لیغت هماالت در کتاتچ 4 )حداقل اغن یکی اش یػ دگبى تسجیحب یػ د هػئ ل قید ؾد اغت تب هقبل خو زا اش ثویي اببث و وب زاحت تس پیدا ا ید هقبالت ث تستیت ذیل آ ز

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "لیغت هماالت در کتاتچ 4 )حداقل اغن یکی اش یػ دگبى تسجیحب یػ د هػئ ل قید ؾد اغت تب هقبل خو زا اش ثویي اببث و وب زاحت تس پیدا ا ید هقبالت ث تستیت ذیل آ ز"

النسخ

1 لیغت هماالت در کتاتچ 4 )حداقل اغن یکی اش یػ دگبى تسجیحب یػ د هػئ ل قید ؾد اغت تب هقبل خو زا اش ثوی اببث و وب زاحت تس پیدا ا ید هقبالت ث تستیت ذیل آ ز ؾد اغت( - ال و و ز ش فیوس ش غید هحود ثكیس اهیس )2 هقبل (- اغوبػیل غیوی- افػب خوبتوی- ال و خوبعس هقبل (- اهیس فالحی )3 هقبل (- زضب ؾجب گ- زهضبى خبادال- غبهبى زضبیی- فبعوو ثس ثوبز- فبعوو 2( زججی- فسشا قبغوی- هحج ث غلیوبى پ ز ػوساى )2 هقبل (- هػؼ زضبشا )2 هقبل (- ی غف هحود پو ز فس. 2231

2 هز ری تز ضز رت جایگا هؾر ی چ ذ فز گی یس ذ ل یس ذ د م یس ذ س م 1- ظیذ محمذ بصیر امیر کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب محقك اردبیلی 2- معع د رضبزاد کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب محقك اردبیلی 3- ظیذ ظ د حعیىی وصاد کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب پیبم و ر)احذ بیه المللی کیػ( چکیذ ډ ب ؿىٵ ىڂ ث ى ان پ ا ډ مش ه ى ځب ب ى ډ ع ؿ ب ڇ او ىب ډ ٦ ر ف ر ا رز( چرز ا م رز ا ره پ ى ډ ب ا ى آځب بٵشه ډب و جز ث ز سٲ ار ٵ ىڂ مى ه سى ػبډٮ اډ ى ډ ى ب ٹ ډ و اى ثبو ډ ثب ( اډ ػ اډ ى وش ؼ ډ بػ ر س ٲ ب ػم ٮ ش ثر ر ر ؿىر ٵ ىڂر ر ا رز ثىربث ا ه آډ ا شٶبى ا پ ى ډ ب ؿى ٵ ىڂ ث اٵ ا اط ثو ٵ آ ى ډ ب سبط ځ ا ز( ى ا ه ډٺبڅر سر وم ى ا ڈ ث ١ ر ػب ڂب ډ ب ؿى ٵ ىڂ سبٽ ٽى ڈ ډٶب ڈ ثى بى ه ا ه پ ى ا ډ ٦ ف ومب ڈ( ا ه ډ ٦ بڅٮر ى ث ځ و ٹ مز ب ا ػمچ ا م ز س ػ ث سٲ ار ٵ ىڂ ى ػبډٮ ډ پ ر وب ا ث س ػ ث اډڄ ٵ ىڂر ى ډ ب ځبڇ ب ډ ب ؿى ٵ ىڂ ا ڃ ډ ب ؿى ٵ ىڂ ى و ب ز وٺ پ ى ډ ب ؿىر ٵ ىڂر ډ ثب ( وش ؼ ډ ٦ بڅٮ ډىبث ډوشچٴ و و بن ىاى ٽ آډ ث ٽرب ځ پر ى ؿىر ٵ ىڂر ى ٵ آ ىر ډ رب ه ب ى ػ اډ ؿى ٵ ىڂ ا ا م ز ١ ر ثبال ث ه ا ز( ا ځبن ٽچ 5 ډ ب ؿى ٵ ىڂ سى ٵ ىڂ سٲ ار ٵ ىڂ 2241

3 همذه, ٵ ىڀ وځ اډ ډل ث ا اوؼبڇ سمبڇ ا مبڃ ډب ا رز(ث ه څلرب ٧ مر ډرب ومب ىر ٵ ىڂمبن ش ڈ( څ ا ى پڄ ځ ػبډٮ ؿى ٵ ىڂ ول د ب ٵ ىڀ رب ډوشچرٴ ث ځش ه ؿبڅ ډب ا ز( ا ه ٽ ؿڂ و ث ٥ ك ٵ ا ثب ا ه ؿبڅ رب ډ اػر ر ڈ ٹبثچ رز رشه ډ ى س ث ش ډب ا سٮ ه ډ ٽى( د اځ ا م ز ٵ ىڀ ا اوپب ٽى ڈ ث اٹٮ ز اػشمب ى رز ى ا رڈ( - ثىبث ا ه ال ڇ ا ز ٽ بىٹبو ثب ا ه ؿبڅ ډ اػ ڈ ا ى ث كٸ ث ا او ن ا ز $د وش س مپب ان,++-#( سبط ٵ ىڀ ث او ىب ش ب اث رش ثر آن ى ك ر ث ر ى ٽ ر آهر ه ډر ع او ىب او ىب ؿى ٵ ىڂ وبڇ ځ ٵز( او ىب ؿى ٵ ىڂ ډ بث ز سٶبر ب ٽرى رب اػشمب او اٵ اى ا ى ٵ ىڀ ب ډوشچٴ ځ ب ډشٶبر ث ډ ٽى( ډٶ ڇ ٵ ىرڀ اثٮربى ځ وبځ و ا ى ة ډ ځ ى( اث ٮ بى ؿ ن ځر ر ب ډر ى ڇ ى ب ر $ػرى ره (((# ډ ٹ ٮ رز $ ٥ جٺر اػشمب ك ز ب ى آډ (((# سٮچٸ ث ځ ب م ٱ م $ډچ ز د ى ٹر ډ ثربن ډ ت (((#( ث بن ٽ ىو ى ډ ب ى ٵ ىڀ ب ث ش ثب ڈ ډ اػ ډ و ا ه ډ اػ هر ى ا. ث ر سٶبر ى و بڇ جټ وځ و بن ډ ى $ ٽ -++-#( ډ ب ؿىٵ ىڂ $ ربډڄ ډ ب ٵ ى ډ ب هبو اى ډ ب ػ ډ ب ا ىاع ډ ب سل چ ډ ب ٲچ ڈ ث ر ر ډ ب سچٶى ڈ ث ر ډ ب ك ٢ # ٵ ا ى ب ى ى ا ا ز ٽ ا اٵ ا ب ځب ثرب سؼرب ة وځ ب ډ اػ سٮ ٴ ډ ٽى ز ډ اػٮبن ا بډڄ اٵ اى ځ ب اثٮبى ػ بو ډر ىاور ډاٵ ا شٶبى ا وٺ ب ا ج ى ب ډوش ٵ ىڀ ػ بو ى ٵ ا ىر ب ى ډربو ا رز ى رىؼ س و ى ډبن ډ اػ شڈ ب ډ اػٮبن ث ه ا م رز ٵ ىځ ا ر ػمر ځ ا ر سر ا ن ث ٹر ډر / ٽى$ٵ وڂبن ٵ وڂبن 0 /++-#( مپب ان $-44,# ډ ب ان ا ث ا م ز آځب ا ز آو رب ر 1 culture 2 Ponterotto 3 Zakar, 4 Flangan, & Flangan 5 Sue 2242

4 #,44-$, ډ ى ا ث ٺ ا ا ه ا ٥ بر ث ػچ بر ډ ب ا سبط ځ ا ز( ث ٺ ٵ ىر ډ ب ؿى ٵ ىڂ ٵ ى ا ز ٽ ا ك ز ب ؿىر ٵ ىڂر ال ڇ ث هر ثر ى ا م رز رز ٹ ډ ش ا ى ٵ آ ى ډ ب ى ٻ ډ ٽى( ا و ا بن ا م ز ز ٹ ډ ش س ٽ ج ا ز ٵ ى ز اػشمب ا ز( ثب س ػ ث ا ىپ اډ و ب ث ا شٶبى ا هډبر ډ ب ا ډچم ا ز اوشوبة پ ى ول ډ ب سبط ٹبثڄ س ػ ث ډ ان اط ثو ډ ب ډ ڂ ا( څ ا ٳ ا ا ه ډ ٦ بڅٮ ډر ثر پ ا پ ى ب و ه اط ثو ى ډ ب ا ز( پیؾی : ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ اػب مپب ان $-4.,# سلز ى ان ډٺب ك ز ب ډ ب ؿىرٵ ىڂ ډ رب ان ٹ ډ ز ب ډوشچٴ س ان ى اثٮبى ىاو آځب ډ ب ر ر د ٵز ا ه ډ ٦ بڅٮ و بن ىاى ثر ه ډ ر ان ډ ب ر ډ ب ؿى ٵ ىڂ ډ ب ان ثب ٹ ډ ز ب ډوشچٴ سٶبر ډٮى ى ػ ى ىا( ا ه سٶبر ث ا ره ر ځ ا ز ٽ ډ ب ان ثب ٹ ډ ز س ٽمه ا و ډ ان ډ ب ر ډ ب ؿى ٵ ىڂر ى سجر اڃ ډ ب ان ث ب ٹ ډ ز ٽ ى ا و ډ ان ډ ب ر ډ ر ب ؿىر ٵ ىڂر ى سجر ى ڇ ٹ ر ځ ٵشر ا ور مى ه ډ ب ان ثب ٹ ډ ز ځ چپ و ا و ډ ان ډ ب ر ډ ب ؿى ٵ ىڂ ى سج آه ٹ ځ ٵش او( ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ ١ ب ٴ مپب ان 40$.,# سلز ى ان ا شجب ربث ډٺ رب ر ك ز ؿىر ٵ ىڂر او ىب ډ ى ډ ب ان ډ ر د ٵز ا ه ډ ٦ بڅٮ و بن ىاى ٽ ډٺ ب ر ك ز ؿىر ٵ ىڂر او ىب ډ اث ٹبثڄ ا شمبى ا ث ا ىؼ ډ ان ك ز ؿى ٵ ىڂ ى ډ ب ان ډ ثر ى ا ز( 1 Phinney 2243

5 , ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ ٽ ډب ى ب $-,+- # س لز ىر ان ث ر ا وٺر ة ډش ل ا ور ډ ر ب ا و ر ب وڂ ا ؿىر ٵ ىڂ ر د ٵز( ا ه ډ ٦ بڅٮ و بن ىاى ٽ ډ ب او بن ځ ا ا ى ځب ؿى ٵ ىڂ سٲ ډر ر ى مى ه ا ى ڂ و ډ ب ؿى ٵ ىڂ اډ وڂب او بن ځ ا بو ډ ثب ( - ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ ر ٵ 444$,# سلز ى ان ډ ب ؿى ٵ ىڂ ث اث ثر ا ىاور آډر ن ر ر د ٵز( ا ه ډ ٦ بڅٮ ث بوڂ ا ه وڂب ا ز ٽ ډ ٦ چ ثش ه ١ ٮ ز ډ ب ا ث ا ىاو آډ ن ثب ډ ى ٵ ىڂ ډشٶبر ١ ٮ ش ا ز ٽ ډ ب ىا ډ ى ٵ ىڂ ى ى و اى ډ بث ثب ىاو آډ ثب ( اډب ثب س ػر ثر ا ىپ ا ه و ا ډ ب ث ب د ى ى وڂب ىٹ ٸ س ٱ ٹبثڄ اػ ا ډ ثب د ث ش ه ا ث ا كڄ ا ه ډ ئچ سبٽ ث اٵ ا ډ ب ر ب ډ ب ؿى ٵ ىڂ مى ه آډ ل ق ا ه ډ ب ر ب ث ډ ب ان ډ ثب (. ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ ٵ س مپب ان 1$++-# سلز ىر ان ث ر ر ك ز ؿىر ٵ ىڂر ان ى ډربوڂ ر د ٵز( ا ه ډ ٦ بڅٮ و بن ىاى ٽ وم اس ٽ ډ اػٮ ه ى سجرب ٣ ثرب ډ ر ان ر ك ز ؿىر ٵ ىڂر ډ ب ان ىاى او ٽبډ سلز سبط ډ ان مڅ ا ١ بٽىىځ ان ى ډبوڂ ډ ثب ( اډب ډ ان ٹبثچ ز رب ك ٵ ا ػ اث ز ٹبثڄ ا شمبى ث ىن ان ى ډبوڂ سبط ى اه وم ار ثبال ى ك ز ؿىر ٵر ىڂر ان ى ډبوڂ وا(. هثا ی ظزی: ځ ب سجب ٣ ؿى ٵ ىڂ ا آٱب ډ س ػ ث ى د ځ ډ ب ؿى ٵ ىڂ ؿى ه ى ا رز ٽر س ٤ مب ا ٽب ىب بن ث ا ز( ډ ب ؿى ٵ ىڂ ١ مه ا ىپر سمربډ ځر رب ډٮمر څ سجب ٣ ا بډڄ ډ ى ځ ب هب و ىا $ ٽ -++-#( 1 Comas-Diaz 2 Frisz 3 Fuertes 2244

6 اډ ػ اډ ى وش ؼ ډ بػ ر سٲ ب ػمٮ ش ث ر ؿى ٵ ىڂ ا ز( ب ىش ى ڂر ٱبڅت و شى بهشب ب ىش ډجشى ث چ چ ډ است ٹ ر ث ا د ث ؿبڅ ٽ ر ر اور( رجټ ب ػ وځ ډبوى هبو اى ب سټ اڅ ع ب بٱڄ ثن ٵ و هبو اى ب ؿى و اى ث اورا هبو اى ب ىش ى كبڃ ا غ ن شى( وب مب ىڂ ث ه و ب ب ٵ ن ػبډٮ اٵ ا د ځ ب اػشمب ١ ر ث اٵ اى ٵشب ب آوبن ا ى ى ن شڈ ب ٵ ىڂ اػشمب ډشىب ت و ر ا رپبڃ ډوشچٴ هبو اى ډبوى هبو اى ش ا ځ ش ى م ب ب ځ ب ى كبڃ سٲ ډل ٤ ٽب ډ ر ا آ پب بهش ا ز( ثىبث ا ه و سى ب ا ؼبى سمب ث ه ډشٲ ب اػشمب ٵ ىڂ ٵر ى ثر ه ٵر ى ډر ط ى ډ ان ا ش ٵ ى ډ ڈ ا ز ثچپ ىبهز اث ٦ ډشٺبثڄ ډ بن ا ه ډشٲ ب و كب ا م ز ا ز$ثبب ( اٳ اٽب س ػم اڇ ډلم هبو.3.,#( ث س ػ ث اډڄ ٵ ىڂ ى ډ ب اث ٦ ى ډبو ا ثب ډ پڄ ډ اػ ډ ٽى( اڅجش ٱر ٷ رن ى ى رب ٵ ىڀ ب و هبڅ ا ا پبڃ و ز( ا ډمپه ا ز سٶبر ب ٵر ى ثر ه ا ٢ رب رټ ٵ ىرڀ ثر ځ ش ىځ سٶبر ث ه ٵ ىڀ ب ډوشچٴ ثب ( ى ډ ب ؿى ٵ ىڂ وو ش ه ځبڇ آ ىب ثرب رب ٵ ىڂ ډ اػ ا ز( ځبڇ ب ثٮ جب سى ا ا ه ٽ ډ ب ا ول سبط د ٵشب ب ا ٵ ىڀ ه ى آځب ثب ثاو ا ه سبط اػشىبة وبد ا ز( آځب ى ډبوڂ ا ا ه ډ ربڅ ثر ٽمرټ ډر ٽىر ا سراهڄ اكشمبڅ ا ه اډڄ ثب ٽب ى ډبن ػچ ځ ٽى( ه ة ا ز ډ ب ا ه ى ډ اػ ى ه ٵ ىڂ ث بډ ى ى و ىا ش ثب ا ش اٽبر او بو ب بى ا ز م ه ا ش اٽبر ډ س او ډ اػ ى ډبوڂ ا ث ڈ د و ى ر $ٽ 0++- س ػم ٶ آثبى ك ى 31.,#( ى ډ ب ؿى ٵ ىڂ آ ىب ثب ب ٵ ىڂ ډ اػ وو ش ه ځبڇ ډل ة ډ ى( ځبڇ ب ثٮر جب سى ا ا ىپ ډ ب ا ول سبط د ٵشب ب ه ى ا ٵ ىڂ آځب ثب ثاو ٽ ا ه سبط د اػشىبة وبد ا ز ى ډبوڂ ثب ا ٵ ١ ب ثى بى ه ب و ځ ب و ه ى ال اٹرڄ ث ٥ و ج آځب ثب سب ثش او ا ساهڄ اكشمبڅ ا ه اډڄ ثب ٽب ى ډبن ػچر ځ ومب ر( ډ رب ډ ربن 2245

7 ٵ ىڂ مبن ٹ ٽ ى ث و ډ ؼبن اوڂ ڈ رز $ٽر ډر د ر ى ډ رب ان ى ډبو س ػم ٶ آثبى /4.,#( آ مپب ان 442$,# ا ڃ ډ ب ؿى ٵ ىڂ ا ث ه ف ډ ٦ ف وم ى او 5,) ډ ب ؿى ٵ ىڂ اډڄ ډوشچٴ ى ځب ب ډ ب ا ث پڄ ټ ٵ ا و اىٱبڇ ډ ومب ( -) ډ ب ډ اػ سؼب ة ډوشچٶ ىا ش و ش بن ى ډل ٤ ب ډوشچٶر ر ومر ى ال ڇ ا رز ا ره سٶبر ب ى ډ ب ؿى ٵ ىڂ ى و ځ ٵش ى(.) ز ٵ ىڂ ډ اػ س ٤ وڂ ث آډ ا شٲبڃ اػشمب ب ه سٮ ٴ ا ز( /) ډبو ٽ ډ ب ا ب ث ثج ى ٽ ثب وځ و بڇ ٵ ىڂ ډ اػر ډشىب رت ثب ر ډ ب ډ ط س ا ز $ ٽ -++-#( ا ػمچ وٺب ٣ ١ ٮٶ ٽ پ ى ډ ب ؿى ٵ ىڂ ا ث ؿبڅ ډ ٽ ا ه ا ز ٽ پ ى ب د ز ډ ن ث ډ ١ ثن آځب ٽ ى ډبوڂ اهش ب ډ ٽى م ا ثب ٵ ى ډبوؼ ث ى ان ٽب ىب ) ډ ثر ٣ ډر ى( اٵ اى ٽ ا ځ ب ٵ ىڂ ډوشچٴ شى ځ ا ىو ث ا ىپ ډشو ا ث ډٺبڇ ٽب ىب س ٵ ر ى ى ٽ ث ٽ ٽ ػ ب ٽمټ ا ز ىم ى ى ا كڄ ب ا ډٮ ٵ ٽى( اځ ى ډبوڂ ث ى ډبوؼ ثڂ ٽ ډه اٹٮب ٽب ىب و شڈ ثچپ مب ٽب ىب ش ډه ث ٹبثچ ز ب رمب ى ربٵشه ا كرڄ رب ثر ا ډ پ ر ه ى ا مبن ىڇ ى ا ه ر ا ه كبڅز اكشمبڃ ىا ٽ ا ه ٵٺران ا شمربى ثر وٶر ا ى ى ډربوڂ ډىٮپ ٽى$ٽ و ٽب ز ډ ب ان ى ډبو س ػم ډلم 40.,#( تحج تیج گیزی ثب س ػ ث د ځ سى ز سٲ ار ى و بڇ ٵ ىڂ ػ اډ اډر ځ رش ىځ هر ى ٵ ىرڀ رب اوشٺبڃ ٵ ىڂ ډ بن ػ اډ ځ وبځ ن اډ و ب ث اسوب پ ى ب ډ ب ا و ه ا ػمچ ډ رب ؿىر ٵ ىڂ ث ا د اك ب ډ ى( اډ ډ ب ان ثب ى اٵ ا ك ز ب ؿى ٵ ىڂ ه ى ٽ رب 2246

8 ثب ى ث ا ا ؼبى ټ ١ ٮ ز ډ ٦ چ ة ډ ب ا ث ډ ى رب ٹر ډ و اى ثربو ډر اػٮ ه هر ى س ػر ث ش ىا ش ثب ى( ډ ب ثب ا ول سبط د ٵشب ب ه ى ا ٵ ىڂ آځب ثب ثاو ٽر ا ره سبط د اػشىبة وبد ا ز( مى ه ټ ډ ب ډ ط ثب ا ٵ ١ ب ثى بى ه ب و ر ر ځ ب و ه ى ال اٹڄ ث ٥ و ج آځب ثب سب ثش او ا ساهڄ اكشمربڅ ا ره اډرڄ ثرب ٽرب ى ډربن ػچ ځ ومب ( ا ا ه س ػ ث پ ى ډ ب ؿى ٵ ىڂ و آډ سبٽ ث ا م ز آن ډ س اور ډ ب ان ا ى ػ ز و ڄ ث ٳ ا چ ډ ب ث ى ان ټ ك ٵ ب ثو ٽمټ ومب ( ه اتغ ه اتغ فارعی,) ى جباػب ډ ڈ' ٶ آثبى جاڅ ' ا مب چ ډٮ ډ ' ٽ ډ اث اڅٶ ٢ ڄ $-4.,#( ډٺب ك ز ب ډ ب ؿىٵ ىڂ ډ ب ان ٹ ډ ز ب ډوشچٴ س ان ى اثٮبى ىاو آځب ډ ب ر( -) ١ ب ٴ' ن اال ډ ' ػت د و ټ وبڇ( 40$.,#( ا شجب بث ډٺ ب ك ز ؿىٵ ىڂ او ىب ډ ى ډ ب ان ډ ( ٵ چىبډ اوا ځ س ث ش ' 0$2-#' 4-)2/(.)ٽ ع( 31$.,#( ډ د ى ډ ب ان ى ډبو ( ډش ػمبن 5 ث شب ك ى جا((( ٶ آثبى ( س ان 5 اوش ب ار ػىڂڄ( /) اٽبن ثبب ا( اٳ( $.3.,#( سپى ټ ب ډ بكج ډ ب ( ډش ػڈ 5 اڇ ډلم هبو ( س ان 5 اوش ب ار ٥ چ ىاو ( 0) ٽ ع( 40$.,#( و ٽب ز ډ ب ان ى ډبو ( ډش ػڈ 5 ل ډلم ( س ان 5 اوش ب ار جب ان( ه اتغ ا گلیغی 1-Ponterotto, J.G. & Casas, J.M. & Suzuki, L.A. & Alexander, C.M. (2001). Hand book of Multicultural counseling sage Publication, Inc. 2-Zakar,A.(2002).Distance Counseling:Multicultural Aspects.University Of Szeged Hungarian NRCVG, Szeged.November. 3-Flangan, G., & Flangan, R. (2004). Counseling and psychotherapy theories in context and practice. New York, Jhn wiely. 2247

9 4-Sue, D.W. Arredondo, p. & MC Davis, R.J. (1992). Multicultural counseling competencies and standards: A call to the profession. Journal of counseling and Development, 70, Phinney, J.S. (1992). The multigrain. Ethnic identity measure: A scale for use with diverse groups. Journal of Adolescent Research, 7(2), Comas-Diaz, L. (2012). Humanism and multiculturalism: An evolutionary alliance. Psychotherapy, 49(4), Frisz, R. H. (1999). Multicultural peer counseling: Counseling the multicultural student. Journal of Adolescence, 22(4), Fuertes, J. N., Stracuzzi, T. I., Bennett, J., Scheinholtz, J., Mislowack, A., Hersh, M., & Cheng, D. (2006). Therapist multicultural competency: A study of therapy dyads. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43(4),

10 هز ری تز ح ی آه سػ اعتفاد اس ف ه اج در فزآی ذ هؾر 2 1 یس ذ ل یس ذ د م 1- ظیذ محمذ بصیر امیر کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب محقك اردبیلی 2- ظیذ ظ د حعیىی وصاد کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب پیبم و ر )احذ بیه المللی کیػ( چکیذ ډ اػ پ ا ٵى ن ا ب ډ ب ډاهچ ا ډل ة ډ ى( ډ اػ ټ سپى ټ ډ شٺ ڈ ا رز ٽر ډ رب ډ اػر ا ث ا ن ثب ه ى ث ٥ اٹٮ ث ؿبڅ ډ ٽ ( ډ اػ ث ى ان اوؼبڇ ډ ب ىٹ ٸ ب ث جب س ى ڂ ډر س ػ ٹ ىاىن ى ان ٽ ىن وب مب ىڂ ب ډ اػ ٽ ث ٥ آ پب ى ٵشب اك ب بر ډٶب ڈ ا ى ډ ر ى سٮ ٴ ډ ى( ) ثب ػ ى ډ ا ب ١ ر ٵه ډ اػ ا ه ډ ش او ثب ض ث اك ب بر ډىٶ ى ث ر ب ا ډر ىڇ ر ى ثر ه ػ ز آډ ل ق ول ا شٶبى ا ٵه ډ اػ ث ىاو ؼ بن ١ ډ ومب ا ر ى ڂر رڇ آډر رل ق ډ ب ر ب ډ اػ ا ث ىاو ؼ بن ډمپه ا ز ث ڇ س اوب آو ب ى ٵ ڈ ى ز ق ډ بئڄ ا څ ا ب ر ډ اػر ډىؼ ځ ىى( ى ا ه ډٺبڅ س وم ى ا ڈ ث ول آډ ا شٶبى ل ق ا ٵه ډ اػ ى ٵ آ ى ډ ب سبٽ ر ٽىر ڈ ډٶب ڈ ثى بى ه ډ سج ٤ ثب ٵه ډ اػ ا ډ ٦ ف ومب ڈ( ا ه ډ ٦ بڅٮ ى ث ځ و ٹ مز ب ا ػمچر سٮرب ٴ ډوشچرٴ ا ٵره ډ اػ ا ډى و د ىان ث بن ىال ڄ پ ى ب ډ ب ا ډوشچٴ ى ١ ر ر ا رشٶبى ا ٵره ډ اػ ر ث ربن اڅ اډربر و ش ال ڇ ث ا ا بس آډ ى ى ٵه ډ اػ ى و ب ز ب ډٶ ػ ز آډ ٵه ډ اػ ډ ثب ( وش ؼر ډ ٦ بڅٮ ډىبث ډوشچٴ و و بن ىاى ٽ ول آډ ا شٶبى ا ٵه ډ اػ ر ى ٵ آ ىر ډ رب ى ػ رز ډ رب ډاهچ ا ٽب آډ ا ا م ز ١ ر ثبال ث ه ا ز( ا ځبن ٽچ 5 ډ ب ډاهچ ا ډ اػ آډ ( 2241

11 همذه -, ډ اػ پ ا ا ب س ه ب ډاهچ ى ػ ز ث ج ى ډ اػ ډل ة ډ ى(ث ځٶش ډبٻ ٽچ ټ $+,+-# ډ اػ ډ ط ث ى آځب ا اٵ ا ىاى ډٺبډز ا ٽڈ ډ پى ثب ض اٵ ا مو او ث ه ا اٳ ډ اػ ٵشب ب ډ ى سجب ٣ ثب ا ث ج ى ډ ثو ثب ض سٲ ار ډظجرز ى ا ٥ رٴ اٵپرب ا مربڃ او بن ډ ى( ثب ػ ى ډ ا ب ١ ر ٵه ډ اػ ا ه ډ ش او ثب ض ث اك ب ربر ډىٶر ى ث ر ب ا ډ ىڇ ى ډو ب ى آډ ىاو ؼ بن ث ا ډ ب (وشب غ و بن ىاى ا ز ث ب ا ډ اػ ب ث ى ان ټ 0 /. ډجب ب كش وڂ او وبڇ ث ى ا ز$څىڀ ٵ /++- چ ڂمه /++- وڀ 4++-#( ث ا ىاو ؼ بن ى ه ا ث ى سب ث ٥ ٽبډڄ ئڈ ا ثٶ مى و ب ث ډ اػ ډ ط ثب س ػر ثر اك ب ربر ډىٶ آو ب ثل او ه ا ر ثر ى ىڂربډ ٽر ډ اػ ر ر ر ځ ٵرز ا ٥ ٴ ډىٶر آو رب ر ثب ډ ور($څىڀ ٵ /++-#( ا ه ډمپه ا ز وب ا س ىاو ؼ ا اوشٺبى ث ه ى سو ٦ ٽ ىن اك ب س ا ٱچ ٤ ث ىن پ ز ه ن ب ا شجب ٽ ىن ثب (ا ا ه ډ ب س ب ډ اػ ١ ٮ ٴ ىاو ؼ بن ډمپه ا ز ث ڇ س اوب آو ب ى ٵ ڈ ى ز ق ډ بئڄ ا څ ا ب ډ اػ ډىؼ ى ٽ آو رب ا ا ا رشٶبى ډر ط ا ډ اػ ر ل ق ى وڂ ىا( 1 څ مه 423$,# ډ اػ ا ا ه ځ و سٮ ٴ ٽ ى ا ز 5 ټ سپى ټ ډ شٺ ڈ ٽ ډ ب ډ اػ ا ث ا ن ثب ه ى ث ٥ اٹٮ ث ؿبڅ ډ پ (ا ډى ا ه سٮ ٴ سپى ټ ډ شٺ ڈ ػ او ډ ب ثب رض ډ ر ى ٽر 2 ډ اػ ډؼج ىث وځ ا ى ٥ بڅ ب ډش اڅ ث ر ل ق بىٹبو وڂب ٽى $ ى ټ 422,#( 1 confrontation 2 MacCluskie 3 Lankford 4 Seligman 5 Young 6 Leaman 7 Sinick 2241

12 ى كبڃ كب ١ ډٶ ڇ ډ اػ ث ى ان ا ىپ ډ ب ه ه وبډ ڈ ډ اػ ا اى ٽىر ٽر وب مرب ىڂ رب اهش ٵبر ى و ه ى ا ٽ ث آو ب آځب وا وم ىب ثب سم ٽ ث هر ى ى ث ر ى ى ڂر ػر ى ورا -, $ ب 440, ا 442,#( وڀ 4$++-# ث ٥ ا شبىاو ا ث بن ډ پى ٽ ډ اػ ب ډاه س شى ٽر ا رب ثر وب رب ځب رب ى ٺب ٵشب ب ٽچمبر د بډ ب ٱ ٽ ډ ىو( ى كبڅ پ ډټ ځچ پ $+,+-# ډ اػ ر ا ثر ىر ان اوؼربڇ ډ ب ىٹ ٸ ب ث جب س ى ڂ ډ س ػ ٹ ىاىن ى ان ٽ ىن وب مرب ىڂ رب ډ اػر ٽر ثر ٥ ر آ پب ى ٵشب اك ب بر ډٶب ڈ ا ى ډ ى سٮ ٴ ډ ٽى( ا ره ى ځب $ډ رب وب مرب ىڂ رب ثب سبة ىاىن آو ب ى ٵشب ه ى ډ اػ #ى ځب ب ا ز$ا الٽ ز ٽر ٻ -,+- ٽچ رپ +,+- وڀ #( پیؾی ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ ٱ ډ ١ ب ډل مپب ان $-4.,# سلز ى ان ث ر سربط ٵشرب ى ډربو رىبهش $ٵره ډ اػ ى ډبو د ڂ ا دب ن ث ٽب ئڈ اهش ڃ ا ٵپ مچ # ر د ٵز( ا ه ډ ٦ بڅٮ و بن ىاى ٽ ٵشب ى ډبو ىبهش $ ثب ا شٶبى ا ٵه ډ اػ # ډ ػت ٽب ا ٦١ اة ى ث مب ان ډجش ث ر ا ډ ى( ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ څ څىپٶ $/++-# سلز ى ان ن ثب ى ډربن ثر ا رب سلچ رڄ ډلرب ا ٵشب ر د ٵز( ى ا ه ډ ٦ بڅٮ ٵ ا ى ډبن ډ اػ ا ډٮ ٵ ځ ى ( ا ه ى ډبن ث ا ٽ ربو ٽر ا ډر اوشٺبى ٹ ځ ٵشه ا ىا شى م هب ٥ ار ځ ش ه ى ٽ ثب پ ز ډ اػ ر ثر ى ا ثر ربى ډر آو ډٶ اٹ ځ ز( ا ه ډ ٦ بڅٮ ى د ػب ڂ ى سجب ٣ ډ ط اڃ ٽ ىن ا ث ه ث ىن سىبٹ ٠ ب ثر ى( ى دب بن وشب غ سلچ ڄ سجبىڅ ٵشب و بن ىاى ٽ ث ا ډٶ اٹ ن ى ډبن ډ اػ ثب ى ډه ثبڅ ٳ ه ى ى ډه 1 Harrow 2 Ivey 2251

13 ٽ ىٻ ډ اػ ا ث ٥ ډظجز ى ډه اڅ ب ه ى ا ٶبٳ ب ٽ ى( ى وش ؼ ا ىپر سجربىڃ ا ه. ٦ ق ثب پ ڂ ث ډب ػ ز سٺبء م م ز ى سجب ٥ بر ا ٥ ٸ ٵه ډ اػ ٽمټ ه ا ٽ ى(, ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ ا ش اوڀ $+,+-# سلز ى ان ث ى بڅ ٿ ب ى ه ډ اػ ث ى ان ا پب ډ ب ا اوؼبڇ د ٵز( ا ه ډ ٦ بڅٮ ډ اػ ا ث ى ان ٵه سجب ٥ ډ ط ث بن ډ ٽى وشب غ سلچ ڄ ث بوڂ ا ه ا ز ٽ ٽ ٹش ث ى ن ه ى ى ش و ڈ ٵپ اك ب سؼ ث ا ى ى ن ډب ثب ا ٥ ٸ ثلض ثب ب اٵ اى اػ ث ډ ١ بر ى ڂ ث آو ب ى ز بٵز ٽ ا ه ٽب ثن ٵب رچ ځر ٵشڈ ډر ٹش ا ه ى ثرن ډپبڅمر ډ ط اوٮپب ىاىن اډپبن د وو ا ث ى( - ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ ث پ $-,+-# سلز ى ان ا ج ى ب ډٶ ػ ز آډ ٵى ن ډ ط ډ اػ ر د ٵز( ا ه ډ ٦ بڅٮ ا ج ى بو ډىب ت ػ ز آډ ٵه ډ اػ ث ىاو ؼ بن ا ډٮ ٵ ډ ومب ( ډ ٦ بڅٮ ا س ٤ څمبن 432$,# سلز ى ان ډ اػ ى ډ ب اوؼبڇ (ى ا ه ډ ٦ بڅٮ و ى ا راٳ ډ اػ ر مڅ ى ډ اػ ډبن اوؼبڇ ډ اػ آډ ٵى ن ډ سؼ ا ډ بث ٹ ىاى( هثا ی ظزی ثب س ػ ث ى ځب وڀ 4$++-# 1 و وب مب ىڂ ى ډ اػٮبن ػ ى ىا 5 اڅ ه آو ب سٶبر ث ه د بڇ ب ٽ ډ ٱ ٽ ډ آو ب ز(ا ه ډبو اسٶبٷ ډ اٵش ٽ ډ اػ ټ ډ ٦ چج ا ث بن ډ پى ٽ ٵشب ب ٱ ٽ ډ ثبن ثو ؿ ى ڂ ا و بن ډ ى( ىډ ه وب مبوڂ ث ه ٺب ٵ ى ډ اػ سؼ ث بر ا ډ ثب (ث ا ډظبڃ ٹش ډ اػ ٺب ث ه اػر ث ه ى ىا $ؿ ډظجز ؿ ډىٶ # اډب سؼ ث بر اسٶبٹبس ٽ ث ا م ىاى آن ٺب ا ډ پى( ډ ه وب مب ىڂ بډڄ سٶبر ث ه شڈ ٵ ى ډ اػ ٵشب ب ث و ا ز( 1 Strong 2 Bakes 2252

14 ؿ ب ډ ه وب مب ىڂ ٹش اسٶبٷ ډ اٵش ٽ ث ه آو ٽ ډ اػ ډ ځ آن ځ و ٽر س رم ڈ ډ ڂ ٵشرب ٽىر سٶبر ػ ى ىا( دىؼم ه وب مب ىڂ ٹش اسٶبٷ ډ اٵش ٽ ډ اػ طبثز ډ پى ٽ ث ه سؼ ث بر اه وځ ا س رم مبس ٽر ث ا آ ى ىا اهش ٳ ػ ى ىا(ث ا ډظبڃ ثب ػ ى ىا شه سؼ ث بر ث ځ ش ا ىثب س م مبس ډ بث ٹجرڄ ډ ڂ ى ٽ مبن وشب غ ث ځ ش و ج ى( اوؼبڇ م ه اهش ٳ اهش ٳ ث ه ا ىپ ډ اػ ټ ؿ ث بن ډ پى ػمچ ى ڂ ثب ػمچ اڅر وب مب ىڀ ا ز( م ه ٵ ڇ ا وب مب ىڂ ب وب ب ځب ب ث ا ډ اػ ثر ػر ى ډر آ ) ا ر ٽر ثر ا ىبهشه ا ه وب ب ځب ب ى د ځ ٵش ډ ى ډ س او ث ا ب ٵه ى ډبو ډ ب ث ب ډشٲ ثب ( ث ب ډ ڈ ا ز ٽ ثاو ڈ اه ا سمبڇ و ب ډ اػ ا ث ر پ بن سٮ ٴ ډ پىى( ډ اػ ر ډمپره ا رز ث ا ا ؼبى سجب ٣ م ٸ س ثب ډ اػ ا ز ډ اػ ث ا ىبهز ٽب ډ و ب كش سم ٽ ثر مپرب ثرب پ ڂ ػ ز ىبهز ډ پڄ ٽ ث ش ث ځ ا و ډ ب ىا ثب ($ا ش اوڀ ډبن +,+-#( ث ب ا و ب ډ ب ډمپه ا ز ثب پ ا 0 ىڅ ڄ ډ ب ان ث ا اوؼبڇ ډ اػ ٽ س ٤ چ ڂمه سٮ ٴ سجب ٣ ىا ش ثب ($/++-#( اڅ ه ىڅ ڄ ث ا ا شٶبى ا ډ اػ ث ا ب و چ ڂمه سٺبء ث ى آځب ا ز( ا ه ى ډٶ ڇ او بن ځر ا ى و ب ځ شبڅز ػ ى ث ه ث ٽ ى ى ځب اوپب و ز ػ ى ىا(, ثب س ػ ث ٵبڃ څن ډب $+,+-# ٳ ټ ډ ب ػ ى س ڄ ا ز ډ اػ ث ا ث ى ز آن آځب ډ ئ څ ز ډ اػ ثب ه ى كٺب ٸ ػ ى ه ث ول رؼب بو ا ډر ثب ر(ٽ ا ره ثر ىر ان ثو ا ټ اث ٦ ٹبثڄ ا شمبى ل ق ىبهش ډ ى(آو ب مى ه ٹبو ن ځ شبڅز ى ډبوڂ ان ا س ٴ ډر ٽىى ٽ جب ر ا ز ا كمب ز ٽ ىن ډ اػ ث ٥ ډمش س ٸ ث آځب ا ا ىؼب اٽى ن ى ډ اػ ( 1 Fall, Holden & Marquis 2253

15 ٵ ش د څ ث ى ان ٵ ى ٽ ا ٵه ډ اػ ى ډبن ډ اػ ث ر ٽ ٴ وب مب ىڂ ب ٽ ى ثبن ٽ ډ ٱ ٽ ډ ا ػ ى ىا ا شٶبى ډ پى ىبهش ډ ى($ وڀ 4 ++-#( ىډ ه ىڅ ڄ ث ا ا شٶبى ا ډ اػ ى ډ ب ٽب ډٺبډز ا ز(اځ ؿ ٵشب ډٺبډز ى ث ب ا و رب ىبهش ا ز اډ ب و ان س ل چ ڄ ځ ث ٥ ٹ ٦ ٮ ث ر ؿ ر ٽر ډ اػ ر و رجز ث ر آ و ر ب ډٺ بډرز ىا ډ اػ ا و ؼ ب ڇ ډ ى س ب ث ا ډ اػ ث ى ك ب ڄ ر ى ٽ ا ره اڅر ه ىڅ رڄ ثر ا ډ اػ ر ا رز($ث بس ن ډ ب - 44,#( اٵ ا مب ىڂ ث ه ا اٳ ډ اػ ٵشب ب ډ ه ىڅ ڄ ث ا ا شٶبى ا ډ اػ ډل ر ة ډ ر ى( رٳ ث ج ى مب ىڂ ثب و ډ اػ ډل ڈ ډٮى ډ ثب ( ٳ ا چ ى ا ه پ ى ث ٹ اث ٦ ا د ا ا شمبى مڅ س ػ ډظجز وبډ ٣ ا بڅز مرب ىڂ, س اوب ٽ ىن ډ اػ ث ا ىبهز وب مب ىڂ ب ه ى ا ز($ٽ ډ بٻ و -,+- ٵبڃ +,+-#( پ ى ب ډ ن بهشب ځ ا ا ػمچ ى پ ى ا كڄ ډل ٹ ى ډبو ىڅ ڄ ؿ ب ڇ ث ا ډ اػ ا س غ سجب ٣ ثب ث بن ٽ ىو( ثب س ػ ث و ٵبڃ څن ډب ى پ ى ب بهشب ځ ا ثب ا شٶبى س ؼ ډ ب ا ٵه ډ اػ ډ ى سٲ ار ى ډبو ډمپره ٵر ا ڈ ډر ځ ىى( رى ن د رڂ ا ډ ر ث و ر ثر ډ اػٮ ه ى ػ ز ثب وڂ ى ځب ه ى مى ه سم ه ىاىن آو ب ث ا د ب ى ځب ډ ػ ى ز بث سٺ ز ډ اػ ػ ز بث ل ق ا شلپبڇ ٽىب آډن ثب ډ پ ر ٽمټ ډ پى( آه ه پ ى سٲ ىبهز ٵشب ىڅ ڄ دىؼڈ ا ډ و ىا ث ه ر ٽ ډ اػ ثب ض سٲ ار ډظجز ى ا ٥ ٴ اٵپب ا مبڃ او بن ب ډ ى(ٽ ا ه ث بن م ثب و آىڅ ب ث وبڇ مچپ ى وب بڅڈ ىبهش ډ ى بډڄ 5 ٺب ٱچ ٤ ډلبٵ ز ٽىى $ٵبڅز آڃ +,+-#( وڀ$ 4 ++-# ا ٩ ب ډ ىا ٽ آڅج ر اڅ ث ډ اػٮبن ٵب چ ث ه ٺب آو ب اٹٮ ز ا ثب ومب بون ػر اث ز و ب ه ى بن و بن ډ ىاى ث ٥ ډ شم ا ٽچمبر ى ډبن ثور ػ رز هچرٸ ١ ر ث اك ب ا رشٶبى 1 Cormier & Hackney 2254

16 ډ پ ى( ث ا پ ى ىبهش ٵشب ډ ب سل ٶبر ىبهش ډ اػ ا ثب ا شٶبى ا ٵى ن ډؼبىڅ ىب رب ډر ٽى ٽ ث ډ اػ ٽمټ ډ پى ٽب ى ب ىبهش ٱ ٽب ى ه ى ا ث ىب ($ٵبڃ ار آڃ +,+-#( ٽمت$ ب ش ى ا ى ډه ث چ.++-# 1 و ز ا بس ه ة ا ىب ب ډ پ ى 5 آو ب ا ٥ بر ه ث اػ ث ډ ١ بر ه ى ىو( آو ب ا شٺبى ىو ٽ ىاو ؼ بن ډ س اوى بى ثڂ و( آو ب ټ ه ى آځب ډظجز ىو( آو ب ث ٽمټ ٽ ىن ث ىاو ؼ بن ث ا ث ش ه و بن ا مبن ىو( آو ب ا ب ث ب ډشٶبر بهشب ث ډ ث و( آو ب ا ب ث ب ډشٶبر بهشب ث ډ ث و( #, #- #. #/ #0 #1 ث ا ب ا ڄ ډ ب سؼ ث بر ى ډبو ا ه ى ځب ٽمت ډ ش او ډ ب ث ه ر ډ ب س رب ډ اػ ر ډ ط ا ى ځب ان ٽب ا آډ ى (,# ا بس ه ة ثب ه ة آډ ثج ىى ى ډ ب س ب ثبڅ ى ثب سؼ ثر ثب ى(ا رشبوا ب سو ر ډ ب ث ٥ ٺ ه ث بن ډ پىى ٽ ىاو ؼ ب ن ىٽش ثب و ب بهشب ب ډ ب ا ث ٥ ىٹ ٸ ثاوى ثش اوى ٵچ ٶ آډ د ه ى ى ا ه ډٺ ٦ ا ث ٥ ٽبډڄ س ١ ق ى ى( آو ب مى ه ثب ثش اوى مبن ٥ ٽ ثب اػ ث ٵچ ٶ اوشوبة پ ى ډىل ث ٵ ى ه ى ا ٥ ر ىا ش ثب ى ثش اوى و ب ى ڂ ا ڈ مبن ٥ ه ة س ١ ق ى ى( ث ا ه ډٮى ٽ آو ب و ب ىو سٮ ٶ ا ډٶ ڇ ٽ ب ډ ط ډاهچر ا ا ى ػمٮ رز رب ډوشچٴ ا ٩ ب ٽ ى اطجبر ٽىى( آډ ب ا ڃ ډ اػ ثب ا ٩ ٸ ډ ٦ بڅٮ ب د ى د ى ٽ آډ هش ى ثب سجب ٣ ا څ ث ه ا ه ډ ب س ب ډ ب س ب ډٶ ډ ى ڂ ثىب ى($ٵبڃ ار آڃ 442,#( 2255

17 ىاو ؼ بن ډبو ث ش ډ ش اوى ٵى ن ډ ط ډ اػ ا ى ٻ ٽىى ٽ ٹبى ثب ى ا م رز سجرب ٣ ثربډ اػ, ډ پ ر ا ا ث ٥ مٺ ثٶ مى بى ثڂ و($ثټ بځ -43,#( ډ ڈ ا ز سٮ ٴ ل ل ا ډ اػ ث ىاو ؼ بن ىاى ى( مبن ٥ ٽ اه ا سبٽ ا ز ه چ ا ىاو ؼ بن ا ډ اػ سؼ ث بر ډىٶ ىو ا ا ىپ ٵه ډ اػ ا ا ى ډبن ٽىى س ى ىو($څىټ ٵ /++-#( ا شٶبى ا سٮ ٶ ث ا ډ اػ ٽ ث ىبهز اهش ٵبر وب مب ىڂ ب ٵ ى ډ اػر سم ٽر ٽىر ډ س او ډٶ ثب ($ډټ ٽچ پ +,+-#( -#ا بس ه ة و جز ث اك ب بر ىاو ؼ بن مپب ان ه ى ك ب شى( ثب س ػ ث و ٽب ڃ اػ پ ا ا ڃ ا ب ډ ب ى اسبٷ ى ډبن ا ؼبى اث ٦ ډٮى ى مڅ - ا ز($ٽ ډ بٻ و -,+-#(ثرب س ػر ثر ځچر ىڀ $,,+-# مرڅ س اورب ډ رب ثر ا ى رن ا ز آځب ث ىن ډٶ ڇ ب ٵ م ن ا ز ثب ه ډر ط اك ب ربر اٵپرب ډ اػر ثر ا ى رټ ؿب ؿ ة ى ډبو ه ة ا ز( ا ه ټ ځبڇ ثل او ډ ڈ ى س اوب آډ ٵى ن ډ اػ ډ ط ا ز( ث ى ان ډ ب آډ ى ى ډ ڈ ا ز ٽ ث ب ا ٵشب ب ٽ ربڅ ى ډ رب ىاىن ا ثىرب ډر ٽى ومب ىاى ى( آډ ى ىځبن اثشا ثب ٹبى ثب ى سب س وڂ او ىاو ؼ بن ػ ز ا شٶبى ا ٵى ن ډ اػ ا ثٶ مى($څىڀ ٵ /++-#(.# ا بس ه ة ا شٺ بى ى و ٽ ىا و ؼ بن ر بى ډ ڂ ور ( ا ر بس ث ب ر س ػ ر ډظج رز و ب ډ ر ٣ ا ثر ا ىاو ؼ بن ٵ ا ڈ ٽىى ) ث ا ه ډٮى ٽ ثن ؾ ځ و ٹ ٢ بس ثذ ور ا ره رب او ربن رب س اورب شى(ث ىڂبڇ مڅ ډ اػٮبن س ػ ډظجز وبډ ٣ ا بڅز ىاو ؼ بن بى ډ ځ و ٽ ا ه ا شبى ثر ا ڃ ى ډبو دب جى ا ز ا شٺبى ىو ٽ آو ب ډ س اوى ٵى ن ډ اػ ا ٵ ا ثڂ و( 1 Beck & Yager 2 Gladding 2256

18 /#ا بس ه ة ه ىآځب ډظجز ىو( پر ى ڂر ا ا ر څ ٽر ثر ا ىا رشه اث ٦ ر هر ة ال ڇ ا ز مو او ا بڅز ا ز( ال ډ ا ه ډ ا ه ا ز ٽ ا شبى ا ډ ربئڄ هر ى ٽ رمپ رب ى و ه ى آځب ثب (, ثب س ػ ث ډؼچ ډ ب آډ پب 0$++-# ٽ ب ٵشب ه ة ډ ب ان ثب ثن اهش ڃ ثب ى( 0 #ا بس ه ة ا شٺبى ىو ٽ ث ىاو ؼ بن ٽمټ ٽىى ث ش ه آو ډ س اوى ث و ډبو ٽ اث ٦ ا شبى ىاو ؼ د ځ ز ا شبى و ب ىا ٽ اث ٦ ر ا ثر رمز اسلربى در ثجر ى( ځچ ىڀ$,,+-# اسلبى ا ا ه ځ و سٮ ٴ ډ پى 5 س اٵٺ ث ه ډ ب ى ډبوؼ ا اٳ ؿ رب ٽ ډ و ا ى ث ى ز آ و( آو ب ټ ٵ ٢ ب ب ٥ ٶ ډظجز ى ا ىؼب س پ ڄ ډ ى ى( ا ىؼب ػب ا ز ٽ ىاو ؼ بن ا بس سٮ ډ ى ى ٽ ث ٵىر ن ډ رب اڅ ر ٽبىىر ربى ثڂ و ى ا ه ٵب چ ٹبى و ٽ ى ػ ز بىځ ډ ب س ب ډ ط ډ اػ و ٽب ٽىى( #1 ا شٶبى ا ب ډشٶبر بهشب ( ث ا آډ ٵى ن ډر ط ډ اػ ر ډ ڈ ا رز ٽر ډظربڃ رب ډٶ ډ سم ه ب اٹٮ ٵ چڈ ب اوشٺبى ثب ه ب سلچ چ رل ق ا مبڃ ر ى( ډظربڃ رب اث ب ډ ط ى بىځ ث مب ډ آ ى($ا 442,#( ا بس ثب ٵ چڈ ب ا ٵى ن ډ ب س ٽىى ٽب ى آو ب ى وځ ا ډ ثلض ٹ ى ى( ا ٥ ٸ سؼ ث بر و ب ه بڅ و ډٶ ڇ ډ اػ ډ ط ا ث بن ٽىى($څ مه 423,# سم ه ب سؼ ث ا و پ ا ثو ب آډ ٵى ن ډ اػ ډر ط رشى( ىاو رؼ بن ربى ډ ڂ ور ډ ب س ب ٽ بى ځ ٵش او ا ى ٽ اػ ا ٽىى( ا ه ثب ض د ر ا ر ٵب رچ ا ثر ه و ر رب ډ ب اط اٹٮ آو ب ى ډ ب ډ ى($ و شبى ا پ څز.44,#( سم ه اٹٮ ى ٽ و ا شبى ثب ض ډ ى ث ا ىاو ؼ بن ٵ ش بڅ ػ ز ربىځ ٵىر ن ډ اػ ډ ط ا ؼبى ى( $ثټ بځ - 43,# ($ا 442,#( 1 American Counseling Association 2257

19 ډٶ ى ڂ آډ ٵه ډ اػ ا شٶبى ا ١ ج ٤ ئ ا ز(ىا شه ئ ب ١ ج ٤ ى ٽر سم ه آو ب ى ډى ڃ ث ىاو ؼ بن ٽمټ ډ پى ډٶ ڇ ىٹ ٸ ډ اػ ا ث ش ثٶ مى( ى آه ډ ڈ ا رز ىاو ؼ بن ثب ه ثڂ و($ث وب ځ ى 4 ++-#( ثب ه ب س ٤ ا شبى ډ س او ث ر ك ٢ ب و شب ث ىاو ؼ ىاى ى( ه ا ىپ ىاو ؼ بن ثب س ػ ث اك ب ډىٶ ٽ ا ډ اوشٺبى ٹ ځ ٵشه ډ اػ ىو ٵ ڈ ا ه ا ڃ ډ ط ډ اػ ث ا بن ى ى( ا بس ډ س اوى آډ ا ه ٵى ن ا ثب س ػ ث ا ىپ ى پ ى ػ ى ىا ا ىپر ر و ر ٹبى ا ز ثب س ػ ث پ ى ډ و ه ى آن ا ث ٽب ث ى آ ربن ٽىىر و ر ا ه ٵىر ن ا ثرب ا رشٶبى ا مڅ س ػ ډظجز وبډ ٣ ث ا ىاو ؼ بن ثب ا بڅز مو او ه ى ث آو ب آډ ى ى( تحج تیج گیزی ا آوؼب ٽ پ ا ا اٳ ډ ب آځب ثو ن ث ډ اػ ا ز ډ ب ډ س او ث ا ا ه ډى ا ٵه ډ اػ ا شٶبى ٽى( م پ ا ىٱٱ ب ا چ ډشو بن ك رب ب اور ولر ثر ؿربڅ ٽ ن ډ اػ ث ډى ا ؼبى ث ى سج ڄ آن ث مڄ ا ز( ډ ب ى سجرب ٣ ثرب ٽرب ى ٵره ډ اػ ر س ډ ٽى ٽ ډ اػ ا و جز ث ټ ا ا ٥ بر اػشىربة ر ډ ٦ چر رب ى ا ره ا ٥ ربر ثو ا سؼ ث ډ اػ ا س پ ڄ ډ ى ٽ ډس ب ا ب آن اػشىبة ٽ ى ا ز( ثىربث ا ه ال ڇ ا ز ٽ ث ا د ڂ ا ث ډ پ ر ى آ ى ث ډ اػ ٽمټ ى سب و جز ث ث ه ٽب رش ب كٺبئٸ وب مب ىڂ ب آځب ى( مى ه آډ ٵى ن ډ ب ا ا ػمچ ٵه ډ اػ و ب ډى آډ ب ا ڃ ډ اػ ا ٩ ٸ ډ ٦ بڅٮ ب د ى د ى ٽ ډ ثب ثب سجرب ٣ ا ر څ ثر ه ا ه ډ ب س ب ډ ب س ب ډٶ ډ ى ڂ ثىب ى( ا ا ه ػ ز ث بن ىال ڄ پ ى ب ډ رب ا ډوشچرٴ ى ١ ر ا شٶبى ا ٵه ډ اػ ث بن اڅ اډبر و ش ال ڇ ث ا ا بس آډ ى ى ا ه ٵه ى و ب ز ب ډٶ ػ ز آډ ٵه ډ اػ ډ س او ډ ب ان ا ى ػ رز و رڄ ثر رٳ ا رچ ډ ب ث ى ان ټ ك ٵ ب ثو ٽمټ ومب ( 2251

20 ه اتغ American Counseling Association. (2005). Code of ethics and standards of practice. Alexandria, VA: Author. Bakes, A. S. (2012). Helpful Strategies for Teaching Effective Confrontation Skills. Ideas and Research You Can Use: VISTAS, 1. Beck, T. F., & Yager, G. G. (1982, March). Three models of confrontation skills training for prepracticum counseling student. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, NY. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2009). Fundamentals of clinical supervision. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc. Cormier, S., & Hackney, H. (2012). Counseling strategies and interventions. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc. Council for Accreditation of Counseling and Related Education Programs. (2009). CACREP accreditation standards and procedures manual. Alexandria, VA: Author. Fall, K. A., Holden, J. M., & Marquis, A. (2010). Theoretical models of counseling and psychotherapy. New York, NY: Routledge. Gladding, S. (2011). The counseling dictionary: concise definitions of frequently used terms. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc. Harrow, J. (1995, December 15). Confrontation: The dark mirror. Retrieved from Ivey, A. E., Gluckstern, N. B., & Ivey, M. B. (1997). Basic influencing skills. North Amherst, MA: Microtraining Associates. Ivey, A. E., Ivey, M. B., Zalaquett, C. P., & Quirk, K. (2012). Essentials of intentional interviewing. Belmont, CA: Brooks/Cole. Lankford, V. (2004). Face-to-face with caring confrontation. Transactional Analysis Journal, 34(1), Leaman, D. (1978). Confrontation in counseling. Personnel and Guidance Journal, 56(10), MacCluskie, K. C. (2010). Acquiring counseling skills: Integrating theory, multiculturalism, and self-awareness. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill. Patton, M., & Meara, N. (1992). Psychoanalytic counseling. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. Ronnestad, M. H., & Skovholt, T. M. (1993). Supervision of beginning and advanced graduate students of counseling and psychotherapy. Journal of counseling and Development, 71,

21 Seligman, L. (2004). Technical and conceptual skills for mental health professionals. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc. Sinick, D. (1977). Confronting confrontation, Personnel & Guidance Journal 56(2), 67. Snowman, J., & Biehler, R. (2003). Psychology applied to teaching. Boston, MA: Houghton Mifflin Company. Strong, T., & Zeman, D. (2010) Dialogic considerations of confrontation as a counseling activity: An examination of Allen Ivey s use of confronting as a microskill. Journal of Counseling & Development, 88, Young, M. (2009). Learning the art of helping: Building blocks and techniques. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc. 2251

22 ه ٶ ه ارتثاط تر ای هؼزفتؽ اعی تا گزایؼ ت تفکز ا تمادی خالق در دا ؼ آه ساى همغغ هت عغ د م ؽ زعتاى حالث تاتاجا ی عبذی ع یل *2 1 اسوبعیل سیوی 1- اظتبدیبر گر عل م تربیتی داوؽگب پیبم و ر 2- کبرؼىبظی ارؼذ بروبم ریسی درظی داوؽگب پیبم و ر )و یعىذ معئ ل مکبتببت(: چکیذ ٳ د كب ١ سجب ٣ ثب ب ډٮ ٵز ىب ثب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى ه ٷ ى ىاو آډ ن ډٺ ٦ ډش ٦ ىڇ شبن ط ص ډ ثب ( پ ى ا ه د س ٶ ا و د مب ا ز ث څلب ٧ ٳ ٽب ى ث څلب ٧ ډبن اػ ا ډٺ ٦ ٮ ا ز( ػبډٮ آډب د ا ىاو آډ ن بڃ ڇ ډش ٦ ش ب ډوشچٴ شبن ط ص س پ ڄ ډ ى ٽ ثب ا شٶبى ا ػڃ ٽ ػ ډ ځبن وم و ځ س بىٵ ٥ جٺ ا سٮاى 1/. وٶ 03$, ىهش 33, د # ث ى ان كؼڈ وم و اوشوبة و( ث ډى ځ ىآ ىاى ب ا د ىبډ ډٮ ٵز ىبهش EQ ډ $+44,# ډٺ ب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى پش $.++-# د ىبډ سٶپ ه ٷ ٽب س 4$++-#( ا شٶبى ځ ى ( ث ډى سٮ ا د ىبډ ب ا ى ځب ا بس ډشو ه ػ ز سٮ دب ب د ىبډ ب ا آ ډ ن آڅٶب ٽ وجبم $ث س س ت,3*+ /3*+.3*+# ا شٶبى ( ث ډى سؼ سلچ ڄ ىاى ب ا آډب س آډب ا شىجب ٥ $آ ډ نK-S ١ ت مج شڂ د ن آ ډ ن t سټ ډشٲ # و ڇاٵ spss و و,- ا شٶبى ځ ى ( بٵش ب د و بن ىاى ٽ ث ه ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىاو آډ ن ثب سٶپ اوشٺبى $/-.*+# سٶپ ه ٷ $,,.*+# سجب ٣ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا( ث ه ثب ب ډٮ ٵز ىبهش سٶپ اوشٺبى ىاو آډ ن ىهش د سٶبر ډٮىبى ػ ى وا ز اډب ثب ث ه سٶپ ه ٷ ىاو آډ ن ىهش د سٶبر ډٮىبى ډ ب ځ ى ( څ ا ٵ ا ڈ ٽ ى ٽب ځب ب ه ٹ ز ى ډل ٤ ډ ث ډى ث ه ٹ ز ىاو آډ ن ١ ډ ثب. اص ای کلیذی: ثب ب ډٮ ٵز ىب سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ ىاو آډ ن ډٺ ٦ ډش ٦ ىڇ شبن ط ص ثبثبػبو ( 2261

23 Relationship between epistemological beliefs and tendency to critical and creative thinking in Secondary Secondary School students in Salas Babajani Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between epistemological beliefs and the tendency towards critical and creative thinking in Secondary Secondary School students in Salas Babajani city. The approach of this research is descriptive and of a survey type and is purposeful, applied, in terms of execution time, cross-sectional. The statistical population of the study consists of 3rd grade secondary students of different fields of Salas Babajani city. Using 346 people (158 girls and 188 boys), the sample size was selected using the Kerjesi and Morgan tables and the stratified random sampling method. To collect the data, the epistemological questionnaire of EQ, Shomer (1990), Rickets Critical Thinking Scale (2003), and Carter's Creative Thinking Questionnaire (2009). Was used. In order to determine the validity of the questionnaires from the viewpoint of professors and experts, and to determine the reliability of the questionnaires, the Cronbach's alpha test (0.81, 0.84, and 0.83, respectively) was used. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics (K-S, Pearson correlation coefficient, single-variable t- test), spss version 21 were used. The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between the epistemological beliefs of students with critical thinking (324/0) and creative thinking (311/0). There was no significant difference between epistemological beliefs and critical thinking of female and post-graduate students, but there was a significant difference between the creative thinking of female and female students. So, you have provided creativity workshops in the school environment in order to develop the creativity of the students Epistemological Beliefs, Critical Thinking and Creative Thinking in Secondary Secondary Students, Thallath City. Key words: Epistemological Beliefs, Critical Thinking and Creative Thinking in Secondary Secondary Students, Salas Babajani City. 2262

24 همذه اډ ى ٽ ب س ٮ بٵش پ ٵب سٶپ اوشٺبى ه ٷ ىاو آډ ن ا ډ ڈس ه ا اٳ آډ د ث مب ډ ( ى ا ه ٽ ب ا م ز د سٶپ اوشٺبى ه ٷ ث ك ا ز ٽ ډ اى ى ا ى سمبډ ډٺب ٥ سل چ ى و ځ ٵش ا ز( ا ه ث وبډ ث چز وٺ ثىب سٶپ اوشٺبى ه ٷ ى س ٮ د ٵز ٱچج ث سٲ سل الر اػشىبةوبد وځ ا ز $و ٽب 3 ++-#( ىو 444$,# ډٮشٺو ٽ ه ٹ ز ډل څ ا ه ى ى ٻ ٥ سٶپ اوڂ او بن ث ا ػ شؼ ځ ډ ئچ ځ ب ا ز څ ا ه س ان ثبڅٺ ډ س او سلز سإط ا ٤ د اډ و س ٢ ٮ ٴ ب سٺ ز ى( ى اٹ سٮبډڄ ث ه س اومى ب ى و اډڄ ث و ى ث ه ٹ ز ى س ٱ ت او ه ٷ ډ ٦ ف ا ز( سٶپ ه ٷ ډ ب س ا ز ٽ ٵ ى ا سچٶ ٸ ډ ب ر ب كڄ ډ بڅ س م ڈځ ا اٵپب ب اث ٤ و ث ه ډ ى ٹ ر ٽ ٴ اوشوبة ا كڄ ب ػ ا د ا ډ ٽى $آڅج ر,,+-# ٹ ر سٶپ ه ٷ او بن ا ٹبى ډ ب ى سب اوشوبة ب ځ وبځ ن ه ى ا ٽ ٴ ٽى ث و اډپبن ډ ى ا ىا ث ش سؼ ث رب ډلى ه هب ع ځ ىى ث ٵ ا سؼب ة ثىڂ ى $ٽب س 4 ++-# ثىبث ا ه سٶپ ه ٷ ه ٹ ز ى و ٵٮبڅ ش ر ډ ځ ى ډلى ث و هب ا آن و ز $ث هش مپب ان 33.,#. ى ػبډٮ ډب چ ٱڈ ىا شه و ب ډ شٮ س اوب ب ه ٷ ډ چز ا چ ا ه اډ وبډ و ث ىن ػب ڂب ه ٹ ز ٵٺان ث ش آن ا ز( ى كبڅ ٽ ى ػبډٮ ث س ٮ س ػ ث ا ه ډ ئچ وٺ ك بس ىا ث ا وبئڄ ن ث د ٵز ى ډ ى ب ډوشچٴ و ب ډى اٵ اى ه ٷ ش ڈ( ا ى ڂ پ ا ډ ڈس ه و ب ب كب ١ ى ډ ى س ث ز اٵ اى ٽ ثش اوى ى ب ډوشچٴ ػبډٮ ك ٢ ٵٮبڃ ډى ٦ ٺ ىا ش ثب ى س ػ ى ش بث ث ډ ب ر سٶپ اوشٺبى ا ز( سٶپ اوشٺبى ث ى ان ډ ب ر ا ب ث ا ډ بز بٹ و ى ػبډٮ ا ىډ ٽ اس ټ ىبهش ا ز ى ىو ب ډ ن اډ ث ى ان ډ ب س ١ ډ كمب ز ا ز $آڅج ر,,+-#( ٽ ت ډ ب ر ب سٶپ اوشٺبى ى ى ځب س ث ز اوشٺبى ىا( ث و سٶپ اوشٺبى ا ټ ٵ ا ى ىبهش ډٮ ٵ ډ ٽى ٽ ٵ ى ى ا ه ٵ ا ى ثب ث ىال ڄ سؼ سلچ ڄ ا ٥ بر ث ى ز آډ ث وش ؼ ځ ا آن ب ث ٹ ٢ بر س م ڈځ ډ د ىا ى( اس ن ځچ سٶپ اوشٺبى ا آډ ا ا ىاو وڂ مچپ ى ى ٵ ى ډٮ ٵ ډ ٽىى ٽ س اوب ى ډ ب ر ب ا شىجب ٣ ىب ب ډٶ ب ا شىشبع سلچ ڄ بث ا شالڃ ب ډى ٦ ٺ ا بډڄ ډ ى( ثىبث ا ه سٶپ اوشٺبى ث ٥ سٺ ج ث ډٮىب سٶپ او مىاو ډى ٦ ٺ ا ز ٽ ى ػ ز س م ڈځ ث ا اوؼبڇ ؿ ب ثب آن ډشم ٽ 2263

25 ا ز ا ا ه ا ٦ ف ا ه ب ث ٥ ځ ش ى ا ا شٶبى ډ ى ثب ا ه سٶب سٶپ اوشٺبى ث ثبن ه چ بى ث س اوب ٵ ى ث ا سلچ ڄ بث ا ٥ بر ا ٥ ٷ ډ ى $ث و ن 3 ++-#( ډشٶپ اوشٺبى د ب ا ب ډ بئڄ ا ث ډ ا ڂ و ى آن ب ا ث ٥ ق سى ڈ ډ ٽى ث ػم آ بث ا ٥ بر ډ سج ٤ ډ د ىا ى ٥ ف ب اوش ا ا ډ ا شٶبى ٹ ډ ى ثب ه ثب ٵپ ډ ٽى ثب ى ڂ ان ث ٥ اط ثو سجب ٣ ث ٹ ډ ب ى( ډشٶپ ان ٱ اوشٺبى ا وڂب ه ىډل ث ىو ب ډ وڂ و ثىبث ا ه ډ ئچ ا ب ى آډ ى ش بث ث ا ٥ بر ث ش و ز ثب س ػ ث اوٶؼب ا ٥ بر د ٵز ب سجب ٥ ٳ س اوم ب اٵ اى ائ ا ج ى ب ا ز سب آو ب ثش اوى ا ه كؼڈ ا ٥ بر ا وٺ ث ومب ى $ى ن 1 ++-#. د ډ ب ر ب ٵپ ىاو آډ ن م ډ بڅ ا د ډ ڈ ى اډ آډ آن ب ث ى اډ و ثب س ػ ث سل الر اػشمب ٵ ىڂ ؿبڅ ب ث س ا ى آډ ا ؼبى ٽ ى ا ز ٽ ا وم و ب آن ډ س ان ث ٽب ٽ ٶ ز بىځ ٵٺان ثب ځ آډ هش ب ى سؼ ث رب و ا ب ٽ ى $ چ مبن و اى, 4.,#( ا آوؼب ٽ ځ ا ث سٶپ اوشٺبى ه ٷ پ ا و ب ب ا ب وځ ث ث ا س م ڈځ اوشوبة ىبهز م ٸ و جز ث ډ بئڄ ډوشچٴ ا ز ث ا ى ش بث ث ا ه اډ ثب ػ اوت آن ا ډ ث ٹ ىاى( پ ا ا ه اډڄ ډ ڈ ىبهز او بن ا ه ى ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ا ډ ثب $ چ مبن و اى, 4.,#. ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىب ډب ز ىاو بىځ ا ٥ ٵ ثب ٵ آ ى ب ىبهش ډبوى سٶپ ا ج ى ب بىځ ا ٥ ٳ ى ڂ ثب ډ ب ر ب ٵ ا ىبهش ډبوى ه ىٽىش څ ډ سج ٤ ا ز( ډڃ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ډ $+44,# ث ا ه ٵ ا ب ډشپ ا ز ٽ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش و بډ ا ٺب ٽڈ ث ډ شٺڄ ا ز( ډى ا ا ه و بڇ ا ه ا ز ٽ ث ا ټ ٺ ػ ى ىا ډٺ ى ا ٽڈ ث ډ شٺڄ و آن ا ز ٽ اډپبن ىا ٵ ى و جز ث آن آځب ثب ب وجب ( دىغ و ثب ډ و ا د شب ٹ ىو ٽ ى ټ آن وڂ ډى ؼڈ پذب ؿ ث ىاو ى ى ڂ وڂ ٦ ل اثشا ث آن ػ ى ىا( بى ث ىن ىاو ٹ ٦ ٮ ز ىاو ډىج ىاو ز بىځ س اوب بىځ $ ډ + 44,#. سى $-,+-# ث بن ډ ىا ٽ ٵ ى ٽ ا ثب ب ډٮ ٵز ىبهش د س ث ه ا ز ى ٻ ث ش و جز ث ډ بڅ ث ا ب ا ډ ػ ى ىا ث ش اكشمبڃ ىا ٽ ث ا ه ثب ثب ٽ ا كڄ ب ػب ڂ ه ث ا كڄ ډ پ ر بهش او( بىځ وځبن ثب ثب ب ډٮ ٵز ىبهش بى ډٮم ال ث ى ان ى بٵز ٽىى ډىٶٮڄ ىاو مڄ ډ ٽىى ى كبڅ ٽ بىځ وځبن ثب ٺب د س اكشمبڃ ىا ٽ ٵ ٽىى ىاو ث هب ش ا ا سؼ ث ا ز( ث ا س ث ز ل ق ٵ اځ ان ثب آن ب ا آىاو ه ٹبو وٺبىاو ث ٥ چم ث 2264

26 او سٶپ اىا ز $ث ځ مپب ان / 4.,#( ك ى مپب ان $.4.,# ى د ه ى و بن ىاى ٽ آډ سچٶ ٺ سٶپ اوشٺبى ه ٷ ث بىځ ه ى ا ج سمبڇ ډاڅٶ ب آن $ ٱجز ث بىځ ه ى ډ ش ه ىٽىش څ # سإط ډٮىبى ىا ثىبث ا ه ثب آډ سچٶ ٺ سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ ٱجز ث بىځ ه ىٽىش څ ه ى ډ ش ىاو آډ ن اٵ ا ډ بث( ى وش ؼ اوڂ ا شٶبى ا ا ج ى ب بىځ ك ه ىاسپب ډ ٵٺ ز سل چ ىاو آډ ن ث س ډ ى ثىبث ا ه ث وبډ ب ډ ډ اٽ آډ ثب و ڈ ٵپ ا ث ٵ اځ ان ډىشٺڄ ٽى( ا ه ث وبډ ب ثب ؿىبن ب ډبنى و ٽ آن ب ا اى ٽى ث ػب ه ب كٺب ٸ چم ى ځ ډ إڅ و ث ا س م ڈځ ډىب ت كڄ ډ بئڄ د ػبډٮ ب ثب سل الر ڂٶزاوڂ ٹ ن ث ز پڈ ث ٥ ٵ ا ى ا ث ډ ب ر ب سٶپ ډؼ و( څ ا ا آوؼب ٽ ثب ب اٵ اى ىب ډب ز ىاو بىځ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش م ػىج ب وځ ډ ىاو آډ ن ث ه بىځ د ٵز سل چ آوبن ا سلز سإط ٹ ډ ى ډ بڅ ا ب د كب ١ ا ه ا ز ٽ ثب ب ډٮ ٵز ىب ثب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى ه ٷ ى ىاو آډ ن ډٺ ٦ ډش ٦ ىڇ شبن ط ص ؿ سجب ٥ ىا ر ػؽ اعی تحمیك پ ى ا ه د س ٶ ا و د مب ا ز ث څلب ٧ ٳ ٽب ى ث څلب ٧ ډبن اػ ا ډٺ ٦ ٮ ا ز( ػبډٮ آډب د ا ىاو آډ ن بڃ ڇ ډش ٦ ش ب ډوشچٴ شبن ط ص س پ ڄ ډ ى ٽ ثب ا شٶبى ا ػڃ ٽ ػ ډ ځبن وم و ځ س بىٵ ٥ جٺ ا سٮاى 1/. وٶ 03$, ىهش 33, د # ث ى ان كؼڈ وم و اوشوبة و. ث ډى ځ ىآ ىاى ب ا و د ىبډ ا شٶبى : د ىبډ ثب ډٮ ٵز ىبهش EQ ډ $+44,5# ا ه د ىبډ بډڄ.. ااڃ ا ز ٽ ا ډ $+44,# ث ر څ پ ر 0 ى ػ ا س ه ا ز ى ا ه د ىبډ ا دب نى ىځبن ه ا ش ا ز سب ٺب بن ا ىب ااڃ ا»ٽبډ ډ اٵٺڈ«سب»ٽبډ ډوبڅٶڈ» ډ و ٽىى( ى سلچ ڄ بډچ ډ بهشب بډچ ثب دىغ بډڄ ث ى ز آډ ا ز ٽ ا ه ثب ب جب راو ا 5 بى ث ىن ىاو ٹ ٦ ٮ ث ىن ىاو ډىج ىاو اس ث ىن س اوب بىځ ث ىن بىځ ( د ڀى ٵ ش ػ اڅ 1$++-# ا ٩ ب ىا ش او ٽ ا ډلش ا د ىبډ 2265

27 ی ا ه ه ډٮ ٵز ىبهش ا بكتو ان ك او ىب س ث ش سإ ٽ ى او( ىاڃ ډ آ پ ى $,++-# ١ ت دب ب ا ثب ا شٶبى ا ثب آ ډب /2 * + ځ ٽ ى او ډٺ ب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى پش $.++-5# ا ه د ىبډ بډڄ.. د 0 ى ػ ا ز ٽ ى ډٺ ب څ پ ر ا ٽبډ ډ اٵٺڈ سب ٽبډ ډوبڅٶڈ سى ڈ ا ز( كاٹڄ كاٽظ وم ٽ ت ى ا ه آ ډ ن ث س س ت.. 10, اډش ب ا ز( ا ه د ىبډ ىا ډٺ ب ه ٹ ز ثبڅ ځ سٮ ا ز( ١ ت دب ب ى ټ ا ا ه ډٺ ب ب ث س س ت /1*+ 20*+ -2*+ ث ى ز آډ ا ز. د ىبډ سٶپ ه ٷ 5 ا ه د ىبډ س ٤ ٽب س 4$++-# ى +. ځ سى ڈ ا ز ٽ ىا +. ځ ه ى ډٺ ب س و سٶبر د ا ٽ ىن ومبى ك ٳ د ا ٽ ىن سجب ٣ ث ه ى بځ اڇ ب ډ ثب. ى ا ه د ث ډى سٮ ا د ىبډ ب ا ى ځب ا بس ډشو ه ػ ز سٮ دب ب د ىبډ ب ا آ ډ ن آڅٶب ٽ وجبم $ث س س ت,3*+ /3*+.3*+# ا شٶبى ( ث ډى سؼ سلچ ڄ ىاى ب ا آډب س ٶ آډب ا شىجب ٥ $آ ډ ن K-S ١ ت مج شڂ د ن آ ډ ن t سټ ډشٲ # و ڇاٵ ځ ى ( spss و و,- ا شٶبى یافت پض ؼ ث ا ب به ب آډب س ٶ 30, وٶ ا اٵ اى وم و ا ىاو آډ ن ىهش 33, وٶ ا ىاو آډ ن د س پ ڄ ىاىو ث ډى ث سجب ٣ ث ه ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ثب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ ا ١ ت مج شڂ د ن ا شٶبى ٽ وشب غ كب ڄ ى ػڃ مب,( ٹبثڄ ډ ب ډ ثب. 2266

28 فسضی ل: ثب ز ب هؼسفتؾ بغی ثب گسایؽ ث تفکس ا بقب خالق ز ا ؽ آه شاى هقغغ هب غغ م ؾ سغببى ثالث ازتجبط ج از. ػڃ,( ١ ت مج شڂ ثب ب ډٮ ٵز ىب ثب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى ه ٷ ى ىاو آډ ن ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ډشٲ ب اث ش سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ SIG +*++, R +*.-/ N./1 +*+++ +*.,,./1 مبنځ و ٽ ى ػڃ, ډ و ا ز ث ه ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىاو آډ ن ثب سٶپ اوشٺبى $/-.*+# سٶپ ه ٷ $,,.*+# سجب ٣ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا ثىبث ا ه ٵ ١ ٶ ٵ سلٺ ٸ سبئ ډ ځ ىى( فسضی م: ثب ز ب ثالث زا از. هؼسفتؾ بخبی قبثلیت پیؽثی ی تفکس ا بقب ا ؽ آه شاى هقغغ هب غغ م ؾ سغببى جد ل )2( زگسغی ى چ د هبغیس sig F ه جغ تغییسات هجو ع هسثؼبت زج آشا هیب گی هسثؼبت +)+++ 4.*01 0/*2,+ - اثس زگسغی ی.4-*,/, 3+*/41 3/ ثبقیوب د.-0*43 _ 31 جوغ ال 3,1*

29 ػڃ $.# آډب ب ډشٲ ا ى ډڃ ث ا ځ ن ثب ب ډٮ ٵز ىبهش سٶپ اوشٺبى sig T Beta Std B وبڇ ډشٲ ا ډجؤ بى ث ىن ىاو ٹ ٦ ٮ ث ىن ىاو ډىج ىاو اس ث ىن س اوب بىځ ث ىن بىځ مبن ٥ ٽ ى ػڃ $-# ډ ك ډ ى ثب س ػ ث ډٺ (f=93/56) ٦ ق ډٮىبى (p 0/005) ډ س ان ځٶز ډڃ سج ى ث ا ب وشب غ سلچ ڄ بو ډٮىبى ا ز ث چ اثٮبى ثب ب ډٮ ٵز ىبهش سٶپ اوشٺبى ىاو آډ ن د ث ى ډ ى ثىبث ا ه ٵ ٶ ٵ سلٺ ٸ سبئ ډ ى( فسضی غ م: ثالث زا از ثب ز ب هؼسفتؾ بخبی قبثلیت پیؽثی ی تفکس خالق ا ؽ آه شاى هقغغ هب غغ م ؾ سغببى sig F ػڃ $/# ځ ن ؿى ډشٲ +)+++,-*3, _ 0*/.+ 03*14 +)+++.*,14 +*/3- +*.,4 +*323 +*++, -*-,/ *.-0 *-03 *003 +*++-,*/,- *-03 *-.0 *2/, +*+++,*-.0 */-, */0, *1-0 +)+++ -*-20 +*-., +*020 +*1/2 هیب گی هسثؼبت زج آشا هجو ع هسثؼبت ه جغ تغییسات 1/*3,, -,.,*.3- اثس زگسغی ی 4+* *10. ثبقیوب د +*++, 41*-. جوغ ال --+*+.0 2/ _ 2261

30 ػڃ #0$ آډب ب ډشٲ ا ى ډڃ ث ا ځ ن ثب ډٮ ٵز ىبهش سٶپ ه ٷ وبڇ ډشٲ B Std.B Beta T sig ا ډجؤ /.*100 /*343 _ 3*,41 +*++, بى ث ىن ىاو,*2,1 +*-21 -*2-- 1*-,/ +)++- ٹ ٦ ٮ ث ىن ىاو +*1.0 +*,/2,*+2/ /*.-4 +*++, ډىج ىاو -*0,3 +*.4/,*412 1*.41 +*++- اس ث ىن بىځ,*12+ +*-22 -*/1/ 1*+-, +*++. ث ىن بىځ +*/22 +*,.- +*.+1,*2/4 +)++, مبن ٥ ٽ ى ػڃ / ډ ك ډ ى ثب س ػ ث ډٺ ( )f=69/69 ٦ ق ډٮىبى ( )p 0/005 ډ س ان ځٶز ډڃ سج ى ث ا ب وشب غ ځ و ډٮىبى ا ز ث چ ډشٲ ب ثب ډٮ ٵز ىبهش ډ ان سٶپ ه ٷ د ث ى ډ ى ثىبث ا ه ٵ ٶ ٵ سلٺ ٸ سبئ ډ ى) فسضی چ بزم پط ؽ 5 ثی ثب ز ب هؼسفتؾ بخبی ا ؽآه شاى خبس پػس تفب ت هؼ ب از ج از. ػڃ )1 آ ډ ن t ځ ب ډ شٺڄ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىاو آډ ن خغب ج ػیت تؼدا هیب گی ا حساف اغبب داز خبس,03.*+- +*/, +*+.,33.*+4 +*.4 +*+. ا حساف T df غغح هؼ ب از اغبب داز پػس,*03.-, +*++4 مبنځ و ٽ ى ػڃ مب 1 ډ و ډ ثب ث ه ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىاو آډ ن ىهش د سٶبر ډٮىبى ػ ى وا ثىبث ا ه ٵ ٶ سبئ ډ ځ ىى) 2261

31 فسضی پ جن پط ؽ: ثی گسایؽ ث تفکس ا بقب ا ؽ آه شاى خبس پػس تفب ت هؼ ب از ػڃ 2( آ ډ ن t ځ ب ډ شٺڄ سٶپ اوشٺبى ىاو آډ ن ا حساف خغب اغبب داز ا حساف اغبب داز هیب گی تؼدا ج ػیت +*+.+- +*/..*+,,03 خبس +*+. +*-/.*,3,33 پػس ج از. غغح هؼ ب از +*+,, df T.-, (-*.+ مبنځ و ٽ ى ػڃ مب 2 ډ و ډ ثب ث ه سٶپ اوشٺبى ػ ى وا ثىبث ا ه ٵ ٶ سبئ ډ ځ ىى( ىاو آډ ن ىهش د سٶبر ډٮىبى فسضی ؾؿن پط ؽ: ثی گسایؽ ث تفکس خالق ا ؽ آه شاى خبس پػس تفب ت هؼ ب از ج از. ػڃ 3( آ ډ ن t ځ ب ډ شٺڄ سٶپ ه ٷ ىاو آډ ن df T تؼدا ج ػیت هیب گی ا حساف اغبب داز خغب ا حساف غغح هؼ ب از اغبب داز +*++-.-,,*-0 +*+/ +*-4.*++ خبس 03,.*.- +*+- +*/, پػس 33, مبنځ و ٽ ى ػڃ مب 3 ډ و ډ ثب ث ه سٶپ ه ٷ ىاو آډ ن ىهش د ػ ى ىا ثىبث ا ه ٵ ٶ ډ ى( سٶبر ډٮىبى 2261

