KIZILGEÇİT, M., ELHUT, M. Yeni Dinî Hareketler el-mecelletu l İlmiyyetu l-muhakkemetu li-riaseti ş-şu uni d-diniyyeti t-turkiyye 2 (2020): YENİ

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "KIZILGEÇİT, M., ELHUT, M. Yeni Dinî Hareketler el-mecelletu l İlmiyyetu l-muhakkemetu li-riaseti ş-şu uni d-diniyyeti t-turkiyye 2 (2020): YENİ"

النسخ

1 KIZILGEÇİT, M., ELHUT, M. Yeni Dinî Hareketler el-mecelletu l İlmiyyetu l-muhakkemetu li-riaseti ş-şu uni d-diniyyeti t-turkiyye 2 (2020): YENİ DİNÎ HAREKETLER NEW RELIGIOUS MOVEMENTS MUHAMMED KIZILGEÇİT DOÇ.DR. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ MÜCAHİT ELHUT DR. ÖĞR. ÜYESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / İSLÂMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖZ Yeni Dini Hareketler, moderniteye karşı bir protesto şeklinde nitelenmektedir. YDH ler, oldukça çeşitli ve renkli bir görünüm arz etmektedir. Bazıları teolojik olarak oldukça tutucu; bazıları radikal bir biçimde yenilikçidir. Bir kısmı geleneksel dinler içerisinden ortaya çıkarken diğer bir kısmı eklektik ve senkretik bir görünüm sergilemektedir. Bu hareketlerin çoğunun hedef kitlesi gençler olduğu için bu tür dini hareketler gençlik dinleri/tarikatları olarak da tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yapı ve dış görünüm olarak ele alındığında ise, YDH leri çağdaş dünyadaki özel ve kamusal alanlar arasındaki sınırları kaldırma sebebi olarak kavramsallaştırmak da mümkündür. Bu makalede bireyin YDH'lere katılımının psikolojik nedenleri açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Yeni dini hareketler, psikoloji, din, sekülerleşme, yabancılaşma. ABSTRACT New Religious Movements are characterized as a protest against modernity. New Religious Movements blend with modern, anti-modern, sometimes even postmodern elements. These include both elements of adaptation to modernity and elements of resistance to it. The new religious movements are quite diverse and colorful. Some are theoretically highly conservative, but some of them are radically innovative. Some of them emerge from traditional religions, while others show a eclectic and syncretic appearance. Since their target majority is young people, such Religious movements are also defined as youth religions / sects. However, it is also possible to conceptualize New Religious Movements as the reason for removing the boundaries between private and public spaces in the modern world. In this article, psychological reasons of the individual s participation in NRM will be explained. Keywords: New religious movements, psychology, religion, secularization, alienation.

2 ن ين ل ل ح رك ات الد ين ية الج د يد ة " ة باب الن ف س ي "األ س محمد قزيل قجيت مجاهد الحوت المجلة العلمية المحكمة )2020(: ن ين ل ل ح رك ات الد ين ية الج د يد ة ة باب الن ف س ي األ س محمد قزيل قجيت األستاذ مساعد الدكتور جامعة أتاتورك/كلية اإللهيات مجاهد الحوت عضو هيئة التدريس الدكتور جامعة آغري إبراهيم تشتشن/ كلية العلوم اإلسالمية الملخص إن الحركات الدينية الجديدة جاءت كردة فعل على الحداثة واحتجاجا عليها ولهذه الحركات أشكال متنو عة ومختلفة. بعض هذه الحركات الة بة ومحافظة دينيا وبعضها مي للت حديث بشكل جذري. كما أن متعص بعض هذه الحركات كانت معتمدة على الديانات السماوية التي تتبع لها كاليهودية أو النصرانية أو الد يانات الوضعية كالديانة الهندية ونحوها والبعض اآلخر حاولت المزج بين الديانات المختلفة والخروج بخليط من األفكار متشك ل من مجموع أفكار الديانات المختلفة ومع هذا إذا أردنا النظر إلى هذه الحركات من حيث التأسيس والهيكلية الخارجية فأننا نجد أن )NRM( تحمل فكر إزالة الحدود والتقاليد الحاكمة لكل من الشخص والمؤسسات وبمعنى آخر إزالة كل ما يحد اإلنسان على صعيده الشخصي أو المؤسسي والسماح باالندماج التام فيما بينهما. ويا ت ر ى هل االنتساب إلى NRM هو نجاح استراتيجي للحركات الدينية الجديدة أو هو من متطلبات الحياة العصرية للفرد في الوقت الراهن أم أنه نتيجة البحث عن المجال الذي يجد فيه نفسه أم أنه بمحاولة انقاذ نفسه أصالها بلهيب الحلقة المفرغة وفي هذه المقالة سيتم شرح األسباب النفسية المؤثرة في االنتساب إلى هذه الحركات الدينية والتي يمكن ايجازها بما يلي: الحرمان االغتراب )الشعور بالغربة والعزلة( الرغبة في إشغال الفكر بالمسائل الدينية عدم معرفة الفرد بماهية شخصيته والمرور بأزمات شخصية.

