Beraber nasıl büyüyebiliriz? Türk ve Suriyeli Genç Liderlerle Toplum Liderlerinin Diyalogları كيف ميكننا أن ننمو معا حوار بني القادة الحاليني وقادة ام

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Beraber nasıl büyüyebiliriz? Türk ve Suriyeli Genç Liderlerle Toplum Liderlerinin Diyalogları كيف ميكننا أن ننمو معا حوار بني القادة الحاليني وقادة ام"

النسخ

1 Beraber nasıl büyüyebiliriz? Türk ve Suriyeli Genç Liderlerle Toplum Liderlerinin Diyalogları كيف ميكننا أن ننمو معا حوار بني القادة الحاليني وقادة املستقبل من املجتمع الرتيك والسوري

2 Beraber nasıl büyüyebiliriz? Türk ve Suriyeli Genç Liderlerle Toplum Liderlerinin Diyalogları كيف ميكننا أن ننمو معا حوار بني القادة الحاليني وقادة املستقبل من املجتمع الرتيك والسوري

3 BU DIYALOGLAR NASIL GERÇEKLEŞTI? 2018 yılının son aylarında Türkiye nin Güneydoğu Anadolu şehirleri Gaziantep le Șanlıurfa dan Türk ve Suriyeli gençler Sosyal Uyum için Diyalog sürecini başlattı. İkili takımlar oluşturarak her iki milletten toplum liderleriyle hem eski hem yeni sakinlerin barış ve huzur içinde hayatlar sürdürebileceği Yeni Gaziantep ve Yeni Şanlıurfa hayallerini öğrenmek üzere röportajlar yaptı. Gençlerin en çok ilham aldıkları fikirler, bu fikirlerin kendilerinde uyandırdığı kişisel düşüncelerle bağlantılı olarak bu sergide ve peopleindialogue.com websitesinde yerini aldı. Sosyal Uyum için Diyalog projesi, Türk ve Suriyeli genç ve yetişkin liderler arasında gerçekleştirilen bu diyaloglarla katılımcıların parçası olmak istedikleri geleceği inşa etmeleri için onlara ilham kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Karşılıklı iletişim, takdir ve saygıya teşvik ederek olanın en iyisine odaklanmakta; olabilecek olanın hayali için alan yaratmakta ve bunları yaparak da olacakları şekillendirmektedir. Sosyal Uyum için Diyalog, Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen Suriyeli Mülteciler ile Ev Sahibi Topluluklar için Eğitim Programı nın (BILSY) bir projesidir. GIZ Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Haklarına Destek Sektör Programı desteğinin yanında danışmanlık şirketi management4health bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından sağlanan teorik tavsiyelerle mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kişiler Sosyal Uyum için Diyalog projesini hayata geçirmiştir: Sosyal uyumun topluluklarındaki anlamını ve gelecekle ilgili umutlarını paylaşan Gaziantep ve Şanlıurfa dan 48 genç lider ve toplum lideri; Diyalog sürecinin tamamını koordine eden Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için Eğitim Programı (BILSY) ekibi - Jasmin Dirinpur, Mehmet Akdemir, Ali Almana ve İrem Nur Yıldız; Diyalog yöntemini tasarlayan, BILSY ekibini eğiten ve websiteyle serginin oluşturulmasına rehberlik eden management4health danışmanları Anna von Roenne ve Karen Birdsall; Fotoğraflarıyla Diyalog a hayat veren Ahmad Aljabri.

4 كيف أتت فكرة هذه املحادثات يف أواخر العام 2018 أطلق القادة الشباب من السوريني واألتراك يف مدينتي غازي عنتاب وشانيل أورفا يف جنوب تركيا مبادرة للحوار من أجل التامسك االجتامعي. وقد شكلوا فرقا مؤلفة من جنسيات مزدوجة من السوريني-واألتراك ملقابلة قادة املجتمع من كلتا الجنسيتني وذلك بهدف معرفة املزيد عن آمالهم ورؤيتهم ل»غازي عنتاب جديدة«و «شانيل أورفا جديدة«حيث يستطيع الجميع - القادمني الجدد واملقيمني منذ فرتة طويلة - من التمتع بحياة سلمية ومرضية. يتم عرض األفكار التي وجدها الشباب األكرث إلهاما يف هذا املعرض إىل جانب أفكارهم الشخصية بخصوص هذه األفكار. ميكن أيضا العثور عليها ومشاركتها عرب.peopleindialogue.com أن ننمو معا يتطلب أحيانا تغيريا يف املنظور. فمن هذا القبيل فإن القراء العرب مدعوون لقراءة نصوص قادة املجتمع يف اليسار ومن ثم ماعكسه الشباب عنهم يف اليمني. إإن الحوار من أجل التامسك االجتامعي هو مبادرة من برنامج التعليم لالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة والذي تنظمه مؤسسة دويتشه جيزيلتشافت فور إنرتناشيونال زوساميناربيت (GIZ( GmbH نيابة عن وزارة التعاون االقتصادي والتنمية األملانية االتحادية. وإن هذا الحوار مدعوم أيضا من برنامج GIZ»تعزيز املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة«مع تقديم املشورة التقنية التي تقدمها الرشكة االستشارية للصحة.)management4health( لقد جعل األشخاص التاليون هذا الحوار من أجل التامسك االجتامعي ممكنا : القادة ال 48 من الشباب وقادة املجتمع من غازي عنتاب و شانيل أورفا الذين حققوا معنى التامسك االجتامعي يف مجتمعاتهم وشاركوا آمالهم للمستقبل الفريق العامل يف برنامج التعليم لالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف غازي عنتاب - ياسمني ديرينبور محمد أكدينيز عيل املانع و إرام نور يلدز - لتنسيق جميع جوانب عملية الحوار آنا فون روين وكارين بريدسال مستشارين يف management4health اللذان صمام منهجية الحوار ودعام إنشاء املوقع اإللكرتوين واملعرض و أحمد الجابري الذي وهبت صوره حول القادة الشباب وقادة املجتمع الحياة للحوار. من خالل هذه املحادثات بني القادة الشباب والقادة الكبار وبني الناس من أصول تركية وسورية يهدف»الحوار من أجل التامسك االجتامعي«إىل إلهام املشاركني للتفكري ثم املساعدة يف بناء نوع املستقبل الذي يرغبون يف أن يكونوا جزءا منه. ومن خالل تعزيز االستامع والتقدير واالحرتام يركز هذا الحوار عىل أفضل ما ميكن من حيث فتح مساحات لتخيل ما ميكن أن يكون ومن خالل القيام بذلك يساعد يف تشكيل ما سوف يكون يف املستقبل.

5 Şehrin eski ve yeni sakinlerini bir araya getiren bir etkinlik hatırlıyor musunuz? هل ميكنك أن تذكر لنا حدثا جمع املجتمعني سويا Bir süre önce bir futbol turnuvası düzenledik. Toplum merkezlerimizden takımlar turnuvaya katıldı ve pek çok insan turnuvayı izlemeye geldi. Turnuva başladığında kendi milletlerinin takımlarını destekleyeceklerini sandılar ve sahanın farklı taraflarına oturdular. Fakat bizim toplum merkezlerimizde Türk ve Suriyeliler aynı takımlarda oynuyor. Bu, seyircileri en başta şaşırttı ancak sonrasında sahanın iki tarafında Türk ve Suriyeli taraftarlar birlikte tezahürat yapıyordu. Benim için bu yeni Gaziantep!»لقد قمنا سابقا بتنظيم دورة لكرة القدم يف الجامعة حيث شاركت عدة فرق من مراكزنا املجتمعية وقدم الكثري من الناس للمشاهدة. وكان هناك متفرجون سوريون عىل جهة من امللعب واملشجعون األتراك عىل الجهة األخرى. وعندما وصلوا ظنوا أنهم سيدعمون فرقهم الوطنية. لكن يف مراكزنا االجتامعية يلعب األتراك والسوريون معا يف نفس الفريق األمر الذي أدهش الناس فعال. لكنهم يف آخر املطاف تقبلوه وبحلول نهاية الدورة كان كل من األتراك والسوريني عىل جانبي امللعب يهتفون معا للفرق املختلطة. وبالنسبة يل هذه هي غازي عنتاب الجديدة!«Suriyeli çocuklar için drama atölyeleri düzenlerken çocuklardan biri Oyun sahnelendiğinde sahnede yalnızca Suriyeli çocuklar mı olacak? diye sordu ve ben ne cevap vereceğimi bilemedim. Ertesi gün atölyeye Türk çocukları da dahil etmeye karar verdim. Başlarda tereddütlü olduğumu itiraf etmeliyim. Ancak Önder Bey i dinlerken başarmamızın mümkün olduğunu anladım. Şimdi Suriyeli ve Türk çocuklara ortaya hepimizin gurur duyacağı ortak bir oyun çıkarabilmeleri adına yardım etmek için motivasyonum çok yüksek.»عندما كنت أقوم بتنظيم ورشة عمل دراما مع أطفال سوريني سألني أحدهم: عندما نعرض هذه املرسحية هل سيكون هناك أطفال سوريون فقط عىل املرسح وحقا مل أعرف ماذا أقول فجعلني الطفل أفكر يف األمر. ويف اليوم التايل قررت إرشاك األطفال األتراك أيض ا. يجب أن أعرتف أنني كنت مرتدد يف البداية. لكن عندما سمعت ما قاله لنا السيد أوندر عن فرق كرة القدم السورية الرتكية وكيف نجح الناس من كال البلدين عىل تشجيع فرقهم معا أدركت أنه من املمكن القيام بهذا العمل. وأنا حقا متحمس اآلن ملساعدة األطفال السوريني واألتراك عىل إنتاج يشء مشرتك جميل ميكنهم وميكننا جميعا من االفتخار به.«حمزة كوي _ طالب ومدرب يف الدراما واإلبداع أوندر يالتشني _ رئيس مكتب الهجرة يف بلدية غازي عنتاب الكربى Önder Yalçın, Göçmen İşleri Şube Müdürü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hamza Koy, Lojistik Bölümü Öğrencisi ve Yaratıcı Drama Eğitmeni 8 9

6 Yeni Gaziantep te neyi değerli buluyorsunuz? ماهو الشيئ األكرث قيمة يف نظرك حول»غازي عنتاب الجديدة«Yeni Gaziantep i düşündüğümde aklıma üniversite geliyor. Birçok Suriyeli genç Gaziantep Üniversitesi nde geleceğe hazırlanıyor. Bir gün ebedi vatanımız Suriye ye döndüğümüzde bu gençler yeniden inşa sürecinin bir parçası olacak. Eğitimle her şeyi yapabiliriz. Eğitimsiz kaybolur gideriz. Bu yüzden pek çok şey şu anda Gaziantep Üniversitesi nde olup bitenlere bağlı yalnızca bu bölgenin geleceğinin değil, Suriye nin geleceğinin de anahtarı üniversitede.»عندما أفكر بغازي عنتاب الجديدة أفكر بالجامعة ففي الوقت الحايل هناك عدد كبري من الشباب السوريني يدرسون هنا ويعدون أنفسهم للمستقبل عند عودتنا يف يوم من األيام إىل وطننا األبدي سيكون لهؤالء الشباب دورا يف إعادة بنائه. إذا كنا متعلمني سيكون لدينا القدرة عىل القيام بكل يشء وإال سنكون ضائعني بدون تعليم. الكثري من األشياء يف الوقت الحايل مرتبطة مبا يحدث حاليا يف جامعة غازي عنتاب فهو ليس مفتاح ملستقبل هذه املنطقة فحسب بل هو يف الوقت ذاته مفتاح ملستقبل سوريا أيضا.«Tıpkı Doktor Vecih gibi babam da eğitimin tüm zorlukların üstesinden gelmek için şart olduğunu biliyordu. Babam 9 kardeşin en küçüğü olarak büyüdü. Okul dersleri iyiydi ve öğretmen olmak istiyordu, ancak dedem üniversiteye gitmesini istemedi. Üniversiteye gidememesinin eksikliğini tüm hayatı boyunca hissetti ve bu yüzden kendisi baba olduğunda çocuklarının eğitimini hep en ön plana alacağına söz verdi nitekim öyle de yaptı. Babam bana ve kız kardeşlerime kendisinin hiç sahip olamadığı şansı verdi.»متاما مثلام قال الدكتور وجيه أدرك والدي أيضا أن التعليم هو مفتاح للتغلب عىل الصعوبات بكافة أنواعها نشأ كأصغر طفل بني تسعة أطفال. كان طالبا مجتهدا يف املدرسة وكان يريد أن يصبح مدرسا لكن مل يكن لدى جدي الرغبة يف ذهابه إىل الجامعة وبالتايل شعر بالنقص طوال حياته وهو ما جعله يقسم بأن يويل اهتاممه دامئا لتعليم أطفاله عندما يصبح أبا وفعل ذلك حقا. وفر يل وأخوايت البنات فرصة الدراسة التي مل يكن لدينا إمكانية الحصول عليها.«ديدم يلديريم _ مهندسة الدكتور محمد وجيه جمعة _ رئيس مجلس الرتكامن Dr. Muhammed Vecih Cuma, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Didem Yıldırım, Mühendis 10 11