32 ه تحج تیج گیزی اډ او ىب بن ډشو بن آډ د ث ول ٵ ا ى ا ث ىوجبڃ آځب ب سب ا ىب ډب ز سل ڃ ىبهز ډ ثب ى ا هٽ ؿڂ و ډٶ ١ بر ډٮ ٵز ىبهش ث سٶپ ا شالڃ اط ډ ځ و( ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ډ ان ثب ب ىاو آډ ن ىب ډب ز ىاو ا ز ٽ ث س ار و ا ٵ ا ى ب سل چ سإط ډ ځ و( وشب غ د كب ١ و بن ىاى ٽ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىاو آډ ن ثب سٶپ اوشٺبى $/-.*+# سٶپ ه ٷ $,,.*+# سجب ٣ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا مى ه وشب غ و بن ىاى ٽ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ ا د ث ى ډ ٽى( ى سج كب ڄ ډ س ان وشب غ ځٶز ٽ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش و بډ ا ٺب ٽڈ ث ډ شٺڄ ا ز( ډى ا ا ه و بڇ ا ه ا ز ٽ ث ا ټ ٺ ػ ى ىا ډٺ ى ا ٽڈث ډ شٺڄ و آن ا ز ٽ اډپبن ىا ٵ ى و جز ث آن آځب ثب وجب ثب ب ب ډٮ ٵز ىبهش ثب ب شى ٽ اٵ اى ىب ىاو شه ىو( ا ه ثب ب ٹ مش ا ٵ ا ى ب ىبهش سٶپ ا شالڃ ډ و مچپ ى سل چ ٵ اځ ان سإط ډ ځ و ثٮ ٢ ا ډ پ ر بىځ و ث ډ ب ر ب ١ ٮٴ ىبهش ٵ ا ىبهش ث ډ ځ ىى ا ا ب ا چ ى ش بث ث ا ه ٳ ډؼ ٽ ىن ىاو آډ ن ث ډ ب ر سٶپ اوشٺبى ا ز( ډبو ٵ ى ث ا ه و سٶپ ډ د ىا ى ٽ ث ا شٶبى ا آن ځ ا ىا ش ثب م ثب وشب غ كب ڄ ٽ مپب ان $,4.,# ى د ث ىبهز اث ٦ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش پ ى ب بىځ سٶپ سإډچ ىاو شه س اوب ثب د ٵز بىځ سل چ د ىاهشى وشب غ اط ډ شٺ ڈ ث سإډڄ اوشٺبى و بن ىاى ٽ بى ىاو شه ىاو ث ىا( واو بن اس ٦ ل بىځ مپب ان $.4.,# ى اث ٦ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ثب ب ١ ىٶپ ثب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى ى ىاو ؼ بن ٽب ىب ىاو ڂب ى و بن ىاىو ٽ ث ه ډٮ ٵز ىبهش ب ډ ب ر ډ س اوى ثب ب سٶپ اوشٺبى د ډٮ ٵز ىبهش ث ى ٽىى ډاڅٶ ب ځ ا ځ ا ث سٶپ اوشٺبى سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ ا شٶبى ٽىى ى ځب ب م ٸ اث ٦ ډٮىبى ډ ثب ثىبث ا ه ا ١ ق ى ػ ى ىا ثب ب اځ ىاو آډ ن ا ث ٽىى ٽ ت ډ اى ب ٹ ډى ډ و ٹبثڄ ٹج څ ا ث ډ ځ ىى ډى ٶبو مڄ ډ ٽىى ثب ا شٶبى ډب او ا سٶپ اوشٺبى ىاو د ٵز ډ ان س اوى ډ آډ ن ه ى ا اٵ ا ى ى وشب غ وم ب ثبالس ى آ ډ ن ٽ ت ٽىى ډ ١ بر ى ا ثب مٸ ث ش دب ٥ الو س كش ى ٦ ق ډٶ س ثٶ مى. ب ا ى ڂ وشب غ ډ ڈ د كب ١ ا ه ث ى ٽ ث ه ىاو آډ ن ىهش د ى ثب ب ډٮ ٵز ىبهش سٶپ اوشٺبى سٶبر ډٮىبى ډ ب و اډب ث ه سٶپ ه ٷ ىاو آډ ن د ىهش سٶبر ډٮىبى ػ ى ىا 2271

33 ىاو آډ ن د ډ بوڂ ه ثبالس ىو( م ثب وشب غ كب ڄ آ ذ $+,+-# ى ث اث ٦ ث ه ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىاو ؼ بن و بن ىاو ٽ ى ځب ب ىاو ؼ بن ث ا ب ػى ز دب سل چ ډشٶبر ډ ثب سجب ٥ بس ث ه ثب ب ډٮ ٵز ىبهش پ ى ب ث آډ بىځ ػ ى ىا ش ا ز( مى ه دب پب ڃ 1$,+-# ى د ث ث سٲ ار ى سٶپ اوشٺبى ث ى ټ بڅ ث ه ځ ب س ٦ ج ٸ بٵش ىاو آډ ن ىاو ڂب ٵش ىاو ڂب و ٵش د ىاهز وشب غ و بن ىاى ٽ ىاو آډ و ٽ ى ىاو ڂب ث ډر ټ بڃ ك ٢ بٵش ث ىو اډش ب ثبالس و جز ث ځ ىاو آډ و ٽ ى ىاو ڂب كب ١ وج ىو ى سٶپ اوشٺبى ىا شى( ىال ڄ ا ه سٶبر ا ډ س ان ثب س ػ ث ىال چ م ن سٶبر ى ډب ز اػ ا ؿ ب ځبو سٶپ اځ ا ڇ ٵ ز ٽبٵ ث ا آډ آٵ ىىځ ڇ سى ى ډلش آډ سج ه وم ى( اڅجش ډ س ان ثب س ػ ث ٵ ىڀ كبٽڈ ث ډل ٤ ب س ث ش آډ ا ان ڇ آ ىب ىاو آډ ن ا ثب آ ډ ن ب س ه ٹ ز پ ا ډ او ا ب ىؼ بث آٵ ىىځ ډل ة وم ى ٽ ث ا ٵ ا ه ډ پڄ ډ س ان ا آ ډ ن ب ٽ ډ ڈ ؿ ن آ ډ ن ٽ ډ بث ث ػب آ ډ ن ب س ا شٶبى ٽ ى( مىبن ٽ ك ى مپب ان $.4.,# ى د ه ى ا ٩ ب ىا شى ٽ ثب آډ سچٶ ٺ سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ ٱجز ث بىځ ه ىٽىش څ ه ى ډ ش ىاو آډ ن اٵ ا ډ بث( ى وش ؼ اوڂ ا شٶبى ا ا ج ى ب بىځ ك ه ىاسپب ډ ٵٺ ز سل چ ىاو آډ ن ث س ډ ى ثىبث ا ه ث ا پ ٵب ه ٹ ز و آ س ٱ ت ىاو آډ ن ث ه ٹ ز ى ډل ٤ ډ ثب ٽب ځب ب ه ٹ ز ا ؼبى ى سب ډ ى ث ه ٹ ز ىاو آډ ن ٵ ا ڈ ځ ىى( ه اتغ ك ى ٵ م مپب ان $.4.,#( اط ثو سچٶ ٸ سٶپ اوشٺبى سٶپ ه ٷ ث بىځ ه ى ا ج ىاو آډ ن ى ىڇ ډش ٦ ٹڈ( مب /( ى.( ١ ب اٽج 33$.,# ث اث ٦ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش جټ ب سٶپ پ ى ب بىځ ثب مچپ ى بىځ ىاو ؼ بن. فكل به ز ا ؿ بغی ا ؿگب تجسیص( بڃ ؿ ب ڇ( مب 1,( واو بن اكم ه ه ا اٵ ث ځ ٽب ٩ ڈ $.4.,# اث ٦ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ثب ب ١ ىٶپ ثب ځ ا ث سٶپ اوشٺبى ى ىاو ؼ بن ٽب ىب ىاو ڂب ى( ى ڈ( مب,( چ مبن و اى اٽج آ ډچ ث $,4.,# ى ث اث ٦ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ځ ا ث سٶپ اوشٺبى ىاو آډ ن( تفکس ا ک( بڃ ڇ( مب ى( 2272

34 ٽ د ه سى ب ا ٵ ى څ اهلل $,4.,# اث ٦ ثب ب ډٮ ٵز ىبهش پ ى ب بىځ سٶپ سإډچ ثب د ٵز سل چ ( هجل ز ا ؿ بغی( ى 1,( مب.( ٽمبڅ ډلم ى ك ه $,4.,# اط ثو آډ سٶپ اوشٺبى ث ثب ب ډٮ ٵز ىبهش ىاو ؼ بن( اجبوبػی( بڃ اڃ( مب -( فكل به ؾ بخت Aypay, A. (2010). Teacher education student s epistemological beliefs and their conceptions about teaching and learning. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2, Balough, R. S. & Girvan, R. B. (2010). Examining the Existence and Extend of Anti-intellectual Attitudes and Behaviors among University Students. Sociological Viewpoints, Spring, Man Chan, N. Irene, T. Ho. & Kelly, Y. L. Ku. (2011). Epistemic beliefs and critical thinking of Chinese students. Learning and Individual Differences, 21, Perry, K. D. (2014). Exploring critical thinking skills among undergraduate agriculture education and studies students. A dissertation submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy. Lowa State University. Tanriverdi, B. (2012). Pre-service teachers epistemological beliefs and approaches to learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, Tutty, J. & White, B. (2005). Epistemological beliefs and learners in a table classroom. fromwww. ascilite. org/conferences/brisbane 05/ blogs, 2013/11/8,

35 ارتثاط افکار اکارآهذ حزف ای تا تی تصویوی ؽغلی 2 1 افسب خبتوی دکترعلی رضبیی شریف چکیذ : ٳ د كب ١ ث ؿڂ وڂ اث ٦ ث س م م ٲچ ثب اٵپب وبٽب آډ ٲچ ډ ثب ( د كب ١ ا و س ٶ ) مج شڂ ډ ثب (ػبډٮ آډب ا ه د ا ٽچ ىاو ؼ بن ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ س پ ڄ ډ ى ى ٽ ا ډ بن آو ب +3 وٶ ث ى ان وم و سلٺ ٸ اوشوبة و( اث د د ىبډ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ٽ ب $/ 3.,# د ىبډ ث س م م ٲچ ا ذ 421$,# spss ث ىو( ىاى ب ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ,- آډب ١ ت مج شڂ د ن ډ سؼ سلچ ڄ ٹ ځ ٵز( وشب غ سلٺ ٸ و بن ىاى ٽ اث ٦ آډب ډظجش ث ه اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث س م م ٲچ ى ىاو ؼ بن ػ ى ىا( وشب غ ا ه د و بن ىاى ؿ ډ ان اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ى ىاو ؼ بن ثبالس ثب ث س م م ٲچ آو ب و اٵ ا ډ بث( ا ځبن ٽچ 5 اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث س م م ٲچ س م ڈ ځ ٲچ ىاو ؼ بن افسانه خاتمی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی 3- دکتر علی رضایی شریف هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

36 همذه : س م ڈ ځ ٲچ پ ا د س ه ډ پڄ س ه س م ڈ ب ا ز ٽ ټ ٵ ى ى ٽڄ ى وځ ه ى اسوب ډ ٽى( ا ه س م ڈ ځ ب اثٮبى ٵبٽش ب ډشٮى ا ى ث ډ ځ و ٽ ال ڇ ا ز ى و ځ ٵش و ډبوى 5 ډ ب ر ب س اوب ب ا اٳ وځ س ػ لبر ٲچ ن ثب اوش ب ار ه ى ى ڂ ان مى ه ڇ ٹ ٦ ٮ ز ١ ر ب ب ډپ ( ثىبث ا ه سٮؼت آ و ز ٽ ډ پ ر ى س م ڈ, ځ ٲچ ث ػب ا شظىبء ٹب ٽچ شى$ٵبث مپب ان.,+-#( ث ىڅ ڄ سإط ٽ اوشوبة ٲڄ ث وځ اٵ اى ىا س م ڈ ځ ٲچ اډ ډ ڈ ى وځ ٵ ى ډل ة ډ ى. ٲڄ ډ ڈ س ه ثو وځ او بن ا ز پ ا ډ ڈ س ه اډچ ا ز ٽ ث وځ او بن ډٮىب - ډ ثو $ بڅپ +++- ث وٺڄ ا مش چمڅ 34.,#( سٮاى ٽم ا س م ڈ ځ ب ى ڂ ػ ى ىا ٽ سإط ث اوا اوشوبة ٲڄ ث وځ ٵ ى ډ ځ ا و ٵٺ ٤ ث هب ٥ ا ىپ اٽظ ډ ىڇ سٺ جب ث ش ٹش بن ا ى ٽب ډ ځ اوى ثچپ ث هب ٥ ا ىپ اوشوبة ٲڄ جټ وځ ٵ ى ا سب ك بى سلز سإط ٹ ډ ى ( ډبو ٽ ٵ ى س م م ا اسوب ډ ٽى اوشوبة ب آ ى ا سلز سإط ٹ ډ ځ و ى وش ؼ اوشوبة ٲڄ سب ك بى آ ى ٵ ى ا سلز سإط ٹ ډ ى ( اٵ ا سٺب ١ ب ث ا ډ ب ٲچ ى ث ه ىاو ؼ بن ىاو ڂب و بن ى ى ا ه ډ ٦ چت ا ز ٽ آډبى ن س م ڈ ځ ى ډ ٲڄ سج ڄ ث اډ ا ش آ ځ غ ٽىى ا ز ى ك ٦ س م ڈ ځ ٲچ ىاو ؼ بن ث ى ځ سٺ ڈ ډ و 5 ىاو ؼ بو ٽ $س م ڈ ه ى ا ځ ٵش او# ىا س م ڈ او. ىاو ؼ بو ٽ ىؿب ث س م م ٲچ او( ث س م م ٲچ ټ ډ ١ ډ ڈ ا ثلض ب سلٺ ٺبر اىث بر ډ ب ٲچ ٥ ث ز بڃ ځ ش ث ى ا ز( ىبهز ډؼم ا ا د ب ب ى ٻ اډچ ٽ ډىؼ ث ا ه ډ ئچ ډ ى ث ى مى ث ټ ډ ب ٲچ ډ ى سب ث اٵ اى ډ ىى ى ٵ آ ى س م ڈ ځ, / ٲچ ٽمټ ومب $څ 0++-#( ث و ٽ ا بځ 444$,# ث س م م ٲچ جب ر ا ز ا ڇ ا ٥ م ىبن 1 -Fabio & et al 2 - Salkever 3 -Career Indecision 4 - Lee 2275

37 ى ډ ش سل چ ډ ىى ث ىن ىب ٲڄ آ ى ٽ ثب ا شٺبىار ه ىٽب آډ س م ڈ ځ ك ٵ ا - اث ٦ ىا( څ د آن) 1$++-# ث س م م ٲچ ا ټ ډ پڄ ػ ٽچ ډ ىاوى ٽ ثب سؼ ث ٦ ف ثبالس ڇ ا شمبى ا ٦١ اة اػ ث اوشوبة ب ٲچ م ا ثب ډ پ ر اوڂ ى ډ ى ٵٮبڅ ز ب ډ ث ٣ ث ٳ ٲچ ا ز( ى اٹ ث ى ان ټ اٹٮ ز ډ س ان ځٶز ث س م م ٲچ ى ث وبډ ب سل چ ٲچ ډ پڄ ا ؼبى ډ ٽى ٵ آ ى ىؼب ٲڄ ا سلز سإط ٹ ډ ى ( چ ٱڈ ډ ٹٮ ز آن ث ى ان ډ ئچ ٲچ ډ ڈ ډٮى ى ث س م ڈ ٲچ ث ى ان ټ ب ا چ ډ ڈ ى و ب ٲچ ډ س ػ وج ى ا ز. ث ه ډلٺٺبن ث س م م ٲچ ا ث ى و سٺ ڈ ډ ٽىى 5 اڅٴ# ث س م م ة# ث س م م ډ ډه( اٵ اى ٽ ىؿب ث س م م ٲچ شى ى ډ ه ى ىو ب ٽب ٽمج ى ا ٥ بر ىو اٵ اى ٽ ىا ث س م م ٲچ ډ ډه شى ى ډ ه ى ىو ب ٽب ٽمج ى ا ٥ بر وو ثچپ و جز ث س م ڈ ځ ٲچ ا ٦١ اة ىو( ث و ډ اڅڂ ب ډشٶبس ا ث س م م ٲچ ػ ى ىا ش ثب اٵ اى ٽ ىا ث س م م ډ ډه شى و جز ث اٵ اى ىا ث س م ڈ ٲچ ١ ٮ ز ثس. ىو( $ځ د ٽ دبس ن 0++-#. د ب و بن ىاى ا ز ٽ ث س م م ٲچ ثب ډشٲ ب ؿ ن 0 / ځ ب و ش ؼبو ىبهش $ځبس مپب ان,,+-) ٵ ز ب ډبو ىاو ؼ بن$سبث.,+-# ؼبو س ى ى س م ڈ ځ $ٵبث مپب ان.,+-# ر وٶ سل چ ډىج ٽىش ڃ ٲچ ان 2 1 وؼ ه $ا شب پب -,+-# د اٽىځ ز اٽش بٳ ٲچ جټ ىڅج شڂ $ىاو ىڀ و سب +,+-# سجب ٣ ډٮىبى ىا( 3 ث ان مپب ان 3$++-# ى ټ ث ث سلٺ ٺبس ٽ ث ىب ب اډڄ ډ سج ٤ ثب ث س م م ٲچ د ىاهش ث ى ث ا +0 ډشٲ ا ىب ب ٽ ىو ٽ ثب ډ پ ر س م ڈ ځ ٲچ اث ٦ ىا ا بن ا ه ډشٲ ب ا 1 - Kraus & hughey 2 - Lopez & ann-yi 3 - Greed, Prideaux & Patton 4 - Gati & et al. 5 - Taber 6 - Starica 7 - Downing & Nauta 8 - Brown & et al. 2276

38 ث ى ځ سٺ ڈ ٽ ىو 5,) اډڄ ى و $ډبوى ا ٦١ اة ٶز ر وٶ وش او ىبهش جټ ب س م ڈ ځ ٽمج ى اوڂ ٵ ث ب اػشمب (((# -) ث ه ٵ ى (((#( اډڄ ث و $ ډبوى سجٮ ٠ ٽمج ى ډىبث ډ پ ر پ ا ډشٲ ب ى و ٽ ثب ډ ئچ ث س م م ډ پ ر اوشوبة ٲڄ اٵ اى سجب ٣ ىا اٵپب وبٽب آډ, ك ٵ ا - ډ ثب $ بڅپ دبس ن -,+-#(اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث وشب غ ډىٶ وبٽب آډ ٵپ ټ ٵ ى ىب ٵ ١ بر وڂ ب ٵشب ب اك ب بر ٥ ف ب ب ا ج ى ب ډ ث ٣ ث كڄ ډ ئچ س م ڈ ځ ٲچ ځٶش ډ ى اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث ى ان ټ ډشٲ ډ شٺڄ ډ س او ا ډ ان بى ا ٵ آ ى ڇ س م ڈ ځ ٲچ ا سٮ ه ٽىى مى ه سإط ډىٶ ث ه ى ىا ش ډ ػت ٽمبڃ ځ ا ٽب ١ ب ز ا وځ ډ و( اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا پ ا اډڄ ٽچ ډ ڈ سإط ځ ى ا اٳ س م ڈ. ځ ب ٲچ ا ز$ چ دبس ن +++-#( ٽ بو ٽ سٶپ ار ډىٶ ب وبٽب آډ ك ٵ ا ى اث ٦ ثب س م ڈ ځ ٲچ ىو ا ث ن ثب اوشوبة ٲڄ س م ڈ ځ ٲچ اػشىبة ډ ٽىى( سٶپ ار وبٽب آډ ٵ ى ا ث ا بىځ ډ ط كڄ ډ پ ر ٲچ ډ ب ر ب س م ڈ ځ ډلى ډ ٽى( ث ه ا اٵپب ثب ب وبٽب آډ ك ٵ ا ٽ اٵ اى اػ ث ك ٵ ٲڄ ډ و ه ىو اوشوبة س م ڈ ځ ٲچ آوبن ا سلز سإط ٹ ډ ى ( د ڂ ان ى ډبوڂ ان ث ا ٩ ب ث بن ډىٶ اٵپب ك ٵ ا س ٤ ثٮ ٢ اٵ اى ا ب ىا ش او ٽ ا ه ا ٩ ب ار ډىٶ ډ س او ٵ آ ى كڄ ډ ئچ س م ڈ ځ ك ٵ ا اٵ اى ا وز س ٽ ى اٱچت ډىؼ ث اػشىبة اٵ اى ا ى ٵ آ ى ى( ثب وٶ ٽ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث ٵ آ ى س م ڈ ځ كڄ ډ ئچ ٲچ ىو( ډلٺٺ ه س ٽ ى او سب ى ٻ ډىب ت س ا ډب ز اٵپب / وبٽب آډ ب ډىٶ ك ٵ ا مى ه سإط آن ث ٲچ اٵ اى ىا ش ثب $ال ش ىڀ ا ش.++-#( اٵ اى ٽ ٦ ف ثبال ا اٵپب وبٽب آډ ىو ث ا ٽب ث ډ بئڄ ٲچ ه ى ډ پ س ىو ډ اػٮ ى ٽ ىؿب ث س م م ډ و م ډب ٦ ق ثبال ا ا ٦١ اة ا سؼ ث ډ ٽىى( ا ٦١ اة ثبال ډ ث ٣ ث ث 1 -Career dysfunctional 2 - Salker & Peterson 3 - Raily & Peterson 4 - Lusting & Strauser 2277

39 س م م ډ اػٮ ه ٩ ٵ ز ب ٥ ٶ ) ىبكش ٵ ى ا ث ا اوشوبة ٲڄ دب ه ډ آ( ثىبث ا ه ػ ى سٶپ وبٽب آډ ٱ ډى ٦ ٺ ډ س او ى اسوب س م ڈ ډىب ت ب ځب ك ٵ ا سإط ٹبثڄ ډ ك ا ىا ش ثب ث, ٥ ډظبڃ ى ذچ ا ىبسپ ا ش څ ب ځ ى سلٺ ٺ و بن ىاىو ٽ اٵپب وبٽب آډ ٲچ د ث ى ٽىى ډٮىبى ث ا ز ٲچ شى ا ه اٵپب ث م ا وڂ ب ٲچ ډ س اوى -/ ز ٲچ ا سج ه ٽىى( ى ا بو - ٽچ مبن مپب ان $/++-# ى د ثب ى ان ډ پ ر س م ڈ ځ ٲچ سٶپ ار وبٽب آډ ك ٵ ا و بن ىاىو ٽ ث ه سٶپ ار ډىٶ ډ پ ر س م ڈ ځ اث ٦ ډظجش ػ ى ىا( مى ه ى د اڅپ. دبس ن $-,+-# و بن ىاىو ٽ سجب ٣ ډٮىبى ث ه ئڈ اٵ ىځ ثب سٶپ ار وبٽب آډ ٲچ ث س م م / ٲچ ػ ى ىا( ى سلٺ ٺ ٽ س ٤ ٽچ ه 4$++-# اوؼبڇ بٵش ب و بن ىاى ٽ سٶپ ار وبٽب آډ ٲچ ثو م ا بو ٽمج ى ا ٥ بر ٲچ ا سج ه ډ ٽى( مبو ٽ ډ ك د ب ث ب ى اث ٦ ثب س م ڈ ځ ٲچ اوؼبڇ ا ز اډب سب ٽى ن د ب ډلى ث ث وٺ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ى ث س م م ٲچ ىاو ؼ بن د ىاهش او څ ا ثب س ػ ث ا م ش ٽ ډ ئچ ا شٲبڃ ى اثٮبى ډوشچٴ وځ اٵ اى ػبډٮ ث ىاو ؼ بن ىا ٳ ا ه د ث اث ٦ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث س م م ٲچ ىاو ؼ بن ډ ثب ( ر ػ پض ؼ : سلٺ ٸ د كب ١ ا و س ٶ ) مج شڂ ډ ثب ( ث ىڅ ڄ ا ىپ ٳ ډ ٦ بڅٮ كب ١ ث اث ٦ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث س م م ٲچ ث ى ا ز ا ١ ت مج شڂ د ن ا شٶبى ځ ى ( ػبډٮ آډب ا ه ډ ٦ بڅٮ ا ٽچ ىاو ؼ بن ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ٽ ى بڃ سل چ 42)41., ى ا ه ىاو ڂب ډ ٲ ڃ ث سل ڄ ث ى او ا س پ ڄ ډ ى ( وم و ځ ى ا ه سلٺ ٸ وم و ځ ى ى ش ث ى 1 - Dipeolu, Sniatecki, Storlie, Hargrave 2 - Keleiman & et al. 3 - Walker & Peterson 4 - Kelly & Shin 2271

40 ا ز( كؼڈ وم و اوشوبة +3 ا شٶبى ا ز 5 وٶ ډ ثب ( ى ا ه د ا د ىبډ ب ث ا ػم آ ىاى ب - د ىبډ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا 5 ى ا ه د ا د ىبډ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ٽ ب $/ 3.,# ا شٶبى ا ز( ا ه د ىبډ ىا 1. ځ ث ډجىب ډٺ ب ب د ىبډ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا دش ن مپب ان$+++-# سلٺ ٺبر آو ب بهش ا ز( وم ځ د ىبډ ث ا ب ٥ ٴ څ پ ر ا ز ث ا اڃ ا ټ سب ؿ ب وم ى و ځ ٵش ډ ى( اڃ ىا ؿ ب ځ ى ٽبډ ډوبڅٴ 6, ډوبڅٴ 6 - ډ اٵٸ 6. ٽبډ ډ اٵٸ 6 / ډ ثب ( دب ب د ىبډ س ٤ ٽ ب $/ 3.,# ث آڅٶب ثب آ ډب ثب +*4. وم و كؼڈ +/ وٶ ډلب ج ا ز( ١ ت دب ب ځ ث آڅٶب ث ثب آ ډب ى ٵب چ ى ٶش +2*+ ث ى ا ز( مى ه ى ث ٽ ب $/ 3.,# مج شڂ ډٮىبى ث ه اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا د ىبډ اٵ ىځ ثټ$. r=+*2 # سإ ٽىى ا م ډبن ا ه د ىبډ ا ز( ىاډى وم ار ا ه د ىبډ ا 1. سب //, ډشٲ ا ز ث ا ه ر ٽ وم ار ثبالس و بن ى ى اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث ش ثبڅٮپ ډ ثب (, د ىبډ ث س م م ٲچ 5 ا ه د ىبډ س ٤ ا ذ مپب ان ى بڃ 421, س ه ( ىا - - اڃ ا ز ٽ ډ ان ث س م م ٲچ ا ى ث ه ىاو ؼ بن ىاو ڂب اوا ځ ډ ٽى( اڃ,,3 اوشوبة ٵ ى ى ډ ى سل ڄ ٲڄ ا اوا ډ ځ ى االر. سب 3, ث س م م ٲچ اٵ اى ا ډ ىؼ( وم ځ څ پ س ث ى د ىبډ ث ټ ډٺ ب ا ٽبډ ډ اٵٺڈ$/# سب ٽبډ ډوبڅٶڈ$+# اوا ځ ډ ى( كاٹڄ وم ى ا ه د ىبډ 1, كاٽظ /1 ډ ثب ٽ وم ار ثبالس ى ا ه د ىبډ ډ ان ثبالس ث س م م ٲچ ا و بن ډ ى ( ا ذ مپب ان دب ب 40*+ ا ا ٥ ٸ آڅٶب ٽ وجبم ث ا ا ه ډٺ ب ث ى ز آو( ثب مپب ان 33$.,# ا ډلش ا ا ه د ىبډ ا ثب سإ -2*+ ث ى ز آو( 1 - Osipow & et al. 2271

41 یافت ا : جذل 1: میبوگیه اوحراف معیبر فرااوی ؼرکت کىىذگبن در پص ػ متغیر تفکیک تعذاد میبوگیه اوحراف معیبر 11/ 28 80/12 40 زن 12/ 85 78/52 40 تفکرات مرد 12/04 79/32 80 وبکبرآمذ حرف ای کل 7/00 43/62 40 زن 6/80 6/89 42/20 42/ بی تصمیمی ؼغلی مرد کل ػڃ, و بن ډ ى ا +3 وٶ ا اٵ اى ٽز ٽىى ى د +/ وٶ $+ 0 ى # ا ن +/ وٶ $+ 0 ى # ى ډ ىان -0*23 30*-, ث ر ٽچ -.*24 /+*-, ډ ثب ( ډ بوڂ ه اول اٳ ا شبوا ډشٲ ا ډ ى س پ ڄ ډ ى ( ډ بوڂ ه اول اٳ ا شبوا ډشٲ سٶپ ار وبٽب آډ ك ٵ ا ث س س ت ى وبن -,*+3,,*-3 1*34 1*3+ /-*-+ ث س م م ٲچ ث س س ت ى وبن ++*2-1 *./ ى ډ ىان ث ر ٽچ, 4 *-/ ډ ثب ( 2271

42 ض- متغیر افکبر وبکبرآمذ حرف ای جذل 2: وتیج آزم ن t د گر معتقل t 1/4 1/8 ظطح معىبداری 0/10 0/41 بی تصمیمی ؼغلی مبو ٦ ٽ ى ػڃ ډ ب ډ ى ث ه وبن ډ ىان ا څلب ٧ ډشٲ ب اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث س م م ٲچ سٶبر ډٮىبى ػ ى وا( جذل 3 ریب مبعتگی پیرظ ن بیه متغیر ب r متغیر افکبر وبکبرامذ حرف ای بی تصمیمی ؼغلی ظطح معىبداری 0/000 0/43 مبو ٦ ٽ ى ػڃ ډ ب ډ ى ث ه ى ډشٲ./*+ =r مج شڂ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا ٦ ق ډٮىبى ډشٲ ب +++*+ ډ ثب ( د ث ه ډشٲ ب اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ثب ث س م م ٲچ اث ٦ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا تحج تیج گیزی: ى ا ه د ث ث اث ٦ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ثب ث س م م ٲچ ى ىاو ؼ بن ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ د ىاهش ڈ( مبو ٦ ٽ ى وشب غ بٵش ب ډ ب ٽ ى ڈ ث ه ډشٲ ب سلٺ ٸ ى ٦ ق +++*+ اث ٦ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا ز( ډ س ان ځٶز اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ا اډڄ ډاط ى ث س م م ٲچ ډ ثب سإط اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ى ث س م م ٲچ اوپب وبد ا ز( وشب غ ا ه سلٺ ٸ ثب د ب ٽچ مبن 2211

43 مپب ان$/++-# ٽچ ه 4$ ++-# اڅپ مپب ان (-,+- ( م ډ ثب ( وشب غ ا ه د مى ه و بن ىاى ٽ ث ه وبن ډ ىان ى ى ډشٲ اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ث س م م ٲچ سٶبر ډٮىبى ػ ى وا( ى سج ه وشب غ د ډ س ان ځٶز ث مبن ډٺ ٽ ثب ب ه ىٽب آډ ثب ض ا ؼبى ا شمبى ث وٶ ا ؼبى ثب اػ ث س اوب ب ډ ب ر ب اٵ اى ډ و آو ب ا ى ډ اوشوبة س م ڈ ځ ٲچ ب ډ ى ى ثب ب وبٽب آډ ك ٵ ا و ډ س اوى ى ٵ ا ى اوشوبة س م م ځ ٲچ ٵ ى هچڄ ا ؼبى ٽىى( ثىبث ا ه ا ا ا ف ا ه ثب ب وبٽب آډ ډ س ان ى اوشوبة س م ڈ ځ ٲچ ث اٵ اى ٽمټ ٽ ى( ى اٹ ثب ب وبٽب اډ ك ٵ ا ا ا اٵپب ډجى ث وبس او ٵ ى اٵپب سإ ى ڂ ان اٵپب وج ىن ٵ ز اٵپب ى ځم ث ثب ب ٵ ى ى ه اوشوبة س م ڈ ځ ٲچ سإط ډىٶ ډ ځ و څ ا ثب ب ډ ب ا ا ا ف ا ه اٵپب ثب ب ٲچ ٵ ى ا ث ا س م ڈ ځ آځب بو ٽب آډ ب ى ى( ا ٥ ٳ ى ڂ سمبڇ ى ډبن ب ډ ث ٣ ث سٲ ب ا ف ثب ب ث و ثب ث ؿبڅ ٽ ن اٵپب و بن ىاىن وشب غ اٵپب ر آن ډ س او ث ا اٵ اى ٽب ځ ب ثب ( ثب س ػ ث ډ ان ثبال و م ث پب $ 0*0, ى # ى ٽ ا ان ٥ جٸ آډب ػ ٽ ر ٽب ٵب اػشمب ث سب ځ ا ڇ ٽ ى ا ز./ ى ا ٽڄ ډشٺب ١ بن ٽب ٽ ا ٵب ٯ اڅشل ن ىاو ڂب س پ ڄ ډ ى ى( مبو ٦ ٽ ى ا ه د ا ب ا ز پ ا اډچ ٽ وٺ ډل ى ا ه ث پب ىا ث س م م ٲچ ا ز ٽ ى ٹ ىاو ؼ بن ػبډٮ ث ش ب ا ز( وشب غ ا ه د ث ش ا ث ډى ډاه س ى ػ ز ٽب اٵپش وبٽب آډ ك ٵ ا ث س م م ٲچ ىاو ؼ بن ٵ ا ڈ ډ آ( ډ ڈ س ه ډلى ز ا ه ا ه ث ى ٽ ثب س ػ اػ ا سلٺ ٸ ىاو ؼ بن ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ى سٮم ڈ د وشب غ ث ىاو ؼ بن ب ىاو ڂب ب ب ثب اكش ب ٣ ٽ ى( ث ا ب وشب غ ث ى ز اډ ا د ث ډ ئ څ ه ډلش ڇ ىاو ڂب ب د ى بى ډ ى ثب ث ځ وى او ب ٽب ځب ب آډ ډ ب ٲچ ث ا ىاو ؼ بن ى ٥ ڃ بڃ ب سل ڄ ى ىاو ڂب ث ٽب اٵپب وبٽب اډ ك ٵ ا ى وش ؼ ث اٵ ا ه ىٽب اډ س م ڈ ځ ٲچ ىاو ؼ بن ٽمټ ٽىى( مى ه د ى بى 2212

44 ډ ى ا ه د ثب ىاډى ى ځ ش ى س ػمٮ ز وم و ث ش ث ىاو ؼ بن ٵب ٯ اڅشل ن ىاو ڂب ىاو آډ ن ب اٹ ب ا و ى ث ځ ى( ه اتغ: ثب ب بن ٽ م ػ اى اڅ و ب ه ؼ ا مبو ډ 33$.,#( ث اط ثو آډ ډ ب ر ب س م ڈ ځ ٲچ ث ه ىٽب آډ س م ڈ ځ ٲچ ث س م م ٲچ ىاو ؼ بن( بٵش ب و ى او ىب ى دىؼڈ مب., 10).0 مش چمڅ ٹ ثبن 34$.,#( وڂ ٲچ اٵ اى ٽڈ س ان ى ( و سٮچ ڈ س ث ز ا شظىبئ ( وبډ آډ ٲچ س اوجو ك ٵ ا ( مب 1+,$-,# ٶل 3,( ٽ ب جاڅ ك ڈ ث اډ ٵب ٥ م $/ 3.,#( ث سبط ډ ب ٲچ ځ ث د ىا ا ٥ بر ىبهش ث ٽب اٵپب وبٽب آډ ك ٵ ا ىاو ؼ بن ىاو ڂب ا ٶ بن( سب ب د ب ډ ب ( ى 0 مب 2,( Brown, S. D., Rector, C. C., Brown, S., & Lent, R. (2008). Conceptualizing and diagnosing problems in vocational decision making. Handbook of counseling psychology, Creed, P. A., Patton, W., & Bartrum, D. (2004). Internal and external barriers, cognitive style, and the career development variables of focus and indecision. Journal of career development 30(4), (2013): Gati, i.,gadassi, R., Saka, N., Hadadi, Y., Ansenberg,N.,Friedmann, R., et al.(2011). Emotional and Personality related aspects of career decision-making difficulties: Facets of career indecisiveness. Journal of career Assessment, 19(1),3-20. Kelly, K. R., & Shin, Y.-J. (2009). Relation of neuroticism and negative career thoughts and feelings to lack of information. Journal of Career Assessment, 1 3. Kleiman, T., Gati, I., Peterson, G., Sampson, J., Reardon, R., & Lenz, J. (2004). Dysfunctional thinking and difficulties in career decision making. Journal of Career Assessment, 12(3), Kraus, l. g.,& hughey,k.f.(1999). The impact of an intervention on the career decision- making self Efficacy and career indecision of High school junior Doctocal dissertation, university og KANSAS. Lee, K.-H. (2005). Coping with career indecision: Differences between four career choice types. Journal of career development, 31(4), Lusting, D.C. & Strauser, D.R.(2003). Unempirical typology of career thought of individuals with disabilities. Journal of rehabilitation, RCB.46,2,

45 Lopez, F.G, Ann-yi,s.(2006). Predictors of Career Indecision in Three Racial/ Ethnic Groups of college Women. JOURNAL OF Career Development, 33, Nota, L., Ferrari, L., Solberg, V. S. H., & Soresi, S. (2007). Career search self-efficacy, family support, and career indecision with Italian youth. Journal of Career Assessment, 15(2), Osipow, S. H., Carney, C. G., & Barak, A. (1976). A scale of educational-vocational undecidedness: A typological approach. Journal of Vocational Behavior, 9(2), Railey, M. G., & Peterson, G. W. (2000). The assessment of dysfunctional career thoughts and interest structure among female inmates and probationers. Journal of Career Assessment, 8(2), Starica, E.C.(2012). Predictors for career indesition in adolescence. Procedia-social and Behavioral Sciences.33, Taber, B. J. (2013). Time Perspective and Career Decision-Making Difficulties in Adults. Journal of Career Assessment, 21 Walker, J. V., & Peterson, G. W. (2012). Career Thoughts, Indecision, and Depression Implications for Mental Health Assessment in Career Counseling. Journal of Career Assessment, 20(4),

46 کارتزد اص ل عزاحی در هحیظ ای الؼیت افش د تزای آه سػ یادگیزی الکتز یکی ال خبطری حیذ راهیبر حیذ راهیبر 1- ال خبطری کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب عالم طببطببیی 2- اظکىذر علیجبوی علیجبو وذ کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب عالم طببطببیی 3- حیذ رامیبر کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب عالم طببطببیی چکیذ اٹٮ ز اٵ ى و ڄ ػ ا ٵىب ا ز ٽ ثب س ٽ ت ىب ال ب ډؼب ى ىو ب اٹٮ ىو ب ػ ا ا ٥ بر ا ث ا ٽب ٵ ا ڈ ډ ٽى(ى س ٽ ا ه ٵ ٢ ب ث ه ث ٥ اك ثب ٹبثچ ز ب ا آن ػ اث ز سٮبډڄ د ى ؿىاو ث ه ه ا (ى ا ه د ١ مه ډٮ ٵ ډٶ ڇ اٹٮ ز اٵ ى ث س ق ا ڃ ٽب ى ى ٥ اك آډ ى ا ه ٵ ٢ ب ډ د ىا ڈ( د ا و ٽشبثوبو ا ا ىبى ډ ثب ا ډىبث ؿبد ى ؼ شبڅ ا ڈ ا ٽشبة دب بن وبډ ډٺبڅ (((( ا شٶبى ا ز(ثٮ ا ډٮ ٵ ا ڃ ډلٺٸ سىب ت آو ب ا ثب ډل ٤ اٹٮ ز اٵ ى بىځ اڅپش و پ ث بن ډ ٽى(ډٮ ٵ ا ڃ ٥ اك س ٦ ج ٸ آو ب ثب اٹٮ ز اٵ ى ډ س او ا ىمب ډىب ت ث ا س څ ٽىىځبن ډ ٳ ٽىىځبن ث وبډ ب س څ ى ا ه ٵىب و ٩ ثب ( ا ځبن ٽچ 5 اٹٮ ز اٵ ى ا ڃ ٥ اك ٥ اك آډ بىځ اڅپش و پ ( 2215

47 Application of Design Principles in Augmented Reality Environments for Instruction and E-learning Abstract Augmented Reality is a new generation of technology that provides the user with a new world of real-world virtual elements and layers. If the space is well-designed, the capabilities will have a two-dimensional charm and interactivity. In this research, while introducing the concept of augmented reality, we describe the principles of applied design in this area. The research method is library and documentary, and includes printed and digital resources, including books, dissertations, articles and more Used. After introducing the principles of the researcher, they are proportionate to the reality of the environment and e-learning. Introducing the principles of designing and adapting them to augmented reality can be a good guide for manufacturers and consumers of applications developed in this emerging technology. Key words: Augmented Reality, Design principles, Educational design, E-learning. 2216

48 2217 هذمه زٵ د بىٵ ب وى ډا تػ ډ ز ا بس وآ ٤ لډ نبمٵا ٥ا ا ٹ ى اى و اى ث سب ٥ا بؼډ بث ه ا ت س س نا س د ى ث ى ٽ ى آ ا و ناىؿ م نبثب ه ب نبمشهب ب شك ناو و ىوا شث ٢ٮث ه ا رب ٥ا )ى بث ز ٮٹا (Augmented Reality) ى ٵا ټمٽ ب ا ثا زو شى ا بث ٵب١ا نى ٽ رب ٥ا پ ٵا ځ ب ػا نا ډ ى بډ ا ٹ و اى ٸچه ڃبك ػ لا ڈ ؿ وا )ز ا ه ث ب ټى ب وډ AR ا ث ڇ لا ز ا ڃبك ټؿ ٽ س ن سىم ن كا ٥ ش ث ىش هپمډ ز ا ى بډ بث نآ ب٢ٵ ڇب ػا ى ه ن ډا د ؼس ڈ ىٽ ٲس )ى ى ه ىؿ س ١ ه ا ز بىٮډ تچٱا ربم م س بډ ب ا ثا زو شى ا ا ځا ا ه ) ه ا ډا وا س بډ ث وا بىٵ ش ثا ى. ٽ ؿ ځ هپمډ ه ىؿ ز ا س ىٽ ه ا ا ب نبش اى ب مچ چ وس ى اى زٺ ٺك بډا ه ا ز ا ب وى ز ٮٹا ى ٵا ش وا س ز ا ه ا نبپډا ب شها بم ا ٹ ى بس وا شث ه ا بپٵا ب وى ٮٹا و ؼس ) ىٽ زٺ ٺك ز ٮٹا ى ٵا مټ ٽ پج ب شو شى ا ه ىم بىٵ ب ب ا ثا ػ ا ٹ ث ٣بجس ا بم بث ب وى بؼډ نبشو ډا د نبپډا د ى ب ب وى ػ د بم س ٽ ه ا ب وى ىم بؼډ وا س ػ ڄپ ب٢ٵ ڇب ػا نبمو ډا د.ڈ ى جث ز ٮٹا ى ه ى ٵا و ٤ لډ ىؿ ب وب ا ة لډ ى ث ځ ىؿ ب وب ا ز به ڂ ى ڈ ى اى شوډ ه ا ىوبډ ىوبډ)ز ب٢ٵ ٮث نى ث بى بؼډ ٤ لډ ٮٹا ض بث ا ٵا ك ٥ ٱ ث بٽ ه ا ثبىث)ى ا ث كا ٥ ډآ ه ا ب٢ٵ و بث څ ا ز ب ى ٽ بس نا شث ډآ بث ز ٶ ٽ ط ډ ئا ڃ ا)ىاى كا ٥ ٤ لډ ز ٮٹا ى ٵا ٥ چٽ نبم ڃ ا وب ؿ ا ىش بث مٽ ٲس ڄثبٹ ى ث بٽ )ىش كا ٥ ډآ نا س س ٺو ب و ډ ى ډ ڂو ڂؿ ثب ش ى ٳ ب ډآ ٴ ٮس )ى ٽ ا څ ن ؿ پ ى ث بٽ ب ډبو ث ٥ چٽ ٤ لډ ب ز ٮٹا ى ٵا ىبٶش ا ډآ ز ب ز ا ڃ ا كا ٥ ه ا ډ و ب ث ٶډ ئبك ز م ا )ز ا

49 2211 كیمحت یعا ؽػ ر ه ا د وبوثبشٽ ا ىبى ا ىبٶش ا ىٮ ز ا ثبىډ ىبى ا ى ػ ډ ه ا ؿ ډ دبؿ ر ؿ ر څبش ؼ ى ىبٶش ا ه ا)ز ا ىبٶش ا ڈ ڈ ٺش ډ ر ىش ډ شٵ ځ ڈ ٱ ڈ ٺش ډ ٸ ٥ ز اى ث ٶس )ٸٺلډ ا تفای ز ٮٹا ى ٵا ز ٮٹا ى ٵا ز ى ػ ډ ب ب وى ٮٹا بث ڇب ػا پ ٵا ځ څ س ٤ س س ذډبٽ ت ٽ س ىٽ ځ چ ا نآ ڀو ث نى ث نا ز ا و س ثب ى ڄډبٮس بث ڇب ػا نبډ كا ڇبؼوا. ى ز ٮٹا(Geroimenko,2012) ى ٵا مؼډ ب ز ٮٹا ج ٽ س ز ا نآ ڈ بٶډ بؼډ څ س ٤ س س ذډبٽ ب وآ ب وى بؼډ ٷ ٥ا ىى ځ بث ب وى ٮٹا ت ٽ س.(Heimo,2014)و ٳ ه ث ز ٮٹا بؼډ ب كا ٢ك ټ ٤ لډ ډبٽ بؼډ ٮى س ث بٽ ىبؼ ا ىٽ ز ٮٹا ى ٵا و ځ ا ڈ بٶډ بؼډ ڈ بٶډ ٮٹا ا ٵا ث بٽ ك ٢ك ب وى ٮٹا ش اى ډز $ بث ث )#-+,. ز ث جلډ ه ا څ ىپس ڃب ب ها ڄ لاى ب ث ىب ى اى نا ى ڃبظډ بث ىبٶش ا څ ىپس ز ٮٹا ى ٵا نا س شك ڇب ػا ٮث څبش ؼ ى څ س ٤ س س ذډبٽ ى ا ب وى ٮٹا ى ه ٳا ٥ا ى ٽ ه ا ٸ ٥ ٻ ش ث ب وى بؼډ )ز اى ڂ ى پوآ ز ٮٹا ى ٵا ث بم ز ا پ ٥ ك ا نا س نآ ث ى ث ىبٶش ا ب ب و ډآ شٵ ځ بس ىبٶش ا نآ ربٲ چجس كا ٥ بث )ب بث ه ا ڃبك چ څى ا ها تج زٵ د ه ا زٮى ز ا ڄثبٹ ا ػا نى ث ډبو ث ب ىشجډ ث ز ٮٹا ى ٵا ث ڄ ب ا م و ن م ځ ىم زچجس ى ث ز ا و ځ ا ه ا څ ىپس ڂ ى ق٦ بڂ بډ ز څبٮٵ مو ىٽ ځو ٮٹا ىا ٵا ا د ى ٽ (Geroimenko, )ز ا 2012)

50 2211 څ ىپس ز ٮٹا اىك ى ٵا ڃب,44+ بس ن ىٽ ډ ب ب اى ب و ټ سبث ز س ا ها پج ب بمشػا ډآ د ڃ ٲ ډ ز څبٮٵ بث ث زډ$ )#-+,. كا ٥ كا ٥ واى ىبؼ ا ټ ف ٥ س ى څب ه ب ٮٹا شٶځ )ى كا ٥ بىٮډ وس ڈ بٶډ ب ى ث بٽ ىشډ ث ى ځ ه ا ىوبډ ا ى بث ټ ٴ ٮس و ډ نا س مو ڇبمس ب جىػ نآ نب ث )ى ٽ ب ى م ؼس كا ٥ ب ر ټ طا ڄٺش ډ ب نا ى ك ٥ د ا ث ټ طا ى ڇبؼوا ى ځ ه ا ر ف ٥ سبډٺډ و وا ه )ى كا ٥ ى ك چٽ ف ٦ډ 5ى پ drawing ز ا ڄډب ب ز اى ث و رب ب كا اجڅا ٵ ب ؼس ىا آ فا ٥ رب ١ ډ ن ځبو ځ بث نب ث ڄٺش ډ ب ىشډ بث design ڂ ى ز ا ڄډب ڄكا ډ ت ٽ س بى ث ب٢ٵ ث بد ڃ ا ف ٥ ا ث ج٥بوډ ه ٮډ ز ا جىػ ى ث بٽ ى اى ىوبډ ب ش كا ٥ شٮى كا ٥ بمٮډ كا ٥ ټ ٵا ځ كا ٥ #,.4+ نب دب $ ) بجڅ كا ٥ ډآ ا د بىٵ ب ى و ڄ جٹ وب پج وب ػ ة ف ٥بث ربډا څا ڈ ػ نا ى ١ ډ ډآ ف ٦ډ ڈ نا ى ا ثا ا ث كا ٥ ٤ لډ ب ځىب پ و شپڅا بث ز چثبٹ ب لابث ى ډ ىبٶش ا ا ٹ شٵ ځ نبكا ٥)ز ا ډآ بث ضكبجډ ػ س ه ا ك ا څ و ر نبپډا ڇ لا ز ا ز چثبٹ ب بىٵ ب ڇ چ ه و ىبٶش ا ىىٽ بس ٳ چ ا ى ه ىٮ كا ٥ ٦ لډ ىٱ ىډ ىبؼ ا ځىب ا بد وث طا ز ى و$ىثب كا ٥)#,.40 ١ ډآ نا س ى ڈچ ىبؼ ا ډبو ث ب ډآ ب س ډآ ز واى )#-++1 ؾ پ د$ ب ا ث ټ ٴ ٮس وس س كا ٥ ډآ ى ا ٵ«د ى ث ب ث ب ا ٳا ا ٤ ا» به ز ا )#,.2, و$ ر بج ڂ ى كا ٥ ډآ بىٮډ د ى ث ز څبٮٵ ب ډآ ا ث ىا ٵا و ډ ډ ا ه ٮډ ز ا و$ )#,.40 ١ ٤ لډ ربوبپډا ى ػ ډ بىٵ ز ٮٹا ى ٵا ډ

51 2211 ځ ڄډبٮس نا ث بٽ ب ث ډآ بٽ ط ډ ز ا ػ سبث ٸچه ب٢ٵ ػ ج ٮٹا ب ث ةا ػ ز ا ض بث ىبؼ ا ا ٵا ك ٥ ٱ ڃبك ى ځا ڃ ا كا ٥ ه ا ډ ز ب و ه ا ز چثبٹ ب و ش ث ط ډ س ى ا ه ڄم.ى ٽ بث ػ س شٵب ب ٶد چٽ ىبٶش ا بىٵ ب ػ وا س نب ؼ واى ڄئب ډ ٸ م ىٮډ اى ٹا وبى ث ٤جس ډ ځ )ىٽ ز څبٮٵ ب ځىب بث ىس ى ش ځ ا ب ى ا ٵ ځىب ز ٮٹا ى ٵا ٲس ىىٽ ز ٮٹا ى ٵا وا س ڄد ه ث چ بٵ ئس ڄم ى ث ث ڂو ڂؿ ت ٽ س بؼډ ز ٮٹا بث ڂ پ ا ث ن ٳا ا ٴچشوډ ځىب ربډا څا شك ٤ لډ ٽ مس بٶٱ$ىٽ.#,.40 نبپم ٤ لډ ب بؼډ ز ٵ ب ا ث ډبو ث ب ډآ ط ډ ى ج ث ى وث نا ى ټ زډ ٵ ڈش ب ز ٮٹا بؼډ ڈش ب ز ٮٹا ى ٵا ىوا س ئا رب ٥ا وا ث بٽ بث وبځىؿ ٴ ب٩ نآ كا بٽ و اى ب ث ط ډ )ى بث ز ٮٹا ى ٵا نا ى پ ڈ ډ ه س بىٵ ب ٩ و ټ ا ثا ىمس ٹ ڂوا وث ز ا ا ك وا س ٴچشوډ ث بٽ بث ىبٶش ا ا ت ٽ س س ډلا بٽ ى ځ ٤ لډ ځىب بٶ ط ډ ا ث ث بٽ ڈ ا ٵ (Klopfer, 2008).ىٽ ا ث كا ٥ ىؿ وب ا ڃ ا بډ ٳ ٮډ ه س ڃ ا ه ا ډ ة لډ و ٦وبم شٶځ ډبو ث ب ز ٮٹا ى ٵا و و ىؿ وب ا ة لډ ه ا ثبىث و ڃ ا بډ كا ٥ ٤ لډ ب ز ٮٹا ى ٵا و ى ث بٽ ط ډ )و اى ه ا ى ډ شهاى د :ى ), ىؿ ڄ ا وب 5 ا ځىب نا ځا ٵ ربمچٽ ب س ش ث ٳ ربمچٽ.ز ا ڄ ا )- ر بؼډ 5 ب٢ٵ ځىب نا ځا ٵ ربمچٽ ب س بڂى ش ث ا ه ى ث ب وآ ر بؼډ ث ڂ پ لٶ ٱبٽ ب وب.و ب٩ ). ڄ ا ر بؼډ 5 وبډ ئا نبډ م ربمچٽ ب س ؼىډ ځىب ش ث ا ه نا ځا ٵ.

52 2211 )/ ڄ ا 5ڇبؼ وا ٳ ك ربمچٽ ب س را ا ٵب١ا ١ ٱ ؼىډ ځىب ش ث نا ځا ٵ ا ه. )0 ڂو ڂؿ ڄ ا 5 ك ػ ځىب نا ځا ٵ ه م وا بشٶځ ش ث ه م وا هشډ بش و.ز ا )1 ڄ ا 5 ڂو ٵا ځىب ا ٵ نا ځ ه م وا بشٶځ ش ث ه م وا بشٶځ هشډ بش و.ز ا ڄ ا )2 ب سبٶس 5 ى ٵ طبس ڃ ا كا ٥ ث نا ځا ٵ ڈٽ ربډ چٮډ بوا س ب٢ٵ ش ث و اى ه ثلابث وا ځا ٵ ق٦ بث ربډ چٮډ لابث بث بوا س ب٢ٵ ه بد ډا$ بث )#,.4+ م س ى ث بٽ ڃ ا بډ ز ٮٹا ى ٵا ز ٮٹا ى ٵا ؿ ٹا زٺ ٺك ه ث ٠لډ ز ٮٹا بؼډ ز ا ز ٮٹا بؼډ ؿ م بؼډ ټمٽ س ذډبٽ څ س ى ؾ ٮٹا نآ ى ػ ى او ث بٽ چ ب ا ثا بث نآ ڄډبٮس )ىٽ وب ؿ ب ب٢ٵ بؼډ م نبمڅا ب بى شهب س ذډبٽ ڄثبٹ ٲس ثبىث ىش ه ا ن ؿ ب شها فا ٥ ىش شك نا س نبډ ؿ ب وآ لٶ بمو ٲس ىاى ف ا ى ٽ بډا ٤ لډ ز ٮٹا ى ٵا بٽ ه ا ځىب ن ؿ)ز و ب ث بى ه ا ب٢ٵ ٮٹا ىش ٲس د شمٽ ب )و اى ه شم ډ بٽ فا ٥ وا شث ڇبؼوا ى ڈ ىس لا ى ٵا ٦ٺو ا ط ډ ةبٹ ٮٹا بث ب ز ب ڃ ا ت ٽ س ىث ةبٹ ب ب٢ٵ ٮٹا بم ) بث س ىٽ ډبو ز ى ز بم بث بىٵ ز ٮٹا ى ٵا كا ٥ ز ا بم وا شث بث ټمٽ ز ٮٹا بؼډ صىا ك ڇبمس ز ى جث ه ا ر بث ه ث وب ب بش و س ه ىم س و وا وم ڂى بم بث چ بٵ وبډ وبپډ ت بىډ بث ځ ب ٽاا ت٥بوډ ى بث و بث ى ډ ػ س ا ٹ )و ځ و وبپډ ه ا چ بٵ ز ٮ١ ةبٹ ڂش ث ى اى ؿ بى ا ى لٶ ش ث بث ى بث ه ث وب ب ٤جس ډ چ بٵ شمٽ ى ػ ش اى بث بډا ش ث ز ا بى شمٽ ةبٹ ىبٶش ا ڈ ىٽ ځ بپث بى ڈٽ ا ؼىډ لٶ ٱ چ ؼ شو ڇب ثا ت٥بوډ اىى ه ى )ڈ ىٽ و چ بٵ وبډ ڈ ثبىډ

53 2212 ٴچشوډ بس-. وبط بٶ وى ٽ ك ٵبك بث ٽاا بډ نا وم ڄ ا)ز ا ڇبؼ وا ب ا ٳ ك ى ا ډ ت بىډبو ةبٹ وب ى اى ا ث ٳ ا ځ وب ا ز م ا سب ك )ى او ب٢ٵ ز ٹا بؼډ ه ا بٽ بث ٳ ك ب ٲس لا ب ز ى شهب نبپډا د بث بډا ٤ لډ ى ٵا ه ا لا ب ٮ ج٥ ؿ ىش بث ى ٽ ى ه ا ب بث ڇبڂى ت ٽ س ىث ةبٹ هپمډ ز ا ظډ پ اى ث بث بث ز ب ڃ ا ٳ ك ى ا ډ ٤جس ډبو ه ا بٽ ڇبؼوا ىاى ب ڇبڂى لا لا ا ځ بؼډ و ٵا بؼډ نآ ا ٹ ىاى بس لٶ ڄثبٹ ب ډ ب ث) بجو نا ث بٽ ك ٸ ٥ ن ى ب ث ن ى ش ث))) ىب و ځ ه ا ١ ډ ب ا ټج ب ځىب ربل ػ س ځىب ىا ٵا ى اى بث ٤ لډ ب ى ٵا ڈ و شٵ ځ ڄ ا)ى ڂو ٵا ب ا بٺډ ه ث ى و وب ڄظډ هشډ س زثبط بث ه م وا ى اى نب ث ىٽ ه م وا وا س ط ډ س ڄم ىٽ شچ ڈ ه ا ز ا ه م وا ټ ى ٵب١ا ى ه شٶ و ى اى بث ځ ٽاا نب وا ش ث ٮٹا نآ ىٮ نبډ بځ ب نآ)ز ا ځ زٽ ك ز ا ن ؿ ٻاا نب وا ڃب ز ا ش ث نبډ م ى #زٽ ك$ه م وا ض بث ڇاس ٻاا ت٥بوډ بث)ى ه ا ى ػ م نبج٥بوډ نا ث بٽ ډبو ث ب وب ا ڂ ى را څ س وبىٵ ى ه ث بث ه ا د ب نب پ ڄم مو ڇاٽ )ىىٽ ب وآ اى ة بؼس ډ ب و ځبو ځ ىش بث ڂوا ب ٶچشوډ ه ا بىٵ ب ىبٶش ا ټ )ىىٽ ڄ ا زثبط ز ا ى ه وب ٥به ځ بس نى ث و وا س تچػ ض بث ػ س ىبؼ ا ڂوا ى ى ډ ز ٮٹا ى ٵا د ا ٩ و ز ا ه ا ډا ش ث بػ ڂ ى ى ه بمو ى ى نب ث ډ نبكا ٥ ب ه نا ڂ د ه ا بث نآ ػ س ش اى. ى بث ب ځ وبډب ټ ز ٮٹا ى ٵا د بى آ بث ز ٮٹا ى ٵا بث ځ ب نآ ڈ بى ث بث زهبى و ډ ب ه ىؿ وبډب ب و س )ڈ ى ٦وبم ٴ ٮس أ ډ ث بؼډ ى ث بٽ ىوبم ټ ٮٹا ٤ لډ ز ا ؾ سبٶس بث ب ءب ا ٤ لډ ٮٹا ى او ا څ بث ڀى بم بث ٤ لډ بث ب ځ نب ث ى ه م٢س ىىٽ ه ا ڂى بم ز ا ٤ س بډ ف ٦ډ.ز ا

54 2213 (ٴڅا ت ٽ س ب 5ٸ ٶچس بث ت ٽ س ٤ لډ ٮٹا بؼډ څ س چ س ذډبٽ ر شو ډآ بىٽ ڈ ش اى ڈ بث ا ث ه ا بٽ بث ب ڂ بمو به ىبٶش ا ى مو بٹ ه ا بٽ بث ا ب ڂ بمو څ مٮډ ب ىس بٹ بمو ب س بؼډ څ س چ س ذډبٽ.ىش ز جظس(ة ب ٸ ج٦س ٮث ز ٮٹا ى ٵا ټ ڂش جم ٺ٦ىډ ه ث ءب ا ٮٹا بؼډ ث ب ا ٦ث ى ب وآ ف ٦ډ ز ا نبپډا ا ٹ هشٵ ځ ءب ا بؼډ نبپډ ت بىډ زج و ءب ا ٮٹا ر ٮث ڈ ا ٵ.ىپ ډ (ع ڄډبٮس ڀو ث 5 ث بٽ بث وا شث بث ءب ا ٮث څ س ٣بجس ا ا ٹ جڂو ث ىٽ ء بؼډ و ربٽ ك طا ث بٽ ر ٲشڂو ث ز ٮ١ ) ى ا ث ڃبظډ ث بٽ وا شث ه ة بؼډ بث ىٽ ة و زڅبك ش بث بث ن ى ه #,.40 ٷ ى چځ$)ى ڂث ځىب پ و شپڅا ٶډ چٽ ز ا ڄډب ب ث بىٵ ب ػ ز ا ب پى ا ػ ٽا ش ا بث ب وآ پ )ى اى ه ا بىٵ ب ب٢ٵ ز ٮٹا ى ٵا ز ا ج ٽ س ربوبپډا بؼډ بث ب وى ٮٹا ز ا ىؿ و وب ا وب ا پ و شپڅا ة لډ.ى ٺ» ا ٽ«چ ه ب نا ى شوډ ا ځىب پ و شپڅا ىواى ځىب پ و شپڅا اى وب و ز ا 5, ( ځىب پ و شپڅا ٤ س ر زو شى ا )ى ڂ ډ - ( ځىب پ و شپڅا بث ه س ػ رب ٥ا ا م )ز ا. ( ځىب پ و شپڅا وا س ب مؼډ ب ډآ ش اى ث بث و$ ب ٽ بؼډ بپم څبش ؼ ى ج ب #))) / ( ځىب پ و شپڅا ىشجډ ث ځىب چ س ٽ ٤ س ى ه ځا ٵ بث ڂ ث څ ىپس ب ػ )ز ا 0 ( ځىب پ و شپڅا ز چثبٹ ڇبؼوا ب ى ا ٵ اىا ش ډ ڄ جٹ زجط ڇبو زهاى د ر ب و ث و ا ػا

55 2214 ز څبٮٵ ب ؼ واى س ر ب و ا ػا ثب ا ڈ ا ٵ )ى ب ډ 1 ( ځىب پ و شپڅا ځا ٵ لډ ز ا ب ځ ى ٵ نا ځا ٵ ػ س ا $ى ٽ ا بٶ.#,.3/ ك ډ یؿیپ ؽ طپ ا د#,.40$ ك بث كا ٥«نا ى ىب د ب بث ب وب ا ٮث بث ى ه ڄكا ډ څ س ټج پ ىشجډ ث بىٵ ز ٮٹا ى ٵا ڇبؼوا» وىاى نب و ىاى ىبٶش ا ز ٮٹا ى ٵا بث تج ى بس بث هٽ ڇبؼوا بث بث شٽبٽ ب ىم ى ا ث چثبٺډ بث ب وآ ى ڂ ب ىموا س ب ٴچشوډ ىبٶش ا )ىٽ ث ك ٥ ٱ تج ز ثا ػ بث ى ث بٽ ب كا ر څ ش ث. ث څبمػ ٹىب ٽ ب و #,.4/$ د بث ى ج ث«نا ى ا ڂج ؿ ث وبپډ ٤ لډ ب ش ځا ٵ ىشجډ ث بىٵ ز ٮٹا» ى ٵا ث ىموا س ب هٶچس ا م تج ىبٶش ا ن ٵا ب وآ ڈش ب ا ٵ ش ځ ز ا ىى د نب ث ىٽ ڈش ب ا ٵ ش ځ ربجػ ډ ڃ لس ٶڅاډ ب ب ا ڈش ب رب ٥ا وبپډ ڈ ا ٵ وب ى ٽ پ مچډ ه س ه ا جىػ ب ث ب بمو ىاى ) بث چمػ ب ثب بث رب ٥ا ٤ لډ ن ډا د وب ا ٵ ش ځ ڇ ٶډ ت ؿ ث ا ځ وبپډ " بث زچ ز بډ وبپډ ظٽا ىاى ب ٣بجس ا ڂىسبڂىس بث ڈش ب رب ٥ا وبپډ )ى اى د ه ا ت و ب ج ؿ ث پ ٵ QR code و ب RFID ب ج ؿ ث ث ءب ا ١ ا ز ػ ها رب ٥ا ب وآ ى ډ ىبٶش ا ا ٹ شٵ ځ )ز ا د ١بك بث ىبٶش ا ٤ث ب پ ٵا ځ ه و و بىٵ ز ٮٹا ى ٵا ى پ ى ج ث شٵب ا ت ؿ ث ا ځ وبپډ ڄ بك ز ا وا ش ډ ب ث ډ ب ى ث بٽ و زهب ټ ىم بٽ شٵ ځ )ى ه ا ٶڅاډ ب چ ا ڈش ىب ى د ڇ ٵ هٶچس ا م ىم ز ػ ىبؼ ا ټ ٤ لډ ا ٵ ش ځ ق س ث ؿ بؿ ز ػ ث ب ت ؿ ث ب وبپډ ىشجډ ث بىٵ ز ٮٹا ى ٵا ئا )ز ا ا ث ىب د ب ڈش ىب ى د نا ډ زٶ س نا س نا ى ٮڅب٦ډ ى ډ ةبوشوا ډبو ث ى ث بٽ ى ډ و ڈش ڄډب وا كا ٥ ا ػا

56 ٽب ى ث وبډ ا كب ڄ وشب غ ا ز( ب بهشمبن ا بء ث ډپبو ب ث ؿ ت او ٦ جبٷ و بوڂ ډشىشب ٩ ٽب آډ ٵىب اٹٮ ز اٵ ى ى ث ب ومب ىاى ب ى ډل ٤ ىا( مپب ان ى ٺبو اى $/4.,# ى ان ثب د»اط ثو ٥ اك اڅڂ ث ډجشى ا ډاڅٶ ؿ ب آډ بىځ ى ا ؿى بو ډ ١ بر ىاىو(ا ه اوؼبڇ د «ث ٳ ثب د ٥ اك اڅڂ اط ثو ر ث ا ډاڅٶ ؿ ب آډ بىځ ى ؿى بو ب ډ ١ بر ا ډى ا ه ث ا ( اػ ا د بډڄ سلٺ ٸ ػبډٮ ( ا شٶبى ٽىش ڃ ځ آ ډ ن د آ ډ ن د ٥ ف ثب آ ډب ج سلٺ ٸ 1+ ډش ٦ ىڇ بڃ د آډ ن ىاو سمبډ ا ه ځ وم و ثب وٶ آو ب ث ه ا ٽ ث ى ٽ ع ؿى ډ كچ ا اوشوبة ى ځ $ ټ ځ ٽىش ڃ ى ځ آ ډب # ٹ ىاى و( بٵش ب و بن ىاى ٮى اث ش ډشٲ ٽ ر ث ه ىا ػ ى ډٮىبى سٶبر آ ډب ٽىش ڃ ب ځ وم ار ث ه ٽ بىځ ىاو آډ ن ٽ ډجشى ث ؿى بو ا ډٮم څ ث ش ا ځ ٽ ثب ډ ڇ آډ ى ث ىو و بىځ ىاو آډ و ٽ ثب ډجشى ث ؿى بو ب ٥ اك ث ډجىب اڅڂ ؿ ب ډاڅٶ ا ث ش ا ځ ډجشى ث ؿى بو ب ډٮم څ ث ى. تحج تیج گیزی اػشمب بر ى ډلج ث ز ٽ ت كبڃ س غ ى ث اٵ ى اٹٮ ز ب سپى څ ا پ ى ان ث آډ ا ز آډ و ٩ ډ س ػ اٹ ا ز(وشب غ ث ه سلٺ ٺبر ى ك ٦ اٹٮ ز اٵ ى كپب ز ا اط ځ ا ه سپى څ و ٩ مى ه ٵٮبڃ ث ش سٮبډڄ ا ؼبى ى ىاو ب س ٤ بو ىبهز ١ ب ز ب سپى څ ا ه ٽ ى ډ و بن ىا بىځ ك ه ى آډ ن و ٩ اډپبوبس ډ ٽ ىا م ا ث ه ى ثب ا س او ى بىځ ى ٥ اك ډل ٤ ب بىځ ث ٽب ث ى ى$ جب 41.,#( ثب س ػ ث آو ى ا ه د ث بن ث و ډ ٽ ا ڃ ٥ اك ؿى بو ا ډب ٹبثڄ ٽب ى ى ٵ ٢ ب اٹٮ ز اٵ ى و ډ ثب ى(ث وبډ ب اٹٮ ز اٵ ى چ ٱڈ سٶبس ٽ ثب ؿى بو ب ډٮم څ ىا ه ى و ؿى بو ا ډل ة ډ ى ٽ ه چ ډ ط س ػ اة س ا ؿى بو ا ب ډٮم ڃ 2215

57 ا ز ثب س ػ ث ځ ب ٽ ىا ث ب سٮبډڄ د ا ز ثب ض ى ځ ډوب ٥ ت اٵ ا ك ٱ ٥ ډ ى( ٥ اك ى بو ا ث ب ال ڇ ك بس ا ز ثب ض ب ډبو ډ ست ٽ ىن ىب سبط ځ ث ش آن ډ ى(ا آوؼب ٽ اٹٮ ز اٵ ى ا ػمچ ٵىب ب و ٩ ډل ة ډ ى ث ه ى ه ى ډ س او ػ اة ځ ا ثب ث م ه هب ٥ ال ڇ ا ز ا ڃ ٥ اك ى ا ه ٵ ٢ ب ث ىٹز ب ز ى سب بو ثب ض ػ ة ٽب ان ث ه ى و ډلش ا ډ ٳ آډ و ى(ٵىب ب ػ اڅپش و پ ٹ ر بى ى ػ ة ډوب ٥ ت ىو ث ٥ ٽ ډمپه ا ز ٽب ځ ڇ بو ى ا ډلش ا آن ٱبٵڄ ث هب ٥ ا ىپ ٵىب ب بىځ اڅپش و پ ا اډپبوبر جپ ػ بو ا ىش وز ا شٶبى ډ ٽىى ىو ب ډشى ا ا ٥ بر سؼب ة ا ى ى ش ٽب ان ٹ ډ ى ډمپه ا ز ډ ١ ا چ آډ بىځ ثپچ ٵ اډ ى(ث ا ػچ ځ ا ا ه اډ ثب ث ا ڃ ٥ اك س ػ ػ ث مڄ آ( ١ ر ا ه اډ ى ث وبډ ب اٹٮ ز اٵ ى كاٹڄ ث ا ثب ډبو 1)3 ٶش $ٵ ىاو 31.,# ث ب ػ ا ز( ه اتغ ٱٶب جب ( وٮمبو ( ٵ ف ػ ڃ ػٮٶ ى ډ بو د ب( 40$.,#( ٥ اك ٽب ى آډ ك ٳ اڅٶجب اوڂچ ثب ا شٶبى ا ثب اٹٮ ز اٵ ى $ٽ ىٽبن 0 اڅ 3 بڃ#( ىډ ه مب ثب ب ا بو ا ٵ ز ب ؿبڅ ب ىاو ڂب ا ٶ بن 40.,( بد بن ٵ جب.$+ 4.,#( ٥ اك,.س ان 5 ٽز ؿبح و ٽشبث ب ى ا ان( اډ س م ډلم ك ه($+ 4.,#(ا ڃ ٥ اك د بڇ ب آډ (س ان 5 اوش ب ار مز. ځچ ى ٷ جاڅمؼ ($ ٥)#,.40 اك ٽب ا ث وبډ ب اٹٮ ز اٵ ى ب پ ى ا بو اث (دب بن وبډ ٽب ىب (ډ ى ٽبډذ س اك و ڇ اٵ (ىاو ڂب اډبڇ هم ى ( و ى ١ جب ($ 40.,#(ډجبو ٥ اك آډ س ان 5 اوش ب ار مز( و ى ($, ٥«)#,.2 اك آډ ؿ ز «ډؼم ډٺبالر اڅ ه م ىب سو آډ ا ا ى س ان 5 ىاو ڂب د بڇ و ( ٵ ىاو ب ڈ($ 31.,#(ډجبو و سپى څ آډ س ان 5 اوش ب ار مز( 2216

58 ى ٺبو اى كؼز ) شڂب د ك ه ى ٺبو اى ك ه($/ 4.,#(اط ثو اڅڂ ٥ اك آډ ؿ ب ډاڅٶ ا ډجشى ث ؿى بو ا ى بىځ ډ ١ بر د ٵ چىبډ ٵه آ ا ٥ بر سجب ٥ بر ى چ ڇ س ث ش بڃ دىؼڈ( مب ڇ( 1+(/0 ( ػمبڅ ث مه بىٹ و ب اث اڅٺب ڈ($/ 4.,#(ث ج ى ث ؿ جڂ ډپبو ى ډل ٤ ب ٵ اځ ش ډجشى ث ٵىب اٹٮ ز اٵ ى ( و چم -د چ ڇ ٵى ن وٺ ث ى ى دىؼڈ مب 3 ث مه ډب /4.,( ى ) آ ) ځ ن ( س آو ه( بىځ اڅپش و پ ى ٹ ن,- ٶب ډ ك ٮ ($/ 3.,#(س ان 5 و چ ڇ ٵى ن( $ډجبو و مچ #($ ډش ػڈ 5 ا مب ڄ جب كبډ($ 41.,#(اٹٮ ز اٵ ى ؿ ز(و ىاهچ ىاو ڂب ٵ ىڂ بن»وبډ ثبڅىځ «مب اڃ(.( ك ه ك م( 40$.,#( ٥ اك د بى ب ثب ب ا بو ا ثٮ ثب ډ اكڄ ه ى س څ ى جټ پ ډجشى ث ٵىب اٹٮ ز اٵ ى ( ىډ ه مب ثب ب ا بو ا ٵ ز ب ؿبڅ ب ىاو ڂب ا ٶ بن 40.,( Geroimenko, Vladimir.(2012). Augmented Reality Technology and Art: the Analysis and Visualization of Evolving Conceptual Models conference. united kingdom:16 th International Conference on Information Visualization. Heimo Olli I.Kimppa, Kai K.Helle, Seppo.Korkalainen, Timo.Lehtonen, Teijo Augmented Reality Towards an Ethical Fantasy? [Conference]. - turku: IEEE, /14/$ Matt Bower With Cathie Howe Nerida McCredie Austin Robinson & David Grover.( 2013).AUGNENTED REALITY IN EDUCATION CASES PLACES AND POTENTIALS conference. s.l.: IEEECES AND POTENTIALS conference. - s.l.: IEEErd Annual Conference International Council for Educational Media ( ICEM ). Klopfer, E.(2008). Augmented Learning: Research and de sign of mobile educational games. MIT Press,Cambridge, Piskurich,George M.(2006).Rapid Instructional Design:Learning ID Fast and Right.2nd ed.us:pfeiffer. 2217

59 راتغ هیشاى اعتفاد اس فضای هجاسی تا رضایت س اؽ یی 2 1 ال و رزی فیرز ظبمبن رضبیی چکیذ همذه ذف : ١ ب ز ن ډ ى ا وځ ډ ش ٻ اهش ٵبر ى ن هبو اى ا ٽڈ ډ ٽى. ثب س ػ ث وٺ ډؼب ى ٵ ٢ ب ٵىب ث و ډب ػبډٮ ى ػ اډ س ٮ ا ه ا ز( ىاى بى ا م ز ا ٥ بر د ثب ٳ ث اث ٦ آ ت ىب ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب ث اوؼبڇ ا ز( ر ػ : د س ٶ - مج شڂ ػبډٮ آډب ى ځ و اٵ اى ډشإ ڄ اث ڄ ا ز( وم و ى ځ و ++,وٶ (+ 0 وٶ +0 ډ ى ( وٶ ن ث ډ ٽىى ا شٶبى ډؼب ٵ ٢ ب ا ٽ ډ ثب ى وم و ځ ى ش ځ ى او( ىاى ب ثب اث ب آ ت ىب ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب ځ ىآ ثب ث ا : یافت او( سلچ ڄ د ن ث شه ٽب ث آډ ب ١ ت مج شڂ ث ه ٽ ىاى و بن د ن ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب سٶبر ډٮى ى ػ ى ىا( تیج گیزی : ل ق ا ٵ ٢ ب ډؼب ى ډ ب د ا ا ىاع ډ س او ث ډز هبو اى ٽمټ ومب. ث و ډ آډ ا شٶبى اضگبى الید :آ ت ىب ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب وبن ډ ىان ډشإ ڄ کبرؼىبض ارؼذ مؽبر داوؽگب محقك اردبیلی - کبرؼىبض ارؼذ مؽبر داوؽگب محقك اردبیلی 1 2

60 همذه ٽ ٶ ز اث ٦ ع ب ثىب ا پڄ ډ ى ٽ ٽب ى آس ٽڄ هبو اى ډز ػ مبو او ا ٢ ب آن ثىب ډ ى( ث ا ه ا ب ډ ڈس ه ډ ٻ سٮ هٽىى هبو اى بڅڈ ١ ب ز ع ا ا ىاع -, ا ز $ځ ٴ ډب ة,++-#( ١ ب ز وب ا ب ب ا ب كٶ ٨ ٽىى هبو اى بډڄ سپبډڄ آن ا ز( ا ه ب ټ ب ثىب ڈ ى ډ ٦ بڅٮبر ثى بى ڈ ى ډ ٦ بڅٮبر ى ډبو ى ډ ى هبو اى ډل ة ډ ى ث ا اىاډ وځ ډ ش ٻ ټ ى ك بس ث مب ډ $و ى ه ډ /4.,#( ١ ب ز وب پ ا ػىج ب ډ ڈ وځ هبو اىځ ا ز ٽ ث ا ثىب و بىن هبو اى س ث ز ٵ وان ١ ا ز $ډ ٱٶ و ڇ ډلم چ اى ؿب اواث ا ٲ ػٮٶ آثبى ڇ س اوبو اى ن ٽب هبو ڇ.,+-#( ١ ب ز وب ػ ه وځ ٥ ڃ ى ٽ ا ز ٵ ا ى ث ػ ى ډ آ ( ١ ب ز وب بډڄ / ك ٦ $ػب ث ثو ػى سٶب ڈ ٥ سچٺ ډب ځ # ډ ثب ( ١ ب ز وب ډز ٵ وان او ډز ٵ ى ى سجب ٣ ا ه ډ ځ ا( اط ٵ وان اڅ ه ث اث ٤ ػ ه هبو اى سإط سٶب ڈ ب سجب ٥ ٽ ٶ ز ا ٽ م او ىا( ه ث ث ه و ١ ٮ ز ا سى ش ډز )#-+,+ ډى ث و ث ش ډ ثب ى$ٽ بو ٳ ه ى ر ځڄ ڇ ث ىبڇ ؽ ث وب اث ٦ ا ب س ه ډ مش ه ى ان اث ٦ و بىن ثىب ث ا ا اڅ بهشب ا ا ز س ٴ او بن اث ٦ ډ ب ى ٵ ا ڈ آ ى و ڄ ٽ ىن س ث ز هبو اىځ /. $ال ه بڅمه / 44,# ١ ب ز وب ټ ػىج 1 0 ث ب ډ ڈ د ا ټ اث ٦ وب ا ز$ا ش وج ٿ كؼز 442,# ث جب ر ى ڂ پ ا ػىج ك بس ب ټ شڈ وب ١ ب ش ډ ٽىى سؼ ث اك ب ه اث ٦ ى م ان ٽ ا ز 2 $سبو ڂ ؿ مپب ان 1++-#( ١ ب ز وب ث اك ب ى ا ه ى ى ١ ب ز څ ر سؼ ث )#-++/ 3 $ اثڄ ث ډ ځ ىى ډ ى ن س ٤ ػىج ب م ډبو ٽ ډ ش ٻ و ثڂ و ى ا وځ بن 1. Greef & Malherbe 2. Marital & Satisfaction 3. Larson 4. Holman 5.Sternberg 6.Hojjat 7. Taniguchi 8. Rubell 2211

61 ١ ب شمى وب سب كى ث ا ٤ وځ ن ب ث شڂ ىا ى ډؼم ىڂبډ ٽ ع ثب ا د هبو اى ا ه اډب اځ ډ ٽى( س ا آو ب ث ش ه ٦ ډ و ډ اػ وځ سى ا ٤ او ٵ ب ثب ډ اػ هبو اى ا اه ا ى ػبډٮ ث ى( ه ا ه ٦ ډٮ ى ٽمش ثب ا ش ثبطجبر چم ځ ا د ا ا ز ٽ ث ػب سم ٽ ث اډڄ ډاط ث ٥ ٷ ػ ه ث ا ىاع ب ١ ب شمى سم ٽ ٽ ى ا ز( سم ٽ ث ا ىپ ؿ اډچ ثب ض ١ ب شمى ا ىاع ب ډ ى ثب ض ث ى ز آډن س ډ ځ ىى ٽ ډ س او ى اډ ا ؼبى ٽمټ ث اٵ ا ا ىاع ب ١ ب شمى ى ػبډٮ ډ ط ثب $و مش,,+-#( پ ا ډشٲ ب سأط ځ ث ١ ب ز وب ٽ ث آ بو ث ٥ ځ ش ى ى هبو - ب ا آن ا شٶبى ډ ى ا ىش وز ا ز( ثب ا ىش وز جپ ب ډؼب ث هبو اى ىځ ځ و ب ى اڅڂ سجب ٥ بر ډ بنٵ ى اث ٤ اػشمب ډ ىڇ م ىاى ا ز و ا شٶبى ا جپ ب ډؼب ځ ش ث ش بٵش ډب ٽب سجب ٥ بر ى ػ ه او $ ٹ ػ ٵبسل 0,+-#( ث, ٥ ٽ بو ب اػشمب و هثو ث ػ ش ا ا وځ و ډب ا ز$ ب,,+-#( ث ب و بن ىاى ٽ وب مڂ و ډٮى ى ى ا شٶبى ى ػى ا جپ ب اػشمب ػ ى وا( ڈؿى ه ټ سجب ٣ ډٮى ى ٱ ډ شٺ ڈ ډ بن ا شٶبى ٽىىځبن جپ ب اػشمب ا شمبى سٮ ػ ه ى ا ز ځ و ب ا سى ب ب ٽ وځ ى سى ب وبډ ډ ى ا د آ او$ ٹ ػ ٵبسل 0,+-#( ٵشل مپب ان$- 4.,# سإط ٵ چڈ ب ػى س ڄ ٵشب ب ػى س ٤ جپ ب ډؼب ا ى ه بوز ػ ه ډ ڈ ډ ىاوى ى سإ سإط سجب ڂ جپ ب ډؼب اډ هبو مپب ان 34$.,# ڈ و بن ىاىو ٽ 30 ى ٽب ان ا ىش وز ث ځ ش اٵپب ٵشب ب ٱ اه ٹ و ء ا شٶبى ب ػى ډجبى ر ډ و( ث ٥ ٽچ ث ٵ ا ىبهش ا ه بو ب ى ه كبڃ س ػ ث ا )#-+,/ - اٵ اى ػبډٮ ډ ثب ى$ثبوټ وبسب ب ڄ ب ڄ بو ب او ا س ٤ ډب اډ ا ٥ بو ډلب ا ڈ( اى سچ ن ډب ا ىش وز سچٶه م ا ((( ) ٽمش ٽ ا ز ٽ كاٹڄ ب ش ا ٵهآ ب ا اث ب ا شٶبى وپى( ذ بو ب ا ه ا پ ثب ا ثب سجب ٣ ث ٹ ث ا و ه 1. Sawyer 2.Natascha Zeitel-Bank 2211

62 اػشمب هبو اىځ اث ٤ م ٺ ث آطب پ ڂ ډ ځ ا( اډ ډشب ٶبو ثو ٮ ا بو ب ى هډز و بڇ ػ بن ډب ا شٶبى ا ثب آو ب ىا( ٹ اث ب بو ا ٵ ىڂ ى ډ ٽ ى ٽ ب ى آ و( ه ى ب چ ٦ سلز ا آو ب وٶ ٽىى ډوشچٴ ث ر, چ و ى آډ پب ډ ځ 5 ٽ ٽ ىڂبډ ى ځ ش ى ڂ ٽ ب ى ا ه ى اٹش بى ب وٶ ډ ٽ ٥ جٮب س ډ ٽى ٽ ٵ ىڀ ه ى ا و ى ٽ ٳ اع ى ( ث و چ پ ا ډ مش ه اث ب ث ا ٱ ة ث سبط ځ ٵ ىڀ ډچش ب سجب ٣ ػمٮ ب ڄ ا ز( ډ ٦ ج بر سچ ن اى ا ا ڈ ػب ڂب اډ بو ب س ػ ډ هبو اى ى آو ب وٺ بكتو ان او مىان ٹ ځ ٵش ا ز$ډلم ڇ 1++-#( ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ثب ؿبڅ ب م ا ث ى ا ز ؿىبن ٽ سٮاى ٹبثڄ ډ ك ا ا سلٺ ٺبر و بوڂ آن ا ز ٽ ٳ ډبن ٥ الو ى ا ه ٵ ٢ ب ډ س او ى ب ػىج ب وځ $ٽب ا سل چ اث ٤ هبو اىځ بىار ډش و ب آن# اهش ڃ ا ؼبى ٽى كش ډ س او ب -+++ ٵشب ب ډ پڄآٵ ى ډ بث ثب ا ش بى ث ى$ى ذ ا ځچا م ز ٽټ ه ډټ اڃ بوڀ اػ 443,#( ى اٽظ د ب ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ث ډى څ اث ث ا -+++ سى ڈ هچٸ ث ځ و ا وب ىؼب اك ب اػجب ث ا ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب س ػ ق ىاىن سجب ٥ بر اػشمب ى ٵ ٢ ب ډؼب ث ػب سٮبډ ر ى ا شٲبڃ ى ثب ٵ ٢ ب ډؼب ث ى ان و بوڂبن PIU $ا شٶبى آ ت ا ٵ ٢ ب ډؼب # ىبهش ډ ى$ٽبد ن 0++-#(. - و ب ٣ ى ز مپب ان$ ث وٺڄ ا د څى 434, اڅ ن,44,# ڈؿى ه طىبځ مپب ان $+4.,# ثو ى ث اډ اك بن $,4.,# ث بن ډ ٽىى ٽ بو ٽ ثب ٹچج ث ها ىو جبىار آ ى اوؼبڇ ډ - ى ى ب ځب ١ ب ز ث ش ا وځ ډ ش ٽ بن ىو ٽمش ٥ ٷ ډ ځ و ٹب م مپب ان $,4.,# و بن ىاىو ٽ ؿ س ا ا شٶبى ډ ىڇ ا ٵ ث ٻ اٵ ا ډ بث ا س ا ز ى ى آوبن ٽب ش ډ ى ډ ى ث ا ٵشب ب د ه ٦ م ن ه بوز ٵ ا ڈ ډ ى ا ىش وز ث ا ٦ ځ ب ٵ ٢ ب )#-+,+ ځمىبډ آ ىځ ه بڃ وٺ ب بو ى اث ٤ ٵ ا وب و ه ا ٶب ډ ٽى$ا م ز مپب ان 1. Herbrt Shilr 2. Pollner 3. Ellison 2211

