أ ظس ظإؼ ن خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ خ ظ ظ ٠ خض خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل)ز ٠ د ١ ( د ص ط ال ع دء زوغ خ ش وؽ خؼ

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "أ ظس ظإؼ ن خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ خ ظ ظ ٠ خض خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل)ز ٠ د ١ ( د ص ط ال ع دء زوغ خ ش وؽ خؼ"

النسخ

1 أ ظس ظإؼ ن خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ خ ظ ظ ٠ خض خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل)ز ٠ د ١ ( د ص ط ال ع دء زوغ خ ش وؽ خؼب ىزص مظى ه ي ص د ٣ خ ع ز ص خإل ال ص ز ظ خ ص خ و ز ص ىف ص خ ع ز ص وشحى ١ خ ع جبد وص هالء خ ٢ خإل ال ص خغب ى ص د ز ٣ ى خ يبص خ ع ف : ظ خ ص خ و ز ص وشحى ١ خ ع جبد وص هالء خ ٢ خإل ال ص خغب ى ص د ٧ / ص خ ع ز ص خ عظ ك زإطد ص خ د ص

2 ب ظشه خ سدلؽص ؤ ١ ٥ ٧ خ د ص ٣ ع فص ٧ ٢ ه ٠ هد زد ٤ وب خ ؼسط يف و ط الل ؤهند ٣ ع فص ٢ ظ ؤو ب ٣ عمد ؤو ده ش خ عىض خ و ز هد ؤو زوؼهد ه ٥ خ د ص و خ شهديش خ يت لظ ط ه ه ٠ د خ سدلؽص زدؿ عد ١ م. ٧ د ز ن خألو 63 ي ٠ س ن 2261 خ سدلؽص ٣ ى خ يبص خعبد و :

3 ج خؼبش ن ىخ ص خ ٣ ى خ يبص خ د سص ٢ خؼب ص خ د ص ه خإلؿالم زو خ ع خظ ف ص ظس "ظإؼ ن : زدؼبىػىم ض/ خ ع ف : يف خ خ هش خغبدي خ ظ ظال ربظ عظو خعب ٠ ده خإل ع ٠ دم خإلطاللدض ب خء وزو )ز ٠ د ١ (" يبين ل ٢ خ ش ه دبوه خ و ز ص خ ص ظو خ و ٠ ص خ ش وؽ خ عى ط خؼب ى ش خ د ص ؤ ١ ه خؼبش ن كب ٢ ٣ ٤٠ د شص. ظ يبهد طد ف خ د ص وؤ ١ خؼب ىزص ٧ 6301 د خألو 22 ز ن ي ٠ س ن خألو خؼبش خ ؽد ل خؼبش

4 د خهع ٠ دي خ د ص ٥ ٧ خ د ص خ و ٠ ص خؼب ص ٢ خ د سص: ٣ ى خ يبص خ ع ف : د ١ ه ٤ ىخهند "ظإؼ ن خ ع خظ ف ص ظس خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظال خ ظ خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبين )ز ٠ د ١ (." ٣ د شعهد عب ٤ ص خؼب ٤ د شص ص خ ع ز ص وشاو ١ خ ع جبد وص هالء خ ٢ خإل ال ص خغب ى ص د يف خ ى خإل ٤ د ١ خ عد ه 21 د 2268 خؼبىخ عد ه 1 ر ٧ 6301 ط ال ع دء زوغ خ ش وؽ خؼب ىزص مظى ه ي ص د ٣ خ ع ز ص خإل ال ص ز خ ص خ و ز ص ىف ص خ ع ز ص وشحى ١ خ ع جبد وص هالء خ ٢ خإل ال ص خغب ى ص د. ظ عب ٤ ص خؼب ٤ د شص:. ظ ٦.ب. خ ج ص : خ عىى ضب د ) ( ) (.. خ ظ ن ص : خ عى ش يت هدجشص ود.ؤى.. ؤى. ) ( خؼب ٤ د ش خألو : خ عى خ ٣ و ٧ دي ٤ ك ) (.. خؼب ٤ د شص خ ؽد ٣ ىص : خ عى ش يت هدجشص ود.ؤى. ) ( خؼبش خألو : خ عى خغبدؾ هس خؼبو و.بي. خؼبش خ ؽد ل : خ و عى ؿب ٠ ى ض.ؤى..ؤى. ) ( د 21 د / خ و ٠ ر ٧ ؤى. خ عى خغبدؾ ؿب ٠ ؤ ي. خ عىك : د

5 ه ٠ ص خ ع ٠ ه ز خهلل خ ضب ٢ خ ل خغب ٠ هلل خ و خإل ٣ د ١ يف ؤل ٢ ظ ى ل وه خإل ٣ د ١ دمل و ؤشه ؤ ١ ال ب ٦ بال خهلل وؤشه ؤ ١ ؿب ٠ ى خهلل. وزو إ ٣ د ؤش خهلل خ ش خ ؤيخ ين خ ظمص وخ عى وخؽب خ ص وخؼبو ص وخ ه لىت سب ٤ ط ٢ بهندء عدزص ٥ ٧ خ د ص خ و ٠ ص خ س ص ش ؽ ٢ خ ش وؽ خؼب ىزص مظى ه د ٣ خ ع ز ص خإل ال ص يف ص خ ع ز ص ظ خ ص خ و ز ص جبد وص هالء خ ٢ خإل ال ص خغب ى ص د. وخهط خ سدلؽص ش الض ؽ نش يف عدزص ٥ ٧ خ د ص ٢ ز ؼ وو ص بع خأل ىخ خ عدم خ سدلؽص يف ودعبعهد لىت خ ٣ عهط عدزص ٥ ٧ خ د ص زدعبىيش. و خ وي خ سدلؽص ؤ ١ ؤ خ ش خعب ه خؼب ده ٢ وخؼبش ن وخؼبشفو ن ٤ ه : 6. ىخ خ يب ن )ز ٧ د ١ خ ٢ و ص( خ ٢ ز د ل ظ ز ص ل ٤ ص طدغبص ٤ ط بيل ٢ خ ش و ش ؿد عه ٠ د ه بسبد ي خ يت وؤ إ خهلل ؤ ١ ه ٠ نبد ويب ؽب ٠ د خ ظمص وخ ود ص. 2. خحملع خأل عد خ عى د سسد.ؤ. د وص هالء خ ٢ خإل ال ص خغب ى ص خ ز ه ٥ يف س ظ ٥ ٧ خعبد وص. ه

6 و خحملع خ عى خعبد ؿب ٠ ؤ..ؤى. ه ٠ ص خ ع ز ص.0 وشحى ١ خ ع ز هىي ٥ وؤ د ٥ يف ظى ٦ ص خ ع ز ص جبد وص هالء خ ٢ خإل ال ص خغب ى ص د. 3. خحملع خ عى ضب د.ظ ٦.ب. ج ظ خ ص خ و ز ص وخ عى ش يت هدجشص ود.ز. خغبدؾ هس خؼبو 2. خ عى و وؤ ش ل,وخؼبش خ ؽد ل خ عى.بي. خؼبش خألو خ ده ل.ؤى..ؤى. ض ؿب ٠ ى خ يل خ و ٤ د ص وخؼبالللدض خ ٠ ص. ونبد ز ال ه نبد وخش خ ه ٠ د لىت خ ٣ عه ط ٢ عدزص ٥ ٧ خ د ص وه خهلل ؤ ١ ع ٣ و ٠ ص ه ه ٠ د ب ١ شدء خهلل. 1. خأل دظ ش وخؼب ن خ ٢ ز ىخ هىي ٧ وؿد دهت يف ظ ص د ه ٤ ٢ ؤ د ٤ خؼب ل ص خإلزع خج ص بىل خؼب ل ص خعبد و ص. 1. صب ن خألط دء ٢ ؿالذ ص خ ع ز ص زى ٦ ودص وخ الذ خ و ٢ ٢ خ دض خألو ي زى ٦ هد خ ٢ ؤ ويل دبد به خي ٥ ٧ خ د ص. ه ٢ ٢ ؤ د وآ خء يف 8. وؤش ؤ ؼد ؽ نخ بىل ؤط دت يف ز يت خ ٢ ظ دج و ل يف خ عدزص خ د ص. 1. وال ؤ ٣ ؤ ؼد ؤ ١ ؤ خ ش خعب الج وؤط دج ٢ ظ خ ص خ و ز ص.2260 و

7 ز وال ؤ ٣ ؤ ؼد ؤ ١ ؤ خ ش خعب الج وؤط دج يت هدجشص.62 ٧..66 و ظ ص وال ؤ ٣ ؤ ؼد ؤ ١ ؤ خ ش خعب. ق. أل ١ ظ ده ل ه ٢ خ عدزص خ د ص. بىل ؤويت خ ظ خغبدي هش يف خؼبوه خ ش ه ل ٢ خ د ص. خأل عد وخأل عد ش و يبد ل أل ٣ ع ده و ل يف وؤو نخ ب ل ال ؤ ى زو عدزص ٥ ٧ خ د ص بال ؤ ١ ظ ى ١ ؽبد ٤ وص و ديش وهى ٣ د ز ن ي خ خء هب ٥ خ د ص و إ خهلل خ عى وخؽب خ ص يف ظ ظ ر ٥ ٧ خ د ص آ ن د ذ خ ودؼب ن. ٧ د ز ن خألو 63 ي ٠ س ن 2261 خ سدلؽص ٣ ى خ ٠ ص خعبد و : ز

8 ح ؿبعى دض خ د ص ط مص خؼبىػىم خ عظ ك زإطد ص خ د ص... ىخ ص خؼبش ن... خإلهع ٠ دي ه خ د ص... ٠ ص خ ع ٠ ه... ؿبعى دض خ د ص... ذب خ سمػ... ؤ ذ ؾ ي ٥ ق : خؼب ص خ سدذ خألو 6 : و ص خ سمػ... خ ظ خألو 0 : ش الض خ سمػ... خ ظ خ ؽد ل : خ ع خ ظ خ ؽد ػ 3 : ظىػ ك ود ل خؼبىػىم... خ ظ خ خزن 2 : ؤ ٧ خ خ سمػ و ىخج ٥... خ ظ خػبد 1 : ؤ د ظ ظ ر خ د ص... خ ظ خ دي : خ خ ص خؼب عس ص خ سدذ خ ؽد ل... 1 : ظو خ دض خ ظ خألو : ب ع خظ ف ص خ عو...60 خ ظ خ ؽد ل : ٣ عدجؿ ظو خ ظ خ ؽد ػ : خإل ع ٠ دم... خ ظ خ خزن 61 ح

9 ط : ؿ ص خ سمػ خ و ٠ خ سدذ خ ؽد ػ 26 : ؤ ٣ ىخم خ سمػ... خ ظ خألو 26 : د ١ خ سمػ... خ ظ خ ؽد ل 22 : ٤ هؿ خ سمػ... خ ظ خ ؽد ػ 22 : خجمل ٠ ىم خ وخ و ٤ ص... خ ظ خ خزن 23 : ظظ ٠ خ سمػ... خ ظ خػبد : ب خءض خ سمػ خ ظ خ دي : ؤيوخض صبن خ س د ٣ دض... خ ظ خ دزن 21 : ؿ ص صبن خ س د ٣ دض خ ظ خ ؽد ٢ : ظ ٤ ص ودعبص خ س د ٣ دض ورب ىخي خ سمػ...28 خ ظ خ عد ن خ سدذ خ خزن : ٣ عدجؿ خ سمػ وخؼب ٤ د شص : حملص ه ٢ خؼب ص خ ود ص يف وه خ ش ه خغب ٢ يبد ل.. 00 خ ظ خألو : ظى ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظال خ ظ خغبدي خ ظ خ ؽد ل خ ش ه ل ٢ خؼب ص خ ود ص دبوه هش 02 يبد ل... : خ عى خ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده خ خ يف خ ظ خ ؽد ػ ظو خ ص خ و ز ص خ ظ خغبدي هش ص هد ص 01 خ ش ه ل ٢ يبد ل : ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظال خ ظ خغبدي خ ظ خ خزن ز و ١ خ عى خ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده هش خ ش ه ل ٢ يبد ل دبوه : ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظال خ ظ خغبدي هش خ ظ خػبد زد عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل ط

10 ي : ظإؼ ن ظس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو خ ظ خ دي ربظ خ عال خ ظ خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل )ز ٠ د ١ ( خ ظ خ دزن : سدلؽص خ سدذ خػبد : خػبدسبص خ ظ خألو : خػبالطدض... خ ظ خ ؽد ل : خؼب ع خلدض... خؼب خن :... خؼبالل ي

11 ك ي ع خعب خو : و 3.6 خؼبو ز د ٣ دض زدؼب ص خ ود ص خ ش ه ل ٢ يبد ل يف 2268/2261 : و 3.2 ك و خؼبعو ٠ ن يف يبد ل خ ش ه ل ٢ وه : و 3.0 خؼب خ وخؽب د خال د ص خؼب ص خ ود ص يبد ل خ ش ه ل ٢ : و 3.3 خ الذ هد ص ص خ عو ص ه ٢ ز د ٣ دض : و 3.2 ه ٢ ز د ٣ دض ص خ عو ص خ د سص هد ص : و 3.1 خإللظدء خ ىط : و 3.1 ب ع خظ ف ص ز ن عال خ و ز ص ؿبديؼص هد ش حص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ( pre-test ( : و 3.8 طى ش خ خ س د ل ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ز ن عال ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده : و 3.1 خإللظدء خ ىط و 3.62: زد عى خ عال خ و ز ص ؿبديؼص هد ش حص ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده )post-test) و 3.66: خ ص خ و ز ص ٣ عدجؿ ظو طى ش خ خ س د ل خ عال زد عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده. ك

12 ل ذب خ سمػ خ ٣ : ى خ يبص خ ع ف : خؼبىػىم : ظإؼ ن ظـس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظال خ ظ خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبين (ز ٠ د )١ ٥ ٧ خ د ص ظسمػ ه " ٢ ظإؼ ن ظـس خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظال خ ظ خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبين (ز ٠ د.")١ خ د خؼبش الض يف ٧ خ خ سمػ.)6( : ٧ ظـى لظدج ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ي ظال خ ظ خغبدي هش زدؼب ص خ ود ص يف وه خ ش ه ل ٢ يبد ل (.)2 ب عو ٠ د ب ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده يف ظو خ ص خ و ز ص ه ظال خ ظ خغبدي هش زدؼب ص خ ود ص يف وه خ ش ه ل ٢ يبد ل ( ٤٧ ٧.)0 د ظإؼ ن ظـس خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده يف ظو خ ص خ و ز ص ه ظال خ ظ خغبدي هش زدؼب ص خ ود ص يف وه خ ش ه ل ٢ يبد ل. خ د ؤ ٧ خ خ سمػ ه.)6 : عى ن خ ١ ى ٥ ٧ ١ خ د ص ـن وـ دض وظربم ظ ن ٠ و ٠ ن يف ؾبد ظو خ ص خ و ز ص وخ عال خ ٢ و ١ ه ظو عه خ و ز ص ه ٠ ى د و وظىطد ظال خ ظ خغبدي هش خ ش ه ل ٢ يبد ل.)2. عى ن ؤ ؼد ؤ ١ ظ ى ١ خ ى ص وـدزد و خءش خؼبىخي ه خأل خ د ت يب ٢ ه خحملعىي وظـس ص يف خ ل و خؼب ٤ د سص.)0. ع حبػ شىظ د ٠ شك خؼبو سب ٢ و ى يف خ عى خ ٥ ٧ خال ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده ه خ عو حب ػ يب ٢ رب خأل ٧ خ خؼبعى وص. خجمل ٠ ىم خ يف ٧ خ خ سمػ خ ٢ دجص ظ ٠ خ وظ ى ١ ه ي ٥ طب ص و عى ١ ظ ٠ خ, ع ى ١ خ و ٤ ص خ ٠٤ ى ـ ص يف ٧ خ خ سمػ ظال يف خ ظ خغبدي هش زدؼب ص خ ود ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. وخ د ٧ خ خ سمػ خ ي عى خ سدلؽص هى خ سمػ خ ىط. زـ ص خ سمػ خ عف يب. وخ د ربظ ظال خ ظ خغبدي هش زدؼب ص خ ود ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. س ظـس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ـ. وزو ظـس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ـ ـ خ. ز ٤ دء ه ٣ عدجؿ خغب دذ خ خ سدلؽص ٣ ع فص t ل دذ و 2,22 ٧ و t ـ و و ٧ ٢ ٧ خ ٣ عدجؿ ع ٤ عؿ ؤ ٧ ١ خ t ل دذ t ـ و, , = خ هبى إل ع ٤ سدؽ H2 خي و Ha سى. د سدلػ ع ٤ عؿ ؤ ١ ػ دض يف ٧ خ خ سمػ سى أل ٤٧ ١ د ظإؼ ن ز ن ظـس ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ن ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ي ظال خ ظ خغبدي هش زد خؼب ص دبوه خ ود ص ل خ ش ه ل ٢ يبد ل (ز ٠ د.)١

13 1 خ سدذ خألو خؼب ص خ ظ خألو : و ص خ سمػ خ ص ٧ آ ص خ عم غ وخ عىخط يف خغب دش خ ى ص. ب د ز ن خ شىض و ن ٥ ؤو ز ن خ شىض وخجملع ٠ ن ؤو ز ن خجملع ٠ ن وخ ى خؼبو ن. و عو يو ٧ د يف ه ٠ ص خ ع دذ خؼبو ص ىخء ٠ د عو خ ول ص ؤو خ ص ؤو خ و ٠ ص ؤو ن ٧ د. جبىخ ٣ ر خ و ى و ٤ ض خ د ٣ ى ١ 22 هد 2220 خؼبعو ز ٤ لد خ عو خ ىؿين ه خ ١ خ عو ٧ ى ه بؾ ووخه ػب ى ٢ خ عو وه ٠ ص خ عو حب ػ ى ١ خؼبعو ٠ ى ١ ز ٤ شدؽ دي ٢ ه ظى ب د ٣ دض خغبظى ه ىش ول ص خ ٤ ص وػسؾ خ ٤ وخ شىظ ص وخ دء وخؼبىخ وخؼبهد خض خؼب ىزص ؼال ه ٢ خ ٤ س 6 ٦ ٣ وخجملع ٠ ن وآال ص وخ و ص. وخ ع ٢ خ عو خ ظعؼ ٦٤٠ خ عش ودض خؼب ى ش ؤهال ٥ هبر ه ٦٠ ورب ٦ زىخ ص ظى ٤٠ د ٧ ؿ خ خ ص. أل زب ؾ وظى وظ ٤ يف خ ه ٠ ص ظو ٠ ص هبر خ ١ ع ىض يف هند ص خؼبد عى ب د ٣ دض ؿ لىت ظسك ال ٢ خاليبد ١ وخ ع ىي وخألوال خ ٤ س ص وخإل ٣ د ١ طم ص وخؼب ع ديش وخؼب ٤ ف ش و ن ٧ د. و ي خ عو ؤ ؼد يف خ خ ١ خ ل ز سر ٧ خ خ عو ٧ ى يف خ ىخ ن زد ي خالنب ص 2 و ىط ز ٦ زش ش ٠ د ٧ ى و ي يف خ خ ١ خ ل ى ٥ خ عىزص ]1[ خ ص 622: 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 0222 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikutip dari accassed 8 februari خ آ ١ وخ ع صبص )عنت, 2262(. 1