7 Sosyal uyum size ne ifade ediyor? ماذا يعني لك اإلنسجام اإلجتامعي Sosyal uyumu gerçekleştirmek mozaik yapmaya benziyor. Mozaik sanatında farklı renklerde çok sayıda küçük parçayı bir araya getirerek bir resim oluşturursunuz. Parçalar yan yana yerleştirildiğinde bu küçük parçalar yeni bir parça oluşturur. İnsanlarla da aynı durum söz konusu. Birbirimizle etkileşime girdiğimiz anda nezaket ve güzellik»توفري اإلنسجام اإلجتامعي يشبه عمل الفسيفساء. يف فن الفسيفساء نقوم بتشكيل الصور بطريقة الجمع لعدد كبري جدا من القطع الصغرية ذات األلوان املختلفة. عند وضع هذه القطع بجانب بعضها البعض تقوم هذه القطع الصغرية بتشكيل يشء جديد لنا. نفس الحالة تتم مع الناس أيضا حيث تظهر الظرافة والجامل عند تفاعلنا مع بعضنا البعض. فهذه الروابط تجعل حياتنا أكرث قيمة بالرغم من الفروقات املوجودة بيننا.«Fatma Hoca ile sohbet ettikten sonra, sosyal uyumun mozaik sanatına benzemesiyle ilgili söylediklerini düşünmeye devam ettim. Bu söylediği, işimin de biraz mozaik yapmaya benzediğini fark ettirdi. Ben engelli çocuklara eğitim veriyorum ve işimi seviyorum. Farklı yaşlardan, kültürlerden, farklı ihtiyaçlara sahip çocuklarla çalışıyo-»بعد الحوار الذي أجريته مع السيدة فاطمة افكر دامئا يف أقوالها املتعلقة بتشبيه التوافق االجتامعي بفن الفسيفساء. حديثها جعلني أفكر بأن عميل يشبه صناعة الفسيفساء لحد ما. أنا أدرس األطفال ذوي اإلعاقة وأحب عميل. أتعامل مع أطفال من مختلف األعامر والثقافات و ذوي االحتياجات املختلفة. فكل طفل مختلف متاما مثل الفسيفساء ال يوجد بيننا لغة دين أو حدود دولة. نحن نقوم بتشكيل أجمل الفسيفساء التي ميكننا تخيلها.«ortaya çıkıyor. Ve aramızdaki farklılıklara rağmen bu bağlar rum. Her bir çocuk farklı, tıpkı bir mozaiğin parçaları gibi. yaşamlarımızı daha değerli hale getiriyor. Aramızda dil, din veya ulus sınırı yok. Birlikte hayal edebileceğimiz en güzel mozaiği oluşturuyoruz. Fatma Arslan, Mozaik Sanatçısı فاطمة أرصالن _ فنانة فسيفساء ومدرسة يف مركز املجتمع Nazmiye Özaslan, Özel Eğitim Öğretmeni, Aktif Gönüllü نظمية أوز أصالن _ مدرسة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومتطوعة فاعلة 13

8 Spor, topluluklarımızı bir araya getirmek için faydalı olabilir mi? هل ميكن للرياضة أن تجمع بني مجتمعاتنا Spor yaparken, ulusal ve dini farklılıklar ortadan kalkıyor. Size bir örnek vereyim. Kısa bir zaman önce, masa tenisi şampiyonasının finallerinde Türk bir antrenöre karşı maç yapıyordum. Gaziantep te koçluk yaptığım birçok Türk genci de maçı izliyordu. Ve çok güzeldi birçoğu Türk rakibimi değil, beni destekledi! Bu anı hiç unutmayacağım. Ben yeni Gaziantep i böyle görmek istiyorum.»أثناء مامرسة األلعاب الرياضية تزول الفروقات القومية والدينية. دعوين أعطيكم مثال عىل ذلك منذ فرتة زمنية قصرية كنت ألعب مباراة ضد مدرب تريك يف نهائيات بطولة تنس الطاولة. وكان هناك العديد من الشبان األتراك الذين توليت تدريبهم هنا يف غازي عنتاب يتابعون املباراة لقد كان جميال للغاية أن يقوم الكثري بدعمي أنا وليس منافيس الرتيك! لن أنىس هذه اللحظة أبدا أريد أن أرى غازي عنتاب الجديدة بهذا الشكل.«Spor gerçekten engelleri ortadan kaldırıyor. Bir gün diğer Suriyeli çocuklarla futbol oynamaya gittim. Sahaya vardığımızda orada bir grup Türk genci ısınmalara başlamıştı. Karşılıklı maç yapmaya karar verdik, kim ilk golü atarsa sahayı o takım kullanacaktı. Ama maça başladıktan sonra hepimiz eğlendiğimizi fark ettik. Bu yüzden iki takımı karıştırıp oynamaya devam ettik. Türkiye de Türk insanlarıyla»الرياضة تساعد عىل إزالة العقبات حقا. يف يوم من األيام ذهبت للعب كرة القدم مع أطفال سوريني آخرين. عند وصولنا إىل امللعب كان هناك مجموعة شبان أتراك كانوا قد بدأوا بحركات التسخني قررنا لعب مباراة معهم واتفقنا عىل أن يكون حق استعامل الساحة للفريق الذي يحرز أول هدف يف املباراة. لكن بعد بدء املباراة الحظنا بأننا جميعنا مستمتعني باللعب. لهذا السبب قمنا بخلط الفريقني وواصلنا اللعب. وكان ذلك أول تفاعل حقيقي يل مع الشعب الرتيك يف تركيا.«ilk gerçek etkileşimim bu oldu. أحمد الجابري _ طالب يف كلية اإلعالم ومصور فوتوغرايف ضالل املعلم _ مدرب تنس طاولة Zelal Mualem, Suriye Masa Tenisi Şampiyonu Ahmad Aljabri, Gazetecilik Öğrencisi ve Fotoğrafçı 14 15

9 Savaş acılarının üstesinden nasıl gelebiliriz? كيف لنا أن نتغلب عىل أمل الحرب Suriyeli yetimler için düzenlenen bir etkinliğe çocuklarımla birlikte katıldığımı hatırlıyorum. Bu etkinliğin benim için asıl etkileyici yönü, çocukların birlikte oynamaya ve eğlenmeye ne kadar çabuk başladığıydı. Savaş sırasında birçok insan mağdur oldu ve yaşadıkları şeyleri anlayabilmemiz gerçekten zor. Ancak insanlar çocuklar dahil bir araya geldiklerinde, birbirlerini tanır ve kendi hayatların-»أتذكر اليوم الذي ذهبت فيه مع أوالدي إىل نشاط اجتامعي خاص باأليتام السوريني. اليشء املدهش حقا هو مدى الرسعة التي بدأ فيها األطفال باللعب والتسلية مع بعضهم البعض. لقد ترضر العديد من الناس خالل هذه الحرب وكان من الصعب علينا أن نكون عىل دراية بالحياة التي عانوا منها. لكن عند التقاء الناس مع بعضهم البعض مبا يف ذلك األطفال يتعرفون عىل بعضهم البعض ويتعلمون حياة مختلفة عن حياتهم.«Ben bir anneyim ve Mahmut Hoca ile yaptığım görüşme bana çatışmanın çocuklar üzerindeki zararını ve aynı zamanda çocukların ne kadar dayanıklı olduğunu düşündürdü. Çocukların arkadaş edinmesi ve eğlenmesi çok daha kolay! Kendi oğlumu ve müzikle dansın onu nasıl neşelendirdiğini düşünüyorum. Bir çocuğu gülümsetmek için fazla bir şey gerekmez, bizim çocukları bir araya getiren böyle»أنا أم ويف الحديث الذي أجريته مع الربوفسور محمود رشح يل ماهية األرضار التي تركها الرصاع عىل األطفال ويف نفس الوقت مدى مرونتهم تجاه ذلك. اكتساب األصدقاء واالستمتاع هو يشء سهل بالنسبة لألطفال. فأنا افكر بأطفايل وكيف أن املوسيقى والرقص أعادتهم للحياة. ال حاجة للكثري من األشياء لجعل الطفل يبتسم. لكننا بحاجة للمزيد من هذا النوع من األنشطة التي ميكن من خاللها جمع األطفال معا.«dan daha farklı hayatların da var olduğunu öğrenir. etkinliklere ihtiyacımız var. بريسن بانو أويغون إر _ طالبة علم االجتامع محمود قايا _ أكادميي قسم العلوم االجتامعية جامعة حر ان Mahmut Kaya, Sosyoloji Bölümü, Harran Üniversitesi Birsen Banu Uyguner, Öğrenci, Sosyoloji Bölümü 16 17

10 Yeni Şanlıurfa da yaşayan kadınlar için neler değişiyor? ماهو األمرالذي يف طور التغيري بالنسبة للنساء يف»شانيل أورفا الجديدة«Savaşın ilk yıllarında çadır kentte görevliyken, Suriyeli bir anne, yeni doğan bebeğini çocuğu olmayan bir meslektaşıma vermeye çalıştı; Onu alabilirsin. O senin olabilir. diyerek. O zamanlar bazı anneler böyle bir çaresizlik içindeydi. Ancak bugün durum değişti. Şimdi toplum merkezlerimiz var ve yıllar önce bize bebeklerini vermeye razı»يف السنوات األوىل من الحرب حاولت أم سورية أثناء وجودها يف املخيم إعطاء طفلها الحديث الوالدة إىل زميلة يل ليس لديها أطفال. قالت السيدة ميكن أن يكون هذا الطفل لك ميكن أن يكون هذا الطفل لك. بعض األمهات كانوا يائسات يف ذلك الوقت. إال أن الوضع تغري اآلن. يف الوقت الحايل يوجد لدينا مراكز اجتامعية واألمهات اللوايت كانوا عىل استعداد لرتك أطفالهم لنا قبل سنوات يعملن اآلن كجزء من فريقنا.«Hayatta kadınları tüketen ve onları büyüten acılar var. Kadınlar savaşın en kirli yüzüne maruz kalıyor göç etmek zorunda kalmak, evsiz bırakılmak, sevdiklerini kaybetmek, hem anne hem de baba rolünü üstlenmek Baktığınız her yerde kadınların duygusal olarak sömürüldüğünü ve haklarından mahrum edildiğini görebilirsiniz. Ancak aynı»يوجد يف الحياة آالم تزيد من معاناة السيدات وآالم تساعد عىل تطورهن. تتعرض السيدات ألوجه الحرب األكرث قذارة ويجربن عىل الهجرة والترشد وفقد أحبابهن ويجربن عىل لعب دور األم واألب يف وقت واحد. عند التمعن يف املوضوع من جميع النواحي ميكنكم رؤية أن النساء مستغالت من الناحية العاطفية ومحرومات من حقوقهن. لكن يوجد سيدات مثل الدكتورة بوكيت. فهم يعطوين األمل من أجل مستقبل عاملنا.«olan anneler artık ekibimizin bir parçası olarak çalışıyor. yerlerde Doktor Buket gibi kadınlar da var ve onlar dünyamızın geleceği için bana umut veriyor. زولفو آينيل _ طالب يف قسم العلوم االجتامعية بجامعة حر ان بوكيت أرواد سينكان _ طبيبة Buket Arvad Singan, Doktor Zülüf Ayneli, Öğrenci, Sosyoloji Bölümü 18 19