3 المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية سنة المجلد: - 2 العدد: - 1 سنة / ه أو تجربة العيش بنموذج العقل بال مأوى والتي بدورها تدعو الفرد إلى السير نحو الحداثة وربط وجوده على خالف ما اصطلح عليه في السابق أنه مقدس وإدراكه ذلك بطريقة علمانية. هكذا يمكن مالحظة أن الفرد ينظر إلى وجوده وحياته وفق الطريقة الغربية بشكل عقالني ولكن حين يجابه المشاكل الكبيرة التي تواجهه يمكن أن يشعر بأنه كإنسان غربي ضمن حياته في الكون والمجتمع بال مأوى وبال صوت يسمعه لآلخرين وبعدم وجود من يلجأ إليه ولذلك يجد نفسه راغبا في التوجه إلى الحركات الدينية الجديدة لشعوره بأنها المجال الذي يبحث عنه تجاه األحاسيس السابقة التي تروي ذلك الشعور لديه. وفي هذه الدراسة سيتم التطرق إلى العالقة بين الحركات الدينية الجديدة والعوامل النفسية والشخصية اإلنسانية من ناحية توضيحية تحليلية ومحاولة إيجاد حلول ولو وفق إطار ضيق ووجوب النظرة بشكل مختلف ومتطور مع نظرة اإلنسان العصري إلى وجوده واتجاهات اعتقاداته وآثارها. الكلمات المفتاحية: الحركات الدينية الجديدة-علم النفس-الدين- الالدينية-التغرب. تمهيد: تركز العديد من البحوث المهمة التي تدرس الحركات الدينية الجديدة )NRM( والتي تجرى في الغرب على النواحي التالية: الدخول في الدين والخروج منه والتنوع الديني في المجتمع وانتهاء األديان والمدنيات والعودة بالمقدسات القديمة وما شابهه. وظهر مع ظهور الحركات الدينية الجديدة ظهور اعتقادات وعبادات مختلفة وكذا أساليب عيش وقيم مختلفة. ونتج عن ذلك تجديد في التفكير الشخصي والتجارب الدينية المختلفة لدى الشخص وكذا تنوع وتغير في ماهية التدين لدى الشخص وهذا الوضع يدعو علماء النفس إلى البحث فيه ).13 Kirman, :2014 )Köse, :2014 ;7 92

4 ن ين ل ل ح رك ات الد ين ية الج د يد ة األ س ة باب الن ف س ي أما بالنسبة لعلماء االجتماع فإنهم يعتبرون الحركات الدينية الجديدة من مظاهر الثقافة وعلم االجتماع وبالنسبة لبعض علماء النفس فإنهم يعتبرون الحركات الدينية الجديدة نوعا من األمراض العقلية "النفسية" وبالنسبة لعلماء الدين فإنهم يعتبرون "NRM" نوعا من الخروج عن الصراط المستقيم وجنوحا إلى التصبؤ "الكفر بالدين" لذا يمكن القول اعتمادا على االختالف في وجهات النظر المتعلقة بوالدة الحركات الدينية الجديدة أنها في محيط مختلط جدا وليس من السهل شرحه وإبرازه من وجهة نظر واحدة 91.( )Saliba, 2014: وكذا فهم االنتساب إلى هذه الحركات الدينية الجديدة صعب جدا ألنه سالح ذو حدين يحمل في طياته فوائد ومضار فمن فوائد هذا االنتساب: أنه يسه ل االستقرار -ولو جزئيا- الديني والروحي واالجتماعي لدى الشخص وكذا يكسب لدى بعض األشخاص معنى للحياة ولو كان لفترة محدودة وفي مقابل أضراره فإنه يمس أعمق نقطة في حياة اإلنسان "التي تؤثر تأثيرا عميقا في حياة اإلنسان" والتي ربما تسبب ضغطا نفسيا عميقا لديه والتي ربما تفقد اإلنسان ذاته "إنسانيته" والتي بدورها تستدعي الفوضى في المجتمع ).8 )Kızılgeçit,,2018 خاللالن صفاألخيرمنالقرنالحاليازدادتالد راساتحولالحركات الد ينية الجديدة )NRM( بشكل ملحوظ ولكن ها لم تكن مقتصرة على علم الن فس بل تخط ته إلى علمي االجتماع والد راسات الد ينية أيضا. ودق قت هذه الد راسات في الحركات الدينية من حيث المنتسبين إليها والت اركين لها أو الذين ال يزالون ضمن هذه الحركات كما حاولت هذه الد راسات الن ظر في أحوال المنتسبين أو المفارقين لها على حد سواء والنظر كذلك في الت أثيرات الذ هنية والعاطفي ة وكذا محاوالت غسيل األدمغة. عالوة على ذلك أخذت الحركات الدينية مساحة ال يستهان بها في العناوين الر ئيسية في الص حف والمجال ت من حيث كونها حالة صح ة ي للمجتمع أو تشك ل تهديدا له ).2018,7 )Kızılgeçit, إن العديد من هذه الحركات خالل فترة وجودها كانت تتصف بإحدى صفتين على نقيض بعضهما البعض إما أن تكون متعص بة أو محافظة دينيا 93