14 جبىخ ٣ ر عو ٠ د ىخء خ و ه خغبظى ه ٠ ص يف ج يو و عو خ ١ خ و ه خغبظى يف ٤ د و ٤ س ن ٧ د ؤو خ و ٠ ص ؤو خ ص ؤو خ ول ص خ و ى و ٠ ص. خ س ٧ خ ٢ ش حد ى ١ يف ظ ٠ هد ع خ يت خال ٣ شص ؤو خالل خغ ٢ ص خ خ ص ٥ ٧ و د 0 سب ن بىل خ عو ه ٠ ص وهت و دج. ه ش ؤو ؤ ٣ ىخم وزة عى خ خؼبىؾ خؽب ؼبد خ ؤ سدذ ه ش ٤٧ د خال هص. خ ىال دض ٢ خؼبعى وص خ دءش رب ٢ خ عال خ ٧ ى بغبدلد خأل ؽ خ سر ٢ وخل ش ظبوىخ. د ٣ د ١ بىل يب ى ١ خ عال ول 3 خال ع ٠ دم. ه خ عال ش خغب ػ عىي خؼبو ٠ ن س ٢ خ هص و يف وخ دءش وخ ود ص خ د ١ ؿ ه خ عو خ ع خظ ف ص خ عى خ ة عو ٠ د ه دي ش خ هىي ػ ٧ د وط خ يت خؼب ص ى ١ خ ١ و ٤ س خأل ٧ خ. ورب خؼبعو ٠ ن وش ؽ و ٤ ص ىخي وظ ؿب ي ع خأل ٣ ر خ عو خ ع خظ ف ص رب رب يف ٠ و خؽب و ع ٠ ؽ زد و. خوع د ٧ د مت خ ع خظ ف ص وخ عى خ خ عو ٠ ن وخ عو. ع ود ص خ ع خظ ف ص وػن ٧ ى خؼب يف خ عو ٢ خ ع وخ خ ٤ شؾ خ عو ؤ د ر ٢ وبل خعب ٠ ده خال ع ٠ دم ب ع خظ ف ص ؿ ص خؼبا وبدو ه ٤ د خ ٦٣ هد د خؼب ص هش خغبدي خ ظ ه ظس وبدو خ ١ و ى ال. خ خ و زص ظ ٠ خض ظو ه ظاؼ ى خ ص ٥ ٧ ٧ مث إل ٣ د ش بيخ ش يف ود ص د ٣ ط ب خ د ظو خ و ز ص خ ص يف خؼب عى ص خال ع خظ ف ص خ ١ ظله هش. خغبدي خ ظ وخال ٣ شص خ عو فب ص. ظوعرب ىػىهدض ظو مل الل و ط يف خ و ز ص خؼبىخػ ن ؤ ١ خؼبعى ن و ٢ ظظى خض ظ ن ويب ٤ ه خ عو ه ٠ ص يف خ عال يب ٤ ى ١ خ ٢ ظ ٠ خض دبشد ص خ ١ يب ٢ خعب ٠ ده خال ع ٠ دم خ ع خظ ف ص د ١ خ عديل خ و ز ص. خ ص ىخػ ن زشد ١ خ عال ص. 2221(, ط, ي ٢ ض. )د ظد: ٠ س ف ١, ع ي ن ؤ, ز ٢٤ 3 2. ص. 2222(, ٤, ) فد ظد: ؤ ع, ٠ س ف ١ ع خظ ي 626 ن ٣ ي ؤ ع رب ٢,

15 3 ظ ده خؼبو ٠ ن يف يه ٣ عدجؿ ظو ظ ٠ خض ع دز د ١ ن رب ؤ ٧ خ خ عو. خ ع ٤ دي بىل حبػ خ و ٠ خ ـس خؼبوىن "ظإؼ ن ظـس خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل". خ ظ خ ؽد ل : ش الض خ سمػ ز ٤ دء ه وط خؼبش الض خ يت وط عهد خ دظسص ٢ ٠ ط د ص زوغ ش الض خ سمػ ه د :.6 ظـى لظدج خ ص خ و ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل ز و ١ ب عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده.2 ب عو ٠ د ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل ٤٧ ٧.0 د ظإؼ ن ظـس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل خ ظ خ ؽد ػ : خإل ع خع يف ٥ ٧ خ ػ ص خ سدلؽص ى خإلـدزدض ز ٠٤ د ه خؼبش الض خ يت مت ٧ د ؤهال.٥ ؤ د خ ػ ص يف ٥ ٧ خ خ ص : ٧ ٤٧ : Ha د ظإؼ ن ظـس ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده يف ن خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. : Ho ال ظإؼ ن ؿ ص خ خ خ ص خ و ز ص يف ن ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ي يف ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. ؤي ر ه ٧ خ خ و ٤ ىخ ١ خ عال عو و ٧ ن زد عى خ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم بىل ٥ ٧ خعب ٠ ده و ٢ خؼبعى ن خ ١ ى ٤٧ ١ د ظإؼ ن الل ه خ خ و ٧ خ وظىطد يف ظو خ ص خ و ز ص.

16 4 خ ظ خ خزن: ظىػ ك وىن خؼبىػىم وهت خؼبع نخض خ عش ص حملد خ دم بىل و خ سدلؽ ن ؤ ؽ هى ٦ يف ه خؼبع نخض خ يت ع مظهد الل د. بهدء طى ش وخػمص ه ٢ خؼبع نخض خ يت ظاللق حب ػ وب غ ؤودء يف خ ع ن. خؼبع نخض خ عش ص دم يف ٥ ٧ خ خ ص ٧ خؼبس ٤ ص ؤي ٣ د ٥ خ ىال دض خؼبعم ش: ؤ.خؼبع ن خوع د (X) خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده ظو خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده زدهعسد ٧ د خ ص خ يت ظ عى اله خي خ عو خي وخ عو خي شىض د)ظ ٠ خض( ع ل خ عفدز ٦ /خال عفدزص/خ ى /يف خ و ى وخ و ى خ د ٣ ى ٣ ص خؼبا ٧ ص خ خهع ز ال ص خ رب ٦. ذ.خؼبع ن خ ٤ د دض (Y) ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص و د ٣ ط ٣ عدجؿ ظو ٧ خ ش خ يت لظ ه هد خ ي زو ه ٠ ص خ عو خ يت يب ٢ خ ١ ظو خؼبو ص وخ ه وخؼبهد خض وخؼبىخ خعب ش ع ن خ ى لىت ظسك ظ ٠ خض ؤ ؼ ٢ خ و ط ؼ. خ د ١ ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ٥ ٧ خ ي خ ع خغبظى ه ٦ زو ظو خ ص خ و ز ص. ٣ عدجؿ ظو ظ عى ٣ ع فص ٧ خإل عمد ١ خ ٤ هدج )post-test( ٢ ظ ٠ خض. خ ظ خػبد : خ خع خ سمػ و ىخج ٥ ؤوال: خ خع خ سمػ وخ ع ٧ ى خ ١ ع خ عىط بىل ش ء ىذ يف ش و شىض د ؽ ٧ خ خ ش ء خ هبو خ شىض خ د زدهع ٠ د ذبد ص خ يت عمط خ ه رب ش ء خ عإ يف ٥ ٧ خ خ ص خؼبا ن ؤ ؼد ؤ خع عم وخأل خع خ يت ظ خؼبا ٧ ى:

17 5 ؤ. ؼبو ص ظس ٣ عدجؿ خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ خ خ ص خ وس ص. ذ.ؼبو ص ص ب عو ٠ د ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده يف ظو خ ص خ و ز ص عظو ربظ خ خ ظ ٠ خض خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. ؾ. ؼبو ص ظإؼ ن ظس ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص. ؼد ٣ د: ىخج خ سمػ خاله ٠ د خ عفد ص ؤو خال ٣ شص خ يت ى هبد شىض زد عإ ىخج ٧ د ؤو دج هتد خػبدطص أل ٦٣ ٢ يو ١ دج ش و ىخج ش ء ٣ ى ز ٦ ؾ و خ وسػ يف ٤ د ه ٤ د ؤي ر و ن دج ش و ىخج ى ١ ٣ ىهد ١ و ٧ ىخج ش ٠ د ه ٠ ص و ىخج ش ٠ د ظس ص. و ٢ خ ١ خ عدذ يف و ط الل ٢ خ سمػ ه ٢ ؿ ن خ و ٤ ىخ ١ ؤهال ٥ و ٢ خ ىخػك خ ١ يب ٢ رب خ دز ص ال عى خ خ عد ص يف عدزص ٥ ٧ خ د ص. ىخج ش ٠ د ه ٠ ص ؤ. عى خ و يف خغب ى خؼبعو ٠ ص خ ص خ و ز ص ذ. ديش ئو ه ٠ ص يف ظى و دج خؼبعو ٠ ص ىخج ش ٠ د ظس ص ؤ. ىخج ش ب عدم ٤ ل ٠ د سدش ش عال ىىي خ وخ ن زد ع خؼبعو ٠ ص خ ص خ و ز ص أل ١ عى و دج ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده خي ه ٢ دظ ٢ سص ظ ٠ خض ذ. زة عى خ و دج د خي ه ٢ زش ٠ ى عى ن ظ ٠ خض بقبد خ أ ٠ د عو خؼبديش ي بيخ ش بىل ظ ٠ خض ؾ. و ىخج ش وظإؼ ن ب عو ٠ د ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده.6.2 ي. ب عدم عى ىخج ش ز ديش خ ٤ عدجؿ ظو ظ ٠ خض و ب عدم ظ ى ١ دنبص ز د ٣ دض خؼب و ص يف خ ٣ ع خم خض خ يف ه ٠ ص خؼبعو ٠ ص يف هظ د.

18 6 خ ظ خ دي : ؤ د ظ ظ ر خ د ص وؼبو ٦ ؿبعى دض خالؿ ول ٦ زى ٦ هد ع ق طدلر خ سالى يف خؼبى ؿبعى دض خالؿ ول ٦. وظعد ٥ ٧ خالؿ ول ٦ ه ٠ ى د ٢ طب ص ظىال ظعؼ ٢٠ خ ع دط خ عد ص: خ ظ خألو ٧ ى ظ سبه عد ٢ سوص ؤ خء ٧ خؼبش الض خ سمػ وط د ص خؼبش الض وخ ع وخؼبع نخض خ عش ص دم وخأل ٧ خ خ سمػ و ىخج ش خ سمػ وخػبىؽ خ و ؼص حملعى دض خالؿ ولص. و ٠ د عو خب ص خؼب د ص خ يت ذب ٤ د شعهد د ١ خ سر يف ٧ ى خ ١ خ سدلؽ ن إو و ١ خ ؼد د خؼبؽد ش. وخؼب د ص خؼب ولص ٧ ط د ص خال ح ص زشد ١ ش الش عم زو خ خء خ سمػ. يف خ ػ ص خ يت ؤه ذ ه ٤ هد خإلدزدض يف ل ن ذبدو ض خؼبش الض. خالػد ص بىل ظ خؼبع نخض خ عش ص خ ال ص دم ه ٢ خؼب خ و ن ه ٢ خ دم حمل ٦ هد ص ٢ ؤ ظ ن ه خؼبع نخض خؼب عى ص. خ ىال دض خال ص أل خع خ سمػ ه ٢ خؽب خ ى ز ٦ طدلر خ سالى ٧ ى خ ع ٤ بىل ط د ص خؼبش الض. يف خ ىخج ش خ سمؽ ص ظش ٠ خ ىخج ش خ يت ععم يف و ط الل. خ عديل ٧ ى خػبىؽ خ و ؼص الؿ ولص خحملعى دض ٧ ى ٣ ل ش هد ص لى ؿبعى دض خالؿ ولص. خ ظ خ ؽد ل ٧ ى خ ظ خ عو خع خأليذ خ عو خع خ ٤ ل دض خؼبعو ص دب د ٦ خؿ ولص ع مظهد. يف ٧ خ خ ظ ع ٤ د شعهد لى خ خ ص خػبدطص زد ص خ و ز ص خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده خض خ ظ ص خ ىؼ ص ز ٤ عدجؿ خ عو. خ ظ خ ؽد ػ ٧ ى ظ ٢ خؼب ٤ هف ص خ سمؽ ص خ يت ظعد ٢ ؤ ٣ ىخم بع ص ٢ خ سمػ و د ١ خ سمػ وظظ ٠ خ سمػ خجمل ٠ ىم خ وخ و ٤ ص خ ٠٤ ى ص خ سمػ وؤيخض خ سمػ وب خءض صبن خ س د ٣ دض دبد يف )خؼب ل ص خ عمؼ ن ص و ل ٦ خ ع ٤ ( وظ ٤ دض رب خ س د ٣ دض ز ص عى هد خ سدلؽى ١ يف رب خ س د ٣ دض خ يت ع خغبظى ه هد يف و ط خ سمػ. ومت خ عم خ ع ين س د ٣ دض زد عى خ رب وط ورب ال ع ٤ عددض خال ع ال ص.

19 7 خ ظ خ خزن ٣ عدجؿ ظو خ خ س د ٣ دض خ يت مت خغبظى ه هد يف و ط خ سمػ وخؼب ٤ د شص وخ يت ظعؼ ٢٠ ظ نخض ٤ عدجؿ خ يت مت خغبظى ه هد. خ ظ خػبد خ ظى خػبعد ص. يف ٧ خ خ ظ عد ٢ خال ع ٤ عددض وخ ؼد خؼبع ظسص ه خ سمػ. و عؼ ٢٠ خال ع ٤ عدؾ ؤش دء ظ ٤ د ش ٣ عدجؿ خ سمػ خؼبى ش خ ع ٤ ديخ بىل ط د ص خؼبش ص. وخ ؼد خؼبع ظسص ه خ سمػ ػ و ص ٢ ؤ خ ىطى بىل ؤ ٧ خ خ سمػ ويب ٢ خال ع ديش ٤ هد.

20 8 خ سدذ خ ؽد ل خ خ ص خؼب عس ص خ ع ٤ ديخ بىل خال ع خع خ يب خ ٦٣ ه ٤ د يب ٢ ظس خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده ويب ٢ خ ١ ظاؼ ه رب ن ٣ عدجؿ ظو ظ ٠ خض ه عى خؼب ص خ ود ص ؼال ه ٢ خال ظسدؽ ن ٣ عدجؿ ي خ ص ظ ٠ خض يف خ عو خإله خي مث ه ٤ د ع ظس ٥ ٧ خال ع خظ ف ص ه ظ ٠ خض خؼب ص هد ص و ٢ خؼبعى ن خ ١ يب ٢.ظ ٠ خض يف عدزوص ه ٠ ص خ عو يف خ ظى خ خ ص ورب ن ٣ عدجؿ ظو ظ ٠ خض ويب ٢ ئ ص قبدق ه ٠ ص خ عو وخ عو يف رب ن ٣ عدجؿ خ عو خ يت ؤكه ٧ د ظ ٠ خض ه ٤ ظ ٤ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده ويب ٢ ئ ص ٢ ل ػ: 6. خ ٧ ع ٠ د ظ ٠ خض وخال ٧ ع ٠ د يف خ عو ذ. وق ظ ٠ خض يف خ و ٠ وخسدض خ عو ٠ ص ؾ. او ص ظ ٠ خض يف خ و ٠ وخسدهت ي. ي ه ٠ ظ ٠ خض ه خ عم خ ص خؼبو ٥. خؼبعوص وخال ظ دق يف خ د هب ٥ خؼبه ٠ ص. ٣ شدؽ ظ ٠ خض يف ؤ ٣ شص خ عو ز ء ٢ خ عو خي ظ ٠ خض ؤ ٣ ه ؼبعدزوص ؤ ٣ شص خ عو. مث ه ٤ د ذب ه ٠ ص خ عو خال ٣ شص ظ ٠ خض ؾ خ ع ٠ ن و ف د عر ه خ سى ش خؼبو و ٢ زدألل ي ؤط ض خ د خ د خألط دء يف ؾب ٠ ىهص وخل ٥ ؤو حص وخل ش. و ٤ د ش خألؿ د ن ؤط دج ٦ خ عودو ١ يف ؾب ٠ ىهعهد ه ٤ د ذب ه ٠ ص خ عو. د هب ٥ خال ٣ شص وخ عال يف حص خغبدص بىل خ ١ ظ ى ١ ظسص س د يف ؾب ٠ ىهدض ؤو ؾب ٠ ىهص. ٢ خ ىط خ مت وط ٦ دز د مث زد عإ ٧ ى ٣ لد ظو خ ص خ يت ظ ٤ ى ه خ و ٢ خؼب ى ٣ دض. و قبمط ٥ ٧ خؼب ى ٣ دض يف خ ع خزؾ ز ن لس ر ي ٧ د ل وخ ٤ ى ؤو د ب خ د ٣ ط ه ٠ ص ظو خ ص. و ٢ ز ن ٥ ٧ خ و ٤ دط خؽب وخؼب ش 8

21 9 وخ وخؼبىخ ي خ عو ٠ ص وخ ع ده ن و دجؾ خالهال وخ عو وخ عو وخ عو.وظ ظ ٠ خض وخؼبعو ٠ ن ؤو ظ ٠ خض و ى ٣ دض خؼبو ٠ ن خ ظ خألو : ظو خ دض يف خغب ص خ ١ ظو خ ص ٧ ى خ عو عىخط. و د شوى ٢ خ ٤ دل ص خ ٤ د ٣ ص وخ عو ٧ ى ه ٠ ص ظ ن خ ظ ن يف خ ى ٣ ع فص ع ده ن خ س حص يف ظ س ص خلع ددض ل دظ ٦. ععؼك ٥ ٧ خ ع نخض يف صب ن ىخ ٣ ر عىي ى هد. ه يب ٢ و ص خ عو خ ىال دض خؼبعم ش خ عد ص: خ عو ٧ ى ه ٠ ص خ و ٠ خ يت سبط شىض مظى ه ظ ن ى 2 زدإلصبد و ٣ ع فص عف زع ٦ خػبدطص يف خ ع ده ن ز حع ٦. وخ ص ىهص ع ى ١ دي ش ه رب ن ش خؼبعو ٠ ن ه خ عىخط يف خ ص. خال ٣ شص خ ى ص الوع د ٢ ز ن ؤ زوص ؤ ٣ شص : خال ع ٠ دم وخ ال خ عدزص وخ خءش. خ عديل خ ص ظو خ ص هد خض خ عم غ يب ٢ خ ١ ظو خ عال خؼب ظىي. و ٢ يف خ عم غ ه ٢ خ ص خالط ص وخ ش خ ى ص هبر خ ١ ى ١ ؽبد خ ىال دض خال ص ء ٣ لد ٢ خ ش ه خ ٤ شدؽ خ ى يف خ ظىض )خ ظىظ دض( وخ ٤ مى ٢ خ ٠ دض) ى ى ى د( خ ٤ مى خعب ٠ ص )ز ٤ دء خعب ٠ ص( )و وين( خؼبوين ؤو خ ص خ ده ص خ يت ؿ لهد وربخء خ ىال دض خؼبعم ش و ٠ د : ؤ. خ ص ٧ ؤيخ ٥ ٤ هف ص ٤ خ ش ؤو خ شوى ه ٢ ؿ خ ظ خء خ وال دض وخألطىخض عص ؤو هال دض ع ه هد ربعى ه خؼبوين خ يب ٢ ه ٦٠. ذ. خ ص هسد ش ه ٢ ٣ لد ظىض خ عم ٠ خ عى ٦ ؤهؼدء خجمل ٠ ىهص خالع ٠ ده ص و ٠ ود وخ عىخط وخ عو ه ؤ ٣ ه. يف ظو خ ص ه ٤ د ىىي خ ع خظ ف ص عم خأل ٧ خ خ يت مت رب ٧ د. و ؽ نخ د عى خطاللد خال ع خظ ف ص يف د دض ه ش. ويف د خ عو يب ٢ 2 ٠ ؾ, ز ف ي ١ - ي فب ول ؿ, )د ظد: ٤ سط, 2262(, ص. 62.