11 Entegrasyon anlaşmazlığa yol açtığında ne yapılabilir? ماالذي ميكن فعله عندما يتحول الوئام اإلجتامعي إىل نزاع Çalıştığım okulda Suriyeli ve Türk öğretmenler bir takım gibi çalışmayı öğrendi ve bu çok güzel bir duygu. Ama farklı bir okulda çalışan bir arkadaşım, meslektaşlarının ona davranışları yüzünden neredeyse işini bırakıyordu. Eşimle birlikte o arkadaşımızı yanımıza aldık ve müdürünün yanına gittik. Bizi iyi karşıladı, arkadaşımın endişelerini dinledi, olanlar için özür diledi ve sorunların çözülmesine yardımcı oldu. Belki kulağa çok basit geliyor ama genel-»يف املدرسة التي أعمل بها تعلم املدرسون السوريون واألتراك العمل كفريق عمل واحد وهذا شعور جميل للغاية. لكن صديقتي التي تعمل يف مدرسة أخرى كادت أن ترتك وظيفتها بسبب طريقة التعامل معها من قبل زمالئها يف العمل. حينها قمت أنا وزوجي بأخذ صديقتي وذهبنا إىل مدير املدرسة التي يعمل بها. رحب بنا وتعامل معنا بطريقة جيدة واستمع ملخاوف صديقتي واعتذر منها عام حدث وساعد يف حل املشكلة. رمبا يبدو األمر بسيطا جدا لكن عادة ما يتطلب األمر االستامع والتحدث بطريقة الئقة فقط من أجل التوصل إىل حل ودي لكل مشكلة.«Samar Hanım ın Türk meslektaşlarının kötü muamelesine maruz kalan öğretmen arkadaşına yaptığı yardım beni çok etkiledi. Arkadaşının durumu müdürüne açıklamasına yardımcı olmuş, müdür de durumu anlamış ve düzeltmek için adım atmış. Fark ettim ki diyalog sadece karşılıklı konuşmak Gaziantep in yeni sakinlerinin entegrasyon yolculuğunda yaşadığı birçok sorunu çözmede kilit önem taşıyor. Birbirimizle konuşmamız ve işler zorlaştığında «تأثرت كثريا باملساعدة التي قامت بها السيدة سمر لصديقتها املدرسة التي تعرضت ملعاملة سيئة من قبل زمالئها األتراك. فقد قامت مبساعدة صديقتها لرشح حالتها للمدير الذي فهم الحالة وقام باتخاذ الخطوات الالزمة لتصحيحها. لقد الحظت أن الحوار والحديث املتبادل يحمالن أهمية أساسية يف حل العديد من املشاكل التي يواجها سكان غازي عنتاب الجدد يف رحلة االنسجام. فنحن بحاجة للتحدث مع بعضنا البعض وعدم التسليم بالواقع قورا عندما تصبح األمور صعبة.«likle her tür soruna dostane bir çözüm bulmak için sadece hemen pes etmememiz gerekiyor. saygılı bir şekilde iletişim kurmak gerekiyor. رهاف الجرادي _ طالبة يف كلية الرتبية يف جامعة غازي عنتاب سمر جامل _ مديرة مدرسة املعارف Samar Jamal, Okul Müdürü Rahaf Aljaradi, Öğrenci, Eğitim Fakültesi 20 21

12 İnsanların bağ kurmalarını sağlamak için ne gerekiyor? ما الذي ميكن فعله لجعل الناس تتواصل Çalıştığım toplum merkezinde Arapça dil kursu açmaya karar verdik. Kimsenin ilgisini çekip çekmeyeceğini bilmiyorduk ama sadece denemek istedik. Ve iyi ki denedik. Farklı yaşlardan çok sayıda Türk insanının Arapça öğrenmek istediğini görünce çok şaşırdım! Benim için, bir dil öğretmeni olarak, insanların birbirinin dilini öğrenerek»قررنا فتح دورة لتعليم اللغة العربية يف مركز املجتمع الذي أعمل فيه. مل نكن عىل علم فيام إذا كان هذا األمر سيجذب االهتامم من عدمه لكننا أردنا تجربة ذلك فقط. وحسن ما فعلنا فقد استغربت عند رؤيتي إبداء عدد كبري من املواطنني األتراك من مختلف األعامر رغبتهم يف تعلم اللغة العربية! بالنسبة يل كمدرسة لغة ال يوجد يشء أجمل من رؤية تقارب الناس من خالل تعلم لغة بعضهم البعض.«Seba Hanım ın insanların birbirinin dilini öğrenerek yakınlaştığını görünce hissettiği duyguyu anlatırken ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ben Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyorum ve insanları bir araya getirmek için bunu kullanabileceğimi düşündüm. Bu nedenle Türk ve Suriyeli gençler için fotoğrafçılık kursu açtım. Bir gün»أنا أفهم جيدا ما تريد السيدة صبا قوله عند رشحها ملشاعرها عند رؤيتها تقارب الناس من خالل تعلم لغة بعضهم البعض. ميكنني التحدث باللغة الرتكية بطالقة وأعتقد أنه ميكنني االستفادة منها للجمع بني الناس. لهذا السبب افتتحت دورة تصوير فوتوغرايف للشباب السوري و الرتيك. يف أحد األيام قمنا بعمل الدرس يف الخارج وتبني يل التايل: نيس الجميع بأنهم سوريون أو أتراك وقضوا أوقاتا ممتعة من خالل التقاطهم صور لبعضهم البعض.«yakınlaşmasını görmekten daha güzel bir şey olamaz. dışarıda bir ders yaptık ve şunu gördüm: Herkes Türk veya Suriyeli olduğunu unuttu ve birbirlerinin fotoğraflarını çekerek çok güzel vakit geçirdi. زكريا شوبك _ مدرب نشاط يف مركز املجتمع صبا حمشو _ مدرسة لغة عربية يف مركز املجتمع Seba Hamsho, Öğretmen Zekeriya Shobek, Toplum Merkezinde Aktivite Koçu 22 23

13 Yeni Şanlıurfa da kadınlar lider olarak kabul görüyor mu? هل النساء مقبوالت كقائدات يف»شانيل أورفا«Eğitime ve kadın haklarına önem veren modern bir ailede büyüdüm. Lider olma yolunda ilerlediğimi en başından beri bilmeme rağmen bu kolay olmadı, çok çaba gösterdim. Toplumumuzdaki birçok erkek, kadınların her alanda önemli roller oynadığını kabullenemiyor tıp, astronomi, biyoloji Ama gerçek şu ki, kadınlar her yerde ve her»نشأت يف عائلة تقدمية تعري االهتامم للتعليم ولحقوق املرأة. كنت أعلم بأنني أسري عىل درب القيادة منذ البداية. ومع ذلك مل يكن األمر سهال. فقد بذلت جهدا كبريا طوال مسرييت. هناك العديد من الرجال يف هذا املجتمع ال ميكنهم قبول أن يكون للمرأة دورا مهام يف كل مجال من املجاالت عىل سبيل املثال الطب علم الفلك وعلم األحياء. لكن الحقيقة هي أن املرأة سوف تكون دامئا يف كل مكان.«Çok zor durumlarla karşılaştığı halde pes etmeyen Behiye Hanım gibi kadınlar bana gerçekten ilham veriyor. Bunun annemden kaynaklandığını düşünüyorum. Hayatında çok şey yaşadı. Ve kendisi okula gidemese bile, bana hep bir şeyler başarmak istiyorsam okumam ve kendi ayaklarım üzerinde durmam gerektiğini söylerdi. Şimdi ben bir»تأثرت بالفعل من السيدات اللوايت واجهوا ومل يستسلموا للكثري من املواقف الصعبة مثل السيدة بهية. أعتقد بأن هذا األمر ناتج عن والديت التي عاشت أشياء كثرية يف حياتها فحتى ولو مل تذهب إىل املدرسة. كانت تذكرين دامئا بقولها إذا كنت أريد إنجاز شيئا ما فإنه يتوجب عيل العمل وتعلم كيفية اإلعتامد عىل نفيس. أنا طالبة اآلن التعليم هو أكرب سند ومصدر إلهام يل.«zaman olmaya da devam edecek. öğrenciyim, annem en büyük destekçim ve en büyük ilham kaynağım. مروة تورغوت طالبة يف قسم التاريخ ومتطوعة بهية نور كورتوغلو _ رئيسة التنظيامت الشبابية يف حزب سيايس Behiye Nur Kurtoğlu, Siyasi Parti Gençlik Kolları Başkanı Merve Turgut, Tarih Bölümü Öğrencisi ve Gönüllü 24 25

14 Yeni Gaziantep i mümkün kılmak için neye ihtiyacımız var? ماذا نحتاج يك ننشئ غازي عنتاب جديدة Çocukluğum Suriye sınırındaki Kilis te geçti. Büyüdüğüm yerin yanı başında korkunç şeyler yaşanırken buna kayıtsız kalmam mümkün değildi. Bizim görmezden gelmemiz gerçekleri değiştirmiyor ve hayat bize adapte olmayı öğretiyor. Şu anda önemli olan, etkileşim için alanlar yaratmak. Belki de birbirimize yaralarımızdan bahsetmemiz gerek, çünkü birbirimizi anlamaya ve empati yapmaya böyle başlayabiliriz. Mehmet Nuri Gültekin, Sosyoloji Bölümü, Gaziantep Üniversitesi»عشت طفولتي يف مدينة كيليس الواقعة عىل الحدود السورية. يف الوقت الذي كانت تحدث فيه أشياء فظيعة بالقرب من املكان الذي نشأت فيه مل يكن من املمكن البقاء دون اكرتاث بذلك. تجاهلنا لهذا الوضع ال يغري الحقائق والحياة تعلمنا التكيف. املهم يف الوقت الحارض هو إحداث مناطق للتفاعل. رمبا من الواجب أن نتحدث فيام بيننا عن جروحنا ألنه ميكننا البدء بهذا الشكل بفهم بعضنا البعض والتفاهم والتعاطف مع بعضنا البعض.«محمد نوري غولتكني _ عضو هيئة تدريس يف قسم االجتامع جامعة غازي عنتاب Daha iyi bir Gaziantep in imkansız bir hayal olduğunu düşünürdüm ama artık öyle düşünmüyorum. Çünkü artık bunun sadece benim hayalim olmadığını fark ediyorum. Mehmet Hoca ya empatinin başlangıç noktası olduğu konusunda katılıyorum. Etkileşim ve paylaşım olduğunda empati artar. İnsanların hikayelerini dinlememiz ve evet, onların yaralarını öğrenmemiz gerek. Sık Sık Warsan Shire in Yuva adlı şiirinde yazan şu mısraları düşünüyorum: kimse avuçlarını yakmaz trenlerin altında vagonların diplerinde kimse kamyonların kasasında günler geceler geçirmez gazete parçalarını yemez gidilen onca yolun bir anlamı olmadıkça. Cansu Altıngöz, STK Çalışanı»كنت أعتقد بأن تكون غازي عنتاب أفضل سيكون حلام مستحيال لكني ال أعتقد ذلك بعد اآلن. ألنني أدرك بأن ذلك ليس حلمي وحدي بعد اآلن. أشارك األستاذ محمد يف أنها نقطة البداية للتعاطف. يزداد التعاطف بالتفاعل والتقاسم. ينبغي علينا االستامع لقصص الناس و معرفة املزيد عن جروحهم. كثريا ما أفكر يف أسطر الشعر التي كتبها ورسان شريي يف قصيدته العش.«ال أحد يحرق أكفاف أيديه تحت القطارات وتحت العربات ال أحد يقيض أيامه ولياليه بأكل أوراق الجرائد يف صناديق الشاحنات إذا كانت املسافة املقطوعة ال تزيد عن كونها رحلة جانسو آلتني غوز _ موظفة يف منظمة مدنية اجتامعية ومدرسة فنون 26 27