5 المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية سنة المجلد: - 2 العدد: - 1 سنة / ه أو تكون مي الة للت حديث والحداثة بشكل جذري. وبعض هذه الحركات معتمدة على الديانات السماوية العالمية التي لها أتباع كاليهودية أو النصرانية أو الد يانات الوضعية كالهندية ونحوها والبعض اآلخر حاولت المزج بين الديانات المختلفة والخروج بخليط من األفكار متشك ل من مجموع أفكار الديانات المختلفة. &( Turan Chryssides 2012: xi; )Sancar, 2014: 11 وكانت هذه الحركات الدينية واسعة االنتشار في أمريكا وأورب ا ولكن في المقابل كان وجود بعضها ذات األصول اآلسيوية واإلفريقية وأمريكا الجنوبية وإن لم تكن بذات حجم االنتشار عن سابقتها التي في الغرب لكن ها بدأت في االنتشار في العهد األخير وال تزال. وكذلك كانت بعض هذه الحركات تكبر وتنتشر ويزيد عدد المنتسبين إليها بشكل واسع بينما كان البعض اآلخر مقصورا على فئة معي نة أو يمكن وصفها بالحركات الدينية الخفي ة وبناء عليه اندثر البعض منها أو ضعفت فاعليته متأثرا بما مر من األسباب المتعلقة بكثرة أو قلة االنتشار وببعض الخصوصيات األخرى المتعلقة بهذا الموضوع فإن البحث والت دقيق في هذه الحركات القى صعوبة كبيرة s.xi.( )Chryssides,,2012 الحركات الدينية في غالبها استهدفت الفئة الش بابي ة والتي أعمارها تتراوح بين وبما أن هذه الحركات كانت تستهدف الفئة الشبابية ولذلك يمكن تعريفها بأن " أديان الشباب-أو طرائقهم" ومن أجل تحقيق ها ذلك الهدف أعني "جذب الشباب" فقد قامت هذه الحركات بإعداد الكثير من الخطط والمشاريع التي تعينها على كسب هذه الفئة والسيطرة عليها. حركة Sahaja Yoga مثال قامت من أجل تطوير قدرات الشباب وتعليمهم بإنشاء العديد من المدارس المختلفة في كل من إيطاليا والهند وكندا وغيرها وهذه المدارس على وجه الخصوص تقد م ألصحاب األعمار الصغيرة ما يقارب سنة كاملة من التعليم المكث ف. وكذا حركة دينية أخرى ت عرف باسم أوالد اإلله God" "The Children of وبمشروع اسمه الوصول إلى الش باب Reach Youth قامت بتنظيم العديد من الفعاليات من أجل كسب الشباب. هذه الحركة قامت في المملكة المتحدة ومنتسبيها من 94

6 ن ين ل ل ح رك ات الد ين ية الج د يد ة األ س ة باب الن ف س ي شباب لندن والعديد من المدن األخرى والتي قامت على سبيل المثال بتنظيم عروض مسرحية في شوارع وأزق ة المدينة. وكذا حركة أبناء اإلله السابقة ات بعت الخطوات أو خطوات شبيهة من أجل حصول الشباب على معرفة أفضل بالحياة كما تد عي ).298 )Turan,,2018 هل االلتحاق بالحركات الدينية نجاح لها فقط أم هي استراتيجي فرصة قد مت لمعرفة الحياة في العصر الحديث أو هو معنى وتفسير بديل وجد بين يدي الباحثين عن معنى الحياة أو هو حلقة مفرغة تحمل في طي اتها األلم لكن ال يستطيع من أدمن عليها االنخالع من ربقها وفي هذا سيتم البحث البحث عن األسباب الدافعة للدخول في مثل هذه الحركات الدينية من الناحية النفسية والوصول إلى نتيجة في ذلك ومن هذا التوجه يمكن استنتاج بعض األسباب الرئيسية للدخول في إحدى الحركات الدينية الجديدة والتي هي: البؤس )الحرمان( واالغتراب والميل إلى شغل العقل في الشؤون الدينية وشك الفرد في شخصيته والوقوع في االكتئاب الشخصي. ونهاية األشخاص الذين ينتسبون إلى الحركات الدينية الجديدة غالبا ما يكون بسبب نقص في صحتهم العقلية والروحية. ),2014 Saliba, Saliba, : ;82.s( يمكن أن يقال هذه األفكار نشرت من قبل )APA( ومن ثم ظهرت إلى العلن. معظم التجمعات الدينية الخفية والعلنية تشكلت من أصحاب البشرة البيضاء من الطبقة المتوسطة من الشباب في المجتمع وهم في غالب األحيان يعانون من الوحدة النفسية واالكتئاب والقلق من المستقبل المجهول. الميالون إلى عدم االرتباط ومحتاجون إلى الشفقة والحنان وال يستطيعون تأمين الشعور الذي يحتاجون إليه وهم بحاجة إلى قوة خارجية لمعرفة قيمتهم الشخصية وكذا معرفة انتماءهم الشخصي وحياتهم. وهم أعداء لمن يقوم بكسر خواطرهم واالعتداء على حساسيتهم الشديدة والذين ال يعرفون قيمتهم في الحياة. وهم كذلك غير قادرين على التمتع بالحرية الكاملة. يمكن أن نصنف من يقع في الفقر-القلة Köse( Saliba, :2003 ;79 :2004(. 412 سواء كانوا أشخاصا او مجموعات ضمن خمسة أصناف: 95

