هللا ا س س هللا ا ا ا ي هللا ي هللا ا هللا هللا ا هللا ل ا هللا ا ك ا س هللا هللا هللا ي هللا هللا ا هللا ي ا هللا هللا م س ل هللا ك ا هللا ك ا هللا ا

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "هللا ا س س هللا ا ا ا ي هللا ي هللا ا هللا هللا ا هللا ل ا هللا ا ك ا س هللا هللا هللا ي هللا هللا ا هللا ي ا هللا هللا م س ل هللا ك ا هللا ك ا هللا ا"

النسخ

1 د KHUTBAH GERHANA PERTAMA م ٩ ي ه ه ك ه فى ه ه م ك م م ى م م ى ك ي ى ى فى م س ب د م د ي م م ي م آ د م ن س ن ي س س Sesarengan kaliyan tambahipun yuswo lan kirangipun jatah umur, sumonggo kita sedoyo tansah nambahi raos ajrih kita dateng ngarsa Dalem Allah swt kanti estu-estu anggenipun kita ngelampahi punopo ingkang sampun dipun perintahaken soho anebihi punopo ingkang sampun dipun awisi dening Allah swt Sumonggo kita sesarengan sami ningali dateng awakipun piyambak-piyambak, sampun dumugi pundi anggen kita ngumawula dateng ngarsanipun Gusti Allah Ta ala, menawi sampun sae sumonggo kita pertahanaken, menawi kirang sae sumonggo kita dandosi Mugi-mugi kanti mekaten kita sedoyo pikantuk rahmat lan ridha saking ngarsanipun Allah swt, Amin Allahumma Amin Menawi kita ningali kedadosan wonten jagat punika, srengenge ingkang saben enjing mlethek saking wetan lan dados pepadhang sarto manfaati dateng kita, nuli wekdal sonten surup, gentosan kalih rembulan ingkang ugi dados pepadhang sarto manfaati dateng kita, lintang ingkang saget dados tetenger kagem kebetahan kita sami, kita saget mangertos bilih sedoyo kala wau wonten Dzat ingkang andadosaken lan Dzat ingkang ngatur, kita ugi saget mangertos bilih Dzat ingkang andadosaken lan ingkang ngatur

2 kala wau tentunipun kuwahos dateng sedoyo makhluk, inggih punika Allah swt Wonten Alquran Surat Yunus ayat 5-6 Allah dhawuh : ه س م فى آ آ م ه م فى Allah Ta ala ingkang andadosaken srengenge ingkang saget madhangi lan rembulan ingkang dados cahaya lan anetepaken panggenanpanggenanipun, supados panjenengan sedoyo mangertosi wilangan tahun lan itungan (wektu) Allah boten andadosaken ingkang kados mekaten kejawi kanti haq Allah paring rincian tanda-tanda keagunganipun kagem tiyang-tiyang ingkang sami mangertos Sak temenipun wonten gontagantinipun wengi lan rino lan perkawis ingkang dipun dadosaken Allah wonten langit lan bumi punika yekti dados tanda Maha Kuasanipun Allah kagem tiyang-tiyang ingkang sami takwa (QSYunus : 5-6) Kedadosan grahana wekdal sak punika supados saget dipun pendhet i tibar utawi tepa tulada kagem kita sedoyo kagem aningkataken kesadaran kita ngemut-emut keagunganipun Allah swt Rasulullah saw sampun paring tuntunan dumateng kita naliko wonten grahana, kasebat wonten hadits : : م ي ي س ى ك ى Setunggal wekdal naliko wonten grahana srengenge Nabi saw jumeneng (kagem ngelampahi shalat) lan dhawuh : Menawi panjenengan sedoyo mirsani grahana, mangka panjenengan sedoyo enggal-enggalo dzikir dateng Allah, ndonga dateng Allah lan nyuwun pangapunten dateng Allah Kanthi dasar hadits kasebat, wonten 3 (tigang) perkawis ingkang dipun ajaraken dening Rasulullah dumateng kita sedoyo wekdal wonten grahana Ingkang kaping sepisan, ك ى, kita sedoyo supados enggal-enggal dzikir, emut dateng Gusti Allah Dzikir dumateng Allah swt punika manfaatipun wangsul dumateng awak kita piyambak-piyambak Allah swt dhawuh wonten Alquran surat Ar d ayat 28 : م م ك ك Tiyang-tiyang ingkang sami iman dumateng Allah lan manahipun sami anteng jalaran dzikir dumateng Allah Emut-emut bilih dzikir dumateng Allah punika (nyebabaken) antengipun manah (QS Ar d : 28)