15 Lider olmak için size ne ilham verdi? ماهو اليشء الذي ألهمك يك تساندي النساء Kilis te öğretmenlik yaptığım dönemde öğrencilerimden biri ailesiyle ciddi problemler yaşadığı için zaman zaman gelip benimle kalırdı. Bir gün ben tatil için şehir dışındayken evime geldiğinde iki gün kapıda yatıp benim dönmemi beklemiş, sonunda vazgeçip eve dönmüş ve aynı gece intihar etti. Bu trajediden sonra ne olursa olsun zor durumdaki kadınlara yardım etmek için kendime söz verdim. Dünya üzerindeki yerini arayan tüm kadınlar bana ilham veriyor. Küçük bir adım bin adıma yol açar, bu yüzden kadınların»عندما كنت مدرسة شابة كان لدى إحدى طالبايت مشاكل يف املنزل لدرجة أنها يف بعض األحيان تأيت لتبقى عندي إذ جاءت ذات مرة تبحث عني عندما كنت يف إجازة عندها ضلت تنام ليومني عىل عتبة الباب إىل أن استسلمت وذهبت إىل املنزل إال أنها انتحرت يف ذلك اليوم بعد هذه املأساة أقسمت أن أساعد النساء الاليت يف أوضاع صعبة أ لهمت بالنساء اللوايت يبحنث عن مسار لحياتهن خطوة صغرية واحدة ميكن أن تنقل إىل أالف أكرث لذا دعونا نتأكد أن اليشء يقف بطريقهن«. Ayşegül Çelebioğlu nun öğrencisiyle ilgili anlattığı hikaye bana çocukluğumda babamın çok sıkıntılı olduğu zor günlerimizi hatırlattı. Her şey öyle kötüydü ki babam intihar etmeyi bile düşünmüş bize bir mektup yazdı: Gerekirse oğullarımı okuldan alıp çalıştırın, yeter ki kızım eğitimini tamamlasın. O da, tıpkı Ayşegül Hanım gibi, kadınların toplumda aktif roller alması gerektiğine inanıyordu. Ben de böyle düşünüyorum. Kadınlar kendilerine inandıklarında ve biz onlara inandığımızda dünya daha iyi bir yer olacak.»جعلتني قصة السيدة عايشة غول أفكر يف وقت عصيب من طفولتي عندما كان والدي يعاين بالفعل. كانت األوضاع سيئة للغاية حتى أنه فكر يف االنتحار. يف ذلك الوقت كتب لنا رسالة. وقال إنه إذا لزم األمر يجب أن سحب أبنايئ من املدرسة ليعملوا حتى تتمكن ابنته من إنهاء تعليمها. متام ا مثل عايشة غول هو يعتقد دامئ ا أنه يجب عىل النساء لعب أدوار نشطة يف مجتمعنا. أنا أيضا أعتقد ذلك. عندما تؤمن النساء بأنفسهن وعندما نؤمن بهن سيكون العامل مكان ا أفضل«. önünde hiçbir engel kalmadığına emin olalım. Ayşegül Çelebioğlu, Mesleki Eğitim Öğretmeni ve Aktivist عايشة غول جيليبي أوغلو _ مدرسة تدريب مهني و ناشطة Eren Baysalman, İşletme Mezunu ايرن بايسلامن _ مجاز إدارة أعامل 28 29

16 Gelecek adına size ne umut veriyor? ماهو اليشء الذي يعطيك أمال للمستقبل Hayatımın yarısını Suriye de, diğer yarısını Gaziantep te geçirdim. Bu şehirde ve çalıştığım toplum merkezinde kendimi adeta evimde hissediyorum. Burada insanlar bizi kabul ediyor. Size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde çocuk ve yetişkin Türkler ile Suriyeliler i bir araya getiren bir sosyal sirk gösterisi izledim. İnsanlar gülüyor, bayraklarını sallıyor ve birlikte güzel vakit geçiriyordu»لقد قضيت نصف حيايت يف سوريا والنصف اآلخر هنا يف غازي عنتاب. عادة ما أشعر بأنني يف منزيل يف هذه املدينة وهذا املجتمع. الناس هنا يقبلوننا دعوين أعطيكم مثاال عىل ذلك. يف اآلونة األخرية شاهدت عرض لسريك اجتامعي يجمع األتراك والسوريني البالغني واألطفال يف وقت واحد. الناس يضحكون ويلوحون بأعالمهم ويقضون أوقاتا ممتعة معا ليس ألنهم مجربين عىل ذلك بل ألنهم يريدون ذلك. هذه اللحظات متنحني األمل من أجل املستقبل من أجل غازي عنتاب جديدة حيث ال يوجد أي متييز بني الناس الذين يعيشون هنا.«Bence yaşadığımız dünya dev bir bahçeye benziyor. Kimse başkasının hakkını çalmıyor. En önemli şey, birbirimizi kabullenmemiz. Adil Bey Gaziantep te Suriyeli ve Türkler in mecburiyetten değil, içlerinden geldiği için birlikte bir şeyler yaptığından bahsetti. Bence bu çok güzel. Bu, Gaziantep te sosyal uyumun gerçekten arttığını gösteren bir işaret.»حسب وجهة نظري العامل الذي نعيش فيه شبيه بالحديقة العمالقة ال أحد يرسق حق اآلخر فاليشء األهم هو قبولنا لبعضنا البعض. أشار السيد عادل يف بيانه إىل أن السوريني واألتراك يف غازي عنتاب ال يعملون مع بعضهم البعض لكونهم مجربين عىل ذلك بل ألن ذلك موجود يف داخلهم برأي هذا يشء جميل للغاية فهو عالمة حقيقية تظهر زيادة التوافق االجتامعي يف غازي عنتاب.«mecbur oldukları için değil, bunu istedikleri için. Böylesi anlar bana gelecek için gerçekten umut veriyor burada yaşayan insanlar arasında hiçbir ayrımın olmadığı, yeni bir Gaziantep için. أوزكة غويباكن _ مدرسة صف يف مركز املجتمع عادل شان _ موظف مكتبة ومسؤول تواصل اجتامعي يف مركز املجتمع Adil Şan, Toplum Merkezinde Kütüphane Görevlisi ve Sosyal Medya Sorumlusu Özge Göğebakan, Öğretmen 30 31

17 Sosyal uyumu desteklemek için sizi motive eden şey nedir? مالذي حفزك ليك تدعم الوئام اإلجتامعي Yardım edip edemeyeceğimi görmek için mülteci kampını ziyaret ettiğim günü hatırlıyorum. Bir çadırda tek başına iki küçük çocuk buldum, anneleri ve erkek kardeşi işe gitmişti. İyi olup olmadıklarını sorduğumda aç olduklarını söylediler; bu yüzden biraz yemek aldım, beraber yedik ve oyunlar oynadık. O andan sonra çadırın her yerinde mutluluk vardı. Başkalarına verdiğiniz sevgi ve şefkat»أتذكر الوقت الذي زرت فيه مخيم لالجئني ملعرفة ما إذا كان بوسعي تقديم املساعدة من عدمه. وجدت اثنني من األطفال الصغار جالسني مبفردهم يف الخيمة الخاصة بهم وذهبت والدتهم مع أخيهم األكرب إىل العمل. عند سؤايل لهم فيام إذا كانوا بخري أم ال أجابوين بأنهم جائعون. لذلك قمت برشاء بعض الطعام وأكلنا ولعبنا معا. حلت السعادة يف كل مكان خالل فرتة قصرية. ينعكس الحب والتعاطف الذي تقدمونه لآلخرين عليكم ويجعلكم تشعرون وكأن أشعة الشمس تداعب وجهكم.«İki çocukla ilgili hikaye, beni lise günlerimden birine götürdü. Ailem zor bir dönemden geçiyordu ve çoğu zaman hiç paramız yoktu. Bir gün okuldan eve aç geldim ve buzdolabında hiçbir şey bulamadım. Evde de kimse yoktu. Annemin eve gelmesini ve sonunda bir şeyler yiyebilmeyi beklemem sonsuza dek sürecekmiş gibi hissettim. Bu hikayedeki iki çocuğun nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum.»القصة املتعلقة بالطفلني أعادتني إىل اليوم الذي كنت فيه طالبة يف املدرسة الثانوية. حيث كانت عائلتي تعيش مرحلة صعبة ومل يكن لدينا املال أنذاك. يف أحد األيام أتيت إىل املنزل جائعا لكن مل يكن هناك أي يشء يف الثالجة. ومل يكن هناك أحد يف املنزل. شعرت أن انتظار قدوم أمي إىل املنزل وإعدادها شيئا لألكل سوف يستغرق وقت طويال. أنا أدرك الشعور الذي كان لدى هاذان الطفلني. بغض النظر عن مدى اختالف وجهات نظرنا هناك أشياء كثرية مشرتكة بيننا.«size mutlaka geri yansır ve tıpkı pencereden içeri sızıp Ne kadar farklı olduğumuzu düşünürsek düşünelim, ortak yüzünüzü okşayan güneş ışığı gibi hissettirir. noktamız olan çok şey var. ليىل يازجي _ خريجة قسم االقتصاد صالح هارتاويوغلو _ أكادميي يف كلية الهندسة بجامعة حر ان Salih Hartavioğlu, Mühendislik Fakültesi, Harran Üniversitesi Leyla Yazgı, İktisat Mezunu 32 33

18 Sizce yeni Gaziantep i hangi mekan temsil ediyor? أي مكان ميثل»غازي عنتاب الجديدة«بالنسبة لك Bugün Gaziantep te olup bitenlerin en iyi temsilini düşündüğümde aklıma Türk ve Suriyeli çocukların beraber gittiği okullar geliyor. Okullar geleceğin hamurunu mayaladığımız yerler. Umut inşa etmek istiyorsak, tohumlarını tam olarak buralarda, öğrenci ve öğretmenler arasında atmamız gerekiyor. Birlikte bir gelecek hayal ediyorsak, okullar bu geleceği birlikte»بالنسبة يل متثل املدارس التي يدرس فيها األطفال السوريون واألتراك أفضل ما يحدث يف غازي عنتاب اليوم. املدارس هي املكان الذي نقوم فيه بتخمري عجني املستقبل. إذا أردنا بناء األمل يجب أن نزرع البذور هنا بني األطفال واملدرسني. إذا كنا نحلم مبستقبل مع ا فاملدارس هي األماكن التي ميكننا من خاللها إنشاء هذا املستقبل بشكل مشرتك. فاملدارس توفر املساحة والوقت والفرصة املتاحة لنا لتحقيق أقىص استفادة من ما لدينا.«Hasan Eşici nin okullara olan tutkusuyla okullarda sosyal uyum için neler başarabileceğimiz üzerine olan inancını dinlerken çok etkilendim. Üniversitede akademisyen olmasına rağmen okullara büyük ilgisi var kalbi okullarda! Umarım bir gün öğretmen olduğumda benim de yaptığım işe olan inancım bu kadar tam olur. Hasan Eşici ile yaptığım sohbet benim için kendi geleceğime giden yolu»لقد أعجبني شغف السيد حسن إسيجي باملدارس واعتقاده مبا ميكنها تحقيقه من أجل التامسك اإلجتامعي. عىل الرغم من كونه أكادمييا يف الجامعة إال أنه ال يزال مهتام للغاية باملدارس فقلبه معلقا بها! إنه يهتم حقا مبا يفعل. آمل يف يوم من األيام عندما أكون مدرسة سأكون شغوفة بعميل. بالنسبة يل كان هذا الحوار وكأنه نور يظهر الطريق نحو مستقبيل.«oluşturabileceğimiz yerler; çünkü sahip olduklarımızı en aydınlatan bir ışık gibiydi. iyi hallerine getirmek için bize zaman, mekan ve olanak sunmaktalar. Hasan Eşici, Eğitim Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi حسن أسيجي _ كلية الرتبية جامعة حسن كاليونجو Esin Yiğit, Öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü أسني ي غيت _ طالبة يف قسم تعليم الطفولة املبكرة 34 35