63 د ى ىڀ ٽىڀ و بن ىاى ٽ ى ١ ب ز وب ىځ ځ و ب ا ؼبى ه بوز ػى آ پب ا اكشمبڃ ٥ ٷ ا اٵ ا ډ ى څ سى ب سٮ هٽىى ٥ ٷ و ز اډچ ؿ ن ك ٢ ث ى هبو اى, ٽ ٶ ز وځ ١ ب زثو ى د ا آ پب ن ه بوز ډ س او اكشمبڃ ٥ ٷ ا ٽب ى $ٵبن )#-++/ ر ػ ؽ اعی تحمیك جاهؼ و ر ػ و گیزی د س ٶ ا و مج شڂ ث ى( ػبډٮ آډب ډ ىان وبن ډشإ ڄ اث ڄ ى بڃ 41 ث ى( ا ػبډٮ ٵ ٷ ++, وٶ ثب ا شٶبى ا وم و ځ س بىٵ اوشوبة و ٽ ا ا ه ث ه +0 وٶ ن وٶ ډ ى ث ىو( ىاى ب كب ڄ ا اػ ا ډٺ ب ب ا ٥ ٸ و ڇاٵ SPSS ثب ا شٶبى ا آ ډ ن 0+ مج شڂ د ن سؼ سلچ ڄ ( اتشار ای ع جؼ پض ؼ ػثارت ت د ذ اس: پزعؾ اه رضایت س اؽ یی ا زیچ :#ENRICH( ث ا ث ډ ان ١ ب ز وب ى ا ه د -1 ٵ ڇ ا 2/ ااڅ ا ه د ىبډ ا شٶبى ا ز ٽ س ٤ ٵ اڅ ن 434$,# ث ډى بث ډ ى ب ثبڅٺ ډ پڄ ىب ب ډ ى ب ٹ ډظجز اث ٤ وب ٥ اك ا ز(+, بډڄ ١ ب ز وب ډ بئڄ و ش سجب ٣ وب كڄ سٮب ډ ز ډبڅ ٵٮبڅ ز ب اٹبر ٵ اٱز اث ٦ ػى ا ىاع ٵ وان ا ٹ اڇ ى شبن وٺ ب ډ بار ٥ چج ػ ز ځ ډ ج ا ډ ىؼ( مى ه ا ه د ىبډ ث ا س و ع ب ډ ا شٶبى ٹ ډ ځ ى ٽ و ب ث ډ ب ا شلپبڇ اث ٦ ه ى ىو( وم ځ ااالر ا ه د ىبډ ث ر $ٽبډ ډ اٵٺڈ# $ډ اٵٺڈ# $و ډ اٵٸ و ډوبڅٴ# $ډوبڅٶڈ# $ٽبډ 0 ډوبڅٶڈ# /. -, ا ز( ث ا ه ا ا ه د ىبډ ث ى ان ټ اث ډٮشج ى سلٺ ٺبر بى ػ ز ث ١ ب ز وب ا شٶبى ا ز( سب ك بى و جز ث سٲ ار ى ن هبو اى ك ب ز ال ڇ ا 1. Fan 2212

64 ىا) ٵ اڅ ن #,434$ ى ټ د ډچ ث ث ا 0+++ ع و بن ىاىو ا ه د ىبډ "40 30 ډ س او ػ ه ا ١ وب ا ١ ا ډشمب ومب ډ س او ډ پ ر ثبڅٺ ػ ه ا ډ و ومب ډ ى ب ډظجز ٹ آوبن ا و بن ى ) ا ه د ىبډ ڈ ىا وم ٽڄ ڈ ى ه ى ډٺ ب ب آن وم ډ شٺڄ ائ ډ ى )ى ځ اڅ ه ٵ و ى اٽمه ١ #,434$ ت ا شجب آن ا ى ډؼم "31 ډ بن #,.21$ ث ا وبن ډ ىان "4/ ڈ ؿى ه چ مبو بن #,.2.$ ى د "40 ځ ٽ ى) م ه ٥ ا ه د ىبډ ا دب ب ډىب ج ٽ ا "/, سب "1+ ځ ٽ ى او ث ه ا ز $ طىب )#,.24 اڅ ن مپب ان #,44-$ دب ب بډڄ ب ا ه د ىبډ ا ى ىاډى ب ث ه "/3 سب "4+ ډلب ج ٽ ىو) ١ ت آڅٶب ه ى ډٺ ب - ب او ؾ ى ؿى د ډوشچٴ ا "13 سب "31 ثب ډ بوڂ ه "24 ث ى ا ز)ا شجب ثب آ ډب ا ه د ىبډ ى ټ ؿ ب ٶش ا ث ه "22 سب "4- ثب ډ بوڂ ه "31 ث ى ا ز)ى د اكم #,.4,$ و بن ىاى ١ ت مج شڂ ا ه د ىبډ ثب ډٺ ب ب ١ ب ز هبو اىځ ا ".- سب "/, ا ز ٽ و بو ا ب آن ا ز) -2 پزعؾ اه فضای هجاسی : ا ه د ىبډ ىا -0 ااڃ ث ى ٳ آن ث آ ت ىب ٵ ٢ ب ډؼب $ وب ١ ب ش ب هبو اىځ ا ش بى ث ا ىش وز سٮب ب او ا اػشمب اٵ ىځ # ډ ثب ) ٥ ٴ دب و آن ا و څ پ ر دىغ ځ ى ا $, ٽبډ ډوبڅٶڈ $ - # ډوبڅٶڈ $. # و ډوبڅٴ و ډ اٵٸ $ / # ډ اٵٺڈ $ 0 # ٽبډ ډ اٵٺڈ # ډ ثب ) ا ه د ىبډ ث ر ډلٺٸ بهش ٥ اك ا ز) یافت ا سٮاى,++ وٶ ثب ډ بوڂ ه ى.,*+2 اول اٳ ډٮ ب 1*0+ ى ا ه د ٽز ىا ش او ٽ سٮاى 0+ وٶ ن 0+ وٶ ډ ى ث ىو) ػڃ مب 5#,$ بٵش ب س ٶ ډ ان ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب 2213

65 ډشٲ ب ډ بوڂ ه اول اٳ ا شبوا كاٹڄ كاٽ ط, */, ٵ ٢ ب ډؼب +.*3, 10 -+, -4*,-,,0*2-١ ب ز وب ػڃ مب $,# آډب ب س ٶ ډ ث ٣ ث ډشٲ ب د كب ١ ا و بن ډ ى ( ثبالس ه ډ بوڂ ه ډ ث ٣ ث ډشٲ ١ ب ز وب ثب ډ بوڂ ه $-2*0,,# اول اٳ ډٮ ب $-,* 4 -# ډ بوڂ ه ٵ ٢ ب ډؼب $,/*#11 اول اٳ ډٮ ب آن $+.*3,# ډ ثب ( ٵ 5 ١ ث ه ډ ان ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب اث ٦ ػ ى ىا( جد ل ؾوبز -: ضسیت وجػبگی فضب هجبش زضبیت ش بؾ یی ډشٲ ب ٦ ق ډٮى ى ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب % >+++,,++ % >+++,,++ N مبن ٥ ٽ ى ػڃ مب - و بن ىاى ا ز ث ه ډ ان ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب اهش ٳ ډٮى ى ىا ز( ث جب س ډ س ان ځٶز ډ ان ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ډ س او ث ١ ب ز وب سإط ثڂ ا( 2214

66 پ ه ټ تحج تیج گیزی ٳ ا د كب ١ ث اث ٦ ث ه ډ ان ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ١ ب ز وب ى ػ ه اث ڄ ث ى ا ز( وشب غ سلٺ ٸ كب ١ و بن ىاى ٽ ؿ ډ ان ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ث ش ثب ١ ب ز وب ٽمش ډ ى( اډ ثب ك ٢ ى جپ ب ډؼب ځ ا ث جټ وځ ىش و ٽمش ډ ى ث پ ؿىبو اٵ اى ى جپ ب اػشمب ٢ ز وا ش ثب ى ځ ا آو ب ث جټ وځ ىش ث ش ا ز سلٺ ٺبر و بن ىاى ا ز ٽ ث ه ١ ب ز وب اٵ اى ٢ جپ ب اػشمب ثب اٵ اى ٱ ٢ سٶبر ډٮى ى آډب ػ ى ىا( ث س ٽ ؿ ك ٢ اٵ اى ى جپ ب اػشمب ٵ ٢ ب ډؼب د وڀ س ثب ث مبن اوا ځ ا ث ١ ب ز وب ٽمش ډ ى $و 40.,#( ى #-+,+$ وشب غ سلچ ڄ سج م ثب وش ؼ ٵ ١ ث څلب ٧ و ډ ش ان ځٶز مبن ځ و ٽ څ بوب ىا اٵ اى ډ ث بن ٽ ډر ډبن بى ا ٳ ا شٶبى ا ٵ ٢ ب ډؼب ٽىى ىؿب ډ پ ر ډ ځ وبځ و ى ډ ى ث ز ډز ػ م او # مى ه وځ ب ٥ ٶ اػشمب ډ و( ال ڇ ث ٽ ا ز ڇ ث ٹ سجب ٣ ډىب ت ث ه ن ا ٢ ب هبو اى ٵب چ ا ؼبى ډ ى ٵ ٢ ب ډؼب ا ث ش ه ٽمج ى ډ ا ه ػب ڂ ى ث ا ځ ى ب س او ثب ىو ب ډؼب ا ث ٵ ا و ت ب ىو ب اٹٮ س ػ ق ډ ى مبن ٥ ٽ ٵ و $-4.,# ث بن ډ ا ث ه ر ا ش بى ث ٵ ٢ ب ډؼب سٮبډ ر هبو اىځ اث ٦ ډىٶ ډٮىبى ػ ى ىا سٮبډ ر هبو اىځ ر وٶ ث ٥ ډىٶ ر ٵ ٢ ب ډؼب ث ا ش بى وب بڅم سإط ث ىڅ ڄ ٵ ٢ ب ډؼب ث ٽىى( ا ش بى ډ ث ى ا د ٽ ث اث ٤ هبو اىځ آىاة ډٮب ر ث ه اٵ اى هبو اى ث ه وبن ډ ڂ ا ه ٦ وبٻ ا ز وبن ث ا ٱچج ث ٵ ب ب سى ب وځ وب ه ى ث ٵ ٢ ب ډؼب ډٮشبى او( ث جب ر ى ڂ مبن ٥ ٽ وشب غ و بن ىاى ثب ٽب ١ ب ز وب ډ ان ا شٶبى اٵ ا ٥ وبن ا ٵ ٢ ب ډؼب بٵش ا ز( ثب س ػ ث بٵش ب د ى بى ډ ى ډ ئ الن ك ډز هبو اى ډ ثب ز ث ش آډ ا شٶبى ډىب ت ث ه ٦ ا جپ ب ډؼب ا س ى اهش ب ډ ب ان ى ډبوڂ او ٽ ى ډ ى آډ ى ډبن ػ ه ٵٮبڅ ز ىو ٹ ى ى ث ا ه ا ب ډ ب ه ان ىب بن ى ث وبډ ب آډ د د ا 2215

67 ا ىاع و جز ث ا شٶبى ډىب ت ا ٵ ٢ ب ډؼب ػ ز ث ش و بن ى ى سب م ا ه س ب ډىؼ ث اٵ ا ١ ب ز وب ا شلپبڇ هبو اى ځ ىى( ه اتغ,) ٵشل اڅ بڇ ا مٮ چ ډٮ ډ ٵ كجو ٽ ډ ص ىاو د ډى ( 40$.,#( ائ ډڃ ا ىاع ١ ب شمى ى ٵ ىڀ ا او ( ٵ چىبډ چم )د د ى ډز او ىبهش +,$-#( -) ٽمبڃػ چ و مبو ډلم ٦ ب ىهز اٽج اث اڅٺب م 40$.,#( د ث ى اث ٤ ٵ ا وب ث ا ب ډٮى اه ٹ ١ ب ز وب ا شٶبى ا جپ ب ډؼب اػشمب ثب وٺ سٮ ڄٽىىځ ػى ز ډؼچ ډ ب انى ډبو هبو اى 1 - $د بد --5# 12)4..) ډ س ٴ آثبى ډلم چ د ډ اى چ ډ ك اك بن باكم ٵ اډ ٽ م بن ٽبٽچپ بډ ډلج ث ٽم پ م 41$.,#( ث سجب ٣ ث ه ١ ب ز وب آځب مپ ى ډ ىان ى ه ى ڇ ٹجڄ ا ٹب ځ ى ػ ه ٵ چىبډ ث ز ى ىاو ڂب چ ڇ د پ ث ش $0,5#.-).,( /) شب ډ س ٢ ث ا ش ٵ و د اٽج ان اڅ ػتى ىت 40$.,#( ث سإط بو ب و د $ا ىش وز ډب سچٶه م ا # ث ه بوز ب ٥ ٶ ػ ه اډڄ ډاط ث آن ډؼچ ا ڃ ث ز او 3, $ وبډ #( 0) و ٽ ب ىت ذ بډچ بڅل ٵ ػ اى $+4.,#( اط ثو آډ ٱى ب ا ىاع اڅ ن ث سٺبء آځب ا اوش ب ار ث ج ى ثب ب سجب ٥ اٵ ا ١ ب ز وب دب بن وبډ ( ٵ و ٳ( (د -4., ث ى ر ا ش بى ث ا ىش وز ث ا ب سٮبډبڅز هبو اىځ ر وٶ ( دب بن وبډ (1 ٽب ىب ان ىب ثبڅ ى ىاو ڂب ا 1- Greef, A. P., & Malherbe, H. L. (2001). Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex & Marital Thetapy, 27, Mirghafourvand M, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Asghari Jafarabadi M, Tavananezhad N, Karkhane M. Socio demographic predictors of marital satisfaction in women of reproductive age, Tabriz, Iran, The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(72):1-12 (In Persian). 3- Kiani F, Khadivzadeh T, Sargolzaee MR, Behnam H. Relationship between marital satisfaction during pregnancy and postpartum depression (PPD). The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2010; 13(5):37-44(In Persian). 4- Fan C. S. & Hon-Kwong LuI (2004) Extramarital affairs, marital satisfaction and Divorce: Evidence from hong-kong. Contemporary Economic Policy, Vol. 22, NO. 4,

68 5-.Espenss. [Treatment of sexual dysfunction]. Mohammadi M. (translator). Tehran: Farhang; 2006: (Persian) 6- Sawyer R. (2011) The impact of new social media on intercultural adaption. Senior Honors Project, Paper Natasha zeitel-bank, management center Innsbruck (2014) Social media and its effects on individuals and social system. Management, Knowledge and Learning International Conference, Austria. 8- Luciana, R.P One minute more: Adolescent addiction for virtual world. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, PP

69 هؾر هثت ی تز الؼیت درها ی در آه سػ پز رػ 2 1 ال و رزی فیرز ظبمبن رضبیی چکیذ : اٹٮ ز ى ډبو پ ا ػ س ه س ب ى ډبوڂ ان ى ا س ٴ او بن سٮ ه ٹ او ه ٵشب ؿڂ وڂ ١ ب ز ث و ڄ ډ ٵٺ ز ه جوش ډل ة ډ ى( ٽ $+44,# پ ى اٹٮ ز ا ى ٦ ا ى ډبو ه ډ ٽى 5 ټ ى ډبن ٵٮبڃ ٽب ى آډ ىبهش ٵشب ډل او ( ٵچ ٶ ٳ ا ه و ٦ ث ا ه ثب ا ز ٽ او بن ب ه ى سٮ هٽىى ى ډ ئ څ ز وځ ه شى سمبڇ ٵشب ب ثب ٳ ث ٥ ٳ ب و ب ب او بن ث ا ثٺب اك ب سٮچٸ ٹ ر آى سٶ ق ر ډ ځ و( د كب ١ ث ډ ا ىبى اوؼبڇ ا ز(ى بهشب آډ د ټ ډ ١ بر ا ب ػ ى ىا ٽ ټ ډ بئڄ ډ پ ر هب ا ى بهشب آډ د ث ػ ى آ ا ز ٽ ډ ه ا ڈ وڂب و ٦ اٹٮ زى ډبو ا ى اث ٦ ثب ا ه ډ ١ بر ثاو ڈ. ث ٥ ٽچ ډ ب ٽ ىن ٥ جٸ ى ځب اٹٮ ز ى ډبو ثو ډ م ى ٵ ا ى بىځ ؿڂ وڂ كڄ ډ پ ر آډ ٽ ىٽبن ا ز و ػ اوبن ى وش ؼ ا ه ا ز ٽ ؿ ٥ اٵ اى ث ډ ب او ث ا ه ى سج ڄ و( ا ځبن ٽچ 5 اٹٮ ز ى ډبو آډ د کبرؼىبض ارؼذ مؽبر داوؽگب محقك اردبیلی - کبرؼىبض ارؼذ مؽبر داوؽگب محقك اردبیلی 1 2

70 همذه اٹٮ زى ډبو ا ا ز ډجشى ث ٺڄ چ ڈ ى ځ ب ب ٥ ٶ ٽ ى آن ث اٹٮ ز ٹج ڃ ډ اڅ ز ىبهز اډ ى ز وبى ز سجب ٣ آن ب ثب وځ ډ ٵ ى سإٽ ډ ى( پ ى اٹٮ زى ډبو ځ 4-0$,# آډ ډىل ث ٵ ى ا ٵچ ٶ ػ ى ب ٵشب ا ز ٽ ث ب ه ىځ ىاو ٵشب ى ډبوڂ ان جب ز ىا $د ؿب پب س ػم ډلم,3.,#( ٳ ا چ اٹٮ ز ى ډبو و مبوب سٲ ز وبډ ٵٸ ا ؼبى ٵشب ډ االو ى ٵ ى ا ز ا ٵشب ٱ ډ االو او بن ډ ػت وب اكش ا ٦١ اة ا ډ ى $ ٶ آثبى,3.,#( ث و ځ ث ٵشب ب وب ب ځب ى ٵ ى س ا ز ٽ ا ى ػ ز ډ ب اى اٽبر وځ ه ى اوؼبڇ ډ ى ث ا ه ډٮى ٽ ا ٦١ اة اٵ ىځ اك ب ځىب ا ٵ ى و ب ث ا ه ث ػ ى ډ آ اوشوبة ډ ٽى سب ث ا ه چ ه ڈ ه ى ا ډ ب ٽى ا كمب ز ب ى ڂ ان ث ه ى( پ ى اٹٮ زى ډبو ث ا ٽمټ ث اٵ اى ا ؼبى سب ثش اوى ٵشب بن ا دب ٽىى اوشوبة ب ډىب ت ى ش ى وځ ىا ش ثب ى( ځ اه ا و اوشوبة ا ډ ٦ ف ٽ ى ډٮشٺ ا ز ډ ىڇ ډ اڃ وځ ه آو ٽ سٶپ اك ب مڄ ډ ٽىى ډ ثب ى م ٵشب ب او بن ا وب ا اوڂ ب ى و ډ ىاو $ځ.++-#( ى ټ وڂب ٽچ سئ اٹٮ زى ډبو ث ا ه ى ځب ا ش ا ز ٽ ٵشب ب او بن اوشوبة- ب ا ث ا ا ١ ب و ب ب شى( ا ه ٵشب ب ٵمى ث ش ا ډل ٻ ب اوڂ ب ى و ډ ځ و سب اډڄ اوڂ ب ث و ( ا ه ى ځب ى ىو ا ه ډ ٢ م ن ا ز ٽ ٵشب ډب ى ډبن ث ش ه س ډب ث ا ٽىش ڃ ػ بن د اډ ډبن و ه ىډبن ث ى ان ثو ا ا ه ػ بن ا ز ثىبث ا ه ډب ثب م ث ځ و ا ٵشب ٽى ڈ ى ز ث اوشوبة ث و ڈ ٽ و ب ب مبن ث ث ش ه ول ٵ و( ٥ جٸ ا ه ى ځب ٵشب و ى ډٺ ٦ ډبو ث ش ه س ث ا ا ١ ب و ب ب ا ز( ا ه س ډمپه ا ز ى اٹ ډاط وجب څ ث ش ه س آن ٵ ى ا ز( ث م ه ىڅ ڄ ب اٹٮ زى ډبو ٮ ىا ډ اػٮبن ا ب ٽى سب ٵشب ب ه ى ا ا ا ه ػىج ډ بث و ٹ ى ى ٽ آ ب ٵشب ٽ اٽى ن اوشوبة ٽ ى او ث و ب ب بن دب ن ډ ى و ا ه ٽ آ ب ث ه ا ش ب بن او ب ه ( 2211

71 ځ اٹٮ زى ډبو ا ى ى اډ س ث ز آډ بىځ ى ډ ث ٽب ځ ٵش ا ز( ډ ١ ا چ ا ه ا ز ٽ ڈ ډٮچمبن ڈ ىاو آډ ن ى بثى ٽ ډ ثب ډل ٦ ١ ب زثو ثب ( ىاو آډ ن ثب ثاوى ډ ٦ مئه و ٽ ٽب ٽ ىن ى ډ كٺ ٷ اډش بس ث ا آن ب ا ؼبى ډ ٽى ډ ثب ى ا ه ػ ز ك ٽز ٽى ٽ ا ث ه څلب ٧ و ب ب ا ب آوبن ا ث ٥ ٳ ب ى( اځ ا ه ا ٤ ا ه ى ډ ث وبډ آډ ا ؼبى وپى ىاو آډ ن ا ٥ ٸ ى ڂ ث ػ زػ ا ث ا ٵ و ب ب ا ب ه ى ه ا ى د ىاهز سب ى ډل ٤ ډ دب وڂ و ب ب آو ب ثب ( ىاو آډ ن ثب ا ٵ و ب ب بن ث ا ٦ بىځ س ه ډ ٦ مئه ى ه ه ى ىا ش ثب ى( اځ آو ب ډ ئچ بىځ ا ث ى ان ټ س ا ١ ب ٽىى و ب ب بن ى ه وا ش ثب ى ٽ ت ىاو ا ا ىو ب ډ ٦ چ ة ه ى هب ع ٽىى ؿ بى وو ا ى ځ ٵز ث سٮج ث ش ث ا بىځ س وو ا ى ٽ ى( ٽڈ- ٽب ب ث ش ه س اوشوبة ا ټ ىاو آډ سلز ٽىش ڃ ثب اځ ا ه و اىاډ د ا ٽى ث ى ان ا ث ا ٵ و ب ب ا ىاو آډ ثب بى ځ ٵش ه ا ( ځ سإٽ ىا ٽ اځ ډب او ٢ جب ٣ س ث ز ا) ى ډٶ ڇ ٽى و ا ) ثذ ڈ وز ى ا شجب ڈ( اٵ اى ٽ س ٻ سل ڄ ډ ٽىى ب ډٮشبىان كب ڄ ا شجب بر ډ ى ا ه ډبو او( ا ه اٵ اى ث ٥ ػ و بو ب ډ پ ر و ٶش ث ځش شى ث هډٮىب ٽ ث ب ا ىاو آډ ن ثب ا شٮاى ث ٽڈٽب ىؿب و ؾ س ث ا بىځ اوؼبڇ وم ى ى( سئ اوشوبة ث ى ان سج ه ػ ٹ سمى ا ا ىپ ډب ؿ ا ؿڂ و ٵشب ډ ٽى ڈ س ١ ق ډ ى ٽ ا ه ډ پ ر ؿ ا ؿڂ و ث ػ ى ډ آ ى ؿڂ و ا ٥ ٸ ټ ٽب آډ ډ ش ٻ ځ ډ س او ڈ آن ب ا كڄ ٽى ڈ( ى ډ بن پ ى ب ى ډبو ډوشچٴ اٹٮ ز ى ډبو ث ا ب پ ى ب ث ا ٽب ثب و ػ اوبن ى ډل ٤ ب آډ ىبهش ډ ى اٹٮ ز ى ډبو ث ډٶ ڇ ډ ئ څ ز سبٽ ډ ٽى ى ډ ب ب س ډ ه ا ث ٽ ىٽبن و ػ اوبن ٽمټ ٽى ډ ئ څ ز وځ ه ى ا ثذ و ا ا ه ٥ ٸ ث ٥ ډ ط س ث وځ بن ٽىش ڃ د ا ٽىى ؿ ا ٽ سلٺ ٺبر و بن ىاى او ٽ اٵ اى ډبو ث ش ه ٽب اوڂ ا ىو ٽ اك ب ٽىى ٽىش څ ث ډل ٤ وو ٵشب آو ب وم س او سٲ ى ډل ٤ ا ؼبى ٽى$ٽ ڈ 3++-#( 2211

72 ا ه پ ى ى ػ ز ٽمټ ث ٽ ىٽبن ث ا ث وبډ ډشٮ ٽ ىن ه ى بن ث ث وبډ ا ٽ وځ بن ا ث ش ه ا بهز ب ډبن ىاى ډ ى( ٳ اٹٮ ز ى ډبو ا ه ا ز ٽ ث بٵشه ټ ٵشب ٽب آډس ٽمټ ٽى( ډٮچڈ ډ س او ث ىاو آډ ن ثٶ مبو ٽ وزٽ ٽ ت ډ ٵٺ ز ى سل ڄ ث ا بن ډٶ ا ز ٳ ډ ى ى اٹٮ زى ډبو ډ ئ څ ز ك سب ا ز ٽ ىٽبن ث ٽمټ ډوشچٴ ډ ا ى ا ث ش سؼ ث ٽىى$د ر -, ث ان.3.,#( پ ا ډٶب ڈ م ى اٹٮ ز ى ډبو سبٽ ث ډ ئ څ ز ٵ ى ا ز ډ ئ څ ز ثش اوى سب ډ ى ٽمټ و ػ اوبن ٽ ىٽبن ث س ب ډ ب ٥ ٸ ا ٽ ا ه ى وځ. اډج 2++-#( ا ه پ ى ٥ ٽىش ڃ وځ بن ث ډ ط س ث ٥ ٸ ا ه ا ثذ و د ا ٽىى$ا ش ة ه ا ث ش ا وځ بن ٽ ث وبډ ا ث آو ب ٽ ىن ډشٮ ث وبډ ث ا ٽ ىٽبن ث ٽمټ ػ ز ى بهز ب ډبن ىاى ا ز( ٹز ډ وځ ٽ ىٻ ب ٵشب ٽ ث ا ك ٽز ى ا ه ډ اوشوبة ډ ٽى ث ول ډ ٦ چ ث ٽب ب وجب آډ اٹٮ ز ى ډبو ٽمټ ډ ٽى سب ٵ ى ا ٵشب ٽب آډس ث ډى وم و ډٮچڈ ى ان 33.,#(ث ٽ ت ٽ وز ٽ ثٶ مبو آډ ن ىاو ث ډ س او ځ ىى$ځ ډ ئ څ ز ك سب ٽى ٽمټ آو ب ث ا ز ډٶ ث ا بن سل ڄ ى ډ ٵٺ ز ډوشچٴ ډ ا ى ا ث ش سؼ ث ٽىى$د ر / ث ان.3.,#( ىڀ ثىب ا چ و ى ډبو ځ و ا ه ا ز ٽ او بن ٵشب ه ى ا اوشوبة ډ ٽى كش اك ب بر و ثب ا ىپ ث ٥ ډ شٺ ڈ اوشوبة وم و اډب ثب ڈ ث ا ث ىن ث ځ 0 او$اث څ ىڀ )#-++/ ٵٮبڅ ز ب ى پ ز ثن ډ ٽشبة ى ډو ب ى ڂ ى آډ ب ډٮچڈ ث ا ٽ ځ ىا ش ا ز ا ه وپش ا ث ػ ش ډ ٽى ٽ ؿ ا ث ث ى ان او بن ډ و ټ ٵشب ا ز ٵشب ى ځب ا ى ث وبډ ډ اى اځ كبڃ ٽىى. ا ١ بٵ وځ بن ث ا ٽ ٶ ش ٽ ټ ا ز ػ ز ا ه ث ث ب ث ب ث ى ٽ ا ه ثپى ٵپ ث ٽ ثب ځ و ا ا ٤ ٵٮچ ى ىډى ؾ ډ ه او وځ وا ٽ ٶ ز وځ ا ا سٺبء وم ى ث ؾ ځ ا ث اوؼبڇ آن ٽب وا ثىبث ا ه سب ډبو ٽ 1. Prout & Brown 1. Reality Therapy 2. stoebe & Rambow 3.Prout & Brown 4. Wubbolding 2311

73 ثبال س ٸ ډمپه ا ز ثب ا ىپ ث ا اكشمبڃ اډب ث اوؼبڇ ث اوڂ وش ى ن ا آن ٵ ا ځ ٵشه ى ػ ى وا( ثىبث ا ه ا ب و اوشوبة وٶ سإط ى ث وبډ ى ث ځ و ا ا ز ٽ ث ب اك ب ٽىى ى ؿڂ وڂ اػ ا ا ه ث وبډ ب ډ بز ىو ډ س اوى ك ٳ ث وى ا ٩ ب و ٽىى ا م ډ ڈس ا هٽ ډ اى ى ٽ ث آو ب آډ ډ ى ثب ثب ډى ٦ ٸ ث ڈه او ىا ش ثب ٮى ىڅ چ ا وا ٵب ا ٽ ثڂ ڈ وش ؼ اځ ىا ث ا بن ى ؿ ا ډ ٽى ٽب ا ه ؿ ا ٽ ثب ىا ش ٱجش ث اوؼبډ وو ا ڈ ىا ز.ثىبث ا ه ى ث وبډ ى ثب 0 و ب ځ ا ٽ ث ا شٺبى ا م او بن ب ث ا ا ١ ب آو ب ث اوڂ وش ډ و ډو ٹ ى ڈ ډٮچڈ ثب ثب ىاو آډ ن سجب ٣ ىا ش ثب ث ځ و ا ٽ ث ب ډ بز ىا ش ثب ى ډى ٦ ٸ د ز ى ا ثاوى ا ٥ ٸ ا ه د و ثش اوى ډ اى ى ا ث ى ان ثو ډاط ى وځ ٽى و ه ى بن ثاوى. سإط ځ ث ش سإط وڂ ا ز( ٮى وڂ ث وبډ ان ى ا و جز ث ډ ١ بن ٽ مبن ىاو آډ ن شى ث ا ه ا ب سٲ ډ ى ٽ ىاو آډ ى ه ء ٵشب وم ٽى ث ا ٦ ډٮچڈ ڈ ٵشب وم ٽى ثچپ ا ى ن ث ا ا ١ ب و ب ب ث اوڂ وش ډ ى( كبال اځ ثو ا ډ اى ى ا ه ة بى ث ثب ثب و ب ب ٽ ىٻ ٦ ى ( ث ٺ ځ اځ ډب ه ا بن ا ه ش ڈ ٽ ىاو آډ ن اٹاډبس ١ ث ا بىځ اوؼبڇ ى ى ثب ډ ا ؼبى ٽى ڈ ٽ ى آو ب ډٮچمبن ىاو آډ ن $و اڅ ه ٽب ىب بن# ى بثى ٽ ى ر س ث ش اډش بر ث ش ث آو ب سٮچٸ ه ا ځ ٵز( ٽب ى ډ ث ا آو ب ثب ٵ و ب ب ػب بن ا ث ځ و ا ډ ب ى ٽ اىاډاىن س بن ا ىا ش ثب ( ځ و ث ٹمى ځ اڅ ه ػ ډٮچمبن و ڈ ىب ى ث چ آډ هشه ډٶ ڇ وش ؼ ډى ٦ ٺ ٽ اوٮ ٦ بٳ د ى ب ى اوشوبة سئ ډٶب ڈ آډ ث ىو( بىځ و ث ٵشب ث دب ن ى 2$++-# پ ى )#-++/ ٽى ډ س ڄ ا وځ ٹب $اث څ ىڀ اډج ا ش ة ا شٺبى ث اٹٮ ز ى ش آن ا ى ډبو پ ى ب ډ ى س او ډ ٽ ا ز انى ډبو ب ا ه ى آ ( ث ك بة ډ ٽ پ ى ب ډبوى ا ز د ى بى ډ ٵ ٢ ب ث ج ى ث ا ډوشچٶ و ز ب آن ى ٽ ډوشچٴ ډ بئڄ ډ ى آډ ن ىاو ه ث ث ش س ػ ثب اػشمب آډ ث ا ڃ اٹٮ زى ډبو 2312

74 ثلض ب ٽ ر ډ ځ ى( سلٺ ٺبر و بن ډ ى ى ٽ ا ه ػچ بر ډ س او ث ٽ ىٽبن اك ب سٮچٸ ثجو $ثبڅپ, ى ا 2++-#( مى ه ى اٹٮ زى ډبو ب او ٢ جب ٣ آډ ث ا ٽمټ ث ډٮچمبن ى اى ٽ آډ ىاى ډ ى $د ر ث ان.3.,#( ځ ا ٩ ب ډ ىا ٽ وٺ ډٮچڈ ى او ٢ جب ٣ ثب ٽمټ ىائم ث ىاو آډ ن ث ا اوشوبة ٵشب ب ث ش - ثب $ ار,++-#( ځ ث ا ه ثب ا ز ٽ ډب وم س او ڈ ىاو آډ ا ٽ ٽب ى ډ ث ا ١ ب زثو و ز سلز ٵ ب ٹ ى ڈ( ى ځب ا ا ه ا ز ٽ ډب وم ه ا ڈ ث او ٢ جب ٣ س ث ز وشڂ او ډش ڄ ڈ ٽ ى آن ث ا ٥ ب ز ىاو آډ ن ا ٹ او ه سإٽ ا ز ٽمش ث سٻ آډ ١ ب زثو س س ػ ډ ى( ٥ جٸ بٵش ب ځ ىاو آډ ن ى ډ سٶبس ثب هب ع ا ډ وو اځ ا ٤ ډل ٤ ث ځ و ا ثب ٽ آو ب ځ ى ثب ى ٮ ه ا ى ٽ ى اڃ ا ه و ب بن ا ٵ ٽىى ا ا ه ث ش ه س ػ آو ب ث - ػب ډ اى ى س ډٮچڈ ډٮ ٦ ٳ ث ٱ ا ه ا ث ى ث ش ا آوپ ډبو بن ا ٳ ىاو ٽىى ٳ ػ زػ ٱ ا ه ا ى ٽ ى( سئ اوشوبة اى ب ىا ٽ آو ى ىو ب ى ن ىاو آډ ډ ځ $ و آو ى ىو ب ث و م ډ - ى # ډى إ سمبڇ ٵشب ب ا ز( سئ اوشوبة ث ا ه وپش سإٽ ىا ٽ ث ىڅ ڄ ث س ػ ډب ث س - ب ډاط ىاو آډ ن س م ڈ ډ ځ و ى ٽ ب ٽب وپىى ا ٽ ب ډب ث ځ و ا شى ٽ آو ب ا ا ١ ب وم ٽىى( ٽ ڈ 3$++-# ى ډ ٦ بڅٮ ا ٽ ث ډ ئ څ زد ىاو آډ ن پ ا ډ ٽ ػى ث ىاى ث اوؼبڇ ا ه وش ؼ ٽ اٹٮ ز ى ډبو ثب ض اٵ ا ډ ئ څ ز د روٶ ٽىش ڃ ى و ى ىاو آډ ن ډ ځ ىى. 1. Balkis & Duru 2. Howatt 2313

75 ٽشپ ىڀ مپب ان $+44,# ث وٺڄ ا ډ 22$.,# ى د ب ه ى وش ؼ ځ ٵشى ٽ اٹٮ زى ډبو ث اٵ ا ډ ئ څ زد اط ثو ا ز ث ا و بهشه ډ آډ ځب ان ٽ ب ى ډاط ا ز( ى د ٽ ٵ بى 34$.,# ثب ى ان ث اط ثو آډ ډ ئ څ زد ث اٹٮ ز ى ډبو ځ ث ٽب ثل ان ز ىاو آډ ن ىهش اوؼبڇ ىاى ا ز وشب غ و بن ىاىو ٽ ا ه ى ٽب ثل ان ز و ػ اوبن ىهش ځ آ ډب ى ډٺب ثب ځ ٽىش ڃ ث ش ا ز( ى ډ ٦ بڅٮ ا ٽ س ٤ ډ $+4.,# ى ډ سإط آډ ډ ئ څ زد ث ځ ث روٶ و ػ اوبن د ډٺ ٦ ډش ٦ ر ځ ٵز وشب غ كبٽ ا اٵ ا روٶ و ػ اوبن ځ آ ډب و جز ث ځ ٽىش ڃ ث ى( سلٺ ٺبر ىاهچ هب ػ اوؼبڇ ځ ٵش ى ډ ى اٹٮ زى ډبو كبٽ ا آن شى ٽ ډ ب آډ ا ه ى ډبو ى ځ ش ٮ ا ك ب ډوشچٴ ډبوى 5 اٵ ا ډز م ډ $ جبى بن 30.,# اٵ ا روٶ $ډ اى 31.,# ه ىدى ه ىس م ڈځ $څ و /++-# مى ه ٽب ثل ان ز $ٽ وش ډ / 3.,# ٽب ا ٦١ اة $ ٶ آثبى مپب ان.3.,# ٽب ا ش بى ث ا ىش وز $ٽ ڈ 3++-# ډاط ډ ثب ( ى ډ ى ث ٽب ځ ٹٮ زى ډبو ى ډ ب ډ س ان ث د ب آو بن $/44,# ډ ٦ بڅٮبر ٽ ىڂ س $,44,# چ بڇ ځ 441$,# ا ب ٽ ى( ى سمبډ د ب د ڂ ان ځ ٽ ى او ٽ پ ى اٹٮ ز ى ډبو ى ډ ب اط ار ډظجش ى ٵشب ىاو آډ ن و ٵ ٢ ب ب ٽچ ډ ب ىا ش ا ز( 2314

76 تیج گیزی ډ ب ډجشى ث اٹٮ زى ډبو ى آډ د ٥ بڃ ب اه ډ س ػ بى ٹ ځ ٵش ا ز( ث ا ب آو ډ ٦ ف ٵچ ٶ ٳ ا ه و ٦ ث ا ه ثب ا ز ٽ او بن ب ه ى سٮ هٽىى ى ډ ئ څ ز وځ ه شى سمبڇ ٵشب ب ثب ٳ ث ٥ ٳ ب و ب ب او بن ث ا ثٺب اك ب سٮچٸ ٹ ر آى سٶ ق ر ډ ځ و( سئ ځ ب ډاط س ا ػ ز ث ٥ ٳ ٽ ىن و ب ب ىاو آډ ن ى ش بث آو ب ث ا اٵ بن ث پچ ٽ ى ا ه ٵ ا ى آ ج ث ى ڂ ان ا و ى ث آوبن آډ ډ ى ( ځ ى ډبو ه ى ا ث ى ان ټ ٵ ا ى آډ و ٵب ى ډبو ى و ډ ځ ى( ډ ب ث ش ه ث ا ٽ ىٽبن ى ډ اػ ثب و ب ب بن ا ز( ا ى ځب اٹٮ زى ډبو ډ ب ٽ ىن ثو ډ م ى ٵ ا ى بىځ ؿڂ وڂ كڄ ډ پ ر آډ ٽ ىٽبن ا ز و ػ اوبن ى وش ؼ ا ه ا ز ٽ ؿ ٥ اٵ اى ث ډ ب او ث ا ه ى سج ڄ و( 2315

77 ه اتغ,) دىب چ اډ ٶ آثبى جاهلل اكٺ ٹ ( 33$.,#( اط ثو اٹٮ زى ډبو ځ ث وڂ و جز ث ڂب ى ىاو آډ ن د اڃ ډش ٦ ٵ چىبډ چم )د او ىب ىاو ڂب سج / 1$,#( د ؿب پب.و ا ($, 3.,#. و ب ان ى ډبو ($ ډش ػڈ ل ډلم #( س ان :اوش ب ار. دىش ؾ دڄ( 31$.,#( اوڂ ى سٮچ ڈ س ث ز( $ډش ػڈ ډ وب آ ا #( س ان :و چڈ. (- (. ٶ آثبى جاهلل ىال چ د بن وؼم ( $/3.,#( سإط اٹٮ زى ډبو ث آډ ن و ػ ان ىهش ىاو د ى ان ىب 0$-# /.),- ٽب ا ٦١ اة ىاو - (/ 0) و پجوز اڅ بڇ جهائ ډلم ٮ ك ه آثبى ك ه($- 4.,#(اط ثو اٹٮ زى ډبو ځ ث اٵ ا اوڂ سل چ ٽب ا مبڅپب سل چ ىاو آډ ن د ب او ىب ثبڅ ى ډ ب. $-# /4) ) 3, 1) ډ ڂ ډى ك ه آثبى ك ه وؼبر كم $.4.,#( اط ثو اٹٮ زى ډبو ځ ث جټ ب ز ىاو آډ ن ى ډش ٦ شبن ډ د ب او ىب ثبڅ ى ډ ب / $,# /0,)0.,( بكج چ ( $,4.,#( و اوشوبة اٹٮ زى ډبو 2$-#( 2 بكج چ ( $,4.,#( و ٦ اوشوبة اٹٮ زى ډبو $,#( 2 بكج چ ( $,4.,#( و اوشوبة اٹٮ زى ډبو $/#( 2 (2 (3 (4 10- Balkis.M, Duru, E. (2007). The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guidance.educational Sciences: Theory & Practice, 7, Howatt,W,A (2001). The Evolution of Reality Therapy to Choice Theory. International Journal of Reality Therapy VolXXV,Number Stoebe. J., Rambow. A., (2007) Perfectionism in adolescent school students: Relations with motivation, achievement, and well-being, Personality and Individual Differences

78 تحلیل هحت ای کتاب ػل م تجزتی پای ؽؾن تزاعاط هف م خاللیت ضزیة درگیزی یلیام ر هی ؽاخص تؼیی خ ا ایی گا ی گ ف گ 1. امیر فالحی کبرؼىبظی عل م تربیتی آم زگبر دبعتبن طبلقبوی ؼ رظتبن دلفبن ز را زارعی کبرؼىبظی ارؼذ راوؽىبظی رزغ چکیذ به ډ چ بڇ سپى ټ ث ا ب اثشا ڈ دب سؼ ث چ ڇ ٽشبة ډلش ا سلچ ڄ ث كب ١ د ځبو ىڀ سلچ ڄ ډٶ ډ د ىاهش ا ز(د ٽ ٶ ث سلچ ڄ ډلش ا اوؼبڇ وم و بډڄ ٽشبة چ ڇ آډب ػبډٮ ث اث آډب وم و ٽ ث ى اثشا ڈ دب سؼ ث ا ز(وشب غ ىاى ٽ و بن ډلش ا سلچ ڄ ا كب ڄ ٽشبة چ ڇ سؼ ث ى ډ ى س ب ډشه االر ىاو آډ ن ا ث ٥ ٵٮبڃ ثب ه ى ى ځ ٽ ى ا ز ډ ى ٵٮبڅ ز ه ٹبو ىاو آډ ن ا ٵ ا ڈ آ ا ز( ا څلب ٧ ٦ ق ه اوب ثبالس ا ٦ ق ى ى ٻ ٵ ڈ ىاو ٵ ااو ډ بن ى ډٮى سٶبر ٽ ډ ب ډٶ ډ سلچ ڄ ى مى ه ( ا ز اثشا ڈ دب آډ ن ډ ب ٵ ااو ډ اوش ب ػ ى ىا( اضگبى الید 5 سلچ ڄ ډلش ا چ ڇ سؼ ث چ بڇ ډ ځبو ىڀ ه ٹ ز 2317

79 همذه : سلچ ڄ ډلش ا ٵه د ى ا څ اكشمبالٽم ى ډلش ا ث ډى ٦ سٶ آن ا ز(سٶپ ثى بى سلچ ڄ ډلش ا جب ر ا ز ا ٹ ىاىن اػ ا ټ ډشه$ٽچمبر'ػم ر'دب اځ اٵ ب((((#ث ا ب اك ب ٽ اوشوبة ډ و( ثب ډٮشٺ ا ز ٽ سلچ ڄ ډلش ا جب ر ا ز ا سلچ ڄ چم ػبډ ىٹ ٸ ډى ڈ د بڇ ب سجب ٥ (سپى ټ ب سلچ ڄ ډلش ا 5,)سلچ ڄ ډٶ ډ - _سپى ټ ١ ت ى ځ چ بڇ ډ._ به سٮ ه ه اوب ځبو ىڀ $اكم بن.4.,#( ډه ث ا سلچ ڄ ډٶ ډ ډلش ا ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ اثشا ډٶ ڇ ه ٹ ز ا اوشوبة ٽ ى اڇ ه ٹ ز س اوب ډ پى ب س اوب ٶ ث ٵ ا ؿ ب ؿ ة ا شبوا ب مچ ' ٲچ ك ٵ ا اػشمب ا ى ث ډ ڂ ى( ه ٹ ز ڈ ى ٻ د اڅڂ ب ٹجچ ڈ س پ ڄ اثا اڅڂ ب ػ ى ك ب ډوشچٴ ا بډڄ ډ ى $ ب #02,.31 ( ث ا ث ػ ى آن سٮچ ڈ س ث ش ه ٷ ثب ث ب ډ بئڄ اډڄ م ا ػمچ ا اٳ ث وبډ ب ب كبٽڈ ث سٮچ ڈ س ث ز ډلش ا ب آډ ا ٤ ه بر ډ ئ الن ډؼ بن سٮچ ڈ س ث ز ١ ٮ ز او بىځ وځبن ول سجب ٣ ثب آوبن ثب آځب ٽبډڄ وڂب و اٵپى(ى ػ بن ٽى و ىاو آډ ن ډب ثب ث ٥ ٵ ا ى ث ىاو ب وڂ ب ډ ب س ب ډؼ و ٽ و سى ب ثش اوى ه ى اثب سٲ ار شبثبن ػبډٮ ث مب ىڀ ب و ثچپ ث ى ان س څ ٽىىځبن ىاو و ه ڈ ډاط س ى ا ؼبى سل الر سٲ ار ىا ش ثب ى $ك ى 31.,#( پ ا ډ مش ه ا پب ب ا ؼبى ا ب ه ٷ ى ىو ب اٹٮ ځىؼبون آو ب ى ډلش ا ٽشت ى ا ز ث ٥ ٽ ډ س ان ځٶز 5 ىاو آډ ن ث ش ا ٥ ٸ ډلش ا ٽشبة ى ثب اٵپب ٺب ځ وب ځ ن چم ث ا ډ بئڄ ډوشچٴ آ ىب ډ و ه ى ا ث ا وځ ى ػبډٮ آډبى ډ پىى(ا آوؼب پ ٽشبة چ ڇ سؼ ث پ ا ډ مش ه ٽشبث ب ى ډل ة ډ ى ى و بڇ آډ وځ ډ ػب ڂب ثب ىا ث 2311

80 ا ه جت ١ ا ز ٽ ډلش ا آډ آن ثڂ و ا ثب ٽ اٵ اى ثش اوى ډ ٹٮ ز ب وب آ ىب ا سؼ سلچ ڄ ٽىى ؿىبن آډ ثج ى ٽ ػ شؼ ځ ثب ى ا كڄ ب ػ ث ا ډ بئڄ ث بثى $اكم +4.,#( سٮ ه ١ ت ى ځ چ بڇ ډ 5 ټ ٽم ى سلچ ڄ ډلش ا ز ٽ ث س ٴ ى ډى ڈ ډلش ا آ پب ډ ٦ بڅت ى د ىاهش ا ز( ٳ ا ه سٮ ه ډ ان ى ځ ىاو آډ ن ثب ډلش ا ٽشبة ث ٥ ٵٮبڃ ا ز ٽ بډڄ 5 اڅٴ_ بث ډشه ة_ بث س ب ا پبڃ ع_ بث ااالر $ٹ هبىډ )#,.4/ به ه اوب ځبو ىڀ ٵ ٿ 5 ا ه به س ٤ اث ر ځبو ىڀ ٵ ٿ ى بڃ ٳ بث سٮ ه ثب, 40, ٦ ق ه اوب ډ ٦ بڅت ى ث ا ب ٽ ب آډ م ٥ اك ځ ى ( ٳ ا چ ا ه به بث سٮ ه ٦ ق ٽ ډ ٦ بڅت ٽشبث ب ى ا ز(ث ا ه اڃ دب ن ډ ى ٽ ډ ٦ بڅت ډىب ت ٽاڇ دب سل چ آډ د م ا ز( ا ه به ث ا ب ى بډڄ ثبو ٮى ٥ ڃ ػمچ ٥ ڃ ٽچم ډلب ج ډ ى ى ا ه به ٽچم ب ى شى ٽ ث ا ؼب ىا $ٵ ٢ ڄ اڅ ډچپ +4.,#( ه ٹ ز ټ ځ ډ ٦ چ ة او بو ا ز ٽ ډ ثب ث ا آډ ب د آن ػ ز و بن ى ى(آډ ه ٹ ز ب س ث ز سٶپ ه ٷ ث ى ان پ ا ٵ ب ا ب ىبهش سٮچ ڈ س ث ز م ا كمب ز م ډ ث ه ث ى ا ز $ډى ٦ ٺ + 3.,#. وش ؼ ډٺبڅ سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة چ ڇ سؼ ث بڃ ىڇ ا ىمب ث ا ب اډڄ ه ٹ ز ځ چٶ ٽ س ٤ 4,+ څ چ م چ ١ ب ب ى بڃ,4., ائ ا ز ث ف ډ جب 5 ى وڂب ث چ ڇ سؼ ث دب ىڇ ا ىمب ډ ب ډ ى ٽ ا ډؼم 3 -.,اك ٽ ځ اك ث كبٵ ى ا ٮى. 13*0 " اك ث سٶپ مڂ ا ٮى,+* 3 -" 4- اك ث سٶپ اځ ا ٮى.2- اك ث سٶپ بث ٮى 3-*," اهش ب بٵش ا ز(ثىبث ا ه ا ه ٽشبة ٽمش ډ س او ا ٤,2 "-*,3 ا ث ا ث ه ٹ ز ٵ ا ڈ ومب ( 2311

81 وش ؼ ډٺبڅ بث ىؼ ه اوب ٽشبة چ ڇ دب ڇ اثشا ث ا ب دىغ ٵ ډ ڃ ٵ ا ځبو ىڀ ٵچ الٵ چه ٽچ ٽ س ٤ ډى ډچپ ٴ اڅ ٵ ٢ ڄ اڅ ى بڃ 34., ائ ا ز ث ف ا ز 5 ا څلب ٧ سٮاى ٽچمبر ى $ ؼب ث ش #ى ډش ن ټ ٽچم ا اوشوبة ډ ٦ بثٸ به ځبو ىڀ ٵ ٿ ډ ٦ بڅت ث س س ت ى ثو ب اثشا ٤ اوش ب ى بى ى ث ى ا ز(ث جب ر ى ڂ ا ڄ بى ث ى و سى ب ب ز و ثچپ ث پ ډ ٦ بڅت سب كى ا ى ث بى سى ڈ او ( ډ ئچ ډب ى ا ه ډٺبڅ سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ اثشا ث ډجىب ډٶ ڇ ه ٹ ز ٦ ق ه اوب ځبو ىڀ ٵ ٿ سٮ ه ١ ت ى ځ چ بڇ ډ ثب ( ر ػ تحمیك د ٽ ٶ 5 د ٽ ٶ ډى ڈ ث ا س ٴ اػ ا ا ٤ ځ ب ىب د ب او ربو ا رز ٽر ٹبثرڄ سج ڄ ث ٽم ز و شى(ث جب س ى ڂ د ٽ ٶ 'ػم آ سلچ ڄ سٶ ىاى ب ى ا ز ځ ور ا ز(ث ډى ى ٻ م ٸ ډٶب ڈ د ب ٽ ث ىڅ ڄ ػ ى بډڄ او بو ى آو ب د ځ ربى ىور(ا ه د ٽ ډجشى ث ٵچ ٶ دب ىبهش ث ى كب ڂب ٥ ج ٮ ه ى ثرب اٵ اىاٹٮ $ور ى ډلر ٤ سؼ ثر # ىرب اٵ اى سلز ٽىش ڃ اوؼبڇ ډ ى د ٽ ٶ وبډ ډ ى$هى ٶ و 34.,#( د ب ٽ ٶ بډڄ ب ډ و ٽ ث ا ډ ٦ بڅٮر د ر رب ى رپڄ ٥ ج ٮر ه ى ربن ثرب ځ ٵشر ډ و د ڂ ؾ ٵ ١ ا ٹجڄ سٮ ه ا ى ډ ى ډ ١ ډ ډ ٦ بڅٮ ى ى ز ورا( ى ا ىڂ ور د ب ٳ د ڂ ث»ٽ ٶ ز د «ډ ډ ٦ بڅٮ ا ز و ٽم ز( ا ٽ ٶ ز ث ؿر ؿڂ ور ؿر ډبن ٽؼب ؿٺ ؿ ډٺ ((( ډ ث ٣ ډ ى( ثىبث ا ه د ب ٽ ٶ ث ډٮبو ډٶب ڈ سٮب ٴ ډربر ا شٮب ار س ١ لبر ځ ب ؿ ب ډ ١ ب ډ ډ ٦ بڅٮ ډ د ىا و $ومب - 3.,#( 2311

82 سلچ ڄ ډلش ا ٽ ٶ ى ػب ث ٽب ډ ٽ سلچ ڄ ٽم ث ډلى ز ډ (ثىبث ا ه سلچ ڄ ډلش ا ٽ ٶر ا ډ ش ان س لٺ ٺ ث ا سٶ ى ډ لش ا ىاى ب ډشىر ا ٥ رٸ ٵ آ ىر ب ٥ جٺر ثىر و ر ب ڇ ډىر ٽثى سڈ ب ٥ اك اڅڂ ب ىبهش ا ز $ا مبن و بى + 4.,#( ب سلچ ڄ ډلش ا سٮ ه ١ ت ى ځ چ بڇ ډ چ بڇ ډ سلچ ڄ ٽم ا ى سلچ ڄ ډلش ا ث ٽب ث ى( ى ا ه ث س ٴ ى ډى ڈ ډلشر ا آ پب ډ ٦ بڅت ى آ ډب ڂب د ىاهز( ٳ چ بڇ ډ دب ن ث ا ه ااڃ ا ز ٽر آ رب ٽشربة ډلش ا ډ و ىاو آډ ن ا ث ٥ ٵٮبڃ ثب آډ بىځ ى ځ ډ ٽى مى ه ډلش ا ى ا ث ٹ مز 5 ډشه ى س ب ٽشبة ااالر سٺ ڈ ډ ٽى( ا ه بث ا بډڄ ىرب ه ر ف ر س ب د ځٶشب ب ډٺډ وم ىاو( ډشه ى ىا +, ډٺ څ س ب / ډٺ څ ااالر و ر ىا / ډٺ څر شى( سلچ ڄ ځ ثب ا ټ ډشٲ ب ا ث ى سٮ ٴ ٽى ا ى ڂ به رب ٽر ا ٥ ربر ډلش ا ث ا ب آن ى ډٺ څ ٹ ډ ځ و سٮ ٴ ٽى( ډٺ څ ب ث ر ٹ رمز ٵٮ ربڃ ٱ ٵٮ ربڃ هىظر سٺ ر ڈ ډ و( ى ٥ جٺبر ٱ ٵٮ بڃ ىاو آډ ن ډ ٲ ڃ ٵٮبڅ ز ب چم ث ډٮىب اٹٮر ومر ثب رى( ى ډٺ څر رب ٵٮ بڃ ىاو آډ ن ثب ٵٮبڅ ز ب بىځ آډ ى ځ شى( ډٺ څ ب هىظ ډٺ څ رب رشى ٽر وٺر ډ م ى بث سلچ ڄ ډلش ا ا ٶب وم ٽىى( ډ س ان ى بث ا آو ب ٳ و ٽ ى. اڅٴ( بث ډ هش ػم ر ب ډلش ا ډ و ا ډ ٦ بڅٮ ٽ ى ٽاڇ ا ى پ ا ډٺ الر ٹ ډ ى ڈ:,( ث بن كٺ ٺز 5 ث بن بى ډٶ ١ بر ب ډ ب اس ٽ ث چ ٵ ى ى ڂ ٱ ا ىاو آډ اوؼربڇ د ٵشر ا ز 5 آة ى ىډب ++, ى ػ ث ػ ډ آ. 2321

83 2322 )- نب ث ق بشو ب ڃ ا چٽ 5#ب ڈ مٮس$ را و ئا ٤ س نبځى و ةبشٽ بث ٣بجس ا ه ث رب١ ٶډ رب ١ ډ 5ٴچشوډ ب ه ش ث پمٽ نا س بڂش ى ى ه ا ځ ى مو ه ا ز ا ى ره رٽ ىب ڂو. اى ). ب چمػ 5ٴ بٮس ا ث ٴ س ق س ټ ا ب ف ٦ ا ى آ.ى )/ سلااا هشډ ى آ ن بد ب نآ چ بٵ ث چ ث ٴڅ ډ ىاى.ز ا )0 سلااا ةبؼ ا ىٽ بس ډآ واى ب ن بد ىاى رب١ ٶډ لابث ؼس ڄ چلس.ىٽ )1 واى ش ا ه نا ډآ ى ؼ بشو ى ه ز ى وا وى آ نب ث.ىىٽ )2 واى نا ډآ بډ آ ڇبؼوا ىاى ڄ بك غ بشو ڄ چلس )ىىٽ ب پى ا ڄئب ډ نا ى ڄك.ىىٽ )3 سلاا ئ ن بد ب وآ هشډ ډب و ز ا تچػ ا ث ػ س واى نا ډآ ئا.ى )4 واى نا ډآ ب س ب ڄكا ډ ڇبؼوا ټ بډ آ ى ډ ك ډ ا ٹ ) ى ٥ س مػ چٽ ؾ ڇاٽ ب څ ٺډ ٷ ٵ ؼىڂو ه ا بػ څ ٺډ.ى ځ رلااا ),+ ٣ ث ډ وبٮډ 5نب ث ب ا ځ ٷ ٵ ا ا ځ, څا ػ / ب څ ٺډ ٱ ڃب ٮٵ ب څ ٺډ 0 څا ػ 3 ب څ ٺډ ڃب ٮٵ ب ا ځ 4 ػ,+ ظىه ب څ ٺډ.ىش ىډ ت ١ ج بلډ ځ ډآ واى بث هشډ ب ؼى ق٦ر زر څبٮٵ ر ځا ٵ نا رس رډ هر ا ڃ رډ ٵ ىبٶش ا ت ١ 5ى ٽ ځ ډآ واى بث 6هشډ مؼډ ب څ ٺډ ڃب ٮٵ ڈ ٺس ث مؼډ ب څ ٺډ ٱ ڃب ٮٵ ت ١ ځ ډآ واى بث ا شلډ ى ز ا ڂوب ث نا ډ ڃب ٮٵ نى ث )ز ا شلډ ډاى ه ا ى هپمډ ز ا ٶ څا ث ز ب و ) بث بډا و ڇب چ ټ ةبشٽ وبډ ڃبرٮٵ زر ا ت ر١ رٽ هبر ځ نآ ه ث +*/ بس,*0 ت ١ ) بث ځ شمٽ )*/ ڂوب ث هر ا رشپو زر ا رٽ ةبرشٽ ٤رٺٵ رث رئا رب ٥ا مچ ىى د نا ځا ٵ ا ه بس ٨ٶك ڃبجوى نى ٽ تڅب٦ډ رمچ ت ر١ )ىر بث ر ځ

84 2323 سلابث,*0 ڂوب بمو ثبشٽ ز ا ى ډ چمػ س ب ڃاا ډآ واى ر ا ه رډ برس رث ر ؼس ڄ چلس شهاى د ز څبٮٵ ه ىؿ )ىى ذث ب ةبشٽ رب١ ٶډ رب ٥ا مچ ٵبٽ ب شها نا رډآ واى ا ٹ ى ى مو پچث ٤ٺٵ ب وآ ى ا ه بس و ځ ش څبٮٵ ڇبؼوا )ى ى و ڇب چ ه ا ب ةبشٽ و ر ڃبٮٵ ٱ ئا ز ا ا ز څبٮٵ ىب جچ٥ رث ربر ٥ا ٵبرٽ ٤ ا ر نا ر ځا ٵ رػ س )ى مو ا شلډ ډبو ث بث و ځ كا ٥ رئا و ر رٽ رواى نا رډآ زجر و رث ځىبر شو ڂوا ث ډ ٳب شٽا د ڄم ولاب ٮٵ نبوآ ڈ ا ٵ /-)ى ب )ة ثب ا ب س ڃبپ ا ا ث ثب ا ب س بث ت س س ڄم :ى (, ى ڄپ ر ٵىب س ةبوشوا. بمو (- ڇاٽ ه ا ب س ڄ چلس ى ٽ پ ب څ ٺډ بػ : ى a ب س ب وآ ا ث ق س به ١ ډ ىبٶش ا.ز ا b ب س ډآ واى ى ا ه بث ىبٶش ا رب ١ ډ ىاى ز څبٮٵ ب بډ آ ڇبؼوا. ى ب سc ا ث ق س مػ آ ڄ ب ټ بډ آ ى آ.ز ا سd ڇاٽؾ ب څ ٺډ ٷ ٵ.ؼىڂو وبځ ب ؿ ب څ ٺډ ٷ ٵ a څ ٺډ ڃبٮٵ ٱ b څ ٺډ ڃب ٮٵ ىامچٹ )ى c ب څ ٺډ وd ظىه ب څ ٺډ )ىش ا ث ت ١ ج بلډ ځ ب څ ٺډ ڃبٮٵ ث ب څ ٺډ ٱ ڃبٮٵ وث :و ب څ ٺډ ڃبٮٵ ڈ ٺس ث ٱ ڃبٮٵ ت ١ 6 ځ ډآ واى بث س ثب ا#ع رلااا

85 2324 ا ث ثب ا رلااا ت س س ڄم :ى ), ى ڃا ر ٵىب س ى ڄ ٵ ةبشٽ ةبوشوا. بمو )- ټ رلااا ثبوشوا پ ب څ ٺډ بػ. ى a څاا ن بد نآ ٥ ڈ ٺش ډ نا س ةبشٽ.زٵب څاا b ن بد نآ ٣ ث ډ ڄٺو ٴ بٮس.ز ا c څاا ا ث ن بد نآ بث ډآ واى ى ه ب شه ډآ ػ ؼ شو ځ ى ډ ڄ بر ډ ػ ىبٶش ا.ىٽ d څاا نآ ش ا ه ډآ واى به چئ ډ ڄك.ىٽ ىث ٺج٥ ٷ ٵ a ب څ ٺډ b ډ ب څ ٺډ ڃبٮٵ ٱ c ب څ ٺډ d ډ ب څ ٺډ ڃبٮٵ ىامچٹ )و ا ث ت ١ ه ٮس ځ ډآ واى بث رلااا و ڇ لا ز ا ب څ ٺډ ڃب ٮٵ ث بر رڅ ٺډ ڃبر ٮٵ ٱ ڈ ٺس 5وى ځ مؼډ ب څ ٺډ ڃب ٮٵ ڈ ٺس ث ڃب ٮٵ ٱ ت ١ 6 ځ ډآ واى بث رلااا ز ب و ٮث ت ١ پى ا هب ځ ډآ واى بث ا شلډ هشډ$ ب س #ب د ور ډ ر ى ځ ٶس غ بشو ا ٵ ت ١ ) ځ واى ډآ بث ا شلډ ى ز ا نب و ى ى نا ډ ڃب ٮٵ نى ث ا رشلډ )ز ا ډاى ى ز ى ډآ هپمډ ز ا ٶ څا ز ب و ث بث بډا و ڇب چ وبرډ ټر ةبرشٽ ڃب ٮٵ ز ا ت ١ هب ځ نآ ه ث +*/,*0بس بث 5 +*/ ت ١ ځ.,*0 ت ١ ځ شمٽ +*/ ڂوب ث ه ا ز ا ةبشٽ ٤ٺٵ رث رئا ربر ٥ا رمچ رډ ىى رد نا ر ځا ٵ ا ه بس ٨ٶك ڃبجوى نى ٽ تڅب٦ډ مچ ئا ه ىؿ )ى بث ثبشٽ ډ بر ةبرشٽ ر د ٱ رث ة لډ ى نآ ډآ واى ؾ و ځ ٺو څب ٮٵ ډا ځىب )ى او ا هر ا رث نا ى ټ ڈش پوبث ش ڂو ا م ٨ٶك د ا ڂو وبڂ بث تڅب٦ډ.ز ا

86 ١ ت ى ځ ث ځش ا 0*, ث بوڂ ٽشبث ا ز ٽ ى ډ ػمچ س ب اڃ ا ىاو آډ ډ ه ا ر سب ث و سؼ سلچ ڄ اوؼبڇ ى ث ٵٮبڅ ز ثذ ىا ى( ؿى ه ٽشبة ب ډٶ ١ بر ا ٥ بر چم ٽربٵ ا ى اهش ب ٵ اځ ان ٹ وم ى ى ثچپ ا ىاو آډ ن ډ ه ا ى سب ث ځ ور ا ٵٮربڅ ش ا اوؼربڇ ى ىر( ا و ر چ بڇ ډ ا ه ٽشبة ب و ث ر ٱ ٵٮ بڃ ائ او ؿ ا ٽ ٵٮبڅ ز بى ډ ٥ چجر( ى كربڅ ٽر ثر ا ٥ بر ٽبٵ ا ٤ ٵ اځ س ػ وم ى( ثىبث ا ه ث ٺ چ بڇ ډ ٽشبث ډىب ت ثر ر ر ٵٮ ربڃ ائ ا ز ٽ به ى ځ ىاو آډ ثب ډلش ا آن ٽشبة ث ٿس ا /*+ ٽ ؿټس ا 0*, ثب ر( ثر جب ر ى ڂ ٽشبث ٽ ث ر ٵٮ بڃ ائ ډ ى ثب كراٹڄ +." كراٽظ +2" ډ ٦ بڅرت ډ ١ ر بر چم ا ائ ى ( ى ٱ ا ه ر ډلش ا ٽشبة ٱ ٵٮ ربڃ ه ا ر ثر ى( ى وش ؼر ډلشر ا ث وبډر ى ر ډ ثب ز ث ځ و ا ٥ اك ائ ى ٽ ىاو آډر ن ا و رجز ثر ربىځ ث اوڂ ر ى ډ ىر اٽش ربٳ د مڄ ٵٮ بالو آوبن ا ٵ ا ڈ ب ى. به ه اوب ځبو ىڀ ٵ ٿ 5 ٳ ا چ ا ه به بث سٮ ه ٦ ق ډ ٦ بڅت ٽشبة ى ا ز( ٵ آ ى ول سٮ ه ر ٦ ق ه اورب و ش ب ى به ځبو ىڀ ث س س ت ا ز 5,) اوشوبة ټ وم و پ ٽچم ا ا اثشا ٤ آه ټ و ش ث ر س بىٵ -) مب سٮاى ػم ر ټ ا وم و ب ډ ٦ بثٸ به $(!#.) ډ و ٽ ىن ٥ ڃ ډش ٤ ػمچ ب ا ٥ ٸ سٺ ڈ سٮاى ٽچم ب ث سٮاى ػمچ ب ٽبډڄ ر وم ور پ ر ٽچم ا /) مب ٽچم ب ث ا. ؼب $ٽچمبر ى # ډ ػ ى ى ډشه پ ٽچم ا 0) ػم ٽ ىن سٮاى ٽچم ب ى ثب ٥ ڃ ډش ٤ ٽچمبر ى ػمچ ١ ة ٽ ىن ى كب ڄ ى /*+ 1) ډلب جبر ٵ ٷ ى ډ ى وم و ى ڂ اوؼبڇ ځ ى( 2325

87 2) ډلب ج ډ بوڂ ه وشب غ وم و ى كب ڄ ا مچ بر ٵ ٷ و بن ى ى ا ه ا ز ٽ و ش ا و ر ٦ ق ه اورب ډىب رت ر ٦ ق ٽراڇ رټ ا ٽ ب آډ م ا ز( ى ا ه سلچ ڄ ٦ ق ه اوب ٽب ب ډشٶبر ر ځ ٵش ا ز( به ه اوب ځبو ىڀ ٵ ٿ 5» ٳ ا چ ا ه به بث سٮ ه ٦ ق ډ ٦ بڅت ٽشبة ى ا ز( ٵ آ ى ول سٮ ه ٦ ق ه اورب و ش ب ى به ځبو ىڀ ث س س ت ا ز 5,) اوشوبة ټ وم و پ ٽچم ا ا اثشا ٤ آه ټ و ش ث ر س بىٵ -) مب سٮاى ػم ر ټ ا وم و ب ډ ٦ بثٸ به $(!#.) ډ و ٽ ىن ٥ ڃ ډش ٤ ػمچ ب ا ٥ ٸ سٺ ڈ سٮاى ٽچم ب ث سٮاى ػمچ ب ٽبډڄ ر وم ور پ ر ٽچم ا /) مب ٽچم ب ث ا. ؼب $ٽچمبر ى # ډ ػ ى ى ډشه پ ٽچم ا 0) ػم ٽ ىن سٮاى ٽچم ب ى ثب ٥ ڃ ډش ٤ ٽچمبر ى ػمچ ١ ة ٽ ىن ى كب ڄ ى /*+ 1) ډلب جبر ٵ ٷ ى ډ ى وم و ى ڂ اوؼبڇ ځ ى( 2) ډلب ج ډ بوڂ ه وشب غ وم و ى كب ڄ ا مچ بر ٵ ٷ و بن ى ى ا ه ا ز ٽ و ش ا و ر ٦ ق ه اورب ډىب رت ر ٦ ق ٽراڇ رټ ا ٽ ب آډ م ا ز( 2326

88 یافت ا تحلیل غ االت اببة ػل م پبی ؾؿن ثػببى ثس اغبظ تک یک یلیبم ز هی ٱ ٵٮبڃ ٵٮبڃ ډٺ څ ب d c B a االر ٶل 0 - ٵپ ٽى ٶل 0 - ٵپ ٽى ٶل -. اڃ ډشه ٶل 3. اڃ ٶل +0 ٶل 04 ٶل 14 ٶل 21 ٶل /3 ٶل,4 ٵپ ٽى ١ ت ى ځ ىاو آډ ن ثب االر 6 سٮاىډٺ څ ب ٵٮبڃ*سٮاىډٺ څ ب ٱ ٵٮبڃ,)06/*1 2327

89 ثب س ػ ث ا ىپ ١ ت ى ځ ىاو آډ ن ثب االر ث ه 0(, )/ ا ز د وش ؼ ډ ڂ ڈ ٽ االر االر ٵٮبڅ شى سلچ ڄ س ب ٽشبة چ ڇ دب ڈ اثشا ث ا ب سپى ټ چ بڇ ډ ٵٮبڃ ٱ ٵٮبڃ س ډٺ څ b A ٶل 3 ٶل 2, ٶل 2 - ٶل 0. ٶل 3 / ٶل -0 ٶل.1 ٶل.2 ٶل -3 ٶل 40 سٮاى س ب ٵٮبڃ ا ډ بن +, س. 5 سٮاى س ب ٱ ٵٮبڃ ا ډ بن +, س 25 ١ ت ى ځ ىاو آډ ن 6.*62-/" ثب س ػ ث ا ىپ ١ ت ى ځ ىاو آډ ن ث ه 0(, سب /( ث ى ا ز د س ب ٵٮبڃ شى ) 2321

90 سلچ ڄ ډشه ٽشبة چ ڇ دب ڈ ىث شبن ث ا ب سپى ټ چ بڇ ډ ٱ ٵٮبڃ ٵٮبڃ ډٺ څ h g f e d C b a ٶل ١ ت ى ځ ىاو آډ ن ثب ډشه 6 ډؼم سٮاىډٺبڅ ب ٵٮبڃ *ډؼم ډٺبڅ ب ٱ ٵٮبڃ,)06,04*,+- ؿ ن ى ث ى ز آډ ث ه 0(, سب (/ ا ز د ډشه ٽشبة ٵٮبڃ ا ز 2321

91 سلچ ڄ ٦ ق ه اوب ځبوش ىڀ ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ اثشا ++,ٽچم اڃ ا ٶل 3 ٽشبة سب ٶل 3, +- 6 سٮاى ػم ر سٮاى ٽچمبر ى ا 6 -, ٥ ڃ ډش ٤,-&06,2 +*/61*3 ++,ٽچم ىڇ ا ث ه ٶلبر 3/ سب 3. اسوبة ا ز ٥ ڃ ډش ٤ /, 6 سٮاى ػم ر 6 سٮاى 0, ٽچمبر ى ++,ٽچم ىڇ ا ث ه ٶلبر 33 سب 23 اسوبة ا ز ٥ ڃ ډش ٤ 6 سٮاى 4, ػم ر -, 6 سٮاى ٽچمبر وز 2321

92 4 ى آه 5 ٮى ٦ ق ه اوب ا ه ٽشبة ث ا ٽ ا ز ٽ ٶز بڃ سل ڄ ٽ ى ا ز ه سلچ ڄ ډلش ا ډٶ ډ ث ا ب ه ٹ ز (0-E)² ٵ ااو (0-E)² :E ه ٹ ز + 5 ٵ ااو ډ ب E ډ اوش ب ك ب ز ث ډ ئچ,1,2).,)14 * *+-3 + */4 بڅ,3,2). اثشپب -2,2). 4/)+4 0)/. سلچ ڄ ځ -,,2).,.)14 *24 + اوٮ ٦ بٳ د,/,2).,+)34 *1- + بث,2). 3 31)/4 /)

93 6,,)4 ٵ ىډلب ج ث اث 4 (,, ٵ ى ػڃ ث اث 2 +(,,ؿ ن ٵ ى ډلب ج ا ٵ ى ػڃ ث ش ا ز ٵ ه ٳ د ٵش ډ ى ٮى سٶبر ډٮىب ى ث ه ٵ ااو ډ ب ٵ ااو ډ اوش ب ػ ى ىا( ٽ ث ا ه ډٮىب ز سمبڇ ډٺ څ ب ډٶ ڇ ه ٹ ز ث ٦ ډ ب ى ا ه ٽشبة ثپب ث ى و او ث ش ث ډٺ څ اثشپب س ػ ا ز ) ى ا ه ث ه ٽمش ث ډٺ څ بث س ػ ا ز( X²= (0-E)²/E DF=K-1=6-1=5 A=.0 تیج گیزی ى سلچ ڄ ډشه ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ ىث شبن ث ا ب سپى ټ چ بڇ ډ ډ ب ٽ سٮاى ډٺ څ ب ٵٮبڃ ٱ ب ډٺ څ سٮاى ث اث ٵٮبڃ 04, ٱ ب ډٺ څ ث ٵٮبڃ ب ډٺ څ سٺ ڈ كب ڄ ٽ ث اث -+,ث ى ٵٮبڃ سٺ جب ث اث 0 *,ث ى ٽ ؿ ن ا ه ى ث ه/*+ 0*, ٹ ىا وش ؼ ډ ڂ ڈ ٽ ډشه ٽشبة ىاو آډ ن ا ث ٥ ٵٮبڃ ى ځ ٽ ى ا ز( ٵٮبڃ س ب سٮاى ٽ ډ ب ډ چ بڇ سپى ټ ا ب ث اثشا ڈ دب چ ڇ ٽشبة س ب سلچ ڄ ى ث اث. سٮاى س ب ٱ ٵٮبڃ ث اث 2 ا ز ٽ كب ڄ سٺ ڈ آو ب سٺ جب ث اث /*+ ث ى ٽ وش ؼ ډ ڂ ڈ س ب ا څلب ٧ ى ځ ٽ ىن ىاو اډ ن ٵٮبڃ ا ز( ٽ ا ه وشب غ وش ؼ ٽب ٽ م اډ بن$ 40.,# ا سإ ډ پى ٽ ٽ م اډ بن ى ا ه ډٺبڅ ث ا ه وش ؼ و ٽ ډشه س ب ٽشبة چ ڇ سؼ ث ٵٮبڃ څ االر آن ٱ ٵٮبڃ ا ز( 2332

94 ډ چ بڇ سپى ټ ا ب ث ىث شبن ڈ دب سؼ ث چ ڇ ٽشبة االر سلچ ڄ ى مى ه ٽ ډ ب / ٱ ث ٵٮبڃ ب ډٺ څ سٺ ڈ كب ڄ ٽ ا ز ث اث ٵٮبڃ ٱ ب ډٺ څ سٮاى ث اث 1 ٵٮبڃ ب ډٺ څ سٮاى ٵٮبڃ سٺ جب ث اث 0 *,ث ى ٽ وش ؼ ډ ڂ ڇ ٽ االر ٽشبة ا څلب ٧ ى ځ ٽ ىن ىاو آډ ن ٵٮبڃ ا ز( ى سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ ىث شبن ث ا ب سپى ټ ٦ ق ه اوب ځبو ىڀ و بن ډ ى ٽ وشب غ وش ؼ ا ه و ز(ٽ ڈ دب آډ ن ىاو ٵ ڈ ى ٻ ى ٦ ق ثب ډشىب ت ٽشبة ا ه ا مب چ ك م 40$.,# (ا مب چ ٽى ډ سإ ا ڈ ٵب ٽشبة ٽ و وش ؼ ا ه ث ه ى ډٺبڅ ى ك م اثشا ډشىب ت ثب ٦ ق ى ى ٻ ٵ ڈ ىاو آډ ن ا ه ډٺ ٦ و ز( ى اىاډ ى سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ اثشا ث ا ب ډٶ ڇ ه ٹ ز ډ ب ٽ ه ى ى ه ا ډلب ج 4*,, ػڃ 2 +*,,ث ش ى ډٮى سٶبر ٽ ا ز ا ه ى ى و بن وش ؼ ا ه ٽ ا ز ىا( ػ ى اوش ب ډ ٵ ااو ډ ب ٵ او ډ بن ٽ ث ا ه ډٮىب ز سمبڇ ډٺ څ ب ډٶ ڇ ه ٹ ز ث ٦ ډ ب ى ا ه ٽشبة ثپب ث ى و او ث ش ث ډٺ څ اثشپب س ػ ا ز ) ى ا ه ث ه ٽمش ث ډٺ څ بث س ػ ا ز( د ى بىار د اوؼبڇ و بن ډ ٽ ٦ ق ه اوب ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ اثشا ډشىب ت ثب ٦ ق ى ٵ ڈ اثشا ڈ دب آډ ن ىاو ى ډ د ى بى اثشا ى ى ٽشت و ىځبن ډاڅٶبن ث ا ه و ز(ثىبث ٽ ډشه ٽشبة ى ا ډشىب ت ثب ٦ ق ى ى ٻ ٵ ڈ ىاو آډ ن ٥ اك س ه ٽىى( ه اتغ:,( ب ٸ ب مه بال ا و ډ ىب $/4.,#( سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة چ ڇ دب ر درىؼڈ ى اثشرا ثر ا رب چ بڇ ډ ( -( چ م څ ب چ ١ ب $-4., #( س لچ ڄ ډ لش ا ٽشبة ى چر ڇ س ؼ ثر رب ڃ ى ڇ ا ىمرب ثر ا رب اډرڄ ه ٹ ز ځ چٶ ( 2333

95 .( ب م هجب ٽىب ډ ٮجبو ٹ $/4.,#( سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة ى ر چر ڇ ى اثشرا ثر ا رب ډاڅٶ ب سو ڄ( ك ى ډ ٶ ډ $-4.,#( سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة چ ڇ سؼ ث دب ڈ اثشا ا ى ځب اڅڂ آډ ه ٹ ز دچ ټ( اكم بن ډ ىب($. 4.,#(سلچ ڄ ډلى ا ٽشبة ى چ ڇ سؼ ث ى اثشا ا څلب ٧ د ىاهشه ث او ا د ى ( چ م څ ب چ ١ ب($, 4.,#(سلچ ڄ ډلش ا ٽشبة ى چ ڇ سؼ ث بڃ ىڇ ا ىمب ث ا ب اډڄ ه ٹ رز )/ )0 )1 ځ چٶ ( 2( ٵ ٢ رڄ اڅ ر ٴ اڅر ډچپ ډى ر ($ 34.,#( ربث رىؼ ٽشربة چر ڇ دب ر ر ڇ اثشرا ثر ا رب درىغ ٵ ډ ڃ 5 ځبو ىڀ ٵچ الٵچ ه ٽچ 3( ا مبن ډلمسٺ و بى ډلم ى ١ ب$+ 4.,#(سلچ ڄ ډلش ا ٽ ٶ بڃ ڇ مب ىڇ دب ډ شبن +4., ٶل 0, رر // ومب ډلم $-3.,#( وٺ د ب ٽ ٶ ى چ ڇ او بو ( ډؼچ ػٲ اٵ ب س ٮ مب ث ب سبث شبن هى ٶ ك ه و وٶ $ 33.,#(د ٽ ٶ 5 بٵش ور ى ډ ٦ بڅٮربر ډ ز ٵ رچىبډ ا ج ى ربڃ و ى ڈ رمب )4.01 / 0 ث ب 34., 01-)./- 2334

96 تزرعی ؽزایظ فیشیکی سها ی ػاعفی در هذارط چ ذ پای در لزعتاى 1. امیر فالحی کبرؼىبظی عل م تربیتی آم زگبر دبعتبن طبلقبوی ؼ رظتبن دلفبن عبذالحعیه محمذی کبرؼىبظی ارؼذ مذیریت آم زؼی معبن آم زؼی دبعتبن طبلقبوی ؼ رظتبن دلفبن وبدر حبتمی کبرؼىبظی ارؼذ تبریخ فلعف ی آم زغ پررغ معبن آم زغ ابتذایی آم زغ پررغ.2.3 ؼ رظتبن دلفبن چکیذ ٳ ا ه د ث ا ٤ ٵ پ ډبو ب ٥ ٶ ى ډ ؿى دب ډ ثب ( د د ىب سؼب ة ش ډٮچمبن ؿى دب اثشا ى ا شبن څ شبن ه شبن ډ ثب ( ػبډٮ آډب ډؼم ډٮچمبن ٽ ب ؿى دب وم و آډب ډب 0 وٶ ا ډٮچمبن ٽ ب ؿى دب ډ ثب ى( اث ځ ى آ ا ٥ بر ډ بكج ب و م بهشب ا ز( وشب غ د و بن ىاى ٽ اث ٦ ىاو اډ ن ٽ ب ؿى دب ډٮم ال اث ٦ م مبو ى ډ ثب آن ث ا ه ىڅ ڄ ا ز ٽ ىاو آډ ن ډٮم ال ى ټ ډى ٦ ٺ شب ٵبډ ڄ شى( ٵ ٢ ب ٽ ث ا ث اػ ا سپبڅ ٴ ډىب ت وج ى ډٮم ال ٽ ب ؿى دب ٽمج ى ٵ ٢ ب اډپبوبر ىو ٽمش ډ س ان ٵ ٢ ب ٽ ا ث ا سپبڅ ٴ آډبى ٽ ى ا ه كش ثب ض ا ز ث ه ډجبكض ٽشبة ب ٽىب ځ ا ش ى ا آډ ىاى و ى( ه شڂ ى ٽ ب ؿى دب ى ىاو آډ ن ځب م ډ ى ٽ ى ډٮچڈ ا ز ث آن ٱچج ٽى( س اڅ ى ى ٥ ڃ ٶش ث ه ث ؿ و ثب ث ا آن ث وبډ ى( ٮى ٽمټ مپب ان ث ا ؿ ن ټ ث وبډ ه ة ډشىب ت ثب ځ ب اوڂ ب ىاو آډ ن ال ڇ ا ز( ٵٮبڅ ز ب مچ ٽ ب ث ىڅ ڄ ٽمج ى ٹز اډپبوبر ث ه ث ث اػ ا ځ ا ش وم ى ا ه ډمپه ا ز ثب ض ى بىځ ى ؿى دب ٵٺ ٤ ث ر و ثب ( ى و ب ز ډٮچڈ ى ٽ ب ؿى دب ٹ ا ا ڃ هب كش ٹ او ه هب ه ى ا ث ا اى ٽ ىا ٽ ډٮم ال آن ا اڃ بڃ ث ا ىاو آډ ن ث بن ډ ٽى( اضگبى الید 5 ٽ ؿى دب ا ٤ ٵ پ ب ٥ ٶ ډبو ډ 2335