22 11 يف خ عو ؤ ٣ شص يف خؼبو ٠ ن ظ ٠ خض و ٠ هد د مبد زىط هد خال ع خظ ف ص ظ ن خػبظدجض بىل خالشد ش ٧ ى خ د ٧ خ يف خال ع خظ ف ص دب هى وخؼب ظىي ٤ د عد. خ عو ٠. خغب غ يف خؼبعو ٠ ى ١ خؼبو ٠ ى ١ عى ٧ د خ يت خإل خجص ٢ ص خجمل يش خ خ خ ص خؼب دي ٢ ألل خ عو ٠ خ عو ؾبد يف خ عو زو ٠ ص خأل ٧ خ و عظ خ و ز ص. خ ص ي خ ص ؾبد يف زبظظد ؤ ؽ خإل خجص ٥ ٧ ؤ ١ خ ع ه ٠ ص ظ ٤ يف خؼبو خؼب عى ص ظ ع ٧ خ عو خال ع خظ ف ص خ ١ 1 وخ دء. خ ود خ عو ٧ رب يف ظ ٠ خض ه خ عإؼ ن ؤ ٢ وخ عو ى ؤو خغب ص خؼبعم ش خ ىال دض ه ٠ ٧ ى ظ ٥ ٤ ه خ عو ب ع خظ ف ص ؤ ١ خ ١ يب ٢ مث خ عو ول ض يف خ ىخه ؤ د ه خ ع و ط يف ٣ هد خؼبو ٠ ن خ ع خظ ف ص لى د ٣ عدذ خ ٣ د ط ه ٤ د خ ال ص خؼبه ٠ ص ؤيخء ٠ و يب ٢ حب ػ زبعع ن خال ع خظ ف ص ٥ ٧ ظ ؤ ؼد و ٤ س خ عو ٠. خغب غ يف خؼب عى ص خ عو خ عو. ه دي ٢ خؼبعو ٠ ى ١ هد ى ١ خ يت خغبد ص وػن ن و خ عو ؤ ٧ خ وخعبهىي خال ع خظ ف ص ٢ خؼبعىو ص خأل ٧ خ عم خ عو ٠ ص خؼبا دض يف لى ٤ د شص س خ ود ن. وخ عو خ عو يف دبد هد خؼبس ص د ص خ ؼ و ص ٧ ى خ ىخ ن دبو ٤ ص وخ عو ٣ هد. ظو ه ٢ س د ش ق بىل وبعدؾ خ عو خ ود خ عو يف خ ىخ يش د ىخ ىخ ١ و ده ش بظ د ١ ش يف ظعف خ يت خ ى ظ ن ه ٠ ص خػبربش ؤو خغب دش ىخ ٣ ر بع يف ؤو ن ٣ د ه ؤو خ خ ص ؾبدالض بع 1 خؼب ٤ ل ٠ ص. هبد ى خ يت خأل ود ٢ ص ظعؼ ٢٠ ه ٠ ص ٧ وخ عو خ عو ه ٠ ص وزو خ عو ٠ ص. خغبدالض يف ذب خ يت خؼبعسدي ص خ وال دض ؤ د ه وخ عال خؼبو ٠ ى ١ ظ و ٧ و ٤ ن, عؼ ٤٠ د خ ١ و ٠ ص وخ عو خ عو خ ١ ى ربخؽ ظس ن خ يت خ عى ؾ ؤ ٣ شص ٢ ص بىل ؤ ؼد ش ن خ ١ ش ء, ظو يف خؼب خل ؤو خؼب خل 8 وخؼبعدزوص. خال ٣ شص خ ع وظ ٤ خؼبو ٠ ى ١ هبد ص. 6112(, سط, ٤ )د ظد: فد ١, ى ؤضب, ؤزى و ولين خضب 7 1. ص. 6181(, د, ؿ ض. )ز ٤ ى: ف, ز ف خ يخمل ٢ ٤ ن, ظربخ ل ص. 2221(, في, ٢٤ ؤج ٢ ظ يب ع ) فد ظد: ؤ ذ, حب ٠ س ف ١ ؼ خ ٢, مش ق.

23 11 خ عو وخ عو ه ٤ د ٧ ى ش ث ل ى ٣ دض خ عو د ١. وظس ن خ خ ص شىظد ٠ ع و )ظ ٠ خض( يف ل ن خ ١ خ ع ٦ ٣ له د هبر خ د ز ٦ ٢ وال خ ع ده ز ن خؼبو ٠ ن وخؼبعو ٠ ن يف و ط خ ع. يب ه خ عو ٠ د و ٤ د سص و ن خ ١ ى ١ خىل ٣ دن ه ٠ ص ظو خ عال ؤ زوص سديت عال : عو ب خ د ١ ؤ. ه د و د عو سص ذ. ب خ د ١ ؾ. ب خ د ١ ظ و ش حد ظو ي. ب خ د ١ ٣ شدؿد ه ٢ ذب زص خ عو. 1 ؤطى خ ١ ى ١ هبر عال يف ظى خض خ و. خؼبو يف خ د زو ٠ ه عو ٧ خ ىال دض خؼبعم ش خ عد ص : خ د ؼب ٢ هبر خ ١ ى ١ ؤ. ٢ ٠ ٧ ى ى خغبدالض وخ ل و خ يت ع سهد خ عو خ ي ذ. ٠ ايذ وظى ص ظ ٠ خض يف خ ع ده خ عو حب ػ ع ٢ ٠ خ الذ ٢ خ عو زال ص وظ خ ز ود ص و دءش. ؾ. ٤٠ ل وظ ٤ ل ظ ٠ خض ؼال ه ٢ ؤ ٣ شص خ ع وخ عو. ي. سش ى ي ل ػ يب ٢ ٠ و ظو د ٧ خؼبو ى دض خ يت وبعدهد 62 ظ ٠ خض وخؼبو ص خعب ش و خؼبهد خض وخؼبىخ. و ٤ س خ ١ ى ١ خؼب ى ؤهالش ه خؼبو ٤٠ ل عو. و ٧ ى ع ك خ د ٣ ص رب ن ود ص و ٣ ىه ص ظو خ الذ. وه ٠ ص خ عو وخ عو ؤ د د ٧ ه ٠ ص خ ع ٤ وه ي ٢ خأل ٧ خ وخأل د ر وخاليخض وخ ع ٠ دض خؼبعظ ص زسوؼهد خ سوغ وخ يت ؽبد 9 خ ديي ٢ خظبده, ٠ س ٢ ٠٠ ى ١ ز ف آ ٣ -آ ٣, )د ظد: زى ٢ ز ٤ عي, 6182( ص ق. مش ؤ, ؼ ي... ص. 00.

24 12 ن خ ى ظ ن و ٧ ؿب يش ؤ ٧ خ رب ؤ ٢ هد رب غ وخ يت عسدي ظإؼ ن و ن. يف خأل ؼ خؼبو ٠ ى ١ و خ ١ و ٤ س خؼب ن خأل ن خؼبو ٠ ن يو بىل وخ ع ٤ ديخ خ ع. وال ٢ ع خ عو ٠ ص خ ٤ عدجؿ خؼبعو خ عفد ص وخاله ٠ د خؼبعو ٠ ن خ عو ٣ عدجؿ ع ؼبد و د خؼبعى ن خؼب عى بىل خال ظ دء ه خ الذ ده ش خ ود عو خال ع خظ ف ص خ عى خ يب ٢ ه ٤ د خ ود خ عو رب يب ٢ ل ن ويف خ ٦. خ ىطى : د خ الذ هبد ع خ يت خ ص وظش ٠ خ ظم مص. وظ ٥ ٤ و ظظ ٤ ن ؤ. ي وظىػ ك ظ خ ذ. ظ ؾ. خؼب ص. خ ىخسدض ي. 66 و ٦ ٠. و خ خءش ؤ ؽ ٥. ظ ٤ فك خ ١ يب ٢ لىت ٠ ه ٠ ص خؼبعد ٣ ص خ خ ص ؤ ٢ خعبهىي هب ٥ خ د ويب ٢ و د ظعسد ٢ خ ١ يب ٢ خؼبعو ٠ ن ظو ؿ ص و ٢ خؼبعى وص خال ص خ ىال دض ي. خؼب عى ص ال ع خظ ف ص ألهند ٠ و خ ود ص خ ع ال ع خظ ف ص ؤ ؼد ه ٦٤ ين ال د ٣ ر وخىل خ ال ص خؼبعم ش خ ىال دض خ ع ش وؽ ع ٤ خ خ ص. ٣ عدجؿ ه خ اؼ ش خ عد ص: ظ يف خؼبديش ع ٢ و ؤ. خغب خ ع ؿ ص ذ.زد عى خ ظ ٠ خض رب ؾ. و عىخ ٣ د خ ٤ هفد ي. وفبعوص ييب خؿ ص و ٥. 62 ظ ٠ خض. و خؼبو ز ن خعب ش خ وال دض ن ص. 6181(, سط, ٤ ٤ : ) عي فب ول, ي - و ز ف ٠ ؾ, ص. 6181(, سط, ٤ ٤ : ) عي فب ول, ي - و ز ف ٠ ؾ,

25 13 ٢ يهد ص ديل هد ال ؤهال ٥ ة ١ خ ودمل ٧ ى خ ١ خ ع خظ ف ص خ عو ظ ٧ ٤ د ن خ ع خظ ف ص خ يت ٤ س خ ١ ى ١ فب ى ص خؼبو وظ ٠ خض و د ؼبى ٤ ه ٠ د. خ ظ خ ؽد ل: خ ع خظ ف ص خ عو خطالق خ ع خظ ف ص يف خو ٦ س يف خ ٣ د ل ٤ ص. ٥ ٧ خال ع خظ ف ص ٢ خ ص وين ٤ خ وخ ء خ إل ع خظ ف ص زإهند خ و ٤ خ و خ و خ ء. خال ع خظ ف ص زدؼبوىن خ و و ٧ ى وين خ عى خ خ ىش خ و ص زإ ٠ هد عم ٧ خغب ذ)ي. ى ى 2222( وب خ ؿس ط يف خ عو يب ٢ رب خال ع خظ ف ص زد عى خ صب ن خؼبىخ ي عم ؤ ٧ خ خ عو. ورب دءش خ عو ب خ د ١ يب ٢ خ عى خ خ ع خظ ف ص خ عو خؼب ٤ د سص حبدص بىل خ ١ ٣ ع خال ع ٠ دم خعب ٠ ده خال خظب ٦ يف خ عى خ خ ع خظ ف ص يف خ عو سبش د ن رب هد ش خإل ع ٠ دم وؽب خ خأل خ ١ وب ٢ خ عو يف ظو خ دض زد ٤ ل بىل خ و ٢ خ عال خ ص خ و ز ص خ ٢ ٤ ى ١ ٥ ٧ خ و ٠ ص حب ػ خ ١ طوىزص ظو خ ص خ و ز ص عم خ دءش ؽ خ ال خ خءش خ عدزص و ٢ خ ظور رب ص. يف ٥ ٧ خغبد ص خال ع خظ ف ص ٧ وخل ش ٢ خعبه يف ؤ ٣ شص خ عو وخ عو خؼبؼ ن هبد عم ٧ خ ع خظ ف دض ظو خؼبو ٠ ن يف خال ع ٠ دم خعب ٠ ده خ يت ؽبد وىن خؼب ع ٠ و ن خ ٤ شص ٧ ى ش ٢ خال ع خظ ف ص خالمبدج ص ظ خم ع ذ ٢ خإلقبد خؼبو يف دءش/ خال ع ٠ دم و ٢ خؼبىخ خ سد ش خ ؽب ٥ خال ع خظ ف ص فبد ص خإلط دء وخ ع. خألو ٧ ى فبد ص خال ع ٠ دم خ يت هت بىل ظ ر خ ٠ ن خػبدص ز وه خ ظو خ و ٠ يخج ٠ د ظعسن ن فبد ص خال ع ٠ دم هت بىل ظ ر خ ٤ وخ ه لىت خالو نش خ ٣ د ال ٧ د ٣ ي ؤطسك خؽب خ ج أل ٣ شص خال ع ٠ دم. لىت زو خغبظى ه ظ ٠ خض ؼبو ص خألطىخض ٢ ودذ خ ص خ و ز ص ٢ وال ؤ خهن مث ع ظ سه ه خ ى و ه خؼبوىن خ ى ي يف خػبدذ لىت ع ٢ ٠ ٢ ظ ر ؤ د دض خ خض خ دز ص ع س وخال ٣ عد ص. خؼب ٠ د ص خال ع ٠ دم خ هد وظ ٧ د) tardid )Istima wa ى ١ ؤ ؽ ود ص و دءش يف ظو خ ص خ و ز ص وودص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش خؼب ص هد ص خ ش ه ل ٢ يبد ل. "strategos"

26 14 خال ع ٠ دم خعب ٠ ده ) خؼب ع ٠ ن( ٧ خ خ ٤ شدؽ ٧ ى و ص ؼب ده ش ظ ٠ خض ه خغب دف ه خ ع وه خ عو خي و خؼبو ص. ٢ خؼب ع ٠ و ن زة ٣ شدء ؾب ٠ ىهدض ط ن ٥ او ٦ ه ٢ ش ق ٧ خ خؼبىػىم. خػبىخض خؼبو ص ٠ عو ٠ ن: 6. خؼب ظىػ ك س ٦ ه ٢ خأل د ر خ يت ع عى وزو ظىػ ك ٠ ه ٠ ص خ يت ؤ ط هبد ظ ٠ خض يف خ ى ط خ س خ ٦ خ خ ص 2. خؼب خ عال بىل ه ش ؾب ٠ ىهدض 0. خؼبو خه خي خؼبىخي خ يت ع ى ١ وسط خىل ظ ٠ خض 3. وزو خ ١ خ ع ٠ وىخ بىل خؼبديش ؿ ر بىل ؾب ٠ ىهص خ ١ زبعع خؼب د ص و د ؼبد د ١ يف خال ع ٠ دم بىل آو 2. ؼبو ص ؤ ؼ ه خؼبو خ د زإ ودذ زد عى خ زد ص عىزص زدغب و خؽبفح ص ه خ ش يف و ط الل و د ؼبد ع ٠ وى ١ خ ٦ و ٧ خ عد ص: ؤ. ؤ ط ؾب ٠ ىهص ؤهؼدء ظ بىل خؼب ع س ذ.خال ع ٠ دم بىل يخض د ٧ ى ى ؾ. زو ه خ و خ ؽد ػ خ ١ ؾب ٠ ىهص ظع بىل خؼب ع س عف ٠ ن خؼب يخض خ يت ع ٠ وى ١ ي. خجمل ٠ ىهص خأل ؽ ه يخ خعبىخذ ٧ ى خجمل ٠ ىهص خ يت ى. خ ظ خ ؽد ػ: ٣ عدجؿ ظو ه ٣ عدجؿ ظو ؤ. خ عو ٧ ى ه ٠ ص ظ ن ى ز ص ذب يب وفبد ص. خؼبوىن د ١ خؽب ٣ شدؽ ٧ ى ظ ن خ ى ىخء ٠ د عو زدؼبو ص ؤو خؼبهد خض ؤو خؼبىخ وخغب غ خ 60 صب ن ىخ ٣ ر خ دج ٤ دض خغب ص ؤو خػبدطص. 6. خ عال ؤمبدؽ ظو : 60 يصب ق و ٢, ع خظ ي ز ف ف, )د ظد: ٤ سط, 2262(, ص. 62.

27 15 Robert.M Gagne خ ع ز ن ؤمبدؽ خ عو خ عال بىل شبد ٣ ص ؤ ٣ ىخم وخل ش ٤ هد ش ؽ س ؼب ٢ خال ظ دم ٤ د. شبد ٣ ص ؤ ٣ ىخم ٢ خ عو وين: 6(. Signal.)2 Verbal Associa-tion.)3,Chaining.)0,Stimulus-Response.)2 Learning Problem Solving. و.)8 Rule Learning.)1 Concept Learning.)1,Discrimination ؤ ٣ ىخم خ عو ذ. 6(. ظو خأل خء, 2(. ظو ن ظسظ, 0(. ظو خ ع ٠, 3(. ظو هدؼب / ه 2(. ظو خ و ػ ص, 1(. ظو خؼبو و دض, 1(. ظو خ ظ, 8(. ظو و ص, 1(. ظو خ و ص, 62(. ظو ر, 66(. ظو خ ل. ٣ عدجؿ خ عو )achievement( يف رب ؤو ظى ن خؼبهد خض ؤو خ خض خحملع ٠ ص خ يت ه ٤ د زبض خإل ٣ د ١. خال ع ديش ٢ خ ٤ عدجؿ خ عو ٠ ء خ ١ ٤ ل بىل ى ص ول ٢ خ ى يف ش بظ د ١ خؼبو ص و هد خض خ ع ن و خؼبهد خض خغب ص. يف خؼب خ و ٣ عدجؿ ظو خ ١ ٤ ل خ هد ٢ خ ش ه ٥ ٧ خؼبىخػ ن و ى ى ١ 63 خ عال يف خؼب ص خ يت ظ ه هد ؤ د ؤو ل و. و ٣ عدجؿ ظو ٧ و ٥ ه ٠ ص خ عو. ٣ عدجؿ خ عو وب غ زش ودص ز ؼ ظ ٠ دض خؼبو. وظاؼ ٣ عدجؿ خ عو ه خ عو وظإؼ ن ٥. ؤؼ خ دج ش ه ٢ خؼب ن وظ ٠ خض. ويب ٢ ه ٠ ى د ظظ ٤ ؾبد خ عو خ دج ه خ ٤ عدجؿ خ عو ٠ ص الذ بىل ؼالؼص و ٧ : هدمل خجملدالض خؼبو ص وخ ودؿ ص وخ ٤ د ٣ ص خ ٤ د. ٣ عدجؿ ظو خؼبشد خ هد يف ٧ خ خ سمػ ٣ ع فص ٧ عو خ ١ خ عال رب يف زو خ ٧ دذ ٢ وال ه ٠ ص ظو خ ص خ و ز ص زد عى خ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده. ٣ عدجؿ خعبىخ ٣ ر خؼبو ص عو خ ص خ و ز ص د د زدالوعسد خض. خوعسد ٣ عدجؿ خالوعسد يف ش خ عو خ يت ربعى ه شد ؽ خ ص خ و ز ص ٢ خؼبدي خ يت ظ. 63 ٣ د ٣ د ىي ك, ٢ ٤ ىى ٤ ي ٢, )ز ٤ وى: ض يبؿ د, 2220( ص. 622.