19 Sosyal uyuma giden yolda neredeyiz? كم نحن نبعد يف رحلتنا عىل طريق اإلندماج اإلجتامعي Bugün Gaziantep e baktığımda, bizimle birlikte yaşayan ve bizim bir parçamız olan yeni vatandaşlarımızı görüyorum. Kısa süre önce bir göçmenle ilgili bir film gösterimine katıldım. Gerçekten duygusal bir filmdi. Bir ara çevreme baktım ve Suriyeli ve Türk kadınların ağladığını, birbirine kağıt mendil verdiklerini gördüm. O»عند متعني يف غازي عنتاب اليوم أرى مواطنني جدد هم جزء منا ويعيشون معنا قبل فرتة قصرية شاركت يف حضورعرض فيلم يحيك عن املهاجرين. لقد كان حقا فيلام عاطفيا. نظرت إىل من حويل من الحارضين فرأيت النساء السوريات والرتكيات يبكني ويعطن املناديل لبعضهن البعض حينها تأثرت حقا. عند قبولنا ملواطنينا الجدد و فتح صدورنا لهم بالكامل سوف نكون مجتمع جميل للغاية حقا.«Siz Bu sadece bir film. Ne kadar fark yaratabilir ki? diyebilirsiniz. Ama Deniz Hanım ın bahsettiği durum çok önemli, çünkü duyguların farklı insanları bir araya getirme gücünü gösteriyor. Birlikte gülmek veya ağlamak için illa ten rengimizin, cinsiyetimizin veya uyruğumuzun aynı olması gerekmiyor. Durum ne olursa olsun, önyargılarımızı»ميكنكم القول «إنه مجرد فيلم ما الفرق الذي ميكن أن يحدثه «. إال أن الحالة التي تحدثت عنها دنيز هي حالة مهمة للغاية ألنها تظهر قوة العواطف التي تجمع أناس مختلفني يف وقت واحد. فاألمر ال يتطلب أن يكون لدينا نفس لون البرشة نفس الجنس ونفس الجنسية من أجل الضحك أو البكاء معا. أيا كان الحال ميكننا العثور دامئا عىل أرضية مشرتكة ملشاعرنا املشرتكة طاملا أننا مستعدون للتغلب عىل أحكامنا املسبقة.» an beni gerçekten etkiledi. Yeni vatandaşlarımızı tamamen aşmaya istekli olduğumuz sürece, ortak duygularımız kabullendiğimizde ve kendimizi onlara tamamen temelinde bir ortak zemini her zaman bulabiliriz. açtığımızda, gerçekten çok güzel bir toplum olacağız. إمرة بوداك _ طالب يف قسم الرياضيات بجامعة غازي عنتاب دامال دنيز جنكيز _ منسقة أعامل يف مركز قريقاياك للفنون Damla Deniz Cengiz, Koordinatör, Sanat Merkezi Emre Budak, Öğrenci, Matematik Bölümü 36 37

20 İş hayatınızda neye önem veriyorsunuz? ماهو اليشء الذي يعنيك أكرث يف عملك Bir gazeteci olarak önceliğim her zaman çocukları mutlu etmek olmuştur. Neden? Çünkü, çocuklar masumdur. Onlar, ulusal sınırları, dinleri ya da dilleri önemsemez. Onlar,»أولويايت كصحفي هي إسعاد األطفال دامئا. ملاذا ألن األطفال أبرياء. فهم اليعريون اهتامما للحدود الوطنية أو األديان أو اللغات. إنهم يعرفون ما هو املهم حقا : الحب الظرافة والقدرة عىل الضحك! Küçüklüğümden beri öğretmen olmayı hayal ettim. Sonunda diplomamı aldığımda çok gururluydum. Ama ilk günümde neredeyse cesaretimi kaybediyordum. Okuldaki»حلمت منذ طفولتي بأن أكون مدر سة. وشعرت بالفخر كثريا عند استالمي لشهاديت. لكني كدت أن أفقد شجاعتي من اليوم األول. مل أكن أعرف طريقة التواصل مع األطفال السوريني يف املدرسة. بعد ذلك اقرتبت مني فتاة سورية صغرية وعانقتني وابتسمت يل neyin gerçekten önemli olduğunu biliyor: sevgi, nezaket وفعلت نفس اليشء معها. حيث أن هذه االبتسامات أحدثت لدي شعور بأننا نتحدث bilmiyordum. Suriyeli çocuklarla nasıl iletişim kuracağımı ve gülümseyebilmek! هناك مرشوع أفتخر به ويطلق عليه اسم مدينتكم ألوانكم. قام أحد الفنانني برسم Sonra küçük bir Suriyeli kız öğrenci bana doğru yürüdü, نفس اللغة. فهذه الفتاة الصغرية جعلتني أؤمن بأين سأتعلم الكثري خالل رحلتي رسومات ملناطق مختلفة من غازي عنتاب وقمنا بدورنا بجعل هذه الرسومات عىل bana sarıldı ve gülümsedi; ben de aynısını yaptım. Gü- التعليمية.«Gurur duyduğum bir proje var. Adı Sizin Şehriniz, Sizin شكل كتاب. تم توزيع الكتاب عىل طفل تريك وسوري يف جميع أنحاء lümsemelerimizle aynı dili konuşuyorduk sanki. Bu küçük Renkleriniz. Bir sanatçı, Gaziantep in değişik yörelerinin املدينة طفل سعيد ماذا نريد أكرث من ذلك «kız, öğretmenlik yolculuğum boyunca ne kadar çok şey çizimlerini yaptı ve biz de bu çizimleri kitap haline getirdik. öğreneceğimi fark etmemi sağladı. Kitap, şehir genelinde 65,000 Türk ve Suriyeli çocuğa dağıtıldı. 65,000 mutlu çocuk Bir insan daha ne isteyebilir ki? İhsan Köklü, Gazeteci إحسان كوكلو _ صحفي ومستشار رئيس مجلس العالقات اإلقتصادية الخارجية الرتكية Pınar Yıldırım, Öğretmen بينار يلديريم _ مدرسة صف يف مركز املجتمع 38 39

21 Şanlıurfa da yaşayan Türk ve Suriyeliler i birleştiren bir yer var mı? هل هناك مكان يف شانيل أورفا يجمع املجتمعني السوري والرتيك İbrahim Peygamber in türbesi çok özel, kalplere ferahlık getiren manevi bir yer. Oraya gittiğimde, bu topraklara, diline ve düşüncelerine ait derin bir bağlılık hissediyorum. Suriyeliler ve yerel halk arasındaki farklılıklar bu türbede kayboluyor, tek bir halk olmuşuz gibi hissediyorum.»مزار النبي إبراهيم )عليه السالم( هو مكان خاص للغاية. فهو مكان يجلب الراحة للقلب. عندما أذهب إىل هناك أشعر بارتباط عميق بهذه األرض واللغة واألفكار. كل االختالفات بني السوريني والسكان املحليني تزول فاملزار يجعلنا نشعر بأننا شعب واحد.«Benim için bu yer, Türk ve Suriyeli sanatçıların buluştuğu ve çalışmalarını paylaştığı belediye binasının bir salonu. Orada kendimi takdir edilmiş hissediyorum. Sergilere davet ediliyoruz ve bizlere çalışmalarımızı gösterme şansı veriliyor. Kimse milliyeti önemsemiyor. Orada sanat bizi bir»هناك مكان بالنسبة يل هو عبارة عن صالة يف مبنى البلدية يلتقي فيها الفنانون السوريون واألتراك ويتبادلون أعاملهم. أشعر بالسعادة لوجودي هناك. متت دعوتنا للمعارض وتم إتاحة الفرصة لنا إلظهار أعاملنا. ال أحد يهتم بالجنسية هناك. الفن لغة عاملية تجمعنا مع بعض.«araya getiren evrensel bir dil gibi. Lemis Alrehbe, Şair مليس الرهبة _ شاعرة Suzan Mislim, Ressam سوزان مسلم _ فنانة 40 41

22 Lider olmanıza olanak sağlayan neydi? مالذي مكنك من أن تكوين قائدة Babam bana bir gün Biz asker olsaydık ve sen benim birliğimde olsaydın, gözüm arkada kalmazdı. Sana güvenim tam. demişti. Yaşam yolculuğumda bana büyük destek verdi ve bu büyük bir fark yarattı. Bazen insanlar beni, yani gençlik ve kültür merkezinin sorumlusu olan, önemli toplantılara katılan bir kadını görünce olumlu tepki»قال يل والدي ذات يوم لو كنا جنودا وكنتي أنت موجودة يف وحديت ملا خفت لو حدث يل شيئا. فأنا أثق بك كثريا. لقد وفر يل دعام كبريا يف رحلة حيايت وهو األمر الذي أحدث فرقا كبريا. يف بعض األحيان ال يظهر الناس رد فعل إيجايب عند رؤيتهم يل ومبعنى آخر عند رؤيتهم المرأة تشارك يف اجتامعات مهمة بصفتها مسؤولة يف مركز الشباب والثقافة. أما من ناحيتي فأنا أشعر دامئا بالفخر بتمثييل لنساء شانيل أورفا يف أوساط مثل ذلك.«Mercan Hanım ın toplumumuzda bir kadın olarak yaşadıklarından bahsetmesi bana ebeveynlerin rolünü düşündürdü. Şanlıurfa da babasından böyle bir destek alan bir kadını duymak beni gerçekten şaşırttı. Bu nedenle babasına hayranlık duyuyorum. Şehrimizde kadınlar birçok zorlu durumla karşılaşıyor ve ben ailelerin desteğinin bu»حديث السيدة مرجان عن رحلتها يف مجتمعنا دفعني للتفكري يف دور األبوين. فقد استغربت كثريا عند سامعي بأن امرأة لقيت مثل هذا الدعم من والدها يف شانيل أورفا. لهذا السبب أشعر باستحسان كبري تجاه والدها. تواجه السيدات يف مدينتنا العديد من املواقف الصعبة وأرى أن دعم العائالت ميكن أن يحدث فرقا كبريا يف التغلب عىل هذه العقبات. ميكن للنساء تحقيق العديد من االنجازات ما مل نقم بوضع العوائق أمامهم.«vermiyor. Ancak ben her zaman Şanlıurfa nın kadınlarını engelleri aşmada büyük fark yaratabileceğini görüyorum. böyle ortamlarda temsil etmekten dolayı gurur duydum. Kadınlar, biz engel olmazsak, birçok şeyi başarabilir. غريب آي _ طالب عالقات عامة ومدرس مرجان ارسوز _ باحثة اجتامعية ومنسقة أعامل مركز الشباب والثقافة يف شانيل أورفا Mercan Ersöz, Sosyolog ve Şanlıurfa Gençlik & Kültür Merkezi Koordinatörü Garip Ay, Halkla İlişkiler Öğrencisi ve Eğitmen 42 43

23 Yeni Şanlıurfa da sizi ne etkiliyor? مالذي لفت انتباهك يف»شانيل أورفا الجديدة«Türkiye ye geldikten sonra Şanlıurfa da birçok farklı kültürden insanın Türkler, Araplar ve Kürtler birlikte yaşadığını gördüm ve burada bu gruplar arasında bir uyum var. Buna iki yıl önce, darbe girişimi sırasında Suriyeliler ve Türkler Rabia Meydanı nda tek bir halk gibi bir araya geldiğinde daha da net bir şekilde tanık oldum.»بعد القدوم إىل تركيا رأيت العديد من الثقافات املختلفة املتمثلة باألتراك والعرب واألكراد ممن يعيشون يف شانيل أورفا. ومع ذلك يوجد انسجام هنا بني هذه املجموعات. وقد رأيت ذلك بشكل واضح قبل سنتني عندما اجتمع السوريون واألتراك كشعب واحد واجتمعوا يف ميدان ربيعة خالل محاولة االنقالب. ويعرب السوريون عن مشاعرهم بقولهم»نحن فقدنا ديارنا ال نريد أن يحدث اليشء نفسه يف هذا البلد الجميل.«Türkiye ye sığınmacı olarak geldiğimde, farklı toplulukların kendi sorunları olduğunu düşünüyordum. Ama Ramazan Hoca nın anlattığı olayda yaşananlar bana Suriye ve Türk toplumlarının birliğini gösterdi. Bizi ayıran yalnızca sınırlar. O zamandan bu yana eğitimime devam etmek için gerçekten motive oldum. Bu ülkeye»عند قدومي إىل تركيا كالجئة كنت افرتض أن املجتمعات املختلفة لديها مشاكلها الخاصة. لكن مثلام أشار الدكتور رمضان فإن األحداث التي وقعت أظهرت يل وحدة املجتمع السوري والرتيك. وبأن الحدود هي اليشء الوحيد الذي يفصلنا. منذ ذلك الحني وحتى وقتنا الحارض أصبحت متحمسة جدا ملواصلة دراستي. وبدأت أشعر بأين منتمية لهذا البلد وبأن وضعي كالجئة لن يكون عائقا أمامي يف املساهمة.«Suriyeliler adeta Biz kendi memleketimizi kaybettik, aynı ait olduğumu hissetmeye başladım ve sığınmacı kimli- şeyin bu güzel ülkede olmasını istemiyoruz. diyordu. ğim Türkiye ye fayda sağlamak için çabalamamı engellemeyecek. Ramazan Ömer, İlahiyat Fakültesi, Harran Üniversitesi رمضان عمر عضو هيئة تدريس يف كلية اإللهيات يف جامعة حر ان Selva Mislim, Öğrenci, İlahiyat Fakültesi سلوى مسلم _ طالبة يف كلية اإللهيات يف جامعة حر ان 44 45