3 Menawi kita kepengen manah kita resik saking sedoyo penyakit ingkang saget ngotori, kados unek-unek awon, nggresah, hasud lan lintu-lintunipun, obat ingkang paling manjur inggih puniko dzikir dumateng Allah Dzikir dumateng Allah saget dipun lampahi kanti lisan ingkang terus-terusan nyebat asmanipun Allah, kanti manah ingkang dipun ginaaken kagem ngangen-ngangen keagunganipun Allah lan kanti anggota badan ingkang dipun ginaaken kagem taat lan ngabekti dumateng Allah Ingkang kaping kalih, ndonga utawi nyuwun dumateng Allah Nyuwun dumateng Allah Ta ala punika hakikatipun ibadah آ Nyuwun dumateng Allah ugi dados otakipun ibadah, jalaran ngetingalaken kumawulaning menungsa, menungsa punika makhluk ingkang asor lan fakir, Allah Ta ala Dzat ingkang Agung, Sugih, panggenan dipun suwuni Kathah sanget anjuran saking Alquran supados kita ndonga, nyuwun dumateng Allah swt, ing antawisipun dhawuhipun Allah wonten surat al- Baqarah ayat 55 : )٥٥ : ( ض ي ه Nyuwuno sira kabeh dumateng Pengeran sira kabeh kanti ndepe-ndepe lan lirih-lirih Sak temene Pengeran sira kabeh mboten remen dumateng tiyang-tiyang ingkang sami ngliwati wates (QS Al-Baqarah : 55) Supados donga kita dumateng Allah dipun ijabahi sampun sak mestinipun menawi ndonga dipun lampahi kanti netepi adab utawi tata krama dumateng Allah, kados dipun lampahi kanti ndepe-ndepe utawi ngasoraken awak lan kanti suara lirih kados dhawuh wonten ayat kasebat tiga, Ingkang kaping, nyuwun pangapunten dumateng Allah saking sedoyo dosa lan kalepatan ingkang sampun dipun lampahi Sampun sak mesthinipun menawi istighfar punika mboten namung dipun ucapaken mawi lisan kemawon, nanging ugi kedah dipun lebetaken wonten manah kanti nggetuni dosa ingkang sampun dipun lampahi lan dipun buktikaken kanti kerso nglereni tumindak dosa lan mboten badhe nglampahi malih Menawi sampun saget mekaten Insya Allah istighfar kita dipun tampi dening Allah swt Wonten masyarakat kita kadang kawis wonten anggepan bilih kedadosan grahana punika wonten hubunganipun kalayan kedadosan-kedadosan sanes ingkang sifatipun mistik, kados anggepan bilih grahana punika dados tanda badhe wonten gonjang-ganjing, paceklik lan sanes-sanesipun Anggepan ingkang kados mekaten punika boten leres, jalaran sak mestinipun kedadosan grahono punika nedahaken dumateng keagungan lan kuasanipun Gusti Allah Rasulullah saw wekdal putranipun Sayid Ibrahim wafat, lan kala semanten nembe wonten grahana, Panjenenganipun dhawuh :