97 همذه س ؿى دب ث و ا س ى آډ اثشا ا ٥ ٷ ډ ى ٽ ى آن ىاو آډ ن ؿى دب ى ټ )#,.24 ٽ س ٤ ډ ىاى آډ ډٮچڈ ټ و$ػٮٶ ث وٺڄ ا ا بن ث ؽ آډ ؿى ا ډى دب ډ ٹٮ ش ب ا ز ٽ ى آن ب ىاو آډ و ٽ ا و ه س اوب ډشٶبر شى م ى ټ ٽ آډ ډ ث ىى ) ى ى اثشا ٽ ا ٽ ثب ك ٢ ىاو آډ ن - ب ؿى دب سل چ ثب س ټ ډٮچڈ ى ټ اسبٷ ى س پ ڄ اى ډ ى ٽ ؿى دب ډ وبډى ثب س ػ ث ا ه ٽ ى اثشا 1 دب ا ز ث ش ث ا ٤ ډوشچٴ ػمٮ ز ٵ اځ ان ا ه ٽ ب كاٹڄ - دب ك اٽظ 1 دب او ا م ز س پ ڄ ا ه ٽ ب ث ىڅ ڄ س پ ڄ آو ب ث ډ ځ ىى ٽ ا ػمچ آو ب ډ س ان ث ا ه وپش ا ب ٽ ى ٽ ثب س ػ ث ٽب ػمٮ ز ٽ ىٽبن ال ڇ اڅشٮچ ڈ ثو ى شب ب ډىب ٥ ٸ ٽڈ ػمٮ ز ا ٥ ٳ ى ڂ ١ ر سل ڄ آن ب ال ڇ ا ز ٽ ٽ ىٽبن ډل ڄ ى دب ب ډوشچٴ ى ټ ٽ ى ٽىب ڈ س ٤ ټ ډٮچڈ س ث ز آډ ثج ىى$ه 32.,#( ٽ ػ ى ډب ٽ آډ و بڇ ى ډل ٦ وز ا ٤ ا ز وبد اػشىبة اٹٮ ش دب ؿى ب آډ ٵ ٢ ب او بو و ٽمج ى آډ ىاو ػمٮ ز ٽمج ى ػ ى اػجب ب ٥ ج ٮ ډ بػ ر ډ پ ر ډ بئڄ ډشٮى ډبى اٹش بى ا اډچ شى ٽ اډپبن س پ ڄ اك آډ ا ثب ٽ ب سټ دب ډلىډ ٽىى$و, 4.,#( ى اٵ ا ٽ د سلز دب ؿى ب ٵ اځ ان ا س ػ ٹبثڄ سٮاى ٹ اا شه ا ه ى اثشا ځ و ٽ سٲ ػبث ػب ډاڇ ډٮچمبن ڇ س اوب اڅ ب ث م ا ډ بز ى آډ ٽمج ى ٹز ث وبډ ث ا ث ى ڂ ا ٵٮبڅ ش ب ىاډى اثشا ى ى ٽشت ػ پ ى ډٮچڈ س ٤ بىځ ى بى آ ى ٵ ى ډٮچڈ ثب م ب مپب ػ ز اٵز ا ػچ ځ آډ ث ثو ث ج ى سل چ ى ٽ ب ؿى دب اٵ ا و م سٺبء سٺ ز اوڂ س ډٮچمبن ى ٽ ب ډ ٽ ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب آډ څ ف ب ٵ ى آډ ٽمټ آډ ډ سج ٤ ١ ر ىا ال ڇ ا ز ثب س ٮ س غ ٵ ىڀ ا شٶبى ا ا بو CD ب آډ ا شمبڇ ث ٵٮبڅ ش ب ٵ ٷ ث وبډ ډ ى سٮم ٸ 2336

98 ٵ ا ڈ ډل ڇ ډىب ٥ ٸ شب آډ ن ىاو سل چ سٺبء بىځ ى ځ ىى$ه 32.,#( پ ا ډ ا ډ ث ى ٽ ب ؿى دب ا ٤ ٵ پ آن ډ ثب ( ا ٵ ٢ ب آډ ا ډل ٦ ٵ پ ډبوى ٽ ى آ ډب ڂب ب ډل ٤ ه ىآډ سچٺ ډ ٽىى ٽ ى آن ٵ ا ى ب بىځ م ډ ى $ ډبو ا ٶ بو 31., ث وٺڄ ا س م - 44,#( ى ى ڂ آن ا دبد ر + 43, ىټ ډ سٮ ٴ آډ هب اٵ و ڇ ډل ٤ ٹبڅت ٽىى$ ډبو ا ٶ بو 31., ث وٺڄ ا چ +++-#( $$ډل ٤ ى ڂ سٮ ٶ ى ب ثب ڂ او ٵشب ب ډ ى ا ب م بډڄ بىځ ى ٽ ا ز ډ ځ ػچ ٵ ىڂ ٵ پ ثٮ ى ىو وٺ ډل ٤ آن ٽب ب ٵ ا ى بث اػ ا س ٮ ٽىى## $ ډبو ا ٶ بو 31., ث وٺڄ ا ؿټ څى 444,#( ٵ ٢ ب ٵ پ ډ ثن ټ پ ا ىب ډ ڈ آډ بىځ ىاو آډ ن ا ز( ډپبن ٵ ٢ ب ٽ ىاو آډ ى آن ث ٽ ت چڈ ٽى( اكش آ اډ اك ب آن ى ثب ش ډ د ىا ى ډ ى ډ سٮاى بى ٽ ى بهشمبن ػ ى ىا ٽ ث ا ډٺب ډوشچٴ آډ ٥ اك آډ ن ىاو ث ا ا ز( ډ ىاو ٽ بهشمبن ب ډل ٦ ا وم س ان ث ى ان ډ ى و ځ ٵز ثچپ ث ا بهز ډ ا ٤ ځ ب هب ث ا بهشمبن ډ ٵ ٢ ب ٵ پ آن ډ و ب ا ز$و و + 4.,#( ب ډبو ٽ اځ ا ز ډ ط س ٵ ز وم ىن ٵ ا ڈ ث ٽ ىن ٽمټ ث ا اډڄ ډ مش ه ا پ ه ث ث ى ث ا ثب ٵ ا ڈ ه ث ث ى ٥ ف اوا ى ب ډبو ډ ٵٺ ز ٽ وو ا ىا ز. ډٮچڈ ٽ ؿى دب ڈ ثب ى ا ب ډبن ث ڈ ثب ٵ ٢ ب ٵ پ ٽ ا ث ه ث ب ډبن ث ( ؿڂ وڂ آ ا ډ و مپز ى ٽ ول ث ځ ا ى ب ٺٴ ٽٴ ٽ سإط ٽ مچپ ى ث ا بى ٽ ډٮچڈ ىا( آډ ن ىاو ډٮچڈ ىاو ٥ ج ٮ س اوب ډش ػ دب ؿى ى آډ ن ث ا ىبهز ٽىؼپب ثب ث دب ا ه ځ ىاو آډ ن ٵٮبڅ ز ب بىځ ډىب ج ا ٥ اك ا آوبن ث ى. ب ش ا پ ى ى( ٹ س ػ ډ ڈ ا ى ى ه ى اس ٩ ٶ ډٮچمبن ا ز ٽ بىځ ډل ٤ آ د ى ى ډٮچڈ ٩ ب ٴ ث اوڂ و ا ز$ م بن 30.,#( پ ى ڂ ا ډ ا ٽ ډ ثلض ى ٽ ب ؿى دب ا ٤ ډبو آن ډ ثب ( 2337

99 //, ب ز ى ٶش اځ ډٮچڈ سټ دب ا ٶش ا /- ب ز س ىا ش ثب ) ډٮچڈ ؿى دب ثب مبن ٹز س ډ ٽى ٽ اال ٵ ز بىى بىځ ا ث ه ډ ث ټ ڈ ٽب ډ بث ث ا ډظبڃ 5 ټ -1,-3 ٵ اځ ٽ دىؼڈ ى -. ٶش ډٶ ب ز ى ب ١ ىا ) اډب مبن ٵ اځ ى ٽ ؿى دب ب ز ا ك ٢ ډٮچڈ ا شٶبى ډ ٽى ) ٽمج ى ٹز ثب ض ا ه ٽب ب ډ ى ) سپبڅ ٴ ٵ اځ ان ث ه ث ث ىم ى ب ال ڇ ىاى وم ى ) ث ش ډٮچمبن بث س و اوؼبڇ وم ى ى ) ٽم ا ډٮچم ه ٵ اځ ان ا ا ا اٳ آډ آځب ډ ٽىى ( ا پب ب ٽمج ى ٹز ٽب ىاىن دب ب $ دب و ثز جق دب و ثز ثٮا ٩ # ث ٥ ٽ ډٮچڈ ث ش س ٽى$و - 4.,#(. - ډب سب ډر ث ا ا ه ى ډبو ػڃ ثش او ډٮچڈ اځ ډب آډبى ب ى ث ب مى ا ز( ى ا ه ر ډٮچڈ ډ س او ث ٥ ډشٮبىڃ س ډبو ا ٽ ى اهش ب ىا ډ بن ډ ١ بر ى ځ وبځ ن سٺ ڈ ٽى( ى ٱ ا ه ر اډپبن ىا ډبن ٹبثڄ س ػ ٳ ټ بى ډ ١ هب ث ى ډ ١ بر ى ڂ ډ ٱٶچز ٹ ځ ى( ث ا ډظبڃ ډمپه ا ز ډ ١ بس ؿ ن ب ١ بر ه اون چ ڇ ث ش ه ډبن ا ث ه ى سو ى ى څ ډبن ډىب ج ث ا و شه ى ډ ٦ بڅٮبر اػشمب ثبٹ ومبو$آٹبى / 3.,# (ا ډ ا ى ڂ ى ٽ ب ؿى دب ا ٤ ب ٥ ٶ ډ ثب ( ډٮچڈ ډل ا چ سٮچ ڈ س ث ز ا ز ٽ ىڅ و ٵٮبڅ ز ډ ٽى سب ډ ٦ چج ا ث ول اك ه ٹبثڄ ٵ ڈ ث ٵ اځ ان ډىشٺڄ ٽى( ث ا ز ٽ ى ا ه ډ ډ ڈس ه ٽ ٵشب ا ؼبى اى ډ ز س اوب ٽب ثب ډاط ه ة سجب ٣ ب ى ډ ٦ چ ة ىاو آډ ډ ثب ( ٳ ا ب اى ٽ ٵ ا ڈ ٽ ىن ػ ا ز ٽ ى آن س اكزس ر د ى( آو ى اى ډاط ٽ ى م ثب ډ و ثب اڅ ز سإٽ ث د ڂ ا ث ٵشب و جز ث ډٺ ب ب س پ ه ى ى ډبوى سىج ا ز( ډ پ ر ثبڅٺ ٵشب ثب ىبهش ى سب ثب ا مبڃ ب ل ق ى ٽ ا د آو ب ػچ ځ ځ ىى( ث ا ډ ز ٽ اثشا ټ سجب ٣ ډاط ډىب ت ثب ث ه ډٮچڈ ىاو آډ ث ٹ ثب ث ا ث ٹ ا ه سجب ٣ ډ ب ر ب ث ا ډٮچڈ ډ و ب ا ز$ك ٵ + 4.,#( 2331

100 ټ ډٮچڈ س اوب ثب ث ځ ا ب ډشٶبر ډ س او دڄ سجب ٥ ث ه ه ى ىاو آډ ا بهش ا شلپبڇ ثو ( ډ ب ر ب و 5 اػشىبة ا سىج ډپ اػشىبة ا ه د ا د ى ب ٱ ډى ٶبو اث ا ٹ س ػ ث ىاو آډ اكش اڇ ث آو ب ى شبو ٵشب ٽ ىن ا م ز ىاىن ث و ار آو ب ((((ډ اث ٤ او بو ا ٽ ډ ػت ا ؼبى سٮبىڃ ٵپ ى ٵ و ډ ى س ٱ ت ډ ٽى ث ىاو آډ ن ا ه اك ب ا ډ ثو ٽ ډشٮچٸ ث ځ ډٮ ى شى ى ا ه ځ وٺ ډ م ىو( ى ٽ ب ٽ ى آن اث ٤ او بو و پ ػ ى ىا ډل ٤ ډ ٦ چ ث ا ؼبى ډ ٽى ٽ ىاو آډ ن ى ىاهڄ آن پٶش ډ و ډٮچڈ ٽ ث ا و ى ڂ ى ا ؼبى اث ٤ او بو و پ ډاط ا ز ثب ث ځ و ا ثب ٽ ى ب سٮبىڃ اك ب بس ه ثب ىاو آډ ن سٶب ڈ د ا ٽى( ډٮچڈ ثب ثش او سجب ٥ بڅڈ ى ٥ ٵ ث ٹ ومب سب جت سجبىڃ اٵپب اك ب بر ى ٹجبڃ آن ث اوشٺبڃ ډٶب ڈ ىاو ډ و ب ىاو آډ ن ثذ ىا ى آو ب ا ى ٵ ا ى بىځ ا ىمب ومب ا ه ث ٹ سجب ٣ ډاط ػ ثب ډ ز اط ثو س اوب ډٮچڈ ډمپه وو ا $ك ٵ + 4.,#( سلٺ ٺبر ب بن و بن ىاى ا ز ٽ ډٮچمبن ٵشب ه ى ا ى ٽ وب ا سؼب ة ث ز آډ ى ٥ ڃ بڃ ب آډ د ىاو آډ ن ډ ىاوى( اډب ډٮچمبن ػ ٽ بو ٽ سؼب ة اوٽ ىو ٽؼب ثب ؿى ه آډ ا ثج ىى ډ ب ر ٽ ت ٽىى ؿى ث ا آډ ډ ب ر ب ډ ز ٽ ٽشبة ب ػ ى ىا اډب ٽبٵ و ز( پ ا ىال ڄ ى ځم ډٮچمبن ى ث اث كڄ ډ پ ر ډ ث ٣ ث او ٢ جب ٣ وا شه ا ٥ بر آځب ٽبٵ ا ز( ث ب ا ډٮچمبن ب آډ اوٻ ى او ب ثب ا شٶبى ا سئ سلٺ ٸ سم ه ى ډ ا ؼبى او ٢ جب ٣ ى ډ ا آډ هش او$اډ ى 22., ث وٺڄ ا ىثچ #( $$ػ ٽ ى ا ٤ ث وڂ ىاو آډ ن و جز ث ډ ډ ٦ بڅٮ سل ڄ كش ه ىدى آن سإط ډ ځ ا## -3., 3--)2--#( $ٽ ب ٥ ٶ د ځ ډظڄ ب ػىج ب ى ىا هب ثو ٺ و اػشمب سبط ٵ اان ىا ) ب ٥ ٶ ٹش ومب بن ډ ى ٽ ث ب ثش اوى اك ب بر ) ٽ ٶ ز اډپبن دب ؿى ٽ ب آ ب څ ىا اث ا ا ز ځ اٵ اى ٹج ڃ ډ ٽ ول اث ه ى ا ٥ ٴ ث ا ٥ ٴ ىاو آډ ن ا ٵ ا ڈ ډ ومب اٱچت ث چز سٮاى ٽڈ ىاو آډ ن $ مپ مجب ب # 2331

101 د ررا جت س ب ار سب ٽىى وم د ا ٽبٵ ٵ ز ب ث ى ډ ب ثر ٵشب ى ب ٥ ٶ وبډ ٦ ج كبالر ب ٥ ٶ ه ى ا ث ى ى ) ى سلٺ ٺ ٽ ه ى بڃ 32., ثب ى ان ٽ ب ؿى دب وش ؼ ځ ث ا ه ر ث ى ٽ ثب س ػ ث ٽ ٽ ٽبډ ډىب ٥ ٸ ا ٤ ثو ب و ا ه ػ ى ډل ڇ ډىب ٥ ٸ ثب س ؤڇ ب ا ه ث ى ١ ډ پ ر ډلى ش ب ډٮب ت مى ه وٺب ٣ ١ ٮٴ ثب د آډ ٽ شى ډلب ى وٺب ٣ ٹ ر ى ػ ز ٽب وٺب ٣ ١ ٮٴ ډلى ز ډ پ ر مى ه سٺ ز وٺب ٣ ٹ ر ا ه ځ و ٽ ب ثب س ػ ث ا ه ٽ سٮاى ٹبثڄ س ػ ا ىاو آډ ن ا د ډ ى ثپ ( ىٽش ډل ڇ آٹبى ى ډٺبڅ ث وبډ ٽ ب ؿى دب ث بن ىو ٽ اځ ٹ ا ز ى ډ ٹٮ ش ث دب ا ه ث اٵ ن ا ز( س ٥ ف سٻ ث ا ډٮچڈ سجل آډبىځ ډ شچ ڇ ثذ ى اوؼبڇ ٵٮبڅ ش اڅڂ اوڂ وڂ ډظجز ډٮچمبن ث ډب ز ٽ ب ى ؿى دب كب ا م ز ٵ ااو ا ز ) ډ ئچ ډب ى ا ه د ثب س ػ ث ا م ز ٽ ب ؿى دب ث ا ٤ ٵ پ ډبو ب ٥ ٶ ډ ؿى دب ډ ثب (ث جب س ډ و ا ڈ ځ ب ډ م ٽ ى ٽ ب ؿى دب ػ ى ىا سبط ث ا ى و بىځ ىاو آډ ن ىا ا ډ ث ٹ ى ڈ( ر ػ تحمیك ٳ د ىب س ٴ د ب هب ٩ ب ؿ ب سؼ ث بر وځ ث مبن س ا ز ٽ ى وځ اٹ او ) ٽبو ن س ػ د ىب سؼ جبر وځ ا ز ا ا ه سؼ ث بر شى ٽ ډٮىب د ا ث ا ٵ ى ډ ب و ث ٵ ى ډ ځ ى ٽ ؿ ؿ ى وځ ا و ى كٺ ٺ ا ز ث ىوجبڃ و بن ىاىن ػ ئ بر د ب ډ ث ا ز$ و مپب ان 41.,#( اوشوبة وم و ث ر ٵمى ا و و ډ ثب ا ى ا ه اوشوبة آځب بو ٽز ٽىى ب هب س ٤ د ڂ ډ ثب ٽ ٱى ا ا ٥ بر ى ډ هب شى ا ه ث ش ډبو ا شٶبى ډ ى ٽ و ب ث وم و ب هج ثب ا 2331

102 اٵ اى ٽ ث ش ه ا ٥ بر سو ى ډ ى ډ ١ ډ ډ ٦ بڅٮ ىو ث ا دب وڂ ث االر اوشوبة ډ و$ ٽ ڃ 2++-#( وم و آډب ډٮچمبن ؿىدب ى اثشا ا شبن څ شبن ه شبن ډ ثب ى ث ا ىب ب آو ب ث ر ٵمى ا ا ٥ بر ډٮبوز آډ اثشا ا شٶبى ځ ى ( ث ا ه ا ب سٮاى ډ بز ٽىىځبن ى د ث ا ب ا جب و سٮ ه ث 0 وٶ ( ډ بكج وځبن ا ػى ډ ى ث ىو( ډلى بثٺ س ٽز ٽىىځبن ى ډ بكج ث ه, سب., بڃ ث ى ا ز( ى ا ه د اثشا د ڂ ث ډ ٵش د ا ډٮ ٵ ه ى آ ىب و ج ثب ا ٥ بن ب ى ډ ډ ١ سلٺ ٸ ه ى س ١ لبس ائ ىاى مى ه االر ډ بكج ا و ى اهش ب ا ٥ بن ب ٹ ىاى سب ه ى ا ث ا ػچ ډ بكج آډبى ٽىى( ػم آ ا ٥ بر ا ه د ډ بكج و م بهشب بٵش ث ى ى ٥ ڃ اوؼبڇ ډ بكج ب و االس ٽ ث ا ٶبٳ س ن دب ن ډ بكج وځبن ث ه د ڂ ه ٦ ډ ٽ ى ا ډ بكج و ب د ډ ( ډبن اوؼبڇ ډ بكج ث ه ؿ ڄ دىغ ىٹ ٺ سب ټ ب ز ډشٲ ث ى( ډپبن اوؼبڇ ډ بكج ب ى ډ ىٵش ځ آډ ډى ڃ ٵ ى ډ بكج و ث ى ا ز( ډبن اوؼبڇ ډ بكج ب ا و م ىڇ ث مه ډب بڃ و ىدىغ آٱب سب دب بن ا ج ز ډب بڃ و ى اىاډ ىا ز$ ػ څ,4.,#( سلچ ڄ ىاى ب ٽ ٶ ى ا ه د ا ٹ ااى ث ا سلچ ڄ ډش ن ځ ٵش ا ډ بكج ا ز( ى ٹ ااى د ڂ ثن ؿب ؿ ة ا د سٮ ه ب ډجىب سئ ټ ث سلچ ڄ ىاى ب ډشى ډ د ىا ى ٥ جٺبر ث ٥ ډ شٺ ڈ ا ىاى ب ډشى ا شو اع ډ و د ڂ ى ٻ م ٺش ا ټ د ث ز ه ا آ $دب ځبى مپب ان 31., #( ى ا ه د اثشا ا ٥ ٸ ډ بكج ډ ب ڄ ٽ ب ؿى دب ډ ىب ب ى ش ثى ٹ ډ ځ ى ىاى ب ډشى كب ڄ ا آو ب ث ر م ٸ ډ ډ ٦ بڅٮ ٹ 2341

103 ډ ځ ى ) ى ډ كچ اڃ ػم ر ب دب اځ اٳ ب ٽ ىا ډٮبو هب ب دب ن ث اڃ د شى ډ و ډ و ) ذ ډٶب ڈ ا چ سلز ى ان اك ډٮىب ٹ ډ ځ و ث ا ه اك ب ډٮىب ٽ ب ث س ىاى ډ ى ب ډٶب ڈ ډ سج ٤ ثب اك ډٮىب سلز ا ه ٽ ب ٹ ډ ځ و ثٮ ا ٥ ٸ ى ش ثى ٽ ب ث س ډٮبو ٥ جٺبر ثٮ اثٮبى س پ ڄ $دب ځبى مپب ان 31., #( یافت ا: غ ال الی س ٴ ٽبډڄ ډ ٽ ؿى دب ډ ٹٮ ز اډپبوبر ډ ٦ ق سل ر ډٮچڈ ه ډ ٻ ډر س ػى ز ٽ بثٺ ى ٽ ؿى ډلڄ س ډ ٻ سل چ دب ډ ى, بڃ شب ٽذ ػ ىٽ $ث ػ ى# څ بو چ ڇ س ث ش, ډ ى, بڃ دچهش څ بو چ ڇ س ث ش - ډ ى., بڃ ذ ى ز ٵ ٷ څ بو چ ڇ. س ث ش ډ ى 0 بڃ او م ټ$ك ى # څ بو آډب / ډ ى / بڃ دچهش څ بو چ ڇ س ث ش 0 ا ٥ بن, ى ډ ه ځ اٹ ى شب ٽذ ػ ىٽ ى ث ػ ى س ډ ٽى(ډ ٻ ا بن څ بو چ ڇ س ث ش ټ بڃ ا ز ٽ س ه ى ا آٱب ٽ ى او مبن بڃ اڃ ؿى دب ى ډ ى ى(ٽ ب ا بن ڇ ؿ ب ڇ دىؼڈ ډ ثب (ډ ا بن ىا و جشب ك ب ٣ ا ز ػ ثبٵز ث ځ ىا ى ٽ ټ ىٵش ىا(سٮاى ىاو آډ ن /- وٶ ډ ثب ( 2342

104 ا ٥ بن - ى ډ -- ث مه ؿڈ ډ اٹ ى ػى ة ٱ ث دچهش ډ ثب (ډ ٻ ا بن څ بو چ ڇ س ث ش ټ بڃ ا ز ٽ س ا آٱب ٽ ى او مبن بڃ اڃ ؿى دب ى ډ ى ى(ٽ ب ا بن ؿ ب ڇ دىؼڈ ڈ ډ ثب ( ډ ػ ى ث ٽڈ آډ ٽمټ ب ڄ ث ٿ ث ب ك ب ٣ ىا ٽ ٽ ىا ډ ى بهش د بڃ ؿى ٽ ػ ثبٵز ثب ټ دب سټ ى دب ؿى ىا(سٮاى ىاو آډ ن.- وٶ ډ ثب ( ا ٥ بن. ى ډ ٹ آو كبػ و اٹ ى ثو دبد شبن ذ ز ډ ثب ( ډ ٻ ا بن ٵ ٷ څ بو چ ڇ س ث ش., بڃ ا ز ٽ س ډ ٽىى ا ه., بڃ ا ؿى دب آډ ىاى او(ٽ ب ا بن اڃ ىڇ ڇ ؿ ب ڇ ډ ثب (ډ اډپبوبر ډىب ت وا ٽ ؿټ ا ز(ا ه ډ - ٽ ىا(سٮاى ىاو آډ ن +- وٶ ډ ثب ( ا ٥ بن / ى ډ اٹ ى شب ب ك ى $او م ټ# ډ ثب (ډ ٻ ا بن څ بو آډب ډ ثب ( 3 بڃ بثٺ س ىو ٽ 0 بڃ آن ى ؿى دب ث ى ا ز(ٽ ب ا بن ىڇ ڇ ؿ ب ڇ دىؼڈ ډ ثب (اډپبوبر ا ه ډ ٽ وم س ان ث آن ډ ځٶز ٵٺ ٤ ټ ٽ ثن ا ڈ ا ز سى ب و بو ډ د ؿڈ ا ان ا ز ډ ا ٽب ځڄ ډ ثب (سٮاى ىاو آډ ن 3 وٶ ډ ثب ( ا ٥ بن 0 ى ډ ؿبى و ه ب ٮى ډ ؿى دب ډب ټ ب ؿبى ا ز( ى ډ بن ٽ دچهش ډ ثب (اډپبوبر ځ ب آن ثب س ػ ث ؿبى ث ىن آن ٽبډ ثب ا ز(ډٮچڈ آن / بڃ ا ز بثٺ س ؿى دب +, اڃ, بڃ ا ز بثٺ س ىو(سٮاى ىاو آډ ن 1 وٶ ډ ثب ( آ ب ث ه ىاو آډ ن ثب س ػ ث اهش ٳ ى دب اث ٦ م مبو ب ى ػ ى ىا ا ٥ بن, 2343

105 ٽ ث ر دىؼڈ ؿ ب ڇ ڇ ب دب ډه ى ٽ س ډوشچ ٤ ا ه آډ ن ىاو اث ٦ ډ و ى ٽڄ م مبو ا ز اډب ځب اٹبر اهش ٵز ػ ئ ث ه آو ب د ډ آ اٽظ ا ه اهش ٵب ث ه ى هش ان ا ز ٽ اسٶبٷ ٽبډ ٥ ج ٮ ا ز( ا ٥ بن - ث ه ىاو آډ ن دب ډٮم ال اث ٦ م مبو ى ػ ى ىا ډظ ډمپه ا ز ىب سپبڅ ٴ ځ ثب ڈ اث ٦ ىا ش ثب ى ى هبو ٽب مچ ډظڄ ٽب ز څ ث ب اوؼبڇ ى ى اډب ث ه ىاو آډ ن دب ثب دب ى ڂ اث ٦ ىا ش ػ ى ى ٹبثز ب ٽڈ ه چ وا ػ ى ثب (ډه ٽمش ٹبثز ث ه ىاو آډ ن دب م مبو ب ډوشچٴ ا ى اڇ(ډه ث ش ى ٽ ڈ ث ىوجبڃ ا ؼبى اث ٦ م ب ث ه ىاو آډ وڈ شڈ( ا ٥ بن. ىاو آډ ن ٽ ث ش ثب ڈ ٵبډ ڄ شى اث ٦ م مبو ىو ډٮم ال ٽ ثب ڈ لجز ډ ٽىى ځب ػ ٽ ا ڈ ث ڈ ډ وى اڅجش ه ة ا ز ځب ا ڈ ٽمټ ډ ځ و( ه چ ٽڈ ىاو آډ ن ى ٽ ىوجبڃ ا ؼبى اث ٦ ى ثب ڈ او(آو ب ث ش ثب ىاو آډ ڈ ه ه ى لجز ډ ٽىى( ا ٥ بن / ثچ ډه ى ٽ ه ى ػ ى ز ٽ ى اڇ ٽ ىاو آډ وڈ ڈ ثب پ ڂ م م او ڈ ى ى ب ځب ا ڈ ٽمټ ډ ځ و ډظ ا ىاو آډ دب ثبالس اڃ ب ا ډ د ى ډه ث آن ب اػب ثلض ډ ى ڈ(ث ش د ب ثب ڈ ىهش ا ثب ڈ اث ٦ م مبو ىو( ا ٥ بن 0 ثبس ػ ث ا ىپ ى ټ شب شى ث ش بن ٵبډ ڄ شى اث ٦ م مبو ػ ى ىا ثب ڈ مپب ب بى ى ى ىو(اڅجش ث ش دب ب ثبالس ث دب ب دب ه س ٽمټ ډ ٽىى( اڃ- 2344

106 ثب س ػ ث سٮى ډ ٦ بڅت سپبڅ ٴ ىاو آډ ن آ ب ٵ ٢ ب ډ ػ ى ى ٽ ث ا ائ ومب سپبڅ ٴ ىاو آډ ن ػ ى ىا ا پب مب ؿ ز ا ٥ بن, ائ ډ ٦ بڅت ث سپبڅ ٴ ىاو آډ ن ثب س ػ ث ؿىدب ث ىن ٽ ٽب و جشب ډ پڄ ٹشڂ ا ز ډ ى ڈ$ډظ ٹ ډل ا و ډ دب ٽ ا ز ا ه دب ټ ډ ٦ بڅت ائ ث ا ډه ى ڂ دب ى ث ؿ ب ڇ# $ ڇ دىؼڈ#سپبڅ ٴ ډشىب ت ثب ى بن ډ ڈ ى ډبو ٽ ى دب ډ ٽ ډ ٲ ڃ اوؼبڇ سپبڅ ٴ شه ډ ٦ بڅت دب ډل $ؿ ب ڇ# ا ائ ډ ى ڈ ث ا ث سپبڅ ٴ دب ا ىاو آډ ن ٹ ش ا شٶبى ډ پىڈ( ا ٥ بن - ٵ ٢ ب ٽ ډب ها پ ٽبٵ ا ز ؿ ن ډ ث ب ث ٿ سب بهز ټ ډ ست ث ى اډب ؿ ى ز س ث ا ال ڇ ډبن ڇ ز ٽ ډ ثب بىځ ثب ډ ب وبٹ س ٽ ا ه وش ؼ ث ىن دب وبٹ ؿى ث ځش ه ١ ث اثشا ډٺ ٦ آډ ن ىاو ث ډ و(ډه ٮ ډ ٽىڈ سپبڅ ٴ ا ى ټ وڀ ػاځبو دب ب ا ثب ڈ ث ثپىڈ(ډظ ث بن ډ ٽىڈ وڀ آه و ثز سپبڅ ٴ ډ ثب ثب ٽمټ ه ى ىاو آډ ن سپبڅ ٴ ا ث ډ ٽى ڈ( ا ٥ بن. ه (ٽ ؿى دب اٹٮب ى ا ز ډ ٦ بڅت ث ب ا ثب ى ا ه ٽ ب ډ ٦ ف ٽ ى(ث ا ث سپبڅ ٴ ٹز ال ڇ ا ى ڈ سپبڅ ٴ دب ب ا ثب ڈ ځب ػا ث ډ ٽى ڈ اډب ث ا ائ ډ ٦ بڅت ډوشچٴ ث ش ٮ ث ا ه ا ز ډ ٦ بڅت ډ ڈ سبٽ ى( ا ٥ بن / سٺ جب ؿ ن ډ ٦ بڅت ث ب ا ز ٹب سب وم س ان ځٶز ډ ى م ډ ٦ بڅت ا ى ٽ ائ وم ى(ډب ث ش ٮ ډ ٽى ڈ ډ ٦ بڅت ث ب ډ ڈ ١ ا ډ ٦ ف ٽى ڈ اځ ډبن ثب ث ډ ٦ بڅت ى ڂ ډ ڈ(ث ا سپبڅ ٴ ث ش 2345

107 ا اڅ ه ٽمټ ډ ځ ڈ ډظ ډ ٸ آن ب ا اڅ ه س ل ق ٽىى ځ ث ا ډب ائ ى ى ډب آن ا ث ډ ٽى ڈ اڅجش ا ه ا ٥ م ىبن ا ث اڅ ه ډ ى ڈ و آن ب ث ا ث ب ه چ ډٶ ا ز ٳ ٽمټ ث ث ب ث ى وم ډ ٻ و ز( ا ٥ بن 0 ډشب ٶبو پ ا ډ پ ر ا چ ٽ ؿىدب م ه ا ز سپبڅ ٴ ٽشبة ث ب بى ث ى ډٮچڈ ؿ ن ثب ث ؿىدب ث ډبن ٽبٵ ث ا ائ سپبڅ ٴ ه ٹ ش ػ ى وا(ثب ا هچ ٶ ا شٶبى ٽ ى(ىاو آډ ن ٹ ثب دب ب ثبالس ا ث ا ٽمټ ځ ٵشه اوشوبة ٽ ى سب ث دب ب دب ه س ى ډ اٹ ډجبكض ى ٽمټ ٽى( اڃ. آ ب ى س ٽ ب ؿى دب ثب س ػ ث سى دب ب ه شڂ ث ك چڂ ى ىاو آډ ن ػ ى ىا ا ٥ بن, ثچ ث ش ډبو ٽ ټ دب ى ډظڄ ب ١ ىا ث ا ائ ډ ٦ بڅت ډبن ث ش و ب ا ز ث وبؿب ثب دب ب ى ڂ ا ډ ٲ ڃ اوؼبڇ سپبڅ ٶ ٽ ى ٽ اوؼبڇ آو ب ٹز ث ش ډ ٥ چج$ډمپه ا ز ټ وڀ ٽبډڄ# م ه ثب ض ه شڂ آو ب ډ ى( ا ٥ بن - ٽ ث ك چڂ ه شڂ دب ؿ ن ؿى ب ى ٥ ج ٮ ا ز ؿ ب ڇ ټ ب ڇ ټ ب و ٴ ډمپه كش ټ دىؼڈ ا ٹشز ى اهش ب ىاو آډ ن دب ثب ؿىآن ب ا ث ى و شه سپبڅ ٴ ځ ڇ ٽى څ ه شڂ ث ك چڂ ٹب سب ػ ى ىا( ا ٥ بن. 2346

108 ثچ ځب اٹبر ډب وم ش او ڈ ى ث ا ٽ ائ ى ڈ ىاو آډ ن دب ى ڂ ه ش ډ و( ډب ٮ ډ ٽى ڈ آن ب ا ى ځ اوؼبڇ سپبڅ ٴ ٽى ڈ څ ائ سپبڅ ٴ بى آن ب ا ثس ه ش ډ ٽى ٽ ب ؿى دب ثب ب ډبو ث ش و(ػ ى ډٮچڈ ٽمپ ا ىمب ث ا ث وبډ ١ ډ ثب ( ا ٥ بن / ثچ ا ه اډ ٥ ج ٮ ا ز ؿ ن ډب م وم س او ڈ ٽ ا ى ځ اډ آډ ه ى ثپى ڈ څ ډه ث ش ٮ ډ ٽىڈ آن ب ا ى ځ ثلض ډؼبىڅ ٽىڈ(ځب سب ػب ٽ ثش او ڈ ډٶب ڈ ا ث ر سچٶ ٺ آډ ډ ى ڈ سب ٽ ى ځ آډ ثب ى( ا ٥ بن 0 ث و ڇ ى ب ؿىدب ه شڂ ث ا ىاو آډ ث ػ ى وم آ ؿ ن ى ه كبڃ ډ ش اوى ث دب ب دب ه س ٽمټ ا دب ب ثبالس بى ثڂ و( ٮى ثب ډ ٲ ڃ ٽ ىن ىاو آډ ن ډبو ه شڂ آن ب ( اڃ/ آ ب س اڅ ى سٮ ه ى ث وبډ ٶشڂ ډشىب ت ثب ٦ ق س اوب اوڂ ىاو آډ ن ثب س ػ ث ػ ى دب ب ډوشچٴ ډ ثب ا ٥ بن, ى ائ ث ا اوشوبة ى ٽ ث ى ا ه ث ٮ ا ز ډٮچڈ ث ٶشڂ ث وبډ سى ڈ ا ىپ ث س ػ ثب ػچ ځ اډپبن ك سب آو ب ن ه ش ا ى آډ ن ىاو ى اوڂ ا ؼبى ثب ض ٽ ثب ډشى ټ ٽ ى(ډظ ٹ ان ب ١ او ب ى ( ا ٥ بن

109 پڄ ث و اډب ب ز ډ بئڄ ا ه كى سب ٽبډڄ ى ز ث ش ثب ٽمټ ډ ٮ ى ډ ڈ ډظڄ ب ١ چ ڇ ى اا ڄ ٶش وڀ ب اڃ ثب اڅجش ث ا سى وڀ ى ڈ ى اا ڄ ٶش ى ث وبډ ز(ډب ډبو ٽ اك ب ٽى ڈ ىاو آډ ن ا و ٽى و ا ١ و شى ه شڂ ث ك چڂ ا و بن ډ ى ى سٲ ثب ٽمټ ډ ى ث وبډ ا مبڃ ٽى ڈ(ث ش ٮ ډ ى اځ ى ث ا دب ب ج ڈ ثب (ډظ ىاو آډ ن وم د و ٽ ټ سمبڇ ى ډ پڄ ث ا ټ دب ثب ثٺ دب ب ى ى ڂ ثب (ث ش سى ٽب ډ و ث ى ا ز( ا ٥ بن. سب ػب ٽ س او ش ا ڈ ٮ ى ث ځ و ؿ ى ٽ ب ز ب جق اڃ ٶش ب ى ب ١ چ ڇ اډ ثب ى ى ڂ ى ب ب ز ب ثب ى ؿ ن س اوب ك ا ىاو آډ ن ډٮم ال ى وڀ ب اڃ اڃ ٶش ب ث ش ا ب ب بر ډ ثب (اٹٮ ز ا ه ا ز ث ه ى ب ډبوى ى ډ ٦ بڅٮبر ٽمش س ػ ډ ى( ا ٥ بن / سمبڇ س ډه مپب اوڈ ث ا ه ا ز ث ش ه ث وبډ ا ث ا ىاو آډ ن ٹ ى ڈ(ه چ ډوبڅٴ ا ه ث ى اڇ ٽ ث ش ب ١ ه اون ډ و ثب (ث وبډ ا ث ځ و سى ڈ ٽ ى ا ڈ ٽ ب ز ب ٽ اك ب ٽى ڈ ىاو آډ ن ه ش شى ى ا ٽى ڈ ٮى ث وبډ اوٮ ٦ بٳ د بى ىا( ا ٥ بن 0 ه (ډٮم ال ىاو آډ ن ا سٺ ڈ ثى ب ا ١ و شى ؿ ن ډب ډؼج ڈ ثب س ػ ث ا م ز ى ب ١ ث ش ٹز ا ث ا ى ب ١ ثڂ ڈ ى وش ؼ ډٮم ال وم ش او ڈ ث وبډ ډىب ج ىا ش ثب ڈ(ٽشت ى ٽ ب ؿى دب پ بن س وم ى( ٮى ث ش ٶش ډظ ب ١ ه اون ى ىاى ډ ى( اڃ

110 آ ب ٹز اډپبوبر ال ڇ ث ا ائ ٵٮبڅ ز ب مچ ى ډل ٤ ٽ ػ ى ىا ا ٥ بن,,0 /0 مبوى ثو ا ڈ اځ بث اهش ب ىٹ ٺ دب ث ثب ا ز ىٹ ٺ وڀ ٹز ا ىپ ث س ػ ثب ائ مچ ر ث ا ډ ٦ بڅت وم ش ان ى ڈ ائ ا ډ ٦ بڅت ث وبډ ىاى $آ ډب بر ر ث ډ ٦ بڅت چ ڇ# سئ ث بن ډ و ى ډ ا ٽ ډ ٦ بڅت ث ر مچ ث ا ټ دب ائ ډ ى وبؿب ا ا ٹز دب ب ى ڂ ٽڈ ډ پى ڈ ث ٹز دب ډ و ا ١ بٵ ډ پى ڈ ى ډ ا ڈ ا ډبن وڀ سٶ ق ٽڈ ډ ٽى ڈ( ا ٥ بن - ا څلب ٧ ٹز او بٵب ډبن ال ڇ ث ا اوؼبڇ ٵٮبڅ ز ب ډظ ى چ ڇ ب ى ى ڂ ػ ى وا ډظ ى ثڂ ڈ آډ ن ىاو ث ى االر ٵٺ ٤ ٽ ثب ا ه ثب ٳ سمبڇ ٱ ډ ٦ بڅٮبر ډبوى ب ى ٽ ىڇ ؿ ن س وبٹ ډ ب ثب بىځ وبٹ ا ٥ بن. ډشب ٶبو ډ ؿى دب ډٮم ال ى ډپبن ب ثب ٽمج ى اډپبوبر شى(ډٮم ال ٽب ب مچ ا ثب ب ڄ ث ب ٽم اوؼبڇ ډ ى ڈ(ث ىڅ ڄ بى ث ىن ډ ٦ بڅت ٹز ٽم ث ا اوؼبڇ ٽب مچ ػ ى ىا اڅجش ٮ ث ا ه ا ز ىاو آډ ن ٽب ب مچ اوؼبڇ ى ى(ډه ٮ ډ ٽىڈ ډجبكض ډ ڈ ا ثب ٽب مچ س ٽىڈ( ا ٥ بن/ س مچ پ ا ډ مش ه ثو ب آډ ډ س او ثب ډب م ٮ ډ ٽى ڈ ٹز اډپبوبر ال ڇ ث ا ٽب ب مچ ډظ ٽب چ ڇ آډبى ث وبډ ٽى ڈ(ځب ڈ ا ډل ٤ ٽ هب ع ( ث ا ٽب مچ ث ك ب ٣ ب ى ز ډ ڈ ؿ ن ى ډل ٤ اٹٮ بىځ دب س ه ا ث ى(ٽب مچ ا ثب ب ڄ ث ب بى ډظ ب ڄ ى وشى اوؼبڇ ډ ى ڈ( 2341

111 ا ٥ بن 0 ه ( ډبن ث ا ائ مچ ډىب ت و ز ؿ ن سٮاى دب ب بى ث ى ډ ٦ بڅت ٵٮبڅ ز ب ٽشبة ب و كؼڈ بى ىو( مى ه اډپبوبر ٽبٵ ڈ ػ ى وا(ا ه ډ ډٮم ال ى ډىب ٥ ٸ ډل ڇ ىا ډ ثب ى اډپبوبر ٽبٵ ا وو( اڃ 1 ث ا اى ٽ ب ؿى دب ؿ ا ڃ ٹ ا ى ٽ ىاو آډ ن ډچ ڇ ث ب ز آن شى ا ٥ بن, ٽ ٽ ٽ ث ا اى ٽ ډ اٹت ى ان ث وٶ ټ ا ٽىش ڃ ډ ئ څ ز و شڈ ى ډه ٽ ډبو ى ىا ا بډ ىاو آډ ن هب ٥ ا ث ډه سل ڄ ډ ى ډبو ڈ ٽ ى ٽ ك ٢ ڇ ا دب ټ وٶ اوشوبة ٽ ى اڇ ٽ ٹش ډ ٲ ڃ ائ ډ ٦ بڅت ث ټ دب شڈ ډ ئ څ ز ٽىش ڃ دب ٱ ډل ا ث ىا چ ٱ ا ا بى ػچ ځ ؿ ب ڇ ب دب ا شڈ ڇ دب س ډ ٲ ڃ ٹش ډظ ډ پى دىؼڈ ټ وٶ اوشوبة ٽ ىاو آډ ن دب ه ى ا ٽىش ڃ ٽى( ا ٥ بن - ى ډبو ٽ ډٮچڈ ث ىاو آډ ن ٽ ى ڂ ى ډ ى پ ر ا ب ز ٽىى اڅجش ډٮچڈ ثب ثب ىاىن سپچ ٴ ٽ ځ ڇ آو ب وڀ آډ ىاو ا ٽى ډ ش و ڈ ى ڂ ٱ ثڂ ى اډ ډظ ب ثذ آو ب ا ثو ا ڈ ث شڂ ث ه ٹ ز ډٮچڈ ٽ ى ( ا ٥ بن. ډه ډى اه ٹ ىڇ ٽ ٩ ب ٴ ىاو آډ ى آن ا ز ٽ مبن اڃ بڃ آن ا ث ىاو آډ ن ډ ځ ڈ ٽ ثب ك ډز ٽ ا وڂ ىو ى ر ب ز وپ ىن آن ىاو آډ وم ډىٶ ه ا ځ ٵز(سمبڇ ىاو آډ ن ٶش ډ اٹت ٽ ډ و سب اك ب ډ ئ څ ز ٽىى( 2341

112 ا ٥ بن / ډه ث ىاو آډ وڈ ډ ځ ڈ ٽ ى ٽ ډه ٽ ٽ ب س ثب ث ش س ٸ ه ا (ىاو آډ ن ثب ىڂبډ ٽ سپچ ٴ اوؼبڇ ډ ى ى ډب ى كبڃ س ث دب ى ڂ ش ڈ ثب ٽبډ پ ر ا ب ز ٽى( ىاو آډ ٽ وم ب ه ث ٽ ت ٽى ث ا ډ ئ څ ز اى ٽ ا ډ ى ڈ ډظ ځب ډ اٹت ٽ ځب كش سپبڅ ٶ ٽ اك ب ثپىڈ ډ ش او ث ٽى ث ډ ٽى( ا ٥ بن 0 ىاو آډ ن دب ب ثبالس ثب ث دب ب دب ه ٽمټ ٽىى( مڂ ػ ز د ٵز ٽ س ٽىى( ډبن س ثب مڂ بٽز ثب ى سب دب ا ٽ ډل ا ز ث ه ث ډش ػ ى ه ى ى(اڅجش ځب ث ا ػچ ځ ا ا ثٺ ٽ ډؼج ش ڈ ث آن ب سپچ ٴ ث ڈ( ٽ ب ؿى دب ډ ١ اث ٦ م مبو ى ٵ ٢ ب ث ا سپبڅ ٴ ډ بئڄ اث ٦ دب ب ډوشچٴ )ٵبډ ڄ ث ىن)ٽب ځ )ٽمټ دب ثبالس ث دب دب ه س ا ه ى ث ىڅ ڄ ٽمج ى ٹز ٵ ٢ ب اډپبوبر ٵ ٢ ب ډىب ت وج ى ا ز)ٽىب ځ ا شه ثٮ ٢ ٽشبة ب)ا شٶبى ا هچ ٶ )ٽمټ ا اڅ ه ه شڂ س اڅ ى ډشىب ت ثب اوڂ ٵٮبڅ ز مچ ا ڃ ٹ ا سٮى ډ ٦ بڅت ٽشت )ث ى ډٮچڈ)سپچ ٴ ث ا ك)سٮى دب ب) ڇ سجب ٣ ى دب ب) ڇ آډ سچٶ ٺ ډ پڄ ؿ ډبن ى ى ٶش ) مپب ث ا ٵ ډ پڄ) ڇ مپب ډٮچڈ ډ )سٮى ى دب ب)ث وبډ ى ز ډىب ت)ه شڂ ىاو آډ ن ٽمج ى اډپبوبر)ٽمج ى ډبن)وج ى ٵ ٢ ب ډىب ت)سٮى كؼڈ ډ ٦ بڅت)سٮى دب ب) ٽڈ ك چڂ ډٮچڈ ىا شه ؿ ب ؿ ة ه ى)اوشوبة هچ ٶ ) پ ر ى ډبن س ) ب ز و ڈ) س ٸ ىاو آډ ٽ ب)اوشوبة ډ اٹت ٽ )وم ډىٶ ى ر ڇ ب ز و ڈ 2351

113 تحج تیج گیزی: ثب س ػ ث ٵبډ ڄ ڈ شب ث ىن ىاو آډ ن اث ٦ م مبو ى ث ه آن ب ػ ى ىا(ډٮچڈ ځب ا آډ ځ آډ ث ٽمټ هچ ٶ ا شٶبى ډ ٽى( ى ډٮچڈ ى ځ ٽ ىن ىاو آډ ن ى ٵٮبڅ ز ب ځ ث ا ا ؼبى اث ٦ م مبو ى ډ ثب ( ٵ ٢ ب ٽ ث ا ائ سپبڅ ٴ ث ىڅ ڄ ؿى دب ث ىن سٮى ډ ٦ بڅت ډٮم ال ډىب ت وج ى ا ز( م ه بډڄ جت ثٮ ٢ ا ډ ٦ بڅت ډجبكض ٽشبة ب آډ ىاى و ى(ډ مش ه ډ پڄ ى ا ه ثو ٽمج ى ډبن ډ ثب ٽ ډٮچڈ ث ش ث ى ه ى ډ س او آن ا كڄ ٽى(ډظ ډٮچم ث ا ث سپبڅ ٴ ا اڅ ه ٽمټ ډ ځ ى( ثو ا وش ؼ ډ بكج ډب ثب وشب غ ث ب و ځچ ثب ى ان ٵ ٢ ب ٵ پ ډ ؿى دب ٽ ث ا ب وشب غ ث ى ز آډ اډڄ اط ځ ث س ا ى ځب ډٮچمبن ؿى دب ٽمج ى ٹز سٮاى بى ىاو آډ ن ى دب ڇ آځب ا ب س ى ٽ ؿىدب ٽمج ى ب ڄ آډ وبډىب ت ث ىن س ٽ ت ى ىاو آډ ن ڇ سم ٽ ك ا ث ى ا ز ث كاىان مپب ان ٽ ى ډ ٽ ب ؿى ث ب ىا ش او بٵش ب ا ه د و بن ىاى ا ز ٽ ٽ ب ؿى دب ټ ډ پ ر ډبوى 5 ٽمج ى ٹز آډ ٽمج ى او ٽمج ى اډپبوبر ب ڄ آډ ڇ و ب ر ٽب ىب بن (((ٽ ٽ ب ؿى دب ثب آن ډ اػ شى( ى ه كبڃ ٽ ب ؿى دب ټ ٵ ز ب ډبوى 5 ٽ ت سؼ ث اٵ ا س اوب ك ٵ ا ث ا ىاو آډ ن ا شٶبى ٽ ىن ا ا ٥ بر ټ ى ڂ بىځ آىاة اػشمب ا ث ىوجبڃ ىا سب ډ ى(ٽمج ى ٹز اډپبوبر بډڄ ډ م ى بىځ آډ س ٽ ب ؿى دب كش سټ دب ډ ثب ( ثب س ػ ث سٮى دب ب كؼڈ ډ ٦ بڅت ه شڂ ث ك چڂ ى ٽ ب ؿى دب ث ػ ى ډ آ ث ش ا ه ډ ئچ ى ىڂبڇ س ټ دب ډبو ٽ ثٺ دب ب ثب پ ر ٽىى سپبڅ ٴ اوؼبڇ ى ى ډ ثب (اڅجش ى ډٮچڈ ث ا ػچ ځ ا ه شڂ ث ب ډ ڈ ث ى ډ س او سب ك اډپبن س سچٶ ٺ ىا ش ثب ( ثب س ػ ث ى ٽ ب ؿى دب سٮاى بى ډ ٦ بڅت دب ب ؿ ن ټ ث وبډ ډشىب ت ثب س اوب اوڂ ىاو آډ ن ٽب و جشب ى ډ ثب (ث وبډ ثب ثب مپب ډٮچڈ ډ ٽب ىب بن ثب سب 2352

114 ثش ان ث وبډ ډىب ج ا ائ ىاى(ث ش ډٮچڈ ب ٮ ىو ى ډ پڄ ثب ا م ز ا ى اا ڄ ٶش ب بر اڃ س ٽىى ٽ ا ه س م ڈ ثب ث ى(اڅجش سى ى ى ٶش ب ا ډىب ت س ث ا ث وبډ ثب (ى ث ث مپب ان ٽ ى ثبال وشب غ آن ا ث بن ٽ ى ا ڈ ٹ مش ا آن ڇ و ب ر ٽب ىب بن ډ س او ثلض ډب ا سب ٽى( ٮى ال ڇ ا ز ث ا ث وبډ ٽ ب ؿى دب ٽب ىب بن و ب ر ىا ش ثب ى مپب ب ال ڇ ا ث مڄ ث ب و( ٽمج ى ٹز اډپبوبر ډشب ٶبو ا ډ مش ه ډ پ ر ٽ ب ؿى دب ډ ثب ى ٽ ث س ٵٮبڅ ز ب مچ ى ٽ سبط ډ ځ و( م ه بډڄ جت ا ز سب ث ب ا ٵٮبڅ ز ب ى ا ه ٽ ب ر وڂ ى(اڅجش ډٮچڈ ډ س او ثب ه ٹ ز ه ى ا ه ډ پ ر ا سب كى ث ٥ ٳ ٽى ډظ ث ا اډپبوبر ا شٶبى ا ب ڄ ى وشى ٽ ډ س ان ثب ټ چ بى آډ مچ ىا ز(ث ب و ځچ ٽ ى ثبال آن ا ث بن ٽ ى ا ڈ څ ٦ ٴ ٦ ب ث مپب ان ٽ ثب ى ڂ آن ا ث بن ٽ ى ا ڈ ا ه ثلض ډب ا سب ډ ٽىى ٽ ٽمج ى ٹز اډپبوبر ال ڇ ډ مش ه ډ پ ر ؿى دب ډ ثب ى ډل ٤ بىځ وٺ ث ب ډ م ث آډ ىا( ډٮچڈ ثب س ػ ث ه ٹ ش ا ڃ ٹ ا هب ى ٽ ىا ډظ اوشوبة ډ اٹت ث ا و ڈ ثو اوشوبة هچ ٶ ث ا آډ ٽمټ ث دب ب دب ه س س ٸ ب سىج ب وپبس ث ا و ڈ ثو ن اوڂ ىاىن ث ٽ ٽ آن ب ا ډٮم ال اڃ بڃ ث ىاو اډ ن ځ ى ډ ٽىى( ه اتغ: ),)ث ؽ ا بن الڅ ډب ټ #1379$( س ؿى دب ى ډ اثشا $ؿبح اڃ# س ػم د ػٮٶ ىٵش س ان 5 مپب ب چم ث ه اڅمچچ ر آډ د اوش ب ار ٵ ا ىبهش او ) -) ډبو ث ث ر و ا ٶ بو اكم ١ ب 31$.,#( ځ ب ٵ پ ٵ ىڂ ٵ ٢ ب ب آډ ى اثشا ؿ ب د ٵش ػ بن ا ى ىاو آډ ن ا او اڅ ه آوبن( ٵ چىبډ و آ ب آډ مب.- بڃ ڈ.) م بن م 30$.,#( اى س ى ٽ ب ؿى دب سج 5 و ػمبڅ ډ ز آډ د دب آثبى 2353

115 ),,(,4 ؿىدب ب ى ى چ ڇ سؼ ث ( ٵ چىبډ ٵىب آډ مب,/ دب 40., 4 )ډٮ ه د كم و ا ٶ بو ىٽش اكم ١ ب ب ب ٥ ٶ $. 3.,#(سإط اډڄ ٵ پ ٽ ث د ٵز سل چ ىاو آډ ن(ډؼچ ىاو پ چ ڇ س ث ش ډٮبوز د ىاو ڂب ا ٶ بن(د ب س ث ش او ىبهش مب / +,)څ ٦ ٴ ٦ ب آ ىب 32$.,#( سبط آډ ب ډل ٤ ى ٵشب بىځ ث ډل ٦ اډڄ ى $اثشا # ( ٵ چىبډ ډ ز مب,- دب 32., ٵ,,)ث ځچظ ڇ كاىان ډلم ى ١ بد ٴ اى ت ٴ$- 4.,#(س ٴ ډٮچمبن اى اٻ سؼب ة ٽ ى آډ ا ٽب ىب بن ب ؿىدب شب ډىب ٥ ٸ اثشا ى ٽچ ج ىٵ چىبډ چم )د ىاو ڂب ب بڃ ث ز ىڇ ى ػ مب ٶز دب ډ شبن /4., /)آٹبى ډل ڇ ٵ ٢ چ ه ب $/ 3.,#( ا ىمب س ى ٽ ب ى ؿى دب $ؿبح ڈ# س ان 5 آ ( 0 )ٽ د ه$- 3.,#( او ىب س ث ش س ان 5 اوش ب ار مز( 1 )آو ن څ ه ىثچ 22$.,#( اٵ ا اط ثو ډٮچمبن ى ٵ ا ى س س ػم ىٽش ډلم اډ ى ( س ان 5 اوش ب ار ډ ( 2 )كبػ ٹب م چ ١ ب ٥ بڅج ډؼشج $- 4.,# ث و ب ب ػ مبو ډ ب س ىبهش ب ٥ ٶ آډ ى س ث ز ثو ى ډ ( و آډ س ث ز ثو بڃ ىڇ مب, دب -4., 3 )د ډ ب ٹ 40$.,#( سبط آډ ؿى بو ا ث ى ځ سل چ ىاو آډ ن ىهش د دب ڈ ٽ ب -,) دب ځبى ڇ ه ٦ ج بن ڇ ا ټ س اة ٣($ 31., #( ٽب ى سلچ ڄ ٽ ٶ ډلش ا ى سج ه ك ٦ ب بث مچپ ى ا ٢ ب (,/ بر چم د شب ) و ىاو پ د شب ډبډب ى 1, مب 02)13 04 ).,) ػ څ ($,4.,#( وم و ځ ى د ب ٽ ٶ ( ډؼچ سلٺ ٺبر ٽ ٶ ى چ ڇ ډز,$/ 5# +,.)+-( ٽ ڃ ع ) ى( 2$ ++-# ) ب د س ٽ ج ) س ػم ٽ بډى ا (+4., ) س ان 5 آ 0,) ځبڃ ڇ( ث ٿ ځبڃ ع($ ى ڂ ان$ 31.,#( س ان 5 او ب ار ىاو ڂب ث ش مز(.++-#( ب سلٺ ٸ ٽم ٽ ٶ ى چ ڇ س ث ش او ىب ( س ػم اكم ١ ب و 1,)اى ٽڄ آډ د شبن ٽچ ج $, 4.,#(آډب ا ٥ بر ٽ ب ؿى دب ډىب ٥ ٸ شب ٽچ ج ډٮبوز ب ډبو آډ اثشا ډىب ٥ ٸ شب شبن ٽچ ج ( 2354

116 تزرعی راتغ ی تی هیشاى فؼالیت رسؽی تا ػشت فظ پیؾزفت تحصیلی دا ؼ آه ساى همغغ اتتذایی A survey on the relationship between the amount of exercise activity and self-esteem and academic achievement of elementary students امیرفالحی کبرؼىبظی عل م تربیتی آم زگبر دبعتبن طبلقبوی 2- ز را زارعی کبرؼىبظی ارؼذ راوؽىبظی رزغ 3- مجتبی خسایی کبرؼىبظی معمبری -1 چکیذ ٳ ا ه د ث د ٵز وٶ ر ثب ٵٮبڅ ز ډ ان ث ه اث ٦ آډ ن ىاو سل چ ډٺ ٦ اثشا ډ ثب ( ث ه ا ز( آ ډب ٱ ب د ا ج ى ا ا شٶبى ډب كب ١ د سلٺ ٸ ر ٽ ثب س ػ ث ډب ز سلٺ ٸ ا سلٺ ٸ مج شڂ ا شٶبى ډ ځ ىى( ى ا ه ډ ان اث ٦ ث ه ډشٲ ب ډ ث ډ و ډ ى( ډ ثب ( ػبډٮ آډب ډؼم ىاو آډ ن اثشا شبن و آثبى وم و آډب ډب 20 وٶ ا ىاو آډ ن اثشا ٽ ث ر س بىٵ اوشوبة او ډ ثب ى( اث ځ ى آ د ىبډ ر وٶ ٽب وبډ ب د ٵز سل چ ىاو آډ ن ا ز( وشب غ د ث ا ه ر ث ى ٽ ث ه ډ ان ٵٮبڅ ز ر وٶ ىاو آډ ن سجب ٣ ؿىاو ػ ى وا ٮى ډ ان ٵٮبڅ ز سبط ؿىاو ث ر وٶ ىاو آډ ن وا اډب اوؼبڇ ٵٮبڅ ز ث ر ډشٮبىڃ ٮى و ه چ ٽڈ و ه چ بى ثب ض د ٵز سل چ ىاو آډ ن ډ ى( الوبت الید 5 ر وٶ د ٵز سل چ ىاو آډ ن اثشا 2355

117 همذه : ا ١ س ه و ب ب ث ٽ ػ ء ٣ ب ا چ ث ز او ث مب ډ آ اډ هب ٥ اك ب اډى ز بىاث و ب ٣ ا ز پ ا ا ب ى ز بث ث ا ه اډ ډ ڈ ډ ثب ( ا ٥ ٵ ثب ا ؼبى ډل ٦ ٵ ف ثو و ب ٣ آ ا ى ڂ ثب ٽب شه ٵ ب ب ٢ و ا ث ه ث ىن ش ٽ بڅز ٵ ب ب او ا ډ ب ثب ض اك ب بى و ب ٣ ډ ى(ث م ه ىڅ ڄ ا " اث ٤ ػ ڈ ه "ډ وبډى(وٺ ى او ٽ ىٽبن پ ا ډشمب س ه ػىج ب ك بر ډٮى ٵ ى ى و ز ا ډ ثب پ ا ځ ش ى س ه ٺب ا ه ا ز ا ا ب ځ وبځ ن ى ك و ز پب ان اط ډظجز ډ ڂ ا (س ٽ ٽ ىٽبن ث ا ث ى ز آن ډ ٵٺ ز ا شمبى ثىٶ آوبن ا ثبال ډ ث ى ؿ ن م ثب د ٹ ه و ز ٽ ىٽبن ثب ا ه اٹٮ ز ا وځ آ ىب ډ و ډ ٶ مى ٽ م وم س ان ى ا ٦ د ث ى ثچپ پ ز ڈ اٹٮ ش ا ز ٽ ثب آن ا ىبهز سلمڄ د آن ا ىا ز م ه اڅڂ ب ك ٽش ډ ب س ى ى ه ٽ ىٽ ډ ى ب ا چ ى اثٮبى او ډٮى ا ز(سل ٻ جت ا ؼبى ٽٶب ز ٽب ا اٵ اى ډ ى ٽ ډ س او ډىؼ ث اٵ ا ر وٶ ى$ث اډ /4.,#( پ ا ډ مش ه ٶبر ث ث ا ن ث ٵ ب ٽ او بن ى د ىا ر وٶ ا ز ث ه ا اى ا شمبى ث وٶ ٹ ٹ ر س م ڈ ځ اثشپب ه ٹ ز ډز ٵپ ث ز او سجب ٣ ډ شٺ م ثب ډ ان ر وٶ اك ب ه ى مى ىا(ډى ا ر وٶ اك ب س ا ز ٽ ٵ ى ث ډ ډبن و جز ث ه شه ى ه ډ د او( ث جب ر بى ش ر وٶ ٮى بث ٵ ى ا ه ى كبڃ ا ه ث ىا ز بث ډ ش او ډظجز ه ب ى ثب ب ډىٶ وبه ب ى( ٽ ىٽبو ٽ ا ر وٶ ثبال ث ه و ډٮم ال اك ب ه ث و جز ث ه ى ىو ث ش ډ ش اوى اهش ٵبر ه ى ا ثب ب ٽ ىٽبن كڄ ٽىى ى ډٺبثچ ثب ډ پ ر وبډ مبر وبٽبډ ب ډٺبڇ س و ا ه ٽ ىٽبن اٱچت هى ه ج ه ډى ٦ ٺ ىا ه ىدى ډظجز شى ا وځ بن څ ر ډ ج و( ث پ ٽ ىٽبو ٽ ىا ر وٶ دبئ ى شى اٱچت ى ډ اػ ثب ډ پ ر وش ب ىؿب ا ٦١ اة ٵ اان وبٽبډ ډ و( 2356

118 اهش ٵبر سٮب ١ بر كڄ ى ډٮم ال ٽ ىٽبن ا ځ ا ه بالو بن ه ڈ ب ثب ډ ػ ى آو ب ىو ډ پڄ ىائڈ ثب اٵپب اوشٺبى ا ه شه ډ ػت ا ز آ ه ى ډ و$ چل 24.,#( ث ا ا ىپ ٽ ىٽبن و ػ اوبن ثش اوى ا كاٽظ ٩ ٵ ز ى س اومى ب ثبڅٺ ٵ ى ث ه و ډ ثب ز ا وڂ ډظجز و جز ث ٵ ى ډل ٤ ا ٥ اٳ اوڂ ب ٱى ث ا س ٽ ث ډى و ث ټ و ػ اوبو ٽ ىا ر وٶ ٹبثڄ س ػ شى و جز ث م بالن ه ى ى ا ٤ ډ بث د ٵز سل چ ٽب آ ث ش ا ه ى و بن ډ ى و ا ثب س ه ځ ب بكجبن سٶپ اځ ا اٵ اى ه ٷ ىا شه ا شمبى ث وٶ ر وٶ ثبال ز( څ ا د ر وٶ ى ٽ ىٽبن و ػ اوبن ا ډ مش ه ٩ ب ٴ اڅ بء ډ ث بن ډ جب ٽ ى ا ه سجب ٣ ث ش ه وٺ ث اڅڂ ب ٵشب ا ز$اٵ.2.,#( ډ ٵٺ ش ب سل چ پ ش ب سل چ ٵ ى ى ډ ډ بئڄ ډ ث ٣ ث سل ڄ ډشٺبث ث ر وٶ ر وٶ ث سل ڄ سإط ډ ڂ و ٽ ډ ان سإط آن ا ػبډٮ ب ث ػبډٮ ى ڂ ٵ ٷ ډ پى( م د ٵز ب ڂٶزاوڂ او بن ى ىو ب اډ بىځ ا ز( او ربن ث رش س اورب رب هر ى ا ا ٥ ٸ بىځ ث ز ډ آ ا ٥ ٸ بىځ ٵپ د ا ډ ٽى س اوب ب ى ٵٮچ ز ډر بثر( بىځ ا ب ٵشب او بن ا س پ ڄ ډ ى ا ٥ ٸ بىځ ٵ ى ثب ډل ٤ ه ى آ ىب ډ ى( ځرب ډلر ٤ ا سلز س چ ٤ ٵ ډبن ه ى ىا ډبو ه شه ا ثب آن ب ځب ډ ٽى $ ٴ 30.,#( سٶپ ث ډٮى ب ډبو ډؼى ى ا ب و بىځ ا ز ځ ش ډ ب ر ب ىاو ث آن ا ش ا ز( ثن س ى ثب بىځ ډ ب ر ب ٵپ ػبو ه كٶ ٨ ػ بر ى( ث جب ر ى ڂ ٳ بىځ ثب آډ سٶپ ا شالڃ ى ز ثب $ٽ.3.,#( د ٵز سل چ ث ى ان پ ا ډل الر ى بىځ ډ س ػ د ڂ ان ا ز( ا ه ډ ١ ٥ ر ر ى اه ث ا د ډ س ػ ٹ ځ ٵش ا ز( اډ سم ٽ آډ ث ػب ا ث وبډ ب آډ ر رب ډ ز ٵشب ٽ ث د ٵ اځ ان ثب اوڂ ا ج ى سٲ ر ٽر ى ا رز $درب ىر ځ اى,++-#( بٵش ب سلٺ ٺبس ډشٮى و بن ىاى ا ز ٽ د ٵز سل چ ڈ ا بهشب ب ىاو ٵ ا ى رب در ىا ا ٥ بر سبط ډ د ى ڈ ا اډڄ ډل ٦ ا ػمچ اډڄ هبو اىځ ه ىسى م $ثربسچ ره 440,#( 2357

119 د ٵز سل چ ا ا ه ػ ز ا م ز ىا ٽ د ٵز آډ ڂب ى بىځ اط ىا ش بىځ آډ ڂب د ٵز سل چ ا سلز سبط ٹ ډ ى $ثچ ڇ -43, ث وٺڄ ا ٴ 30.,#( د ب و بن ډ ى ٽ ث وبډ ډى ڈ و سى ب ثب ض ډز او ډٺبثچ ثبوڂ او اٵ ىځ ډ ى ثچپ اٵ ا ى ٻ ډٶ ڇ ه ى ر وٶ ا ى د ىا$ ز / 44,ث وٺڄ ا ٱٶب مپب ان 31.,#( ډ ئچ ډب ى ا ه د ثب س ػ ث ا م ز ډشٲ ر وٶ د ٵز سل چ ىاو آډ ن ا ه ا ز ٽ ٽ ىن ىاو آډ ن ؿ سبط ث ډ ان ر وٶ د ٵز سل چ آن ب ىا( ع تحمیك و ب $كبٵ ٨ ى ډ ثى سٺ ڈ ډب ز ٳ ٮى ډجىب ى ث ا ب چم سلٺ ٺبر # 0+,.3, سلٺ ٺبر ثب ى و ځ ٵشه ډٮ ب ٽب ى ث ځ مچڂ ا ثى بن ځ ا ٽب ى سٺ ڈ ډ ى( د كب ١ ا و و ٳ ٽب ى ى آډ د ډ ثب ډى ا د ٽب ى ا ز ٽ ث ا ډ ئچ ا اػشمب اوؼبڇ ډ د اث ٦ ا ډى ٦ ٺ ث ه ٽب د ػبډٮ د آډ ى وش ؼ ډلٺٸ ى او ٽب ى ى شب ب و ٹ ډ ځ ى $ ب هبو 23.,.#2( ر ػ تحمیك سلٺ ٸ د كب ١ ډب ډب ز سلٺ ٸ ا سلٺ ٸ ث ډ و ډ ى( ا ا شٶبى مج شڂ ا ج ى د ب ٱ آ ډب ا ز( ث ه ر ٽ ثب س ػ ث ا شٶبى ډ ځ ىى( ى ا ه ډ ان اث ٦ ث ه ډشٲ ب ډ یافت ا ى د كب ١ اثشا ث سجب ٣ ثب ر وٶ ى ث ه ىاو آډ ن اثشا 2 سب -, بڃ د ىاهش ا ڈ ٽ ػبډٮ آډب ډب ٽڄ ىاو آډ ن ډٺ ٦ اثشا د شبن و آثبى ث ى ٽ وم و ث ٥ س بىٵ 20 ىاو آډ ا ث ه ډ و آثبى اوشوبة و ث ځ 0- وٶ سٺ ڈ وم ى د ىبډ ډ و ا ثٮ ا ځ ز ؿ ب ډب ا بڃ ٮى ا ډ سب ى ى ث ه آن ب س ٽ ى ا ڈ( ځ ډب ث ر$ اڅٴ 5 ىاو 2351

120 آډ و ٽ وم ٽىى ة 5 ىاو آډ و ٽ ى ډ ډ ٽىى ح 5 ىاو آډ و ٽ ث ډ ى ث ن ا ډ ډ ٽىى#( د ىبډ ر وٶ ډب د ىبډ ث ى ٽ ى د ىاډى ١ ت مج شڂ ث ثب آ ډب ثب ٵب چ ډبو. ډب ث ه ى و ثز آ ډ ن ث ه 01*+ سب 10*+ ث ا ه ى ډٺ ب /2*+ ث ا ډٺ ب ٽچ و بن ى ى طجبر ه ة اث ا ز( ډٺ ب ٽچ HSS ثب ١ ت مج شڂ.3*+ ڈ ثب د ىبډ ر وٶ ٽ د ا م ز ڈ ثب ډٺ ب ر وٶ وج ٿ ا م ډبن بڅ ىا( ه ى ډٺ ب ب ا ه اث مج شڂ ډٮىبى ثب سٲ ار ١ ٮ ز وځ ثب د ث ى ٵٮبڅ ز ب اث ش ث ك ٦ هب ىو $ډظ وم ار د ٵز ه اون ثب ه ى ډٺ ب ډ #( ا ه ډ ٦ چت و بن ډ ى ٽ سٲ ار ى وم ار ك ٦ ب ر وٶ وب ا سٲ ار ى ٦ ق ر وٶ ٽچ و ز( وشب غ ث ى ز آډ ډب ثٮ ا سلچ ڄ د ىبډ ى و ڇ اٵ spss ث ر ډ اكڄ ث ى( وو ش ه ځبڇ ث ا سلچ ڄ ث و ډبڃ ث ىن ىاى ب ز( ثب ا شٶبى ا آ ډ ن ٽ څم ځ ٳ)ا م و ٳ وشب غ ث ا ه ى ډٺ ب ث ز آډ ا ز 5 ثب س ػ ػڃ ٵ ٷ ډٺ ٦ ق ډٮى ى آ ډ ن ٽ څم ځ ٳ)ا م و ٳ ه ى ډٺ ب ىا س و ډبڃ شى( څ ا ث ا ث ب آ ډ ن ب ا آ ډ ن ب دب اډش ا شٶبى ډ ٽى ڈ( وشب غ ث ٵ ١ ټ

121 ثب س ػ ث و ډبڃ ث ىن ىاى ب ا آ ډ ن آوبڅ بو ث ا ډٺب ډ بوڂ ه وم ر وٶ م بالن ا شٶبى ٽ ى ڈ( وشب غ ا ډ ن ى آ ا ز 5 ثب س ػ ث ډٺ ٦ ق ډٮى ى ډ ب #sig=0.425$ ډ و ډ ى ٽ ډ بوڂ ه وم ر وٶ ځ ى ث ه م بالن سٶبر ډٮى ى وا(ا ه ٮى ا ه ٽ ر وٶ م بالن ى ځ ث ټ اوا ث ى سبط ؿىاو ى ر وٶ آن ب وا( وشب غ ث ٵ ١ ىڇ 5 ثب س ػ ث و ډبڃ ث ىن ىاى ب ا آ ډ ن آوبڅ بو ث ا ډٺب ډ بوڂ ه وم ر وٶ هبو ا شٶبى ٽ ى ڈ( وشب غ ا ډ ن ى آ ا ز 5 ثب س ػ ث ډٺ ٦ ق ډٮى ى ډ ب #sig=0.669$ ډ و ډ ى ٽ ډ بوڂ ه وم ر وٶ ځ ى هبو سٶبر ډٮى ى وا(ا ه و بن ډ ى ر وٶ ى هبو ڈ ى ځ ث ډب ث ټ اوا ا ز ى ا ىؼب ڈ سبط ؿىاو وا( وشب غ ث ٵ ١ ڇ 5 ثب س ػ ث و ډبڃ ث ىن ىاى ب ا آ ډ ن آوبڅ بو ث ا ډٺب ډ بوڂ ه وم ر وٶ ډ ا شٶبى ٽ ى ڈ( وشب غ ا ډ ن ى آ ا ز

122 ثب س ػ ث ډٺ ٦ ق ډٮى ى ډ ب #sig=0.270$ ډ و ډ ى ٽ ډ بوڂ ه وم ر وٶ ځ ى ډ سٶبر ډٮى ى وا(ا ه و و بن ډ ى ٽ ر وٶ ى ډ ثب اوا شى ثب سبط ؿىاو وا( ى ځ ث ټ ثٮ ا ث وشب غ ډب ى ا ه د ثب ث ػبډٮ آډب 20 وٶ ه ى ث ا ه وش ؼ ا ڈ ٽ سبط ؿىاو ى ر وٶ ىاو آډ ن اثشا وا( اڃ ب ٽ ى ا ىؼب ډ ٦ ف ډ ى ا ه ا ز آ ب ر وٶ ى ٽ ىٽبن ػ ى ىا آ ب ه ى ر وٶ طبثز ا ز ډ بئچ ٽ اډ ى ڈ ى ڂ ان ثش اوى ثب وم و ب ث ش ى ډ ر وٶ ٽب ٽىى ٽ ى ث ه ٽ ىٽبن اٹٮب سٶبر ر وٶ ػ ى ىا ب م ٽ ىٽبن ى ټ ٦ ق شى ب ى ا ا ه ثلض ى ث ه ىاو آډ ن ټ ٵ اكشمبڅ ا ز( ثٮ ا ر وٶ ٽب ه ى ا ى ډ سبط ث د ٵز سل چ ا ه 20 ىاو آډ اوؼبڇ ىاى ا ڈ ٽ وشب غ آن ث ا ه ر ث ى 5 ثب س ػ ث بث س ٶ ډ ػ ى ى ث ه ډ اثشا ا ان ډب ث ا سجب ٣ ى ځ ه ى ٦ ق سل چ ىاو آډ ن ا ا ډب ډ سب ډب ى ى و ځ ٵش ڈ ال ڇ ث ٽ ا ز ٽ وم ار د ٵز سل چ ىاو آډ ن ا شا ث ر$ه چ ه ة ه ة ٹبثڄ ٹج ڃ و ب ث س ث ش # ث ى ډب ډب و آن ا ى و ځ ٵش ڈ( ث اڃ 05 - ىاو آډ ٽ وم ٽىى ث ر ث ى او 5 ا ډ سب ى ډب 0 ىاو آډ ه چ ه ة ث ىو سب ى ډب ه چ ه ة ډبو او( 1 ىاو ه ة ث ى ث ٦ ق ه چ ه ة او( 2361

123 . ىاو آډ ه ة ث ى او ث ٦ ق ٹبثڄ ٹج ڃ اٵز ٽ ى او( / ىاو آډ ٹبثڄ ٹج ڃ ث ى ډبو او( - ىاو آډ و ب ث س ث ى ډبو او( 0 ىاو آډ ه ة ث ى ډبو او( ىاو آډ و ا ٽ د ٵز ٽ ى او ثب ى ك بة وم ى 5 ى د ٵز سل چ ث ىڇ 05 - ىاو آډ ٽ ى ډ ډ ٽىى 5 / ىاو آډ ه چ ه ة ث ى ډبو او( 0 ىاو آډ ه ة ث ى ډبو او( 1 ىاو آډ ٹبثڄ ٹج ڃ ث ٦ ق ه ة او( 0 ىاو آډ و ب ث س ث ى - ىاو آډ ا آن ب ث ٦ ق ٹبثڄ ٹج ڃ. وٶ و ب ث س ډبو او( - وٶ ه ة ث ٦ ق ه چ ه ة او(. وٶ ه ة ث ٦ ق ٹبثڄ ٹج ڃ اٵز ٽ ى او( ىاو آډ و ا ٽ د ٵز ٽ ى او ثب ى ك بة وم ى 5 ى د ٵز سل چ ث ڇ 5 0- ىاو آډ و ٽ ث ډ ث ثب ڂب هب ع ا ډ ډ و 5. وٶ ه چ ه ة ث ى ه چ ه ة ډبو او(. وٶ ه چ ه ة ث ى ث ٦ ق ه ة اٵز ٽ ى او( 2362

124 1 وٶ ه ة ث ى ه ة ډبو او( 3 وٶ ٹبثڄ ٹج ڃ ث ى ى م ه ٦ ق ثبٹ ډبو او( 0 وٶ ٹبثڄ ٹج ڃ ث ى ث ٦ ق ه چ ه ة ه ة او ىاو آډ و ا ٽ د ٵز ٽ ى او ثب ى ك بة وم ى 5 ى د ٵز سل چ ػبڅت ا ز اٵز سل چ ى ث ث ر ډ ثب ( ى د ٵز سل چ وش ؼ ػبڅت ث ز آډ و بن ډ ى ٽ بى اكشمبال ى د ٵز سل چ سبط ډىٶ ىا( $اڅجش ډب سمبڇ اډڄ ى ڂ ى اٵز د ٵز سل چ ا ى و وڂ ٵش ا ڈ ٵٺ ٤ ٳ ډب ث سبط ى د ٵز سل چ ىاو آډ ن ا ز#( تیج گیزی ى ث ب ر ځ ٵش ى اث ٦ ث ه ر وٶ ى ىاو آډ ن ى ٥ ؿى ډب ٮى ا ډب ډ سب ډب ى ثب س ػ ث ػبډٮ آډب ه ى ث ا ه وش ؼ ا ڈ ٽ ډ ان ٵٮبڅ ز ىاو آډ ن سبط ډٮىب ى ث ر وٶ آن ب وا(ا ه وش ؼ ډ س او ډٮىب ب ډوشچٶ ىا ش ثب ډظ ر وٶ ى ٽ ىٻ ػ ى ىا ب ث آن پڄ و ز( ث ب ډ ا ى ڂ ا ا ه ډٺبڅ د ډب ډ ش ان ډ ثلض ٹ ىاى ډظ و د وبډ ډ ا شٶبى سٮاى آ ډ ىو ب ٽ ډمپه ا ز ٽڈ ثب ى ب ډىب ت وج ى ٽ ډب ډ ه ا ڈ ث ب ث ش ى ا ه ډ ر ثڂ ى ٮى ٽ بو ث ب ى ر وٶ ىاو آډ ن ا ث ىؼى ب ډ ان سبط ى ر وٶ ا ث ىؼى(ى ث ب ډب سٶبر ب بى ث ه ځ ىاو آډ ن ٮى ٽ بو ٽ ٵٮبڅ ز دب ه ډش ٤ بى ا و ر وٶ ػ ى وا ز ٽ ا ه وش ؼ ډ س او چز ب ث ب ىا ش ثب ( 2363

125 ى ث اث ٦ ث ه د ٵز سل چ وش ؼ ػبڅت س ث ز آډ(ىاو آډ و ٽ وم ٽىى ىاو آډ و ٽ ه چ ډ ٽىى ب ث ا ٦ ف ث ثب ڂب ب ٱ ا ډ ډ و د ٵز سل چ ٽمش و جز ث ىاو آډ و ٽ ٵٺ ٤ ى ډ ډ ٽىى ىا ش او ا ه و بن ډ ى ډ ث وبډ ه ث ا ث ا ى و ځ ٵش ا ز( ى ا ه ث ٥ د ػ ب ٵ اان و بن ىاى ىاو آډ و ٽ ٹز ه ى ا ث ش ث ٽ ىن ٳ ٽ ى او ٽمش سپبڅ ٴ ه ى ا اوؼبڇ ىاى او ىاو آډ و ٽ ٽمش ډ ٽىى ډٮم ال د ٵز ٽمش ىا ش او(ا ه وش ؼ ب و بن ىاى اوؼبڇ ث ر ډشٮبىڃ ث ا ٽ ىٽبن ث ب ډىب ت ا ز. ه اتغ اكم ٮ ب ډ څ ى 40$.,#( ث ر وٶ و ب ډ ث ٣ ث آن $ٽچ بر ډٶب ڈ# ىډ ه ٽىٶ او ث ه اڅمچچ د ب ٽب ى ى چ ڇ س ث ش ډ ٦ بڅٮبر ٵشب آ ت ب اػشمب ا ان س ان ډ ٽ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر ا ډ كپمز ډ س ٢ آٹب و اى ػبن ثبثب ٵ اډ بال بث اكم$- 4.,#( سإط ټ ى ٵٮبڅ ز ډى ڈ ث ر وٶ ىاو آډ ن ٽڈ س ان ى آډ د.سٮچ ڈ س ث ز ا شظىب 05 3$,,# 05)., و و ىٽش د ك ه د ٹجبى$. 3.,#( ث ډٺب ا ر وٶ ه ى دى د ان پب ٱ پب ى ډش ٦ و اك آډ د ا ا اث ٦ آو ب ثب د ٵز سل چ دب ى,, پ اػٺب ډؼشج كپ م ځ ډوبو آ ثو ػٲىبة وب و ثوز د ډل ه$ 41.,#( ث اث ٦ ر وٶ ثب د ٵز سل چ ىاو آډ ن ى ډش ٦ اڃ شبن هچوبڃ ډ ه مب ډچ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر و ه ى ك چ ڇ س ث ش او ىب ا ان ٹڈ ډ ٽ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر ا ډ كپمز ډ س ٢ ٶ ز م ا ىاى جاڅ $ 41.,#(ډ ٦ بڅٮ اث ٦ ر وٶ ثب د ٵز سل چ ډ ه مب ډچ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر و ه ى ك چ ڇ س ث ش او ىب ا ان ٹڈ ډ ٽ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر ا ډ كپمز ډ س ٢ ى هشم ډأة' ډٮ ډ جاڅچ ىاى ٵ ك ا سٺ ا بىار$ 41.,#(ث اډڄ ٽب ى اوڂ ډ ط ث د ٵز سل چ ډ ه مب ډچ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر و ه ى ك چ ڇ س ث ش او ىب ا ان ٹڈ ډ ٽ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر ا ډ كپمز ډ س ٢ ث اډ چ ١ ب$/ 4.,#(ػىج ب او ) اػشمب ٹبثش ٽ ىٽبن و ػ اوبن(س ان 5 د ڂب س ث ز ثو چ ڇ اوش ب ار ), )- ). )/ )0 )1 )2 2364

126 )3 )4 كبٵ ٨ و ب ډلم ١ ب$- 3.,#(ٹبثچ ش ب ډ اص ٵ ىڂ س ٽمى شبن ى پڄ ى ث ز ډچ ى 2 مب - ا ٶل 4 +,سب /-, ب هبو ثبٹ 23$.,#( ب سلٺ ٸ ى چ ڇ اػشمب س ان د ڂب چ ڇ او بو ډ ٦ بڅٮبر ٵ ىڂ 10. Hare, B. R. (1985). The HARE general and area specific (School, peer, and home) self-esteem scale. Unpublished manuscript, Department of Sociology, SUNY stony Brook, New York (mimeo). 2365

127 پیؼ تی ی ا وال کاری تحصیلی تزاعاط اؽتیاق تحصیلی را ثزد ای فزاؽ اختی خ ا ذى 1 فرزی ببقری شیخب گفش رضبشبب گ 2 2. داوؽج کبرؼىبظی ارؼذ راوؽىبظی عم می داوؽکذ ادبیبت عل م اوعبوی داوؽگب گیالن رؼت ایران. 3. داوؽج کبرؼىبظی ارؼذ راوؽىبظی عم می داوؽکذ راوؽىبظی عل م تربیتی داوؽگب ت ران ت ران ایران. چکیذ ٳ ا د كب ١ ث اث ٦ ا مبڃ ٽب سل چ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبه ه اورن ډر ثب ( ػبډٮ آډب ا ه د بډڄ ىاو آډ ن ىهش د ډش ر ٦ ى ىڇ ربڃ سل ر چ 42.,)41., ډ ثب ٽ ا ا ه ث ه +-- ىاو آډ $+,,ىاو آډ د +,,ىاو آډ ىهش # ث ر ى ى ش اوشوربة و(ث ا ػم آ ىاى ب ا ډٺ ب ا مربڃ ٽرب سل ر چ $ ر څ ډ ن اطجچر ڇ /43,# ډٺ رب ا رش بٷ سل چ $ٵ ى پ مپب ان /++-# ډٺ ب ا ج ى ب ٵ ا ىبه ه اون $ډوشب ب -++-# ا شٶبى ا ز( ىاى ب د ثب ب ١ ت مج شڂ د ن سلچ ڄ ځ ن ؿىځبو سؼ ر سلچ رڄ و( وشب غ د و بن ىاى ٽ ا ش بٷ سل چ 42$/*+=r # ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون 14$,*+)=r # ثرب ا مبڃ ٽب سل چ اث ٦ ډٮىبى ىو $,++*+<P#( مى ه وشب غ سلچ ڄ ځ ر ن ؿىځبور و ربن ىاى ٽر ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون,*+3 ى ا بو ا مبڃ ٽب سل چ ا د ث ى ډر ٽىى(ا وشب غ ث ز ى د كب ١ ډ س ان ث ا ٽب ا مبڃ ٽب سل چ ىاو آډ ن ا ٥ ٸ اٵر ا ا ش بٷ سل چ آډ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون ث ث ى( ٽچ ا ب 5 ىاو آډ ن ا مبڃ ٽب سل چ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون نویسنده مسئول: رضاشباهىگ کارشىاسی ارشد راوشىاسی عم می داوشکد راوشىاسی عل م تربیتی داوشگا تهران تهران ایران. ایمیل: تلفه:

128 Predicting academic procrastination based on academic engagement and metacognitive reading strategies Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between academic procrastination, academic engagement and metacognitive reading strategies. The statistical population of this study was male and female second period of high school students in the academic year Of these, 220 students (110 boys and 110 female students) were selected as available. To collect data collection from the scale of academic procrastination (Solomon and Rothblum, 1984), academic engagement (Fredericks et al., 2004) and the scale of metacognitive reading strategies (Mokhtari and Reichard, 2002). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed that there was a significant relationship between academic eagerness (r = 0.497) and meta-cognitive reading (r = ) with educational negligence. Also, the results of multiple regression analysis showed that academic engagement and meta- metacognitive reading strategies predict 80.1% of variance in academic procrastination. The results obtained in this study can be used to reduce students' academic procrastination by increasing academic engagement and metacognitive reading strategies. 2367

129 همذه ا مبڃ, ٽب ث ا س ٴ اٹاڇ ث اوؼبڇ مچ ٽ ث ر ٱ ١ ث سإه اٵشبى ا ز ث ٽب ډ ى و ب ز ډبو سمب ڄ ث سپم ڄ آن ٽب ى ٵ ى ث ػ ى ډ آ ٽ ا و ؼبو اك ب وب اكش ٽى$ ر څ ډ ن اطجچ ڇ /44,# ا ه ا ا ا ه ٥ ٸ ٽ ٵ ى ى ه ه ى ٵ ب ڇ ث دب بن بون ٽرب ا ىا څر ى اسمبڇ آن ى ډبن ډ اوش ب ىڅو ا ه ى ىؿب پ ز ډر ى رىبهش ډر ر ى $ رىپبڃ مپرب ان 440,#( ا ش ڄ $,++-# ٵ ى ا ا مبڃ ٽب ډ ىاو ٽ ىڂبڇ سپچ ٶ ٽ ا ا ه ا ش ر ا رز آن ا ثر آ شڂ اوؼبڇ ډ ى ث ث بو ا ىپ آن ا ثٮا اوؼبڇ ه ا ىاى ٹ سر ٻ آن ا ىا( ر څ ډ ن اطجچر ڇ $ /43, # ا مبڃ ٽب سل چ ا ى ث سإه اواهشه ٩ ب ٴ سل چ سٮ ٴ ډ ٽىى ا ه ٩ رب ٴ ربډڄ آډربى ن ث ا اډشلبن آډبى ٽ ىن سپبڅ ٴ ى ٥ ڃ و م بڃ سل چ اډ اى ډ ث ٣ ث ډ ك ٢ ډ شم ى ٽ ب ډ ثب ( ب مپب ان 4$++-# ډٮشٺو ٽ ػ ى ا ىپ ا مبڃ ٽب ى سمبڇ ٵٮبڅ ز ب و ډمپه ا ز م ى اډب ا مبڃ ٽب ى ٵٮبڅ ز ب آډ سل چ ٵ ااو ث ش ىا ٽ ثر ا ره ا رب ٵ ى ى اوؼبڇ ٩ ب ٴ سل چ ه ى سبه ىا(سلٺ ٺبر و بن ډ ى ى ٽ ا مبڃ ٽب سإط ډىٶ ډش ث ز $ا ش بوب بن +,+-# ١ ب ز ا وځ اٹ ب ډوشچٴ $ا ربٽ,,+-# ىا( د بډر ډىٶر ا مبڃ ٽب ى ډل ٤ ب آډ سل چ و ى ځ ش ا ا مچپ ى سل چ دب ه $ سى ه مپب ان ډ ى مپب ان +,+- # ١ ب ز دب ه ا مچپ ى پ ز سل چ $ٽبځبن ربٽ ا چ بن ٽبورډ +,+-# كش ا ٦١ اة م ډ ثبالس ځ ا ز(ځ ا ث اځ ا شه - سپربڅ ٴ ور سى رب سجرب ٣ ډىٶر ثرب د ٵز سل چ ىا ثچپ ثب ٽ ٶ رز ورځ و ر اث ٦ ر ډىٶر ىا $ډر ن ا چ ىڂر ص 0 ++-# ر ا ا د ڂ ان ډٮشٺو ا مبڃ ٽب ا ث ا ث بن سٮب ب ى و كٶ ٨ ر وٶ ى ث اث آ ر ت در ا ز( څ ډ ن طجچ ڇ $ /43, # ث بن ډ ٽىى ٽ اځ ؿ ىاو آډ ن ىال ڄ ډشٮى ثر ا ا مربڃ ٽرب ډر آ و اٽظ ز ىال ڄ آو ب ډ ث ٣ ث س ا پ ز $ بډڄ ا ٦١ اة ى مچپ ى ٽمبڃ ځ ا ٽمج ى ا شمبى ثر. وٶ # ا ز(ا ٦١ اة اٵ ىځ ٽمج ى ر وٶ ډ س او اوٮپب ى ى و ز ٵ ى ثب ٽ سر ا پ ز ىا $ث ټ مپب ان 433, طجچ ڇ مپب ان 431,#( ىاو آډر ن ا مربڃ ٽرب آډربىځ ثر ا اډشلبن ا ث ت دب بو ډ ٽ ڃ ډ ٽىى ى وش ؼ ى ډبن اډشلبن ا ٦١ اة ر ا سؼ ثر ډر ٽىىر $ال -44,#( ا مبڃ ٽب ډ ػت ى ػبر ثبال ا ا ٦١ اة اٵ ىځ ى ىاور آډر ډ ر ى ر ر وٶر ا ا 1.Academic procrastination 1.Dropping assignments 2.Self-esteem 2361

130 دب ه ډ آ $ال چ ډه 441,# ى وش ؼ ځ ب ٽ هر ى ىاور آډر ن ا ا مربڃ ٽب ربن ډر ى ى اث ٦ ډىٶ ډٮىبى ا ثب مچپ ى, سل چ آن ب و ربن ډر ى ر $ث ر ټ طجچر ڇ 433,#( ر ا ډ طٺ ػ ى ىا ٽ ا مبڃ ٽب ٽ ىن ى ثچى ډر آ ت بن ا ز ث ا وم و د ب و بن ىاى او ٽر ا مبڃ ٽب ډ س او ث مچپ ى سل چ ١ ٮ ٴ $ا ش ڄ 2++-# سؼ ث ؼبن ب ډىٶ ډبوى ر ڇ ځىرب ى ډ ه ى $ٵ سبوڂى +++-# اٵ ىځ $ا ش اوڂمه ث ر +++-# ٵشب رب آ ر ت ربن ػ رم ډبوى - سبه ى ځ ث ١ ٩ ب ث ز ٵ ى $ ډچ بځ ن د پڄ.++-# ډىؼ ى( پ ا ډٶب م ٽ ث و ډ. ثب ا مبڃ ٽب ىاو آډ ن ى سجب ٣ ا ز ا ش بٷ سل چ ا ز ى كٺ ٺز ا مبڃ ٽب ى ډ ٵٺ ز سل چ ث ا ه ډٮىب ا ز ٽ ٵ ى ٵ ب اوڂ ا ش بٷ ٽمشر ى ډ ٦ بڅٮر ٽر ىن ىا $ا بوج ٿ ٵ /++-#(ا ش بٷ سل چ ث ډٮىب ډ بز ډ ٵٸ ىاو آډ ن ى ٽ ت سؼرب ة ربىځ ا ز $ځ و ا ٽ ڂچ ا پ ى ٵ ډب ؿى ٽ ى ډه اڅش /++-# ٵشب ب ا ش بٹ ثر ډٮىرب س س ػ سم ٽ ث ډلش ا ى مى ه ىا شه ك ٢ ٵٮبڃ ى ٽر ا رب ىا $ا رپ ى مپرب ان 3 ++-#(ىاو آډ و ٽ ا ش بٷ سل چ ىا ش ثب ى بىځ ىو ث ٹ او ه ډٺ ر ډلڄ سل ڄ ٹ س ػ ث ش ث ډ بئڄ ډ ١ بر ډ رٳ / سٮ ث ش و بن ډ ى ى ا اوؼبڇ ٵشب ب وب رب ځب او وب ډ ٦ چ ة اػشىبة ډ ٽىى ى آ ډ ن ب مچپ ى ث ش ىو $ډ چ ا پبٵ چ څ ش,++-#( ا ش بٷ سل چ ب ا ؿى ث ٮ ا ز ٽ ډش پڄ ا ډ څٶ ر ب ډ وش چرٴ ٵش ب رى بهش ا وڂ ر ا رز $ ډر ب س ه څر ڈ +,+-#(ىاو آډ و ٽ ثب ا ش بٷ ى ډ كب ١ و ه چ د س شى ا ٵٮبڅ ز ى ٽ څ ر ډر ث و $ ڈ مپب ان 1,+-# ا ى ڂ ا ش بٷ سل چ سچ لبر ډ م ث ا ډ ٵٺ ش رب سل چ رٲچ اػشمب ىا$ٵبڅ ن +,+-#( ا ش بٷ ؿ ث ا ټ ١ ٮ ز ؼبو ځ ا هب ډ ثب ث ټ كبڅز دب ب ا ز ٽىى ؼبو ا ب ىا ٽ ټ ډ ١ اٹٮ ب ٵشب هب ډشم ٽ ډ ر ى $ ػر ث سبٽ.,+-# مى ه ىاو آډ ن ا ا ك بالر ډىٶر و ر ه رشڂ ٵ ر ىځ ډ ل بٵ رز ډر ٽىر $د ش وه ب ى ٵبڅش /,+-#( ثىبث ا ه ډ بز ىاو آډ ن ى ٽ ا ا اٳ ډ ڈ ى آډ بىځ ا ز $ ن ا -,+-#( ډ ٦ بڅٮ ث پ $-++- # و بن ىاى ٽ ىا ور آډر و ٽر ډ رپڄ س ل ر چ ه ا ور ن ى ور ى ث رش ػىجر رب ه اون ىا وٺ ب ٵ ا ىبهش ډ ثب ى( ا ج ى ب 0 ٵ ا ىبهش جب ر او ا سپى ټ رب ٽر ثر ىاور 3.Academic Performance 4.Personal hygiene 5.Academic engagement 6.Commitment 1.Metacognitive Reading Strategies 2361

131 آډ ن بى ىاى ډ ى سب ١ مه و ب ر ثر ػ ربن ربىځ ٵ آ ىر ب ىر هر ى ا ى سٶپر ربىځ بىآ ا ز ٽىى( ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ث ډؼم ا ج ى ب ث وبډ ٽىش ڃ و ب ر و ڈ ى ځٶش ډ ى( و سى ب ډ ب ر ب, بىځ ډ ٦ بڅٮ ى بىځ ث ب ډاط ا ز ثچپ ا ه ډ ب ر ب ا ډٮچمبن ىاو آډ ن ٹبثڄ آډ بىځ شى $ كبع ثبثب 4++-# ٵ ا ىبهز جب ر ا ز ا ىاو ٵ ى ىرب ؿڂ وڂ بىځ ه ى $ٽ اډش 4++-#( ٵ ا ىبهز ٽچ ا ز ث ا س اوب ىبهش ٽ ث اٵ اى اػب ډ ى ر سب اٵپب بن ا ٽىش ڃ ثب ب ٽىى وٺ ا ب ى بىځ ا ٶب ډ ٽى $ ٴ,,+-#( ډ رڈ سر ه اډش رب ىاو ٵ ا ىبهش ا ه ا ز ٽ بىځ و ا ٹبى ډ ب ى سب څل ث څل ا ٵٮبڅ ز ربىځ هر ى ؿڂر وڂ د ٵز ٽب ه ى آځب ثب ڈ وٺب ٣ ٹ ر ١ ٮٴ ه ى ا س رو ى ر $ٽ اډشر 4++-#( ى كربڃ كب ١ ر ثو م ب ا - اٵز سل چ ٵ اځ وځبن ث ا ه ىڅ ڄ اسٶبٷ ډ بٵش ٽ آوبن ثب ب وبٽب آډر ثر ا رشٺجبڃ بىځ ډ و $ډل اث ى اث اڅٺب م 2++-# اٵز سل چ ى ډ ث ر پ ا ډ پ ر م ډ اٽ آډ بڅ ٽ ى آډ ا ز $ چ وبو مپب ان 1++-# ٽ و سى ب ډمپه ا ز ىاور آډر ن ا ا و ك ىؿب ډ پڄ ومب ثچپ ا و د ٵز سل چ آو ب ا ى ډٮ ه ٦ ډل ډ ز ا سل ڄ و ٹ ډ ى $ بڅل ىب ش +,+-#( دب ى ځ اى $+44,# سبٽ ىا ش او ٽ ٵ ا ىبهز ډ س او بىځ اوڂ سل چ ا ث ج ى ثو (وپش ى ا ىؼب ز ٽ ىاو آډ ن ډ س اوى بىځ هر ى ا ثرب آځرب رن ا سٶپ ه ى ى ك ه ه اون و شه كڄ ډ ئچ ى ډ سٺبء ى ى( مى ه ه اون ا جر ى ا ډر سر ان ا ٥ ٸ آډ ب ډ ط ه اون ث ىاو آډ ن بى ىاى $ث ان مپب ان 431,#( د رب اه ر ى ډ ى ى ٻ ه اون ث ا آځب ٵ ا ىبهش ا ٵ ا ى ب ىبهش. اوڂ ٵ ى ث ىڂبڇ ه اون وٺ ث ش ٹبئڄ ا ز( بٵمه ا ذبسب ى د و بن ىاىو ٽ ٵ ا ىبهز ثب بىځ اث ٦ ډظجز ىا ٵ اځ ر ان ٽب آډس ا ا ج ى ب ىبهش ٵ ا ىبهش ث ش ث ه و ى كڄ / ډ ئچ ډ ٵٸ س و $ بٵمه ا ذبسب 3++-# مى ه آډ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ډ س او وٺ ث ا ى د ٵز سل چ ىاور آډر ن ىا رش ثب $ٽ ٵ ث چ ىڂ ٽب ڂبن څ ه مپب ان 0++-# وڂب اػمبڅ ث سلٺ ٺبر و ربن ډر ى ر ٽ اٽظ ډ ٦ بڅٮبر اوؼبڇ ډ سج ٤ ثب ا مبڃ ٽب سل چ ىاو ؼ بن ث ى ا ز ى ډر ډ ر ان ا مربڃ ٽب ډو ب ا مبڃ ٽب سل چ ى ىاو آډ ن ډشٲ ب ډ سج ٤ ثب آن ډ ٦ بڅٮبر ٽم اوؼبڇ ر ا رز 2.Learning skills 3.Academic failure 1.Motivational 2.Problem Solving 2361

132 ا ه ه ء سلٺ ٺبس ث ى ا ان ث ش ث ؿ ڈ ډ و ( ا آوؼب ٽ, و ػ اوبن ث ش ٹز هر ى ا ى ډ ر ډ ځ اوى $س ب +,+-#(ثىبث ا ه ٳ ا د اوؼبڇ د ٽ ىن ا ه هر ء سلٺ ٺربس ثر ى ا رز ى در بٵشه ػ اة ا ه اڃ ا ز ٽ آ ب اډپبن د ث ى ا مبڃ ٽب سل چ ا ٥ ٸ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون ػ ى ىا ب ه ( ر ػ د كب ١ س ٶ ا و مج شڂ ا ز(ى ا ه د ډشٲ ا مبڃ ٽب سل ر چ ثر ىر ان ډشٲ ر د ث ه ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون ث ى ان ډشٲ ډ ٻ ى و ځ ٵش اور( ػبډٮر آډب ا ه د بډڄ ىاو آډ ن ىهش د ى ډش ٤ ىڇ شبن ز ى بڃ سل چ 42.,) 41., ث ى ا ز( وم و ا ه د +-- ىاو آډ $+,,ىهش +,,د ر # رشبن رز ٽر ثر ر ر ى ى ش اوشوبة و ال ڇ ث ٽ ا ز ٽ سٮاى +0- د ىبډ ډ بن ىاو آډ ن س ٽ ا ا ه ډ ربن +. ى ث چز ڇ ىٹز ى دب وڂ وٺ ا د كب ١ كٳ و ث چز ا ىپ ډشٲ ب د ىا 4 ډ څٶ ث ى +-- ىاو آډ وم و ډىب ت ى و ځ ٵش ا ز( ث ا ػم آ ىاى ب ا د ىبډ ب ا شٶبى ا ز 5,( ډٺ ب ا مبڃ ٽب سل چ 5 ا ه ډٺ ب ا څ ډ ن اطجچ ڇ $ /43, # بهش آن ا ډٺ رب ا مربڃ ٽرب سل چ وبڇ و بىو( ډٺ ب بث ا مبڃ ٽب سل چ ىا 2- ځ ډ ثب ٽر ر ډاڅٶر ا ډ ث ر ٹ ډ ى 5 ډاڅٶ اڃ آډبى ن ث ا اډشلبوبر بډڄ 3 ااڃ ډ ثب ( ډاڅٶ ىڇ آډربى رن ثر ا سپبڅ ٴ ډ ثب بډڄ,, ځ ډ ثب ډاڅٶ ڇ آډبى ن ث ا ډٺبڅ ب دب بن سر ڇ ډر ثب ر ٽر بډڄ 3 ځ ا ز( ى ډاڅٶ ڇ ااالر ډ ث ٣ ث ډٺبڅ رب دب ربن سر ڇ ثر ر ر سپربڅ ٴ سلٺ ٺر د ب ٽ ث ا ىاو آډ ن ا او ى و ځ ٵش ا ه ځ ى ث ا دب ن ى ىځبن ث ا ره ډٺ رب س ١ ق ىاى ( ول دب ن ى ث ځ ب ث ا ه ر ا ز ٽ دب ن ى ىرځبن ډ ر ان ډ اٵٺرز هر ى ا ثرب ځ ثب اوشوبة پ ا ځ ى ب ث و ر ثٮ ٢ اٹبر اٽظ اٹبر م و بن ډ ى( مى ه ى ا ره ډٺ ب ځ ب -)/)1),,)0,)1,),-).-)0- ث ر ډٮپ وم ځ ډ ى( ى د ډ ٦ ٮ مپب ان $-,+-# دب ب آ ډ ن ث آڅٶب ٽ وجبم 31*+ ث ى ز آډ ا ز( 3.Youth 2371

133 -( ډٺ ب ا ش بٷ سل چ 5 ا ه ډٺ ب ث چ ٵ ى پ مپب ان$/++-# بهش ىا 0, ځ ر ا رز. -, ٽ بډڄ ه ى ډٺ ب ا ش بٷ ٵشب ا ش بٷ ب ٥ ٶ ا ش بٷ رىبهش ا رز ٽر ثر س س رت ا / 1 0 ځ س پ ڄ ا ز( دب ن ٽاڇ ا ځ ب ىا وم ار, سب 0 ا ز ٽ ا ځ سب م ا ربډڄ ډر ى( ٥ اكبن ډٺ ب ١ ت دب ب ا ه ډٺ ب ا 31*+ ځ وم ى او $ٵ ى پر مپرب ان /++-#( ا ر ا ه د ىبډ ى د آن ب 11*+ ث ى ز آډ $ جب مپب ان 0,+-#.( ډٺ ب ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون 5 ا ه ډٺ ب ث چ ډوشب ب $-++-# بهش ا رز ىا +. ځ ا ز ٽ بډڄ ا ج ى ب ٽچ ه اون ا ج ى ب كڄ ډ ئچ ا ج ى رب كمب رز ا ه اورن ا ز ٽ ث س س ت ا., 3 4 ځ س پ ڄ ا ز دب وڂ بن ډ س اوى ١ ٮ ز ه ى ا ى ډٺبثرڄ ر ځ ټ ډٺ ب څ پ ر دىغ ى ػ ا $ م سب ځ # سج ثى ٽىى. ث ا ډٺ ب ډ بوڂ ه وم رب 0*. ثبالس ث ډٮى ١ ٮ ز ثبالس ډ ٦ چ ة ډ بوڂ ه ب ث ه 0*- /*. ث ډٮى ١ رٮ ز ډش ر ٤ ډ ربوڂ ه ب دب ه س ا /*- ث ډٮى ١ ٮ ز دب ه ا ز( وم ار ډٺ ب ثب پ ڂ ػمر ډر ر ى رذ سٶ ر ا ٥ بر ث ا ب ب سٶ ا غ ى ډ ډٺ ب ب ٵ ى $ډبوى ىرڀ ډچ ىرڀ 440, آٽ رٶ +44,# اوؼبڇ ډ ى( ا ه سٶ ث ا ب وشب غ ث ى ز آډ ا ځ ىؼب بث د ى بى ا ز( اځر ٵ اځ ر ى ټ ډٺ ب ٵ ډ بوڂ ه /*- ب دب ه س ا ٽ ت ٽى ډ س ان وش ؼ ځ ٵز ٽ ا ى ا ه ډ ى ١ ٮ ٴ ا رز ى ډجبو و ى ډ ى ٵ ا ىبهز ى ٻ ه اون ا ػمچ اڅپ بو ػش ن ث پ ث ان ىڂ اى / ځب و درب 0 د چ آٵچ ثبم ثب سب ډشو بن بكت و ان اوؼبڇ ځ ى سلچ ڄ بډچ ثر ا ث ر بهشب ډٺ ب اػ ا ډشٮى ث ځ ب ډوشچٴ س ٢ م ه ځ ى ر ا رز دب رب آن ثرب ١ ر ت آڅٶرب $ډوشب ب -++-# ا د ىبډ س ٤ ډوشب ب ثب ډ ٦ بڅٮ ډش ن ډ سلٺ ٺربس ٽر ٽ وجبم ث ا ٽڄ آ ډ ن 34*+ ډلب ج ځ ى $ډوشب ب -++-#. 1.Behavioral passion 2.Emotional passion 3.Cognitive passion 1.Garner 2.Perresly 2372

134 یافت ا ٽزٽىىځبن د كب ١ +--ىاو آډ ىهش د $+,, ىاو آډ ىهش +,, ىاو آډ د # ډٺرب ٥ ى ڈ $+0 ىاو آډ # ب ى ڈ 0$-, ىاو آډ # د ىاو ڂب 0$/ ىاو آډ # ثب ډ بوڂ ه رى 2$.+*,# 40*0, ث ىو ) ٽ ا ا ه ث ه 14 ىاو آډ ى ش او بو 20 ىاو آډ ى ش سؼ ثر 21 ىاور آډر ى رش ب ١ سل ڄ ډ ٽ ىو( جذل 1 :میبوگیه اوجراف معیبر ا مبل کبری تحصیلی اؼتیبق تحصیلی را برد بی فراؼىبختی خ اوذن اوحراف معیبر میبوگیه مؤلف 3 /83 24 / 01 آمبد ؼذن برای امتحبوبت 5 /32 31 / 62 آمبد ؼذن برای تکبلیف 4 /11 23 / 58 آمبد ؼذن برای مقبالت پبیبن ترم 1 /39 11 / 87 اؼتیبق رفتبری 3 /36 18 / 94 اؼتیبق عبطفی 4 /32 14 / 39 اؼتیبق ؼىبختی 9 /87 33 / 84 را برد بی کلی خ اوذن 5 /88 20 / 64 را برد بی حل معئل 5 /98 25 / 75 را برد بی حمبیت از خ اوذن ډ بوڂ ه اوؼ اٳ ډٮ ب ا مبڃ ٽب سل چ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون ى ػرڃ ٵر ٷ آډ ا ز $ػڃ, #( م ى ه ١ ت مج شڂ د ر ن و ر بن ډر ى ر ٽر ا رش بٷ س ل ر چ ا جر ى ر ب ٵ ا ىبهش ه اون 104$*+# ثب ا مبڃ ٽب سل چ اث ٦ ډٮىبى ىا $,++*+#( 2373

135 جذل 2 : مبتریط ضرایب مبعتگی متغییر ب )ضریب مبعتگی( ظطح معىبداری متغییر ب امتحبوبت تکبلیف مقبالت ؼتیبق اؼتیبق اؼتیبق خ اوذن حل معئل حمبیت از پبیبن ترم رفتبری عبطفی ؼىبختی خ اوذن امتحبوبت /731 )0/001( 1 0/934 )0/001( 0/729 )0/001( 1 0/106 )0/117( 0/093 )0/169( 0/228 )0/001( 1 0/410 )0/001( 0/267 )0/001( 0/276 )0/001( 0./233 )0/001( 1 0/268 )0/001( 0/186 )0/001( 0/154 )0/023( 0/200 )0/003( 0/218 )0/001( 1 0/125 )0/063( 0/071 )0/294( 0/679 )0/001( 0/170 )0/021( 0/145 )0/032( 0/157 )0/019( 1 0/768 )0/001( 0/080 )0/238( 0/016 )0/810( 0/666 )0/001( 0/420 )0/001( 0/377 )0/001( 0/004 )0/952( 0/720 )0/001( 0/772 )0/001( 0/020 )0/769( 0/156 0/021( 0/700 )0/001( 0/118 )0/081( 0/083 )0/218( 0/221 )0/001( تکبلیف مقبالت پبیبن ترم اؼتیبق رفتبری اؼتیبق عبطفی اؼتیبق ؼىبختی خ اوذن حل معئل حمبیت از خ اوذن ى ػڃ- وشب غ مج شڂ ډشٲ ب د ثب ا مبڃ ٽب سل چ ډلب ج ومب ىاى ا ز(ى م ه اث ٦ بٵش ب و بن ډ ى ٽ 5 ث ه ا مبڃ ٽب سل چ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش اث ٦ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا $,++*+ # 2374

136 جذل 3 : وتبیج تحلیل رگرظی ن چىذگبو ا مبل کبری تحصیلی اؼتیبق تحصیلی را برد بی فراؼىبختی خ اوذن VIF t (p) متغیر بی ضریب غیراظتبوذارد ضریب اظتبوذارد تلراوط Beta SE پیػبیه B /36-4/89 مقذار ثببت 89/91 )0/001( 1/23 0/809 2/63 0/117 0/38 اؼتیبق رفتبری 0/018 )0/009( 1/53 0/651 3/20 0/159 0/17 اؼتیبق عبطفی 0/573 )0/002( 1/70 0/587 14/47 0/755 0/14 اؼتیبق ؼىبختی 2/121 )0/001( 8/60 0/116 2/86 0/336 0/14 خ اوذن 0/412 )0/005( 8/57 0/117 0/24 0/029 0/24 حل معئل 0/060 )0/804( 3/04 0/329 2/63 0/184 0/14 حمبیت از خ اوذن 0/373 )0/009( R 2 = 0 / 659 F = 68 / 731 P< 0 / 001 ث ا سٮ ه سبط ټ ا ډشٲ ب ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون ث ى ان ډشٲ د ثر ه ا مبڃ ٽب سل چ ث ى ان ډشٲ ډ ٻ ى ډٮبىڅ ځ ن ؿىځبو سلچ ڄ و(وشب غ و بن ىاى,3*+ ى بو ا مبڃ ٽب سل چ س ٤ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش سج ه ډ ى(ثب س ػر ثر ډٺربى ثشب ث س س ت ا ش بٷ رب ٥ ٶBeta=+*200$ # ا ج ى رب ٽچر ه اورن #Beta=+*..1$ ا ج ى رب كمب رز ا ه اوررن $/ Beta=+*,3 # ا ررش بٷ ررب ٥ ٶ Beta=+*,04$ # ا ررش بٷ ٵشررب #Beta=+*,,2$ كررڄ ډ ررئچ $ #Beta=+*+-4 ث ى ان ٹ س ه د ث ه ب ا مبڃ ٽب سل چ ډ ثب ى $ػڃ.#( 2375

137 تحج تیج گیزی د كب ١ ث ډى ث اث ٦ ث ه ا مبڃ ٽب سل چ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون ىاو آډ ن ىهش د ډٺ ٦ ډش ٦ ىڇ شبن ز ى بڃ سل ر چ 42.,)41., اوؼربڇ ځ ٵز(ثر ه ډٮىب ٽ اډپبن د ث ى ا مبڃ ٽب سل چ ا ٥ ٸ ا ش بٷ سل چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اورن ػر ى ىا ب ه (ا ه د و بن ىاى ٽ در ث ىر ا مر بڃ ٽر ب س ل ر چ ا ٥ رٸ ث ر ا رش بٷ س ل ر چ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون اډپبن د ا ز( اٽظ ډ ٦ بڅٮبر اوؼبڇ و بن ډ ى ىٽ ث ه ډ ان ا مبڃ ٽب ىاو آډ ن ىهشر د ر سٶربر ډٮىر ى ػ ى وا $ څ ډ ن سجچ ڇ / 43, سجچ ڇ څ ډ ن ډ اٽبډ -, 431, اٵر ر ٵر 434,#( ا ىډ ٵ 4$++-# و بن ىاى او ٽ ا مبڅپب كى +/ سب 40 ى ډل ٤ ب آډ ا ى ث ډ ځ ى ى د ى ڂ ؿى ه ځ ٽ +2 ى ىاو ؼ بن +- ى ر ډر ىڇ ربى ىا سمرب ر ا مربڃ ٽب شى( او 3$++-# و و بن ىاى ىاو آډ و ٽ ى آ ډ ن ا مبڃ ٽب ومر ثربال ځ ٵشىر مچپر ى ١ ٮ ٶ ىا شى وم ار سل چ. دب ى ځ ٵشى( ىپبڃ ٽ شى 440$,# و بن ډ ى ى ىاو آډ و ٽر ىال رڄ ى و ا ش بٷ ث ا ى ه اون ىو ث اكشمبڃ ٽمش ى ز ث ا مبڃ ٽب ډ وى ى ډٺبثڄ آو رب ٽر ىال ڄ ث و ىو ث اكشمبڃ ث ش ا مبڃ ٽب ډ ٽىى( ث ا ب ا ه د ث و ډ سى ب ا ر ٽر ػ ى ٦ ق دب ى ا ا مبڃ ٽب ا س ٢ م ه ډ ٽى د ا ٽ ىن اوڂ ى و ا ش بٷ ى ىاو آډ ن ا رز( ا ش بٷ ث ى ان ٵ ا ى سٮ ٴ ډ ى ٽ ى وش ؼ آن ٵٮبڅ ز ب ٳ ډاو اٵ اى سل ټ سٺ ز ر ث ا ٦ آن و ب ب سمب ر اٵ اى ى ك ٽز ػم ډ و $اڅپ بو او ځ 2++-#( ربن ى ر $+++-# ا ا مبڃ ٽب ث ى ان ډش ٢ بى ا ش بٷ بى ٽ ى ا ز( څ ا ثرب ى و ر ځر ٵشه ا ره ډر ا اث ٦ ر ډىٶر ډٮپ ث ه ا مبڃ ٽب ا ش بٷ د ٵز ى ىاو آډ ن ٹبثڄ سج ه ډ ثب (څ 431$,# ى ث ب هر ى و بن ىاى ا مبڃ ٽب اك ب ى ډبوځ ى اوؼبڇ ٩ ب ٴ ٵ ى ا ز ٽ ٵ ى ډ ڄ ا ش بٷ ه ى ا ا ى رز ډر ى ه ى ا ا مبڃ ٽب ډ ىاو $ا ش ڄ 2++-# ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ثب و ڈ ىاىن ث ه ور ډ ٦ بڅٮر اٵر اى آوبن ا ٹبى ډ ب ى سب ث ٵ آ ى بىځ ډ ٦ بڅٮ ه ى ډ چ ٤ و ث ا آن ث وبډ ٽىى ٽ ث و ر ډر سم ه ا ه ډ ب ر ب ى ى ا ډر ډ ػت اٵ ا مچپ ى سل چ ى( ى وٺب ٣ ډوشچٴ ػ بن ډ ط ثر ىن 1.Efferet 2.Ozer 3.Koestler 2376

138 ث ٽب ځ ب ډ ب ر ب ډشى ډ ٦ بڅٮ ى بىځ ث ش ىاو آډر ن ډر سإ ر ٹر ځ ٵشر ا رز $ؿ ش بن 4++-# اڅپ بو مپب ان 443$,# ى د سلز ى ان ا ج ى رب ډ ٦ بڅٮر ربىځ ىاور آډ ن ډ ٵٸ ى ٽ ىڂبد و بن ىاىو ٽ ىاو آډ و ٽ ى د ىا ا ٥ بر ا ا ج ى ب ى ٻ ٵ ڈ ٽىش ڃ ه ىسى م ٵ ا ىبهز ا ج ى ب بىځ $ٵ آ ى ب اوڂ رىبهش ٵ ا رىبهش # ا رشٶبى ډر ٽىى ى ك ٦ ب چم سل چ د ٵز ډ ٵٺ ز ثبال ا ث ى ز ډ آ و( آو ب ٵ آ ى ب ثپب ځ ٵشر ا ا ج ى ب ډ ٦ بڅٮ بىځ وبډ و( مبن ٥ ٽ وشب غ د ب اه سبٽ ىو اځ ٵ ز ب ث ا ډ بز ىاو آډ ن ى آډ آځب بو ٵ ا ىبهش ى ك ث وبډ ى ث ر ا ج ى ا ؼبى ر ى ډ ػت سٮم ٸ ه ىآځب آوبن ى ٵٮبڅ ز ب ٵ ا ىبهش ډ ى (آډ ډ ب ر ب ٵ ا ىبهش ٵٺ ٤ ىڂربډ ٽ ى ډ ١ بر ى ػب ىاى ى ث ث وبډ ى ٵمى سج ڄ ى ث ٵ اځ ان اوشٺبڃ ىاى ى ډ ػرت سٺبء ى ٻ آن ب ډ ى $ٽب ڂبن ٽ س ى 2++-# ا ه ډ ٦ بڅٮ ى ٽڄ و بن ىاى ٽ ىاو آډ و ٽ ىا ا ش بٷ سل چ ډىب ج شى ا ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ث ى ش ا شٶبى ډ ٽىى ډ ان ا مبڃ ٽب سل چ بن ث ب ٽمش ا ى ڂ ىاو آډ ن ډ ى( ا ػمچ ډلى ز ب د كب ١ ډوش ث ىن وم و ث شبن ز ىاور آډر ن ى ډش ر ٦, ىڇ ث ى ا ز ٽ سٮم ڈ د وشب غ ا ډلى ډ ٽى مىر ه رڇ مپرب ثٮ ٢ ر ا ىاور آډر ن بو ػ اة ىاىن ث االر د ىبډ ا شٶبى ٳ ا د ىبډ ى ػم آ ىاى ب د ا ػمچر ډلى ز ب ا ه د ث ى ا ز( د ى بى ډ ى ا اث ب ى ڂ ډبوى ډ بكج ډ ب ((( ا رشٶبى ى ى د ب آس ٮ ى ثب اڅ ه ډٮچمبن ىاو آډ ن و ډ بكج ر ځ ى سب ثرب آځرب ا ول س ث ز ډ ز آن ب آ ى ا ه ى اوش ب ا ه ىاو آډ ن ثب ( ه اتغ د جڃ ٮ جل ٹ اډچپ وب جب ډ چڈ( $/4.,#( ډٺب ا مبڃٽب سل چ وځ سل چ ى ىاو آډ ن ثب ثن اهش ڃ بىځ هب ( وبس او ب بىځ /$.# 3.)--( ك هؿب ډ ٮ ى مب جاڅ بة ٽ ى شبو ىاى( 33$.,#( او ٦ جربٷ ث ر ربه رب او رىؼ د رىبډ ا ج ى ب ٵ ا ىبهش ه اون ى ډ بن ىاو آډ ن ى ډش ٤ ( ډ ٦ بڅٮبر او ىبهش ىاو پ چ ڇ س ث ش او ىب ر ىاو رپ اڅ ا #,$1 ),1.(,3. 1.Generalizability 2377

139 بىڃ ٽ م ٶ ب ډٮ ى ٽ ب ډ ( $-4.,#( ځ ب ا ىؼ ډٺ ب ا ش بٷ ث ډ ( ٵ رچىبډ چمر ) د ډ ٦ بڅٮبر آډ آډ ڂب -#2$ +2)00( Alexander PA, Murphy PK, Guan J. The Learning and Study Strategies of Highly able Female Students in Singapore. Educational Psychology 1998; 18: Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy.personality and Individual Differences, 42, Abbasi M, Dargahi S, Pirani Z, Bonyadi F. Role of procrastination and motivational self-regulation in predicting students academic engagement. Iran J Med Educ. 2015;15(23): Beswick, G., Rothblum, E. D. & Mann, L. (1988). Psychological antecedents to student procrastination. Australian Psychologist, 23, Brown, A. L, Armbruster, B & Baker, L, (1986). The role of metacognition in reading and studying. In J. Orasanu (Ed.), Reading comprehension: Fromresearch to practice (pp ), Hillsdale, NJ: Erlbaum. Christian K. The Effect of Study Habits on the Academic Performance of Freshman Education Students in Xavier University, Cagayan de oro City, school year [On line] [cited 2013 Mar 25]. Available from: Http//www. Scribed. Com. Coutinho SA. The relationship between goals, metacognition, and academic success. Educate. 2007; 7(1): Coffey DC, Billings EMH. Teachers as lifelong learners- The role of reading.teaching Children Mathematics. 2008; 15(5): Effert, B. R., & Ferrari, J. R. (1989). Decisional procrastination: examining personality correlates. Journal of SocialBehavior and Personality, 4, Fallon M., C. M., Illinois, C.(2010). School Factors That Promote Academic Resilience in Urban Latin.Ohigh School Students. Loyola University Chicago. Pp Fredricks JA, Blumenfeld PC, Paris AH. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Rev Educ Res. 2004;74(1): Gardner G, Jewler G. The Keys to Success in University. MR Keramati, G Bararpour, Z Aghsh, trans. Tehran: Yastoroon; Gonida, E. N., Voulala, K., & Kiosseoglou, G. (2009). Students' achievement goal orientations and their behavioral and emotional engagement: Co-examining the role of perceived school goal structures and parent goals during adolescence. Learning and Individual Differences, 19, Haj Babayi M. Principle & Keys of Study & Learning. Tehran: Ma & Shoma; Hoffman B, Spatariu A. The influence of selfefficacy and metacognitive prompting on math problem-solving efficiency.contemporary Educational Psychology. 2008; 33(4): Kağan, M., Çakır, O., İlhan, T., & Kandemir, M. (2010). The explanation of the academic procrastination behaviour of university students with perfectionism, obsessive compulsive and five factor personality traits. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, Karigan K. Metacognition and its implication on pedagogy. The Journal for Independent School Educator. 2006; 4(4): 1-2. Lay, C. H. (1992). Trait procrastination and the perception of person-task characteristics. Journal of Social Behavior and Personality, 7, Lay, C. H. & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety and dilatory behavior. Personality and Individual Differences, 21, Lin X, Schwartz DL, Hatano G. Toward teachers adaptive metacognition.educational Psychologist. 2005; 40(4): Martin, A. J., & Liem, G. A. D. (2010). Academic personal bests (PBs), engagement, and achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 24, Maslach, C., Schaufeli, W, B., & Leiter, M, P. (2001). Job Burnout. Annual Review of psychology, 52, Mehrabizadeh M, Abolghasmi A, Najarian B, Shokrkon H. The Relationship between Self-efficacy and Control Place and Intelligence. J Educat Sci Psychol Ahvaz Uni 2007; 21: Michinov, N., Brunot, S., Bohec, O. L., Juhel, J., & Delaval, M. (2011). Procrastination, participation, and performance in online learning environments.computers & Education, 56,

140 Motie, H., heidari, M. & Alsadat sadegi, M. (2011). Predict academic procrastination based on self-regulation components in the first grade high school students in Tehran Journal of Educational Psychology, 8 (24), Mokhtari K, Reichard CA. Assessing students metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Educational Psychology. 2002; 94(2): Moon, S., & Illingworth, A. (2005). Exploring the dynamic natureofprocrastination: A latent growth curve analysis of academicprocrastination.personality and Individual Differences, 38, Özer, B. U., & Saçkes, M. (2011). Effects of academic procrastination on college students life satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, Paris, S. G & Winograd, P, (1990). How metacognition can promote academic learning and instruction. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimensions of thinking and cognitive instruction (pp ), Hillsdale, NJ: Erlbaum. Pietarinen J, Soini T, & Pyhalto K. (2014). Student emotional and cognitive engagement as determinants of well- being and achievement in school. International Journal of Educational Research. 67: Randy, M. (2008).Academic procrastination and course performance among developmental education.research & Teaching in Developmental Education, 24(2), Rodriguez JL, Boutakidis IP. (2013). The Association Between School Engagement and Achievement Across Three Generations of Mexican American Students. Association of Mexican- American Educators (AMAE). Journal; 7(1) Rothblum, E. D-, Solomon, L. J.,& Murakami, J. (1986). Affective, cognitive and behavioral differencesbetween high and low procrastinators. Journal ofcounseling Psychology, 33, Rotenstein, A., Davis, H. Z.,& Tatum, L. (2009). Early birds versus just-in-timers: the effect of procrastination on academic performance of accounting students. Journal of Accounting Education, 27, Rosario, P., Costa, M., Nunez, J.C., Gonalez-pienda, J. Soloano, P., & Valle, A. (2009) Academic Procrastination: associations with personal,school and family variables. Spanish journal of psychology, 12(1), Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), Shim, S. S., Rubenstein, L. D., & Drapeau, C. W. (2016). When perfectionism is coupled with low achievement: The effects on academic engagement and help seeking in middle school. Learning and Individual Differences, 45, Seif AA. The Methods of Learning & Study. Tehran: Dowran; 2011 Steel, p, Brothen, T., & Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and individual Differences, 30(1), Strongman, K. T., & Burt, C. D. (2000). Taking breaks from work: An exploratory inquiry. The Journal of Psychology, 134(3), Sirois, F. M., Melia-Gordon, M. L., & Pychyl, T. A. (2003). I'll look after my health, later : An investigation of procrastination and health. Personality and Individual Differences,35, Stead, R., Shanahan, M. J. & Neufeld, R. W. J. (2010). I ll go to therapy, eventually : Procrastination, stress and mental health. Personality and Individual Differences, 49, Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitivebehavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1994). Procrastination Assessment Scale-Students(PASS). In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice (Volume 2, pp ). New York: The Free Press Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, Senécal, C., Koestner, R. & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135 (5), Schouwenburg HC. Academic procrastination: Theoretical no-tions, measurement, and research. In HC. Schouwenburg, CH. Lay, TA. Pychyl, & JR. Ferrari (Eds.): Counseling the procrastinator in academic settings (pp. 3-17). Washington, DC: American Psychological Association, Skinner, E., Furrer, C.,Marchand, G., & Kinderman, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100, Sun, J. C. -Y., & Rueda, R. (2012). Situational interest, computer self-efficacy and self-regulation: Their impact on student engagement in distance education. British Journal of Educational Technology, 43(2), Troia, G. A. (2010). Instruction and assessment for struggle long writers. A devision Guilford publications, Inc. 2371

141 Wolters, C. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students' motivation, cognition, achievement. Journal of Educational Psychology, 96,

142 2311 ی غتار یعرزت زها ف زؼه ت ی سا ؼیازگ رد زک ه ت ىا ا ج دایتػا یجیغت لاذکبخ ىبضهر 1 لاذکبخ ذیعس 2 ذیکچ ١بك د بث ٳ ث ٦ث ه ث ډا ٳ ٮډ و پىډ ا ځ نبوا ػ ىب ش ا ڇبؼوا ؼ ث )زٵ ځ د ٶ س و ڂش جم )ى ث ٮډبػ بډآ د نب ؼ ث وث ر ڂوا ڃب,.41 ڄ پ س وىاى نب ډ ب وآ بث ىبٶش ا ځ و مو ش ى 41 ٶو نا ى و مو ةبوشوا )و ىډ آ مػ ب ىاى ډبى د ٸٺلډ شهب ا ځ ډا ٳ ٮډ و پىډ ا ځ #ب ك ډ$ىب ش ا ىبٶش ا ) ب ىاى بث ىبٶش ا ب ن ډ آ ت ١ بډآ ڂش جم ن د ڄ چلس ن ځ وبځىؿ ى ډ ؼس ڄ چلس ا ٹ )ىشٵ ځ ب شٵب نب و ىاى ه ث ډا ٳ ٮډ و پىډ ب ٶڅ ډ نآ بث ا ځ ىب ش ا نبوا ػ ؼ ث ٦ث ٶىډ اىبىٮډ ى ػ )ى اى ه ىم غ بشو ڄ چلس ن ځ بپ آ ى ٽ ډا ٳ ٮډ و پىډ ب ٶڅ ډ ٥ ٶىډ اىبىٮډ ىوا س ا ځ ىب ش ا نبوا ػ ؼ ث ى ث د ىىٽ )#P6+*+,$ ه ا ثبىث نا س ؼ شو زٵ ځ ډا ٳ ٮډ و پىډ ب ٲشډ ڈ ډ ٤جس ډ بث ا ځ نبوا ػ ىب ش ا ؼ ث )ى بث ډا 5ب ا چٽ ٳ ٮډ و پىډ ا ځ نبوا ػ ىب ش ا ) ؼ ث -1 ضبىؼربک ز ح م لع یملاظا -2 ضبىؼربک ذؼرا ربؽم دا وبخ

143 همذه ى ٽىب ء سٲ آڅ ىځ ډل ٤ ز پ ا ډ بئڄ ډ ڈ ػ اډ ث ډل ة ډ ى ٽ د آډ, اػشبد ا ىو ب ٽ ب سمبڇ آن ا وب $ ا ڈ ا س ٮ بٵش ى كبڃ س ٮ # سلز ا ز $ شى ىاى ٹ سإط - ا پ ر 4++-#( ا ش بى ث ډ اى ډو ث مب او ى ٽىى ډ ډى ا ز ٽ ثب اهش الر اوڂ ا ى ز ىاىن س چ ٤ ٵشب م ا ا ز $ىاال. ى ػ څ +,+-#( ث ٥ جٸ ىٵش ډجب ثب ډ اى ػ ڇ ب ډبن ډچڄ ى بڃ -,+- كى +.- ډ چ ن وٶ ا ډ ىڇ ػ بن ى بڃ +,+- ډ اى ډ ٳ وم ى او ٽ ػمٮ ش ثبڅ ث 0 2- ډ چ ن ا آو ب ث ډ اى اث ش شى ى ؿى بڃ ى ا اٵ اى ثبال 3, بڃ ا س پ ڄ ډ ى ى كى اه و اهش ڃ ډ ٳ ډ اى ٱ ٹبو و طبثز ث ى ا ز ؿى ثٮ ٢ ا ٽ ب ث س ٮ اٵ ا ډٺ اهش ڃ ډ ٳ ډ اى ا ب / شى $ځ ػ بو ډ اى ډو -,+-#( ا ش بى ټ ث مب ډٲ ډل ة ډ سٲ ا آن ٽب ى بهشمبن ډ ٽىى اط ډٲ ث ډ اى ٽ ؿ ا ى ډ ى ى.ا ه ډ س او ډٲ سٲ ار ٥ الو ډر ډبوځب ثب ث ٵشب ب آ ت ٽ ى ډ ٳ ٽىىځبن ى ډ ى ث ىؼبډ $ډمشب -,+-#( ءډ ٳ اث شڂ ث آن آ ت ب ػ اػشمب اٹش بى ب ٵ ىڂ ث ش ث ػ اډ ا ډ ب ى ٽ ا آن ػمچ ډ س ان ث ډ ا م ن ث مب ب ػ مبو اځ ى م ن ذبس ز ا ث مب ب او ) اػشمب م ن ا ى بى ػ ا ڈ ډ سج ٤ ثب ا ش بى ډظڄ ٹز ٹشڄ ه ى ث پب ه وز هبو اىځ ٽ ىٻ آ اٵ ا آډب ٥ ٷ اٵز سل چ ٵ واو ٽ اڅ ه ډٮشبى ىو 0 ا ب وم ى $ ز 1++-#( آډب ث اٵ ا ډ ٳ ډ اى ډو ى ىو ب ٽى و ث ځ و ا ا ز ٽ پ ا ڈ ىب بن ډٮ ٳ ىو ب ث وبڇ څ ى ه ډ ځ : اځ ٱ ا ا ډ شظى ٽى ڈ ؾ ډبى ب ى ډ ه و ز ٽ ث اوا ډ اى ډو ا ه ؿى ه آ بن ا وځ ډچز ب 1 ثب $ډ اڃ 2++-# اث شڂ ث ډ اى ى سمبډ ك ٵ ب ٦ ف سل چ ٥ جٺبر اػشمب ) اٹش بى ى ډ ى ٵب ث ٵ ى ب ځ هب ډ ث ٣ وم ى $ډ ٦ ٶب ك ى 1 Addiction 2 Hittner&Swickert 3 Dallas, David &Julie 4 World Drug Report 5 West 6 Moal 2312

144 ػىبثبى /,+-#( ثب س ػ ث ثبال اث شڂ ث ډ اى ى ب ى ډبن آن س ث ا ىب ب اډڄ ه ٦ اثش ث ا ه ډ پڄ ى ػمٮ ز ب ډوشچٴ ث ب ١ ا ز. ى سجب ٣ ثب ځ ا ث ډ اىډو ػ اوبن ى ث ش ػ اډ ا ځ ب د ه ٦ ډل ة, ډ و $ او ن 443, وٺڄ ا ٹب ١ و اى باالوذ 33.,#( او بن ډ ػ ى اػشمب ډ ثب سبط ډشٺبثڄ او بن ػبډٮ اډ ٽبډ ث ا ز( اث ٤ اػشمب ث ا ب ا ڃ ٵ ٦ ٺچ د و ب ا ث ه او بن ب ا ؼبى وم ى ٽ ث ا ٦ آن اٵ اى ػبډٮ ىا و ز ډ ش ٽ او( ډ چڈ ا ز ځ و ٵشب ا ټ ا ا ٢ ب ػبډٮ ډ س او ى و ز ٵ ى ػبډٮ سبط ځ ثب ( څ ا ث ا كٶ ٨ ثٺب ػبډٮ مڂبن و ډ ئ څ ز و جز ث ا مبڃ ٵشب پ ڂ ىو( ث م ه ىڅ ڄ ػبډٮ و ب ډى ټ و ب ر اػشمب ا ز( ى ه ا ڇ ب ٽب اډ ث ډٮ ٳ و ا ډىپ ا ث ا و ب ر مڂبو ډٮ ٵ وم ى ډ ا ز ى ر اػ ا آن ثٺب ډز ٵ ى ػبډٮ س ٢ م ه ه ا ( ا اډ ث ډٮىب ه ا شه ٥ چت ٽ ىن ؿ ا و ث ډٮىب ثب ىا شه ا ز $ اٱت ا ٶ بو - 1.,#( ډٮ ٳ ث ډٮىب ٽب ه ة كٸ ٽ ث ا او بن دبٻ ش ىبهش مب ىڀ ثب ز او بو ا ز ډىپ ث ډٮى ز ثب ٥ ڄ وب ىب ا ز ٽ وب مب ىڀ ثب ٵ ٦ ر ا ز $ډپب ڇ ا / 2.,#( ى ا ٦ ف ډٮ ٳ ث ؿ ځٶش ډ ى ٽ ك ى ا و ب ٺڄ ډل ثب ډىپ و ؿ ا ز ٽ ٹجل ا و ب ٺڄ ډٮچ ڇ ا ز $ٹ ثبو ال ؼ 24.,#( اډ ث ډٮ ٳ اى ٽ ىن ى ڂ ان $ث چ ثبن ب مڄ# ث ؿ ا ز ٽ و ى ٺڄ ب $ ب ى# ه ة ډ ٦ چ ة و ا ډىپ ث ډٮىب ثب ىا شه ډى ٽ ىن $ث چ ثبن ب مڄ# ا آو ٽ و ى ٺڄ ث وبد ى م ى ډ ثب $ډ ٮ ى + 3.,#( آ ډٶ چ - بڅج ر $.++-# ى د ثب ى ان " اث ٦ ډ بن ډ ج ث ىن ا شٶبى ا ا ىش وز" ث ا ه وش ؼ و ٽ ى ى ث ى ان د ث ى ٽىى ثبڅٺ ٵٮبڅ ز ب ا ىش وز س ػ ډ ى ثب ا شٶبى ا س ٽ ج ا و پ ال و څ ر ث ىن ٵ اث ٦ ډىٶ ا ه ډشٲ ا ا شىجب ٣ ډ ٽىى ا ه وش ؼ بٵز ډ ى ٽ ى ى. اث ٦ ډىٶ ډٮىبى ثب ا شٶبى ا ا ىش وز ىا( ث ؿٶ چ 4$++-# ى د ثب ى ان "سٮچٸ ث ى ان ډىج 1 Anderson 2. Armfield & Halbert 3. Buchfield 2313

145 ٽىش ڃ اػشمب ٱ م ى ډلچ ب " -, ث ا ه وش ؼ ن ٽ اث ٤ شم ىڅج شڂ وڂ ث. ٥ ډظجش ثب ٦ ق ډلچ ٽىش ڃ اػشمب ى سجب ٣ ث ى ا ز ثٮ ىڅج شڂ ډلچ سجب ٣ ډلچ ثب ٽىش ڃ اػشمب ٱ م ا س ١ ق ډ ى ( ا ٤ بهشب ثىبث ا ه ثب س ػ ث ډ ٦ بڅت د ځٶش ا آوؼب ٽ ځ ا ث ا ش بى ډ بڅ ا ا غ ى ډ بن ػ اوبن ډ ثب ثب ض ا ؼبى ډ پ س م ث ه ا ڈ دب هبو اى ه ىٽ ډ ى ىب ب اډڄ ډ سج ٤ ثب ځ ا ث ا ش بى ډ س او ث ا ػچ ځ ا ا ه د ٽمټ ث ػ اوبن ث ا ى ش بث ث د ٵز ډ ٵٺ ز مى ه وځ بڅڈ ىا ١ ر ا م ز ث ى ب بن س ػ ثب ( اڅ ٽ ى ا ىؼب ډ ٦ ف ډ ى ا ه ا ز ٽ آ ب ث ه اډ ث ډٮ ٳ و ا ډىپ ثب ځ ا ث ا ش بى ػ اوبن ث ؼ اث ٦ ػ ى ىا جاهؼ آهاری و ر ػ و گیزی:,.41 س پ ڄ اوڂ ر ثو ث ؼ بن ٽچ ا كب ١ د آډب ػبډٮ بڃ ى ډ ىاىو ٽ ث ىو ث غ ى ډٺ ٦ ى ث ه 3, سب 2- بڃ ٹ ىو( ث وم و ځ ى ى ش اوشوبة و( وم و ا ه د 41 وٶ ث ىو( اتشار ا ٽ ىن ډشىب ت سٲ ار ا مبڃ ثب ډلٺٸ س ٤ ډٺ ب ډىپ :ا ه ا و ډٮ ٳ ث اډ ث ځ ا ډٺ ب (1 ډٺ ب ځ ا ٽبىبن اى و جز ث اډ ث ډٮ ٳ و ا ډىپ ٽ س ٤ سى ب كاو ډ بن 40$.,# بهش ا ز( ا ه ډٺ ب ډ ان ځ ا ػ اوبن و جز ث اډ ث ډٮ ٳ و ا ډىپ ا ىؼ ډ ٽى( ا ه ډٺ ب ىا ى بډڄ $ ځ ا ث اډ ث ډٮ ٳ ځ ا ث و ا ډىپ # ټ وم ٽڄ ا ز( كاٷ وم ى ا ه ډٺ ب 0- كاٽظ وم 0-, ډ ثب ( دب ب آن ى ا ه د 21 *+ ث ى ز آډ. 1. Systemic Ties 2. Attitudinal Attachment 3. Neighborhood Attachment 2314

146 2315 ډبى د(- ا ځ :ىب ش ا ډبى د ا ځ ىب ش ا ٤ س ىبؿ ٵ نبپم #,.30$ ا ث ؼى نا ډ ا ځ ى ٵ زم ىب ش ا ٮث ى ٵ بمشػا ٦ لډ كا ٥ )ز ا ه ا ډبى د ڄډب,1 ڃا بث ټ ٴ ٥ غىد س پ څ $ 6, چ ه ڈٽ ڈٽ6- بڂ ځ6. ىب 6/ 60 چ ه #ىب مو ا ځ )ى رلاا 0بس, ٣ ث ډ ٮث ٦ لډ رلاا 4بس1 ٣ ث ډ ٮث ى ٵ رلاا,1بس,+ ٣ ث ډ ٮث بمشػا )ى ىډ ز ث نى آ ب شډا چٽ ډبى د مؼډ ب شډا م رلاا بث ڈ مػ )ڈ ئبمو ث ز ا ه ا ب شډا ډاى ا,1 بس 3+ ا ه ز اى ؿ ه ا ب شډا سلابث بث ڂوب ث نا ډ ڄ بمس ش ث و ن بد ى ى ىب ش ا ا ه ى ث ) پ ث ب ك ډ #,.33$ ب بد ه ا ب ٺډ بث ىبٶش ا بٶڅآ مبجو ٽ +*24 ا ځ )وى ٽ ب بد ه ا ډبى د ه ا د و +*24 ز ى )ډآ ا تفای :1ل دج ب زبهآ یفیق ت ب سیغبه ؽ طپ ب ٲشډ ىاٮس ه ڂوب ډ ٳا لوا ب ٮډ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ 41-4*23 /*41 ا ځ زج و و پىډ 41 1-*/.,/*.2 مو ڄٽ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ و پىډ 41 41*11 -/*02 ا ځ ىب ش ا 41.-*0/ 1*-2 ٥نبم ڃػ, ىب ډ ى ه ڂوب ډ ٳا لوا ب ٮډ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ ثا ث ز ا بث -4*23 /*41 ه ڂوب ډ ٳا لوا ب ٮډ ا ځ زج و و پىډ ثا ث ز ا بث 1-*/.,/*.2 ه ڂوب ډ ٳا لوا ب ٮډ مو ڄٽ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ و پىډ ثا ث ز ا بث 41*11 -/*02 ه ڂوب ډ ٳا لوا ب ٮډ ا ځ ىب ش ا ت س س ثا ث ز ا بث.-*0/ 1*-2 ) بث

147 2316 یگبػجو :2ل دج یث ؽیاسگ تجػ ث سها ث ف سؼه ی شا سک ه بث ؽیاسگ ث بیبػا ب سیغبه ؽیاسگ تجػ ث سها ث ف سؼه 1 ؽیاسگ تجػ ث ی شا سک ه ** 0/23 1 سو لا ؽیاسگ تجػ ث سها ث ف سؼه ی شا سک ه ** 0/67 ** 0/74 1 ؽیاسگ ث بیبػا ** -0/41 ** -0/34 ** -0/44 1 ٥نبم -ڃػ ب ډ ى ه ث ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ بث ا ځ ىب ش ا (+*/, p6+*+,$ #r6 ه ث ا ځ زج و و پىډ بث ا ځ ىب ش ا #r6(+*./ p6+*+,$ ه ث مو ڄٽ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ و پىډ بث ا ځ ىب ش ا #r6(+*// p6+*+,$ ٦ث ٶىډ اىبىٮډ ى ػ )ى اى ل دج :3 جیبب لیلحت ت ج ى یغسگز ؽیپ ی یث ؽیاسگ ث بیبػا ظبغاسث ؽیاسگ تجػ ث سها ث ف سؼه ی شا سک ه لده R R 2 دؾ لیدؼتR F Sig, *041 + *.2, + *.11 + *11 + *++, + تیاسض ببث ى هشآ زا ب ؼه اسثT ب سیغبه ؽیپ یث ٲشډ ٻ ډ ه ث د ب ٲشډ B STE B T $sig# ا ځ ىب ش ا زثبط اٺډ *-/ /2 */. - ( *01,2 *++, + ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ +*-/ ( *+/0 + *.4. +.*-0 ( *++, + ا ځ زج و و پىډ +*/0. ( *,.. + +*.2, ( -*1/ ( *+.- + مو ڄٽ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ و پىډ +*1/ ( *-- + +*-3 (.*.1 ( *++, +

148 2317 ٥نبم.ڃػ ب ډ ى بج ٺس.2 وب ا ٲشډ ا ځ ىب ش ا ب ا ث ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ و پىډ ٶڅ ډ ب نآ ڄثبٹ د ى ث )ز ا زج و F و ڂوب ث ه ا ز ا ن ځ ٲشډ ا ځ ىب ش ا ب ا ث ب ٲشډ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ ا ځ و پىډ مو ڄٽ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ و پىډ اىبىٮډ ) بث ٲشډ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ بث بشث (+*.4. ا ځ ٲشډ و پىډ بث بشث (+*.2, ٲشډ مو ڄٽ ا ځ زج و ډا ٳ ٮډ و پىډ بث بشث (+*-3 ٥ ٶىډ اىبىٮډ ر ٹ د ى ث ا ځ نبوا ػ ىب ش ا ؼ ث )و اى یزیگ جیت جحت د ١بك بث ٳ ه ٮس ٦ث ډا ٳ ٮډ و پىډ بث ا ځ ىب ش ا نا ډ د ى ث ا ځ ىب ش ا ب ا ث ه ا ب ٲشډ ڇبؼوا.زٵ ځ غ بشو ؼس ڄ چلس ب ىاى نب و ىاى ه ث ا ځ ډا ٳ ٮډ و پىډ ب ٶڅ ډ نآ ا ځ ډا ٳ ٮډ ا ځ و پىډ بث ا ځ ىب ش ا نبوا ػ ؼ ث ٦ث ٶىډ اىبىٮډ ى ػ ى اى #p6+*+,$ ا ځ ډا ٳ ٮډ و پىډ ب ٶڅ ډ نآ ٥ ٶىډ اىبىٮډ بوا س د ى ث ا ځ ىب ش ا نبوا ػ ؼ ث ىش اى #p6+*+,$ ب شٵب د ١بك ه ا ډ و بث ب شٵب چ ٶډ آ ر جڅب #-++.$ چ ٶؿ ث #-++4$ مكا نبپم #,.4.$ م چ ٶډ آ) بث ر جڅب #-++.$ د بث نا ى ٦ث" نب ډ ج ډ نى ث ىبٶش ا "زو شى ا ه ا ؼ شو و اى ى نا ى ى ث د ىىٽ ٺڅبث ب ز څبٮٵ زو شى ا ػ س ى بث ىبٶش ا ج ٽ س و لا پ و ر څ نى ث ٵ ٦ث ٶىډ ه ا ٲشډ ٣بجىش ا ىىٽ ه ا ؼ شو زٵب ى اى ى ٦ث ٶىډ اىبىٮډ بث ىبٶش ا زو شى ا )ى اى چ ٶؿ ث #-++4$ د بث نا ى ٸچٮس" نا ى جىډ ڃ شىٽ بمشػا م ٱ ب چلډ " ه ا ؼ شو ن ٤ث مش ڂش جڅى ڂو ٥ شجظډ بث ق٦ چلډ ڃ شىٽ بمشػا ٣بجس ا ى ث ز ا ٮث ڂش جڅى چلډ ٣بجس ا ٤ ا بشهب چلډ بث ڃ شىٽ بمشػا م ٱ ق ١ س ) ى ډا ٳ ٮډ و پىډ نا ى ى ڄ ا ر ب و وبڂم ڇبمس ىا ٵا بػا ى ى بث و غٽ ىپ بؼى ك نا س ى ه چثبٺډ ى بمو س ا ب

149 2311 ب بؼى ه ىؿ زوبم١ ا ػا ٮډبػ اى ه ث ى بث شمٽ ٽ ا د ى ب بؼى ٠ٺو ) بمو ه ا ر ز ىډا ډآ ىبمش ا شډ ث ٮډبػ ڈٽبك ى ب ىٽ ى ٵ بمشػا ڄ س )وى ځ ډا ٳ ٮډ و پىډ بث ز ٺس ر ب ډ ب بمشػا ه ث نبوا ػ ض بث ى ب وآ ٣بجس ا ث ه بث ڂ پ ا ٹ ث ىىٽ ه ا ډا ض بث ا ځ ڈٽ نبوا ػ زم ىپ بؼى وث ىا ډ وډ )ى ز ٶ ٽ ٣بجس ا نبوا ػ بث ىا وبه نا ډ ج ډ نى ث ىا وبه بځآ نىاى ىا وبه ډا ٳ ٮډ و پىډ نبوا ػ ض بث ى نبوا ػ ڄثبٺډ ڄئب ډ س پ ډ ځو بث نآ ى ه ث ىىٽ ر زجظډ بث نآ ى ه ث ىىٽ نى آ ب ىا ډ ب م و ذث ه ىم نبوا ػ بث ټمٽ ى ه نبش ى و ب وآ نى آ ىا ډ وډ.و اى بث ب ىب ى د - بطآ ربٽ ث ډا ٳ ٮډ و پىډ ٮډبػ ا ځ ث ه لڅب ٺچك نبځىىٽ ه بو ډآ ىاى.ى - ب ا ث نب ؼ ث ا ث نوب بځآ ب وآ ډا ٳ ٮډ و پىډ ب بڂ بد ا ځ ث.ى - ب څىبؼډ ا ث ضلث ى ډ ډا ٳ ٮډ و پىډ ب بڂ بد ؼ ث ا ځ ث ى رب ٥ا ز بو نب ؼ ث ى ډ ډا ٳ ٮډ و پىډ ف ا.ى - نب ؼ ث رب ٥ا ز بو ى ډ ډا ٳ ٮډ و پىډ غ س نآ ڇى ډ تػ ډ ى ثث ڇى ډ ډا ٳ ٮډ و پىډ.ى ( ب نبډ ب ٥ ث ډ ب ػى ث ا ث ز ٺس ډا ٳ ٮډ و پىډ ه ث نب ؼ ث و )و ڂث

150 ه اتغ اٱت ا ٶ بو اث اڅٺب ڈ ك ه ثه ډلمثه ٵ ٢ ڄ $- 1.,#( ډٶ ىار اڅٶب ٧ ٹ آن ٽ ه( سلٺ ٸ ٱ ډ ١ ب ه ك ى س ان 5 ډ س ٢. ٹب ١ و اى ډلم باالن د اكم $ 33.,#( ث اث ٦ ٥ ى اػشمب آډبىځ ث ا ا ش بى ډ بئڄ اػشمب ا ان بڃ., مب 1..,.4(,3+ ٹ ثبو ال ؼ ه اڅٮبث ه 24$.,#( ٵ ٢ اډ ث ډٮ ٳ و ا ډىپ ا ى ځب ٹ آن ىز( س ان 5 ٽ. ډ ٮ ى ډلما لبٷ $+3.,#( د ى اډ ث ډٮ ٳ و ا ډىپ ا ى ځب ٹ آن ا بر( س ان 5 ٽز ؿبح و ث ه اڅمچڄ. ډپب ڇ ا وب $/2.,#( سٶ وم و ( ؿبح اڃ ػچ. س ان 5 ىاڅپشبة اال ډ ( Armfield, g, greg& r. lance halbert. (2003). The Relationship Between Religiosity and Internet Use. Journal of Media and Religion, vol2,issue3,pp Buchfield, B. Keri. (2009). Attachment as A Source of Informal Social Control in Urban Neighborhoods. Journal of Criminal Justice. Vol. 37.Issue 1.pp Dallas, T.X., David, W. & Julie, K. (2010). Staley Behavioral Neuroscience of Drug Addiction. Biosocieties, 39, Hittner, J. B. & Swickert, R. (2009). Sensation seeking and alcohol use: A meta analytic review. Addictive Behaviors, 31 (8), Moal, M. (2007). Drug addiction: pathways to the disease and pathophysiological Perspectives. European Neuropsychopharmacology, 17(1), Momtazi S, Jafari S, Khosravi N, Nikfarjam A.(2012) Science of addiction: drugs, the brain and behavior. Offices, mental health, social and addiction. Ministry of Health and Medical Education: Publications sepidbarg; first published: p

151 West, R. (2006). Theory of Addiction, London: Blackwell and Addiction Press Yan Y, Nabeshima T. (2009). Mouse Model of Relapse to the Abuse of Drugs:Procedural Considerations and Characterizations. Behavioural BrainResearch. 196(1),1-10. World Drug Report. (2012). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). No. E.12. XI

152 تزرعی تغثیمی مؼ هؾر هذرع در همغغ هت عغ ی ل د م ظبمبن رضبیی کبرؼىبض ارؼذ مؽبر داوؽگب محقك اردبیلی ال و رزی فیرز کبرؼىبض ارؼذ مؽبر داوؽگب محقك اردبیلی چکیذ ىاو آډ ن ث ش ه ډىج ىو ب ث ش ه اډ ث ا آ ى شى ډ ب ان ډ ثب ا ؼبى مب ىڂ ى ٵٮبڅ ش ب ډوشچٴ ډ ډ ى بڅڈ آوبن ا ٵ ا ڈ ډ ٽىى( ث ا ه ا ب ى ا ه د س ث آن ا ز ٽ وٺ ػب ڂب ډ ب ډ ا ى ډٺ ٦ ډش ٦ اڃ ىڇ ػ ز ث ج ى سٺب ا ز سل چ اٵ ا آځب ىاو آډ ن ه ٽى ڈ( د كب ١ ث س ٶ سلچ چ ثب ا شٶبى ا ډ ٦ بڅٮبر ا ىبى ٽشبثوبو ا اوؼبڇ ځ ٵش ى آن ث ډ ب چ م ن ا ىمب ډ ب وٺ ډ ب ډ ه بر ډ څ ش ب ډ ب ډ ا ز سل چ ىاو آډ ن د ىاهش ا ز( پ ا وشب غ ث ب ډ م ٽ ا ا ه د ډ س ان ځ ٵز ا ه ا ز ٽ سٶبس ب ٵ ى ىاو آډ ن ى ى ب ډوشچٴ سل چ ػ ز ؿڂ وڂ ائ ا ٥ بر سل چ وٺ ډ م ىا اځ ډ ب ان ډ ډشو ډشٮ بكت ا ٥ بر ډ ب س ب ډ ٦ چ ة ثب ى ډ مش ه بډڄ اط ثو ه ا ث ى( اضگبى الید 5 ا ىمب ډ ب ډ ب ډ ا ز سل چ ډش ٦ اڃ ډش ٦ ىڇ( 2311

153 Abstract Students are the best source of the world and the best hope for the future and school counselors provide a healthy growth path for them by coordinating school activities. Accordingly, in this research it is attempted to highlight the role and position of the school counselor in the first and second high schools in order to improve the educational orientation and enhance awareness of the students. The present study is conducted using descriptive-analytical method and using documentary and library studies, and focuses on issues such as guidance and counseling, the role of the school counselor, the characteristics and responsibilities of the school counselor and the student's academic guidance. One of the most important results of this research is that individual differences among students in different educational levels play an important role in how to present educational information and if school consultants are expert, committed, informed and skilled, it will be the most important factor of effectiveness. Key words: guidance and counseling, school counselor, educational guidance, first high school, second high school 2312

154 ب همذه ډب ز او بن ث ځ و ا ا ز ٽ ى سمبڇ ډ اكڄ وځ ا ػمچ ى ډ ٽ ت چڈ ىاو و ب ث ش ث ا ىمب ډ ب د ا ډ ٽى( ا ه ا ىمب ډ ب ث ا ن ث ډى ڃ ډٺ ى ث اٵ اى ډشو آځب م ن ډ ب ډ ذ ى ډ ى( ډ ب ان ډ ډشو بن ثب اڅڂ ٽچ ىاو آډ ا ى ډ ى ب ډوشچٴ ث ىب ى ث ٥ جٸ آن ٵٮبڅ ش ب ډوشچٴ ا ىمب ډ ب ىاو آډ ا س ه ٽىى( م س ه ٳ و بڇ آډ ا ز سل چ ىاو آډ ن ى ډ ا ز ٽ ثب د م ىن آن و ب ب ػبډٮ ا ټ و ب ب ٵ ى ىاو آډ ن ا ى ڂ ث ٥ ٳ و( ث ٥ ٽچ اٵز سل چ ډ ػ ى ى ډ وا شه ٹ ال ڇ ث ش سل چ ١ ر ث وٺب ٣ ١ ٮٴ ٹ ر ىبهز سىڂىب ب ا ډ ا شى ٽ ا م ز ث ا ز سل چ ا ى ډ ى ؿىان ډ ٽى( ٽچ ى بڃ /,3, ا ٦ ف ا ىمب سل چ ا ى ان ٽ ى( ى ا ان ث وبډ ا ىمب ثب ا ىمب سل چ آٱب ا بڃ 2.., سم ار ث وبډ ب ال ڇ اوؼبڇ ځ ٵز ى ډ ډب + 0., ا ىمب سل چ ى ى - ا ىمب سل چ آٱب ( ا ا ىمب سل چ ا ث ٥ م اڅ ه ثب ى بڃ /,4, ث ئ ا ىاو ڂب ب ا ث ٽب ځ ٵشى( ٽچ ذ, ا ىمب ٵٮبڅ ش ا ز ٽ ٵ ى ا ى ىبهز ه ى ډل ٤ د اډ ن ب ډ ى $ س ا ش ن 421,#( اوؼمه ډ ب ډ آډ پب $.++-# س ډ ٽى ٽ +3 ى ا ٹز ډ ب ان ډ ث سجب ٣ ډ شٺ ڈ ثب ىاو - آډ ن ث ډى سبډ ه و ب ب آوبن ثب ىا شه ډ ب ان ا ٵٮبڅ ش ب ٱ ډ ب ا اهش ب ډ بث( ثب س ػ ث ى ان اڅ و ػ او ث و ډ ٽ ث وبډ ب م بالن ى ى ډش ٦ اڃ ١ ر ث ش ډ بث ثب ض اٵ ا هډبر ٱ ډ شٺ ڈ ا ٥ ٸ مپب ثب ث وبډ ب ډ سج ٤ ثب آوبن ډ ى( ى اىث بر ډ ب ډ ث ٥ ډ شم ث ١ ر ى ٻ ډ بئڄ ىاو آډ ن سبٽ ډ ى( ث ه ث وبډ - اٹاډبر ډ ب ډ ثب ثب سئ د ه چ مب ىڀ ثب $ٵ.++-#( 1. Shertz & Ston 2. Arford 2313

155 ٩ ٶ ٳ م ا ىمب ډ ب ى ډ ىبهز ىاو آډ ن س ڄ م ػبوج ډ ب ډ ى ډ ى ٵ ا ى ډ ب س ڄ آن ډ ثب ( ډ ب ډ ټ و ىڃ وڂ ان ډ ٷ ا ز ډ -, ه ا ث ىاو آډ ن ٽمټ ٽى سب ثش اوى ثب ډ پ س بن ث ٥ ډ ط ٽىب ث ب ى $و بڇ ځچ ىڀ.++-#( ا ه ډ ڈ ډ وم ځ ىى ډڂ آوپ ډ ب ډ ثب ث ځ ا اث ب ٵى ن ب چم او ىبهش ثش او كبالر ٵشب ه بر ٽ ٶ بر او ىاو آډ ن ا س و ى ( ث ا ن ث ا ه ىبهز ٵى ن ب چ ا ػمچ د ىبډ ډ ب ډ بكج ا شٶبى ا ډٺ ب ب ى ػى آ ډ و ب او ال ڇ ا ز( ا ٥ بس ٽ ا ٥ ٸ ا ه اث ٵى ن ث ى ز ډ آ ى د و هب ث وبڇ د و ډ ب ا ډ ى( ډ ب ان ډ ثب س ڄ ػ بن م ػبوج ٵ ى آډ ډ ب س ب وځ ٵ ى ) وڂ اػشمب ٽب ك ٳ ډ او ه ى ىب ډل ٤ ىب ائ ب هډبر ب او او ىبهش ى ډ وٺ ث ب ك ب ىو( م س ه ا اٵ ٽ ډ س ان ا ٥ ٸ هډبر ا ىمب ث آو ب ى ز بٵز جب سى ا,) س ٮ ٹ ا ٵپ ډٮى ٺچ ىاو آډ ن -) س ٮ ډ ب س ب ٲچ ك ٵ ا 5 ىاو آډ ن( ٳ ا چ ا ب ا ىمب ىبهز ه ى ډل ٤ ا ز ٽ ثب ض اٵ ا ٽب اډ بىس شه ٵ ى ډ ى مچپ ى او بن ا ث كاٽظ ډ بو( ٵ ى ا ٥ ٸ ا ىمب ث آځب ىبهز ث ش ىب كبڃ آ ى ه ى ى ز ډ بث ث و اػشمب ث ش ىب كبڃ آ ى ه ى - ى ز ډ بث ث و اػشمب ث ش ډ $ اػ -41,#( ا ىمب ٮى ٽمټ ډى ڈ ىؼ ث ٵ ى سب ثش او س اوب ب ډلى ش ب ا ث ىب ى و ب ز ى ډ ى )#/0+. ډ ٹ ا س م ڈ ى ز ډىب ج ثڂ ى ا اډپبوبس ث ش ه ث ا ثج ى $ډ چ,41, ا ىمب سل چ ډؼم هډبر ٵٮبڅ ش ب چم ډى ڈ ب ډبن بٵش ا ا ز ٽ ثان چ ث ىاو - آډ ن ى ډ ى ىب ب اوشوبة اك ب ى ش ب سل چ ډىب ت ا ٥ ا ٹ او ه ډٺ ار آډ او ٢ جب ٥ ىب ب س اوب ب ډلى ش ب آ ىب ثب ډ ب س ب سل چ ثب ى ٵ ى ځ ٽمټ ډ ى( 1. Newsom golding 2.Ragerz 3. Miler 2314

156 ډ ب سجب ٥ ب او سو ا ز ٽ ث ه ډ ب ډ اػ ا ؼبى ډ ى اډب ث ٺ ث ب ا, ډشو بن اډڄ هب ع ا ػچ ډ ب وٺ ٹبثڄ ډ ك ا ى سلٺٸ ا اٳ ػچ ىو $ ىټ س ػم و / 3.,#( ډ ب ث ځ ا ټ اث ٦ ا څ ډب او ث ا س ڄ ه ى ىب ٹبثچ ز د ب ٥ ٶ ډ ٦ چ ة س اوب ب ٵ ى كڄ ډ پ ر ډ اػٮبن ا ز ٳ م ػبوج آن ٵ ا ڈ ٽ ىن ٵ ش ث ا ك ٽز ث ټ وځ ١ ب زثو ٵمى ا ز $اوؼمه ډ ب ان اوڂچ ث وٺڄ ا ا ٲ د.3.,#( ډ ب ٵ ا ى سٮبډچ ب او ث ه ډ اػ ډ ب ا ز ٽ ثب ض اٵ ا ٽ ٶ مچپ ى ډ اػ - ډ ى $ٵ مپب ان 440,#( ٳ ا چ ډ ب ٵ ا ڈ ٽ ىن ډ ٹٮ ش ډىب ت ث ا ډ اػ ا ز سب ثش او اكشش ١ ب زثو س ث وځ -. ا اىاډ ى $ با 441,#( ډبو ٽ ث وبډ ب ا ىمب ډ ب س ه ب ډبنى اػ ا ا څلب ٧ و بهشب ډ ب ان ډشو ډ ى ډل آډ ٹ ډ ځ و ډ ب ث ثو ػا وبد ث وبډ سٲ سج ڄ ځ ش ا كبڅز كب ټ ٽب ډپمڄ هب ع ډ ځ ىى( ى ا ه ا ٤ بهشب ډبن ډىبث ال ڇ ى اهش ب ډ ب ان ډ ٹ ه ا ځ ٵز سب ا سو ه ى ث ٥ ٽبډڄ ا شٶبى ومب ى( ث ٥ ٽچ ډ ب ان ډ ى ى ډش ٦ اڃ ى ا ىپ ٵ ا ى ډشى ا ز ثب ؿبڅ ث شى ث ش ث ه ى ىب ىاو آډ ن سبٽ ىو ى ى ډش ٦ ىڇ ىاو آډ ن ى ػ ز ٲڄ بث ا شٲبڃ ا ىمب ډ و ث ا ٹج ڃ ډ څ ز وځ ث س غ آډبى ډ ځ ىو( ٽمټ ث ىاو آډ ى ډ ى ػ شؼ ث وبډ س م ڈځ ى ډ ث ى ز آن ٲڄ ا اٳ سل چ ك ٵ ا ا ػمچ ډ څ ش ب ډ ڈ ډ ب ډ ا ز( ؿبڅ ا ه ا ز ٽ ىاو آډ ث ا ا ىپ ث ټ ٢ ډ ط ػبډٮ سج ڄ ځ ىى ثب ش ث ٥ ٽبٵ آډبىځ د ا ٽى( مبو ٦ ٽ اوؼمه ډچ ډ ان ډ ډش ٦ 441$,# ٽ ٽ ى ا ز 5 ػ او ٽ ٵبٹ اډپبوبر ن ث سمبڇ ٩ ٵ ز ه ى ا ز ا ى ث ځ بڅ ډ ى ىاو اى ٽبٵ ث ا ث ش ٽ ىن ا ٤ ػبډٮ ا وا( اسلبى سٮچ ڈ س ث ز 1. Sink 2. Fiver 3.Havard 2315

157 د ش ډ ب ان 1 ه ز ڄ ا ث ا ډ ب ان ٹچماى ٽ ى 5 ىبهز ه ى ا شٺبى ث ٵ ى سٮ ك ٵ - ا سٮ ى ث اث ب او بو آځب ا ىو ب ىا شه ٵپ ثب ا ز سل چ ك ٵ ا ٵ ا ى ډى ڈ ث ډى ٽمټ ث ىاو آډ ى اوشوبة به ش سل چ ك ٵ ا ډشىب ت ثب ا شٮاى ٹ و ب ب اډپبوبر ػبډٮ ا ز( ا ز سل چ ډٮم ال ث ا ب و ب ب ػبډٮ ډشىب ت ثب ٹ ا شٮاى ىاو آډ ر ډ ځ ى( ا ڃ ى ز ا ز سل چ ثب ش مب ىڀ ث ا ب و ب آ ى ٲچ ث ا ب و ب ب ٽ ر ځ ى( تحج تیج گیزی 1- را وایی هؾر ا ىمب ډ ب ى و بڇ آډ د ى وٺ ا ا ٶب ډ ٽى 5 اڅٴ# ٽمټ ث ٵ ى ٵ ى ىاو آډ ن ث ډى ب ځب ثب ډل ٤ كڄ ډ بئڄ ډ پ ر و ث ٩ ا شٮاى ب سپبډڄ آوبن ة# ٽمټ ث ىاو آډ ن ى اوشوبة ډىب تس ه ا ا و ش ب سل چ اوشوبة ډىب ت ٲچ ث وبډ - آډبىځ ث ا وځ ى ا ىؼب ډ مش ه اډچ ٽ ى ١ ر ا ىمب ډ ب س ٮ آن ى و بڇ ب آډ د ډ ط ث ى او ا ٽ ډ ٽى ڈ 5 س ػ ٽ ىن ث ا بڅز ىاو آډ آډ د ػ ى سٶبس ب ٵ ى ى ىاو آډ ن ١ ر ىبهز س ػ ث ا ه سٶبر ب ى اډ آډ (, (- د.) ػ ى ا شٮاى ب م ډ اهش ب ى ىاو آډ ن ١ ر ىبهز د س ؼ ىؼ آو ب /) ػمٮ ز اٵ ا ځ ا ب ٹ ډى ث سل ڄ ى ٦ ف ډوشچٴ 2316

158 ځ ش چ ڇ سپى څ س ٮ ډ بٱڄ ١ ر اوشوبة ډ بٱڄ ډىب ت (0 س اٽڈ سى اك ب ى ى ش ب سل چ ١ ر اوشوبة ډىب ت ػ ى ډ بئڄ ډ پ ر ػ مبو ب ٥ ٶ اػشمب ٵشب سل چ هبو اىځ ى ىاو آډ ن ځ ش و ب ب ػبډٮ ث و او بو ى ٦ ف ډوشچٴ ډ ب س ب سٲ وڂ ب ب و جز ث اوشوبة ش ب سل چ اوشوبة ٲڄ (1 (2 (3 (4 ځ ؿ ډ ب ان ډ ا څلب ٧ دب وڂ ث و ب ب ىٱٱ ب ػب ىاو آډ ن آډ ډ ب ر هب ىو څ مپب ثب اڅ ه سمبڇ ډ الن ډ كمب ز ا آو ب و ث ا ډ ٵٺ ز ث وبډ ال ڇ ا ز( ب سپى پ ب ا ىمب ډ ب هډبر اٽى ا ٥ ٸ ا ج ى ب ډظڄ ډ ر ډ ب ٵ ى ځ ػب مچ ډ ځ ىى( اڅٴ# ډ ر 5 ډ ب ان ډشو ډ ا ػ ز ډ ز كڄ ىٱٱ ب ك ٵ ا آډ ٵ ى اػشمب ىاو آډ ن ثب اڅ ه ډٮچمبن ب ى ز اوب ان آډ اىار ىڅش ډ ر ډ - ومب ى( ة# ډ ب ٵ ى ځ 5 ډ ب ٵ ى ب ځ ث ا ىاو آډ و ا ز ٽ ى ډ اث ٤ ىٱٱ ب و ب ٩ ب ٴ ډٮم څ ډ پڄ ب ډ ئچ ىو( ٳ آن ا ز ٽ ى ىب ب ډ پ ر چڄ ث ػ ى آ و آو ب ا ب ػب ڂ ه د بډ ب اكشمبڅ اٹاڇ مچ ډىب ت ث ىاو آډ ن ٽمټ ى( ع# ػب 5 ډ ب ډ ىاو آډ اڅ ه ا ا ث سىب ت ډ ١ و ى ب ډىبث سو ډ ب ډىبث سو ث ن ا ډ ػب ډ ى ( ډىبث ػب جب سى ا 5 ډ بر ث ز ان ث وبډ ب ٽب بث آډ س اوجو ك ٵ ا هډبر ػ اوبن هډبر اػشمب ث وبډ ب هب ډ $ ډظ آډ هب ب ػج او #( ا ویت را وایی هؾر اس دیذگا اعالم 2317