28 16 وو د ؼبد ظ ٦ خ ش ص د ١ خ عو ظوعرب ٣ دمص يف خغبدالض خ عد ص : خال عظدص زدؼبدي خ يت ظ خ ٤ عدجؿ خ ود ص خ عم ىخء زش ي ؤو صبده. خ ى خؼبس ن يف خ ع ٢ ظو خ عال ه ل ىخء ه ي ؤو صبده. خ وىخ خ يت ظاؼ ه ٣ عدجؿ خ عو.6.2 ؾ. و ٣ عدجؿ ٥ ٧ خ عو ٣ ع فص ٧ ع ده ز ن بع خ وىخ خ خو ص وخػبد ص ه خ ىخء. ويب ٢ ظظ ٤ خ وىخ خ يت ظاؼ ه ه ٠ ص خ عو و ٣ عدجفهد بىل ؤ زو ٦ و ٧ : 6(. خؼبىخي ؤو خؼبدي خ يت ع ظو ٠ هد 2(. خ س حص 0(. هد ؤ د, 3(. ك و خ عال. و ٥ ٧ خ وىخ ىخء زظى ٥ ٤ ظ ص ؤو شع ص ظ ب هد د ؿب يخ كبى ٣ عدجؿ ظو خ عال. ويب ٢ ظظ ٤ خ وىخ خػبد ص خ يت يب ٢ خ ١ ظاؼ ه ٣ عدجؿ ظو خ ٤ ال يف خ وىخ خالع ٠ ده ص و ن خالع ٠ ده ص. هد خال ٧ ع ٠ د دض خالع ٠ ده ص خ وال دض خال ٣ د ٣ ص خ يت رب غ يف ؾب ٠ ىهص ع ٤ ىهص ٢ خغبدالض خالع ٠ ده ص. و مش هد ال يف ز حص خال ش وخؼب ص وخألط دء وخجملع ٠ ن. وخ ود ن خ ود يف خ س حص خالع ٠ ده ص خ س وص خالع ٠ ده ص وخ س حص خؼبدي ص ؽ : لد ص خؼب ٤ و ص خ عو 62 وخ عو يف خؼبى ن وخ عر خؼبظ ص و د بىل. خالػد ص بىل د ١ زوغ خ وىخ خػبد ص خ يت ظاؼ ه ٣ عدجؿ ظو خ عال ٧ هد يف ؤيخ ش خؼبو ٠ ن يف ه ٠ ص خ عو ؤو يب ٤٤ د خ ١ ٣ ى ؤو خال ع خظ ف دض خؼب عى ص يف ظ خؼبو ٠ ن. ه خ ٢ خ ؽ ن ٢ خ عإؼ ن ؤو خ عم ٢ خ وىخ خػبد ص خ يت ظشفن ه خ عو خ ي وقبدق خ عو يف خ خيهت. وظش ٠ خ وىخ خ خو ص ود ن يف خ ود ن: 6(. هد خ وىخ خؼبعو ص زو وكدج خألهؼدء خ س ٣ ص خ و ص ؤو خال خي خ س ٣ ص وخ يت يب ٢ خ ع ز ن ٣ ىه ن ونبد خ ل و 62 ى د, خ ٤٠ عد ى ىمل ٤ و ١ 2223 ٠ س ف ١ س, )ز ٤ وى: ط ؿ د, 2222(, ص

29 17 خؼبدي ص زش هد وخ ىكدج خعب ص خحمل يش وودطص خغبىخ خػب ٠ و 2( خ وىخ 61 خؼب دنبص يف ه خ ٤ وخ يت ظديت ٢ يخو ٣ خال ص. خ عديل يب ٢ خػب ىص بىل خ ١ ٣ عدجؿ ظو خ عال ظإؼ ض زود ن ود ن ويخو ن. و ٧ خ وىخ خ ؽد ٣ ص ٧ خ س حص وخال خيش ؤو ؤ خيش خ عال ؼال ه ٢ هد يف خ ع خظ ف دض خؼبو ٠ ن وخ عو ظ عى ظع ٢ ٠ ه ٠ ص خ عو ٢ رب ٧ خ عو ز ٤ عدجؿ ش. خ ظ خ خزن: خإل ع ٠ دم هد ش خإل ع ٠ دم ٧ ى خ ش ه خال ع ٠ دم زو ٤ د ص و ؾب ي خال ع ٠ دم و ٢ يب ٢ خ ١ ٣ ه د د ١ ٠ ن. يف ظ خ ص وخؼب ٢ خال س ص س خعبىخ ٣ ر خألو ي ٧ ى د ٣ ر ٢ ىخ ٣ ر ص خال ع ٠ دم. و ٤ س ظ خ ص ز ء ظ خ ص ٠ سع ج ن ن ودذ زظىض هدىل ودذ خ ص خ و ز ص خ د خؼب يخض ؤو خعب ٠ ص. خال ٣ شص خ يت زب ٤ د خ عال ظ خؽبىخء ال ع ٠ دم بىل خ ال وخ عو ه خ ظىض زش. خ عو ه خ ع ٢ ٠ زش هد حب ػ ع ٢ ٠ خ الذ ٢ ه خػبدذ زد ص خ و ز ص خ د ى د ؤو يف خؼب ٤ ع دض خ ظب ص. خ د عو يش خػبىخض خإل ع ٠ دم ٧ ى خؼب ٠ د ص ص وهت ٥ ٧ خ و ٠ ص حب ػ يب ٢ عال خ ع ٠ ز ن ؤطىخض خ ص خ و ز ص زش ٤ د ر. خؼبو زد عى خ و دج خالهال ه كبى ؤ ؼ ؽ ظ ف خ ظىض ؤو و دج خالهال يف خ ع. و ه بىل خ ١ خ عال يب ٢ خال ع ٠ دم بىل ودذ خ ظىض سدش ش ٢ خؼبع ٠ ن خألط ن. وهالوش ه ٤٧ د فبد ص خال ع ٠ دم وخ ع. ودبف ي خ ١ و خ عال خػبدذ زد ص خ و ز ص دهن زى ١ ه خ ى و ه خؼبوين خ ىخ ي يف خػبدذ. خ عديل د ١ خ ؽبد يف ل ن سبد ؤ د دض خ خض خ يت ظ س وخال ٣ عد ص وخو فبد ص ال ع ٠ دم وخ ه. خال ع ٠ دم بىل خؼب ٠ د ص ه ٧ خ يب ٢ خ د ز ٦ ؾب ٠ ىهص ع ٤ ىهص ٢ خ ع ٤ دض ؽ ئ ص وخال ع ٠ دم وخ خءش وخال ع ٠ دم ن 61 ى د, خ ٤٠ عد ى ىمل ٤ و ١ 2223 ٠ س ف ١ س, )ز ٤ وى: ط ؿ د, 2222(, ص. 610.

30 18 خأل ٧ خ. وخ ٤ ىم خ ؽد ػ ٢ خ ع ٠ د ٢ ٧ ى ز خ ص خ ٤ ىم خ عديل ٢ خ ع ٠ د ٢ خ فبد ص 61 خ ه. و ٠ ص "و دج " ع ٠ ش ٢ خ الظ ٤ ص و ٧ ط ص خعب ٠ ن ٠ ص " عى ؾ" خ يت وين ل د "و د ؤو ص". و ٧ خ ة ١ خ ى ؾ ٧ ى ظد خ د خض ؤو زدجو 68 خ عف جص دج خؼبو ى دض خ عو ٠ ص. و دج ٧ ى ى ي عو د ١ و دجؾ خحمل يش ظو د وخ ود ن خ سش ؤو خألش دء ؤو خالل خغ خ يت ظ ٠ ك زة ع دذ خؼبود ؤو خؼبهد خض. و دج خ ٠ و ص ٧ ى و دج ظوع ٠ ؾ ه خ خض خ ظىظ ص ؽ ؤه ش خ خي ى و فالض د ط وخ و د ط. ٥ ٧ خ ى دجؾ ن ٤ د سص ظ ؤو هد 61 ش و يف ص خال ع ٠ دم. ه ع خ خإل ع ٠ دم ٧ خ خ ١ ظو سدش ش ٢ س خؼبو ش ه د و ٢ ى ١ ٢ خأل ؼ ب خ د ١ ٠ و ظ يبص ٢ وال ظ ف الض خ دض خالط ص ٢ خ ص خ و ز ص عى ٧ خ خ ع ف ه خ ال ١ خ عال ى ظ ى ١ دي ش ه خال ع ٠ دم. خ ١ خؼبىخ ي خ عو ٠ ص ى دج ٧ ى ؤيخش ش يف ؤ ٣ شص خ ع وخ عو. خ ١ سبؽ خاليخض ش حد ال يب ٢ خ ١ ص خ و ه ٢ ؿ خ ٠ دض ؤو خعب ٠. ويب ٢ خ ١ رب غ ود ص خال ع ودذ يف ىخهص خ و خ ظوسص وخؼبو ش دب ده ش خاليخض. طوىزص ه خ عال هى و سديت و ٤ ص يب ٢ خ ع ر ه هد ن ده ش ٢ خاليخض. لىت خإل خؼبشهىي يب ٢ خ ١ ظ يوي و ش ٢ خ عال. ٢ وال خال ع ديش ٢ ؤيوخض خ سع ٠ دز خ ع ع دض وخؼبو ٠ ن رب ظو ظ ٠ خض. 61 ؤ ٣ ؤ ىخيت, خيف ٢, )د ظد: دب خ, 2221(, ص ؤ ٣ ؤ ىخيت, خيف ٢, )د ظد: دب خ, 2221(, ص ؤ ٣ ؤ ىخيت, خيف ٢, )د ظد: دب خ, 2221(, ص. 20.

31 19 ظى خالوعال دض يف خ ع خ يت ى هبد خؼبو آو وخل ٧ ى ه ٢ ؿ خ عى خ خاليخض ٢ خالوعال دض يف ٧ خ خ عسد ٢ و دج خالهال وهص ٣ ل 22 ٠ ٣ ن ؤو خالوعال دض خؼبعى ص و دج خ ع ع. خؼبديش )خؼبديش( ؤ. خؼبديش ظو ٧ ى خ ى ص خؼب عى ص عم ع خ عو وخ عو. وخؼبديش خ عو ٠ ص ٧ ديش ظ عى عو وظ ده ه رب ؤ ٧ خ خ عو. و عم ٧ خ عو وخ عو ٤ س خوع د خؼبىػىم ه خ ٤ مى خؼب ٤ د ر. ٤٧ د خ و ٢ خؼبود ن خوع د خؼبديش خ عو ٠ ص خ يت ٧ ش و ٠ ص ؽ و د ؼبد دء يف يز ى وين : 6. وهبر خ ١ ى ١ خؼبديش خض ط ص ز ع خ ع وخ عو 2. و ٤ س خ ١ ى ١ خؼبديش دز د ز ص ؤ رب ظوىزدض خ يت ظىخ ٦ ش خؼبعو ٠ ن ه ظ خؼبديش وخ عالهر هبد 0. هبر خ ١ ى ١ خؼبديش و د إل خءض خؼبعسوص 3. وهبر خ ١ ى ١ خؼبديش ع ص ن خ ى دجؾ خؼبعدلص. ذ.و دجؾ خ عو ٠ ص ٤٧ د خ و ٢ خ ىخج يف خ عى خ و دج : 6. ؤػد ص بىل خ ٧ ع ٠ د وخ ٧ ع ٠ د خ عال عو 2. ظى ن خػبربخض خغب ص وخ يت يب ٢ خ ١ ظ ٠٤ ى زش ع ػ خ عال خ ٢ وبدو ى ١ خال ٣ شص 0. رب ن خ دءش خ ى ص عال. 22 يصب ق و ٢, ع خظي ز ف ف, )د ظد: ٣ سط, 2262(, ص. 22.

32 21 خ سدذ خ ؽد ػ ؿ ص خ سمػ خ و ٠ خ ظ خألو : ؤ ٣ ىخم خ سمػ و ٧ خ خ ٤ ىم ٢ خ سمػ ٧ ى خ عفد ذ خ سمؽ ص خض ٤ هؿ خ ٠. خ سمػ خ عف س ص ٧ خ سمػ خ يت ؤ ط خ ص خ د ٣ ص وىي هال ص سس ص ع ن ؾب ٠ ىهص ذب س ص ع نش ظىخ ٦ خ ه زوغ ؤ ٣ ىخم ٢ ش وؽ خ والؾ و د ٣ ص 26 خ ٤ ع فص/خ ٤ عدجؿ ن وخل ؤو ؤ ؽ ٢ ؾب ٠ ىهدض خ ش خ يت ال زبؼن والؾ. وظود ف خ سمىغ ن خ ع ه خ ٤ هؿ خ ٠ عم ص يف خ س د ٣ دض ؤو خأل د خ ٠ ص 22 زإ د ر خلظدج ص. ٥ ٧ خ خ ص ظ عى ظظ ٠ one group pre-test and post-test design فبد وين خ ٦٣ يف ٧ خ خ سمػ خ عف يب ٤٧ د ؾ 6 ص ذب س ص. ٧ خ خ عظ ٠ وين خ ١ خوعسد خ و ٤ ص خ و س وزو وبظ ه خ والؾ. يف ٧ خ خ سمػ وخؼب خ ٧ ى ظ ن ٢ خ د. وهب خ د خألو د ٣ عدجؿ ظو ظ ٠ خض خ و ذ س خ والؾ.)pre-test( خ د خ ؽد ل د ٣ عدجؿ ظو ظ ٠ خض خ و ذ زو خ والؾ/خإل خءخض.)post-test( مث ٣ عدجؿ خالوعسد س وزو خوعسد خؼب د ٣ ص ى ظع خ زو بىل خ ز ن خالؼ ٤ ن. خ ظ خ ؽد ل : د ١ خ سمػ د ١ خ سمػ خ يت ؤ ط يف خؼب خ خ خو ص خ ش ه ل ٢ يبد ل خؼب د ١ يف ص زد زى دؿوص صبسدال د ١ دؿوص ىالو خ ز ص. خ سر خوعد خ سدلػ ٧ خ خؼبى ن أل ٦٣ د ١ ى ن خؼب ص ل ػ خ سدلؽى ١ وخ سدلؽى ١ خالهع خ زد ١ خؼب ص هبر خ ١ ظ خ ص خ و ز ص ٤ ز خ ص خ ٤ ص خ خ ص 2262/2266. خالػد ص بىل خ سدلؽى ١ ؤ ؼد خ ١ ىخ ظإؼ ن ظو خ ص خ و ز ص ٣ هد وخؼبو ٠ ن ه رب ن خ عو يف خؼبىخػ ن خ يت ظ زد ص خ و ز ص يف خؼب خ خ خو ص 26 ٢ خ و, ٤ ع ن, ) د ظد: ع ز ف, 2223(, ص ٢ خ و, ٤ ع ن, ) د ظد: ع ز ف, 2223(, ص

33 21 خ ش ه ل ٢ يبد ل. وذب ٥ ٧ خ و ٠ ص خ سمؽ ص يف خ ظ خ دي ه خؼبديش خ ص خ و ز ص لىت خ ٤ ص خ خ ص. 2268/2261 خ ظ خ ؽد ػ : ٤ هؿ خ سمػ ؤ. ٤ هؿ خ ع ز ص ٤ هؿ خ ع ز ص وين خ ١ خ عو خ و ٠ خ وب وخ ع ن يف ؤه خع خ و ٠ ه خ عؽ ؤو زوسد ش ؤو ي زىط هد خ و خ ى خأل د خؼبسديت خ عى ه ص ومشد ذ خأل ٧ خ يف ؿبدو ص عؽ ؤو ظش خؼبعو ٠ ن خإل ٣ د ١ خ خؼبعمؼ خ ظو خؼبو ص وخؼبهد خض وخالع ٠ ده ص وخ ؽ د ص ؤو خالوال ص خ دزن و د ص ٧ خ خ ٤ هؿ ه يف عدزص ٥ ٧ خالؿ ولهص. ذ.خؼب ٤ هؿ خ ٤ د ل ه خ ٤ ؤو ه خ ٤ ٧ ى ي خ ص خ شىض خ وق ٢ وال خاله خع 20 خ ى ص خ يت يب ٢ الللعهد. خ ظ خ خزن : خجمل ٠ ىم خ وخ و ٤ ص خ ٠٤ ى ص ٠ د ٣ و خ ٦٣ يف ي خ ص زد سن ٤٧ د خ سمػ خ س د ٣ دض خ يت د سد د ظ ٠ خ وخ و ٤ ص خ ٠٤ ى ص. ؤ. خجمل ٠ ىم خ مظى ه خؼبو ى دض خحملعدؾ ب هد ىف ٧ خ خ سمػ ى ١ خجمل ٠ ىم خ ٠ ىػىم خ سمػ ش حد ال ٦٤. ٣ س خ ١ ظع خ سدلؽص ه ٢ خجمل ٠ ىم خ ىف ٧ خ خ سمػ ظ ه ظ ل ظود ٦ ه ٤ خؼبا ٧ ن. دجمل ٠ ىم خ ه ٤ ؿب ٠ هد ظ نو ٧ ى: 23 " و ٦ و ٣ ىم و ن كد ٧ ش ؤو ش ظ ى ١ خ سمػ". ؤ د خجمل ٠ ىم خ ه ٤ ى ى ٣ ى ٧ ى: 20 خز ٢ ٣ ط, ؼ ه عىي خ, );I Cet. د ظد: ط ؾ خ ٤ غ, 2220(, ص ؿب ٠ ه ظ نو ي د -ي د عدظ ع )خ سوص خ خزوص 2220( ص. 0.

34 22 خ سدلؽص ؤؼسعهد و ٦٤ ووظ ظص ٠ ص ٦ خ سمػ ىػىم ٢ ظع ى ١ ظو ٠ "وال ص 22 خإل ع ٤ سدؽ". مر و هد خ عهد خ دز ن خؼبا ٧ ن و ن Pengantar Metodologi Penelitian عدزص خ : خجمل ٠ ىم ه ٢ يف و عى ل د ١ خ و عى ٣ و د ظ ظ زعو خ سمػ" ٤ د ٧ ؿ ىطى " و ٣ سدض ول ىخ ١ ب ٣ د ١ ٢ ظع ى ١ خ يت خ سمػ ىػىهدض صب ن ٧ ى خ "خجمل ٠ ىم ىف وظدجض ؤو شىظ دض ؽبد و ى دض ٠ ظ لديؼص ؤو خوعسد ي ص وكد ٧ ش 21 خ سمػ". ٧ ى خ خجمل ٠ ىم ؤ ١ ه خإل ع ٤ سدؽ خ سدلؽص يب ٢ خ دز ص خ عود ه ز ٤ دء دب ٤ د سص خؼبو ى دض. ه مظى خ سمػ ظ ى ١ خ يت خ سمػ ىػىهدض صب ن خ الذ صب ن ٧ ى خ سمػ ٧ خ ىف خ خجمل ٠ ىم خ سدلؽص عو ن خ د ص ٥ ٧ ىػىم خ ٠ ين. ل ٢ خ ش ه خ ود ص خؼب ص ىف شع ى ١ خ ٢ 611 خ ٠٤ ى ص ذ.خ و ٤ ص ٧ : ؤ ى ٣ د ىل ٠ ه ٤ خ و ٤ ص وؤ د 21 حبؽ ٦ ". خؼب خي خ خجمل ٠ ىم ٣ دجر ؤو " ء ه ي ؤو خؼبىخي ظ ه ي ظو ن وىف : دبد ؤ ى ٣ عى ىل ٠ ظ ٠ خض د خ و ٤ ص ٤ ه ٣ إو خ ٢ ى ١ لىت ه ؤو خأل ؼ هى شىض دجص ٢ ؤ خؼبىخي ظ د ١ ب خ " دجص ٢ خ ؽ خؼبىخي ظ ه ي د ١ وب ١ خ. خجمل ٠ ىم ؤو خ و ي حبػ خ سمػ ص. 2222( ؤ دز عد )زد ٣ و ٣ ؿ: خ خزوص خ سوص ؤي ٤ ع خ ٤ ع د ١ ى ى ٣ ى, عىي 621 ص. 6118( ؤ د خ, زى : د ظد,) ظ د ١ ٤ عىي ود ٣ عد و ى. ل د ١ ص. 1991(, جبت, رينك كرتا: )جا ظ د ١, ٤ و ؤ ى ٣ د, ىل ٠

35 23 شىض و خألل ٢ ؤ ١ ىبعد ٤ ه ز ن هش ٢ ىف خؼبدجص بىل ؼالؼ ن ىف خؼبدجص إ ؽ 28 ى ١ خ و ٤ ص. خ و ٤ ص خ ٠٤ ى ـ ص ٧ وط ص ٢ ط ص خجمل ٠ ىم خ خ ود ص. د ٠٤ ى ـ ص يف ٧ خ خ سمػ ٧ ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش زإ ٠ ص خ ىال دض خؼبعم ش خ و ٢ ظ ٠ خض ؤ ؽ 02 شىظد. خ ظ خػبد : ظظ ٠ خ سمػ ٤ د عظ ٠ وظظ ٠ خ سمػ خ يت ع خ د ز ٢ ٦ س ز ٤ يت : ٧.6 ى خوعسد خ س د ه ه ٤ ص.2 ود ص / خ والؾ.0 ظ و خالوعسد خ الل ه ه ٤ ص ؤ. خالوعسد خؼب س pretest-posttest design خخوعسد س ود ص خوعسد خ الل O1 X O0 ظ : ٣ عدجؿ خ عو س ب عو ٠ د ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده : ود ص X : ٣ عدجؿ خ عو زو ب عو ٠ د ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده O2 : ٥ ٧ خ خ ص ط ٠٠ ط ؤو وــط ٠ مدو ص عم ن ه ٠ ص خ عو يف خ ظى خ خ ص. خ ظ خ دي : بـ خءض خ سمػ O6 ؤ. ل ص خاله خي 28 ىل ٠ ؤ ى ٣ ـد, و ٤ ظ د (,١ جا كرتا : رينك جبت,)1991, ص.111.

36 24 و ل ص خاله خي ٧ خؼب ل ص خالو ص يف ز ء ٣ شدؽ د س خ ١ ى خ سدلؽى ١ زد خء خ خ ص سدش ٥ يف خؼب خ ١ عب ٠ ن خ س د ٣ دض. ويف ٥ ٧ خؼب ل ص خ سدلؽى ١ ش وم خؿ ولص وخ ٧ ع ٠ ىخ زد ع خو ض خػبدطص زسمىغ خغب ص خؼبعو يش خعب ٤ دض ألؿ خ خؼبو ٤ ص ؼال ه ٢ خه خي خاليخض ؤو خؼبىخي خ يت ع عى يف خ سمػ. ذ. ل ص خ ع ٤ 6. س خ والؾ ؤ(. ش لد ى خ وشد ال ػ خ عال خ ظ خ دي ص خ ش ه ل ٢ يبد ل ٠ د عو زدؼبديش خ يت عو ن مظهد. ذ(. ظى ن خالوعسد خض خالو زد عى خ ديش خالوعسد ) س ( س ظس ؾب ٠ ىهص خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم عال. ؼبو ص ٣ عدجؿ خ خ ص 2. خ والؾ ؤ(. و خ والؾ زة عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ذ(. ٤ ك خؼبود ص خ ع ؼ ص زد عى خ خ ع خظ ف ص خؼب خ سص ؼبو ص و قبدق ٣ عدجؿ ظو خ عال خال ع ٠ دم عب ٠ ده.خ عى خ و ص ؾ(. ظى ن خالوعسد خ ٤ هدج زد عى خ ديش خوعسد ص يف خالوعسد خض خالو. ؾ. ل ص خ ع بهدء خوعسد خض خ س ء وخ ٤ هد ص يف خ ظ خغبدي هش خ خجمل ٠ ىهدض خ يت ي ط هت بىل و ص ٣ عدجؿ ي خ ص ظ ٠ خض س وزو ظ خ والؾ خ ن خ عى خ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده.