4 س ه إ ) م ي كب ب ي ( Sak leresipun srengenge lan rembulan punika dados tanda saking tandatanda kuasanipun Allah Srengenge lan rembulan mboten kekadosan grahana jalaran seda utawi gesangipun tiyang Naliko panjenengan sedoyo mirsani grahono, kersoo panjenengan sedoyo donga dateng Allah, maos takbir, jumenengne shalat lan shadaqah (HR Bukhari) Kanthi dasar 2 hadits wonten ing nginggil, bilih menawi wonten grahono sae meniko grahono srengenge utawi grahono rembulan kita dipun sunahaken nindak-aken : 1 Shalat khusuf / kusuf (shalat grahono) 2 Ngathah-ngathahaken maos dzikir, kalebet maos takbir 3 Ngathah-ngathahaken maos istighfar 4 Ngathah-ngathahaken ndonga dateng Allah swt 5 Ngathah-ngathahaken shadaqah Kanti kedadosan grahana wekdal punika mugi-mugi saget dados pepeling kagem kita sedoyo supados inggal-inggal taubat, wangsul dumateng Allah swt Mugi-mugi kanti mekaten kita sedoyo saget pikantuk ridha lan rahmat saking ngersanipun Allah lan dipun tebihaken saking sedoyo bala lan pancabaya, Amin Allahumma Amin ك ي ف ه ك م KHUTBAH KEDUA GERHANA ه ى ٧ م ه ه ه ه ه م ن ن م ى

5 د ى م م ه ي ى آ م م م ى ى م ه ه ه ه ه ك ي ى آ آ م م م م م فى س فى م ك م بى هى آ آ آ آ ك س ك م كب ك ك م ك م ي Penulis : Drs H Ahmad Mujiono

Risalah Sholat Jum'at bag 3

Risalah Sholat Jum'at bag 3 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 15 September 2019/15 Muharram

المزيد من المعلومات

Puasa Sunnah 2

Puasa Sunnah 2 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 16 Juni 2019/12 Syawwal 1440

المزيد من المعلومات

khalifah Umar bin Khatab

khalifah Umar bin Khatab MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Fax : 0271 663977 Sekretariat : Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271)663299 Ahad, 14 Desember 2014/21

المزيد من المعلومات

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة القرة( معىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتية و التعليم ال ستيفاء عض الشروط لنيل درجة اليرجادنا يف

المزيد من المعلومات

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia   Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia E-mail: rustinanurdin@gmail.com Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and Mughaffal. For the history of Anas, there is no diversity

المزيد من المعلومات

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN (MUI) setelah: Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan

المزيد من المعلومات

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who 1 of 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ال الجامعي 022748 040931 041270 050535 051142 051142 070836 070836 071289 080627 081016 081029 081088 081088 081218 081218 081344 090149 090390

المزيد من المعلومات

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا 75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء ofiqi@ n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا ف أ اع ا و و و ا ا ا آن ا أ ا. م ا ا ا م أ ا ا ا ا

المزيد من المعلومات

الكناية في سورة البقرة )دراسة تحليلية بالغية( هذا البحث مقدم إلىكلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية إلتمام بعض الشروط للحصول عل

الكناية في سورة البقرة )دراسة تحليلية بالغية( هذا البحث مقدم إلىكلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية إلتمام بعض الشروط للحصول عل الكناية في سورة البقرة )دراسة تحليلية بالغية( هذا البحث مقدم إلىكلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية إلتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي في علم اللغة العربية وأدبها الحكومية

المزيد من المعلومات

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI VIVA-VOCE SARJANA/PHD EVALUATION REPORT VIVA-VOCE OF

المزيد من المعلومات

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM :

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : 94315020563 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA

المزيد من المعلومات

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda 1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Pendahuluan Diskursus tentang gender memiliki sisi yang

المزيد من المعلومات

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن SA27/00 02070700303 AHMAD FAHIM BIN MOHD NIZAM أحمد فاهم بن محمد نظام SA27/002 0205020005 AHMAD IZZU ZIKRI BIN ANUAR أحمد عز الذكر بن أنوار 2 SA27/003 AMIR YUSOFF BIN AHMAD AHMANI أمير يوسف بن أحمد أحماني

المزيد من المعلومات

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB الفصحى Untuk Kelas 4 Sekolah Dasar Islam Terpadu Penulis : Muhammad mamun Salman بسم اهلل الرمحن الرحيم Kata Pengantar Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-qur an dengan bahasa Arab yang nyata.

المزيد من المعلومات

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصول على درجة سرجانا لكلية التربية والعلوم التعلمية قسم

المزيد من المعلومات

الباب الرابع حواصل البحث و مناقستها أ. بيانات التدخل اللغوي.1 بيانات التدخل النحوي ويقد م هذا الباب حواصل حتليلة البحث يف شكل تدخل اللغة اإلندونيسية ا

الباب الرابع حواصل البحث و مناقستها أ. بيانات التدخل اللغوي.1 بيانات التدخل النحوي ويقد م هذا الباب حواصل حتليلة البحث يف شكل تدخل اللغة اإلندونيسية ا الباب الرابع حواصل البحث و مناقستها أ. بيانات التدخل اللغوي.1 بيانات التدخل النحوي ويقد م هذا الباب حواصل حتليلة البحث يف شكل تدخل اللغة اإلندونيسية اىل اللغة العربية. البيانات املوجودة يف هذا البحث مأخوذ

المزيد من المعلومات

البالغة نهج في طالب أبي ابن علي رسائل في الطلبي اإلنشاء بالغية( تحليلية )دراسة البحث الحكومي ة اإلسالمي ة كاليجاكا سونان بجامعة الث قافية والعلوم اآلد

البالغة نهج في طالب أبي ابن علي رسائل في الطلبي اإلنشاء بالغية( تحليلية )دراسة البحث الحكومي ة اإلسالمي ة كاليجاكا سونان بجامعة الث قافية والعلوم اآلد البالغة نهج في طالب أبي ابن علي رسائل في الطلبي اإلنشاء بالغية( تحليلية )دراسة البحث الحكومي ة اإلسالمي ة كاليجاكا سونان بجامعة الث قافية والعلوم اآلداب إلىكلية مقدم العالمي اللقب على للحصول الشروط بعض

المزيد من المعلومات

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب بداية اهلداية ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية

المزيد من المعلومات

۱ الحمد الله الباب الا ول مقدمة الذي جعل القرآن هداية للمتقين وجعل تلاوته بخضوع هتل دمع الخاشعين وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين و أخبر ف

۱ الحمد الله الباب الا ول مقدمة الذي جعل القرآن هداية للمتقين وجعل تلاوته بخضوع هتل دمع الخاشعين وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين و أخبر ف ۱ الحمد الله الباب الا ول مقدمة الذي جعل القرآن هداية للمتقين وجعل تلاوته بخضوع هتل دمع الخاشعين وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين و أخبر فيه أن الموت اية للعالمين وأننا بعد الموت للحساب بين

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

نموذج سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس

نموذج سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس سيرة ذاية لعضو هيئة الدريس الرقم الوظيفي د. زكريا يحيى محمد أوال : البيانا الشخصية االسم أساذ مساعد المربة العلمية قسم الهندسة الميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة الموصل جهة العمل سيطرة ونظم الخصص 7724498 الجوال

المزيد من المعلومات

Press Center المركز الصحفي التقرير الا علامي Media Report 23/3/2014 REPORT التقرير ا علامي

Press Center المركز الصحفي التقرير الا علامي Media Report 23/3/2014 REPORT التقرير ا علامي Press Center المركز الصحفي التقرير الا علامي Media Report 23/3/2014 REPORT التقرير ا علامي 7 الناشر التاريخ الفجر 2014-3-17 الصفحة المصدر المكتب الصحفي في الجامعة http://uaenews.cc/detail641314.html https://twitter.com/ajmannews?original_referer=http%3a%2f%2fwww.ajmannews.ae%2f&profile_id=

المزيد من المعلومات

اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم

اضطهاد المرأة في رواية حكاية زهرة لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد :135212519 طالبة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وادابها جامعة الرانيري

المزيد من المعلومات

حتليل تطبيق القيم اإلسالمية يف الثقافة التنظيمية على أساس فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. 107 /دسن/ 10/2016 / حول مستشفى الشريعة )دراسة حالية يف املستشف

حتليل تطبيق القيم اإلسالمية يف الثقافة التنظيمية على أساس فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. 107 /دسن/ 10/2016 / حول مستشفى الشريعة )دراسة حالية يف املستشف حتليل تطبيق القيم اإلسالمية يف الثقافة التنظيمية على أساس فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. 107 /دسن/ 10/2016 / حول مستشفى الشريعة )دراسة حالية يف املستشفى اإلسالم سيىت عائشة ماديون( رمحت وجيكسونو ايلي وندريت

المزيد من المعلومات

هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد ال

هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد ال هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد التي توضح ان كثيرين امنوا بالمسيح وهذا اعالن واضح لالهوته

المزيد من المعلومات

CHAPTER 108

CHAPTER 108 TABLE OF CONTENTS CHAPTER 31... 2 LUQMAN AS... 2 (34 VERSES)... 2 MERITS... 2 VERSES 1-5... 3 VERSES 6 & 7... 6 VERSES 8-11... 7 VERSES 12 & 13... 9 VERSES 14 & 15... 12 VERSE 16... 16 VERSE 17... 18 VERSE

المزيد من المعلومات

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT.

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT. PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PENGGUNA JASA TENAGA KERJA DENGAN TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR : PERORANGAN, NEGARA TUJUAN : UNITED ARAB EMIRATES (UAE) عقدالعمل بين صاحب العمل ىوالعمالة الاندونيسية القطاع

المزيد من المعلومات

RAMADAN-CATION IN ALEXANDRIA!

RAMADAN-CATION IN ALEXANDRIA! RAMADAN-CATION IN ALEXANDRIA! RAMADAN-CATION IN ALEXANDRIA! This year, Ramadan will be starting by mid June, just as summer is beginning. Both Alexandrians and visitors will be looking to enjoy a local

المزيد من المعلومات

اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاك

اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاك اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاكر لا تمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي فى علم

المزيد من المعلومات

Chapter 2 Sura Al Baqarah

Chapter 2 Sura Al Baqarah TABLE OF CONTENTS CHAPTER 2 3 AL-BAQARAH 3 VERSES 269-286 3 VERSE 269 3 The Wisdom 3 The Faqeeh 4 The ones of understanding 5 VERSE 270 6 VERSE 271 6 Allah azwj is (All) Aware 8 VERSE 272 8 Guiding the

المزيد من المعلومات

festival_etudiants_2015_liste.xlsx

festival_etudiants_2015_liste.xlsx مهرجان فاس الجامعي للا بداع الطلابي الدورة الا ولى 2015 لاي حة با سماء المشارآين المقبولين الاسم الكامل بالفرنسية المو سسة الجامعية مجال المشارآة amine mziouka آلية الا داب والعلوم الا نسانية -سايس -فاس

المزيد من المعلومات

القنصلیة المصریة لجمھوریة مصر العربیة مكتب التمثیل التجاري دبى والا مارات الشمالیة قواي م أھم الشركات المستوردة للرخام والجرانیت دولة الامارات العربیة

القنصلیة المصریة لجمھوریة مصر العربیة مكتب التمثیل التجاري دبى والا مارات الشمالیة قواي م أھم الشركات المستوردة للرخام والجرانیت دولة الامارات العربیة القنصلیة المصریة لجمھوریة مصر العربیة مكتب التمثیل التجاري دبى والا مارات الشمالیة قواي م أھم الشركات المستوردة للرخام والجرانیت دولة الامارات العربیة المتحدة أغسطس 217 إعداد عبد الرحمن رمزي لمزید من المعلومات

المزيد من المعلومات

10 tips النصائح العشر - till dig som är praktikant نصائح لك كمتدرب جديد

10 tips النصائح العشر - till dig som är praktikant نصائح لك كمتدرب جديد 10 tips النصائح العشر - till dig som är praktikant نصائح لك كمتدرب جديد 1 Arbetstid I Sverige är man mycket noga med arbetstiden. Ska du börja klockan 08.00 är det viktigt att du är på plats klockan 08.00.

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

الألتبـاس فى لغـة القـرآن الكريـم ودوره فى تعميـم القرآن

الألتبـاس فى لغـة القـرآن الكريـم ودوره فى تعميـم القرآن الا لتباس فى لغة القرآن ودوره فى تعمیمه M. Rasyid Ridha STAIN Datokarama Palu Jl. Diponegoro 23 Palu E-mail: rasyid_ridha@yahoo.com Abstrak: Alquran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Oleh karena

المزيد من المعلومات

MergedFile

MergedFile فوائد صيغة الأمر والنهي في الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم )دراسة تحليلية بلاغية في علم المعانى( هذا البحث مقدم إلى كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية الحكومية لإتمام بعض

المزيد من المعلومات

وحدة ادارة المشروعات )المرحلة الثانية ) برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ملحق رقم )1 ) قائمة اآلالت والمعدات)حاسبات-طابعات-تكييف-أجهزة تخصصية-

وحدة ادارة المشروعات )المرحلة الثانية ) برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ملحق رقم )1 ) قائمة اآلالت والمعدات)حاسبات-طابعات-تكييف-أجهزة تخصصية- لحق رق )1 ) قائة اآلالت والعدات)حاسبات-طابعات-تكييف-أجهزة تخصصية-أجهزة العال والورش...(* الطلوبة لشروع التطوير الستر والتأهيل لالعتاد كود النشاط اس الجهاز ن الجهاز 44 44 44 610 عل تريض 100444 100444 100444

المزيد من المعلومات

Bönetider 2019 för Göteborgs område أوقات الصالة ١٤٤٠ ISLAMISKA SUNNI CENTRET Trossamfundet i Sverige المركز اإلسالمي ألهل السنة والجماعة

Bönetider 2019 för Göteborgs område أوقات الصالة ١٤٤٠ ISLAMISKA SUNNI CENTRET Trossamfundet i Sverige المركز اإلسالمي ألهل السنة والجماعة Bönetider 2019 för Göteborgs område أوقات الصالة ١٤٤٠ ISLAMISKA SUNNI CENTRET Trossamfundet i Sverige المركز اإلسالمي ألهل السنة والجماعة Islamiska Sunni Centret Barn- & kvinnoverksamhet, begravningar,

المزيد من المعلومات

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10 I تفريغ مكثف في وشيعة. التركيب التجريبي: = 4H وشيعة معامل تحريضها = μf مكثف سعته = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = Ω وموصل أومي مقاومته.R = 3Ω يشحن المكثف عند وضع قاطع التيار K في

المزيد من المعلومات

INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society vol. 2, no. 2, July-December 2017, ISSN: (p); Z{awa<hir al-taqdi<m Wa

INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society vol. 2, no. 2, July-December 2017, ISSN: (p); Z{awa<hir al-taqdi<m Wa INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society vol. 2, no. 2, July-December 2017, ISSN: 2528-1194 (p); 2528-1224 Z{awa

المزيد من المعلومات

CHAPTER 108

CHAPTER 108 TABLE OF CONTENTS CHAPTER 87...2 AL -A LA...2 (19 VERSES)...2 MERITS... 2 VERSES 1 6... 3 VERSES 7 TO 13... 5 VERSES 14 TO 19... 6 1 out of10 CHAPTER 87 AL -A LA (19 VERSES) ب س م ال له ال رح م ن ال رح

المزيد من المعلومات

Parts of Speech أقسام الكلام

Parts of Speech أقسام الكلام ENGLISH GRAMMAR قواعد اللغة اإلنجليزية Main Menu القائمة الرئيسية Englishاألبجدية Alphabetic اإلنجليزية أقسام الكالم Parts of Speech Sentencesأنواع الج مل فعل يكون Verb to BE فعل يعمل Verb to DO Verb to

المزيد من المعلومات

RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL PUTRI SE-JAWA TIMUR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAUL MAJEMMUK PARA MASYAIKH 1440 H/2019 M Pondok Pesantren Salafiyah Syafi

RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL PUTRI SE-JAWA TIMUR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAUL MAJEMMUK PARA MASYAIKH 1440 H/2019 M Pondok Pesantren Salafiyah Syafi RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL PUTRI SE-JAWA TIMUR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAUL MAJEMMUK PARA MASYAIKH 1440 H/2019 M Pondok Pesantren Salafiyah Syafi iyah Sukorejo Situbondo Sumberejo Situbondo Jawa Timur

المزيد من المعلومات

Graduated Students List (35-38)- Use by ETC Only.xlsx

Graduated Students List (35-38)- Use by ETC Only.xlsx Sr.No Seat No Students Name English Students Name Arabic Gender Allowances Region Wilayat Accumulative GPA Over all CGPA Level specialization Status Date 1 46S0911 Duaa Mohamed Awadth Shageeb دعاء بنت

المزيد من المعلومات

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditorium Dewan (الفترة (Sesi 1 / 1 7.30am-10.00am 7.30am

المزيد من المعلومات

LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE EN ISLAM

LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE EN ISLAM من احلقائق الثابتة أن ا إلنسان مدين بطبعه يعيش داخل جامعة وجممتع وأمة ويصعب عليه أن يعيش منفردا عن الناس. كام يصعب عليه أن يستقل بنفسه يف حتصيل مطالب احلياة فهو حباجة إاىل املساعدة لن القصور يف طبعه والعجز

المزيد من المعلومات

S1 ئهذجد : سل ج م ذ : ج نششفس : ج طىك ف سل :

S1 ئهذجد : سل ج م ذ : ج نششفس : ج طىك ف سل : S1 ئهذجد سل ج م ذ 10013311 ج نششفس ج طىك ف سل 153337107332307331 خ ن ج حط أ فه حط Sebaikbaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain (سج ج رخحس ( أ خ ذ أ ذ ج يمشى ج خىرج ىقشن ج ذره شفؾ ج ز ج يزذ

المزيد من المعلومات

القيم التربوية في سورة إبراهيم )دراسة موضوعية ثحليلية( رسالة مقدمة الستفاء أحد الشروط للحصول على الدرجة الجامعة ألاولى (S.S.I( إعداد الطالبة: فاطمة ال

القيم التربوية في سورة إبراهيم )دراسة موضوعية ثحليلية( رسالة مقدمة الستفاء أحد الشروط للحصول على الدرجة الجامعة ألاولى (S.S.I( إعداد الطالبة: فاطمة ال القيم التربوية في سورة إبراهيم )دراسة موضوعية ثحليلية( رسالة مقدمة الستفاء أحد الشروط للحصول على الدرجة الجامعة ألاولى (S.S.I( إعداد الطالبة: فاطمة الزهرة رقم القيد: 11101011111111 كلية الدراسات لاسالمية

المزيد من المعلومات

النصوص القرائية ودروس قواعد اللغة العربية في الكتب المقررة في الشهادة الثانوية الماليزية: دراسة استطلاعية

النصوص القرائية ودروس قواعد اللغة العربية في الكتب المقررة في الشهادة الثانوية الماليزية: دراسة استطلاعية دراسات لغوية: النصوص القرائية ودروس قواعد اللغة العربية يف الكتب املقررة يف الشهادة الثانوية املاليزية: دراسة استطالعية Reading Texts and Arabic grammatical lessons in the textbooks of Malaysian Secondary

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to build structural capital of banks in Algeria - A case

المزيد من المعلومات

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center اللكة العربية السعودية وزارة التعلي جاعة طيبة ركز االختبارات بالجاعة األرقا الجاعية لطالبات كلية اآلداب والعلو

المزيد من المعلومات

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية 1 تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية فاجت موجوكرطا( Muhammad Hafidz Dosen Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto hafidz@ikhacacid Abstrak

المزيد من المعلومات

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية –  تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب الزمان والوقت Zaman ve Vakit 277 حممد عامر اجملذوب : تأليف و إعداد وترمجة املهندس Zaman söylemek - كيفية قراءة وكتابة الساعةوالوقت -1 " والتي geç" " أو geçiyor " يف اللغة الرتكية نستخدم الكلمة " أي "و

المزيد من المعلومات

أشعار المدح والتهنئة البن سناء الملك في ديوانه (دراسة تحليلي ة عروضي ة وقافوي ة) هذا البحث مقدم اىلكلي ة اآلداب والعلوم الثقافي ة جبامعة سوننكاليج اكا

أشعار المدح والتهنئة البن سناء الملك في ديوانه (دراسة تحليلي ة عروضي ة وقافوي ة) هذا البحث مقدم اىلكلي ة اآلداب والعلوم الثقافي ة جبامعة سوننكاليج اكا أشعار المدح والتهنئة البن سناء الملك في ديوانه (دراسة تحليلي ة عروضي ة وقافوي ة) هذا البحث مقدم اىلكلي ة اآلداب والعلوم الثقافي ة جبامعة سوننكاليج اكا اإلسالمي ة احلكومي ة إلمتام بعض الشروط للحصول على

المزيد من المعلومات

تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (A

تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (A تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (AIN) Curup rinwan06@gmail.com Abstract Students who

المزيد من المعلومات

دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب (55)

دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب (55) دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب )85( المدى للثقافة والنشر والتوزيع ت: 77221119199900 ف: 77221119199902 Al-madahouse@net.sy النايا للد ارسات والنشر والتوزيع ت: 77221110217002

المزيد من المعلومات

Jurnal Fiqh, No. 14 (2017) تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study

Jurnal Fiqh, No. 14 (2017) تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study Between Kuwait and Malaysia Muhamad Firdaus Ab Rahman * Muhammad Amanullah ** ABSTRACT

المزيد من المعلومات

English course prepared by : Eman Abu Sahyoon English course For Fourth Grade حصري فقط لدى منتديات اإليمان Student's name : Grade

English course prepared by : Eman Abu Sahyoon English course For Fourth Grade حصري فقط لدى منتديات اإليمان   Student's name : Grade For Fourth Grade حصري فقط لدى منتديات اإليمان www.alemancenter.com Student's name : Grade : Fourth Grade School : Moftah AL- Alme Teacher : Eman Abu Sahyoon Grammar كما ف كل لغات العالم, تتألف اللغة اإلنجل

المزيد من المعلومات

MENGGAGAS PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN PLURALIS

MENGGAGAS PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN PLURALIS مفهوم الفقر في القرآن Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang e-mail: yuandakusuma@gmail.com Abstrak: Kitab suci al-qur an adalah sumber utama bagi orang

المزيد من المعلومات

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018 ISSN : E-ISSN : X How Do We Evaluate the Good Test of Arabic in High School in Indonesia? كيف نواص

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018 ISSN : E-ISSN : X How Do We Evaluate the Good Test of Arabic in High School in Indonesia? كيف نواص How Do We Evaluate the Good Test of Arabic in High School in Indonesia? كيف نواصف االختبار الجيد لمادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية بإندونيسيا Eva Lathifah Fauzia جامعة سونان كنوغ جاتي بندوغ الحكومية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

Microsoft Word - dériv sc maths.doc الاشتقاق تطبيقاته دراسة الدال الثانية سلك بكالريا ع ف ع ح أ - الاشتقاق في نقطة- الدالة المشتقة ( A أنشطة نشاط باستعمال التعريف ادرس اشتقاق الدالة في حدد العدد المشتق في إن جد ثم حدد معادلة المماس أ نصف

المزيد من المعلومات

منهج اإلمام النووي يف نقد األسانيد من خالل كتابه التبيان يف آداب محلة القرآن أ.د. نعيم أسعد عبد الرازق الصفدي د. عطوة حممد عطوة القريناوي تاريخ التسلي

منهج اإلمام النووي يف نقد األسانيد من خالل كتابه التبيان يف آداب محلة القرآن أ.د. نعيم أسعد عبد الرازق الصفدي د. عطوة حممد عطوة القريناوي تاريخ التسلي منهج اإلمام النووي يف نقد األسانيد من خالل كتابه التبيان يف آداب محلة القرآن أ.د. نعيم أسعد عبد الرازق الصفدي د. عطوة حممد عطوة القريناوي تاريخ التسليم: 2016/10/15 م تاريخ القبول: 2017/1/10 م. أستاذ دكتور/

المزيد من المعلومات

NUBIX for Information Technology

NUBIX for Information Technology P a g e 1 NUBIX for Information Technology Document Management System. NUBIX for information technology is a software house located in Cairo Egypt, formed as limited company with Swiss and Egyptian capital.

المزيد من المعلومات

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan

المزيد من المعلومات