159 ى ٹ آن ٽ ڈ ى آ بر ډشٮى ډ ١ ا ز ا ىمب ډ ٦ ف ا ز( ى ډجب ٵبسل آ 1 ا هاو ډشٮبڃ ډ ه ا ڈ ٽ ډب ا ث ا ا ز ا ز ٽى( ٽى ڈ 5 ى ى ه ډج ه ا ڇ ى ثبة سل ڄ چڈ ا ىمب سل چ ا څ ډ ٦ ف ا ز ٽ ث ؿى ډ آن ا ب ډ - سل ڄ چڈ ث م ډ ىڇ ا ڈ ا ن ډ ى اػت ا ز $ و غ اڅٶ بك 4+0, #( چڈ ػ بو ىا سل ڄ آن ى ػب ث ا ٽ ډؼب ثچپ ډ شل ه ا ز( د بډج (, (- اٽ ڇ$ # 5 ى ٥ چت چڈ ثب ؿى آن ا ى ؿ ه اٯ ځ ٵش ثب (.) اډبڇ چ $ # 5 ث ش ه ډ ٦ بڅج ٽ ب ش ا ز ػ اوبن بى ثڂ و ؿ ب ا ز ٽ ى ث ځ بڅ ډ و ب بن ثب ثش اوى ى وځ اػشمب ا آډ هش ب ه ى ث ثج و $ ف اثه اث اڅل +,#( /) ى ډ ا م ز ا ىمب د بډج اٽ ڇ $ # ٵ ډ ى او 5 ا ىمب ٽ ٽ ا ا ځڈ ٽ ى ا ز ٹ ا ز( 0) ى ډ ا م ز ا ىمب م ه ث ٽ هاو ډشٮبڃ ٹ آن ٽ ڈ ا ٽشبة ا ز ا ىمب وبډ ا ز( ا ه ٽشبة ډ ػت ث ر ډ ىڇ ا ىمب كمش ا ز ث ا ا ڄ ٺ ه $ ػبط آ +-#( ا ه ٽشبة ٽ س ى ى آن و ز ا ىمب د ٽب ان ا ز $ ثٺ آ بر, -#( مبوب ا ه ٽشبة ا ز كمز ث ا ډ ډىبن ا ز $ ومڄ #11( ا ه ٽشبة ىڅ ڄ ث بو ا ز ث ا ډ ىڇ ا ىمب دى ا ز ث ا د ٽب ان $آڃ م ان 3.,#( 1) ډ ب ډ ثب ش ا ٥ بر ال ڇ ا ث د ان ډبى ان ډٮچمبن ىاو آډ ن ث ( ك ض ډٮ ٳ " ٽبر چڈ و آن ا ز" ډ ا ه ډ ٦ چت ا ز( 2) ځ ى ا اٳ سل چ ثب ثب ډ ان ٹ ر ى ىاو آډ ډشىب ت ثب ( ك ٢ ر چ $ # ى ډ ٮ ٽ د ى ٽ وش ؼو ا ز ډ ٵ ډب ى 5 ٽ ٽ ٺڄ ه ى ا ث وٶ ه ډٺڇ ثا ا مبڃ ٽ ب ا م و پ د ى ه ا ث ى $ٱ اڅلپڈ #1/0( ىاو آډ و ٽ ث چز سىجچ د ٵش وم ٽىى ثب ش ث آوبن ځ ى ى ٽ ٹج ڃ كمز ډ ٦ بڅٮ (3 د ڂ ډ ػت پ ٵب ا شٮاى سٺ ز و سٶپ ا ز( 2311

160 اډبڇ بىٷ $ # 5 ډ ٦ بڅٮ ث ب د ځ ى ډ بئڄ چم ثب ض پٶشڂ ٺڄ سٺ ز و ٵپ ٵ ڈ ا ز $ث ب -#0( اډبڇ چ $ # ىب ١ ر ا ىمب ډ ا ث ب ا هب ٥ و بن ٵ ډ ى او ٽ ث ث ه ا آو ب ا ب ډ ى 5 ثب ى ز ى او ډ ثبن ډ ر ٽ ىن د ډ آ( ؾ د ش جبو ا ش س ا ډ ر و ز( ٥ بڅت ډ ر م ن ؿ ڈ ا ز ا ز( د ا س م ڈ ډ ر ٹجڄ ا سٶپ اٹاڇ ومب ه ىډى ا ډ ر ث و ب و ز( ثو ڄ ا ى ډ ر ه ى ا ډ ٽ س ا ا ا ا ز ث ډ ځ ىاو ٵٺ ډ ى ( ؾ ٹ ډ ډ ر وپ ىو ډڂ ا ىپ ث ه ف ب شڂ ا ز و( (, (- (. (/ (0 (1 (2 2 -همغغ هت عغ ل ډٺ ٦ ډش ٦ اڃ ٽ ىډ ه ى آډ م ىاو آډ ن ا ز بڃ ث ٥ ڃ ډ اوؼبډ ٥ جٸ ؿ ڈ- اوا ى سل ڃ ثى بى ه ٽ ب ٶشڈ شڈ و ڈ ا ى ث ډ ځ ى( ا اٳ آډ د ى ا ه ى سل چ جب سى ا 5 ىب ب د ا شٮاى ب ځ وبځ ن ىاو - آډ ن ا ؼبى ك مپب ډ څ زد آ ىب و ج ثب ٽب ب ى ش س څ آډ ب ب اػشمب آډ ب ١ ث ا اى هبو هبو اى سٺ ز ك د آډ ى ث ز آډ چ ڇ ب ١ د ٵ ٢ ب ڄ اه ٹ ډٮى د بىر ث و ڈ س س ت سٶپ مچ مى ه ىب ب ا شٮاى ب ٱجش ب ىاو آډ ن ث ډى ا ىمب آوبن ث ش ب سل چ ډىب ت( وٺ ډ ب ډ ى ى ډش ٦ اڃ ا ډ س ان ى ډ ا ه ٽ ى 5,) ٽمټ ث ا ؼبى بىار ل ق ډ ٦ بڅٮ ډ ز ډبن 2311

161 ٽمټ ث بٵشه ا اٳ ډٮٺ ڃ ث ا اىاډ ىاىن سل ڄ ا ىمب ډ ب سل چ ىاو آډ ن ى ػ بن ث ډى سٺب ډ ب س ب سل چ (- (. ا ىمب آوبن ى اوشوبة ش ب سل چ ډشىب ت ثب ا ٤ اډپبوبر ٵ ى ډل ٦ آ ىب بهشه ىاو آډ ن ثب سجب ٣ ث ه ش ب سل چ اك ب ى ثب ډ بٱڄ ډشٮى آځب ٽ ىن ىاو آډ ن ا ه بر ش ب ډوشچٴ سل چ ا ٤ ١ اث ٤ اوشوبة ټ ا (/ (0 آو ب 1) ٽمټ ث ىبهز ا شٮاى ٱجش ب ىاو آډ ن ثب ا شٶبى ا ٽب ى اث ىٹ ٸ ا شٶبى ا ب چم اػ ا سؼ سلچ ڄ آ ډ و ب او ىبهش س ز ب د ىبډ ب و ز س ڈ و م م طجز آو ب ى د و ډ ب ا ا شٮاى ٱجز ډز م ډ (2 ډ ب ډ ى ډٺ ٦ ډش ٦ اڃ ډ شچ ڇ ٥ اك اػ ا ډىل ث ٵ ى ث وبډ ػبډ ډ ب ډ ا ز( ث ٥ ٽچ ډ ب ان ډ ى ى ډش ٦ اڃ ى ى ٻ ا ىپ ٵ ا ى ډشى ا ز ثب ؿبڅ ث شى ث ش ث ه ى ىب ىاو آډ ن سبٽ ىو ډ س اوى ثب ث ػ ى آن ډل ٦ دب وڂ و ب ب ىاو آډ ن ا ث آ ب و( 2- همغغ هت عغ د م ډٺ ٦ ډش ٦ ىڇ ډ ه ى آډ م ىاو آډ ن ا ز ٽ بډڄ ٽ ب ى ڈ ب ى ڈ ىا ى ڈ,3 سب ى ه 1, بڅڂ ا ى ث ډ ځ ى( ا ٥ بر سل چ ى ا ه ى سل چ ث ډى د ٵ ٢ ب ڄ اه ٹ آ ىب ىاو آډ ن ثب ٵ ىڀ ػبډٮ ٽمټ ث ىاو آډ ن ى ىب ب ا شٮاى ب ٱجش ب آډ ډ ب س ب ٵى ث ىاو آډ ن آډبى بهشه آوبن ث ا اىاډ سل ر ىاو ڂب ب ا شٲبڃ ٽمټ ث ىاو آډ ن ث ا ا شٶبى ا اٹبر ٵ اٱز ائ ډ ى( ىاو آډ ن ى ا ه ى سل چ ثب ش ا ٥ بر ىٹ ٺش ىب - ه بر ه ى ډ بٱڄ ٽ ت ٽىى ثب اډپبوبر ٵ ش ب ا شواډ ػبډٮ ث ه ث آ ىب و( 2311

162 وٺ ډ ب ډ ى ډٺ ٦ ډش ٦ ىڇ ا ډ س ان ى ډ ا ه ٽ ى 5,) ائ هډبر ا ىمب ډ ب ٲچ ك ٵ ا ا ٥ بو ث ىاو آډ ن ى ػ بن ث ډى ٥ ف ٲچ ثب ا شٶبى ا ب اث ب ډىب ت -) اٹاڇد ى ډ ى و ب ب ډ پ ر اهش الر او ٵشب ډ ١ بر ٥ ف سل چ ٲچ ىاو آډ ن ا شٶبى ا وشب غ آو ب ى اډ ث ز ان س اك ب ى ا ػمچ ى ث وبډ سل چ ٲچ آىاة ډ ب س ب وځ ډ ٦ بڅٮ ث ١ ٮ ز ىاو آډ ن ى ػ بن ثب ا شٶبى ا مچپ ى د و سل چ آوبن (. (/ سجب ٣ ثب ب اډڄ آډ د 0) ډ ٦ بڅٮ ١ ٮ ز ٵشب ىاو آډ ن ا ٥ ٸ ډ ب سجب ٣ ثب اڅ ه ب اډڄ آډ د اك آډ ډ ث ٣ ب ډىبث ب 1) ث وبډ ث ډى سبډ ه سٺب ث ز ان د ڂ ٽمټ ث كڄ ډ پ ر او ٵشب ىاو آډ ن ثب ا شٶبى ا ډ بز م ٽبىبن اك آډ هبو اى ب ډىبث 2) ث ځ ػچ بر ډ ب ٵ ى ځ ثب ىاو آډ ن آډ ب ډٺبثچ ثب ډ پ ر ٵشب سجب ٥ ب ث هٵ ى ث ډى ب ځب و اػشمب ٽمټ ث كڄ ډ پ ر آوبن( ډ ب ډ ثب ش ىاو آډ ن ى ډش ٦ ىڇ ا ب ى سب ډٺډبر اوؼبڇ ډ بٱچ ا ٽ ثب س اوب ب آوبن و ب ب ػبډٮ مب ىڀ ا ز ث بډ و( مى ه ى ا ه ى سل چ ىاو آډ ن ى ػ ز ٲڄ بث ا شٲبڃ ا ىمب ډ و ث ا ٹج ڃ ډ څ ز وځ ث س غ آډبى ډ ځ ىو( ډ ب ان ډ ث وبډ ب آوبن م دب ن ډ ب ث و ب ب ىاو آډ ن ب سٲ ى آډ د ىاى او( ى آٱب ٹ ن ث ز پڈ و ب ب ىاو آډ ن ب آډ ١ ډ ب ى ٽ ډ ب ان ډ ث وبډ ب ه ى ا ث ٥ ډ الو ا ف اػ ا ٽىى سب ثب ى ثبال ا ى د ىا ش ثب ( ىاو آډ ن ى ٹ ن ث ز پڈ ث ا ا ىپ ى سل ڄ ډ ٵٸ و ثب ثب ؿى ه ؿبڅ و( سٲ ى ىبډ ټ اػشمب هبو اى ٵ ب ى شبن م بڃ م ى ٴ ث اٵ ا سٺب ١ ب ث ا د ٵز ى چم پ ى ب د ا و ث ا سل ڃ چم ډ ب س ب اػشمب ب ٥ ٶ ث ډى سبډ ه 2311

163 د ش جبو ١ ډ ب ى( ث ػ ز ى ځ شڈ ب ى س ا كبر ػ ز سبډ ه ا ه و ب ب ثب اسپب ث ډ بز ب ډشٮى ى ى ن ث ن ب ډبن ډ ډ ب ان ډ و ثب آډبى ډ بز ثب ى كش ا ه ډ بز ا ډ ز ٽىى( ډ بز ا ج ى ا ز ٽ ى ب ډ ى ب هډبر او بو آډ هب ا شٶبى ا ز سب ثش او و ب ب اډ ا سبډ ه ٽى( ډ بز ثب ب ډشو بن ػ ز كمب ز ا ىاو آډ ن ث ډ ب ډ اػب ډ ى ىاو هډبر ه ى ا ث ډ ط س ه پڄ پذب ؿ ب ى( پیؾ ادات ڇ ىهبڅز اٵ اى ٱ ډشو ى ډ ب ډ ډ ب سل چ ث ث ىن ډ ب ان ډ اٵ ا آځب ىاو ث وبډ ب ډ ب ډ ػبډ ډب شب ا و ثب ډ ب ان ثب ىٹز سم ٽ ډ الو ث (, (- (. اػ ا آو ب ثذ ىا و( /) ك ٢ ډ ب ان ډ ى ډ ځ ى ب آډ ى بو ب ػ ز سج ه ١ ر ٽب آوبن ى ډٺب ٥ ډوشچٴ سل چ س ػ ا م ز ىاىن ؿ ث ش ډ الن و جز ث ١ ر ا م ز ٽب ډ ب ى ډ ا ؼبى س څ ار و شب ى ى ث وبډ ب اٹٮ ى ډ ى وٺ ډ ب ډ (0 (1 ه اتغ قسآى اسین اث اثی الحدید ( 1404 ق ( ؾسح ج الجالغ تسجو جؼفس ؾ ید قن : هسػؿی جفی 327 به 53 ؾفیغآثب ػجداهلل. زا وبیی هؿب ز تحكیلی ؾغلی ا بؿبزات غوت ت ساى 1370 از ثیلی ی غف. اق ل ف ى زا وبیی هؿب ز ز آه شؼ پس زؼ ا بؿبزات ثؼثت ( ت ساى ( اثی طا ؾک. زا وبیی هؿب ز ا بؿبزات هؼبقس. ( ت ساى ( گیجػ ى وکبزاى ( 1373 ( هجب ی هؿب ز زا وبیی. ( تسجو ثبقس ث بیی وکبزاى ت ساى: چبح ضت(. قبفی احود. زا وبیی هؿب ز ز ز ب تحكیلی ا بؿبزات زؾد ت ساى اسیػب فس غی ک. هؿب ز هدزغ ز ػكس حبضس ( ظسی پط ؽ ابزثس (. تسجو : ابس ػلی هحود ظس ابس ػلی ااجس غلیوب یبى چبح م

164 پیؼ تی ی رؽذ ؽغلی تزاعاط ت ظین ؽ اختی یجاى در دا ؾج یاى 2 1 فبطو بردببر دکتر علی رضبیی شریف چکیذ پ ا ىڃ ډ ٲ څ ب ا ب ىاو ؼ بن ٵپ ٽ ىن ى ډ ٲڄ آ ى بن ا ز ٽ ثب ثبال ٵشه ه بىس ډ ى ډبو ث ٥ ٽبډڄ ٵ ه ا ى ٽ ٵ ى ث ٥ ٽبډڄ اٹ ث ىبو ٲچ ا ث ځ ى( ثب س ػ ث آډب ثبال ٵب ٯ اڅشل ن ث پب ى ػبډٮ ا ان ا ه ډ بڅ س ػ د ڂ ان ا ث ه ى ػچت ٽ ى ا ز ث ٵپ اىا ش سب اډڄ سبط ځ ى ٲچ ا ث ٽىى( ا ا ه د كب ١ ثب ٳ ث اث ٦ ٲچ ثب سى ڈ ىبهش ؼبن ى ىاو ؼ بن ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ر ځ ٵش ا ز( ا ه د ا و س ٶ مج شڂ ػبډٮ آډب بډڄ م ىاو ؼ بن ى ٽب ىب ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ى بڃ 41., ا ز ٽ ا ډ بن آوبن ++, ىاو ؼ ثب وم و ځ ى ى ش اوشوبة و( ىاى ب ثب ا شٶبى ا د ىبډ ٲچ ٽ دبس ن د ىبډ سى ڈ ىبهش ؼبن ځ وٶ پ مپب ان ػم آ ثب ب آډب س ٶ ا شىجب ٥ $د ن# سلچ ڄ ( بٵش ب ث ى ز آډ ث بوڂ آن ا ز ٽ ث ه ٲچ سى ڈ ىبهش ؼبن$ډظجز ډىٶ # اث ٦ ډٮىبى ػ ى ىا ثىبث ا ه ډ س ان وش ؼ ځ ٵز ٽ ډو ٹ ىاىن ا ج ى ب سى ڈ ىبهش ؼبن ث ٲچ ىاو ؼ بن ٽمټ ډ ٽى ډ ط اٹ ډ ى( اضگبى الید : ٲچ سى ڈ ىبهش ؼبن ډظجز سى ڈ ىبهش ؼبن ډىٶ ىاو ؼ بن فبطم بردببر کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب محقك اردبیلی دکتر علی رضبیی ؼریف یئت علمی داوؽگب محقك اردبیلی

165 همذه بڅ ب و ؿىان ى م ڇ ىاو ؼ بن د ا ىاو آډ هشڂ س ډ ٽ ىو ٽ ث ا ا شٲبڃ ث ټ ٽب ډبىاڇ اڅٮم آډبىځ ٽبډڄ ىو( ى ا ه ډ بن ىٱٱ ا چ ډ ب ان ٲچ ٽمټ ث ىاو ؼ بن ث ا بٵشه ٲچ ډ و آډبى ن ث ا ا شٲبڃ ث ى( اډب ى ځب ډشاڃ اډ ا ه ا ز ٽ ٲچ ځ دب بن وم بث ىاو ؼ بن ثب ا ٥ ٸ ټ ٥ ف بىځ ډبىاڇ اڅٮم ٽ بډڄ م وٺ ب وځ ا ز ډ بٱڄ بن ا كٶ ٨ ٽىى( ا ه ١ ٮ ز ث ه ا ؿبڅ ب ث اوڂ اوى ا ث ا ث وبډ ب ډ ب ا ٲچ ى ډ بر آډ بڅ ث ىوجبڃ ىا $ وپ 4++- #( ډى ا ٲچ ٵ ا ى ډاڇ سپبډچ ا ز ٽ ا س څ سب ډ ٿ ث ډ ار آىډ اىاډ ىا $وپ 4++-#( ٲچ ا ټ ډؼم اډڄ ٽچ او ػبډٮ ىبهش آډ اٹش بى اډڄ س بىٵ سبط ډ د ى $ٽ ډبو +4.,# ى سٮ ٶ ى ڂ ٲچ بډڄ ټ ٵ ا ى ډبىاڇ اڅٮم د ش د و ا ز ٽ ا اثشا ٽ ىٽ ډ ڈ س ه ثو ډ وځ ٵ ى ا ز ا ؿ ب ډ ب ر ٥ ف ٽ ٴ ا ٥ بر ىو ب ٽب س م ڈ ځ س پ ڄ ا ز $ٽ ډبو + 4.,#(ى ٥ ف ٲچ ٵ ى ث ه ىآځب و جز ث ٽ ٴ ب ه ى اٹٮ ز ډ ػ ى ى ىو ب هب ع ث ث ى ى ز ډ بث $وپ 4++-#( ډ ب ر ٽ ٴ ب اٽش بٳ ډ ٲچ بډڄ بىځ ى ډ ه ى ډل ٤ ث ډى ٽمټ ث ش ث ا س م ڈ ځ ى ډ ى ب ډوشچٴ ى ډ ٲچ ٵ ى ا ز $ ػب +4.,#( ى ٵ ا ى ػم آ ا ٥ بر ٵ ى ا ٥ بس ىب ډل ٤ د اډ ن ځ ىآ ډ ٽى ى اٹ ٵ ى ث ث ځ ى ب ٲچ ځ وبځ ن ػم آ ا ٥ بر ػ ىب ډ بٱڄ ب ډبن ب ىب ډ د ىا ى سب ثش او س م مبر آځب بو ثڂ ى $ٽبالوبن ػٶ ځ ى ب 1++-#( ى و ب ز س م ڈ ځ ٲچ ثان ډٮىب ز ٽ ٵ ى ثب ى و ځ ٵشه ه شه ا ٤ اػشمب ٲچ ه ى ا اوشوبة ډ ٽى ث ه اډڄ ٵ ى اػشمب ب ث ٹ ډ ٽى( ػ بن س م ڈ ځ ډ ٲچ سلز سبط سؼب ة كب ڄ ا سل ر ا شٲبڃ ه بر ط ٵ ب ب اػشمب ا ز $ثبٱجبن ك ى بن م ٮ بث +4.,#( ث و ٽ ا ش $,42,# ثچ ٯ ډ ٲچ ډٶ ڇ ا چ ى ٻ ٵشب ډ ٲچ ث ډ ان آډبىځ ډشىب ت ه اٵ اى ث ا س م ڈ ځ ىب ډ ٲچ ډ ز ٩ ب ٴ ډ ٲچ ډ ث ٣ ډ ى ) ٽ ا ش ى ثٮ ث ا ثچ ٯ ډ ٲچ ډ ٦ ف ٽ ى ) ا ډٮشٺ ث ى ثچ ٯ ډ ٲچ ىا ى ثٮ ب ٥ ٶ ىبهش ا ز( ثٮ ىبهش آن ا ډ ب ر س م ڈ ځ ډ ٲچ س پ ڄ ا ز ثٮ ب ٥ ٶ آن ث وڂ ىب ٵ ا ى س م ڈ ځ ډ ٲچ ډ ث ٣ ډ ى $ٽ دبس ن /++-#( 2314

166 ا م ز ډ ٲچ ثب ض ا ز ى بڃ ب اه س ػ ا ث آن ى ډ س ػ و د ىان د ڂ ان ٹ ځ ى( ټ اڃ ا ب د و د ىان د ڂ ان ا ه ث ى ٽ ؿ اډچ ث ډ ٲچ ډ ط ا ز ث ا دب ن ځ ث ا ه اڃ سلٺ ٺبر ډشٮى ث ډ ٲچ ر ځ ٵش مسب ث ث ػىج ب ډوشچٴ ډ ٲچ اډڄ ډ سج ٤ ب د ث ى ٽىى آن د ىاهش ډشٲ ب ډوشچٶ ا ډ ث ٹ ىاى او $ بىٹ ثبٱجبن ث اډ اكم ډ څ,4.,# وشب غ د $ بىٹ مپب ان,4.,# ى ث اډڄ د ث ى ٽىى ٲچ و بن ىاى ٽ ه ىٽب آډ س م ڈ ځ كمب ز هبو اى ٱجز ى ث س م م ث ٲچ ىاو آډ ن سبط ډٮىبى ىو( ث ٥ ٽ ث س م م ث ٽب ه ىٽب آډ س م ڈ ځ كمب ز هبو اى ٱجز ى ث اٵ ا ٲچ سبط ډ ځ ا( سى ڈ ىبهش ؼبو ث ى ان ټ ٵ ا ى آٱب كٶ ٨ سٮ ڄ ب سٲ ى ث ر ب ا شم اك ب ى و ؼبو ډ سج ٤ ثب ٵ ا ى ب اػشمب _ او ٵ پ ى ث اوؼبڇ بون ا اٳ سٮ ٴ ډ ى( م د ىب +,+-#. ا ث ب طبثز ډ ٽىى اٵ اى ٽ ډ ب ر ؼبو ىو ٮى ٽ بو ٽ اك ب بر ه ى ا ث ه ث ډ ىب ى ا ز ډ ٽىى اك ب بر ى ڂ ان ا و ى ٻ ث ٥ اط ثو ثب آن ث ه ډ ٽىى ى ك ٦ ا ا وځ ډشمب و( ٽ ا /,+-#( ثب س ػ ث ا ىپ ى ػبډٮ ىاو ؼ ٽ د ب ٲچ آو ب ډ س او ډ ى ب د ٵز سٮبڅ ٽ ى ث اډچ ډ سج ٤ ثب ٲچ اډچ ٽ ډ ى ا ه ب ا د ث ى ډ ٽى ډ س او ى ا شب ٽب ؿبڅ ب ػبډٮ ىاو ؼ وٺ ث ا ىا ش ثب. څ ا ى د كب ١ ا ه ډ ئچ ډ ٦ ف ډ ى ٽ آ ب سى ڈ ىبهش ؼبن $ډىٶ ډظجز# ٹبى ث د ث ى ٲچ ىاو ؼ بن ډ ثب ث ا دب ن ث ٳ د ٵ ١ ى و ځ ٵش ا ز 5 ٵ ١ 5 ث ه ٲچ سى ڈ ىبهش ؼبن ډظجز سى ڈ ىبهش ؼبن ډىٶ اث ٦ ػ ى ىا( 2315

167 ر ػ ؽ اعی تحمیك د كب ١ ا و س ٶ _ مج شڂ ث ى( ػبډٮ آډب ٽچ ىاو ؼ بن ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ى,++ بڃ 41., ث ى وم و ډ ث وٶ ا ىاو ؼ بن ى ٽب ىب ډ ثب ثب وم و ځ ى ى ش اوشوبة ا ز( اتشار ای پض ؼ 1 پسغؿ به زؾد ؾغلی: د ىبډ ٲچ ث ا ب سٮ ٴ د ا ٲچ ٥ اك ا ز ٵ ڇ -2 اڅ ا ش اڅ ب ا ه د ىبډ س ٤ ٽ دبس ن ث.. اڃ ٽ سب ) ا ه د ىبډ ػىج ب ډوشچٴ ٲچ ا ډ ىؼ ٽ بډڄ,# ٥ ف ٲچ ٽ س پ ڄ ا اثٮبى ػ ز ځ ٥ ف ٲچ ا ٥ بر هب -# ډپب ٶ ٲچ ٽ س پ ڄ ا اثٮبى ه ىآځب ا ډىبث ا شٶبى ا ډىبث.# ا ٥ بر ىو ب 6. 6 ٽڈ,6 ه چ ٽڈ - ٽب /# س م ڈ ځ ٲچ ا ز (ځ ب ث ډٺ ب دىغ ى ػ ا څ پ ر 6 0 ه چ بى وم ځ ډ ى ) ا ػم ٽڄ وم ار ډ ان ٲچ ث ى ز ډ آ ډش ٤ / 6 بى ٽ كاٹڄ وم, كاٽظ وم 0+, ا ز( پسغؿ به ت ظین ؾ بخبی 2 یجبى (CERQ) 5 د ىبډ سى ڈ ىبهش ؼبن ټ اث ه ىځ ا ز -++, بڃ ى ٽ 444, س ٤ وبى ب ځ وٶ پ ث بڃ ى ٥ اك بن ا ذ ه ٵ چ خ ٽ غ بن ؿبح ا ز ) ا ه د ىبډ ث ا اٵ اى -, بڃ ث ثبال $ ڈ اٵ اى ث ىؼب ڈ ػمٮ ز ب ثب څ ى # ٹبثڄ ا شٶبى ډ ثب بډڄ 1. ئ اڃ ا ز ا ج ى ب سى ڈ ىبهش ؼبو ب ا ى دب ن ث ك اىص س ٽىى ا ش ر ث وځ دىغ ځ ى ا ( ٥ ٴ ځ ډ ىؼ ډٺ ب ه ى و ك ت ث څ پ ر ( ث ه اډش ب اهش ب ه ى ث ا $ م ) سب ډٺ ب ه ى ث ه 4 ا ډ ى ( د ىبډ سى ڈ 0,$ ځ ( 1 Career development questionnaire 4 - Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 2316

168 + ىبهش ؼبن ػم وم ار 0 ه ى ډٺ ب /. -, و و ى د و ه ى و ى ڂ ان ٵبػٮ 1 سم ٽ 0 اوڂب ا ج ى ب سى ڈ ؼبن ډىٶ ډ ثب ػم وم ار /ه ى ډٺ ب سم ٽ ډظجز ډؼى ډؼى ث ث وبډ بث ډظجز ٽڈ ا م ز مب ا ج ى ب سى ڈ ؼبو ډظجز ا س پ ڄ ډ ى ى / ) #-+,+ آڅئ ى ى( و څه- ٽ مب ث ه ډٺ ب ه ى وم ار ىاډى ثىبث ا ه سب+- ه ا ث ى( وم ار ثبال ى ه ى ډٺ ب ث بوڂ ډ ان ا شٶبى ث ش ا ج ى ډ ٽ ى ډٺبثچ ډ اػ ثب ٹب ا ش ډىٶ ډ ثب ( ا ػم ٽڄ وم ار 1. ډبى و ټ وم ٽچ ث ز ډ آ ٽ ث بوڂ ا شٶبى ا ا ج ى ب سى ڈ,3+.1 ځ ى( ى ٹ وم سب ا ىاډى ا ى ډ س او ؼبن ا ز ىبهش ډٺډبس ث ځ ب,2,,42 N=.10$ م ډ ػمٮ ز ا وم و ا ى د ىبډ ا ه ا شجب ىؼ ن ډ ى # ١ ا ت آڅٶب ٽ وجبم ث ا ه ى ډٺ ب ب ا *+ 12 سب 34*+ ډلب ج ا ه ١ ا ت ٽ ى ٦ ق $,++*+>p # ډٮىبى ث ىو( م بو ى و د ىبډ سى ڈ ىبهش ؼبن ا سإ ډ ٽىى( ث ب ر $,4.,# دب ب ثب آ ډب ث ا ه ى +*21 +*02 ا ٽ ى ځ سب ٶش ؿ ب سب ى ډبو ٵب چ ثب و ثز ى ا ى د ىبډ ا ه ډٺ ب ب ا ث ا ب آن ډلش ا ډشو بن ا وٶ ز ى او ىب ث ث ا ٽىاڃ س اٵٸ ١ ا ت وم ى ه ى ډٺ ب ب ا ا,3*+ سب -4*+ ځ ٽ ى( ٶ $ 31., # ا شجب دب ب ا ه ډٺ ب ا ى و ػ اوبن ا او ا ز ١ ت ٽ ى ث ا ج ى ب سى ڈ ډٺ ب ه ى ث ا ٽ وجبم آڅٶب ث دب ب ډىٶ ؼبن ه ى ډٺ ب ا ج ى ب سى ڈ ؼبن ډظجز 3*+ ٽڄ ډٺ ب, 3 *+ ث ز آډ ١ ت ا شجب ډٺ ب *23 30 *+ځ ا ز (سج ؿ ك /4.,#( 1 rumination 2 acceptance 3 self-blame 4 other blame 5 catastrophizing 6 positive refocusing 7 refocus on planning 8 positive reappraisal 9 putting into perspective 2317

169 یافت ا ى ا ه د سٮاى ++,وٶ ا ىاو ؼ بن ى ٽب ىب ٽ +0 وٶ ا آو ب ىهش + 0 وٶ د ث ىو( ػڃ $,5# بٵش ب س ٶ ٲچ سى ڈ ىبهش ؼبن ډظجز ډىٶ Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ډشٲ ب ٲچ سى ڈ ىبهش ؼبن ډظجز سى ڈ ىبهش ؼبن ډىٶ ػڃ مب $,# آډب ب س ٶ ډ ث ٣ ث ډشٲ ب د كب ١ ا و بن ډ ى ( ثبالس ه ډ بوڂ ه ډشٲ ډ ث ٣ ث ٲچ ثب ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب,-(-,- 0.)32 دب ه س ه ډ بوڂ ه ډ ث ٣ ث ډشٲ سى ڈ ىبهش ؼبن ډىٶ ثب ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب --(- 0 41(., ډ ثب ( ٵ ١ : ث ه ٲچ سى ڈ ىبهش ؼبن$ډظجز ډىٶ # اث ٦ ډٮىبى ػ ى ىا( ػڃ$- 5# ػڃ ١ ا ت مج شڂ ٲچ ثب سى ڈ ىبهش ؼبن$ ډظجز ډىٶ # سى ڈ ىبهش ؼبن ډظجز سى ڈ ىبهش ؼبن ډىٶ Correlations ٲچ ٲچ Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N سى ڈ ىبهش ؼبن Pearson ** ډىٶ Correlation Sig. (2-tailed) N سى ڈ ىبهش ؼبن Pearson ** 1 ډظجز Correlation Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 2311

170 - مب ػڃ وشب غ ى ٽ مبو ٦ ث ه ا ز ىاى و بن ٲچ ثب سى ڈ ىبهش ؼبن ډظجز (0.10>p (,0.29=r مج شڂ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا( ث ه ٲچ ثب سى ڈ ىبهش ؼبن ډىٶ # r=0.10,p<0.16$ مج شڂ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا( سى ڈ ؼبن بډڄ ا ج ى ب ا ز ٽ ثب ض ٽب اٵ ا كٶ ٨ ؼبن( ػ ډه ځ سچ ت +,+- ( ٽىب آډن ٵ ى ثب ډ ٹٮ ز سى ځ ډ ى (ځب وٶ پ ٽ ا ؾ 1++- ث وٺڄ ا ك ى مپب ان#( ث ا ب ډڃ ځ ا (-++-# سى ڈ ؼبن بډڄ م ا ج ى ب آځب بو ٱ آځب بو ب ډ ى ٽ ث ا اٵ ا كٶ ٨ ٽب ډاڅٶ ب ؼبو ٵشب ىبهش ټ دب ن ؼبو ث ٽب ث ى ډ ى. ډ ٦ بڅٮبر و بن ىاى او ٽ سى ڈ ؼبن ث ول سؼ ث سؼچ ؼبن سإط ډ ځ ا( ځ ا 2111 #( تحج تیج گیزی ى ډؼم ثب س ػ ث وشب غ ث ى ز آډ ا ا ه د ډ س ان ځٶز ٽ ٲچ ى ىاو ؼ بن ډى ٣ ث ډشٲ ب ث ب ا ز ٽ سى ڈ ىبهش ؼبن ا اډڄ ډ ط ى آن ډل ة ډ ى( اٵ اى اځ ا ا ج ى ب سى ڈ ىبهش ؼبن آځب ثب ى ډ س اوى ؼبن ب ډىٶ ډظجز ه ى ا سى ڈ ٽىى ثىبث ا ه ٹش اٵ اى ثش اوى ؼبوبر ډىٶ ډظجز ه ى ا سى ڈ ٽىى ٹبى ه ا ى ث ى ٽ س م ڈ ځ ٲچ ه ىآځب ٲچ ٥ ف ٲچ ه ى ا ثب ٽ ٶ ز ثبالس اوؼبڇ ى ى ٽ ث ىوجبڃ آن ٲچ ٵ ى اٵ ا ډ بث( ډلى ز ػبډٮ آډب و د ډلى ز ب ا ى ډ ى سٮم ڈ سٶ بٵش ب ا ؼبى ډ ٽى ٽ ثب ث آن س ػ ى( وم و ا ه د ىاو ؼ بن ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ث ىو ٽ ث وم و ځ ى ى ش اوشوبة و.ثىبث ا ه ى سٮم ڈ ىاىن وش ؼ آن ث ػمٮ ز ب ى ڂ ثب اكش ب ٣ ى. ثب س ػ ث ډلى ز ب د د ى بى ډ ى ٽ د ب ى ػبډٮ آډب ث ٿ س ر ځ ى بٵش ب و ثب ڈ ډٺب ى. 2311

171 ه اتغ بىٹ اكم ثبٱجبن ا ان ث اډ ٵب ٥ م اكم اكم ډ څ ك ه $,4.,#»ث اډڄ ډ ط ث ډ ٲچ ىاو آډ ن بڃ ڇ ا ىمب سب د ىاو ڂب ا ٶ بن» ډؼچ ى شب ب او ىبهش ى ؿ ب ڇ مب 4 م ٮ ٵب ٥ م ثبٱجبن ا ان بث ډلم ١ ب ك ى بن م ه $+4.,# «و ب ډ ب ډ ٲچ «ا ٶ بن - - ػ بى ىاو ڂب - Zunker, V.J. (2009). Career counseling, holistic approach. Translated by Nazari, A. M., Tehran: Samt Publisher (in Persian). - Kermani N. [Comparing MA students of university of Isfahan Career Development and Iranian students of University of Waterloo in Canada]. Isfahan: University of Isfahan; Rajai R. [Predicting high school girls Career Development of Najaf Abad town based on emotional intelligence and educational development]. Isfahan: University of Isfahan; [Persian] - Callanan A, Jeffrey H, Greenhaus A. Encyclopedia of Career Development. Sage Publications; Zuskova, K. (2014). Emotions Intelligence. Journal of Applied sport psychology, 20, p: S

172 ػ اى : تزرعی راتغ کیفیت یادگیزی عاسها ی تا عالهت عاسها ی هذارط ؽ زعتاى خلخال فبطو رجبی عبدل زا ذ بببالى عیسی ثوری هسع د هرادی 1 -داوؽج ی کبرؼىبظی ارؼذ مذیریت آم زؼی داوؽگب محقك اردبیلی reyhaneh.rajab 2- داوؽیبر مذیریت آم زؼی داوؽگب محقك اردبیلی 3- اظتبدیبر گر عل م تربیتی داوؽگب محقك اردبیلی 4- داوؽیبر گر عل م تربیتی داوؽگب محقك اردبیلی چکیذ ٳ ا چ ا ه د ث اث ٦ ٽ ٶ ز بىځ ب ډبو ثب ډز ب ډبو ډ شبن هچوبڃ ډر ثب ( ػبډٮ آډب ا ه سلٺ ٸ ډ ان ډٮچمبن شبن هچوبڃ شى ٽ سٮاى بن ++-, وٶر $+0+, ډٮچرڈ +0, ډ # ډ ثب (ٽ ا ث ه آوبن 30- وٶ ث ى ان وم و آډب د ثب وم و ځ س بىٵ ٥ جٺ ا ډشىب ت اوشوبة و( سلٺ ٸ ى ا ه د س ٶ ا و مج شڂ ډ ثب ( ث ا ځ ىآ ا ٥ بر ا بىځ ب ډبن$و ٴ $,++-# د ىبډ ډز ب ډبو مپب ان 441$,# ا شٶبى ځ ى ا ز ډر ثب ٽ ى د ىبډ ا و ا شبوا ډ ثب ( ١ ا ت دب ب ا ه د ىبډ ب ثب ا شٶبى ا آڅٶرب ٽ وجبم ث س س ت بىځ ب ډبو / 2 *( ډز ب ډبو 42 *( ث ى ز آډ( ىاى ب سلٺ ٸ در ا ػمر آ ث ا ب ٵ ١ ب د ثب ا شٶبى ا سؼ سلچ ڄ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ spss ا ز( وشب غ كربٽ ا آن ا ز ٽ ث ه ډ څٶ ب بىځ ب ډبو ثب ډز ب ډبو اث ٦ ډظجز ډٮىبى ػ ى ىا( اضگبى الید 5 وفز یبدگشی ػبصىب ی ػالىز ػبصىب ی ىذاسع ؿ شػشب خنخبل( 2411

173 چکیده انگلیسی Abstract The main purpose of this study was to investigate the relationship between organizational learning quality and organizational health in Khalkhal city schools. The statistical population of this research is Khalkhal city directors and teachers with a population of 1200 (1050 teachers and 150 managers). Of these, 285 people were selected as the statistical sample and selected by stratified random sampling method. The research method in this research is a descriptive correlation type. For information gathering, the organization's learning (Nief (2001) and organizational health questionnaire (Hui et al., 1996) have been used, both of which are standardized questionnaires, and the reliability coefficients of these questionnaires were calculated using Cronbach's alpha Organizational learning order was 74., Organizational health was 97. The research data were collected based on the research hypotheses and analyzed using SPSS software. Results indicated that There is a positive and significant relationship between organizational learning components with organizational health. Keywords: Organizational Quality, Organizational Health, Khalkhal County Schools 2412

174 همذه آډ د ث ى ان ا ب ثىب س ٮ ٵ ىڂ اػشمب اٹش بى ب ػبډٮر ا رز ٽر اډ ى اٱچت ٽ ب ث ى ان ىٮز ٹچماى ډ ى ث ش ه ث ىػ ىڅش ا د ا اډر ىٵرب ثر ه ى اهش ب ډ ى ( ا آوؼب ٽ ثو ٹبثڄ س ػ ا ٵٮبڅ ز ب آډ د ى ډ ر ډ ځ ى ډ ث ى ان ټ و بڇ اػشمب ك ب ډ ڈ ا ػب ڂب هب ث ه و( ډ ى س ه ا ى س او ز ٩ ٶ ه ٦ ا ٽ ث ى آو ب ز ث ول اك ه اوؼبڇ ى ى ٽ ب ډبن ب بڅڈ د ب ثب ى( ػ ب ډبو بڅڈ كمب شڂ ثب ض ا شمبى ث ش اٵ اى ك ثبال آوبن ثبڅ ٦ ج ثب ض اٵ ا ٽب ا ډٮچمربن ډر ى ٽ اٵ ا ٽب ا ډٮچمبن ث و ث ه ى بډڄ ډ م ى اٵ ا اط ثو ډ ډل ة ډ ى( آډ د م چ ب بهز ٽب سلٺٸ ٳ ب ٳ ب ث ا ػبډٮ ث ٥ ٽچ ب ثو ا آن ډل ة ډ ى( سلٺٸ ډ ٵٺ ز آډ ٵ ب ا ٥ ٸ ا مبڃ ډ ز اط ثو ډ رشچ ڇ رىبهز ٵ رڈ ى رز ػ اوت د ځ وبځ ن ب ډبن ب م ا ز $ ٹ ثى 32.,#( بىځ ډى بء ا چ ډ ز ٹبثش ا رز( بىځ ث ا سٲ ا ز( ث جب س ى ڂ ى ب ډبن ثب ث سل ڃ سل ڃ ډظجز ث بىر سج ڄ ى( ى ا ه ا شب ب ډبن ب ډ ٵٸ ث ا و ڄ ث ا اٳ ه ى وپبر ا پب ب ا ا څ ك ٵٮبڅ ز رب اٹش ربى ه ى ٹ ىاى او ٽ ا ا ه ډ بن دب جى ث سٶپ هډز ث ډ ش ب ډ ش ډ ىا ث ىن ٵ ىڀ ب ډبو ث ه ا ث ر ا ډ س ان وبڇ ث ى( اډ ډ ز ل ق ډىبث او بو آن ؿىربن د ا م رز ر ٽر رب ډٺ الر ډ ش ى ډ اكڄ ثٮ ٹ ځ ٵش او ث ا د و او بو ا ؼبى ا ٦ ٽ ب ډبن بىځ و ا ى ټ ١ ر ا ب ا ز $ډ ب 4++-#( 2413

175 بىځ ب ډبو ا ب ث ٩ ٵ ز ب ډبن ث ا سٲ ث ج ى ډراڇ ىا, $څر ه ى ڂر ان 2++-#( رب ډبن ا - ٹبى ډ ب ى سب سٲ ار ب ځب بث $ اوڀ ى ڂ ان 1++-#( ر رب ډبن بىځ ور ثب رش ىا كبٵ ر ب ډبو اث ثب ٽ ډ ػجبر ه ثب ومب ث ا ش اٻ ځ ډب ب ىاو ٵپ او ربو ا ٵ ا ڈ ډ آ( ټ شڈ ډ ز ډب ٵپ ډ س او ىاو ب ػ ا بى ثڂ ى آن ا ى ٹبڅت ث ج ى بٵش ا ډ ز ٽى ى اهش ب اٵ اى ٹ ى ( ډب ٵپ ډؼم ا ا ىا ب ىاو ډل ا رز ٽر ث ټ ب ډبن اهش ب ىو ى ډ ځ ب آن ډل ة ډ ر و ا ٥ رٸ اٵر ىن ثر وٶٮبن ٽچ ب ډبن ث ٥ ٹبثڄ ډ ك ا ث ث ج ى ١ ٮ ز ٹبثش ب ډبن ډىؼ ډ ى. $ډب )#-++/ ډبس 0 / ډب چ اڅ ه و د ىا ډز ب ډبو ا ز( ث و ا ډز ب ډبو ث ىاڇ ثٺب ب ډبن ى ډل ٤ ډل ٤ ه ى ث شڂ ىا ث ب ځب ثب ډل ٤ سٺبء ځ ش س اوب ب ډبن ث ا ب ث ش ا ب ډر ٽى( ډب چ ځ ب ب ډبن بڅڈ ا ى سإډ ه و ب ا چ ٮى و ب ب ٩ ٶ ا و ب ثٺبء و ب ب س ٮ ب ډبن ىاو ش اثٮبى ډز ب ډبو ا بډڄ ى ډاڅٶ سم ٽ ث ٳ ٽٶب ز سجب ٥ بر س ث ى ٹ ر ٽب ى ډىبث اسلبى مج شڂ ك و آ ث ىن ه ى ډوشب رب ځب ثرب ډلر ٤ ٽٶب رز كرڄ ډ پ ر 1 ډ ىاو $ ډ پ ڄ 30.,5,,#( ى ب ډبن ب بڅڈ ٽمش ث ربهشب ث رش ثر ٵ آ ىر ب ا چ ب ډبن س ػ ډ ى( ٽب ب ب ډبن ا ٥ ٸ ډ بز سىڂبسىڀ ا ٢ ب اوؼبڇ ډ ى( ډ ٵٺ ز اك ډجشى ث اث شڂ ډشٺبثڄ ا ز ػب ث ا ٽ مپ ش ثبٹ وم ډبو( ؿربالٽ ر ز و ر ا ځر 1 - Lien 2 - Zhang 3 - Marr 4 - Matthew Miles 5 - organizational health 6 - Hui and Mixles 2414

176 ب ب ډبن بڅڈ ا ز ال ډ ا ه ه سٮ ډؼاو ب ډبن ث بىځ ا ز( بىځ جر ر آډر ا ٹب سؼب ة ا شٶبى ا آډ هش ب ى ا مبڃ ك ٽبر, ډ $ چج ه مپب ان +3.,5-1-#( ا ٥ ٸ ډز ب ډبو ډ س ان ا شٮاى ا ٢ ب ا ىب ب ٽ ى سب ثب ا شٶبى ا آو ب ا اٳ ب ډبن ث پڄ ډ ٦ چ ث سلٺٸ د ا ٽى. مى ه ث ج ى ډ شم ډ ز و ب ث ټ ډ ى ب ب ډبو ىا ٽر س رٮ سر ؼ ا ا ٥ رٸ بىځ ب ډبو ٹبى ډ ب ى( ثىبث ا ه ډٶ ڇ ٹبثچ ز بىځ - ب ډبو ث ا م ز اډڄ س ڄ ٽىى بىځ ب ډبو ب ځ ا سمب ڄ ٥ ج ٮ ب ډبن ث بىځ سإٽ ىا( ٹبثچ ز بىځ ب ډبو ث ى ان ډ و بر بىځ ٵ آ ى ٽ ډ ى سٮ ٴ اډچ ب ډ ش ب ډبو ب ډبو ا ٵ ا ڈ ا ا ٦ وم ى س ڄ ډ ٽى سب ب ډبن ثش او ث بىځ. ثذ ىا ى $ځ ډ 0++-#( بىځ ٽىى س ڄ اډڄ ٽ ځٶز ډ س ان مبن به ب ٹبثچ ز ربىځ رب ډبو رشى( ٹبثچ رز بىځ اٹ ى ب ډبو ډل ڃ بىځ ا اٳ ؿ ڈ اوا ث و ڄ ب ډبن ى ث ٽ ا ز ځ ٵ ى مچپ ى آن ٽمټ / ډ ٽى $ځ.++-#( ى و ب ز ډ س ان ځٶز ٽ ٹبثچ ز بىځ ب ډبو ث ى ان س اوب ث شر مچپ ى ٳ ثب ىاو ا ا شٶبى س ٮ هچٸ ى ب ډبن اس ر ى ډر سٮ رٴ ٹجرب ثرب ى ډٺب ر 0 $څ مذ ج وش وڀ ػ 4++-#( 1 - Hesbalin 2 - Organizational learning 3 - Gomez 4 - Goh 5 - Limpibunterng and Johri 2415

177 , ؿ ا مپب او $/++-# اث ىؼ ٹبثچ ز بىځ ب ډبو ا س ٮ ىاىو ډش ػ رو ٽر ډٶ ر ڇ بىځ ٹبثچ ز - ب ډبو ډٶ ډ ؿى ثٮ ا ز ٽ بډڄ ډ ا ډ ى 5,) آ ډب رڂ -) رټ د.) سٮبډڄ ثب ډل ٤ ث و /) ځٶشڂ ډلب 0) س م ڈ ځ ډ بش ( ا ا ه اثٮبى ث ى ان اډڄ س ڄ ٽىى بىځ وبڇ ث ى ډ ى. ډ ٦ بڅٮ ډز ب ډبو ډ د ػبډ ؿى ثٮ ا ز ٽ ډ س او ډلٺٺربن ٽب ىب ربن آډر د ډ ان ډ ا و جز ث ډ څٶ ب ٽچ اط ثو ډ آ ىب ومب ( ث جرب ر ى ڂر ر ډز ب ډبو ډ ا ډ س ان بډڄ ث ب ډ م ى س ڄ س ڃ ث ا اٳ بڅز ډ ثر ك ربة آ( سلٺ ٸ ى ا ه ډ ډىؼ ث ائ ا پب ب ث ا ث ج ى ډز ب ډبو ډ ى ٽ ډ س او ث ر ڈ ه ى ٽمټ ب بو ث ٵٮبڅ ش ب ب ډبو ثىمب ا ٥ بر مى ا ث ا ب ډبن ب ىاو د بن س ث ش ډ ان ډ ئ الن ډ ب ډبن ب اىار ى ػبډٮ ث ډى ث ج ى ج ث ج ى ب ډبن ٵ ا ڈ ډ آ( ٽ ٴ ډ ز ډب ٵپ ټ ٽ و ډ شچ ڇ ا ؼبى و بډ ډجشى ث اډڄ ډشٲ ا ز ٽ ث آ پب رب ىب بئ ډب ب وبډچم ٽمټ ٽى( ا م ډ مش ا ه ا ز ٽ سبٽ ث ډب او بو ډىؼ ث ى ٻ ث ش ب و ٶش اٵ اى ثىڂب ب و بى ب ػ اډ ى كبڃ كب ١ كش ى آ ى ث ا ث ځ ث شر ا ر ډب ٵپ ډ ى( آو ى ػ بن آ ى هبڅٸ اٹش بى ا ز و وٶز ځب ډ ا ډبوى آو ب ثچپر ٵ وران بٹڄ ٵ و ٵب ١ ڄ ىاو مى ىاو ى ز ډچز شى ٽ ى لى ا ث د ى ػ بن ث س ډ ثرب ڈ ث ٹبثش ث دب بن ه ا ى د ىاهز $اكم بن -4.,#( ا ػمچ ر ډب رب او ربو رټ ٽ ر ډر ان 1 - Chiva 2 - Organisational Learning 2416

178 ډٮچمبن شى ٽ ثب مچپ ى ه ى ډ س اوى ډز ب ډبو ډ ا ث ج ى ثو ى( ر ډز رب ډبو ډ ر ث چ ٶز ډ څٶ ٽ ڈ ٵش اڅڂ ب ٵشب سٮبډڄ ب ى ن ډ ا س پ ڄ ډ ى ىر سٮ رٴ ډ ى جب سى ا 5 ڂبوڂ و بى وٶ ډ ډ ك ځ ربهز ى ر د رش جبو ډىربث ك ر سبٽ ر چم ( ا ه اػ ا ډ ڈ ى ى ش و ب ب اث ث بو و بڇ اػشمب ا سإډ ه ډ ٽى $ ٹ ثى 23.,5 0-#( ډٮچمبن ى ډ بڅڈ ث آډ بىځ ډشٮ شى ا اٳ ثبالس څ ٹبثڄ ك ڃ ث ا ىاو آډ ن ى و ډ ځ و ا شبوا ب مچپ ى ٦ ق ثبال ا كٶ ٨ ډ ٽىى ډل ٤ بىځ ډى ڈ ػ ا ز( ثر ا ه ىاو آډ ن ثب اوڂ بى ى اډ چم ٵٮبڅ ز ډ ٽىى( ب ڄ ٽ اى آډ ى ى رش مر ا ز( ى ټ ډ بڅڈ ډٮچمبن م ڂ ا ى ز ډ ىو ث م ڂ ا شمربى ىور ى ٽرب هر ى ىڅ ر شى ث ډ ه ى اٵشوب ډ ٽىى( څ ا ثب س ػ ث ا م ز ډز ب ډبو بىځ رب ډبو ا ره سلٺ رٸ ػ ز ث اث ٦ ٽ ٶ ز بىځ ب ډبو ثب ډز ب ډبو ډ شبن هچوبڃ ډ د ىا ى( فسضی پط ؽ ث ه ؿ ڈ اوا ډ ش ٻ ډ ان ډٮچمبن ثب ډز ب ډبو اث ٦ ػ ى ىا( ث ه ٵ ىڀ ب ډبو ډ ان ډٮچمبن ثب ډز ب ډبو اث ٦ ػ ى ىا( ث ه ٽب بىځج ځ ډ ان ډٮچمبن ثب ډز ب ډبو اث ٦ ػ ى ىا( ث ه ا ش اٻ ىاو ډ ان ډٮچمبن ثب ډز ب ډبو اث ٦ ػ ى ىا( ث ه سٶپ شم ډ ان ډٮچمبن ثب ډز ب ډبو اث ٦ ػ ى ىا 2417

179 ر ػؽ اعی تحمیك ٳ ا چ ا ه د ث اث ٦ ٽ ٶ ز بىځ ب ډبو ثب ډز ب ډبو ډ شبن هچوبڃ ډر ثب ( ػبډٮ آډب ا ه سلٺ ٸ ډ ان ډٮچمبن شبن هچوبڃ شى ٽ سٮاى بن ++-, وٶر $+0+, ډٮچرڈ +0, ډ # ډ ثب (ٽ ا ث ه آوبن 30- وٶ ث ى ان وم و آډب د ثب وم و ځ س بىٵ ٥ جٺ ا ډشىب ت اوشوبة و( سلٺ ٸ ى ا ه د س ٶ ا و مج شڂ ډ ثب ( ث ا ځ ىآ ا ٥ بر ا بىځ ب ډبن$و ٴ $,++-# د ىبډ ډز ب ډبو مپب ان 441$,# ا شٶبى ځ ى ا ز ډر ثب ٽ ى د ىبډ ا و ا شبوا ډ ثب ( یافت ا ث چو ذاص ىششن ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. جذ ل 0 ضشیت جؼشگی دشػ ىشث ط ث فشض ا ل ىشغش ضشیت جؼشگی) R ( ضشیت سؼ ) R2 ( ػطح ىؼ ی داسی) P ( حجو) n ( چو ذاص ىششن ػالىز ػبصىب ی 1.78 ثب س ج ث ای و آىبس آصى یب ضشیت جؼشگی ثشاثش =R 1.78 ىی ثبؿذ ضشیت سؼ ; 1.61 R 2 ػطح ىؼ ی داسی یب ىمذاس احشبل ثشاثش = P اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث بثشای فشض صفش و ػذه ج د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ثذی ىؼ ی و ث چمو مذاص ىششن ىؼنب ىذیشا ثبػالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د داسد.. ظش ث ای ى ىمذاس ػمطح ىؼ می داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز. 2411

180 ث فش گ ػبصىب ی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. جذ ل 2 ضشیت جؼشگی دشػ ىشث ط ث فشض د ه ىشغش ضشیت جؼشگی) R ( ضشیت سؼ ) R2 ( ػطح ىؼ ی داسی) P ( حجو) n ( فش گ ػبصىب ی ػالىز ػبصىب ی 1.72 ثب س ج ث ای و آىبس آصى یب ضشیت جؼشگی ثشاثش =R 1.72 ىمی ثبؿمذ ضمشیت سؼم ; 1.50 ػمطح R2 ىؼ ی داسی یب ىمذاس احشبل ثشاثش P1.1110; اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىمی ثبؿمذ) 1.15 < P;( ث بثشای فشض صفش و ػذه ج د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىمی گشدد ثمذی ىؼ می وم ثم فش گ ػبصىب ی ىؼنب ىذیشا ػالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د داسد. ظش ث ای ى ىمذاس ػطح ىؼ می داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز. ث وبس یبدگجشی گش ی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. جذ ل 3 ضشیت جؼشگی دشػ ىشث ط ث فشض ػ ه ىشغش ضشیت جؼشگی) R ( ضشیت سؼ ) R2 ( ػطح ىؼ ی داسی) P ( حجو) n ( وبس یبدگجشی گش ی ػالىز ػبصىب ی 1.62 ثب س ج ث ای و آىبس آصى یب ضشیت جؼشگی ثشاثش 1.62 R= ىی ثبؿذ ضشیت سؼ ; 38 R2 ػمطح ىؼ می داسی یب ىمذاس احشبل ثشاثش P1.1110; اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث بثشای فشض صفش و ػذه ج د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیمذ ىمی گشدد ثمذی ىؼ می وم ثم ومبس 2411

181 یبدگشی گش ی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د داسد. ظش ث ای ى ىمذاس ػطح ىؼ می داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز ث اؿششان دؾ ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. جذ ل 4: ضشیت جؼشگی دشػ ىشث ط ث فشض چ بسه ىشغش ضشیت جؼشگی) R ( ضشیت سؼ ) R2 ( ػطح ىؼ ی داسی) P ( حجو) n ( اؿششان دؾ ػالىز ػبصىب ی 1.37 ثب س ج ث ای و آىبس آصى یب ضشیت جؼشگی ثشاثش 1.37 R= ىی ثبؿذ ضشیت سؼ ; 1.03 R2 ػطح ىؼ ی داسی یب ىمذاس احشبل ثشاثش P1.1110; اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث مبثشای فشض صفش و ػذه ج د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ثمذی ىؼ می وم ثم اؿمششان دؾ دس ث ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د داسد. ظش ث ای ى ىممذاس ػمطح ىؼ می داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز. ث سفىشػؼشی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. جذ ل : 5 ضشیت جؼشگی دشػ ىشث ط ث فشض د جو ىشغش ضشیت جؼشگی) R ( ضشیت سؼ ) R2 ( ػطح ىؼ ی داسی) P ( حجو) n ( سفىش ػؼشی ػالىز ػبصىب ی 1.58 ثب س ج ث ای و آىبس آصى یب ضشیت جؼشگی ثشاثش 1.58 R= 2411 ىی ثبؿذ ضشیت سؼ 1.33; R2 ػطح ىؼ ی داسی یب ىمذاس احشبل ثشاثش P1.1110; اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث مبثشای

182 فشض صفش و ػذه ج د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ثم سفىمش ػؼمشی دس ثم ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ىذاسع ساثط ىؼ ی داس ج د داسد. ظش ث ای ى ىممذاس ػمطح ىؼ می داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز. تحج تیج گیزی ) ث چو ذاص ىششن ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. ثب س ج ث ای و آىبس آصىم یمب ضشیت جؼشگی ثشاثش 1.78 R= ىی ثبؿذ ضشیت سؼ ; 1.61 R2 ػمطح ىؼ می داسی یمب ىممذاس احشمبل ثشاثمش = P اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث بثشای فشض صفش و ػمذه جم د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ثذی ىؼ ی و ث چو ذاص ىششن ىؼنب ىمذیشا ثبػالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د داسد.. ظش ث ای ى ىمذاس ػطح ىؼ ی داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثطم دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز. دظ ؾ حبضش ثب فشضم سحممكك ر ى ٽچ جر اډ ربن ى اكمر $,4.,# ػنب ی) 0387 ( جاڅ ى $-4.,#, جاڅٮچ ٽبو ن مپب ان 0$,+-# ا ى $-,+-# ؼ خ ا ىمی ثبؿذ یؼ ی ثب افضایؾ دیذگب ىششن ث ىؼنب ىذیشا دس ىذاسع ػالىز ػبصىب ی ىذاسع ض افضایؾ دذا ىی و ذ.ث فش گ ػبصىب ی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. ثب س ج ث ای و آىبس آصىم یمب ضشیت جؼشگی ثشاثش 1.72 R= ىی ثبؿذ ضشیت سؼ ; 1.50 R2 ػطح ىؼ می داسی یمب ىممذاس احشمبل ثشاثمش P1.1110; اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث بثشای فشض صمفش وم ػمذه جم د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ثذی ىؼ ی و ث فش گ ػبصىب ی ىؼنمب ىمذیشا ػالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د دظ ؾ حبضش ثب فشضم سحممكك ر ى ٽچ جر اډ ربن ى اكمر 1 - Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Anantha Raj A. Arokiasamy 2421

183 $, 4.,#ػمنب ی) 0387 ( جاڅر ى $-4.,#, جراڅٮچ ٽربو ن مپرب ان 0$,+-# ا ىر $-,+-# ؼم خ ا ىی ثبؿذ داسد. ظش ث ای ى ىمذاس ػطح ىؼ ی داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ می داس اػز. ث وبس یبدگجشی گش ی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. ثب س ج ث ای و آىبس آصى یب ضشیت جؼشگی ثشاثش 1.62 R= ىی ثبؿذ ضشیت سؼ ; 38 R2 ػطح ىؼ ی داسی یمب ىممذاس احشمبل 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث بثشای فمشض صمفش وم ػمذه ثشاثش P1.1110; اػز ای ىمذاس وو سش اص ج د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ثذی ىؼ ی و ث وبس یبدگشی گش ی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د داسد. ظش ث ای ى ىمذاس ػطح ىؼ ی داسی اص 1.10 مض ومو سمش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز.دظ ؾ حبضش ثب فشض سحمكك ى ٽچ جر اډ ربن ى اكمر $, 4.,#ػمنب ی) 0387 ( جاڅر ى $-4.,# - جراڅٮچ ٽربو ن مپرب ان 0$,+-# ا ىر $-,+-# ؼم خ ا ىی ثبؿذ.یؼ ی ثب یبدگشی گش ی ػبصىب ی ىی س ا ىذاسع سا ث ػز ػبصىب ػمبمو دمؾ ثمشد. ثم اؿششان دؾ ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. ثب س ج ث ایم وم آىمبس آصىم یمب ضمشیت ;P جؼشگی ثشاثش 1.37 R= ىی ثبؿذ ضشیت سؼ ; 1.03 R2 ػطح ىؼ ی داسی یب ىمذاس احشبل ثشاثش اػز ای ىمذاس وو سش اص 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث بثشای فشض صفش و ػذه ج د ساثط ىؼ می داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ثذی ىؼ ی و ث اؿششان دؾ دس ث ىمذیشا ىؼنمب ثمب ػمالىز ػبصىب ی ساثط ىؼ ی داس ج د داسد. ظش ث ای ى ىمذاس ػطح ىؼ ی داسی اص 1.10 ض وو سش اػز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ممی داس اػممز. دممظ ؾ حبضممش ثممب فشضمم سحمممكك رر ى ٽچ جرر اډ رربن ى اكمرر $, 4.,#ػمنب ی) 0387 ( جاڅر ى $-4.,#. جراڅٮچ ٽربو ن مپرب ان 0$,+-# ا ىر $-,+-# ؼم خ ا ىی ثبؿذ.ث سفىشػؼشی ىذیشا ىؼنب ثب ػالىز ػبصىب ی ساثط ج د داسد. ثب س ج ث ای و آىبس 1 - Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Anantha Raj A. Arokiasamy 2 - Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Anantha Raj A. Arokiasamy 3 - Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Anantha Raj A. Arokiasamy 2422

184 آصى یب ضشیت جؼشگی ثشاثش =R 1.58 ىی ثبؿذ ضشیت سؼ 1.33; R2 ػطح ىؼ ی داسی یب ىممذاس احشمبل 1.15 ىی ثبؿذ) 1.15 < P;( ث مبثشای فمشض صمفش وم ػمذه ثشاثش P1.1110; اػز ای ىمذاس وو سش اص ج د ساثط ىؼ ی داس اػز سد فشض سحمك سبیذ ىی گشدد ث سفىش ػؼشی دس ثم ىمذیشا ىؼنمب ثمب ػالىز ػبصىب ی ىذاسع ساثط ىؼ ی داس ج د داسد. ظش ث ای ى ىمذاس ػطح ىؼ ی داسی اص 1.10 ض وو سش اػمز ساثط دس ػطح 1.99 ىؼ ی داس اػز. دمظ ؾ حبضمش ثمب فشضم سحممكك ر ى ٽچ جر اډ ربن ى اكمر $, 4.,#ػمنب ی) 0387 ( جاڅر ى $-4.,# خ ا ىی ثبؿذ., جراڅٮچ ٽربو ن مپرب ان 0$,+-# ا ىر $-,+-# ؼم ه اتغ ك ى ٽچ ج چ ١ ب اډ بن ى ډ ځبن اكم جربىاهلل $,4., # اث ٦ ر ثر ه ٵ ىرڀ رب ډب و ربىځ رب ډب و ثرب ډز ب ډبو د شب ان ډ اٽ ى ډبو ىاو ڂب چ ڇ د پ ثى جب دب بن وبډ ٽب ىب ډ ز آډ ىاو رڂب آى ا ډ اك ډ ى ز( ىاو پ چ ڇ س ث ش او ىب ( ٹ ثى چ 23$.,#( ډز ب ډبو ډ ( ٵ چىبډ ډ ز ى آډ د مب,- /,( ٹ ثى چ $-3.,# ډ ز آډ $ډجبو و ا ڃ# س ان 5 و ان. ٹب ڈ ى چ ب اث اڅٶ ٢ ڄ ٽبست ډ ك ى ا $/4.,#( وٺ ډب ٵپ ٵ ىڀ ب ډبن بىځ و ث ٩ ٵ ز بىځ ب ډبو ىاو آٵ ى ٽبىبن ى ډبو ث مب شبن اډبڇ ١ ب $ # ډ ٵ چىبډ آډ س ٮ ډىربث او ربو ربڃ ىڇ مب 2 ),-0(,/, 1 - Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Anantha Raj A. Arokiasamy 2423

185 وب ٩ ڈ ٵشبف 32$.,# بىځ ب ډبو ى ىاو ڂب آى ا ډ ٵ چىبډ او ب سب ى چ ڇ س ث ش بڃ ر ڇ رمب ؿ رب ڇ.-ر-,( وب ٩ ڈ ٵشبف ډ ٦ چ ج آى $+4.,#( ا اڅڂ بهشب ډب ٵپ ث ا ب بىځ ب ډبو ى ىاو ڂب ث ش ٵ رچىبډ بٵش و ى ډ ز آډ * بڃ ىڇ مب 0 +0( ٵ ا. چج ه ٳ( ا م ز ٿ( ثپ ب ( $+3.,# ب ډبن ٵ ىا ډؼم ډٺبالس ا د ش ى اٽ س ػم ٵ ٢ ڄاڅ اډ ىر س ر ان 5 اوش رب ار ډ پڄ 30$.,# سئ سلٺ ٸ مڄ ى ډ ز آډ $س ػم ډ ډلم جب ى # ډ 5 اوش ب ار او څ ( ه اتغ التی Abdul Ghani Kanesan Abdullah, 2 Anantha Raj A. Arokiasamy (2016),The Influence of School Culture and Organizational Health of Secondary School Teachers in Malaysia. TEM Journal Volume 5 / Number 1 Bontis, N. (1998), Intellectual capital : an exploratory study that develops measures and Models, Management Decision, Vol. 36 No.2, pp Bontis, N., Keow, W,C,C. and Richardson, S. (2000), Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries, Journal of Intellectual capital, Vol. 1No. 1, pp Bontis,N.; Dragoneti,N.C.; Jacobsen,K.; Roos,G.,1999,The knowledge Toolbox: A review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible. Brown,Ch.J,2002,Factors That Affect the Successful Commercialization of Intellectual Capital,Thesis for the Award of the Degree of Doctor of Business. Chen, J., Zhu, Z.; Xie, H.Y.,2004, Measuring intellectual capital: a new model and empirical study, Journal of Intellectual Capita,Vol. 5,No.1,pp Chiva, R. (2004). The facilitating factors for organizational learning in the ceramic sector, Human Resource Development International, Vol. 7, No. 2, PP Dejoy & Wilson. (2007). Organizational health promotion: Broadening the horizon of workplace health promoting. Health. Facility Management UAS, p

186 ELLYNR. LYLE, (2012) " LEARNING ORGANISATION [AL] LEARNING: University of Prince Edward Island" Canada International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 6 pp Goh, S.C. (2003). Improving organizational learning capability: Lessons from two case studies. The Learning Organization, Vol. 10, No. 4/5, PP Hoy VK, Mescle C. (2008). Theory, research and practice in educational administration. Translated to Persian by: Abaszadeh S. Urmia: Urmia University pub; 2008: Hoy, W.K. &Miskel, C.G. (1987). (2005), Educational administration, theory, research and practice, New York, MC Grow hill Hoy, W.K. &Woolfolk, A.E. (1989), Teachers' sense of efficacy and the organizational health of schools. Elementary school journal, Vol, No.4 (pp ) 2425

187 ارتثاط ارسػ ای ؽغلی خا ادگی تا خ دکارآهذی کارآفزی ا 2 1 فرزا قبسوی دکتر علی رضبیی شریف چکیذ : ٳ ا ه سلٺ ٸ ث سجب ٣ ث ه ب ٲچ هبو اىځ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ث ه ىاو ؼ بن ىهش ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ث ى( د كب ١ ا و س ٶ ) مج شڂ ډ ثب ( ػبډٮ آډب د ٽچ,.41 ىاو ؼ بن ىهش ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ ٽ ى بڃ سل چ 42) ډ ٲ ڃ ث سل ڄ ث ىو ا س پ ڄ ډ ى ى ٽ ا ث ه آو ب +3 وٶ ث ى ان وم و سلٺ ٸ اوشوبة و( اث د د ىبډ ب ا شبوا ب ٲچ هبو اىځ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ث ى( ىاى ب ثب ا شٶبى spss-, آډب ١ ت ا و ڇ اٵ مج شڂ د ن ډ سؼ سلچ ڄ ٹ ځ ٵز( وشب غ سلٺ ٸ و بن ىاى ٽ ب ٲچ هبو اىځ اث ٦ ډٮىب ى ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ىا( ؿٺ وم ٽ ت ا د ىبډ ب ٲچ هبو اىځ ث ش ثب سإط ډظجش ث ٹ ٽب آٵ ى ىاو ؼ بن ىهش ىا( کلیذ اصگاى: ب ٲچ ب هبو اىځ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ٹ ٽب آٵ ى - فرزانه قاسمی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی - دکتر علی رضایی شریف هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

188 پ همذه :, ا م ز ٽب آٵ ى ث ى ان بډڄ ك بس طجبر اٹش بى ٽ ب ث س ػ ث ش ا ا ډلٺٺبن ث وبډ ان ب ز ځ ان ډٮ ٦ ٳ ه ى ډ ومب م ه اډ س ػ ث ٹ ٽب آٵ ى - ث ى ان ٹ س ه د ث ى ٽىى ٵٮبڅ ز ب ٽب آٵ ىبو ا ى بڃ ب اه ث ػ ش س وم ى ا ز( ډ ٦ بڅٮبر ث ب و بن ډ ى اٵ ا ٵٮبڅ ز ب ٽب آٵ ىبو ډىؼ ث اٵ ا س څ وبهبڅ ډچ ى وش ؼ اٵ ا ا اڅ ه ډلٺٺبن ٽب آٵ ى ث ا ه ى آډ ډچ ٵب آ ب ى ػبډٮ ډ ځ ىى$څ 32.,#(. ث ى 443$,# ا شٺبى ا ز ٽ ٽب آٵ ى ٵ آ ى ز ٽ ٹ ى آن وٺ ٽچ ډ ا ا ٶب ٽى( ډٺب ٽب آٵ ىبو اث ٤ ډ بن ٽب آٵ ه ټ ث ى ان ټ ٽ ا ٵ ى ډ ى ٽ ت ٽب ى آن پڄ ډ ډل ة ډ ځ ى ځ ىو( ٹ ٽب آٵ ى ى كٺ ٺز آځب ثب آځب بو ٵ ى ا ز ٽ ډ ه ا ټ ٽ ت ٽب ډوب ٥ آډ ػ ا ا اوا وم ى ٹ ىا ٽ ا ه ٽب ا ى آ ى اوؼبڇ ى $وبث / څ ىبن,,+-#( ٹ ٽب آٵ ىبو ث ى ان ټ ى ٽچ ث ا ى ٻ ٵ ڈ ٵ آ ى ٽب آٵ ى هچٸ ٽ ت ٽب ٽ ؿټ ډ س ػ ٹ ځ ٵش ا ز$ ث ى )#-++4 ٽب آٵ ى ا ا ز و ٽ ا ډٮى ٽچم ا وم س ان ث ډٶ ڇ اٹٮ آن د ث ى( ا ه ا ث ػب ٽچم " Entrepreneurship " ث ٽب ډ ٽ ى ا ڄ ا ٽچم ٵ او " "Entreprender ث ډٮىب ډشٮ ن و إر ځ ٵش ا ز(ثىبث سٮ ٴ ا وبډ ث ش ٽب آٵ ه" " ٽ ا ز ٽ ډشٮ ډ ى ډوب ٥ ټ ٵٮبڅ ز اٹش بى ا ب ډبو اى سٺجڄ ومب $ا پى او 24.,#( ى ى ى اه ا ډبو ٽ و آ ټ د ث ډى څ اډڄ ك بس سٮ ه ٽىى اٹش بى س څ ط ر ى ٽ ب ډوشچٴ ډ س ػ ٹ ځ ٵش او بى ا م ز ا ډلٺٺبن ب شڂ ان ث ٽب آٵ ى ا ؼبى ٽ ت ٽب ب ػ ىاى ا ز(اځ ؿ ث ډى س ڄ س ٮ س ٵ آ ى ٽب آٵ ى ١ ا ز سب ډاڅٶ ب ا چ سإط ځ 1-Entrepreneurship 2- Entreperneurial intention 3- Bird 4- Nabi & linan 2427

189 , ث ٽب آٵ ه ن اٵ اى ث ىب ب و$ډ څ ىاس آن 3++-# ٽ ى ا ه ډ ى ث ٱڈ د ب اوؼبڇ ى بڃ ب اه ىبهز ث ب اوٽ پڄ ځ ٵش ا ز( ى ا ه ا شب ځ سلٺ ٺبر ػ ث اډڄ ان ىبهش ) اػشمب ثب سإٽ ث ډشٲ ب م ن ه ىٽب آډ ث ا ؼبى ى ٻ ث ش ا ٵ آ ى ب ٽب آٵ ى ډىؼ ا ز( وشب غ ډ ٦ بڅٮبر كبٽ ا آن ا ز ٽ ه ىٽب آډ ث ډى څ پ ا ډشٲ ب ډ ڈ د ث ى ٽىى سى ڈ ا شم ى ش بث ث ٳ ب ؿبڅ ث اوڂ $ا شبػپ ؾ - څ سبو 443,# ا ػمچ ا. اوا س ٮ ٽ ت ٽب ب ٽب آٵ ىبو ث مب ډ $ځچ ب ڃ پب ع ب اڅٴ.,+-#(و د ىان ٽب آٵ ى ٺ ىو ٽ ه ىٽب آډ وٺ ث ب ډ م ى پڄ ځ ٹ ٽب آٵ ى ىا( ث ى ان وم و ث / پ $/44,# ث بن ډ ىو ٽ ه ىٽب آډ س ٮ ٹ ٽب آٵ ى ا سلز سإط ٹ ډ ى ى پڄ ځ ٽ ت ٽب سإط ىا( ث ث بن ٹ ى ڂ ٽ ت ٽب سب ن ث ډ كچ مڄ ث ثب اٵ اى ىب ډ ٵٺ ش بن ث شڂ ىا(ه ىٽب آډ ا ىڂ و سٮ ٴ ډ ى 5»ثب ا ىپ ٵ ى س اوب اوؼبڇ ٩ ٶ ا ا ىا ثب ٵ ى ث ا ىپ ډ س او ث ٥ ډٶ ډ ب ر ب ث ا ا ه ى ش بث ث ٳ ډ و ا شٶبى 1 0 ٽى«$ثى ا 434,#( ٥ ى اه سلٺ ٺبر اډڄ ډشٶبس ا ډٮ ٵ ٽ ى او ٽ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو 1 ٽب آٵ ىبو سجب ٣ ىا( ث ٥ ه ا ه اډڄ بډڄ ٦ ق ډ ب ر ى ج ډ ز ډبڅ و آ ټ ټ د سؼ ث ك ٵ ا ډڅ ب اػشمب شى( ث ب ا ډلٺٺبن ډٮشٺو ٽ اٵ اى ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ثبالس ٹ ٽب آٵ ى ث ش ه ا ى ىا ز( ډ بن ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ٹ ٽب آٵ ى سجب ٣ ډظجش بٵز ا ز ډو ب ٽ بٵش ب و بن ډ ى 2 ٽب آٵ ىبن ث ا اوؼبڇ ٽب ه ى و ب ث ه ىٽب آډ ثربال ىو$دش ر ن آ ن 0++-#( ا ربڃ /++- سلٺ ٺربر 3 د اډ ن ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ٮز ث ش ث ه ى ځ ٵز( ث ى ان ډظبڃ څ ٽب ٽر د ا 0$++-# ى بٵشىر ٽ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ا ث ى ان ځ ٽ ٽز ب ٽ ؿټ ا ا ٽز ب ى كبڃ ډشمب ډر 1- Muller & Dato-on Stajkovic & 2-Luthans Gloria & 3-Reichard 4-Boyd& Vozikis 5-Bandura 6-Entrepreneurial efficiency 1- Peterson & Arnn 2-Loucas & coopra 2421

190 , ٽى ډ ٦ ف ډ ٽىى( ث ىڅ اث س $/++-# اث ٦ ډظجش ډ ربن ه ىٽب آډر ١ رب ز رٲچ ٽب آٵ ىربن د را ٽ ىو( ػب آٽ سبن ث ا ه ثب و ٽ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو وٺ سٮ ه ٽىى ا ى ا ؼبى ٹ ر ٽب آٵ ىبور - سج ڄ آن ث ٵشب ٵٮبڅ ز ب ٽب آٵ ىبو ىا$ ػب آٽ سبن.,+-#( ډٺ څ ٽب آٵ ى ثر ر ز ى كبڃ ځ ش ا ز ى ا ه ث ه ٽب آٵ ى وبن ډ ١ هب ډ س ػر ا ر ػ ربن ا رز( ث ر ب ا ډلٺٺبن ډٮشٺو ٽ ٵٮبڅ ز ب ٽب آٵ ى س ٤ وبن وٺ ث ػ ش ا ى ډز اٹش بى ډچز ب ىا( ثب س ػ ث ا ىپ وبن و م ا ػمٮ ز ٵٮبڃ ٽ ا س پ ڄ ډ ى ى ى ربڅ ب اه ر ر ٹبثرڄ سر ػ ى ر ٦ ق سل ر ا شٲبڃ وبن ى ػبډٮ ا ان ث ػ ى آډ ا ز س ػ ث ٵٮبڅ ز رب ٽب آٵ ىبور ى ا ره ٹ ر ا ػبډٮ ډ س او ث س ٮ اٹش بى ٽ ٽمټ ب بو ومب $ډ ٱٶ 33.,#( ى ډ س رٮ ٵٮبڅ رز ب ٽب آٵ ىبو وبن ډ او ډ پ ر ډشٮى ػ ى ىا ٽ ىب ب ٵ آو ب ډىؼ ث س ڄ ا ه اډ ه ا ( ا ا ه ډ او ډ س ان ث ػ ى ډ او ٵ ىڂ )اػشمب $ډبوى ػ ى ٵ ىڀ ډ ى بال ى ب ډبو ب ػبډٮ ثب ب ٽچ ا ى ډ وبن (((# ډ او و ش $ ڇ ه ىثب ا شمبى ث وٶ وبن ٵٺان اوڂ ٽبٵ (((# ا ب ٽ ى( ؿىبو آډب ب و بن ډ ى ٵٮبڅ ز ب اٹش بى وبن 0- سب 0. ى ٽڄ ٵٮبڅ ز ب ػ بن ا /. پ ا ډشٲ ب ٽ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو اٵ اى سجب ٣ ىا ب ٲچ ب هبو اىځ ډ ډ ثب ( ب ى ش ٲچ ا ز ٽ و ث ا ا ١ ب و ب ب ى ػ شؼ آن ا ز سب ث ١ ب ز ٲچ ث (ث ا ب سٮب ٴ ائ ا ب ى ا ىؼب ډ س ان ث ى ڂ و ا ب ٽ ى آن «هبو اىځ ا ز( هبو اىځ ا ډ س ان ث ا ه ر سٮ ٴ م اډ ٽ ى 5 م ن اٵپب ه ة و رب ه ا مبڃ و ټ ا ٢ ب ٽ ث ا هبو اى ا ڈ ا اٵ اى ىا اث ٤ جج ى آو ب ٽمبڅ ث ى ث ډٶ و ج س پ ڄ ډ ى $ٽبوش -++-#( ډىؼ ى $ك ىوبو -4.,#( ب هبو اىځ اط ٵ اان ث كبٽم ز ىا جت ځ ش ب ى 3-bradly & robertz 4-Sivarajah & Achchuthan 1-Job values 2- Family values 2421

191 ه ػبډٮ ډ ى( ډشإ ٶبو ى ػ اډ اډ ا ه ځ و ب ٽڈ ا م ز او ث ٥ ػ ډ س و( ب هبو اىځ ثب م ا م ش ٽ ىو ى ػ بن اډ ث اٵ ڃ ډ و( ٵٮبڅ ز ب اٹش بى وبن ى ػ بن ػ ز ځ آوبن ث مز ٵٮبڅ ز ث ىال ڄ ٽب آٵ ىبو ب ډشٮى ا ػمچ ث پب ا شٺ ڃ ٽ ت ى آډ دب ث ىن ى شم ى ب ڇ ١ ب ز ا ٲڄ ٹجچ ا ز( اډب اډڄ ډوشچٶ ى س ڄ ب س ٢ ٮ ٴ ٵٮبڅ ز ا ه ب ډاط ا ز( ث س او ى س ٮ ډ اډڄ ا ه ٵٮبڅ ز ٽب آٵ ىبو وبن وٺ ډ م ا ٶبء ومب ( وبن ثب ٽب آٵ ى ډ س اوى س اوب ب ه ى ا آ پب ب و ډ اوٮ ٽ ى ث ا شٮاى ب ه ى ىو ا ٵ وم ى ث ش ث ش ث ػ ب ر ب ه ى ث ٶ ا ى( وبن ى ٽ ب ى كبڃ س ٮ اډ اڃ ث ا سٺبء هبو اى ب س ٮ ٽ ب ه ى شى( ډ ٵٺ ز وبن ٽب آٵ ه ى ا ه ػ اډ و سى ب جت ى اٹش بى ډ ى ثچپ ډىبٵ اػشمب ٵ ىڂ ډ ڈ ا ؼبى, ومب $ م,++-#( اډب ډ چ ن ب ن ى ا ه ٽ ب ثب ډ او بهشب ٵ ىڂ ى ٽ ت ٽب ډ اػ او ډ پ ر ډشٮى ډبوى ٵٺان ډب ډىبث ٹ ر اٹش بى ا سلمڄ ډ ٽىى( ى ٽ ډب و وبن و م ا آكبى ػبډٮ $-* 4 /" ػمٮ ز ٽ # ا س پ ڄ ډ ى ى ٽ ثو ٹبثڄ س ػ ا آوبن ډشٺب ١ بن ډ ب ر ى ىا سل ر بڅ شى ث ٥ ٽ ث ا 10 ى ٩ ٵ ز ىاو ڂب ب ا ث ه ى اهش ب ىاى -, اډب و م ث پب او( وبن ىا بڅ سل ر ى بڃ ب ث اه ى ب ز$ډ ٽ ډ ٦ بڅٮبر,-*0,.3. وبن سلٺ ٺبر -3.,# و م ث پب ٽڄ وبن ى ٽ ى بڃ ى ث ى ٽ ا ٹڈ ډ بث ث ا ډ ىان $/*3 ى # ث ش ا ز$ ډ ٽ آډب ا ان.3.,#( ڇ سٮبىڃ ډ ػ ى ى و ب ثب ٽب و بن ډ ى ٽ ډلى ز ب ٵ ىڂ بهشب سإط ٹبثڄ س ػ ى ٽ ت ٽب ډب وبن ا او ځ ىا( ث ز ٽ ػ ة ا ه ىڅش ب ى ب ډبن ډچ ډب ډ ػ ى ٽ اٽظ ا ثب س ڇ و او بو ډ اػ ى مچ څ ا و ز ثىبث ١ ر س ٮ ڈ وبن ى اٹش بى ډچ پ ى ا چ ه ىػ ػبډٮ ث ا ٱچج ث ډ پ ر ثل ان ب ډ ػ ى س ػ ث ٽب آٵ ى ا ز سب ا ا ه 3-Seymour 2421

