëdg ácô ûلd SC Ghسɪك á HÉàªdG ùàdس»ل 27 É«ªdGه IQófh ɵ ùdg OGóYCG ójgõàa ºdÉ dg ûªdghشcéل óyhم á«ä«ñdg ÉÑbGل É قdG UÉîdGص»FGò dg øe G jqéشûe»a Qɪãà S G Yلى É لc Iô«ãc ôwéîe É «a G QÉÑàYG Yلى jqéشûe»a Qɪãà S G J»ق äéjóëjh egƒyل ácôشûdg IQGOEG â浪jh,»fgò dg øe G ØH ضل»FGò dg øecلg áæéd øe ºYóHh dé Jى ˆG IhôãdGh áygqõdg IQGRhh á«déªdg IQGRhh øe É JQGOEG ùلée øe IófÉ ùªhh ᫵ª ùdg jƒëjل»a áªgé ùªdg degى»fgò dg Qɪãà S G Iô«ãc ájqéªãà SEG Uôaص Éæghك,ÜPÉL ñéæe في مجال الأغذية متاحة للقطاع الخا ص ãeل dgلƒëم Hh» ض AGôªëdG dghلƒëم IóFɪdG «æصüjh Ö«ل Jh ±ÓY G «æصüjh AÉض «ÑdG الخ ضروات والفواكه وغيرها خا صة وانه ما زالت لدينا فجوة غذائية في جميع هذه É æe Iô«Ñc ä髪c OQƒà ùf ÉædR ɪa á شûfCلG êéàfeلéa ëªdgل«grل Ée»dÉëdG» j cل.áhƒل ªdG äélé«àm G É ë«àj»àdg ª dgل UôØdص ºµJÉ bƒj»g Ée QɪãàسS G äéyhô ûe ghل?»fgò dg ãªjل äéسùسsdƒªdg É b ª dل Ió«L ä Éée?á سSƒàªdGh Iô«صüdG jqéشûe ácôشûdg Uôaص øe ójó dg ôaƒà S ª dgل ªdGبا شرة وغير المبا شرة لل شباب العماني e ùæàdg»ق É«dÉM ôéjh ä ÉéªdG «ªL»ah SƒHÉb É ل ùdg á eééh á«ygqõdg dg لƒم á«لc ä ÉéªdG H ض»a ÜÉÑشûdG H ض ÖjQóàd ácôشûdg É JCÉ ûfcg»àdg äécôشûdg É LÉàëJ»àdG øe ± G É ù«scéj ºJ»àdG äécôشûdg ôaƒà Sh Uôaص ª dgل. øec ÉH «ëj»àdg äéjóëàdg ºgCG Ée ùdgسل áæ?»a»fgò dg UôØdGص ºgCG Éeh á«méædg øe É قdG Gòg É ë«àj»àdg?ájqéªãàسs G»FGò dg øe G LGƒJ Iô«ãc äéjóëj Éægك iƒà ùe Yلى ɪfGh Ö ùëa áæ ل ùdg»a ù«d É قdG e ácgô ûلd äéyhô ûe Yلى ô«ñc GQOÉÑe É قdG Gòg ó j gل UÉîdGص, QɪãàسS ÉH ghل?»fgò dg øe G É b»a É H Jقƒم ácôà ûe äéyhô ûe ØdÉH ل Éægك É قdG e ácô ûdg UÉîdGص? رغم طبيعة ال ستثمار في قطاع الزراعة ب شكل عام والأغذية ب شكل خا ص والتي تواجه تحديات äéyé قdÉH áfqéقe áªl ôwéîeh Iô«ãc CGóH UÉîdGص É قdG G G iôncلg ájoéصüàb G Qɪãà S G»a SƒàdÉH Iô«NCلG IôàØdG ÓNل äéféªض dg ólh Éeó H UÉNص É قdG Gòg»a Qɪãà SG GQP OƒLh É æªضv øe áñ SÉæªdG Ö ùæh ƒdh Qɪãà S G Gòg»a üîàeصüص»eƒµm Qɪãà SÓd á«féª dg ácôشûdg jqéشûe «ªLh bل»لá»a ãªàªdghل UÉîdGص É قdG É H jقƒم»fgò dg É قdGh óyéقàdg UhصjOÉæق ájqéªãà S G UصjOÉæق øe aق %20 `H G ácôشûdg ºgÉ ùj h UÉîdGص راأ س مال اغلب تلك الم شاريع. äé«æقj óîà ùjم ±ƒ S jqéشûªdg ògه G dgى.égôjhój IOÉYEGh É«ªdGه áédé ªH áصuén áãjóm ºà«سS»àdG ±ÓYC G ô«hój ºàj ch»ف ølghódg äéyhô ûe»a É egóîàسsg?agôªëdg dghلƒëم áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd á«féª dg ácôشûdg áæ ل ùdg NGOل ±ÓY G áygqõh Jقƒم ød ºàj ±ƒ S»dÉàdÉHh É«ªdGه ájohóëªd Gô f ájƒæ S OƒقY ÓNل øe êqéîdg øe ÉgOGô«à SG»a ô ædg øµªj ɪc ᫪dé dg QÉ SCلÉHh H ض»a ±ÓY G áygqr»a Qɪãà S G hódgل ägph É«ªdGه øe Iô«Ñc ä髪c É «a ôaƒàj»àdg áaéc á SGQO ó H dphك ÖfÉL Qɪãà SG ñéæe»ah áméàªdg ägqé«îdgh ägoóëªdgh ÖfGƒédG IOƒédG å«m øe áñ SÉæe äééàæe ôaƒj ÉMل ájƒdh G à S ى ëªdgل«êéàf G øe ô ùdgh.agôشûdg»a óm degى á سSÉàdG á«سùªîdg á îdg óªà J èegôhh N AGƒàJم»µdh á HÉàªdG á«لªy ɪ«a áæ ل ùdg äé LƒJ e äécôشûdg Jلك á LGôe É«dÉM QÉLh,»FGò dg øecلéh àj لق Éæg øeh äécôشûdg Jلك Nh äé«é«jgôà SG á«é«jgôà SG åjóëàd Éض jcg áléëdg äaél ácôشûdg G م. ùdgسل áæ a«ùق dg á «ÑW ãªjل gل äéyhô ûe H ض áeébeg ÉeCGم Ébƒ e dghلƒëم? ølghódg á aéëe øe øjéñàjh áæ ل ùdg ùjqéض J ƒæàj dgى J»ق ägoóëe ólƒj»déàdéhh iôncg jqéشûªdg ò«øæj Éæ aك á«fgò dg WÉæªdGق áyéæصu Ö SÉæJ»àdG áaéédg dghلƒëم ølghódg jqéشûe Ö SÉæJ iôncg WÉæehق AGôªëdG ºJ»àdGh É«ªdGه áلµشûe aق ÑJقى ÉÑd G RÉàªJ bgƒe øy åëñdg ÓNل øe É JÉYGôe dphك á«aéc á«fée iôncg äéfhõîe ôaƒàh áaéضveg üàn GصUÉص, äé L e ùæàdéh»ق äéyhô ûªdg ògه º سùJ ióe CG deghى»a»fgò dg AÉØàc Gh øec G ëjق»ق»a ùdgسل áæ? aq»a ºgÉ ùj ±ƒ S äéyhôشûªdg ògه «ªL øe G õjõ J»dÉàdÉHh»JGòdG AÉØàc G Ö ùf Yلى ÉfOQ»a ÉfôcP ɪc»FGò dg GDƒ ùdgل ùeéîdg OóY jƒëjل ºJ á«ضvéªdg IôàØdG ÓNل áصüm áeƒµëdg àªjلك»àdg äécô ûdg øe «LƒJ ºàj c»ف..ºµd á HÉJ íñصüàd É «a å«ëh äécô ûdg ògه»a ª dgل N øec G äé«é«jgôàسsg ídéصu»a É «ªL ÖصüJ ùdgسل áæ?»a»fgò dg ÉقHÉ S ÉfôcP ɪc º f jƒëjل ºJ fg ümصüص ácôشûdg dgى äécôشûdg Jلك øe áeƒµëdg áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd á«féª dg «ªL ƒµj G Ió«L Iƒ N ÉgôÑà f òghه äécôشûdg áل e âëj á«fgò dg ù«d ل IóMGh 26

15 IóFɪdG Hh» ض áféªdéh 39 Ö«لëdGh áféªdéh 31.áFɪdÉH 45»JGòdG AÉØàc G ä ó e IOÉjR ô àæªdg øe IhôãdG äééàæeh ᫵ª ùdg äééàæªلd káصuén ájqéªãà S G äéyhôشûªdg ƒnoل e á«fgƒ«ëdg ò«øæàdg õ«m»fgò dg øecلg Ééeل»a IójóédG.áلÑقªdG IôàØdG ÓNل êéàfeلg AóHh É«ل a äé«æقàdg Qƒ J e H ض OƒLhh WÉæªdGق Mققâ,ñÉæªdG GóàYGل å«m øe áñ SÉæªdG»JGòdG AÉØàc G øe Ió«L ä ó e áæ ل ùdg ÉÑdCلG äééàæeh UÉëªdGص»ل H ض»a áñ ùf â لH 2014 ÉYم ájé f àmhى,ølghódgh áféªdéh 65 äghôض îdg øe»jgòdg AÉØàc G ølghódg ƒëdhم áféªdéh 44 AGôªëdG dghلƒëم.ô شTCG á«féª`k Ióªd áæ ل ùdg AÉæ«e 20 áªféقdg ó«صüdg ÅfGƒe OóY üjصل,áæ ل ùdg äé aéëe «ªL»a RƒàJ UGƒJhصل ÅfGƒe 9 AÉشûfEG ᫵ª ùdg IhôãdGh áygqõdg IQGRh صيد جديدة متعددة الأغرا ض في كل من äé«fóëdg QõLh Thشل» º ìó Sh 䃫nq äéj h á æصüªdgh AÉcôHh äƒëeh ºbódGh ᫪jƒشûdg ôjƒ àd á«é«jgôà S G IQGRƒdG á N øªضv iƒdh ᫵ª ùdg IhôãdG É b Éjƒæ S Gƒªf áæ ل ùdg»a»jéñædg êéàfeلg é ùjل»a á«léàfeلg ÉØJQG degى êéàfeلg IOÉjR LôJh ôض îdg UÉëeص»ل áصuén á«ygqõdg äémé ùªdg áãjóëdg á«ygqõdg äéق«ñ àdg øy áªléædgh ɪàgGم OGR»àdGh ÓNل É H»fɪ dg QGõªdG Ö«dÉ SCG ÉNOEGل É ªgCG øeh Iô«NCلG ägƒæ ùdg äémé ùªdg Ó à SÉHل»YGQõdG ãµàdg»ف áãjóëdg ôdg Ö«dÉ SCG Góîà SGhم á«scgôdg.᫪ëªdg 䃫ñdgh áæ ل ùdéh áyhqõªdg ámé ùªdg»déªlg ØJQG 264h ÉØdG 197 degى 2015 É dgم ájé æh ü«dصل áfqéقe ÉæW 773h ƒ«لe êéàfeg ºéëH ÉfGóa É LÉàfG ºéM Éc ÉfGóa 959h ÉØdCG 163`H ƒ«لe dcgف 515h É dgم ájé æh øw ahق 2014»æWƒdG õcôªdg øy IQOÉصüdG ägaéصümeلg.äéeƒل ªdGh AÉصüMEلd اأغلب الم ساحات المزروعة مخ ص صة ºK cgƒødg É «لj Iôª ªdG á«øل dg dلuéëªص»ل.äghgôض îdg áféªdéh 12»fGƒ«ëdG êéàfeلg ºéM»dɪLEG OGR üjhصل dcgف 185 ƒëf degى ÉØJQ G Oƒ jh øw ò«øæjh É قdG ôjƒ àd âeób»àdg äéeóîdg äéyhôشûªdg Ééeل»a áãjóëdg ƒé dgل ø«ª ùj IóFɪdG Hh» ض ølghódg ƒëdم êéàfgh õyéªdgh.êré dg Ö«لëdG êéàfegh 2,3 áñ ùæh Éjƒæ S Gƒªf»µª ùdg É قdG é ùjل êéàfeلg ºéM»dɪLEG ØJQGh áféªdéh degى 211.øW dcgف ºgCG øe Gلɪ SCك ó J ëªdgل«iƒà ùªdg Yلى الأغذية التي تحقق اكتفاء ذاتي اإ ضافة اإلى ºJ äéfé«h çómcg Ö ùmh ôjóصüàلd FÉa ض Égôشûf Hلغ FÉa ض Gلɪ SCك ÓNل ÉYم 2014 OƒLh degى áaéضveلéh,áféªdéh 135,8»dGƒM äé«é«jgôà SG õcôjh QƒªàdG øe»jgp AÉØàcG á浪e áaéض e ᪫b YCGلى ëjق»ق Yلى áygqõdg ägƒæقdg á«قh ôjƒ J jôwق øy dphك Qƒªàلd É ªgCGh QƒªàdG üëªdصƒل áلªµªdg iôncلg. «æصüàdgh jƒ ùàdgق 2040 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة áegóà ùªdg ᫪æàdg á«é«jgôà SGh zhéødg{»dhódg æñdgك e hé àdéh»µª ùdg dلق É êéàfeلg IOÉjRh É قdG Gò H Vƒ ædgض ±ó H øe»jgòdg AÉØàc G ëjق»ق»a áªgé ùªdgh.áøلàîªdg á«fgò dg ùdg ل RÉîªلd áeé dg áä«dg ôñy áeƒµëdg ª Jل øjõîàdg IQób õjõ J Yلى»FGò dg»wé«àm Gh á«fgò dg OGƒªdG øe ôñccg ä髪c ô«aƒàd RÉîªdG äé SƒJ øe AÉ àf G ó Hh á«sé SCلG ømé e ácôشt e óbé àdg ºJ áæwéñdg ûhشéªل egƒصüdg øªضv dل Óل egƒصu AÉæÑd QÉëصU QÉëصU»a ácôشûdg Ñbل øe ÉgDhÉشûfEG eõªdg. ôàe øw ± BG 110 á ùh øjõîj agôªdق á«dgƒàªdg äé SƒàdG óyé ùj ábé dg ºéM aq»a á«sé SCلG ùdg ل 207 øe áæ ل ùdg»a IôaƒàªdG á«hé «à S G ôàe øw dcgف 317 degى ôàe øw dcgف äélé«àmg á«àd»øµj ɪH 2022 ÉYم ëhلƒل äéeƒل e ÉbQCGhم ØJôàd Éjƒæ S áféªdéh 5,6 d áaó à ùªdg ëªdgل«èjéædg»a àªgé ùe dgى»déªl G 2 ÉYم»a áféªdéh.2020 ò«øæj áeƒµëdg UGhصلâ VɪdGض«É dgم ÓNل ó ªdG É dgم QÉWEلG ahق üîàdgص» üص èeéfôh øe AÉ àf G ºJ å«m ägƒæ ùلd áلmôªdg GلdhCى äécôشt ù«scéàh áض HÉb Yلى áeƒµëdg ümصüص ádémegh É b cل iƒà ùe äécôشûdg»a á«لëªdg degى á«lqéîdgh äécôشûdg,áض HÉقdG QÉWEلG Gòg»ah fقل ºJ ácôشth á«féª dg ømé ªdG ácôشt ümصüص á«féª dg á«æwƒdg ácôشûdgh á«féª dg Gلɪ SCك á«féª dg ácôشûdg degى á«fgƒ«ëdg IhôãdG ᫪æàd É«dÉM ª Jل»àdGh áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd ºFGƒàJ àmى á«déëdg É à«é«jgôà SG ôjƒ J Yلى äécôشûdg á«قh ªYل Nh á«é«jgôà SG e.é d á HÉàdG á«é«jgôà SG OGóYEG øe áygqõdg IQGRh â àfg dلق É áegóà ùªdg ᫪æàdg àmى»ygqõdg ÉYم øecلg äé«é«jgôà SG ëjق»ق degى áæ ل ùdg ùj ى ø«à«æ e ø«à«sé SCG ø«à L ÓNل øe»fgò dg áä«dgh ᫵ª ùdg IhôãdGh áygqõdg IQGRh ɪg GôNDƒeh,»FGò dg»wé«àm Gh RÉîªلd áeé dg ɪNR á«fgò dg äé«é«jgôà S G âñ ùàcg á«eƒµm ájqéªãà SG QPCG ù«scéj ó H É«aÉضVEG»FGò dg Qɪãà SÓd á«féª dg ácôشûdg ûjشªل ±ó H GQõà SÓd á«féª dg ácôشûdgh áض HÉقdG ëjق»ق ùdg ل øe»jgòdg AÉØàc G øe Qób ôñccg ëjق»ق»a áªgé ùªdgh á«é«jgôà S G á«fgò dg Qɪãà S G ÓNل øe áæ ل ùلd»fgò dg øecلg»a áªgé ùªdg hcg á HÉJ äécôشt IQGOEÉH ôشtéñªdg øe GAõL àªjلك»àdg iôncلg äécôشûdg IQGOEG.É ª SCG aq áygqõdg É b á«é«jgôà SG ±ó à ùj ëªdgل«èjéædg»a àªgé ùe»déªleلg Ñàdلغ ÉYم»a áféªdéh 3,1 dgى êéàëj Ée ƒgh 2020 ÉeG áféªdéh 4,5 øy Jقل áñ ùæh ƒæ S ƒªf ƒªædg áñ ùf â لH óقa ᫵ª ùdg IhôãdG É b 29 28

16 »æwƒdg iƒàسùªdg Yhلى»ªjôÑdG á aéëe»a ëªdgل«ªàéªdg Yلى IQOÉѪdG ò dه»hééj G ôkc G..øLGhódGh ÉÑdC Gh ᫵ªسùdg äéyéæصüdg øªض àj zò«øæj{ øe IójóL ägqoéñe 4 AGò dg áyéæصu õjõ àd 31 á ÑJôªdG á شûf Gh äéeóîdgh dg لف ójqƒj. ÉÑdCلG áyéæصüh ôjƒ àd IóYGh ÉbÉaBG ägqoéñªdg ªëJhل ägqoéñe Éægك G áصuén á«fgò dg äéyéæصüdg,ióféªdg Hh» ض ølghódg Ééeل»a iôncg ºgCG øe Gلɪ SCك Ö«ل J äéyhôشûe ó J ɪc OGô«à S G ØN ض ±ó à ùj»àdg ägqoéñªdg ᪫قdg IOÉjRh áñل ªdG ᫵ª ùdg äééàæªلd.᫵ª ùdg Ihôãلd áaéض ªdG ëjق»ق ƒ«لe 800 RhÉéàJ ägogôjeg ÉjQل Yلى ɪdGل SCGQ»a ÉØfEGh ägƒæ S 10 ióe ᪫قdg»a ºgÉ ùj ɪe ÉjQل ƒ«لe 100 ᪫قh ójcلg ägqé e ôjƒ J e,áaéض ªdG á«لëªdg áلeé dg ª dgل áä«h õjõ Jh á«æwƒdg æñdghى التحتية ل صناعات الأغذية, ف سل عن ªàéªdG Yلى á«hééj G ägô«kcéàdg øe ójóy ëªdgل«ãeل XƒàdG»ف IOÉjR Uôaص IOÉjRh ª dgل äéyhôشûªلd Iô«صüdG ãeل á SƒàªdGh»gh ägƒæ S ôشûy ó H IôقH dcgف 25 degى Oó dg.áyqõªلd á«hé «à SG ábéw übcgصى وفي الوقت الحالي ت ستورد ال سلطنة اأغلب احتياجاتها من منتجات الألبان رغم وجود OGóYCG OƒLhh áyéæصüdg ò dه Ió«L äé«féµeeg á«aéc ᫪c ô«aƒj Yلى IQOÉb QÉقHCلG øe á«aéc Ö«لëdG øe ëªdgل«. ƒ ùdg äélé«àmg á«àd «éشûj áyqõªdéh áصuéîdg IQOÉѪdG ±ó à ùjh áféªdéh 60 øe ôãccg ø«ecéjh á«féª dg äééàæªdg e, ÉÑd G äééàæe øe»jgòdg AÉØàc G øe ɪc,ájGóÑdG»a ªYل áصuôa 600»dGƒM ô«aƒj áø«xh 1270 çgóëà SG degى hôشûªdg ±ó j á îdg ájé f ëhلƒل á«déy ägqé e Öل àj ÉYم CG á SÉàdG á«ùªîdg,2020 e ògه IOÉjR UôØdGص degى áصuôa 2300 ëhلƒل ÉYم á aéëe»a hôشûªdg bƒe QÉ«àNG ºJh ägô«kcéj d ƒµj CG bƒàªdg øeh»ªjôñdg OGô«à S G ØN ض É æe ᪠e ájoéصüàbg ÉÑdCلG äééàæªd degى É«dÉM áféªdéh 70 øe aq»déàdéhh ägƒæ S ôشûy ó H áféªdéh 13 äééàæªdg ògه øe»jgòdg AÉØàc G ä ó e IQOÉѪdG bƒàjh, ªàéªdG»a ájƒ«ëdg ëªdgل«èjéædg»a á bƒàªdg áªgé ùªdg aq É قdG»a ø«لeé dg OóY IOÉjRh»dɪLEلG êéàf Éch,äGQɪãà S G ºéM aqh äéyéæصüdg É قd IQOÉÑe 21 ägôñàîªdg»fgò dg É قdG»a ägqoéñe 4 É æe á«لjƒëàdg á«fgò dg ägqoéñªdg ºgCG ø«h øeh,»ygqõdgh UÉØJص»ل É ÓYEG ºJ»àdG eéµdéhل ÓNل zò«øæj{ èeéfôñd á«yéªàl G ácqéشûªdg áلmôe øe «deg UƒàdGصل ºJ ɪd ÉLPƒªf ÉgQÉÑàYÉH áلeéµàe ÉÑdCG áyqõe AÉشûfEG hôشûe ägqoéñe ØJôjh É لªY ájgóh»a IôقH 4000 ºض J aôd áصuén ägqoéñe zò«øæj{ OÉصüàb G»YGQõdG ø«yé قdGh AGò dg áyéæصu áªgé ùe IOÉjRh»dɪLEلG ëªdgل«èjéædg»a»µª ùdgh»a êqóæj»gh,»jgòdg AÉØàc G ºéM äéyéæصüdg É قd á«yôødg ägqoéñªdg QÉWEG QƒªàdG äééàæªd äéyhôشûe É æeh á«لjƒëàdg äééàæªd eéµàªdgل hõe ÉÑdCG hôشûeh áédé eh ølghódg äéyhôشûe ôjƒ Jh ÉÑdCلG äéyéæصüdg ôjƒ Jh cgƒødgh äghôض îdg áصuén ᵫª ùdg Ö«ل J Gلɪ SCك. á«لjƒëàdg äéyéæصüdg ägqoéñe ±ó à ùjh ºgÉ ùªdg ƒg á«لjƒëàdg äéyéæصüdg É b ôñà j»déªleلg ëªdgل«èjéædg»a» SÉ SCلG للقطاعات غير النفطية في ال سلطنة, وبلغت àëj êqóæj òdg, É قdG Gòg áªgé ùe äéyéæصüdg àîehلف ᫵ª ùdg äéyéæصüdg øeh,2015 ÉYم ÉjQل QÉ«لe 2,6,á«FGò dg äéyéæصüdg É b áªgé ùe ÑJلغ CG bƒàªdg á SÉàdG á«ùªîdg ᫪æàdg á N»a á«لjƒëàdg QÉ«لe 3,5 ÉjQل ëhلƒل ÉYم øe âlôn»àdg ägqoéñªdg H ض âæªض Jh jƒæàdg õjõ àd»æwƒdg èeéfôñdg ägôñàîe 30

17 ..»FGò dg øec G Qɪãà SÓd õøëÿg É قdG ëàdق»ق : ôª dg óh ácôà ûªdg ídéصüªdg òncéj äéسsé«سs Vhض øe ägô«àªdg QÉÑàY G»a :»aƒ dg õagƒëdg øe áeõm äéyhô ûe áeébe»µªسùdg GQõàسS G : QhôسùªdG É قdG ÉeCGم IóYGh Uôaص äéeóîdg ôaƒj e UÉîdGص áä«ñdgh á«سséسsc G É «لY íل«øصüdgh É«HhôdG É æe ɪ SGhك QÉشTCGh.QƒeÉ dgh ôaƒµdg degى üîjص» üص ºJ fcg É«YGO,»µª ùdg GQõà SÓd bgƒªdg øe ô«ãc dلƒnóل ÖfÉL Gh ø««féª dg øjôªãà ùªdg äéyhôشûªd äécgôشt áeébgh ÉéªdGل Gòg»a óaghq IOÉjRh jƒæj ídéصu»a ÖصüJ á«léàfeg QOÉصüe NódGل Uôaص ô«aƒjh»æwƒdg ªYل»FGò dg øecلg õjõ Jh ø«æwgƒªلd ájóée.ägqoéصüdg IOÉjR degى áaéضvg É قdG Gò d ƒµj CG bƒàªdg øeh à ùeقñل áæ ل ùdg»a ô«ñc egƒ dgل øe ójó dg ÖÑ ùh,áø«ædg É«ªdGhه áلjƒ dg QÉëÑdG É ªgCG øecلgh,áæ ل ùلd»é«jgôà S G bƒªdgh ô dg ãeل á«sé SCلG á«æñdgh QGôقà S Gh»dɪdG É ædghم,åfgƒªdgh ägqé ªdGh»fɪ dg OÉصüàb G á ª Sh, ôªdgh ±ÉØشûdG ägqéªãà SG ÖلL Yلى É «ªL óyé ùj»àdg ø««féª dg øjôªãà ùªلd jh ى,á«ÑæLCG ÖfÉLCلGh Ó à SGل ògه UôØdGص. ܃ل e RGƒJ ÖMÉصU, ôª dg óªmcg øh ôeéy ï«شûdg íضvhcgh É YGƒfCG áaéµh á«fgò dg ùdg ل Ééeل CG ɪYCGل, H ض øµd Qɪãà S G ÖfÉédG øe Éjóée ó j المتغيرات قد ت ؤوثر على هذا الن شاط وت سبب áøلc ÉØJQG ãeل øjôªãà ùªdg Yلى á«dée AÉÑYCG.QƒªàdÉH á ÑJôªdG äéyéæصüdgh Gلɪ SCك RÉîªلd áeé dg áä«dg QhO CG ±ÉضVCGh AÉæH Yلى ª dgل ƒg»fgò dg»wé«àm Gh øecلg áeƒ æe ɪضVh»FGò dg ùdg ل ólgƒj ôñy áªfgo áøصüh á«é«jgôà S G á«fgò dg á«déy äéøصugƒe ägp RÉîe»a É æjõîj á«æقàdg áëdéصu ƒµàd Góîà SÓdم ëªdgل«ä ÉëdG»a jô ùdg NóàdGل äéléëd á«ñلeh الطارئة كالأنواء المناخية وغيرها ف سل عن OGƒªdG ò dه QÉ SCلG QGôقà SG ëjق»ق»a ÉgQhO ájoéصüàb G äéercلg ä ÉM»a á«sé SCلG á«لëªdg Gƒ SCلG»a ædgقüص ó S ôñy ᫪dé dg.áñ SÉæªdG QÉ SCلÉHh «ªéلd ùdg ل ô«aƒjh õagƒm áeõm IQGRh ch»ل,»aƒ dg ó«s øh óªm IOÉ S ä Éée CG íضvhcg,᫵ª ùdg IhôãdGh áygqõdg Ió«L ÉصUôa ãªjل Ghلɪ SCك áygqõdg IóYGh É N áeƒµëdg â ضVhh,øjôªãà ùªلd áeõm Éæghك,»µª ùdg GQõà S G É قd áeébeg «éشûàd ájoéصüàb G õagƒëdg øe AGôLG ºJ fcg degى Gô«شûe,äÉYhôشûªdG ògه øjôªãà ùªلd í«àj»àdg äé SGQódG øe áyƒªée»µª ùdg GQõà S G äéyhôشûe Ééeل ƒnoل õ«côàdg ºàj»àdG ±ÉæصU G øe OóY Éæghك áñ SÉæe áä«h OÉéjEG ºdÉ S øh óشtgq QƒàcódG IOÉ S jقƒل áä«لd ò«øæàdg ù«fôdg, Qhô ùªdg EG,»FGò dg»wé«àm Gh RÉîªلd áeé dg لOÉéjE á«sé SCلG äéeóîdg ôaƒj áeƒµëdg dلéªycل áñ SÉæe áä«h jƒ ùàdéhق á ÑJôªdG Gƒ SCلÉc»FGò dg dلéª SCك ájõcôªdg والثروة الحيوانية والموا شي وغيرها, كما QPCلG ôñy ºàJ»àdG Iô«ÑµdG äéyhôشûªdg CG á«féª dg ácôشûdg ãeل á«eƒµëdg ájqéªãà S G ácôشûdgh áض HÉقdG»FGò dg Qɪãà SÓd ôñccg ëjق»ق ±ó à ùj GQõà SÓd á«féª dg ùdg ل øe»jgòdg AÉØàc G øe øµªe Qób»a áªgé ùªdgh á«é«jgôà S G á«fgò dg Gô«شûe,áæ ل ùلd»fgò dg øecلg ëjق»ق Qɪãà S G «éشûàd ºàJ Iô«Ñc GOƒ L CG degى ±ó H UÉîdGص É قdG e ácgôشûdg õjõ Jh áegóà ùeh Iôقà ùe ägogóeeg ɪضV äééàæªلd,á«sé SCلG á«fgò dg àîehلف äéyé قdG øecلéh á ÑJôªdG ãªjل»fgò dg Qɪãà SÓd UÉîdGص É قdG ÉeCGم IóYGh ÉصUôa á««æصüàdgh á«ygqõdg á شûfCلG áصuén á«قjƒ ùàdgh ájqééàdgh ãeل É H á ÑJôªdG»µª ùdg GQõà S Gh ÉÑdCلG «æصüjh «ªéJ ôjóصüjh ØéJh»ف Ö«ل Jh AGôض îdg 䃫ñdgh,á«ضvéªdg ägƒæسùdg ÓNل Iô«Ñc ájƒdhcéh»fgò dg øec G äéyhô ûe â«m äécô T ù«سscéj ôñy äéyhô ûªdg ò dه ɪàg Gم øe ójõe íæe áeƒµëdg UGƒJhصل»àdG ølghódgh ÉÑdC G áصuén,ájòzc G äéyéæصu àîeلف»a áصüصüîàe áض HÉb»àdG äéyhô ûªdg ƒæàj ɪc,ô«Ñc µ ûhل É«ªdÉYh É«لëe É «لY Öل dg ójgõàj ºà«سS ÓNل ÉgDhÉ ûfcg áلñقªdg IôàØdG «æصüj ø«h Ö«ل Jh S Ghسɪك ájòzc G degى äghôض îdg áédé e GQõàسS G äéyhô ûeh»µªسùdg ùjhسjƒق IQÉéJh ùdgسل ògه á«ñdéz óªà Jh á«fgò dg Yلى äéyhô ûªdg É قdG e ádé a ácgô T UÉîdGص Qƒëe äéyhô ûªdgh îdg àîeلف ò«øæj»a É«سSÉسSCG ɵjô T íñصucg òdg»yéæصüdg ÖfÉédG»a õ«côàdg CG áeƒµëdg âæلycg ɪæ«Hh,»eƒµëdG ɪàg Gم,äÉjhɪ«chôàÑdG É b Yلى ƒµ«سs á سSÉàdG á«سùªîdg á îdg ägƒæسs ÓNل á«fgò dg äéyéæصüdg É bh,ájõلaódg OÉ ªdG É bh,ájõلødg OÉ ªdG É bh»a ø«ñzgôdg ÖfÉL G øjôªãàسùªdgh ø«æwgƒªdg ÉeCGم É سSGh Éée í«àj dpك EÉa.»FGò dg øec G äéyé b»a QɪãàسS G ä Éée degى ƒnódgل 33 32

18 ônbg Gòe IóMƒلd Jلك»a Yلق o CG CG âdhém ɪdÉ d IòaÉædG ø قJ»àdG»JGQÉL لióME áeé ùàhg á«hô e hcg á«ùfƒj É fcg óقàyg»àdgh ÉgóMƒd ôض NCلG Aƒض dg»æ«j øµj ºd É æµd â ùäj dòdك Éé ùf Gم, hcg ±QÉ àdéh CGóÑæd»àdG IóMƒdG Yلى OÉàYCG CG IógÉL âdhémh òagƒædg»a e لقá XCÉaل,ø«eƒj øy ójõj áصuén,ôéض dgh ±ƒîdg»æ«æض j ÉeóæY ƒw»d áñ ùædéh âëñصucg IòaÉædG CGh»dõ e øe»ælôîj òdg ÉeCلGh øecلg.ié«ëdg áhémôd,oéà ªdG äcgóh Gòd ÉeɪàgG»fô J ºd á ùféñdg IQÉédG åjoémcgh ä ƒ H ƃصUh» ùøæh ɪàg Gم..BÉeƒj ºgóMCG Yلى ecé Sل» Óchم IôHÉY»fCÉch,» ùøf ø«hh»æ«h Qhój Éc dpك cل»lhõdh,äcéj ºd òdg Ø dل«áصüb Oô SCG ºلëdÉH û«ygش..ö«dg ºلY»a GRل òdg A»شT cل CG øehdhcg»æf åjôàdgh ªédG»ل IóMƒdG àmى..éªfgo GôNCÉàe»JCÉj ªL»ل É fcg ºلYCGh É Jòdh É bgòe ±ôycg âëñصucg áø«لm cل É ùfeلg»a á«mhq ácôm dòdك..éäwén GQÉ«N øµj ºd ºdÉ لdh IÉ«ëلd J ل IòaÉf àªjلك øe ô شûj لC»YGO ºMOõªdGh èyõªdg ƒµj CG Yل» Hل ;ºdCلGh IóMƒdGh õëdéh á àe «J»àdG áaôشûdg àhلك Gó«S ùøæàj éjh ل,Üôb øy AÉ«شTCلd ô ædg AÉ«شTCلd ô æjh áق«bódg UÉØàHص»ل É IÉ«ëdG Éc ɪd òagƒædg ƒلa áæjéñàªdg É eéémcéh.ônbg l Gòe IóMƒلd á«eƒàµªdg øjqóe OÉæJ ÉJGƒصUCG áªk q CGh Gó«Mh â ùd fcgك با سمك.. حتى اأن سقوط ورقة صغيرة على,ÉaƒN ó JôJ éj لك ho d íñصüj GلVQCض óéj CG ho لºgóMC êéàëj CG ƒg IóMƒdÉa.. H dghلقaé e åjóëلd áل«sh øe ô«ãc»a ô ضVG Ée ɪFGO»d áñ ùædéh»æhéàæàa Ió«Mh ûhشقà «AÉقÑلd É«MCلG ôyéشûªdg øe ô«ãµdg ägqƒصüàdgh éj ل»àdG íàacg,iƒb h É d ƒmل áfƒæéªh ÑشTCG»æe º æe óªà SG øjôhéyh IÉشûe لiQC»JòaÉf ªëJل ábéw øecلgh IóMƒdG ÉeCلGh àmى»æµdh aôycg Tشüîص jôwق øy Éc EGh CGh áصuén,ió«mh ƒccg Égóæ a ëªdcg øe ƒfój ákqéc ómhه IóMƒdG øe dgقلق Iô«N äébôw ôàøªd H»eôàd OôØdG dòdك ;áäwén ägqé ùeh hémcgل bcgلق CG..áMOÉa»JQÉ ùn ƒµj àmى,éfoôøªh û«dgش Yلى QóقdG ÉfôÑéj ø«m ô ض f ;áلjéقdg IóMƒdG e µàdgh»ف,ônbلg ºdÉ dg ƒëf IòaÉædG ôñy ô æلd Jلك øe ø«ehôëªdéc q«îjل óbh,ié«ëdg øëf óhdƒe øé S»a û«fش ÉæfCG Éæ«dEG ÉæfCلh..óMGh BG»a ƒñfòªdgh SGôM û«fش Jلك ô شûf ÉæJGQÉ«îH IóMƒdG ɪéHل,òaGƒædG Jلك Nلف øe É àyhqh IÉ«ëdG degى ô ædéh àªà ùfh ëjhل»ل IQɪdG äƒصuh ägqé«ùdg êéyrg àmى ;º JÉaôصüJ É fcéch UÉNص, Gòe d íñصüj AÉضVƒض dg ªà ùf øëfh dgل»ل ônghcg»a É «ùàëf Iƒ b لCم cلƒãم OÉ dg»fgoƒ ùdg á FGQ»æ J»gh اآدم: اأغدا أالقاك يا خوف فوؤادي من غد يا.óYƒªdG QÉ àfg»a»bgôàmgh»bƒشûd»héh ój ÉÑ«ÑM ô àfcg CG»g IóMƒdG âdr»fgh, àæj ºd ÉæàbÓY CG»fôÑîjh Ée chل ô Yه ÉjÉقHh ôªyhه JÉ«M Qƒëe IóMƒdG..ó dgh ƒ«dghم ùecلg»a ójôjه هي اأن أا سمع اأ صواتا غير صدى صوتي في Tشقà «.Iô«صüdG Éægك ñôصüj øe jhقjéل لLCل àصuôa òncéj CG É«ªdGه, IQhO»a,Égóéj h JÉ«LÉM øy åëñj øe Éæghك äƒصu ÉØلîe Ahóg µhل êôîj øe Éæghك صفق الباب عند اإغلقه.. Qƒ شT e õ ªHل û«jش CG»æ J IóMƒdG âféc EGh àmى ºdCلGh ±ƒîdéh ܃ëصüe cل ûdgشقق áä«لe øjônbلéh dƒmك. øe ;ºFGO SƒHÉch ±ƒn degى ƒëàjل ÉfÉ«MCGh û«déhش CGóÑJ ø«m J É«Nك e ûjش ôك»àdg á«sé S G á شûfCلG SQɪJ á Sƒàe hg Iô«صU äéeóîdg ãeل eéµàjل äéeón Jقóم hg المرافقة من نقل وخدمات إادارية وغير ذلك, eéµàdgل Gògh Uôaص øe ójõj CG øµªj Ée ƒg ìéà«s»àdg º JÉYhôشûe ìééf»a ÜÉÑشûdG ª dgل É d chل,᪠æe áä«h a«dpك óîjم OÉصüàb G ƒªfه.»a óyé ùjh Qɪãà S G èjhôàd Iô«Ñc ᫪gcg ò«øæj ôjóe,»æشû ªdG Yلى øh ôصuéf Ébhل äécôشt iómeéh äéyéæصüdg Éægك CG,á«FGò dg ø««féª dg øjôªãà ùªdg øe ó«l ÉÑbGل ɪFGO على ال ستثمار في مجال صناعة الأغذية áصuén ª dgل áä«hh õagƒëdg ôagƒàj ÉeóæY «éشûàdg egƒyل øe ô«ãc Éæghك,Ió«édG IôàØdG ÓNل hôªãà ùªdg Égóéj»àdG ø«ùëàd»eƒµëdg» ùdg ØH ضل Iô«NCلG á«لëªdg ägqéªãà S G «éشûjh Qɪãà S G áä«h ìééæd ºYódG QOÉصüe ómg CG ɪc,á«ÑæL Gh á«lqéîdgh á«لëªdg VQÉ ªdGض ƒg Qɪãà S G ÉaلdhCى Jقóم øjôªãà ùªلd Uôaص ±ô àلd Yلى ä ÉcƒdGh OGô«à S G»a áصuén OóL AÉcôشT ø«æصüªلd Gô«Ñc ÉfƒY ãªjل Iô«NCلGh ájqééàdg,êqéîلd ÉgôjóصüJh º JÉéàæªd èjhôàdg»a áلmôe degى Uhصل»fɪ dg èàæªdg CG áصuén iód ô«ñc ƒñbل d íñصucgh IOƒédG øe áeóقàe á«déy á«æa äéøصugƒe ØH ضل IójóY Gƒ SCG Gƒ SCلG ôãccg CG degى Gô«شûe,èàæªdG Gò d Jلك»g»fɪ dg èàæªdg OQƒà ùj»àdg á«lqéîdg VQÉ eض º«æJ hg Gó«L É «a èjhôàdg ºàj»àdG.á«لëªdG äécôشûdg ácqéشûªh :»féñلµdg á«سùaéæàdg IOÉjR ܃ل ªdG áméjeg h ƒسùdg»a ù«سscéjh ªYل Uôaص Iô«صüdG äécô ûdg :»æ û ªdG ómcg VQÉ ªdGض ºYódG QOÉصüe QɪãàسS G ìééæd ÖJGhôdGh ûàdgش»ل äéقøfh êéàfeلg äónóe,ábé dg QÉ SG ÉØJQG ÖÑ ùh ædgقل áøلc IOÉjRh øe «ªédG ídéصüe ëàdق»ق fcg dgى QÉشTCGh óh»æwh OÉصüàbGh äécôشth ø«µل à ùe Vhض øe øecلd äé SÉ«S ëjقق»fgò dg,ídéصüªdg ògه ø«h RGƒJh «ªédG ídéصu Égó شûj»àdG ägô«àªdg QÉÑàY G»a òncéjh ال سوق, م ضيفا أانه غالبا ما يواجه التجار äécôشt Éægك øµd QÉ S G aôh äéeé JG قد ل تلجاأ لرفع ال سعار رغم زيادة الأعباء, وهنا قد ت ؤودي ال ضغوط المالية والت شغيلية ɪلãeh,Égôã J hg äécôشûdg H ض bƒjف degى äécôشûلd áصuén ôªãà ùªلd GQôضV dpك ó j ídéصu»a Öصüj Éض jg fcéa áäشtéædg á«لëªdg óaghq لOÉéjE ùj ى òdg»æwƒdg OÉصüàb G Qɪãà S G «éشûjh»æwƒdg dلnóل IOó àe. YGƒfCG áaéµh Ió«L ägqoéñe øwgƒe,»féñلµdg óشtgq øh Yل«QÉشTCGh,á«لNGódG á aéëe øe ɪàg Gم IOÉjR CG AGò dg ä Éée»a Qɪãà S ÉH»eƒµëdG IQOÉÑe ó j «æصüjh ɪ SGhك áygqr øe áeƒµëdg ìô J CG ó ùjه øwgƒe chل Ió«L ÉeGم ÜÉÑdG íàød áyƒæàe ägqoéñe ãeل áeébg äéyéæصüdgh Gƒ S G OƒLhh äéyhôشûªdg ògه áصuén á«لëªdg OQGƒªdG e áلeéµàªdgh áلeéشûdg äéyéæصüdg aق ù«d óyé ùj Ée ƒgh,᫵ª ùdg IOÉjR»a Éض jcg øµd»fgò dg øecلg ëjق»ق»a Uôaص áméjgh ƒ ùdg»a á«ùaéæàdg ªYل ÉeGم ال شباب الذين يرغبون في ت أا سي س شركات 35 34

19 ø«h ÉcGôY æصucg CG ójqcg âæc ÜÉàµdG Gòg»a áلä SCG º ëæecg CG hémcgل âæch dgh قل, dgقلö»a ëdgق º dh لÉ JÉHÉLE, OƒLh h É d ájé f البحث عنها. اأحيانا اأخ ضع لرغبات الأطفال âæc»æfcg e, ƒªلëj ch»ف hójôj ɪ«ah ÉfCG»dÉ«N»Mh øe äéjéµm ÖàcCG CG ºلMCG,»æ Ñشûj ƒ«dgم ØWل CG â ÑàfG»ææµd aق, aôycg ºdÉe ûàcghشف QCGه ºd Ée icgq ƒ«dgم ØWل âlôn Iô«ãc É«MCG»a dòdك ôªyه,»a ÉfCGh,»dh º d ÖàcCG ÉfCÉa,º d â«صucgh» ùøf øy áøwé dg ãeل É d ôªy äé«sé SCG â«قñà SGh.ájôëdGh IôeÉ ªdG ÖMh ºلëdGh,zêÉ àhg{ ho ªàµJل»àHôéJ J ض»ف:»àdGh übصüص«é HCGل ⪠SQ»àdG áféæødg áصuén Gô«ãc»æàلªëJ êé àhg.óµشt º à YCG âféc.êhôîdg äé«صüîشûdg aôj ض ø«m É لFÉ SQ É æjل Yل«: ƒªyه ƒªyه,»ñàc ƒ«dgم IÉ«ëdG º Øf,Éæض H º Øf êé àhgh ÉfCG.»ÑàµàH áل«ªédg áøلàîªdg.qé صüdG Égójôj»àdG dòdك AÉشûJ ɪc É ª SôJ»JÉjɵM É «YCG CG»æ浪j øe ºµa.É àjdhq»a KCGق ÉfCÉa»æe NóJل ho»d âل Sh»JÉjɵM» e âæh IójóY ägôe ÉgQɵaCG ÖMCGh É jcgôh ìôacg.é LhôN áقjôw Iƒ قdG ø«léæah zƒ ù«egô«àdg{»æ éشûjh Iôµa ûbéæfش»c É «لY ªàéf»àdG á«dgƒàªdg.éfƒd hcg»fhôàµdeلg ÜÉàµdG Qƒ J e çóëà SG ônbg Qƒëe degى ÉقàfG»àdG QƒeCلG øe âjéh»àdg áãjóëdg äé«æقàdg Ió«S IQƒàcódG âkóëj å«m,é æe UÉæeص»fhôàµdEلG ÜÉàµdG øy á«sqéødg ôwén âæh áeóقªdg ÖàµdG ògه dhéæàj òdg iƒàëªdgh,iagôقdg Yلى Ø dgل õ«øëj á«ø«ch dلéøwcل,»àdg üædgصuƒص øe ô«ãµdg Éægك :âdéb å«m áaéقk Yلى ójل GRƒeQ ªëJل dل Øل âñàc Ø dgل NóJل ºd,»Hô dg ògه üædgصuƒص øªضv»fhôàµdeلg ÜÉàµdG ªdGقóم dل Øل.áaÉقãdG É «a ɪH ÅشT cل OQƒà ùf øëf,»hô dg øy ÖàµdG øe ô«ãµdg CGôb Ø dgل CG ªL»ل iƒàëªdg ƒg Ée øµd»fhôàµdeلg ÜÉàµdG jôwق á Lh øe º«ل àdg GƒfCG CGƒ SCG S»قDhôه. òdg :óª`mcg QÉ``gRCG CG»æ j dلéøwcل áhéàµdg äé TGôa øe ÉHôسS MÓJق : ôø dg ó«سs.o ÉeRÉëdG GódGƒdG من أانجح الأنماط في IAGôقdG Yلى «é ûàdg äéjéµëdg º SQ äôcp áhéàµلd É aój»àdg õagƒëdg øyh z JôcGP óقa òdg ÉصüëdG{ ÜÉàc»a :QÉgRCG Éصüصüb æصucg CG âdhém,ôñccg QhO dلé«îل Éc ÉصüëdG ø«h É«îdGhل, bgƒdg ø«h ájrgƒàe Mق»ق» É, ƒµj CG øµªj òdg ØdGh»ل cل»لá áضvƒ ÑdGh ÉfPCGه, éyõj òdg Sôقà ùe äéjéµm ø«hh,éeo ÜÉشûJɵdG îàj»ل»àdg OÉشT IAGôقdG Öëj òdg ɪchل æªàjى òdg. àلféy óقa òdg»eé Sh,É«JÉÑf íñصüj CG ي س أالوا اأ سئلة غريبة ولماذا لهم الحق باأن ƒªلëj UÉNص ºdÉ H gل :ôµacg âæc.º H GƒdCلd Yقل»a Ø dgل?áصuén Iõ«e ghل iƒلëلd AÉ ùjcgل âæc?ônbg º W Éض jcg c»ف àehى. äôñc dل Øل áhéàµdg áhéàµdg ôàncg ºd ÉfCG :óªmcg QÉgRCG âaéضvcgh äéjéµm,»æjqéàng»àdg»g dلéøwcل, GلÉØWCل dلéøwcل áhéàµdg, ó«h òncg øe»g MÓJق CG»æ j,äéشtgôa øe ÉHô S ùàj لل hcg من غرفة لأخرى باحثا عن خيط ملون خباأه CG»æ j dلéøwcل ÖàµJ CG àncgك. hcg ƒncgك áقjóm NóJhل dƒmك, ÉMõdGم øe îàjلüص ÅWÉشT Yلى côj ض hcg ÜÉ dcg hcg í«lgqcg É لc áhéàµdg»g Gòµg béaqك. øe IôشûY e ôëñdg dلéøwcل jƒàëjك Ñbل TôØJش,É jƒàëj CG dك ÓjƒW ÉقjôW dك Å«Jh ɪYÉf ÉWÉ ùh GلVQCض CG»æ j dلéøwcل áhéàµdg, ùøæh ùøf» æj ƒµj CG»æ j h ªYلك, hcg àæ eك øy ƒëàjل ÉصüîشT ÑdÉ Jك»g h ônbg IAGôقH cل übصüص»g.ácôëàªdg ƒ SôdGم IógÉشûe hcg GلÉØWCل aق Öل J æeك NóJل ɪdÉM ÓØW ƒµj CG Ió«S äéjéµëdg cل â ù«لa É Mô ùe»a É e cل ù«dh äé«صüîشûdg ehلƒك, É Sôa Yل»ك aق ºلëJh ôµøj CG æªàjhى ãeل GلÉØWCل. QÉ صüdG CG âل«îj,»cƒjh ÉfCG GلhCل»HÉàc»a ƒª Øj ƒd ƒæªàj,qéñµdg ºdÉY º jô j äé WÉقàdG øµd eé dgh ض. ô«ñµdg º ªdÉY Ñشûj QÉѵdG ºdÉY CG ø«ñàjh ôãccg íض àj AÉ«شTCلG øe ô«ãµdg «ah,gô«ãc QÉ صüdG ºdÉY ƒñµjôj º fcgh,áµëض ªdGh áæjõëdgh Ió«ùdG ƒµëض j øjônbلg éj ل GóL á «ùh AÉ NCG º béaq e Éض jcg º JGôeÉ e º d CGh,º «لY.ºgAÉbóصUCG ƒñëjh ƒªلëjh ƒaéîj º fcgh»cƒj áaô ªd ƒشûàj CG Ø dgل øe ójqcg âæc ɵe âféc ƒd ióf IÉ«M îàj»ل CGh,á«fÉHÉ«dG ä ɪàM G «ªL âëàa ÜÉàµdG Gòg»a,»cƒj «deg üjصل CG Ø dgل æªàjى èضvéf ºdÉY Yلى ä ɪàMGh äéeé ùàhgh äéµëضv dé«îhh مفتوحة لأي شيء غير متوقع. QÉgRCG Ø dgل ÜOCG»a áñjéµdg GDƒ Sل ÉfOhGQ ájgóh,äéjéµëdg ódƒj øjcg øe Jقƒل:»gh,óªMCG,Iô«ãc AÉ«شTCG øe äéjéµëdg ódƒj :áلféb Ö«éJh QÉM GDƒ Sل øe,ô«صu Yقل»a á FÉJ Iôµa øe äéشtgôødg øe, HGƒL ÜÉ «à SG»a ØWل Öلb øe,gqé صU Éæc ø«m ÉgógÉشûf ºd»àdG áfƒلªdg ägô«ecلg ø«jé ùa øeh É SôØdGh ªdGلƒك QƒصU ßق«à ùf»àdg ÉæeÓMCG øe ɪédGل, äéقféødg AÉ«شTCG øe äéjéµëdg ódƒj.é ÄaOh É àyhq Yلى ÉgÉæ«æªJ AÉ«شTCGh,ÉgGôf ºdh É شû f ºd Iô«ãc ôkéµàj ájéµëdg ódƒj ø«m.é H Éæ ª S iôncgh ÉضVQCG» j ôض f ÖشûY ãeل ƒªæjh äéªلµdg âññmcgh Gô«ãc äéjéµëdg âññmcg.áلméb âññmcg.é JÉ«W ø«h ªëJل òdg ƒ éªdgل العوالم البعيدة واأغرتني ق ص ص الخيال بفتح غرفة كبرى في قلبي أاحتفظ فيها بحكايات è ùfcg Éægك É côjcgh, ómh É æصucg IójóL ɪلM É H îjcg»ل ɪFGO âæc.éeoéb GلÉØWCل CG áñjô dg äéjéµëdg cل degى ƒnódgل ƒ «à ùj GôàNG Yلى hqoéقdg ºgóMhh,á«dÉ«îdGh Sƒª SGQh ƒdƒdh ƒjhم ù«dcg GPɪلa,ÖFÉé dg IÉ«Mh ägôeé e ƒشû«j ô«صüdg ô«ecلgh CG ºgóMh GلÉØWCل «à ùj GPɪdh,áØلàîe ËóقJ Ø dgل ój ÚH JÉ«dɪLh ÜOC G õ qøëf c»ف dلقiagô?! ÉædÉØWCG øe áض eh aلµل,éæjôcgp»a äéjgóñdg ïسsôàj Ée ɪFGO.iôNC Gh áæ«ødg ø«h Éæ«لY J ل áل«ªl iôcp ÉæàdƒØW»a ø ªàfh Jɪلc CGôقf ÉfCGóHh àegلéæµه ÜÉàc hcل dòcك áلéªلa,éæjƒ àسùjh Éfó ûj äóéªdg âféc Ée ÉÑdÉZh UصQƒه, ôصuéëj Iô«ãc äéjôcp ólée Iô«صüdG ÉæJÓ«îe GòfBGك. ÜOCG ƒmل ä DhÉسùJ IóY âmôw ëjق»ق É»a zøjƒµàdg{ Ø dgل äé ل àdgh,øggôdg âbƒdg»a á«لñقàسùªdg ƒmل ÜQÉéJ âضvôyh.iagôقdg Yلى «é ûjh Ø dgل õ«øëj ƒmل Ø dgل, ÜOCG»a áhéàµdg áaéëصu IóFÉah Ø dgل B G Ø dgل ƒg øjcg.iagôقdg ƒëf Ø dgل ÉÑàfGه ó T»a á«æقàdgh»fhôàµde G ÜÉàµdG Qƒ H Jلقa áãjóëdg IAGôقdG áaéقk ô ûf Yلى IõØëªdG Ö«dÉسSC G Ée?áeƒل ªdG øe ô«ãµdgh dpك..»a øjódgƒdg QhO dòchك, ªàéªdG»a..á«JB G Qƒ سùdG»a ëdgقféق á«tƒلñdg QGƒfCG ëjق»ق: 37 36

20 kéقëلe ÓYEلGh ôشûædgh áaéëصüdg É«LƒلæµJ å«m, zلø dg ámgh{ Gƒæ H dلéøwcل kéصuén äéëøصu á«féªk øy IQÉÑY ƒg ªdGلëق dpك Éc ôشûæj H ض «a äéeƒل ªdG GhلɪYCل áeé dg Hh ض ájhó«dg dgقüصüص Iô«صüقdG ªëJل»àdG kéhƒل SCG Tش»قkÉ dل Øل, ɪc âصüصü on dpك»a ªdGلëق ôشûæd á «ùh ámé ùe QƒصU GلÉØWCل ÉfóLh ÉeóæY ICÉLÉتdG âkómh.º JɪgÉ ùeh øy º dgdƒ Sh ªdGلëق Gòg e GلÉØWCل YÉØJل e áøbh Éæd âféc Éæg øe UصQhóه, óyƒe GPɪd ` ÉæfÉgPCG»a Qhój øjòdg QôµàªdG GDƒ ùdgل Éægك øµj ºd áلée áصuén á«féªy ÉHلÉØWCل? å«m 2009 م, ÉYم òæe dòdك OGó à S G CGóHh Vhض ºJ QƒصüJh á SGQO gcéjh»ل ÖfÉédG Gò d ºلoe ƒµj»féªy QOÉc áaéëصu»a Ø dgل, ÜOCGh á«شtéقf äé ùلl ªYل ºJ 2012 م ÉYم»ah üîàeصüص ºbÉW Égôjój Ø dgل ÜOCG»a ø«ªjoéccلg øe OóY e» ùøædg OÉشTQEلGh âصüîلjh GhلÉØWCل, QƒeCلG AÉ«dhCGh ø«jƒhôàdgh äé«صuƒàh IOó àªdg á«شtéقædg äé ùلédg Jلك áلéªd ké«fóñe kgqƒصüj É dón øe aôoj IOÉL IôªK âض îªjh ` áæ ل ùdg»a GلdhCى GلÉØWCل óشtôe áلée øe OóY hcgل QGóصUEÉH Oƒ édg Jلك dلéøwcل ô شT»a ÉYم øe ôjgôña 2016 م, ëjhقق ºلëdG ô àæjه Éc òdg cل ØWل, àjƒg ªëJل áلée jód íñصüj CÉH»fɪY Sô Jh, ÑgGƒe ôشûæh ºà Jh, fhdƒ ûh æ Jhى. áyƒæàªdg áaéقãdgh Ió«ªëdG º«قdG béªycg»a»féª dg Ø dgل لÜOC áaéضveg óشtôe áلée âeób GPÉe,ÉædGDƒ S óæyh للطفل والمجتمع ذكر حمود الطوقي: رغم É æe äqóصuh ó dg áãjóm GõJل áلéªdg CG àmى OGóYCG áà S BلG aƒàh»ق âyé à SG É æµdh ëjقق CG ˆG øe áaéضveg Mق»ق» á dل Øل, íñصucg å«m GلÉØWCل øe ô«ãµdg degى ƒjcéj Oó dg øe º àî ùf Gƒªلà ù«d áلéªdg ªYل ôقe mلµشûh dòchك, QhO íñصucg UGƒàjصل øe º æe áلéªdg äéhé ùm ôñy UGƒàdGصل bgƒe»a ºJ ɪc,º JɪgÉ ùe Ghôشûæ«d»YɪàL G º JCÉaɵeh ø«yóñªdg GلÉØWCل øe OóY ºjôµJ º JɪgÉ ùeh º déªycg ô«f á«dée õfgƒéh :»bƒ dg OƒªM GkQhO Ö لJ ÉØWC Gل Uصëف IôÑîdG ºjóقJ»a É kª e hòàdgh dلقiagô dhc Gى dل Øل»dɪédGh»æØdG Uصëف GلÉØWCل áلéªd ôشtéædg»bƒ dg Yل«øH OƒªM ôcph,á«féªy ÉØWCGل áلée hcgل»gh dلéøwcل, óشtôe ké«شtéªj GلÉØWCل Uصëف ᫪gcg»jcéj Ébل: å«m äéñل àoe e MGôªdGل ûojشµل âjéh»àdg ájôª dg,áeóقàªdg ºdÉ dg hoل iƒà ùe Yلى kéeéªàgeg»a áصüصüîàªdg üdgصëف Jلك LƒàJ å«m º à«صüîشt øjƒµj»a ÉgQhOh Ø dgل) ÜOCG) áaéضveلéh,»yéªàl Gh» ùøædg º FÉæHh degى دورها الهام في ترغيب الأطفال في القراءة,ô صüdG òæe º jód»aéقãdg»yƒdg ᫪æjh óm degى ádhdƒ ùe ôñà J GلÉØWCل Uصëف CG PEG kóñقà ùe º JÉ«صüîشT á«yƒf ójóëj»a ô«ñc äéeƒل eh áaô e øe º d eóقj Ée ÓNل øe GkQhO Ö لJ» a, ä ÉéªdG «ªL»a IOó àe hòàdgh dلقiagô GلdhCى IôÑîdG ºjóقJ»a É keég AÉقd hcgل ôñà J É feg PEG dل Øل,»dɪédGh»æØdG âféc Éæg øe dgh لƒم. øødgh ÜOCلG e d QóصüJ âféc ɪæ«M ÉéªdGل Gòg»a ÉæàHôéJ õcôe ÉgQóصüj»àdG á«féª dg ámgƒdg áلée øe ô«ãµdg óîà ùjhم OÉÑjBG jód ØWل cل iôf É «a øªµj,á àªeh ájô e IGOCG» a.üé dcلg FÉ Shل,á«ل ùàdgh «aôàdg üëdgصƒل ádƒ Sh áhpél egƒyل É Hh,É dón øe IOɪdG Yلى ª ùdg á SÉM XƒJف» a Ø dgل, SGƒëd àªà ùj éj ل ɪe,iôNCG SGƒMh ôصüñdgh dé«n dón øe Ø dgل Ñشûj,ôÑcCG ûhشµل QɵàHÉH dón øe jhقƒم AÉcPه, Rõ jh SGƒdG àcqéشûe ÓNل øe àل«îe æصu øe ºdGƒY.ÜÉ dcلg ògه øªضv Aõéc ájƒhcلg á ل ùdg واأ ضافت: على الرغم من تلك الفوائد التي º e CG EG á«fhôàµdeلg ÖàµdG É æªض àj øe ôãccg É JÉ«Ñل S CG Yلى ƒ ªéj ø«jƒhôàdg اإيجابياتها فال شا شة الإلكترونية غير عملية áقjôw Öل àj dòchك,áلjƒw Ióªd dلقiagô IAGôb Ø dgل «à ùj Óa SƒلédG»a áæ«e áëjôe á«ضvh CG Yلى»fhôàµdEلG ÜÉàµdG»a ÖÑ ùàjh dل Øل, ipcg á«لª dg ÖÑ ùjh, d «a ƒµj,ônbg ºdÉY»a óéjه Ø dgل, ádõy jقdhôه, jój ø«h òdg RÉ édg e GóMƒàe ûàjشqéك h FÓeR e ôëàjك h,ómcg e H á ùلl» a, féµe øe áñشûîàe IóMGh Nلف øªd Ö«éà ùj h âøàلj,ré édg dpك å«m dòcك á«ëصu QGôضVCG Éæghك. dƒm á شTCلG Iôãc IQOÉصüdG Iõ LCلG øe Yلى ôصüdg ÉfÉ«MCG ÖÑ ùj ïªdgh ø«dg dل Øل, dòchك QGôضVCG á«aéقk Ø dgل óªà ùj CÉH äéeƒل e áaéقkh ògه Öæéàd. d»ªàæj á ل ùdg IOƒY øe óh fcéh iqcg äé«ñل ùdg»a áegƒقdg øe CGõéàj AõL» a,ájƒhcلg,iô SCلG áegƒقdg ±ôصüdg»a â ù«d aق, Öæéàæ S,ÜCلG É jcg deg»ك áléëh déøwcéaك eóقf Ée Yلى ÉfõcQ ƒd QGôضVCلG øe ô«ãµdg لÉædÉØWC. äóصu ƒëf LƒàdG» Ñæjh ºMôdG,øjôNBلG GلÉØWCل e Ø dgل Ö لj àmى á ùلédg øe Oô oj CG Öéjh ògه IóMƒàªdG.øjôNBلG GلÉØWCل øe fgôbcg e Ö لj CG degى Ö لdG IôFGO êqén Ø dgل ùñëoj CG ƒg ô f Ö لdG jôwق øy Ø dgل ªل àj ɪa,»YɪédG ãªàjل»yéªédg äéøصüdg»a ãeل Ió«ªëdG,áHò e äé«cƒل Sh áñëªdgh íeé ùàdgh hé àdg øe ómƒàªdg OGôØfEلG ºل àdg øe ô«ãµh ºgCG.á«fhôàµdEلG Iõ LCلG Jلك Nلف ºgô f á Lh»a ÜÉqàµdG º ùقfg :ôãccg íضvƒj ƒmل»fhôàµdeلg ÜÉàµdG degى É ùbcgم. ákók GلhCل CGôdG éشûj aق,»bqƒdg ÜÉàµdG ÖJɵdG ãeل ÜÉqàµdG øe GOóY áäødg ògه ãªjhل Sƒe ى ÜGƒàdGóÑY ô«ñµdg ójdƒjه øeh ƒmل ÜÉ dcلgh»fhôàµdeلg ÜÉàµلd ɪd. CGôdG Gòg É MÓf ɪHQ á«ñل S QÉKBG øe á«fhôàµdeلg áäah.ó H ɪ«a Ø dgل Yلى ô à S É æµdh BلG»fhôàµdEلG ÜÉàµdG ƒëf ÉeɪJ äréëfg iôncg CGQ Éæghك GلdhCى. álqódéh éشûj âëñصucgh ó«øà ùj Ø dgل éf ل ÉfƒYO jقƒل,» Sh ådék iqcg ÉfCGh,»fhôàµdEلG dpك øeh»bqƒdg Gòg øe ójól cل ù«d,ójó ùdg CGôdG ƒg Gòg CÉH cل ù«dh,áyóh ƒg Vƒaôeض ójól لfC OÉbم ójóédg Gòg íæecg àmى øµdh,üô dg øe Éæ«dEG CGh,á«æeõdG àصuôa «YCG CGh óh Mق»a QOÉHCGh,ÜQÉéJ GôÄa ÉædÉØWCG øe éf ل Ñ J»ق gcghل óلñdg ƒyôàngه òdg ƒëæªjه ºd!᫪gCلG Jلك á«ygóheلg áhéàµdg RCÉe äé«hééjeg ƒmل Ió«S IQƒàcódG âkóëjh äé«ñل Sh»fhôàµdEلG ÜÉàµdG üîªdgصüص dل Øل á«ygóheلg áhéàµdg :âdéb å«m dل Øل êôîªdgh ddƒªdgف øe µdل Mق»قÉ ÉbRCÉe LGƒJ ÜÉàµdG GògQóصüj øªd àmhى É SôdGhم òdg ܃ل SCلGh ƒضvƒªdg QÉ«àNÉa. «Ñلd eóقj CG Öéj ddƒªdgف óh QÉ«àNGه ºàj CG áقjôwh,ájéæ H ƒ SôdGhم,ÜÉàµdG êgông ƒµj CG óh dpك cل ÜÉàµdG É æªض àj»àdg»fhôàµdeلg ÜÉàµdG õ«ªàj. ÉقJEÉH É ShQóe ój ø«h dƒصuh ádƒ ùd,ióy ägõ«ªªh º e É«LƒdƒæµàdG ògه âلno å«m Ø dgل, Uhhصلâ,䃫ÑdG àmى iôقdg ògه»øa,á«féædg,üéàµh ùªj ك ÓØW óéf CG QOÉædG øe GلÉjCم å«m ædgق» ض Yلى»JCÉJ»àdG IQƒصüdÉH áfqéقe 39 38