7 المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية سنة المجلد: - 2 العدد: - 1 سنة / ه النقص االقتصادي: النقص الناشئ عن توزيع الناتج العام في مجتمع ما والنقص يرى واضحا إذا كان الشخص يرى نفسه تحت الخط العام للمعيشة في المجتمع الذي هو فيه. النقص االجتماعي: إذا كان الشخص يشعر بأنه أقل مستوى من غيره من ناحية التقدير والمكانة والمشاركة االجتماعية وما شابهها أو ألحد هذه األسباب يعيش بصفة غير مقبولة من البيئة المحيطة به. النقص في أحد األعضاء ( النقص الفسيولوجي(: تتضمن النقص الذهني أو الحركي وهذا الشخص يشعر بعدم االندماج في المجتمع لنقص عضوي أو ذهني. النقص في األخالق: الشخص يعتقد أن القيم االجتماعية السائدة ليس لديها قدرة على تنظيم حياته ويشعر بأن عليه أن يجد بدائل جديدة Köse,( )2004: 412 النقص الروحي: الشخص إذا كان في وضع مادي جيد بحيث تخلو حياته من المشاكل وبالرغم من ذلك ال يستطيع العيش بسعادة وهدوء معنويا ويأتي الحرمان الروحي في الغالب بعد حرمان اجتماعي شديد واالحساس بعدم القدرة على إيجاد حلول. من خالل توضيح معنى التغرب / الغربة/ الذي كان له أهمية بظهور الحركات الدينية الجديدة والذي يمكن اختصاره وفق العبارة التالية: "في بعض المجتمعات المعاصرة كان لها السبب في جبر الناس على االغتراب بانطالقها من التمدن والحركات الدينية الجديدة تحاول إزاحة الجبرية على االغتراب الواقعة من قبل المدينة وبذلك كان لها شعارا في األهمية. Karaca, 2014: 37; Cevizci, 1999: 906; Sezen, 2002: 93; Ünal,( )2011: 165; Turan, Yahya, 2017 ظهرت في الغرب في مجالي االقتصاد والسياسة فكرة الفردية بشكل حاد وبدأت رياح الحرية غير المقيدة لدى األشخاص تهب وحلت مكان األفكار الدينية أفكار بديلة مثل التوجه إلى الموسيقى والرسم والشعر واألدب وأمثالها من الفنون التي تسمح للشخص بالتعبير عن ذاته. وقل 96

8 ن ين ل ل ح رك ات الد ين ية الج د يد ة األ س ة باب الن ف س ي اإليمان باآلخرة وضع ف االعتقاد بالجنة والنار. باالعتماد على قول Davine يمكن أن نعر ف "سياسة المعارضة مع الدين" االنتقال من فكر المسؤولية إلى فكر االختيار )الحرية المطلقة الغير مسؤولة( )Davine, 1990: 455.( إن كثيرا من الشباب الذين تربوا في حياة غير آمنة دينيا وأخالقيا يمكن أن يعيشوا إحساس فقدان الشعور بالهوية الشخصية وينقصهم الشعور بتتابع التاريخ الطبيعي. وهم بدون توقف يسعون لتغيير مناهج حياتهم وسلوكياتهم. وهم يطبقون أنواعا مختلفة من التجارب الحياتية التي تغير هوياتهم دراماتيكيا في وقت قصير. )Bell, 2014: 233; Rııs, 2006:202.( الصفة العامة للملتزمين بأداء العبادة تظهر لنا حالة المتدين عديم العاطفة المتغرب عن نفسه ومجتمعه المعقد شخصيا الباحث عن الدين منذ زمن طويل. بناء على قول Barker في حق المنتسبين للحركات الدينية الجديدة يمكن أن يكون جوابا لما مر أعاله: المنتسبين للحركات الجديدة وضعهم يختلف من شخص آلخر ومن جنس آلخر حسب وضعه االجتماعي وغيره من الميزات فاالنتساب للحركات الدينية الجديدة يستمد قيمته لدى الشخص من وجود إمكانيات تطور اتجاهه وهدفه في الحياة وأمله في النجاة وانتمائه للوسط االجتماعي الذي يعيش فيه وفرصة لتنظيم عالقته مع خالقه وهذا يجب ان يكون فرصة لتطوير حياته الروحية. )Barker, 1986; Sancar, 2014: 323.( وفي النهاية: الشخص المنتسب إلحدى الحركات الدينية الجديدة يعيش حالة العقل المشرد وهو بهذه الحالة مع ما عاشه من االغتراب الناشئ عن التحضر والحداثة يربط الوجود بأسباب طبيعية وغير إلهية فقط والحياة من ناحية التفكير الغربي هي مفهوم عقالني وهو يراها بنظره تعريفا صحيحا للحياة لكن هذا اإلحساس يحمله على االعتقاد بأن العالم غير منظم خال من الحماية. )138.s.)Köse,,2014 والحركات الدينية من خالل ظهورها تدعي امتالك الحلول لهذا الشعور الناشئ عند الفرد وتسعى 97