192 وبن ػ ان ه ب ٵب ٯ اڅشل ن ىاو ڂب ث ا اوا ٽ ت ٽب ب ډ شٺڄ س ٱ ت س ٸ ٥ ٸ و ثب ا ؼبى ٵ ز ب ٲچ ث ا ه ى ى ڂ ان ثش اوى ډٮ ٢ ڄ ٽى و ػبډٮ $ث پب # ا دب بن ثو ى( د ب ث ب ىب ب ٲچ ى هب ع ا ا ان اوؼبڇ ځ ٵش ا ز( ث ه ا ا ه در رب, ىب ب ٲچ ا ى ځب ا ذ اوڂ ث ه ىب ډى څز ٲچ مب ڈ ث دب ب ٲچ د اوؼبڇ ځ ٵش ا ز( ى ث» ب«ىب ب رٲچ ا ى رځب ر د آ ثى ر ڈ ى ډ اوشوبة ش ب سل چ ډ ٦ بڅٮبر ب ٲچ شڈ دب ب ٽ س ٤ ب ىڀ مپرب ان اوؼبڇ سٶبر ب ػى ش ى و ا ز( اډب ث سڄ مپب ان ى ا ډټ آڅ ش ى ث ب هر ى ا ب ٲچ سٶبر ډٮىبى ػى ش ځ وم ى او( ى ا ر ان در ىٹ ٺر ىرب رب ٲچ اوؼبڇ و ا ز( د ب ى ډ ى ډى څز اػشمب ٽ ت اكش اڇ اػشمب هرډز ثر رڈ ور ىډى ث ىن ث ا ډ ىڇ س ٤ مب ا د ڂ ان ر ځ ٵش ا ز( ٵ الى ثبٱجربو $. 4.,# ى سلٺ ٺر و بن ىاىو ٽ ډشٲ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ى كى /* مپب ان 1. ى ا بو ډشٲ ٹ ٽب آٵ ىبو ا سج ه د ث ى ډ ٽى( ٽ ىوبئ غ مپب ان$. 4.,# ى ث سإط ډاڅٶ ب ډ ى ا ث ٹ ٽب آٵ ىبور ى ىاو ؼ بن ٽ ډ و ٽ ىو ٽ ؿى ډ بوڂ ه ٹ ٽب آٵ ىبور ىاو رؼ بن د ر ا ىاو رؼ بن ىهشر ثبالس ث ى( ثب س ػ ث آ ډ ن t ا ه سٶبر ث څلب ٧ آډب ډٮىبى وج ى( ځچ ب مپب ان$.,+-# ى ډ ٦ بڅٮ اطر ار ٽچ ب ػى ش ث اث ٦ ث ه ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ثب ٹ ٽب آٵ ىبو ى بٵشى ٽ ػى ر ز ا اطر ډىٶر ډٮىبى ث اث ٦ ه ىٽب آډ ٹ ٽب آٵ ىبو وبن ث ه ث ى وبن سمب رڄ ٹ ر درب ه سر ثر ا ٽ ت ٽب ب ٽب آٵ ىبو ىو( مبو ٦ ٽ ډ ك د ب ث ب ى اث ٦ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو اوؼبڇ ا ز اډرب سرب ٽىر ن د ب ډلى ث ث وٺ ب ٲچ هبو اىځ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ىاو ؼ بن ىهش د ىاهش او( څ ا ثب س ػ ث ا م ش ٽ ب ٲچ هبو اىځ ث ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبور اٵر اى ثر ر 1- Spranger 2431

193 ىا و ؼ بن ىا ٳ ا ه د ث وٺر ر ب ر ٲ چ ه ر ب و ا ىځ ث ر ه ىٽ ب آ ډ ر ٽر ب آٵ ى ىاو ؼ بن ىهش ډ ثب ( ر ػ ؽ اعی: ػبډٮ آډب ا ه د ا ىاو ؼ بن ىهش ىاو ڂب ډلٺٸ اث چ س پ ڄ ډ ى ىر( در كب ١ ر ا و س ٶ ) مج شڂ ډ ثب (وم و آډب +3 وٶ ا ىاو ؼ بن ىهش ا بډڄ ډ ى(,# ډٺ ب ب ٲچ هبو اىځ $ډو ىاو ؼ بن ىهش 5# ٽ س ٤ ىٽشر ربوبسبو ىٽشر ٽبڃ ى ىڀ ا ىاو ڂب مبؿبڃ د اى ى شبن سإڅ ٴ س ٤ ىٽش اث اڅٶ ٢ رڄ ٽ ډر $ ٢ ر ئز چم ىاو ڂب ډ ٥ جب ٥ جبئ # س ػم ا ز( ا ه ډٺ ب ا ى ثور ٽر ىا +- ر اڃ ى ځ ا ٲچ +- اڃ ى ځ ا هبو اىځ ز س پ ڄ ا ز( اڅڂ دب ن ډڃ څ پ ر ا ز ٽ جب ر ا ز ا د شب دىغ ډ كچ ا ا ث ب ډ اٵٸ #0$ سرب كر ډ اٵرٸ$/# ثر سٶربر$.# س رجشب ډوبڅٴ$-# ث ب ډوبڅٴ$,#( ىاډى وم كاٹڄ سب كاٽظ ث ا ه ى ډٺ ب ب ٲچ ثر ه 10,).. ث ا ډٺ ب ب هبو اىځ ث ه +1-)-0 ډ ثب ( ١ ت مج رشڂ رب رٲچ هبو اىځ ث س س ت 40*+ 41*+ ثب ډٮىبى ى ٦ ق,+*+ ث ى ز آډ( ا شجب ډٺ ب ب ٲچ هبو اىځ ث ا وبن ىاو ؼ ا ٥ ٸ سٺبثڄ ځ ىبهش ث ى ان ډ ٻ ث و ث ى رز آډ( ډ بوڂ ه ب ٲچ هبو ىان سل ڄ ٽ ى وبن بٱڄ سل ڄ ٽر ى ثر س س رت +2*+2 +1* //3 ډ بوڂ ه ډ ث ٣ ث ب هبو اىځ 21*34 2+*-1 ا ز( سٶربر ډ ربوڂ ه ډٮىربى ث ه ى ځ هبو ىان وبن بٱڄ ثب ىا شه ب ٲچ ثبالس ډج ه ا ه اٹٮ ز ا ز ٽ ډٺ رب ب ٲچ هبو اىځ ث ك ت ٹ ر س و وربن ربٱڄ ا وربن هبور ى ى رب ٲچ هبو اىځ ث ٥ ډٮىبى ډٮشج ا ز( 2432

194 -# د ىبډ ا شبوا ىؼ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ٹ ٽب آٵ ى ٽ س ر ٤ كمربو سرإڅ ٴ ر ا ز$, 4.,#(ا ه ډٺ ب ىا 2- اڃ ا ز( ډ ب ر ب ٶز ځبو ا ډ ىؼ$ ډ ب ر ىبهز ٵ رز رب ډ ب ر ا ؼبى ډل ٤ و آ او ډ ب ر س ٮ ډىبث او بو ډ ب ر ا ؼبى اث ٦ ثب ډب ځ ان ډ ب ر رب ثب ؿبڅ ب ٱ ډىش ډ ب ر ىب ب ٳ ا چ ٹ ٽب آٵ ىبو #(اڅڂ دب رن ډرڃ څ پر ر ا رز ٽر جب ر ا ز ا د شب دىغ ډ كچ ا ا ٽبډ ډ اٵٺڈ #0$ ډ اٵٺڈ$/# و وڇ$.# ډوبڅٶڈ$-# ٽبډ ډوبڅٶڈ$,#( ا شجب ډلش ا ا ه د ىبډ س ٤ ا بس ؿى سه ا بكت و ان ډ سإ ٹ ځ ٵشر ا رز ا ا شجب ال ڇ ث ه ا ز( ډ ان ١ ت ا شمبى ث ب آڅٶ ب ٽ وجر ب م ډ ل ب رج ر ٽر ث ر ا ٽرڄ ر االر د ىبډ ى /.33(+ ث ى ز آډ( یافت ا: جذل 1 : میبوگیه اوحراف اظتبوذارد ظطح معىی داری ارزغ بی ؼغلی خبو ادگی خ دکبرامذی کبرآفریىبو متغیر جىعیت میبوگیه اوحراف اظتبوذارد معىی داری ارزغ بی ؼغغلی زن 0/ خبو ادگی خ دکبرآمغغغغغغغذی زن کبرآفریىبو ػڃ, و بن ډ ى ډ بوڂ ه اول اٳ ا شبوا ب ٲچ هربو اىځ ثر س س رت.,(3., /-(-, ډ ثب ( ډ بوڂ ه اول اٳ ا شبوا ډشٲ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ث س س ت 0.(2,, 1-(., ډ ثب ( ػ رز ث اث ٦ ث ه ب ٲچ هبو اىځ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ا ١ ت مج شڂ د ن ا رشٶبى ځ ى ( مبو ٦ ٽ ى ػڃ ډ ب ډ ى ٦ ق ډٮى ى ډشٲ ب»+++*+«ث ى ز آډ ا ه و بن ى ى ډٮى ى ث ه ډشٲ ب ٲچ هبو اىځ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ډ ثب ر( ٮىر ؿٺر ب ٲچ هبو اىځ ث ا ٵ ى ا ا م ز ث ش ث ه ثب ر ه ىٽب آډر ٽب آٵ ىبور ى اٵر اى ث رش ا ز( 2433

195 تحج تیج گیزی: ٳ ا ه د ث اث ٦ ب ٲچ هربو اىځ ثرب ه ىٽب آډر ٽب آٵ ىبور ىاو رؼ بن ىهشر ىا و ڂ ب ډ لٺٸ اث چ ث ى ا ز( وش ب غ س لٺ ٸ و بن ىاى ٽر سجر ب ٣ ډظجرز ډ ٮىر بى ث ر ه ر ب ر ٲ چ هبو اىځ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ػ ى ىا( ثب س ػ ث ا م ش ٽ ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ى اٵ ا ٹ ٽب آٵ ىبو اٵ اى ثر ه ر ىاو رؼ بن ىا پ ا اډڄ سإط ځ ى اٵ ا ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ب رٲچ هربو اىځ ډر ثب ر ى ا ره د ث ث اث ٦ ب ٲچ هبو اىځ ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ىاو ؼ بن ىهش د ىاهش ر( ؿٺ ا م ز ب ٲچ هبو اىځ ث ا ٵ ى ث ش ثب ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبور و ر ثر مربن و جز اٵ ا ډ بث( ثب س ػ ث بٵش ب ا چ د د ى بى ب ائ ډ ى 5 ث ٽب ځ ډڃ ب اڅڂ ب وٺ ډٮ ٵ ٽب آٵ ىبن ډ ٵٸ ن ى ػبډٮ ا ب ٽب ب ډ ط ث سٺ ز ثب ه ىٽ ب آډ ٽ ب آٵ ى ب و ى ىا و ر ؼ بن ىهشر ا رز( ى ا ره ه ر ى ر ر ا ٽ ب آٵ ىر بن ن ثر ىا و رڂ ب ب ډبو ډپش ة ب سؼ ث بر آو ب ث ا ش اٻ ځ ا شه آن ثب ىاو رؼ بن س ر ٵر چڈ ا ورځ ٽرب ٽب آٵ ىبن ن ا شٶبى ا آن ى ٽ ب ى ډ س او وٺ ث ر ا ى سٺ رز اك رب ه ىٽب آډر ىاو ؼ بن ىهش ى و ب ز س ڄ آو ب ث ٵٮبڅ ز ب ټ د ٽب آٵ ىبو ىا ش ثب ى( ه اتغ: ا پى او كم ځ ب ٽب آٵ ه ٽب آٵ ىبن ا او ډؼچ ىٮز ډ ٦ ج بر 24., اوش ب ار ډ ٽ آډب ا ان بڃ.3.,( ك ىوبو بى ( ب هبو اىځ ب سلٺٸ آن ا ى ځب ا ڇ( ا ڇ د ب س ث ش ( بڃ دىؼڈ( مب ىڇ دب ډ شبن -4.,( -+,).3( څ ډلم ١ ب د ى ډ ى ډ او س ٮ ٽب آٵ ى ى ا ان( اوش ب ار ىاو پ ٽب آٵ ى ىاو ڂب س ان 32.,( 2434

196 ٵ الى ډ ان ثبٱجبو كم $. 4.,#( «ث سإط ه ىٽب آډ ٽب آٵ ىبو ث سٺ رز ٽرب آٵ ى ىاو رؼ بن$ډ ٦ بڅٮ ډر 5 ىاو ؼ بن د بڇ و شبن ث ؼب #«ٵ چىبډ ٵىب +, 4. 1.)4-( ٽ ىوبئ غ ا اڅ ب ٥ مب ج ا مب ڄ ٽ م ډلم$. 4.,#(» ث سر إط ډ څ ٶر رب ډ ىر ا ثر ٹ ر ٽب آٵ ىب ور ى ىاو ؼ بن ٽ ثب سإٽ ث ٹ ډ ز ىاو ؼ بن«ٵ چىبډ س ٮ ٽب آٵ ى )0+4( ډ ٱٶ كج ت اهلل( سج ه سلچ ڄ ډ او ډاط ث ٽب آٵ ى وبن( د وبډ ډ ز سلر ڃ رمب - و مر ىڇ 33., )0, ډٺ ب ب ٲچ هبو اىځ $ډو ىاو ؼ بن ىهش #( ىٽش بوبسبو ىٽش ٽبڃ ى ىڀ( ىاو ڂب مبؿربڃ د اى ى شبن( ډش ػڈ 5 ىٽش اث اڅٶ ٢ ڄ ٽ ډ ( Bird,B. Implementing entrepreneurial IDEAS:THE case for intention Academy of Management Review,13(13): ,1988. Bird, B. Implementing entrepreneurial IDEAS: THE case for intention Academy of Management, 13, , Bandura, A. Human agency in Social cognitive there. A AMERICAN Psychologist, , Boyd, N. and Vozikis, G. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), pp Gloria, L. Sweida Rebecca, J. and Reichard, A. (2013). Gender stereotyping effects on entrepreneurial self-efficacy and high-growth entrepreneurial intention. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (2), pp Kichul, j.d, INtino, R.S. Modeling entrepreneurial self efficacy on to instrumental tasks within the new venture creation process. Newe ngland journal of entrepreneurship, 39-48, Muller, S. and Dato- On, M. (2008). Gender- role orientation as a determinant of entrepreneurial self-efficiency. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13 (1), pp Nabi,G,&Linan,F. Graduate entrepreneurship in the developing wold: intention rducation and development Education traning,wo5,2011 pages ,2011. Peterson, T.O & Arnn, R.B. Self efficacy: the foundation of human performance. performance improvement quartery. 18, 518, Sivarajah, K and Achchuthan, S. (2013). Entrepreneurial intention among undergraduates: Review of literature. European Journal of Business and Management, 5 (5), pp Seymour, N. (2001). Report women entrepreneurs in the developing world,digest No.01-04,Kaufman center for entrepreneurial leadership clearghouse on entrepreneurship education, on 31 November,2006. Stajkovic, A. and Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 124, pp

197 آه سػ ؽیوی عثش را کار ایجادرفتار سیغت هحیغی ارتثاط تا عثیؼت در فزاگیزاى یس ذ هسئ ل: هحب ب سلیوبى پ رعوراى استبدیبر گر عل م تربیتی دا شگب آزاد اسالهی احذ بج رد بج رد ایراى ز ر ر ززاد کبرش بسی ارشذ گر هذیریت آه زشی دا شگب ازاد اسالهی احذ بج رد بج رد ایراى چکیذ ث ه او بن ٥ ج ٮز سجب ٣ د و و ى ټ ث ٹ ا ز ) اډب جټ سٶپ وځ او بن ى بڃ ب اه ا ه ؿ ه ٥ ج ٮ ا ث ڈ ى ا ز ٽ ى و ب ز ډىؼ ث ډبر ػج ان وبد ث د پ ٥ ج ٮز ؿ ه ز ډل ٦ ا ز( ؾ ځب ث ث اوا اډ و ب ډى ا ف وڂ ه ى و جز ث ډل ٤ ز اك ب سجب ٣ ثب ٥ ج ٮز ثب ب ډؼى ٵشب ډ ئ الو و جز ث آن وج ى ا ز( ى ا ه ا شب آډ م ج ډ س او ځبډ مى ى ا ه ډ ثب ( د كب ١ س ٶ سلچ چ ث ډ ٽشبثوبو ا ثب اث ٵ ث ى اوؼبڇ ا ز( ى ا ه ا شب ثٮ ا ډٮ ٵ ډش ٲ ب د آډ م ج ث ى ان ا پب ډىب ت ى ػ ز ا ؼبى ٵشب ز ډل ٦ سجب ٣ ثب ٥ ج ٮز ى ٵ اځ ان و بڇ ب آډ د ىاهش ه ا ( الید اض 5 آډ م ج 5 ٵشب ز ډل ٦ سجب ٣ ثب ٥ ج ٮز( 2436

198 همذه : او بن ث ا ث ٥ ٳ ٽ ىن و ب ب ا ب ه ى ث سجب ٣ ډل ٦ ٽ وش ؼ آن ٵشب ډل ٦ ا ز و ب ډى ا ز(» ث م ه ىڅ ڄ ى ٥ ڃ وځ ه ى ثب ؿڂ وڂ ث ٹ سجب ٣ ثب ى ڂ ان ى س م ڈ ا ب ډ اػ ا ز ث ځ و ا ٽ اث ٤ «ډل ٤ ز ثب ى ڂ ان ى ب ى ث ډل ٤ ز ا سإط ډ ځ ا ى د آن سٲ ىځ ځ و ى ډل ٤ ز و ب شب ٵشب ډ ٦ چ ة ډل ٦ ب ډٮ ٢ ر ډل ٦ ا ؼبى ډ ى $ٽ بڃ ٽ بڃ ى د ى ػ بو و ث اډ سجب ٣ ثب ډل ٤ ز س ػ بى ډج ڃ ا ز كش ى س ب )#,.3/ ٽ ا ا ٥ اٳ ٽىٶ او ب اسلبى ب ػ بو ا ٥ ج ٮز ډىبث آن ا ز ىډى سٮچ ڈ ؿڂ وڂ سجب ٣ ثب ډل ٤ ز ث ا وان هب ٥ و بن ا ز( و پ و م ث ى ان ټ ب ډبن ث ه اڅمچچ آډ ډل ٤ ز ا ى ؤ ٵٮبڅ ز ب ه ى ځىؼبو ا ز ) ى ا ان و ا ڃ ډ ػ ى ى ٹبو ن ا ب 0+ و بن ى ى ث ى م ٸ ب شڂ ان ى ا م ز كٶ ٨ ډل ٤ ز ا ز( ى ا ڄ ٹبو ن ا ب ث څ ڇ كٶ ٨ ډل ٤ ز سچٺ آن ث ى ان ٩ ٶ م ډ د ىاهش ا ز ٽچ ٵٮبڅ ز ب اٹش بى ٱ ٽ ثب سو ت ب آڅ ىځ ډل ٤ ز م ا ا ز ډمى ا ڇ ا ز $ى جب ال ؼبو بن 33.,#(ا ٥ ٵ ٥ ؿى ه بڃ ځ ش او بو ب اٽ شڈ ب ا ثب ز ٮز ث ش ى ډٺب ثب ى ډبو ى سب ن ث سٲ ىاى او ث ٥ پ ىهبڅز ب او بن ى ډل ٤ ز ډىؼ ث سٲ ى اٽ شڈ ٥ ج ٮ سو ت ډل ٤ ز سج ڄ ػب ث ب ٥ ج ٮ ث ٽب ب ډ پ و ىٮش ډ ى ٽ ى او بن ا, ٥ ج ٮز ا ثوجبڃ ىا$ بوش 0++-#( -+,/ ب ډبن ډچڄ ډشل ربڃ 0++- سرب ا ثر ىر ان ى ر آډر س رٮ دب ر وبډڂ ٽ ى - ا ز$ و پ /, #ى ا ه ٵ ا ى ى ربڅ ر ٽ ر ٵ رز ث ځ ا آډ بىځ ب ٵشب ب جټ وځ ال ڇ ث ا م ج ا ىا( م ج» ٮى ا شٶبى ا چڈ م ث ا كٶرب ٩ ز ا آڅ ىځ ډٮى ث هب ٥ ر اك ٵ ا ى ب آ ت ډ اى س څ ث ٽب ځ ثش ان آن ى ٽ م ب ث ٥ ث بن ډل ٤ ز آىډ ىاى$آوب شب ٽب ا م ج م مى ه )# ث ؾ ډرز 1 Santos 2 UNESCO 3 Anastasia 2437

199 ډل ٤ ز و ز ا ٳ م ج د ڂ ا آڅ ىځ ى ډ كچ ٥ اك ډل ڃ ب ٵ آ ى م ب ٹجڄ ا ز آن ا ى كبڅ ٽ م ډل ٤ ز ډ پ ر ډىبث ىب ب ډل ٤ ز ى آڅ ىځ ډ ثب ٮى دب س ٮ ا ىا( ػ ى ث ب ډ ش ٻ ا اٳ دب س ٮ ج م ث ه )#.+, $ډ سٮبىڃ ډ بن ډىبٵ اٹش بى اػشمب ررز ډل ٦ ٽ ى ا ؼبى سجب ٣ ډ بن آو ب آډ ػب ڂب ب ىا( ډپمڄ دب س ٮ ىٮز ج م ثىبث ا ه پ ڂ و( آډ ا ث ا ا ؼبى ىاو ى ٻ ډ ب ر س اوب آځب ى ډ بن اٵ اى ځ ب ډوشچٴ اػشمب و جز ث ډ ١ ا ز $ بىٹ مپب ان, 4., #آډ د ث ى ان و بى ٽچ ډ ش او ى س غ س ٮ دب سٺب ٩ ٵ ز ډ ىڇ ث ا ځ ث ډ ب ڄ ډل ٦ ز س ٮ ډ ١ بر ك بس ث ا ى ش بث ث آځب ب ز ډل ٦ اه ٹ ب وڂ ب ډ ب س ب ٵشب ب ځب ثب س ٮ دب مى ه ډ بز ډاط م ڇ ى س م مڂ آډ كب ا م ز ثب - $ځ ٿ,++-#( ث وبډ ى ٽ ټ ڃ ا ٹ ٦ ٮبر ډ ١ بهش ى آډ د ا ز ڈ ٵش ټ ٹ ٦ ٮ ا. دب ڃ ا ث آډ ب زډل ٦ اهش ب ىاى ا ز $ سڈ 5,432 #40( هف م ؽ اعی ؽیوی عثش م ج ٮى بهز س څ ډل الر ػ ثب ا شٶبى ا ب ػ ٽ ډشىب ت ثب ا اٳ ځبو ډل ٤ ز دب اٹش بى دب ػبډٮ دب ثب ( م ج جب ر ا ز ا 5 ٥ اك س ٮ ث ٽب ځ ٵ ا ى ب ډل الر ث ا ٽب ب ك ٳ ډ اى ٽ ث ا او بن ب ډل ٤ ز ه ٦ وبٻ شى ا ٦ ف م ج ى ډ ٵ آ ى ب م ب ٥ اك ډل الس ث ٽب ډ ٽ ى آن( ثىبث ا ه ٳ و ب م ج اٵ ا ٽ ٶ ز وځ ى ټ ٽ ډ ه سم س ا مه س ا ز.اډ ى ڂ م اول ب ا چم ث ا ٵ ڈ اى اٻ ث ش د ب د اډ ن ٥ ج ٮز و ز( م ټ چڈ هبڅٸ س څ ٽىى ا ز ٽ ډ اى اػ بډ ثب اٵ ى ثبال ا ؼبى ډ ٽى( ث ب ا اثا بر اهش ا بر آٵ ى ب چم ٵىب ث ىوجب س ٮ ى ىش ب م ب ر ځ ٵش ا ز. ڈ اٽى ن ى ٹ ن ث ز پڈ اثا بر اهش ا بر سبط ڂ ٵ ث 1 May 2 Gough 3 robotom 2431

200 وځ سمن ث ځ ا ث ٥ ٽ ىوج چم اٽظ ا ه ډ ا ث ا ب ا م ب ٵ پ ا ش ځ ى ا ز( ا ٥ ٵ ثب وٺ ك بس چڈ م ى هچٸ سمن ػ اډب ه ٦ ار بى و ا ىاو ډل الر ٵ ا ى ب م ب ډز او بن ډل ٤ ز ا س ډ ٽى ڈ اٽى ن ى ٹ ن ث ز پڈ ٥ ث ډ ا ا ه اٽظ چم ػىج ٽ ث ځ ا ث سمن وځ ث ڂ ٵ سبط اهش ا بر اثا بر ا ب ا م ب ٵ پ ا ش ځ ى ا ز( ا ٥ ٵ ثب ىى وٺ ك بس چڈ م ى هچٸ سمن ىى ډز ىاوت ا و بى ه ٦ ار اډب ٵ ا ى ب ډل الر م ب ډ س ا ز ډل ٤ او بن )#3 ٽى$ اڅٶٺب -4.,5 م ب م ڇ ٽ ى ب ٽ ب د ش پ ډ اى ىب و م ىب ى ب او ا ډ اى ى ڂ ب هز ثى ه ډ اى دچ م ث ش )آ ا ب اٵ ىو او ا ب ى او ا ٥ ))) ډ اى م ب ػ ء مڂ ځ وبځ ن ىب ى م ب ٽ شى ثب ٵ ا ى ب ى م ب ٽب هبوؼبر م ب س څ ډ و( اډب ث ه ا ا ه ډ اى ٵ آ ى ب م ب ث ا ا ه ٽ ث ا بهز آن ب ډز ب ػىج ث ٽب ب ا ث ش سبٽى ن ى و( ډ ډ ب او بن ز ډل ٤ ث ى ډ ا شٶبى ى ڂ ا اډب ا ز سبٽ د ڂ او ا ب ٽب ث ا و ٽب آډس ه ٦ ار ٵ آ ى ب ډل الر ٵ ا ى ب ىا( ىى م ب ٽب ى مچ وځ ى جب سئ چم څلب ٧ ا ثب م ب اډ ثب ى( ٹبثچ ز ثب ( ٽبٵ م ان ټ ث ا س او وم ټ ث ىن ث ٵ ډٺ ن ى ڂ اٹش بى ثب بٵز ډ اى اڅ ز ب ځب ث ىن ب ث ه ٦ ث ىن ډل الر ا ى ڂ اثٮبى ډ م شى ٽ ټ س ى ٽىب ى ثب م ان اٹش بى ٵ ا ى ى ځ ىو( ډ سٮ ٴ ج م ى ب ٵٮبڅ ز ا ه ٽ ثڂ ى و ى م ج س ث آن ا ز ٽ آڅ ىځ ا ٥ ٸ ػچ ځ ا ا ؼبى آن ٽب بث( ثىبث ا ه ټ م ان آځب ثب ه ٦ ار ا ٽبٵ ټ اكشمبڅ م ب ث ا ډش ا م ب ٵ ا ى ټ ز ډل ٤ او بن ډبى ا ٥,44, ا ه ( آٱب ب ى آڅ ىځ ا ػچ ځ ٹبو ن س ت ثب ډشل ا بالر ى ا ه ٽى( ډ ٥ اك ب ز ب ځ دب ٹبو ن ٽ ٽؼب آن ډى بء ى آڅ ىځ ا ػچ ځ ب ٽب ث ا ډشل ا بالر ىڅش ب ډبن ب ث وبډ س ٤ ؿ آن ا ٵ اس اٹاډبس اى ا ث ا ا ڈ ؿى ه ٹبو ن ا ه ث ى( ثب د اډپبن ز ډل ٤ ا ډلبٵ ز, ا بالر ډشل اوؼبڇ ډ ى ث وبډ ا ش اس ب ه ٹبو ث ا ډلبٵ ز ا 1 EPA 2431

201 2431 شډ ب نب وا ٤ لډ ز ڈ ا ٵ )ى ٽ ٸج٥ ن وبٹ ه ا بٽ ځى څآ ءب ىډ ب ب ا ربٶشډ ة چ٦ډ س ز ډ څبث شىٽ ځى څآ )ز ا د ت س ه ا اىا ن وبٹ ځ څآ ځى څآ ىا ډ م وا آ ز ٵبلډ ٤ لډ ز, ا ىبؼ ا ب ى ج ث رلا لډ ب م ب ى آ ٵ ز ػ بٽ را ٦ه ب وآ ز ى ث ا ٹ )ىاى ڃب,44, OPPT ټ ډبو ث بډ آ بٱآ )ى ٽ ه ا ٸج٥ ډبو ث ا ث ه څا بث ټمٽ څبډ د ب سبٺ ٺلس ٣ ث ډ ځ څى ځى څآ څ س رب ى ډ ١ ب م بٺٶڅا $ 5,.4- )#3 شثع یویؽ اگ 12 ل صا ڄ ا ڃا 5 ڂ د څ س ى ا ٵ ب ش ث ى ث ز ا زهب څ س څبث ب وبم د م ځ چػ ى بس پى ا د څ س پٵ ا ث ١ ث ب وبم د نى مو م ب ٻبد نى ٽ ٤ لډ ب وآ )ى لقا م : بكبقا نئا ؽیاصفا س ث ز شا نتا ىب شٹا ڈئاى ه ا ڇ ٶډ ز ا ى بث ىٽا ب ب م ا ٵا ڈ ى ىٮ كا ٥ ىٽا ب ب م ا ى بث ى ا ٵ ب ب و ش ث ز ث آ ش ث ز ا بث بٽ نا ډ څ س ى ا ٵ ب ى ث ىا بډ ى بث ب ىٽا ا ٵا )ڈ ى لقا م غ : یحاسع ب د یاسف ییبیویؾ نا تیغآ ست نا م ب بس اى نبپډا ى اى بث ا كا ٥ ىىٽ بس ىا ډ بٽ ى ث ب څ س ىٽ را طا ء ا ث شمٽ ىآ ب ٤ لډ ز ش اى )ى بث تچٱا ا ث ټ ىٽا ب م ىا ډ څا و ځبو ځ ىى ى اى نب ډ نآ ب نا س ت بىډ ه س ) ځ ث مزب چ لقا : یحاسع ا ه ز اسف ب ییبیویؾ نلبغ ست ى ا ٵ ب ب م بث و ځ ا كا ٥ و بث ىى بٽ ٦ه ز م بٽ ى ه ث ه ڇبؼوا )ى ى ػ ب ى ا ٵ نا س و ځ ا كا ٥ ى ٽ ڈڅب س ى بث ڃبك ه بٽ و شٵ ځ ا ث ب وآ ڇبؼوا ث ه )ى ى 1 OPPT

202 2441 لقا نج پ : س ث سیگ للبح شا ب ظیاسؾ یؿ ا نلبغ ست ث ځ ىا ډ پمٽ $ ب ڄډبك ىوبډ اػ ب ڄډب # ىىٽ بػ بس نبپډا ى اى ه شمٽ وا ث وبډ بٽ و ب و ځ ڈٽ ت آ نب )ى بث لقا نؿؾ : ؽیاصفا شبث ضس ا ب ى آ ٵ ب م ب زهب ب اػ بس اى نبپډا ى اى و ځ ا كا ٥ وا ب و وا بٽ ى ى ب شوا ىٽا وا ش ث ز ى )ىثب لقا نبف : س ث سیگ شا ا ه یل ا شبث ی ا سگ ی دؾ ىٽا ب ب م بث و ځ ا كا ٥ و بس ىا ډ څا ز چثبٹ ثب بث و اى ث )ى شٵ ځ لقا نبؿ : صی سپ شا تبقبؿه ییبیویؾ ٸش ډ هشٵ ځ $ ىوبډ ث ځ ځ ب ىلډ ىىٽ ب ٲس ب ب م پ ٵ # ځ بث بٽ ثب ه ىؿ ا چك ډ ب ب ڂ ىٽا ٵب١ا ب و و اى ىوا س ى ا ٵ ب ى ث څ س )ىىٽ لقا ن : س ث سیگ شا ب سگصیلبتبا ب ځ څبسبٽ ى ځ نى ث ټ ىٽا ا ٵا ى ى بډى ى ډ ب و بٽ ى ى ىٽا جوبػ ب ا ه شمٽ وا ىوب نا ډ ڄ جس ن ىٽا ب ځ ى ا ٵ ب ب و ا ٵا )ى ى لقا ن : یحاسع اسث تیسخت سیرپ ى ث تلا كحه ى ا ٵ ب ب م بث و ځ ا كا ٥ و نب بد رلا لډ س ى بث زٮ ج٥ ت وس ى بث د ٤ لډ ز ٹبث وبمو ؿ شٮ )و ؼس ڄ ا ڈ ى ب 5 ه موس نبډ ٮٹا ټ ىٽا ا ث ڂ د ځى څآ ب ث ز م ا ى اى زٵ د ټ ىٽا ا م ڂ د ى بس نبډ ڄ مپس ىٽا و ډ )ىى ځ ا د ڄډبٽ ټ ن ب م ىٽا ى ا ٵ ب جوبػ ش ا هبو څ س )و لقا ن ش : ؽ با یلبوبحا ز ا ا تغب هب

203 اكشمب ٽب ث ا ا ټ اى ب م ب اكشمب ٽ ا ز كبډڄ ب اٽى ڂ ب ا ځ ث وبه ا ش اوٶؼب آس ب ن وبه ا ش ډ اى م ب ا ٽب ډ ى ى( آ ت ب ډ سج ٤ ثب ا ه ىاى ا ډ س ان ثب سٲ ىاىن كبڅز $ػبډ ډب ځب # ب س ٽ ت اٽى ڂ ب ٽب, ىاى$ځ مپب ان )#.1 شکل 1 : اکىشگرها حاملها )زرودیان 14( 1351: س څ ى دب ډٶب ڈ ج م ډ اى م ب م ب ىب ب ٽز ى ډ ڈ ب ا اٳ ػ ء اٹش بى ډىبٵ ډ بن س ا ن ٮى دب س ٮ ثب ( ډ ٽ ب ٥ ٸ اػ ا ا ٽ ډل ٦ ز اػشمب ث وبډ ب س ٮ ډاط ډ ثب ( س ٮ دب ى د ٽ ٴ چڈ ا ډى اٹش بى ػبډٮ ډل ٤ ز ث اوا ثىبث ا ه س ٮ ا ز( دب ډى ث چم ٽ ٴ اډپبوبر ٽ ىن ث ػ ش ث ا ډ ب ټ ث و ب دب ث ش ب ى اٵپب وڂ ٵشب ډ ىڇ و جز ث ػبډٮ ا ٽ ى آن وځ ډ ٽىى ىا( ى وش ؼ ث ه م $ ډپمڄ ډچ ڇ ى ىا ػ ى ث ب ډ ش ٻ ا اٳ دب س ٮ ج پ ڂ و آو - مپب ان -,+-5 /,#( ث ٦ ه ى شب ب م ج جب سى ا 5 هز ب ػب ڂ ه د ش پ ب ج سؼ د ثب ٥ اك اٽى ب م ب ؿى ب ب ش ( م س ا مه س سم ا ډ ه ٽ ج ث س ډ ومب $ ځ ا ذاف ؽیوی عثش در ایزاى. مپب ان #( 1 Glaser, 2 Andraos, 3 Roger 2442

204 2443 و ز م ا ٨ٶك ٤ لډ ز ربٮ ب١ ىا ډ م چد ر ١ هشهاى د ربٺ ٺلس ٤جس ډ بث بٽ نب را ٦ه بث ځى څآ ب بو ه ا ىا ډ بڂ د م چد م شد نا ا ش مٽ ڇبو ش مٽ ج بڂ د ه ا بس ى مو ز ا ٳا ا ى ه چٽ ر ه س ى مو ز ا 5, ڂ د( اا د ب زٵب بث ىا ډ م چد - ڂ د( ا ىا د ب ب م چد ز ت وس د. ز ٺس( ڂو ڂو بد نى ث ثا ث ڄ ب ډ ز ٦ لډ / بى آ( نى ٽ نب ؼ واى بث ڄ ب ډ ٮ س ا بد ز٩بٶك ٤ لډ ز 0 ث( ب ڄډبك ى ڂ بػ نبپډا څآ بث ةآ رلا لډ م چد 1 ټمٽ( ه س ب ى اوبش ا ز ٦ لډ بث ى س ٳا ا ٷ ٵ ب د ج بٱآ چمػ ب د ڇبؼوا نا س ى ا ډ ب ا 5ى مو, لابث( نى ث ڇبپلش ا ٽ ب پ ش د س ربٮ ب١ - ثب بث( ربٮ ب١ ٣ چوډ چد هچ سا چد هچ د د چد ڄ ى ا چٽ ا م ٱبٽ. ثب بث( زهب ڈچ ٵ ب څ ى / ث( ه ڂ اى ز ث آ ڈ د$ # بث ٳب څا م چد ز ذډبٽ نبم ب 0 ربٮ ب١ زٵب بث( PET $ ٦ث ب #ب و 1 ث( بٺشوا وى ٵا ب ټ ش څبد ب ش ث ىث غ ىا ډ ا ٱ اى 4 ب ث( عا وش ا س ه ى ٽ نب ش ٽ ز د ڂ ډ 3 س( زهب زىچ م ا ث بد نبػ ډ ب ى ډ ىبٶش ا كا ب د س ا 4 ن لا ډ ٵ( س چد هچ سا ز ت وس د ث بد ب ش ډ$ ش ب و 5,.31 )#,- ؼ اک شثع یویؽ ةلل پ ب ن م ج بٽ نىاى ىبٶش ا ب م ا ډ بس ك نبپډا ز ا ه ا پ ه ش ث ب بٽ ځى څآ بٽ ىبٶش ا ىا ډ ب م بٽ ٳ ډ وا بٽ ب زم ٹ بٽ ىبٶش ا ىا ډ ؼس دبو ) بث ه ث ا ٵ ڈ ډ م ج ب ا #-(-ڄپ $ ز ا

205 شکل 2: ف اید شیمی سبس)عابدی 15( 1305: ثب ٥ اك اٽى ب و ب م ب ٵ ز ب سب ث مب ث ا م ىان ب ث ػ ى آ ا ز ب ب ٽب هبو ى ب بڃ ٽ ا ىبهش ب اٽى ا ټ ٥ اك ث س او ډ ىاو م آ ډب ڂب ب ىاو ڂب ب ث ٽب ځ ٵش ډ ى ا شب بڅڈ ٽ ىن آن ٽب ى ب اٵ ا ٽب آډ ٥ ىاو ا ه ٽ ه ى ا سب ن ب ىان م ث ا ٽ ب ٵ ز ډ و ث ا ه ا ثذ ىا ى( ثب ى ٵ ا ڈ اٽى ن ثب ى ڂ ث ا ىان ب م اډ ٵ ا ڈ ا ز سب ثب ا آن ؿىبن ى سب ن م ث بىځب ځ ا ش او بىځب ب بڅڈ س ث ا آ ىځبن ث ػب ځ و $ آه سػ ؽیوی عثش, ه مپب ان #( م ډل الر م ب ثو ػا وبد ا اٹش بى ٽ ب ډ ثب ى څ ثب د ٵز ٽ ب ى كبڃ آ تد ډ ىڇ ډل ٤ ز اٵ ا بٵش ا ز $اوپ - )# -++/ وو ش ه ثب ا م ج ث ى ان ٹبو و ث ا دب ن ث د ڂ ا آڅ ىځ ث ىوجبڃ آن ٥ اك ث ا ث ج ى ك ٳ ب ٽب ډ اى ئ س ٤ آ او كٶب ٩ ز ډل ٤ ز آډ پب. ډ ٦ ف $الوڀ / ٽ ٳ آڅ ىځ ا كٶب ٩ ز ث ا م چڈ ا ا شٶبى ٮى ج» م ى اٹ ٥ اك ډٮى ث هب ث ٥» )# 1 Sevian, 2 Wardenchki 3 America Environmental Protection Agency (EPA) 4 Langer 1Kirchhof 2444

206 ډز ٵ ا ى ب آىډ ث آ ت بن ډ اى س څ ٽب ځ ث ثش ان آن ى ٽ م ب ډل ٤ ز ا )# , ث ؾ ىاى ٽب $آوب شب ډل ٤ ز م ج م مى ه م ج ٳ ا و ز ا ز آن ا ٹجڄ م ب ٵ آ ى ب ډل ڃ ٥ اك ډ كچ ى آڅ ىځ ا د ڂ ى كبڅ پ م ډل ٤ ز ىب ب ډىبث ډ پ ر آڅ ىځ ى ډل ٤ ز ډ ثب $ډ. )# -++1 سٮبىڃ ډ بن ٮى دب س ٮ ا ىا( ػ ى ث ب ډ ش ٻ ا اٳ دب س ٮ ج م ث ه ډىبٵ اٹش بى اػشمب ز ډل ٦ ٽ ى ا ؼبى سجب ٣ ډ بن آو ب آډ ػب ڂب ا ىا( ثىبث ا ه م ج, ډپمڄ دب س ٮ ىٮز م ث ه اث ٦ پڄ ى پ ڂ و( ډ و دب س ٮ ج ىب ځ ى ا ز $اڅ وشڀ / )# -+,+ پ ا ډجبكض ډ ڈ ى ىو ب اډ ا شٶبى ا ډ اى م ب ځ وبځ ن ى وځ ډ ډ ثب ( ى كبڃ كب ١ ا ډبى ا ث وبڇ وٶز هبڇ ث ا ث ز ډل ڃ ډشٶبر ى ڂ ث ز ډ آ ) ا شٶبى ب ځ وبځ ن ى سمبډ ډ اكڄ وځ ډبوى ا شٶبى ا او ا هش ب د ش پ ب ال ش پ ب ى ب وڂ ب ٥ ٮڈ ى ى ب ا بو ب ((( ثب ض ا ز ٽ آڅ ىځ ى ډل ٤ بى ب د وځ ى ډ بئڄ ډ پ ر ٵ ااو ا ث ا او بو ب ډ ػ ىار ٽ ډ ه ث ػ ى آ ( د كج ج مپب ان دىغ ى ث وبډ ى آډ م ج $ډى ٦ ٸ ا اٳ ډلش ا ب س #ا بڅز ا ش اڅ ب ځبن$ و ٻ #ا بڅز آډ پب ٽ ؿ ب ى ا بث $ پش ب$ ډ ؿ ه اوڂچ ا ٥ بر ذ ىاى ٹ ډ ٦ بڅٮ د ا ه ٽب ى اٹ ٽ ىو( ډٺب ا ان ثب پ ڂ ثب ا ث ى ز آډ آډبى ب س م ڈ ځ وځبن ث ا ال ڇ آځب ب ا ٥ بر ث وبډ ان و بڇ آډ ه ى ا ان ا ه سلٺ ٸ وشب غ ث ى( ا ان ډ ى ث وبډ ى ج م آډ ث ج ى ى اوڂ ا ؼبى س ٸ ثب ض ىاو آډ ن ډٮچمبن سٺ ز ډ ػت مى ه م ج ډ ى ى د ډ ٦ بڅٮ ث ا ٽ ٴ ه ٹ ز 1 Anastas 2 Beach 3 May 4 Olorunt egb 2445

207 ا شٮاى ب اك ب ډ ئ څ ز ى ٹجبڃ ډل ٤ ز ډ ى ى و ب ز ث ٥ اك ػبډٮ ا اډهس بڅڈس ٽ ٮب آن ن ث س ٮ دب ا ز و س ث ز واو ډ ئ ڃ آځب ٽمټ ډ ومب ( كٶب ٩ ز ب ډبن س ٤ ثب اڅ ه ث ا ج م ډٶ ڇ ا بڃ ى -41, ډل ٤ ز آډ پب س ٤ ا ڄ,44+, بڃ ى آن آډ ډ ٦ ف ٽب ه ى ث وبډ ى ثب وو ش ه ث ا آډ پب $و ٻ# اػ ا ث ى آډ $اوؼمه م آډ پب -,+- #( د څ بٽ ٳ. - ٵ ش دبس ټ $ -++- # ى ډٺبڅ ا سلز ى ان» م ج 5 سٲ چڈ ب ز» وش ؼ ځ ٵشى ٽ م ج ث ا ىپ چڈ ىو ب ا ز ى ب زځ ب اٹش بى ٽ ب وٺ ډ م ىا( ٽ ٳ $ 0++- # ى سلٺ ٺ سلز ى ان»وٺ ث وبډ ى م ج ى دب» # -++3 $ / ډ ى ا م ى دب ى ث وبډ څ ڇ سإٽ ډ ومب ( ا چ ىب»سچٶ ٸ ى ان سلز ډٺبڅ ا ى 0» س ٮ دب ى ث وبډ ى م ى ث وٺ ډاط م ج ى س ٮ دب ډ د ىا ى( ىو ث ئ $ -,+- # ى سلٺ ٺ ثب ى ان» م ج آډ» ٽ ى ډ ىاو ؼ بن م ډ ڂبن اوؼبڇ ىاىو 1 اٵ ا ث و ب و جز آ ا ث ب ٽ و ډش ػ ىاىو آڅ ىځ ب م ب ث ػ ى آډ ډل ٤ او بن ث ا -+,- $ 3 2 وڂ او اك ب ز ډ ٽىى(ډ ؼ ا مب ڄ ث ا ډبڅ #ى آ ډب ب م اڃ بڃ $سٮبىڃ ډٶب ڈ م ب # بهشب ج م ٵچ ٶ ؿب ؿ ة ى بٵش ب ٽ ىو( ٥ اك و بن آو ب سلٺ ٺبس سؼ سلچ ڄ ډ ب ر س اوب بىځ ث ج ى ډ ػت اډ ا ه ٽ ىاى ىاو آډ ن ى ب ىاى ډ ځ ىى(كج ج» # -+,. اډبڇ ػمٮ جبٱبن $ ث ؿ ه آډ پب ى ج م آډ س ٦ ج ٺ»ډ ٦ بڅٮ ى ان ثب ډٺبڅ ا ى #-+,0 ډ ش ب $ $,,,+ 4 ډ ٽ ٽ ى ى ج م آډ ډٺب د ىاهشى( څ و ه الٽش سب ا ډٺبڅ ا ثب ى ځب ب آډ د م ج ث ث بن ١ ر آډ م ج ى آډ # ى,.3. 1 Rachel Carson 2 Poliakof 3 Fitzpatrick 4 Ilina 5 Dennis 6 Boese 7 Mageswary 8 Smail 9 Tarasova 10 Lakteva 11 Lunin 2446

208 #,.4. $ ډ د ىا ى( بڅ مى ه ٵشل ٵ ى ٵ د ى سلز ى ان پ ى ثب م و ه»آډ» آ ډب ب ثب ډش ٦ م ٽشت ى ج م ائ آ ډب ب ثب ځ ى ا ج م ا ڃ ىاىو( د ى بى ډٮ ٵ ډش ٦ م ى ٽشت اځ ؿ ث وبډ ى ى ا ان ر م ث ٥ ٱ ډ شٺ ڈ سجب ٣ ٹبثڄ س ػ ثب م ج ىا اډب ث ه ث وبډ ى آډ م ج ى ا ان ثب ٽ ب د ٵش سٶبر ب,-#( آډ ػ ى ىا$ جبٱبن +4.,5 ٽ ب ى ج م دب س ٮ ا اٳ ځ ش ث ا د ٵش كٶ ٨ ډش او بن ډل ٤ ز اٹش بى ث ج ى ٽ ٶ ز وځ ټ ١ ر سچٺ ډ ى( ى ٽ ب ډ ډل ٤ ز ث وځ ى ج م ا م ز ډ ٦ بڅٮ ٽ ب ا ه ىڅ ڄ م ه ث ا ز ى ٻ ث ه ث ٵىب دب س ٮ ث ډى او( وم ى ه ى ډ ى ث وبډ ى ث ٤ آن ث ب ػ ث وبډ ب آډبى ث ا ى ب ى ج م آډ كبڃ ثبا ه او( ډشل ڃ ډ ئ ڃ آځب وان ٽبډ پ ڂ ثب ډ ٦ بڅٮ ډ ٽ ب پ بن و ز( پ ى ث وبډ ب ٽ ب ى ى ا ش اڅ ب آډ پب اډپبوبر ث ثب س ػ اوڂچ شبن ؿ ه اوش ب ار ډچ س ٮ و ب ب و ٵ ىڂ اوش ب ار ه ى ا آډ پب ى ج م آډ ى ث وبډ ٽىى( ډ ثى اڅ ز $ا بڅز ب ى ٻ ټ ٹبڅت ى ځبن# ى ث وبډ ب ډبن پب ز ث ځ م ى ٯ اڅشل ن ٵب ٹ اٵ ا ثب ٽ ا ز ډل آ ډب ڂب ٥ ف ډل ٤ ز آډ پب ا ډ ث ٥ م چڈ اه ى ب ى ا ز( ؿ ڈځ د ٵز ډ غ س ه ا پ ىا ش اډڄ چڈ ا ه ا ز( ػ بن ى ج م ځ ش اه ڃ ب ى ب آن سل الر, -++4 زډل ٦ آډ اٹش بى ٵ ىڂ $ٽه ډ ى ٹ سإط سلز ا ٽ ب ب اػشمب )# ارتثاط تا عثیؼت اال ه ى ا ث ه ث ث ىب ػب ڂب اٹٮ ه ى ا ى ٻ ٽى ى ٽىب او بو ى اث ٦ ثب ه شه ثب آن و ه ى ا ث ب ى ى ا ه ا ا شمبڇ ىا ش ثب ى اث ٦ ثب هاو اال و جز ث ا ىبهز ډٮ ٵز د ا ٽى ثب ډٮ ٵز ث ا ث ػ ى ا ٶبر چ ب ا مب ك ىب ثب د ا ٽى طبو ب سى ب ا ا ا ٥ ب ز جبىر ٽى( ى اث ٦ ثب ٥ ج ٮز و ثب ؿڂ وڂ اث ٦ ػ بن ش ا ثب هاو ى بث و ثٶ م ٽ ه ى ا و جز ث 1 Cann 2447

209 ػ بن ش ٥ ج ٮز ؿ ٵشب ٽ ى ثب ىا ش ثب سب ث ه ډشٺبثڄ كب ڄ ى ى ا ه سجب ٣ ثب پ ى ثب سٶپ شم ث ػ بن ش اط ار اٹاډبر او بو ث ا ه ػ بن اٽى ب ډشٺبثڄ اكشمبڅ ػ بن ش ٥ ج ٮز ا ى و ىا ش ثب ( ى اث ٦ ثب ى ڂ ان مى بن ه ى و ثب ثاو ٽ او بن ډ ػ ى اػشمب ا ز وځ اػشمب ډى إ كٺ ٷ ډٮ ى سپبڅ ٴ ا ز ٽ او بن ى وځ اػشمب ثب س ػ ث ٽ اډز ډ اڅ ز ثب ه آن ب ا ب ز ٽى سب ډ ى ب سلٺٸ اڅز اػشمب ثب $ ١ او + 4.,#( ث ه اث ٦ او بن ٥ ج ٮز اث ٦ س و ا ز څ ثب س ػ ىا ز ٽ او بن ثب ثب ن ث ٽمبڃ و ج ٽ ت ػ ى ه ى اډبوز ى اډ ى ث ا ها ثب سب ا ه اث ٦ س و ثب ى س ٽ ى ا ه اډبوز ٮى ػ بن ش ٥ ج ٮز ه بوز ٽ ى ډ ٳ وبى ش ىا ش ثب ٥ ج ٮز مى س او بن ه ا مبن ٥ ج ٮز ػ بن ش اٽى و بن ىاى ثب ا ډٺبثچ ه ا ى ٽ ى ا ا ه ػ بن ٥ ج ٮز ډ ػ ى ٥ جٸ ټ شم ٽ ها آو ب ٥ اك وم ى ٽب ډ ٽى ٥ ج ٮ ا ز ٽ اهش ڃ ى ٹ مش ا ا ه شڈ ثب ض اٽى ٽڄ ب ٹ مش ا ا ه شڈ ه ا ( آ ب دىا ش ا ډب مب ا جض ث ى آٵ ا ڈ (آ بٵپ ډ ٽى او بن ث كبڃ ه ى ب ډ ى $ٹ آن ډؼ #( ث م ه هب ٥ اث ٦ او بن ثب ٥ ج ٮز ى ډ بن سجب ٥ بر ؿ ب ځبو ډ ٽ ڂٶز اوڂ س ى ه كبڃ د اث بڇ س ا ز( ٥ ج ٮز ى مؼب ػ ى ىا سإط ځ ا ز( او بن ډاڇ ا ٥ ج ٮز سٺچ ډ ٽى بهشه ه ز ا ا ى هشبن ٵ ا ځ ٵش ا ځڄ ب ك ث ا هچٸ ش ن ب اڅ بڇ ځ ٵش او اډ اع ى ب وٺ ډب ا ث ا هچٸ ػ بر ځؾ ث س ىبر ث آو ب ثو ا ز( ٥ ج ٮز ث ١ ف ى ا شٮب ڈ ډ ٽ ز ىا( ٥ ج ٮز ثب م ؿ ى سمب ا ز ف وځ ا ى آن ب ډ ىډ ا ٤ ال ڇ ػ ى ډ ػ ىار اٵ ا ڈ ډ ٽى( ٥ ج ٮز ىڅ ڄ ځ و»سٲ د «ا ز مى ه ٹبثچ ز آډ ډٶب ڈ ث ٵ ٢ ب بهشمبن ا ىا ز( ډب و ب ٵ ٷ اڅٮبى ا ث س ػ ىثب ث ىب ډل ٥ ج ٮز ى ڈ ؿ ا ٽ ډ س ان ث ا ه ډ ١ اډ ث ز ٽ اك ب بر ؼبن ا ل ب ٽ ډٮمب ٽىؼپب ډ س او ا ٥ ج ٮز ٵ اځ ى دبى ا ٵ ا ڈ ډ آٽ»ا ه ى ث ڂبوڂ «اه ا ا ډٮمب ان ډل ٤ ب ډٮمب ډجش ث آن ډ ىا $ى جب /4.,#( رفتار سیغت هحیغی 2441

210 ث وڂ ٵشب ب زډل ٦ ا ا ه ا م ز ىا ٽ ثب اوؼبڇ آن ډ س ان ث ا ه د دب ن ىاى ٽ سب ؿ ډ ان ثب ب زډل ٦ ډ ػت ث ٵشب ب ډشىب ت ثب آن ډ ى( وڂ ب زډل ٦ ډٮب ى ٹبڅت ى اوڂب ٽچ ٮى اوڂب اػشمب ٱبڅت اوڂب زډل ٦ و ه ډ ثلض ٹ ځ ٵش اور ٽر ى اڅ او بن ډ چ ٤ ث ٥ ج ٮز ى ا ز اډب ى ىډ او بن ثو ا زث ڇ ا ز( ى ش اډرڄ ثر ٥ ٽچ ى ى ٦ ق ٵ ى بهشب ث ا سج ه ٵشب ز ډل ٦ ث ٽب ځ ٵش ر اور( ا ره ر ى رش جب سى ا 5 اډڄ ٵ ى $ ب ثب ب آځب # اډڄ ډ ٹٮ ش $اډپبوربر ٽىشر ڃ اػشمرب ىر ډربى # اډڄ اػشمب ب $ ډب اػشمب سإط و ا شٺبى ث سإط ٽى ٵ ى # ا ه ى ش ا ډ شر ان ى ى ځ سج ه ب ى ى سٺ ڈ ثى ٽ ى ٵشب ز ډل ٦ ث ىال ڄ ٽ ث ٥ ٽچر ا م رز ىا څ په ٵشب ز ډل ٦ ځ ب او بو هب و كبئ ا م ز ا ز( ځ ى ڂ ان ا ػمچ ځر رب شى ٽ ث چز سإط ځ ٵشب ب آو ب ث ډل ٤ ز اػشمب بر ډٺ ر ى ډٮر ث ر رب ػبډٮ ىب ز ډل ٦ ٹ ىو.ا ه ډٺبڅ ډ پ سب ا ډ بن ى ځ ٽچ ډشٲ ب سج ر ه ٽىىر ٵشرب ز ډل ٦ سإط ډشٲ ب ى ر وڂ ى سج ه ٵشب ز ډل ٦ ځ ى ڂ ان ا ث ٽى( د مب ر ث ىن سلٺ ٸ د ىاهشه ث ډشٲ ب ى ا وبځ بهش ا ز الف- ارسؽ ا گزؽ ای سیغت هحیغی, $د مه 5,.3. )#,40 ب ا سجب ٣ ث ه ډل ٤ ډشه ٵ ىڂ ث ػ ى آډ ومب بوڂ ا ه سجب ٣ و شى( ځ 430$, # ډٮشٺر ا ز ب ا ى ن ػ بن سجب ٣ ثب آن شى ث م ه ىڅ ڄ ى ٵشب ٽر او ربن ى ٹجربڃ ٥ ج ٮرز ثر ى ان ثو ا ػ بن ش ا ىا ډاط و( ا ش ن مپب او ى ډ ٦ بڅٮ ا ى ثبة وڂ او رز ډل ٦ ر ځ ى ڂ ان ث ىػىج ٽچ هب ب ز ډل ٦ د ىاهش او( ٥ جٸ و آو رب ربهشب اػشمرب ب ا ب و ٽ ث ػ بن ث ى ثب ب ٽچ ىب ډل ٤ ز ډاط و ا پڄ ډر ى ر ا ه ثب ب ٽچ و ډشٮبٹجب ثب ب وڂ ب هب س $ډظڄ ثب ث ا ىپ س ڈ سر ى س ر ثر ا ډلر ٤ ز ا ز ا پڄ ډ ى( و ب شب م ه ثب ب وڂ ب هب شى ٽ ث ٵشب اٹٮ ځ ى ڂ ى ډل ٤ ز ډٺ ډىؼ ډ و - $ا ش ن مپب ان /,#( ثىبث ا ه آو ث ا ؿ ى ا ه سلٺ ٸ ډرو 1 Poiman 2 al et Stern 2441

211 ا ز آځب ا ډ ان ب ز ډل ٦ ٽچ ځ ى ڂ ان سجب ٣ آن ثب ٵشب ب ٽچر هرب رز ډل ٦ اٵ اى ا ز ىب سإط ب وڂ ب ز ډل ٦ ى پ ا ډ مش ه ٵشب رب رز ډل ٦ ر ٮى ٵشب ډ ٳ او ډ ش ان ى و ډ ١ ځ ا ى ث ه ډلٺٺبن ډ ب ٽ ى ب-دا ؼ سیغت هحیغی, ٽب مپب او 444$,# ىاو ز ډل ٦ ا ا ٥ بر ٵ ى ىرب ډٮ ٢ ر ر ډل ٦ ر اډرڄ ډراط ثر ځ ش ا ه ډٮ ٢ ر ا ٥ بر ىب آو ٵ ى ډ س او ث ا ث ج ى ا ه ١ ٮ ز اوؼبڇ ى ر سٮ رٴ ډ پىىر $آٹبډلم 5,.30 /,#( ث و ٵ ټ مپب او و ىاو ز ډل ٦ ػ ى ىا ا ٹج ڄ,) ىاور ىب و بڇ ب ز ډ ل ٦ ٹجڄ ا آ وپر ٵر ى ثش ا ور اٹر اډ ا و ؼر ب ڇ ى ر ث ب ر رى بهش ا ١ ر ٥ ج ٮر اٽ شم ب ىا ش ثب ب ث جب س و بڇ ب ز ډل ٦ ا ث ىب -) ىاو مڄ رز ډل ٦ ر ىاو رشه ا ىپ ث ا ډ بئڄ ز ډل ٦ ؿ ډ ش ان ٽ ى( ډمپه ا ز ډ ىڇ ثاوى ى بٽ ٽ ثه ډ ه ا ځر ڇ ډ پىر اډرب واوى ٽ ؿڂ و ثب ډبو س څ ى بٽ ٽ ثه څ ا ىاو مرڄ رز ډل ٦ ر ثر ډر ىڇ اػرب ډ ر سرب ه ى بن ډ شٺ مب ى ډ ى مڄ ز ډل ٦ اٹاڇ ٽىى( ث هر ډٮشٺور ىا رشه «ىاور مرڄ رز ډل ٦ ر د ڂ او» ث ش ډ س او ٵشب ز ډل ٦ ا ث اوڂ او ىاو ٽ ډ ز ب ٵشب ب ز ډل ٦ ډ ئ الو ا و بن ډ ) وڂ ب ز ډل ٦ ه ى سلز ٦ ب هرب ٵب ر ځ ا بور ډر ج رز ډل ٦ ډچ ا ز( د ب اوؼبڇ ى دىؼپ اسلبى دب و بن ډ ر سل ر ڄ ٽر ى رب وڂر ز ډل ٦ ډىب جش ىو ٵشب بن و ډشإط ا م ه وڂ ب ز ث ا ب ډبڅل بر رز ډل ٦ ر ٽمش ا چ وٺچ و ا شٶبى ډ پىى وبن ث ا ډ ىان ډ اٵٸ ٵشب ب ډىب ت ډلر ٤ رز رشى ا مبڅ و ػا ب ثبڅ ب س ػ ث ث ؿ ت ب ز ډل ٦ ا ث ش اوؼبڇ ډ ى ډر ىڇ ى كبڅرز ٽچ ثب اٹاډبر سىج سى م ث ا ا ؼبى ٵشب ب ز ډل ٦ ډ اٵٸ شى اځ ؿ ى ډ ا ٽ اػ ا مچ ب ز ب د ډ أ ډ اٵٺز ٽمش ډ ى( اٵ اى ٥ جٺر درب ه ثر ا ثٺ ر ٥ جٺربر اػشمرب ثرب ا مربڃ ب ش ب ز ډل ٦ - ډوبڅٴ شى $ ش ذ ن مپب ان #( 1 Caeizer 2 Witherspoon 2441

212 تحج تیج گیزی ٥ ٽ ا شٶبى ث ډل ٤ ډش پڄ اػ ا ب ځ ى سٲ ځ و ا ا ز جب ر ز ډل ٤ آڅ ىځ ٥ ك بر ډىبٵ ٱ ډ شٺ ڈ ب ډ شٺ ڈ ث ځ ىى وبډمپه آو ب ا د ه ث ډوب ٥ ا و ډ ػ ىار اوا ى( د بډ ب ځ ا ډ اط ٥ ج ٮ ؿ ه ث ٽ ٶ ز ز ډل ٤ آڅ ىځ بوجب ث ا وځ ك ان او بن ځ ب بن ىا$#(اډ ز ډل ٤ ١ ر س ػ ث آن كٶب ٩ ز ا آن ى ٽبو ن س ػ م ډشٶپ ان ٵشب ٹ ځ ٵش ا ز ا ا ه ػ ز اهش ٳ ى( ثب ا ه وم ب ى آن ډ بن و كبڃ ىب ىڅ ڄ س ػ ٵشب آن اهش ٳ و ٵ اان ا ز سب ػب ٽ ث ه ا ال ډل ٤ ز ا ٵبٹ هب اس ډ ىاوى ى ډٺبثڄ ث ه ث ا آن ڈ ىڀ او بن ث ډ مب و( ث ى ز ىاىن ٥ جٺ ثى ىٹ ٸ ػبډٮ ى ا ه ى ا ز( ى ا ه ا شب ب شڂ ان آډ ډ س اوى ډش څ ا ؼبى سٲ ار ب ػ ى س ٮ ثب ى ا ه اډ ډمپه ا ز جت ث ج ى ا ١ ب ػ بن ى اډب ا ه ب ٵٺ ٤ ا كڄ ب ٽ سب ډر شى ډڂ ا ىپ آډ ػ ث ػ اوبن ى ػ بن ىاى ى ا ه اډ ث ا ؼبى سجب ٥ ث ه #,.3/ اػشمب و بڇ آډ و ب ه ا ىا ز $ډلم ى ) بكت و ان آډ د ا ه ث ا كبر ث وبډ ٽ ثب و ث آه ه س ػ ثب ثب آډ د ٵز ب آډ ب چم ثش او سب ځ ى اوؼبڇ و ب ډى ب ا ه سإډ ه ث ا ومب ( سإډ ه اك ه ول ث ػ بو ٦ ق ډچ ى ا ػبډٮ ٳ ا ډ ٦ بڅٮبر س ٦ ج ٺ ث ى ان اث ١ ث ا ث وبډ آډ وب ډج ى ا ز $آٹبى 31., #( څ ا اډ ثلض آډ م ا شٶبى ث ى ا ډ اى م ب $ م ج # پ ا ډجبكض چم ډ ڈ ى ىو ب ٽى و ا ز( اځ ٵ اځ ان چڈ م ثش اوى ث ؿڂ وڂ س س څ ډ اى م ب آ ىب ثب ى ث ش ه ا ب ا شٶبى ا ه س څ ډ اى ا ثاوى ډ چمب ى ٽب آڅ ىځ ډ اى م ب ب اك ب آ اډ اډى ز ى 5,.4/ ػ بن سبط $ډٮبٵ ىا ز( ه ا ث ا -,#( ا ا ى س ػ ثب ى سمبڇ ډٺب ٥ اډ ډلش ا اډ ى ش ډل ٤ ز ا ځ ىى ى ا ه ډ ى ا ث وبډ ى سچٶ ٺ ث ػ ز سب ډجبكض اډ م ج ډوش ىث شبن ب ى م وجب ( ا ١ ق ا ز ٽ ا ىڂ و اډ ب ث ٵشب ز ډل ٦ سجب ٣ ل ق ثب ٥ ج ٮز وان ا ى ٽ س م ڈ بن اٹاڇ ٽىىځبن ټ ٽ ډل ة ډ و 2451

213 سبط ځ ه ا ث ى( ا ا ى ثب ىا شه واو ثب اه ٷ ب ز ډل ٦ ډ س ان ډٺډبر سلٺٸ س ٮ دب ا ٵ ا ڈ وم ى( ه اتغ ى جب بى ال ؼبو بن اٽ ڇ اڅمچ ٻ( $ 33.,# ث ث وبډ ب ى ډٺ ٦ ا ىمب ثب سإٽ ث چ ڇ ډل ٤.» ډل ب آډ ډل ٤ ز (/3,)22, اڅٶٺب ډ اڅٶٺب ډى $- 4.,#( م ج ؿ ڈ اوا ٽب ى( شم ه م ىب آډ م ا ان 1 2 ډب -,.4 ىاو پ م ىاو ڂب مىبن ٽ بڃ ډ ب ٽ بڃ ډ و ) $.3., #( كٺ ٷ ډل ٤ ز ى ډى ٹبو ن ا ب ډؼم ډٺبالر وو ش ه مب كٺ ٷ ډل ٤ ز ا ان س ان 5 ث ٿ ش ن( ډلم ى ك ه بى $/3.,#( س غ آډ ډل ٤ ز بٵش ى كٶب ٩ ز ا څ ا ډل ٤ ز چ ڇ ډل ٦ 5 سبث شبن,.3/ ' ى - ' مب ; 3 ا ٶل 02 سب ٶل 1/ ) ډ ش ب ډ س ٢ ى ځب ب آډ د م ج (.3.,,,,)+,, ډل ٤ ىب مب Anastas, P, & Warner, J. (1998). Green chemistry: Theory & practical. New York: Oxford University. Anastas, P., & Beach, I. (2009). Changing the Course of Chemistry. In P. T. Anastas, I. J. Levy, and K. E. Anastas, P., Wood-Black, F., Masciangioli, T., McGowan, E., Ruth, L. (Eds) (2007). Exploring Opportunities in Green Chemistry and Engineering Education. Washington (DC): National Academy of Sciences (US) Chemical Sciences. Andraos, J., and P. Dicks. Andrew Green chemistry Cann, M. C. (2009). Greening the Chemistry Lecture Curriculum: Now is the Time to Infuse Existing Curriculum in America and China. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90(2013), Educ. Res. Pract 13: Environ Policy 10:7 9. for General Chemistry. Journal of Chemical Education 83 (7):1039- Glaser, J. A Green chemistry and technology. Clean Techn Gough, A., Innes, J., and Allen, S.D Development of common indicators of sustainable forest management. Ecological Indicators, 8: Habibi, L., Sabbaghan,M., & Emam Jome, M. (2013). A Comparative Study in Green Chemistry Education Ilina, E. (2008). Integrating sustainable development into faculty of chemistry curriculum. 2nd international IUPPC conference on green chemistry. Retrieved November 4, 2011, from chemistry.ru/conferences/files/ icgc2008/ Abstracts/ pdf. Kaise, F. G., Wolfing, S., & Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological behavior, Journal of environmental psychology, 19, Kaiser, F. G. Wolfing, S. & Fuhrer, U. (1999) Environmental attitude and ecological behavior. Journal of Environmental Psychology. 19:

214 Kirchhoff, M. (2005). Promoting sustainability through green chemistry. Resources, Conservation and Recycling, 44(3), Long, S., & Kirchhoff, M. (2008). ACS & its role in the fisher of chemistry education. American Chemical Society Education. Retrieved April 21, 2010, from www. Acs.org/acsorg/ education/chapter-16-chemistryin-the-national Mageswary, K. Ismail, Z., & Michael,W. (2012). The efficacy of green chemistry laboratory- basedpedagogy: changes in environmental values of Malaysia pre services teachers. International Journal of Science & Mathematics Education, 10(3), Mainstream Textbooks with Green Chemistry. In P. T. Anastas, I. J. Levy, and K. E. Parent, (Eds) Green Chemistry Education: Greening the Chemistry Lecture Curriculum. American Chemical Society, (pp ). Washington Dc: Oxford uni. Oloruntegbe, K.O., & Alake, E.M. (2010). Chemistry for today & the future: sustainability through virile problem based chemistry curriculum. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(5), Parent, (Eds) Green Chemistry Education: changing the course of chemistry. American Chemical Society,(pp.1-17). Washington Dc: Oxford uni. Poliakoff, M, & Fitzpatrick, M. (2002). Green Chemistry: Science and Politics of Change. Journal of Science Magazine, 2(297), Robottom, I. (1987). Towards enquiry-based professional development in environmental education. In I. Robottom (Ed.), Environmental Education: Practice and Possibility, Geelong: Deakin University, Roger A. Sheldon, Isabel Arends, Ulf Hanefeld, Green chemistry and Catalysis, First edition, (2007). Saunders, C. D. (2003). The emerging field of conservation psychology. Human Ecology Review, 10, PP Sevian, Hannah., and L.K. Cacciatore Teaching Lab Report SternP. C., T. Dietz, and G. A. Guagnano (1995), The New Ecological Paradigm in Social-Psychological Contet, Environment and Behavior, 27(6): Tarasova, N. Lokteva, L., & Lunin, V. (2015). Green Chemistry Education in Russia. In P. T. Zuin, V., &Mammino, L. (Eds) Worldwide Trends in Green Chemistry Education: Green Chemistry Education in Russia. American Chemical Society (pp ). Royal Society of Chemistry Tarasova, N. Lokteva, L., & Lunin, V. (2015). Green Chemistry Education in Russia. In P. T. Zuin, V., &Mammino, L. (Eds) Worldwide Trends in Green Chemistry Education: Green Chemistry Education in Russia. American Chemical Society (pp ). Royal Society of Chemistry. teaching in higher education: a review of effective practices. Chem. Wardencki, W., Curyo, J., &. Namieoenik, J. (2004). Green chemistry current & future. Polish Journal of Environmental Studies, 14(4), Witherspoon, J. et al. (1995). Control and production of toxic air emissions by publicly owned treatment works odorcontrol equipment, Water Environment Research Foundation. Writing through Inquiry: A Green Chemistry Stoichiometry Experiment 2453

215 تأحیز چ ذ رعا ای ای آه سؽی در ارتماء ه ارت یادگیزی ستاى آه ساى هحب ب سلیوبى پ رعوراى* اظتبدیبر گر عل م تربیتی داوؽگب آزاد اظالمی احذ بجى رد بجى رد ایران هحوذعلی حیذی فر داوؽج ی در دکترای مذیریت آم زؼی داوؽگب آزاد اظالمی احذ گرگبن گرگبن ایران هرین اسذیبى کبرؼىبض ارؼذ تکى ل شی آم زؼی داوؽگب آزاد اظالمی احذ ظبری اعظن قلیساد کبرؼىبظی ارؼذ گر مذیریت آم زؼی داوؽگب ازاد اظالمی احذ بجى رد بجى رد ایران چکیذ ٳ د كب ١ ث سإط ؿى بو ا ب آډ ث ډ ب ر ب بىځ ثبن آډ ن ا ز( ا اٳ ػ د جب سى ا ث سإط ؿى بو ا ب ث ډ ب ر ب ثبن اوڂچ ٮى ه اون و شه ځ ٽ ىن لجز ٽ ىن د ٵز سل چ آوبن ا ز( ا ه د ا و ج آ ډب ثب ځ ب آ ډب ځ ا اوؼبڇ ا ز( ػبډٮ سلٺ ٸ كب ١ ٽچ ثبن آډ ن آډ ڂب پ اډ ه شبن وپب ډ ثب ٽ سٮاى آو ب +0- وٶ ا ز ٽ ا ا ه ډ بن ػبډٮ آډب +1 وٶ ث ى ان وم و ث ٥ جٸ سلٺ ٺبر ځ ش اوشوبة و ٽ ا ا ه سٮاى ى ٽ ث ى ان ځ آ ډب اوشوبة ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ آډ ث آو ب آډ ىاى ا ز ثبن آډ ن ى ٽ ى ڂ ث ى ان ځ ب ى و ځ ٵش ا ز ث ا ه ځ ا ثبن آډ ن ثب ب آډ ىش $ثن ا شٶبى ا ؿى بو ا # آډ ىاى ا ز( ث ا ځ ىآ ا ٥ بر ا آ ډ ن ا شبوا آډ ڂب پ اډ ه ا شٶبى ( ى اثشا ا ى ځ د آ ډ ن ث مڄ آډ سٶبر ډ بوڂ ه ب ى ځ آ ډب ځ ا ث څلب ٧ آډب ډٮى ى وج ى( ى دب بن و ا ى ځ د آ ډ و ث ډى ىؼ ډ ان بىځ د ٵز سل چ ث مڄ آډ ډ بوڂ ه وم ار ځ آ ډب و جز ث ځ ځ ا ى ٦ ق ثبالس ث ى( ث ا سلچ ڄ ىاى ب ا آ ډ ن $t ډ شٺڄ t اث ش # ا شٶبى ( وشب غ كبٽ ا سٶبر ډٮى ى ث ه ډ بوڂ ه ب ى ځ ث ى( ثىب ث ا ه سإط ډظجز آډ ث ٽمټ ؿى بو ا ث بىځ ثبن آډ ن سإ ( ثىبث ا ه ٽب ى ؿى بو ا ب آډ ى سٺب ٽ ٶ ز ٵ آ ى آډ بىځ ث ى ثبن آډ ١ ا ز( الید اض : ؿى بو ا ب آډ ډ ب ر بىځ ثبن آډ ن( 2454

216 همذه ثن ټ م ى شب ب ث كب ڄ س ب ه ٹبو اٵ اى او مى بكت ٵپ ا ز ٽ ى ٥ ڃ ٹ ن ا ب آن ا ا ؼبى ٽ ى ث ر ٵٮچ ى اهش ب ػبډٮ ث ٹ ځ ٵش ا ز( ٹ ن ث ز پڈ و ٹ ن سل ڃ ىځ ځ و ا ز( ث ى ؾ ټ ا ٹ ن ا ب ځ ش سب ا ه ك ث ٵىب اث ش وج ى ا ز$ٹب ١ ى ٵ ى 32.,#(اډ ځ ش ا بو ب و آو ب ث ډىب ڃ ا ٦ ا ث ػ ى آ ا ز ٽ اډپبوبر اوش ب ار ٵ اځ ا ث ا د ث آ ډ ب ى ا ٥ بر ث ث ب ا و ڇ اٵ ب آډ ډجشى ث كڄ ډ ئچ ث ٥ ٺ مڄ ډ ٽى ٽ ٵٮبڅ ز د ډٲ ىبهش ا ا ؼبة ډ ٽى( ث ٵىب ؿى بو ا ٽ ا س ٽ ت ځٶشب و شب وم ى ډ ٺ ٵ چڈ پ ا وٺب ډشل ٻ ث ػ ى ډ آ ٹ ر سٮبډچ آن ؿىبن ثبال ىاٽ ٵ ز اوشوبة ؿبڅ ب م ٸ ا ث ا بىځ و ٵ ا ڈ ډ ب ى(ا ه اډ ث ول ث وبډ ا ز ٽ ٥ آن ٵ اځ ډ ش او ا ب ډشٮى ا اوشوبة ٽى ا ٥ بر ځ وبځ ن ٵ ااو ا ى اهش ب ځ ى(ا و او ىبهش ا ه ٽب ث ډى څ ػ شؼ ث ش ه ا كڄ ث ا ٽ ٴ ټ ا ٥ ب ىاو ث ك بة ډ آ ($اٵ ٢ ڄ و ب 34.,#( بو آډ, ٽ م ب-ى څٲز ث ا ٦ چ ډبى ٤ ب ٤ ى ؿ كا ڄ اوؼبڇ چ وٺڄ اوشٺبڃ سٮ ٴ ا ز( بو آډ اث ا ز ث ا ائ آډ ث ٵ اځ ٥ ج ٮشب ػ ئ ا ٵ آ ى آډ سپى څ آډ ډل ة ډ ى و سمبڇ آن(ثب ا شٶبى ا ټ سمظ ڄ ډ س ان سٮ ٴ بو آډ ا ٽم ه س ٽ ى( ؿىبو ٵ اځ ا ډ ٳ ٽىى آډ ا ٽبال ډ ٵ ثاو ڈ بو مبن چ ا ا ز ٽ ٽبال ا ا ډلڄ س څ ب س ث ى ز ډ ٳ ٽىى ډ بو( ث جب ر ى ڂ»آډ «ٽبال»ٵ اځ «ډ ٳ ٽىى» بو «چ اوشٺبڃ ائ ٽبال ث ډ ٳ ٽىى ب آډ ث ٵ اځ ا ز( ثب س ػ ث سمظ ڄ ٵ ٷ وش ؼ ډ ځ ڈ ٽ ډظ ى ث ب ا ډ ا ٽ بډڄ ا چ آډ ډٮچڈ ا ز بو آډ مبن ډٮچڈ ه ا ث ى(اځ ٵ اځ ث ى ن ټ ث وبډ آډ سچ و ى ر ى سمبڇ آډ ا ا سچ ن ى بٵز ٽى ى ا ه ر بو آډ سچ ن ا ز(ثىبث ا ه بو آډ چ ب بډچ ا ز ٽ آډ ا ٥ ٸ آن ث ٵ اځ ائ ډ ى( بو ب آډ ب ڄ ٵ پ شىٽ س ٤ آو ب ټ د بڇ آډ ډىشٺڄ ډ ى$ٵ ىاو 32.,#. بو ب آډ ى ځ ډبن ډشىب ت ثب د ٵز ب ر ځ ٵش ى چڈ ٵىب ا سٲ سل الر بى ث ه او ث ځ و ا ٽ ى كبڃ كب ١ ځ ش ډشى بډڄ ٽشبة سوش ب و ب س ٵ چڈ ب 1 - Instructional Media 2 Media 2455

217 ى اه ا ا ىش وز ا ى ث ډ ځ و( اځ ؿ ټ ا ا ه بو ب ا و و ډ ان ٹبثچ ز س اوب ثب پ ڂ ډشٶبر ا ز اډب سمبډ آو ب ا ټ ٳ ډ ش ٻ ٮى سٺب ٽم ٽ ٶ بىځ ى ډشٮچمبن ث ه و( ى اٹ بو ب ٽ ى ډل ٦ ب آډ ډ ا شٶبى ٹ ډ ځ و اځ ؿ ث و اث ډٮچڈ ډل ة ډ و اډب ٥ اك اوشوبة آو ب ثب ثب وڂ آډ ى ا شب ا ؼبى اوڂ ى ډشٮچڈ ٵ و ب ب آډ ر د ى سب ا ا ه ٥ ٸ ث ډ ان ٽ ٶ ز بىځ اٵ ى ى $ كٺبو 31.,#» پ ا ډجبكض ډ ڈ ډ ٦ ف ى سپى څ آډ ول اوشوبة بو آډ ډىب ت ا ز ډٮچمبن ثب آوىبن س ى ٵ ا ى ا ا ډ اى ى ) ى شى ٽ اٱچت اوشوبة آن ؿ ب ٽ ث ش ه اكشمبڃ ا ث ا ٽمټ ث آوبن ى اوؼبڇ ٩ ٶ بن ىاٽب ډ پڄ ث و ډ «$اك بن ډلم + 3.,#(»اوشوبة بو ب ثب اډڄ ډوشچٶ ر ډ ځ ى ا ػمچ ډب ز ډ ٹٮ ز بىځ و ثب ى بىځ ډ و ځ ب بىځ وځبن ډل ٤ بىځ ا ٤ س ٮ آډ ٵ ىڂ ٽ ى آن آډ ىاى ه ا اډڄ مچ ډوشچٴ ا ػمچ ى ش د ٹبثڄ ٹج ڃ ث ىن ٽب ى ى ب«$ځبو ث ڂ ڂ, س ػم چ آثبى / 2.,#(»اڅ ه ثب سپى څ شم ب ؿى بو ا ى سجچ ٲبر ث ٽب ځ ٵش ٹ ر سجب ٥ اوٮ ٦ بٳ آن ثب ض سب ى ه ا ش ب ا آ او ب ثب ځبو ډ ٦ ف ى ث م ه ىال ڄ ى ٽ ب ى و ا بٵز اډپبوبر ډشٮى شم ب ؿى بو ا ى اوشٺبڃ ا ٥ بر ٥ ٸ ډوشچٴ د ىاىن ث ب ډوشچٴ بىځ سمبڇ ٽب ان 8 جپ ب بىځ 7 ثب ض سب ا ه شم ب ث ټ اث ډاط و ډى آډ سج ڄ ى(»ىاډى و ڇ اٵ ب آډ ؿى بو ا ث ب ځ ش ى ا ز و ڇ اٵ ب آډ ثبو ب هب ػ ثبو ب ث وبډ و م ب ٱ ا ث وبډ ب ه ىآډ ث وبډ ب آ ذ ځ ډ ب چم آډ ډ ٺ (((ډ س اوى ډ ا شٶبى ٹ ځ و«$ مبى, 3.,#(»ثب د ٵز اٵ ن چڈ ٽبډذ س 8 وز اٵ و ڇ اٵ ا 7 ٩ سپى څ شم ب ؿى بو ا ا ٥ بر ا كبڅز ٵب ډشه ث كبڅش ب ؿ ن س ر ٵ چڈ او م ه ډؼ او«$ٽ و اى 23.,#(» بىځ ا ٥ ٸ ؿى بو ب آډ څ ر ثو س ػ اة س ا ز ا و آډ ث ثب ى ب ډشٶبس ؿ ن بىځ ٽب ى ډٶب ڈ ډ اوؼبډ«$ بن اىا ٽ ٻ ٵ ش ػى 422,#(»ؿى بو ب آډ ډ س اوىث وبډ ب ب ډبن بٵش ا سؼب ة بىځ ا ث ا اٵ اى ب ځ ب ٵ آ ڈ ث ب و ٽ ى آو ب سإٽ ا ث بى ځ ا ٥ ٸ ك ا 1 Gagne& Briggs& Wager 2456

218 ډوشچٴ ه ا «$ ب ى ټ.44,#(»ا ؿى بو ب آډ ډ س ان ث ا ثپب ځ و بر آډ ډوشچٴ ا شٶبى ٽ ى«$ 31 ١.,#( ؿى بو ا ب ى ؼ شبڃ ث وبډ ب و جشب ػ شى ٽ ث ا شٶبى ٽىى ا بو اډپبن ډ ى ى سب ډىبث آډ ث ب ا ثب ڈ اىٱبڇ ٽىش ڃ ٽى( س اوب ؿى بو ا ب ى جپ ا ٽ ىن ډىبث ا ٥ بس اډپبن ى ش آوبن بىځ و ث آو ب ز( ؿى بو ا ب سؼب ة بىځ ؿى ك ا ى اهش ب ىاو آډ ن ٹ ډ ى ى ث ا ډظبڃ ث وبډ ب آډ ؿى بو ا سؼب س ب س ث چ ډٮچڈ ثب ا شٶبى ا ډ اى ډشى ځ اٵ پ س ئ ا ٥ بر ا ا ٥ ٸ ه اون ى ن ى ن س ب طبثز ډشل ٻ ج ا ډ بن ځ ى ب ډوشچٴ ٽ ث ٶل ومب ڂ ائ ډ ى ډىشٺڄ ډ ٽىى سب ثب آو ب ى ځ و( ٳ ا ب ٵىب ؿى بو ا ائ سجبىڃ ا ٥ بر ى ډل ٤ ػ ػ اة سٮبډچ ه ىډبو ا ز ٽ ثب ا ؼبى سجب ٥ بر او بن ډب ه ث څز د بى ب ډ ى( اډ ثب ا شٶبى اCD ب ډوشچٴ ډل ٤ جپ ب ث ا ىش وز ډ س ان ا ا ى و ى ټ ث چ ٽبډذ س ا چ ڇ ىاو ب ډوشچٴ ث ډى ( ث ب ا الث اس ب ثبن آډ ب ډؼب ډوشچٴ ث ا ٽچ ٦ ف سل چ ش ب سو ث چ ډل ٤ ب ؿى بو ا ػ اة س ٽب آډ س ډ ى($ډلم ى 34.,#(ٵ ا ى بىى _ بىځ ؿى بو ا بو ا و سٮبډڄ ا ٥ ٸ ا بو ا ز ٽ ا سٮاى ى ب ؿى بډبو م ن ډشه ؿبد س ب ځ اٵ پ وٺب ډشل ٻ ا ئ ا شٶبى ډ ى(ا ىبډپبوبر ډ ا ب ىو ٽ جب سى ا 5 ن ث ىن ى ٵٮبڃ ث ىن, اٵ ا ډ ٦ بڅت ث ه +1)0- ى طبثز ث ىن ډلش ا اوشٺبڃ آ بن ډىب ت ث ىو بن ث ا ث ځ بالن ثو ثو ث ىن- ٹ مز ب ډ شٺڄ ڈ ٦ ق ىٹز ى اوا ځ وشب غ ى ز ٹز ائ ن. ىا شه آ ډ ن اڅ ٽ ٶ ز ٽم ز ډشىب ت ز ى ائ ډ ٦ بڅت ډشٶبر اوٮ ٦ بٳ د ى ډبن ثى ب آډ (ى ه كبڃ ا وٺب ٣ ١ ٮٴ ا ه ٵ ا ى ث اځ ث ر CD س ثب ا ه ا ز ٽ ى ا ه و بڇ ڇ ث ىڂبڇ ٽ ىن ا ٥ بر CD ى ډ ى( مى ه ڇ اډپبن سجبىڃ ا ٥ بر ث ر ډ شٺ ڈ ث ه ا شبى ٵ اځ و اث شڂ ث سؼ ار هب ا ػمچ ډلى ز ب ى ڂ آن ث مب ډ $اٵ ٢ ڄ و ب 34.,#(سإڅ ٴ ٽ ىن ؿى بو ا ب ا ډ س ان ڈ ا ثٮ ډٮچڈ ډ ث ٹ ىاى ڈ ا ثٮ ىاو آډ ( ډٮچڈ ث ك ت و ب ب آډ ه ى ا ٥ ف ب ٽ كٺب ٸ ډٶب ڈ هب ا آډ ډ ى ډ اى ا ډ ځ ى سب ى ه ى ا س ٽى(ى بى س ه ٦ ق سإڅ ٴ ډٮچڈ ډ ١ ى ى ٦ ق آډ ډ 1 Interactive 2 Modularity 3 Just in time 2457