21 IAGôقdG áaéقk ù«scéj á SGQO : ôø dg ó«s QƒàcódG ±ÉضVCGh Yلى É àjôlcg àîeلف øe á SGh áæ«y,qéøx degى óæ ùeم øe áæ ل ùdg äé aéëe ÖdÉW 3030 ± BG 3 É «a TGشôàك å«m øe ÉæصüلNh á«fgƒشûy áæ«y âféch,áñdéwh هذه الدرا سة حول تاأثير أانماط التن شئة ÜCلG CG ÉfóLh,IAGôقdG áñ ùf Yلى ájódgƒdg iƒà ùe»a ô«kcéj º d áeréëdg GhلCم RÉëdGم áeréëdg GلCم S لƒك ØJQG ɪلµa,IAGôقdG IAGôقdG iƒà ùe â ØJQG RÉëdGم ÜCلGh»a GóL Iô«ãc egƒyل Éægك Ø dgل. iód øe iqcg øµdh,iagôقdg iƒà ùe VÉØîfGض egƒ dgل ºgCG óyم ƒg Mق»ق«ù«SCÉJ OƒLh áaéقãd,iagôقdg S لƒك øy çóëjcg ÉfCÉa ÅشT øy çóëjcg ɪfEGh ómƒdه, øjódgƒdg ÉeóæY,í«ضVƒàلd Éãe òîjcg dpك. øe ó HCG jôødgق RÉa ôªmcلg dgقóم Iôµd»fɪ dg,è«لîdg SCÉc äéjqéñe»a Jلك»a GلÉjCم ô«صüdgh ô«ñµdg ƒµj Oɵj éشûj jôødgق, øy ºلµàj QÉشûdG»a LôdGhل hdƒ ùªdghل ôªmcلg jôødgق ao Ée Gòg CÉH iqcg jôødgق, GPEG IAGôقdG Yلى Ñ æjق IôµØdG ùøf,rƒøلd áلªm ù SDƒf ÉfƒYO,É H AÉقJQEلG ÉfOQCG Ée øjódgƒdg,iagôقdg áaéقk ù«scéàd áلeéc ƒ «à ùj ºgóMƒd øµdh ô«ñc QhO º d dلقiagô áæ«àe áaéقk ù SCÉàJ ºd Ée Iô «ùdg ᫪gcg ƒbcgل, ÉàîdGم»ah. ªàéªdG»a اأنماط التن شئة الإيجابية ب أان يكون الوالدين حازمين وا ضحين وهو أاف ضل الأنماط التي ɪàgGم ôãccg øjódgƒdg É «a ƒµj CÉH bƒàj بالقراءة من غيرهم والوقت المخ ص ص dلقiagô ÜCلG OƒLƒH ójõj RÉëdGم GhلCم e IAGôقdG âbh Øîæj ض å«m,áeréëdg ÜCلG gé ùàªdgل. ûhhشµل ÉYم Éægك VÉØîfGض AÉ«dhCG á«yƒàh UhCGص«.IAGôقdG äéjƒà ùe»a ø«ãméñdg UhCGhص«,IAGôقdG ᫪gcg Yلى QƒeCلG äé édg ºgÉæÑàJ CGh äé SGQódÉH dgق» Éم»a áaéقãd áªygo á SGQóH dلق» Éم ádhdƒ ùªdg.gôµñe IAGôقdG :ôwén Ió``«سS dل Øل á«ygóhe G áhéàµdg Mق»ق» Ék ÉbRCÉe LGƒJ c»ف,º e YÉØàJل ÓNل ÖdÉ dg e MGôªdGل äéjô ædg RôHCG øe.áøلàîªdg ájôª dg»àdg ájƒhôàdg ق سمت اأنماط التن شئة هي JôªdƒHل ájô f degى ⪠ùb»àdg É ùbcgم, ákók hcg ƒ ل ùdg,»wgôbƒªjódg hcg RÉëdGم»gh ä骫ùقj Éægك É ÑWh gé ùàªdghل, ùàdg ل «, hcg RÉëdGم ªædG ±ô f,iô«ãc iôncg ɪFÉb ÉjƒHôJ ÉHƒل SCG ùµ j fcéh»wgôbƒªjódg Yلى «éشûj á«dóقà S G Yلى á aéëªdg e ø«fgƒقdg ôeghcلgh É ë«ضvƒj ºàj»àdG dلéøwcل QhÉëàdG ܃ل SCG ÓNل øe É H º YÉæbEGh øe GOóشûJ ùµ j ƒ ل ùdg ªædG,áشûbÉæªdGh ÉÑJG Yلى º déøwcg GõdEGم»a øjódgƒdg ÖfÉL áméjeg ɪfhO ôeghcلg ò«øæàh dghق» Éم ø«fgƒقdg ùµ j gé ùàªdgل ªædG dلûbéæªش. áصuôødg óyم ɪàgGم Yلى Iô «ùdéh øjódgƒdg S لƒك,º JÉ«صüîشT AÉæH»a IóYÉ ùªdg h,º déøwcg ÉæëdGh ÖëdG øjódgƒdg ô j Éæg øµdh hóh øµdh, ªædG Gòg»a لº déøwc»aéµdg Éæªb»àdG äé SGQódG ÓNل øe.äé «LƒJ CG CÉH É H ÉæLôN»àdG èféàædg RôHCG øeh,é H»a ófé ùdg ƒgh ÉYƒ«شT ôãccg RÉëdGم ܃ل SCلG Iô SCلG jل» ºK,á«fɪ dg ܃ل SCلG ùàdg ل «, ɪلc fcéh ÉæصüلNh gé ùàªdgل. ܃ل SCلG Gô«NCGh e UGƒàdGصل Éc ôãccg ÉeRÉM GódGƒdG Éc.ôãcCG UGƒàeصل ûhشµل á SQóªdG âªj ÉeóæY øµdh dg قل«, Gƒà ùeه Ö SÉæJ كتابتها واإعادة صياغتها مرة اأخرى في كتاب الأدغال ومثلها ماوكلي قمنا نحن الكبار اأي ضا,É JógÉشûªH íñصüj ºd Éæg dòchك.áagôn ÉéJGه ÉæØbƒe übصüص dcgف áل«d,áل«dh f ض,ÉædÉØWCG É æe Üôàقj àmى AGôªM ÉWƒ N zôjƒh QÉg{ IógÉشûªH º d íª ùf øµdh بالرغم من امتلءه بال سحر والعفاريت. لدينا IOÉYEG degى áléëh Éææµdh GóL ô«ñc hõîe صياغته مرة اأخرى وتقديمه للأطفال بثوب iƒàëªc hõîªdg Gòg Xƒjف CG øµªj,ójól ºل àلd eéªàgg óشûjh Ø dgل ƒشûj»ª«ل J ä DhÉ ùàdg jل «CG 浪j dòchك,ôñccg ûhشµل IóFÉah ÖÑ S ƒmل ÉfDhÉæHCG É Mô j»àdg Iô«ãµdG Ée Gô«ãµa.ègÉæªdG»a ShQódG ògه Jلق» º æ dلª لقäÉ º à SGQO óæy hqóæàj Yلى Ñ S»ل º æقj òdg ÖÑ ùdg hóéj º a ÉãªdGل, ÉeóæY º «a Sô f ºd لÉæfC,É ª ah É à SGQód ƒª ùà S º SƒØf CÉH º æقf ºdh,GQÉ صU GƒfÉc Ö ù൫sh,ó«ñf ÉfÉ ùfeg ƒµjh, ShQódG ò Hه ºFÉb ªàée»a Éjƒ S ÉfÉ ùfeg íñصüjh,iahôªdg.á لdG ògه Yلى á dé ªdG»a Ö«ZôàdG Ø dgل AÉ«صUhCG ájéyq âëj Yل» Yلى GhódGم,, LƒªdGh»HôªdGh ºل ªdG OƒLh øe óh h Góîà SGم ÖLh Gòd Ø dgل «Lƒàd ôw degى الأدب وترغيبه على المطالعة. تحدث الدكتور ÉgôKCGh ájódgƒdg áäشûæàdg øy ôø dg ó«s øy çóëjcé S Ébل: å«m,aéæhcلg IAGôb»a أانماط التن شئة الوالدية الموجودة في الأ سرة ±ô àdgh,á«fgó«e äé SGQO ÓNل á«féª dg Yلى,IAGôقdG iƒà ùe dpك ó H ºK øeh الربط بين المتغيرين اأي بين اأنماط التن شئة á«féµeeéh ª ùjى ɪH IAGôقdG iƒà ùeh ájódgƒdg التنبوء والحقيقة. ال سوؤال هنا ما هي اأنماط Iô SCلG»a äoé S GPEG»àdG ájódgƒdg áäشûæàdg OÉéjEG ƒg ±ó dg Éæ a?iagôقdg É «a äoé S äéfé«h ÓNل øe øjô«àªdg øjòg ø«h HôdG ميدانية من ال سلطنة. اأنماط التن شئة كما»àdG áقjô dg»g ájƒhôàdg çƒëñdg»a É aô f º لYÉØJ»a º déøwcg e øjódgƒdg É H eé àjل,äéªلµdg ògه ÖàcCG ÉfCGh»JòaÉf Yلى øe»deg â aq ëdgق»ق«, ô شûdÉH»æ J GPÉe :âdéb ô شûdG»æYCG :É d âلbh ábqƒdg øy» SCGQ,óMGh âbh»a ó«ñdg ÖjôقdG,Ö صüdG ùdg ل S ل لC QÉ صüdG ÉëdGل,»a fƒ Øëjh fƒæ j و صعب لأن بع ض معانيه و صوره تظل غام ضة CÉH ƒلñقj,ègéæªdg GƒÑJÉc jقñل Ée Gòg áæ S Ø dgل ùøf»a ÜOCلG Gòg ôkcg GhCÉLôj ºg Ø dgل, Gòg ôñµj àmى çók hcg ø«àæ S hcg,åشt cل BلG º Øj CG IQhôضV Yلى hôصüj ôشtéñeh íضvgh ÅشT cل ƒëæªjه, ƒل Øj GPɪa déªlh fhqhق bé«s øy ÜOCلG êôîj àmى»a GôشTÉÑe ƒµj CG ójôj ƒg, YGóHEGh UhصQƒه áhôàdgh áaé ædg»a FÉ SôdGhل,»fÉ ªdG «ªL àmى,aéªdgh VGƒeض» J لف CG øµªj øwƒdg FGQhق, FGQ»HOCG ܃K»a ƒ«dgم É ª Øj ºd EG سيفهمها غدا كم من النا س التي ل زالت..pOGó Ñd ûdgشéم øe, p ÉWhCG Üô dg OÓÑH æ àjى h º SƒØf»a âdõàng øµdh AɪàfG h á«æwh ø«kókh øjôشû d Ió«صüقdG ògه º JÓ«îe ƒ«dgم CGóÑa ÉgGõ e ±ô j øµj ºd,ÉeÉY aق PÉà SCلG «deg QÉشTCG Ée Gògh,É Wƒ«îH ùªj ك á«ض b Yلى õcôj Éc ÉeóæY ù«dg ى ɪ«ل S,ÜOCلG Gò d º ØdGh GلGQOEك á«ض b GhCÉLQCG CG hcg CGôbه Ée iõ e Ø dgل Qó«Shك ƒjم»jcé«ùa PÉà SCلG ƒbل ùñàbcg Éægh.ø«æ S òæe ª S»æµdh :âلb Ébل: ÉeóæY àeóقe»a ɪ«ل S e»æ J CG ójqcg, BلG»æª ØJ CG ójqcg ƒg ó«شtéfcلg ògه øe GلhCل ±ó déa.éædéøwcg»a»jcé«s,åشt cل»jcéj PEG ó Hh,AÉæ dg ƒjم GلÉjCم, øe BلG øµdh aلôàæك GلÉØWCل º MGhQCG Gƒª ùjh ƒbhòàjh hcg ƒ àªà ùj ÜOCلG Gò H º ùøfcgh ªédG»ل. ôk»hocg hõîe IóYÉb ªfلك ÉæfCG õëªdg øe :±ÉضVCGh لÉædÉØWC, eóقf àmى ÜOCلG øe ôk hõîeh øe Éæ«dEG Qóصüj ÅشT CGh ôªãà ùfه, Éææµdh øjônbلg àfلقø µhل Tش ف. a لى Ñ S»ل ÉãªdGل,z É قj øh»m{ IAGôقH ÉædÉØWCG º j ÉeóæY h MقFÉق, â ù«dh äéagôn É fcéh d fقƒل âëj IójóY GQƒ S VCGض Éæg z..íàøàj ƒyoه BلG ÉæëÑصUCG Ø dgل, GƒcôJG CG (GƒYO) áªلc fقƒم áñdƒقh Yقل Ø dgل, Gòg Öصüfh Yل» ÑشT,ÜOCلG áل«ªl IƒYO Éæg àjلüîص GóL ègéæªdg»øddƒe Éj dلéøwcل, GƒÑàcG æ eى»a Gô«ãc»æfõëj.QÉѵلd ù«dh dلéøwcل GƒÑàcG ɪæ«M,ôªà ùe ûhشµل áygpeلg»a ª SCG ÉeóæY IôFGO»a Óãe üîàeصüص ƒgh hdƒ ùeل êôîj äé jôشûàdgh ø«fgƒقdg ògه» Ñæj jhقƒل É«ªdGه øªض àj CG j ل ônbgh,á«sgqódg ègéæªdg»a üîjصüص a«jhقƒل áygqõdg ÓµdGم, ùøf øy IQÉÑY á«sgqódg ègéæªdg âëñصucg قطار شحن كل واحد ي شحن فيه برغبته ôñy ôªj GلÉjCم øe ƒjم»a QÉ قdG Gòg Éc GلÉØWCل, É H àªà ùj äé ëe æ àjى äé ëe ó«شûf{ É «a..»àøشt»a QƒædG û«jش û«jش.qéñµلd ÖàµJ ºdh dل Øل, âñà oc z...»à SQóe Ö صüdG ùdg ل ÜOCلG íñصucg ɪلc ƒ«dgم ÉeCG Nل»ل: QƒàcódG ±ÉضVCGh AÉ«شTCG óéj äéhô dg ògه øe áhôy ÆôØj Ø dgل غريبة عليه فالطفل يعي ش في غربة شديدة ÜOCلG Gòg e GóL VhôØeض ƒg òdg Yل» QhÉëj ƒgh ù«dg ى ɪ«ل S QƒàcódG.ÉضVôa :QÉ صüdG Uصjóق jقƒل,iô«صüdg IQƒØصü dg ô æj âféc Iô«صU á«cp IQƒØصüY»æàdCÉ S dpك OGR ɪe,á«æØdG ôecلg UGƒJصل øe CG áلéªdg âyé à SG.ójGõàoe mلµشûh GلÉØWCل ÜÉqàoµdG äéygóheg Vô dض á SGh ámé ùe íàøj ºd ɪc Ø dgل, ÜOCG Ééeل»a ø«eé SôdGh ôصüàقj áلéªdg QhO ôشûædg ÖfÉL»a aق, Hل Éض jcg TQhhش ägqhódg øe ójó dg âeébcg ª dgل GلÉØWCل ägqé e ᫪æàd,á«fééªdg á«صüصüقdg IAGôقdGh áaéëصüdg Ééeل»a ومجال البتكارات العلمية. رغم كل ما قدمته áلée óشtôe ÑJقى fcg EG RÉéfEG øe Éægك É قjôW LGƒJ äéjóëàdg øe ójó dg Ñjhقى ±hô e ƒg ɪµa ÉgRôHCG ƒg OɪdG FÉ dgق kgól á géh É Ø«dɵJ GلÉØWCل äéyƒñ e»a áصüصüîàªdg äéyƒñ ªdG ºéM J ضYÉف iôncلg ä ÉéªdG لÉ fc Yلى óªà J ƒ SôdGم ájgóh»a áلéªdg ƒc kéض jcgh,ô«ñc ûhشµل الطريق فهي ل تزال غير معروفة في بع ض.áÑ SÉæe jrƒj ácôشt ôaƒj ó dم WÉæªdGق»ª«ل àdg iƒàëªdgh ÜOCلG a«üîàeصüص TÉ ÑdGش«, Nل»ل QƒàcódG çóëj iƒàëªdgh Ø dgل ÜOCG øy,á«ق«ñ àdg äéjƒ لdG Éæc GQÉ صU Éæc ÉeóæY Ébل: å«m»ª«ل àdg ÉæàdƒØW âféc,é H àªà ùfh á لdÉH ºfôàf ÉædƒNO ó H øµdh,äéjéµëdgh ó«شtéfcلg Égƒ ùµj ÉÄ«شT J ضëªل ôyéشûªdg ògه äcgóh á SQóªdG ô«ãe øy IQÉÑY á لdÉH ÉæàbÓY âëñصucg,éä«شûa ô ùah Yhلل,CGôbG ØJ ل, h ag ل,áHÉéà SGh áäagódg ábó dg óقøf ÉfCGóH å«m,øq«yh OóMh ƒëfل Éæc»àdG cل É H bƒeف chل degى çóm أاغنية ون شيد فالحارة كانت مليئة بالأنا شيد»a ÉæeóقJ ɪلch,á àªdg É æe ùªلàf Éæc,OƒªédG øe ÉÄ«شT á لdG ÜÉصUCG» SGQódG ºل ùdg, ƒdaé ùàj SQGóªdG ÜÓW íñصucg dòdك لº fc! fƒªل àj ɪe IóFÉØdG Éeh iõ ªdG Ée PÉà SCلG.᫪«ل àdg º égéæªh ƒ àªà ùj fgƒjo áeóقe»a üîdص ù«dg ى ɪ«ل S øe ôãccg Ñbل á لdG òghه Ø dgل ø«h ábó dg AɪdGh AGƒ dgh ùªشûdéh{ aقéل:,éeéy ø«kók ácôëdgh SƒªdÉHh»قى, «HôdG QÉgRCG íàøàj, FGQh ªL»ل cل Yلى GلÉØWCل, íàøàj AÉæ dgh دعوا الطفل يغني بل غنوا معه أايها الكبار 41 40

22 - c»ف ùjسلق Iôµa äaél YCGلى»fÉK?ºdÉ dg»a áªb á«صüîشt Iôµa»g ãªj»ل«ó H äaél É«fGõæJ»a ÑLل YCGلى HGQ Oƒ صU»a áæ ل ùلd,zghqééæªلc{ äóصüm å«m GلhCل, õcôªdg ÖMÉصU Iôض M IQƒصUh áæ ل ùdg ºلY â aqh ØM- ó«s øh SƒHÉb É ل ùdg ádóédg ãªj»ل äqôbh ºJ ɪH âñéycéa, bƒa -ˆG óªëdg ˆh É dgم, Gòg ø«àælqcلg»a áæ ل ùdg ümصلâ Yلى GلhCل õcôªdg Éض jcg Uhhصلâ degى.ºdé dg»a áªb YCGلى»fÉK?RƒØdG Gòg dك ãªjل GPÉeáæ ل ùdg ä ÉØàMG e øegõj RƒØdG Gòg CG âññmcéa,ó«éªdg 46 `dg»æwƒdg ó«déh RÉéfEلG Gòg áæ ل ùdg h»eé ùdg ªdGقÉم ógcg ÓNل øe ºلY aq áæ ل ùdg YCGلى»fÉK»a ÖMÉصU Iôض M IQƒصüH ÉHƒëصüe ºdÉ déh áªb.ˆg ØM SƒHÉb É ل ùdg ádóédg?ägòdéh ÑédGل Gòg äôàng GPɪd-,ºdÉ dg»a ÉÑédGل Ö صUCG øe qó oj ÑédGل Gòg dòdك ùj لق. äqôb?iôeé ªdG»a e ك Éc øe- :á ùªn ºgOóY» e GƒfÉc øjòdg GلTCشUÉîص, óædƒgh á«dgôà SCG ICGôeGh,ø««µjôeCG ákók Oƒ صüdG øe aق TCGشUÉîص ákók øµªj å«m Gƒ «à ùj ºلa hônbلg ÉeCG, É«µjôeCGh ÉfCG ºg IQGôëdG álqo É ªgCG ÜÉÑ SCG Ió d Oƒ صüdG ɪc,ôØصüdG âëj álqo 27 degى Uhصلâ»àdG ÖÑ ùh ÑédGل»a º JÉ«M Ghóقa TCGشUÉîص ólƒj ägqé«f Gh UGƒ dghصف IójóشûdG IOhôÑdG áلbh èلãdg iƒà ùe ÉØJQ áaéضveg á«éلãdg»ææµd dلycلى, Éæ ØJQG ɪلc ø«é ùccلg áñ ùf õcôªdg Yلى ümhصلâ Oƒ صüdG øe â浪j.óªëdg ˆh GلhCل?IôeÉ ªdG ò dه SGسOGó àك Éc - c»ف ÉقÑ ùe Éc» «îj áلmôلd ÓNل øe 㵪dgف, ÖjQóàdG âق ùf óbh AóÑلd ògه»a ø«àælqcلg»a ᫪déy ácôشt e IôeÉ ªdG áصüصüîàe Ééeل a«ùàdg لق. Éeƒj ºch ùàdgسلق,»a ºJCGóH - àeى ôªàسsg dpك? 2016 م, ôñª ùjo٧ ïjqéàh IôeÉ ªdG äcgóh øe â浪j å«m Éeƒj١٢ IôeÉ ªdG âbô à SGh.ôѪ ùjo ١٩ ïjqéàh dلق᪠UƒdGصƒل ºلY YCGلى ÊÉK ƒa ±ôaôoj ɪ oy É dgلم áªb :»ÑYÉædG ɪ«ل S..QGôصUE Gh óëàdéh äô شT zâ SôaEG{ Yلى»æ«Yh,OGQCG Ée d ëjقق àmى ÉقJEÉH É d N,IôµØH ºلëdG CGóH, Ñëj òdg æwh ºسSÉH ÑJQG ëàªdgقق RÉéfEGه CGh ÉصUƒصüN Gõà eh, H GôîàØe eéecg bhف ɪdÉ d òdg Hلóه ºلYh øh OƒªM øh Sسل» ɪ AÉjõ«ØdG ºل e feg, «deg Aɪàf ÉH ÉLÓdGل ájôb øe,»ñyéædg ƒøëe hé ªdGل, OGh áj ƒh»àdg á«æ«àælqc G ƒléµfƒcg áªb»a ùdgسل áæ ºلY aq òdg»fék qó ojh VQC Gض, í سS iƒàسùe ƒa ôàe 7000 É YÉØJQG Ñjلغ Gòg e äôlcgh zøjƒµàdg { àقàdg å«m,ºdé dg»a áªb YCGلى dgلقaé

23 !!áä«ñلd áقjóصu áëل SCG.º Jƒe øe bل»لá Qƒ شT ó H ºgOÉ ùlcg øe øjqéødgh øjôlé ªdG H ض dòchك º ØdÉëj ºd GPEGh,ôëÑdG jôwق øy 䃪dg الحظ فاإنه بعد غرقهم تقوم الأ سماك بالتقاط ملب سهم واأكيا سهم مما يت سبب!!ájôëÑdG áä«ñdg ôض j ɪe É béæàng»a dòchك Yلى óîà ùjم CG á«hô dg äéeƒµëdg غازات م سيلة للدموع ل ت ضر النباتات اأو ôgé àj»àdg SÉædG øe áñjôقdg äéfgƒ«ëdg Ió«S QÉÑNCG Éægh.º YOôdك º شTQ ºàjh CG ócdƒj á«ãëñdgh ᫪ل dg äé SGQódÉa äéhého Góîà Sم Év«ªdÉY É k LƒJ Éægك á«ùªشûdg ábé déh ô«ùj îàæ Sلüص»æ j من غازات العوادم التي ت سبب التلوث ƒµà S É feéa IójóédG ïjqgƒصüdg dòchك å«ëh Iôeóe ƒµà Sh á«cp ïjqgƒصu ODƒJ CG ó Hh äéyé S iƒ S FGôëdGق ÖÑ ùj ÖÑ ùàj àmى dphك áyô ùh ÅØ æj ÉgQhO áñ ùædéhh, QGôëdG SÉÑàM G IOÉjR»a ägôfé dg äóeémh á«hôëdg øø ùلd áªîض dg ãeل ThشQÉل ±ƒ ùà«frƒc ƒ joل وغيرها...! Iôµa ód,iójóédg QɵaCلG øªضv øeh Góîà SGم IOÉYEG»gh ÉjÉقH UôdGصUÉص Égô صU IOÉYEÉc Ió«Øe jqéشûe»a äé ù SDƒªdG ɵeEÉHh,É egóîà SGh á«øjôdg ICGôªdG jqéشûeh Iô«صüdG çékcلgh RÉæªdGل QƒµjO»a É egóîà SG Éægh,í«JÉØe ábóyh AÉ ùæلd ëchل«âلé S لæfC «IôµØdG ògه ábô ùh jقƒم ómcg!!éقñ ùe ájôµødg É à«µلe ƒقm»déloõdg ôgée âeébh,áä«ñdg ôض J»àdG áëل SCلG øe óëdg æeh áëل SCلG ôصüm»a º«Y Oƒ éªh hódgل Yلى ܃൪dG)h É egóîà SG øe íضvgh Gògh (ø«dg GôJه CG óh ø«ñédg Gô dgh ÉjQƒ S»a SÉædG ø«ñl»a GvóL!!á«قÑdGh..É«Ñ«dh øª«dgh ómgh ±ôw øe Éصü dg ùªf ك àmhى (ómgh ±ôw øe ɪFGO É µ ùªf ÉæfEG e) ÉØëdG á«dhdƒ ùe ªëàfل Éض jcg ÉæfEÉa Yلى Éæ«لY Öéjh,ÉæàÄ«H ûygoش «ÑæJ ó شûàj º Ñæj òdg Ék ÑW) É JGƒNCGh CG (Ék«fÉK Hل ف º Ñæjh hcg MhQ Yلى áلhéb kogƒe SÉædG GóYEGم»a Gƒeóîà ùj ºàj øjòdg ƒlhه Gƒ j CGh dلëàلل SÉ«cCÉH,᪠J hóhh ᪠àh,º egóyeg ø«æ ùdg äéäe degى êéàëj لÉ fc à SÓH»ك ëààdلل, ëàjلل øjòdg SÉædG ±ÓN álqód zø«ë dg Yلى OGR AɪdG{ ámgôصüh ±ôycg,g kóhcg æéy øµªj ø«ë dg CG FÉbل øe ãªdgل Gòg ª jل ƒµj ɪHQ øµd Iô«صüdG õhéîªdg iómeg»a G kréñn.á SƒàªdGh Éæ«a ºµëàdÉH iôñµdg hódgل Jقƒم CG ÉeƒªY ÉfOQGƒe à ùj ل CGh,Ée óm degى eقƒñل Gò a ÉgÉæ لH)h ájoéصüàb G É aéæªd á««ñ dg ØædG QÉ SCÉH ÖYÓàJh e ض ض), Yلى ƒµj ɪHQ fقƒل ô«ncلg»ah É ëdéصüd»ah,égój øy É klqén QÉ SCلG ƒضvƒe dgق ضÉjÉ óضv ƒà«ødg óîà ùjم É«MCلG H ض,(IOÉ déc É «شûªf)h á«eƒقdgh á«hô dg ø«eoéقdgh øjôlé ªdG äéäe jقف dòchك ô«hgƒw»a á«hô dg hódgل àîeلف øe Éæ لH)h ɵjôeCG hoل øe º æe ºàjh áلjƒw Jقƒم CG øµd,(éæൠSh SƒªdG H ض hódgل با ستخدام أا سلحة وقنابل غير صديقة øµªj Gò a ÉædhO Yلى É «eôjh áä«ñلd ÉæJƒصU ºض f øëfh,g kóhcg æy 䃵 ùdg IóëàªdG ºeCلG ôjqéقj äƒصu ÖfÉL degى ÉgójóæJh OÉà ªdG ( bلق É øy âhôycg»àdg iôñµdg hódgل Góîà SGم øe (ºFGódG (É æe ø«fóyr لÉæfC É ª SG ôcòf É ÑW) لSC لáë àøjك áصuén áä«ñdéh QÉéشTCلG!!á«Hô dg hódgل»a äéfgƒ«ëdgh IóëàªdG ºeCلG âeéb OóصüdG Gòg»ah áلãªe ûàhشµ»ل ìó ùdg õf hdƒ T Öàµe»a áæéلdg ƒmhل,áæéd øe áقãñæe áæéd á SGôëلd á«yôa Ééd IóY á«ù«fôdg»a É JAÉØc áæéلdg âàñkcg óbh,á HÉàªdGh Ée- ºلëdG dgقoéم ëjق»ق? ƒæj òdg á«لñقà ùªdg á îdg YCGلى â SôaEG áªb»g ºلY É «لY aqcé Sh,ˆG PEÉH ºdÉ dg»a áªb. É ل ùdg ádól Éf ƒe IQƒصUh áæ ل ùdg?ºyo Yلى ümصلâ - gل ÜÉÑشûلd á«æwƒdg áæéلdg øe µdل ôµشûdéh JCGقóم»fÉ ل ùdg û«édgش»a áلãªe ÉaódG IQGRhh ºYódG ÉeCG, ƒæ ªdG º ªYO Yلى,»fɪo dg AÉL ɪfEGh,óMCG øe Yل» ümcgصل ºلa OɪdG.»æe Tشüîص«Oƒ éªh dgلقaé? É H ºàîJ áªلc øe - gل»dƒ ªdG Ógل øh ódén ï«شûdg IOÉ S ôµشtcg ƒæ ªdG ªYO Yلى iqƒشûdg ùلée ù«fq CÉH ºdÉ لd âñkcg CG ójqcg ÉfCGh UGƒàªdGصل, ÜÉÑشûdG Yلى QOÉb»fɪ dg cل RhÉéJ ºلY aq Ñ S»ل»a Vôà Jض»àdG äéñق dg»a ádóédg ÖMÉصU Iôض M IQƒصUh OÓHه ºdÉ لd Ó Sم ádé SQ ºjóقJh,ä ÉéªdG cل á«fé ùfeلgh ô«îdg óلh»g ɪ oy CG QÉÑàYÉH.óªëdG ˆh ºJÉe ƒgh Ó ùdghم ºل dg aôj âfcgh Qƒ Tك øy ÉæKóM-?áªقdG ògه»a»féª dg ójõªdg UGƒªdصلá ájƒb á ao»æ«j çóm Ée EGh ÉصUƒصüN,áÑ«ÑëdG Éæfɪ d ägrééfeلg øe Iôe hلhcل,øwƒلd IõîØeh»ªdÉY RÉéfEلG Gòg ÖMÉصU Iôض M IQƒصUh áæ ل ùdg ºلY «a aôoj ØM ó«s øh SƒHÉb É ل ùdg ádóédg اهلل و شعوري ل يو صف فرغم التعب ال شديد êhõªe A»شûH äô شT»æfG EG á«dé dg IOhôÑdGh,RGõàY Gh ôîødgh ᪠dgh QGôصUEلGh óëàdéh òdg ƒg»féªo dg ºل dgh,ägòلd ô«ñc óëj ƒgh ago JGP óëh ƒgh RGõàY Gh ôîødg j»ك dلقáª. dلuƒصƒل ƒb ùdgسل áæ? ÉÑLل a«jgôeé eك øy GPÉeô«Ñc QhO É d Éc áæ ل ùdg»a»àdg ÉÑédGل üdصقل üncghص,»jgqé e ÑédGل ôcòdéh ôض NCلG Gô شT «a âhqój òdg ÑLhل,ÓeÉc OGh j h»a IOƒLƒªdG ÉÑédGhل ùªشt hé ªdGل IóلHh ÉLÓdGل îfل. áj hh 45 44

24 áلmôe äé«ygóàh ICGôªdG»Yh s CG ɪc, «ªédG» îj Yلى IQóقdG É ëæªj Ó dg ó H Ée لfC ;ôfé ùîdg bcéhل álôëdg áلmôªdg ògه ëdgق»قá»a µdéaل ; Ó dg»a íhgq ólƒj.äôñc hcg ôfé ùîdg ògه âلb,ôfé ùn ªëà«Sل ó H ICGôªdG Ö«صüJ ób»àdg á«ùøædg QÉKBلG øeh ÉgQƒ شT Ó dg Öض dgh ôjƒàdéh É Øf Ghل ójóشûdg لØJC,ÜÉÑ SCلG NGOل«åjóM OƒLhh çóm Ée ƒc ƒmل Égó«jCÉJh ägòdg óلl ø«h ájôµa Iô«M»a àa ل ;ÉÄWÉN CGم Éë«ëصU øe ójõj Ée ƒgh,iôaéæàªdg QɵaCلG É HPÉéàJ É àhéصueg dpك ÖMÉصüj óbh,é dé ØfGh ÉgôJƒJ QCلÉH ƒædgم IôãµH Ühô dg hcg ògه Öæéàd É fƒc IóMƒdG Qƒ شûH ÜÉصüJ ób Éض jcg,ádéëdg É JÉ«M Tشjôك âcôjh,é Jô SCG øe âlôn Yلى äoƒ J òdg H ض, e áæ«e IÉ«M ªf,É æe ƒfé j GƒfÉc»àdG äóµشûªdg øy ô ædg òdg z Ó dg ó H Ée ÜÉÄàcG{ Ü ÜÉصüJ óbh øeh لiôNC. ádém øe JóشTh VGôYCGض àîjلف أابرز سلبياته: الرغبة في النزواء وال شعور بالحزن وقلة الن شاط وفقدان الدافعية,ájOÉ«àY G á«jé«ëdg á شûfCلG á SQɪªd وال شعور الم ستمر بالرغبة في البكاء وفقدان ال شهية اأو العك س بالإفراط في الأكل وقد يتطو ر الأمر للرغبة في النتحار عندما ي صل.á«dÉY álqód ÜÉÄàc G iƒà ùe»a ªàéªdG Yلى déhلƒم á«eƒàµªdg âقdcgh,áhôéàdg ±GôWCG Yلى á«ùøædg QÉKBلG áªbéøe ªdG لقá, ºMôj Éæ ªàée :É dƒقh dphك ô«شûjh HÉصUCÉH É d dgلƒم, QhóHه Gògh áلmôe øe êhôîdgh AÉØشûà S G Yلى ÉgóYÉ ùj ±ƒn ƒµj ób ùµ dg Yلى Hل, ÉeCÉH Ó dg ᫪àéªdg Iô ædg ògه øe ICGôªdG bhلق äóµشûªdg ògه»a dلƒnóل» ù«fôdg ÖÑ ùdg Ó dg{ :âaéضvcgh..á«yéªàl Gh á«ùøædg «ªL ôfé ùn Jقل»ل fcé T øe zô uض ëàªdg,±gôwcلg ÉbGóصüe dقƒل dƒªdgى Lhل: sõy íjô ùj hcg ±hô ªH É ùeeéaك ÉJôe Ó dg{ H óصüقoj Ó dg»a É ùmeلéa ;z É ùmeéh óyم ipcلg ±ô لd,ôNBلG Hل Yلى ójõj dpك Éeôàëjh,ɪ ض H ø«aô dg Óc ôµojم r CÉH óhcg HGQ É æ«h ólh Ée GPEG áصuén ;Iô rشû p dg ;AÉæHCلG ºgh Ó dg ó H àmى É e ɪ Hôj dòdك áªلc äaél z É ùmeلg{ á «لH dƒªdgى øe. Ó dg Uhصف»a Lhل sõy :á«eƒàµªdg ájoéf HGƒضV SQCGسى SE GسÓم..zô uض ëàªdg Ó dg{ á«ل«gcéàdg èegôñdgh ØîJف äéسséµ fg üøf GصÉل :ájôª ªdG iô ûh á«jé«m áæ oسs Ó dg..±é ªdG ájé f ù«d æµd GôسùL ƒµj ÉfÉ«MCÉa acg ضل IÉ«ëd k HCG ض ÓëdGل Vض rôn Hh Jلك Év«ØشT áhôéàdg Yلى ɪàL Gh ùøædg ºلY Ééeل»a á«صuéصüàn G } HCG ض IQÉÑY s EG :âdéb,á«eƒàµªdg ájoéf IóY ÉeCGم Éæ ض J,z Ó dg ˆG óæy ÓëdGل OôØdG IÉ«M Yلى Ó dg É côàj á«ñل S QÉKBG øe «a ɪd EG G kôecg ˆG Ñoj ض PEG ; ªàéªdGh»g Iô SCلGh ; ªàéªdG Yلى Iô«N äé«ygój á«æñdg àîjل É àyõyõhh, ªàéªلd GلhCل É«µdG øe ôsøfh æëdg»ف ôشûdg s H ض Gòd ;á«yéªàl G É fcg EG.ájô SCلG äóµشûªلd ëcل «deg AƒéلdG Éægك s CÉH âcqóà SG H ض üjصل Ó a ä ÉëdG ádém»gh,ohó ùe jôwق degى ábó dg É «a ƒµj É æ«mh,ziô rشû p dg ádéëà SG{ Ü ª ùjى ø«lhõdg QGôªà SG øe kgqôضv bcgل Ó dg QÉ«N äóccg É fcg EG ûødéhشل. É «لY ƒµëeم ábóy»a IójóشT Ó dg QÉKBG ÑJقى ø«àdéëdg Óc»a s CG.º JCÉ ûf Oó Jh,AÉæHCلG Yلى ICÉWƒdG ÜÉÑ SCلG ƒµj Ée ÉvjCG :á«eƒàµªdg â HÉJh IQƒJÉa d s EÉa üøf GصÉل, QGôb PÉîJ á agódg ô SCG º «a øªh, «ªédG É æªk aój,á géh ô SCÉHه. ªàéªdGh ør«lhõdg Jلك QÉKBG øyh :âëضvhcg,éصuƒصün ICGôªdG Yلى áhôéàdg ɪFGO ulƒj ᫪àée áaéقk OƒLƒd Gô f{,iô«ãc É«MCG»a ICGôªلd É J Ghم dgلƒم HÉصUCG É d ÖÑ ùj ɪe ;áقsل ªلd á«ñل ùdg º Jô fh á «Ñ a LôdGل, É æe»fé j ób äéjóëj éj ل Éæ ªàée ògه bh Yلى Gkô«Ñc áhôéàdg Yلى ICGôªdG üîdgصuƒص. Lh ó H Ée áلmôe :É dƒقh á«eƒàµªdg âñ sقyh Én oéلj IójóLh üøeصل» á áلmôe»g, Ó dg øe ô«ãµdg Éæghك,Iô SCلG OGôaCG «ªL É d Vض sô àj á«yéªàl Gh á«ùøædg äéjóëàdg ±hô dg Ö ùm ôñµj hcg Jقل ªdG لقá ICGôªdG òdg ºYódG QGóقe Ö ùmh,é H á «ëªdg üëjصل Yل» gcécل É H ø««ëªdg øe Éض jcgh,é d ø«fgƒقdg ºYO ióeh,aébóصucgh álhõdgh êhõdg ø«aô dg Óc º ØJ ióe,ôecلg Gò d ɪ egôàmgh ɪلµa Éægك Éc احترام لرغبة الطرف الآخر في النف صال ᪠Øàe áfoég ±hôx»a Ó dg ºJh,áë«ëصU ägƒ Nh jô dgق ós ªnJ dòhك ÉeCGم ÓW{ âsلbh,zøebg VGôYCGض á«ñل ùdg Yلى مخüàصƒ : íhgq ólƒj z Ó dg{ ŸG لقá ºMôj Éæ ªà h ør«صüàîªdgh AGôÑîdG øe loóy ªLCG Yلى káلª ol s CG ÜÉÑسSC G øe NGóàJل aghódgh s CG Gƒë nضvrhcgh.iósق oe á«لªy Ó dg IôgÉX ºbÉØJ ô«سùøj éj ل É æ«h ɪ«a»a º og øªe ÜÉÑ ûdg ø«h üøf GصÉل Öسùf»eÉæJ ƒg Égó«ق J ÜÉÑسSCG øe G kómgh»a ø«àa..zôuµñªdg Ó dg{ `H É à«ªسùj Yلى UGص لGƒë IôgÉX»a ôªo dg eoقñàل,ør«aô dg Yلى áhôéàdg Jلك É côàj ᫪àéeh á«سùøf QÉKBG I sóy degى ªdGقHÉل.AÉæãàسSG ÓH «ªédG É æªk aójh øjƒµàdg - ùeسق îàdghلütص QÉëàfÓd»àLÉëH Isôe øe ògه øe.ioé ùلd ìéàøe s CG»æ p r oj ºd»àdG IÉ«ëdG EG æe ª SCG òdg ódgh e û«ycgش ÉfCG Égh»æsfCلh,z Yل»كp óªà oj h TÉahشلá, } e لقá, QÉ«N Óa,»à SGQO ªcCGل ºd å«m áø«xh ecgلك.äéfégeلg tªëjhل õæªdgل»a AÉقÑdG iƒ S»eÉeCG ÉæH ºà j øµj ºd dòdك áé«àfh ;äéjôncg AÉ ùæh,öñ S CG ho ICÉéa»æقsلW àmى õæªdéhل, hcg «a لâ sªëj òdg õæªdgل øe»foô j JóLhh,»dÉØWCG áféض ëh oâñdéw ø«mh æ dgف. GƒfCG sلc íñصucgh iôncéh êshõj frƒnc ƒféقdg»fóyé ùoj ºd ôãccéh ô شTCG»æل L òdg ôecلg,áæضvém jód..ió sق e üøf GصÉل agho «ª G É Jل á«سùøædg ägòkcéàdgh,ø H ø«قàdg»fódg ªdG لقäÉ iómeg zñ. S{ káä«لe kié«m oâشûyh,iô«صu ÉfCGh oâlshõj Jقƒل: áلféy,áªfgódg á«lhõdg äéaóîdgh Ö àdéh م شتتة وزوج غير مبال اأنجبت أاطفال وع شت,Iƒ ùقdgh Üôض dg øe ƒلîj kié«m º e ábóy Yhلى äghõf ÖMÉصU ºgódGh s CGh áصuén 47 46

25 : ó ThôdG ó«سs ø pª nضv»féª o dg uô ûªdg..ábó dg ±GôWCG ƒقm ÜÉÑسSC àdgقvéض«ô tncéjh É ÑلZCG LôdGل :»fék O hcg d»لى..øªãdg ƒ aój AÉæHC G º «لY á«سùøædg QÉKB Gh óقøj ec Gل ªàéªdG óygh L»ل»a álhõلd Rƒéjh,É FÉYOG áëصu ó uض J»àdG IQôض àªdg õæeل âcôj»àdg àjقsóم CG á«lhõdg ƒféb øe (51) IOɪdG ahق é à ùeل Öل H kaéæh Q uôقj CG } dلقvéض«:á«صüîشûdg GلGƒMCل Yلى ÖلW áقøf álhõdg QGôbه ƒµjh,é d áàbdƒe ó Hh,z ƒféقdg Hقƒه é ªdGل PÉØædÉH ƒªشûe OÉق fg áeƒصüîdg héëjل, GõædG r»aôw ø«h ø«h ìóصueلg»a óه r nl iqéصüb òhل dgقvéض«áªµëªdg QóصüoJ üdgصلí Qò J GPEÉa,ø«LhõdG ºµM : ôشûdg ahق ør«ª nµ nm ÜóæH Éjó«ªJ ɪµM ÜÉÑ SCG» uصüقàd gcgل ; øe ºµMh,É لgCG øe sºj êhõdg IAÉ SEG º d âëض JG GPEÉa ;Qôض dg ᪵ëªلdh,᪵ëªلd م sóقj ôjôقàh dpك â«ñãj CG álhõdg Yلى Qôض dg ƒbh øe óccéàdg ó H áaéµh ºµëdG e dل ضQô, àdéh ل»ق ºµëJ Ió dg áقøfh áféض M øe dلª لقá ƒقëdg ونفقه المتعة...وغيرها من ƒقëdg.á«yôشûdg H ض a«fcg EG GلGƒMCل ƒ jل àdgقvéض«óecg üødgصل»a dpك Lôjh Ó dg ihéyo»a óecg ádéweg êhõdg ádhéëe :É æe ;ÜÉÑ SCG Ió d Ó dg ihéyo ô f Iôãµd Lôj óbh àdgقvéض«,»a ô«ncéàdg ÖÑ ùj ɪe áصüàîªdg ᪵ëªdéh ádéëdg ògه»ah,ihéyódg ògه»a üødgصل.ô«ncéàdg Gòg øe Q sôض àj ób ªdG لقá ɪc,᪫ل ùdg á«hôàdgh áلeéµdg ájéyôdg º «Yhh ºgƒªfh» SGQódG üëjص»ل º ôkcéàj.ié«ëلd º cgqoegh»fƒféقdg ÖfÉédG ÖfÉédG»a aق ôصüëæj Ó dg QÉKBG áشûbéæªdh,iôncg ÖfGƒL ûjشªل ɪsfEGh,» ùøædg»eéëªdg Éæ«قàdG,»fƒfÉb Qƒ æe øe ôecلg òdg, óشthôdg ó«s»fƒféقdg QÉشûà ùªdgh á«صüîشûdg GلGƒMCل ƒféb ø pª nضv :íضvhcg Öل J CG QôضV É HÉصUCG GPEG ICGôªلd»fɪ dg øe (O) IôقØdG (5) IOɪdG ahق dphك Ó dg Qôض àªلd{ á«féªo dg á«صüîشûdg GلGƒMCل ƒféb من الزوجين عند الإخلل بال شرط حق طلب ƒféb øe (101) IOɪdG âصüf óbh àdg ل»قz. øe } µdل fcg Yلى á«féªo dg á«صüîشûdg GلGƒMCل Q sò àj òdg dل ضQô àdg ل»ق ÖلW ø«lhõdg GhOم e Iôشû dg Yhلى,ɪ æ«h dgقvéض«òhل ó édg لUEصìÓ dgقvéض«õéy GPEGh,ø«ÑdG ägp àdéh ل»قz. ºµM Qôض dg âñkh ìóصueلg øy ÖلW ägagôleg ƒµj :ÓFÉb ªµà SGhل IQôض àªdg álhõdg àjقóم CG dل ضQô Ó dg áø«ëصu ºjóقàH ádécƒh É æy ܃æj øe hcg Ó dg Öل H áصüàîªdg ᪵ëªلd iƒyo ádocلgh á«fƒféقdg ó«fé SCلÉH ádƒªشûe dل ضQô OƒLh ó dم ºbÉØàJ»àdGh,äÉYGõædGh ûªdgشcéل AÉæH ó Jم ±GôWCG ل tnój hcg,é لëd IôÑîdG äéwƒ ض dg :Éض jcg ÜÉÑ SCلG øeh.iô SCلG ògه áyé à SG óyhم,áشû«ªdg AÓ c ájoéصüàb G JQób óyم hcg,áشû«ªdg déµj»ف tªëjل LôdGل äéeõلà ùªh AÉaƒdG hcg øµ ùdg ø«ecéj Yلى äéñل àoe Iôãc e NódGل áلb ÖÑ ùh Iô SCلG ómcg ƒµj óbh.»déëdg ÉfôصüY»a IÉ«ëdG الأ سباب كذلك الرغبة في تعد د الزوجات مع óyم ó dgل. Ó dg øe Qôض dg déhقƒل:»fék O hcg â HÉJh QGôb Éc ɪ ªa,±GôWCلG «ªL Yلى jق OƒLh øe óh Óa, ùµ dg hcg kéñféصu Ó dg,ø«aô dg Yلى ôkdƒj òdg» ùøædg Qôض dg خا صة اإذا كانت رغبة الطلق من طرف واحد õëdéh ÜÉصüoj òdg,(álhõdg hcg êhõdg) Qƒ شûdGh Ó dg ƒضvƒe JقtÑل óyhم dgh ض»ق, Ó dg s CG ɪc,»fÉãdG üædgصف Góقah óædéhم ógم ƒg ;Iô SCلd áصuén ÉØWCGل É jód âféc GPEG å«m ; Ó dg Gòg»a á«ëض dg hôñà j øjòdg Égóæ a ;ÜCلGh GلCم ø«h Ée AÉæHCلG âàشûàj hóقàøjh,»øwé dg ÉeôëdÉH hô شûj AÉæHCلG ±GôëfG degى ODƒj ób ɪe ;øjƒhcلg ómcg ÉæM hóقø«a,éjó ùlh É«ùØf hôkcéàjh,º cƒل S ób Ée Gògh,êGhõdG øe É ùøf م pô rënàa,é FÉæHCG,IójóY á«yéªàlgh á«ùøf ûeشcéل É d ÖÑ ùj QÉض oj { dé Jى: ˆG ƒbل øe VQÉ àjض Ée ƒgh :áلfé ùàe..zهódƒh d Oƒdƒe h ÉgódƒH IódGh Gòg»a ÉÑÑ S ƒféقdg ƒµj CG oj قل gل àdg ض»»ق Yلى ëéoeف Gòg ô æña!?icgôªdg.icgôªdg ëhق G vól déhقƒل: ájôª ªdG âªààngh É dgم»a øëfh ÉæfEG 2017 م, Ñbل øe ô ædg IOÉYEG Öëj uôشûªdg ògه»a ;á«fƒféقdg IOɪdG oj قل PEG peé oj r CG ل ƒféقdg LôdGل ëhق áféض ëdg»a GلÉØWCل»a e ƒشû«j ÉgDhÉæHCG ɪæ«H Wل»قà, âlshõj GPEG.áلjóH CGhم áæضvéëc IójóédG àlhr k hcg DƒaɵàdG á«eƒàµªdg e âقøjg»fék O hcg d»لى á«eóyeلg ôggƒ dg øe äéh Ó dg s CG ƒmل,ájôª ªdGh ómcg h, ªàéªdG ÉgòÑæj»àdG á«yéªàl G..É لÑقàj degى âëªdcg É fcg EG Jلك»eÉæJ s CG ;Iô«ãc لÜÉÑ SC Oƒ J Éæ ªàée»a IôgÉ dg ø ùdg»a QÉØdG hcg àdgقل» ó, êghõdg :É æe øe ø«lhõdg DƒaɵJ óyم hcg,ø«lhõdg ø«h,»ª«ل àdg iƒà ùªdg hcg ôµødg ÖfÉédG ó dم hcg e üëjصل ɪe ;ônbلd ø«aô dg ómcg ºt ØJ,ájGóÑdG øe IÉ«ëdG ûdشjôك ÅWÉîdG QÉ«àN G Yلى ø«lhõdg ôñéj ±hôx ÖÑ ùh ɪHQh Iô SCلGh ªàéªdG Nójل لÜÉÑ SC hcg üøf GصÉل, ônbg â ù«d ògه IÉ«ëdG ásæ S o.qgòfeg ho É «a IÉ«ëd kgô ùl ƒµj ÉfÉ«MCGh,ø«aô لd ±É ªdG Iô f dلsc ف øµdh,kgqgôقà SG ôãccgh acg ضل IófÉ ùªh É ل ùe ÉMÓ S ƒµj ÉfÉ«MCG ªàéªdG ICGôªdG øe ôãccg dلlôل ªj»ل òdg ƒféقdg»a ÉØWCGل OƒLh e ÉصUƒصüN, ƒقëdg»a»àdg ÜÉÑ SCلÉH ábóy º d ù«d üàæªdgصف,.øjƒhcلg üøfgصéل degى äocg bgƒلd»àشûjé e ÓNل øe :ájôª ªdG â HÉJh Yلى «a äôñlcg òdg ºلbCÉàdG aق ù«d ØH ل Uصف»a ƒµj CG»a ªàéªdG LôdGل ómhه,,icgôªdg Yلى»JCÉJ»àdG ø«fgƒقdéh GRõ e Hل ƒféقdéa GلÉØWCل; áféض M ƒضvƒe É ùhcgh ø«hh É FÉæHCG ø«h ªdG لقá ICGôªdG ôu«îj Öل S e ônbg Tشjôك e É JÉ«M QGôªà SG É قM.áfÉض ëdg»a ƒféقdéa dpك ùoj ق âlhõj GPEG É FÉæHCG áféض M»a ICGôªdG Mق iôncéh êghõdg dلlôل ëjق ɪæ«H,ôNBG LôHل áلjóh ÉveCG ƒféقdg»a IójóédG àlhr ôñà Jh µhل dòdك ;ádƒ S ªdG لقá ICGôªdG ôñéj Yلى áféض M Yلى ßaÉëàd ójól øe êghõdg aq ض :áلféb âªààngh vل M Ó dg ƒµj ób,º f لبد منه أاحيانا غير أاننا يجب اأن نكون»a IójóL Iƒ N CG á LGƒªd øjó à ùe íصüfcg Éægh,ÉæJÉ«M cل Tشüîص eقñل Yلى ògه áلmôªdéh QÉصüÑà S Gh»YƒdG IOÉjõH áلmôªdg»a ƒnódghل, Ó dg ó H É شû««S»àdG øebg QƒÑ d ó«hه òncéj á«ل«gcéj ájƒyƒj èegôh IQÉشûà SG ó«édg»yƒdg øeh,áلmôªdg ògه øe Iƒ îh Iƒ N ó«hه ùªj ك»LGhR óشtôe bcéhل ÉgôÑ «d Yلى ócdhcg»æsfcg ɪc.ôFÉ ùîdg êghõdg Yلى ø«لñقªلd á«ل«gcéàdg èegôñdg ᫪gcg AóH Yلى º JóYÉ ùªd á«déëdg GلÉ«LCل øe á«déªàmg øe àdghقل»ل,iôقà ùe á«lhr IÉ«M ODƒJh ºbÉØàJ ɪHQ»àdGh,ájô SCلG äóµشûªdg á«صüîشûdg»jôñn ÓNل øªa,éقm Ó لd ägqéشûà S Gh üjصلæ àdg GلÉ«LCل CG ßM CG Ó لd hô æj á«déëdg SCG ل QÉ«îc Mhل Iô«N Iô f òghه,º LGƒJ IôãY لhCل ÜôbCG ô SCÉHه. ªàée É«c Oó J áªddƒe á«jé«m ásæ oسs Ó dg s CG degى ájôª ªdG iôشûh äqéشtcg ɪ«a áä«شûe ƒµj»àdg áªddƒªdg IÉ«ëdG øæ S o øe ÖÑ ùh ɪHQ,ør«LhR üøfصéل ɪµM É «a ˆG 49 48