9 المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية سنة المجلد: - 2 العدد: - 1 سنة / ه كذلك ل م ل ء الفراغ العاطفي لديه وتنتشر الحركات الدينية الجديدة في كافة أنحاء العالم وعلى نطاق واسع. النتائج الحركات الدينية الجديدة غالبا ما تكون منظمات مدمرة ولذلك تقود األشخاص إلى المخاطر وتضللهم والمقتنعون بهذه النظرية يدللون على ذلك بأدلة مختلفة و بعض هذه األدلة ال ترى أن ضاللة الشخص نابعة من انتسابه لهذه الحركات الدينية الجديدة )NRM( فقط بل وربما يكون ذلك ناتجا من شخصيته. وفي المقابل يرى بعض المنتسبين إلى الحركات الدينية الجديدة أن االنتساب إلى هذه الحركات )NRM( إنما هو نوع من التداوي والعالج النفسي "يجدون فيه الحل للكثير من المشكالت النفسية التي يعانون منها" حسب ظنهم. ونحن بدورنا حاولنا تقريب وجهات النظر في آلية ظهور هذه الحركات وأسباب ظهورها من عدة نواح: حسب وجهة النظر الوظائفية لعلمي االجتماع واألنثروبولوجيا )علم اإلنسان(: الحركات الدينية الجديدة )NRM( ظهرت لتلبية حاجات الناس وخاصة الثقافية واالجتماعية منها وألجل المساعدة على حل مشكالت الناس البشرية المختلفة والتي لم تستطع األديان العثور على حل لها بشكل عملي ونفسي. والمدافعون عن هذه النظرية يحاولون تطبيقها بشكل عملي في حياتنا المعاصرة. ومن وجهة نظر أخرى كان ظهور الحركات الدينية الجديدة نتيجة لطغيان العلمانية "الالدينية في الحياة والمجتمع". والدارسات النفسية مع كونها ترى الحق مع كلتا النظريتين لكنها تؤكد أن التجارب الشخصية هي األهم واألكثر أثرا في تفسير هذه الظاهرة. 98

10 ن ين ل ل ح رك ات الد ين ية الج د يد ة األ س ة باب الن ف س ي قائمة المصادر APA American Psychiatric Association. DSM-5 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Publishing, Barker, Eileen. New Religious Movements Their Incidence and Significance. New Religious Movements Challenge and Response. Ed. B. Wilson - J. Cresswell London: Routledge, Bell, Daniel Kutsalın Dönüşü. 21 Yüzyılda Dinin Geleceği Kutsalın Dönüşü. Ed. Ali Köse İstanbul: Timaş, Chryssides, George D. Historical Dictionary of New Religious Movements. U. K.: The Scarecrow Press, Davie, Grace Avrupa Bir İstisna Mı? 21. Yüzyılda Dinin Geleceği Kutsalın Dönüşü. Ed. Ali Köse İstanbul: Timaş Yayınları, Davine, Grace. Believing Without Belonging: Is This The Future of Religion in Britian. Social Compass 37/4 (1990): Dawson, L. Lorne. Yeni Dini Hareketlerin Anlamı ve Önemi. Yeni Dini Hareketler Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla. Ed. Süleyman Turan - Faruk Sancar İstanbul: Açılımkitap, Karaca, Faruk. Yabancılaşma ve Din Dinsel Yabancılaşmanın Sosyal Psikolojik Analizi. İstanbul: Çamlıca, Kirman, Mehmet Ali. Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi. Ankara: Birleşik, Köse, Ali. Din Değiştirmenin Psiko-Sosyolojik Nedenleri. Türkiye de Misyonerlik Faaliyetleri İstanbul: Ensar, Köse, Ali. Sekülerden Kutsala Yolculuk. 21. Yüzyılda Dinin Geleceği Kutsalın Dönüşü. Ed. Ali Köse. İstanbul: Timaş, Kızılgeçit, Muhammed. Yeni Dini Hareketlerin Psikolojisi İstanbul: Marmara Akademi Yayınları,

11 المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية سنة المجلد: - 2 العدد: - 1 سنة / ه Saliba, John A. Understanding New Religious Movements. Walnut Creek: Altamira, Saliba, John A. Psychology and The New Religious Movement. The Oxford Handbook of New Religious Movement. Ed. J. R. Lewis Oxford: Oxford University Press, Saliba, John A. Yeni Dini Hareketlere Disipliner Yaklaşım: Beşeri ve Sosyal Bilimler Bakış Açısından. Yeni Dini Hareketler Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla. Çev. M. İlhan. Ed. Süleyman Turan - Faruk Sancar İstanbul: Açılımkitap, John. A. Saliba, Psikoloji ve Yeni Dini Hareketler, Psychology and the New Religious Movements,. (çev. M. Kızılgeçit, A. Akbaş, & M. Şen, Çev.) Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 11, s Sambur, Bilal. Özgürlük, Çoğulculuk ve Barış. Liberal Düşünce 18/71 (Yaz 2013): Turan, Süleyman. Yeni Dini Hareketlerin Üye Kazanma Ve Kazandıkları Üyeleri Elde Tutma Yöntemleri. 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu (Alanya, 3-5 Mayıs 2018) Alanya, Turan, Yahya. Kişilik ve Dindarlık. İstanbul: Ensar Neşriyat,

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة 16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة إطالق جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية والموجهة لطالب الجامعات في المملكة األردنية الهاشمية نبذة عن الجائزة 300+ جامعة +30 حكومية وخاصة في المملكة األردنية

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع ) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي

المزيد من المعلومات

م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر

م ج ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نةي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU 16-17 Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي 17-16 آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر برانمج BİRİNCİ GÜN 16 Mart 2019 Cumartesi اليوم األول

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc جامعة فيلادلفيا الكلي ة: الا داب والفنون القسم: التصميم الجرافيكي الفصل:الاول من العام الجامعي 2010/2009 المادة: النقد الفني مستوى المادة: الرابع موعد المحاضرة: نر ) 9:458:15 ( خطة تدريس المادة Course

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها من حواسة هو االتصال: A. الجمعي B.