219 س او آى ب ز ب ډىب ت ډ ػ ى ة ا ىب ب ٽى ثب ائ آو ب ث ىاو آډ ن ث آوبن ٽمټ ٽى سب ثب ا ه ب ز ب ث ر سٮبډچ ث ه ٽىى( سبڅ ٴ ؿى بو ا ب ډل ٦ ٱى ث ا ىاو آډ ن ٵ ا ڈ ډ ب ى سب ث ػ شؼ ا ٥ بر ډ د ىا ى $ ٵه 31.,# (ى ځ ش ٶىب ا بو ا آډ ثبن اڅڂ ب آډ ډشٮى ائ ا ز( اڅڂ ب ب اػ, 431$,# اوش و -$,42,# اڅڂ ب ډ ى آډ ثبن اوڂچ شى( ا ه اڅڂ ب ث ب ج ڈ او( ا ا ه ى ىا ٦ ف ځبو او سٶبر آو ب ى ا ٥ بس ا ز ٽ ى ث بن ډ اكڄ ث ٽب ث ى ا ز( ى بڅڈ ٵىب ا بو ا آډ ثبن و اڅڂ ب ډوشچٶ ائ ا ز( ا ه اڅڂ ب جب سى ا اڅڂ اكم 430$,# اڅڂ ٵ ىڂشه 431$,# اڅڂ بثب $-44,# ډىٺ ڃ ى څ $,#4( اڅڂ ب اكم ٵ ىڂشه ٵب ډشٲ ب ځبو ٵىب ا بو ا آډ ثبن مپى آو ب ثب پ ڂ ا ث ٽ ى او( سى ب وٺ ٦ اٵش اٷ آو ب سٶبر ى وٺ ا ز ٽ ث ا ا بو ډ ٹبئڄ ان ب اػ ى و ى ىبهش ى ځ ش آډ ثبن او ډ ٦ بڅٮبر بى ى ډ بئڄ و مچ آډ ثبن ىو اڅڂ ٽ ث ا آډ ثبن د ى بى ٽ ى او ىا ٦ ق پ ى ٥ اك اػ ا ا ز ب اػ ا ه ا ډ ى پڄ ځ ټ» چم آډ ثبن«ډ ىاو( بثب اڅڂ ٵىب ا بو ا آډ ثبن ه ى ا ث ا ب ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر ى ځ ش ى ب ثبن ىب ا بو ا ثبو ىب ٽب ى ائ ٽ ى ا ز( ثبن ىب ا بو ا كب ڄ ډ ٦ بڅٮبر سلٺ ٺبر ى ډ بئڄ و مچ ٽب ى ى ى ش ثبن ىب ا بو ډ ثب ( ثبن ىب ٽب ى ٽب ى ٽب ى ا ڃ بٵش ب و ثبن ىب ډل ٠ و ز( ثچپ آن بډڄ ځ ش سلٺ ٺبس ى ڂ ا ز ا ڃ ٹ ا هب ه ى ا ىا( ث و ډ ٽ بثب ث ا اڅڂ ه ى ى ٦ ق ٹبئڄ ا ز( ٦ ق ٵ ٹبو ٽ بډڄ ثلض ىاو و ا ز ا پب ب چم ا ى ث ډ ځ ى( ٦ ق سلشبو ډ ١ مچ ا ز ٽ ث آ ى ٦ ق ٹجچ ا ز ډ ب ڄ و ٦ ق ٵ ٹبو ى آن ث اػ ا ى ډ آ ((ډلم 32.,#( ث وبډ آډ ثبن هب ػ ا ان ى ى ا ىمب ى بڃ 14., سٲ ا ب ٽ ى(ث ىوجبڃ آن ث وبډ آډ ى ىث شبن و ډ ث سؼ و ٹ ځ ٵز ا بڃ سل چ + 14(,.2.,سإڅ ٴ ٽشبة ب ثبن اوڂچ ى ىث شبن و ا بڃ اڃ ث ډ آٱب ځ ى ( ثب ػ ى ا ه ٽ ى ٥ ؿى بڃ اه آډ ثبن ډ و ث وبډ ان ى آډ د ث ى ا ز وشب غ د ب بٽ ا آن ا ز ٽ د ا ٥ ى ب ا ىمب ىث شبن د ىاو ڂبډ ٵب ٯ اڅشل ن ىث شبن ب ډب ٹبى ث ث ٹ سجب ٣ ډٶ ثب ا شٶبى ا ثبن اوڂچ و شى($ث ډ د څ بٹز ى ٴ 32.,#( ډ آطب د ڂ ان ا او ٽ ث ث ١ ٮ ز ى آډ ثبن اوڂچ 1 Richards & Rodgers 2 Anthony 2451

220 ى ا ان د ىاهش او و بن ډ ى ٽ ډ پ ر ډ ب ئڄ آډ ثبن ى دىغ ك ىاو آډ ن ىث ان ډ ډ ٦ بڅت ډلش ا آډ ث وبډ آډ ٹبثڄ ث ا ز( ڇ ى ش ىاو آډ ن ث ډىبث آډ ث اوڂ ث ىن ىاو آډ ن ڇ ٽمټ م ا اڅ ه ىاو آډ ن ى آډ ثبن ا شٶبى ث ا ك ا ثبن ٵب ڇ ى ش ىث ان ث ډىبث ا ٥ بس ػ ز ث ٽ ىن ىاو ه ى ڇ سم ٽ ث ډ ب ر ب ٶب ڇ ا شٶبى ا ډ ٦ بڅت ٽمټ آډ ڇ ا شٶبى ا ب ڄ ٽمټ آډ ڇ ١ ب ز ٲچ ىث ان$ډ اى 32.,#. وبٽبٵ ث ىن ب ڄ ٽشبة ب ٽمټ آډ د ػمٮ ز ث ىن ٽ ب كؼڈ بى ډ ٦ بڅت ائ ى ٽشبة ب ډلش ا آډ وب ډىب ت س ١ لبر وب ٽبٵ ٽشبة ب ثبن ى ډٺ څ څٲز وب مب ىڂ ډ ٦ بڅت ٽشت ى ثب ى ىاو آډ ن ڇ ػ ى ډ ٦ بڅت ځ ڇ ٽىى ڇ او ؼبڇ ث ه ډ ٦ بڅت ا اٳ آډ ڇ ا بڅز ډ ٦ بڅت ڇ ى و ځ ٵشه ډ ب ر ى ن لجز ٽ ىن ى ٽشت ى ڇ س ػ ػ ث ډ ب ر ه اون ڇ س ػ ٽبٵ ث پ ى سجب ٥ ڇ مب ىڂ س سچٶ ٨ ثب و ب ډڃ ب چم آډ ثبن وب مب ىڂ ى ډ ان وش ډش ن ه اون ى دب ب ډوشچٴ ى وب مب ىڂ ى كؼڈ څٲز ب ائ ى دب ب ډوشچٴ ى $ىىډبن 30.,#. ى ىڂبڇ آډ ثبن اوڂچ ث ٽب وج ىن ثبن اوڂچ ى وځ ډ ڇ اهش ب ب بر ٽبٵ ث آډ ثبن اوڂچ ى ٵ ڄ آډ ب وب ډىب ت آډ ډٮچمبن ثبن اوڂچ. ث بٵش ب د ڂ ان ډا ا ه ډ ٦ چت ا ز ٽ د ا ځ ز ى ى ا ثب ث ى ى ب آډ ثبن اوڂچ ى ا ان ځ ش م ػبوج ٵىب ا ٥ بر د ٵز ٽ ى ډ ى ب ډشٮى چم و ب ػ ث ا ف ا ه ى ب اك ب ډ ى$ 3. ٥.,#( د ٽ چ مبو $+4.,# ثب ى ان»سإط آډ ث ٽمټ ٽبډذ س ث بىځ ى ثبن اوڂچ ا ى ځب ىث ان ثبن اوڂچ ىث شبن شبن آډڄ«اوؼبڇ ىاى ا ز(ث ا ه وش ؼ ى ز بٵش ا ز ٽ ىث ان ثبن ى ډش ٦ آډ ث ٽمټ ٽبډذ س ا ى بىځ ثبن اوڂچ ىاو آډ ن ډاط ډ ىاوى( د ٽ اثب 34$.,# ثب ى ان»سإط ا شٶبى ا بىځ ب ث ث ج ى ډ ب ر ب ى ٻ ثبن اوڂچ ىاو آډ ن ى ډش ٦ ا ى ځب ىث ان شبن ب «اوؼبڇ ىاى ا ز( ٽ ا ه د ا و ٳ ٽب ى ا و س ٶ ا و د مب ث ى ا ز ث ا ه وشب غ ى ز بٵش ا ز ٽ -2" ىث ان ى ډش ٦ ا شٶبى ا بىځ ب ا ى ث ج ى ډ ب ر ب ؿ ب ځبو ى ثبن اوڂچ ډاط ډ ىاوى( مى ه ا و ىث ان بىځ ب ا ډ بن ډ ب ر ب ؿ ب ځبو ى ثبن اوڂچ ث ش ا م ث ث ج ى ډ ب ر ځ ىاىن ٽمش ث ډ ب ر لجز ٽ ىن سإط ډ ځ ا( جب مپب ان 33$.,# ث ا ه وشب غ ى ز بٵش او ٽ وٺ اډڄ 2451

221 ٵ ىڂ _اػشمب ٵ ى آډ ث ا ٦ ق ډش ٤ ا ز اډڄ و بڇ آا ا ځبن ثبن ٵب ى ش ثبن ٵب سإط ؿىاو ى ډ پ ر بىى ) بىځ ى ثبن اوڂچ ى ډش ٦ وا ش ا ز( مى ه ث ا ب بٵش ب سٶبر ډٮىبى ث ه و ار ىث ان ى ه ډ پ ر بىى بىځ ثبن اوڂچ ث ك ت ډ ٻ سل چ بثٺ هډز ػ ى وا اډب ا ه سٶبر ث ك ت ػى ز ى ه اډڄ ٵ ى ډٮىبى ث ى( د ٽ ث ډ د څ بٹز ى ٴ 32$.,# ثب ى ان»ث ډ ان ٽب آډ ٵ ا ى بىى _ بىځ بث ث وبډ ى ثبن اوڂچ ډٺ ٦ ډش ٦ اوؼبڇ ىاى او( ث ا ه وشب غ ى ز بٵش او ٽ ډ ان ٽب آډ ٵ ا ى ب بىى _ بىځ بث مچپ ى ٵ اځ ان ث ٥ ډٮىبى ٽمش ا ٦ ق ډش ٤ ث ى( ث جب ر ى ڂ ا و ىث ان و ٵ ا ى ب بىى ) بىځ و بث ث وبډ ى ثبن اوڂچ ؾ ٽاڇ ٽب آډ ال ڇ ا وا شى( د ٽ ؿىڀ ى بڃ$+,+-# ثب ى ان»ث ٽب ى ى شڂب ب ب $ى شڂب ى ؼ شبڃ و #,ى آډ ى ٻ ډ ٦ چت ى ثبن اوڂچ «ٽ وڂ ٵ اځ ان ى ډ بىځ ثبن ث ٽمټ ى شڂب ب ب ډ ث ٹ ځ ٵز( وشب غ وڂ ډظجش ا و بن ىاى ٽز ٽىىځبن بىځ ب ا ا و و آ اوڂ ٹ ا شٶبى ى آ ى ډ سٺ ٹ ىاىو د ى بىاس و ى ډ ٽب ى ب ث ش بىځ ثبن ث ٽمټ ى شڂب ب ب ائ ( د ٽ س - ى بڃ$ 2 ++-#ثب ى ان» اډڄ ډاط ى بىځ ثبن اوڂچ «اوؼبڇ ىاى( ث وبډ ى آډ ډىب ت ى ځ ٽ ىن ىاو آډ ن ى ٵ ا ى آډ بىځ ا ؼبى ډل ٤ ډىب ت بىځ ڈ ٽ ىن ىث ان ډ ان اڅ ه ى س م ڈ ځ ب ډ ٽب ا ىاو ىث ان ا ا ډ مش ه اډڄ ن ث ا اٳ سٮ ه ثبن اوڂچ ث م ى( مى ه ا ؼبى ٵ ز ث ا بىځ ډ ب ر ب ى ش ث ث وبډ ب ى آډ ا ا اډچ ىاو ز ٽ ى آډ بىځ ثبن اوڂچ ډاط و( د ٽ س ٤ و ٽب ىځبن اث ا ڈ.ى بڃ 2$ ++-# ثب ى ان» بىځ ب آ ډب ى ډ ٽب ى د بڇ ٽ سب ػ ز ٽمټ ث بىځ څٲبر ػ ثبن اوڂچ «اوؼبڇ ث ث ٽب ى ٵىب ب ث ڈ ى آډ ثب س ػ ث س اوب بىځ څٲبر سو ػ ثبن اوڂچ ثب ا شٶبى ا د بډټ د ىاهشى( وشب غ و بن ډ ى ٽ ىاو ؼ بن څٲبر ػ ا ثب ا ش بٷ ث ٽمټ سچٶه ب م ا ه ى بى ځ ٵشى( آو ب ث ا ه ٺ او ٽ ا شٶبى ا شڈ»اث بىځ ب «ث ى ان اث آډ ى ډ ٵٺ ز ىاو ؼ بن ډاط ا ز( څ اا ه د ث ث شإط ؿى بو ا ب آډ 1 Personal Digital Assistance 2 Ortiz 3 Cavus& Ibrahim 2451

222 ر ػ ى سٺبء ډ ب ر بىځ $ځ ىاىن لجز ٽ ىن ه اون و شه بىځ د ٵز سل چ # ثبن آډ ن آډ ڂب پ اډ ه شبن وپب د ىاهش ا ز( ا ه سلٺ ٸ ا و ج آ ډب ثب ځ ب ب آ ډب بوؼبڇ ا ز( ػبډٮ سلٺ ٸ كب ١ ٽچ ثبن آډ ن آډ ڂب پ اډ ه شبن وپب ث سٮاى +0- ثبن آډ ى بڃ سل چ, 4+(4., ډ ثب ( ٽ ا ډ بن ػبډٮ آډب ث ٥ جٸ سلٺ ٺبر ځ ش +1 وٶ ث ى ان وم و اوشوبة ى ؿ ب ٽ ځ ثى و ى ٽ ث ى ان ځ آ ډب اوشوبة ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ آډ ث آو ب آډ ىاى ا ز ثبن آډ ن ى ٽ ى ڂ ث ى ان ځ ب ى و ځ ٵش ا ز ث ا ه ځ ا ثبن آډ ن ثب ب آډ ىش $ثن ا شٶبى ا ؿى بو ا # آډ ىاى ا ز( ى ا ه سلٺ ٸ ث ا ځ ىآ ا ٥ بر ا االر ا شبوا آډ ڂب پ اډ ه ا شٶبى ا ز االر PE2 بډڄ +. اڃ ث ر ؿ ب ځ ى ا ػب هبڅ ػ ىو ث ى ا ز( االر PE5 بډڄ +. اڃ ث ر ؿ ب ځ ى ا ػب هبڅ ٽبډڄ ٽ ىو ل ق ٱچ ٤ ث ى ا ز ٽ ى اثشا س ڇ ا م ثبن آډ ن د آ ډ و ځ ٵش د ا ٥ ډر ټ س ڇ سل چ ٽ آډ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ آډ ىش ث دب بن د آ ډ و ث ا آځب ا ډ ان بىځ د ٵز سل چ ثبن آډ ن ث ځ ا ز( ىاى ب ػم آ ثب و ڇ اٵ spssثب ا شٶبى ا به ب آډب س ٶ ٮى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب س ٴ ثٮ ا آن االر د آ ډ ن د آ ډ ن ث ډى سلچ ڄ سٮم ڈ د وم ىن بٵش ب ا به ب آډب ا شىجبT$ ٥ ډ شٺڄ Tاث ش # ا شٶبى ا ز(( یافت ا (, ا ز آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ى ٦ ق ػڃ مب, آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ى ٦ ق PE2 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى PE2 ډاط P) ډٺ #Sig $,-*.- 2,*/2 آ ډب 33*01,1 1*-2 (/*4,2-4 *+++ +,0 2461

223 ػڃ مب, وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ا ى ٦ ق PE2 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث 2/*,2 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث 01*33 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 4,2$*/ 6 ڇt # ثب ى ػ آى 4-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز( -)آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ى ٦ ق ا ز ػڃ مب - آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ى ٦ ق PE5 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى PE5 P) ډٺ #Sig $,/*+3 23*-4 آ ډب,0 4.*2. 2*/3 (.* *++, +,/ ډاط ػڃ مب - وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ا ى ٦ ق PE5 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث 4-*23 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث.2*.4 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 2-0$*. 6 ڇt # ثب ى ػ آى 2-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ځ ىاىن ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز(.) آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز 2462

224 ػڃ مب. آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ى ٦ ق PE2 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,-*-0 2.*,. آ ډب 31*-0,1 3*.3 (.* *+++ +,0 ػڃ مب. وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ا ى ٦ ق PE2 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث.,*.2 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث 0-*31 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج $.+0*. 6 ڇt # ثب ى ػ آى 4-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز( /)آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز ػڃ مب / آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ى ٦ ق PE5 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,0*., 23*4. آ ډب,0 4,*3+ 3*+, (-*310-2 *++3 +,/ ػڃ مب / وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ا ى ٦ ق PE5 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث.4*23 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث 2463

225 +3*+3 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 310$*- 6 ڇt # ثب ى ػ آى dƒ6-2 ا ډٺ ػڃ س t ثل او 41$*,6 ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر لجز ٽ ىن ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز( 0) آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ه اون ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز ػڃ مب 0 آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر ه اون ى ٦ ق PE2 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,+*31 22*/+ آ ډب,1 33*1. 2*42 (.*-41-4 *++. +,0 ػڃ مب 0 وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ه اون ا ى ٦ ق PE2 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث +/*22 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث.1*33 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 41$-*. 6 ڇt # ثب ى ػ آى 4-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ه اون ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز( 1 )آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ه اون ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز 2464

226 ػڃ مب 1 آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر ه اون ى ٦ ق PE5 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,2*./ 3,*4. آ ډب,0 4.*4. 1*-3 (-*0,/ -2 *+,3 +,/ ػڃ مب 1 وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ه اون ا ى ٦ ق PE5 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث 2/*,2 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث.4*,3 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج $ 6+*131 ڇt # ثب ى ػ آى dƒ6-2 ا ډٺ ػڃ س t ثل او 41$*,6 ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر ه اون ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز( 2) آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر و شه ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز ػڃ مب 2 آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر و شه ى ٦ ق PE2 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,+*.3 23*.. آ ډب,1 4+ 2*+. (.*131-4 *++, +,0 ػڃ مب 2 وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر و شه ا ى ٦ ق PE2 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث..*23 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث

227 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 131$*. 6 ڇt # ثب ى ػ آى 4-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر و شه ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز( 3) آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر و شه ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز ػڃ مب 3 آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر و شه ى ٦ ق PE5 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,1*1/ 3.*.1 آ ډب 4/*4. 0 0*10 (-*0/0-2 *+,2 +,/ ػڃ مب 3 وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر و شه ا ى ٦ ق PE5 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث 1.*.3 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث.4*/4 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 0/0$*- 6 ڇt # ثب ى ػ آى 2-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر و شه ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز( 4) آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر بىځ ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز 2466

228 ػڃ مب 4 آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر بىځ ى ٦ ق PE2 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $ 2*1, 24*0. آ ډب 33*01,1 1*-2 (.*1,1-4 *++, +,0 ػڃ مب 4 وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر بىځ ا ى ٦ ق PE2 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث.0*24 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث 01*33 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 1,1$*. 6 ڇt # ثب ى ػ آى 4-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر بىځ ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز( +,) آ ب ثپب ځ ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر بىځ ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز ػڃ مب +, آ ډ ن t ډ شٺڄ ث ا ث سبط و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى سٺبء ډ ب ر بىځ ى ٦ ق PE5 ځ ب ب سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $ 4*11 3/*4. آ ډب 4/*/2,0 0*0. (.* *++. +,/ ػڃ مب +, وشب غ آ ډ ن t ډ شٺڄ ا ث ا ث سبط ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر بىځ ا ى ٦ ق PE5 و بن ډ ى ډ بوڂ ه وم ځ ب ٽ ثب ىش آډ ى او ث اث.4*/3 ډ بوڂ ه وم ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ث اث 2467

229 +/*32 ډ ثب ( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج $/+2*+ 6 ڇt # ثب ى ػ آى 2-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار ځ ب ځ آ ډب ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ى ډٺب ثب ىش آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء ډ ب ر بىځ ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز(,,) آ ب ا شٶبى ا ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء د ٵز سل چ ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز ػڃ مب,, آ ډ ن t اث ش ث ا ث سبط ؿى بو ب آډ ث د ٵز سل چ ٵ اځ ان ى ٦ ق PE2 ځ آ ډب د آ ډ ن سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,+*-1 1/*,1 د آ ډ ن., 3/*,4 3*-. (3*312.+ *+++ +., ث ا ب بٵش ب ػڃ مب,, وشب غ آ ډ ن t اث ش و بن ډ ى ٽ سٶبر ډٮىب ى ث ه ډ بوڂ ه وم د آ ډ ن 1$,*/#1 ٽ ٹجڄ ا آډ ث ىش آډ ثب ؿى بو ا ب ٽ ت ډ بوڂ ه وم د آ ډ ن 4$,*/#3 ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ى ٦ ق 0+*+ α 6 ػ ى ىا( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج 312$*3 6 ڇt # ثب ى ػ آى +. 6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار د آ ډ ن د آ ډ ن ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ث د ٵز سل چ ٵ اځ ان ى ٦ ق PE2 ډاط ا ز( -,) آ ب ا شٶبى ا ؿى بو ا ب آډ ثبن اوڂچ ى سٺبء د ٵز سل چ ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز 2461

230 ځ آ ډب د آ ډ ن سٮاى ډ بوڂ ه اول اٳ ډٮ ب T ډلب ج ى ػ آى P) ډٺ #Sig $,-*0. ػڃ مب -, آ ډ ن t اث ش ث ا ث سبط ؿى بو ب آډ ث د ٵز سل چ ٵ اځ ان ى ٦ ق PE5 10*0- د آ ډ ن -4 34*31 4*+1 (3*-/- -3 * ث ا ب بٵش ب ػڃ مب -, وشب غ آ ډ ن t اث ش و بن ډ ى ٽ سٶبر ډٮىب ى ث ه ډ بوڂ ه وم د آ ډ ن $-0*#10 ٽ ٹجڄ ا آډ ث ىش آډ ثب ؿى بو ا ب ٽ ت ډ بوڂ ه وم د آ ډ ن 31$*#34 ځ آ ډب ٽ ثب ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا آډ ى او ى ٦ ق 0+*+ α 6 ػ ى ىا( ا آوؼب ٽ ٹ ډ ٦ چٸ t ډلب ج $-/-*3 6 ڇt # ثب ى ػ آى 3-6 dƒ ا ډٺ ػڃ س t ثل او 6,*41$ ةt # ث ځش ډ ثب ثىبث ا ه ا و آډب ثب ا ٥ م ىبن 40 ى ډ س ان اى ب ٽ ى ٽ سٶبر ډٮى ى ث ه وم ار د آ ډ ن د آ ډ ن ػ ى ىا څ ا ؿى ه ا شىجب ٣ ډ ى ٽ آډ ث ا شٶبى ا و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ث د ٵز سل چ ٵ اځ ان ى ٦ ق PE5 ډاط ا ز( وش ؼ ځ ثلض پ ا ډ ١ بس ٽ ث پڄ ا ب ا شٶبى ا ؿى بو ا ب آډ ا ٥ چت ډ ٽى ډ ئچ آډ بىځ ثبن اوڂچ ا ز( ٽب ى ؿى بو ا ب جت ا ؼبى اوڂ ى ثبن آډ ن ډ ى ا ػمچ بو ب ى ( ى ثب ا ؼبى ډل ٤ آډ اٹٮ س ٵ ا ى بىځ ا س ڄ ډ ٽىى ا ه بو ب ثب ا بڅز ثو ن ث ډ ١ ى اث ٦ ډ بن ٽ ى ډ ٹٮ ز ب وځ اػشمب ډ ا ث ا ثبن آډ ن ډچم س ډ ب ى( ثب ا شٶبى ا ؿى بو ا ب ډ ډىبث ا ٥ بس ډوشچٴ ا ى اهش ب ثبن آډ ن ٹ ډ ى ث ه س س ت ا اث شڂ آو ب ث څ ؼ ثبو ډٮچڈ ٽب ش سؼب ة بىځ آو ب ٱى س ډ ى( وشب غ د ب ډوشچٴ كبٽ ا آن ا ز ٽ ؿى بو ا ب ثب سل ټ ك ا ډوشچٴ ثبن آډ ن ى ٻ ډ ٦ چت ا ث ا آوبن آ بن س ډ پى( ډ ١ د كب ١ ث اط ثو ؿى بو ب ب أډ ى سٺبء ډ ب ر ب بىځ ثبن آډ ن شبن وپب ى بڃ +4., ډ ثب ( ى ټ ػم ثى ٽچ و ب وش ؼ ا ه سلٺ ٸ ا ثب وشب غ سلٺ ٸ ډ چ مبو $+4.,# اثب 34$.,# جب اكم څ ٦ ٶ $ 34.,# ث ډ د څ بٹز ى ٴ 32$.,# س 2$++-# ؿىڀ $+,+-# و ٽب ىځبن اث ا ڈ 2$++-# پ بن ىاو ز(و ڇ اٵ ب ؿى بو ا ػ ث ا ىپ جت ػ ة 2461

231 ه اتغ ثبن آډ ن ث ٵ ا ى بىځ ډ و ډل ٻ ب سٺ ز ٽىى ا ث و آډ بىځ س ٸ ډ ٽىى سب ٽ ٶ ز آډ ث ج ى بث وم ار ىاو آډ ن ث ش ى( ثىبث ا ه ثب س ػ ث بٵش ب د ډ و ٽ و ڇ اٵ ب ٽمټ آډ ثبن اوڂچ ى د ٵز سل چ ثبن آډ ن سإط ه ث ىا ش ا ز ث ا شٶبى ا آو ب ى ٵ آ ى ثبن آډ سبٽ ډ ى( اك بن ډلم ىاى ډلم ډى وب و ز $+3.,# ٥ اك س څ ث وبډ ب ئ سچ و ٵ چڈ ب آډ س ان 5 آ ( ث ډ د چ څ بٹز ى ډلمػ اى ٴ ډ ٦ ٶ 32$.,#(»ث ډ ان ٽب آډ ٵ ا ى ب بى ځ ( بىى بث ث وبډ ى ثبن اوڂچ ډٺ ٦ ډش ٦ ا «او ب و ه س ث ش ى / مب )2.(40 / كٺبو وبى 31$.,#( ثبن ىب اىث بر ٵ ىڀ آډ ثبن ى ث ش ډؼب س ان 5 اوش ب ار اډ ٽج ( ٵه ىب 31$.,#( ٽب ى ٵىب ب ػ ى آډ س ان 5 ب ډبن ډ ٦ بڅٮ س ه ٽشت چ ڇ او بو ىاو ڂب ب اوش ب ار مز( ١ جب 31$.,#( ډجبكض و ه ى ٵىب آډ ( ا ا 5 اوش ب ار ىاو ڂب ؿم ان ا ا ( چ مبو ډ ه$+ 4.,#(سإط آډ ث ٽمټ ٽبډذ س ث بىځ ى ثبن اوڂچ (دب بن وبډ ٽب ىب ىاو ڂب آى ا ډ اك ب ( ٥ ث اڇ$. 3.,#(»و ثبو ؿبډ پ «ډب ىبډ د مب 2, ٶل 4. اڅ 2 -( جب ډ اكم ٱ ڇ ١ ب څ ٦ ٶ اكم ١ ب 33$.,#( ىاو د ى چ ڇ س ث ش ث وبډ ى ىاو ڂب آى ا ډ اك ه ا ڂبن $ا ٶ بن# مب -- سبث شبن 01,),/,( 33 مبى ډلم$, 3.,#( ا ڃ و ڇ اٵ ب ؿى بو ا س ان 5 ډ ى جبځ ان( ٵ ىاو ب ڈ 32$.,#( ډجبو و سپى څ آډ س ان 5 ب ډبن ډ ٦ بڅٮ س ه ٽشت چ ڇ او بو ىاو ڂب ب$ مز#( ٹب ١ ى ٵ ى ١ باڅ ه 32$.,#( ٵىب ا ٥ بر سجب ٥ بر ډجبو شڈ ب ا ٥ بس $ػچ اڃ# س ان 5 ؿبح اوش ب ار ىاو ڂب اډبڇ ك ه$ #( ٽ و اى ك ه $+3.,#( شڈ ب ؿى بو ا ډ ٵ ىڂ ى جب ځ ان( 2461

232 ځبو آ (اڇ ث ڂ څ چ ػ ڂ اڅش ىثچ $/2.,#( ا ڃ ٥ اك آډ س ػم ه ؼ چ آثبى ( اوش ب ار ىاو ڂب د بڇ و ( ډلم چ ډلم 32$.,#( سإط ٵىب سجب ٥ بر ا ٥ بر ى آډ بىځ ثبن د ثبن ب هب ػ مب /0 ),,0(,.4 ډلم ى ډ 34$.,#( شڈ ب ا ٥ بس ى ډ ز( وب ډ اوش ب ار ىاو ڂب س ان( ډ اى ٵ ش 32$.,#(»ث ډ پ ر آډ * بىځ ثبن اوڂچ ى ا شبن س ان«دب بن وبډ ٽب ىب ىاو ڂب ا ( Cavus, N. Ibrahim,D.(2007); M-Learning: an experiment in using SMS to support learning new English language word.biritish Journal of English technology.vo4.no Chang, C.C ;(2010):''More than just audio guide listening comprehension training of foreign language ''.Nitional Taiwan Normal university. Ortiz, Alba. A. (2OO7).English language learning with special needs Effective instructional strategies.journal of learning disabilities

233 ر یکزد ه ری ت ئ اعتفاد اس ؽی ای ارسیاتی ای ظزی در هزاکش هؾر خا اد یس ذ ل یس ذ د م یس ذ س م معع د رضبزاد کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب محقك اردبیلی ظیذ محمذ بصیر امیر کبرؼىبظی ارؼذ داوؽگب محقك اردبیلی ز را لطیفی کبرؼىبظی داوؽگب محقك اردبیلی چکیذ و مبن ب ث ئه پ ى ثب هبو اى ى ډبو و بڇ ب هبو اىځ ب ٥ ٶ سجب ٣ و بڇ ټ كپڈ ى ا هبو اى ډ ىاو( ث ئه ډٮشٺ ا ز ٽ ى ٥ ڃ وځ ا ٦١ اة ډ ډى ػ ى ىا ٽ ث ه اٵ اى ث ىڅ ڄ اوشٺبڃ ث ش ا ه ا ٦١ اة ث آن ب س ٤ اڅ ه ث ا ب ا ٢ ب هبو اى سلز سبط ا ه ا ٦١ اة ٹ ډ ځ و( ى و ٽ ىا ػ ى ډٶب م ث ئه هبو اى ى ډبوڂ ا 5 جب سى ډٶب ڈ ا ه ډ ث ى( د ا ى ډبن آن ب ا ا شٶبى ثب ډشمب ب اوشٺبڃ ٵ آ ى ب ٥ ٶ شڈ ؿىو چ ٵ اٵپى ٵ آ ى هبو اى ٵ وان ػب ڂب ډظچض ب اد ځ ى اػشمب ( ى ا ه ډٺبڅ ى ثو ډجبو و ز ډٶ ڇ ث ڈ د ش ى و ث ئه ب بث ډ بكج هبو اى و ڄوڂب ث ى ان ب بث ى آډ ا ز ٽ ډ س او ډ ب ان ا ى اډ او ډبو هبو اى ب ٽى( سلٺ ٸ ث ر ٽشبثوبو ا ث ى ى س آن ا ډىبث ث ا شٶبى ا ز( ا ځبن ٽچ 5 و ث ئه سمب بٵشڂ ب بث ( 2472

234 همذه, ډ ث ئه ډج - و و بډ ب هبو اى ا ز هبو اى ا ټ اك ب ٥ ٶ جپ ا ا اث ٤ ى ڈسى ډ دىا ٽ ٹش ډ س ان آن ا ث ش ى ٻ ٽ ى ٽ ا ؿ ب ؿ ث ؿى و چ ب سب و آن ا سلچ ڄ ٽ ى ثب ڈ(ډ بش ب و ا ث اٹاډبر ى ډبو س اڇ ثب آو ب ث ډى څ دچ ا ز ث ه پ ى ب اوذ ٽ ث سل ڃ ه شه ډجبكض ث ه و چ ا م ز ځ ش سبٽ ډ و پ ى ب ډجشى ث و شم ب ٽ س ػ ه ى ا ث سپ ه ٽى و اك هبو اى سٮبډچ ب آن ى كبڃ كب ١ ډلى ډ - ب و($ځچوج ٿ ځچوج ٿ س ػم ك ه ب وٺ جى ػمى. 4.,#( هبو اى ى د مشب بن اٽرظ ث ه ٳ اوپب و ٽ ىو ٮ اثشا ى ډبو ٽ ثب ث ا س ٦ بثٸ ا ٽ ټ وځ هبو اىځ ث ٤ ى ى ث ئه ا مبن اثشا ٽب ى بٵز ٽ ث ب ا ډٶب ڈ ډىجٮض ا اوپب ث ٹ هبو اى ثبن ث بىځ ث ا آو ب س ان وم ٽ شى ٵ ى ىاىن ډ ٦ بثٺز ث ا ٽ ػب ث ا ث ځ ىاو( ډل ٽ و ٽ ث ى ډٮشٺ هبو اى سٮبډچ اڅڂ ب ثب ب وب ب اوڂ و ډٶب م ا ث ب ثىب وځ و ج ب ٵ ا ا ډىجٮض ث ٵشب ب ث هبو اى ا ٢ ب ډ بن م ډبن ٹ ب ٽ هبو اىځ ى ا ڈ ى ه كبڃ ثب ڈ ث ىن. ا ز($ا چ +44,# ث ب ا هبو اى ى ډبو ب ا ٽ اډ اوؼبڇ ډ ى ډ س ان ث او ا ربهشب ا رش اس ټ ٵشب كڄ - ډ ئچ ا زى ډبو اوذ ب سٮم ڈ بٵش د بډ ن ب س ٽ ت اىٱبڇ ث هر رب ث ش آو ب ٥ جٺى ٽ ى( ث ا ز ٽ اځ ؾ ټ ا ا ه ى ډبو ب ډاط ٽب آډ اٹر و ر ثب ډب ا ؾ ډڃ د ى بى ى ڂ اػ ث هبو اى ى ډبو آځب و ڈ(ث ا +++- ث وبډ آډ ٵٮبڃ هبو اى ى ډبو ى آډ پب ب ٽ ب ىو ب ث ٽب ډ ى( ش هربو اى ى ډربو ث ٥ ځ ش ى بډڄ سو ث ز ثب ډ ى ب ا ر ڃ ٹر او ه ډوشچرٴ سؼرب ة ډشٶربر ډ ثب (ډؼچ بر ػ ٽ ث ى ډبن هبو اى ډشم ٽ و ټ دب ر ا رب ډى ٦ ٺر ا 1 Murry bowen 2 Family systems theory 3 wylie 2473

235 آن ا و ربن ىاى او مى ه ش ب ځ ش ى ب ا آن ا ثب سبة ىاى او.$ٽ ش ه بن مپب ان س ػم ث اډ مپب ان,4.,#( ا څلب ٧ سب و ډ ٦ بڅٮ هبو اى ا ىاع ى ډٺب ثب ب ب چ ڇ ٵشب ث ب ػ س ا ز هب شڂب آن ث سب ډ د او $ MRI #ى آډ پب ى ى, + 40,س ٤ ثبس ن ػپ ن بڅ ى ڂ ان ث ډ ځ ىى(ٹش ا ڃ ډ ١ پڄ ځ هبو اى ى ډبو ډ ب هبو اى ػ ا ز ٥ ج ٮشب ىؼ بث هبو اى ډشٲ ب ډ ث آن ډظڄ سجب ٣ د و ث ه ا ٢ بء هبو اى ڈ ٽبډ و ه ا ث ى ا ا ه ػ ز ىؼ هبو اى ا ىاع ا او ىب بن ډ ب ان ډ ٱٶچز ٹ ځ ٵش ا ز(اځ ؿ ډ ى هبو اى ى ډبو ا ث ب ػ بر ىا ا ب ه ٷ ٱى ا ز اډب ػىج ػ ډ ب هبو اى هبو اى ى ډبو ډ بث ػ ٹ وڂ ٹش ا ز($ٹم مپب ان / 4.,# ثىبث ا ه ى ٽ ىن ب ىؼ ى ك ډ ب هبو اى ث ػ ش ٽ ىن ب بث و ب ډوشچٴ ډ س او ډشو بو ٽ ى ا ه ك ٵٮبڅ ز ىو ا ب ٽ ى ٵ ٢ ب ث ا ا ؼبى ه ٹ ش ب و آ ب ثب ٽى( پ ى ډ ث ئه ا ٽ و و بڇ ب هبو اىځ وبډ ډ ى ډجشى ث ى ځب و بڇ ب ٥ ج ٮ ا ز ٽ آىډ ا ډل ڃ ٵ ا ى سپبډچ ډ ىاو ى ه كبڃ اػ ځ ب ا ز ٽ ى سمبډ ٵ ا ى ب ٥ ج ٮ ػ ى ىا( ا ى ټ ى ډبوڂ ث ئى ډ بكج ب بث هبو اى ډجشى ث ى ز ث ٥ ٵ ا ز ٮ ډ - ى ٽ ى ډبوڂ ث ن ځ ى ثمبو څ ا ى جپ ب ٥ ٶ هبو اى ډظچض ب و ى( و ڄ وڂب ب اث ډٶ ث ا س ٴ و بڇ سجب ٥ هبو اى ى ٥ كاٹڄ و ڄ شى ا ٥ بر بى ى ٽمش ه ډبن ا و بن ډ - ى ى( ث ئى ب ث ا ى ډبن ث ا آ اڇ ٽبډ ډظچض ىا ثب ػ ه ث ٽب ډ د ىا و ډ ٽ ى اډش اع ډ بن آو ب ا ث ٥ ٳ ب و ٳ آو ب ٽب ا ٦١ اة ٵ و بو ب ى و ب ز ث كاٽظ بون سٶپ ټ و ٢ ى هبو اى ش ا هبو اى ډجا ډ ثب ( ٳ ٽچ ډب ى ا ه ډٺبڅ ث و ډ ث ئه ب بث ا ه و ٽ ډ س او ى ډ اٽ ډ ب هبو اى س ٤ ډشو بن او ىب هبو اى ډ ط ثب ا ز( ا اٳ ػ ٽ ا ه ډٺبڅ ىوجبڃ ډ ٽى و 1 Bateson, Jackson,Haley 2474

236 جب سى ا سج ه و و بڇ ب هبو اى ث بن ز ډٶ ڇ و ث ڈد ش ث ئه س ق او ا ب بث ا غ ى ا ه و ډ ثب ( پیؾی تحمیك ى ټ ډ ٦ بڅٮ ډ اوؼبڇ س ٤ چ ك ى $. 4.,# ثب ى ان هبو اى ى ډبو ثب پ ى ث ئه ډٶب م ٽ هبو اى ى ډبوڂ ب ثب ا شٶبى ا آو ب ى ډبن ا د ډ ث و آ ا ز(ا ه ډٶب ڈ جب سى ا 5 ډشمب ب اوشٺبڃ ٵ آ ى ب ٥ ٶ شڈ ؿىو چ ٵ اٵپى ٵ آ ى هبو اى ډظچض ب ػب ڂب ٵ وان اد ځ ى اػشمب ( ى د ٽ س ٤ ٱٶب ثبٹ طىبئ اٽ 34$.,# ثب ډ ١ اط ثو هبو اى ى ډبو شم ث ئه ث سمب بٵشڂ ٽب ى هبو اى ب ىا ٵ و ډٮشبى اوؼبڇ ا ه وش ؼ ث ز آډ ٽ اٵ اى ډٮشبى هبو اى ب آن ب سمب بٵشڂ اډ ا ه ٽ ىو دب ى ډ ػت ثٽب ى هبو اى ډ ى(هبو اى ى ډبو شم ث ئه ډ - س او ى ا ه ډ ى ٽب ى ىا ش ثب ى د ثب ى ان اث ٦ ث ه سمب بٵشڂ ه ى ثب آډبىځ ث ا ش بى ث ا ب و بڇ هبو اىځ ث ئه س ٤ ك م - د وػبو ډلمى اث ا م $/ 4.,# و بن ىاى ٽ ډ س ان آډبىځ ث ا ش بى ىاو ؼ بن ا ا ٥ ٸ سمب بٵشڂ ه ى ډ څٶ ب د ث ى وم ى ى و ځ ٵشه ى ډشٲ ځ چ ب ٥ ٶ ډ ٹٮ ز ډه ى ث وبډ ب ٱ ثبڅڂ ى ډ ى ا ش بى س ډ ى( ى سلٺ ٺ ٽ س ٤ ٶ $- 4.,# ثب ډ ١ ډٺب اط و ى پ ى هبو اى ى ډبو ډجشى ث ٥ ف ى ډبو و بڇ ب ٥ ٶ ث ئه ث ٥ ف ب وب ب ځب اڅ ى ډ اػٮبن ډشٺب ١ ٥ ٷ ٺ ٵ ١ ب ډجى ث اط ثو هبو اى ى ډبو ډجشى ث ٥ ف ى ډبو و بڇ ب ٥ ٶ ث ئه ث ٥ ف وب ب ځب اڅ سب و( مى ه ث ا ب وشب غ ى ى ډبو سٺ جب اط پ بو ىا شى( 2475

237 هثا ی ظزی او بو ب آىو ثب اػ ا ػ بن اث ٦ سىڂبوڂ ىو ا ه ډٶ ڇ ا ب و ث ئه ا س پ ڄ ډ ى ($ث ئه 423,#( ث ئه هبو اى ا و بډ ٥ ج ٮ سٮ ٴ ٽ ى و بډ ٽ ا و ٥ ج ٮ سپبډچ ٽ ثب ا ڃ ډ ػ ى ى ٥ ج ٮز ډلى ا ز ځ ش ډ بث( د ا ا ب ث اث ٤ ډشٺبثڄ ث ه مچپ ى ب ٥ ٶ ا ٢ ب هبو اى )#,433 1 ث ئه ث ٥ هب هبو اى ا ث ى ان ټ و بڇ ب ٥ ٶ س و ىاى($ٽ ث ئه وڂب پ ى ث ئه ث و شڈ ب ثب پ ى ى ڂ و د ىان هبو اى ى ډبو ٵ ٷ ىا( ث شڈ ؼبو هبو اى د ى آن سبٽ ىا اث ٦ ٽ ب ث ب ٽب ب هبو اىځ ټ اڅ ه كش هبو اى ب د ٿ ب ډبى ٿ ب ث ډ ځ ىى( ث ئه ٹ ډى ث ث ب ٵ اٵپى ؼبوبر هبو اى و جز ث ټ ٢ هب ا ا ٢ ب آن هبو اى ا ز ى د آن اٽى مبن ٢ ث ب ه ا ث ډ ٽى( ث ئه ٽب ثب اڅ ه ا ث ٽب ثب ٽڄ هبو اى س ػ ق ډ ى ه ى ا ث ػب ټ ى ډبوڂ ټ ډ ث ډ ىاو ٽ ث اڅ ه ٽمټ ډ ٽى سب وڂب ډشٶبس ث ٥ ٵشب بن ثب پ ڂ ٵ وان ىا ش ثب ى ؼبن ډو ة ى هبو اى ا ٽب ى ى($ى ث ب 32.,#( و بڇ ب ٥ ٶ ى و ث ئه ث ى ان و بڇ ى و ځبو ڈ مڄ ډ ٽى( ث ى ان ډظبڃ ى او ا ډ ػ ىار بى و بڇ ب ٥ ٶ ډبوى ى شڂب سٮ ه اٽى م ب مڄ ډ ٽى ى ډ ػ ىار د ٵش س ا ه و بڇ ب ٥ ٶ م ن و بڇ ج ډ ٽ مڄ ډ ٽى($دبد +44,#( شڈ ب ٥ ٶ ٵٮبڅ ش ب ډبوى ػٶزځ س څ ډظڄ سٲ ځ )#,433 ب ب ٽب ډجب د ٵ وان ا ى ډ ځ ى($ث ئه 423, ٽ ث ئه 2 ا ٦١ اة ثو ا ١ ٮ ز او بن ا ز ٽ ؾ ا ٵ ا آان ػ ى وا( ا ٦١ اة ډٮم ال ى و او سٮ ٴ س ث ډؼب ب كٺ ٺ دب ن ى ان ث ا ز(ا ٦١ اة و ى شڈ ا ډل ا وٺ 1 kerr 2 Anxiety 2476

238 2477 ب ڈش ىا وبه هئ ث بىٽ ڇ ٶډ ٷا شٵا ى ه )ى اى و هئ ث ٺشٮډ ز ا ف ٦ ةا ٦١ا بث ػ س ر ڃ ٥ رډ نآ )ز ا ڇبمس ىا ٵا ب ڈش ٥بجس ا ب وآ ةا ٦١ا ټ ٲشډ زثبط ځو ډ )ز ا هئ ث ه ث ةا ٦١ا ىبك هډ ډ و بمس ڄ بٹ ٽ$ز ا هئ ث )#,433 بازغضا ىآ زیحات زت یزظ ئ ت ةا ٦١ا وث ز ٮ١ نب وا ز ا ؾ ا ٵ ناآ ى ػ )ى او ةا ٦١ا لا مٮډ و و رث نا ى ٺ ٺك ن بد ب بؼډ س ٴ ٮس ةا ٦١ا)ز ا ٺو ا لډ ڈش و ب ڈش ىا وبه هئ ث بىٽ ڇ ٶډ ى ه ٷا شٵا )ى اى و هئ ث ٺشٮډ ز ا ف ٦ ةا ٦١ا برث رػ س رث رر ڃ ٥ رډ نآ )ز ا ڇبمس ىا ٵا ڈش ب ٥بجس ا ب وآ ةا ٦١ا ټ ٲشډ زرثبط ځرو رډ )زر ا هئ رررث ه رررث ىبرررك ةا ٦ررر١ا هډ رررډ ررر و برررمس ڄررر بٹ ررر رررٽ$زررر ا )#,433 هئ رررث ىبك ةا ٦١ا ن بد ټ س ٮٹا ٤ لډ وبډ ىلډ ز ا څبك ةا ٦١ا هډ ډ ن بد س س وبډ ث ك ك )ز ا ٦ث ٮ ج٥ بث ب ڇ وبپډ ؼډ وا ةا ٦١ا ىبك )ىش بث ه ا ڃبك ةا ٦١ا هډ ډ تچٱا ث ز ٵ ٩ ى ٵ ا ث ٸ ج٦س بث نا ى ٵ ى ػ ث ) ب ډ هشٵ ځ ا ٹ ٮډ ةا ٦١ا ىبك ب ةا ٦١ا هډ ډ ى ٵ ڈش ٥بجس ا ىس ز ا ز ب و تج ڃ شها,423 هئ ث$ى )# هئ ث ناٵ ٥ ڂ ى و ب ڈش ىا وبه دبد$ 1 ٦ ا #,44+ ىوبډ غى س ٶ٥ب وبؼ ر وبؼ ىٽا ٶ٥ب ا ث ب ا ڇ ٶډ ةا ٦١ا بپث )و ث 1 papero

239 2471 د ىٽا وبؼ وا س ن بد ڄډا ا ىس ػ به ى ٵ ڈش ب ڄډا ا ىس ن ى ٵ ڈش )ى ؼىډ د ىٽا وبؼ ىوبډ نب ػ ٷ ث ڈش نا س و )زٵ ځ نا ى ڃبظډ ةا ٦١ا ن ىا وبه ټ ب٢ ا ڈش ىا وبه څ س ز ا ڂ ى ب٢ ا ڈش و ز ا ىٽ نآ ب ډ ټ طبس تڅبٹ ڈش ٥بجس ا )ز ا وبٽ ٵ ر نآ ٸ ٥ ىٽا وبؼ ىا وبه ه ؿ ڈش ف ٦ ٹا شٵا ڈش ى ػ ث )ى ا ف ٦ ه بد ٷا شٵا ڈش تج ٹ ه ؿ ىٽا ب ٶ٥ب لابث نب ډ ب٢ ا ىا وبه )ى ف ٦ سلابث بمس ب٢ ا ز ى ٵ ب٢ ا بػا ى ز ٵ ٩ ڄملس ةا ٦١ا ى ه نث نآ نا ڂ ى ب٢ ا ڈش ڄٺشىډ ىىٽ ٽ,423 هئ ث$) ى هئ ث,433 دبد )#,44+ ٳ ب ا ه ا ث چ ا نبډ ىئ ث بٽ ةا ٦١ا هډ ډ چ بځآ نى ٽ ڈش ٶ٥ب ىا وبه ا ٵا ق٦ بمس ٽ مس ث ٲس ى ه بػ ٮ ٲس نىاى نا ڂ ى ز ا هئ ث$ )#,423 نا ى ىٽ ٦ث ه ث ب٢ ا ىا وبه ټ ٥ م ٺش ډ بث ى ٽ بٽ ټ ب٢ ا ء ٣بجس ا ى اى بوا س ټ ب٢ ا ء ا ث ى ٽ بٽ ى ٵ ٣بجس ا م ٺش ډ بث بٽ ى ٽ ىا وبه ڄٽ $)ى اى )#,433هئ ث ٽ تؾ م فه یزظ ن ت تع یپ ئ ت هش ه ټ پٶس(, ڀى بىث و ه زهب ٸ ٹى هئ ث ٺ ا ػ ب و ز ا ن ىا وبه بػ و اى د رك بث ڈ نى ث ب ث پ ز ى ٵ ىٮ )ىش ػ بوا س ى ٵ ا ث ةبىشػا بٽى ه ز ٮجس بشٵ ڂوب ث رب ب كا نا ډ ټ پٶس ه ٳ )ز ا چ ا ن س هش ه ټ پٶس نب ډ رب ب كا زهبى )ز ا ټ پٶس بىٮډ ىئ ث نا ش ث ټ ى ا ٵ ز ا بس ٵ ز ى ( ىشٵب ټ پٶس ڈپك ډ ځو ز ا و زڅبك ټ ى ػ ب.نى ث

240 2471 ىا ٵا ه ش ث عا شډا, ه ث بپٵا نب سب ب كا و اى ظډ$ بو ا ب و ٵ پ ا ىا وبه #ب وا ٴ ٮ١ ه س ى ٽ بٽ و اى ب وا لابمشكا زلس ٦چ ىٽا ب ٶ٥ب بٽى ه ب ىا ٱ ىش لا مٮډ ف ٦ ثا ث ه بد ةا ٦١ا ڈ بؿى بٽث )و هئ ث ڇ ٶډ ى س بمشډبو هډ ىا وبه - بپو بجشٹا ز ا ا ث ق ١ س ڇ ٶډ ڈ ځ ج ؿ ٶ٥ب ىا وبه اثا ى ٽ ش ٮ١ نا و رك ٻ ش ډ بمس ف ٦ ى ػ )ى اى ؿ هئ ث اشثا نبث ( بپو ى س بمشډبو ٴ س( ىا وبه هډ ى ٽ ى ث ب ٮث بث ىبٶش ا نبث و زلس ب ڈش نا ى (عا شډا ټ پٶس ځ بث )ى ٽ ى ف ٦ ا ډ ٽبس هئ ث ث ه ا ٢ٹ وا ڂشود بٵ پ ى ه ڇ چش ډ نا ز ا ى ٵ ڂش جڅى ب ٶ٥ب ى ځبو ىا وبه اجډ ب هئ ث$)ثب #,411 ب ضچظډ(- ڇ ٶډ چ ا ڇب و ٶ٥ب ىا وبه و ن ث ضچظډ. )ز ا شٹ ةا ٦١ا ه ث ى ٶو ق٦ ٤ شډ پ نبوآ ب ى ټ و ضڅبط ت آ د ى ا ٮډ )ىىٽ و ن ث هپمډ ز ا ب وا ز ى" ى ه " ى ٽ و ڂ ى ن ىوب پث نبپډا ى اى ٴ٥ا ب وا و ضڅبط " بظو" ى ب نا و هپمډ ز ا ٧بلڅ ٶ٥ب ا " ډبو ث " ى ى ه ځ بٱا ه ا ځ ) بث ه ا ضچظډ ر ةا ٦١ا ) بٽ ر بج چٽ ؿ عا شډا ىا وبه ش ث بث ٽ ا ث ضچظډ ب و س وا ډ س ا ه ى ث ٽ ه شمٽ ټ پٶس ىا وبه ى اى ش ث ٮش ډ ز ا بس ا ث بٽ ىس ٮډ وب ٽ هئ ث ضچظډ ه شپؿ ٽ ڇب و ٥بجس ا ا ش ا )واى شٹ ةا ٦١ا ك ىب ز ا ضچظډ ٳ بٮشډ ٶو مو وا س ىس ث ډ ڄملس ىٽ ڇب و ٥ ث ډ هپمډ ز ا مؼډ ا ضچظډ ب ڈ ش د ڄ جس هئ ث$)ى )#,420 1 fusion 2 Undifferentiated family ego mass 3 triangulate

241 2471 (. ڇب و ىا وبه ٶ٥ب ش هئ ث ډ ز ا نب ډىآ م ى ځ ق٦ ټ پٶس ب وا وا نب ى ه )ز ا ڇب و ٶ٥ب ىا وبه ش چ بك ث ربجط ا ه ى ث ب ٴچشوډ ٮ ىٽ ىس ڈٽ ى ٽ ى ه ربجط ٨ٶك ) بمو ٥ ها ٽ ن ث ڂڅا ن ځ بم ث ڄمشلډ ىا وبه ش ا و و ځ ڃ لډ عا شډا ه ث ه ػ )ز ا بمس ب ڂڅا ٴ ب وا ا ه زٵ طا ةا ٦١ا س و ځا ر نا ك ٵبٽ بث ڄپ به - وب و ا ه ؼىډب ڇب و ) ى ځ ٶ٥ب ىا وبه ش ا ټ ڇ ٶډ ىؿ چ و )ز ا و ن ث ب ىس ط ډ ا ث ڄك ر ٢ٮډ چٮٵ ىا وبه نا ز ا ڄډبٮس ب ى ٵ بث ىا وبه اجډ ٲس بٵ )ڈ ى د نا ز ا نا س ټ پٶس ز ى زٵب ىا ٵا ١بك ىا وبه ثا ث و ب ٶ٥ب بػ ىا وبه نا ىىٽا ٥ ٵا شمٽ ش اى هئ ث$)ى بث )#,433 (/ ى ا ٵ ىا وبه ىٽا ٵ ٽى ٽ ٮش ډ عا شډا ن وبٽ ػ س ىا وبه ز ا ڂشٶ ا ثا ث ب ث ڈ ث سبجط ىا وبه ه سلابث ز ب ك )ى اى ن ث ٺشٮډ ز ا ى څا ٶ ٮ١ بمس و اى نب ى ه شودبو وا و ٵ نا ى ١ ډ ػ س ه ث ىى ځ ٺث وبٽى ٽ س ث ى ه ىٽ ت س س څ س ه ا نب ډ ٺو ى او ن ث ا ن بٽ ى ا ٵ ىپٵا ٵ ىا وبه, ) ځ ب ث ى ا ډ ه ا ٻى ٽ ز څ چٮډ م ػ ب ى ى اى ب و ٧بلڅ و ز ى ب ىس ث ب )ز ا ى ا ٵ ىپٵا ٵ ب ڃبٺشوا ټ پٶس ڂشٵب و ه څا و ٵ وا س نبم ه ش وو و د بډ بث و ) بث ر ى ا ٵ ىپٵا ٵ ىا وبه ى ڄډب ڂش ث 5ى اى ػ بو ڂشود ب ڇ بمس ټ پٶس ه څا ق٦ ب ٵ و ثا ٦١ا ىا وبه بث نا دبد$)ز ث )#,43. 1 Family projection process

242 0 )ځ چ ب ٥ ٶ $ث, ؼبو # اك ب ٵ ١ د و ثى ا ٵ ٮى آى ىا ډ ا ٩ ب ٽ كٺ ٺ. ب ټ و اډب و كڄ ب ب ٥ ٶ $اډش اع ا ز ډ پڄ ټ ث بوڂ ځ چ ٽ $ٽب ا ز ډ پڄ ټ ك ڃ ب# و ڄ ث ه ثىب ا ا ٦١ اة ث ٹ آٵ ىى سمب # ب م مبو سمب ا س اوى ډ ٽ ٽ بو بهشه $ډى ا ز ډ پڄ ټ س ى ثج و#($ ٽ,43,#( - #1 ٵ ا ى اوشٺبڃ ؿى و چ ى ا ه ٵ ا ى س ډ ٽ ثٽب وش ؼ مچپ ى و بڇ ؼبو هبو اى ى ٥ ؿى و ڄ ثب ( ى ا ه ػب ى ډٶ ڇ ٹجچ ا م ز ىو 5 اوشوبة م ثب ٦ ق ث اث ا څلب ٧ سٶپ ټ ٵ ا ى ٵ اٵپى هبو اى سٶپ ټ ٦ ق ى ډ س ػ ا ث اڅ ه ب ٥ ٶ اڅڂ ب ث اث ى ا ك ب ز هب ٥ ث ٽ ٵ و ٦ ف ا ٽ ا ډ ػ ى ث ا اٵ اى و ڄ ٽ ػب آن ډ آ.ا ػ ى ث ا ى دب ى سٶپ ټ ١ ٮ ٴ س آ ت اډش اع ا ٦١ اة ث اث ى ډ است ث اٵ اى ا ه ث ه و د س و($ ځچوج ٿ ځچوج ٿ س ػم وٺ جى ك ه ب ث اس. 4.,#(. #2 ػب ڂب م ب ث ن ى ا ه ډ ى ث د ب سبډه اػ ث س س ت س څ و ز ل ډ ځ ا( ث ن ا ٩ ب ىا ز ٽ ؿ ٽ ټ ا ىاع ػب ڂب ٵ ى ا ى ٽ ىٽ ثب ومب ٽى اكشمبڃ ډ ٵٺ ز ان ث ش ه ا ث ى( ا ډ ا ز ٽ اكشمبڃ ا ىاع ډ ٵٸ ث ا ٽ بو ٽ ثب م ب ػى ډوبڅٴ ه ثب اډ او ث ش ا ٽ بو ا ز ٽ ٵٺ ٤ ثب م ب مؼى ه ى ث ٿ او( ى ١ مه ا ه ػب ڂب ٽب ى ٵ ى ى هبو اى ا ز ٽ اوش ب ار ځچوج ٿ ځچوج ٿ ا($ اٹٮ س څ س س ت اڅ اډب و ى ډ پڄ ا ا اس ٵشب ب وٺ جى س ػم ك ه ب ث اس. 4.,#( 1 Emotional cutoff 2 Multigenerational transmission process 3 Sibling position 2411

243 #3 اد اػشمب ث ن ثب ا شٶبى ا آه ه ډٶ ڇ ه ث وبڇ اد, اػشمب آ ا ه ى ا سب ك ٽب ى ب ٥ ٶ ػبډٮ ا ٤ ى ا ز( ٵ ى ز ب ) وبډشمب ث ا ډش ٢ بى و ب كب هبو اى م ن و ػبډٮ ىاى( ځ ش ٵ ب ډ ډه ٽ وش ؼ ا ١ ٮ ز اػشمب ا ٦١ اة ث اوڂ ا ز اكشمبال و اٵ ا وبځ بو ث ا ثب ڈ ث ىن اٵ ڃ و ب ډٮ ٦ ٳ ث ٽ ت ٵ ى ز ػ ى ىا( ث و ا ث ا اوپ ػبډٮ ث ػب اك ب بس مڄ ٽ ىن سٶپ ټ ب ٥ ٶ ٺڄ ډ بن ثب ٽى اسوب س ٺ و ب س م ڈ ډ ٹز ډر ٽ سب كچ ب ا ػ شؼ ث ش ر ثڂ ى($دبد +44,#( ب بث ىؼ ى و ث ئه ى و بڇ ث ئه هبو اى ى ډبو ى ؿى ډ كچ ډ ى (ى ډبوڂ ث ډى ى بهشه ه ا ډظچض ب - ب هبو اى ث ا ٶب وٺ هىظ ى ډ د ىا ى وو ز ډ ٽ و بڇ ب ٥ ٶ هبو اى ى ځ ش كبڃ ا ا ٥ ٸ ټ ډؼم ډ بكج بث ٵى ن اوا ځ ډ ىؼ ٹ ى ثٮ ث ډاهچ ى ډبو ثذ ىا ى($ځچوج ٿ ځچوج ٿ س ػم وٺ جى ك ه ب ث اس. 4.,#( ثب س ػ ث ى ث ىن ب بث ا ه و ٹبثڄ ى ش ث ىن ث ا م ډ ب ان هبو اى ى ډبوڂ ان ډشو بو ٽ ى ك سجب ٥ بر هبو اى ٵٮبڅ ز ډ ٽىى مى ه و ب ٽ ى ډ اٽ ډ ب هبو اى ث ا ٽ ت ا ٥ بر ا ډ ى بثٺ هبو اىځ ػ ى ىا س چ ٤ ث ا ه ب اٵ ا ډ ب س ب بث ى ا ه ك ث ا انى ډبوڂ ان ډ س او ډٶ ٽب ى س ثب (ډ بكج و ا ز( - بث و ځ اڇ ا ب بث ى ا ه ډ بكج بث 1 Societal repression 2 Genogram 2412

244 ډ بكج ب بث هبو اى ثب س ٽ ج ا ا ٢ ب هبو اى ث ځ ډ ى( پ ا اڅ ه ن هبو اى ش ا ډ س او بډڄ ا ٢ ب هبو اى ځ ش ى و ث ى( ا آوؼب ٽ ث ئه هبو اى ى ډبو ا ا ث ا ډٶ ڇ ب ډ پڄ سچٺ ډ ٽ ى و ٵ ا ى ٽ ډ شچ ڇ سٮاى هب ا كب ١ ان ى ػچ ثب ا ٽب كش ثب ټ ٢ هبو اى و ه ى ى ث ى ث اځ آن و اوڂ سٶپ ټ ه شه ا هبو اى ډجا ا ىا ش ثب ( ى اٹ ث و ٽ ث ئه ثب ا ىپ ػچ بر ػمٮ ى ډؼم ډٶ شى ځب د ډ آ ٽ ى ثب ٽڄ ا وب ډبو د ٵز پ ا آوبن ى( ث و آو ب اځ پ ا اڅ ه ثش او ٦ ق دب سٶپ ټ ه ى ا ثبال ثج ى ٽب ى اڅ ى ڂ م ه ٥ ٵ وان وبځ ث ج ى ه ا بٵز($ځچوج ٿ ځچوج ٿ س ػم وٺ جى ك ه ب ث اس. 4.,#( ډ بكج بث هبو اى ثب سپ ث بثٺ ډ پڄ ٵٮچ سم ٽ هب ث و بو ب$ثو ب ٥ ٶ اػشمب # سبط آو ب ث و كب و بو ب اث ٤ هبو اىځ آٱب ډ ى( ى ډبوڂ ثب ٥ ف ډؼم االر ٮ ډ ٽى اڅڂ ٽب ى ب ٥ ٶ مى ه ر ا ه ٵ ا ى ب ٥ ٶ ا ى هبو اى ش ا ث مب ډٮچ ڇ بث ٽى( ى ډ بكج آٱب ه ٽ ډمپه ا ز ؿى ه ػچ ٥ ڃ ثپ ث ا بث ى ػ ثٽب هبو اى ٽ س اڇ ثب و بو ب ډ ػ ى ى ټ ب ؿى ٢ هبو اى ا ز سمبډ ا ٥ بر ډ ث ٣ ث ا ه ډجبكض ى و ځ ٵش ډ ى($ مبن# ثو دب بو ډ بكج بث هبو اى ډٮ ٦ ٳ ث ى ٻ هبو اى ش ا ى ثبٵز و بډ ب ځ ش ى هبو اىځ ټ ا ػ ه ا ز(ى ډبوڂ ب ث ئى ث اڅڂ ؿى و چ اډش اع ډب ز اث ٤ هبو اى ش ا ثب هبو اى ځ ش ى ى ػ ځ چ ب ٥ ٶ ى ټ ا ػ ه ٹ ىو( جب ز اڅڂ ب سجب ٥ ن ثب اڅ ى بن ډ س او ث ځ ب ډ م ى ه سٶپ ټ ١ ٮ ٴ ػ ه ا هبو اى ډجا ث ى ز ى ( ى ا ىؼب ى ډبوڂ ٮ ىاوٺ و بڇ هبو اى ا ثپ ؿ وپ هبو اى ش ا ىا مبن ٵ ا ى ب اڅڂ ب ب ٥ ٶ و چ ب ٹجڄ ا ز($ مبن# و ځ اڇ و ڄ وڂب وڂب و ڄ ب 2413

245 ا آوؼب ٽ ث ئه ډٮشٺ ث ى ٽ اڅڂ ب اډڄ وبٵ ؿى و چ اډڄ سٮ ه ٽىى و ډى ث ا ٽب ى, هبو اى ش ا ث مب ډ آ ى وڂب ا ث ا ث د ا ډ پڄ ٽى و ا ٥ ٸ س ڈ وم ى هبو اى ى ٥ ى زٽڈ و ڄ اثا ٽ ى( ا ث ا ٽمټ ث ا ه ٵ ا ى بىىا ز ث ى ث ا ډ و ڄ وڂب ا ٽ د ى هبو اىځ ټ ا م ان ى آن س ڈ ډ ث ػ ى آ( ا ه وڂب ث ٽمټ هبو اى ى ه ڃ ػچ بر آٱب ه ٽبډڄ ډ ى اث ډٶ ث ا ى ډبوڂ مى ه ا ٢ ب هبو اى ٵ ا ڈ ډ - آ سب ٵ ا و ج ب ٵ ا ى ب ٥ ٶ هبو اى ا ى ثبٵز ث ه و چ آن هبو اى ٽىى( پچ ب ٹ ش ا ډؼم ومبى ب ا غ ى و ڄ وڂب ا و بن ډ ى ى( ا ه ومبى ب م ٵش س ى ا ؼ هبو اىځ ا ٵ ا ڈ ډ ب و ا ٢ ب ؿ ٽ بو شى ا ڈ آو ب ٽاڇ ا ز ه ػب ڂب م ب ١ ٮ ز وب ٥ ٹ ب ػ ا ى ب ٽ ډٮم ال ث ا ٽاڇ ا اڅ ه سب و ڄ ث ٺت ث ډ ځ ىى(ٹش ٽ ال ڇ ثب ا ٥ بر ا ١ بٵ ى ڂ و ا شٺبىار ډ ج ٲڄ هب شڂب ٹ ډ ډ ٹٮ ز ػٲ اٵ ب ػب ڂب اػشمب ) اٹش بى كش اى ب ډ ڈ وځ ا ډ س ان ى آن ځىؼبو(و ڄ وڂب ؿ ث ا ا ټ س ٴ س ډوش ا هبو اى ش ا ا ز ډ س او اڅڂ ب ب ٥ ٶ هب هبو اى ډجا م ا و بن ى (څ ا ى ه ى ػ اډش اع م ثب هبو اى ځ ش ى م ه ٥ ثب ٥ ٳ ډٺبثڄ ا ٥ بس ٵ ا ڈ ډ آ ( 1 Graphic 2414

246 پڄ, 2415

247 پڄ - ٹش ىاى ب ډ ث ٣ ث ډ بكج ب بث ث پچ ٥ ك ى و ڄ وڂب هبو اى ٹ ډ ځ ى ى ډبوڂ هبو اى ى ث ش ډ س اوى ٵ ا ى ب ب ٥ ٶ ثىب ا ٽ و چ ب ا ث ڈ ډ د وو ى ٻ ٽىى(ا ټ څلب ٧ و ڄ وڂب هبو اى ؾځب ٽبډڄ و ز ؿ وپ ى ى ډبن ا ٥ بر ػ ث ى ز ډ آ ٽ اڅڂ ب ا ب اٽى ب ٥ ٶ ى هبو اى ش ا مى ه هبو اى ب ځ ش ى ا ثب ١ ف ث ش و بن ډ ى ( وٺب ٣ ٦ ٴ م ث ا هبو اى $و ډ ٿ وبث ىڂبڇ پ ا ا ٢ ب ا چ ډ ڈ# ډ س او څل ډؼم ا ا ډ پ ر هبو اىځ ا ٽ ډمپه ا ز ى و چ ب ډوشچٴ اوٮپب ىا ش ثب و بن ى ($دبد +44,#( 2416

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوي وکيل ػجبع صهب ی چىیذ ى ٽچ ډٮبډالس ٽ و ث يٽبڅ ز ا ى ڂ ډبڅ ا ډ ى ش ٺڄ ډ ٽىي ث ډجىب ډبى 667 ٹبو ن ډيو ثب ي ډ چلز ډ ٽ

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوي وکيل ػجبع صهب ی چىیذ ى ٽچ ډٮبډالس ٽ و ث يٽبڅ ز ا ى ڂ ډبڅ ا ډ ى ش ٺڄ ډ ٽىي ث ډجىب ډبى 667 ٹبو ن ډيو ثب ي ډ چلز ډ ٽ عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوي وکيل ػجبع صهب ی چىیذ ى ٽچ ډٮبډالس ٽ و ث يٽبڅ ز ا ى ڂ ډبڅ ا ډ ى ش ٺڄ ډ ٽىي ث ډجىب ډبى 667 ٹبو ن ډيو ثب ي ډ چلز ډ ٽڄ ه ى ا ب ز ٽىي. ى ٺ ى ډٮ ي ډٲبثى يٽ ڄ ى ا شب سأډ ه

المزيد من المعلومات

بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران

بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران فصل به»پژ ص بي ا قالة اسالهي«ا جوي علوي ا قالة اسالهي ايراى سبل ا ل ضوبر ا ل تبثستبى 1391 صفحبت: 247 278»Islamic Revolution Research«Scientific Association of Islamic Revolution Vol,1 Summer 2012, No 1

المزيد من المعلومات

طر زى در فر گ ر د ر 5 ضوار 3 پا س : چک س هطبلؼ کبض گبر ب ثب م ش س بى لبجبر زر ذب ب ض زاس 8 * 0 ػفتالسبزات افضلط س گل بس سالح الزى سالح ى ى

طر زى در فر گ ر د ر 5 ضوار 3 پا س : چک س هطبلؼ کبض گبر ب ثب م ش س بى لبجبر زر ذب ب ض زاس 8 * 0 ػفتالسبزات افضلط س گل بس سالح الزى سالح ى ى طر زى در فر گ ر د ر 5 ضوار 3 پا س 577 594 1392: چک س هطبلؼ کبض گبر ب ثب م ش س بى لبجبر زر ذب ب ض زاس 8 * 0 ػفتالسبزات افضلط س گل بس سالح الزى سالح ى ىي ٹبػب ث څلب ٧ ډلش ا ي ډبى ډ ١ ي ول اػع ا ي ځع عب ډشمعب

المزيد من المعلومات

بسيار كم به آن پرداخته‌اند و از ديدگاه فقهي آن را مورد بررسي قرار نداده‌اند و در مورد شبهه ربوي بودن سود سپرده‌هاي بانكي تحقيق كاملي صورت نگرفته است ك

بسيار كم به آن پرداخته‌اند و از ديدگاه فقهي آن را مورد بررسي قرار نداده‌اند و در مورد شبهه ربوي بودن سود سپرده‌هاي بانكي تحقيق كاملي صورت نگرفته است ك روز حسین ارث: استاد شهيد عبدا لزرهاء كعبي رتجمه: علي كا ظم ي )با تلخ ی ص( سرش اس : ر ز حسیي ع اى ام پذيذ آ ر ذ : ش یذ عبذالس را کعبی هشخصات شر: ت راى زعین 1931 هشخصات ظا ري: 191 ص شابك: 309-677-047-760-9

المزيد من المعلومات

ب بك ص بك پ ٥ بپ ٣ 36 پب ٥٤ ن ري کرد ا مختلف م انرشتگ در تعامل اسط ر ي قرآن کر م م لا غمم ٥ ب / ا شبىيب د وه ڂب چ ڇ ا

ب بك ص بك پ ٥ بپ ٣ 36 پب ٥٤ ن ري کرد ا مختلف م انرشتگ در تعامل اسط ر ي قرآن کر م م لا غمم ٥ ب / ا شبىيب د وه ڂب چ ڇ ا ب بك ص بك پ ٥ بپ ٣ 36 پب ٥٤ ن 60-43 1397 ري کرد ا مختلف م انرشتگ در تعامل اسط ر ي قرآن کر م z.mohaghegh@gmail.com م لا غمم ٥ ب / ا شبىيب د وه ڂب چ ڇ ان بني و ډ ٦ بڅٮبر ٵ هنڂي ؿك ٤ بفت: 1397/01/26 پق ٤

المزيد من المعلومات

Template for Program Curriculum Structure

Template for Program Curriculum Structure ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM STRUCTURE FORM خطة البرنامج األكاديمي Submitted by مقدم من Education كلية التربية Psychological Sciences/ Educational Sciences Name of Department / Academic Unit THE ACADEMIC

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 Correlation and Regression اإلرتباط واإلنحدار Correlation اإلرتباط - Describes the relationship between two (X & Y) variables يوضح العالقة بين متغيرين )Y, X( - One variable is called independent (X) and

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity

Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity day next Thursday, which is going to be about Practicing

المزيد من المعلومات

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

جامعة جدارا   Jadara University كلية: الدراسات التربوية Jadara University جامعة جدا ار College: Educational Studies كمية: الد ارسات التربوية اثر حجم العينة وأسموب اختيارها في الخصائص السيكومترية لممقاييس النفسية The Effect Of Sample Size And It's Selection

المزيد من المعلومات

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي 41 6142 6142 أ ب Summray: The study aims to investigate school sborts as far as physics

المزيد من المعلومات

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا د م ن رد ن أ ط أر ا ت اوم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن اء رد ن ا ام اء ا ارا ا ف أ ط أر ا ت اوم ا وا ا ض ار م (٥٤) ط وط ز ث أر ا ط ا ا م اء ا ا ر ام ا ل ا ا م ا ارا ٢٠١٤-٢٠١٣) ) و ث ت ات ارا د ا تا اة

المزيد من المعلومات

الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة: 7 (SPSS 3 حوليات آداب عني مشس - اجمللد )يناير -مارس 3( عبد الرحيم فاضل احملاسنة Indicators of Existing Types of Multiple Intelligences among Students with Learning Difficulties in Al tafilah Basic School

المزيد من المعلومات

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba سم لكت: لمزن لثجج ف سرد قصة إلسرء ولمرج سم لمؤلف: أوكر لدن ن ل لمشهور لطة ألولى 1433 ه - 2012 م رد لمؤلف: alhabibabobakr@gmail.com لنشر مركز إلد لثقف للدرست وخدمة لترث لجمهورة لمنة - دن 9672+ 251089 ص..

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx CALL FOR PROPOSALS ل ت ق د ی م د ع و ة ا ل م ق ت ر ح ا ت 6h Global Congress on Renewable Energy and Environment (REE 2018) ا ل م و ت م ر ا ل ع ا ل م ي ا ل س ا د س ح و ل ا ل ط ا ق ة ا ل م ت ج د د ة و ا

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبكرة ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM TRUCTURE ORM Degree: Bachelor of Education in Primary Education With Concentrations In Early

المزيد من المعلومات

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش ف ث انل كي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال عيد ي ) 8341 ه لع ا م ر عي د خ ط ت ث / 7182 م( ال فط مجع وترتيب يخ الع لمث من خ ط ب الش ن ش عيد ر ش لن أيب عت د الل م م د ة - -ح فظ ه الل ز كي ث ت انل ف و ال ش ن ف ال

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to build structural capital of banks in Algeria - A case

المزيد من المعلومات

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University و ازرة التعليم العالي الجامعة االفت ارضية السوري

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University و ازرة التعليم العالي الجامعة االفت ارضية السوري Syrian Virtual University الجامعة االفت ارضية السورية وثيقة تعريف: تحليل البيانات باستخدام الحاسوب معلومات أساسية: اسم المقرر رمز المقر ر ساعات الجلسات المسجلة ساعات الجلسات المت ازمنة ساعات المذاكرة ساعات

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

] ھ ھ ے ے ے ]: ] ڭ ڭ ڭ ڭ ]ھ ھےے ے ے ۇ ۇ ۆۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ي ج ي ح ي مي ى ي ي بجبح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تىتي ثجثم ثىثي جحجم حج ] ]ھ ھ ے ے[ ال اوة اشم ون أشا

] ھ ھ ے ے ے ]: ] ڭ ڭ ڭ ڭ ]ھ ھےے ے ے ۇ ۇ ۆۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ي ج ي ح ي مي ى ي ي بجبح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تىتي ثجثم ثىثي جحجم حج ] ]ھ ھ ے ے[ ال اوة اشم ون أشا ھ ھ ے ے ے ]: ]ھ ھےے ے ے ۇ ۇ ۆۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ي ج ي ح ي مي ى ي ي بجبح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تىتي ثجثم ثىثي جحجم حج ] ]ھ ھ ے ے[ ال اوة اشم ون أشامء ال اوة وهي الساظة, واد يود هبا ال خة الثا ة التي حييل هبا الب

المزيد من المعلومات

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن 2018-2017 المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة المطلوبة القراءة: درس احترام النظام )الجزء األول(+ درس

المزيد من المعلومات

ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : ا

ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : ا ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : الدمام القسم : قسم الرياضيات املسار : العلمي و اإلداري

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد اخلصائص الفنية لكتاب الرسائل يف القرن العشرين 412 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 34 )يوليو سبتمرب )5102 Technical Characteristics of Letter Writers in the Twentieth Century Mohame d Gouda Abstract This research

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم 407 احملاضرة الثالثة عشرة ة و ب اج انل ه ة من قع ج امع م و wwwmenhag-uncom : د م ي ق ة ة ع ش ) ح ا ض )ال م ة ال ال د ع ئم م ة اد من م : ة ن ه و ب اج انل 408 دعائم منهاج النبوة 409 احملاضرة الثالثة عشرة

المزيد من المعلومات

اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار كرودكال والس الالمعلمي يبين السؤال التالي ست مجموعات من دول العالم توضح نسبة التحضر في كل منها حسب الموجود في ال

اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار كرودكال والس الالمعلمي يبين السؤال التالي ست مجموعات من دول العالم توضح نسبة التحضر في كل منها حسب الموجود في ال اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار كرودكال والس الالمعلمي يبين السؤال التالي ست مجموعات من دول العالم توضح نسبة التحضر في كل منها حسب الموجود في الملفات الثالثة المرفقة المطلوب : 1 -هل وجد اختالف ب

المزيد من المعلومات

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره منفي منظور ميشود. 1. دسمذام گض ػجبست پب ب آ صح ح و

المزيد من المعلومات

Feb Vol2 Issue5Arabic-English 15-5.pub

Feb Vol2 Issue5Arabic-English 15-5.pub Parents Monthly Newsleer A L - S A D D C A M P U S V O L U M E 2, I S S U E 5 A Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 SPECIAL P O I N T S OF INTER- EST: Mission Our mission is to provide students with an equitable

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية ا والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدراسات العليا والبحث العلمي فعاليات الو حدة 2018 فعا يات علمية

المزيد من المعلومات

فهزست هطالة ثشسػ هؼئل ر ل دس فلؼف اػاله دوتش الل حم مت- كذ م ه شصا حذت ؿخل ر د دس آ توخ ل ب شفب دوتش هحوذ ل ش س ىشد هج بگشا دس

فهزست هطالة ثشسػ هؼئل ر ل دس فلؼف اػاله دوتش الل حم مت- كذ م ه شصا حذت ؿخل ر د دس آ توخ ل ب شفب دوتش هحوذ ل ش س ىشد هج بگشا دس فهزست هطالة 1 27 53 89 115 137 165 ثشسػ هؼئل ر ل دس فلؼف اػاله دوتش الل حم مت- كذ م ه شصا حذت ؿخل ر د دس آ توخ ل ب شفب دوتش هحوذ ل ش س ىشد هج بگشا دس ت ل ذ لن د دوتش حو ذ فغف س هغشث ح ؿ بػ هالكذسا هحؼي

المزيد من المعلومات

Smoking Cessation Program

Smoking Cessation Program Smoking Cessation Program Copyright 2018 American University of Beirut. All rights reserved. Need help to quit smoking? We are here for you. The Smoking Cessation Program at the Health and Wellness Center

المزيد من المعلومات

النموذج المعرفي وتطبيقاته cognitive model and its educational applications

النموذج المعرفي وتطبيقاته  cognitive model and its educational applications النمىذج المعرفي وتطبيقاته cognitive model and its educational applications االضطرابات السلوكية و االنفعالية في ضوء النظريات Theories of emotional and behavioural difficulties -9- المحاضرة 10- - و 29/04/2012

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد 99 حوليات آداب عني مشس اجمللد 93 )يناير مارس 1122( مجال حممد مقابلة A Study of the Term Al Rawnak in Ancient Arab Criticism Gamal Mohamed Mokabla Abstract This paper aims to study the term Al Rawnak, a

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard ا آ ا و ا ر INFCIRC/641 Date: 1 March 2004 إ ة GENERAL Distribution Arabic Original: English ا ق ر ا ون وا آ ا و ا ر ا و ا ا ر م ه ة ا ر ا ت ا ت ا ر ا و وا آ ا ون ر ا د ا ق د ١- إ ر ه ة م ا ر ا ا و ه ا

المزيد من المعلومات

اجراءات وآلية التسجيل للعام الأكاديمي

اجراءات وآلية التسجيل للعام الأكاديمي اجراءات وآلية التسجيل للعام األكاديمي 2018-2019 البدء باستقبال طلبات االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2018-2019 مالحظة:- لضمان حصولك على مقعد دراس ي في مؤسسات التعليم العالي

المزيد من المعلومات

علاقة التلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية

علاقة التلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية مكانة اللغة العربية يف ضوء تالزمها بالقرآن الكريم الذكتور : أشرف حمنذ زيذان دامعة ماليا ماليسيا مكانة اللغة العربية يف ضوء تالزمها بالكرآن الكريه النلخص جملة مداد اآلداب 41 الذكتور : أشرف حمنذ زيذان جملة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - QA-Reliability

Microsoft Word - QA-Reliability اختبار صلاحية الاستبانات Questionnaires Reliability Analysis لتقويم ا دوات جمع البيانات الميدانية (الاستبانات) باستخدام قياس ليكرت لدرجة الموافقة Likert Scale من نوعان هناك الاختبارات التي لها تخضع ا ن

المزيد من المعلومات

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر) % إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {

المزيد من المعلومات

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai . 1 zoudaammar@yahoo.fr. hamzabkf@yahoo.fr Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study aims to investigate on the reality of the securities market in Algeria through

المزيد من المعلومات

Subject

Subject KG 1 Weekly I Plan -28 26th -30th April. 2015 Important Dates this week : Wednesday : Movie Day Every Thursday : Parent Meet and Greet 12:40-1:10 pm LA Letter: v,y Number: 20, 21 Core vocabulary: van,

المزيد من المعلومات

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد 3 984/ / م القسم علوم الحاسب اآللى البريد الجامعي الرسمي eeelsharawy@iau.edu.sa الهاتف

المزيد من المعلومات

Microsoft Word EA-ECCM 2.doc

Microsoft Word EA-ECCM 2.doc ال نامج الزم والما للم وع الت لفة والتقدير واعداد ال م ان ة معتمد عالم ا 18-22 March 2018 Kuwait Introduction This 5-day workshop provides the construction professional with a detailed understanding of

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم فاعهية خرائط املفاهيم املعسزة بانعروض انتقدميية يف تنمية بعض املفاهيم انعهمية ومهارات انتفكري املعريف ندى طفم انروضة د/ يارا إبراهيم حممد إبراهيم فبعلية خرائط المفبهيم المعسزة ببلعروض التقديمية د/ يبرا

المزيد من المعلومات