37 25 خ ظ خ دزن : ؤيوخض صبن خ س د ٣ دض ش ق م ٠ ؤ ى ٣ د ل ػ د : " ؤيوخض خ سمػ خ و ٠ ٧ و دج مظى ه خؼبىخي. و ٥ ٧ خ ى دج ور ه هد 21 خوعد ٧ د و د ؼبىخي ؿبعدؾ ب هد. و ٢ ؤيوخض خ و ٠ خ ىت ظ عى هد خ سدلؽص خ ىت خي حبؽهد ىف ٧ خخ سمػ ٧ : عب ٠ ن خ س د ٣ دض ه ل ر خؼب دج ؤ. 6. و ص ؤ ح ص خإل عمد ١ خؼبس ج : سبعم ٢ هبد خ سدلؽص خ عال ؼبو ص دؽب ٢ ربظ خ خ س ؤ ١ شع ىخ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده. 2. و ص ؤ ح ص خإل عمد ١ خ ٤ هدج سبعم ٢ هبد خ سدلؽص خ عال ؼبو ص قبدق خ عال وخ ظ دم ربظ ي خ عه زو ؤ ١ شع ىخ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده. 0. ؿ ص خ ىؼدج ٧ ى خ ص خ يت عو ٠ هد خ سدلؽص مظى خؼبىخي خؼبىىيش زدؼب ص خ ود د دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. خ ظ خ ؽد ٢ : ؿ ص صبن خ س د ٣ دض ؿ ص صبن خ س د ٣ دض هد ٢ خ وىخ خ يت ال ز ٢ ؤ ١ ربع س ٦ خ سدلؽص ىف خ سمػ. خ عى خ ٥ ٧ خ ص الج لىخجؿ و دءخض رب خ سدلؽص. ؤ د ؿ خج صبن خ س د ٣ دض خ ىت عهد خ سدلؽص ىف ٧ خ خ سمػ خبىخض. مظى ه خ س د ٣ دض خ ظم مص خ ص ٢ خ سمػ و عدزص ٥ ٧ خ د ص ظ عى خ سدلؽص دض ٠ د : خال عو خي س ؤ ١ عف ٦ بىل د ١ خ سمػ عب ٠ ن خ س د ٣ دض خحملعدؾ ب هد يف عدزص ٥ ٧ خ د ص ظع خ سدلؽص ه ذبه وص خ سمػ وو ص ب ١ خ سمػ ٢ خؼب عسدض خؼبو ص ز ٦. ذ.خ سمػ خؼب عيب 21 ىل ٠ ؤ ى ٣ د. و و ٤ ظ د ١. خ سوص خ ؽد ٤ ص )د ظد: ٤ د عد, 6116 (. ص. 621

38 26 خ سمػ خؼب عيب ٧ ىصبن خؼبىخي خ س د ٣ دض ه ٢ ؿ ص خ سمػ خؼب عيب ؤ حبػ خ عر وخؼب خن خألو خ يت ظعو دبىػىم خ سمػ. ؤ د خ خج خؼب عى ص يف خ سمػ خؼب عيب ٠ د : 6. خؼب ع دض خؼبسدش ش ؤ ظع خ سدلؽص ىخي ا ص وآ خء خ و ٠ دء و خ سدلؽ ن و عدزدض زو ظ ن رب ٧ د. 2. خؼب دض ن خؼبسدش ش ؤ ظ ع خ سدلؽص ىخي ا ص وآ خء خ و ٠ دء و خ سدلؽ ن و زدوعظد وظو د ؤ ١ ال دي د د ١ يف خألط زوؼ ٦ ؤو ٦. 0. ؿ ص خ ىؼدج ٧ ى خ ص خ يت عو ٠ هد خ سدلؽص مظى خؼبىخي خؼبىىيش زدؼب ص خ ود د دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل ؾ. خ سمػ خؼب خ ١ خ سمػ خؼب خ ل ٧ ى ؿ ص صبن خ س د ٣ دض ه ٠ د ل غ و ؾ خغب دش خعب ٠ ده ص بظظد ووخ و د. ن خ د زد سمػ خؼبسدش ش ه ىػىم خ سمػ ؤ صبن خ الذ و خ د سدض وخأل دظ ش عفو سدلؽص ز د ٣ دض ه ٢ سمػ ٥ ٧ خ د ص. ؤ د خ خج خؼب عى ص يف صبن ز د ٣ دض خ سمػ خؼب خ ل ه : و ص ؤ ح ص خإل عمد ١ خؼبس ج : سبعم ٢ هبد خ سدلؽص خ الذ ؼبو ص دؽب ٢ ربظ خ خ خ ٤ مىي س ؤ ١ شع ىخ خ عو ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده. و ص ؤ ح ص خإل عمد ١ خ ٤ هدج, سبعم ٢ هبد خ سدلؽص خ الذ ؼبو ص قبدق خ الذ وخ ظ دم ربظ ي خ عه خ ٤ مىي زو ؤ ١ شع ىخ خ عو ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده..6.2 خ ظ خ عد ن : ظ ٤ ص ودعبص خ س د ٣ دض ورب خؼبىخي خ سمػ ؤ. ظ ٤ ص ودعبص خ س د ٣ دض. زد ٤ سص عفه خ س د ٣ دض عى طدلر خ سالى ؤ د ر ٠ ص خ ؤ د ر ذبه خ س د ٣ دض خ يت ظعد ٢ ه ي ٢ ؤ د خ س د ٣ دض ن خؼب ٠ ى ص مث ى م يف ش و.

39 27 ذ. ؿ ص رب خؼبىخي خ عم خ ين س د ٣ دض خ خ ـ ص / خ ع ٤ ص خؼب عى ص عم خ س د ٣ دض خ يت مت 02 ظو هد بىل ش بش د ٦ و ٣ ىم خ س د ٣ دض. ذبه خ س د ٣ دض خ سمؽ ص ظ عى خؼ ٤ ن ٢ خ ع ٤ دض خإللظدج ص ونبد خإللظدء خ ىط و خإللظدء خال ع اليل. ؤ. خإللظدء خ ىط خإللظدء خ ىط ؤ ١ عىي خ و ٠ عؼ ٢٠ ص صبن وبه خي ؤو ظ ٤ ل ه ٠ ص وخغبدػ ورب خ س د ٣ دض ه ٢ ؤه خي ٢ ؤـ بهـدء ش ه ٢ خ ودي ص و ىـ ش ووخػمص لى ؤه خع وخألل خغ وخ ل و. خ. رب خ ٠ ص ل ػ : = R خؼب ي خ = Xt ؤ رب ٠ ص ٢ خ س د ٣ دض = Xr ؤط ٠ ص ٢ خ س د ٣ دض..۲ رب ه ي خ حدض 22 ل ػ : = K ه ي خ حدض = n ه ي خ ـالذ.۳ ل دذ ؿى ظى خ دط ص ل ػ : = p ؿى خ حص 02 ؤ ٤ ؾ, ؤ ٣ يخض (, ـد ظد : دب ؤ,)6188, ص.33. 1

40 28 = R خؼب ي خ = K ه ي خ حدض.3 ل دذ خؼبعى ؾ ل ػ : = X خؼبو = fi خ ع خ =xi ا خ حص.2 ل دذ خالكب خ خؼبو د ) X ل ػ : ( 1 = SD خإل ٣ خ خؼبو د = fi خ ع خ ( = خؼب د ص ز ن خ ٠ ص ) X =n-1 صب ص خ و ٤ دض..1 خ عظ ٤ 1 2 ) ) 12 ) 12 و ؾ ) 12 ن ل ػ : = µ خؼبو = σ خإل ٣ خ خؼبو د ذ. خإللظدء خال ع اليل X

41 29 خإللظدء خال ع اليل ٧ بلظدء ظى خ ىخه ؤو يب ٢ خ عى خ هد إيخش يف ؤـ ؿبدو ص خ عىالص خ ٤ عدجؿ خؼبشع ص ٢ ؾب ٠ ىهص ٢ خ س د ٣ دض خ يت مت ذب ٠ ن و ودعبط..6 وعسد خ ػ ص زدػبـىخض خ عد ص : ؤ. رب ط ص خ ػ ص H2 : μ = μ2 Ha : μ μ2 ذ. رب خؼب عى خغب ( )α و ٠ ص ض ؾ. رب و د خالوعسد ب خ t ل دذ t مث H2 ىع ب خ t ل دذ t مث H2 سى.2 رب ٠ ص t ل دذ زدػبـىخض خ عد ص : ؤ. رب ٦٠ خ زك ) (d ز ن خالوعسد آو وخالوعسد خألو ٢ ٦٠ = d خالوعسد آو - خالوعسد خألو ل ػ : = d زك (خ ز ن ٦٠ د زو خالوعسد - س خالوعسد ) ذ. ب ٣ شدء ده وؽى ه ٠ ص t ؾ. ل دذ عى ؾ ٢ ز ن خالوعسد خألو وخالوعسد آو ل ػ : Md = عى ؾ ٢ ز ن خالوعسد خألو وخالوعسد آو = ه ي زك (خالوعسد آو - خالوعسد خألو ) = ه ي خ ـالذ

42 31 ي. ه ي ؾب ٠ ىم زوص خالكب خ )0 0 0 ل ػ : 0 ه ي ؾب ٠ ىم زوص خالكب خ = 0 ه ي زك ه ي خ ـالذ.٥ ه ي ٠ ص t ل دذ 0 ل ػ : ) 1 = Md عى ؾ ٢ ز ن خالوعسد خألو وخالوعسد آو = 0 ه ي زك ه ي خ ـالذ. خ ع ٤ عؿ ٢ وال د ٣ ص ٠ ص t ل دذ ن t عم ب خ د ١ خ ػ ص سى ؤو ال. ويف ه ٠ ص رب خ س د ٣ دض عى طدلر خ سالى خإللظدءخض خؽب ٤ ص خ خ ١ ه ٦ ٠ خ س د ٣ دض زد عى خ خأل د ظعـدز ن ٣ عدجؿ خ سك

43 31 خ سدذ خ خزن ٣ عدجؿ خ سمػ وخؼب ٤ د شص خ ظ خألو : حملص ه ٢ خؼب ص خ ود ص وه خ ش ه ل ٢ يبد ل س خ ١ ىػك خ سدلؽص ٣ عدجؿ خ سمػ يف ٧ خ خ سدذ إ خي خ سدلؽص خ ١ ؤوال حملص هد ص ه ٢ خؼب خ ص. خ عو و ص.6 خ ىال دض خؼبعم ش ٧ وخل ٥ ٢ و هب خؼب ٤ ص خغب ؽص ٤ ى ٣ خى مث خ وخ ص خ يت ؤطسمط لف خ خو ص يف خؼبؽد ص و وق ظد وظى خ ىن ال ظ خ ؿب و ص لىت ؤ ؽ و ع ب ٣ شدئ ٧ د ال ١ خ وق و خ ص ٧ د ؼ ٢٠ ع س خؼب خ خ خو ص ش ه ل ٢ يبين. خ وخ ص ٧ : ؤ(. خإلوالص ذ(. ٥(. ل هص. ؾ(. ز دؿ ٦ خال ع ال )خغب خ خيت( خال ال ص خو ٧ ىخ ي(. ؤ.شود ظو خؼب خ خ خو ص خ ش ه ل ٢ يبد ل ؤ(. هد ص خ ؼ ص ذ(. دي ٥ د ؾ(. ي خ ص خال ظسدؽ خغب. ي(. خ عو ظىص ذ. ؤ(.ؾبع ٠ و ذ(. ز دؿ ٦ ؾ(. خي ي(. الز نزد خ ٢ ؤ خ ذ. 2. خ ئ ص و ه ٠ ص وه خ ئ ص ؤ. "خه ٠ د خ سش خ ٢ ا ٤ ى ١ و عو ٠ ى ١ و ز خوال ى يبص". 2.و ه ٠ ص ؤ(. ديش يف فبد ص خ ٢ خإل ال يف خغب دش خ ى ص.

44 32 ذ(. خ الذ ش ى ١ خ ؽ ص وخ ؽد سص وخؼبه ش ؾ(. ب ٣ شدء دي ٢ دي يخ ي(. سب ن خجملع ٠ ودض خحمل ص وصب ن خ و ٤ دط خؼبشد ص يف رب ن خ عو ٥(. ب ٣ شدء خؼبا ص خ ود ص وخؼبسع ش و ٠ خ خ خو ص يف وه خ ش ه ل ٢ يبد ل ظو ا ص وظو ٠ ص و ص زب خؼبسديت خ عى ه ص ىال دض خؼبعم ش وؤ د دض خغب دش ؼال ه ٢ ي ٤ د دض ىيؾ. 0. خ س د ٣ دض عو وخ و ص يف ؾبد خ عو. خ ١ خؼبو ٠ ن خ ٢ ٧ يف ص خ ود د خ ش ه ل ٢ يبد ل يف ي خ ص خ ع ر خؼب خ ل ٠ د ٢ خػبربخء يف ؾبدؽب و ٢ خؼب ص وؤيخ ش خ د ص ٢ خ ٤ دل ع ن خ ٠ ص وخعب ش زد و. 3. ك و خ عال ك و خ عال ٠ د عؼك ٤ دؿ ٢ خؼبسىن هديش ٢ خجملع ٠ ن خحمل ود ؾ خ ٤ لد خ عفد خؼبعو ي خألؿ خ يف ب دؿو ٦ ىالو خ ز ص و ٤ ىذ ىالو و ىالو خ ى و ٤ ىذ ش ىالو و ٣ ى ظ ٤ د خ خ ش ص. ب خ حملص ه ٢ ؤط خ الذ خحمل ن مث ؤ ؽ ٢ زى ىخيل ٤ خ. وزوؼه ٢ ود ؾ ٤ ص زى ىخيل ٤ خ ٧ ى ٢ دين, د ىى يف ب ىالو خ ز ص. وه ٤ د ط حب ر ٤ خؼبسين خ عال يف زى ىخيل ٤ خ ؤ ؽ 1% يف خؼبدجص ٢ دؿوص د ىى ؤ ؽ %2,2 يف خؼبدجص و ٢ دؿوص دين ؤ ؽ %2,2 يف خؼبدجص و ٢ مشد د ىى ؤ ؽ %6,8 يف خؼبدجص. خ ظ خ ؽد ل : ظى ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص خ ود ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش خؼب ص

45 33 ظى ٣ عدجؿ خ عو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش خؼب خ ود ص يف وه خ ش ه ل ٢ يبد ل خ ز سر وىي خؼبو ٠ ن وخ عى ط ؤ ؼد ؾب ٠ ىهص ع ٤ ىهص ٢ خأل د ر وخهند ظ خ ص خ و ز ص ٤ خ ظ خألو لىت خ ظ خ دي خؼب خ ود ص خ عو خ ص خ و ز ص زد و مل و ش حد خ زد ٤ سص ؽب ألهن ي ىخ وال ٧ خ خ ى ط وخ و خ و ز ص خؼبىع ص خ يت ظو ٠ ىخ ٧ د ولىت خغب ن د ١ زد و ود ؽب ؼب ٢ خ عو خ ص خ و ز ص ٥ ؤو ي و ظى خ ص خ و ز ص. وهالوش ه د ٦٣ زدالػد ص بىل ؤو ح خ ٢ ى ١ خ ص خ و ز ص يف خ ظى خ خ ص ص خ و ز ص دهن عى ى ١ ؤ ؼد يف ل دهت خ ى ص ألهن د سى ١ ؤ ؼد زد ١ ى ٣ ىخ دي ٢ ه خ عم غ زد ص خ و ز ص ود ؾ خ ظ سبد د ٠ د "خحملدي ص" يف ٧ خ خحملدي ص ر ٤ ه خ عم غ بىل الجه زد ص خ و ز ص و ٧ خ ٧ ى خؼب د ١ خ ع ظو ٠ ه ؽب لىت ع ٤ ٠ ىخ ٢ ل ق ٧ خ خحملدؿ ٦ لىت ظع ٢ ٠ يف هند ص خؼبد وخهط د ظ بىل سد ٧ ه ٤ د ؿ ر ٤ ه. ٣ عدجؿ ظو ظ ٠ خض ش خ يف ظو خ ص خ و ز ص وخؼبو خ د هب ٥ خ خ ص زد عد خؽب خ مت وػو ٦ وخ يت يب ٢ رب هد ن خ ٤ ه ٠ د. ويب ٢ خ ١ ى ١ ظى ٣ عدجؿ ظو خ عال خ ص خ و ز ص يف ص خ ود ص خ ظ خػبد خ ىىي خعب زد و ألهند ظ عف ر ؤ ؼد ؼبد ؤه ط ؽب ويب ٢ خ ١ ظ و ؤ ؼد زش. يب ٤٤ د خ ١ ٣ ع ٤ عؿ زد و خ ١ خ ٤ عدجؿ خالمبدج ص د ٣ د ظو ظ ٠ خض خ و ز ص يف خ ظ خغبدي هش ص خ ود ص ش زد و دبد ٦ خ د ص. خ ص

46 34 خ ظ خ ؽد ػ : خ عى خ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده خ و ز ص خ ظ خغبدي هش ص هد ص خ ش ه ل ٢ يبد ل. خ ص يف ظو خ خ س خ د زعس ؤ د ر خ سدلػ ع ٠ خض د خ سدلؽ ن خ خء خالوعسد خض خالو ص خ يت خ سدلؽ ن ظ ل خالوعسد خؼب س عب ٠ ن خؼبعو ٠ ن حب ػ يب ٢ سدلؽ ن و ص ص ٣ عدجؿ ظو ظ ٠ خض س ظ ٤ ٥ ٧ خال ع ٠ دم خعب ٠ ده خ هد. يف ز خ ص خع ٠ دم خ سدلؽ ن ش ق س د لى د خ ع خظ ف ص يف خال ع ٠ دم بىل ظ ٠ خض جمل ٠ ىهص يف و ط الل يف ه ٠ ص خ ع وخ عو ط ص صبد خ ع دنبدض ز ن ظ ٠ خض وخ سدلؽ ن/خؼبو ٠ ن حب ػ يف و ط الل ه ٧ خ ويب ٢ ع وخ عو خ ١ و ٠ ال زش وىي هال دض عسدي ص ز ن خؼب ن وخؼبعو ٠ ن. ؾب ٠ ىهص ع ٤ ىهص ٢ خ ؤو خال ع خظ ف ص خؼب عى ص يف ش ؤو ظس ؤ د ر خال ع ٠ دم بىل ٥ ٧ خجمل ٠ ىهص ع ٠ خض لىت ع ٤ ٠ ىخ ٢ ه زش طم ك د و ؽب. يف ظ ٤ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم بىل ٥ ٧ خجمل ٠ ىهص د ىذ خؼبو ٠ ن ه ٠ ى د ظ ٤ ؿ ص ظ ٠ خض مث ٥ ٧ خال ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده ط بع ص ؽ نخ يف ظس ٦. خال ع ٠ دم بىل ٥ ٧ خجمل ٠ ىهص ٧ ى و ص ؼب ده ش ظ ٠ خض ه خ س دء خ ع ه خ عو ل ػ ر ٢ ظ ٠ خض ال ع ٠ دم يف ؾب ٠ ىهص ٢ د وسط ؽب وخؼبو ٠ ن ظ د ه ي ٢ خ الذ يف ه ش ؾب ٠ ىهدض ط نش و ؾب ٠ ىهص يف و ط الل ؤه ط خؼب او ص ه ٢ ش ق يف خؼبىخي خ يت ع ٠ وى ١ بىل ؤط دجه. هند ص خالع ٠ دم خؼبو ٠ سد ١ دز ص ؤو وس ٦ ل ػ ر ٢ ظ ٠ خض خ د زده ٠ د ذبد ص ن الج ٦ ا خعب ٠ خؼبو ص ؽب. وزو خ سدلؽى ١ خ ٢ ى ى ١ زدؼبه ٠ ص خ ٤ هدج ص ألحبدغ ٧ ى ظى ن خالوعسد خ ٤ هدج خ خالوعسد خ الل عب ٠ ن ظ ٠ خض حب ػ يب ٢ سدلؽ ن و ص د ب خ د ١ ظس خ ع خظ ف ص ظإؼ ن ٥ ٧ خجمل ٠ ىهص ٤٧ د ٧ ى خال ع ٠ دم خ ال.