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAD Consult- Management Consultations and Feasibility Studies شركة زاد لدراسات الجدوى الهندسية و االقتصادية 1 دراسات جدوى مبدئية دراسات الجدوى االقتصادية المتقدمة تخطيط االعمال التقييم الدراسات السوقية

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

نظرية الملاحظة

نظرية الملاحظة إعداد أ.هدى القحطان صاحب هذه النظر ة هو ألبرت باندورا ومن مإلفاته كتابه مبادئ تعد ل السلوك عام 1969 ثم كتابه عن نظر ة التعلم االجتماع عام 1971 ح ث تناول ف ه أحدث تصور دق ق لنظر ة التعلم االجتماع والمعرف

المزيد من المعلومات

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic)

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic) خاتمة وشكر من المهم أن نوضح للقارئ أن هذا الا صدار ناتج عن إعادة صياغة وتجميع لست ورقات عمل أعدها فريق من الخبراء وما تضمنتها من دراسات تفصيلية وللقارئ الذى يرغب فى الرجوع إلى هذه الدراسات عليه أن يتصل

المزيد من المعلومات

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss. 85-105 التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة خطوات هامة نحو تفعيل عناصر التعليم اإلسالمي Mohammed

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول انديشه اتحاد اسالم در ميان مسلمانان قفقاز جنوبي )0781-0291( Email: A.forughi@ltr.ui.ac.ir Email: ghaffarabdollahi@yahoo.com - 1 دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان - 2 استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

المزيد من المعلومات

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq ماستر. 1 لسان ات تطب ق ة ق: 16 النظر ات اللسان ة إنجلز ة 2018-06-19 ش خ إدر س المنهج و المنهج ة فن ات البحث و الكتابة فارس حس ن الطرش التحل ل التول دي خالدي هشام المبادئ المنهج ة للتحل ل اللسان الهادي

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب ) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد الزواج العرف للقاصرات وغ اب المعا ر االجتماع ة دراسة م دان ة بقر ة مصر ة فتح ة الس د الحوت الملخص 681 فتخية الشيد احلوتي The customary marriage of minors and the absence of social standards Field study

المزيد من المعلومات

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شويع إىل جملس كلية اآلداب اجلامعة املستنصرية وهي جزء

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع وتجربته وفي النهاية ستجدون روابط المثال مع شرح فيديو

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 تصميم السيرة الذاتية كصفحات الويب د. احمد عادل اسماعيل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعليم المستمر. WWW.Dr-Ahmed.Info Info@Dr-Ahmed.Info -------------- المرجع: www.support.office.com اهداف المحاضرة

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0 البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 4 6 7 8 9 11 وصف النظام تسجيل المنتج إضافة منتج عن طريق الرمز المنسق الجمركي HS code إضافة منتج عن طريق الكلمات الداللية إضافة منتج عن طريق البحث

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 Correlation and Regression اإلرتباط واإلنحدار Correlation اإلرتباط - Describes the relationship between two (X & Y) variables يوضح العالقة بين متغيرين )Y, X( - One variable is called independent (X) and

المزيد من المعلومات

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ )) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع األسئلة بعد قراءتك * لنص الشعري بعنوان )أعطني الناي(

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

مقدمة عن الاوناش

مقدمة عن الاوناش مقدمة عن االوناش مهندس اعداد / ناصر محمود احمد االوناش Cranes هي نوع من المعدات تستخدم لرفع وخفض ونقل االحمال الكبيرة. المبادئ الميكانيكية االساسية لالوناش:- قدرة الونش علي رفع الحمولة. 1. عدم سقوط الونش

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode] الدكتور إب ارهيم بد ارن التعليم العالي والبحث والتطوير والا بداع في مجتمع المعرفة ١ ١٤/٤/٢٠١٤ عمان ١- بين التقدم والتخلف حالة التخلف حالة التقدم المعرفة اإلدارة اإلقتصاد التكنولوجي المؤسسية سيادة القانون

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد موقف جامعة الدولة العربية من عملية السالم املصرية اإلسرائيلية - 791 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 97 )يناير مارس 77( ثريا حامد الدمنهوري The Reaction of the League of Arab States towards the Egyptian-Israeli

المزيد من المعلومات

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

تصحيح مادة الرياضيات شعبة الرياضيات التمرين األول : و أي ان تكون النقط بما أن و و و α β α β α β و منه الشعاعان و غير مرتبطان خطيا إذن النقط من نفس الم

تصحيح مادة الرياضيات شعبة الرياضيات التمرين األول : و أي ان تكون النقط بما أن و و و α β α β α β و منه الشعاعان و غير مرتبطان خطيا إذن النقط من نفس الم تصحيح مادة الرياضيات شعبة الرياضيات التمرين األل : تكن النقط بما أن β β β منه الشعاعان غير مرتبطان خطيا النقط من نفس المستي يعني أجد عددين حقيقين β من بطرح منه بالتعيض في β بتعيض القيمتين في استقامية β

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع العماني

المزيد من المعلومات

Natural Resources

Natural Resources مغامرات في مجال الطاقة تمسك بقبعتك! إنه يبدأ مع جزيرة... Source: https://www.google.com ... على الجانب اآلخر من المحيط األطلسي Source: https://www.google.com الجزيرة تقع في وسط بحر كاتيغات في الدنمارك.

المزيد من المعلومات

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف 6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارفيا ) دورة ماي ( 2017 المدة : 03 ساعات ونصف الشعبة :تسيير

المزيد من المعلومات

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ***. ا لسيد الرئيس السادة

المزيد من المعلومات

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عشر سنوات دعو الى التوح د ثم صلى ثالث سنوات قبل الهجرة

المزيد من المعلومات

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41 منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

SEKİZ DERSTE ELİF BA

SEKİZ DERSTE ELİF BA SEKİZ DERSTE ELİF BA YAZ KURSLARI İÇİN 01 EYLÜL 2017 KARAPINAR BELDESİ MERKEZ CAMİİ ÇAYCUMA/ZONGULDAK DERS 1 HAREKELER ب ت ث ن ي ب ب ب ت ت ب ث ن ين ب ت ث ت ث ن ث ن ن ي ب ي ب ت ب تيث ت ثين ث ين ن يب ي

المزيد من المعلومات

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس االسم علي محمد عبد السيرة الذاتية) CV ( : 1 اوال : معلومات عامة 1.العنوان: العمل : جامعة التخصص:...األدب االندلسي..كلية االداب / قسم اللغة العربية الدرجة العلمية:...استاذ مساعد. العنوان البر د :......

المزيد من المعلومات

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 0-0 0// 0 اسم المساق: مجتمع االمارات رقم المساق: التاريخ االسم:... الرقم الجامعي...

المزيد من المعلومات

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

السياسات البيئية السياسات البيئية 1 السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية

المزيد من المعلومات

Social Media and Traditional Media Report Nov

Social Media and Traditional Media Report Nov 17 24 Nov.2016 HCT Weekly Media Monitoring Report انطالق فعاليات أسبوع االبتكار بكليات التقنية Innovation Week kicks off at HCT تاريخ النشر: 19-11- 2016 أعلنت كليات التقنية العليا عن إنطالق فعاليات أسبوع

المزيد من المعلومات

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز الحل المفص ل للمضع األ ل التمر ن األ ل: كتابة على الشكل األس k ' cos s cos s e e ب( تع ن ق م العدد الطب ع بح ث كن العدد حق ق ا e e e arg حق ق معناه k منه k عل ه k ' k ح ث e ج( عدد مركب ح ث حساب ط لة العدد

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint المحاكاة وتمثيل األدوار أوال : مفهوم طريقة تمثيل األدوار : أن يقوم الطالب بدور شخصية أخرى, سواء كانت هذه الشخصية تاريخية أو خيالية أو واقعية, ويعبر عن آرائها وأفكارها في الموضوع أو القضية المطروحة.] 1

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 30/11/2016 23/08/2016 Valid as of 08/08/2016 6 167,800 135,875 148,830 10,500 8,000 602,151 األساسية 2,357,544 92,183 منهجية التوزيع: تم توزيع مواد اإلغاثة األساسية حسب االحتياجات التي قيمها المفوضية وشركاؤها

المزيد من المعلومات

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا ول : ا كتب المفاهيم والمصطلحات لكل من العبارات التالية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - moneybookers

Microsoft Word - moneybookers الرحيم الرحمن االله بسم א א א ãããaewt{tuaçxà دليل المستخدم العربي في MONEYBOOKERS شرح بنك أوال عن البنك: :معلومات وقلربيزدنيعلما من بريطانيا. 1- البنك جنسيته المناسبة للعمل بھا. به تختار العملة -2 من 5

المزيد من المعلومات

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات وهي مهمة في حالة المقارنة بين التوزيعات المختلفة وكان

المزيد من المعلومات

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل: أساليب توزيع السكان وكثافتهم أوال: التوزيع السكاني Population Distribution التوزيع السكاني هو عبارة عن توزيع البشر األعداد المطلقة على الرقعة المساحية. إن التوزيع الجغ ارفي للسكان هو الجغ ارفية. انعكاس

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 الفصل 25: الجهد الكهربي فرق الجهد الكهربي والجهد الكهربي فرق الجهد الكهربي لمجال كهربي منتظم -1-2 -3 الجهد الكهربي وطاقة الوضع الكهربية لمجموعة من الشحنات النقطية. Slide 1 Fig 25-CO, p.762 : فرق الجهد

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية الجامعة األردنية مخطط المادة الد ارسية 1. اسم المادة الصحة النفسية 2. رقم المادة 0105314 الساعات المعتمدة )نظرية عممية( ٣ الساعات الفعمية )نظرية عممية( ٣.3 المتطمبات السابقة/المتطمبات المت ازمنة 4. اإلرشاد