26 .á«féª dg Iƒ قdGh õ«ªªdg QÉ شûdG ÉeCGh ( ëfلق : ƒ æªdg ccéjل) õñîf õ«ªªdg õñîdg õñn á«لª d QÉصüàNG»g øe áyƒªéªd QÉصüàNGh eóقf òdg. É H õ«ªàf»àdg äéeóîdg QÉ شûdG AÉLh ƒ SôªdGم: degى áªلc ( ƒñmه) á«fƒjqéc ᪠SQ º SQ ºJ áeóîà ùªdg ºJh á«féªy áeé SQ ójcg Yلى ( ƒñëdه) øe UCGص»لá á«féªy íeóªh ᪠SôdG QÉ«àNG,á«gGõdG GƒdCلGh àdgقل» ó ùñلdg áñméf HhقلÖ e لق ÉæHƒلb ÜÉH íàøæd dلugƒàصل «ªL á«ñلjh GôµdGم, ÉææFÉHRh ªdGق ى ø«h.º JÉLÉ«àMEG ÉæJɪلch ÉæJGQÉÑY :áhƒàµªdg á لdG øyh»àdgh áل«ªédg á«féª dg Éæàé d øe IÉMƒà ùe ÉæfCG ócdƒj»àdgh áeƒ«dg ÉæJÉ«M»a É eóîà ùf eق ى ƒªض ªdGh HÉ dg»féªy ûdghشµل. :á«ñ«gƒdg ÓMCGم É ûdgh õñîdg fقóم á«féª dg Iƒ قdG h.òjòdh Tش féªy õñn GòªH QGhõdGh ƒmhل Jقƒل,ájQÉéàdG áeó dg ÓMCGم ( ƒñmه) QÉéàdG º S G QÉ«àNG ºJ :»Ñ«gƒdG áä«ñdg øe IÉMƒà ùe dلªق ى ájqééj áeó c áaéقãdgh áªلc EG å«m á«féª dg ( ƒñmه) dgh ف, ÉæëdG õeq»gh IóédG»æ J IòjòلdGh Iõ«ªªdG ᪠WCلG ÑJôJ Ée ɪFGOh ÉشûdGh õñîdg ºjóقàH øæøàj»àdgh ÉæJGóéH?ájGóÑdG âféc c»ف Gòg IóªYCG iómeg á«ñ«gƒdg ÓMCGم Jقƒل, hôشûªdg ÉYم»a äcgóh IôµØdG CÉH 2015 م, æjقلgƒ CG GhQôb ÉeóæY º JÉÑLh õñîdg Éc õæªdgل: êqén degى تdG ضلá تdG ضلá áñlƒdg ôªàdéh êhõªªdg»féª dg»a ké e ÉfOƒLh ÓNل É dhéæj ÉfóàYGh Éæd Yلى â«ñdg...éض jcg ÉæeCGh ÉæJóL ój Yhلى ÓMCGم CÉH hóñj Ée ÓNل øeh,é JƒNCGh º JÉMƒªWh º eómcg Gƒª SQ õñîdg Gòg!á«لÑقà ùªdg õñîdg ºjóقJ áقjôw âféc :Éض jcg ÓMCGم Jقƒل ÉشûdGh áæ ل ùdg»a áقjôw àîjhلف á «ùh ô««àh Éfôµa Gòd لôNB, º e øe É JOƒL ÉشûdGh õñîdg øy àdgقل» ájó IôµØdG ògه»a ôµdgك ÉشTh õñîdg ƒ Øeم ójóéjh Iõ«ªeh Iòjòd áñlh íñصüàd SÉædG ÉgPCG AGƒLCG Oƒ ùjه f»ف º e»a É dhéæj øµªj âféch ªédG»ل, øeõdéh ÉfôcòJ,áëjôe zهƒñm{ eق ى Iôµa Qƒ X ájgóh»g ògه áªféb degى UƒJصلÉæ á«yó à SG á SGQO ó Hh e AÓàJم»àdGh تdG ضلá á«féª dg ä ƒcéªdg eق ى ù«scéàd «îàdg AÉL ºK º bghpcg ä ƒccéªdg ògه jقóم òdg Yƒf øe GلhCل ƒg ᫪déy ô«jé ªHh,IôµàÑeh IójóL áقjô H á«féªy ójcéhh,á«déy IOƒéHh áaé ædg øe øe òjòلdg º dg Yلى UôëdGص cل UôëdGhص óh GلdhCى Iƒ îdg É fcلh,áªقd لôNB hcgل á«déàdg Iƒ îdg EÉa dòdك ägƒ N É Ñق J CG fقل»g òjòلdg º dg degى Iõ«ªªdG áeóîdgh SÉædG àªà ù«d áæ ل ùdg»a áøلàîe AÉLQCG ºg ƒ«féªy IƒNCG á HQCG a ل Ée Gòg,ø««Ñ«gƒdG ±Gƒfh ôªyh IójÉYh ÓMCGم zé«féªy{ ÉYhôشûe GƒëààØj CG GhQôb ÉeóæY ɵa,GóL áقfgq á«féªy á µæhh,éصüdén ÉgOÉØe ájdhôh»jcéj òdg zهƒñm{ eق ى áقjô H á«féªy Iƒ bh ÉشTh õñn } fقóم»eôj ádé SôHh zá«شth IôµàÑeh IójóL إالى تحقيق رغبات زبائننا من خلل ójcéhh Iõ«ªeh á«bgq äéeón ºjóقJ äóccلg RGôHEG Yلى õ«côàdgh IôgÉe á«féªy áæ ل ùdg»a ôشûàæj hôa ÓNل øe á«féª dg.é LQÉNh»a äóycg É fcéh dgقƒل øµªj äéñlh»gh õæªdgل, fcéhhك ccéjل àîjلف É«dõæe ÓcCG ºYÉ ªdG»a jقóم òdg É dgم øy ɪàM.Iójó dg ÉشûdG»gÉقeh zلccéj õñîf èلëf{ :QÉ ûh eق ى degى ÉfòNCÉj ª G»ل øeõdg IójóL áaéقk ô ûàæj äcgóh bل»لá, ägƒæسs ƒض Z»ah,ICÉéa,ºYÉ ªdGh É dgم»a QɪãàسS G áaéقk,»féª dg àªéªdg»a º e ìéààag ôñy ù«d Ñbل, øe ±QÉ àe ƒg ɪc ù«d øµdh jقóم àmى h,á«féªy hcg ájóæg hcg á«côj hcg á«æªj äéñlh h,éææ«h IôضVÉM ƒµàd ᫪déy zäécqée{ OGô«àسSG ôñy óلñdg õñîdg «ÑJ äóëe ìéààag ôñy zكôµdg{ É ûdgh chل IójóL áaéقk áªk Hل.ø««fɪ dg ô«z øe ÉÑjôقJ ø«لeé dg áñlƒdg ôñy ù«d,áصüdén á«féªy áسùªd Éægك ƒµj CG»g hcg,áñlƒdg Jلك jقóم øe ÓNل øe Éض jcg Hل,Öسùëa áeóقªdg dpك jójôj òdg HÉ dg ëªdgل. OÉÑdG Ógل :QGƒM 51 50

27 53»Jô«eCG,IOƒeh,á櫵 S á«lhõdg IÉ«ëdG CÉH»ªلYEG Jhلك,áªMQh OCÉjم CG ˆG äéjbg øe ájbg,ø«mhq ø«h êõªjh,ø«ñلb ø«h ˆG øe Yل» øjqóقj Ée ºjóقJ»a ó àléa ±ƒæصu É ùmeلgh ôñdgh áeóîdg Lhõdك ô XCGh,º jóقøj, jƒhcg ɪ«S gcghل é«sh ل º H AÉØàM G dك Gˆ aƒàdg»ق cل a«ioé ùdgh É Nك.»Jô«eCG ûjش لك Jô SCGك øy IÉ«ëdG gcghلك ódghhك UGƒàdÉaصل LEGh ل«AÉ Y ô«n ƒg JÉ«Mك»Øض jh dƒmك øe IÉ«ëdG ô«æj kélégh ké SGôÑf.k ɪLh kóecgh kémgôشûfegh kémôa É «لY áقdcéàe»fƒc Jó Yك, ɪc UGhصل«YÉ ùe»ك JÉMÉéfhك LGh ل«,á«dGƒàªdG YCGلى Gˆ JÉ«Mك ÖJGôe JÉضVôe» àhgh cل»a ˆG áñëe QɪK ø«æéà Sh JÉ«Mك, hdƒ T IOÉ ùdg ô«ñ H JÉ«Mك ô J kgqƒgr dك. ÉæĪW Gh ÉeCلGh. OƒLh á ªشT Éj»Jô«eCG bلñك ôª J Gˆ áªmq æàµjhف JÉcôMك JÉæµ Shك Hك «ëj àcôhh dhك Yhل»ك, ØصüJ kéñm ø«m cل dك ƒyój Öلb øe dك EG HCGى kéñلb,ägqéñ dg ªLôàJ h äéªلµdg iôcp Ñàdقى Qh Yلى éلàîj Ée ô ùj CG.Qƒصü dg ôe Yلى»Jô«eCG Éj HÉædG ض»Ñلb»àeO»Jô```````«eCG á«hgóædg ó«سs âæh áæjr»jô«ecg,»jé«m ô«æj CG ˆG AÉشT ªL»ل Qób âfcg IôgƒL âfcg.»jgqéñy ØصüJ ɪe hqcg Qób âلªm IQOÉf ÑfCGل äéøصüdg,é لªLCGh Jó Yك,á «eh IQÉH,áæ ùëe,áæedƒe,ámƒªw ÓH ô«îلd ø«ùj GلHC» ض èلãdéc bلñك AÉقf eقhéل, áøقãe á ل e cل»a á«bgqh fé e»ك, GلdhCى»àMôa âfcg»à ªشTh à S ل»àdG ÖëdGh ɪédGhل IƒقdG É æe لóªà SC Iô«æe.»gÉæàeÓdG 샪 dgh GhلeCل WCGللâ ø«m»à«æh Éj âæc ób Yلى Ñbل É«fódG IOÉ Sh k ɪLh,káMôa áæ S øjôشûyh HQCG áé Hh ké ùfcg ô«صüdg Éæà«H A±ód âaéضvcg Égh,kÉઠSh k Oh, kéhocg dpك ó H»àقdCÉJ ºK IQƒصU ªLCGل Yلى LhRك degى ø«aõoj âfcg ø ùëdg ÜÉ«ãH ø«لaôj, máæwéhh, miôgéx øjódg øe Yل»ك H ˆG søe Ée e,üocلgh d ). kéä«ægh dك, îdghلق( kéä«æ a»jô«ecg äcgóh EGh, É àæhg Gôa m CGم Yلى kó S ù«d ój øe àfgقلâ É àªjôc CG ÉgDhGõYh,Ióلéàe ˆG àjق«, ÉæëdÉH áقhéy ônbg ój degى,áfƒæm Yôjhى,É «a ô ùjhه, Égô ùj,á«lhõdg áeôm»àdg àcلك ˆG PEÉH IÉ«M, ùfgdƒjh É ùfgdƒj AÉØصüdGh ÖëdÉH HÉædG ض cقلñك É «à«æªj áæ S É æµd UصJÉØك, áyhqh áhò dg Mhôcك Lل º«µëdG ÉgOGQCG»àdG IÉ«ëdG ÓYه.»a äoqcg ɪæ«M»Jɪلc äôã ÑJh»aôMCG âgéj,ºddƒªdg ªédG»ل QóقdG dpك UhCGصف CG ɪdÉ d OÉbم ìôa ø«h ôyéشûe â لàNG kéñm Égôª jh JÉ«Mك ÉcQCG ô«æj CÉH âªلm OÉc Gôa ºdCG ø«hh IOÉ Sh ÉfÉeCGh AÉahh òdg»fõm»a»æbô jh»h ü jصف CG ÉjGhõdG Jلك ÉH äôcòj ɪلc»fôصüà j øe UصJƒك, øe ƒلî«s àdƒøwك õæeل»a ɪæ«M Üò dg UصJƒك º«fGôJ øe ëeóeك, á«méñصüdg JÓÑbك øe,ioé S»MhQ Cلªj VضJɵëك øeh HقلÑ «OOôàJ»àdG Ñbل..» ª ùe CلªJ»àdG ÖàµdG Jلك CÉH îjg»ل CG»d c»ف جوانب غرفتك, جل ساتك, لن أاراها في ó شûe àdƒøwك, òæe JóàYG Qôµàe c»ف ɪæ«M á«féëdg äéñygóªdg Jلك óقàacg CG»d e âbƒdg ùææa ى Iô«صüdG ÉæJô SCG ªàéJ e, ɵªdG ƒل J»àdG ÉæJɵëضVh ÉæàMôa ódghك ƒلëj ɪæ«M héæjل ÉشûdG OƒLƒHك gل ôصü«s ódghك ô àæjك CG gل? JOÉ c سيتردد محمد على غرفتك ينتظر لم سات VEGضàaÉك Yhôشûe»a d gل?» SGQódG íصuéædg dghقلö óæ ùdg âncلg PÉ e óقàø«s J ÉNك,,iDhQ?ÖëªdG JóLك, fgƒnegك chل dƒmك øe æyك åëñ«s Tشك ÓH لfCك áªصüh»ª SôJ CG EG â«hcg áق«ªy في القلوب قبل الأماكن وغر ستي حبك في.k ÓLEGh kébƒشth kéñëjôªkcéa SƒØædG HÉàe dcgف 18»dGƒM BلG Éæ«HÉàe OóY»a ÜÉ ùm É«dÉM Éæjódhh,ójGõJ»a ºgh (äéشt ÜÉæ ùdg)»yéªàl G UGƒàdGصل áµñشt ÓNل øeh ògه fقƒم äéhé ùëdg jô àhف É eóقj»àdg ä ƒccéªdéh Qƒ ªédG eق ى zهƒñm{ dòchك ºjóقJ UÉØJhص»ل äéjéµm jôaق IÉ«M ƒñmه. :ó dg degى ÜÉgòdG jôaق LGƒJ»àdG äéjóëàdg øyh eق ى óëàdg CÉH á«ñ«gƒdg ÓMCGم Jقƒل zهƒñm{ iƒà ùe ºjóقJ»a ãªàjل Éæjód» SÉ SCلG»àdG ä ƒccéªdg»a á«déy IOƒLh õ«ªàe É eóقj ÉæJل å«ëh áقk dòchك,éææféhr bƒªdg»a ãªàjل iôncg äéjóëj Éægك äéj h á«قh øy É«Ñ ùf ó«ñdg»agô édg ùe ق, Öل àæ S óëàdg Gòg øµdh Yل».ójóédG ôødg ìéààag ó H ˆG AÉشT EG Iƒ îdg øy GDƒ ùdgل degى ÉfOƒقj QhóHه Gòg á N Éæjód :É dƒقh ÓMCGم ÉæÑ«éàd,áeOÉقdG á SGQO OóصU»a øëæa,ámƒªw á«لñقà ùe CG ecéfhل ( ƒñmه) ªdق ى ójól ôa íàa,è«لîdg»ah áæ ل ùdg»a hôa IóY íààøf á«féªy ä ƒccée áaéضveg ºà«S ÉÑjôb dòchك áñëdg)h ù dgh ل) ádƒédg) ãeل iôncg äé«dé a لáeÉbE N Éض jcg Éæjódh (AGôªëdG»a ( ƒñmه) eق ى Qƒض M Rõ J äéقhé ùeh øe»mé«ùdg ÖfÉédG óîjhم, ªàéªdG zá«féª dg ä ƒccéªdg RGôHEG ÓNل äé ù SDƒªdG ºYO :á SƒàªdGh Iô«صüdG øe hôشûªdg Gòg ºYO øy GPÉe øµd Ñbل Jقƒل?ábÓ dg ägp äé édg ÓMCGم äé ù SDƒªdG iómeg Éæfƒc :á«ñ«gƒdg ó«ccéàdéh ÉæfEÉa á SƒàªdGh Iô«صüdG àªàj»àdg ägõ«ªªdg H ض øe ÉfóØà SG,äGAGôLEلG ÓNل øe äé ù SDƒªdG ògه É H äghocلgh á«aéµdg OQGƒªdG Éæjód لÉæfC øµdh,éæ ùøfcg Yلى ÉfóªàYG ÉæfEÉa IôÑîdGh EÉa ó«ccéàdéña áléëdg Éæjód âféc GPEGh äé ù SDƒªdG ºYóH á«æ ªdG äé ù SDƒªdG ºYódG Éæd à Sقóم á SƒàªdGh Iô«صüdG J لق É á«æecg ògه CG hóñjh.üƒل ªdG ᫪gcg «a éàjلى âbh»a É JƒNCGh ÓMCGم áäa øe IôµàѪdGh á«yƒædg jqéشûªdg ºYO.á SƒàªdGh Iô«صüdG äé ù SDƒªdG :»YɪàL G UGƒàdGصل FÉ Shل É ãjóm Vô eض»a ÓMCGم äôcp ɪc øµd Ghô àæj ºdh º ùøfcg Yلى GhóªàYG º fcéh iómegh,ómcg øe ºYódG º «JCÉj CG dpك ºYódG äghocg FÉ Shل âféc UGƒàdGصل CG Tشك ÓMCGم: Jقƒل å«m,»yéªàl G äghocلg ºgCG øe»yéªàl G UGƒàdGصل FÉ Shل É «لY ÉfóªàYG»àdG á«éjhôàdgh á«قjƒ ùàdg Éæjód ólƒj å«m zهƒñm{ ªdق ى èjhôàdg»a YÉaل ÜÉ ùm ( Gôé ùàf Gم) bƒe a«ñjhلغ eق ى ªédG»ل: øeõdg øe eق ى QhõJ ÉeóæY zهƒñm{ òncéjك feéa RGôW å«m øe e ضى, øer degى IôشTÉÑe çékcلg fقtƒش ägp áeóîà ùªdg ä hé dgh ƒëصüdgh»fghcلg Thشµل Gلù«HGQC ك, É «æصüj ºJ»àdG Iõ«ªªdG Éصü«صüN ªdق ى òdg õ«ªªdg ìƒلdg degى áaéضveلéh ƒñmه,.øné ùdg õñîdg Yل» jقóم ªdGق ى AGƒLG õ«ªàjh SƒªHh»قى A±ódÉH واأغاني عمانية وخليجية قديمة كما تم áä«لe ªdGق ى»a áصuén ±ƒaq º«ªصüJ ø««féª dg ø«øddƒªdg øe áñîæd ÖàµdÉH dلقiagô ªdGق ى øféhr åëd Üô dgh QGhõلd ájôصüy áeón áaéضveلh.ºل àdgh Oó àe øméشûh ªdGق ى ä héw ójhõj ºJ.ádÉقædG JGƒ dgف àîeلف øëشûd äóصuƒdg ɵe hcgل»g ägôeé dg áj h GPɪd øµd á«ñ«gƒdg ÓMCGم Ö«éJ ªdGق ى? øض àëj»a øµ ùf øëf déhقƒل: GDƒ ùdgل Gòg Yلى degى ô æf CG GóL» «Ñ dg øeh,ägôeé dg, æe æf لق»c «a øµ ùf òdg Éæfɵe»g Hل,Iô«صU ájôb â ù«d ägôeé dgh øµd,ô«ñc»féµ S OGó J ägph Iô«Ñc áæjóe,iõ«ªªdg äéeóîdg øe ô«ãµdg É صüقæJ GPɪلa fقóم ògه æfh لق hcg É d áeóîdg ôقe ägôeé dg dك: âلb ɪch Éægك? øe ºjóقJ Éæ«لY ùj ل Gòdh ºFGódG ÉæàeÉbEG. ô SCGh acg ضل äéeón èلëf ccéjل: õñîf ºض J áyƒæàe áªféb eق ى ºµd jقóم êhõªªdg õñîdg øe á«شth áyƒæàe ägqé«n,»féª dg ù dgh ل øñédg e»féª dg ôªàdéh äéhhôشûªلd áñ ùædéhh,ó«jƒædgh HôªdGhى, YGƒfCÉH ôµdgك ÉشûdG øe ûàjشµل É feéa Iƒ قdGh, GôØYõdGh ÑéfõdGh»ل déh»ل äéhhôشûe áaéضveg ºJh,Iõ«ªªdG á«féª dg áشû æe ô«صüy»gh ÑéfõdGh»ل GôØYõdG ôjoéقªh OQƒdGh áصuén eق ى CG»a ólƒj ᪠WCلG øeh.áæ ل ùdg»a ônbg º e hcg øe ô«ãc ±ÓîH zهƒñm{ eق ى õ«ªj»àdg ƒhq»a IôشûàæªdG ºYÉ ªdGh»gÉقªdG É«dƒصUÉØdGh (Éjƒ«ùdG) äéñlh,áæ ل ùdg É bhòàj øe cل äéñlh»gh ÑdGh» ض,»a äóycg äéñlh É fcéh béªycg»a S»قƒل!º e hcg eق ى»a ó J ºdh â«ñdg 52

28 º SƒªdGh áñ SÉæªdG ƒfh º ùédg á «ÑWh.(AÉàشT hcg ( Uص»ف º«ªصüJ»a á«صüîشt áhôéj»d :âëضvhcgh»féªo dg ïjqéàdg øe IÉMƒà ùoe á«féª oy AÉjRCG âøbƒj»æfcg EG,ájôصüY GƒdCÉH êhõªªdg Öل àj AÉjRCلG Ééeل»a ª dgل لC BلG ecgلك É«dÉMh,âbƒdG øe ô«ãµdg dpك; dلªéà»ل»gééjéh G vól Ió«S»æfCG EG.ôNBG A»شT CG øe ôãccg H ɪàg Ghم âàød dلac ضل, ÉkªFGO íª J ɪYCGل IóFGôch الأغبرية إالى شغفها بالدورات التدريبية في ê髵ªdg ägqho ôñà J :áلféb ;É لªY Ééeل»a QGƒشûe GƒWل á«ù«fôdg»agógcg øe øe É vªc â ªL CG ó H ƒ«dghم ÉéªdGل, Gòg äé«àødg jô àdف SCG ى âëñصucg,iôñîdg ägôض ëà ù oe Góîà SGhم QÉ«àNG á«ø«µh ÉæJôÑNCG ɪc.ICGôeG µdل áñ SÉæªdG ªéàdG»ل MلقäÉ óق H àdقƒم áªygo á L ô àæj É fcéh ô«î ùjh,äéjƒà ùªdg «ªéd á«øjô J.äGó«Øà ùªلd á ضVGƒàªdG É JôÑN واختتمت الأغبرية حديثها بالتوجه بال شكر øjòdg É æféhr dòchك,égófé S øe cل degى º àøصuh ;zaé«ahcلg{ `H Éægك :âdéb å«m Yلى OOôàj øféhõdg øe äéäa JƒÑdG»ك; :äéäa لHQC º ª ùbcg u ô f á Lh øe ÉfCGh øféhrh,äéeƒصüîdg øféhrh,aé«ahcلg øµdh..ø«dƒéàªdg øféhõdgh,áléëdg ;º æe zaé«ahcلg{ Yلى töصüæj õ«côj ádƒقªd G koéæà SG ëªdgل, Yلى ºgOtOôJ Iôãµd øe ôpãccg{ jقƒل: òdg zôæàg } QÉeك ÖJɵلd.zكMÉHQCG øe ójõàd AÉ«ahCلG æféhrك ªéàdG»ل SGhس.. ºdÉY AÉسùædG øe ô«ãµdg ÉjÉÑNه øaô j âàñkcg á«féª o dg ICGôªdG áلyéødg ÉgQGhOCÉH É JQGóL ªàéªdG AÉæH»a ICGôeG»fƒch ÉéªdGل Gòg»a»JÉjGóH ô«ãµdéh ájgqo Yلى âæoc,äéjóëàلd TÉYشقá É æe É kض H ل pª rl o CG CG Éæg»æ浪ojh ;É æe ãªàjل»àdgh ª dgل, AGOCG AÉæKCG á déñªdg :»a»a ICGôªdG ÑJقى CG Yلى õ«côàdg dòchك ɪch,» «Ñ dgh ªédG»ل ƒãfcلg ÉgQÉWEG»a ɪédGhل ábéfcلg s EÉa Ék «ªL ºل f s EG å«m ;Iôªà ùe ájéæ d ÉLÉàëj ICGôªdG êéàëj -ájôصü dg ÉصUƒصüN- ICGôªdG ádóweg ;É YGƒfCG áaéµh ªéàdG»ل ägôض ëà ùªd NGódGل«ô ªdÉH ájéæ dg øe óh ɪc Mق»قá»ah.»LQÉîdGh,ôeCلG uقëj ق»a ägrééfeلg øe ô«ãµdg á«féª dg ICGôªdG»a kóyéa kgqho Ö لJh,ä ÉéªdG àîoeلف dòchك,é JQGóL râàñkcg å«m ; ɪ oy AÉæH ÉëdGل dلªéà»ل; áñ ùædéh GلRCل òæe ICGôªdÉa æjق ôªà ùe åëh»a ɪédGل, øy dòchك ɪàg Gم å«m É Jô a»g íñصucg»lqéîdg ô ªdGh ùøædéh ôªà ùªdg.áëléædg ájôصü dg ICGôªdG äé«sé SCG øe وقد مت الأغبرية ج ملة ن صائح للمر أاة :É dƒقh ûdgشüîص«,»jcgq»a Yلى Öéj å«m ;É H «ëj A»شT µhل ôkcéàj CG ICGôªdG QɵaCلÉH áä«لe É H á «ëªdg áä«ñdg ôñà J VhôYhض,É YGƒfCÉH ƒæødg øe IÉMƒà ùªdg,á «Ñ dgh,ôø ùdgh,áشûªbcلgh,aéjrcلg..é «ëe»a Qhój A»شT chل,qƒµjódgh Iô«شûe,áضVƒªdGh AÉjRCلG ºdÉY degى ábô àe º ªdG øªa ; GóHEلÉH A»لe ºdÉY{ sfcg degى»a á«sé SCG egƒyل á HQCG IÉYGôe G vól á«صüîشûdg Ö ùm dghق GƒdCلG ùæj»ق وتابعت الأغبرية قائلة: التجميل عالم ÉjÉÑNه, øaô j AÉ ùædg øe ô«ãµdg, SGh ICGôªdG Yلى Öéj Iô«ãc äééàæe Éæ aك É JÉeGóîà SÉH áaô e Yلى ƒµj CG â ل J»g GPEG ɪédGل, ájé d µdhل,áصuéîdg É JÉéàæe ájôªy áلmôe G vól Qhôض dg øe Gòd ;IôشûÑdG dòchك z»ل«ªéàdg ôض ëà ùªdg{ QÉ«àNG ø ù om É fgƒdcg ±ÓàN IôشûÑلd Ö SÉæªdG.É صüFÉصüNh IóFGôc É LGƒJ»àdG äébƒ ªdG øyh اأعمال لفتت الأغبرية اإلى اأن»ال صعوبات òæeh,ié«ëdg ä Éée cل»a IOƒLƒe zaéæلهg{ e äcgóh z ÉãŸG ô ŸG{ JƒH»ك áñméصu :ájèzc G áلهéصu ƒ à ùj øa ɪ Gل ICGôŸG æقàjh LôdGل ICGôªdG ɪLل CG ó ucdƒj»àdg çéëhc Gh äéسsgqódg»g Iô«ãc ôãccg shc Gل, dgلقaé»a LôdGل É «deg Üòéj Ée ôãccg ɪg É àkƒfcgh IÉ«ëdG øjo髪h É eéªdegh É à«صüî T Isƒbh É FÉcPh É àaéقk øe ;áøلàîªdg oض «Øj»àdG Iõ«ªdG ɪgQÉÑàYÉH oôëسs É æe Yhلى.Ég ºdÉ H ø æe ägô«ãµdg T ف AGQh ôسùdg ƒg Gòg s CG hóñj Ée ; sø àkƒfcg»uñلj ÉsªY dón øe øãëñj òdg ɪédGhل, áضvƒªdg,äéa tôصüj áلª ol»a zékaéëleg{ ÉjC Gم ògه äôصüoàng»àdgh SGhس ºdÉY»g ɪ«a rسùnj ƒæødg øe UÉØJص»ل»a ICGôªdG íñ áñméصu ájôñzc G áëdéصu Éæ«قàdG, É«سùdG Gòg»ah..á «سùÑdG JƒH»ك ô ªdG{ Ééeل»a É àhôéj øy râk sóëj»àdg,z»déãªdg øµªoj»àdg ägƒ îdgh íféصüædg øe áلª ol äóسscgh ªéàdG»ل, ICGôªلd ëjقق É dón øe æ ªdGى ëdgق»ق«dلéªéل. øjƒµàdg UÉNص - ùeسق ºسSôdÉH äcgóh»jô«سùe äôªàسsgh AÉæëdÉH ôjƒ àdg»a IGOQE ÉH «ªL Ö SÉæoj òdg ÜG sòédg GلfC»ق Üɵ«ªdG.ájôª dg äéäødg áªصüh É ùøæd éj ل r CG Yلى É JQób øyh òæe âصuôm Jقƒل: ÉéªdGل,»a Iõ«ª oe,ékøلàîe ÉHƒل SCG» ùøæd LCG ل r CG Yلى ájgóñdg,é «لY oäcé ûf»àdg á«féªo dg»àaéقk ø«h nª rénj dòchك»féقjeg º«ªصüàdG øød ùæàdgh»ق. في البداية قالت الأغبرية: اأعد نف سي øe CGóH»JÓdG ªéàdG»ل ägô«ñn øe,ôøصüdg ædghقûش º SôdG øa âaôàmg å«m âdhém ºK ;»JódGh øe «éشûàh AÉæëdÉH ºdÉY â ضVhh» ùøf øe QƒWCG CG IógÉL. «deg dلuƒصƒل Ékaóg ɪédGhل ê髵ªdg r CG óh h Éc ÉéªdGل, Gòg ÖMCG»æfCلh ìéààag ÓNل øe d»uñ om Yلى ó«ccéàdéh ƒbcgم ôñà oj òdgh,z»déãªdg ô ªdG{ JƒH»ك ºض j å«m ;áق æªdg»a Yƒf øe GلhCل áل«µشûj áلeéµà oe ägôض ëà ù oe øe ªéàdG»ل áلeéµdg äéªjôµلd áaéضveg,iôشûñdéh ájéæ dgh áصüàîªdg,iôشûñdg GƒfCG «ªéH Yلى õcôjh 55 54

29 çóëàæd á«ùøædg áëصüdg øy ص هتك héæسùdg ôصuéf øh óªm.o ùdgسلcƒ «Ö dg ºسùقH hcgل QÉ ûàسsg SƒHÉb ùdgسل É á eél ùeسø ûàى»yéªàl G UGƒàdGصل ShhسFÉل üdgصëف»a CGôقf Ée ÉÑdÉZ äé«féصümeg degى ô«ûj ø«héصüªdg OóY»a IOÉjR VôªdÉHض ùøædgس«, áëصüdg ᪠æªa QóقJ ᫪dé dg Éصüî T CG cل ø«h øe ô«ûj ɪc,Ée ùøfس«vôªhض áhéصueلd áضvôy UÉî TCGص áسùªn,üéäàc G VôªHض ÜÉصüe üî Tص ƒ«لe 350 CG iôncg áسsgqo.ägqóîªdg Yلى ÉeOE Gh QÉëàf G ä ÉM OóY øy géf»ك ògه IOÉjR ºZQh ÉbQC Gم ÉYم øe degى ÑJقى ônbg ògه áªصuh ÖÑسùH bgƒdg VQCGض Yلى OƒLƒªdG øe bcgل äé«féصüme G á«fgó«ªdg äéسsgqódg áلbh ùøædgس«vôªdéhض á ÑJôªdG QÉ dg.ôqµñe âbh»a É aé ûàcg degى ùjhس ى VGôeC Gض ògه SQóJ»àdG 57 Öé«a Iôقà ùe àdém ÑJقى CG jôªdg ض OGQCG øe áلjƒw Iôàa êó dg»a ôªà ùj CG Yل» áæeõªdg ájƒض dg GلVGôeCض»a ɪc. JÉ«M.ôµ ùdgh déc ض : ÉeOEلG degى ODƒJ á«ùøædg ájhocلg -٧ ájhocلg H ض ÖÑ ùh ƒ تdGم Gòg ô«ùøj øµªj ôقdg»a âeóîà SG»àdG á«ùøædg VɪdGض«dEGى ODƒJ»àdGh H ض CG ɪc,Oƒ àdg GلVGôeCض IôàØd êó dg»yóà ùj áæeõªdg á«ùøædg ;áلjƒw jôªdg ض ÉeOEG ÖÑ ùh ù«d ƒg Yلى»àdG GلVGôeCض Jلك á «ÑW ÖÑ ùh øµd AGhódG.IÉ«ëdG ióe degى óàªj ɪHQ êóy degى êéàëj º«gÉتdG ògه ô««j CÉH fقƒل G Ñjhقى áaéقk ôشûf ƒëf GلdhCى Iƒ îdg»g áwƒل ªdG»gh,QɪYCلG àîeلف ø«h «ùøædg áëصüdg ôصüàقj ª e Yلى ø«لeé dg Ééeل»a CG Öéj Hل,Ö ùëa á«ùøædg áëصüdg»ëصüdg É قdG»a ø«لeé dg «ªL ûjشªل bôædى, ªàéªdG äéäa «ªLh ø«sqóªdgh É ùfeلéh Yلى GhódGم. اأن مر ضى الف صام على سبيل المثال غالبا.ø««fGhóY Gƒ ù«dh ø«øfén ƒfƒµj Ée :ádƒø dg áلmôe»a eé àdgل AÉ NCG -٤ على الرغم من اأن التجارب ال شخ صية خلل»a ºgÉ ùj»àdg ôصuéæ dg øe ádƒø dg áلmôe º e CG EG,á«ùØædG ÉHلVGôeCض áhéصueلg É SÉ SCG GلVGôeCض ò dه CG degى hô«شûj AGôÑîdG.Éjƒض Y :á«صüîشûdg»a Vض ف ÑÑ S ÜÉÄàc G Vôeض.٥ ólƒj Vض ف ø«hh ÜÉÄàc G ø«h ábóy z ùyéقj{ ø«h ábóy fcg ɪc,á«صüîشûdG.ÜGô ضV G Gòg øe LhôN óyhم ÜÉصüªdG»a äéhgô ضVG çhóm øy ºéæj ÜÉÄàc Éa الكيمياء الدماغية ويعالج بالأدوية المعدلة.É JÉjƒà ùªd :É æe AÉØشûdGh á«ùøædg G.٦ لVGôeCض GلVGôeCض GلVGôeCض øe Égô«c á«ùøædg Ö«éà ùj øe VôªdGضى øªa,iôncلg»a Ö«éà ùj øe º æeh,áلeéc áhééà SG êó لd êó dg لC ké«fõl Ö«éà ùj øe º æeh e لقkÉ, GPEG dòdك VôªdGضى, øe áæ«e áñ ùf»a É aل.»ñ dg É Øjô J Ö ùm á«ùøædg Mق»ق» á : VGôeCGض á«ùøædg äéhgô ضV G gل ٢. óbh Mق»ق» á. VGôeCGض g«á«ùøædg GلVGôeCض d Ée GلVGôeCض ògه øe CG çéëhcلg âàñkcg.á«lƒdƒ«h ÜÉÑ SCG d Ée É æeh á«æ«l ÜÉÑ SCG,ïªdG ÉjÓN»a ägô«j É æe ójó dg ÖMÉصüjh ájƒض dg ÉHلVGôeCض ø«héصüªdg H ض CG ɪc Ió dg äéhgô ضVGh dgقلö VGôeCGhض ôµ ùdéc ájƒض Yh «ùøf VGôYCGض º jód ô J á«bqódg áضvôy ôãccg ÜÉÄàc G h dgقلق Vôeضى ƒµjh من غيرهم للأ صابة بال سكتة القلبية وارتفاع Vض ódgم. :» ùøædg jôªdg ض iód æ dgف.٣»héصüe É«bم áñ ùf CG äé«féصümeلg ô J á«fghóy hcg áø«æy ɪYCÉHل á«ùøædg GلVGôeCض ûhشµل ójõj ØW»ف عن ما هو الحال بين غير CG iôncg çéëhcg äqéشtcg óbh. ø«héصüªdg àîjلف áñ ùædg Yلى IhÓY.GóHCG ø«àäødg ø«h ióà j á«ùøædg GلVGôeCض»HÉصüe EÉa dpك, ôcòjh.øjônbلg Yلى hóà j ɪe ôãccg º «لY ô«شûf CG ÖLh Gòd degى ògه ª fhل º«gÉتdG»YƒdG ôشûæd Iƒ îc,é ë«ëصüj Yلى øe GلVGôeCض ò Hه «ëj Ée Yلى dghق ضAÉ.áÄ«S á ª S jل«éª«ah H ض ƒmل áäwéîdg º«gÉتdG GلVGôeCض É JÉë«ëصüJ e á«ùøædg jل«: ɪc :» ùøædg VôªdÉHض ÜÉصüj ƒقdg øedƒªdg.١ óقà j áhéصueلg CG SÉædG øe ô«ãµdg VôªdÉHض Gògh ɪjEلG Vض ف Yلى do»ل» ùøædg álqo Hôf CG øµªj PG,ÅWÉN OÉقàY G» ùøædg VôªdÉHض áhéصueلéh ɪjEلGh iƒقàdg»ñædg øy íصu aلقó, ƒض dg VôªdGض ho Ö«صüj Ée{ Ébل: fcg ºل Sh Yل» ˆG Uصلى ipcg h ºg h ÖصUh h Öصüf øe ºل ùªdg ول غم حتى ال شوكة ي شاكها اإل كفر اهلل بها.zهÉjÉ N øe TشeÉل ƒñædg åjóëdg Gògh CG GلUCصل»ah,É Yƒf Éc ÉjCGh ƒª dgم, «ªéd الأمرا ض النف سية مثل غيرها من الأمرا ض ºل ùªdg Ö«صüJh AÓàH Gh º dg øe ƒf»g»a Oôj ºd fcg ɪc, JhقGƒه MÓصU Hلغ ɪ e»øæj Ée ájƒñædg áæ ùdg»a h ºjôµdG BGôقdG áhéصueg á«féµeeg ºل ùªdg àdgق«éhلvgôecض Öض dg ô «ùj Óa ÉfôYÉشûªH ºµëàdG ºل àæa áyéªédg äéñلw ëjق»ق degى ùfh ى,Éæ«لY OôØdG íñصüj Óa áñ SÉæe øµj ºd GPEG É ض aqh.º FGƒgCGh øjônbلg Iô «S âëj äéäødg àîeلف» ùøædg VôªdGض Ö«صüjh ífgôشt «ªLh ájôª dg àîjلف óbh ªàéªdG ägoé dg Ö ùm ônbg degى óلh øe GلVGôYCض ó«déقàdgh ägoéقày Gh dpك»a IóFÉ ùdg ÉeóæY á«hqhcلg hódgل»a jôªdéa ض, ªàéªdG äé édg CG óقà j feéa Óãe üødéhصéم ÜÉصüH JÉaôصüJ ÖbGôJh Yل» ù ùéàj á«æecلg وت سعى إالى ت صفيته رغم غياب ما يدل على ô ùøj»hô dg øwƒdg øe jôªdg ض ɪæ«H dpك, øédg hcg ôë ùdg ÖÑ ùh É fcéh ᫪ ùdg ShÓ dg.ó ùëdg hcg ôشûàæjh ƒmل áäwéîdg º«gÉتdG GلVGôeCض ôkdƒjh.ºdé dg ƒmل ø«jóªdg iód á«ùøædg ô«ãµdg IÉ«M Yلى ÉÑل S º«gÉتdG ògه QÉشûàfG IóYÉ ùªdg ÖلW øe º ق«j óbh, SÉædG øe Oƒj ɪe ÉéªdGل Gòg»a ø«صüàîªdg øe»a GلeCل Góقah á«ùøædg º àdém QƒgóJ degى.qéëàf G degى ODƒj É«MCلG H ض»a AÉØشûdG ƒëلªdg Qƒ àdg eh Tشªل òdg àîeلف ºd Qƒ àdg Gòg CG óéf á«ëصüdg äéeóîdg âdgrée»àdg á«ùøædg áëصüdg ä Éée ûjشªل Éæb G ádhéëeh»ëصüdg»yƒdg ôشûæd ÜQÉëJ ᫪gcg Jقل É fcéhh á«ùøædg áëصüdg ᫪gcéh.ájó ùédg áëصüdg øy ÉقjEG ô«àa dلüëصƒل» ùdgh IÉ«ëdG Yلى ɪdGل øe ójõªdg óhل á«géaôdgh ƒ Øeم ùæf ى h, SÉædG º e iód IOÉ ùdg FÉ Shل AÉ«شTCG áéeôh äoéycg àdgى»yéªàl G UGƒàdGصل لÉæ ùøfc É檫«قJ áقjôw É æe ÉæJÉ«M øe Iô«ãc.ôNBلÉH ÉfôKCÉJ ióeh áëصüdg ᫪dé dg áëصüdg ᪠æe ±ô J á ùøf e OôØdG agƒjق øe ádém{ É fcéh á«ùøædg IOÉ ùdgh ÉضVôdÉH Qƒ شûdGh ádƒm øe ªàéªdGh»a ºFÓªdG êéàfeلg Yلى IQóقdGh ájƒ«ëdgh z. JÉbÉWh à«féµeeg OhóM É æe IójóY ôgé e jô àdgف Gòg ûjhشªل ägòdg ôjóقjh, ÉæĪW Gh øecلéh Qƒ شûdG Óa IÉ«ëdG»a áقhé ùdg IôÑîdG øe OÉØà S Ghه IÉ«ëdG»a ±óg OƒLhh, AÉ NCلG ùøf»a fق»dé Øf G GõJ G ëjhق»ق ëjق»ق. degى ùf ى 56

30 ..íféصüfh QɵaCG áëjôeh áäfég ƒfم áaô d ÖسSÉæªdG º«ªصüàdG QÉ«àNG øe óh,åfég ƒfhم áëjôe Hل»لá àªàلd A±ódÉH ô ûjك Ée øy ôñ j òdg UÉîdGص ɵªdG ƒ a ƒædgم, áaô d øjõîàلd ÖسSÉæªdG øcôdg üîàdص» üص á سSGh áméسùe ô«aƒjh, ÉeC Gh ᪠æeh áñjôe ƒædgم áaôz âféc ɪلc Hك. áصuéîdg AÉ«TC G ßØMh º«ªصüàdG.á«صUƒصüîdÉH º تdG Ahó déh SÉسùME G degى ÜôbCG âféc áméسùeh Hك, áصuéîdg ƒædgم áaô d áصuén ájéæy»dƒj NGódGل«hP ƒµj CG Øj ضل å«m,öسséæªdg çékcلd QÉ«àNGك OóëJ áaô dg ôjôسs SGhس UÉØJص»ل.ÖMQh õæªdgل øe øcôdg Gòg üî Tص» àك øy ôñ J ÖLƒàj dòdك ùøfسك, e «a OGôØfE G ØJ ضل òdg LGõehك á«لngódg óyم ôسùàdg dgق QÉ«àNG»a áñسséæªdg eƒfك, áaô d Hل ùøædسك p YG»àdG ägõ«ªªdg øeh SÉæjسÑك. Ée øy åëñdg»a âbƒdg øe ójõªdg eƒfك áaôz É H õ«ªàj CG Öéj áضvô e ô«zh Iôª e ƒµj CÉH dلàلف GQhO Ö لJ ôféàسùdg.øªãdg áض géñdg É déñe degى áñسùf dphك jôسùdg JÉLQóH»æÑdG ƒلdg ôñà j ÉYم µ ûhhل,áméسùªdg Sɵ fg»a GRQÉH acg ضل øe ƒfم áaô d áfoé dg GƒdC G dhلüëصƒل,éªfgo ábô ûe Yلى ƒfم AGôÑN íصüæj h.ägqé«îdg áªféb HC G» ض ƒلdg ó«سùàj íjôeh ÇOÉg ámgôdg e agƒàjق Óa,RÉ«àeÉH ácôëdg ƒd ƒ a ôªmc G ƒلdéh QƒµjódG,AÉNôàسS Gh ÉÑÑسS ƒµj óbh, QCلd dpك ºZQh ùjسóîàم øe º æe áaô dg âféc EG áصuén,áaô dg ɪLل RGôHE AGôªM ägqgƒسùسùcg.é لªée»a ájoéeq hcg AGOƒسS á«éæªdg ᫪سs,á«سsqéødg áæ«ãh :OGóYEG àmgل ƒلdg HC G» ض cل GQhôe,áaô dg UÉØJص»ل ùdéhسقف á«ضvqc Gh àmhى Ö ûîdg øe çékc G b ó«سùj HC ÉH» ض, ªdG ل«! RÉæe ÓH ɵªdG 59 58

31 ø«h èeo ùfghسééم, Ahóg,OƒسSC Gh ºJÉقdG»fhQɪdG áaéضveg ƒلdg HC G» ض UÉØàHص»ل É áaô dg äaéضvcg äéسùªلh ᫵«سsóc ƒfم áaôz øcq Yلى äƒàmgh,ájôصüy ÉjôãdG. Sƒلéلd üîeصüص âøضvcg ùdgسقف â سSƒJ»àdG ùf GhسÉéم êéeóf G øe ÉYƒf IQÉàîªdG dgق ø«h 61 áwéسùh dgق QÉ«àNG»a Jقل» ó HÉW, GƒdC Gh ôjôسùh Øîæe ض. 60

32 IôNÉa áaôz ájôصüy äéسùªلh IQƒصU íضvƒj á«ñfél UÉØJص»ل º«ªصüàdG»a IQÉàîªdG dgق ôjôسùdg SGƒdGس àmgل ÖMôdG Iôµa,áaô dg»a Gô«Ñc Gõ«M ôjôسùdg óæسùe Yلى SƒقdG ábéfcgh á«déªl âøضvcg 63 62

33 ÒصüY ï«ñdg äéfƒµªdg.ºéëdg á Sƒàe áî«h üfصف álréw ádhgôa GôLم 100 eل قá ùy ل Iô«Ñc OQÉH AÉe ܃c HQ Éæ f èلk áقjô dg Égó Hh.ádhGôØdGh ï«ñdg øe kóc fق نقوم بخلط جميع المكونات في خلط.ø«jõàلd Éæ ædgh èلãdg e jhقóم,ô«صü dg c»ك Öc âjƒµ ùh áقjô dg, fƒd íàøj àmى ôµ ùdg e ÑdG» ض êõªf f ض»ف É«ل«fÉØdG Øîfhق OÉHõdGh âjõdgh OGƒªdG îfل AÉYh»a îdgل». êõàªj àmى øñلdgh îdgل» èjõe Öµ ùh fقƒم.áaéédg.ø«à ao Yلى ÑdG» ض èjõªd Nل» qrƒf µdg»ك c»ك ÖµdG ÖdGƒb»a.ºjôc ùjcلg eل قá Góîà SÉHم Ióªd ájõ«ل«s álqo180 QÉM ôa É لNóf.áق«bO 20~15 øe ìhgôàj.oôñj àmى µdg»ك ôàfك ògه a«aéækcلg fقƒم ª Hل dphك,áªjôµdg AÉYh»a áæñédgh ôµ ùdg e áªjôµdg VƒHض FÉbOق 10 Ióªd QõjôØdG»a»LÉLR àmى ùj ل ØîdGق. áyô S Yلى áªjôµdg ØîHق fقƒم Égó H degى,á Sƒàe SɪàJ ك CG,Ó«لb f ض»ف CG degى Øîfhق áyô ùdg ójõfh É«ل«fÉØdG êéàëj ób,é egƒb ãjhقل ôãccg SɪàJ ك áق«bód bcgل. hg,ø«jõàلd áªjôµdg ù«c»a áªjôµdg f ض Öقãf cل c»ك Öc áñm üàæªdgصف»a É «شûëfh áªjôµdg ªb á SGƒH egôµdéh»ل.hécéµdg IQOƒHh áªjôµdéh øjõjh :äéfƒµªdg âjr ܃c üfص Éàض «H ôµ S ܃c ÉãلK ø«ëw ٤/٣ ܃c OQƒÑé浫H QÉ صU üfhص eل قá íلe áشtq øñd ܃c É«ل«fÉa Iô«صU eل قá AÉشûf Iô«Ñc eل قá OÉHR Iô«Ñc eل قá ƒë e ô«e 䃵 ùh â«céh áªjôµdg ôjoéقe ɪ قØN e áªjôc ÉHƒc»ªjôc áæñl ÉeGôL 125 IQOƒH ôµ S Iô«Ñc eل قá É«ل«fÉa Iô«صU eل قá ø«jõàلd egôc»ل IQOƒH hécéc á«ñسsgôdg ó TGQ QÉKBG :OGóYEG ááôµdéh êélódg ägôco :äéfƒµªdg áààøeh áéضvéf álélo á Shô e ùwé H áñm aلøل ܃c HQ hôøeم»ehq aلøل 1 hôøeqémم ühصل 2 hôøeم Shô e ƒkم üaصuƒص 3 eل قÉà Nل ÉJô«Ñc HCG» ض êélo ábôe ܃c HQ áªjôc ÜGƒcCG 3 OÉHR áñلy øñd ܃c HQ,AGOƒ S áñm, ƒªc,iôhõc ܃ÑM øe dgقل»ل,ºcôc,iqoƒh ÑéfR»ل, ƒë e g»ل OôNل,.QÉ dg Qh,íلeh Oƒ SCG aلøل dلقل«âjr ø«jõàلd eƒ Sق :áقjô dg Qhh,ÖëdG ägqé H e IÓقªdG»a âjõdg f ض fhقلñ ƒãdgم fh ض»ف üñdgصل, ìƒشûj ºK,QÉ dg QÉf Yلى côàfh ØdGلØل, f ض»ف Égó H kó«لb ägqé ÑdGh êélódg f ض»ف Hòjل, àmى áfoég côàfh,êélódg ábôe f ض»ف Égó H îdgل, e..iôhõµdgh ùwé ÑdG f ض»ف,áFOÉg QÉf Yلى.QÉædG øe aôfh.âjõdg»a fقل» ºK,èjõªdG Qƒµf CG degى dg»ل e üñdgصل ùªëf ônbg AÉYh»a f ض»ف ôªëj Yلى côàfh áªjôµdg e OÉHõdG àdgقل» Ö... e áfoég QÉf.Oƒ S G ØdGhلØل íلªdg,øñلdg f ض»ف ÜôشûàJ àmى,êélódg ägôc f ض»ف Égó H FÉbOق. 3 Ióªd,á µædg RQCلG e eóقfh 65 64

34 67 æj ى Nلق GP ùøædg ºjôc q»deg UصلÉÑ CGم Oƒ dg ƒ dg ±ô j áfghõæîdg ójóشt»deg æj ى يروعه الأمر اإن اأغ ضى واإن غ ضبا TÉYش ób ûeشªàل ùøædg ºjôc ƒgh ÉHóg féªjeg É cém IOôÑH É JóéoH øhg Éj OƒªM øhg ºdÉ S Éj ÉÑ ùàµeh É«Ñgh ôصü dg áeó J ôªy øe äé««hôdg»hôe»î«شt ÉÑÑN Éض ØdG RÉàéj»YƒdG ûæehش ƒëf HQOك AÉ«ل dg degى Tشققâ øe Éj ÉÑصüb JõM CG degى ÉjôL ºل dg gcgل øe âæc ób ÓMل ûeشµل ÉÑàµdG SôNCG ƒd e ضل ±Éشûc É لc É à HÉàe Ö صüdG øe Iô«ãc «KGôeh.iôëdG É àøwéyh É æéشth É fé«h e ±ƒbƒdgh»a É «deg IQÉشTEلG OhCG»àdG dgق ضÉjÉ øeh { Jó«صüb á«ض b ˆGóÑY ï«شûdg øy»ãjóm äé HÉàªdG øe ô«ãµdg äqékcg»àdg z déقà S G Ráلée»a ÉæfCG É àصübh ædghقtéش. ägqgƒëdgh AGô شûلd ájô شT á«ùecg áeébeg»a Éfôµa zôjó dg{»a bل»لá á«hocلg äé«ùecلg âféch ø««féª dg Qƒ ªL á«ùecلg ò dه óشûàmgh âbƒdg dpك عري ض من محبي الأدب والثقافة غ صت بهم º e º àeóقe»ah É YÉ ùjg Yلى áyéقdg òdg ÜÉÑشûdG øe âbƒdg dpك»a ɪY AGô شT ÉضV óbh ƒ µdghل ñƒ«شûdg øeh Iôe لhCل ô j á«ùecلg âbh º لc º HÉ «à SG øy Jلك âféch áëjéa Éch 1983 áæ S üàæeصف»a á«ùecلg òdg îdgل»ل«ˆgóñy ï«شûdg ƒg á«ùecلg eélq âëj º«gGôHEÉH âñgcg ºKÉL ôhéقªdg»a Ö«éà ùe ghل Éæî«شT ÜôقdGh GƒضVôdG dك ÉÄ«æg ºfÉ ªdG º f GƒضVôdÉa ˆG øe -:ó«ñy øheg î«شt»a FÉKQ øeh ó«ñy S ل»ل JôªdG ضى óªm»fgƒàdg YقÉل øe ôµødg ûæeش SÉædG òëشûj SÉædG»a TÉYش ÉæL cل ºل déh ó jh GkQɵaCG AÉKQ É«ÑdG ûfcgش»æلn»fé«ñj Mق H ض ahى EG ôµh»gh»jôµa VGQض aلقó وغذاها بطيب الألبان íé SEG á jôشûdg áeóy jeg É ùلdg QƒãY ƒdg øjóe øy øµd aقóك ƒjم Kôj»ك GQم Éæ dg»a déëd KQCGى Éc õéyh Qƒصüb»î«شT»æلbCÉa»fÉشû j òdg ëdgق AGOCG øy îjéشûe ómcg ªL»ل øh ÉØلN ï«شûdg»ah -:QÉѵdG Éæd âæc ÉØلN Éj ªL»ل àaى «déycg äéø«æe ºشTCG GOƒW Éæd ø«ق«dg Qƒf degى QÉæªdG âæc «fé e ª SCGى degى OÉشTôdG degى H äôfcg Ée»JÉ«M ùfcg ى â ùdh joémh QÉ ùdg ºلXCG óbh»hqo -:OƒªM øh ºdÉ S áeó dg î«شt»ah أƒbل CÉÑæلd تdG ض«ÉªH»dEG ÉHõM çoém øe ªMل»fODƒj الإمام محمد الخليلي وغيرهم من اإخوانه ô قJh õëdéh ØJ» ض FÉbóصUCGh FGô fh ºdÉY PÉà SCGه»a jقƒل OÉقàaEلÉH Qƒ شûdGh ºdCلÉH -:»Ø Sƒ«dG ù«ªn øh GóªM ô«ñµdg á«hô dg»a LCGلك PÉà SCG GóªM GóªM «féée»ñلb øe ÉYôJhك» ùøf CG»d ghل» SÉædÉH ÉfCG Ée ˆGh jò e hcg»ñلb CÉædG Yلى ùfcg ى ÉgDhõëJ OÉض dg ô«ecg âæc GóªM «MƒJ æeك»mƒh AÉشûJ fcgى GPEG»Ø Sƒ«dÉc øeh»ø Sƒ«dG jhdƒj ˆG ø«y ógõdg degى âdée GلÉeEم ªY»a FÉKQ øeh îdgل»ل«:- aقéfóك ób àmى óªëe Éj AGƒØصüdG aقóك ôm øe ÜGP kgóقa aقéfóك ió dg ÉeEGم Éj AÉقÑdG «a â«yq øªe õy É«àdGh ábôm ø«ضvgqcلéa AɵHh á eo ägƒª ùdgh kgpóeh CÉéلeh ÉØ c âæc وغياثا اإن شدت اللأواء GkQÉæeh èdóªd GkQƒf âæc AGôض dg H âgéj ºjôµd Ió«صüb»a «Kôjh a»قƒل:- iôncg kóeõe GQCGك»d Ée ió dg ÉeEGم dgلقé degى kébƒشt Gˆ»YGO ãëjك ôشt û æhشك ójcلgh fcécك ÉbOƒe ùلwcg øàe»a QÉH Éæ S ÉgôM ª ùéhك ªëdGhى àjcgqك Éق æeh k ÉH âæc ób ɪc âfcgh øµj ºdh ÉYƒلg îjلق ºd fcécك Éقaƒe G kóلl âæc øµdh kéyhõl ï«شûdg»a FÉKQ øeh û«bôdgش«:- ÉضVôdG ôñëdg ºdÉ S øh óªëe íàah ió لd ôصüf ùeg ك لE û«bôdgش«äée øµj óقa íeqh áeéصüªصu H»M bƒehف ªéeh eélh íصüødg Aɪل dg «a Sôîj -: ôñ dg º«gGôHEG ï«شûdg»a à«kôe øeh âcôj øe Éæî«شT ó«s S ل»ل ºFÉg ƒgh É ÑcQ»Lõj á jôشûلd GPEG äóµشûªdg ëdل GP øeh ºJÉc óشtôلd» dgh É SOÉæM âlo ï«شûdg e äéjôcp dgóñyل ÿgل»ل«gqhô S É«fódG CلªJ ÉeÉ ùàhgh GQƒÑMh»æ ضVQCG»NCG Éj ÑMك مذ كنت غلما EG øjódg Qƒf øhcg Éj ÉeÉàb ùecg ى ób øjódg»feg áñضv ÉNCG Éj ÉeGhO dgقلö ô ùe»kqéëdg ˆGóÑY øh óªmcg ï«شûdg ÖWÉîjh -: dƒقh ké FÉضV á«ëàdg»æe óªmcg Yلى ܃Ñg ø«قaéîdg»a d ÉgGòشT æccg ɪYh»æY»NCG deg»ك Ö«d Gô dgم CG ƒd ãªdلك -:iôncg Ió«صüb»a ÑWÉîjh á«ëj Ó ùdgم»æe óªmcg Yلى GOô e º«ùædG ìhq É H ìhôh ª e»dée ˆGóÑY ádó S سواك إاذا فكري أاغار واأنجدا jhقƒل لHC «Sƒeh ى Qhô S ù«y ى:- øh Ó Sم Yلى Sƒe ى ù«y ى øh éfgلى GPEG éªdgل«øàªh FGhل áeé f øe ióædgh QɵªdGم a«yل» Ó Sم µdgلى ø Wh bƒªdgف a«oéñàªdgل fé ùd ójóm»a ó«ªëc øeh Öض Yh e ضÉه RGƒædGل ÉNO»a -:Qhô S ƒhcg kéñwéîe ônbg eقéم»a jhقƒل IQò e ˆGóÑY éfل Éj ó«ªm «YÉ ùe àbéy dك îeلüص øe ØFÉëصU»a ÉfÉJCG Qhô S ÉHCG كالم سك عتبك يزكو في غواليه -:» ùeéشûdg Qƒصüæe øh d ل«jhقƒل kôwéy kéeó S Qƒصüæe éfل Éj ƒédg ÜÉë ùdg ôcéhه VhôdÉcض éfل Éj Qƒصüæe eghق á«ëj ƒecée ógéشt Ñëdك É «a âféc óggƒشûd bƒªdgف ùàj dhلsc ف.ôصUGhCلGh HGhôdG Jلك É«Ñàd ájqhôضv øe îjéشûªd áæjõm çgôe ˆGóÑY ï«شûلdh ï«شûdgh ªL»ل øh ÉØلN ï«شûdg ãªcل Aɪل dg ï«شûdgh OƒªM øh ºdÉ S ï«شûdgh ó«ñy øh óªm ô«ñµdg áeó dg ªYh ôñ dg ó«s øh º«gGôHEG»MÓØdG óªmcg G kô ùa G kô S ÉgQƒ S äcgôb»mgôl»h âlégh É H ઠa»æe Égك áehqcلg»móa ìéñصüdg لA C ãeل kéeó S»àdG ádéëdg øe ôñàjم ƒgh É NÉ S Ébل CG degى -:É «deg Üô dg Uhصل»eƒb äé«sé ùm øe»æmqcg ìóa hcg ôصüæd iƒlq Óa á«fgƒneg óféصüb îdgل»ل«ˆgóñy ï«شûلdh øe JòeÓJh îdgلüص لUCصFÉbó É ã H øh ɪ«ل S ï«شûdg ãªcل ø««féª dg AGô شûdG Qƒصüæe øh Yhل«Qhô S ƒhcgh UhôîdGص«Nلف ï«شûdgh ôµñdg ù«y ى øh Sƒeh ى» ùeéشûdg óªëe ï«شûdgh»kqéëdg ˆGóÑY øh óªmcg øh ɪ«ل S ï«شûdg æhgh»ªdé ùdg ˆGóÑY øh محمد ال سالمي وغيرهم وهي ق صائد عامرة ɪ«ل S ï«شûلd jقƒل.aéneلg OÉصUh ÖëdÉH Nلف:- øh ÖÑëªdG ÜÉæédG GPك Yلى Ó Sم Ö«ªdG QÉéædÉH kó Sh ÓgCGh àaى Nلف NCGلف EG S ق» DƒædG Öq«صU æeك VQÉYض»a É«ëdG Éæ«æL ÉaƒdGh IƒNCلd É«ق S ɪ«ل S Üò e ºjôc Nلق øe a»ك Éeh -:kóféb»ªdé ùdg óªëe ï«شûdg ÖWÉîjh óªëdg áñ«شt ÉfÉNCG Éj ÉeÓ S ˆG øe ób CÉc äé«ëjh»egõîdg É æy âëøf á«féãdg Gلهلقá º «قd øjòdg ÜOCلÉH ø«ªà ªdG ø«ãméñdg øeh QƒàcódG ôصüªdg åméñdg ˆGóÑY ï«شûdg Yل«ó H ɪ«a déîdgق óñy Fɪ Sل AÉL òdg»a É SQóe VɪdGض«ôقdG äéæ«ñ S FGhCGل»a Éæghك É SQGóe âقkƒj Uصلà Fɪ Sل AÉHOCG e ˆGóÑY ï«شûdg º àeóقe»ah É eóycgh ô«ãµdg Yلى YÓWEGh Jلك àeébeg «deg âmhcgh من الأدب العماني المخطوط والمطبوع بكتابة»fɪ dg ô شûdG øy ô«à ùléªلd àmhôwcg É «a ô«ñc Ö«صüf ˆGóÑY ï«شûلdh åjóëdg Jôشûf ÜÉàc»a á SGQódG ògه äqóصu óbh IôgÉقdG»a ±QÉ ªdG QGO dpك ÑJCG ºK ª Hل ôyéشûdg øy GQƒàcódGه álqo Yل» Éfل ô«ñc áægéñædg ôyéشûh ɪY»a ±ô j òdg»déà ùdg QGO øy ºîضV ÜÉàc»a åëñdg Gòg QóصU óbh.éض jcg ±QÉ ªdG e ˆGóÑY ï«شûdg äólé ùe ÉfRhÉéJ GPEGh AGô شT øe fôbcg degى ÉæàØàdGh É FÉHOCGh á«hô dg äéë«صu ÉgÉfóLƒd Tش ôه»a á«hô dg dgق ضÉjÉ غا ضبة واأ شجان ملتهبة وكانت ق ضية فل سطين º«ªصüdG»a übصóféه øe ô«ãc É d OôaCGh iôncلg Üô dg ÉjÉض b»a àcqéشûe degى áaéضveg Thش ôه LƒàdGh iƒ dg»hôy áyõædg»eƒb ƒ a ôkcéàjh É æy Qóصüjh á«hô dg ÉLhCلÉH Øj» ض ø«eƒª ªdG QGôMCلG äƒصu Tش ôه õjل ºdh É H âæc ø«m»æfcg ôcpcgh É ÑFGƒfh áecلg ƒª Hم ähô«ñd FGô SEG»ل QÉصüM AÉæKCG øjôëñdg»a øe äéæ«féªãdg FGhCGل»a kéeƒj ø«ñ S Ióªd áلjƒw áæjõm ádé SQ «deg âñàc VɪdGض«ôقdG OQه»fAÉéa Ió«صüb»a Jقƒل IôKDƒe H ض -:É JÉ«HCG ìóødg Mلل ójôj Ó Sم»MÓØdG ƒëf Lh Lƒj ô ùj ùªdéh ك éjqcg CÉc ìóødg Yلى s»ëh ઠfh لóªMC bƒeف ól jóñj ìóa øy áaéقãdg jhôjh k ÉÑjOCG kéªلy Éj æeك»æàjcg ìgôéلd ºgGôªdÉc FÉ SQل 66

35 á«dƒ ªdG æeى.éæg É H äqôe áaóصuh ó J ºdh É à«hpél cلƒãم CGم äóقa óbh Oƒ J CلG رفيقة الليل وما عادت اأغدا األقاك تهز وجودي º«gGôHEG ÓWCGل äoéy Éeh ôyéشûe ìéàéjh âæc ɪc»H º«Jh ÖFÉé dg»æ«a çóëj»léf CÉH âæecgh AGô شûdG ƒbل óصucg äóy Éeh º«gCG اأتباعهم غاوون غاوون واأنا في مقدمتهم... CلG Oƒ JCG ÖلbCG âæc ɪc óycg ºdh TQ Gش»ف øy kéãëh ägóælcلg ÑàJCGh GQhCلG ø«h åëhcg áªلc ôncgh á ëd ôncgh IQƒصU ôncgh iôcp ôncg OOôJ»gh»æ ùm OÉ S ك ÉeɪJ É H º«gCGh ÖM.Iôq«صU ùd ÉfCG Éeh OQƒdG äóàh ºلbCG äóy ɪa GóL GôNCÉàe â«jcg É bgqhcg NGOلa óycg É «قdCG áلàh cل óæy äóy..»æñëj.. álgò ùdg GDƒ Sل CÉ SCGhل á bé ùdg ôncgh Iôشû لd ó J áقggôe É«gم. û«ycghش»æñëj ùj ق ºbQ æj ق Ée ôncgh ÉgOGóYCG ø«h ßëdG..É Môah ÉgQGôbh Égô«صüe ƒg ƒµj ëdgق»ق» á É àª«b AÉ«شTCلd â«ycg óbh CلG äóy وما عدت أاغالي بك فيها وفيك بها ÉjGƒf ôشûلd øªncg äóy Éeh ô«n ô«îdg iqcg äóy äéë«lôjh æeك Qóصüj ø«m QGòYCGh èémh..iôncg RÉØلàdÉa GôNCÉàe äóy TCGشQÉك h GôcÉH ÄØWCG ±ôشt äó ÑdG ëæecgك h ádƒ ÑdG ÑdG ل QhO É «a GhCلG äéa óbh äóy ÉfCGم ÉfCÉa ƒëصucgh ccghل ÜôشTCGh û«jش øféc `c ÖàcCGh CGôbCGh ª «dل cل ãfcgى `c Gòg û dgشق É jôà j Øàa ل ªdG قƒل ƒa âbƒلd ábqénh IOÉ لd ábqén AÉ«شTCGh AÉ«شTCG äéñëªdg ±ÉàcCG Yلى HôàJ h øeõلd ábqénh øe Éægك CGh ÉH ÖFÉé dg øer CÉH OÉæàd..áØلàîe äéæféc لLCل ƒµf CG ëà ùjق côdgh ض ägôéªdg ÜÉ ùm âcôj óbh äóy ômcg h ôªقdg ùdélcg óycg ºdh ƒéædgم Nلف óhõh Ö dcg h ô ªdÉH ÑJCGلل h ùªشûdg»bƒشûh GójóL GôªY É شû«YCGh GلÓMCم ƒæycg h ôëñdg ºfôJCGh á«ل ùàdg èjrégcéh ºfôJCGh ójól üahصل kgô Y ÉgôãfCGh ÉëdCلÉH âñشûîjh»æ«a ôª dg Vƒbض óbh GôNCÉàe äóy AɪdG»ª S o CG äóyh»øwgƒy äôéëjh ôyéشûe.kgô f GQCGه àmى h GôëH æeك ù«dh AÉe É«ùædG ä AÉ ùe æñªdghى dgقلö áæjéñàe..á Sóæ dgh ªdGhلàقى, É ض H ±ô J ÑdG ض Ó Sم Qhôe EG É ùàhghم! ó j ºd ÉeR»a ɵªdG øy ɵªdG FÉ SCGل.. ÉbõdG ò dه»ªæj «a»féer ɪa»àل«îeh»JôcGP åëà SCG CG hémcgل âæc.. ɵªdG UÉØJص»ل iôcòdg e ÜhòJ CG LhCG É fgqõ«n ô ùj BGôقdG áªل e â«h Éc Éæg, «ª ùàdgh ßØëdG»a ÉæقØNCG ɪلc ÉæØàcCG!!ÉfôcòJ ÉgGôJCG,Éæà«ùfh É eéjcg â ùfh ânéشth äôñc ÉgGôJCG BGôقdG áصüæeh É àلñ Sh É à«h ÉgƒÑل S ɪc ÉeɪJ...Gôª dg ICÉWh âëj âشtój HÉ ùjق Éæg ÉæHGôëeh Éfóé ùe Éc ób ÉeR Éj Éæg, GPCلG Ñbل GAƒضVh «deg»eéªycgh»jƒnegh»hcg ˆG ÉëÑ ùa ÉضVQCG IóLÉ S áîeéشûdg àfpcée âjcgq!! Éc CG ó H ÓلW ùecgh ى ôkéæj c»ف LƒàJh ìƒñdgh Oô ùdg ƒ jhل»jôcgp»h ƒ Jل..»àلÄ SCG øe øcéecلg áصüb øy ºgôÑNCGh O hcg ªLCG aق HCGhقى, ɵe Éj Éc º d ƒbcghل ÉæàdƒØW Jôeh ÉæJQÉM Éægك âféc áقjôy IQÉM ª ùojى énhل,ægôªdg. ɵªdG øy»fôñîj CG ɵªdG (2) ÉgÉæ e AÉ«شTCلd íñصucg óbh لUCصل É AÉ«شTCلG äójqgh âëñصucgh TÉ dgشق.. ø«h áeé dg ø«h ÉgGQCG h AÉe OÉY AɪdG ójك øe iqcg ÉfCG h CلG äóycg Gò«Ñfh Gô«ùcEG ÖëdG øer»a âل«îj ɪc ó j ºd..ôNCG GƒæY jójك øe ઠSQh ôª dg ÜGôشTh OGó H ô شTh OGó H äéª f âyoh óbh CلG äóycg OGó H ÉëdCG Yلى ôª ùdgh OGó H jhgƒehل kéãëh äéfgƒ S G Öلb o CG óycg ºdh CلG äóycg øy É æ«h åëhcg Rhô«a ìôah Rhô«a íñصu øy Ö dcgh OÉشT øy É dcé SCGh AÉض «ÑdG IQƒØصü dg AÉض «ÑdG IQƒØصü لd OOQCGh»æ J âféc ɪc èلãdéh..»deg»ñ«ñmh»ñ«ñëd ÉfCG CلG äóycg ÉfCGم â«ùecgh ô ùdg âøy óbh á قj ºلëH»eÉæe Ñ SCGق CG â«ùf óbh GôcÉH übgqcghصك áصübq ô«ecلg îjcg»لك CGh ÓjQóæ Sh OƒLh do»ل»fgòm Ñjhقى ÜôgCGh»æY åëñj á«æecgh É«Nل ägp»fcg Yلى doh»ل Qƒض Mh (1).. ɵªdG øy ɵªdG FÉ SCGل GلÓWCل degى âødo äólh h..»eéªycgh»hcg ºFɪY äólh ɪa,ìôJ»a RɵYh,ìôa»a áæjõc áñgcéàe º q«صüy ƒشû j óæ ùe h Yلى É H JقلäÉÑ GلÉjCم! ÉeõdG øy ÉeõdG FÉ SCGل ÉfCGh â«ض e ø«m ÖîصUh ägƒصucg ióصu øe ÉjÉقH Éægك âféc..»jôcgp ÉjÉقH øe G héîdg ɵªdG ÉgOOQ âhôشûj OÉ ùlcg øy FÉ SCGل ôëñdg âلlé S ø«m ºdh É bƒe JôشTÉY iôncgh, àmƒلªh É JôشûH µhى.. HÉÑY ôîªj Yلى YƒeO âhgp GóHR ꃪdg!áø«ùdg ù«dgƒëdg»ñy øe ô SCلG Jلك ôëh Éj øjcg hcلªj Ö شT ±PÉقJ ãdgق»ل º MGõe ªédG»ل رغم الثقل اأركانك!!!!IQɪ dg ô شT» Lh ⪪j AÉæHCG øëf É «ª ùf CG Éæd Ö«j Éc Gòµg º f ÜCG,»dƒ ªdG ó«s øh ÖdÉW º dg Ó«a ºfGƒ dg óeôªdg ÉjÉقH âjcgq..»mhôdg áلfé dg ÜCGh,OÉjR Éæل f å شT QÉKBG ÉjÉقHh ó«dg Lôeل ÉjÉقHh ácôh òncgh jój àdقñ»ل ôéødg ó H áض cgôàªdg É àdghم ájó«dg degى Ühô dg ºK..ó«dG»dƒÑb..ôNBG ìôa â«ض e ÉjÉقH øy ôkéæàªdg ܃ dg çoémcg ûjôyش Ée cل HلقÑ õøà ùfه Éæc òdg ájôقdg QÉÑc ómcg Éæd hôj ɪc ƒ a zá Ñ S ƒhcg ºdÉ S } ƒhéñmه d Éæلb H ecg ªMل øe HÉ ùdg ô شûdG»a ódh ägóédg üàdghصق dgلقö ÉصüàdG H ôª Hه.. ø«æ ùdg»béh يخجل المكان اأن يحدثني عن غياب المكان لم.. ª ùj ºd øªc»æلgééj,öéj â ùjg»àdg dg ض»قá ägôªªdg FÉ SCGل â«ض e!!ægôødg óm â ùjg Hل Öéj ɪe ôãccg â ùjgh ºلYCG øccg ºd û«néænش ø«h «ª ùf Éæc Ée CG GóHCG áaé ùªdg ôñµà Sh óyéñà«s áhqéقàªdg 䃫ñdg ônbg QÉLh ônbg»mh ônbg ɵe degى óàªj àmى!é aôycg ƒlhhه QGƒشûdG âdcé S Nلف Éc øjòdg»dén â«h øy º àaòb óقa»dgdƒ S øe QÉشûdG Öé Jh»HCG â«h!±ôycg å«m dgى IQÉض ëdg á«agô L iôncg RÉæeل dgى GhلÓMCم GلÉjCم e GƒdƒëJ áhqéقàe á HÉشûàe É bgh IóYÉÑàe,É bƒe ÉëdGل áëeél ÉcôÑdÉc agƒb»ك SQEG ل aل ل LGƒeG àjلƒه óéªdg áñwéb Üô dg Ö شT ô شûdÉH õgh ÉeQƒdhك óقëdg º ùh ƒegqه ƒg å Ña ø«æشt øh Yل«ÉeCG الآءخر برغم الظروف و إانها ل شديدة ÉÑصUGh décقfgòف jôb ضك SQEG ل IôK dك áygôj ô ùµj ÉHQÉéJ»còdG dg قل É H ùj قى H hôj OÉصU ô شûH»d øe ÉÑFÉàc ëà ùàa»ل GلÉfCم è e اليوم زيدي ياظروف ففي غد ÉÑMÉشT áªjõ déh Lh ك ƒµ«s ø«jó«صüb «Jó«صüb iómeg»ah jقƒل:- â«ñh òäeƒj ÉæFGô شT øe áyƒªée øààag óbh -:ø«æشt øh Yل«اليوم زيدي يا ظروف ففي غد ÉÑMÉشT áªjõ déh Lh ك ƒµ«s ±Gôشûà SGh óëàdg Iƒb øe «a hcgqه ɪd dphك à ùªdgقñل. ÜÉàµdG øe Oó d ä Éقe ªdGلف øªض J ɪc ó Hh ` ádéقà S G ` Ió«صüb ƒmل É لc QhóJ É ل d âbƒdg øe Iôàa üjصل degى üfصف Égɪ SG ádƒ e Ió«صüقH ï«شûdg êôn áæ S øy ƒlq áhéãªh ÉgÉfôÑàYG z»dé«لdg ìgôl{ ägôشûy»a dpك ó H Tش ôه aójhق.ádéقà SEلG zoéض dg SQÉa{ fgƒjo É H CلàeG óféصüقdg øe ɪch.ó H ôشûæj ºd ÉWƒ îe GRÉeل òdg Ió«صüb»a zá«sé ùm{ áªلc äoqh óقa ôe SƒeÉb øe â ù«d áªلµdg òghه `ádéقà SEلG `»àdg äéªلµdg øe øµj ºdh ˆGóÑY ï«شûdg Yلى ôéj dpك ó H äqôµj É æµdh fé ùd Xhل G kô«ãc àmى ÉgOOôj Tش ôه»a JÉah ôãfhه áªلµdg ògه Qƒ X áصübh á«øëصüdg JÓHÉقeh fgƒjo áyéñw âªj ÉeóæY fcg fé ùd Yلى óféصüقdg cل CÉH A»Lƒa zájôقñ dg»mh{ ádéäh GƒjódG ï ùf øe É b ºJ ób á«eƒقdg ºdCÉàa GƒjódG åلk ƒëf degى üjصل âféch IOÉM É àbh ø«dhdƒ ùªdg QÉÑc ómcg Yلى NOhل dòdك عاتبا ي شكو له في غ ضب وحزن ما اأ صاب Yل» Oôa fgƒjo dpك hdƒ ùªdgل Jلك CG IOôتdG âلnóa á«sé ùëdg ô«ãj óféصüقdg ÉgOOôj ôªà SGh ƒ«dgم dpك òæe JGOôØe»a É déb»àdg übصóféه»a hcg FÉ ùdل» àhƒlcg»a Ió«صüb É æeh IOó àe Iô«ãc»gh dpك ó H.ÉgôcP ôe»àdg zádéقà S G{ ƒgh fcg ØëJh RôëJه IóشT Yلى ójل ɪeh ɪgCGôقj ºd ø«à«h øy õøb Ió«صüقdG CGôقj A»WÉN êéàæà SG hcg º a Dƒ S لC Ék«شTÉëJ ºd لÉæfC «deg ªà ùf øëfh dpك ßMÓf ºdh æµdh Ñbل øe Ió«صüقdG Yلى Éæ لWG ób øµf «Sôc degى G kóféy áصüæªdg øe õæjل ƒgh fcg»d ké ùeég Ió«صüقdG»ædhÉf Qƒض ëdg e êôëلd kéñæéj ø«à«ñdg IAGôb øy RhÉéJ ób QƒØdG Yلى JQOÉH»æµdh A»WÉîdG ô«ùøàdgh Égôشûææ S ` ôjó dg `»a ÉæfEG áلeéc fقƒم ødh ɪ fcg iôj CG kóféb º ùàhéa ø«à«ñdg ±òëh Ée ag ل aقéل Óc âلb É SÉÑàdG k Gô«ãj ób -:ɪg Éà«ÑdGh GôJه. eلقé É kmoée ÉeEG ô æj ôgódgh æ àjى ÉkHô e hcg k ƒaه iƒ déh á«sé ùm hp ÉeEG øjp iƒ S Éeh Éæ eه ÉØL AÉØL hp hcg gcgلƒه ôشûæh àµfف ºd PEG ` ôjó dg `»a øëf Éæ déhh ø«à«ñdg Yلى ÉfõcQ ɪfEGh É لeɵH Ió«صüقdG GƒæY Tشµل Yلى G kól ô«ñc îh ɪgÉfôشûfh j لق ºdh A»شûH øªض J óbh.éæñjéy h dpك ôyéشûdgh»hé«ùdg Ógل ï«شûلd óféصüb ªdGلف øh Yhل«Qhô S ƒhcg dghقvéضkqéëdg óªëe üdgصقhó ó«s Sóæ ªdGh»dÉëµdG ø«æشt وغيرهم وجاء في إاحدى ق صيدتي هلل -:»deg Lƒe ÜÉ îdgh»hé«ùdg ÉeÓ S ìóa ÉHCG Éj»NCG Éj dك egõîdgى ìƒøj ɪc»æe ób Ée æeك ádé SQ»æJôcP ÉeÓ dg ƒلéj ø«m Ö شûdG ØJ ل»MGôL»a äcéµf ób»ncg Éj وغرامي و إان ن سيت الغراما ôh áøلmh»ncg Éj ɪ ùb ÉeGõàdEلGh ƒقëdg ùfcg ى â ùd degى Ébل:- CG «agƒb ÉæJم gل ô شûdG SQÉa ÉeÉ«ædG ø ØصU ɪdÉW óbh óصüj aللé«ñ VGض Gôم ÉeGô ضVG «ëªdg ôëñdg æe øjg»agƒقdg ÉHQه øe JCÉJ»ك ±ƒ S ÉeGóe hcg ÉeO É àäشt ɪلãe A» àلa ƒ«dم `ôjó dg ` ìé S ÉeÉ à ùe N»ل ô شûdG côj ض -:á«féãdg»hé«ùdg Ógل Ió«صüb äé«hcg øeh HلÑل Éj ôشûdg ô شûلd øe hóëjه ومن سواك غداة الجد يرجوه É «ah zádéقà S G{ É fgƒæy Ió«صüقH ÉfCÉLÉa ôjocg âæc»æfcg ôcpcgh ô شûdG øe àdéقà SG øل j ï«شûdg Æôa CG ó Hh GƒNEلG ómcg» eh á«ùecلg øلycgh ÑJÉYCG GkQƒa Yلقâ Jó«صüb AÉقdEG øe Éæض aq ɪY AÉHOCG º SÉH àdéقà S Jلك GRÉehل ï«شûdg øµj ºdh»JRƒëH OƒLƒe jôشûdg Gòg Éc ɪfEGh ëdgق»ق«égéæ e»a ádéقà S G óصüقj É æe»fé j»àdg áhébôdg degى QÉ fcلg âøلd ±ó j º àjôm ôémh º «لY àdgh ض»»ق Üô dg AÉHOCلG º e ÜhÉéJ óbh hójôj ɪY ô«ñ àdg»a äôjgƒjh Ió«صüقdG Jلك e ø««féª dg AÉHOCلG ä ÉقªdGh óféصüقdg ägôشûy zôjó dg{»a Éæ«لY øeéض àj ï«شûdg e àë«صu ójdƒjh TÉæJhشóه hó dgل àdéقà SG øy ô شûلd IOƒ dgh GRل Ée òdg áلée âeéb óbh Ñëj cل ªéH É àbh zôjó dg{»a É JQóصUCGh ä ÉقªdGh óféصüقdg øe ÉgOQh Ée eلف JÉëØصU äogr ô«ñc e ل Éch áäªdg øy ÖîصüdG dpك âkómcg»àdg ádéقà S G Ió«صüb -:è«éض dgh مالي ô شûلdh hómcghه»fhóëj غداة اأو شك ي سلوني واأ سلوه degى Ébل:- CG يا ôشû e Gô شûdG GƒلN»àMQÉ e في ال شعر لو بات يغزوني واأغزوه àeó S»d GhOÉfh»æY Nلƒه hoéæjه»ñ ùmh âhééà SG GPEG»ægôµj ô شûdG ù«d ˆG ÜòcCG jقلfƒ «OÉc h Óc bcghلƒه»æàقªj «a G kogƒl âaôy h GôµdGم ø«h ƒølcghه»fƒøéjh óلn Yلى äôe GPEG ±hôx øµd Yل» â W óصüdg äéña j لƒه 69 68

36 øø ùdg ɪ d ÉîjQÉJ ÖàµJ :»fó«dg OƒªM ó«صüdg áلmôe ó H CGóH ÅWÉ ûdg øe ÜôقdÉH»a ZƒàdGل»a ƒ«féª dg ÅWÉ ûdg øy GOÉ àhg ôëñdg ó«صüلd àf GقÉل hcg iôncg bgƒe degى ûdgشƒëم øe Thشƒëم á«fgƒ«ëdg Gلɪ SCك CG ó H áeóقàe áلmôe»a QÉقdG e áwƒلîe.øjóagôdg OÓH øe OGô«à SGه ºJ e É ªéM CGóH»àdG áæ«ø ùdg ògه ägõ«ªe øeh,í S hóh É fcg,áléëdg Ö ùm ôñµj GلÉjCم áæ«ø S dpك áلãecg øeh,gô قe É Sh Éc óقa äƒñdéédgh óñdg وغيرها المرحلة الثالثة»a âféc á«féª dg áæ«ø ùdg áyéæصu Qƒ J øe ôقdg ôشûy SOÉ ùdg Mƒà SGى PEG OÓ«ªdG á«dé JôÑdÉc á«hhqcلg êpéªædg»féª dg féصüdg,á«ùfôødgh ájõ«لéf Gh ájóædƒ dg ºK øeh hcg IôNDƒªdG ägp á«féª dg áæ«ø ùdg äô a hcg (á bôdg) º SÉH É«لëe áahô ªdGh á HôªdG áyéæصüdg øe áلmôªdg ògه äõ«ªj óقdh,ôøàdg ô«eé ùªdg Góîà SGم :É æe ägõ«ªªdg øe Oó H øe ôãccg OƒLh,ìGƒdCلG â«ñãj»a ájójóëdg ôãccg OƒLh,á«ÑشûîdG ìgƒdcلéh e ى í S É ض H»a Uhصل óقa ( QÉصüdG) boل øe ôfgódg OƒقªdG Góîà SGم, mqgƒصu á HQCG degى «eób Éeóîà ùe ƒ jhم É «لY OÉæà S G»a äéegƒ dg ɪ à SGل degى éjg ºK, ao»àdbéc aóلd É«ÑشûN kgoƒªy Éeóîà ùe á«ñشûîdg ±ÉضVCG ºK bódgل ( QÉصüdG) Yل» óæ SCGh GQhCGh îædg»ل S ف øe ƒæصüªdg GôشûdG éjg Égó H,RƒªdG IôéشT GQhCÉc,ôéشûdG äghocلg Éeóîà ùe á«ñشûîdg dgق ôøm degى Ée ºgh,IôaƒàªdG ájójóëdgh ájôéëdg âféc,é«لëe Qƒ dg hcg (ƒæµdg) º SÉH ±ô j É ùf G álém ÑشûJ ä héëªdg Jلك cل áلmôªdg»a,gó«h QÉëHEلG degى»féª dg àæ«ø S æصüh»féª dg É ùfeلg Ébم á«déàdg áaƒøصüe á«ñشûn ìgƒdcg øe áfƒµªdgh GلdhCى á HÉشûàªdG áæ«ø ùdg ògه âféch H ض, e á«féª dg äéyéæصüdg dhcgى ø«aô dg Tشµل»a äéjôøm»a É æe ÉjÉقH äólh»àdgh,áæ«ø ùلd AɪdG Üô ùj æªdh,qƒصu áj ƒh õæédg SCGQ ƒæh áæ«ø ùdg øgóh»féª dg féصüdg Ébم øø ùdg äéeóقe CG{»dƒg ódéfhoôcòjh kéق«boh kó«ªl kgôøm ôøëj âféc É JGôNDƒeh, ɪ d»agô édg bƒªلd áé«àfh,zkgôgée QÉëÑdG OÉ«JQG øe»féª dg É ùfeلd óh Éc øe ÜôقdÉH ó«صüdg áلmôe ó Ña, RQ Qóصüªc ال شاطئ بداأ العمانيون في التوغل في البحر ÅWÉشûdG øy GOÉ àhg ó«صüلd àf GقÉل hcg degى.iôncg bgƒe øøسùdg Qƒ J øe Oó H áæ«ø ùdg ä qôe :»fó«dg ±ÉضVCGh e»féª dg É ùfeلg eé Jل CG òæe MGôªdGل á«قñh Iƒ SCG ƒ«féª dg Éc AóÑdG»Øa,ôëÑdG h á L øe ôñdg øy Gó«H ôëñj ܃ شûdG âféc EGh áلjƒw äéaé ùªd QÉëHEلG «à ùj Üôpb e ájgóñdg âféc MGƒ ùdgل, øe ÜôقdÉH الما شية التي تخاط وتدهن بنوع من الدهن Tشƒëم øe ƒµàj áaéضveg äéfgƒ«ëdg degى حبيبات شجرة القرط ثم تعباأ بالهواء ويبداأ ábóy degى»fó«dg OƒªM ô J àbqh»a ºd É fcg ÓFÉb ájôëñdg ámóªdéh ájôشûñdg IógÉشûªdGh á MÓªلd Éc óقa ÆGôa øe CGóÑJ øy åëñdg ƒëf É ùfeلg «LƒJ»a ÉgôKCG,QÉ fcلgh QÉëÑdG QƒÑY Yلى óyé ùjه áل«sh áegƒ dg dgى É ùfeلg ióàgg CG ájgóñdg âféch ôéشûdg ƒæµdg ºK k hcg Skin Roft ájó«لédg»a ôøëdg H óصüقj Ée ƒgh augout cane»æ«jódg ±ôm Tشµل Yلى ƒµj IôéشT òl á«قñh Iƒ SCG ø««féª dg EÉa ÉëdGل á «Ñ Hh á«îjqéàdg IôàØdG Jلك»a ºeCلGh ܃ شûdG äé îªdéh º æø S æصu»a Gƒæ«à ùj ºd Iô ØdG Yلى ºgOɪàYG Éc Hل äéeƒ SôdGh.øØ ùdgaéæñd á«bgôdg áلq«îªdgh IôcGòdGh ÉLô ªd á«aéقãdg áæéلdg e hé àdéh»aéقãdg OÉædG º f QƒàcódG ÉgQGOCG ( ɪY»a øøسùdg ïjqéj)»a âãëh Ihóf ùeسق PÉàسSC G øe cل É «a QÉ Thك ó«سsƒñdg ëj»ى øh º«gGôHEG áaéقãdgh çgôàdg IQGRƒH ô«ñîdg»fó«dg óªm øh OƒªM ø«ãméñdg øe áñîf Qƒض Mh, ôhéédg ó«سs øh ídéصu É ÑقdGh áyƒªée ºضV ÖMÉصüe Vô eض e ÉéªdGل, Gòg»a AGôÑîdGh É JGhOCGh É æy á«îjqéj IòÑf e É Jɪسùéeh øøسùdg øe ÖàµdG äéضvhô ªH UÉNص øcq degى áaéضveg,áøلàîªdg á«móªdg. ɪY»a ámóªdgh øøسùdéh áصuéîdg äéyƒñ ªdGh UÉNص -øjƒµàdg 71 70

37 á L øe GôشûdG ôjhój»a ºgôNCÉJ áñقy øe AõL É àbg degى UƒàaصلGƒ,iôNCG degى (áæ«ø ùdg áeóقe) Tƒ«dGش á L øe GôشûdG ɪc hcg ô«ñµdg Gôشûلd aق ºàJ á«لª dg òghه Ée ƒgh,oƒ dg GôشûdÉH ɪY»a É«لëe ±ô j óh Éch, GôشûdG ôjhój ádƒ S degى ºgóYÉ S ÉYGôشT GƒaÉضVÉa ªdGق, AõédG jƒ J ض øe.qƒà SódG áñشûîh üàjصل É HGQ ƒgh GƒfCG IóY Gôشûلd CG degى»fó«dg QÉشTCGh»àdG áyôشtcلg ôñccg ƒgh (ô«ñµdg) Oƒ dg GôشûdG Yلى aôj óîà ùjhم æ«ø ùdg AGƒ لd óà ªdGل,ÉÑjôقJ áقàa 45 øe ƒµàjh áyô ùdg IOÉjõd SƒàªdG AGƒ لd UÉîdGص» SƒdG GôشûdGh áhƒ صüdG á Sƒàe ájƒédg ±hô dg»ah æ«àa»لل AGƒ GôشTh,áقàa 38 ƒëf øe ƒµàjh ال شديد ويكون اأغلظ اأنواع الأ شرعة ويتكون من dgقلª «dلcóل dgقلª «GôشûdGh,áقàa 30 ƒëf.ákóãdg GƒfCلG ómcg IóYÉ ùe ªYhل ɵسùdG Oƒقe) ɵ ùdg Qƒ J àbqh»a íضvhcg ɪc áلmôe øe (áæ«ø ùdg áñشûîdg dgى IóપdG jلõم»àdgh ôëñdg eé dgل É «لY GhOم É ùe Gك»a íض àj ɪc ø«لñëh É HQ áلmôe degى É H ø«لñëdg UƒJص»ل ºàj ºK óñdg ƒf øe áæ«ø ùdg Éصü H ü«dصل,ºµëàdg áلmôe»a Qƒ Jه degى á bôdg áق æe»a áëàa øe ɵ ùdg ôjôªj ôfgódg OƒقªdÉH á ÑJôe ägôµh Yلى QhóJ.(ñôشûdG) º SÉH É«لëe ±hô ªdG á«déªédg ÖfGƒédG á«déªédg ÖfGƒédG Éض jg àbqh»a ôcp ɪc ᫪gcg øø ùلd»féª dg féصüdg dhcgى :ÓFÉb É æjr óقa,»déªédg É ÑfÉL»a áصuén ÖfGƒédG ògه íض àjh ƒ SôdGhم, ædéhقtƒش áæ«ø ùdg øe»øلîdg AõédG»a á«déªédg ôشûàæjh,( ôàشûdg) º SÉH É«لëe ±hô ªdGh ±ô Jh ôàشûdg»ñfél Yلى áصuén áøصüh»øلîdg AõédG dòcك,( ÉشThôdG) º SÉH,(á bôdg) º SÉH É«لëe ±hô ªdGh áæ«ø ùلd º SÉH ª ùªdgى AõédG ædgقtƒش âلªشt ɪc )الدبو سة( وهي غرفة الن ساء كما يلحظ ÖfGƒédG øe ßM É d Éc áæ«ø ùdg áeóقe CG øe áæ«ø ùdg»a ÉãªdGل Ñ S»ل a لى,á«dɪédG êéàdg øe áfƒµe É àeóقe CG óéf áéæ dg ƒf, ShDhÉ dg ôféw SCGQ øy IQÉÑY ƒg òdg. àeóقe»a ø«fôbh : ôhéédg ídéصu AÉ«MEG ùeسق IôgƒL UC Gصل» á áæ«øسùdg iôcòd IQÉëÑلd ɪjôµJh SGƒÑdGسل É æàe Yلى GƒfÉc øjòdg سنغافورة لي س فقط على خطوط التجارة dòcك ɪfEGh,á«îjQÉàdG ôjôëdg ôwh ájôëñdg AÉæàbG»a Ñ ùdgق É d Éc»àdG ádhódg É fƒµd âøشûàcg»àdg á ù«øædg RƒæµdG øªضv É Mم GلCم áæ«ø ùdg áñméصuh KƒJ»ق»a IQOÉѪdG dpك ±Éشûàc G RGôHEGhه. QÉëH G ShسFÉل IôgƒL ƒwل Ñjلغ :ÓFÉb ôhéédg ìôشth ºJ óbh ôàe6. 5 É ضVôYh kgôàe 18 ùe ق ºJ ÖشûîdG øe ìgƒdcg Góîà SÉHم ÉgDhÉæH ±É«dCG øe áyƒæصüe ÉÑMل á SGƒH É µ«ñشûj ô«eé ùªdg Góîà SGم ho øe LQÉædG»ل, QÉéشTCG ÑdGراغي hcg وذلك بما يماثل صناعة ال سفن óbh, OÓ«ªdG SÉàdG ôقdg ÉHEG àdgقل» ájó ÓNل âeóîà SG áلmq ùe ق IôgƒL FÉ Shل àdgقل» ájó ájôëñdg ámóªdg óîà ùjم âféc»àdg õjõ J ±ó H dphك OÓ«ªdG SÉàdG ôقdg»a ɪc,É ق«KƒJh áªjóقdg QÉëHEلG FÉ Sƒdل º ØdG»a âeóîà SG»àdG á ù«fôdg áyôشtcلg CG, ÉàµdG Tɪbش øe Éjhój â æصu áæ«ø ùdg ájƒféãdg áyôشtcلg H ض Góîà SGم Éض jcg ºJh áyƒæصüªdg S ف øe îædg»ل. ùeسق IôgƒL ó«s øh ídéصu É ÑقdGh QÉëÑdG VôYhض IôgƒL{ áæ«ø S øy É«قFÉKh ɪل«a ôhéédg É àلmq øy dpك ÓNل ÉKóëàe z ق ùe»a áæ«ø ùdg áلmq fg لقâ Ébل: å«m É îjqéjh»a IQƒaÉ æ S degى Uhhصلâ 2010ôjGôÑa øe 16 âض b å«m ùøf É dgم øe ƒ«dƒj øe ådéãdg ø«m»a,kéeƒj 68 ÜQÉقj Ée aق ôëñdg»a Éeƒj 138 áلmôلd áلeéµdg IóªdG âbô à SG Ée CG) kéjôëh kó«e 3580 É dón â bh äaélh (Gôàeƒل«c 6630hCG e»ل 4119 OÉ jل GلUCصل» á áæ«ø ùdg iôcòd kaé«meg ùe ق IôgƒL GƒfÉc øjòdg SGƒÑdG ل IQÉëÑdG لÄdhCك ɪjôµJh ôëñلd ûyشق º Ñ S»ل»a Gƒض bh É æàe Yلى kéق«kƒj JGP óëh hôشûªdg ûjhشµل,ôø ùdgh k髪لyh ké«æ e ké«aéقkh QÉëHEلG ïjqéàd jô dgق á«ñ شûdG JÉKhQƒeh ájqéض ëdgh áل«ªédg Yلى áæ«ø S EG degى Gô«شûe HGƒàdGhل, ôjôëdg ôw øe á«fé ل S ájó c âeób ùe ق IôgƒL SƒHÉb É ل ùdg ádóédg ÖMÉصU Iôض M ód ÉYQhه, ˆG ØM,º ªdG ó«s øh degى äébó d kgôjóقj üdgصjóق, QƒaÉ æ ùdg Ö شûdG QhOh øjóلñdg ø«h áªféقdg á«hééjeلg hé àdg,é ØFÉXhh ÉgQGhOCG Qƒ J Yلى ªYل áæ«ø ùdg ÉjQÉصU óîà ùjم á«féª dg øø ùdg âféc CG ó Ña QGƒصU ákók Góîà SGم degى Uhصلâ ómgh óقa ûdgشµل å«m øe ÉeCG,Iô«ÑµdG øø ùلd QÉصüdG Éc Tشµل òncéj á قdG U Gصل»a òncéàd É Ñ«شûJ áلmôe äcgóh ºK,É b Ñbل É لµشT qصüj ÉjóYOÉصüJ ô µdل CG ɪc, «ëe ôncلg øy àîjلف ƒw ákóãdg GƒædG øe ƒf. GôشûdG ºéMh Qhóلd Éقah YGƒfCGh Gô ûdg GôشûH øø ùdg CG»fÓ«dG OƒªM jh ض»ف Gô f áyôشt G IOÉjõd GƒLÉàMG ºK,ó«Mh ákók âëñصucéa,áæ«ø ùdg ºéM OÉjOR (»ªلb GôشT) h (Oƒ dg GôشûdG)»g áyôشtcg íñصü«d Oó dg OGORG ºK,(ô«صüdG GôشûdG)h ákóãdg degى áaéضveلéña,áyôشtcg á ùªn GôشT)h (Ö««dG GôشT) VCGض»ف IQƒcòªdG ájgóh òæe ƒ«féª dg ±ôy óbh (â««côàdg Hôe GôشûdG Éch,áلjƒW äéaé ùªd QÉëHEلG»àdG ܃ شûdG áaéc iód Gôشûàæe Éc ûdgشµل, áلmôªdg âféc ºK,ájôëÑdG ámóªdg â SQÉe»a ûdgشµل, åلãe GôشûdG íñصucg å«m,á«féãdg Iô«N G áلmôe»gh Iô«NCلGh áãdéãdg áلmôªdg, ɪY»a øø ùdg áyéæصu Qƒ J MGôeل øªضv ádgrg á«ø«c»a ô«µøàdg degى IòNGƒædG ô ضVG Iõ LC Gh ä B G Qƒ J áæ«ø ùdg äbلg âaôy :»fó«dg íضvhgh å«m øe Qƒ àdg øe IOó àe MGôeل É Jõ LCGh å«m XƒàdGh»ف, ºéëdGh ûdghشµل á«æقàdg É Jõ LCGh áæ«ø ùdg äbلg øe ójó dg âaôy,é egóîà SG ádƒ S Yلى óyé S ɪe É«æقJ GQƒ J øe OGR ɪe,IòNGƒædGh IQÉëÑلd É لªY ô«ù«jh äéæëشûdgh K GقÉل aq ùjh»ل,é àyô S. GôشûdG ámé ùe IOÉjRh,Iô«ÑµdG áæ«ø ùdg äbلbg H ض âféc ûdgشµل üîjص ɪ«ah ÜÉشûN G b óæy» «Ñ dg É لµشT òncéj CGóH Égó H ÉeôØdGhل, QÉصüdÉc É Ñ«côJh É «ëe ƒwل»a êqóàdg»a øø ùdg ÉqæصU»a óyé S ɪe Ø S Gل, degى YCGلى øe Óãe ÉeCG. QÉصüdG Yلى Ñ æjق ÉëdGل Gògh É JÉÑK áaéضveéh ɪéM ôñccgh ƒwcgل íñصucéa ÉeôØdGل å«m øe GôشûdG Qƒ àd áé«àf d ø«à b Gòg Góîà S Gم,»dÉàdÉHh,ºéëdGh Ö«côàdG âëñصucg óbh Éægك H ض ºéM»a IOÉjR ô«aƒj»a óyé S ÉeôØdGhل, QÉصüdÉc äbل G øe ôñccg ᫪c»déàdéhh Gôشûلd ôñccg ámé ùe,áæ«ø ùلd agódg AGƒ dg dòcك Tشµل Qƒ J â«ñãj Yلى óyé S É ªéMh É JOÉeh IÉ SôªdG IƒقH áæ«ø ùdg ɵMGhم ag ضل. üîjص ɪ«a ÉeCG XƒàdG»ف UÉëdGصل Qƒ àdg ªa»a áeóîà ùªdg äbل G Iõ LCلG øe Oó d,( ɵ ùdg) Góîà SGhم GôشûdG ûdgشµل Ö µªdg )المثلث غير المكتمل( بال ضافه الى وجود áæ«ø ùdg ø H»a FÉض Ñلd ᫪ëªdg RÉîªdG aòقj òdg ôëñdg É«eه øe ÑdGلل øe É àjéªëd º SÉH É«لëe áahô ªdGh QÉ ecلg hcg êgƒecلg OƒLhh,ájójóëdG» SGôªdG OƒLhh,(øîdG) غرف خا صة للن ساء )الدبو سة( الى جانب É ض H íñصucg óقa áæ«ø ùdg ºéM»a IOÉjõdG øeh, FÉض ÑdG øe øw (500) ƒëæd ùàj áل ÑdG áæ«ø S,øØ ùdg øe áلmôªdg ògه áلãecg. ƒñæ ùdgh»yƒشûdgh áéæ dgh á«fgƒ dg ägqé«àdg á«féª dg øø ùdg CG degى»fó«dg OƒªM QÉشTCGh É àلmôe»a óîà SGم Qƒ àdg øe áãdéãdg áæ«ø ùdg IôNDƒe âëñصucgh,é «a Qɪ ùªdg»àæ«ø S áصuénh,ájôfgo hcg ûdgشµل á Hôe á bôdg áق æe ãªjل å«m áل ÑdGh áéæ dg IóFGR ìgƒdg OƒLƒd dphك,qéëh G AÉæKCG áلµشûe ôjôéæصüdg ájqél ø«h Ée ògه,äé૵dgh AÉæKG á«ñféédg ìéjôdg É H üjص óم ìgƒd G Tشق dhلق ضAÉ,ÉgQÉ ùe áæ«ø ùdg Yلى ògه á«ñشûn b øø ùdg ÉæصU ±ÉضVCG,áلµشûªdG óyé ùj ägaéæëféh â æصu OÉæédGل, ª ùjى ôkcéàj»déàdéhh á«fgƒ dg ägqé«àdg ÜÉ«ùfG Yلى.øØ ùdg áyô S 73 72

38 øسùm îdgل»ل: degى ±ó j ÉLô ªdG UGƒJصل äéaéقãdg OQhم É«LC Gل ø«h Iƒ dg,áلä SCلG øe ô«ãµdg º jód QÉKCG Ée,QGhõdG áhqéضv ádhóc ɪ d QÉض ëdg ª dgق ùµyh.ïjqéàdg ɪYCG»a ájqoéæédg»a ᫪ SôdG áªcqéشûªdg ÖfÉL deghى Éض jcg TشQÉك,áaÉقãdGh çgôàdg IQGRh»a áلãªe óæµdg OƒªM øh ø ùëe QƒàcódG øe cل ôyéشûdgh ôéëdg ó«s øh óªëe IOÉ Sh. ÉLô ªلd ±ƒ«ض c Thô ªdGش«, ø ùm á«fóقy ájdhq : óæµdg ø ùëe QƒàcódG jقƒل É«ùdG òg»ah»aéقãdg UGƒàdGصل QÉWEG øªضv»jcéj ÉæàcQÉشûe,»Hô dg è«لîdg hódgل»a áaéقãdg äé ù SDƒe ø«h Éقah,áØلàîªdG OƒaƒdG ø«h äéfrgƒàdg OÉéjEGh áëfé S áصuôa»gh.᪠æªdg á édg ájdhôd Gò H ±ô àdgh AÉقàd G ÜÉàch ø«ãméñc Éæd í«àj iƒà ùe Yلى IRQÉÑdG Aɪ SCلG øe ô«ñµdg ºµdG ùj ى òdg ájqoéæédg ÉLô e»ah,ºdé dg ÉbÓ fg,iôصué ªdGh çgôàdg ø«h èeódg degى»a»aô ªdGh»aÉقãdG bgƒdg äé«ض àقe øe»ah,iô«ãµdg äéضvhô ªdG Jلك ó ùéjه,ól øy ÉHCG GلÉ«LCل É àkqgƒj»àdg ±ôëdg ᫪édg IôcGòdG É à ØM»àdG ƒæødg»ah á ëd cل»a É ùfeلg GóLƒH â ÑJQGh º«قdGh ó«déقàdgh ägoé dg»ah,ié«ëdg øe ÉæaGôYCG øe Ióªà ùªdg GلUCص»لá á«yéªàl G æëdg»ف. ÉææjO A OÉÑeh á«hô dg deghى áëælcلg ÖfÉL áصüصüîªdg WÉæªdق è«لîdg hódل áصüصüîe áëælcg Éægك áµلªªdg ôصüe ájqƒ ªL»gh áø«ض dg ádhódgh,»hô dg É dgم. Gòg á«hô dg ìéjcg PEG,ô«Ñc ÉÑbEÉHل áæ ل ùdg ìéæl» M óbh á«kgôàdg ƒæødg øe ÖfÉL IógÉشûe Qƒ ªéلd äéwƒ îªdg Vô eض ÖfÉL degى,á«féª dg ÉÑbEG ìéæédg ó شT ɪc.áªjóقdG á«féª dg ÉLGhQ Jلقى»àdG á«féª dg iƒلëdg Yلى Gô«Ñc GلTCشقAÉ ø«h Gô«Ñc hoل»béhh ájoƒ ùdg»a.»hô dg è«لîdg Uصلى»ÑædG ádé SQ â«mh Yل» ˆG ºل Sh degى QÉ fcg ëe âféµa,ô«ñc ɪàgÉHم ɪY gcgل QÉ fc G âøلj ɪY gcل (ﷺ)»ÑædG ádéسsq.. ájqoéæ G IÉ«لهG Ñf ÑYhق çgîdg ìhôh VÉŸGض«ó شûjh,âbƒdG GƒWل QGhõdÉH è j Gó«ªdG äébhcg»a ɪ«S øjoéjôªdg øe ÓFÉg ÉقaóJ É àc G álqo degى äó dg»ah IhQòdG,Ö ùëa ÉLô ªdG bƒe»a ù«d ÉMOR Ghم, و إانما في ال شوارع الم ؤودية إاليه رغم ات ساعها,äGQÉ«ùdG bgƒeف»ah,á«hé «à S G É à«féµeegh»àdg eé ùbcgh ÉLô ªdG ÉcQCG øy géf»ك äó«شt Yلى àîeلف ó ùéj á«kgôj iôb áä«g É «ضVÉe»a ájoƒ ùdg á«hô dg áµلªªdg WÉæeق ɪd á Sƒªلe á«bgh IQƒصU Jhقóم,ºjóقdG º JÉ«M»MÉæe àîeلف»a OGóLCلG Yل» Éc.á«eƒ«dG ïjqéàdg iôj CG ôfgõلd øµªj á قÑdG ògه»a,a»شt cل»a,ié«ëdéh Éض HÉf É bgh û«jhش ájqoéæédg VQCGض ÉæJhم ùjسøà»ق ø««déààe ø«yƒñسscg ióe Yلى IÉ«ëdG è«éضv Yلى ájoƒ سùdG á«hô dg áµلªªdg»a á«îjqéàdg á قÑdG ògه AÉض a ô j òdg VɪdGض«ÑYhق çgôàdg Ñfh ض øض àë«d Éصü«صüN óycg òdg ÉLô ªdG Gó«e»ah,áë«سùØdG á«æødgh á«kgôàdg äé«dé ØdGh á ûfc G àîeلف Uص» óه Éc òdg dلvéªض«á jóh á«egqƒféh IQƒصU óسùéjh,áقjô dg,égqé bcg àîªhلف á«hô dg IôjõédG»a ±ÓسSC G û«j.ó«لàdg ÉgOGóLCG VɪHض«á«dÉëdG É«LC Gل Hôjh VÉjôdGض :øjƒµàdg 75 74

39 :»Ñ«à dg É e ÉLô ªdG º سSCG ácqé ûe õjõ J»a ÉgQƒض M ÓNل øe ICGôªdG JGQhO»a RQÉÑdG : óæµdg øسùëe óbم ÉLô ªdG É«fÓقY ÉMôW üàjصل Xل»a á«dhódg äébó déh ᫪dé dg ä ƒëàdg äé«dé ØdG»a ø«cqéشûªdgh øjƒyóªdg ìôàقjh. ƒjoƒ ùdg ƒøقãªdg ºg áلeéµàe Mلقá»Ñ«à dg É e IQƒàcódG ájoƒ ùdg IôYÉشûdG ÉeCG Gòg»a ájoƒ ùdg ICGôªdG äƒصu ãªjل»àdg áل ùل ùh ÉLô ªdG ôe :âdéقa ÉLô ªdG,ø«KÓãdGh iómeلg JGQhO»a ägqƒ àdg øe çgôàdg ßØM»a ãªàjل» SÉ SCلG aóg Éch ø«h Ée ªéj»dÉàdÉH ƒ a.áaéقãdéh AÉØàM Gh CG LƒJ Éægك Éc óقd.ôضvéëdgh VɪdGض«ø«ãMÉÑdGh AÉHOCلGh ÜÉàµdG øe OóY ôñccg ºض j ÖfÉL degى,ä ÉéªdG àîeلف»a,ø«øقãªdgh AGƒ S,áØلàîªdG ÑfGƒLh çgôàdéh ɪàg Gم äéyéæصüdg àdgقل» ájó àîªdلف ájhó«dgh WÉæeق É îjqéj RGôHEGh ájoƒ ùdg á«hô dg áµلªªdg»aéقãdgh»yéªàl Gh QÉض ëdg É قªYh Mلقá ÉLô ªdG ó ùéj»déàdéhh.»æødgh QÉض ëdg LƒdG RGôHEG»a º ùj áلeéµàe.ájoƒ ùdg á«hô dg áلµªلd ácqéشûe õjõ J»a Éض jcg ÉLô ªdG ºgÉ S óbh RQÉÑdG ÉgQƒض M ÓNل øe,ájoƒ ùdg ICGôªdG É«Yƒf Qƒض ëdg Gòg íñصucéa, JGQhO áaéc»a ÉjOƒ ùdg AÉ ùædg øe OóY áaéض à SG ÓNل øe ôµødgh ÜOCلGh áaéقãdg Mقƒل»a äóyéødg. ÉLô ªdG äé«dé a»a ácqéشûªلd äé Lh ìôwh ô«ñ àلd áméàe ájôëdéa, ùªj ù SCG ahق ᫪لy á«é æeh á«yƒضvƒªh ô ædg.aéæñdg QGƒëdG ø ùm jقƒل»ª«æàdg ÖfÉédÉH àj لق Ée»ah SôëdG IQGRh ª æj ÉLô ªdG Gòg îdgل»ل: ÖMÉصU øe cل dƒàjhى, Oƒ ùdg»æwƒdg,ˆgóñy øh Ö àe ô«ecلg»µلªdg ƒª ùdg É«ل dg áæéلdg ù«fqh»æwƒdg SôëdG ôjrh»dé eh,áaéقãdgh çgôàلd»æwƒdg ÉLô ªلd ÖFÉf, ôéjƒàdg ø ùëªdgóñy øh õjõ dgóñy áæéلdg ù«fq ÖFÉfh»æWƒdG SôëdG ù«fq,áaéقãdgh çgôàلd»æwƒdg ÉLô ªلd É«ل dg Éaôشûjh, ÉLô ªلd áeé dg á SÉ«ùdG Vhض ó H ÉYم, cل»ah.ájò«øæàdg ÉéلdG Yلى Ö àe ô«ecلg ƒª S Lƒj ÉLô ªdG AÉ àfg á LGôeh ÉéلdG ûjشµ»ل IOÉYEÉH ˆGóÑY øh º««قàdG á«h áقhé ùdg JQhO»a ÉLô ªdG.áeOÉقdG JQhO»a ÉLô ªلd OGóYEلGh :ÓFÉb ãjóm îdgل»ل ˆGóÑY ø ùm ºààîjh AGôLEÉH fقƒم ±ó dg Gòg ëjق»ق LCGل øeh ª ùjى Ée IQƒشûªdG)`H (á«aéقãdg Yójى»àdG IòJÉ SCG øe ÉصüîشT 60 degى 50 ÜQÉقj Ée É «deg ø««eóyeلgh AÉHOCلGh ø«øقãªdgh äé eéédg ƒcôàشûjh ÉjCGم ákók Ióªd ƒ ªàéj øjòdg,áeoéقdg IQhóلd»aÉقãdG èeéfôñdg Vhض»a Éjò«ØæJ»æWƒdG SôëdG QhO ƒµj»déàdéhh فقط فالذي ي ضع الت صور للن شاط الثقافي á«aéقãdg äé ù SDƒªdG e hé àdéh JقÉم»àdG á«hocلgh ᫪joéccلgh ᫪«ل àdgh àîeلف»a.áµلªªdg ÉقH øh ˆóÑY ªdGلك Éc îdgل»ل: ø ùm jh ض»ف ÉLô ªdG Gòg»dƒj,ˆG ªMQ,õjõ dgóñy,áصuén ᫪gcg,ó لd É«dh Éc ÉeóæY Ñbل CG íñصüj CG,ɵلe لfC eé àdgل»a ájdhq jód Éc ô ædg H ض,Ö ùëa ÉfÉ ùfcg fƒµh É ùfeلg e äéaéقãdgh ÖgGòªdGh ÉjOCلG ±ÓàNG øy Ée Gògh,±É«WCلGh GôYCلGh äé LƒàdGh Gòg Éc ÉjCG,ôNBلG ƒñbل ƒ Øeم»a üàîfصôه.ônbلg ªdGلك ɵa MGôdGل, GôKه, ˆG Ö«W øe ÉLô ªdG Gòg ƒµj CG JÉYق Yلى òncéj»fé ùfeلg ±ó dg Gò d ù SDƒJ»àdG ôhéæªdg ºgCG ônbلg ƒñbل degى»egôdg ÑædG»ل, QÉض ëdgh æªdgh لقäÉ âhgƒãلd Éقah äéaéقãdg êréªjh.áaéقk µdل ØM,õjõ dgóñy øh ɪل S ªdGلك øedƒeh ÉLô ªdG Gò H Éض jcg ºà e,ˆg ƒgh,á«eé ùdg agógcgh ájqéض ëdg àdé SôH É ªYój feg Hل,Iô«ùªdG ògه UGƒjصل BلG.ô«ãµdG É d jh ض»ف Yلى ƒëàøæe ÉæfEG QɵaCلG IÉØc ôàëfhم cل ìô dg Gòg e ÉæقØJG AGƒ S,ô ædg äé Lh ônbلg ƒñbل ƒg Éæ ªéj ɪa, e ÉæØلàNG hcg ÉæfÉWhCGh ÉæJó«قY âego Ée QÉ«Nه, GôàMGhم GƒdGR Ée òdg º FÉæHCG øe hcg IÉ«ëdG ó«b Yلى ëjتفظون بهذه الأنماط.» Ñæj Éægh :ÓFÉb îdgل»ل ø ùm jh ض»ف áaél IÉ«M ƒشû«j Gƒfƒµj ºd º fcéh jƒæàdg âféc ɪfEGh,á«ل ùàdgh «aôàdg Ñ Sل øe á«dén GƒdCلÉH IôNGR á«ñ شT äékhqƒeh ƒæa º jód ájqoéæédg É æض àëj,áøلàîªdg GhلTCشɵل á«æødgh á«ñ شûdG ôødg ÓNل øe ƒ«dgم áygqõdg ÖfÉL degى á«ñشûîdg äéyéæصüdgh á«yéªàl G IÉ«ëdG ôgé e»béhh áyéæصüdgh.á«aéقãdgh ájoéصüàb Gh»Hô dg çgôàdg ÜÉ ùm Yلى ù«d Gògh SÉ SCلG õµjôªdg ó j òdg,»eó SEلGh É ªgCGh, H ôîàøf òdg âhéãdg çhqƒªdgh Ió«ق dg A OÉÑe á«eó SEلG æëdg»ف ÉææjO º«bh ÉæلJÉ SQ»g»àdG cل»a Lh»ل. øer ±ó dg ÉeCG :ÉëضVƒe îdgل»ل ø ùm Oô à ùjh»a ãªà«aل ájqoéæédg ÉLô ªd»fÉãdG ºdÉY»a û«fش BلG øëæa,äéaéقãdg UGƒJصل «deg ùj ى Ée Gògh,IOó àe äéaéقkh ómgh äéäe IƒYO ÓNل øe,éjƒæ S ÉLô ªdG ºjóقJ»a º ض H ûjشqéك øjòdg ø«øقãªdg ônbلg ÑdGh ض äé«ùecلgh äôضvéëªdg ìô j Ée e YÉØàdGhل Qƒض ëdg ÓNل øe á«aéقãdg äghóædg»a JقÉم»àdG ájôµødgh ºقj òdg óæødg»a ±ƒ«ض dg «a Jلك hcg É«سSÉسSCG Éaóg á«aéقãdg áæéلdg ù«fôh Éض jcg âقàdg øjƒµàdg òdg îdgل»ل ˆGóÑY ø ùm ÖjOCلG ÉLô ªلd òæe ÉLô ªdG ±GógCG øy AóÑdG»a çóëj Éaóg d ÉLô ªdG Gòg :ÓFÉb ù«scéj»a øëæa GلÉ«LCل. UGƒJصل ɪ dhcg, É«SÉ SCG hoل è«لîdg Éfó شT ƒëàdgل»a á jô S IôØW ø«h á «b çhóm bلق Éæjódh»YɪàL G»àdG áyqé ùàªdg IôØ dg ògه ÖÑ ùh GلÉ«LCل, ºd GPEGh.ºdÉ dg»a á قH CG»a çóëj ºd GQóàfك ògه OôHم IôØ dg H ض UGƒØdGصل üøjصل»àdg GلÉ«LCل, ø«h É«LCGل âlôîd áµلªªdg»a AGƒ S,ÉÄ«شT É aó SCG øy ±ô J á«é«لn ádho CG»a hcg ájoƒ ùdg á«hô dg á ù«fôdg ±GógCلG ºgCG øe Éc dòdك.iôncg øe GلÉ«LCل, ø«h Iƒ dg OQم ÉLô ªdG Gò d,øeõdg øe à ùjق á«kgôj ájôb OÉéjEG ÓNل,»é«لîdG ªàéªdG»a á«øædg IôØ dg Ñbل»àdG IÉ«ëdG É ùfcg GلÉ«LCل ògه iôj å«ëh ±hô dgh,é ÑfGƒL áaéc»a AÉHBلG É شû«j Éc ƒ SQɪj GƒfÉc ch»ف,é fƒ LGƒj GƒfÉc»àdG Tشàى»a º JÉ«M ch»ف,égôgé eh É «MÉæe ájôb»a ólh Ée Gògh,º JÉbhCG jق ضƒ الجنادرية التي ا ستوعبت جميع أانماط الحياة GƒقH øjòdg øe SÉfCG É eóقj,á«yéªàl G. ªLCG ºdÉ dg»àdg»àdg ägôضvéëªdgh çƒëñdg»a»fóشt Ée ìô dg»a ª dgق ƒg ájqoéæédg ôñæe É eóقj øggq CGôقj òdg ÜÉ îdg êpƒªf QÉ«àNGh»LƒdhójCلG É bgƒh IôصUÉ ªdG øggqh çgôàdg.»hocلgh» SÉ«ùdGh üàjصل ÜÉ N ƒgh ëàhل»ل»àdg idhôdg øe ôãccg áلä SCG ìô J»àdG DhôdG Yلى ƒàëj ÉeCGم øëæa Gòd.IõgÉL äéhéleg ª SG ºµëH É«KGôJ É bgh Ö ùàcg ÉLô e áلµªªdg çgôàh üàjصل òdg (ájqoéæédg) çgôàdg øy çóëàf Éægh.áªjóقdG É JQÉض Mh.É«bGh ÉØ«XƒJ ɪfEGh ÉضVôY ØصUƒH ù«d IÉ«ëdÉH ÉWÉÑJQG ôãccلg ƒ تdGم ƒg Gògh ájoéëdg JQhO»a ÉLô ªdGh.IôصUÉ ªdGh ÉضVôY ù«d çgôàdg CG Iôµa ÖYƒà SG ø«kóãdgh á«لñقà ùe IAGôbh õeq VôYض ɪfEGh,ÉjOÉe.IôصUÉ ªdG IÉ«ëdG»a á«aô ªdG ÉaBلd,ø«KóëàªdG Iô«N Ö قà SG É«Lô ªdG ᪠e Aɪ SCG degى ájqoéæédg áñb âëj Éæ ªà SGh àfلقى Éæc GóL FÉ Shل ôñy É HÉ N GلÓYEم ÉMôW Jقóم»gh,áahô ªdG äé«féض ØdGh e ɪ«S,á«dhódG äébó déh üàjصل É«fÓقY á SÉFôdG»a IójóédG ᫪dé dg ä ƒëàdg OƒLh IOÉ«قH ᫵jôe G IóëàªdG äéj ƒلd IójóédG ájdhq ahق bgƒdg IAGôb ƒµj CG æªàfhى.öegôj ÉæbEG héëjل á«sé«s ájdhq ahق ù«dh á«fóقy.» SÉ«ùdG É HÉ îh ônbلg 77 76

40 á «قd ƒñæ SCGل á«æسsƒëdg Sسل É âæh ádƒn å«m ƒñæ SCGل) á «قd) ájghôdg GƒæY ô S òdg üeص Øى É dén áæhbg»g É«SBG CG íض JCG اأغت صب اأخته )زليخا ) بعد اأن أاثارت غ ضبه õ«éj å«m ø«æédg øe îàdgلüص øe k óhh É à«صüîشt CG EG dpك»côàdg ƒféقdg É d É àæhcéh ßØàëJ É ل L É fgƒøæyh IOôªàªdG çóëdg Gòg Éeh á ق«d ª ùeى É àلfé d àd ض»ف في الرواية اإل ر سالة اإلى اأن ظرف عابر غير مرغوب فيه قد يحول الحياة اإلى جحيم وتاريخ îàdgلüص øµªj Oƒ SCG dòdك IÉ«ëdG ióe æe Qóقj ºd æµdh ɵjôeCG degى üeص Øى ôlég»àdg AGOƒ ùdg á قædG ògه øe îàdgلüص Yلى æe ámôødg âbô Sh âféc ɪæjCG MÓJق âلx CG EG ƒñæ SCGل degى OÉY ÉeóæY æe Éc ɪa»a º ùdg d SóJ CG áªéæªdg àncg e Øàjق øe îà«dلüص É Ñëj»àdG ájqƒشté dg IhÓM CG» SÉf Tشüîص«ûHشµل óhcلd ïjqéàdg dpك øµªj h óhcلd º àلféy»a S» ل ïjqéàdg Gòg. aòm á«ضvéªdg GلÉjCم iómcg ôéa»a ájghôdg â«fcg GPEÉa æªdg ÖÑ S áhéleg Yلى ôãycg ºd øµdh øeqcلg ø«h á«îjqéàdg äé뫪لàdg ÖÑ ùh âféc É æªd p±éc ÖÑ S Gòg CG óقàycg Óa GhلGôJCك áøddƒªdg óضv â aq»àdg dgق ضÉjÉ áصuénh â ق SCG لC VɪdGض«e çgómcg øe Ögòj Ée يكون حرا ما أان ي صبغ ب صبغة التاريخ غير HÉbل ô««àلd dpك âdƒm áñjéµdgh degى ïjqéàdg QóصüªdG»g â ù«dh»fghq ÖdÉb àdلك ó«mƒdg eóy hcg É àëصu øy ô ædg H ض äéeƒل ªdG Gƒæ dg jقƒل ɪc»bÓNCG ÖÑ ùdg Éc GPEG ÉeCG فل اأرى في الرواية تلميحات غير اأخلقية واأن»a Iôaƒàe iôncg ÖàµH QÉقJ É fcéa äólh cل áëل SCG»gh «ÑdG òaéæe ÉHhلüNCص Iôeóe. áقggôªdg ø S»a ºg øªd»a ÑH ض º ض H ø«æk G ábóy Yل» âæñfcg ájghôdg»a» SÉ SCلG QƒëªdG ƒg»déëdg âbƒdg ᫵jôecلg IóëàªdG äéj ƒdgh ƒñæ SCGل âféµa ƒc á«sé SCG çgómcg É «a äqgo øcéecg (øeqcلgh ( GلGôJCك ø«aô dg øwƒe ƒñæ SCGل ôlég òdg ɵªdG» a IóëàªdG äéj ƒdg ÉeCG Oô S»a AÉL ɪc ºgô«é J Iôà`a øeqcلg «deg å«m ƒñæ SCGل øe ájgóñdg âféµa áñjéµdg É«SBG dgلق» á É «a äódh»àdg ±hô dg âkóm øhcلg üeص Øى ±hô dg Jلك LCGل øe ôlégh âøbƒjh ɵjôeCG degى»éfgõb áلféy»a ó«mƒdg å«m ɵjôeCG»a øeõdg øe Iôàa ájghôdg álhr âæhh»æeqcلg ÜCلG áæhg TƒfÉeQCGش áلféy iôncg Iôe çgómcلg äoéycg»àdgh üeص Øى hé SCɪdG ÉgOGóLCG ïjqéj ûµàdشف É«côJ degى áäléøªdg äéjé ædgh ôñccلg çgómcلg å«m É àdén É ecgh É«SBG dgلق» á ô S âøشûc»àdg»àdg á«dƒñæ SCلG»éfGõb áلféyh (Éî«dR) áøلàîe äé«صüîشth H قل» äé OGôaCG øe ƒµàj øy áøلàîe áä«h»a TÉYش É «a Oôa cل CÉch kéfé«mcgh»méñصüdg Qƒ ØdG EG º ªéj ônbلg áلfé dg Jلك ÓNل øeh iôncلg äéñlƒdg H ض øy ô«ãµdg ûµjشف CG TƒfÉeQCGش âyé à SG øeqcلg ÉgOGóLCG ïjqéj Mhق»قá ch»ف QRÉéªdG ɵjôeCG degى ÉشTƒشT á«æeqcلg É JóL äôlég تاركة ابنها وزوجها رغم حبها لهم وق صة ó H CÉéلe»a É «لY ôãy òdg»côàdéh É LGhR øe äéªa É àلféy Iôég AÉæKG áلféy ûàfgشلé à ûµhشف ájghôdg â àfgh,é«m øe É«Mh äée äóقa áñàµe øe ôãccg»a É æy âãëh CG ó H ómcg»æ لHCG CG ó H káصuén É «لY Qƒã déh GلeCل CG ùyh ى Yل øµdh áyƒæªe É fcéh ø«féñdg ølô«a áñàµe»a démq M ób ßëdG ƒµj وهي المحطة الأخيرة في البحث وعلى الرغم áaéقãلd ølô«a»a ôñccلg Ö«صüædG CG øe á«fhôàµdeلg ájõ«لéfeلg ÖàµdGh bل»ل OóYh áî ùf CG EG á«hôy ÉÑàc ªëjل ±ƒaôdg øe CG ɪHh QÉ àfg»a âféc ájghôdg øe Iô«NCG LƒJ ÉgOƒLh øe kgóccéàe øµj ºd Ö SÉëªdG äô شTh OôdÉH»æ«JCÉ«d eéyل øe لôãcC GDƒ ùdéhل âلé S»fCÉH aق ù«d kgrééfeg لfC «Yلى äôãy ióªdg ô«صüb Éaóg fƒc Ghó j Gò a ájghôdg Hل لÉ fc H ض»a äéyƒæªªdg áªféb»a âféc áªféقdg ògه øe âlôn É feg EG äéñ൪dg. dلقiagô ôaƒàªdg áªféb»a íñصüàd òdg ÖÑ ùdg áaô ªd áشû àe âæc Mق»قá á«côàdg áñjéµلd ƒñæ SCGل á «قd ájghq L ل óªëe QƒàcódG á«hô لd É ªLôJh TشÉaÉك dcg»ف ûjhqoش H ض iód áyƒæªªdg ÖàµdG áªféb»a jقéل ɪch iôncg»a áméàe ɪæ«H äéñ൪dg كل ممنوع مرغوب فكان هذا سببا كافيا ل سبر اأغوار الرواية بكل لهفة وتمعن اإ ضافة áhéàc»a áñjéµdg àé àfg òdg ܃ل SCلG degى ájghôdg ájgóh»a ÑMل â ضVh É fcéµa ájghôdg H üjصل CG degى Ñë ùh CGóÑàa ÇÉقdG H à«d لق áeoéصüdg äcéléøªdg å«m äéëøصüdg ônbg degى Yلى iƒbcg âæµa,á bƒàe ô«dgh ôjك õæªdgل»a ájghôdg âëñصucéa Ió«Mh aq»ق«âãëh É ªéM ôñµd øµdh ɵeh ÉeR cل»a IôaƒàªdG áî ùædg äólƒa ké«fhôàµdeg É æy CG EG»æe Éc ɪa ônbg ºLôàªd ké«fhôàµdeg ÉeóæY É àfgôقd äéëøصüdg ôjƒصüàh âªb øµdh ÜÉàµdG øe IAGôقdÉH ±ô dg íª ùj Iôãµd ºgóقàfCG âæc øjòلd óقæلd Qóصüe âæc dل JÉف º egóîà SG bcg ضfCÉH º æe kéæx»a ôشtéñªdg åñdgh äéشt ÜÉæ ùdg Yلى»àbh»a»àjGóH É e âféc dòhhك, GلGôéà ùfeم øe ô SCG É fcg äólh»àdg á«fhôàµdeلg IAGôقdG. QƒdG IAGôb áñjôقh â ù«d á«æer Iôàa»a ájghôdg ìhq ܃éJ òdgh GhلGôJCك øeqcلg ïjqéj å«m Ió«H h Ihófh,z»Hô dg ºdÉ لd» SÉ«ùdG ó شûªdG É«LƒdhójEلGh IôصUÉ ªdG á«hô dg ájghôdg{ IôصUÉ ªdG á«hô dg ájghôdg{ Ihófh,zäGOÉ شT{ äghóædg H ض äõcq ɪc.zóقf{ É«LƒdhójEلGh áµلªªdg{ Ihóf ãeل Oƒ ùdg CÉ ûdg Yلى Ihófh zلñقà ùªdg ±ôشûà ùj ájdhq :2030 Ihófh z»æwƒdg OÉصüàb Gh :2030 áµلªªdg{,z2030 áµلªªdg ájdhq»a á«yéªàl G OÉ HCلG{ AƒضV»a Oƒ ùdg GلÓYEم } à ùeقñل Ihófh.z᫪bôdG IQƒãdG äé«صüîشt çók É dgم Gòg ÉLô ªdG ôchم ºgh Oƒ ùdg ó شûªdG»a ájoéjq á«aéقk cل Yل«, óªëe øh óªmcg QƒàcódG»dÉ e øe IPÉà SCلGh ûdgشñ»ل«, øªmôdgóñy QƒàcódGh.ôbR âæh á«øصu øh ɪل S ªdGلك ø«øjôشûdg ø«eôëdg OÉNم ó«ùdg ƒª ùdg ÖMÉصU Qƒض ëhh,õjõ dgóñy ádól øy áhé«f,ó«s BGل QÉW øh ó SCG øe OóY ÖfÉL degى ÉYQhه, ˆG ØM, É ùdg ÜÉëصUCG ehلƒك AÉ SDhQ ƒª ùdgh ádóédg hódgل, ÜÉàµdG øe á«صüîشt 300 áhgôb Qƒض Mh iƒà ùªdg Yلى øjrqéñdg øjôµøªdgh AÉHOCلGh èeéfôñdg TGhشªàل.»é«لîdGh»Hô dgh»ªdé dg ägoôøªdg øe ójó dg Yلى ÉLô ªلd»aÉقãdG ägôضvéëªdgh äghóædéc áøلàîªdg á«aéقãdg í«صüødg ø«dééªdg»a ájô شûdG äé«ùecلgh á«hocلg ájófcلg øe OóY»a JقÉم,»Ñ شûdGh ᫵jôecلg á SÉ«ùdG{ Ihóf ÉgRôHCG øe,áµلªªdéh ôشûdg ƒëf z ShCلG É ædgم ägoó e{ Ihófh»a É«LƒdƒjójEلG{ Ihófh,z»Hô dg»ª«لbeلg ÉeBGل Sƒeسى: ᫪gcg ÖسùàµJ ácqé ûªdg ÖîædG áléëd Gô f á«aéقãdg QhÉëàلd ƒmل á«dóédg dgق ضÉjÉ á«aéقãdg á ëلdg Jقƒل É à L øe IôYÉشûdG ÉeBGل á«ùfƒàdg Sƒe ى: äéfélô ªdG øe ájqoéæédg ÉLô e ó j áقjô dgh iôñµdg á«hô dg dóh»ل QGôªà SGه Qƒ Jhه UGƒàªdGصل, üjصل ƒgh É dgم Gòg degى ácqéشûªdgh.ø«kóãdgh ájoéëdg JQhO ƒ«dgم,áøyéض e ᫪gcéh ëj ى»HôY ÉLô e»a áléëd Gô f,á«hô dg á«aéقãdg á ëلdg QÉÑàYÉH ±ô àjh Jلàق«CG ájôµødgh á«aéقãdg ÖîædG Yلى É ض H ÑdG ض UGƒàJصل CGh LCGل øe ª J»ق QhÉëàdGh YÉØàdGل øe ójõªdg Nلق HGhôdG ôµødg Gó«e CG PEG,á«dóédG dgق ضÉjÉ ƒmل»a ÉjQƒëe GQhO ƒ«dgم Ö لj CG øµªj ÜOCلGh áercلg CG QÉÑàYÉH,á LGôªdGh óقædgh º««قàdG. SÉ SCلG»a á«aéقk áercg»g BلG É شû«f»àdG ᫪gcلg øe fcg iqcgh ògه ßaÉëJ CG ɵªH.Qƒ àjh UGƒàJصل CGh É FÉقH Yلى äéfélô ªdG eé Tل èeéfôh çgôàلd»æwƒdg ÉLô ªdG CG ôcòdéh ôjól á«hô dg áلªªdéh zájqoéæédg{ áaéقãdgh fg لق,ø«KÓãdGh ájoéëdg JQhO»a,ájOƒ ùdg AÉ HQCلG AÉ ùe agƒªdgق 2017 م, ôjgôña 1 ájéyq âëj VÉjôdGض, ájoƒ ùdg áªصué dg»a 79 78

41 FQÉb degى üjصل fcg Êɪ dg ÜOC G øy Ébل IÒصüقdG áصüقdg OƒJ É ª ÊhQÉشûdG Sƒj ف 81 á«fémhôdg QƒeCلG CG ɪc á«é«لîdg hódgل IOƒLƒe ôصuéæ dg ògه cل ôë ùdgh äé«ñ«dgh á«لëªdg áä«ñdg øe Ióªà ùe»gh ájghôdg»a ôø ªdG Oƒ ùd GRôdG óñy ºل ªdG ájghq»øa øedƒj jôaق Éæghك dpك, á MÓe 浪jك QƒëªdGh,ÉgAÉ deg ójôj ônbgh äé«ñ«dg ò Hه.øØdGh ÖëdÉH ÑJôe»fÉ ùfeg ô«ncلg»féª dg ÜOCلG ábóy ƒmل GDƒ Sل Yلى Ö«éj» bgƒdg ܃ل SCلG Éc :ÓFÉb á«hocلg SQGóªdÉH áصüقdgh ájghôdg»a ájgóñdg»a ófé ùdg ƒg ákgóëdg áلmôe degى ô شûdG àfghقل ô شûdGh âقëdh,áصüقdg H dgقüصüص ÖMCG»ææµdh ƒeóîà ùj AÉHOCلG øe ô«ãµdéa áض eé dg Ö«dÉ SCلG áض eé dg áقjôwh RÉ dcلg Hh ض ÉeóæYh IôWÉîdG Tشµل òncéj dgقüصüص ògه AÉ«à S ÉH ô شûj dòcك É fcéh É ÑJÉc ôñîj Öéj ÜOCلG, H øehcg ôecلg Gògh æeك SÉædG ÉgóشT GPEG ájhé e Iô شûc ƒµj CG æjق ÖJɵdG ÉgÉNQCG Iô شûdG æjق Óa.ÇQÉقdGh ÖJɵdG ø«h üdgصلá واأغلق الوقت بابه في وجه الأ سئلة وفي نهاية»fhQÉشûdG Sƒj ف ôصüªdg ÖjOCلG óccg ãjóm ÇQÉقdG degى»féª dg ÜOCلG üjegصéل ádcé ùe Yلى ûhشàى FÉ SƒdGhل. ô dg äé eéédg ô شTCG øe»gh ájóædƒ dg ój ø«wƒ îe äólhh Gôشûà S G SQóJ»àdG øjòg ëàhق»ق âªbh ɪY áæ ل S øy ±ô àلd áæ ل ùلd»jqéjr ó Hh ø«wƒ îªdg ÜOCلG øy á SGQO ª Hل âªb»hocلg ñéæªdg Yلى âªb ɪc.ájGhôdGh áصüقdgh ô شûdG :»féª dg É jhôj»àdg á«ñ شûdG dgقüصüص H ض é ùàh»ل ájqƒ SCGh á«ø ùلa ÖfGƒL øªض àjh ø ùdg QÉÑc áل«ªl Yلى ÉØëdG øe óh fcg â ù ùmcg øe ójó dg äƒe ó H áصuén dgقüصüص ògه.öلb ô X øy É fƒ Øëj øjòdg GلTCشUÉîص ô«صüقdg QGƒëdG dpك»a»fhqéشûdg çóëj ±ô àdg ɵeEلÉH :ÓFÉb á«féª dg áصüقdg øy,á«é«لîdg äéª ùdg ÉfÉ«MCG òncéj» a É «لY á«féª dg üªdghص لäÉë ÉØdCلÉH ƒلàjh óàªj ëeلféªy É fƒªض eh Égôgƒéa Qóصüe øµdh,á«féª dg áä«ñdg»a QhòLه á«hô dg dgقüصüص Yلى óªà j ܃ل SCلG øy ãjóm»ah,᫪dé dg dghقüصüص áقhé ùdg QhÉëe á HQCG Yلى óªà J É fcg degى QÉشTCG ájghôdg É JÉ«HÉéjEÉH ájqéض ëdg IõØقdG»g á«sé SCG,è«لîdG hoل «ªL É «a ûjhشôàك É JÉ«Ñل Sh ƒ«sbلg óagƒdg ƒg»féãdg QƒëªdGh jقف òdg á«قh»a»fghôdg ùµ H ɪFGO Vضóه»FGhôdG ÖjOCلG Sƒj ف :»fhqéشûdg äóقàyg Éægك CG فراغا ثقافيا في هذا البلد ولكنني كنت مخطئا حيث وقفت اأمام مكتبة اأدبية غنية ƒnqdƒªdgh Aɪل dgh AÉ قØdG ÉgQóصüe áñàµe OÉYCG Yل» äôãy ºjób õæc,aéhocلgh AGô شûdGh øµj ºdh IAGôقdÉH ɪîàe âæc å«m»héñشt»deg لدي الرغبة في الح صول على الجديد ولكن هذه الرغبة ماتت وحلت محلها رغبة جديدة. d CÉH»fɪ dg ÜOCلG»fhQÉشûdG Uhhصف خ صو صية تميزه عن غيره ويقول حول dpك: hóقà j SÉædG øe ô«ãµdg dgقƒل CG á«صuƒصüîh ÜOCلG áلeéée»g»féª dg Ñbل øe â ù«d ògه øµdh»féª dg ÜOCلG û jشق øe cل ôîødéh ô شTCG»æfCG ëdgق»قá»g Hل áلeéée»féª dg ÜOCلG øy ó«mƒdg çóëàªdg»fƒc,ôصüªh 1998 ÉYم á«hô dg ájghôdg ôªjdƒe»a Gƒæ H Rƒa ø ùm QƒàcódG ÜÉàc äcgôbh áªféb degى â LQh (ºjóقdG OÉHóæ ùdg åjóm) øjhéæ dg H ض äólƒa ÜÉàµdG»a QOÉصüªdG óæ dg «ëªdg»a ámóªdg øy çóëàj»àdg øy áëضvgh ägqéشteg Éægك âféch Üô dg ôëhh. ɪY áæ ل S ïjqéj á eél»a âæc äé«æ«féªãdg FGhCGل»a jh ض»ف: QGƒëلd IOƒY áæ ل ùdg»fhqéشûdg Sƒj ف ôصüªdg ÖjOCلG QGR لhCل ÉYم Iôe 1983 م àقagq øe áyƒªée OÓÑdG àygقoéه e,ægôødg âbh dق ضAÉ ÖàµdG تعاني فراغا ثقافيا لكن عا ش تجربة ثقافية ácqéشûªلd ÉgôNBG Éch,äGQÉjõdG Qôµj àل L É àæض àmg»àdg GلdhCى»fɪ dg ÜOCلG Ihóf»a,òÄæ«M à«قàdg å«m, SƒHÉb É ل ùdg á eél Gô«شûe degى ÜOCلG CG üjصل»féª dg degى ø«h æy åëñf c»ف :ÓFÉ ùàeh,çqéقdg IójóY áلä SCGh!?ôشûædG QhOh ÖàµdG VQÉ eض»fhqéشûdg óbم ɪc NGóHل, ƒéشûdg ô«ãj»a ÉgôKCGh Ø dgل áaéقk Gƒæ H IôضVÉëe»dhódG ùe ق Vô eض äé«dé a øªضv ªàéªdG.ÜÉàµلd ùeéîdg á eéédg IQOÉ ªd ó à ùj ƒgh H â«قàdg e QGƒëdG Gòg âjôlcgh IõgÉL ÑFÉقMh á eéédg IQGOEG æñeى øe á jô ùdg ÉæàdƒL AÉæK o CG degى æhك ôa ùe ق degى ójól øe IOƒ dg ºK..IQGOEلG æñeى çóëj»féª dg ÜOCلÉH céµàmg ájgóh øyh»jgƒلdg øسùm :QGƒM á ëلdg»a PÉàسSC G IÉah ôñn É «a âaôy»àdg Sƒjسف ô«ñµdg»a Éc,ÉeÉY 16 Ñbل e àjôlcg GQGƒM äó àسsg»fhqé ûdg ÉØXƒe âæch, SƒHÉb ùdgسل É á eél»a ø«ñàµe ø«h áaéسùªdg ÓYE Ghم. áeé dg äébó dg IôFGóH GójóL PÉàسSC G ó j MGôdGل GôªY TÉYhش,»Hô dg øwƒdg»a Iô«صüقdG áصüقdg ÓYCGم ómcg,ájôصüªdg áhôàdg øe áeoéقdg äéjéµëdg ø«h Óقæàe ÓjƒW ÉYم ó«dgƒe øe»fhqé ûdéa,1924 TÉYhش Hق«ÉeÉY 93 ƒëf ÜGOB G ùféسù«d Yلى ümصل,iô«صüقdg áصüقdg øød Éصüلîe É «a OÉf áسséfq dƒjhى,1945 ÉYم IôgÉقdG á eél - áøسùلødg ºسùb äéøddƒªdg øe ójó dg dh 2006 degى 2001 øe IôgÉقdÉH áصüقdg,áسùªîdg É û dg É æe ádéسsq degى C Gم,ICGôeG ûmƒdghش, á«سùfôødgh á«féªdc Gh ájõ«لéfe G degى déªycg âªlôjh É æe õfgƒédg øe ójó dg Yلى MGôdGل ümصل ɪc,á«fÉÑسSE Gh á««é ûàdgh 2001 ÉYم ÜGOB G»a ájôjóقàdg ádhódg IõFÉL ägôe IóY ùdgسل áæ QGR,1969 ÉYم»a Iô«صüقdG áصüقdg»a.»féª dg ÜOCلd ô«ñµdg FÉahh ÑM øy ±ôyh 80

42 ÉæJGQGóصUEG ójól c ل ±QGh ÜÉ ÿg É à TGل á«jé dg íjôdgh ÉÑd Iôé ûdg ûjشªàل áصüb IôéشûdG) Yلى (á«jé dg íjôdgh áféñd Tش»ق QGƒM يدور بين ال شجرة لبان والريح العاتية التي ت سوقها غطر ستها IôªdG ògه ÉgQÉ«àNG bh óbh,é قjôW»a A»شT CG Óàb.QGôصUEGh óëàh íjôdg Lh»a âøbh»àdg z ÉÑd{ IôéشûdG Yلى øe IôéشûdG ßق«à ùj å«m ªL»ل ƒjم ájgóh e áصüقdg CGóÑJ Ée ÉYô S É fcg EG{, ùªشûdg á شTCG à ùjقñل áyogh áäfég É eƒf.zé gééjéh áeoéb á«jé dg íjôdg äcgq ÉeóæY ámôødg ògه äóقa É Kóëàa áقkgƒdg IôéشûdGh íjôdg ø«h jƒwل QGƒM CGóÑj Éægh áقmóàªdg øeõdg ÜÉقMCG ôñy É à«ªgcgh UCGhصل É É îjqéj øy ôw»a ájqééàdg dgقagƒل âcôëj لLCل«,ˆ óªëdg{ àaقƒل: ábéشt ägqé ùeh IôYh áæ ل S ܃æéH QÉØX øe degى ɪY.záªjóقdG ôصüeh ûdgشéم deghى Gô dg ܃æL ÅWGƒشT É à«ªgcgh É îjqéjh ÉÑلdG IôéشT e ªL»ل ±Gƒ J ó Hh É dhóyh íjôdg ±GôàYÉH áصüقdg» àæj ájqéض ëdgh ájqééàdg IôéشûdG ÓàbG øy :áلféb } jõlل ôµشûdg dك Yلى ògه É«لe ôµacg GóYÉصüa BلG øe»æل éà S»àdG,᪫قdG äéeƒ لªdG.zA»شT CG ÓàbG Ñbل äéeƒ SQ Yلى ûjhشªàل áfƒلe áëøصu 15»a jق ÜÉàµdG.áصüقdG AGƒLCG øe ᪠لà ùe ôµødg AÉض a äóecéj ídéصu ÖJɵلd (ôµødg AÉض a»a äóecéj) ÜÉàc QóصU ôµødg ÉéªdGل»ah ÑdGلTƒش«, ˆGóÑY øh jق áëøصu 240»a dgق øe,ô«صüdg ûjhشªàل Yلى.ÖJɵلd Éjôµa Éقe ø«kók øe ôãccg ÜÉàµdG Gòg»a IQƒشûæªdG ä ÉقªdG } ògه :ÜÉàµلd àeóقe»a ddƒªdgف jقƒل á«æer Iôàa»a É àñàc ób âæc ä ÉقªdG øe áyƒªée øe áل ùل S»g ô«شûe,á«féª dg üdgصëف H ض»a É Jôشûfh,ÉÑjôقJ ägƒæ S Ñ ùd äóàeg ÜÉàc»a Égôشûfh É ªéH»dEG GhQÉشTCG AÉbóصUCلGh AGôقdG øe Gô«ãc CG degى ɪc,É æªض àj»àdg äéeƒل ªdG H ض áaô ªd É «deg ƒlôdg»a ºgóYÉ ùj á«شt íàøj É fcg ÇQÉقdG äéeƒل ªdG øe ójõªdg áaô ªd H ض øy VGƒªdGض» التي تطرقت اإليها في هذه المقالت خا صة واأن اأغلبها ذات طابع ôµødg çgôàdgh,éøصüdg GƒNEGh,á«fɪل dgh,íeé ùàdg ïjqéj ãeل: ôµa AGôقdG øe ô«ãc iód ƒ ée ôñà oj òdg á«ل«yéª SEلG áøfé لd»Ø ùلødgh çgôàdéh ø«ªà ªdGh ø«ãméñلd áñ ùædéh dòcك æe ôñccلg AõédG Gõjل h GلYɪ SE»ل«, ºلYh,ÉHhQhCG»a ôjƒæàdg ôµa ïjqéjh ÓµdGم»eÓ SEلG Hh ض àjôkcgh»eó SEلG ÓµdGم ºلY ïjqéj»a Gô«Ñc GQhO âñ d»àdg äé«صüîشûdg QɵaCلG øe ô«ãµh AGQBلGh ãeل áäjôédg É ædgم º«gGôHEG GhلÉeEم»dõà ªdG القا سم الر سي الزيدي وغيرها». لÉ fc ; LGôªdÉH ä ÉقªdG KƒJ»ق degى ɵeEلG Qób ddƒªdgف S ى óbh áaéضveلéh degى á«ق«kƒàdg É à«ªgcg ÇQÉقdG óyé ùj É feéa degى ƒlôdg»a.ä ÉقªdG ògه»a É «deg â LQ»àdG GلUCصل» á QOÉصüªdG ôªy ôyéشûلd c ل ) ±QGh) áyƒªée äqóصu ô شûdG ÉéªdGل»ah ûjشªàل, Shôëe Yلى Éصüf 39,Éjô شT Jhق áëøصu 156»a dgق øe ø«h á«d ódg É J ƒªmh É æ«eéض e»a üædgصuƒص âjhéøj óbh.ô«صüdg AÉL ɪc.»æWƒdGh»fÉ ùfeلgh»fgólƒdgh»aƒصüdgh»ø ùلødg ecéàdgل«الديوان غنيا ومتنوعا في أاوزانه وبحوره التي كتب عليها ال شاعر ق صائده.É d É«ah Éch ô شûdG LÉàf»a Shôëe ôªy áhôéàd GOGóàeG»JCÉj GƒjódG CGóHه òdg ájô شûdG áhôéàdg íeóe âلéj å«m,(üqég ô S Yلى áhéàµdg) áyƒªéªh íàøjh á«hô dg Ió«صüقdG çgôj Yلى ŵàj Oóée ôyéشûc Shôëe ôªy iód,ájô شûdG áhéàµdg äéjƒà ùe áaéc Yلى ÖjôéàdGh IôeÉ ªdG ºdÉY Yلى òagƒfه àªصüh dh,»féª dg ó شûªdG»a øjrqéñdg AGô شûdG ómcg ƒµ«d gcgل Ée الخا صة في صياغة الن ص ال شعري. CGôقf áøلàîe øjhéæy áyƒªéªdg»a ãeل ÖJQ) MGôLك) U)hص»ل) OƒY)h (á«àdg êqén ô«ªضv)h (íjôdg áصübq)h (áلøقe ägqéشteg)h (ÜÉقãdG acg)h» ض«(ábôàëe GQhCG)h Yل«üdGص dé»ك) ônbg)h ( õëdg øe و)الهلمي( و)وارف كظله( و)عروج إالى الم شهد الأخير( وغير ذلك من áصübq) Ió«صüb øeh.á«ygóheلgh á«déªédg äé«لéàdéh áلªëªdg üædgصuƒص :á«déàdg äé«hcلg fقà ف (íjôdg É fgõmcg íjôdg Jقª SÉك riôøقªdg féjoƒhك ƒ Jh ɵªdG ƒéشt dƒmك ógó J riôñëªdg iƒg a»ك å ÑJh É ùªg»a joéæjك É«éf riôã ÑdG Jقª SÉك É«ØN äéªîàªdg fgõmcgك Qƒàa riôkôãdg dك ƒلëjh Gó«شûf»a áhqéقe :»féªo dg»fékôdg ô شûdG»a ÜÉ îdg ( TGشÉ àل ÜÉàc»JCÉj ólée øh ù«ªn Qƒàcóلd (ziôصué eh áãjóm êpéªf{ UÉæàdGhص ƒضvƒªdg»a jق ÜÉàµdG.»HOCلG ÉéªdGل»a ájóقædg äé SGQódG QÉWEG»a QÉÑصüdG áëøصu 378 dgق øe ô«صüdg ûjhشªàل Yلى Nóeل üaصƒل ákókh ó«ªjh.áªjénh ÉضVhCلG àîeلpف ø«h É dgم YÉØàdGل øy Iõ nlƒe áëªd AÉ YEÉH NóªdGل næ ojى,áhqéقªلd»æeõdg óëdéh á «ëªdg É ahôxh,á«féªo dg ùjh ل» Aƒض dg Yلى.åjóëdG»fɪo dg ô شûdG»a IõéæªdG äé SGQódG ºgCG G kõcôe ;»féªo dg AÉKôdG ô شT»a ÜÉ îdg TGشÉ àل SQó«a GلhCل üødgصل ÉeCG äébó dgh,aékôdg Ió«صüb»a «aôw ójóëjh,üé îdg ƒ Øeم Yلnى Gòg É «deg êôn»àdg á«fékôdg äégééj Gh,ɪ æ«h HôJ»àdG ájƒæ ªdG ëàdل»ل G kò pîàe ;ÜÉ îdg Jلك ;á«ëjôشûj äéæ«y äégééj G eé àdgل ôéj QnDƒÑdG AGôقà SG degى ±ó j òdg»jéyƒضvƒªdg è æªdg ø pe äghocg ahق É e,öjocلg üfص»a ôصuéæ dg IQôµàe,á«SÉ SCG ᪫k degى LôJ»àdG áقdé àªdg üfصuƒص. ôfé S»a hcg»féªo dg AÉKôdG ƒضvƒe»a áhqéقe áeébeg degى»féãdg üødgصل ùj ى ɪ«a AÓéà SGh ëjhل»ل É, AÉKôdG Ió«صüb µ«gل íeóe AGôقà SG å«m øe øe ;áeé dg ájƒ«æñdg äébó dg AÉYóà SGh,á«Ñ«côàdGh ájƒæ ªdG É à«f髪«s pør«nà«æpñdg ÉëàrdGhم,á«KôªdG äé«hcg ôfé S»a» ùøædg ƒédg ùfééj ÓNل.ájƒæ ªdGh á«لµشûdg ó«ªj øy ض sîªj óbh UÉæàdGص,»a áhqéقe degى ådéãdg üødgصل n ùjhى Gòg»a»îjQÉàdGh»HOCلGh,»æjódG xصuéæàdg VGƒeض لºgC mójóëjh, ô f.oóëªdg üyصôه ÓNل»fɪo dg ô شûdG øe ƒلdg ºgCG ÉëضVƒe ;á SGQódG ƒضvƒe Jلü«îص É «a VôYض óقa ;áªjéîdg ÉseCG ;É vصuéæjh,é kyƒضvƒeh,ékhé N :AÉKôdG ô شT bgh øy «deg UƒJصل»àdG èféàædg.á«ãëñdg áhqéقªdéh áaó à ùªdg áëjôشûdg ø rª pضv 83 82

43 :züƒàæm{ ájƒfék õ«لéfeلg ÉgCÉ ûfcg»àdg ájƒféãdg á SQóªdG ògه ó ªc iôncg ᫪«ل J äé ù SDƒe ÖfÉL degى»بخت الر ضا«وثانوية»غوردن«تربعت على,øeõdG øe ìoôd GOƒ ùdg»a º«ل àdg TôYش ä Éقe ø««fgoƒ ùdg ÜÉàµdG H ض É æy Öàch GOƒ ùdg ⪵m á SQóe ܃àæM{ GƒæY âلªm IOÉقdG øe G koóy âl qôn لÉ fc ;z îjqéj âñàch óقa UÉædGص É îjqéj OGóàeG Yلى AɪYõdGh Yɪ SEG»ل º«YõdG É æe êôîj ôgrcلg hcgل à S GقÓل ó H á«æwh áeƒµm ù«fq -1954) 1956 م) ùلée ù«fqh 1965) IOÉ«ùdG - õ«لéfeلg OGQCÉa Ékªل e ª jل Éc òdg (1969 Ékªل e ª «dل æaقلƒه Aƒض dg IôFGO øy OÉ HEGه àdƒb aقéل ájƒféãdg (܃àæM) á SQóe»a ød CG ܃àæM ûeش«üƒàæm»a{ :IQƒ شûªdG.»æWƒdGh» SÉ«ùdG ª dgل á SQɪe øy bƒàfف»déª dg ôjrƒdg á SQóªdG ògه øe êôîj ɪc»fGOƒ ùdg ù«fôdgh hgôh êqƒl»fé jôñdg øe OóYh ( ô«ªædg ôø L óªëe) GلÑ SCق»æª«dG º«YõdGh ø«قhé ùdg ø««fgoƒ ùdg AGQRƒdG.»HGôàdG ø ùmh»ñ شûdG É ëb OÉ dg ô«ñµdg ÉfôYÉشT É «a ùjqóàdéh ªYhل É «a Vô à ùjض Ió«صüb É «a º f òdg OBGم ÉgÉقdCG JÉjôcP ƒ«dgم»a» SQóªdG 1960 م OBGم OÉ dg»a ø««hhqhcلgh õ«لéfeلg AGô شûdG ô«géشûªd YÓWGh ájõ«لéfeلg á لdG øe 浪j Yلى ád O.á«HhQhCلG ÜGOBلG Yلى SGƒdG øjódg»«ëe QƒàcódG PÉà SCلG Éæg»fôض ëjh ôhéصu º«ل àdgh á«hôàdg ôjrh ÉYم øe GOƒ ùdg»a 1969) 1972 م) - íñصucg òdg dpك ó H ø«ecلg.áaéقãdgh dgh لƒم á«hôàلd á«hô dg ᪠æªلd É dgم ƒhôàdg Gòg äéøddƒeh Öàc øe ójó dg oäcgôb á«ecلg ƒëªh üàªdgصلá Jلك áصuéîhh QÉÑdG»Hô dg õcôªdg É ÑW»àdG QÉѵdG º«ل Jh É«لdG Sô ùh QÉѵdG º«ل Jh á«ecلg ƒëªd»a É H âæ à SGh,á«Hô dg ôصüe ájqƒ ªéH á«ecلéh üàªdgصلá»jé SGQOh»KƒëH øe OóY ÜÉàc»a dpك ó H â ÑWh,»Hô dg øwƒdg»a ôµødg ägqé ùe»a IAGôb{ Gƒæ H 1998 م ÉYم äôشtcg.zá«hôàdgh ÜOCلG äé SGQO.»Hô dg IAÉ SEGh QGOEلGh»dɪdG OÉ ùødg CG degى «a ägôشtdƒe ºgCG ómcg»g á ل ùdg Ó à SGل»a jô dghف.ájqéض ëdg á«ecلg ÜÉÑ SCGh G kqgôe»h üjgصل õcôªdg Gòg ù«fq CG ôecلg e ø«لeé dg IòJÉ SCلG øe GkOóY»d SQCGh ل æy äcgôb òdg õcôªdg»a JQÉjõd»fƒYój á«hôàdg IQGRh»a ªYل«AÉæKCG æy âñàch â«æªjh áæ S IôشûY â S øe لôãcC º«ل àdgh»àdg ÉضVhCلGh ªYل«±hôX øµdh QhRCGه CG»àdG ägƒæ ùdg ÓNل ôصüe É H ôªj âféc É à«ض b ëjق»ق ho âdém É «a dpك. GƒسSCG degى Uhصلâ ÉeóæY OhóëdG Yلى»æfCG»d ø«ñj»h êé a GOƒسùdG e ø«æëdgh ƒ ûdg óلñdg dpك degى ø««fgoƒ ùdg øe º e â ùلl øe H ض jقƒل اأن لهذه الأغنية ق صتين الأولى عندما زار ªdGلك ü«aصل ôø Sه óæyh, GOƒ ùdg ˆG ªMQ Ióe âdéw ƒd ø«ecلg óªëe ÉæØdG æªjى Yل» qõyh JQÉjR ªdGلك ádól ôø S æ aى ògه الأغنية. ƒ a»féãdg ÖÑ ùdg hcg á«féãdg áصüقdg ÉeCG ø«ecلg óªëe ÉæØdG CG degى ôø ùdg Qôb AGô شûdG ómcg º q æa «æ«y êó d óæd ògه الق صيدة وغناها هذا الفنان القدير نزول عند رغبة ال شاعر. á لdG á SGQód ( QƒÑلe) degى äôaé S ÉeóæYh ájõ«لéfeلg â«قàdg ª jل»fgoƒ S PÉà SCÉH âñلwh QƒÑلe»a á«féª dg déhقüæصل» á ÉkØXƒe منه الح صول على بع ض اأغاني الفنان محمد ø«ecلg qôµàaم ägƒæ ùd É æy åëhcg âæc»àdg G kójôh ɪY degى»joƒy ó H»d SQCGh ل LôdGل äó«é ùàdgh äé jó«ùdg øe OóY «a kلé ùe لأغاني محمد الأمين وبخا صة اأغنيته التي.É «deg ÉfôشTCG»HOCلG ióàæªdg qlh áæ ل ùh Ñbل IƒYódG ɪY»fGOƒ ùdg Qƒ ù«ahôñلd É keéy øjôشûy øe ôãccg ÖMÉصU Ö«dG ˆG óñy óشtôªdg{ ÜÉàc degى QÉ شTCG º a ƒwôîdgم á eél ù«fqh züô dg»hô dg ÜOCلG øy IôضVÉëe لdEقAÉ GلÑ SCق á«dééلd âaódg Qƒض ëdg à M ɪe ɵa IôضVÉëªلd ƒ ªà ùj GƒØbh øjòdg á«fgoƒ ùdg áقjóm CG ÖÑ ùh ióàæªdg QGƒ SCG êqén øe المنتدى الكبيرة بولية ال سيب غ صت عن.É «HCG IôµH òdg Gòg ô«شûdg HÉàc CGôbCG CG»d Qób»àdG ägóلéªdg øe áyƒªée øy IQÉÑY ƒg ünصüص ô شûdG á SGQód É ª e géédgل«, óféصüb øe ójó dg ø«h äéfqéقªdg óق j ɵa óféصüقdg øe É JÓ«ãeh géédgل«ô شûdG ôjóقdg»fgoƒ ùdg»eóyeلg ó jه òdg ô«شûdg òdg (ÉæJÉ«M øe SÉf)»dhõédG ôªy É keéy 15 øe ôãccg ióe Yلى «a ±Éض à SG áaéقãdgh OÉصüàb Gh á SÉ«ùdG RƒeQ øe ójó dg.øødgh PÉà SCلG øe ägƒæ S òæe áªjôc IƒYO Jلق» â ù«fq ø«héñdg Oƒ S õjõ dg óñy ôyéشûdg õjõ dg óñy IõFÉL á ù SDƒe IQGOEG ùلée»a ácqéشûªلd ô شûdG GóHEلd ø«héñdg Oƒ S óقy òdg»fƒ«dg ÜôقªdG øhg ôyéشûdg ôªjdƒe.øjôëñdg»a PÉà SCلÉH â«قàdg CG» M ø ùm øe Éch áªmq ídéصu Ö«dG ô«ñµdg»fgoƒ ùdg»fghôdgh اهلل عليه وكنت أاغتنم الأوقات المخ ص صة JóFÉe Yلى Sƒلéلd AÉشû dgh AGó dg äóøëd ójó dg ƒmل e QhÉëàdGh æe IOÉØà S Gh JCGôb Ée áصuéîhh áaéقãdgh ôµødg ÉjÉض b øe º Sƒe{ «àjghôd»jé«m øe IôµÑe Iôàa»a øyh zøjõdg SôYzh zلéªشûdg degى Iôé dg ÉHEG áصuéîhh GOƒ ùdg»a á ل ùdéh àbóy øyh, ô«ªædg ôø L óªëe ù«fôdg ºµM,äGôàØdG øe Iôàa»a ɪ æ«h ábó dg ôjƒj ÖFÉقëdG لióME É këشtôe Éc fcg»dôcp ɪc óæd»a fgƒæy»fé YCG qfcg ôcpcgh.ájqgrƒdg ƒd- JQÉjR»a ôµacg âæch, JQÉjõH q»لy qídcgh م شاغل الدنيا»àdG ó SCGل GلeCل QÉà S É «لY déقàfg ó H dلaô»ق GلYCلى. ègéæªdg AÉض YCG øe ƒ«fgoƒ ùdg»fóer ºلY بوزارة التربية والتعليم بمتابعتي ورغبتي في ال ستماع للأغاني والفولكلور ال سودانيين øe áyƒªée»fhógcéa»jé«m øe áلmôe òæe الأغاني ال سودانية لكبار الفنانين ال سودانيين. ولم يت سن لهم الح صول على اأغاني الفنان الكبير»محمد الأمين«وبخا صة أاغنيته :É Jɪلc H ض»a jقƒل»àdg Iô«شûdG ôaé ùj øµªe Ée (Éæلb)ÉæL ôyéشûªdéh ø«ødém ÉæMEG ôwgƒîdéh ôñéj âfeg øµd ƒëلe ôø ùdg ôjgr Éæà«L dóéhك fegك ÉæbóصU Ée ÉæMEG 2-( ɪ oy øe ÖJÉc äé«لœ) ô شûdGh øødg GOƒ ùdg OBGم OÉ dgh»féسù«dg Sسل» ɪ øh ó«سs.o»ªjoéccgh ÖJÉc ø«h «a ƒéàjل»fé jôh»eóyeg eóقj Éc zfrom Pole to Pole{ Gƒæ H ºdÉ dg GóلH ëdgلقäé H ض «ah Ö قdG degى Ö قdG øe kصüjôm âæch. GOƒ ùdg»a J ƒl øy Yلى É ëdgلقäé ògه áصuéîhh èeéfôñdg Gòg á HÉàe. GOƒ ùdg øy åjóëلd É صüصüN»àdG ôñdg SCGQ QhRCG ÉeóæY GOƒ ùdg ôض ëà SCGh òdg É ùلdg ógéشtcgh IôgÉقdG»a»àeÉbEG AÉæKCG jلàق«jلàق«å«m ídéªdgh Üò dg GôëÑdG «a ôëñdg»a Öصüàd ædg»ل»a á قf ônbg «a áªjôµdg ájbلd É kbgóصüe SƒàªdG GلHC» ض z É«Ñj ñrôh ɪ æ«h É«قàلj øjôëñdg êôe{ Ñæj òdg ódéîdg º«dG ô ædg Gòg QƒصüJCÉa záشûñëdg{ É«Hƒ«KCG øe hódgل øe Oó H GkQhôe.ôصüªH AÉ àfgh GOƒ ùdéh ºK á«قjôacلg álqo degى GOƒ ùdéh ɪàg Ghم dƒdg Gòg ƒëjل ƒjõøلàdg èegôh H ض á HÉàe Yلى UôëdGص ال سوداني وبخا صة الأغاني والفولكلور ìôa ï«شûdg übصüص»a ãªàªdgل»fgoƒ ùdg ܃éëªdGh» SÉÑ dg óféصübh äƒàµj Oh Yل«óªëe óªëeh ɪL ùjqoegh Qƒà«ØdGh والهادي اآدم واأغاني عائ شة الفلنية و سيد ájoéñdg øhg ìóصuh ø«ecلg óªëeh áø«لn èeéfôñdg á HÉàeh HɵdGل«ºjôµdGóÑYh, OQhh :ø«ل«ædg óلh JOÉ c ôªyه»a ˆG qóecg»ªy Uôëjص Éc ɪc jلàق«éeóæy ëaéصü«a ø««fgoƒ ùdg ómcéh µhل zø«ل«ædg øhéh kلgcg{ kلféb ÜÉMôJh áñëe á«ëj degى IQÉشTEG QRCلG ædgh»ل GلHC» ض ædg»ل kلféb ø«jôصüªdg IƒNCلG É H ÖWÉîj iôncg.zل«ædg øhéh kلgcg{ ºgóMCG jقhéل ÉeóæY áقaôh znile Cruise Rhôc } ædg»ل»æàلbcg»àلféy áلmq»a á«ل«f ÉjCGم á HQCG äôªà SG áæygôøلd ájƒæ ùdg áلmôdg Gkôض ëà ùe É «dé«لh äé«déøàmgh SƒقW øe É «a Éeh ædg»ل ôñy :»bƒشt óªmcg ôyéشûdg ƒbل G kôcòà ùeh AɪdG ÉgGƒàMGh ØdGلك â qªg AÉLôdG fقل øªh ÉgóMh iôقdg øe ójó déh ÉfQôe ÓNل óªdgh Jلك áyƒªée IQÉjõd É «a bƒàfف Éæc»àdG áلmôdg øcéecلg øe ájôkcلg øªضv á«mé«ùdgh jôaق ( Gƒ SCG) UhصلÉæ CG degى»mé«s (ÜhôL) áصübh áhƒædg äôcòàa»dé dg ó ùdg áæjóe»a QGôقà S G º ض H a ضل øjòdg É لgCG. Gƒ SCG»a AÉقÑdG hônbلg ah ضل GOƒ ùdg»a HÉشûJ áhƒædg gcghل ø««fgoƒ ùdg ø«h Éeh AÉjRCلGh Sƒق dgh ó«déقàdgh ägoé dgh áæë ùdg ( a ضلSƒ ) º e óæy É ض H ÉæjCGQ»àdG AÉ ùàmg ل qض acg,á«hô déh ( ØJ ضل)»æ J»àdG Éàªà S Gh ôªédg Yلى Ió ªdG á«hô dg Jƒ b»a ªdGق ى ÉeCGم á«hƒædg áصübôdg IógÉشûªH òdg»hƒædg eق ى hcg áboô dg degى jôwق«á HÉJ á«mé«s áæjóe»gh (áfƒédg) øe òîjg. d G kôقe áboô لd Uhصلâ ÉeóæY degى Yلى»æfCG»d ø«ñj Gƒ SCG ø«æëdgh ƒشûdg»h êé a GOƒ ùdg e OhóëdG ô«ãµdg æy äcgôbh àññmcg òdg óلñdg dpك degى øe âل éa JQÉjõd ±hô dg»æø ùj ºd øµdh»bƒشt ãhcg æ«hh»æ«h IOƒeh áñëe ƒ SQل ædg»ل.ìƒñdéh CGó J íjqéñàdg ògه H ض qلy»æ«æmh Rhôc ( jéædgل á«ل«ædg áلmôdg Jلك»æJôcP òdg»fƒjõøلàdg èeéfôñdéh (Nile Cruise 85 84

44 87 øe áق æªdg Yلى äôe»àdg çgómcلg øe ÓNل Góîà SGم äé«æقj áaéëصüdg GhلÓYEم NGOل,É dƒصüa ôjôقàdg óéf å«m ªdGhقÉل»ØëصüdG QGƒëdGh ëàdghق»ق Ó à S Gh وغير ذلك من اأ شكال ال صحافة اإلى جانب QGƒMh Uhhصف Oô S øe á«fghôdg äé«æقàdg NGOل«êƒdƒfƒeh degى IOƒYh ( TÓaش AGQƒdG,ájô شT óféصüb OƒLh degى áaéضveلéh ÉHك), ºلa ôyéشt fcg OQÉ ùdg ùæj ªdGقÉم»a GلhCل. HGƒHCG ShCG øe áaéëصüdg ºdÉY NOل bgƒe»a ªYل TشÑلƒل a ضل óªmcg CG ôcòj øe ƒgh,è«لîdgh ôصüe»a IóY á«eóyeg ádhódg IõFÉL Yلى ümصل.ájqóæµ SEلG ó«dgƒe»a êôîj.2007 ÉYم ÜGOBلG»a á««éشûàdg ÉæKG d.ájqóæµ SEلG á eél ` IQÉéàdG á«لc ÉjGhR{ :ÉgôNBG,ÉYƒÑ e Éjô شT ÉfGƒjO ôشûy áeé dg ájôصüªdg áä«dg zكà ªشT ÉjÉقH øe.2012 ÜÉàµلd Gòg»a Öàc á Ñ S QóصUCGh dلéøwcل, Öàµj zié«ëdg ôfgho{ GƒjO ÉgôNBG Éc ÉéªdGل, ƒgh,2011 ÜÉàµلd áeé dg ájôصüªdg áä«dg (18) dh,ájóقædgh á«hocلg äé SGQódG Öàµj :ÉgôNBG ÉéªdGل, Gòg»a ÉYƒÑ e ÉHÉàc»a{ áñëصu,záشtƒشt hqéa ümhصل.2017 áñ شT -áaéقãلd GلYCلى ùلéªdg IõFÉL Yلى øy,1999 áæ S ájóقædgh á«hocلg äé SGQódG GلÉØWCل. ÜOCG É«LƒdƒæµJ{ ãëh ºé e :É æe á«hô dg ºLÉ ªdG H ض QóصUCG, ùñªdg AÉ«شTCلG FGhCGل ºé eh,ôgódg»hô dg øwƒdg»a ádƒø dg AGô شT ºé eh.øjôشû dg ôقdg ÓNل ÜÉàc OÉëJG IQGOEG ùلée ájƒض Y Thش ل ù«fq ÖFÉf Öصüæeh,( )ôصüe.( )Üô dg âfôàfeلg ÜÉàc OÉëJG,2009 ôصüe AÉHOCG ôªjdƒe øe م uô oc óbh,2010»fhôàµdeلg dلóyeم»hô dg OÉëJ Gh,2010 øeéãdg»hô dg ô شûلd ábqéشûdg ehلàقى Qƒصüb áä«gh,2010 á«aéقãdg»ho áلéeh ájô شûdG déªycg H ض âªlôjh,2016 áaéقãdg.á«ñælcلg äé لdG øe ójó لd J Éقeh ÒصüŸ ámƒàøe ájé f zôjôëàdg } ù«fqس»àdg zá«hô dg áaéقãdg{ áلée É æeh,âbƒdg»a ácqéشûªdg ºK,É«Ñ«d»a QóصüJ âféc ÉeóæY 1977 ôjéæj 19h 18 áضvéøàfg çgómcg.ôصüe»a á«fgò dg ùdg ل H ض QÉ SCG â ØJQG»a G kõ«m Tش لâ»àdG ÉLôà S G äé ëd øeh ùmcéa dل ªل, è«لîdg degى ôø ùdg degى,ájghôdg منذ الوهلة الأولى باأنه غريب على الخليج. déñقà SG»a G kómcg óéj ºd fcg áصuén»a â bhh,óصüa 27»a äaél»àdg ájghôdg :É æe á«hôy óe IóY»a QhóJ,áëØصU 178 OGó Hh É sªyh»ñxƒhcgh IôgÉقdGh ájqóæµ SEلG وغيرها من المدن. واعتمدت في جانب منها Yلى,OQÉ ùلd á«jgòdg Iô«ùdG Yhلى îàªdg»ل ÖfÉL»a çgómcلgh äé«صüîشûلd»fghôdg.é æe ônbg,ôjéæj 25 IQƒK çgómcg óféh ájghôdg» àæjh áلéªdg ôjôëj ù«fq ø«h üàdgصoéم ƒbhh ôشûf Yلى àقagƒe ó dم,oqé ùdgh á«é«لîdg iómeg»a IQƒãdG çgómcg øy OQÉ ùdg Ñàµj Ée,á«é«لîdG ófgôédg üë«aصل Yلى OQÉ ùdg bƒªdgف áfó àd IRÉLEG ûªdgشà ل ò Hhه,ɪ æ«h øe ô«ãµdg ÖJɵdG ôàjك ámƒàøªdg ájé ædg É Øà S Gم äéeóyh ä ódg hdƒjل ±ƒ S ɪH.áق æªdg ô«صüe «deg ô«ãµلd ájõeqh á«sé«s á«æa á«hocg áق«kh É feg ôyéشûلd GلdhCى ájghôdg É qªy»a Gô«NCG äqóصu..ôjôëàdg ù«fq{ TشÑلƒل a ضل óªmcg ôصüªdg hôشtéf BلG QGO øy zá«jgòdg Iô«ùdG AGƒgCG. ƒyrƒeh»a Qhój ɪe ô«ãµdg ájghôdg üaصƒل ûµjشف á«ø«ch,á«hô dgh ájôصüªdg áaéëصüdg ù«dgƒc ûjشhéك øyh,ófgôédgh äóéªdg IQGOEG á«قhh ÜÉqàµdGh ôjôëàdg IQGOEG ø«h ídéصüªdg ø«لeé dg H ض íthôj á«ø«ch,áyƒñ ªdÉH.áaÉëصüdÉH º لªY AGQh øe OGôaCلG iómeg»a»øîdg GôصüdG øy ûµjشف ɪc ù«fq ø«h,á«é«لîdg á«aéقãdg äóéªdg AGQh âféc»àdg ägqôëªdg iómegh ôjôëàdg.ôjôëàلd É ù«fq æ««j» SÉ«ùdG ºdÉ dg»a ájghôdg Uƒ Jص ɪc áق æªdéh»aéقãdgh OÉصüàb Gh»YɪàL Gh 1977 ôjéæj 19h 18 áضvéøàfg øe GAóH,á«Hô dg.2011 ôjéæj 25 IQƒK degى ƒصuh ôصüe»a å«m»øwé dg ÖfÉédG øe ájghôdg ƒلîj h áféæødgh áñjéµdg àل«eõh OQÉ ùdg ábóy á«é«لîdg áñjéµdgh, SQÉa æeى ájôصüªdg Éà«صüîشT ø«jcgôªdg CÉch,º«gGôHEG IôgƒédG iôncg äé«صüîشt RhôH øy Óض a IóMGh ìhôd bgƒdg øy ûµjشف ájghôdéh ájóægh á«hôy dón øe eé àjل òdg»eƒ«dg»é«لîdg.è«لîdéh ÉgÉض b»àdg ägƒæ ùdg ÓNل OQÉ ùdg ó H ÉLôà S G äé ëلh ájghôdg çgómcg CGóÑJ iód dل ªل OGó à S G ôñn OQÉ ùdg Jلقى CG FÉbóصUCÉH àbóy ôcòà«a,á«é«لîdg áلéªdg,ø«qjôgéقdg ƒøقj GƒfÉc øjòdg óضv Éæjل øe»a ácqéشûªلd ôø S áصuôa hcg ªYل áصuôa AÉLh,ôصüe êqén ájô شT hcg á«aéقk äé«dé a êqóàjh,zá«aéقk Ö«Y CG{ GƒæY âëj dpك IQÉéàdG á«لc»a à SGQO ägƒæ S degى ÉLôà S G áلée ºK,á«FÉM áلée ôjôëj SCGQ ÉeóæY áæéلdg øy ómgh OóY É æe QóصU zل ùæà SG{ iómeg ÉgQóصüJ áلée ºK, à«لµh á«aéقãdg,ájqóæµ SEلÉH á«æødgh á«aéقãdg äéyéªédg ÑH ض àbóy ºK dpك»a á«hô dg äóéªdg É «a É à SG»àdG GOƒ ùdg degى É æeh ôصüe á«صuƒj ëæe òdg ôgrcلg º«YõdG áلhéقe.ôصüe»a áygqõdg á SGQód /QƒàcódG PÉà SCلG áصüقh ákoéëdg ògه ÉfôcòJ ù«fôلd ÉkHÉ N SQCG ل òdg QƒØصüY ôhél æ««jh ªل J á SGQO ÉkÑdÉW ôصuéædg óñy ɪLل IôgÉقdG á eééh á«hô dg á لdG º ùقh G kó«e OóY»Hô dg áلéªh ádéقªdg ògه äôشûf) 2015 م). ôhƒàccg ho ûyشق É»àdG ɪ H ûyشق übصüص ºàîjh : kلféb ÉgGôj CG áلmq»a âæc Thشق»ق«ÉfCG á«mé«s degى QÉ«H Éæ«قàdG ôëñdg Yhلى zâjôc{ IôjõL óلh ªLCGل øy GDƒ ùdéhل JQOÉÑa ô ùjƒ S»àdG ºdÉ dg ƒmل fgô«w äómq ÓNل BGQه ɪY : kلféb Oôa áلjƒw ägƒæ ùd äóàeg º«ªdG ójóشûàh É qªy óصüقj d لك d âلb óلh øe áñjôb É fcg QÉÑàYÉH aقéل ÉjQƒ S :»æñéycg óقa SƒHÉb É ل ùdg óلh óصübcg Hل.áaÉ ædgh É ædgم É «a ɪ d ûyشق jód ódƒj ákoéëdg ògه ÖÑ ùhh äéñdé dgh dل لáÑ jقóم Éch,Égôj ºd»àdG.IóYÉ ùeh áeón øe «à ùj Ée cل ø««féª dg á«قëلªdg É ª«قJ áñ SÉæe hcg á«dé a JƒØJ ɪc داخل القاهرة وخارجها على الرغم من كبر»àdG á«æecلg ÉضVhCلGh á«ëصüdg ahôxh æ S äéeó Sh äé«ëj «JCÉJ.ôصüe É H ôªj âféc iôncلgh IôàØdG ø«h ôgrcلg º«YõdG Iô SCG لfC jق ºd Uصلà ôgrcلg º«YõdG e و أا سرته رغم مرور ع شرات ال سنين وفاء منه. ôgrcلg º«YõdG d eób òdg «æصüلd ÉgQƒeCG ùàd»ل ùjh ى ájqƒ ùdg á«déédg óîjم äóàeg»àdg áلjƒ dg àeébeg ºµëH ôصüe»a لôãcC íñصüj CG øe àæµe É keéy ø«ùªn øe øe Iôàa»a ôصüe»a ájqƒ ùdg á«dééلd É ù«fq k Ö ùàcgh áñ«w äébóy É «a qƒch ägôàødg ø«jôصüªdg øe øjô«ãµdg áñëe É dón وغيرهم. Gô«dG ájƒdcg H ض e àñàµe ÉeCGم ùلéj ù«fôdg á ao øe øjóyéقàªdg ôصüªdg øjqhééªdg QÉÑeك»æ ùm óªëe GلÑ SCق ÉjQƒ S e IóMƒdG ÉjCGم hôcòàj Ñ൪d»a ácqéشûªلd ÉjQƒ S degى º JGQÉ«H º JÓMQh. ôµ ùy hé J hcg IQhÉæe hcg ÖjQóJ Qƒ ùdg»fébpódg ôgrcلg «Lh ƒg dpك.ºل ùªdg»hô dg»féª dg»fgoƒ ùdg ôصüªdg ø«ecلg óªëe ídéصu Ö«dG øjôضvéëdg àصüb Gƒ ª ùj ºd Ñbل. øe SQó«d ÉgAÉL»àdG ôصüe e GلdhCى àصüb»a ájqóæµ SEلG á eél»a áygqõdg á«لµh É «a Éc fcg ôcòjh VɪdGض«, ôقdg øe äé«æ«à ùdg JQÉ«S âل àa êôîàdg ó H IOƒ dg»a ôµøj âbƒdg Éch,IôgÉقdG QGƒشT ómcg»a áªjóقdg ÉJÉàa H ä qôªa LhCG Yلى ÉMõdGhم GkQÉM ôgódg Y ض ób ÜÉ«ãdG çq LQل ɪ eéecgh âdéقa HÉæH GلdhCى UÉÑdGص IôLCG EG Éæ e ù«d äoôa É «a jôøàdg øµªj h (áلaéëdg) s ód Ée» YCG ±ƒ S âncg Éj É àل«er É «لY AÉ àhg ôëdg»a ô«scgh ô«قødg ùféñdg Gò d,ºæ L QÉf ôm»æy aôj ˆG d ل ˆG IÉضVôe É «a G kóلh EG ùøf»a Ébhل ª ùj Ée dé a ô شTCG»fCÉch É «a AÉقÑdÉH ôm IÉàØdG ògه ãeل Qôقa,ô«ãµdG ô«îdg É «a CG» ùøf IQGôb»a.ôصüe»a AÉقÑdG ÉeóæY fcg ÉgGƒëØa GOƒ ùلd ûyشق áصüb ÉeCG àkóm á«bpódg áæjóªh áeé dg ájƒféãdg ªcCGل»a á«eéédg à SGQO ɪcEGل degى áhéqkƒdg ùøf Ö ùædg IôéشûH ßØàëj Éch ôصüªh áygqõdg ÉgOGóLCG ómcéh ƒdh ÉkÑ ùf HôJ É fcg óقà j»àdg Yɪ SEG»ل»fGOƒ ùdg º«YõdÉH ôgrcلg ªëaل حقائبه بالرغم من اإ صرار والديه على إاثنائه عن رغبته لكنه اأ صر و صمم على الرحيل إالى :É ل e»a jقƒل (AÉHEلG ( ƒjم»øµøc hcg»kóm züƒàæm{ jeg Éæ«صUôdG É«ÑdG Uصàªك»a EG :ÉضVôdG âîh øe zéضvôdg âîh{ á«hôàdg ó e ƒµj Oɵj ÉgCÉ ûfcg»àdg ájƒhôàdg ógé ªdG ô شTCGh óbcgم Égô شTCG øµj ºd EG GOƒ ùdg»a õ«لéfeلg DhÉ Yه ôªà SG å«m ÉYم øe (1934 degى ÉYم 1997 م) degى É keéy ø«ñ ùdg AÉgR ƒëjل CG degى É dgم a«á eél 1997 م. ø«h Ée óédgل øe ô«ãµdg ó ªdG Gòg QÉKCGh VQÉ ehض ójdƒe ó jه å«m ÑdG ض Yلى IQƒK G kogóàegh GòfBGك áahô ªdG ᫪«ل àdg ó«déقàdg ôjƒ àdg degى á«egôdg õ«لéfeلg á SÉ«ùd.º«ل àdg Ö«dÉ SCGh ègéæe»a ójóéàdgh ó ªdG Gòg»a Gƒ SqQOh Gƒ SQO øjòdg øeh ɪL óªëe ùjqoeg ô«ñµdg»fgoƒ ùdg ôyéشûdg ªcCGل òdg dg لƒم QGO a«à SGQO ÉYم 1952 م, :É «a jقƒل ædgh»ل ôصüe ÖM»a Ió«صüb º fh ædg»ل Iƒشûf øe AÉÑ صüdG S لù ل Éeófh Qɪ S ædg»ل ƒæcé Sh çóëàj»àdg»bƒشt óªmcg Ió«صüقH ÉfôcòJ»àdG :É «a jقƒل ioôh ô fh ûeoشق øy É «a ioôh É H jلقéfé UhصØق iôl GƒضVQ óلîdg óæy fلقéك ɪc Uصjóق «a º fh ôªyه ôyéشûdg OBGم OÉ dg Ió«صüb } degى Égɪ S á«ùøf áercéh qôe ÉeóæY àercgh dƒgp áegho û«jش ƒgh ɪL»NCG.zá«ùØædG ôصüªd TÉ dgشق»fébpódg ôgrcلg «Lh : ɪYh GOƒ ùdgh ôfé dg{ É «لY WCGلق»àdG Iô«صüdG àñàµe øe QRCلG déeك øh ùfcg eél Üôb zblue bird ôgrcلg «Lh jقف,iôgéقdg»a ø«sóæ ªdÉH æféhr Yلى JÉeóNh JÉeÉ ùàhg É kyrƒe ÜÓW øe IOÉ dg»a º ª e ƒµj øjòdg» «a ºgQƒeCG AÉ«dhCGh äé eéédgh SQGóªdG ÜÉH øe Hلóه øy Gòg CÉ ùjhل, àlém Gòg øjòdg æféhr áصuéîhh áaô ªdG ÖMh ØdG ضƒل يتاأكد اأنهم من غير الم صريين الذين ي سكن.ø«Sóæ ªdG»a º ª e ódh»àdg ÉjQƒ S GلCم Hلóه ó H LôdGل ûyشق GOƒ ùdgh ôصüe»g hoل çók ôyôjh É «a. ɪYh É àjghq Yلى Uôëjص»àdG àصüb ûyشق µdhل CG ùmcg hcg áصuôa dòdك âëæ S ɪلc 86

45 iôسsc G Vhض GóL Ö صU B G»æ«سùلØdG f GhقùسÉم º JÉfÉ e ق qª j ºg iôسsc G óbcgم»æ«سùلødg NGódGل øe øe ôãccg òæe º ض Hh ÉeÉY ø«kók á«صüîشt e لô«SC É«لNGO ÉãjóM ó ùéj ÜÉàµdG,z»قjóصU{ ɪ Sه óbh, dé«n è ùf øe ᫪gh PEG,äGòdG eh üdgصjóق e ôªà ùe QGƒM Qhójh É «µëj CG AôªdG Yلى Ö صüj AÉ«شTCG Éægك CG,É«صüîشT ƒg üdgصjóق EÉa»dÉàdÉHh VôàتdGض.É dƒb Yلى CGôéàjh ùøæd íª ùj òdg ƒg»a ãªàjل ÜÉàµdG Gòg Gòg»àdÉ SQ âféc óbh»a ºgDhÉæHCG û«jش c»ف iô SCلG»dÉgCG jô Jف à«ض bh ô«scلd ùjóقj Iô f Éæghك.ô SCلG ô«scلg degى hô æjh,»æ«ùلødg QÉشûdG iód äoqcg ÜÉàµdG Gòg»a»æµdh.É«لY ôjóقj Iô f øe JÉ«Mh ô«scلd iôncg ÖfGƒL VôYCGض CG ÓNل Éægك ó«ccéàdéh.áhôéàdg ôñصu ªëJhل iód ãªdgل H Üôض j OƒªصUh IOGQEGh áªjõyh,iô SCلG A Dƒg Éض jcg º dh á«صuƒصün ÓLEGhل واحترام ولكن هناك اأي ضا نقاط ضعف في,iô SCلG ªàée IÉ«M ô«scلéa Vô eض dل ض ف äé ëd»a Éjƒb ƒµjh áæ«e äé ëd»a á«bgh GQƒصU ÜÉàµdG»a fقلâ»déàdéhh.iôncg øe bcgلل CG hoh º«îض J hcg á déñe ho GóL.ô«SCلG ᪫b dg ض ف øy åjóëdg ÉfOƒقj degى SGسÓ àل ɪHQ»dÉàdÉHh,ádÉëdG ò dه hó dg áehéسùªdg øe A» ûd ô«سsc G Vô àjض? e hé àdgh ÓàM Gل áeón ±ó H,ÜÉàµdG Gòg»a ƒضvƒªdg Gòg degى ô JCG ºd ób ƒé ùdg ÜOCG ÜÉàc øe ô«ãµdg øµdh ±ô fh,ioƒlƒe ä ÉM»gh, d Gƒbô J الكثير منها ونطلق عليها حالت»اإ سقاط«ƒëàjل PEG ô«scلg VÉæeضل øe degى ªY»ل, øy äéeƒل e d jhقóم hó dg ÜÉ ùëd ûjشà ل ób A Dƒgh,ô SCلG»a FÓeRh JƒNEGh béaq óæéj ÑdGh ض,øé ùdg NGOل ºgó«æéJ ºàj ºJ óbh øé ùdg degى Nójل ºàj øé ùdg êqén æjقلƒ º aéشûàcg ºàj ø«mh,éقñ ùe ó«æéjه øëf É «ª ùf iôncg ôhéæy hcg É ùbcgم degى øjóæéªdg A Dƒg»ª ùfh,zqé dg } É ùbcgم áahô e âëñصucg IôgÉX»gh,zô«aÉصüY{ Éæghك.GóL äéeƒل ªdG øe ô«ãµdg UƒJصل»àdG.AÓª dg A Dƒg ÓNل øe ºàJ hó dg É «deg,»héàc»a A Dƒg øy çóëjcg ºd ÉfCG Ñ déhh IÉ«M øe á«bgh übصüص øy âkóëj ɪfEGh ÉصUƒصüN, ƒé ùdg»a ø««æ«ùلødg iô SCلG º ض H b ضى øjòdg NGódGل,»«æ«ùلa øe óbcgم CG PEG,øé ùdg»a ÉeÉY ø«kók øe ôãccg.»æ«ùلødg NGódGل øe ºg iô SCلG ägƒæسs öûy GÒسSCG ƒéسs ÓàM Gل FGöSE G»ل«..áæYÉæc É ùmم»æ«ùلødg áªلµdéh dgق ضÉÑ º Sôj ºلb ÖMÉصU»æ«ùلØdG ø«jƒà ùªdg Yلى ø«jqgoeلg iô SCلG.»Hô dgh ô«سscéc øéسùdg áhôéj â ûy fcgك ɪH,äGƒæسùd ògه øy ÉæKóëJ CG ÉfOOh É û«j»àdg IÉ«ëdG áaô ªd áhôéàdg?ô«سsc G Yلى åjóëdg ƒµj CG øµªj Éæg Tشق» ø, ûdgشق ÉeCG,É لeÉ Jh ƒé ùdg IQGOEÉH àj لق Ée ƒg GلhCل øëf Éæ«H eé àdghل IÉ«ëdÉH à«a لق»fÉãdG ûdgشق ácôëdgh á«æ«ùلødg ä骫æàdg.iô SCÉc Ö«JôJh É fم É d ƒé ùdg NGOل Iô«SCلG üdénص ífgƒلdg Ö ùm,é H ífgƒلdg ØàªdGق ä骫æààdg áaéch iô SCلG áaéc ø«h É «لY ägƒæ S º e â«ض b É«صüîشT.á«æ«ùلØdG Iô«NCلG ägƒæ ùdg»ah,á SGQódG»a ô SCلG :ô SCلG ÉjGôe) ɪgh ø«héàc äõéfcg übصüص QóصU òdg ƒgh,( ù«ñëdg øeõdg øe ÉjɵMh áhémq) Gƒæ H ájô شT áyƒªéeh,éãjóm.( ù«ñëdg øeõdg øe QÉ شTCGh óféصüb :ióªdg ájô شT áyƒªée Iô«NCلG áæ ùdg»a äõéfcg ɪc øe iôncg óféصübh º«fÉbCG) Gƒæ H iôncg.qgóصueلg ó«b ƒgh,( ù«ñëdg øeõdg É«HôY ƒéسùdg ÜOCG øy ô«ãµdg Öàc G ójôj òdg ójóédg ɪa,É«ªdÉYh?(ôسSC G ÉjGôe) ôñy dƒقj ägƒæ S ôشûy áhôéj Yلى ƒàëj ÜÉàµdG ºلY»a üîàehصüص ô«scéc ô SCلG øe ºلY»a ô«à ù«léªdg ªMCGل»æfCG PEG, ùøædg»àæ e SQÉeCG âæc»déقàyg Ñbhل, ùøædg IÉ«M óصuqcg âæc Gòd. ùøf ºلY üànécصuéص«.ô SCلG»a ºgÉjÉض bh ºgôYÉشûeh SÉædG á«صüîشûdg»àhôéj VôYCGhض KhCGق CG âjcéjqgh ô SCلG»a»fƒقaGQ øjòdg SÉædG øeéض Jh.áلjƒ dg IóªdG ògه ÓNل ƒéسs»a ôسsc G»a áلjƒw áhôéj dك ÖfÉL øy ÉæKóëJ CG dك gل ÓàM Gل.?É æe àygقلâ ÓNل áضvéøàf G çgómcg ÉYم á«féãdg 2004 م, â«ض bh ày GقÉل Iôàa º e»a êôe, É ù«h áق æe»a bgƒdg z ƒñلl{ øé S â«ض b ɪc NGódGل. ø«ùلa»a ôeéy øhg»a hgôëصüdg záëøf{ øé S»a Iô«صüb Iôàa,ÖقædG àmى ÉYم»æY êôacg 2014 م.,hó dg ƒé S»a Iô«SCلG ácôëdg áhôéjh áلjƒw óàªj GóL لôãcC Éæghك,áæ S ø«hqcg øe Éæض N»dÉقàYG Iôàa ÓNل. ƒbh ûfش GôMك ÉHGôضVEG É dgم øy ÉMƒàØe ÉYم ägôe çók 2004 م 2011hم, 2012hم. ÜGôضVEلG Éc AÉ deg ±ó H,Éeƒj 29 Ióªd ÓeÉشT ÉHGôضVEG,Iô«SCلG ácôëdg ägòdéhh,iô SCلG äéhƒقy إالى جانب المطالبة بال سماح لأ سرى غزة باأن º لgCG ºgQhõj ÓàM Gل Éc å«m,ºghhph.º لgCG IQÉjR º æy æªj ëjققâ óbh ògه ɪFGO à ùj ل hó dg øµd,ˆg ØH ضل ÖdÉ ªdG OhÉ «d Iô«SCلG ácôëdg iód Vض ف á قf ájcg ó««d ëàjقق»àdg ägrééfeلg Yلى f Gق ضVÉض.ójóL øe IôµdG a«g iôسsc G Vhض üjصف ch»ف?á«ل«fgôسse G ƒéسùdg ádém dhلsc ف,GóL Ö صU BلG iô SCلG Vhض النق سام بين ال ضفة وغزة لها آاثار سلبية على,á«ل«FGô SEلG ƒé ùdg NGOhل Iô«SCلG ácôëdg óbh,iô SCلG áªjõy»æãj Gòg øµdh øy ÜGôضVEلG álƒªd GóYÉصüJ Gkô«NCG Éfó شT iô SCلG ºgh ø«jqgoeلg iô SCلd É dgم ƒé ùdg»a ƒyoƒjh º déقàyg ºàj øjòdg لTCش ô Jقóم CG ho ägƒæ ùdh ºgóضV áëf e øeéض J áلªm ªdÉHقHÉل Éæghك É JGم,»FÉصüNCG áæyéæc ùmسéم áhgôy IóلH øe, ùøf ºلY øe édgل»ل,»a ±ƒ ÑdG áلàëªdg ø«سùلa WÉæeق øéسs,qôëe ô«سscg,48 ÉYم ägƒæسs ô ûy Ióªd üfhصف, ÉYم ájgóh 2004 م, degى ᪠àh 2014 م, üàæeصف øer»a hó dg IóYÉسùe{ ±hô e ƒg ɪch,zÜôëdG»fƒ«صüلd áñسùædéh hó dg CG.»æ«سùلØdG Ö ûdg ƒg É kصüصüîàe fƒc degى áaéضvegh ºلY»a ªëjhل ùøædg»a ô«àسù«léªdg IOÉ T Éض jcg ƒ a ÉéªdGل, Gòg Gòg»a dh,öjocgh ôyé T Éjô T ÉfGƒjO Qɪض ªdG ÜOCG Ééeل»a OôسS ªYhل âقàdg øjƒµàdg. ƒéسùdg ùmسéم Vô eض a«áæyéæc»a ÜÉàµلd»dhódG ø«سùلa É d Éch üæªdgصôم, ƒjée ô T.»dÉàdG QGƒëdG e ˆG GQم :» Thô ªdG øسùm 89 88

46 äé«eƒj لم ªàµJل مخلäÉbƒ ÉeC G ëà ùjق á«mghôdg ôسséj AÉah 91 iƒلëdg ûcشك áñméصu z ùlôl } CGم»àdÉN..ádƒØ dg äéjéµmh ôféé ùdgh?qƒàco Éj øjcg degى ÜhôdÉH iôncg Iôe fg لقâ,烵ªdG ªàMCGل ºd áقæشûªc dóàjى á«ñ dg»àyéª S GلHC» ض,»a áyé ùلd UCGصل CG ójqcg,» SÉØfCG Jقلüص. ô«s ÉéJGه ùµy hó j ÉaƒW,óé ùªdg Ö«d ØJQG.IôªdG ògه iƒbcg.ådék QÉéØfG ôgõj å«m»féãdg HÉ dgق»a Tشقà «degى QÉædG,áHƒ صüH iqcg?âbôàmg gل.ø«ª SÉ«dG IôéشT áaôشûdg ÉeCGم QÉ æj ánôصu,»æ«y gل,ió«h.. ª SCG OɵdÉH?»eCG äƒصu gل YCGلى? øe»jcéj.éª H ô شTCG óycg ºd Éeób.zهƒلàb..Ö«Ñ dg{ QóصU ó àj ºd»FGóf.záYÉ ùdg GƒØbhCG{ Vض»قÉ OGOõj òdg ÉàØشTh ihé JCG Éà«قH Yلى...AÉض «H âلx»jé«eƒj áëøصuh ɪ fƒµ S IójôéH á«øëصüdg ±ôشtcg IOÉ«e»g...(IOÉ«e) AÉæKCG UôdÉHصUÉص É Yôصüe â«قd»àdgh,qƒà SódG ø«y áق æªh ägôgé àdg á«àd É لª d É àjocéj 2014.IôgÉقdÉH ùªشt,iéaƒdg ÖÑ S,º S G :åãédg AÉصüMEG Yلى áëøصu óéj ød dgل»لá Jلك CG hóñj,â«bƒàdg IQÉjR hcgل : Gƒæ dg.»jé«eƒj ôàao»a ájoéy.»fgó«e ûªdشøى äqôb,áñjôb iôncg IOÉ«Y OƒLƒH âªلy IójóشT áhƒ صüH QÉشûdG â b,é «deg LƒàdG áø لH»fƒلÑقà SG, ÉNódGh ÉMõdGم Sh.IÉ«ëdG ìhq»àñ«قm»a ªMCGل»fCÉch»JòaÉf øe É àjdhq Yلى äóàyg Éægك.. âféc CلªJ á«æjôشûy Tش لá,áMƒàتdG üfصف ªcCÉHل»ëdGh É à«h æjقل,ébó fgh ájƒ«m,áwé ùh»a Éæd ºdÉ dg ᫪bôdg É JÉ Só H ƒ«dgم... kméñصu É JƒصU Éc...É Yلى Ék ØJôe غير العادة ا ستطعت اأن اأميز صياح اأمها êhôîdg øe É æªj CG ójôj zoé S{ ádéîdg É fcg e É لªY á SQɪe Yلى ÉgQGôصUEG eقhéل É àeéb..zioé«e{..ó«gr ôlcg Yلى æe üëjصل âféc..áä«ض ªdG á SGƒdG É æ«yh áل«äض dg áø«ëصüdg Gô«eÉc Yلى JقÑ ض Égój..áªل e óbôj ÉgQGƒLh,É H ª Jل»àdG á«fhôàµd G OÉYل Éæ dgم äécéñàشt Éa hõædgل øe ôøe Éægك øµj ºd... ÉeCGم ògه»dõæe cل,iôªdg TCGشógÉه âæc Ée RÉØلàdG»a àfgقل BلG dgى ÉæYQÉشT dg ض»ق,.»fGó«e ûªdشøى ƒëjل ájéæñdg Ø SCGل óé ùªdgh»æfcg EG üjصل, øe hcgل ƒccg CG â bƒj»a Ió«H øcéecg øe»fóer ájdhôd âشûgófg á eéédg»a»jòjé SCG øe OóYh Hل áæjóªdg.. SÉØfCG ßØلj ÜÉشT..ñGôصU..ôYP..Éض jcg زغرودة.. تكبير.. لم يحركني اإل نداء أاحد...»FÉbóصUCG...óªMCG QƒàcO Éj áyô ùh zrƒcƒلédg { AÉeódG..ºgóMCG ƒa âññµfgh RÉØb âjójqg H âñæj ºd Lh..áق«bódG ëeóe ô J»a äéصuéصuôdg, jô S äƒe,øeõdg ó«yééj ô««j ƒg a ل â浪j Ée cل,qóصüdgh SCGôdG áyé ùdg ÜQÉقY,ôNBGh àb»ل cل ø«h RÉØb IóY,OhôH»a MõJف ôñæªdg QGƒL áªîض dg gل,ônbg QÉéØfG ho ºK äécôm àa»ل ÅÑàîj ádbلg Jلك bhcgف CG «à SCG gل Éægك? dgقhéæل Gkôصüàقe QhO íñصucg?⫪ªdg GQhódG øy ºdÉY É ùøæd ƒµàd É dƒm øªh ûjش ل É ábqém.öjôقdg æy icéæj h «ªédG æy ó àñj PƒÑæe»a IƒقdG Yلى OÉàYG øe SÉæلd êôî«s c»ف übhصüص HÉ dcg á«fhôàµdeلg TÉYhش õ eل a«dgقƒم øy c»ف!!?aéhô déc ºgóéjh êôî«d h IƒقdG ùøf»a iôj ƒgh º e ûjé à«sش.aéقñdg LGل øe ùàdg ل.. / á ل ùdg e Ö SÉæàj ÓYEGم ûjéyش øe ô«صüe ƒg Ée ÉæàaÉقK h ÉææjO ôaéxcgه áeƒ f òæe Ö ùàcgh èegôh ÓNل øe GhلPE ل QÉقàM G ƒæa º ùdg SóJh áäjôh ÉgôgÉX»a hóñj á«fƒjôc fcg ø j Éc ªàée ºYGôÑd ÉbÉgO É ShDƒc Éà«ëdG H è J òdg «ëªdg øy icéæe»a!?á SôàتdG øëf.. à«yq øy hdƒ ùeل ºµلc h GQ ºµلc ÉeCلÉH Ghô شû«d لÉædÉØWC.. áléëdg ùecg»a وتحقيق الذات وغر س الثقة في اأنف سهم Ö SÉæªdG âbƒdg ƒg ɪfEGh,GôµÑe ù«d âbƒdéa è j ºdÉY»a ƒشû«j º fg ÉfQÉ صU» «d»a áyééشûdgh UôëdÉHص º «لYh ô îdéh ºgƒ ùcéشth º ªdÉY Gƒæض àmg.. JGP âbƒdg ôµødg É HCGل º æe Gƒ æصugh..º e GƒÑ dgh ºل dgh..rééfeلgh Ñbل º Hƒلb ô ùj CG VƒJhض في غير مو ضعها. ƒل à ùjh ÉfQÉ صU H قƒل àødgك ƒdhéëj..áe ÉH àøjك ɪ«a º JÉbÉW å«m Gó«H ºgòNCG òdg ÉædÉ شûfG feg º àæض àmg ºgƒæقdh Éà«ëdG æ dgف ShQO.. GôbCلG Yلى ùàdgh ل ôªæàdgh AGƒقà S Gh á ل ùdgh IƒقdG øy åëñj äéæféc º æe Nلق AÉقdEÉH ºgRGõØà SGh º FÓeR ±É ض à SÉH É feg ühصلá.. ádƒø لd âªj»àdg ÉØdCلG øwƒdg Gòg AÉæÑd É «لY qƒ fل Éæc»àdG äébé dg óشtcg h Hل ºgƒdG ÑشûJ AÉ«شTCG dgى ƒëàjل äóh dpك. øe Gô N øecلg ëà ùjق áäjôh äébƒلîeh äéæféc º feg» SÉ«ùdG OÓÑdG øecg Éæ«æ j GPɪa.. ÉeCلGh IGƒædG»a ákqéµdg âféc GPG OÉصüàb G h óéj»àdg Iô SCلG.. ªàéªلd á«sé S G!!! ÉeCلÉH ûjhش ôه æض àëj øe É «a Ø dgل ƒªل àj å«m øecلg QÉ صüdG óéj ºd GPEG hgل ƒñ ùàµjh µa»ف QƒædG h áaô ªdG ShQO ÉHôضV Sƒj øe CÉ ûæj ch»ف..öjocéàdg áéëh RGõØà S Gh êgômeلéh ùøf ÑشûàJ øe ôyôàj..!?áäwén ägoéقàygh á«hôàdg ø«fgƒb áéëh Égóéj ºd GPG á«صüîشt ùøæd»æñ«s ch»ف!!? jhp h gcgل ø«h h à«h»a äcgq Ée GPG»àdG..Iô«صüdG dgقلüƒ ò Hه ÉقaQ QÉf É ùøæd Nلقâ Ée ÉH ôشûj IòaÉf É d ôشûj ùªشûdg áل«ªédg É à شTCG ÖYGóJ TƒeQش áñlh héæàjل..iòaéædg ÓNل øe á joƒdg»gh ª Hق É لÑقj h ɪ ùàñe ecg Oƒj h QÉ aegه. àñ«قm»a Iô«ØdG J ض ó«hhه áë ùødg âbh á SQóªdG ámé ùd êôîj Iô«ØdG Hق ضº CGóÑjh áygoƒh ùلéj Iô«ØdG Iô«ØdG ºgóMG àîj ف á jô S GƒK»ah É لcCÉjh jój ø«h øe QGóàjك CG Éeh bƒªdgف..éضvqcg ùjh ق SrGQ Yلى ºgóMG ªµلj àmى «æ«y aôj ÉHôضV ôn G Sƒj h OÉæj»µÑj.. Ñàch àñ«قm»eôj ônbg óé«d Aɪ S dgى degى ôéj áñ«قëdg É ªلªلj É لcô«a WÉNف,áMÉ ùdg É H èض J áµëضv jh لق,Iô«ØdG øjôné ùdgh ø«µméض dg ø«ycg øy Gó«H ôéj CG ecg degى Sƒàjh ل ônbg Éeƒj ßق«à ù«d.iôncg Iôe á SQóªdG dgى Ögòj HÉàf aق Éæc òdg ôªæàdg íñشt fg º f..ájô dg QÉÑNCلG»a æy ª ùfh GلÓaCم»a CGóH ùøf ƒg..äóéªdg»a fقcgôه aق Éæc ÉæYQGƒشTh Éæ SQGóe degى ùàjh لل Éæ«dEG Mõjف ÉæJƒ«H Éëàbم ägô K ólh óقd..éæقfgómh..éfqé صüH åñ dgh äéhéصü dg É fg NóJل»àdG á«fhôàµdeلg ÜÉ dcلg ÓNل øe ÉæJƒ«H degى ùàj ل»àdG áø«æ dg GلÉ HCل É «a Yلى øjòdg dgلüصuƒص áyƒªée º feg..aéø ض dg 90

47 ôصüàng ÜÉàµdG âbƒdgh äéaéسùªdg ø«ªà ªلd ó édgh dòchك ø«ãméñdgh»a øjôªãàسùªلd á aéëªdg ògه..ägƒæسs ùªnس UGƒJصلâ áhôœ S»ف Kƒjق»MGhôdG á «Ñ dgh IÉ«لهG SƒdG ى øµj ºd á«déªl ÉjÉÑNh Rƒæc øe Gô«eɵdG.z»àل«îe»a ÉقHÉ S ájgóñdg..á«géæàeódg»déîdg HôdG ÉeQل OGóàeÉH QƒصüªdG j ض,áfƒaóªdG ÉgQGô SCG ᪠Yh»Fƒض dg S»ف Yلى JGƒ N»MGhôdG Jلك,áHhòYh ɪL IóقàªdG á«ñgòdg ÉeôdGل يدفعه ال شغف ويتلب سه الف ضول ل سبر اأغوار øe IóપdG äémé ùªdg ògه»a á قH cل â ØM IQÉjR 70 ø«h IQƒصU 250 ÜÉàc»àaO CG»MGhôdG jقƒل ÜÉàµdG ƒmل áشtoqo»a Öæéd ÉÑæL{»æWƒdG ÑLGh øªضv»jcéj ÜÉàµdG ìééædgh àdgقóم áلéy Iô«S»a ÉæàeƒµM e,ºbódéh áصuéîdg ájoéصüàb G áق æªdg»a á«mé«ùdg ÖfGƒédG øe ÜÉàµdG øªض j ɪH áلeéµdg áaô ªdG ùj ل ɪe ájoéصüàb Gh,zá aéëªdg ògه ÉjÉÑN øy øjôªãà ùªلd Gô«شûe degى hôشûªdg»a ôªà ù«s fcg Kƒ«dق HÉàc CG å«m,áæ ل ùdg äé aéëe á«قh ø«yh»æ«y JógÉشT Ée{ dلقa QÉ æjقل GلhCل ø«ñسs ó H degى IQÉjR SƒdGس ى á aéëe j ض»MGhôdG Sس»ف QƒصüªdG ɵªdÉH á«déªédg JôÑN «àao ø«h ºض j ÜÉàc»a ÉgÉjEG É«قàæe,IQƒصU 250 øjô ûy øe ôãccg ø«h øe äéj ƒd É قàdEG IQƒصU dcgف GôÑà e,éggôbh SƒdGس ى } Kƒjق hô ûªdg Gòg CG»a zá «Ñ dgh IÉ«ëdG Gôصüàîeh,á aéëªdg ògه ó édgh âbƒdgh äéaéسùªdg{ ø«ªà ªلd dòchك ø«ãméñdgh.é «a zøjôªãàسùªلd 93 92

48 àfé à SG ÖfÉL degى,ôشûh GóbCGم É FCÉ J ºd ùjqéض J degى âbô J áøلàîe LGôeh QƒصüH áق æe á aéëe IÉ«M á «ÑWh á«agôølh É H É à SG QƒصU øe jلàق ºd Éeh SƒdG ى,.ájGƒ dg ÉaQ ºg,øjQƒصüe á ùªn øe يقول أانه ا ستعان بطائرة هليوكبتر للتقاط áق æªdg ɪLل ÜÉ «à S»æØ ùj{ ájƒl QƒصU É«ªلY É LGôe 17 ø«h HÉàc VGhhض,ƒédG øe OÉY å«m, «a IOQGƒdG äéeƒل ªdG øe dلëàقق.᫪ل dg IOɪdG ªé«d Lôe 70 ƒëf degى áلmôdg..üéàµdg,áøلàîe QhÉëe,á «Ñ dgh IÉ«ëdG ÜÉàc ûjشªل á aéëªd HQCلG äéj ƒdéh jô àdéhف äcgóh,a骫g,äƒëe,ºbódg) SƒdG ى áق æe ó ÑdGh,»aGô édg bƒªdg å«m øe (QRÉédGh iôncلg äéj ƒلd áñ ùædéh áj ƒلd»f鵪dg ÖfÉL degى ùe ق., á aéëeh á aéëªdéh»a UGƒàeصل hô ûªdg ùdgسل áæ äé aéëe á«قh ƒæødgh çhqƒªdg»a ƒæàdgh,ôëñdgh ÑédGhل ᪠S àdgقل» ájó ájhó«dg äéyéæصüdgh á«ñ شûdG aój Ée,áل«ªédG á aéëªdg ògه äéª S øe äómôdg º«æàd óصüقªc É ل L SÉædG.ájhGôëصüdG QÉØ ùdgh áق æªdg QGR øªe A ƒ c»mghôdg S»ف Éc º«j L ل, µلªj ôñccg ÉÄ«شT CG EG,íFÉ ùc ÜôbCG»a É «deg ƒlôdg GQôقe UÉØàHص»ل É, øe,ôjƒصüàdg BGhل ªلb Tش ف fcg,áصuôa øe áلb ك KƒàdGh»ق åëñdg QGƒشûe AóÑd É aoه.áل«ªédg á قÑdG ògه øy GƒÑàc òdg ) IÉ«ëdG WCGلقá òdg º S G (á «Ñ dgh S»ف à قàdG ɪd KƒàdGh»ق øjhóàdg»a Yhôشûe Yلى bgƒªd JGQÉjRh,Gô«eɵdG àbƒشû e á SóY Ió àñªdg á aéëªdg ògه SƒdG ى, á aéëe øe»øîj Shô c áäñàîªdg,é à«agô L»a.É قàلj øe QÉ àféh UÉØàdGhص»ل º SÓ dg ÜQÉéJ ó H IôªdG ògه GQGôb òîàj»mghôdg áyƒæàe äé«déªl KƒJh»ق óصuq»a,áقhé S É «ªLh,áæ ل ùdg øe WÉæehق äé aéëªd Jô«eÉc á Só H Kƒjق CG,ìÉéædÉH âlƒj øy ÓeÉشT Ó«dO ƒµ«d,ôkéæàªdg õæµdg Gòg áق æe á aéëe SƒdG ى.»à aéëe ܃æL»a Jق»àdG áق æªdg ògه ôشûdg á L øe üàjhصل IôgÉ dgh á«لngódg HôdG AGôëصüH Üô dg øeh,üô dg ôëñh øeh,ájoƒ ùdg á«hô dg áµلªªdgh»déîdg.qéøx á aéëªh ܃æédG QõédGh á«لñédg ±ƒ µdéh á«æ dg É feg ÅWGƒشûdGh,QÉKBلGh É«Lƒdƒ«édGh IôMÉ ùdg degى ØædG Mhقƒل QÉHBG øe Iô«Ñc OGóYCG ÖfÉL áaéضveg,ré dgh degى ùdg ل ø«h Ée»Ä«ÑdG ƒæàdg 95 94

49 97 á aéëeh ɪY áä«h CG degى ÜÉàµdG ô«شûj ɪc الو سطى خا صة بت ضاري سها رغم قلة الأمطار øe IOôØàeh á SGh áل«µشûj ªJلك É «a AɪdGh á««ñ dg e âødbéj»àdg äéjéñædgh QÉéشTCلG Gòg RôaCGh,É d kgogóàeg âلµشth áñ صüdG.á FGQh áل«ªlh áyƒæàe á«jéñf áä«h OGóàe G á«ëdg äéæféµdg ᫪ëe øy åjóëdg óæy ÉeCG ƒµj SƒdG ى... á aéëe»a ájô ØdGh á «Ñ لd æ eى S»ف Iô«eÉc á SóY ôñy ônbg (»fƒل L OGh) øe Gô«ãc âhôàbg»àdg fƒc á«hô dg É ªdG hôشûªd»fgó«ªdg õcôªdg ájôh É e ônbg Yلى «a Qƒã dg ºJ òdg ɵªdG üeص OÉه ÉYم a«1972 م. ᫪ëªd ôñccلg AõédG S»ف óصuq ɪc IóL áق æªh - ájô ØdGh á«ëdg äéæféµdg Jق»àdGh Aɪ«g áj ƒd á HÉàdG ù«sgôëdg äƒëeh ºbódG äéj h»a iôn G É FGõLG áj h õcôe øe ôàeƒل«c111 ó H Yلى»gh á aéëªh OGم áj h ܃æLh SƒdG ى á aéëªh É ùjqéض J ƒæàh áق æªdg õ«ªàjh,á«لngódg وغنى تاريخها الجيولوجي فهي منطقة خ صبة ب أانماط جيولوجية فريدة ونادرة. áق æªdg»a áøشû൪dg ájôkcلg F ódgل ô«شûjh d ëdgقف áق æªd»agô édg bƒªdg CG degى É«قjôaG ôشt øe GلhCل É ùf G Iôé H ábóy الى جنوب غرب آا سيا خلل ع صر البليو سيني»fƒ«لe»dGƒM òæe CG ÉYم. FGhCGل øe fg (á «Ñ dgh IÉ«ëdG) ÜÉàc õ«ªj Ée GOôØàe SƒdG ى, á aéëe øy ájoôødg äéfhóªdg ب صور فوتوغرافية شخ صية )برية وبحرية IQóæd iôn G QƒصüdG ÑH ض áfé à S Gh (ájƒlh,áل«ªédg á aéëªdg ògه øy LGôªdGh äéhéàµdg ÉeóæY ÜÉàµdG äéëøصu»a,é«لl óéfه Ée Gògh AGôض îdg áä«ñdg øy çóëàj áق æe»a SƒdG ى GAõL äéëøصu HÉàc»a»MGhôdG OôaCG å«m..qééشt Gh äéjéñædg{ GƒæY âëj É d Óقà ùe zá «Ñ dg øjƒµj áصüb ÜÉàµdG ô J äéeƒل ªdG øe ójó لd ïjqéàdg»a ᪠ªdG øe óપdg»lƒdƒ«édg áæسs ƒ«لe 750 Gòg Éæeƒj àmhى áæ S ƒ«لe 750 øe IóપdG ólƒj å«m,é H äôe»àdg áق«bódg UÉØàdÉHص»ل IOƒLƒªdG ô«aémcلg QÉKBG óbcghم OCG øe äéæ«y ôªy ójóëj»a ᪠e äéæ«y»gh, ɪY»a QƒîصüdG Qóقjh ƒ«لe 490 `H ÉgôªY ÉYم. äéjgóh å«m ( ëdgقف) degى ÜÉàµdG ô J ɪc ô J»àdG üødgصƒل ómcg»g,ºjóقdg É ùfcلg É d óéf ɪلb»àdGh, HÉàc»a S»ف É «deg É FGõLCG óàªj å«m, ªLCG ºdÉ dg»a ãe»ل Aɪ«gh ºbódGh äƒëe äéj h øe cل»a ºdÉ ªdG RôHCGh,É ª SÉH áj h cل ᫪ ùj ÖÑ S ºJ Aɪ«g áj h»a Éãªcل áj ƒdg»a á«mé«ùdg áj h ܃æL øe óàªj»àdg º«ª ùdg CGم RGôHCG ÉgAGõLCG» àæjh IôgÉ dg á aéëªh ôñy å«m SƒdG ى á aéëªh Aɪ«g áj h degى äéîñ ùdgh (á«dó dg) á«لeôdg ÉÑãµdG ãªjل á«ùjqéض àdg äémƒلdg øe á SÉشûdG á«ëلªdg áæ ل S»a äéîñ ùdg ôñccg ôñà Jh áل«ªédg. ɪY ºdÉ dg øe ójó dg ô àdg ºàa äƒëe áj h ÉeCG Iôjóe OGh ájôb Éãªcل:»gh É «a á«mé«ùdg àdgقل» ájó, ájhóñdg iôقdg êpéªf øe ôñà J»àdG É fƒc,áwé ùñdéh É æcé ùe º ùàjh õ«ªàj»àdg S ف øe á«æñe îædg»ل. á«lƒdƒ«édg á «Ñ dg degى ÜÉàµdG ô J ɪc á «Ñ dg) GƒæY âëj,á aéëªdg»a ôñy ÉgQGô SCG øeéµeh...á«lƒdƒ«édg á aéëe»a ÓeÉشT Ó«dO ƒµ«d ( ÉeR G øe ójó لd ÜÉàµdG ô J å«m SƒdG ى.»Lƒdƒ«édG ïjqéàdg»a áeé dg äéeƒل ªdG 96

50 zá«féª dg á«æzc G ÒØ S{ êóy áلmq IQƒصüdG á«øلn»a ô jh Gƒ H ºdÉ S ÉæØdG e Yل«øH ºdÉ S ÉæØdG ªéJ áæ S 30 ƒëf ÉgôªY IQƒصU ال سيد خالد بن حمد البو سعيدي خلل ت سجيل اغنية يا صولي في لندن ãªjل ägoôøªdg ɪédÉHل º ùjg»æa çqeg.áyhqh kéقdcg H á «ëªdg áä«ñdg âaéضvcgh ádémôdg N ى Yلى ádémôdg iƒ e âféc SƒdG ى á aéëe ÓNل,ø««HQhQh G óق dg VɪdGض«, Ébhم S»ف Jلك ÑààH»MGhôdG ÓNل øe äómôdg übhصüص º HQÉéJh º JÉjɵM É «a GhhQ Öàc»àdGh»dÉîdG HôdG áق æe øy ÉgƒfhO 櫪k SƒdG ى, á aéëe øe ôñc G AõédG»g á««ñw Rƒæch äéfƒæµe øe H ônõj Ée ºµëH º àhòl,á«aéقkh ájqéض Mh á«lƒdƒ«lh ájôkgh dلémôàل àîeلف»a É déªشt øe É YƒHQ degى.égéصübg ôé ù«koôøلjh ádémôdg A ƒg øeh GôJôHhم øµj ºdh, ƒ SQóæg OQGhOGh SÉeƒJ»fó«S óقa,õæµdg Gòg øy icéæªh ƒ«féª dg ádémôdg äé«eƒj,»kqéëdg óªëe ôyéشûdgh ádémôلd Éc.ÜÉàc»a É ªL äómqh óæلjéj degى ôø ùdg Ñbل á«ygohh.òäæ«m ƒæøلd ومن اأ شهر اأغانيه»اأبات الليل«التي قدمها zôaé ùezh zöل e»d{ h, óæd»a ØMل»a gcgل Éj SÉf Éjzh } ûyش h ziƒ dg } dك h zó«s zمƒj zكñj { h ƒmôªdgم É Ñàc»àdG VƒYض áلmôªdg âشtéy å«m,»æشû ªdG â«îh øh á«kók Qƒض M Yل«øH ºdÉ S ÉæØلd á«ñgòdg»æشû ªdG VƒYض äéªلc QGƒéH á«ygóheg.ódén ó«ùdg ÉëdCGh كما قدم مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية É eób»àdg zøféø ùdg øªdzh zqéªbcلg Éæ S{ Iƒقd Ó«ªL É«fɪY Gó«شûf âféµa 1985 ÉYم.äƒصüdGh øëلdgh äéªلµdg zøjƒµàdg{ æªàjى ÉæØلd Yل«øH ºdÉ S ô«ñµdg AÉØشûdG LÉ dgل, degى Oƒ jh ûeشaéى æwh.ˆg PEÉH aé eى إاثر اأزمة صحية تعر ض لها غادر سفير الأغنية ó«s øh Yل«øH ºdÉ S ÉæØdG á«féª dg LÓY áلmq UGƒªdصلá óæلjéj degى áæ ل ùdg æwh degى Oƒ j CG «Ñëe á«yocéh ÉYƒØشûe aé eى, ɪdÉ S ªédG»ل Üô dg øer øjó«à ùe âféc äé«hô H (ó«s Yل«ºdÉ S) eób òdg»a á«féæ dg ámé ùdg É aô J á«æa äéfƒقjcg.qƒض M øe Jó شT Ée RôHCÉc áæ ل ùdg»a ø«hô ªdG RôHCG ó j Yل«øH ºdÉ S ÉæØdGh äé«æ«ùàdgh äé«æ«féªãdg»a Thشqµل,áæ ل ùdg øe ô«ãµdg É «a óbم IRQÉH á«æa IôgÉX å«m FGhQ لhCل Éæjل Iôe ògه»féªy Éæa Éch,É LQÉNh áæ ل ùdg NGOل ájô«géªédg áصuén á«féæ dg JÉeƒÑdCG Yلى Gô«Ñc Öل dg ódén ó«ùdg øëلªdg áªصüh âلªm»àdg Jلك ƒµhé S ácôشt É àéàfcgh ó«sƒñdg óªm øh á«agô Lh á «Ñ déh S»ف á SóY àµjف ºd»àdG GلeÉfCل Jلك øe âhôàbg Hل,áق æªdg تغزل الخيوط والأيادي التي ترمي ال شباك»a QƒصüH äé ëلdg Jلك ÉقKƒe,ôëÑdG»a غاية الت أاثير والدقة حيث تمثل صناعات IÉ«M øe ɪ e ÉÑfÉL ájhó«dg àdgقل» ájó ±ôëdg kiôñ e SƒdG ى. á aéëe»a hóñdg É ùf G AÉæHCG É شû«j»àdG á«jé«ëdg ±hô dg øy º déªycgh º HQÉéàH káقwéf âféµa,á aéëªdg á«ñ شûdG ƒæødg ÖfÉL degى.á«jé«ëdg º ahôxh øe ójó dg óصuôj kéñصün k Ééªc»JCÉJ»àdG ájƒ«m á«agô L áق æe»a Jق å«m Aɪ«g áæ ل S»a á«لmé ùdg ÉÑédGhل AGôëصüdG ø«h êpéªf Yلى ᫪ëªdg ƒàëj å«m. ɪ oy á«lƒdƒ«édg IÉ«ëdG TCGشɵل øe IOó àe ᫪ل dg ᪫قdg ägp á««ñ dg ôxéæªdgh HÉàc»a S»ف É قKh IójôØdG á«déªédgh. «Ñ dgh IÉ«ëdG»a áæ«aódg ÉgQGô SCGh... ájôëñdg áä«ñdg ɪYCلG Ö«صüf É d Éc áلmq øe KƒàdG»ق õæµdg Gòg øy Ø jل ºd S»ف, É H Ébم»àdG.É gé«e âëj Qƒª ªdG 99 98

51 ,AÉ HQCلG ƒjم degى sƒëàjل CG Ñbل á ªédG É d»àdg,zaé HQCلG á«ل«ãªj{ ª ùeى âëj ÜÉqàc RôHCG øe ô«ãµdg IO h»a ØdG ضل ƒ«dgم. ɪ oy äé«ل«ãªàdg Jلك äéyƒضvƒe degى ªà ùj øe ÉeGQO âféc É fcg óéj,iôàødg Jلك»a á«yéªàl G dgق ضÉjÉ Yلى õc uôj,á Lƒe á«ق ùe áé dh á «ùh á لH,ájƒªæàdGh äéé لdG Jقل» ó h µjلqف É H ù«d áeƒض e ÉfôصU ÉeóæY ó H ɪ«a çóm ɪلãe,iôNCلG äéªلc É H لq C,á«ل«ãªàdG ájƒg ±ô f ;zكd ƒlcgل ÉfCGzh zƒæezh zƒ æشtzh zƒشt{ ãeل» u j Éc JÉjGóH»a»YGPEلG ÉaلÉ SQEل»a»fɪ dg ªàéªdG Éch aق, ùe ق ógéشûj,kéض géf ké «ùh ké ªàée IôàØdG Jلك,᫪æàdGh AÉæÑdG»a,kGójóL kéä«شt ƒjم sلc»a ICGôªdG ácqéشûeh dل لº IÉàØdG êhônh العمل وغيرها من ق ضايا تلك الفترة مثل º«لëdG óñy dòchك, ùøf óªëe æeى LƒdG âféc»àdg, QòæªdG ƒøëe âæh»àdgh,é æ«m áygpeلg»a ó«mƒdg»fé ùædg ɪ«a GلdhCى, äé«ل«ãªàdg º e»a âcqéشt GƒæY âëj d á«ل«ãªj hcgل áø«لn dcgف.zô«îdg degى Tôjشóك øe «W{ âقjqgh á«féª dg ÉeGQódG âlsqój óقd ájgóñdg»øa ;ônbg degى øer øe âøلàngh á«ل«ãªàdg Ióe âféc aق, áyé S HQ å«m,áyé S üfصف degى IóªdG äogr ºK á«ل«ãªj{ ª ùeى âëj ké«yƒñ SCG åñj âféc ƒªféقdg éjg âbƒdg Qhôe eh ;z ƒñ SCلG äé«séªn êéàfeg degى ÉeGQódG Yلى ô«صu ùe لù ل øy IQÉÑY»gh,äÉ«YÉÑ ùa MلقäÉ, Ñ S hcg ùªn øe GلÉjCم Qhôe eh IôشûY ùªn øe ƒµàj äó ùل ùªdg äqéصu äé«ل«ãªàdg ògه âféch ;ø«kóãa Mلقá üædghصف á HGôdG»a åñj kgôصüy ƒjم øe e õ«cqée fƒdƒc»ل áصüb ÑشTCG Ée áø«لn»ygpeلg êôîªdgh ÖJɵdG áصüb ÉeGQódG ólhcg òdg»fé dg ídéصu øh øe jƒwل QGƒشûe ó H ; ɪ oy»a á«ygpeلg»ah áeéy»eóyeلg ÉéªdGل»a AÉ dg Ééeل ûhشµل ÉeGQódG UÉNص, Yلى äogr øe ô«ãµdg áø«لn É «a ôjك,oƒقy á HQCG ø«h Ée èegôñdgh äó ùل ùªdgh äé«لãªàdg dcéj»ف degى»fé dg êôn.êgônegh OGóYEGh التقاعد وفي قلبه غ صة على ترك مكان ºdCلG q CG EG,záHƒW áhƒw{ FÉæH»a ºgÉ S ôصüàyg òdg Ñلb fƒdƒµc»ل { fcg ƒg,ôãccg qلx zõ«cqée ecéjل Yلى ªjôµJ ºàj CG ºjôµàdG q CG EG,kÉeÉY 40 øe ôãccg FÉ Y ᫪ SôdG äé édg Ñbل øe JCÉj ºd øjòdgh º e ªYل øjòdg øe àmى h IôàØdG Jلك ÓNل ƒahôµ«ªdg ôñy º e sób»a ÉeGQódG ù«scéj äó شT»àdG á«îjqéàdg q CG EG KƒàdG»ق, degى êéàëj Iôàa»gh ; ɪ oy.ô«ãµdg Éæ«لY ÉضVCG dلsc ف GلɪgEل ƒnoل Éc áø«لn ídéصu øh degى»fé dg ô شT»a èلødg â«h»a áygpeلg æñeى áygpeلg ìéààag ó H,1970 ÉYم øe ôñªaƒf»a kgô«صu Éch,kÉÑjôقJ øjô شûH á«féªo dg ô «ùªdg ƒg Éc SɪëdG qøµdh,ôª dg uلc iód ófé ùdgh Gƒل àشtg øjòdg Jلك»a ø««j oمƒj ƒµj CG ±OÉصüJ óbh,iôàødg ø«j òdg ƒ«dgم ùøf ƒg»fé dg áø«لn ;áygpeلg»a»móødg óªmcg ÖjOCلG «a»àdg GلdhCى áñcƒµdg Jلك øªضv Éfɵa äéæñلdg â ضVhh»eÓYEلG dل ªل â ù SCG ƒjõøلàلdh áygpeلd á«sé SCلGh GلdhCى.ó H ɪ«a»g ÉeGQódG q CÉH»FÉ dg áø«لn øe kéféªjeg»a ôkdƒj CG øµªj á«eóyeg IOÉe ô SCG êgôneلgh dcéàdg»ف degى éqjg óقa, SÉædG ÉeGQódG Öàµj Tشüîص»fÉK ɵa,»eGQódG,óªëe º«لëdG óñy MGôdGل ó H, ɪ oy»a ô«kcg ôñy åñj á«ل«ãªj hcgل dcgف òdg GƒæY âëj,1971 ÉYم dphك áygpeلg É «a ãªàdg»ل»a TشQÉك zºل dg ÖلW{»FÉ dg áø«لn fƒdƒµdg»ل e»ªdé dg»fghôdg»µëj,ôëسùdgh á«ñfgô déh äõq«ªj»àdg JÉjGhQ ±ÓîH z ÑJɵj øe fƒdƒµdg»ل iód ù«d{ Iô«صüقdG àjghq»a õ«cqée É«سSQÉZ jôhéz»ل LQل ájéµm ôµسùy fƒdƒc»ل, áñjôh ájôµسù dg JÉeóN râ«focg ónم CG ó H ô«صu ñƒc»a û«jش ùøfس óé«d,â àfg»àdg á«لgc G ÜôëdG»a QÉ Thك æwh q CG EG,ƒHôdÉH áض jôªdg àlhr e «Øµj OɵdÉH,kGóL Vض»ف óyéقj ÖJGôH kéæedƒe, óyéقàdg ÑJGQ IOÉjR ô àæj áæسs Iô ûy ùªn ióe Yلى qلx fƒdƒµdg»ل óéj d ل ójôñdg Öàµe degى ƒjم sلc Ögòj ɵa ;»JCÉàسS kéªàm IOÉjOõdG s CÉH ádcé ùªdg o«a لuل,ádÉسSôdG Jلك óéj æµdh,öjgôdg dpك IOÉjõH ô îjه ádéسsq ºلM Yلى û«jش Éc fcg ɪHh.»JCÉàسS É fcg óh ádéسsôdg q CGh É qe CÉ N Éægك q CÉH EG,É sbé ûeh IÉ«ëdG IQGôe ل qªëàj CG É àسsg, óyéقàdg ÖJGôdG aqh ºjôµàdG ºdCG üà jصôه kgrƒéy íñصucgh H م sóقj ób oôª dgh,äcéj ºd Iô àæªdg ádéسsôdg q CG.ôjóقJ ho OÓÑdه É e qób»àdg äé«ëض àdg»bhôëªdg çqém øh ôggr

52 103,? LGôàJ ÉeGQódG âل L»àdG ÜÉÑ SCلG»g q CG»cREلG ó«s øh óªmcg CGQ Ö ùm degى Oƒ J{ LGôàdG ÜÉÑ SCG YôdG»ل ±hõy GلhCل dòchك,éegqódg ÜÉqàc øe édg»ل ɪHQ,ÉeQóلd áhéàµdg øy º d MÓdGق q CG ɪc ;áض ØîæªdG QƒLCلG áëf ÖÑ ùh áygpeلg GƒWل á«ضvéªdg ägƒæ ùdg ugdƒj ºd ل áhéàµdg láñgƒe jód ø neh,éegqóلd kéhéqàc àjقqñل kéñdé a Yلى á MÓªdG hcg CGôdG ن صو صه ول سان حاله يقول ل م سا س رغم eقلz ƒ. GلUCصل a«º fcg áygpeg»a ÉeGQódG ïjqéàd uknƒjق øªd øµªj äéeéقdg Jلك gééàjل CG ɪY áæ ل S Qƒ X»a ØdG ضل É d Éc»àdG Iô«ÑµdG áygpeلg äó شT óقa,á«féª dg ÉeGQódG اإنتاجا دراميا غزيرا تاريخيا اجتماعيا,äÉ«YÉHQh á«yƒñ SCG äé«ل«ãªj,kéjó«eƒc.kéñjôقj IóMGh á«éegôh IQhO»a É لc ÜÉqàoµdG øe ô«ãµdg IôàØdG Jلك âñéfcg óbh GƒàÑKCG øjòdg ø«ل㪪dgh ø«lôîªdgh õfgƒl GhóصüMh ámé ùdg Yلى ºgQƒض M Yلى ãeل,»hô dg øwƒdg iƒà ùe fƒdƒµdg»ل øh ÖdÉWh,»FÉ dg ídéصu øh áø«لn,óªëe á ªشTh, ù«ªn ájôîah,óªëe ídéصu ãeل,øjõq«ªe ÜÉqàc øy kóض a,»fgóªëdg ûjhqoش øh óªmcg,oôjƒشt áªmqh,»kqéëdg ܃ق jh,»creلg óªmcgh,ájôéødg áî«شth,ídéصüdg Yل«âæH üyhصéم ôصuéfh,»déloõdg û«bôdgش«وغيرهم مم ن تح ضرني اأ سماوؤهم ومم ن º æeh Ñëf b ضى øe º æeh,»æy Ö«J IQÉشTEلG øe óh qfcg EG,ô àæj øe degى Mhققâ kgôndƒe äô X»àdG Aɪ SCلG ᪫ل Sh,»HÉ«ùdG ó«s.o ãeل ÉgOƒLh âæh æehى hôñeك, íàa º«fh,»aôشûªdG.»FÉ«ë«dG óªmcg øh áø«لn fƒdƒµdg»ل q EÉa,á ëلdg ògه àmى øµdh, ÑJɵj øe jód ù«d»fé dg ídéصu ºjôµJh ªjôµàd áªféb âdgr Ée áصuôødg ä ÉéªdG»a ø«ù SDƒªdGh OGhôdG L»ل äé«æ«féªãdgh äé«æ«ñ ùdg L»ل oلã pªa.áaéc.qôµàj CG Ö صüdG øe äé«æ«féªãdg Iôàa»a áygpeلg»a»ñàµe Éc QhódG»a áygpeلg äégƒjoƒà SG øe kéñjôb áªmõdg Jلك Yلى kgógéشt oâæc Gòd GلVQCض«, âféc óقa,á«ygpeلg ÉeGQódG É àñqñ S»àdG áygpeلg ägôªeh ÖJɵªdGh äégƒjoƒà SCلG,äÓ㪪dGh ø«ل㪪dg Iôãc øe ëfل á«لn kégƒlhh áaƒdcée kégƒlh kéq«eƒj ógéشûf Éæch ájƒäe áñ ùf ÉeGQódG âلàméa,iójól Éægك Éc PEG,»eƒ«dG èeéfôñdg»a á ØJôe»a á«ل«ãªj øe ôãccgh ùe لù ل øe ôãccg åñdg»a äé«ل«ãªàdg Énæ ryqƒw ÉæfCG ɪc ƒ«dgم, á «ùh á«ل«ãªj åñf Éæc å«m,ôشtéñªdg ɪd ó«ªàc ædgقtéش ƒضvƒe ìô f CG ó H GDƒ ùdgل øµdh.èeéfôñdg»a MôW ºà«S ÜÉÑ SCلG»g Ée :ƒg âل L»àdG Jلك Éeh,?ÉeGQóلd á«ñgòdg IôàØdG»g IôàØdG ø««æødg øeh ;»féª oy VÉjQض«e لق hcgل ó«s øh ºل ùeh ôaé dg ºdÉ S øh ɪ«ل S ô«µشûdg GلYɪ SE»ل«OƒªM øh ºdÉ Sh وغيرهم وقد نال البرنامج شهرة كبيرة لqfC ôقe øe ƒahôµ«ªdéh êôn áygpeلg, QÉëصüdGh ájohcلgh ÉÑédGل degى déhقôم ø«dhdƒ ùªdg JGAÉقd âلªشt PEG kéyqnƒæe Éch الر سميين من ولة وغيرهم إالى كافة á شûfCلG dòchك ᫪ SôdG äéyé قdG Éc Gòd,á«Ñ شûdGh á«aéقãdgh á«ضvéjôdg ø««ضvéjqh ø««ª SQ ø«jòe ºض j jôødgق äó شT áygpeلg q EG fقƒل Éæc GPEGh.ø««Ñ شTh,»ÑgòdG ÉgôصüY äé«æ«féªãdg Iôàa»a óقa óلh{ èeéfôh Éc áaéضveg z ɪY degى z OÓH Éj ô«îdg ìéñصuzh zôشtéñªdg åñdg{ ájqéñneلg èegôñdgh zaé HQCلG äé«ل«ãªjzh وال سيا سية وغيرها من البرامج هي اأبرز.IôàØdG Jلك øjhéæy GلɪYCل øe ójó dg øs««féª dg øødgh òdg,z «HôdG OÉYh{ ùe لù ل ãeل Iõq«ªªdG GلɪYCل øe ójó dgh ßaÉM ø ùm LôNCG ôصüàقj ºd ªYل q CG EG,Iõq«ªªdG á«egqódg êgôneg»a ºgÉ S óقa aق, ÉeGQódG Yلى ƒµj ób,á«ygpeلg èegôñdg øe ô«ãµdg Éc òdg z ɪ oy óلh{ èeéfôh Égô شTCG ƒjم tåñoj Ébم PEG,á ªédG jôahق»fé dg øe É uلc ɪ oy IQÉjõH eéµàeل»ygpeg اأق صاها اإلى اأق صاها وغطى الكثير من WÉæªdGق, Éægك Éc PEG lقjôa lل eéµàe QOGƒµdG øe º æe,á«àdg»a ûjشqéك ôñصu, ɪY»a âلªy»àdg ájôصüªdg,»fƒ«ùh äoƒlh Tشل»ل, ÉjôcRh, ùj,»ñlôªdg óªëe ãeل ø««féª dg degى káaéضveg ÜQÉM øh ó«yh,»æ SƒëdG ù«ªn óªmcgh ƒgh, OÉ dg S»ف øh ºdÉ Sh, ôø«شûªdg á ªéd êéàfƒªdgh,ö«ñm ᪫môd ɵa,Ö«ÑM ᪫mq :º a ƒل㪪dg ÉeCG, ƒل dg á櫵 S YRل, ídéصu,óªëe º«لëdG óñy AÉLQ,ºل ùe ó«s, ƒdéشt ó S, ó e ádé SôdG{ á«ل«ãªj ÉeCG.ójƒ S ájqóhh,óªmcg,ó«s Yل«ó«S dcéj»ف øe» a záäjôñdg áø«لn êgônegh,ºdé S øh OƒªM OGóYEGh Égƒلãªeh ;»FÉ dg Yل«, ÖdÉW :ºg É fegم Oƒ S,Oƒªëe áëhgq,»î S Iójôa,óªMCG غاب ش الطار شي سعيد ال صوري سعيد,ºل ùe ídéصuh YRل.,zô«îلd Tôjشóك øe «W{ á«ل«ãªj ø«h Ée ƒgh zøeõdg QóصU Yلى ìôl{ ùeh لù ل áø«لn LôNCGh Ñàc»YGPEG ùe لù ل ônbg»a ª dgل øy óyéقàj CG Ñbل»FÉ dg øe kgô«ñc kékqeg áø«لn ôjك,2015 ôjéæj ÉeGQóلd م qóbh,äé«ل«ãªàdgh äó ùل ùªdg ق ضية غلء المهور. ôcp,áygpeلg e JÉjôcP øy ãjóm»a ó«ñy øh Oƒªëe dلeõ»ل»fé dg áø«لn TQCGش»ف øe áyé S{ éeéfôh»a»æ ùëdg ƒjée 2 ïjqéàh â jpcg Mلقá»a záygpeلg,2014 q CG ª dgل VɪdGضa ÉeGQódG»a ºلa ;ôضvéëdg âbƒdg øy ô«ãµh SCG ل Éc Éægك øµj áëf,qƒlcلg tلµdg Éc PEG ª jل uلµd áméàe áصuôødg âféch eقhéل, hóh ªjلك øe uóقj CG áhéàµdg»a áñgƒe م ªYل Ösل J GPEÉa à LGôe ºà«a,áYGPEلG degى É qecg ddƒªdgف, e ÉØJ ÉH dpك ºàj jó àdgل áø«لn º e Øàjق Éc óقa ø«ل㪪dg øy ô شTCG Éc óbh,ônbg êôîe q CG hcg ùøf á«féª dg áygpeلg»a ÉeGQódG»Lôîe,óªëe º«لëdG óñy ºg É JÉjGóH»a øh óªëeh,»fé dg ídéصu øh áø«لnh øh á ªL MGôdGل dòchك,»dƒ ªdG ôصuéf ÖfÉéH kóãªe Éc òdg»ñ«صüîdg ºdÉ S ªYل,ÉeGQóلd êôîªc Ñbل ºض æj CG degى øh óªmcg ãeل: ônbg lل«l»egqódg êgôneلg,»µeqódg ºdÉ S øh Oƒ Sh,»cREلG ó«s øh Oƒªëeh ÑdGلTƒش«, óªëe øh ÖdÉWh ø«lôîªdg RôHCG øe Éch,»æ«ùëdG ó«ñy ÉeGQódG Ééeل»a GƒلªY øjòdg Üô dg ÉeCG.óeÉM óªëeh»yôe óªëe á«ygpeلg Gƒfɵa äé«æ«ñ ùdg Iôàa»a ø«øddƒªdg RôHCG ídéصuh,qgõe óeémh,óªëe º«لëdG óñy,oôjƒشt Ñbل ºض æj CG degى hô«ãµdg äé«æ«féªãdg üàæeصف»a áصuén áªféقdg»a Iô«Ñc IôØW äó شT»àdG äé«æ«ùàdgh Ééeل êéàfeلg,áygpeلg»a»egqódg TشQÉك º«gGôHEG ãeل ÜôY ÜÉsàc É «a dcéàdg»ف»a ÉaƒdG ƒhcg ûmش» ûش, üeص Øى, hgô شT القا ضي و إابراهيم صالح وغيرهم أاما ûjhqoش øh óªmcg ºgRôHCG ɵa ƒ«féª dg qµشt òdg»fgóªëdg ل Ééeل»a IõØb.á«fɪ dg ÉeGQódG,áYGPEلG É àãh»àdg GلdhCى äé«ل«ãªàdg øe zô«ñµdg } GلeCل Gƒæ H á«yéªàlg á«ل«ãªj áø«لn É LôNCG»àdGh dcéàdg»ف ÉeCG,»FÉ dg 102

53 .. á«é«لn äé SóY íeóÿgh ƒlƒdgه æà ùj ق ájoƒ ùdg á«hô dg áµلªªdg/ ƒgôªdg º«gGôHEG âæh áªwéa OhhGO BGل Yل«âæH ÖæjR AÉØàM G»a»YGóHEلG íªلªdg Gòg ó ùéàjh áق«ª dg É ëeóe É æà SGh ƒlƒdéhه ájdhq ahق,é«d Oh É«æa É Ø«XƒJ ±ó H ºjóقJ degى ùj ى á«ygh áø ùلa øe ƒلîj äé«لéàd á ùcéy ÉjGôe ÉgQÉÑàYÉH ƒlƒdgه»a É J ƒëjh ájôشûñdg ägòdg äéfƒæµe É aƒnh É fõmh É SCÉjh É Môa äé ëd واأملها وغير ذلك مما يمر بها الكائن في.ájOƒLƒdG JGóHɵeh JÉ«M QGƒWCG ˆGóÑY âæh ø Sƒ S á«féª dg IQƒصüªdG «a RôÑJ ÓªY Jقóم ájônòdg ÉØلN øh,ôª dg üàæeصف»a ICGôe Lh IQƒصU,á Só dg ÉéJه IôشTÉÑe É Jô f ܃صüJ óëj òdg ûdgشüîص ÉéJه iômcلéh hcg»fgôdgh IQƒصüdG øe Óc CÉch,É «deg cل É SôØàj,ôNBلG Lh»a Uƒ«dصل ÖîصüdG Gòg ôñy ôwénه»a Qhój Ée ájoƒ ùdg á«hô dg áµلªªdg / óeé dg FÉY ض âæh ô«ñy RôÑj UCGص»ل íªلe áªk ìƒضvƒh ÖلZCG»a ɪYC Gل»a ácqé ûªdg á«agôzƒjƒødg,äé«é«لîdg Vô eضüªdgصägqƒ eلàقى ûeégش Yلى ªdGقÉم äé«é«لîdg ägqƒصüªلd ɪY á«aéقãdg áæéلdg ઠf òdg 2017 م, ùeسق ÉLô ªH á«féª dg ᫪édg e hé àdéh á HÉàdG,»Fƒض dg ôjƒصüàلd»dé dg SƒHÉb ùdgسل É õcôªd GƒjóH dgh لƒم áaéقãلd ضمن ال سلطاني البالط ùeسق. ÉLô e äé«dé a

54 âjƒµdg ádho / É شûªdG ºj ôe øjôëñdg áµلªe / ôgéw ø Sƒ S 107 ägqƒصüªلd ɪY eلàقى ±ó jh»a hé àdg ìhq õjõ J degى äé«é«لîdg مجال البداع الفني الفوتوغرافي بين ôãj CG fcé T øe ɪH è«لîdg ägqƒصüe ال ساحة الفوتوغرافية العمانية باأعمال ɪc.É LGôNGh ÉgQɵaCG»a áøلàîe á«æa a«éªédgل ÖfGƒL لRGôHE ªdGلàقى ±ó j å«m áصuén ÉLô ªdGh áeéy áæ ل ùdg ƒæàdg ôgé e øe ójó déh áæ ل ùdg ônõj ùjqéض àdgh áä«ñdg»a AGôãdGh ƒ Sل øe øe H ëj ى Ée ÖfÉéH QÉëHh ÉÑLhل áaéضv ÉH jôyق QÉض Mh»aÉقK çhqƒe.ó«déقàdgh ägoé dg øe ô«ãµلd ó ùéj JGP âbƒdg»a fcg EG, gƒlh ómcg,áæ«e ó«déقjh ägoéy óaôjه É«aÉقK ÉKhQƒe âل L IQƒصüªdG É قàلJ É قKƒJh ªYل ôñy.ä ódgh áلä SCلÉH ƒëشûe»ygóheg ø Sƒ S á«æjôëñdg IQƒصüªdG ªYل»ah hóñj,ø ùe óæg LQل Éæ dé j ôgéw Yل» Yلى CɵJG óbh,rƒ dgh ábéødg íeóe.éª ض H degى jój Éàلc ºضVh ºjób QGóL Éæ«Yه ÉàصüNÉشT ó dgم»a ÉbóëJ æ«ñlh ƒ éªdgل. ägaéض a GôÑ Jh المتغ ضن من أاثر ال سنين تعلوه خطوط ägoéy hcg á«æjo ó«déقj øy ôñ J ɪHQ AÓW øe EG Éà«dÉN ÉØcه. àä«h»a á«yéªàlg HÉصUCلG äéëàa ôñy ôøصüj»àdg íjôdg Iô f É ægh»a ÑشûJ»àdG Jلك,áل«ëædG MôdG»ل.»a ø«jqoé ùdg ø«æ«dg ôlé dg Vƒeض«ájô قdG IQƒصüªdG ÉeCG ºLôààd,áWÉ ùñلd RÉëæJ CG äqéàng óقa É لªY»a,á«gGõdG GƒdCلGh ᪠ùñdg ᪠SÉH á«féªy IôeG IQƒصU øªض àj òdg É dƒm øe OƒLƒdG ô Jh,QƒîÑdG ªëJل ɵªdG ô J ø«m»a,áقhé dg IôîHCلÉH álhõªªdg,á«aéصüdg á«قædg É àeé ùàhéh.áé ÑdG á µfh ìôødg ƒلh Vô ªdGض CG ôcòdéh ôjól ÓNل º«bCG ôقe»a 2017 م, ôjgôña 6 `` 3 IôàØdG,»Fƒض dg ôjƒصüàلd á«féª dg ᫪édéh ácqéشûªh 41 م صورة فوتوغرافية خليجية ÉgGDhQ»a âyƒæj É«YGóHEG ÓªY 61 øeób.é eéémcgh É Ñ«dÉ SCGh»YGóHEG ªYل µdل ÑJhقى,É déصüjeg degى àلä SCGh á«d ódg JGAÉض ah æ«eéض e á«ø ùلødg æñdgى ôñy,é Mô j»àdg.ábóîdg á«æødgh á«déªédg ä ƒªëdgh º«gGôHEG óªmcg QGƒfCG á«àjƒµdg IQƒصüªdG,áل«ªL ICGôe IQƒصU øªض àj ª Hل ûjشqéك ولكن يبدو ن صف الوجه شبه غائب وقد ØàNGى ûcqõeش Éæb âëj Jh ل, GôH òdg ÖقãdG ôñy IÉàØلd iôncلg ø«dg æe,á««ñw Iô ædg hóñà«d,ø«لd ünصüص Gòg Nلف LƒdG»bÉH iqgƒàj ø«m»a ÉæقdG ògه. OÉîdG IQƒصüdG Éض jcg XƒJف üjegصéل»a ø«dg ɪ«S, ëeóeh LƒdG OƒJ»àdG á«d ódgh á«déªédg FÉ SôdGل IQƒصüªdG É déصüjeg dلàªلقى, ÓNل øe ëàjلى»àdg á«hpéédg ªédG»ل LƒdG É H»àdG É Jô fh,á«gé ùdg É æ«h,iéàøلd ø«dgh,oôªàdgh ájôî ùdg øe GQób ªëJل iôncلg J ل»àdG Nلف øe, ÉæقdG Yلى AôªdG Yلى VôØjض béæàdéh ض, A»لe ºdÉY.IOó àªdg gƒlhh à æbcéh UÉëjhصôه Oƒ«bه IQƒصüªdG ÉeCG á«jgqéeeلg,rƒلdg ÓY àaقóم óbh eéµdéhل, e ى IÉàa Lƒd IQƒصU à ضVh òdg ôض NCلG ÜÉقædÉH Ød ºJ áق æe» j å«ëh,é SCGQ Yلى IÉàØdG Nلف ÉeɪJ»Øàîj òdg LƒdGh SCGôdG,ÜÉقædG Gòg ÓNل øeh ܃قK dgقtéªش øe OƒLƒdGh IÉ«ëلd IÉàØdG ô æj dg ض»قá»a É«KGôJ ÉjR ãªjل Gòg Éc EGh.É dƒm íeóe»a øeéµdgh ƒ«dg»a âeéصüdg ÑشTCG IQƒصüdG»a LƒdG hóñj PEG, LƒdG ÅÑîj òdg øjõëdg FÉîdGف ±ƒ îªdéh òdg ÓµdGم øe ÓFÉg ɪc UÉØJص»ل»a.GóHCG jقéل ød ɪHQ iôncg IQƒصU e WÉقàJ IQƒصüdG ògه ó«s FÉY ض ô«ñy ájoƒ ùdg IQƒصüªلd GAõL» J IÉàØd IQƒصU»gh, óeé dg aôj òdg Égój µhف É Lh øe Gô«Ñc ägqéñy Yل» âشûقf óbh,á Só dg Lh»a ägqéñ dg ògه.icgôªdg ᪫b øe J ل«äGQÉÑ dg ëeل ëjل ób áشtƒقæªdg,áقhé ùdg IQƒصüdG íeóe»a áàeéصüdg رغم اختلف الر سائل التي ت سعى ɪY áæ ل S /ájqƒ édg ó«s âæh áشûféy ɪY áæ ل S / ájqé«îdg Oƒ ùe âæh ºjQ 106

55 ±ó H äé eé G iómeg e hé J ᫪لy çéëhc áeródg QƒصüdG ÒaƒJ ±Îëj Éæa ägôشûلهg ôjƒصüj سوسة النخيل ب ذ بة مايو»a ófgƒa øe äé SGQódG ògه øy èàæj ób à ùªdgقñل, É ùfeلd Xƒjف Gòµ a ûñëdgش«üøehصلá á«bgq ᫪لy IOÉe d»قóم JGQÉ e Ó«صüØJ Éق«bO ±Éض «d øµªj Ée QhCÉH degى,᫪joéc G ámé ùdgh ᫪ل dg OGƒªdG hõîe e IójóédG äébó dg øe ójó dg degى áaéضveg»a É ل«îà«d øµj ºd á«sgqoh ᫪لy äé L ƒjم, ØH ضل UGصQGôه féقjgh ææøjh æeق.ô«ædg ô N É ض H,äGôشûëdG ºdÉY É æeh,ôwéîe ºdÉY µdل ƒ a Sƒj ف QƒصüªdG ôµæjه ôecg Gògh ób ägôشûëdg H ض déægك CG ócdƒjh ºل j kgqgôضvcg âféccg kagƒ S É ùfeلd IQƒ N ÖÑ ùj äé ùلdgh déc ض ôشûñdg ó ùéلd IôشTÉÑe واللدغات وكذلك الح شرات الطفيلية كالقمل والبراغيث ول ين سى المبدع عملية نقل بع ض GƒfCلG ÑH ض ÑJôJ Ée IOÉY»àdGh GلVGôeCض ägôشûëdg øe ƒf Éægك kéض jcgh,ägôشûëdg øe kgqgôضvcg ÖÑ ùj ób»àdgh dلuéëªص»ل ᪫ùl Iô«Ñc á«dée ôfé ùn ó«ñµj»déàdéhh á«ygqõdg hcg áق æªdg ûdgشüîص«, iƒà ùªdg Yلى âféccg àmى GóلÑdG IQóصüªdG ò dه UÉëªdGص»ل. ägô ûëdg øcéecg É àjdhq óæy ägôشûëdg ƒñëe ìôøj Ée ɪFGO HلقAÉ hô شûj ɪHQh,IójóL IQƒصU لòNC ÉeEG aô ªd JÉbÓe º d Ñ Sق ób ±hô e ƒf ólgƒàj ägôشûëdg GƒfG H ض øµdh UÉØJص»ل, :» ûñëdg Sƒjسف ÜÉH ägô ûëdg ôjƒصüj ecéjل ƒëf déîdgق ᪠Y. SÉædG e HQÉéJ ájgóh âféc IôàØdG ògه ÓNل ójó dg îjللé à òdgh,hôcéªdg iƒàëe, æãj ºd»àdG AÉ NCلGh ä héëªdg øe ójó dgh Iôàa Sƒj ف åñلj ºdh bƒàdgف, ƒëf aój ºdh JOGR ádƒñقe èféàæh êhôîdéh CGóH àmى áلjƒw kgqgôصueg لɪcEل CGóHه. Ée ƒëf JGƒ N dhcgى CGóH 2012 ÉYم ájgóh eh!ô«ñµàdg»déy hôcéªdg Ééeل a ضƒل IQÉ ªdG Jلك degى ûñëdgش«sƒj ف üjصل ºd ƒd ägôشûëdg ôjƒصüj ºdÉY»a Iô ѪdG,ô«صüdG ºdÉ dg»a dل Uƒص íeéédg ØdG ضƒل ±GôàM G É æe Iô«ãc ÉHGƒHCG d íàa ØdÉa ضƒل ºdÉ H»ªل dg ɪàg Ghم ôjƒصüàdg ÉéªHل,äGôشûëdG dòhك ôãccgh ôãccg ÑJôj CGóÑa ófgƒødg áaô ªd»ªل dg ÖfÉédG á SGQOh ºdÉ dg øe áæ«e GƒfCG ólgƒj øcéecgh QÉض ªdGh الح شرات وغيرها من المعلومات. iómeg e hé àdéh É«dÉM Sƒj ف jقƒم ɪc áeródg QƒصüdG ô«aƒj ±ó H äé eéédg لçÉëHC áصuén ƒmل ägôشûëdg ƒ«y Éeh QGôسSC G øe ójó dg Iô æh ägôشûëdg ûñëdgش«sƒj ف iôj,é«øn ɪdÉY É ªdÉY iô«a,á«féæãà SG degى Ó«ªL Vƒª dgض, óm dpك CG iôj ɪc øe ójó dg õæàµj Éæ e û«jش òdg ºdÉ dg «ùh º qc iƒ S É æe ºل f»àdg QGô SCلG Éæeƒj degى ájôشûñdg dg لƒم d UƒJصلâ ɪe àaلك,gòg ô fه á Lh øe äéæféµdg ôñéjه ôfé صüH øªmôdg Nلق ᪠H ecéàdgل Yلى øjƒµàdg ᪠Y º «a éàjلى»àdgh JÉbƒلîe Qƒ S ⫪ S óbh c»ف,»ªل dg RÉéYEلGh!É Fɪ SCÉH BGôقdG øe QGô SCG Éægك CG Éæ«قj ûñëdgش«ºل jh UÉØJص»ل É ô J ób Iô«ãc à ùªdgقñل,»a ºdÉ dg dòdك à HÉàe UôMص ÓNل øªa ºل dg CG ólh óéà ùªdg UGƒjصل åjóëdg áhéleلd ºdÉ dg Gòg ÖfGƒL GôàN KÉëHCG»àdGh ªdG لقqá áلä SCلG øe ójó dg Yلى É àwé ùh ø«h Aɪل dg ô«ëj GõJ hل âféc.ómgh BG»a É JGó«ق Jh ájgóh ôjƒصüj ºdÉ H ɪàg ÉHم ûñëdgش«sƒj ف CGóH äéjgóh e É æe ägôشûëdg ÉصUƒصüNh,hôcɪdG ägôàa Ö صUCG øe âféc å«m,2010 ÉYم ºل J ÉéªdGل Gòg dلûñëش«, áñ ùædéh dphك øªe ójó dg Éé à SGh QOÉصüªdG íشt ÖÑ ùh øe ô«ãµd îªdg»ف ɪàg Gم, Gò d dƒm ºg ÜÉصüj ób Éسùf G àh لق,Ée A» ûd Th ف ÖMh, «deg eéªàgg qلl Lƒ«a,ÜÉسùf G,äGQÉ«سùdG H Gل, ødh,üocg hcg,ø«e ºلY zägô ûëdg{ ÖM êôîj ûdgh ف ÖëdG QÉWEG øy º æe, SÉædG øe ô«ãµd óñªdg»jgqéee G QƒصüªdG ɪdÉW òdg» ûñëdg Sƒjسف àëøصu Yلى «` HÉàe ôسscg»g QƒصüH ùf ÉHسGôéàم degى ÜôbCG É«îdGل ªëJل ɪd Qƒصüd ɪLhل áyhq øe,ägô ûëdg ºdÉY øe Iójôa òdg ô«صüdg ºdÉ dg dpك øy h æy ô«ãµdg ºل f»àdg á ûgóªdg UÉØJص»ل déîdgق áyhq ùµ J Lل. fcé T QhÉMه: QÉصüf G ˆGóÑY øh ôeéy

56 فرقع لوز Iô ûm ôjƒصüj äoqcg EG øy åëñdéh Yل»ك áæ«e á«déãªdg ÉgOƒLh øcéecg العنكبوت ب ي الذئ äghoc G ójó déh ƒ«dgم ägô«eéµdg Gƒ SCG ÅلàªJ ôjƒصüàh áصüàîªdg äé Só dgh ägho G øe äghocلg CG Sƒj ف QƒصüªdG iôjh,hôcéªdg áñ ùædéhh üëjصى h ó J ÉeƒªY» a ôjƒصüàdg øe ƒædg Gò d äé«sé SCلd,É YGƒfCÉH hôcéªdg äé SóYh,Gô«eɵdG áaéضveلéh,é JÉààشûeh á«lqéîdg äéشtóødgh dلeéëل»µل S 䃪jqh»kóãdg ÉMل»a. egóîà S áléëdg âñل J zhôµjéªdg{ h zhôcéªdg{ EG,ó«H óm degى ÓYGه ø«àªلµdg ÜQÉقàJ åjóm ÉWhل,ɪ æ«h ±ÓàNG Éægك CG,±ÓîdG dpك ƒmل ø«صüàîªdg øjqƒصüªdg É këضvgh É kصüf óéj ûñëdgش«sƒj ف øµdh à HÉàe ÓNل øeh, QGƒØdG üîhصuƒص,á«ùjqéض àdg É JÉjóëàH WÉæªdGhق IAÉضVEلGh hcg á jô S É fƒc IôشûëdG ƒæh ÑJôJ ób hcg خجولة وغيرها من ال صعوبات. á«æقj ájgóh Sƒj ف CGóH ûñëdgش«hcgل Góîà SÉHم d âhôéj É æ«m âféch,d90 ƒµjéf ƒf øe Gô«eÉc äéøصugƒe ägph á SƒàªdG áäødg øe ägô«eéµdg øe É JGô«æH áfqéقe á ضVGƒàe zhôcée{ á SóY hcgل AGôشûHh,á«aGôàM G Iôشûëd IQƒصU hcgل dcéàªdgق ÉfQƒصüe àdgق,é H ßØàëj GRل»àdG,ájôÑdG AÉ ùøæîdg Ée AÉ NCلG øe É Hh áä«s É fcéh É ØصUhh á««ñw áé«àædg CG iôjh üëjصى! h ó j á Só dg ɪ à SÉHل É Sôªàe øµj ºd fƒc fcg ɪc,áæ«e ägogóygh IQÉ e Öل àj»àdg.kéeƒªy ôjƒصüàdg ºdÉY e JÉjGóÑH في اأماكن معينة دون غيرها والبع ض تجده cل»a Sƒj ف êôîj ºdh, ɵe ûñëdgش«ägôشûëdg CG óé«a,qéw G Gòg øe ägôشûm déæghك,kéñjôقj ɵe µhل ólgƒàj FGóëdGق ägôشûmh, QGõªdGh WÉæªdGق,á«لÑédGh ájôñdg dòchك ägôشûm WÉæªdGق.á«ÄWÉشûdGh á«لmé ùdg ûñëdgش«iôj ɪc ägôشûëdg GƒfCG CG àîjلف OQGƒªdGh É JÉLÉ«àM ké ÑJ لiôNC áق æe øe ôjƒصüj äoqcg EG»dÉàdÉHh,É d IôaƒàªdG øcéecg øy åëñdéh Yل»ك áæ«e IôشûM.á«dÉãªdG ÉgóLGƒJ Iô«Ñc Sƒj ف ÉgôÑà «a äéjóëàلd áñ ùædéhh Ö صUCG ôcòj h,ägôشûëdg ôjƒصüj iód لC üjصôjƒه áلmôe ÓNل LGh bƒeف É JÉHƒ صU É d IQƒصU cل ƒµd kgô f IôشûM ìéjôdéc á«ä«h ƒµj ób äéhƒ صüdÉa,áصUÉîdG

57 Soldier fly Wasp Moth Ground Beetle Deerfly Emerald Cuckoo Wasp

58 Beetle من أنواع ب الد ي ب á«dgó«ªdgh GلhCل õcôªdgh,áeóقe á«jgqéeeg á«hô dg IQƒصüلd ábqéشûdg áقhé ùªh á«ñgòdg ÜÉ«ØdG á«dgó«eh,2015 hôcéªdg Qƒëªd - z»dhódg ƒdéصu BG{ áقhé ùªh á«ñgòdg á«ñgòdg ÜÉ«ØdG á«dgó«eh,2015 ø«àælqcلg É«HôصU - á«féãdg á«dhódg ÓXل áقhé ùªh á«ñgòdg z SG OR ±G{ á«dgó«eh,2015 É«æ«aƒل S - áæeéãdg á«dhódg ÉaGQÉf áقhé ùªh áقhé ùªh á«ñgòdg ÜÉ«ØdG á«dgó«eh,2015 á«dgó«ªdgh,2015 Éfƒ«dG - áãdéãdg ѪdhCGك áقhé ùªh hôcéªdg QƒëªH á«ñgòdg,2016 É ùªædg - á«dhódg Æô«Ñ æjôjgôj á«ñgòdg ᫵jôecلg ᫪édg á«dgó«eh ägqéeeلg áقhé ùªh á«ygóheلg GلɪYCل º ùقh ôjƒصüàلd á«dhódg É dم.2013 IôJÉcO øe ᫪لy áñîf ºض «Sh É dgم Gòg á«lƒdƒ«ñdg dg لƒم º ùقh ø««صuéصüàngh ºà«S ɪc dلvô ªض, kéfrh S» ض»ف òdgh ûµdgشف UÉØJص»ل øy Vô ªdGض ÓNل øe kéñjôb ÜÉ ùm ôñyh,»yéªàl G UGƒàdGصل FÉ Gôéà ùf Gم ôñy ÉfQƒصüe àj لق ɪ«ah äéقhé ùªdéh óقa TشQÉك Sƒj ف H ض a«äéقhé ùªdg á«لëªdg Yلى IóëàªdG á«hô dg ägqée G ádho iƒà ùe äéقhé ùªdgh ÑH ض» M óbh,á«dhódg,áeóقàªdg õcgôªdg GلhCل õcôªdg É ªgCG øe ägqéeeلg áقhé ùªh á«ñgòdg á«dgó«ªdgh الدولية للت صوير الفوتوغرافي لعامي 2012 Yلى 2013 h»dgƒàdg لaC ضل ɪYCGل áyƒªée ÓYEلG É dón ºJ»àdGh,IóëàdGh á«hô dg áلée øe 2016 É dم ƒæ ùdg ºjƒقàdG øy نا شيونال جيوغرافيك العربية والذي.hôcɪلd déªycg øe áلeéc áyƒªée ƒëj äéقhéسùªdgh VQÉ ªdGض رغم اõcGôªd ÉfQƒصüe É déf»àdg Iô«ãµdG EG,äÉقHÉ ùªdg øe ójó dg»a Sƒj ف ûjشqéك ºd fcg VQÉ ªdGض, øe ójó déh «a TشQÉك òdg ó«mƒdg Vô ªdGhض z ÉjR{ ÉLô ªH»dhO Vô eض ƒg الفوتوغرافي ف«,ø«صüdG ájqƒ ªL ºJh.hôcɪلd déªycg øe kóªy 20 VôYض «a QôقªdG øe jقéم CG hcgل Vô eض Tشüîص«øe ôñªàñ S ô شT ÓNل ûñëdgش«sƒ«d ف øe Oóëe Ééeل Yلى Gôصüàقe ù«d ÉëdGل ôjƒصüàلd CG Hل,áahô ªdG ôjƒصüàdg ä Éée áæ«e ÉjGhõH ägaéضveلg ùjh ل» ÉYم ûhشµل iƒ S É æقàj äé«déªlh äéjóëj á ShQóeh.»Fƒض dg øødg OGhQh Aƒض dg»bhòàe á«eóyeg ägaéقd É µلªj»àdg á«dé dg IQÉ ªdG Sƒj ف ûñëdgش«dgلقägaé øe IójóY ÉkHGƒHG d âëàa,á«øëصuh á«fƒjõøلj ägaéقd ø«h,á«eóy G واأبرزها مجلة نا شيونال جيوغرافيك,áëØصU 14 øe dcéàjف ƒضvƒe ôñy á«hô dg Practical Photography áلéªh áلhéقeh ôñy dgلقägaé Jلك ônbgh,áصüصüîàªdg ägqée G ádhóh á«fƒjõøلàdg èegôñdg iómeg,zhôcée{ á Só H É d õeôj ájoéy äé SóY õeôj»àdgh hôcéªdg äé SóY H ض dòchك àîjل!zhôµjée{ õeôh É d Yلى ÑdG ض ƒfh á «Ñ H Hôj Ée IOÉYh ƒضvƒªdg ádéëdg ògه»ah,á Só dg ÉeCGم GلÉ ùlcم SÉ«قe Yلى OɪàY G ûñëdgش«sƒj ف Øj ضل ø«h dلjôøàق GلÉ ùlcم á «ÑW øe k óh ô«ñµàdg.zhôµjéªdgzh zhôcéªdg{ IAÉضVE G âلgpg ɪdÉ d»àdgh á FGôdG QƒصüdG QGô SCG øe المهتمين وغيرهم اللعب بال ضاءة واختيار Sƒj ف ójdƒjh,é æe áñ SÉæªdG ÉjGhõdG ûñëdgش«iaéضveلg CG Qƒ æeه ÓNل øªa,á قædG ògه Gògh,Iõ«ªàe IQƒصüH êhôîلd eéyل ºgCG»g ø«h ôødg ƒg Ée?zhôµjɪdG{ h zhôcéªdg{ ɪLG Éægك CG ólh ÖfÉédG Gò d SGƒdG zhôcéªdg{ ôjƒصüj CG Yلى ô«صuƒàdg AGôÑN øe áصüàîe äé Só H áق«bódg GلÉ ùlcم ôjƒصüj ƒg üëdéhصƒل íª ùj Yلى YCGلى, ɪa ùcg 1 áñ ùf ôjƒصüàdg áñ ùf» a zhôµjéªdg{ üîhصuƒص ÉeCG YCGلى. ɪa ùcg 10 ô«ñµàh ájqééàdg äécôشûdg CG Yلى ûñëdgش«scéjh ف óéf kiqéàa, CÉ ûdg Gò H á Ñîàe GõJل

59 z ôقdg äóøm{ É«d }محóª zهóñy ùe ق dgل»لá Jلك»a ùeسق ùdgسل á«fé GôHhC G QGO «ëe»a áqjoéy ácôëdg øµj ºd,Égó TCG Yلى ácôëdgh,áäلàªe bgƒªdéaف óñyه, óªëe Üô dg Üô e É H Gó T»àdG,äÉq«سùæédG àîeلف øeh UÉî TC Gص OGóYCG OGOõJ QGódG øe Üôàقf ɪqلc Éqæch,GQƒHÉW ÉfóLh QGódG áhgqƒh UhصلÉæ ø«mh,gójóëj áqjoƒ سùdGh,áq«é«لîdG áصuén ºdh ƒnódgل, áq«لªy ƒª q æj QGódÉH ø«لeé dg ø««féª dg ÜÉÑ ûdg øe áyƒªéeh,éyôسùe,áyéقdg âلnóa ÉMõdGم, I qó ûd QGóلd ù«fôdg ƒ ÑdG»a ±ƒbƒdg WCGل ªسSG Éch,»æ«ªj Yلى ùلéj òdg ÜÉ ûdg»h Ö qmq üص, qصüîªdg ó قe äòncgh!!qƒ T ákók òæe dلøëل õém qfeg»d Ébhل,»dÉLOõdG»cR» «HôdG GqRôdGóÑY

60 119 äóøm çók OGóYE G ô àسsg,ô TCG áàسs øe ôãccg É d âقñسs óbh dpك IôµØdG ø«àæسs øe ôãccéh OôH ÉaƒdG bhل.. OôH ÉØédG ˆGh OQƒdG âñæj Ée Qƒé ªdG óyƒªdgh Qƒ شTG ÉaOك déjل«.. Qhô ªdG»ÑMÉj óyh»a.. ôª dg MGhلى.. Qƒæلd ôªقdg OQ ÉaóH ôàmg»hcg صJى.. ÉfCG GOôH.. GOôH»qæ j ƒgh üàdéhصø»ق Qƒ ªédG WÉbh, féëdcg øe Iô«NCلGh z É ùfeg áyƒªée{ âdébz: Ébل CG Oqôéªa ü«ødgصل ódén äéªلch OOQh üàdgصø»ق, dé Jى zâلbh..âfg øe»a ëjل»قjé UGƒ«dصل z É ùfg áyƒªée{ ØلN ägaéض a ɪédGل :»æ«a Jلق» ø óضvh óضv cل øe GõMGh ìgôagh.. dh»ل QÉ f»æ«a..»æ«y Sh môjém» eoh VGضëك ÉeRG ájé fh.. âbh ájgóh»æ«a»æ«æm» ùeg» YGh ôcéh ÉàشTG É«ªضVh ûyشقm SÉædG ܃لb SGh ق«..»æjh QÉàMGh.. ÜQódG iqé«m óggh Gƒشûf ƒmم ɪ ùdg Qƒ«W hémghم..»æjõm m eo ÉjOƒdG SGh»ل Éà ùh OQƒdG øe 檫dgى»æ«y»a»æ«æ ùdg êééy iô ù«dg»æ«y»ah É Sôa óf ÉfGh.. ÓéædG»æeõ J..»æ«ÑJ áñëªdgh»fƒ W»ØNGh ÓYR Ü»fÓa»æ«àaôY Ée G..»æ«a äôàmg»fgôj ÉfG àmى òdg RGôdG ádƒقe â ق S dgل»لá Jلك»a قال:»كل غناء يخرج من بين لحية و شارب øy dcé S øªd É H docgى»àdg Jلك züò à ùj! H JÉ«M CGóH òdg AÉæ dg côj ÖÑ S ôض ëà SG,ø«à«dÉàdG dghل»لø«à dgل»لá, Jلك a«é ëeóe äôøm»àdg IódÉîdG ägƒصucلg Qƒ ªédG Éqæa) Uhصف É H óصüa,»hô dg GóLƒdG»a. ( ôقdg äóøm) É qfcéh É d (Üô dg RhÉéJ Hل, ùfƒj»a áلøm óñyه ÉbCGم ÉeóæY ذلك اإلى حفظ مو سيقى تلك الأغاني. f ق eh,aéæ dg CGóH,±õ dg AÉ àfg ó Hh qhcgل áلªl áøصuéy âqñg,áq«æëd üàdgصø»ق, øe ɪ SEÉH ØàcGى qfcg â M,AÉæ dg UGhhصل,áªلc jلق ºلa,»qæ j ƒgh Qƒ ªéلd JƒصU Öq«àµdG ôñy É qlh»àdg áªلµdéh ØàcGى ɪqfCÉch äôشûfh,èeéfôñdéh»øjô àdg ójه, îh º«MôdG øªmôdg ˆG º ùh zé «a AÉL»àdGh GôHhCلG QGO Qƒ ªL»FÉqÑMCG áq«fé ل ùdg ùe ق,»Hô dg ìôصüdg Gòg»a ºµH àdcgق«cg»fó ùj Üô dg Üô déh àªà ùf»µd º«dG»aÉقãdG äéq«ùecلg ògه»a ºµd äôàng óbh, GلUCصل باقة من اأغنياتي التي اأتمن ى اأن تكون من ضمن توق عاتكم اإلى جانب بع ض الأغاني,ºµHÉéYEG Yلى RƒëJ CG qæªjcgى»àdg áãjóëdg äé«ùecg çók ióe Yلى ºµd م qóbcg ±ƒ S àªà ùj àmى»déªycg qömcg øe áøلàîe äébéh الجمهور باأكبر عدد من الأغاني ولكم كل óñyه ó qªëe ÉqæØdG... ÖëdG { ò Hhه äéªلµdg ôصüàng ÓµdGم, øe ô«ãµdg zô«kcg{ áø«ëصü`d ôcp ɪc òdg ØëdGل ƒmل áà S øe ôãccg Ñbل qºj, d OGóYEلGh,ó«ªàdG CG OGóYEلd áقhé S âféc óقa IôµØdG ÉqeCG, ô شTCG äóøm ªYل ƒmل äqƒëªjh,ø«àæ S øe ôãccéh,áq«æ«ùªîdg áq«æødg Jô«ùe Ñd ض áq«ق«kƒj ôjƒصüj ä BG 8»dGƒM oäógéشt PEG qºjée Gògh Gògh,Iô«Ñch,Iô«صU qلc ل qé ùj áyéقdg»a áq«fé ل ùdg GôHhCلG QGO»a GلdhCى Iqôªلd GQCGه ôjƒصüàdg CÉ ûh áeqéصüdg ø«fgƒقdg ägp ƒلeé dg Éch,Ohóëe ûhشµل EG,»fƒjõØلàdG بالدار ينب هون الجمهور الذي يهم بالتقاط,IQƒصU JGƒ dgف ôñy,ádéqقædg é ùàh»ل qº j hcg eق dpك CÉH ƒjó«a dpك eh, ƒæªe نجح جاري الذي يجل س على يميني بالتقاط ÉgôشûæH âªbh,»d ÉgQ qôe,áµñjôe IQƒصU `dg øe ô«ãµdg لüMCصó zôàjƒjz`h»hé ùm ôñy. zäéµj { Qƒ ªédG üjصqøق eق, øe» àæj ɪqلc Éch ÓNل øe LÉeófG øy ôqñ j ÉfÉ«MCGh,IQGôëH ترديد الألحان ومنها»جمرة غ ضى«للأمير : Üô dg Éqæa ÉëdCGh,ø ùëªdg óñy øh QóH QÉædGh.. ô ªdG»æØL.. QÉصüYEلG øe à«lك جمرة غ ضى, É ùfeg áyƒªéeh,é fƒæée,ô«îdg AÉ ùe ºMORG Qƒض ëdéh áyéقdg âªmorg ɪلãeh, GQƒµdGhل, ø«aré déh,ìô ùªdg ɪédGhل, øe ÉæØdCGه VGô à SGض hóhh,áfoég îhh ى,ìô ùªdg áq«ضvqcg Yلى ºéædG QÉ S,ø«Hô ªdG ``H ÉÑ qmôe,éقqøصüe Qƒ ªédG bhف ɪæ«H Qƒ ªédG IhÉØM Yلى qoq òdg zهqƒfƒhcg{ qفncg äéeé ùàhgh,áø«øn IAÉæëfÉH e ضى qºk, eقلéñq ójéa ó«dh hôà ùjéªdg e QGƒM»a äéëøصu bل»ل ó Hh,IRQÉH ±hôëh âñàc qhcgل eh,±õ dg CGóH áلªl,áq«ق«sƒe UصqØق الجمهور الذي لم يكتف بحفظ اأغاني) فنان» ùfƒàdg ù«fôdg Yل» WCGلق Öقd ƒgh,(üô dg äé«æ«féªãdg»a,áñ«bqƒh Ö«ÑëdG GلÑ SCق qhcgل äô qcòj Jƒصüd â ªà SG I qôe ØMل»a áªصué dg»a VÉjQض«Ö لe»a ÉYم 1984 º«bCG ÉLô ªH óah øªضv ÉcQÉشûe âæch VÉjôdGض, Qƒ ªédG bƒaف, SOÉ ùdg»hô dg ÜÉÑشûdG cqéشt òdg ìg qóe ÓWل dhلmgôل, d ÉقqØصüe.IôcGòdG a«hق«òdg ØëdGل dpك ójéa ó«dh hôà ùjéªلd Qƒ ªédG UصqØق bل»ل, ó H áقaôh âaõy»àdg ábôødg óféb óªëe GQƒcل, øe OóY º æ«h øeh.è«لîdg øe ø««yéقjegh ó«dhhôà ùjéªdg ábóyh, ø««féª dg ø«aré dg»a ÉYم 1997 م degى Oƒ J,áªjób óñ Hه ójéa OGóYEÉH jقƒم ƒgh ïjqéàdg dpك òæeh, óæd التوزيع المو سيقي لأغانيه ف أاثمر التعاون :É æeh ô«ñc ÉMÉéf âb ɪYCG ɪ æ«h,» e ô«w, gòeل, íjôdg «ÑشT,ÉæØلàNG ;ô n nªdg oünô rشûnjnh Én `phgnôoj rø pe tف ùnj nصu s CÉnc uشûdg o nª rénj kénæj põ nm kgnoés«énñك. rô nª nقdg oلa r CÉnj oår«nm naénæ p dg oôoãrænjnh... ô n ne... ô n ne ø«hh æ«h ÓFÉM Jقف ºd IQGôªdG Jلك øµd áyéæصu»a É قqقë«S qfcg óéj ºd»àdG eómcg áyéæصüh Hل ódghه, ãeل GQÉ qëh íñصü«d, øø ùdg ثانية هي صناعة تاريخ جديد للأغنية Éeóæ a,áq«hô dgh,á«é«لîdgh,ájoƒ ùdg سمع صوته )عبا س فائق غزاوي( انبهر به عندما غنى ف أاتاح له فر صة الم شاركة في»YGPEلG éeéfôh dphك ( SÉÑY ÉHÉH) ÉYم 1960 م, ôyéشûdg Éch ª S øe ô HCÉa ôgéw CÉqÑæJh, JôéæëH OÉشTCG øe FGhCGل øe ôشûîer ähô«h degى QÉ ùeه ôq«a,ôgéh à ùªhقñل d qãªjل âféc»àdg áæضvém,áq«aéقkh,áq«æa Uhhصل ôgéwh hgõ dg áقaôh IqóL øe ÉeOÉb É «deg Qƒ ùdg øëلªdg JƒصU ª S Éæghك ôشûîer )محمد مح سن( ليغني اأغنية )خا صمت عيني من سنين( ويتوقف عن غناء اأغاني من سبقوه وغن ى أاي ضا )قالوها في الحارة.. الدنيا غدارة( ليعود إالى أار ض الوطن نجما GóYÉصU IqƒقH,áq«NhQÉصU UGƒ«dhصل qdcéjق. ôñy»jcéj,ºyéf äƒصu»fémô S b Éæg,äƒصüdG ägôqñµe ÉæØdCGه Ñbل qلc ájgóh VôYض º æe Öل jh,qƒض ëdéh Ö qmôj QGódG»a اغلق الهواتف النق الة والتذكير باأن الت صوير الفوتوغرافي وت سجيل مقاطع الفيديو ممنوع âbh AÉض b Qƒض ëلd É«æªàe,áYÉقdG NGOل ممتع اأغلقت هاتفي وبد أات اأترق ب مثل البقية ºéædG ádówg óyéقªdg º H âªmorg øjòdg ámé ùdg Thش ل,áHhòY ɪ SCلG Cلe òdg, SÉædG Éehل»dÉe :áahô ªdG FGhôH áq«féæ dg,áلmgq Éj,ô ªdG IOƒشûfCG,øcÉeCلG, OÉ HEG جمرة غ ضى مذهلة ر سولي قوم الم سافة صوتك يناديني أاخت النهار وغيرها من الأغاني التي و ضع أالحان الكثير منها وبع ضها óñy QƒàcódG øëلªdg e hé J IôªK âféc øe ójó dg ÉëdCG Vhض òdg, ùjqoeg ÜôdG أاغنيه منها: محتاج لها جيتك حبيبي اأبعتذر كلك نظر ووا صل م شواره لي ضع أا س س اأغنية.á qصuén á µf É d,á«é«لn :Üô dg Éqæa»fó سùj àdcgق«cg ìôصüdg Gòg»a ºµH º«dG»aÉقãdG»Hô dg Üô déh àªàسùf»µd UC Gص»ل Üô dg dق ضAÉ GhAÉL øjòdg øjô«ãµdg øe ómgh ƒgh ô شTCG É ««ëj GلUCص»ل, Üô dg e áل«d,áقdéª dg L»ل GhôصUÉY øªe Üô dg ø«féæødg áñ صU áلmôe»a RôH PEG,äÉq«æ«à ùdg»a º e agójh,ø«hô ªdG QÉѵH áªmoõe É«ض ªe,õq«ªàdG øe Ñ«صüf òncg àmى ÖcÉæªdÉH üfصف Yلى É Hôàe ôb TôYش UGhhصل,ìÉéædG á«hô dg ìqé ùªdg Yلى ±ƒbƒdg É à SGh qdcéjق, hoل»a iôñµdg è«لîdg ûdgشéم,,»hô dg ÜÉشûdG dpك ó j ºdh,ÉHhQhCGh,É«قjôaGh áyéæصu SQO»àdG IqóL øe dgقoéم ƒéîdgل»a ôaé S ºK,»YÉæصüdG ó ªdG»a øø ùdg,áyéæصüdg Jلك ºqل J UGƒªdصلá É«dÉ jeg degى áã H GP»àdG ºà«dG IQGôe aéàccg Yلى ÓeÉM»a Éch ódghه óقa ÉeóæY àdƒøw»a É ª W»g ºà«dG IQGôe CG hóñjh ôªyه, øe á SOÉ ùdg ÜÉq«ùdG ôcéشt QóH ôyéشûلd âøàلj àل L»àdG»àdG zô ªdG IOƒشûfCG{ QÉàNÉa Ñbل, bgp òdg جعلها عبده في مقد مة أاغانيه في ليالي م سقط :z ôقdg äóøm{ É qfcéh É ØصUh»àdG oمƒo«ö dgnh,oaé ù n nªrdg nü naénãnj Gل nõnj É ne. rلénقuãdg Én pyƒoeoo øe qí ùnj p É ne tí ùnj p nلrñ nb pò r nj näénh kó nø pw s n CÉ nc Énænjم: r CG rمé ny oòræ oe n É na n CG»àdG - o ` secg s CÉpH na لrºn GnDƒ ùdgل t»a sènd nø«pm sºok,é ng ró pénj ق الوا ل ه : «ب ع د غ د ت ع ود.. «- roƒo nj r CG sóh rكénæ og É `sfcg o ÉnauôdG ù n neén nj r EGnh roƒ oëtلdg ná nerƒnf oمénænj uلsàdg pöpfé nl»a 118

61 ójôødg»æødg ÉgQGƒ ûe IƒسùædG ƒf cل âصüÿ»àdg á«hô dg á TÉ ûdg Ió«سS»æa Vô e áeéªm øjéa äé«æàقe ÜÉgƒdG óñy محóª É LhR ëààøj áñ൪dg Vô eض ìéààag..áeéªm øjéa ô«géªédg ܃لb âلàmg»àdg áféæødg ájôصüªdg ɪæ«سùdG TôYش Yلى â HôJh 121 غلف كتاب فاتن حمامة GhCÉ ûfh Ghódh øjôµøeh ƒéfم OƒLƒHh É JGó«S ɪéHل ô àشûj áæjóe» a,»ªdé dgh Hل»Hô dg øødgh GóHEلGh ôµødg Yلى ô«ñc ôkcg º d Éch,É H,»fGôîØdG ëj»ى ÉeEGم, OÉYل :ôصüëdg ù«dh ÉãªdGل Ñ S»ل Yلى º æeh,qƒشtéy ɪ f, óæñشûقædg, héæشûdg ƒecée ɪcل, héæشûdg eécل ال شناوي نجيب با شا محفوظ نجيب سرور وغيرهم واأي ضا امراأتان ümصلéà Yلى Öقd GلdhCى,øgQƒ ªL øe zió«s{ CGم»Hô dg AÉæ dg Ió«S ÉæªdÉY øy âلmq»àdgh,áeéªm øjéa á«hô dg áشtéشûdg Ió«S á«féãdgh cلƒãم,.2015 ôjéæj 17»a ïjqéj KƒJ»ق LCGل øeh zá«hô dg áشtéشûdg Ió«S áeéªm øjéa{ GƒæY âëjh áلmgôdg áféæødg Vô eضkƒàdé»ق ájqóæµ SEلG áñàµe ⪠f ôصüe»a øødg QƒàcódG É LhR áصuén,é Jô SCG e hé àdéh,á«æødg É Jô«ùeh áeéªm øjéa iôcòdg ÖcGh òdgh Vô ªdGض ìéààag ôض M òdg ÜÉgƒdG óñy óªëe áصuén,é JÉaƒd á«féãdg Ñbل øe áñ൪dg IQÉjõH âeéb áeéªm øjéa CGh. ôjƒæàdgh»aéقãdg ÉgQhOh áñ൪dg ᫪gcg øy áñ൪dg NGOل áªلc âقdcgh IôcGP º ùb degى dpك ó H JÉjƒàëe àæjقل ±ƒ S òdgh Vô ªdGض ºضVh»àdG ôjóقàdgh ºjôµàdG ägoé شT øe Iô«Ñc áyƒªée,iôصué ªdG ôصüe ôjôëdg á ù SDƒe øe ôjóقj IOÉ شT,É æeh áeéªm øjéa É «لY ümصلâ øe ôjóقj IOÉ شT h,2001 á«hô dg ICGôªdG IõFÉL Yلى É dƒصüëd zôe ƒjم..ƒلm } ƒjم ºل«a øy áلãªe ø ùmcg IõFÉLh êéwôb ÉLô e Iô«صüdG ájôصüªdg áæjóªdg Jلك ziqƒصüæªdg{ áæjóe AGQh ôسs Éægك CG T ك عا صمةمحافظةالدقهليةالتيتقععلىال ضفةال شرقيةلفرعدمياطبنهرالنيل Ö ûdg Mقق òdg IQƒصüæªdG ácô e»a ôصüædg ó H IQƒصüæªdÉH ⫪سs»àdgh Éch ùfôødgس«, SÉàdGس ùjƒd IOÉ«قH á HÉسùdG üdgصل» á«ñ áلªëdg Yلى ôصüªdg âfécƒjé L çók øe É«ªdÉHه áwéëe âféc É fc zoqƒdg IôjõL{ ºسSG É «لY j لق.ôصüe»a OQh FGóMق ôñccg É H QOÉقdG óñy ùmسéم zøjƒµj{ `d UÉNص :ájqóæµسse G 120

62 ìóصu e S»ف ƒhcg ƒøëe Ö«éf e ɪLôH ójôéfg e ƒ ùjqég ùcq e óñy óªëe QÉق«SƒªdG ÉeCGم zá ù«fcg{ QhO âeób ÉeóæY É fcg FGô dgف øeh óªëe Éc ºلµàJ ɪلc âféch,iô«ñµdg ÉæØdG ᪫b QóJك øµj ºd ÜÉgƒdG عبد الوهاب ي ضحك ب سبب»لدغة الراء«التي كانت تلزم فاتن حمامة æ ehى dpك ó شûªdG CG degى áeéªm øjéa âñgòa,ójól øe OÉ j CG óh jcgqك Ée{ d âdébh ºjôc óªëe êôîªdg 㪪hل ÜÉgƒdG óªëe ô«j CG ûdgش لz. ó ùøjh j ضëك ɪFGO ƒ a,ônbg ɪæ«ùdG âëæeh, GQh UÉNhص FGQ ûhشµل á«ùféehôdg QGhOCلG Éض jcg âeóbh êhôn hóh Üò dg bôdg»ق ª dg»ق ÖëdG»fÉ ªd Éشûgóe Gó«ùéJ ájôصüªdg.±ƒdcéªdg øy áلmôªdg äcgóh ºK ÉgQGƒشûe»a á«féãdg FGhCGhل äé«æ«ùªîdg ájé f»a»æødg ªàéªdG Hق ضÉjÉ ÉµàM Gك»a ájgóñdg áhéãªh âféc»àdgh äé«æ«à ùdg øa ºjóقàd á«yghh IOÉL ádhéëe»a É æy 䃵 ùªdgh áق«ª dgh áøلàîªdg.±oégh ªL»ل áeéªm øjéa äogqcg ÉeóæY ÜÉgƒdG óñy óªëe SƒªdGس»قQÉ ô««j zó«سs } ƒjم ºل«a»a ônbg 㪪hل äôªà SG óقa,õ«ªàdg IójóشT øødg ºdÉY»a áeéªm øjéa áféæødg áلmq EG øy óصüh ôñ J OƒقY áà S Iióe Yلى áøلàîªdg á«æødg É لMGôe ÓNل ä ƒëàdg QÉWEG»a áyƒæàªdg JÉ«صüîشTh áøلàîªdg ëfgôشûh É ªàée ÉgQƒ ªL âeôàmgh É æød âصüلncgh,á«yéªàl G dghق ضÉjÉ á«sé«ùdg.á«hôyh ájôصüe Iô SCG cل IÉ«M»a É«ù«FQ GAõL âëñصucgh É ÑMCÉa øe äé«æ«ùªîdgh äé«æ«hqcلg»a øjéa QGƒشûe»a GلdhCى áلmôªdg äcgóhh ôقdg,øjôشû dg É àل à SG QÉ fcلg âød òdg á ù«fcg QhóH ºل«a»a } ƒjم dgقلzö»a áصuéصuq{ ºل«a»a áø«لdg áقggôªdg QhO âeób ºK zó«s,gôñ eh GójóL É Lh É ØصUƒH øjéøh ƒ«féªæ«ùdg ºàgG dpك ó Hh zºfé dgzh,égôecg Yلى áhƒل ªdG áeƒل ªdG ájôصüªdg IÉàØdG QhO ºjóقJ»a âyôña zل«ædg øhgzh z SÉædG»fƒªلXzh z Éફà«dG{»a É«MCلG º e»a á«ñل ùdg.ziƒلëdg ÉæeÉjCGzh zكé e ɪjGOzh zié«ëdg e óyƒezh zügò dg SCÉczh ÖfGQCGh GƒaGه ºjôµJ.á«Hô dg áشtéشûdg Ió«S MQ»ل øe ô شTCG Ñbل 2014»a ÉgôNBGh 1996»a OÉقædG øe áñîæd ägqgƒëdgh ägoé شûdG øe áyƒªée ƒ a ådéãdg AõédG ÉeCG AÉHOCلGh ø«féæødgh ø«lôîªdgh ÓNل áeéªm øjéa øe GƒHôàbG øjòdg.égqgƒشûe óªëe QƒàcódG É LhR e ôkdƒe QGƒM ºض j ƒ a ô«ncلgh HGôdG AõédG»ah ºض j ÜÉàµdG áøddƒe e JôLCG ÜÉgƒdG óñy IOÉ شT Tشjôك øe áeég áfé ùfeلg øjéa øyh,á«صüîشûdgh á«æødg É JÉ«M øy «a»µëj,é JÉ«M.ÉeÉY 40 øe Üôقj Ée ióe Yلى Ék e ɪ JÉ«M øyh GhلCم, álhõdgh ºd ô«géªédg ܃لb»a á FGQ áféµe àëjل CG áeéªm øjéa âyé à SCG óقd ø«fgƒقdg âض aqh ºل dg âhqém لÉ fc dphك,äéjôncg äéféæa É H ßëJ ôقødg âhqémh áªdé dg dgh ض ف ôصüe AÉ ùf øe ô«ãµd âëàah jô dgق Aƒض dg S ل Ée ƒgh É eóacg»a dgق ضÉjÉ Jلك áشûbéæe ÓNل øe Ohó ùªdg ô««j dpك Yلى ÖJôJh GلÓYEم FÉ Shل cل»a á«ù«fq IOÉe É ل Lh É «لY.ø«fGƒقdG øe ô«ãc â Ñfh,»bôdGh AÉjôѵdG ø«h «aq «N ÓNل øe áeéªëdg øjéa â HQ.z GhôµdG AÉYO{ ºل«a»a áصuén ÑdG ض ÉgÉ SÉæàj»àdG Aɪ ùdg ádgó d Éæ«ùلd áeéªm øjéa âeóbh ájôصüªdg cل QGhOCلG cل äó ùlh fé ªdGى ámóødg,áæjõëdg TÉ dgشقá,áø«لdg âæñdg ûdgشق» á, áلø dg,áل«ñædg ªdG لقá,IôFÉëdG álhõdg,iqƒ قªdG ᪫à«dg GلUCص»لá, ájó«صüdg,á«còdg.ábõªªdg áلeqcلgh,iqƒ ùµªdg ø«h º«e ájqƒwgôñeeg aى IôFÉëdG GhلCم áªل ªdGh IPÉà SCلG âeób ɪc gى É LÉ«àMG ø«hh É d É FÉæHCG êé«àmg óæ ùلd ghى Mل øy áãméñdg álhõdg á«hô dg ɪæ«ùdG äéeóy øe IóMGh aى É ªàéªd Å ùj h É àegôc ƒصüj ch»ف ÓM ójqcg É ùfeلg ßaÉëj Yلى óقa ɪ eh ô ùn ɪ e FOÉÑe ghى. bóصuh GلhCل SÉ ùmeلg IôµØH É لãªH jل»ق ɪc áæedƒªdg á«hô dg áشtéشûdg Ió«S Öقd ärômcgh É aqh É H Qƒ ªédG ÑJQG Gòg µdل äéfélô e øe» J õfgƒl CG ƒøjh Qƒ ªédG ëæe Öقd ƒgh QGóàbÉH,áeɪM øjéa ó ùéjه ɪ«a É ùøf Ió«S cل äólh óقa,äéªjôµj hcg eéecg JQÉLh àقjóصuh àæhcgh àlhrh àñ«ñmh àncg ôصüe cل ólhh.á«sé ùmh óصu µhل á«صüîشt ÉgQÉ«àN á«ل bódg ßaÉëe øe ÜÉ N dòchك,12 IQhódG 1988 ɪæ«ùdG áä«g øe ôjóقj IOÉ شTh, ÉLô ªdG èeéfôhh 2008 É dgم ÉLô e»a ÉgQhO øy ájôصüªdg GلÓaCم ø ùmcg áقhé ùeh SƒªdGh»قى, ìô ùªdgh IOÉ شûd áaéضveلéh Yɪ SG»ل, ø ùm áaéقãdg ôjrh øe 1977 zöfgqcgh } GƒaCGه IõFÉL íæe 63 IQhódG ɪæ«ùلd ôصüªdg»µ«dƒkéµdg õcôªdg øe ôjóقj É ل«MQ ó H É ª SÉH ÜCلG øe 2015 É«fGOل. Sô H IOÉ شT ;É æeh ôjóقàdg ägoé شT øe ôncg áyƒªée Vô ªdGض ºضV ɪc ôjóقj Yلى Gل»Fɪæ«ùdG ájqóæµ SEG ÉLô e øe ioôh Qh ªéeل øy 17 IQhódG ƒæ ùdg ºل«ØdG ᫪l ÉLô e øe ôjóقj IOÉ شT øy kóض a GلɪYCل, لø ùmc 1985 záªwéa Yلى dgقñ ض áل«d{ ºل«a øy ájôصüªdg ɪæ«ùلd11 GôjóقJ ƒæødg ᫪joéccg øe ioôñdg Qh øe ôjóقj IOÉ شT ÖfÉéH,áلãªe héصüdg º æªdgóñy GلÓYEم ôjrh øe»æødg GóHEلG Ééeل»a ÉgOƒ éd á eéédg øe ájôîødg GQƒàcódGه IOÉ شTh,1977 ägoé ùdg QƒfCG ù«fôdgh الأمريكية وغيرها من شهادات التقدير من م ؤو س سات ومهرجانات اأخري. á«صüîشûdg ÉgQƒصUh áeéªm øjéa áféæødg FÉKhق øe áyƒªée degى áaéضveلéh»àdg á«صüîشûdg É JÉ«æàقe øe áyƒªéeh,áøلàîªdg ájôª dg É لMGôe»a áصuéîdg ó«dg áyé Sh É JGQÉ f É æeh É eéjcg ônbg»a É eóîà ùj âféc øjódg õy ÉæØdG É d ª SQ òdg ô«شûdg jôjqƒñdgh,ôø ùdg RGƒLh É H JóJQG òdg ìéشtƒdgh É H áصuéîdg ø«jé ùødg øe OóYh 1958 ÉYم IOƒªM É dƒصüm AÉæKCG Yلى GQƒàcódGه,᫵jôeCلG á eéédg øe ájôîødg ªdGhلف âdhéæj»àdg QÉÑNCلG àmhى á«æødg É Jô«ùe GƒWل É æy óycg òdg»øëصüdg QƒصüdG øe áyƒªéeh, d ÉkªjôµJ IÉaƒdG ó H QóصU òdg ójôñdg HÉWh É JÉah äéñ SÉæe»a ÜÉgƒdG óñy óªëe QƒàcódG É LhRh É FÉæHCG e á«لfé dg øe É «لY ümصلâ»àdg õfgƒédgh ôjóقàdg ägoé شT degى áaéضveلéh áصuén.á«æødg äéfélô ªdG àîeلف JóYCG òdg záeéªm øjéa{ ÜÉàc»a IAGôb Vô ªdGض ûeégش Yلى ºJ ɪc Oô ùh âeébh,áلmgôdg áféæødg IÉ«M øy GRôdGóÑY ÖæjR á«øëصüdg áñjéµdg.»æødg É îjqéjh É JGôcòeh É ØbGƒeh á«æødg É Jô«S øe äéø àقe»eóyeلd É JhQ ɪc áeéªm øjéa ägôcòe GلhCل AõédG»a ÜÉàµdG ºضV ºJ á«fƒjõøلj Mلقá IôشûY ùªn ÓNل øe 1995 ÉYم»a º«µëdG ólh É dhcg Éc ägqgƒm á ùªn ºض j»féãdg AõédGh GòfBGك, óæd»a É ل«é ùj

63 »Fɪæ«ùdG ø«dôh ÉLô e»a QÉÑeك»æ ùm e»féæñلdg AGQRƒdG ù«fq e É ëæe IQOÉf á«æah á«yéªàlg IôgÉX IQGóéH á TÉ ûdg Ió«سS Öقd ÉgQƒ ªL âfgôl QÉc e ôصüe degى É JOƒY ÖقY»æØdG ÉgQGƒشûe»a áãdéãdg áلmôªdg äaél ºK º àj òdg zägó«ùلd AGõY { ºل«a âeób å«m,äé«æ«ñ ùdg ájgóh»a ádõy Iƒ ùb øjójh,é JôصUÉæe øe óh á«ëض dg Yلى Jƒ ùقh ªàéªdG ɪFGO» a, eóقj ɪY ÉeɪJ ÉØلàîe Éc òdg z «aôdg «îdgzh ªdG لقá, É FÉcP Yلى doل QhódG Gòg CG EG,ájôصüªdG âæñلd GلYCلى êpƒªædg âféc الحاد و«إامبراطورية ميم«الذي قدمته بكل نعومة ورقة برغم ما يحمل من,ájôصüªdG ICGôªdG ûeشcéل èdé j òdg zóm ójqcgzh ªY»ق,» SÉ«S æ eى OÉ ùødg «a äóقàfg òdg záªwéa Yلى dgقñ ض áل«dzh zöfgqcgh GƒaCGzhه. ªàéªdG º«b cل Yلى Shój òdg» SÉ«ùdG âeób,iójól á«æa AÉeóH á HGQ áلmôe áeéªm øjéa äcgóh dpك ó Hh ºK,áÑcôe QGhOCG øe ɪ «a ɪH zƒلm ƒjhم ôe } ƒjم h zمómcلg } VQCGض»ªل«a.zôªقdG Lhzh z⪵m áلhcg ô«ªضv{ ɪg ø«ل ùل ùe âeób CG âyé à SCG»àdG á«hô dg áشtéشûdg Ió«S»g ɪFGO áeéªm øjéa à S ل.ójôØdG»æØdG ÉgQGƒشûe»a Iƒ ùædg ƒf cل Jلüîص

64 .. ÉLô ªلd ƒlhه»àdg Jلك ƒlƒdgه, Yلى JÉeÉسùàHG ɪسSGQ ÉYم, cل á LGƒdG degى ùeسق ÉLô e Oƒ j ádƒø dg äéµëضv J ض,QGhõلd É àé H Jقóم å«m ØŸG ضلá, É àmƒd QÉÑàYÉHه ô àæjه ámƒd Ñàdhقى, ÉLô ŸG äé«سùecg IOƒL áeóy ƒµàd,äéjôcòdg ägoé àسsgh ÉeCGم øjqƒصüÿg ÚYCG äéwéقàdéh Úaƒ ûdg ò cه. ôñ dg ù«ªnس øh ˆGóÑY:ôjƒصüJ 126

65

66 º ùقæj degى ÚÄ«شT UC Gصل Xhل Sɵ fgh Aƒض dgh â ùhgoƒh ܃fGódG IôgƒL ájƒà T áل«d»a É قjCG»HÉ«سùdG ºdÉسS øh OƒªM N Oôée ܃fGódG Éc ùلwc G»a êô àe SQóªdGس«ككل الخطوط الزرقاء التي á«hhqhc G FGôîdG éj ل.äÉ«æeC Gh ºلëلd JGôe ÉHhQhCG QÉ fcg ó«سs Éch ájô ædg»jé ل J øe ó HCG áfƒµسùªdg SسFɪل ájohcéh dgh ق chلƒñه üféëñdghص»egƒلdgh íصüæeh UÓéehص féjôéh»àdƒøw ûj ل ºلa.ÖصüªdG degى ÑæªdG øe ádƒø dg Yلى ICÉéa QCÉãj ܃fGódG CG EG äélô àdg øe àæ«aقل,» SQóªdG ùلwcلgh aóæjh, bgƒdg degى áwqéîdg»a AÉbQõdG بقوة وهو يجري تحت نافذة غرفتي بفندق Éàææàfƒcôàf Gل ØM»ف eh â ùhgoƒh»a GƒشTCGh JCGى, å«m AGOƒ ùdg á«féªdcلg äéhé dg.öصüj å«m Oƒ SCلG ôëñdg,aébqõdg»jé ل J êqén ܃fGódG Éc ɪch Gõjô«J ÉjQÉe ájhé ùªædg IQƒWGôÑeEلG âféc áµلe Yلى RQÉH Lh Oôée É ùªædgh ôéªdg cóàeéh ºلMCG ºd òdg ØdG ض«dGقTôش»a eƒj ض ƒgh à ù ùëj»ææµdh Ø cل,. QÉѵdG OÉjCG

67 133»æ浪j ø«àلméædg bé S»ك degى ô fcg ÉeóæY Gòg ÓªëJ c»ف Iõjõ dg É àjcg üàdgصjóق ɪédGل? Éض jcg ÉfCGh üàdgصjóق»æ浪j zشtƒféj{ Éj c»ف ÑédGل Gò d ªëjل CG»àdÉÑb zgoƒh{ Jلقgh É déشt üàaصل ܃fGódG»a»ÑgòdG degى agôwcg غرفتي. ورغم البرودة التي تهوي اإلى ما دون ال صفر»àØضV Hôj òdg zل SÓ ùdgô ùl{ Éc OƒªصüHh IôFÉ dg JGƒæ ùh ÉæjOÉæj ܃fGódG. á «Ñ dg ûmƒàdhش CGóصüلd ªdGقhÉم P ƒødg OôÑdG ôîªf ÉæقØWh éyل Yلى óæødg ÉæcôJ dghل»ل ºلëdGh ɪédGhل SÓ ùdg ل ô ùl ôñ æd. ÉæلÑb JôÑY Tƒ«Lhش ºeCG GóbCGم bh ó«à ùfh äégbلg Éشû dg É «a SQCG ل ÉjGhR óæy bƒàfhف AGô شûdG É «لY Öµ S ÉjGhRh dgقƒøل, YhلقGƒ GƒØ ق«d ƒeé SôdG Égô«îJ ÉjGhRh,óFÉصüقdG OÉæYh ÑédGل ñƒªشt ø«h GلÉ deم º SGƒe الإن سان وغمو ض الدانوب القادم من األمانيا á ùd»ø «d, Oƒ SCلG ôëñdg degى AGôض îdg ûdgشéøه»a QÉ«aɵdG Éægك. ø«ñ Sh áfée øe dgقoéم SÓ ùdg ل ô ùl Éc ÉgGógCG ájõ«لéfeg á«sóæg ájôقñy ƒg ÉeÉY ó H, Yل» e لق ô ùl hcécل ܃fGóلd õªjéàdg øe á«fgóh ôwéæقh ô ædg hôñ j SÉædG Éc CG.ÜQGƒقdG ±ÉØ صUGh hòédg وكنا نم شي في تحفة صاغها الإن سان بع شق ecéàfhل áfƒقjcg É «لY QÉL É ùfeلg HلDƒم. BGل ø«wó S â ùhgoƒñd ø«ëjéødg ônbg Éch óæy GلhCل MõdGف»a GƒØbƒJ øjòdg ɪãY áøض dg á«bôشûdg,ô æلd Gƒلªµà SG ºK degى QƒÑ dg,º àض Ñb»a É jô شûH áæjóªdg â ق ùa GOƒH Gƒل Yh, hôñµj ºgh üdgصلéñ GƒdõfCGh. ƒfpdƒj ºgh SGôLCلG GhôeOh ɵªdG Yلى GhQÉL øjòdg hônbgh øe GhòîJG øjòdg ÄdhGك ºلëdGh ô ùédg ÖJôàa,ø«à«fƒµdG ø«hôëلd ámé S â ùhgoƒh hé ùªædg É قª d ôéªdg Góقa GلdhCى Yلى øe ôãccg Iôégh,É Jɵلàªe»ãلãd É JQÉ ùnh QGƒédG hoل Yلى GƒYRƒJ øjòdg É féµ S üfصف AóHh ÉédƒصüdGh êéàdg øy É «لîJ ÖfÉL degى. Qƒ ªédG ÉgôصüY ôéªdg äóصüm á«féãdg á«fƒµdg ÜôëdG»ah e É ØdÉëJ AGôL ÜGôîdGh QÉeódG øe ójõªdg الألمان ف سقطت عا صمتها بوداب ست ب سقوط Gƒæª«gh É «deg ShôdG MRhف,º FÉØلMh ɪdCلG. èلãdg áªég øe ífôàj òdg ôéشûdg ºلa,PÉNCلG ɪédGل Iôض M»a Gôª ùàe âøbh,é JQÉjõH ô«µøj áwqén Yلى â ùhgoƒh øµj»jgohgôe øªضv»ædõdõj òdg Égôë S Éc h. É«aGô éلd bcgف GòfCG Égh ƒل dg Gòg øe óæødg»a لWCل ó«à SCÉa â ùhgoƒh»àëjh ܃fGódG Yلى ódéîdg ôéªdg ôyéشûd ᫪ëلªdg ä DhÉ ùàdg } TƒfÉjش jقƒل: ƒgh z GQBG øe لôãcC Rƒàj òdg ɵªdG ɪéHل ÉæfÉààaGh. AƒضV øe ôãccgh Xل øe ôãccgh AõL dgل»ل IAÉÑY â ùàcg ób áæjóªdg âféch,ôª déc Iô«صüb ÉHhQhCG»a ájƒàشûdg ägqé ædéa. áل«ªédg äé ëلdéc IôHÉYh,ºلëdÉc á jô Sh ÜDhÉãJ ª SCG OÉcCGh»àdÉÑb zgoƒh{ á لb âféch ºشTCGh Gõjô«J J ض»gh Égô Y Yلى É SCGQ Éæàdم ájoqƒdg ôféà ùdg ägp áaô dg»a IOÉ SƒdG Yلى É«eه Iógóg º«SÉقJh,܃fGódG ØM»ف,܃fGódG fgqól ù j ل òdg óæødg ÉæلNO øe ÉãªJل à LGh Yلى ÖصüàfG óbh dلé Sôم õfrhôñdg z ùµ«øشthq{ j ض ƒgh. ôéªdg ñƒªشûdg ámƒلd Iô«NCلG äé ùªلdg ÉæلNO é ùàdg»ل ägagôleg»a ôã ÑJ âbh ó Hh ɪe QGóédG ºéëH É «a IòaÉædG âféch áaô dg º ùقæj A»شT cل áæjóªd á«egqƒféh ádóweg ôah,ô ædg»a íhé ùdg Xhل A»شûdG,ø«æKG degى É «a,üƒfgódg TôàØjش òdg Sɵ fgh Aƒض dgh. ÜhQódG êqéîeh NGóeل IôcGòdG aqcgف ÉgÉæYOhCG»àdG ùdéwcلg»gégh RÉ édg Gòg e ójól øe IÉ«ëdG É «a ÜóJ. Égóée FGôîلd ó«j òdg âلwcg ô«ùªdg øe áyé S üfصف ó Hh ±ô dg ôصüàæ«d GOƒH É à ÑJh zâ ùh{ â ù«d â ùhgoƒña Éé à S Gل, ó dم»ygódg øfgóªdg IôgƒL Hل áل«ªl áæjóe Oôée. É JôgRh á«hhqhcلg áñméصu»gégh dpك ôضvéëdg LƒdG Yلى ø««féª dg ùjoéæeh ô«méë S»a áض ØdG Tôbش ت شعل قنديل غرفتها المقابلة لغرفتي في üøjصلæ «øµj ºdh,â ùhgoƒh ᫵لªdg É àªصuéy عن غرفة الإمبراطورة اإل الأمتار التي يمل ؤوها. ܃fGódG ICGôeG ºc ±ô J É ùªædgh ôéªdg áµلe dh ل ºch,É JQƒصüH CلCلàJ HقThôش âlhõj á«féªy áلîf ÉMôàdGل øe OÉY ôaé ùe ºch, H â «H Thôbش eh GلÓMCم øe ô«ãµdgh GõjôJ ÉjQÉe. SQÉb AÉàشT Qòf ªëjل»HhQhCG üaصل»ah ø«dôh{ IôFÉW RÉeh ü«aصل s»لéfh»æàلªm â ùhgoƒh degى ø«dôh QÉ e øe zõéæjh º SG ªëjل QÉ e»a ëàd ôéªdg áªصuéy zâ ù«dõfgôa{ ô شTCG º SÉH É檫J Sƒe»ق»«. OÓÑdG»a Éæàق«aQ Gõjô«J ÉjQÉe Thôbش øµj ºdh Iô«شTCÉJh»HhQhCلG hqƒ«dg Éc Hل,ÖFÉقëdG É æy Öàc ádho ájdhôh äé«æecلgh zøéæشûdg{. ôãccلg É æy Éæ ª Sh ô«ãµdg ôjhéشûªdg GõàNGل Yلى óyé ùj ájõ«لéfeéhh øy IôLCلG IQÉ«S FÉ Sق zäƒgqƒc{ ÉæKóM QÉ شT CلCلàj å«m zâ ùh{ degى º ùقæj áæjóe ônbg óbôj å«m zgoƒh{ h Éàæfƒcôàf Gل. ôéªdgh É ùªædg ägqƒwgôñeeg º ùقæj ɪæ«Hh degى áæjóªdg jقƒل ɪc øjcgõl ø«h JQÉ«S ÜÉcQ øëf Éæª ùقfg zäƒgqƒc{ FÉbل ó Hم Éé à S Gل GلɵMCم ÓWEG a«äéfégôh ùªàªdg ك ø«hh,â ùhgoƒh Yلى iôj»àdg IôMÉ ùdg É«fɪdCG ø«h áfqéقªdg øe AõédG Gòg àmى â ùhgoƒh ägqéشûh CG الم شوار ي سير ل صالح أالمانيا رغم اأن àشûjôh åñ j øjóلñdg»a JGP ƒg ܃fGódG وعلبة األوانه وهو الطاغي في المكانين Gô شTh GôjôN Sƒeh»قى. ÉæàلÄ SG Yلى ÜÉض àbéh zäƒgqƒc{ Ö«éj ɪæ«Hh äé édg Yلى IQÉ«ùdG ÉjGôe øe ôjé àj»àdg zôà«é«aéædg{ Yلى Iõcôe Éæfƒ«Y âféc, HQCلG äémé ùªلd ÉædƒNO ÜGôàbÉH ÉfôشûÑj d ل eéecg AGôض îdg FÉ ùdgق ägô«ùøj ô àæf»àdg hcg,äégõæàeh FGóMق É fcéh ±ô æd zäƒgqƒc{ نقترب من الخطوط الزرقاء في النافيجيتر ñôصüæa óaghqhه. JGô«ëHh ܃fGódG fcéh ø«æ S òæe ÉgÉæYOh»àdG ádƒø dg CG hóñjh øëfh áø لdG áëælcg Yلى GOóée ëjلق»gég نتابع شا شة غبية لعلها تحمل لنتظاراتنا áشûgo eƒj ض É fcg EG,äBÉLÉØeh Yلى G 132

68 135. ómcg cل ø«fôdg øy Éæ ùféæc SGôLCG bƒàjف حاولت التخفيف من غ ص ص»كالمان«فوا سيته z»aƒàh QhófÉشT{ º«dG ôéªdg ôyéشt Hقƒل : Éeƒj Ébل òdg ø«é ùdg LQCGل øe ó«قdg ùj ق ÉeóæY OÉØصUCلG á«béh É fcéc GôgO Égó H ô«ùj. øjõëdg ãdgقل OÉàYEG óقa Ió«صüقdG ò Hه OÉ شûà SG CG z ɪdÉc{ ÑàfEG ي شير اإلى ضيقنا من غ ص صه الحا ضره åjóëdg øy bƒàaف, ùecلd æ«æmh ó صüj CGóHh JQÉ«S Oƒقªd ±ôصüæ«d Ó«لb»àل Y»ah AÉ ùªdg»a»a óæødg øféhõd OGƒªdG QÉ SG ø«h IƒéØdG لÜQÉbC á«yƒñ S G ídéصüd é ùjل»àdgh øjó dg ø«h á«sé SCلG.ôéªdG»a á«yƒ«شûdg áñقëdg ø«æëdg éj ل Ée EG :ÓFÉb z ɪdÉc{ Oô à ùjh طاغيا لتلك الفترة كون المجريين وعلى عك س äqgoh â««aƒ ùلd â ض N»àdG ܃ شûdG cل ICÉWh âëj øäf ºd ÉæfCG EG»Yƒ«شûdG ØdGلك»a âëj âشtéy òdg óféق dgh»æjódg àdg ض»»ق H ض JCÉWh hódgل Mلف a«hل,ƒ SQGh Yلى ºdh,ÉæJGOÉÑY AGOCG ájôëh àªàf Éæc ùµ dg Yلى ÉNQم øyh IQÉ«S»a Üô æd ô«ecلg º e ÉæcôJ اجرة اإلى الفندق رغم قرب المكان ال féa لقâ,äÉaÉ ùªdg j»ل AÉàشûdG G ô ªdÉH CلCلàJ QGƒشT ø«h IQÉ«ùdG ÉæH GOƒH á لb ædقhéل OÓ«ªdG OÉ«YCG AGƒضVCGh. ÜAÉãàJ»gh É ل«îàfh GõjôJ ÉjQÉe joéæbhل íñصüdg ùøæj ôøjك ܃fGódG IôgƒLh QÉ aeلg dgى Aƒض dg ÉæقHÉ Sh,É «æ«y. AÉàشûdG ägqé f øe ôصübcg IQÉjR ôªãà ùæd IQÉ«ùdG FÉ Sق Éc ÉMÉÑصU á SÉàdG»ah Gô ùl ÉæH ôñ j ÉgÉfôLCÉà SG»àdG z ɪdÉc{ اآخر غير الج سر الذي يخترق بودا وكان ºلa É لXh á«yƒ«شûdg á«hôàdg øhg LôdGل cل âhôl»àdg ôéªdg øy dgdƒ S øy OOôJCG اأنماط الحكم وثارت عليها فاأين تجد نف سها á«yƒ«شûdg ÉæقæàYG óقd z ɪdÉc{ FÉ ùdgق Ébل Éæª M ôلà a QÉ ùµfgh áªjõg á ëd»a ÉæbÉæàYÉa,áØشTÓÑلd á ùjôa ÉæcôJh á«yƒ«شûلd Hل» SÉ«ùdG ÉfQÉ«N ù«d ôصüàæªdg ägaóeeg,égéæلñقàa âلµشûjh Yلى á«yéªàleلg É dƒلmh á«yƒ«شûdg äéjô ædg. ôb üædصف ÉæJÉ«M á«aéقãdgh ájoéصüàbeلgh Éæ ùféæc dgى ÉfóYh á«yƒ«شûdg Yلى ÉfôK ø«mh ÉæشûY áªedƒªdg ÉæcÓeG Éæ«dG äoéyh üædصل«,. RƒdG Gó fgم øe áلmôe É æµdh äéjôëلd áقfén á«yƒ«شûdg âféc óقd á«eƒ«dg ÉæJÉÑل àe áaéc øedƒj âféc ªdÉHقHÉل. IÉ«ëdÉH àªà ùfh û«ædش øy ôéªdg üøfgصéم òæe z ɪdÉc{ jh ض»ف á«yƒ«شûdg iô dg ôقdg äé«æ«ùj»a VɪdGض«ÉæfRGƒJ Éæd ó«j G á«déª SCGôdG à ùj ºd Gòg äéñل àe»ñلæd QÉ ædg GƒWل å لf Éfôصüa. á«déª SCGôdG ãªjل òdg ûmƒàdgش,éæfgqbg øy ô«ñ àdg»a GQGôMCG ÉæëÑصUG óقd ªàdGلك,»a GQGôMCGh æàdgقل,»a GQGôMGh ªdÉHhقHÉل û«dgش Iòd øe ÉææfÉeôM øªk Éæ ao ÉæëÑصUCÉa,» ùøædgh»yéªàleلg ÉeCلÉHh ÉæJÉ«LÉM»Ñلædh û«ædش QÉ ædg GƒWل ôàëf. á«eƒ«dg Éæقæîj Éc òdg ƒg âñµdg ûmhش Éc GPGh íñصucéa, Éæ«لY ü æjhص»yƒ«شûdg ó dg»a Éæ«لY ü æ«aص Éæ SôàØj òdg ƒg AÓ dg ûmhش. IÉ«ëdÉH Éàªà S G»a ÉæقM QOÉصüjh A»شT cل É Sóæ e ªYGل ÉfG :áصü H z ɪdÉc{ jh ض»ف»JÉ«M äéñل àe»ñلj áø«xƒdg óféy øµdh»mé«s óشtôªch FÉ ùcق dل ªل ô ضVÉa.܃fGódG»a ºëà ùj CلCلàj zô«ecلg{ º e Éc ø«joél ó H Yhلى GPEG Ée ÉædAÉ ùj Nófل CG Ñbhل,á«Hô dg ààaóh»hô dg «HôdG º«ëL øe Ghôa øjôlé ªd Éc degى,üpéµdg déeك óªmcg ÉHCG CG ÉæaôY CG G Ñbhل, «HôdG Ñbل â ùhgoƒh dgى AÉL º ªdG OhóقdG ùñ«àjh à ùødgق QGõe É ædgم ±ôéj Ée óªmcg ƒhcg óéj ºلa,ôLÉæëdG»a á«ñلëdg يعبر به عن رف ضه للمجازر في ال شام غير»a QGóédG Vô Hض ÖلM dقل á ájqgól Vhض,ájQƒ ùdg IQƒãdG ºلY É àjqé S Yhلى, ª e»ñلm fcg âaô a ØæªdGhى, ìôédg Ø dgل CGh»a É Jôشûfh JÉ SCÉe øy âñàc òdg GôªY Gòg Óªdك»ªàæj ɪHQ zôñëdg è«شûf{»héàc. É«æ«L øµj ºd EG É«fGóLh º ªdG øné ùdg êélódg AÉ ùm»aƒl»a dcgق«éfcgh GôªYh ûdgشéم ó«à SG âæc,ô«ecلg º ªd وحلب ال شهباء ولو لم يكن المطعم غا صا áلàb øe º æ«h Sóæj ób øjòdg ø«jqƒ ùdéh äôgéédh,ádhé dg Yلى âøbƒd GôªY : GôªY øy»ànôصüh ÉÑ شûdG ÖلM Éj ÉeôdGh hôµdgم QGõe Éjh à ùødgق øwƒe Éj zèñæe{»a ƒàjõdg ôصué e Éj z É ª S{»ah zمôée{ øy ºµdCÉ SCG GôªY àødgى Yójى zلjéb{ øy ºµdCÉ SCG!!! É«Ø S ƒæh ôéj eo»a ±ôàëe JÉbل øy Ñ ùdéh Gójه âªkcéj!!! ɵªلd»Ñ ùdg É Sh dpك øy ºµdCÉ SCG Ø dgل Éæª M òdg É ëdgم º Mh LƒdG»a à ùødgق á لN øy áëشthcg øyh Éî ùdghم OhQÉÑdG É dõ j ecg øy ºµdCÉ SCG á «éضv ÉcôdGم áضvhq»a É fcéc ɪ dgم É H»bôj dل ɪم øy ºµdCÉ SCG ôeôeh ôgƒl ÉæHGô à SGh Éjô«Ñ«S Iƒ ùb ªëjل ƒgh º dg øe Éæà«شûN ÖfÉL degى,é àñho OƒªصU øe ägqé«ùdg OGƒYم ãøæj òdg ƒhôµdg ùøæj ª Jل»àdG õjódéhل, ±Éض jh degى cل dpك غربتنا وخوفنا من طائ ش يخرج من شوارع الف سق وفي دماغه قارورة شراب رو سي فل É «dg ÉMôdGل GhóشT øjòdg â ùhgoƒh ÉشûY iôj, h ôàëjم ôë Shه ɵªdG º«b. IôLCG IQÉ«S à ùædقل óæødg degى Éæ LQ âµ ùjh ÓëdGل GلcCل jقóم º ªd ÉfòNCÉJ»gh Éjô«Ñ«S AGƒg ICÉWƒd øäj»àdg VCGضل Éæ ójôàd,éjóféقyh É«SÉ«Sh É«aGô L É «لY êéàfeلg FÉ Shل ºeDƒàa á«yƒ«شûdg áلëdg ôéªdg. SÉædG ø«h GلVQCض º ùقjh ᫵لªdg õæjh ïjqéàdg Éæ eh SÓ ùdg ل ô ùl QƒÑY UGhصلÉæ,AÉàشûdG ºjó S Nلف ÖFÉ dg ôªقdgh ô شûdGh ïªشûj å«m ÑédGل ôàîj Øfق óæy» àææd. ájôéªdg áªصué dg ägoôøe fcéàjhق GOƒH ورغم اأن الليل في بداياته والهمم عالية JÉjÉ f degى ØædGق ôñ æd ÉæضVôëj Ø àdghل ägô«ñµjh AÉØلëdG ägqõæée ôjóg ó«à ùæd ôîæj ôéªdg AÉàشûdG CG EG,ø«WÓ ùdg 134

69 137 ɪ«a zâ ù«dõfgôa{ ل zóëلdg degى ó ªdG øe ÉfôëHCGh ɪY»a ÜÉÑMCلG FÉ SôHل øëf Éæ«لJ ägójô àd ª ùdg ÉæîصUCGh ƒñ ù«ødgك, ábqr ƒëf äéëøصu ÉæÑلbh,ôàjƒàلd AÉbQõdG IQƒØصü dg Éæ««a ôféشûh äóh àmى ƒª ªdGم,»Hô dg ÉææWh äƒصuh GõjôJ ÉjQÉe ô Yh ܃fGódG É eh.zéæ««a»a ùfcلg»dé«d{ É ª SCG ÉfCGh îdgلف degى âøàdg ôéªdg Oƒf CG Ñbhل : dƒb zäéaqƒg ôªdeg{ ôéªdg ôyéشûdg e OOQCG íñصu cل»a Xل«OƒbCGh ògه CÉWCG QÉéMCلG cل ádƒ éªdg ƒjم ƒªédg Sh ƒ NCGh áëjô dg ôéشûdg GQhCG ƒa âbƒdg GƒWل GôFGO iôncg ƒلj IQhO JQÉ«ùH ô ùj zƒdr zh,gôض NCG ÜQódG Éc الألمانية غير اآبه بالنافيجيتر ول بمفاجاآت»a ôñشt cل Öلb ô X øy ßØëj fƒc ÜhQódG. ܃fGódG»JôgƒL ø«h áaé ùªdg º æj»gh jô dgق»ñfél Yلى QGõªdG âféch øe ôb üfصف ó H É لgCG Éض MCG degى IOƒ déh.»yƒ«شûdg º«ëédG»a ÜÉ«dG لUCصÉ HÉë äoéy QGõªdG ògه EG zƒdr { jقƒل ó j ºd óلñdg OÉصüàbEG øµd, Jô SCG º æ«h øeh áäjoq áلªy Gõjل ôéªdg zâfqƒødgzh,ó H.ájôéªdG É«aGô édg êqén hgóàjل ÜPÉéàdG ëà ùjق ôxéæe îàjلل QGƒشûªdG Cلh ƒµ«d ØJÉg íàøh zƒdr { Ébم áhƒlcلgh áلä SCلÉH, JQÉ«ùH z Éa GƒdG{ áeón ôaƒj zمoƒe{ áhéãªh z»fƒøª ùdg ó«صüقdg ƒfé«ñd ɪà SEلÉH ƒg ûféaش ل áæjôàa ôñcgh,äéwƒ îªلd áfgõn ùøfcgh VôYض,äÉMƒلd ƒæøلd ÉØëàeh SƒªdGh»قى. á«féãdg áøض dg Yhلى»µلªdG ªéªdG âëjh zâfqƒødg{ ܃«édG»a ôëàjك ܃fGóلd Öصü dg»a Ó Sɵàe ôé«a ôéªdg OÉصüàbEلG eقhéل â ùhgoƒñd QÉéàdGh, ƒقdg hqƒ«dg îjل â ùhgoƒña Mلل ɪ dgل ô Jh,ÉjQÉà«dhôÑdGh ø«moéµdgh ø«móødgh HÉ ùàjhق,á«déª SCGôdG h ájrgƒlôñdg ±ôj»a Yلى áضvƒªdg Mل«øe äécqéªdg AÉæàbGh ܃ ch ÖFÉقMh ägqé«sh äéyé Sh Mhلل,.äÉëjô ùjh degى É æe ÉfQóëfGh zgoƒh{ ÉæcôJ Nóeل ØædGق UƒªdGصل SÓ ùdg ل ô ùéd dgى æeh äécqéªdgh ÖîصüdG å«m áæjóªdg Sh å«m zófeg â Sh ل } ƒeل ƒصuh á«géaôdgh ägônóe º àلjh GOóée á«déª SCGôdG ûmƒàjش. äéjôéªdg ø«h «a Vô dgض äé LGh ƒæàj ä ƒªdg µchل dgى ᫪dé dg äécqéªdg degى,éªæ«ùdg äéyéb ó«y áæjr âøضvcg óbh,»géقªdgh ºYÉ ªdG. GPÉNCG ɪL OÓ«ªdG ƒªdgل äébôw ÉfôÑY Yلى ÉæMôà SGh eé ùbcgh óyéقe Yلى Éææ«jh ÉfôKój ɪH Ohõàæd ªYÉ e dgل»ل IOhôH. äécqéªdg QÉشT Éæªلà ù«d ƒªdgل øe ÉæLôNh QƒصüقdGh Qɪ ªdG ñòñdgh ëjلق»àdg IhQP degى á«yƒ«شûdg íø S øe â ùhgoƒñh OÉصüàbEلG øeh á«déª SCGôdG»cGôàشTEلG degى Iô «S øeh ±ôصüdg ôjôëjh ƒ ùdg OÉصüàbG ᫵لªdg ÓWEG h êéàfeلg FÉ Shل Yلى ádhódg الفردية وغيرها من خيارات النموذجين. ô«ecلg º e degى GOóée ÉfóY AÉ ùªdg»ah Hقل á GOõªdG ÖلM ºلY ɪ«a Gõjل IQƒãdG. ájqé ùdg Yلى º ªdG ÖMÉصU äéjƒشûe øe áªض b ônbg ó Hh ô eh dghل»ل OôÑdG ôîªf ÜQóلd GلGóbCم Éæªل S DƒdDƒلJh,ÉfôKóJ OÓ«ªdG OÉ«YCG áæjr d ل,AÉàشûdG æjقلéæ â ùhgoƒh degى Gó fgم ádém deghى RƒdG. OÉ HCلG êqén OÉ HCG GOóée ædقhéل óæøلd ÉfóY ôncéàe d»ل»ah بودا وهي تغزل الليل بخيوط من حرير وذهب. zƒdr { IQÉ«ùdG FÉ Sق Éc ådéãdg ƒ«dgم»ah ƒëf ÉHƒæL ÉæH ô ùjh IQÉ«ùdG»a ÉæÑFÉقM j ض á«féãdg áªصué dghcg Éæ««a ƒëf GójóëJh É ùªædg EG â ùhgoƒh øy ó ÑJ»àdG,Gõjô«J ÉjQɪd. QÉëصUh ùe ق ø«h áaé ùªdg QóقH ó شûªdG ÖbGôj ôªقdg ùلéjh Iõà ªdG fhôb ôñy ÉNPÉH AÉæH Nóædل íø ùdg degى áلàdg ÉæcôJ GPÉa á«séfq Qƒصüb ªéªc Hل» SÉFQ ôصüقc Ñæj òdg áæjóªdg äéeéªm ôñccg z»æ«شûà S{ H.É Ñf ١١٨ á déñdgh â ùhgoƒh «HÉæj ºgCG àëj ƒjôéªdg ƒ Sóæ ªdG Öµ S óbh ÉëÑ ùe ١٨ Yلى ÑædG GƒYRƒa º àjôقñy á«ló dg agôªdgق ägôشûyh É«LQÉNh É«لNGO degى AɪdÉH AÉNôà SEلd øcéecg ÖfÉL dóàdgh»ك fcéàaق ºîa óæa e z»æ«شûà S{ Rô Hه äéeéªëdg Qóصüà«d àلgcg»àdg ájqéª ªdG. ÓWEلG Yلى acgh ضل É ÉgôÑcCÉc á«hhqhcلg ñòñdgh AGôãdÉH è J iôncg áلj GOóée Éæ«قJQG ºK óbh iôncلg»g ܃fGódG Yلى Jh ل Qɪ ªdG.áªîØdG OÉæØdGh ùféæµdgh QƒصüقdÉH äõæàcg ܃fGódG Éc áلàdg áaém øe ÉæHôàbG ø«mh iôncلg áøض dg Yلى ÉæàëJh GOóée ÉæàقaôH ÜGƒædGh»æWƒdG «àaô H ôéªdg ɪdôH Gƒض Y ٣٨٦ degى üjصلƒ øjòdg FÉض YCÉHh ô ædg áøضv Yلى ƒ SôJ áæ«ø ùc GóH òdgh É æµdh,ôëñàd É àyôشtcg ôشûæd GOGó à SG»µd QɵaCلG لTCشáYô eh لقá,GóHCG á«sgq ƃصüj ÉشTÉقf óàëjhم ídéصüàjh ÜôàëJh ôëñj. ÉjóFÉقYh É«SÉ«S ôéªdg à ùeقñل ƒ Jل â ùhgoƒh CG hóñjh Yلى Gô«ãc É acgل ØàdG ض»ل, û àjhشق üeص لí æñªaى,oôøàdg. ºdÉ dg äéféªdôh ø«h ºîaCلG ƒg É féªdôh ôصüقdg å«m zgoƒh{ áلj Jôædق«ÉµªdG QOÉ fh QÉ b Lƒj òdg» SÉFôdG Ö൪dGh»µلªdG jh ض ôéªdg Yلى ôضvéëdg áµ S à ùªdghقñل. ƒ«dg äôª ùj áîeéشûdg iqòdg Jلك Yhلى ø«mh,äéféµeeلgh RGô dg áق«ày áhého óæy É fg ÉæaôY ÉgójóM Éæ ù ùëjh É æe ÉæHôàbG ÜôëdG»a äqóg»àdg á«shôdg áhéhódg á LGƒc É féµe âøbƒàa á«féãdg ᫪dé dg. ôéªdg ôµ ù dg dلëàªف äémé S dgى ôµ ù dg ëàªdgف øe àfghقلéæ òdg É ùfeلg QƒéH áëaéw äéjqgól ºض J ÜôëdG áyéشûh Yلى ÉæØbh å«m,aéæñdg ó jم Yلى âjcg»àdg á«féãdg ᫪dé dg cل A»شT ªL»ل. ºdÉ ªdG âªشûgh óªdg âgƒشth,» SÉFôdG Ö൪dG ƒg HCG» ض AÉæÑH ÉfQôe ºK»àdG ᫵لªdg QƒصüقdG IôFGO ÉæلNO ó Hhه AÉ SDhQh äéjqƒwgôñegh déªeك É «لY âñbé J áeƒ æe degى»µلªdg ªéªdG» àæ«d QGƒKh,áÑàµe ôñccg ómgh ɵe»a ªéJ ájôée ÉbQRCG ܃fGódG å«m É«îdGhل bgƒdg RhÉéàJ رغم بيا ض سماء ال شتاء فوقه والقرميد ôªmcلg ƒلh ûdgشéøه,ôaéxcلg AÓ Hh îædgh»ل ƒ«dg ÜGógCÉc RƒàJ É bgqhg øy á«لîàªdg. ô شûdG FGóLhل UGص ف óbh Yلى áyéñdg á لb FÉM àdgل يعر ضون اللوحات و شرا شف الأ سرة واأغطية bé ùàj ô ªdG Éch,Éjhój IRô ªdG ófé SƒdG. ùª déc ɪYÉf ÉØ«ØN IQƒصU A OôdG»ØJÉ H ɵªdG KhCGق âæch á b JÉ dgف IôcGP øe ó«à SCG ÉfCGh,ÉahôMh ájƒàشt ôyéشûd Jقƒل z QƒH hqéc{ ƒg ônbg ôée : Ió JôªdG ôhƒæصüdg QÉéشTCG P»gÉg ÑdGللQƒ TCGشGƒك âñæj êƒلãdg ±óf øe ÉÑض b UÉëJصôه dghل»ل IôNÉØdG äóل«ødéh áyhqõe áلj ÉéJÉHه ÉæH æ«æm «æ j ɪY É H ó شûà ùj fcéch AÉjôKCلd AGôK øe á«déª SCGôdG Yلى ÖJôàj Éeh,á«Yƒ«شûلd و إاقطاع وطبقية رغم أان»كالمان«يتنا سى اأن á«yƒ«شûdg áñقëلd Oƒ J ánpéñdg äóل«ødg ògه ôقdg øe äé«æ«ùàdg óقy Ñbل Ée degى h. É «deg øëj»àdg á«yƒ«شûdg êéàf É fcgh ªdG ضëdG dpك»a äóل«ødg Jل ÉfOÉb ºK Sô æj å«m dgقل zá } Jل õàæeه degى»bgôdg.ïjqéàdéh ÑàJh ض zgoƒh{ á لb óaôj iôncg á لb ájójóm ámƒd QGƒéH ø«øbgƒdg e ÉæØbh áªféb degى ɵªdG àd ض»ف ƒµ ùfƒ«dg É à ضVh AGôãdG ø«h ªéj fƒc»fé ùfeلg çgôàdg. Gó«H IôFÉ dg ø«æ ùdgh»fgôª dg ámƒd hóñj ƒل dg Gòg øe â ùhgoƒh âféch 136

70 â ù«dcg Ahó dgh,á櫵 ùdgh, ƒشûîلd»aéµdg?»fé f AÉض a ôñy Aɪ ùdéh üàjصل EG GkôKCG ôàjك ºd ºل ùªdg Qɪ ªdG Éc GPEGh?áæjõلd ƒæصüe ôkcلg Gògh ÉædÉH ɪa, æjrh ájqéª ªdG áقjóëdg ôصuéæy RôÑj ƒg Ég GƒdCG øe ƒd øe ôãccg ø«h ªé«a,±QÉNõdÉH,Oƒق dgh äé LGƒdG AÉæH»a ô«édg ôéëdg É à «Ñ H áfƒلªdg QÉéMCلG óîà ùjم ƒg Égh Égh dلûµش, àehéقeh ƒلdg äéñk øªض «d Égh,ÉgOó J Yلى á«fƒلdg äélqódg Ñjق«ƒg á«sóæ dg ±QÉNõdG ø«h êréªjh êhgõj ƒg á«héàµdgh á«jéñædgh áقjóm IQƒaÉæd»eÉNôdG VƒëdGض ƒmل oqhóf دار عائ شة في ق صور غرناطة. كان ذلك ª«eôàd fقل Ñbل áقjóëdg Sƒàj VƒëdGض IôFGO Tشµل VƒëdGض òîàj.agôªëdg ëàeف degى,á«æwéhh á«lqén,á«dgo fقtƒش ägp áصüصüøe ÉLPƒªf qó j òdgh,rqéñdg»héàµdg ædgقûش ÉeCG øhg Ió«صüb øªض à«a,á«قfgóëdg äéhéàµلd :É «a jقƒل»àdg,åلãdg îdéh ôerك, pöjtôdg tلlcg ø ù oëdg»a»d püocلg لn rgcg oöé J»àØ pصu IQƒaÉædG SƒdG øe º شTôJh,烫لdG É SôëJ.É FɪH,äÉaôشûdG ôñy GQóédG Aƒض dg ôàîj ø«mh ägp á jóñdg É aqénõh òagƒædg ªµà Sل IQƒصüe áقjóm,ó شûªdG IQƒصU ƒلªdg êélõdg. ÉcQCلG cل»a á««ñw áقjómh, GQóédG Yلى RGô«شT áæjóe»ah É dgم Gòg äô«àng»àdg ` áæjóe e ácqéشûe á«eó SEلG áaéقãلd áªصuéy ÖلM áقjóm ólƒj ` É لNój øe ô شûj NOل fcg á«féaô dg AGƒLCلG ó ùéj ɪe,GôWÉY ÉضVhQ ô f QGƒéH áقjóëdg Jلك Jق.ájôYÉشûdGh جاف وهي عامرة باأ شجار البل وط واأ شجار ägôªe ±GôWCG Yلى áyqrƒàªdg iôncلg áæjõdg áq«dƒw É«eه VGƒMCGض É SƒàJ q,áhqónh ájôë S á«hô dg á édg»a jق ô«ñc VƒMض»a qöصüj hgôh OQGhOEG ôشûà ùªdg Ébhل,áقjóëdG øe :RGô«شT FGóMق»bÉH e É ØصUhh É JQÉjR ó H Iôªãe AGôض N ƒ Shل á FGQ FGóMق É feg{ á«fgƒlq o CG á«لñl äé ØJôe ø«h IQƒصüëe õcôe RGô«شT áæjóe ±GôWCG»a áyqrƒàe ƒلdg áø«xh CG Yلى ócdƒj Ée ƒgh.z᪵ëdgh ô شûdG áقjóëdg aق â ù«d ômم ɪH øcé ùdg ÉàeEG AÉØصüdG ëæªj»g ɪfEGh,êQÉîdG»a æe»a áªjôµdg á«fbgôقdg ájbلd G kó«ùéj,éggôj hcg.zqé fcلg É àëj øe ôéj{ É fcéh áæéلd É ØصUh, GôbôdG QÉ«Jه hólل a«à ùjقñلك Éæg É«ªdGه ÜòY QƒÑæصU ºa øe hcg, Gôe ÉgDhÉe IQƒaÉf hcg. GòªdG,É Sh»a ùdéédg ƒëf áقjóëdg»féñe éàj ±hô dgh á«yéªàl G IÉ«ëdG á «ÑW øy ôñ Jh»LQÉîdG ÆGôØdG óñà SGل iòdg ôecلg á«néæªdg بالفناء الداخلي حتى يتم ا ستيعاب الن شاط»fÉѪdG ô J dòhhك ɵ ùdéh UÉîdGص hcg äéaé ùe CG É æ«h ù«d UÓàeصقá á«eó S G فراغات عك س ما نراه في قلب الب ستان. OGƒe Yلى áقjóëdg ƒmل á«æhcلg ògه S»قƒم äéëàødg òîàjh,ôlbلg hcg ôéëdg ãeل á«لëe ÉgÉéJG ` äéaôشth iƒch òagƒf øe ` áل ªdG AGƒ S ` á«ñشûîdg GلɪYCل ô Jh,É«dƒW âcôj hcg RhôÑdÉH âشûbq hcg ôøëdéh âشûقf iôncg Iôe IócDƒe» «Ñ dg É fƒلh ` áàªصüe» «Ñ dg ƒلdg æàdقل Éض jcgh,ô«ñ àdg ámgôصu ø«mh NGódGل. degى êqéîdg øe, î ùæj hcg,±ônõªdg TɵdGش hcg déhقtéشféى,aéæñdg øjõj ƒلªdg ÉNôdÉHم ägôªªdgh GQóédG Jh ى ôصüñdg Éæ«dh ɪæjCG óéæ S,AÉ ùø«ùødg hcg OƒقY QQOh,äÉJÉÑædG GQhCG Qƒصüd AÉYóà SG.áصübGôdG ÉÑdG ägaéæãfgh,ôªãdg áقjóëdg»a øcq cل CG fقƒل CG» «Ñ dg øeh يرد على ركن اآخر اإنها اأغنية العمارة øe,ájqéض ëdg QÉKBلG É aõ J»àdG á«eó SEلG غرناطة وقرطبة واأ شبيلية في جنوب الأندل س É«côJ»a áfqocgh ƒñféà SGل degى,»féñ SCلG»a á«eó SEلG É«SBG QÉKBÉH GkQhôe,á«fɪã dg الهند واإيران وال شام وغيرها. ورغم اتفاق الحدائق في العمارة الإ سلمية Qƒ ùdg»a ÉgÉfOQhCG,á ù«fq íeóe Yلى íeóe»a àîjلف Éض jcg âféc É fcg EG,áقHÉ ùdg»àdg ªdG لقá FGóëdGق øy ÉæaôY óقa.iôncg å«m OGó ÑH QƒصüæªdG áæjóe»a äô X âلª à SG áøلàîªdg äéjƒà ùªdg º«ªصüJ»a ãeل»àdg ágéàªdg FGóëdGق ÉæaôYh FGóëdGق, ògه ø«jgôشt á«féªdg ägƒæقdg É «a ÑشûJ á jôn ó J ô ùj É fcéµa üàjhصل,,ó ùédg»a ô ùj ägƒæقdg»a É«ªdGه ácôm HÉàJ ø«m,óhcلd والنافورات بق صر الحمراء في غرناطة اأو É æeh,ägƒæقdg ôñy ô«îdg RƒJ»àdG êóacلg õcôe É fcéh É ùøf üjصف OɵJ»àdG FGóëdGق ábhqcgh IQƒصüقe É fécqcg»a ëàjلق, ƒµdg ób,á«eénq GQóéH ácôh É Sƒàjh GƒjEGh á`قjó`لهg á«eó` SE G IQÉ`ª dg VQC G áæl تتزين مثل غابات ومزارع وترى ال شواهد ±hôëdg øe IQƒصU Jقóم IQƒصüªdGh á«héàµdg GPEG d لك Hل.ºdÉ dg É H èض j»àdg RƒeôdGh äéwóñdgh áñcôªdg ájôéëdg Oƒق dg âلecéj,g kôªãe Óîf É JóLh ájƒëæªdg ájôîصüdg ádƒقæe IQƒصU, ÉæØdG Égó ùl,iôm GkQƒ«Wh.á«ëdG JÉæFÉch ºdÉ dg äéjéñf øy á«eó SEلG IQɪ p dg»a oقfgóëdg oلõàîà S Éض jcg õàîà S É fcg ɪc,IÉ«ëdG QɵaCG sلc áقjóëdg»a iôj âfcéa,aéæñdg äéjóéhcg cل àdgقل» ájó á«eó SEلG IQɪ déh É«ªdGhه,, S n rôn dg øcé ùdg ùëjh,ægôødgh áلàµdg QóJhك ôëàªdghك, ëªdgلق HÉàJh bƒaك, ëàªdghلق äé édg øe JCÉj»ك ôjôîdg ª ùj dƒmك., HQCلG JƒصU ôªj ɪHQh àëjك, É«ªdGه iôà Sh nلngo ƒµj CG Yلى oºpل ùªdg t Qɪ ªdG UôMص ºdÉ dg øe Iô صüe IQƒصU Tش» ósه, òdg AÉæÑdG,QÉ fcلg øy QÉ fcلg â ùñm GPEÉa. LQÉN,êQóªdG ƒa DhÉeه ùj»ل òdg hóédgل øµ«لa É«YƒضVƒe OÉ eh ÓjóH,iôNCG degى IÉæb øe hcg µdل NGódGل«ô ædg EG.»LQÉîdG ºdÉ dg QÉ fcg âصuôm òdg, ɵªdG áø«xh Ö SÉæj ô صüªdG äô a,á«eó SEلG Qƒصü dg IQɪY Yل», æصüj hcg µjلف ho É àø«xh ùµ J É JÉfƒµe. óñe»déªl ÖdÉb»a ɪfEGh äó ùlh,â«ñdg»a oaéæødg ôصüàng Gòµgh,ôصüقdG»a o Éà ùñdg sãehل,óé ùªdg»a oáméñdg iôà S.êQÉîdG»a ºdÉ لd ájqéª ªdG üdgص»غ cل äéaôشt áل ªdG ±ô dg Yلى NGódGل UGôàJص QÉéشTCلGh äéjéñædg iôjh,iô صüe 䃫h ãeل áقgé ûdg QGƒسSC G AGQh ƒصüëلd, ÓقdGh Nhلف 䃫ñلd áقeéسùdg GQóédG,QƒصüقdGh RÉ«àLGك ó Hh ªdG لقá ÜGƒHC G ÜÉàYCG QÉKBG cل»a,é HÉëصUCG Yلى íàøæj,á«eóسse G IQÉض ëdg oè rñoj l jóh lºdéy eéecgك, ÉàسùÑdG feg : SGƒëdG n IQɪ dg»a VQC Gض áæl.á«eó`سse G ójõ«dg ƒhcg ±ô TCG :áسsóyh Hقلº

71 Qɪ ªdG QƒW Gò dh,»fé ùfeلg º ùéلd dgقلö AÉë«a áقjóm degى ƒëjل CG degى AÉæØdG ºل ùªdg á صUôe ägqƒaéæh ájqéédg É«ªdGه «a ôéøæj»a a ل Gòµgh,á jóñdg ædghقtƒش ±QÉNõdÉH.øصüëdG ámé Sh,ôصüقdG Éà ùhh,â«ñdg AÉæa øe lلéµشtcg FGóëdGق á«æacg degى âø«ضvcg óbh,á«æhcلg SƒédG ق, ÉæjCGôa,É àø«xh âªyo»àdg hcg áقjóëdg Sƒàj òdg»ñشûîdg AÉæÑdG ƒgh degى øµjôj IƒلN fcéch,é «a ájhgr SÉædG ك, ويعد غرفة لتلوة القر آان الكريم اأو م ض افة Éض jcg âø«ضvcgh dلî»ل. ÓFƒe hcg,qghõلd á«لm Oôée ó J»àdG IQƒaÉædG Hل,á«FÉe áø«xhh,é FÉe SƒªH»قى ᫪ S áø«xh ägp Éض jcg»g ɪلãe,»ª«ªصüàdG É YƒæàH ájôصüh û dgشى, Qƒ«dG hdƒj á«øf áø«xh ägp êóacلgh hgóédghل ägƒæقdg Yلى ÉgAÉe RƒJh.QÉéشTCلGh äéjéñædgh QƒgõdG ôd VCGhض»ف,AƒضVƒلd VƒMhض Üôشûلd QƒÑæصU áقjóëلd Éض jcg íjôdg Égõ J SGôLCGh,áæjõلd äéjôgõeh ájqéª e áæl áقjóëdg àdh ل,áصübGQ ±õ àa Yلى á«eó SEG GلVQCض. áñwôb øe ÜôقdÉH á«jéñædg àقjóm GلhCل غر س اأول نخلة في اأوروبا ونقل اإليها اأول âلxh,aéªdg aôd (á«bé S) IQƒYÉf FGóMق Whل» لá IôgGõdGh AGôgõdGh áaéصuôdg áygôñh ó شûJ øeõdg øe Ióe á«béh á«ل«ñشtcgh jrƒjh ±ôصüdgh ôdgh,áygqõdg»a A Dƒg É«ªdGه. H ض âféc GPEGh ògه øe FGóëdGق É«fÉÑ SEG»a Hق«óقa,äôKófG hcg âøàng ób áælh,á«ل«ñشtcg»a»µلªdg ôصüقdg áقjóm العريف في غرناطة وب ستان م سكن الملك.IófQ»a»Hô dg óقd ºل ùªdg Qɪ ªdG óhcg TCGشɵل»a sƒnæa QÉWEلG áقjóëdéh «ëj òdg Qƒ Shه, éa ل,ÜGôëdG ShDhQ ÑشûJ áææ ùe áä«g Yلى kiqéj QsƒWh,á«JÉÑædG ábqƒdg áä«g Yلى Iôe Lh ل á«kóãdg,á«jéñædg ábqƒdg Tشµل ƒjéëædg ±QÉNR ägqéweلd VCGض»ف ɪc,á«SɪîdGh,áلKɪe àmى âëñصucg ãeل àfgódg»ل, øe á b á HGôdG ëdgلقá,óé ùªdg»a AÉæØdG íñصü«dh»a IÉ«ëdG õeq AÉæØdÉa,á«æjódG ôféª dg µdل áhéãªhh æñªdgى Öلb ƒg,á«eƒ«dg ºل ùªdg IÉ«M»a ôصüñdg éøªdg a ل ãehل,ájhocلgh»a jƒdén øhg ɪ لãeh,äÉÑædGh ôéشûdg ÜÉàc äéñædg øy ⫵ ùdg øhg Öàch,ôéشûdG ÜÉàc ôµ ùdg ø«ùëdg øh ø ùëdg ºgÉ Sh,ôéشûdGh áø«æm ƒhcg, QƒæjódG Khhق,äÉÑædG HÉàµH ÜÉàc»fÉà ùé ùdg ºJÉM»HCلh,ôéشûdGh äéñædg ÜÉàch hôµdgم; ÜÉàch ; QõdG ÜÉàch ;áلîædg ó«s ƒhcg fho Ée GóY ;Öشû dg ÜÉàch ;äéñædg,ôéشûdgh äéñædg ÜÉàc»a» ªصUCلG ªdGóÑYلك Éeh, QõdG ØdDƒe»a ôصüñdg Ió«ÑYƒHCG Nh ÜÉàc Gƒæ H»fÉeôµdG º«gGôHEG øh ûgشéم ØdCG OÉjR øh óªëe ˆGóÑYƒHCG Vhhض,äÉÑædG ; QõdG áøصu îædgل, áøصu º SÉH»HGôYCلG øhg.äéñædg ÜÉàc ÑdGhقل; âñædg óقa SƒØædG ámgôd AGhOCG áقjóëdéh Éc GPEGh qºg Éch, GóHCلG ámgôd ájhocg É «a â ªàLG QGôقà S G ` IOÉÑ dg ó H ` ø«ªل ùªdg I ƒdg OÉصüàb G ºFÉقdG Yلى dòdك.áygqõdg É «a hóñj»àdg ÉæédGh FGóëdGق äôشûàfg IôgÉقdGh ûeohشق OGó H»a ±ôàdg ôgé e øªmôdgóñy ÉbCGم ÉeóæYh.á«ل«ÑشTCGh Uhصقل» á ƒféæødgh ƒeé SôdGh ƒشtéقædg é Sل Hل ßØàëJh FGóëdGق, É «a âقdcéj ájqéª e äéjbg ájogó H áwƒ îªh óæd»a á«eƒقdg áñ൪dg ( 1396 م) FGóëdGق IQɪY øød,qƒصüقdg»a ÉjQƒàµ«a ëàªhف eéf QƒHÉH áwƒ îe»ah ôdg É ædم QƒHÉH ªdGلك áæjé e óæلh äôñdcgh á«f鵫jéødg áñ൪dg»ah übصôه, áقjóm»a á«féªdg áلé dg íضvƒj á«ùdófcg äéwƒ îe ôd ô ædg øe AɪdG aôj»àdg (á«bé ùdg)»dgƒm) ø«jé ùñdg 1200 م). âféc á«eó SEلG QÉKBلG Qɪ e»a áقjóëdg dh ل ºلY»a ø«ªل ùªdg Aɪل dg ƃÑf Yلى Ó«dO äéñædg ø«h áق«kƒdg ábó dg âféch,äéñædg AÉشûfEGh äéjéñædéh ájéæ dg»a ÉkÑÑ S Ö dgh ô«béق dg QÉشûYCG á ùj Éc óقa,é d FGóëdGق àmى ;á«jéñf êó dg»a ádhgóàªdg j لق Éc º SG äébhcلg øe âbh»a ádoé«صüdg Yلى.ø«HÉشû dg áæà ùñdgh á«jéñædg déh لƒم Üô dg ɪàgGم ô jh øh îdgل»ل Uصæف óقa,º JÉ«HOCG óصuôf ø«m äéjéñæلd ø«dg SƒeÉb»a ó«ggôødg óªmcg ámé S»æe nº YCG icgq Ée püô e hcg ôشûe»a ló nmcg eلكl ãªcل«é`fل h püôy»a h º réy»a oلñb G nóh AÉ`ªdG aلك ÉقM ÉfCG pöéëoj rºd G kôgéx dلé`fcم É لMÉ` S ᪫y áéd pöîàæªdg ôeôªdg jóh øe Qƒصüb FGóMق»a Oƒ SCلG ƒ H IQƒaÉf ó Jh»a ø«jé ùñdg ô«agƒf ô شTCG áwéfô H AGôªëdG øh Ió«صüb Éض jcg É «ah,á«eó SEلG IQɪ dg :É «a AÉL ôerك, É æµdh É ØëصüH ôéj AɪdG CG nôj ºdCG ÉjQÉéªdG Yل» ä só` S كمثل محب فا ض بالدمع جفنه وغي ض ذاك É«شTGh ±ÉN PEG o e sódg É fcéc,ô«agƒædg SôëJ Oƒ SCلG ÉæjCGQ Ée G kô«ãch áقjóm EÉa dòdhك,ié«ëdg Ñf øy OhõJ ºd,IôgÉقdG f»ل Yلى äó«شt»àdg ùdófcلg.é féà ùh SôëJ áلkéªe ÉKƒ«d J ض CG ùæj,é H Éeh áقjóëdéh ómhه ô شûdG Øàëjل ºdh