47 35 هند ص خالع ٠ دم خؼبو بهدء دز ص ؤو وسص ل ػ ر ٢ ظ ٠ خض خ د زده ٠ د ذبد ص ن الج ٦ ا خعب ٠ خؼبو ص ؽب. وزو خ سدلؽ ن خ ٢ ى ى ١ زدؼبه ٠ ص خ ٤ هدج ص سمػ ٧ ى ظ ل خوعسد يف هند ص خؼبد خ د زو خالوعسد ن ٣ خؼبش ص خ يت ط س خالع ٠ دم عب ٠ ن ظ ٠ خض حب ػ يب ٢ سدلؽ ن و ص د ب خ د ١ ظس خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده ٤٧ د ظإؼ ن ؤو ال. خ ظ خ خزن : ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خ ع خظ ف ص خال ع ٠ دم خعب ٠ ده دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. خغبدي هش ز و ١ خ عى خ ٧ خ ٣ عدجؿ خ سمػ ىخذ ٢ رب خؼبش الض خ سمػ خ يت ؼسعص س هد ٢ ٠ خ ػ دض ؤو ىخذ ا ص. ز ٤ دء ه ٣ ع ص خ سمػ خ ه ٠ خ سمػ يف خؼب ص خ ود ص خ ش ه ل ٢ يبد ل. : و 3.6 خإللظدء خ ىط خإللظدء خ ىط خإللظدء خ ٤ دؽ ه ي خ و ٤ ص 02 خ ص خ ظىي 11 خغب خألي ل ٤ دؽ 86 خؼبعى ؾ 88,12 خالكب خ خؼبو د 3,131 ز ٤ دء خ س د ٣ دض مت خغبظى يف و 3.6 خألطسمط ؤ د د عم خ حص خ ص خ و ز ص ز ن ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده. و 3.2 حص هد ش خحملديؼص خ و ز ص ظ ٠ خض ز ن ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ( pre-test ( هد ش خ عظ ٤ خ ٤ سص خؼبحى ص ٢ خإلصبديل خ ٤ سص خؼبحى ص (%) ظ دط خ ظ , , خ 2 61,1 00,1

48 ؾب ٠ ىم % ز ٤ دء ه و خ س د ١ 62 ظ ٠ خض يف ظ ظر " " ز ٤ سص ؽى ص % ظال يف ظ ظر " " ز ٤ سص ؽى ص % ظال يف ظ ظر " خ" ز ٤ سص ؽى ص %1 00. ٢ ٥ ٧ خ س د ٣ دض هبى إل ع ٤ سدؽ ؤ ١ ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض ز و ١ خ عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده زع ظر " ". و 3.0 طى ش خ خ س د ل ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خعب ٠ ده ز ن ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم Pre-Test خ ظ خػبد : ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل و : 3.3 خإللظدء خ ىط خإللظدء خ ىط خإللظدء خ ٤ دؽ ه ي خ و ٤ ص 22 خ ص خ ظىي 98 خغب خألي ل ٤ دؽ 81 خؼبعى ؾ 10,21 خالكب خ خؼبو د 2,262 خغبدي هش زد عى خ

49 37 ز ٤ دء خ س د ٣ دض مت خغبظى يف و 3.0 خألطسمط ؤ د د عم خ حص هد ش خ ص خ و ز ص زد عى خ. و 3.2 حص هد ش خحملديؼص خ و ز ص خ عال زد عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده post- )test) خ عظ ٤ خ ٤ سص خؼبحى ص ٢ خإلصبديل خ ٤ سص خؼبحى ص (%) ظ دط خ ظ ؾب ٠ ىم % خ 32,6 فبعد 21,1 سى 0,3 ز ٤ دء ه و خ س د ١, 62 ظ ٠ خض يف ظ ظر " خ" ز ٤ سص ؽى ص % ظال يف ظ ظر "فبعد " ز ٤ سص ؽى ص % ظال يف ظ ظر " سى " ز ٤ سص ؽى ص %3 0. ٢ ٥ ٧ خ س د ٣ دض هبى إل ع ٤ سدؽ ؤ ١ ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض زد عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده زع ظر " خ". و 3.1 طى ش خ خ س د ل ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خعب ٠ ده زد عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم

50 38 خ ظ خ دي : ظإؼ ن ظـس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل (ز ٠ د )١ ظإؼ ن ظـس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل (ز ٠ د )١ خ عى خ سدلؽص خوعسد t دوعسد بلظدج خ ع ٤ عدـ. ز ٤ دء ه ٣ عدجؿ خغب دذ خ ه ٠ خ سدلؽص عف ش خ سدلؽص ٣ ع فص t ل دذ و ٧ 22 2 و t ـ و و ٧ ٢ ٧ خ ٣ عدجؿ ع ٤ عؿ ؤ ٧ ١ خ t ل دذ t ـ و - = خ هبى إل ع ٤ سدؽ H2 خي و Ha سى. د سدلػ ع ٤ عؿ ؤ ١ ػ دض يف ٧ خ خ سمػ سى أل ٤٧ ١ د ظإؼ ن ز ن ظـس ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ن ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ي ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش زد خؼب ص خ ود ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل (ز ٠ د.)١ خ ظ خ دزن : سدلؽص ز ٤ دء ه ٣ عدجؿ رب ز د ٣ دض خ سدلؽص ظس ن ؤ ٣ ١ عدجؿ ظو خ و ز ص ظ ٠ خض س خ عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ٧ يف حص د ص. و ـن بىل ه ش هىخ ٤ هد ٣ ض خ خ ن عو خ ص خ و ز ص د خ ط ظ ع بىل خ ع ٢ ٢ ٠ خؼب يخض وؤ د ر يب ٠ ٢ و ٠ ن خ عى خ ؤ ـد ز ص ؤو ال ظ خ ظ عى خ ـ خ ع ص. ٣ عدجؿ خ عو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض زد عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده يف خ حص خ ود ص. و ٧ خ ه ؤ ١ خإل ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده رب ٢ ه خ ش ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض. خ عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده ع ر ه خؼبىد ص خؼبش ص وخػبى ٢ ظ ٠ خض يف ظو خ ص وظ ى ١ دي ش ه ز ٤ دء ؾبع ٠ ن ظو ٠ ى. يف ه ٠ ص ظو خ عال ؤ ؼد ل ص خوع د خؼب ش عو ٠ ى ١ وخؼبو ال ظو ٠ ؾ ٠ و ٢ ؤ ؼد عشد خ خ ٢ ى ظىيل خ ٧ ع ٠ د د شوى خ ٤ وخ ـالذ ؤؼ ٤ دء ه ٠ ص خ عو. لىت رب ٣ ع فص خ عو ؤ ١ خ ـالذ دي و ١ ه خ عو وخ عىخط وخ ع ده يف خ ص خؼب عه ص ؤو ص ؤـ ٤ س ص يو ١ ؤ ػ ؾ وخ عه.

51 39 وزد عى خ ؿ ص خ عو خال عشد ص ظ ى ١ ش ه رب ن ؼ ص ظ ٠ خض يف ظو ص ؤـ ٤ س ص يف ٥ ٧ خغبد ص خ ص خ و ز ص يف ه ٠ ص خ عو وخ عو. ز ٤ دء ٣ عدجؿ خإللظدء خال ع اليل t ل دذ t ـ و = مث سى و Ho ػىع. و ٧ خ وين خ ٤٧ ١ د ظإؼ نخ س نخ ز ن ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده و ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ي ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش زدخؼب ص خ ود د دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل وين خ ١ خ س د ٣ دض خ يت ع خغبظى ه هد ٢ خ و ٤ ص يب ٢ ظـس هد ه خجمل ٠ ىم خ. Ha

52 41 خ سدذ خػبد خػبدسبص خ ظ خألو : خػبالطدض : ٢ ز ٤ دء ه ٣ عدجؿ ٠ د و ٧ خ ٤ عدجؿ ه ي بىل ؤهال ٥ وخؼب ٤ د شص رب ؤ. ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل ب عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده زع ظر " ". ز ن ذ. ٣ عدجؿ ظو خ ص خ و ز ص ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل زد عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده زع ظر " خ". ؾ. ٤٧ د ظإؼ ن س ن ز ن ب عى خ ب ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم ن ٣ عدجؿ ظو ي ظ ٠ خض خ ظ خغبدي هش دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل. خ ص خ و ز ص خ ظ خ ؽد ل : خؼب ع خلدض ز ٤ دم ه ٣ عدجؿ ٧ خ خ سمػ ع ق خ سدلؽص بىل خألؿ خ خؼبعو ص زد عو ٢ ز ن ؤ ى ؤو ي ٤٧ د لدص خؼبو ٠ ن بىل خال ٧ ع ٠ د و ه ٣ ص ؿالهب ويخج ٠ د ظى ٦ و ده هت يف خ عو ن ش ؽ نش ال ٧ ع ٠ د ؤ ١ خ عال ظو خ ورب خأل ٧ خ خ ع زى ص خ ىؿ ٤ ص.

53 41 خؼب خـن Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 0222 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikutip dari accassed 8 februari Al-Qur an dan terjemahan (Catatan Muslimah, 0214). Benny A, Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 0229), hlm. 11. Mel Siberman, Active Learning, 121 Strategi Pembelajaran Aktif, penerjemah : Sarjuli, dkk (Yogyakarta: YAPPENDIS, cet II, Oktober 0220), hlm 0. Slameto, Belajar dan Factor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 0212) h.14. Slameto, Belajar dan Factor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 0212) h.11. Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran(Jakarta: Rineka cipta, 1994), hlm. 22. A, Tabrani Rusyan, Atang kusdinar, B.A, Drs Zaenal Arifin, Pendidikan dalam proses belajar mengajar,(bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989) hlm. 1. H. Syamsudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga,0225). hlm. 18. Imaduddin Ismail, Kemampuan Belajar pada Anak-anak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 23. H. Syamsudin Asrofi, Metodologi... hlm. 22. Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Salatiga, Renika Cipta, 1981) hlm.80. Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Salatiga, Renika Cipta, 1981) hlm.90.

54 42 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 0212) hlm. 12. Nana Sudjana, Landasan Psikologi Profesi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 0222), hlm Mulyasa, Implikasi Kurikulum 0223 Panduan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 0224), hlm Mulyasa, Implikasi Kurikulum 0223 Panduan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 0224), hlm Anas Amawati, Upaya Jurusan.., (Jakarta: Bumi Aksara, 0221), hlm. 01. Syaifuddin Azuru, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 0223), hlm. 4. Syaifuddin Azuru, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 0223), hlm. 12. Abiding Nata, Metodologi Study Islam, (Jakarta: Cet;I: PT. Raja Grafindo, 0222), hlm. 42. Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, Cet;9, 0211) h.1. Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, Cet;9, 0211) h.8. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Jakarta: Bulan Bintang, 0222), hlm Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta Cet; 9, 0211) h.9. Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta Cet; 9, 0211) h.12. M. Subhanana, Statistika Pendidikan, (Bandung: Cet.1; Pustaka Satya, 0222), hlm. 22. Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistic, (Makassar: Andira Publisher, 0212) hlm. 101.

55 43 LAMPIRAN SILABUS DAN RPP DATA GURU DAN SISWA SOAL PRE-TEST&POST-TEST DOKUMENTASI

56 44 DATA GURU Data guru MA S. Hasan Yamani di tahun pelajaran 0211/0218 : No. Nama Guru Mata Pelajaran 1 Ustad. Amin Said Al-Mahdali, S. Pd.I 0 Ustad. Amiruddin, SS. 2 Ustad. Ahmad Nur 3 Ustad. Asri, S.Pd. 4 Ustad. Fakhri Tajuddin, Lc, M. Ag. 5 Ustad. Muhammad Natsir, S.Ag 1 Ustad. Abdul Kadir, S.Sos.I 8 Ustad. Safaruddin, S.Pd.I 9 Ustad. Fahmi Tajuddin, S.Th.I 12 Ustad. Labbay Muiz, S.Fil.I 11 Ustad. Syamsul Bahri, S.Th.I 10 Ustad. Yahya, S.H.I 12 Ustad. Muhammad Syukur, S.Pd.I 13 Ustad. Ismail Marsuki, S.Pd.I 14 Ustad. Syamsul, S.Pd.I 15 Ustad. Muhammad Nur Murdan, S.Th.I.M. Th.I 11 Ustad. Mahmud Murdan, S.H 18 Ustad. Syaiful, S.Pd.I 19 Ustad. FarhanTajuddin Mahdy, S.Pd 02 Ustad. Muhammad Arif, S.Pd 01 Ustad. Kadir, S.Pd 00 Ustadz. Adnan, S. Sos. 02 Ustad. Nasaruddin, S.Pd 03 Ustad. Naharuddin, S.Pd.I 04 Ustad. Zainal Abidin, S.E.Sy. 05 Ustad. Muhammad Sahlim, S. Pd. M. Pd. 01 Ustdz. Abdul Rasyid, S. Pd. 08 Ustad. Usman Amir 09 Ustad. Muh. Imron 22 Ustad. Rusman, S. Pd. 21 Ustad. Mansur Rabbani, S. Pd. I 20 Ustadz., S. Pd. 22 Ustad.Lukman 23 Ustadz. Adnan, S. Sos. 24 Ust. FirmasnyahWaris, S.Sos 25 Ustad. Ismail Marzuki 21 Ustad.Muksin 28 Ustad.HaerulUmam 29 Ustad.Rif at 32 Ustad.Abd. Malik 31 Ustad.Haedar 30 Ustad.Hasamsi 32 Ustad. Muh. Nafri 33 Ustad.MuliadiDarwis 34 Ustadzh. Aisyah Said, S.S

57 45 35 Ustadzh. Fadliah Tajuddin, S.Ag 31 Ustadzh. Hardiana, S.Pd. (PKn) 38 Ustadzh. Hardiana, S.Pd. (MTK) 39 Ustadzh. Amriani, S.Pd.I 42 Ustadzh. Hj. Rosnawati, S.Pd.I 41 Ustadzh. Khaeriyah, S.Pd.I 40 Ustadzh. Syarkiyah, S.Pd. 42 Ustadzh. Maskiah, S. Pd. 43 Ustadzh. Yusni Yunus, S.Pd.I 44 Ustadzh. Hasnawati, S.Pd 45 Ustadzh. Nurmilan, S.Pd 41 Ustadzh. Fadliah Masjaya, S. Pd. 48 Ustadzh.Aryani, S. Pd.I 49 AsriaMardin, S. Pd. 52 Ustadzh.AndiAnjelina (Bone) 51 Ustadzh.Afifah Bone 50 Ustadzh.Nurhidayah 52 Ustadzh.Hawaya, S. Pd.I 53 Ustadzh.Eky, S. Pd. 54 Ustadzh. Kurni 55 Ustadzh. Rahmania 51 Ustadzh.Nurhidayah, S. Pd. I 58 Ustadzh. Hijriani, S.Pd.I 59 Ustadzh. Nurmadina, S.Pd.I 12 Ustadzh.Musdalifah 11 Ustadzh. Hasriani 10 Ustadzh.Rahmawati J 12 Ustadzh. Wahyuni 13 Ustadzh.Sukma 14 Ustadzh.Nita Dahlan 15 Ustadzh.Nuraeni 11 Ustadzh.ReskiJuwita 18 Ustadzh.Andarulang 19 Ustadzh.Munira 82 Ustadzh.SelviJumasia Sumber Data : Kantor ADM Syekh Hasan Yamani Dari data diatas ada sekitar 82 guru yang mengajar di Madrasah Aliyah dan ini sudah dapat menunjang pembelajaran agar semakin baik.

58 46 DATA SISWA Keadaan peserta didik MA Syekh Hasan Yamani. SISWA MUTASI SISWA Kelas Masuk Keluar JUMLAH TOTAL Jumla h Sumber Data :Kantor MA Syekh Hasan Yamani Sarana Dan Prasarana MA Syekh Hasan Yamani No Fasilitas Jumlah 1 Mesjid/Mushallah 1 lokal 0 Ruang Kelas 02 lokal 2 Kantor guru untuk administrasi 0 lokal 3 Asrama santri/santriwati 8 lokal 4 WC/Kamar Mandi 8 lokal 5 Rumah guru 0 lokal 1 Gedung pertemuan (sementara ) 1 lokal 8 Perpustakaan 1 Lokal 9 Laboratorium 1 Lokal Sumber Data : Laporan Bulanan Keadaan sarana dan prasarana MA Syekh Hasan Yamani, 0211

59 47 Data Ruang Kelas Belajar Aliyah Putra KELAS RUANG BELAJAR KETERANGAN I 0 Kondisi Baik II 0 Kondisi Baik III 1 Kondisi Baik JUMLAH 4 - Sumber Data :Kantor MA Syekh Hasan Yamani Data Ruang Kelas Belajar Aliyah Putri KELAS RUANG BELAJAR KETERANGAN I 1 Kondisi Baik II 1 Kondisi Baik III 1 Kondisi Kurang Baik JUMLAH 2 - Sumber Data : Kantor MA Syekh Hasan Yamani

60 ص خ 48 INSTRUMEN PENELITIAN ز ٣ د ؿ خ سمػ خؼب خ ل ه ٢ ظإؼ ن ظس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظال خ ظ خغبدي ٧ خ ز يت. ز يت ؤ د خؼب ف. ز يت هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل )ز ٠ د ١ (. SOAL PRE-TEST SEBELUM VALIDASI ٠. ٦ ل ص ز يت و ٧ خ و ٧ خ ع يب. ده يت و ٠ و ع ديب ع ى لص. ٥ ٧ ص ؤو, و ظ ص ؤ و يت. ص ؤو س ش و ص ؤ و يت ؤ د خؼب سه. يل ؤن وخل خ ٦ ٠ ؤ د ص, و يل ؤ وط وخل ش خ س ش. ؤ ٣ د ؤ لر ؤ يب و ؤ. و ؤ لر ؤو و ؤ و يت. ط ش. ٥ ٧ يت. ه د ٣ د ش س ش و و لص ه خؼب ع ر. و ل س يت ظ م و ص ؤ و يت ٠ ص. ٧ ط خؼب عر. ٣ د ش يت ط ش. ص ؤو ؤ د يت خ ٠ ه د ودي. ؤ يب و ؤ يف ظ خ ؤيب ه ٢ خأل ح ص خألظ ص زدوع د ؤ ذ ؾ! ؤو ي 6. ؤ ٢ خ س ط ؤ. ؤ د خؼب ف ذ.و خء خؼب ف 2. ؤ ٢ ده ىت و ٠ و ع ديب ؤ. ؤ د خؼب ع ر ذ.ظ م ط خؼب ع ر 0. ؤ ٢ و ػ و ط ل س يت ؤ. ه خؼب ع ر ذ.ظ م ط خؼب ع ر ؾ. ز ٢ خؼب ف ي. ٤ ر خؼب ف ؾ. ه خؼب ع ر ي. و خء خؼب ع ر ؾ. و خء خؼب ع ر ي. ز ن خؼب ع ر د ب ؤ و ؤ. دؿ ٠ ص ذ. ؤ د ص ؤ ٢ ص ؤ و يت ؤ. د ٣ ر خؼب س ه ذ. و خء خؼب س ه ؤ ٢ ص ؤ و ؾ. ه دجش ص ي. م ٠ ؾ. ؤ د خؼب س ه ي. ى خؼب س ه.3.2.1

61 49 ؤ. ؤ د يت ذ. د ٣ ر يت 1. د وىن " ص" ؤ. tidur Tempat ذ. mandi Kamar 8. د وىن "ؤن" ؤ. perempuan Kakak ذ. laki-laki Kakak 1. د وىن "ز ط" ؤ. Masjid ذ. Taman 62. د وىن "خؼب ف " ؤ. Masjid ذ. Rumah 66. د وىن " ٣ د ش" ؤ. Kamar ذ. Jendela 62. د وىن " ي" ؤ. tidur Kamar ذ. tidur Tempat 60. د وىن "ل سص" ؤ. Tas ذ. Koper 63. د زدخ ص خ و ز ص atas" "di ؤ. ؤ د ز ن 62.و د زدخ ص خ و ز ص "besar" ؤ. س ذ.ط ؾ. و خء يت ي. ى يت ؾ. kamar ي. sepatu ؾ. Saudara laki-laki ي. Saudara perempuan ؾ. Rumah ي. Saudara ؾ. Lapangan ي. Kamar ؾ. Dapur ي. Masjid ؾ. Kamar mandi ي. Masjid ؾ. Buku ي. Meja ؾ. ى ذ. و خء ؾ. ز و ي. ر ي.