24 İnsanların yeni bir yere uyum sağlayabilmeleri için neye ihtiyaçları var? ماهو اليشء الذي يحتاجه الناس حتى يتمكنوا من اإلندماج يف مكان جديد Entegrasyonla ilgili bildiğim her şeyi annemden öğrendim. Annem Türk, ama 40 yıl Suriye de yaşamış. Suriye toplumuyla tamamen kaynaşmış. Savaş yüzünden Türkiye ye geldiğimde, ondan ilham aldım. Bir Türk mahallesinde ev kiraladım, oradaki ilk yabancı aile bizdik. Komşularımızla kaynaşmak için çok çabaladım ve bunun karşılığını gördüm. Giderek daha fazla sığınmacı geldikçe»تعلمت كل يشء متعلق باالندماج من والديت. أمي تركية لكنها عاشت يف سوريا منذ 40 عاما. انسجمت مع املجتمع السوري بالكامل. فقد كانت مصدر إلهامي عند قدومي إىل تركيا بسبب الحرب. استأجرت منزال يف أحد األحياء الرتكية وكنا نحن أول عائلة أجنبية هناك. بذلت جهدا كبريا من أجل االندماج مع جرياننا. وحصلت عىل نتيجة هذا املجهود. ومع وصول املزيد من طالبي اللجوء أصبحت عائلتنا جرسا بني كال املجتمعني.«Fahima Hanım ın hikayesi, bir Türk hocamın bana insanların yeni bir topluma entegre olmasına yardımcı olmanın ne demek olduğuyla ilgili gösterdiği şeyi hatırlattı. Buraya geldikten sonra eğitim alabilmek için Türkçemi ilerletmem gerekiyordu ama dil kurslarıyla bir yıl kaybetmek istemiyordum. Hasan Hoca bana yardım etti ve benimle birlikte başka bir öğrenciye daha Türkçe dersi verdi. Şimdi»لقد ذكرتني قصة السيدة فهيمة بيشء أوضحه يل أستاذي الرتيك فيام يتعلق مبعنى مساعدة الناس يف االندماج يف مجتمع جديد. بعد قدومي إىل هنا كان يتوجب عيل تحسني لغتي الرتكية لضامن مواصلة التعليم لكني مل أكن أريد أن أخرس عاما كامال يف دورات تعليم اللغة. وعليه قام األستاذ حسن مبساعديت وإعطايئ دروس يف اللغة الرتكية مع طالب آخر. واآلن أنا أدرس يف كلية الهندسة. بفضل ذلك بدأت يف مساعدة السوريني أنا أيضا ليس فقط من أجل أن يدرسوا يف الجامعات الرتكية فحسب بل من أجل االندماج مع املجتمع الرتيك.«ailemiz iki topluluk arasında bir köprü oldu. üniversitede mühendislik okuyorum. Onun sayesinde ben de Suriyeliler e yardım etmeye başladım sadece Türk üniversitelerinde okumaları için değil, aynı zamanda Türk toplumuyla kaynaşmaları için. محمد عيل _ طالب يف كلية الهندسة يف جامعة حر ان فهيمة عيل _ موظف ميداين يف منظمة مدنية اجتامعية Fahima Ali, STK Çalışanı Mohammed Ali, Öğrenci, Mühendislik Fakültesi 46 47

25 Yeni Şanlıurfa size ne hissettiriyor? كيف تبدو شانيل أورفا الجديدة Yeni Şanlıurfa bana ne hissettiriyor? Farklı yemeklerle dolu bir masada oturmak gibi. Yemeklerin hepsi farklı farklı olsa ve hiçbiri birbiriyle uyuşmasa bile iştahınız artıyor. Şanlıurfa bugün, farklı gelenekler, fikirler ve kültürlerle dolu böyle bir kültürel karışım. Tıpkı büyük bir salata gibiyiz! Belki yeşil kırmızıyla, kırmızı morla ve mor sarıyla uyumlu değil, ancak salata yine de güzel görünüyor.»إنها مثل الجلوس عىل طاولة مليئة بأطباق طعام مختلفة. بالرغم من اختالف أجناس أطباق الطعام وعدم تطابق أي منها مع األخرى إال أنها تنشط حواسكم وشهيتكم. ميكن تعريف شانيل أورفا اليوم عىل أنها مزيج ثقايف ميلء بالتقاليد واألفكار والثقافات املختلفة. متاما مثل السلطة الكبرية! قد ال يكون األخرض منسجام مع األحمر واألحمر مع البنفسجي و البنفسجي مع األصفر إال أن السلطة تبدو جميلة.«Türkiye de geçirdiğim ilk birkaç günü hatırlıyorum. Her şey tamamen yabancıydı ancak yine de çok ilgi çekiciydi. Daha önce hiç görmediğim yüzlerle çevriliydim ve bu topluluğun bir parçası olmak istediğimi biliyordum mülteci olarak değil, bir vatandaş olarak. Bunun için çok çalıştım. Türkçe yi anadilim gibi konuşana dek çabaladım ve sonunda Türk vatandaşı oldum. Başardığımla gurur duyuyorum. Fakat Şadi Hoca yı dinlediğimde,»أتذكر أول أيام قضيتها يف تركيا. كان كل يشء أجنبي بالكامل بالنسبة يل إال أنه كان جذابا للغاية. كنت محاطا بوجوه مل يسبق يل وأن رأيتها من قبل وكنت أدرك مدى رغبتي يف أن أكون جزءا من هذا املجتمع ليس كملتجئ بل كمواطن. عملت كثريا من أجل ذلك. درست اللغة حتى وصلت إىل مرحلة متكنني من التحدث كمواطن تريك ويف النهاية حصلت عىل الجنسية الرتكية. أشعر بالفخر بكل ما فعلت. لكن عند استامعي للسيد شادي أدركت بأن االندماج مع املجتمع ال يعني تغيري نفسك. كل واحد منا يعمل عىل إضافة أشياء لشانيل أورفا ذات ثقافة الفسيفساء الجميلة.«toplumla bütünleşmenin kendini değiştirmek anlamına gelmediğini fark ettim. Hepimiz bu güzel kültürel mozaik olan Şanlıurfa ya bir şeyler katıyoruz. Şadi Bilal, Türkçe Öğretmeni شادي بالل _ مدرس لغة تركية Haşim Ferhanfeyad, GAP Gençlik Derneği Gönüllüsü هاشم فرحان فياض _ متطوع يف جمعية شباب غاب 48 49

26 Bir yere ait olmak ne anlama geliyor? ماذا يعني اإلنتامء ملكان معني Bir keresinde duyduğum bir hikaye hiç aklımdan çıkmadı. Babası Türk ve annesi Suriyeli olan bir kadın, Suriye vatandaşlığına uygun olmadığını, çünkü Suriye de vatandaşlığın anne tarafından değil, baba tarafından miras alındığını açıkladı. Suriye yi ülkesi olarak gördüğü halde sırf yanlış ebeveyninin Suriyeli olması yüzünden orada»قصة سمعتها مرة واحدة مل تغيب عن بايل. تم إبالغ سيدة أبوها تريك وأمها سورية بأنها غري مناسبة للجنسية السورية ألن الجنسية يف سوريا تنتقل من طرف األب وليس من طرف األم. ورصحت بأنها ترى سوريا كوطن لها وكم كان من املحزن أن ال تستطيع العيش هناك ملجرد أن أحد من والديها ليس سوريا.«Anlatılan hikaye bana sıcak karşılanacakları ve güvende hissedecekleri bir ev arayışında olan tüm Suriyelileri düşündürdü. Bir Suriyeli kadın ülkesine özlem duyuyor, ancak babası Suriyeli olmadığı için vatandaşlıktan mahrum bırakılıyor. Bunun yanında Suriyeli olmak dışında her şey olmaya çalışan, başka ülkelere göç etmiş birçok»قصة هذه املرأة شغلت فكري من ناحية جميع السوريني الذين يريدون أن يكون لهم مأوى يشعرون فيه باألمان ويتم الرتحيب بهم بحرارة. تشعر هذه املرأة السورية بالشوق إىل بلدها ومع ذلك تم حرمانها من الجنسية لكون والدها ليس سوريا. يف نفس الوقت هناك العديد من الشباب السوريني الذين هربوا إىل بالد أخرى للعمل عىل أن يكونوا أي يشء آخر باستثناء كونهم سوريني. أتأثر كثريا عندما أفكر بسوريا وباألناس الذين مل يعد يريدون االنتامء إليها.«yaşayamamanın ne kadar üzücü olduğunu anlattı. Suriyeli genç var. Suriye yi ve hep bir yerlere ait olma arayışında olan insanlarını düşündüğümde derinden etkileniyorum. Rim Vefai, STK Çalışanı ريم وفايئ _ منسقة أعامل الشبكة اإلنسانية للمرأة السورية Süheyla Alazmah, Öğrenci, Sosyoloji Bölümü سهيلة العظمة _ طالبة قسم العلوم االجتامعية جامعة غازي عنتاب 50 51

27 Komşular birbirine nasıl yardım edebilir? كيف ميكن للجريان أن يساعدوا بعظهم البعض Kısa bir süre önce Şanlıurfa da Türkler le Suriyeliler arasındaki gerginliğin arttığı ve sokaklara yansıdığı bir dönem oldu. Apartmanımızda yaşayan Türk ve Suriyeliler den bir grup bir araya geldi ve birlikte tüm daireleri ziyaret etmeye karar verdik. 28 dairenin tümünü. Birlikte barış içinde yaşamak üzerine konuştuk. Türk veya Suriyeli fark etmeksizin herkes bizi sıcak bir şekilde»أتذكر الوقت الذي زادت فيه حدة التوتر بني السوريني واألتراك قبل فرتة قصرية ليست بطويلة. الحالة الروحية لألزقة كانت متوترة. حينها قامت مجموعة تضم سوريني وأتراك يف العامرة التي أسكن فيها باتخاذ قرار بعمل زيارة لكل عائلة. بجميع الشقق البالغ عددها 28 شقة. تحدثنا بشأن العيش بسالم معهم. سواء أتراك أو سوريون جميعهم استقبلونا بحرارة وأبدوا متنياتهم الطيبة لنا. والحمد لله مل تحصل أي مشاكل يف بنائنا.«Abdulsallam Bey in bahsettiği günleri hatırlıyorum. Mahallemizde ekmek almak için bile dışarı çıkmak tehlikeliydi. Bu gergin süreç boyunca Türk komşularımız bizi ziyaret etti ve yanlarında yiyecek getirdi. Bizim yanlış bir şey yapmadığımızı ve endişelenmememiz gerektiğini, sokaklarda eylem yapan insanların Türk toplumunu temsil etmediklerini ve bize durumun yakında düzele-»أتذكر الوقت التي تحدث عنه السيد عبد السالم. كان من الخطر الخروج يف الحي الذي أسكن فيه من أجل رشاء الخبز. خالل هذه الفرتة قامت مجموعة من الجريان األتراك بزيارتنا وأحرضوا لنا طعاما. وأخربونا بأنه يجب علينا أن ال نقلق وبأننا مل نقم بارتكاب أي أفعال خاطئة وبأن األشخاص الذين قاموا بهذه األفعال يف األزقة ال ميثلون املجتمع الرتيك. وطأمنونا بأن الوضع سيستقر قريبا وهذا ما حدث فعال. لن يكون بإمكاين نسيان تضامن جرياننا بسهولة.«karşıladı ve iyi dileklerini iletti. Şükürler olsun ki evimiz- ceğini söylediler nitekim öyle de oldu. Komşularımızın de şimdiye dek hiçbir sorun yaşanmadı. bu süreçteki desteğini kolay kolay unutmayacağım. حسني عطبة _ طالب يف كلية الهندسة امليكانيكية عبد السالم عطبة _ طبيب جراح Abdulsallam Utba, Cerrah Hüsen Utba, Öğrenci, Makina Mühendisliği Bölümü 52 53