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry   بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد المسيح أسطفانوس All Rights Reserved جميع الحقوق محفوظة الرجاء التقيد جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز إعادة نشر أو طبع ھذا الكتاب بأي

المزيد من المعلومات

Winter Care

Winter Care دليل للمهاجرين الوافدين حديثا Translated to Arabic by Nibras Al-Kadhim - OPS Yates ECP فصل الشتاء في مدينة أوماها ماهي أهم األمور اليت جيب فهمها التدفئة المالبس الحوادث لقاح االنفلونزا التدفئة ضبط درجة

المزيد من المعلومات

اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار كرودكال والس الالمعلمي يبين السؤال التالي ست مجموعات من دول العالم توضح نسبة التحضر في كل منها حسب الموجود في ال

اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار كرودكال والس الالمعلمي يبين السؤال التالي ست مجموعات من دول العالم توضح نسبة التحضر في كل منها حسب الموجود في ال اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار كرودكال والس الالمعلمي يبين السؤال التالي ست مجموعات من دول العالم توضح نسبة التحضر في كل منها حسب الموجود في الملفات الثالثة المرفقة المطلوب : 1 -هل وجد اختالف ب

المزيد من المعلومات

الأول في السي شارب((c#للمبتدائين

الأول في السي شارب((c#للمبتدائين شباب التنميه والبداع : امحد ياسني شلش ذ د الدرس األول: فتح فيوجل ستوديو وشرحه 2012 1 -هذا هوه البرنامج نقوم بفتحه نسخه 2012 فيوجل استوديو new )نضغط علي - 2 اي مشروع جديد( project المتبنأ هذه لغه فيوجل

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 14/11/2016 23/08/2016 Valid as of 08/08/2016 6 159,050 123,275 134,300 10,500 8,000 571,151 األساسية 2,235,629 80,148 منهجية التوزيع: تم توزيع مواد اإلغاثة األساسية حسب االحتياجات التي قيمها المفوضية وشركاؤها

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint .1.2.3 أولا هذا اإلجراء يقوم به أمين مركز مصادر التعلم بعد الدخول للصفحة الرئيسية من حسابه في نظام نور ثم إختيار مصادر التعلم يتم إضافة أوعية مصادر التعلم ) الكتب أقراص الليزر( من قبل أمين مركز المصادر

المزيد من المعلومات

Date: م :17 الجودة ضمان تقرير CAD Website: app.nawroz.edu.krd Page 1 from 6

Date: م :17 الجودة ضمان تقرير CAD Website: app.nawroz.edu.krd Page 1 from 6 الجودة ضمان تقرير CAD 17-1 Website: app.nawroz.edu.krd Page 1 from عبد الامير سهم رسن الكلية: کلیة الهندسة القسم: الاتصالات وهندسة الحاسوب تاريخ الميلاد: 1-7-195 الاختصاص العام: هندسة الميكانيك الاختصاص

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

مقامات التعبير بـ " ألا " الاستفتاحية في شعر حسان بن ثابت

مقامات التعبير بـ  ألا  الاستفتاحية في شعر حسان بن ثابت مجلة الدراسات العدد االول يناير 2018 كلية االقتصاد جامعة سرت ب جامعة االقتصاد كلية النشر: شروط. العلوم مجاالت فى المعرفة تعميق فى البحث يسهم أن األدبيات ومراجعة المشكلة وعرض البحث ملخص ذلك في بما العلمي

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017( )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017(   )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة العجمانية يف تصاوير املخطوطات الرتكية خالل القرن 01 ه/ 01 م دراسة آثارية حضارية

المزيد من المعلومات

les ondes mecaniques progressives cours

les ondes mecaniques progressives cours الموجات الميكانيكية المتوالية Les ondes mécaniques progressives I الموجات الميكانيكية المتوالية 1 الموجة الميكانيكية النشاط التجريبي 1 نعرض التجارب التالية بواسطة فيديو أو القيام بها داخل القسم في حالة

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai

دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati Twitter:@mohdmaskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai Twitter:@alisibai المقدمة : العديد منكم يتعرض إلى حالة من الصدمة

المزيد من المعلومات

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د ملتقي التوظيف الثاني - جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د/ مهدي عبدالجواد عبدالقادر رابطة الخريجين: أ.د/ آمال أنيس مهدي )رئيس مجلس اإلدارة( كلمة

المزيد من المعلومات

Qanoon player Furat Qaddouri and his group present Baghdady Maqams Baghdadi Maqam s project; introducing a new perspective of Iraqi maqam. The Iraqi M

Qanoon player Furat Qaddouri and his group present Baghdady Maqams Baghdadi Maqam s project; introducing a new perspective of Iraqi maqam. The Iraqi M Qanoon player Furat Qaddouri and his group present Baghdady Maqams Baghdadi Maqam s project; introducing a new perspective of Iraqi maqam. The Iraqi Maqam is considered to be one of the most important

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017( )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017(   )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد 45 عدد يوليو سبتمرب 2017 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علمية حملمة ضد الدولة العثمانية 8051 8055 سم رة عبد الرزاق عبد هللا * كلية اآلداب املستخلص مجيع

المزيد من المعلومات