62 ص خ 51 INSTRUMEN PENELITIAN ز ٣ د ؿ خ سمػ خؼب خ ل ه ٢ ظإؼ ن ظس خ ع خظ ف ص خإل ع ٠ دم خعب ٠ ده عظو ربظ ظال خ ظ خغبدي ٧ خ ز يت. ز يت ؤ د خؼب ف. ز يت هش خ خ يف ظو خ ص خ و ز ص دبوه خ ش ه ل ٢ يبد ل )ز ٠ د ١ (. SOAL POST-TEST SEBELUM VALIDASI ٠. ٦ ل ص ز يت و ٧ خ و ٧ خ ع يب. ده يت و ٠ و ع ديب ع ى لص. ٥ ٧ ص ؤو, و ظ ص ؤ و يت. ص ؤو س ش و ص ؤ و يت ؤ د خؼب سه. يل ؤن وخل خ ٦ ٠ ؤ د ص, و يل ؤ وط وخل ش خ س ش. ؤ ٣ د ؤ لر ؤ يب و ؤ. و ؤ لر ؤو و ؤ و يت. ط ش. ٥ ٧ يت. ه د ٣ د ش س ش و و لص ه خؼب ع ر. و ل س يت ظ م و ص ؤ و يت ٠ ص. ٧ ط خؼب عر. ٣ د ش يت ط ش. ص ؤو ؤ د يت خ ٠ ه د ودي. ؤ يب و ؤ يف ظ خ ؤيب ه ٢ خأل ح ص خألظ ص زدوع د ؤ ذ ؾ! ؤو ي 61. ؤ ٢ خ س ط ض.ؤ د خؼب ف غ.و خء خؼب ف ؾ. ز ٢ خؼب ف ي. ٤ ر خؼب ف ؾ. ه خؼب ع ر ي. و خء خؼب ع ر ؾ. و خء خؼب ع ر ي. ز ن خؼب ع ر.61 ؤ ٢ ده ىت و ٠ و ع ديب خؼب ع ر ض.ؤ د غ.ظ م ط خؼب ع ر 68. ؤ ٢ و ػ و ط ل س يت ض.ه خؼب ع ر غ.ظ م ط خؼب ع ر 61. د ب ؤ و ض. دؿ ٠ ص غ. ؤ د ص 22. ؤ ٢ ص ؤ و يت ض. د ٣ ر خؼب س ه غ. و خء خؼب س ه 26. ؤ ٢ ص ؤ و ؾ. ه دجش ص ي. م ٠ ؾ. ؤ د خؼب س ه ي. ى خؼب س ه

63 51 ض.ؤ د يت غ. د ٣ ر يت 22. د وىن " ص" ض. tidur Tempat غ. mandi Kamar 20. د وىن "ؤن" ض. perempuan Kakak غ. laki-laki Kakak 23. د وىن "ز ط" ض. Masjid غ. Taman 22. د وىن "خؼب ف " ض. Masjid غ. Rumah 21. د وىن " ٣ د ش" ض. Kamar غ. Jendela 21. د وىن " ي" ض. tidur Kamar غ. tidur Tempat 28. د وىن "ل سص" ض. Tas غ. Koper 21. د زدخ ص خ و ز ص atas" "di ذ.ؤ د ز ن 02.و د زدخ ص خ و ز ص "besar" ض. س غ.ط ؾ. و خء يت ي. ى يت ؾ. kamar ي. sepatu ؾ. Saudara laki-laki ي. Saudara perempuan ؾ. Rumah ي. Saudara ؾ. Lapangan ي. Kamar ؾ. Dapur ي. Masjid ؾ. Kamar mandi ي. Masjid ؾ. Buku ي. Meja ؾ. ى ذ. و خء ؾ. ز و ي. ر ي.

64 52 Posttestest Pre- ب مب يت ٤ ر ٣ ى ٣ و ٠ ص خأل ص ب ص ٣ ى ؤ ال ٤ ٤ ص ب ل ؤ ل ٣ ى ؼ ص ٣ ى ؤ و ؤ ص ل ص ضبص ٣ ى و ين ص يت بظبىخيت ٣ ى ال ضب ٤ ن ذ ص ب ؤ ص 61

65 53 22 مب ييف ؤ ٤ ص ع ؤ ي و ٤ يت هدجشص ٣ ص ٣ ى ل ص ؤق طدغبص يت م ظ ب ٣ ل ؤ ص ه ول ى لب X X ؾب ٠ ىم

66 Proses Belajar Mengajar Sebelum Penerapan Metode Strategi Listening Group (Istima ) (Pre-Test) 54

67 Keadaan Sekolah Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani (POL-MAN) 55

68 56

69 Proses Belajar Mengajar Penerapan Metode Strategi Listening Group (Istima ) (post-test) 57

70 Keadaan Sekolah Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani (POL-MAN) 58

71 59

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

بسم الله الرَّحمن الرحيم

بسم الله الرَّحمن الرحيم Journal of Islam in Asia EDITOR-in-CHIEF Mohammed Farid Ali al-fijawi ASSOCIATE EDITOR Homam Altabaa GUEST EDITORS James Frankel (Chinese University of Hong Kong) Ruslan Yusupov (Chinese University of

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا 55 رة و ج ر ز ج إ و ammar_zainuddin@ymail.com ب و دت ل رة ع أول رة ن ر ع م. أ. و ع إ و. ج ت أ آ و رس أن م ف ع. و دة در د و ر ى ع ت إ ت و ر ب أ ن م و رس. و. أ إ و د ع و و أن ت ل ة دت ع و رة د د رس رس ك

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر) % إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {

المزيد من المعلومات

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية)

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية) و نقد تمحيص روايات املهدي )الشيعية( ألفه ابلفارسية األستاذ الفاضل: عبد الله م. ترمجه إىل العربية وعلق حواشيه: سعد رستم ا ؼ ا ا جؽ ٠ ع : ػا ا ىزبة ر ر ؿ ٠ لغ ا ؼم ١ عح www.aqeedeh.com book@aqeedeh.com ا

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين

المزيد من المعلومات

اع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١

اع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١ Tahani Yousif Mobarak Hussein 800109795 اتشا ١ ع ١ عثذ عضا 800217960 اتشا ١ ع اتشا ١ ؽا ١ 901500405 اتشا ١ ٠ عف عشفاخ عىش 900541061 اد ذ اع اع ١ اد ذ ات ا عال 803105014 اد ذ عثذ ا شد ١ اصش دشاس 412619025

المزيد من المعلومات

من أساليب التربية في القرآن الكـــريم

من أساليب التربية في القرآن الكـــريم أ خ ١ ذ ح ظ ر ١ ش ح م آ ح ى ٠ ح يوظ : عؼ خ لي ىخ مي ش: ح ل ي هلل د ح ؼخ ٤ ح ١ ػ رخ و ػ ح ٩ خ خ ٣ ؼ. ح س ح ػ ٠ ح ؼ ح ٧ ٤ ي خ ل ي ػ ٤ ح س ح. أ خ رؼي : كوي خ ظخر ٢ ( ح ظ ر ٤ ش ح ز ٣ ش ) ػ ٠ ك لظخ ظ ح ظؼ ض

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية خؼبمځٽص خڀ ز ص خڀ ىي ص و خ ش خڀع ځ ڃ خڀ درل دڄ ص خؼبځٻ ودڀ مديش خڀ خ دض خڀ ځ د ټځ ص خڀع ز ص ٸ ڃ ځڃ خڀىٵ خڀع زى بد ب ا زش ذ وثؼغ آصبس ا فغ خ وا عز بػ خ ذي ؿ ة ادلشؽ خ ا ضب ى خ يف زلبفظخ زلب ا زؼ خ ٸ ڄط

المزيد من المعلومات

الفصل الأول

الفصل الأول حعظطالع شوض ح شأ ذسحعخص ك ي: ذ ح ظؾخس ح فخ ح ز ١ ج ١ ش ف ح ظ غ حألسد 2005/5 سإ ٠ ش حالعظطالع عخ ؿ ١ ؼخ ف طشع ١ خ ػمخفش ح ز ١ جش ك خ ٠ ش ح ل ١ خس ح طاللخ ح شإ ٠ ش ح ى ١ ش ح غخ ١ ش ح ظ طؤعغض ر ؿز خ صحسس

المزيد من المعلومات

زوعا دميوقرطيا اةوريا الحركة الديمقراطية االشورية المنهاج السياس ي والنظام الداخلي باللغات )السريانية العربية اإلنكليزية( المؤتمر الثامن نوهدرا اذار 7

زوعا دميوقرطيا اةوريا الحركة الديمقراطية االشورية المنهاج السياس ي والنظام الداخلي باللغات )السريانية العربية اإلنكليزية( المؤتمر الثامن نوهدرا اذار 7 زوعا دميوقرطيا اةوريا الحركة الديمقراطية االشورية المنهاج السياس ي والنظام الداخلي باللغات )السريانية العربية اإلنكليزية( المؤتمر الثامن نوهدرا اذار 7102 مكتب التنظيم المركزي -بغداد ز وع ا دميو قرط ي ا

المزيد من المعلومات

Layout 2

Layout 2 الفعل العري ة القواعد في الاختار نتية الاختار في الص فهة الاخيرة 1 عي ن ي هذف ي هذف ي ي ر يار يار و ر ي نر ي ر و ر ل ل ي ر يار ف ع ت ف ع ت يا ر ف ع ت ي نر و ي ين ر يا ي ي ي ياي ياي و ي و ي ياي يا ي و ني

المزيد من المعلومات

نتيجة بطولة الجمهورية لمرحلة 17 سنة

نتيجة بطولة الجمهورية لمرحلة 17 سنة ا ط : 0 زر زسرن ا رز خ ا ط خ : ا بشئ ح ( ج ) ا غ ة : بدي: وأش أزط العت ا بشئ ح ( ج ) : ا العت/ س ذ أز ذ ضع ذ أز ذ رض س ذ أز ذ ضع ذ أز ذ رض ع خب ذ ع س ذ ر ضب س ذ أز ذ ضع ذ ع زر عجذ ا عغى بض س ذ عبدي عجذ

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-32 ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-39 جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر الفبي فش ث ١ ذ جذ ف ا ؼجبع ١ خ- ص س صبدج ب ػصب ؽب ١

المزيد من المعلومات

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا: ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا: أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ خ ؼ ك ز ننا ث أ ك م ؿ الؾ ر اغ بػ: أ خ ؼ ك ز ننا

المزيد من المعلومات

"رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل " او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق " زك! ىد

رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل  او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق  زك! ىد ك ع ع 6 ف ع ضزث ئ زك ك ث 9 ث ش ئ ئإثئ غ ث ح ز ع 8 ف 9 ح ح ف + ح ح ع +آع آ عكك كك 8 ك + ح ع ح ك ز ع ئع ف ث ع ح ك عع خ ع ئف عش ع ع عث ث عض ف حف خ ع خ غف ض ف كع ش ك ع ع ع ع ع ع ع ز ع ح ز ثك ظ ف ف خ ع ك ع

المزيد من المعلومات

بُلْغَةُ ذَوي الإِنْصاف في حقيقةِ حديثِ الاعتكَاف

بُلْغَةُ ذَوي الإِنْصاف في حقيقةِ حديثِ الاعتكَاف 1 دساعح األعا ١ ذ و ١ ف ١ ح ا رشظ ح ش اج ا ىشف ػ ا ؼ ف األحاد ٠ س. ؽ ططز ٤ و ٢. تم : أت ص ١ ة خا ذ ا حا ٠ ه. حر ح ظل ك ٢ ))غشائة شؼثح(( هخ : كي ػ خ أر ل ي : ؼ ف ر ل ي هخ : كي ػ ٢ أرو ح ؼزوخ : ل ي ر ٣ ؼو

المزيد من المعلومات

ه منهج الشیخ عبذالقادر املغربي في تفسیره 317 األضواء 74:23 أسزت : ه هج الشیخ عبدالقادراملغزيب يف تفسیز "جزء تبارك" سذخجمل ذ خ ٥ س ذخد * ؼٮدئخهلل لغ ن*

ه منهج الشیخ عبذالقادر املغربي في تفسیره 317 األضواء 74:23 أسزت : ه هج الشیخ عبدالقادراملغزيب يف تفسیز جزء تبارك سذخجمل ذ خ ٥ س ذخد * ؼٮدئخهلل لغ ن* ه 317 أسزت : ه هج الشیخ عبدالقادراملغزيب يف تفسیز "جزء تبارك" سذخجمل ذ خ ٥ س ذخد * ؼٮدئخهلل لغ ن** کد ط ؤعشش خ ٥ ؾ خ سذ خ ٥ ددس خؼب شيب ؤعشش ٦ ص ٩ عذ ٮص ش ص يف خ ٥ ذ وخ ٨٦ ٥ و خ ٥ ن ٤ و خ ٥ ؾش و ؤعشش خ

المزيد من المعلومات

انحنان علامانان - نحن واهدافنا

انحنان علامانان  - نحن واهدافنا ف ز ٩٧. ل حص ح ظل ٠ ح ؼز ١ ش ح ٦ ط ٠ ش ن نح ن) واهدافنا حنان عالمانان ) مي ر خ لض ٠ ١ ؿ يح ى ١ جخ ػ لؼ خ ط ق ٠ ظ خ ل آ حث خ ك ي ر ؼ ح ٤ خع ح ١ خ ١ ش ف ر ٩ ى خ ى يلي طز ١ خ أ ر ١ خ خط خ طى ط اي و ح ١٤ حف

المزيد من المعلومات

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د تف ق ي ة أ ت ح د ة ؤ و ي ة ب س ة خ تع ه د ى ح ط ت نق ط ر ة ف ى ت ج ر ة د و ي ة آ ت ح ١٩٩٤ د ة س ق و ط ق ش حتوي ت 4и1д11 تغ ئي ة ه ت حدة س ة خ ؤوي ة تعهدي حط ت نق ط رفية ١ في ت ج ر ب د ر ١ ٢ ٣ ٣ ٤ ع ه

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل

المزيد من المعلومات

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الدِّيكُ الظَّرِيفُ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي

المزيد من المعلومات

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس جامعة عي شمس نتيجة قسم حضارة - المستو الثان 1 انتساب العام الجامع 1/15 يج ع 3 5 1 A+ 97 1 A+ 95 7 + 1.13 3.. 7. 3 1 اتا ب اج جرجص دث ة 7 + 79 1.3 11. 3 73.5 13 3 ادطا ادر ت ي االياو 3 7 5 + 9 +.7 1. 3

المزيد من المعلومات

البكريةA5.indd

البكريةA5.indd ( تولى الخالفة في الثاني عشر من ربيع األول عام 11 ه ) نظم خادم السلف ».«رواه البخاري ومسلم ي ا م س ر ع ا م س ت ر ج ع ا و ه و ش خ ب ر و ف اة أ بي ب ك ر ج اء ب اك ل م ا س م ع ع لي ي ق ول : ال ي و م ان ق

المزيد من المعلومات

* *على كل طالبة التأكد من رقم جهازها قبل دخولها المعمل سوف تكون هناك قائمة على الباب بذلك ** **ال سمح ألي طالبة الدخول للمعمل اذا لم تكن ه فترتها المح

* *على كل طالبة التأكد من رقم جهازها قبل دخولها المعمل سوف تكون هناك قائمة على الباب بذلك ** **ال سمح ألي طالبة الدخول للمعمل اذا لم تكن ه فترتها المح * *على كل طالبة التأكد ن رق جهازها قبل دخولها العل سوف تكون هناك قائة على الباب بذلك ** **ال سح ألي طالبة الدخول للعل اذا ل تكن ه فترتها الحددة وأسها وجود ن 0:18 إلى 38:18 رق العل: 2019 8 3 2 1 4 5 6 7

المزيد من المعلومات

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث . 9 أربط بين الص الحرف ( (. الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه من خال تسمي مجم ع م شر الك ءة : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه

المزيد من المعلومات

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا 75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء ofiqi@ n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا ف أ اع ا و و و ا ا ا آن ا أ ا. م ا ا ا م أ ا ا ا ا

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم التعب ر أوال : ك ف تكتب موضوع التعب ر حه أ أ ح ع ه حءس ؿ ٤ يس كظ ٠ طل ح ط د طليى ح ٧ ك خ. ح ظذ ح ٧ ك خ ح ظ ٠ ط ظ ك ٤ خ أ ح ع ك ٠ ريح ٣ ش ح ع. ي ع ر وي ش خ زش طو ؽ ػ ح ع. كخ أ ط ح ٧ ك خ ػ ٠ أ ج ش ح ع اؿخرش

المزيد من المعلومات

املراجع املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة "أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتع

املراجع املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتع املراجع 1. املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة 5102. "أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتعبري ومكافأة )Reward( على قدرة قراءة الن صوص يف اللغة العربية

المزيد من المعلومات

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك ز خ أيزذب د ر يب نهعب انذراض 0 1 35 15 5 0 50 0 0 0 50 50 0 350 10 0 1 اد ذ انط ذ اد ذ عذها.5 1 () 1 3 1 1.5 0 116.5 1.5.5 1.5 13.5 108.5 1 1.5 40 9 3 1 109.5 101.5 57.5 49.5 48 اد ذ عبطف فزذ دط اضراء

المزيد من المعلومات

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 "م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب ك ت اب ي ش وع وس : 2 "موس ن ن ون م س اع د م اهلل قل اهلل ل ي وع ب د وس ع ت م و دم 1 ض ب إ ل ال الشع ت و ه أ ن ه د ر ال د ي م ت. فل ن ق اع ب ن ع تى د وس ه أد امكم أط يته لم ك وى د ت ئ يل. 3 ك ما ن ل ط يه

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

SEKİZ DERSTE ELİF BA

SEKİZ DERSTE ELİF BA SEKİZ DERSTE ELİF BA YAZ KURSLARI İÇİN 01 EYLÜL 2017 KARAPINAR BELDESİ MERKEZ CAMİİ ÇAYCUMA/ZONGULDAK DERS 1 HAREKELER ب ت ث ن ي ب ب ب ت ت ب ث ن ين ب ت ث ت ث ن ث ن ن ي ب ي ب ت ب تيث ت ثين ث ين ن يب ي

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

استدراكات على كتاب ((تاريخ التراث العربي))

استدراكات على كتاب ((تاريخ التراث العربي)) اسردراكاخ عهى كراب ))ذار خ انرراز انعرت (( ف كرة انرفس ر انقراءاخ ي ظ ك ض ر ٤ ٣ خ ٤ أ ظخ خ ى ر ٤ ش ح و آ ح ٣ ر هللا ح ك ح ك ٤ ح ل ي هلل ح الس ح ال ػ ٠ ح ػ ٠ حال رؼي: ك ح ح و ح حرغ )) ح ظي ح خص ػ ٠ ظخد

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم ة و ب اج انل ه ة من قع ج امع م و wwwmenhag-uncom ة ة ع ش ) ح ا ض )ال م د ي ق م : الا مسة ة اد من م : ة و ب اج انل ه د ع ئم من 464 دعائم منهاج النبوة ي ة ؾ 464 احملاضرة اخلامسة عشرة ل ن الذي ه ؿ خ ق ر أ

المزيد من المعلومات

الباب الأول

الباب الأول الباب األول المقدمة أ- خلفية المشكالت وتقرير الموضوع اإلنسان ىو ادلخلوق ا إلجتماعي يعيش ب ت اجملتمع وكانت أنشطتو يف احلياة اليومية لن خترج من ناحية اإلجتماع واإلقتصاد والسياسة واحلضارة واألعمال الدينية

المزيد من المعلومات

Contemporary Report

Contemporary Report . ؽم ق اإل غب يف ا قؾبفخ.......... انج عيت انوط يت نحقوق اإل سا ادل ف ا قؾف اإلعج (465) ا ف شط الموضوع الجمعية الوطىية لحقوق اإلوسبن هيئة حقوق اإلوسبن أخببر ذات عالقة مه الصحف المحلية حقوق اإلوسبن فى العبلم

المزيد من المعلومات

محمد كمال

محمد كمال ذ ذ و بي ا ب ا ؽ ء عبد Ordinary stuff أد ١ ب ب ال حى ا غأ ت غأ ت د ١ بة أ ث ب أ حذ ١ ا ث ف لبش ٠ غ ص ضا ت فئرا خشجج ب... وب ج الدة جذ ٠ ذة! 2 ض خ ؤ ض ي ٣ و ٢ ع ش ػ كخ ٣ و ( ػخى ١ ) هي خ ٣ لع ش ( ػخى ١

المزيد من المعلومات

طمي ٠ ى. حك ي ح ل يح ح ظخ خػي / و ١ ش ح ؼ ح ١ خ ١ ش / ؿخ ؼش ح ٠ ح ؼ رؤ حاللظ خى ح ؼ حل لي خ هالي ح فظ س ح خ ١ ش ف فش حلظ خى ٠ ش ؼ ١ ش حػظ يص ح مطخع ح

طمي ٠ ى. حك ي ح ل يح ح ظخ خػي / و ١ ش ح ؼ ح ١ خ ١ ش / ؿخ ؼش ح ٠ ح ؼ رؤ حاللظ خى ح ؼ حل لي خ هالي ح فظ س ح خ ١ ش ف فش حلظ خى ٠ ش ؼ ١ ش حػظ يص ح مطخع ح طمي ٠ ى. حك ي ح ل يح ح ظخ خػي / و ١ ش ح ؼ ح ١ خ ١ ش / ؿخ ؼش ح ٠ ح ؼ رؤ حاللظ خى ح ؼ حل لي خ هالي ح فظ س ح خ ١ ش ف فش حلظ خى ٠ ش ؼ ١ ش حػظ يص ح مطخع ح ؼخ أ خ خ ف طلي ٠ ي ك وش ح ظغ ١ حص حاللظ خى ٠ ش ف ح

المزيد من المعلومات

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها ك ل ش ي ء و خ ض ع ل ها ك ل ش يء و ذ ل ل ه ا ك ل ش يء و ب ج ب ر وت ك ال تي

المزيد من المعلومات

ك ك ك ا ك ت ب الف ع ل الم ضار ع الم ناس ب ف ي الف راغ: 1( ه و ي ت ك ب ع ض ض ه... ب ع تبه ف ال د ر سة. تب ا ف ال د ر سة. ض... ف ب ع أ ن... ال د ر سة. ض

ك ك ك ا ك ت ب الف ع ل الم ضار ع الم ناس ب ف ي الف راغ: 1( ه و ي ت ك ب ع ض ض ه... ب ع تبه ف ال د ر سة. تب ا ف ال د ر سة. ض... ف ب ع أ ن... ال د ر سة. ض ك ك ك اكتبالفعلالمضارعالمناسبف يالفراغ: 1( هو ي ت ك ب ع ض ض ه... ب ع تبه ف ال د ر سة. تب ا ف ال د ر سة. ض... ف ب ع أ ن... ال د ر سة. ض... ف ب ع ي د ة... شه ال د ر سة. ب ع ه... ض... ف ال د ر سة. ب ع النسا

المزيد من المعلومات

أساليب واستراتيجيات التحفيز في التدريب

أساليب واستراتيجيات التحفيز في التدريب خؼبمځٽص خؼبعم ش خعبدڄ ص خ ٴع خ ٠ ص خڀ وڀ ص المحتويات م.1.2.3.4.5.6.7 انصفحة 3 4 8 01 03 01 00 30 30 46 48 49 51 50 انموضوعات خڀٵ ٿ خ وپ : خؼبٹ ڄص خڀٵ ٿ خڀؽدشل : خڀع د ٳ خڀعمٵ خڀ خيت خڀٵ ٿ خڀؽدڀػ : ؿبعىي

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم 407 احملاضرة الثالثة عشرة ة و ب اج انل ه ة من قع ج امع م و wwwmenhag-uncom : د م ي ق ة ة ع ش ) ح ا ض )ال م ة ال ال د ع ئم م ة اد من م : ة ن ه و ب اج انل 408 دعائم منهاج النبوة 409 احملاضرة الثالثة عشرة

المزيد من المعلومات

دولة فلسطني التخطيط الوطني ادلكاني ادلخطط الوطني حلماية ادلوارد الطبيعية وادلعامل التارخيية 0

دولة فلسطني التخطيط الوطني ادلكاني ادلخطط الوطني حلماية ادلوارد الطبيعية وادلعامل التارخيية 0 دولة فلسطني التخطيط الوطني ادلكاني ادلخطط الوطني حلماية ادلوارد الطبيعية وادلعامل التارخيية 0 األحكام اخلاصة تشرين ثاني 203 األحكام الخاصة للمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالن التاريخية أ ال

المزيد من المعلومات

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل الصفة المشب هة باسم الفاعل ه اسم صاغ من الفعل الالزم للداللة على معنى اسم الفاعل وتشابه اسم الفاعل ف المعنى وتفترق عنه ف أن ها تدل على ثابتة. صفة وأوزانها متعددة ثالثة منها مختصة بباب) وأربعة ف ع ل ( مختصة

المزيد من المعلومات

Stat 111 Ch 2 محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء

Stat 111 Ch 2   محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء Stat 1 Ch 2 www.3mran2016.wordpress.com محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء 0507017098-0580535304 الفئات الفئه االولى الفئه الثان ة الفئه الثالثة الفئه الرابعة تكرار الفئه االولى تكرار الفئه الثانيه

المزيد من المعلومات

جامعة دمحم بوضياف املسيلة كلية: العلوم الانسانية والاجتماعية قسم: علم النفس أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم في : علم النفس تخصص: علم النفس ا

جامعة دمحم بوضياف املسيلة كلية: العلوم الانسانية والاجتماعية قسم: علم النفس أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم في : علم النفس تخصص: علم النفس ا جامعة دمحم بوضياف املسيلة كلية: العلوم الانسانية والاجتماعية قسم: علم النفس أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم في : علم النفس تخصص: علم النفس اػلاك: خالدي الحواس ال رقم التسلسلي: رقم التسجيل: DPS/08/14

المزيد من المعلومات

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه رديف 1 ذي الحج 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 يوسال ا ل.1 2 ذي الحج يك 95/6/14.2 3 ذي الحج د 95/6/15.3 4 ذي الحج 95/6/16.4 5 ذي الحج 95/6/17.5 6 ذي الحج 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم jil-rchid.jid.c اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ 04 ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﻠوم ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء -. د اص أل ا خفاػ حذ حا ت ا خ خ ( أ ٠ ا ص إ أ ا خفاػ لذ ذي ػ ٠ ت ١ ص اسخمشاس ا - : ت ١ ص ا (.[ ] ( H O.[H

المزيد من المعلومات

وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست األ ذلس االبخذائيت الخاصت للب يي قسن الوسار األدبي أوراق إثرائية ملادة العلوم االجتناعية الصف األول االبتدائي مهتص

وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست األ ذلس االبخذائيت الخاصت للب يي قسن الوسار األدبي أوراق إثرائية ملادة العلوم االجتناعية الصف األول االبتدائي مهتص وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست ال ذلس االخذائيت الخاصت لل يي قسن الوسار الدي وراق إثرائية ملادة العلوم االتناعية الصف الول االتدائي مهتصف الفصل الثاني للعام الدراسي 1437-1438 ه 2017 / 2016 م رؤ تنا

المزيد من المعلومات

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung akmaliyahyusuf@gmail.com Abstract The definition

المزيد من المعلومات

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش ف ث انل كي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال عيد ي ) 8341 ه لع ا م ر عي د خ ط ت ث / 7182 م( ال فط مجع وترتيب يخ الع لمث من خ ط ب الش ن ش عيد ر ش لن أيب عت د الل م م د ة - -ح فظ ه الل ز كي ث ت انل ف و ال ش ن ف ال

المزيد من المعلومات

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود ) 9( ال ف ص ل الث اني : الص ر ف الاس م ال م ح سوس و غ ي ر ال م ح

المزيد من المعلومات

1

1 1 أ ٣ چض أ ٣ چض ا ػزي ح ل ٤ ط ٤ ح ف: ا ػزي ح ل ٤ ط ٣ ح ف: أك ي ػخ دار روعة للطباعة والنشر 2 وي ش هخر ظ ر ر هخ ١ ح زخ ٤ ح ١ ٣ ظ ٠ ر ٤ خ ؿ ي خ ٣ ق ح ل م ر ٤ ؿ خ ح رخ ل س ح ى ٣ ش آػخ ه ظ ح ع ك ٢ ل خ أ ١ حك

المزيد من المعلومات

النب وسف عل ه السالم ب ت الحكمة والموعظة ػجلا ؾ ١ ػجلاال ١ و ا ٠ ب 1

النب وسف عل ه السالم ب ت الحكمة والموعظة ػجلا ؾ ١ ػجلاال ١ و ا ٠ ب 1 ػجلا ؾ ١ ػجلاال ١ و ا ٠ ب 1 لو قي د ق خ ق ك ف ٢ ٣ ي ي قق ق ا ف ده ق ط ف ف ٣ قخ تص ل ف ل خث ف ف ٤ ق ا ف د ه قخ ي ح د ق ٤ ي ي يق ق أ ق يه ي أ ق قكذ ا ف ق ٠ أ قر ف ٤ قخ ف لخ ق ق دل ي يػ د ز قش ت ا ف ل أ قر

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 051_Az-Zariyat

Microsoft Word - 051_Az-Zariyat Az-Zâriyât: 51 Sections: 03 1 ت م ك ي ة س ور ة الذ ر ي Revealed at Makkah ب سم االله الر حم ن الر ح يم Juz: 26 Verses: 60 و الذ ر ي ت ذ ر و ا ف ال ح م ل ت و ق ر ا ف ال ج ر ي ت 2 1 5 ت ي س ر ا م ن م ا ت

المزيد من المعلومات

Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة

Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة اليمن لواه هئ ١ غ ا غب ؼخ هل ) ) خ 0211 ثشأ الئؾخ ا

المزيد من المعلومات

جامعة قطر

جامعة قطر / لوز هح ا ١ وح ا نار ١ خ غل ب ؼ ١ ل ا مج ا ج ؼ هئ ١ ل ا ب ظ عوق ا زله ٠ كلية التربية جامعة قطر لوز هح/ ا زبه ٠ ا ؼ ا ظ ١ ف غل ب ؼ ١ ل ا مج ا ج ؼ أ زبم ا ب ظ عوق ا زله ٠ هئ ١ ل ا ب ظ عوق ا زله ٠ بثمب ؼ

المزيد من المعلومات

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د Page 1 of 8 الف اح ت ة إح ل ح ض ر ةح س يح ح د ن و ش ح فيع ح ن ا و ن بحيحن ا و م و ال ن ح م م د ص لى هللا عل يه و سلم ا ل فاح ت ة- بحس حم هللا ح الر ح حن الر

المزيد من المعلومات

اليوم /

اليوم / طاقة رقم الموضوع : مفهو المجموعة. الهدف : ي عر ؼ المجموعة. تمهيد: ذكر كل مف : فوؿ النة. لواف عم فمطيف. الطال المحترموف. : كمل ما يتي : مثاؿ مف مثمة المجموعات : الخمفاء ال ارشدوف العداد الطيعية مف فر إلى

المزيد من المعلومات

الرحلات والرحالة في التاريخ الإسلامي

الرحلات والرحالة في التاريخ الإسلامي 1 ىح ح زوش طزخػش ح ح وخ س 10-10-4102 Narjis1234@yahoo.com 2 ح كالص ح كخ ش ك ٢ ح ظخ ٣ ن حأل ال ٢ "ى ح ش ك ٢ خى ح ظخ ٣ ن حال ال ٢ ح ٤ ٢ " ى ظ ؿ خ ح ي ٣ كخ ق ح ٤ ال ٢ أ ظخ ح ظخ ٣ ن ح ل ٠ خ س ح ؼ ر ٤ ش حأل

المزيد من المعلومات

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard ا آ ا و ا ر INFCIRC/641 Date: 1 March 2004 إ ة GENERAL Distribution Arabic Original: English ا ق ر ا ون وا آ ا و ا ر ا و ا ا ر م ه ة ا ر ا ت ا ت ا ر ا و وا آ ا ون ر ا د ا ق د ١- إ ر ه ة م ا ر ا ا و ه ا

المزيد من المعلومات

ح و ش ح و ٤ س ص ح ػي ٣ ط ١ ػ ٠ ح ل ػز ح لخ ١ ك ٤ غ ؿخ ح ٧ ػ خ ح ٧ ؿ ٤ خء طيكغ ل س أه ا ٠ ػ خ هز ح ظخ ٣ ن طخ ىس ح ي ٣ خ حص ح ؼ ٤ ح لو ٤ و ٤ ش. ٣ زي أ ح

ح و ش ح و ٤ س ص ح ػي ٣ ط ١ ػ ٠ ح ل ػز ح لخ ١ ك ٤ غ ؿخ ح ٧ ػ خ ح ٧ ؿ ٤ خء طيكغ ل س أه ا ٠ ػ خ هز ح ظخ ٣ ن طخ ىس ح ي ٣ خ حص ح ؼ ٤ ح لو ٤ و ٤ ش. ٣ زي أ ح ح و ش ح و ٤ س ص ح ػي ٣ ط ١ ػ ٠ ح ل ػز ح لخ ١ ك ٤ غ ؿخ ح ٧ ػ خ ح ٧ ؿ ٤ خء طيكغ ل س أه ا ٠ ػ خ هز ح ظخ ٣ ن طخ ىس ح ي ٣ خ حص ح ؼ ٤ ح لو ٤ و ٤ ش. ٣ زي أ ح ظ ه ٤ غ ػ ٠ ح يح ٧ ه ٣ ظو و طلض ك ٤ خ ح الم ح خء ح

المزيد من المعلومات

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة 20140001 20140002 20140003 20140004 20140005 20140006 20140007 20140008 20140009 20140010 20140011 20140012 20140013 20140014 20140015 20140016 20140017

المزيد من المعلومات

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش مل ع ل ي ا ور ب أ ي ب كرا ل ع د ن ي ا ب نس ا f م ق مد ة الحم د لل

المزيد من المعلومات

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكان إقامتك: الت الميذ ا لع ز اء أها ل وسها ل بكم في مسابق ة اللغاز

المزيد من المعلومات

" ؼو ٣ خ ا ب ر الد ا خ" هواءح ك ٢ ؾ خ ا ؾواك ٤ غ ٤ ت ؾل ظ The poetic of Place and the Language`s Formation A study in Al Harafyesh`s Epic by Najyeb Ma

 ؼو ٣ خ ا ب ر الد ا خ هواءح ك ٢ ؾ خ ا ؾواك ٤ غ ٤ ت ؾل ظ The poetic of Place and the Language`s Formation A study in Al Harafyesh`s Epic by Najyeb Ma " ؼو ٣ خ ا ب ر الد ا خ" هواءح ك ٢ ؾ خ ا ؾواك ٤ غ ٤ ت ؾل ظ The poetic of Place and the Language`s Formation A study in Al Harafyesh`s Epic by Najyeb Mahfouz There is no need to discuss that Najyeb Mahfouz

المزيد من المعلومات

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية ه ي ي ي ب لبرر ل ن إ كرم أ ة ي اجلمعة: 11 شوال 1440 ه املوافق: 2019/6/14 دولة اإلمارات العربية املتحدة اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية

المزيد من المعلومات

5.2

5.2 ح نؿخ ح ٯ ٧ ش ٠ خ ؿ خ ح ظطز ٧ ٧ ش ن ٥ ح آ ح ٦ أ..ى. ى و ١ ؿخ ح ك ٧ ى ەیی ؿخ ؿش ٯف ح ي ٦-٧ ش ح كخص ي ش طؿي ح نؿخ ح ٯ ٧ ش أ ح ػ ٦ خص ح خ ٧ ش ح ظ ٥ ط كظ خ ح ظيح ٧ ٠ ش ٠ أر ح ٠ خ ٦ خ ح ك ٦١ ش ح طزطش ر ٧ يح

المزيد من المعلومات

-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا

-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا عث ج 7 ث ع ك +إ زز ع ف ع عش حز ى ف فث ث % ى كض شس ع ف فث زس ح ع عطسذ س ى ج ف ز خ ح س ئإ ف ف ع خط ط ع كذ ح ش ط ى كش ئ 7ط ش عح حغ حس ط س س س ىض ز س فك عف ع ح ع ح ك ع ضف عش سئ ك ز ذ ض س ك حس ى ش طش ح س طإ

المزيد من المعلومات

لغة الضاد عنواني

لغة الضاد عنواني دولة االمارات العربية المتحدة ملس أبوظبي للتعليم مدرسة ناهل للتعليم األساسي والثانوي الالم القمرية االسم : الصف :... الشعبة...: ركب من الحروف والمقاطع لتكون كلمات ثم اقرأها قراءة سليمة :- الحروف والمقاطع

المزيد من المعلومات

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح ة الع ل م مسابقة اربح موبايل أيفون 7 الح ك م و األ

المزيد من المعلومات

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: اسم الطالب: _ ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار 2122 21 ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: العصفورتان والر يح جميلتان العرب ب ال د إحدى في كانت

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة عبد الحميد مهري قس طي ة - 2- كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علو

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة عبد الحميد مهري قس طي ة - 2- كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة عبد الحميد مهري قس طي ة - 2- كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم العلوم التجارية رقم التسجيل...: الموضوع

المزيد من المعلومات

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا د م ن رد ن أ ط أر ا ت اوم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن اء رد ن ا ام اء ا ارا ا ف أ ط أر ا ت اوم ا وا ا ض ار م (٥٤) ط وط ز ث أر ا ط ا ا م اء ا ا ر ام ا ل ا ا م ا ارا ٢٠١٤-٢٠١٣) ) و ث ت ات ارا د ا تا اة

المزيد من المعلومات

وزارة التربية العام الدراسي التوجيه الفني العام للغة العربية هذرصت : اصن الوعلن : م الوقزر : اللغت العزب ت الصف : الضادس الوحذة : 1 الحصص :

وزارة التربية العام الدراسي التوجيه الفني العام للغة العربية هذرصت : اصن الوعلن : م الوقزر : اللغت العزب ت الصف : الضادس الوحذة : 1 الحصص : وزارة التربية العا الدراسي 0-0 التوجيه الفني العا للغة العربية هذرصت : اصن الوعلن : الوقزر : اللغت العزب ت الصف : الضادس الوحذة : الحصص : الع واى : الز : اإلث ي 0// الفتزة الذراص ت : األولي لزاءج صايرح

المزيد من المعلومات

Eng.M.Abou Elela Ubuntu Install 1 Facebook /Computer Learn Books

Eng.M.Abou Elela Ubuntu Install 1 Facebook /Computer Learn Books 1 Install Ubuntu أ ت ر )Ubuntu( إزذ ذ ص ٠ ؼاخ ١ ىظ ألخ ضج عطر ا ىرة أخ ضج ا ساع ب ا س ح ا خ اد ٠ ى ه ذس ١ غخره ظا األ ت ر ا ث ل ت غخ ا ػ ٠ ى ه ا ٠ ضا غخ ا ػ ا فالػ ١ س خالي تش ا ح Windows 7 USB DVD ا اعط

المزيد من المعلومات

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB الفصحى Untuk Kelas 4 Sekolah Dasar Islam Terpadu Penulis : Muhammad mamun Salman بسم اهلل الرمحن الرحيم Kata Pengantar Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-qur an dengan bahasa Arab yang nyata.

المزيد من المعلومات