28 Türkiye deki yeni yaşamınızda fark yaratan neydi? ماهو اليشء الذي أحدث فرقا يف حياتك يف تركيا Savaşta kocamı kaybettim ve üç kızımla Şanlıurfa ya kaçtım. Başlangıçta hayatımız zordu. Bir gece kızlarım acıktıkları ve korktukları için beni uyandırdı. O anda bir şeyleri değiştirmem gerektiğini fark ettim ama yeni gelmiştim ve kimseyi tanımıyordum. Sonra aklıma mahalle muhtarı geldi. Ertesi sabah onun yanına gittim. Muhtar beni tanımasa da bana yardımcı oldu ve bana bir»فقدت زوجي يف الحرب وهربت مع بنايت الثالثة إىل شانيل أورفا. يف البداية حياتنا كانت صعبة. يف إحدى الليايل أيقظوين بنايت ألنهن ك جائعات وخائفات. يف تلك اللحظة أدركت رضورة تغيريي لبعض األمور. لكني قدمت إىل تركيا مجددا ومل أكن أعرف أحدا. عندها خطر ببايل مختار الحي الذي أعيش فيه. وذهبت إليه يف صباح اليوم التايل. بالرغم من أن املختار مل يكن يعرفني إال أنه ساعدين وقام بتأمني عمل يل يف مجال الرتجمة. منذ ذلك الحني وحتى وقتنا الحارض وأنا أعمل. بفضل مساعدة املختار بدأت بالوقوف عىل قدمي مرة أخرى وواصلت حيايت.«Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim ama buradaki çoğu Suriyeli gibi geçmişte zorlu günler geçirdim. Babam Suriye de tutuklandı ve cezaevinden salıverildiği zaman Türkiye ye geldik. Bir ev kiralayabildik ama o kadar az paramız vardı ki mobilya alamıyorduk. Sonra bir gün Türk komşularımız ziyarete geldi, bizim için eşya toplamışlardı. Onların desteğini»أنا طالبة يف السنة الثانية يف قسم هندسة الحاسب اآليل لكني مثلام هو حال السوريني اآلخرين املوجودين هنا عشت أوقات صعبة وأليمة يف املايض. تم اعتقال أيب يف سوريا وأتينا إىل تركيا عند خروجه من السجن. متكنا من استئجار منزال إال أنه مل يكن مبقدورنا رشاء أثاث بسبب قلة املال الذي لدينا. يف أحد األيام جاء جرياننا األتراك لزيارتنا ورأينا أنهم قاموا بجمع أشياء لنا. لن ننىس دعمهم أبدا. أما اليشء املدهش هو قيامهم بذلك دون أن يعرفونا عىل اإلطالق.«tercümanlık işi buldu. O zamandan bu yana çalışıyorum. asla unutmayacağız. İnanılmaz olan şey ise, bizi hiç Muhtarın yardımı sayesinde tekrar kendi ayaklarım tanımadıkları halde bunu yapmalarıydı. üzerinde durmaya başladım ve hayatımı sürdürüyorum. سارة الحاج محمد _ طالبة يف قسم هندسة الحاسوب نور الهوجا _ موظفة مبنظمة مجتمع مدين Nur Alhoca, STK Çalışanı Sarah Alhajmuhammed, Öğrenci, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 54 55

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية –  تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب الزمان والوقت Zaman ve Vakit 277 حممد عامر اجملذوب : تأليف و إعداد وترمجة املهندس Zaman söylemek - كيفية قراءة وكتابة الساعةوالوقت -1 " والتي geç" " أو geçiyor " يف اللغة الرتكية نستخدم الكلمة " أي "و

المزيد من المعلومات

ANADOLU KÜLTÜR ISBN: Önerileri ve katkıları için dostlarımıza teşekkür ederiz: Zainab Bahrani, Salam Al Kuntar

ANADOLU KÜLTÜR ISBN: Önerileri ve katkıları için dostlarımıza teşekkür ederiz: Zainab Bahrani, Salam Al Kuntar ANADOLU KÜLTÜR ISBN: 978-605-5276-10-2 www.anadolukultur.org Önerileri ve katkıları için dostlarımıza teşekkür ederiz: Zainab Bahrani, Salam Al Kuntar, Görkem Yeltan, Mazın Rabiaa, Metin Fındıkçı, Shaker

المزيد من المعلومات

ي ؤ ت ال ح ك م ة م ن ي ش اء و م ن ي ؤ ت ال ح ك م ة ف ق د أ وت خ ري ا ك ث ريا. ]سورة البقرة اآلية: 269 [ Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet v

ي ؤ ت ال ح ك م ة م ن ي ش اء و م ن ي ؤ ت ال ح ك م ة ف ق د أ وت خ ري ا ك ث ريا. ]سورة البقرة اآلية: 269 [ Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet v ي ؤ ت ال ح ك م ة م ن ي ش اء و م ن ي ؤ ت ال ح ك م ة ف ق د أ وت خ ري ا ك ث ريا. ]سورة البقرة اآلية: 269 [ Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.

المزيد من المعلومات

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل و مجتمع مؤسس عىل قيم مشرتكة تكو ن هويته. والفرنسية تعب عن وهي لغته

المزيد من المعلومات

arapcadersi.com

arapcadersi.com .ünite.ders mücerred fiil.sınıf arapça kitabı sayfa 75, 76, 77, 78, 79,80, 8 türkçe ve alıştırmalarım cevapları Sس الث اين: الف ع ل امل ج ر د لح ظ الف ع ل امل ج ر د ال ذي ت ت ه خ ط altında çizgi olan mücerred(yalın)

المزيد من المعلومات

HADİS 1 DERSİ EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI) Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin -Rasûlull

HADİS 1 DERSİ EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI) Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin -Rasûlull HADİS 1 DERSİ EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI) Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin -Rasûlullah (s.a.)- أ جر ت ه ف م أ نك ان أت ن و ى م ا ا أ مر

المزيد من المعلومات

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ حزمة التعليم واملشاركة بادر باالستفادة من املنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ. www.mags.nrw م ن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة باملعونات وفق ا لقانون الشؤون االجتامعيةII

المزيد من المعلومات

التركية

التركية التركية المنح الدراسية التركية باالرقام حالي ا ما يزيد عن ۱٦,۰۰۰ من الحاصلين على منح دراسية تقريب ا 150,000 الخريجين في جميع أنحاء العالم إقامة إعانة شهرية في كل عام تقدم منحة دراسية جديدة حوالي ٥,۰۰۰

المزيد من المعلومات

م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر

م ج ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نةي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU 16-17 Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي 17-16 آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر برانمج BİRİNCİ GÜN 16 Mart 2019 Cumartesi اليوم األول

المزيد من المعلومات

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم االنتهاء من مراجعة أهم المهارات النحوية وسيتم إرسال األوراق

المزيد من المعلومات

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ )) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع األسئلة بعد قراءتك * لنص الشعري بعنوان )أعطني الناي(

المزيد من المعلومات

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب ضمائر الكينونة lmak Zamirler - To Be 109 مالحظات هامة حول ضمائر الكينونة 1- في حال كان الحرف األخير لالسم حرف صوتي نضع حرف وقاية )y( بين الحرف األخير والحقة الضمير. 2- وجود الضمير المنفصل في بداية الجملة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx مخيم (Kalvudden) الداخلي الصيفي لعام ٢٠١٦ ما هو مخيم (Kalvudden) الصيفي الداخلي (Kalvudden) الصيفي الداخلي السباحة وقضاء الوقت مع ا صدقاء ولعب آرة القدم والخروج في نزهات وصيد يمكنك لدينا في مخيم ا سماك

المزيد من المعلومات

عبارات الحملة

عبارات الحملة عبارات الحملة مالحظة هامة: لقد قمنا بتقسيم العبارات ال 12 املختارة إىل مجموعات ليك تختار منها صفحة العبارة التي تناسبك لطباعتها اعتاد ا عىل الشخص الذي سيتصور حامال اللوحة يف حال كان ذو متالزمة داون لوحده

المزيد من المعلومات

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية

المزيد من المعلومات

دفرتالأطفال

دفرتالأطفال دفرتالأطفال مرحبا! ما ا سمك ا سمي غزالة و ساروق احلديد هو بيتي. دعني اأريك املكان. هل تذكر القطع التي شاهدتها يف فيلم 'اأ سرار ساروق احلديد' سوف نكت شف املزيد عن هذه القطع. إابحث عن القطعة املمي زة - سوف

المزيد من المعلومات

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı s

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı s T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

المزيد من المعلومات

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب الضمائر املبهمة أو املسترتة 369 الضمائر المبهمة هي التي ال تدل على اسم معين أو محدد.وتحل محل أسماء غير معينة. وتعد هذه الضمائر صفة غير معينة لما بعدها.وكثير من الضمائر المبهمة ي ستخدم بعد اتصال الحقة المضاف

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد 12 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 93 )اكتوبر ديسمرب )1122 Alienation and Death in the Works of Turkish Poet Diya Osman Saba Ahmed Abdallah Negm Abstract أمحد عبد اهلل جنم Careful consideration of the Poetry

المزيد من المعلومات

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss. 85-105 التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة خطوات هامة نحو تفعيل عناصر التعليم اإلسالمي Mohammed

المزيد من المعلومات

ملخص التقرير السنوي turkey.indd

ملخص التقرير السنوي turkey.indd تقرير ملخ ص حول االعتقاالت وأوضاع األ سرى خالل العام 2017 عام تشريع الجرائم اإلسرائيلية بحق األسرى إعداد مركز أسرى فلسطين للدراسات و حملة تضامن الدولية يناير 2018 عام تشريع الجراي م ا سراي يلية بحق ا

المزيد من المعلومات

SEKİZ DERSTE ELİF BA

SEKİZ DERSTE ELİF BA SEKİZ DERSTE ELİF BA YAZ KURSLARI İÇİN 01 EYLÜL 2017 KARAPINAR BELDESİ MERKEZ CAMİİ ÇAYCUMA/ZONGULDAK DERS 1 HAREKELER ب ت ث ن ي ب ب ب ت ت ب ث ن ين ب ت ث ت ث ن ث ن ن ي ب ي ب ت ب تيث ت ثين ث ين ن يب ي

المزيد من المعلومات

İçindekiler الصفحات عنوان البحث اسم الباحث م د. عر س نصر الد ن )الجزائر ) 1 Dr. Arîs Nasruddîn د. هاد ة ح اوي 2 )الجزائر( Dr. Hâdiye Yahyâvî د. صابر ن

İçindekiler الصفحات عنوان البحث اسم الباحث م د. عر س نصر الد ن )الجزائر ) 1 Dr. Arîs Nasruddîn د. هاد ة ح اوي 2 )الجزائر( Dr. Hâdiye Yahyâvî د. صابر ن İçindekiler الصفحات عنوان البحث اسم الباحث م د. عر س نصر الد ن )الجزائر ) 1 Dr. Arîs Nasruddîn د. هاد ة ح اوي 2 Dr. Hâdiye Yahyâvî د. صابر ن عوض حسن سالمة 3 حس ن )السعود ة( Dr. Sâbirîn Avz Hasan selâme

المزيد من المعلومات

التقديم الإلكتروني

التقديم الإلكتروني فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(

المزيد من المعلومات

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing مجمع سكني متكامل يوفر جميع الخدمات والحياة العرصية والرفاهية الوحدات السكنية تحت اإلنشاء هو برنامج يتيح متلك الوحدات السكنية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء

المزيد من المعلومات

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها من حواسة هو االتصال: A. الجمعي B.

المزيد من المعلومات

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: اسم الطالب: _ ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار 2122 21 ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: العصفورتان والر يح جميلتان العرب ب ال د إحدى في كانت

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع وتجربته وفي النهاية ستجدون روابط المثال مع شرح فيديو

المزيد من المعلومات

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د ملتقي التوظيف الثاني - جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د/ مهدي عبدالجواد عبدالقادر رابطة الخريجين: أ.د/ آمال أنيس مهدي )رئيس مجلس اإلدارة( كلمة

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

Natural Resources

Natural Resources مغامرات في مجال الطاقة تمسك بقبعتك! إنه يبدأ مع جزيرة... Source: https://www.google.com ... على الجانب اآلخر من المحيط األطلسي Source: https://www.google.com الجزيرة تقع في وسط بحر كاتيغات في الدنمارك.

المزيد من المعلومات

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı /

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı / Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı / Ticaret : تاريخ فتح الحساب / Tarihi Hesap Açılış :رمز

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية 30-28 آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية يعقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الدورة الثانية من مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية. وهو مؤمتر أكادميي

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا تقرير نشاطات منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية أربيل تقرير نشاطات المنظمة لسنة 5102 ط- المعلومات العامة : اجازة المنظمة الصادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد الرقم ) 0132721 ( بتاريخ -2-9,5105

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام الفرقة 42 79 36 39 42 69 69 62 65 69 45 46 53 46 43 54 9 1 131 117 1 95 16 142 139 1 1 138 17 143 11 64 142 1 124 55 56 51 63 55 58 ابتسام كميل جوهر غبلاير اب ارهيم على اب ارهيم مصطفى احمد باتع عبد الحكيم

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

عربي English français türk HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili

عربي English français türk   HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili عربي English français türk www.ultimate-sa.com HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili Herhangi Bir Proje Temelleri: para, fikir ve insandır. İnsan, para ve fikir sağlayacısı, aynı zamanda proje yöneticisidir.

المزيد من المعلومات

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc جامعة فيلادلفيا الكلي ة: الا داب والفنون القسم: التصميم الجرافيكي الفصل:الاول من العام الجامعي 2010/2009 المادة: النقد الفني مستوى المادة: الرابع موعد المحاضرة: نر ) 9:458:15 ( خطة تدريس المادة Course

المزيد من المعلومات

2.3 ألعاب احتامل ستلعبون يف هذه الفع الي ة ألعاب احتامل بأزواج وستحل لونها. مالحظة: يجب أن يكون معكم يف هذه الفع الي ة زوج من مكع بات الل عب )حجارة ال

2.3 ألعاب احتامل ستلعبون يف هذه الفع الي ة ألعاب احتامل بأزواج وستحل لونها. مالحظة: يجب أن يكون معكم يف هذه الفع الي ة زوج من مكع بات الل عب )حجارة ال . ألعاب احتامل ستلعبون يف هذه الفع الي ة ألعاب احتامل بأزواج وستحل لونها. مالحظة: يجب أن يكون معكم يف هذه الفع الي ة زوج من مكع بات الل عب )حجارة الن د(. ميكنكم أيض ا أن تتوج هوا إىل مواقع تقوم مبحاكاة

المزيد من المعلومات

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الرابعة نظرية المترجمات / الفصل الدراسي االول - العام

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة

المزيد من المعلومات

مقياس تايلور للقلق صفحة 1 أ.ماجدة الشهري أ.نوف الشريم

مقياس تايلور للقلق صفحة 1 أ.ماجدة الشهري أ.نوف الشريم مقياس تايلور للقلق صفحة 1 ا 3 مقياس تايلور للقلق إعداد/ د. جانيت تايلور تعريف قلق: يعرف قلق بأنه )انفع مركب من خوف وتوقع شر وخطر أو عقاب(. نبذه عن املقياس: مشتت ق متتن ار متتار ميللتتوتا للشخعتتيا ه عتتدد

المزيد من المعلومات

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-

المزيد من المعلومات

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب ) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول انديشه اتحاد اسالم در ميان مسلمانان قفقاز جنوبي )0781-0291( Email: A.forughi@ltr.ui.ac.ir Email: ghaffarabdollahi@yahoo.com - 1 دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان - 2 استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

المزيد من المعلومات

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

النشر في مجلات ال ISI

النشر في مجلات ال ISI النشر في مجالت ال ISI د. ريم العبيكان 1440 ه /6 /20 املوافق 2019 م /2 /25 لماذا ين ر ش الباحث ي ف مجالت ال ISI نشر نتائج البحث على نطاق واسع.. ووصول البحث لعدد كبير من املهتمين باملجال )املؤشر: معامل تأثير

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 تصميم السيرة الذاتية كصفحات الويب د. احمد عادل اسماعيل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعليم المستمر. WWW.Dr-Ahmed.Info Info@Dr-Ahmed.Info -------------- المرجع: www.support.office.com اهداف المحاضرة

المزيد من المعلومات

Bevolkingsonderzoek Darmkanker uitnodiging Arabisch

Bevolkingsonderzoek Darmkanker uitnodiging Arabisch الفحص العام لرسطان القولون دعوة ماذا يستتبع الفحص العام نفحص من خالل الفحص العام لرسطان القولون ما إذا وجد الدم يف الرباز )الغائط(. قد يرجع سبب وجود الدم يف الرباز إىل السالئل ورسطان القولون. تقوم يف البيت

المزيد من المعلومات

نـمو المتعلم

نـمو المتعلم ا مل ح ا ض ر ة ا خل ا م س ة: من و ا مل ت ع ل م. ا ل و ه ي ب أ. ن ع ي م ة ذ ل ك م ن ا ل ه د ف م ا ا ل ن م و ن ف س ب د ر ا س ة ع ل م ن ه ت م مل ا ذ ا ا ل ن م و ن ف س د ر ا س ة ع ل م م ن ا ل ه د ف ت ك م ن

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 2 األشكال الثالثية األبعاد 4 الف ص ل السادس 5 6 ن 2 : املئ الجدول بالرقم المناسب عدد أضالع القاعدة 4 ن 3 8 عدد أحرف المجس م 6 كانت إذا قاعدة الهرم مثلثة الشكل ذ فكم عدد أضالعها كم حرف ا كانت إذا للهرم

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات

نموذج توصيف مقرر دراسي

نموذج توصيف مقرر دراسي التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : اسم ورمز املقرر الدراسي عدد الساعات املعتمدة اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل) 2500 ( ساعتان أجماد سعود بن

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

ما هو المورفين (الممتد المفعول) ؟

ما هو  المورفين (الممتد المفعول) ؟ Montelukast ما هو( ) Singulair مونتيلوكاست هو مضاد لمستقبالت الليكوترين, يمنع انقباض القصبات الهوائية ويحسن من األعراض الرئيسية لمرض الربو)السعال صعوبة وضيق التنفس(. دواعي االستعمال للبالغين واألطفال الوقاية

المزيد من المعلومات

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

منحهما جائزة الوسام الذهبي لإلنجاز: - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Table of Content الوسام الذهبي لعدنان وعادل القص ار في

المزيد من المعلومات

طور المضغة

طور المضغة طىر المضغة ف خ ل ق ن ب ال ع ل ق ة م ض غ ة أد/ حنف محمىد مذبىل عضى الهيئة العبلمية لإلعجبز العلم ف القرآن والسنة يتم التحول سريع ا من علقة إلى مضغة خالل يومين )من اليوم 24 إلى اليوم 26( لهذا وصف القرآن

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب... 13 1 خطوات التقديم للمساعدة المادية قبل البدء باستخدام البرنامج الرجاء:

المزيد من المعلومات

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 Saudi Culture Gr.4 راجعة اجتاعيات للصف الرابع االبتدائي 1 /الئي الجدول با يناسب ناخ كة الكرة )صيفا شتاء(ن

المزيد من المعلومات

الأول في السي شارب((c#للمبتدائين

الأول في السي شارب((c#للمبتدائين شباب التنميه والبداع : امحد ياسني شلش ذ د الدرس األول: فتح فيوجل ستوديو وشرحه 2012 1 -هذا هوه البرنامج نقوم بفتحه نسخه 2012 فيوجل استوديو new )نضغط علي - 2 اي مشروع جديد( project المتبنأ هذه لغه فيوجل

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

A GRUBU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI Adı-Soyadı: No: Öğrenim tü

A GRUBU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI Adı-Soyadı: No: Öğrenim tü A GRUBU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI Adı-Soyadı: No: Öğrenim türü: Şube: Sınav süresi 90 dakikadır... Başarılar 1.

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 تعريف الفيزياء الفيزياء في الحياة اليومية الفيزياء في القران المراجع من يدرس الفيزياء هل ترغب في معرفة كيف تعمل األشياء من حولنا مثل الكمبيوتر والليزر والصواريخ الفضائية وهل ترغب في إيجاد تفسير لما يدور

المزيد من المعلومات

untitled

untitled LAZIOSANITÀ AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA screening femminile الدليل الوردي للوقاية برنامج الفحص المبكر ) (screening للسرطانات الا نثوية الوقاية من سرطان عنق الرحم ا ل النساء ما بين 25 و 64 سنة يحق لهن عمل

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

تجربة السقوط الحر

تجربة السقوط الحر 1. أهداف التجربة: أهداف التجربة: اهلدف األساسي يف هذه التجربة هو قياس مركب احلقل املغناطيسي املوازي لسطح األرض. إال أن هلذه التجربة توجد أهداف أخرى أهما: أ. التعرف على بعض قوانني املغناطيسية. ب. التعرف

المزيد من المعلومات

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم في تا دية المعاني حدا له اختصاص ١ بتوفة خواص التراكيب

المزيد من المعلومات

دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai

دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati Twitter:@mohdmaskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai Twitter:@alisibai المقدمة : العديد منكم يتعرض إلى حالة من الصدمة

المزيد من المعلومات

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد الدولي الرسمية للعبة كرة السلة صالحة لجميع حاالت اللعب التي لم تذكر بشكل صريح في قواعد لعبة كرة السلة 3 3 املادة 0. امللعب و الكرة:

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

Microsoft Word - dériv sc maths.doc الاشتقاق تطبيقاته دراسة الدال الثانية سلك بكالريا ع ف ع ح أ - الاشتقاق في نقطة- الدالة المشتقة ( A أنشطة نشاط باستعمال التعريف ادرس اشتقاق الدالة في حدد العدد المشتق في إن جد ثم حدد معادلة المماس أ نصف

المزيد من المعلومات

Reasons To Remain (Part 2): Determinants Of Idp Integration Into Host Communities In Iraq

Reasons To Remain (Part 2): Determinants Of Idp Integration Into Host Communities In Iraq املنظمة الدولية للهجرة يف العراق أسباب البقاء يف النزوح )الجزء 2(: مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق نبذة عن املنظمة الدولية للهجرة املنظمة الدولية للهجرة )IOM( هي وكالة األمم املتحدة

المزيد من المعلومات

االدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية مدرسة قرطبة الثانوية بنات أسرار احتراف التصميم فربما ال تستهين بهوايتك تفوق خبرة المحترفين أكتوبر 2018 اعداد ا

االدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية مدرسة قرطبة الثانوية بنات أسرار احتراف التصميم فربما ال تستهين بهوايتك تفوق خبرة المحترفين أكتوبر 2018 اعداد ا االدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية مدرسة قرطبة الثانوية بنات أسرار احتراف التصميم فربما ال تستهين بهوايتك تفوق خبرة المحترفين أكتوبر 2018 اعداد المعلمة إيمان محمود قسم الحاسوب قد يبدو للكثير من هواة

المزيد من المعلومات

استكشاف أهداف التنمية املستدامة تدريب متهيدي ألهداف التنمية املستدامة للشباب حقيبة األنشطة - الدليل برنامــــج الشبــــــــاب

استكشاف أهداف التنمية املستدامة تدريب متهيدي ألهداف التنمية املستدامة للشباب حقيبة األنشطة - الدليل برنامــــج الشبــــــــاب استكشاف أهداف التنمية املستدامة تدريب متهيدي ألهداف التنمية املستدامة للشباب حقيبة األنشطة - الدليل برنامــــج الشبــــــــاب "إن جيلك ليس أكرب جيل من الشباب عرفه العامل عىل اإلطالق. أنتم أيضا الجيل األول

المزيد من المعلومات

م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدولي عية الس نة"ي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر ب

م ج ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدولي عية الس نةي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر ب م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU 16-17 Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدولي عية الس نة"ي 17-16 آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر برانمج BİRİNCİ GÜN 16 Mart 2019 Cumartesi اليوم األول

المزيد من المعلومات

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41 منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20D8D1EDDEC920CDD0DD20C7E1E1EDE4DFD32E646F63>

<4D F736F F D20D8D1EDDEC920CDD0DD20C7E1E1EDE4DFD32E646F63> بسم االله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته تم تحميل هذا الكتاب من موقع آتب الحاسب العربية www.cb4a.com للمزيد من الكتب في جميع مجالات الحاسب تفضلوا بزيارتنا في البدایة ستحتاج إلى قرص Hiren's

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات