INSO st.Edition 2016 Identical with ISO/IEC : 2013 خو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا ذارد ا زاى Iranian Nationa

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "INSO st.Edition 2016 Identical with ISO/IEC : 2013 خو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا ذارد ا زاى Iranian Nationa"

النسخ

1 INSO st.Edition 2016 Identical with ISO/IEC : 2013 خو ر سله زى Islamic Republic of Iran سسهى هل ست ذرد زى Iranian National Standardization Organization ست ذرد هل زى چج ل 3131 در هحت ر گ ف ر طلعت- خر سس تطث ق پ ر -)DASH( HTTP قسوت 4: صلتس د رهشگذر قطع Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Segment encryption and Part 4: authentication ICS:

2 سسهى هل ست ذرد زى ز شى ضلغ خ ب غشت ه ذى ه خ تى ل ؼػش خلن 2592 غ ذ قخسس : ز شى- شى زلفي: د س گس: وشج - ض ش غ ؼس ه ذى سس ذسد غ ذ ق خسس : وشج - شى زلفي: )026( د س گس: )026( س ه : تگ : Iranian National Standardization Organization (INSO) No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran P. O. Box: , Tehran, Iran Tel: + 98 (21) Fax: + 98 (21) , Standard Square, Karaj, Iran P.O. Box: , Karaj, Iran Tel: + 98 (26) Fax: + 98 (26) Website: ب

3 ت م خذ آش ت سسهى هل ست ذرد زى سصهى هل سس ذسد شى ت ه خة ت ذ ه هد 3 ل ى غلح ل ي همشسذ هؤسسۀ سۀس ذسد زحم مۀذ غۀ ؼس شى هػ ب ت وي ه 1371 ز هشخغ سسو وط س سر و ظ ف زؼ ي زذ ي طش سس ذسد هل )سسو ( شى س ت ػ ذ دسد. زذ ي سس ذسد دس ح ص هخسلف دس وو س ى ف هشوة ص وسض سى سصهى غۀحة ظۀشى هشوۀض هؤسسۀذ ػلو خژ ط ز ل ذ لسػد آگ هشزثظ دم ه ض د و ضط وگم ت هػلح هل ت ز خ ت ضۀش ظ ز ل ۀذ ف س زدس سر وۀ ص هطۀسور آگ ۀ ه ػۀف غۀحثى حۀك فۀغ ضۀهل ز ل ذو ۀذگى هػۀش و ۀذگى غدسو ذگى سدو ذگى هشوض ػلو زخػػ د سصهى د لس غ شد لس حغۀل هۀ ضۀ د. خۀ ص ۀ س سس ذسد هل شى تش ظشخ ت هشخغ ر فغ ػض وو س ى هشت ط سسۀ هۀ ضۀ د خۀس ص دس فۀر ظش خ ط د دس وو س هل هشزثظ ت آى سضس عشح دس غ سذ زػ ة ت ػ ى سس ذسد هل )سسو ( شى چۀج ه سطش ه ض د. خ ص س سس ذسد و هؤسسذ سصهى ػلل ه ذ ر غلح ض ت سػ ر ض تظ زؼ ۀ ي ضۀذ ز ۀ هۀ و ۀذ دسوو س هل عشح تشسس دسغ سذ زػۀ ة تۀ ػ ۀ ى سۀس ذسد هلۀ ۀشى چۀج ه سطۀش هۀ ضۀ د. تۀذ ي زشز ۀة سس ذسد هل زلم ه ض د و تش سس همشسذ سس ذسد هل شى ضوس 5 زذ ي دس وو س هل سس ذسد هشتۀ ط و دس سصهى هل سس ذسد شى زطى ل ه ض د ت زػ ة سس ذ تضذ. سصهى هل سس ذسد شى ص ػض غل سصهى ت يلولل سس ذسد سصهى ت يلولل ذص ض س ل 1 (ISO) وو س ى ت يلولل لىسش زى ۀه 2 )IEC( (OIML) سر ت ػ ى ز ستظ وو س ى وذوس غز (CAC) دس وطۀ س فؼل ر ه و ذ. دس زذ ي سس ذسد هل شى ضوي زۀ خ تۀ ضۀش ظ ولۀ صه ۀذ ۀ خۀظ وطۀ س ص آخۀش ي خ طشفر ػلو ف غ ؼس خ ى سس ذسد ت يلولل ت ش گ ش ه ض د. سصهى هل سس ذسد شى ه ز ذ ت سػ ر ه ص ي خ صت ضذ دس ل ى تش حو ر ص هػش و ذگى حفظ سۀلهر و فشد ػو ه حػ عو ى ص و ف ۀر هحػۀ تذ هلحظۀذ ص سۀرهح غۀ لسػۀد خۀش تؼضۀ ص سس ذسد هل شى س تش هحػ تذ ز ل ذ دخل وط س / للم سدز ت زػ ة ض س ػۀل سۀس ذسد خثۀس و ذ. سصهى ه ز ذ ت ه ظ س حفظ تصس ۀ تۀ يلوللۀ تۀش هحػۀ تذ وطۀ س خۀش سۀس ذسد وت ۀ غۀدسز دسخ ت ذ آى س خثس و ذ. وچ ي تش عو ى تخط ذى ت سسفد و ذگى ص خذهذ سصهى هؤسسذ فؼۀ دس صه هط س آه صش تصسس هو ض غذ سگ س سسن هذ ش ر و ف ر هذ ش ر ص سرهح غ آصه طۀگ ۀ هشوض س د )ول ثشس ى( س ل س دص سصهى هل سس ذسد يگ سصهى هؤسسذ س تش سۀس ضۀ تظ ظۀم زأ ذ غلح ر شى سص ت ه و ذ دس غ سذ حشص ضش ظ تصم گ ه زأ ذ غلح ر ت آى ػغ تش ػولىشد آى ۀ ظسذ ه و ذ. زش ح دسسگ ت يلولل ى س د س ل س دص زؼ ي ػ س فلضذ گش ث دم زحم مذ وۀستشد تش سزم سغح سس ذسد هل شى ص د گش ظ ف ي سصهى سر. ج 1- International Organization for Standardization 2- International Electrotechnical Commission 3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 4- Contact point 5- Codex Alimentarius Commission

4 «ف ر طلعت- خر سس تطث ق پ کو س ى ف تذ ي ست ذرد ر -)DASH( HTTP قسوت :4 صلتس د رهشگذر قطع «رئ س: هطش ت ش )وسض س سضذ ه ذس ف س علػذ( سوت / هحل شتغل: وسض س سس ذسد وسض س سضۀذ س سۀسن ۀ علػۀز - ضشور تشق ه غم شهضگى دت ز: زشت ه ش ش )وسض س سضذ ه ذس ف س علػذ( وسض س سس ذسد- وسض س سضذ ضثى سخرفضس- ضشور تشق ه غم شهضگى عض: )سه ت زشز ة حش لفث( صه وشض )وسض س سضذ ه ذس ف س علػذ( وسض س هشوض س - د طگ هص ذسى غذلر خ )وسض س هسشخو صتى گل س ( وسض س سضذ آه صش- ضشور تشق ه غم شهضگى لسوس س و ي )وسض س سضذ ه ذس ف س علػذ( هط س- هشوض آخ زشت ر هؼلن ه ه حو ذسض )وسض س سضذ ه ذس وهد زش- ش هػ ػ ( ه شصد سى )وسض س ه ذس وهد زش- شمفضس( ػض ذ ػلو - د طگ ز ىتي وسض س غدسذ سدذ- دس ول سس ذسد سسى شهضگى زستر: هطش ت ش )وسض س سضذ ه ذس ف س علػذ( وسض س سس ذسد وسض س سضۀذ س سۀسن ۀ علػۀز - ضشور تشق ه غم شهضگى د

5 ف زست ه ذرخت صفح ص ع ى خ صگفسس ذ ده وستشد 1 هشخغ لضه 2 غغلحذ زؼس ف و ز ضر 3 غغلحذ زؼس ف 1-3 و ز ضر 2-3 ود 3-3 همذه 4 سهضگزس لغؼ 1-4 غلرس د لغؼ 2-4 ه ر MPD 3-4 د ( سهضگزس غلرس د ط هد )س گ 5 ظ س سهضگزس 1-5 ContentProtection SegmentEncryption License ػ ػش ػ ػش ػ ػش خػ غ ر هذذسهض س ح CryptoPeriod CryptoTimeline ContentAuthenticity ػ ػش ػ ػش 2-5 ظ س غلرس د ول ذ ػ ػش سسخشج URL سهضگزس لغؼ 6 للة لغؼ 1-6 سه ول ذ 2-6 ول ذ سه ول ذ هثس تش هد ص سه سهضگزس 3-6

6 صفح ع ى ول ذ سه سهضگزس AES-128 CBC سه سهضگزس AES-128 GCM 4-6 هذذسهض ول ذ زخػ ع لغؼ ت هذذسهض سسخشج ول ذ سسخشج IV سسخشج ADD فض دى سهضگزس خذ ذ سه ول ذ 5-6 غلرس د لغؼ 7 ول ذ 1-7 لگ س سن 2-7 SHA-256 HMAC-SHA خ سر لف )لضه ( عشح XML خ سر ب )آگ د ذ ( س و خ د سص خ سر ج )آگ د ذ ( هث وستشد MPD

7 پ شگفتر سس ذسد»ف س علػذ- خس سص زغث م خ س -)DASH( HTTP لسۀور 4: غۀلرسۀ د سهضگزس لغؼ «و خ ص س آى دس وو س ى هشت ط تش هث خز شش سس ذسد ت يلولل تۀ ػ ى سس ذسد هل شى ت س ش ضس ضذ دس ه سد لف ت ذ 7 سس ذسد هل ضۀوس 5 ز ۀ زۀذ ي ضذ دس چ سغذ چ ل خ دو ي خلس وو س هلۀ سۀس ذسد ف ۀ س علػۀذ هۀ س زػ ة ضذ. ه 1395/9/15 ي سس ذسد ت سس د ت ذ ه هد 3 ل ى غلح ل ي همشسذ هؤسس سس ذسد زحم مذ غ ؼس شى هػ ب ت وي ه 1371 ت ػ ى سس ذسد هل شى ه سطش ه ض د. سس ذسد هل شى تش سس سس ذسد هل شى ضوس 5 )سس ذسد هل شى- سۀخسس ضۀ گسش( زذ ي ه ض ذ. تش حفظ وگه و گ ت زح تذ خ طشفر هل خ دس صه ۀ غ غ ػل م خذهذ سس ذسد هل شى دس غ سذ لض م زدذ ذ ظش خ ذ ضذ ش خ طۀ د وۀ تش غلح زىو ل ي سس ذسد سئ ض د دس گم زدذ ذ ظش دس وو س ى ف هشت ط ه سد ز خۀ لشس خ ذ گشفر. ت تش ي ت ذ و س ص آخش ي زدذ ذ ظش سس ذسد هل شى سسفد وشد. سر: ي سس ذسد هل تش هث خز شش سس ذسد ت يلولل ص ش ت س ش»هؼد ىسى«ز زذ ي ضذ ضهل زشخو زخػػ وهل هسي آى ت صتى فسس ه تضذ هؼد ىسى سۀس ذسد تۀ يلوللۀ هضتۀ س ISO/IEC :2013, Information technology Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) Part 4: Segment encryption and authentication ص

8 ف ر طلعت- خر سس تطث ق پ ر -)DASH( HTTP قسوت 4: صلتس د رهشگذر قطع 3 ذف ده کرتزد ذ ص زذ ي ي سس ذسد زؼ ي ه سد ص ش سر: - سص وس ط هد سهضگزس لغؼ للة-هسسمل تش سسفد ت ۀش للۀة لغؼۀ سسۀ وۀ دس خس سص زغث م خ س ( سس ذسد :2012 )ISO/IEC سسفد ضذ سر. 1 )DASH( HTTP - سص وس تش عو ۀى ص ىدۀسچگ غۀلر لغؼۀ تۀش سۀس ف د تۀ ۀش لغؼۀ وۀ دس DASH )سس ذسد ISO/IEC :2012 ) سسفد ضذ سر. 2 هزخع لشه دس هشخغ ص ش ض تغ خ د دسد و دس هسي ي سس ذسد ت غ سذ لضه ت آى سخع دد ضذ سۀر. تذ يزشز ة آى ض تظ خضئ ص ي سس ذسد هحس ب ه ض ذ. دس غ سز و ت هشخؼ ت روش زس خ سطس سخع دد ضذ تضذ غلح ۀ زدذ ۀذ ظش تؼۀذ آى تش ي سس ذسد لضمآ س سر. دس ه سد هشخؼ و تذ ى روش زس خ سطس ت آى سخع دد ضذ سر و س آخش ي زدذ ذ ظش غلح تؼذ تش ي سس ذسد لضمآ س سر. سسفد ص هشخغ ص ش تش وستشد ي سس ذسد لضه سر: ISO/IEC :2012, Information technology Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) Part 1: Media presentation description and segment formats Advanced Encryption Standard, Federal Information Processing Standards Publication 197, FIPS- 197, Secure Hash Standard, Federal Information Processing Standards Publication 180, FIPS 180-3, Recommendation of Block Cipher Modes of Operation, NIST, NIST Special Publication A, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC, NIST, NIST Special Publication D, IETF RFC 2104, HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication, H. Krawczyk, M. Bellare, R. Canetti, February Dynamic adaptive streaming over HTTP 1

9 IETF RFC 2616, Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1, June 1999 IETF RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax, January 2005 IETF RFC 5246, The Transport Layer Security (TLS) Protocol, T. Dierks et al, August 2008 IETF RFC 5652/STD 70, Cryptographic Message Syntax (CMS), R. Housley, September صطلحت تعر ف ک ت شت 3-1 صطلحت تعر ف دس ي سس ذسد غغلحذ ت زؼس ف ص ش ت وس ه س د: دد صلتس د شذ فش د additional authenticated data دد س د تش زتغ سهضگزس غلرس د ضذ و غلرس د ضذ ه سهضگزس طذ سر تزچسة صلتس د authentication tag 1 تش س دد و عشح ضذ سر ز خغ زػدف زغ شذ ػوۀذ دد هدو ع همتل سهض گضس س آضىس و ذ رهشگذر صلتس د شذ authenticated encryption 2 سهضگزس ه ض د تشچسة غلرس د تش س AAD حلر ػول ز و دس آى هسي سد ت هسي سهض هسي سهض ز ل ذ ه ض د هذترهش cryptoperiod زؼذد لغؼ خ سس و تش آى ص ول ذ سهضگزس تشدس همذسد ل ىسى سسفد ه ض د. 1 - Cryptographic checksum 2 - Ciphertext 2

10 1-3-1 سه رهشگذر encryption system سه و تش سهضگزس»لغؼ سس «ت سسفد ص ول ذ فش ن ضذ ز سۀظ»سۀه ول ۀذ«سسفد ه ض د. key system segment number سه کل ذ سه و ول ذ تصم س تش سهضگط»لغؼ سس «فش ن ه و ذ شور قطع 1 سر. ػذد غح ح هثثر ىس هشزثظ ت»لغؼ سس «دس دس ى ه» و ص«دآ ر 3-»لغؼ سس «سئ ضذ ( ت زشز ة و ص ) خس ص»لغؼ سس «ت»ضوس لغؼ «N»ضوس لغؼ «1+N دسد. 2-1 ک ت شت AAD AES AES-CBC ECB AES- GCM Additional Authentication Data Advanced Encryption Standard as specified in FIPS-197 AES cipher in Cipher Block Chaining mode, as specified in NIST A Electronic Code Book, as specified in NIST A AES cipher in Galois/Counter Mode, as specified in NIST D دد غلرس د فض د سس ذسد سهضگزس خ طۀشفس هطۀخع ضذ دس سس ذسد سهۀۀض FIPS-197 AES دس حلۀۀر ص د ۀۀش تسۀۀسه 2 )تل ن( سهض هطخع ضذ دس سس ذسد NIST A وسب وذ لىسش ى هطۀخع ضۀذ دس سس ذسد NIST A دس حلۀۀر AES سهۀض Galois/Counter هطخع ضذ دس سس ذسد D 1 - Representation 2 - Block 3

11 HMAC IV MPD SHA SN TLS URI URL URN Hash-based Message Authentication Code, as specified in IETF RFC 2104 Initialization Vector Media Presentation Description, as specified in ISO/IEC :2012 Secure Hash Algorithm, as specified in FIPS Segment Number Transport Layer Security Uniform Resource Identifier Uniform Resource Locator Uniform Resource Name وۀۀذ غۀۀلرسۀۀ د خ ۀۀم هثس ۀۀ تۀۀش چى ذ سص هطخع ضۀذ دس سۀس ذسد IETF RFC 2104 تشدس همذسد ل ز غ ف و ص سس هطخع ضۀذ دس سس ذسد ISO/IEC :2012 لگ س سن چى ذ سص هي هطۀخع ضۀذ دس سس ذسد ضوس لغؼ FIPS ه ر ت سم ض س ه ثغ ى خر ط ب م ه ثغ ى خر 1-1 ود»لغؼ سس «ت»ضوس لغؼ «.S(i) :i هذذسهض و ت»ضوس لغؼ «i ضش ع ه ض د دس d»لغؼ سس «سر: CP(i,d) تشدس همذسد ل ول ذ ه سد سسفد دس هذذ صهى CP(i,d) K CP(i,d), IV :CP(i,d) هقذه رهشگذر قطع چسچ ب حفظر هحس و دس ي سس ذسد فش ن ضۀذ سۀر چۀسچ ت تۀش سۀسخشج خۀسج- ص -ت ۀذ خسهسش سر و تش سهضگط ه فم رآه ض لغؼ سس تصم سر. تضس فش ن ضذ سظ MPD سر و سسخشج خسهسش همذسد ل ول ذ سهضگزس خظ هث س ش زفى ه ول ذ س خص ه د ذ سش دم مط ز سؼ خز ش س فش ن ه و ذ ز لگ س سن سهضگزس زفى ه ول ذ هخسلف س ت سسفد ص سظ هطت زغث ك د ذ. 4

12 س ل: ي ۀ 3131 ت ع س هف ه چسچ ب حفظر هحس و دس ي سس ذسد فش ن ضذ سر ه ز ذ ت ػ ۀ ى د سۀسس دس ظش گشفس ض د: سه ول ذ سه سهضگزس. سه ول ذ ول ذ هشت ط ت لغؼۀ س سۀسخشج ه و ذ و علػذ فش ن ضذ دس MPD س ه د ذ دس حل ى سۀه سهضگۀزس لغؼۀ ۀ سسۀ س سهضگط ه و ذ و علػذ ول ذ سهضگزس ت آى دد ضذ سر ي علػۀذ ضذ سر ي ول ذ سهضگزس ز سظ سه ول ذ فش ن ضذ سر. سه خثس خظ هث سهضگزس AES-CBC تش لغؼ وهل ت وس ه تشد ص فۀش ن تش سمۀ دس MPD HTTP(S) ول ذ سسفد ه و ذ. دس ي سه خظ هث وسخ DASH ه ز ذ تۀ عۀ س حػۀس ۀش لغؼۀ س زطخ ع د ذ و تشدس همذسد ل ول ذ تش سهضگزس آ ۀ سۀسفد ضۀذ سۀر. سۀدس وۀسخ دسخ سر GET تش ول ذ غدس ه و ذ دسخ سر GET س تش تشدس همذسد ل غدس ه و ۀذ ۀ آى س ت ع س هحل سسخشج ه و ذ. خس ص دس فر تشدس همذسد ل ول ذ وسخ DASH ه ز ۀذ ت ه فم ر لغؼ سس س سهضگط و ذ آى س ت ه ز س سس سمۀ د ۀذ. دس ۀي ز غۀ ف سهضگۀزس لغؼ -وهل AES-CBC سه سهضگزس سر تص ت ول ذ ت سسفد ص HTTP(s) سه ول ذ سر. گه و غلة سه DRM ص سه هثس تش هد ص تش سسخشج ول ذ سۀسفد هۀ و ۀذ سه ول ذ هثس تش هد ص دس ي سس ذسد خطس ث ه ض ذ. دس ي ه سد هد ص تص ت ه ض د URI ول ذ ض س ول ذ هث ن سس ذ. سه ول ذ هثس تش هد ص ض سۀ ۀ س تۀ 1 ول ذ س ت سه سهضگزس سم هۀ د ۀذ. سۀدس ول ۀذ ول ذ ت س ش هؼل م همشس ه و ذ فش ن ضذ ز سظ سه ول ذ علػذ سهضگزس )تش هثۀ هطخػۀذ لگۀ س سن )IV فۀش ن ضۀذ ز سظ MPD لغؼ سس س سهضگط ه و ذ. 1 - Resolve 5

13 س ش د گش سهضگزس ه ز ذ ت سسفد ص شکل 3- رهشگذر قطع خط هث URI ( حسوت ( خسهسش هشت ط ت سهضگزس ول و دس ي سس ذسد فش ن ضذ سر ط هد ض د. ي سس ذسد هسسمل ص للة سر: ي سس ذسد ت ع س ژ تش و ع لغؼ سس ت وس و س د هف م آى ص هذذسهض ت ع س وهل خذ ص ش ۀ ع لغؼۀ ژ سر. سه سهضگزس خظ هث تش ه لغؼ وهل ت وستشد ه ض د. لسور لضه ي چسچ ب ه سد ص ش س فش ن ه و ذ: لف( سظ MPD ب( سه سهضگزس ول ذ خظ هث. ي ه سد دس ضىل 1 طى دد ه ض ذ. دآ س ه ض د و خ د سص طى دد ضذ دس ۀي ضىل تش ذ 1 ت وشد. خ ص وط زطۀش ح سۀر تسۀ س ص ػول ۀذ ۀ س هۀ زۀ ى تۀش هثۀ ز سۀظ هۀ ص سۀص عشح سهضگزس لغؼ س ش گضر ول ذ سهضگزس سس ذسد س هطخع ه و ذ و ه ز ى گه سسفد وشد و حفظر ص ي لغؼ تصم سر. ي عشح ز سظ ت وستشدى سهضگزس تش لغؼۀ ۀ ػوۀل ه و ذ و ت ع س حفظر ضذ فشسسد ه ض د. زؼۀس ف فۀش ن هۀ ضۀ ذ زۀ لغؼۀ ۀ س گۀه وۀ سهضگزس ه ض ذ ض س و ذ ول ذ) ( IV ) ( ه سة س ص MPD ض س و ذ. 1 - Pre-fetching 6

14 س ل: صلتس د قطع چسچ ب غلرس د لغؼ چسچ ت سر و سسفد ص تشچسة غ ل س تش زوم ع لغؼۀ ۀ DASH MAC خص ه د ذ ز غل غحر هحس س تصت و ذ. ي چسچ ب ت هحسث خلغ علػذ ه ص لغؼ سهضگزس طذ رخ ش وشدى همذس ص خسج وس ه و ذ. سۀظ MPD لگ ۀ URL س فش ن ه و ذ ز س ت سسفد ص HTTP HTTPS تص ت و ذ. وۀسخ هضۀ// خلغۀ علػۀذ س 1 ه و ذ سدس آ س ت ع س هحل دس )ص ش(لغؼ سهضگط ضذ هحسث ه و ذ دس غ سذ ػۀذم تص ت زغتك ه ز ذ )ص ش(لغؼ س سد و ذ. گش ت ن ت سهضگزس سسفد ض ذ حلۀر ػول ۀذ ۀي چۀسچ ب تۀ خۀ حلۀر»سهضگۀزس سۀدس غلرس د «و هؼو زش سر»غلرس د سدس سهضگزس «ه تضذ. حلۀر ژگۀ ه وۀ ص زغ ش خز ش سهضگزس س فش ن ه و ذ: گش سهضگزس ثضذ خسهسش / لگ س سن سهضگزس هخسلف تش سهضگزس لغؼ سس هطت تش خذهر آى ت وسخ ۀى هخسلۀف سۀسفد ضۀ د تشچسۀة غۀ ل هده و خ د هحس زغ ش ىشد سر هطت تل ه ه ذ. غلرس د لغؼ هسسمل ص ش عشح حفظر هحس سر هوىي سۀر تۀش لغؼۀ سهضگۀزس طۀذ وچ ي تش لغؼ سهضگزس ضذ سسفد ض د و ي لغؼ ۀ سهضگۀزس ضۀذ تۀ سۀسفد ص ۀش سه DRM سهضدس ضذ سر. دآ س ه ض د و ي تذ ي هؼ سر وۀ سۀسفد ص چۀسچ ب حفظۀر هحس ي سس ذسد ت ه ظ س سسفد ص چسچ ب غلرس د هحس لضه سر. لسور لضه ي چسچ ب ه سد ص ش س فش ن ه و ذ: لف( سظ MPD ب( لگ س سن غلرس د خۀظ هث. 1-4 ه ت MPD چسچ ب فش ن ضذ دس ي سس ذسد و ذ MPD هي سس ذ. ت تش ي حفظر ص MPD تس س ه ۀن سر. تش هث ت فشسسدى آى تش س زػ هي ۀ تۀ تۀصت ىدۀسچگ غۀلر آى هۀ زۀ ى ص آى حفظر وشد. س ض حفظر ص MPD خسج ص ده وستشد ي سس ذسد سر. 1 - Retrieve 7

15 س ل: ف ۀ ش کد )س گ لد ( رهشگذر صلتس د ظ ر رهشگذر ع صز ContentProtection تعز ف وۀۀستشد للۀۀة سهضگۀۀزس زؼش ۀۀف ضۀۀذ دس ۀۀي سۀۀس ذسد تۀۀش لغؼۀۀ ۀۀ ت ۀۀذ تۀۀ سۀۀسفد ص URN urn:mpeg:dash:sea:enc:2013 تۀ ػ ۀ ى همۀذس ContentProtection ContentProtection تضذ. دآ س ه ض د و ز غ فگۀش زؼش ف ضۀذ دس سۀس ذسد دس ۀه ز غۀ فگۀش وستشدخۀۀز ش تۀۀش لغؼۀۀ ۀۀ سهضگۀۀزس ضۀۀذ ظ ۀۀس ضۀۀ د. ز غۀۀ فگۀۀش هوىي سر غفش چ ذ ػ ػۀش / ۀ CryptoTimeline CryptoPeriod ContentProtection دس فضۀ ۀم دضۀس urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011 ISO/IEC زؼش هۀ ضۀ د. دس حۀل وۀ SegmentEncryption CryptoTimeline CryptoPeriod دس فض م urn:mpeg:dash:schema:sea: ص ش ت خ سر لف زؼش ف ه ض د. تش ذ زطش ح و ػ غش عشح تت دس ل ػذ ح ه ض ذ. زؼش ۀف ضۀذ دس خ طۀ ذ sea: ق عذ هع خذ ل 3- ستفد س ت ص فگز حفظت هحت DASH م ع صز خص ص ستفد ت ص ف تش ي سس ذسد ت ذ urn:mpeg:dash:sea:enc:2013 تضذ. سه سهضگزس سسفد ضذ خػ غ ر ۀ سشسۀش ص س هطۀخع ه و ذ. ت ص شت ذ هشخؼ ض د. سه ول ذ سسفد ضذ س تذسر آ سدى هد ص س دس غۀ سذ ۀص هطخع ه و ذ. M 1 0..N sea:segmentencryption sea:license 1 - Signalling 2 - Syntax 3 - Semantics 8

16 م ع صز خص ص ستفد ت ص ف علػذ ه سد ص تش سسخشج ول ذ علػذ IV تش هذذسهض حذ س هطخع ه و ذ. ت ص شت ذ هشخؼ ض د. علػذ ه سد ۀص تۀش سۀسخشج ول ۀذ علػۀذ IV تۀش چ ۀذ ي هذذسهض ت ع ثتر س هطخع ه و ذ. ت ص شت ذ هشخؼ ض د. 0..N 0..N sea:cryptoperiod sea:cryptotimeline س و: تش خػ ػ : ; M خثس ; o خس س ; OD خس س ت همذس خ صفشؼ ; CM ت ع س هطش ط خثس تش ػ غش: <minoccurs>...<maxoccurs> ; )N هحذ د( ػ غش ت غ سذ خشس گ سس ذ خػ ػ خشس گ سس لثل ص آى آهذ سر ع صز SegmentEncryption ػ ػش SegmentEncryption سهضگزس لغؼ س ز غ ف ه و ذ. و غ س و دس و هذذسهض سسفد ضۀذ سۀر خػ غۀ ذ سشسۀش گش همۀذس تشتۀش تۀ urn:mpeg:dash:sea:enc:2013 SegmentEncryption حذ ت ذ و ط دس ز غ فگش ContentProtection خ د دضس تضذ. تضۀذ ػ ػۀش خذ ل 2- ق عذ هع ع صز SegmentEncryption م ع صز خص @earlyavailability ستفد M OD OD OD OD ت ص ف خػ غ ذ سه سهضگزس س هطخع ه و ذ. سه سهضگزس سسفد ضۀذ تۀش سهضگۀزس لغؼۀ س هطۀخع هۀ و ۀذ. سه سهضگزس هوىي دس ص شت ذ هطخع ضذ ذ. ع )ت ت ر( ول ذ سسفد ضذ دس سهض زؼش ۀف ضۀذ س هطخع ه و ذ. همذس خ صفشؼ 128 سر. ع )ت ت ر( تشدس همۀذسد ل ۀ سۀسفد ضۀذ دس سهۀض زؼش ۀف ضۀذ س هطخع ه و ذ. همذس خ صفشؼ 128 سر. گش حلر ػول ذ تسسه سهضگزس غۀلرسۀ د ضۀذ )تۀش هثۀ )GCM سسفد ض د ع )ت ت ر( تشچسة غلرسۀ د سۀسفد ضۀذ س هطۀخع ه و ذ. همذس خ صفشؼ 0 ) ؼ غلرس د دس دسسشس سر( سر. فغل ث ت ي صه و ول ذ IV ت سسفد ص URI فش نضذ صهى دسدسسشس ل ي لغؼ سهضگزس ضذ ت سسفد ص ي ول ذ ه ز ذ همۀشس ض ذ. همذس خ صفشؼ 1.0 ث سر. 9

17 م ع صز خص ص ستفد ت ص ف گه و ت»true«ز ظ ن ه ض د ضوس لغؼ تش سسخشج IV سسفد ه ض د )عثك زؼش ف دس ص شت ذ 4-4-6( سهضگزس ECM IV سسفد خ ۀذ ضذ. همذس خ صفشؼ»false«سر. س و: تش خػ ػ : ; M خثس ; o خس س ; OD خس س ت همذس خ صفشؼ ; CM ت ع س هطش ط خثس تش ػ غش: <minoccurs>...<maxoccurs> ; )N هحذ د( ػ غش ت غ سذ خشس گ سس ذ خػ ػ خشس گ سس لثل ص آى آهذ سر ع صز License ػ ػش License خػ غ ذ سشسش سه ول ذ سسفد ضذ دس و هذذسهض س ز غ ف ه و ذ. گش همذس هثس تش هد ص سسفد ض ذ ه چ ذ ػ ػش تشتش ت سۀه ۀ ول ۀذ urn:mpeg:dash:sea:2013 License ت ذ دس دس ى ز غۀ فگۀش خۀ د دضۀس تضۀذ. گۀش خۀ د ذضۀس تضۀ ذ URL ۀ فۀش ن ضۀذ دس ػ غۀش ContentProtection CryptoPeriod CryptoTimeline ت ذ تش تش تص ت ول ذ وف تض ذ. خذ ل 1- ق عذ هع ع صز License م ع صز خص ستفد ت ص ف علػذ ه سد ص تش تص ت ول ذ س هطخع ه و ذ. URN سه ول ذ س هطخع ه و ذ. لگ HTTP(S) URL سسفد ضذ تش هد ص تص ت و ز سظ سۀه ول ذ تش سسخشج ول ذ سهضگزس سسفد هۀ ضۀ د س تۀ سۀسفد ص لۀۀ ي حۀۀ هطۀۀت خ طۀۀ هسغ ۀۀش زؼش ۀۀف ضۀۀذ دس سۀۀس ذسد ISO/IEC :2012, هطخع ه و ذ. M O س و: تش خػ ػ : ; M خثس ; o خس س ; OD خس س ت همذس خ صفشؼ ; CM ت ع س هطش ط خثس تش ػ غش: <minoccurs>...<maxoccurs> ; )N هحذ د( ػ غش ت غ سذ خشس گ سس ذ خػ ػ خشس گ سس لثل ص آى آهذ سر. 10

18 خص ص ت هذترهش ر ح تعز ف هذذسهض ز سظ خسهسش سهضگزس س ح هذذ صهى زطخ ع دد ه ض ذ. ت تش ي ه ػ ػش خۀذ هذذسهض و ل س طى ه د ذ. ش د ػ ػش CryptoTimeline CryptoPeriod تشسس ي خ ۀ سخس ه ض ذ و ػ ػش هذذسهض س طى ه د ۀذ ػ ػۀش تؼۀذ چ ۀذ هۀذذسهۀض هسطۀت س طۀى ه د ذ ق عذ هع خذ ل 4- خص ص ت ر ح هذترهش م ع صز خص ص ستفد ت ص ف زؼذد لغؼ دس هذذسهض س هطخع ه و ۀذ. دس هۀ سد CryptoTimeline ۀي ه سد زؼذد لغؼ دس ش هذذسهض ص ي CryptoTimeline هوىي سر فمظ گه ه خ د ثضذ و ي ه سد آخۀش ي ػ ػش CryptoPeriod ص د س صه تضذ. دس ي ه سد هذذسهض ز س ۀي د س صه ده ه تذ. ۀدآ س هۀ ضۀ د تۀش وۀ ػ غش CryptoTimeline ت ذ خ د دضس تضذ. لگ تش ز ل ذ URI ول ذ ت سسفد ص ل ػذ حۀ خ طۀ هسغ ۀش زؼش ۀف ضۀذ دس سۀس ذسد, : ISO/IEC هطۀخع هۀ و دس ش هذذسهض هتۀس سۀسفد هۀ ضۀ د ت ۀتش ي تۀش هذذسهض CP(i,d) URI هشتۀ ط تۀ $Number$ = i سخس ه ضۀ د. وۀ ي وۀستشد تۀش :$Time$ )همۀذس سۀسفد ضۀذ همۀذس $Time$ ص لغؼ S(i) سر( سسفد خ ذ ضذ. دآ س ه ضۀ د وۀ سۀسفد تۀ هؼ ۀ سۀسفد SegmentTemplate سر. ل ػذ سسخشج ول ذ دس ص شت ذ هطخع ه ض ذ. 11

19 م ع صز خص ص ستفد ت ص ف لگ تش ز ل ذ IV URI ت سسفد ص ل ػذ ح خ ط هسغ ش زؼش ف ضذ دس سۀۀس ذسد, : ISO/IEC هطۀۀخع هۀۀ و دس ش هذذسهۀض ۀهتۀس سۀسفد هۀ ضۀ د ت ۀتش ي تۀش هۀذذسهۀض CP(i,d) URI هشتۀ ط تۀ $Number$ = i سخس ه ضۀ د. وۀ ي وۀستشد تۀش :$Time$ )همۀذس سۀسفد ضۀذ همۀذس $Time$ ص لغؼ S(i) سر( سسفد خ ذ ضذ. سسفد تۀ هؼ ۀ سۀسفد ۀ SegmentTemplate سر. تش زؼش ف للة IV ت ص شت ذ هشخؼ ض د. س و: تش خػ ػ : ; M خثس ; o خس س ; OD خس س ت همذس خ صفشؼ ; CM ت ع س هطش ط خثس تش ػ غش: <minoccurs>...<maxoccurs> ; )N هحذ د( ػ غش ت غ سذ خشس گ سس ذ خػ ػ خشس گ سس لثل ص آى آهذ سر. ع صز CryptoPeriod تعز ف ػ ػش CryptoPeriod هذذسهض س زؼش ف ه و ذ تش هث علػز س فش ن ه و ذ و سسخشج تشدس همذسد ل ول ذ سهضگزس وچ ۀ ي ض سۀ لغؼۀ ۀ وۀ تۀ سۀسفد ص د ػ ػۀش سۀتك سهضگزس ضذ ذ س خص ه د ذ. ػ ػش CryptoPeriod ت ع س حػس هغتك لغؼ ضش ع سر. هوىي سر ت ع س غش ح هذذ صهى هؼ )تش هث زؼذد لغؼ ( دضس تضذ هوىي سر هحذ د )تش هث ز س د س فؼل ده دسد( تضذ. لغؼ ز سظ»ضۀوس لغؼۀ «هغۀتك زؼش ۀف سۀس ذسد ه ض ذ. هث ISO/IEC : ض سۀ MPD و ضهل ػ ػش CryptoPeriod سر دس ص شت ذ ج- 1 طى دد ضذ سر. 12

20 ق عذ هع خذ ل 1- ق عذ هع ع صز CryptoPeriod م ع صز خص @aad CryptoPeriodType ستفد OD O O - ت ص ف علػذ URI ه سد ص تش سۀسخشج علػۀذ ول ۀذ تۀش هۀذذسهۀض حذ هطخع ه و ذ. زؼذد لغؼ سهضگزس طذ تؼذ ص س هذذسهۀض گزضۀس لۀ ي لغؼۀ سس و تش آى علػذ ول ذ / IV ت وس ه س د س هطخع ه و ۀذ. همۀذس خ صفشؼ 0 سر. ل ػذ سسخشج هطخع ضذ دس ص شت ذ ت وس ه س د. تشدس همذسد ل س هطخع ه و ذ. ه خ د تضذ ي خػ ػ ث ذ خ د دضس تضذ. دد غلرس د فض د س هطخع ه و ذ. ل ػذ سسخشج AAD دس ص شت ذ هطخع ضذ سر. ػ غۀۀ ش خػ ػۀۀۀ ۀۀۀ س ۀۀۀح )ػ غۀۀۀش خػ ػۀۀۀ ۀۀۀ ص ۀۀۀ ع خ ۀۀۀ )CryptoPeriodType س هطخع ه و ذ. تش خضئ ذ تۀ ص شت ۀذ هشخؼ ض د. س و: تش خػ ػ : ; M خثس ; o خس س ; OD خس س ت همذس خ صفشؼ ; CM ت ع س هطش ط خثس تش ػ غش: <minoccurs>...<maxoccurs> ; )N هحذ د( ػ غش ت غ سذ خشس گ سس ذ خػ ػ خشس گ سس لثل ص آى آهذ سر. ع صز CryptoTimeline تعز ف ػ ػش CryptoTimeline CryptoPeriod هذذسهض سر. سسفد ص تش سسخشج چ ذ هذذسهض ت ع ثتۀر سۀسفد هۀ ضۀ د. دس حۀل وۀ ۀه حذ هغتك ت هذذسهض حذ سۀر ػ ػۀش CryptoTimeline CryptoTimeline لشس ه گ شد تش هث گه و ه ص ج ول ذ حۀذ هغۀتك تۀ چ ۀذ ي گه زم ر ه ض د و لگ تس س ه ظو ص هذذسهض ه سد سۀسفد IV / دس ش 4 هذذسهض زغ ش ه و ذ. ش هذذسهض ز ل ۀذ ضذ ص CryptoTimeline ضهل زؼذد ىس ص لغؼ سر ( ت هث ص شت ذ ج- 2 هشخؼ ض د(. 13

21 ق عذ هع خذ ل 2- ق عذ هع ع صز CryptoTimeline م ع صز خص ص ستفد ت ص ف CryptoTimeline ز ل هذذسهض و ش ه ضهل همذس هطت لغؼ سر س هطخع ه و ذ. زؼذد هذذسهض ت د س صه ثتر هطخع ه و ذ. گش خ د ذضۀس تضۀذ آخۀش ي هذذسهض ت س د س صه و ي ز غ فگش ContentProtection تۀ آى زؼلۀك دسد خزو ه تذ. دآ س ه ض د و ي ت ي هؼ سر و همۀذس لغؼۀ ۀ دس آخش ي هذذسهض دس ي ه سد ه ز ۀذ وۀ چىسش ص همۀذس خػ ػۀ هطۀخع ضۀذ تضذ. OD @aadbase زؼذد لغؼ سهضگزس ضذ ت ي س ۀ آخۀش ي هۀذذسهۀض لۀ ي لغؼۀ لۀ ي هذذسهض دس ي CryptoTimeline هطخع ه و ذ. همذس خ صفشؼ 0 سر. ل ػذ سسخشج هطخع ضذ دس ص شت ذ ت وس ه س د. همذس خ IV تش ي هذذسهض هطخع ه و ذ. گه ه خ د سۀر و غ س و دس ص شت ذ هطخع ضذ سر IV تشتۀش تۀ زؼذد لغؼ سر. گش خ د ذضس تضذ همذس خ صفشؼ 0 سر. ه خ د تضذ ي خػ ػ ث ذ ه خ د تضذ. همذس خ ۀ AAD س تۀش ۀي هۀذذسهۀض هطۀخع هۀ و ۀذ. AAD تشتۀش تۀ ضوس لغؼ سر. گش خ د ذضس تضذ همذس خ صفشؼ 0 سر. - CryptoPeriodType س و: ػ غش خػ ػ س ح)ػ غش خػ ػ ص ع خ ۀ )CryptoPeriodType س هطخع ه و ذ. تش خضئ ذ ت ص شت ذ هشخؼ ض د. تش خػ ػ : ; M خثس ; o خس س ; OD خس س ت همذس خ صفشؼ ; CM ت ع س هطش ط خثس تش ػ غش: <minoccurs>...<maxoccurs> ; )N هحذ د( ػ غش ت غ سذ خشس گ سس ذ خػ ػ خشس گ سس لثل ص آى آهذ سر. دآ ر - ت ع س و دس 1 فش ه چشخص هؼلۀ م وۀ ضۀ ذ ص ج ول ذ / IV و س زغ ش ه د ذ. ظ ر صلتس د کل ت ػ ػش ContentAuthenticity و دس لسور خ ي زؼش ۀف ضۀذ سۀر ت ۀذ دس EssentialProperty SupplementalProperty وستشد سسفد ض د. ۀ زؼش ف ضۀذ دس سۀس ذسد :2012 ISO/IEC ت ۀ تۀ لضهۀذ تش هۀ 1 - Scenario 14

22 گۀۀش چۀۀسچ ب غۀۀلرسۀۀ د سۀۀسفد ضۀۀ د دس EssentialProperty SupplementalProperty ت ذ urn:mpeg:dash:sea:auth:2013 تضذ. چ ذ ي عشح زػذ ك غلر هحس ه ز ذ زؼش ف ض د. د عشح خلغ SHA-256 URN urn:mpeg:dash:sea:sha256:2013 urn:mpeg:dash:sea:hmac-sha1 دس ي سس ذسد هطخع ضذ ند. ۀۀ ض س ضۀذ ز سۀظ HMAC-SHA1 MAC ض سۀۀۀۀ ضۀۀۀۀذ ز سۀۀۀۀظ ع صز ContentAuthenticity تعز ف ػ ػش URL ContentAuthenticity تش وسسب ول ذ لگ تش سخر URL فش ن ه و ذ وۀ 1 تشچسة غلرس د تش )ص ش(لغؼ هؼ ي سسفد ه ض د. ل ػۀذ سۀخر URL دس ت طسش تش تسگ ش ص شت ذ زؼش ف ضذ سر. 1 - download 15

23 س ل: ق عذ هع خذ ل 3- ق عذ هع ع صز ContentAuthenticity م ع صز خص ص ستفد ت ص ف علػذ تصم تش هحسث تشچسة غ ل تش لغؼ س هطخع ه و ذ. لگ س سن سسفد ضذ تش هحسث تشچسة غ ل س هطخع ه و ذ. لگ تش دد URL سسفد ضذ تش تص ت همذس تشچسة غ ل هطۀخع ه و ذ. ل ػذ دد URL دس ص شت ذ هطخع ضذ ذ. ع تشچسة غلرس د س ت ت ر هطخع ه و ذ. گش خ د ذضس تضۀذ ع تشچسة هطت لگۀ س سن ضۀ خس ضۀذ ز سر. لگ تش ز ل ذ URI ول ذ ت سسفد ص ل ػذ ح خ طۀ هسغ ۀش عثۀك زؼش ف سس ذسد, : ISO/IEC هطخع ه و ذ. M M O س و: تش خػ ػ : ; M خثس ; o خس س ; OD خس س ت همذس خ صفشؼ ; CM ت ع س هطش ط خثس تش ػ غش: <minoccurs>...<maxoccurs> ; )N هحذ د( ػ غش ت غ سذ خشس گ سس ذ خػ ػ خشس گ سس لثل ص آى آهذ سر ستخزج URL URL تشچسة غ ل ت ذ ت سص وس ص ش سخس ض ذ: ه URL ت ر سخس ه ض د. وهل تش ه سس هؼ ي همذسد ل و وى هسغ ش خ گض ي دس سۀس ذسد ISO/IEC :2012 لغؼ )ص شلغؼ ( 1 س د خش ۀى خ سۀر E ت ۀذ تۀش سۀخر لگ URL هض/ خلغ سسفد ض ذ. گش دسخ سر ضهل ه هحذ د ت ر ثضذ همۀذس $first$ ت ذ»0«تضذ همذس تضذ.»Inf«ت ذ $last$.1.2 هحذ د ر 2 ص ش تش س دسخ سر هحذ د ت ر ػو ه ض د: تشچسة غ ل ث ذ تش دسخ سر هحذ د ت ر و هغتك تۀ لغؼۀ ۀ ۀ ص شلغؼۀ ۀ سر دسخ سر ض ذ Switching 2 - Restriction 16

24 گش ص شلغؼ سسفد ض ذ ه تشچسة غ ل خذ ت ص ش ص شلغؼ س ه ز ى تۀ سۀسفد ص ل ػذ ح هحذ د ت ر تص ت وشد..2 رهشگذر قطع قلة قطع لغؼ سهضگزس ضذ هوىي سر هغۀتك تۀ ۀ للۀة»لغؼۀ سسۀ «زؼش ۀف ضۀذ دس سۀس ذسد ISO/IEC :2012 ISO/IEC :2012 هطخع ضذ دس خسهسش ثضۀۀۀذ. زوۀۀۀم زؼۀۀۀس ف للۀۀۀة»لغؼۀۀۀ سسۀۀۀ «لضهۀۀۀذ سۀۀۀس ذسد تش»لغؼ سس «سهضگزس طذ ت وس ه س د و هغتك ت ۀ ع ه سة هطخع ضذ دس MPD سر. سه کل ذ کل ت URI ۀۀۀ تشدس ۀۀۀ همۀۀۀذسد ل ۀۀۀ ول ۀۀۀذ تۀۀۀ سۀۀۀسفد ص سۀۀۀه ۀۀۀ ول ۀۀۀذ ز سۀۀۀظ ض س ه ض ذ. گش ػ ػش ػ غش License HTTP(S) ت ذ URL CryptoTimeline CryptoPeriod GET خ د ذضس تضۀذ زوۀم URL ۀ دس تض ذ دسخ سۀر ه فم ۀرآه ۀض ت ي URL ت ذ تشدس همذسد ل ول ذ س دس للة د د تشگشد ذ و دس ص شت ذ 4-6 هطخع ضذ سر سه کل ذ هثت تز هد س سه ول ذ خسػغ هوىي سر تش همشسوشدى URN خس س سسفد ضۀ ذ. تؼضۀ ص ۀ هوىي سر ت علػذ هد ص ت طسش ص دضس تض ذ. سه ول ذ و ت علػذ هدۀ ص ۀص دس ۀذ ت ذ ص ز سؼ هسغ ش خ گض ي( 17 تش تص ت هد ص سسفد و ذ. للة هد ص هخػ ظ سه سر دس ي سس ذسد زؼش ف و ض د. هد ص ۀۀ هخسلۀۀف هغۀۀتك تۀۀ URI ۀۀ ول ۀۀذ هخسلۀۀف هۀۀ ز ۀۀذ خۀۀ د دضۀۀس تضۀۀذ ت ۀۀتش ي آ س ذ. هسغ ش خ گض ي هس ظش سس ذ. هسغ ش خ گض ي فض د ت ػ ى همذس $Number$ هوىي سر تش هذذسهض هخسلف س ح هخسلفۀ س تۀ دسۀر $Time$ $KeyUri$ سسفد ضذ دس ي لگ و ذ هسغ ش ۀ دس هۀذذسهۀض س ه ز ى دس ي لگ سسفد وشد. ي هسغ ش للة URI URI ول ذ تش هذذسهض هؼ ي زؼش ف ه ضۀ د )تۀش دسد. همذس آى خۀس ص

25 دآ ر - زؼس ف تت تذ ي هؼ سس ذ و تۀش ۀش تسۀذ سۀسخشج هۀ ضۀ د سۀدس دم ه ض د. سه رهشگذر کل ت لغؼۀۀ ۀۀ سسۀۀ ت ۀۀذ تۀۀ سۀۀسفد ص سۀۀه سهضگۀۀزس سهضگۀۀزس ضۀۀ ذ وۀۀ ز سۀۀظ خػ ػۀۀ هطخع ه ض ذ. همذسد ل و لغؼ س د خش ى ت ر ث ذ سهضگزس ض ذ. ش لحق 1 ضهل لغؼ سهضگزس ضذ ت ذ خس ص سهضگط ت وستشد ض د. خ د سص سه سهضگزس ه سة ضش س سۀر ت ۀتش ي وۀسخ وۀ لگۀ س سن هطۀخع ضۀذ دس س خ د سص و و ذ ز غ و ض د و ه ص لغؼۀ ۀ سس سهضگزس ضذ س و ص د ذ. وسخ ت ذ عشح سهضگزس AES-128 CBC هطخع ضذ دس ص شت ذ س خ د سص و ذ سه رهشگذر AES-128 CBC سه سهضگزس لغؼ - وهۀل AES-128 CBC ز سۀظ URN urn:mpeg:dash:sea:aes128-cbc:2013 ض س ه ض د. خطس ث ي عشح تش وسخ و ي سس ذسد س خ د سۀص هۀ و ۀذ خثۀس سر. دس ي لگ س سن سهض AEC ت ول ذ 128- ت س دس حلر CBC سسفد ضذ سر. سهضگزس ت ذ تش وهل وشدى لغؼ سسفد ض د. لغؼ ت ذ خطر سش ن عثك هطخػذ ص 16 ت ر ض ذ وىع س و دس PKCS7 RFC 5652 لشس تگ ش ذ ز ضش ث ز غ ف ضذ سر. لغؼ ص ضش ع ۀه تسۀسه 16- ت سۀ ضش ع ه ض ذ. ي تذ ي هؼ سر و گش لغؼ سس سهض ضذ ص عش ك هحذ د ت ر دس دسۀسشس تض ذ هشص لغؼ ت ذ تشس هشص 16- ت س تضذ. CBC فمظ دس ه لغؼ زفق ه فسذ دس ضش ع ش لغؼ سهضگزس ت سسفد ص تشدس همۀذسد ل ۀ ول ذ وستشدخز ش تس د گش ضش ع ه ض د. 1 - Concatenation 18

26 1-1-2 سه رهشگذر AES-128 GCM سه سهضگزس لغؼ -وهۀل AES-128 GCM ز سۀظ URN urn:mpeg:dash:sea:aes128-gcm:2013 ض س ه ض د. خطس ث تش ي عشح تش وسخ وۀ ۀي سۀس ذسد س خ ۀد سۀص هۀ و ۀذ خس س سر. دس ۀي لگۀ س سن سهۀض AES دس حلۀر GCM تۀ تشدس ۀ همۀذسد ل ۀ 96- ت سۀ تشچسۀة ۀ غلرس د 128- ت س سسفد ه ض د. سهضگزس ت ذ دس زىو ل لغؼ سسفد ض د. زشو ة حذ ول ذ تشدس همذسد ل ت ذ فمظ هتۀس دس عۀ د س وهۀل سۀسفد ضۀ د. دس س دۀ هذذسهض دس ي سه سهضگزس ت ذ فمظ ضهل ه لغؼ حۀذ تضۀذ دس د س صهۀ ث ۀذ زشو ثۀذ ىسى ول ذ/ IV خ د دضس تضذ. تشچسة غلرس د ت ت ر آخش لغؼ لحق ه ض د ) ؼ لغؼۀ سهضگۀزس ضۀذ ت ر تل ذزش ص لغؼ سهضگزس طذ هذترهش کل ت ش لغؼ سس ت غفش ه هذذسهض هشزثظ ه ض د 1 لغؼ و هذذسهض ذس ذ و هۀشزثظ تۀ آ ۀ تضذ ث ذ سهضگزس ض د. دس ه هذذسهض لغؼ تۀ ۀه ص ج ول ۀذ/ IV و ۀذ سهضگۀزس هۀ ضۀ ذ. خػ غ ر ه هذذسهض ػثسز ذ ص: ه ول ذ ه تشدس همذسد ل ل ي ضۀوس لغؼۀ آخۀش ي ضوس لغؼ. دآ ر - هذذ صهى هذذسهض ت حذ لغؼ س د ذ ه ض د ت حذ صهى. ت تش ي لضه تش لغؼۀ ه صهى ثتس دضس تض ذ خ د ذسد. وۀ هۀذذ تخص ص قطع ت هذترهش ػ ػش حذ CryptoPeriod هغتك ت هذذسهض حذ @startoffset سر ت لغؼ ص خ ى هذذسهض لثل ضش ع ه ض د. گش ي هذذسهض ل ي هذذ دس ع ۀي د س تضۀذ ت ضش ع د س صه هشت ط ه ض د. ه ػ ػش ل ي ضوس لغؼ تشتش ت M هس ظش ت هذذسهض تش = D تۀ CryptoPeriod CP(M,D) CP(M,D) لغؼ... S(M+1) S(M) سر. S(M+D-1) ت زشو ة ىسى ول ذ/ IV K CP(M,D) IV CP(M,D) سهضگزس ه ض ذ. 1 - Associate 19

27 گش ت ع س غش ح ط هد ط ذ ل ػذ سسخشج ول ذ IV دس لسور خ ي سسفد ه ض د. تش سسخشج هذذسهض هۀ ضۀ د ۀش وۀذم ضۀهل لغؼۀ ۀ ص لغؼ CryptoTimeline ل ي دس ع ي هذذ صه تضذ تۀۀش ػ CryptoTimeline 0 k N = D CryptoTimeline گش تشتش ت حۀذ سۀسفد سۀر. لۀ ي هۀذذسهۀض دس خس ص خ ى هذذسهض لثل سر. گش ي ل ي هذذسهض ت ضش ع هذذ صه هشت ط سر. تۀۀ لۀۀ ي ضۀۀوس لغؼۀۀ تشتۀۀش = N M CP(M + k D, D) CryptoPeriod غش ح ز سظ k - هۀ ي هۀذذسهۀض ز ل ذضۀذ تۀ سۀسفد ص ۀي ػ ػۀش سر. CryptoTimeline آخش ي ػ ػش ي د س صه تضذ هذذ صهى هذذسهض تۀ عۀ س ه ض د و هذذسهض خس ز س د س صه ده ه تذ. دآ س ه ض د دس هۀ سد تذ ي هؼ سر و فمظ ه هذذسهض دس ى چ ي CryptoTimeline خ د دسد. ت ى طۀ د فۀشؼ CryptoTimeline گش CryptoTimeline ثض ذ لغؼ ث ذ سهضگزس ض د. CryptoPeriod ه ص لغؼ و ت سسفد ص ل ػذ ي ص شت ذ ت هذذسهض هشزثظ سس ذ ث ذ سهضگزس ض ذ. ستخزج کل ذ کل ت URI هذذ ول ذ تش تص ت ه ثغ ول ذ سسفد ه ض د. ت ذ ه URI هشزثظ ت هذذسهض دد ضذ خ د دضس تضذ. URI و هىى ول ذ س ض س ه و ذ تش ش هذذسهض ت ذ هتس سسخشج ض د. ول ذ تشدس همذسد ل ت ذ ش د لثل ص ضش ع خ دش دسسشسخز ش ل ي لغؼ هذذسهض وو ث ز س خ دش دسسشسخز ش آخش ي لغؼۀ دس دسۀسشس تضۀ ذ. ۀي تذ ي هؼ سر و دس ه سد و خخط ص ذ ضو ر ه ض د و زشو ة ول ۀذ تۀشدس همۀذسد ل ۀ URI ول ذ ص خػ ػ ث خل زش ص صهى دس دسسشس خ ط هسغ ش عثك زؼش ف سس ذسد خ ط دس لگ لضه سر ت تش ي سخس ه ض د و ي سخس ضذى ت سسفد ص ل ػذ ح ISO/IEC :2012, URI حذ ه ز ذ دس سۀر. سۀسفد ص هسغ ش هطخع ض ذ. دآ ر - گه و خ ط هسغ ش لگۀ تۀش سۀخسي URI ول ۀذ تۀش هۀذذسهۀض CP(i,d) سۀسفد هۀ ضۀ د همۀذس $Number$ تشتش ت i همذس $Time$ تشتش ت همذس هس ظش ت S(i) سر.

28 HTTPS ز غ ه ض د دس سسفد ص URI ول ذ ت خ ص HTTP سسفد ض د. تش ي ه ظ س ت ۀ خۀ HTTP زشغ ة و ض د قلة کل ذ ول ذ و ط دس للة د د سر ت ي هؼ و ول ذ ز سظ د ثل ص ت ر ت ع و ص دد ه ض د. دد ضذ ز سظ گۀۀش HTTP تضۀۀذ هحسۀۀ تذ ۀۀ خ ۀۀم خسۀۀخ HTTP(S) URL ول ۀۀذ ۀۀه URI ت ۀۀذ فمۀۀظ ضۀۀهل ت ر تضذ MIME type application/octet-stream دضس تضذ. ستخزج IV کل ت همذس IV هذذسهض و ز سظ ػ ػش CryptoPeriod ض د: زؼش ف ه ض د ت ذ ت سسفد ص سص وس ص ۀش سۀسخشج گش سر. گش گۀۀش ۀۀ ۀۀه ص ه خ د تضذ همۀذسش تشتۀش تۀ IV تۀ للۀة زؼش ۀف ضۀذ دس ص شت ۀذ ه خ د تضذ ي URI تش سسخشج IV سسفد ه ض د. خ د سص ت ذ IV س ص ضوس لغؼ عثك زؼش ف دس ص شت ذ سسخشج و ذ. ه خۀۀ د ثضۀۀ ذ هذذسهض سسخشج ضذ ص CryptoTimeline ت ذ ت غ سذ ص ش سسخشج ض د: همذس IV گۀش سۀسفد ضۀ د ۀي URI تۀش سۀسخشج IV سۀسفد ه ض د. دس غ ش يغ سذ خ د سص ت ذ IV س ص ضوس لغؼ عثۀك زؼش ۀف ص شت ۀذ سۀسخشج و ذ ستخزج IV س شور قطع گش همۀذس تشتۀش تۀ»false«تضۀذ ػ ػۀش سسفد ض د ضوس لغؼ ت ذ ت ػ ى همذس IV ؼ IV CP(M,D) =SN سسفد ض د. CryptoPeriod 1 - Discourage 21

29 گش همذس سۀۀۀسفد ضۀۀۀ د حغۀۀۀلخوۀۀۀغ ضۀۀۀوس لغؼۀۀۀ»false«تشتش ت تضۀذ ػ ػۀش IVCP(M,D)=SN + ivbase ت تش ي گش گش همۀذس سسفد ض د. دآ س ه ض د و همذس خ صفشؼ ت ۀۀۀذ تۀۀۀ ػ ۀۀۀ ى همۀۀۀذس IV ؼ CP(M,D) =SN ه خ د تۀ ت ECB تشتش ت 0 سر تضۀذ IV ۀ سهضگۀزس ضۀذ سسفد خ ذ ضذ. ي س ش دس خ سر C ص سس ذسد NIST A ز غ ف ه ض د وۀستشد آى دس ي سس ذسد دس ص ش زؼش ف ه ض د. گۀش همۀذس تۀ تضۀذ ػ ػۀش CryptoPeriod سسفد ض د IV ت ذ همذس سهضگزس ضذ ت ECB ص ضوس لغؼ تضذ. تش هث گه وۀ سهضگۀزس AES-128 گش همذس سسفد ه ض د )دس ش حلر(.IV CP(M,D) = AES(SN, K CP(M,D) ) سسفد ض د IV تشتش سر ت حغلخوغ ضوس لغؼ هثۀۀۀۀ گۀۀۀۀه وۀۀۀۀ سهضگۀۀۀۀزس»true«تشتش تۀ تضۀذ ػ ػۀش AES-128.IV CP(M,D) = AES(SN + ivbase, K CP(M,D) ) گۀۀۀۀۀش همۀۀۀۀۀذس و سهضگزس ضذ ت ECB سۀر. تۀش سۀۀۀۀسفد هۀۀۀۀ ضۀۀۀۀ د )دس ۀۀۀۀش حلۀۀۀۀر( تشتۀۀۀۀۀش تۀۀۀۀۀ»true«تضۀۀۀۀۀذ و چىسش ص ذص تسسه خش خ ص خش خۀ ECB تضۀذ )تۀش هثۀ گۀۀۀه وۀۀۀ IV ۀۀۀ 96 -ت سۀۀۀ سۀۀۀسفد هۀۀۀ ضۀۀۀ ذ( تسصضۀۀۀسش ي ت ۀۀۀر ۀۀۀ لۀۀۀ ي ص خش خ ECB ت ذ ت ػ ى تشدس همذسد ل سسفد ض ذ قلة IV IV ػۀذد دس للۀة ضۀ ضد ضۀ ضد سۀر. وۀ ص د د ۀ تۀ هث ت ر ت همذس ض ضد ض ضد 1 ت ۀگ- ۀذ ي ۀي ػۀذد ت ۀذ دس تۀفش ت س لشس گ شد )دس سور چح( ت غۀفش خۀل گزضۀس ضۀ د )تۀش IV گش.)0x00 ص ضوس لغؼ و ت ػ ى IV سۀسفد هۀ ضۀ د سسخشج ض د ت ذ دس چ ي ه ىگ ش لشس گ شد )دس سور چح( ت غفش خل گزضس ض د. گه فمۀۀۀۀۀۀۀۀۀظ ضۀۀۀۀۀۀۀۀۀهل زؼۀۀۀۀۀۀۀۀۀذد سسفد ه ض د هحس خسخ IV URL تۀ HTTP GET تۀ HTTP MIME type application/octet-stream دضس تضذ. ت ۀذ ت ۀۀۀۀۀۀۀۀۀر تضۀۀۀۀۀۀۀۀۀذ 1 - Big-endian تسصشزش ي همذس تهؼ دس ه د ثل و دس و چهزش ي آدسس ه خ د رخ ش ه ض د. 22

30 س ل: ك ۀ ستخزج ADD تش ػ ػش ADD CryptoPeriod ز سظ همذس تش ػ ػش CryptoTimeline ضوس AAD CP(M,D) =SN + aadbase دد ه ض د. تش سسخشج ADD سسفد ه ضۀ ذ ؼ ۀ 1-2 فش دى رهشگذر خذ ذ سه کل ذ ي سس ذسد ه سد ص ش س زؼش ف ه و ذ: لف( طۀ هد ۀ خػ غۀ ر ۀ هۀذذسهۀض ب( طۀ هد ۀ خػ غ ر سه ول ذ سهضگزس ج( سه ول ۀذ سهضگۀزس خثۀس. سۀه ۀ ول ۀذ سهضگزس خثس و ت زشز ة دس ص شت ذ زؼش ف ضذ ذ ه خۀظ هث ۀ س دس خس ۀس لشس ه د ذ. زضو ي ه ض د و ي خظ هث زؼهلخز ش تضذ. وستش سه زؼش فضذ سسفد ص همد ش هخسلف ي ت تش ي سه سهضگزس خس س / دس سه ول ذ س هۀ زۀ ى ضۀف وۀشد. هثۀ سه دس ص شت ذ ج- 4 فش ن ه ض د. وسخ و ي ه سد س خ د سص و و ذ ه ز ذ لغؼ سهضگزس ضذ سهضگزس طذ زطخ ع د ذ ه و ز ذ لغؼ سس سهضگزس ضذ س طى د ذ. د سص وس ز سؼ خس س و ت ي لسور ص ژگ فش ن ضذ سۀر هد ص ۀ ه تض ذ. 1 ز سۀؼ خۀز ش س ه ز ى تش تص ت علػز سۀسفد وۀشد وۀ تۀش هؼشفۀ سۀه ول ۀذ ضۀش س سۀس ذ دس حۀل وۀ سۀسفد ص ػ غۀش ص فضۀ ۀم هخسلۀف دس ػ غۀش CryptoTimeline فض دى علػذ CryptoPeriod SegmentEncryption ه د ذ. وۀستش زؼش ۀفضۀذ س خۀص 3 صلتس د قطع 3-3 کل ت URL تشچسۀة غۀلرسۀ د ص عش MPD تۀ سۀسفد ص ػ ػۀش ContentAuthenticity فۀش ن ه ض ذ. تشچسة غلرس د هوىي سر تش )ص ش(لغؼ ۀ سسۀ وچ ۀ ي تۀش لغؼۀ ۀ س د خش ى ت ر ضخع همذسد ل فش ن ض ذ. گش هحفظر هحس سسفد ض د تشچسة غلرس د ت ذ تشس لغؼ سهضگزس طذ هحسث ض ذ. غلرس د لغؼ گش ت ز غۀ فگۀش ز غ فگش SupplementaryProperty EssentialProperty سسفد ض د لضه سر. سۀسفد ضۀ د خس ۀس سۀر گۀش تۀ 1 - Extensibility 23

31 س ل: ص) ف ۀ 3131 گش خسخ HTTP ت دسخ سر تشچسة غلرس د خغ س تصگشد ذ وسخ هوىي سۀر هۀده وۀ ش(لغؼ خ دضى ت ه فم ر تص ت ض ذ وچ ى و ص س عثك هؼو ده د ذ. 2-3 لگ ر تن SHA لگۀۀ س سن چى ۀۀذ سۀۀص SHA-256 دس FIPS زؼش ۀۀف هۀۀ ضۀۀ د. وۀۀستشد آى ز سۀۀظ همۀۀذس ص للة چى ذ ػذد ت گ- ذ ي دس للة ض ضد ض ضد سر. urn:mpeg:dash:sea:sha256:2013 دآ ر - سس ذسد IETF RFC 6234 خ د سص هشخغ SHA-256 س فش ن ه و ذ. HMAC-SHA لگ س سن غلرس د خ م ز سظ همذس HMAC-SHA1 دس سۀس ذسد IETF RFC ص ػذد ت گ- ذ ي دس للة ض ضد ض ضد سر. زؼش urn:mpeg:dash:sea:hmac-sha1:2013 ض س طى دد هۀ ضۀ د. هۀ ضۀ د. وۀستشد آى ه ض د. للۀة هضۀ/ 1 - Digest Algorithm 24

32 پ ست لف )لشه ( طزح XML 25

33 26

34 س ل: 3131 پ ست ب )آگ د ذ ( ر و پ د سس ب- 3 تح ل کل ذ گه و سه ول ذ ول ذ تش س و هي )تش هث urn:mpeg:dash:sea:keysys: HTTP تش س )TLS سسفد ه ض د ز غ ه ضۀ د زح ۀل دم ض د. دس ه سد خش ى ص ذ ز غ ه ضۀ د ول ذ چ ذ ث لثل ص لغؼ دس دسسشس تض ذ. تش عشح سهضگزس urn:mpeg:dash:sea:aes128-cbc:2013 تشدس همذسد ل س ه ز ى تۀذ ى سهضگزس زح ل دد. گش هذذسهض و ز سسفد ض د سسفد ص زػ HTTP سزثط تش ش دسخ سر ول ذ خل گ ش و ذ. گش IV ص عش ك URL تش دسخ سر IV ت وستشد خ ذ ضذ. دئو ز غ ه ض د ز ص سشتس تشلشس HTTP تص ت ض د ه سد هطت ب- 2 رهشگذر ز غ ه ض د هذذسهض و ز تو ذ. هذذسهض 2 ز 10 ث ز ظ وذ ه غم سس ذ. سسفد ص تشدس همذسد ل غ شلتل خ صت تس س ز غ ه ض د ت خػ ظ ضش ع تسۀ س لتۀل خ صت لغؼ سس هؼ ي تش.ISO-BMFF MPEG-2 TS ت ع س زػدف ز ل ذ ه ض د ز غ ه ض د ز ل ذو ذ ػذد زػدف گه و 1 همد ش سهض گضس هخسلف ضث زػدف هي ت ع س سهض گضس سسفد ض د ت سش ي ض غ ؼر س د ث و ذ. ز ل ذو ذ زط ك ه ض د ز تش ز غ ۀ دس خػۀ ظ ز ل ذ ػذد زػدف هي ت طش هخػ ظ NIST ت م A هط سذ و ذ. ز غ ه ض د همد ش IV ىس دس لغؼ ت سه سهضگزس هثس تش سهض ػولضۀذ دس حلۀر خش ۀى )تش هث )GCM سسفد ض د. گه و سه سهضگزس AES128-GCM سسفد ه ضۀ د زطۀ ك ه ض د ز تش ز غ دس خػ ظ سسفد وي حلر GCM ت طش هخػ ظ NIST ت م D هط سذ و ذ. 1 - Cryptographic 27

35 تش هذذسهض و ز ز غ ه ض د و IV هحل ز ل ذ ض د و مغ همتل سسفد ص دسخ سر آ سر. تش HTTP ب- 1 صلتس د هحت گه و تشچسة غلرس د ت ع س هذ م دسخ سر ه ض ذ سشتس تشلشس سزثط هوىي سر تۀ سسفد ص سزثط HTTP دئو خس ب ض د. ز غ ه ض د و دسخ سر تش تشچسة غلرس د تش هحذ د ت ر س طى و د ذ ز سظ وسسص و لغؼ ص ش لغؼ HTTP د ذ گشفس ض د خغ 4XX تشگشدد. تش دسخ سر تشچسة غلرس د ت خػ ظ گه و ص چى ذ ( تش هث )SHA سسفد ه ض د ت سش سر و ص HTTPS سسفد ض د. 28

36 پ ست ج )آگ د ذ ( هثل MPD کرتزد ج- 3 3 ذئ ت ت درخ ست هث ص ش سد زش ي فش ه س ضشح ه د ذ. ه فل ن دس لغؼ 4 ث وذت ذ ه ض د. 4 دل م ف نل سهضگزس طذ سر دسحل و تل و ۀذ فۀ لن تۀ وۀى ص ج ول ۀذ/ IV هحفظۀر هۀ ضۀ د. ػ ػۀش URL CryptoPeriod تصم ستش تص ت ول ذ فش ن ه و ذ ضهل IV دس ىخغ سر و تۀش ضۀش ع سهضگط تصم سر. زوم خسهسش ت ع س غش ح ز ه ض ذ ت تش ي ص ت سۀسخشج ۀذسد. خۀذهر غلرس د دس ي هث خ ط د و ض د. 1 - Video on Demand 29

37 30

38 س ل: ي ۀ 3131 ج- 2 3 ر ذد س ذ ت چزخش کل ذ صلتس د هث ص ش فش ه س ضشح ه د ذ و دس آى ه س ذد ص ذ دس صهۀى حم مۀ دس لغؼۀ ۀ 2- ث ۀ وذت ذ ه ض د. چشخص ول ذ دس ش 8 ث ىثس دس هشص لغؼ دم ه ضۀ د. تۀشدس همۀذسد ل ۀ ص ضوس لغؼ سسخشج ه ض د زمش ث ش 544 س ىثس زىشس ه ض د. دآ س ه ض د و وى ول ذ دس صهى هطت دس زوم و ص هؼسثش سر. گش وس تخ ۀذ ول ۀذ هخسلف س تش و ص هخسلف دضس تضذ ز غ هۀ ضۀ د ز غۀ فگش ۀ ContentProtection دس سغح و ص لشس گ ش ذ. ول ۀۀذ URL تۀۀش لغؼۀۀ سسۀۀ تۀۀ ضۀۀوس لغؼۀۀ تشتۀۀش تۀۀ 42 ص وۀۀ ص ض سۀۀ»720kbps« خ ذ ت د. IV ػذد سهضگزس ضذ 40 سر. دآ ر - ػلۀۀ سغۀۀن ىۀۀ ضۀۀوس لغؼۀۀ 42 هۀۀ ضۀۀ د ول ۀۀذ IV س تۀۀش لغؼۀۀ 40 دسخ سۀۀر هۀۀ و ۀۀ ن ص ه د ن و هذذسهض ت ع 4 لغؼ سر ل ي د س صه دس تسذ ضش ع ه ض د. ت تش ي لغؼ 42 س ه ي لغؼ ص هذذسهض سر و دس لغؼ 40 ضش ع ضذ سر. ول ذ و 7 ث لثل ص ل ي لغؼ صهى 40 دس دسسشس سر ( ه فم ر زضو ي ه ض د( ه ز ذ ت ه فم ر تص ت ض د. ؼ HTTP GET تۀ ول ۀذ URL تۀش غلرس د هحس هثس تش HMAC هث ه فش ذ د هشحل سر: ل ي هشحل ه ض د و دس ص شت ذ ص سس ذسد هغتك ل ػذ خ سر E سس ذسد ه ض د. ضذ: ض تش زوم لغؼ فش ن ه ضۀ د. سۀخر URL هضۀ/ دس ه URL لغؼ سر و هغتك ل ػذ سخر لگ سۀخس ISO/IEC :2012 ISO/IEC :2012 ت زؼش ف ضذ سر. URL س د هسغ ش ۀ خۀ گض ي URL هضۀ/ زثۀذ ل تش لغؼ سس ت ضوس لغؼ 42 ص و ص ت ض س»720kbps«URL هض/ ػثسذ ص ش خ ذ ضذ: دس سثه هطت لغؼ س د خش ى ت ر دس و ص هطت»720kbps«URL هض/ ػثۀسذ ص ۀش خ ۀذ Event 31

39 32

40 ج- 1 ستفد س حفظت هحت ISO-BMFF خت ر ت صلتس د هحت هث ص ش فش ه ذئ ه سد زمض س ضشح ه د ذ و غۀذ زػۀ ش تۀ عۀشح ۀ حفظۀر هحسۀ هطخع طذ هخسلف هحفظر ه ض د. ي هث ص شلغؼ دس دسسشس سر )ص يس ص هحذ د ت ر سسفد ه و ذ(. ز غ فگش غلرس د هحس لگ URL تش تص ۀت چى ۀذ ۀ ه و ذ ص ل ػذ سخر URL هحذ د ت ر و دس خ سر E سس ذسد سر سسفد ه و ذ. ه لغؼ حذ دس ش و ص دسد. ت تش ي ت سسفد ص SHA-256 ISO/IEC فشؼ و ذ ص شلغؼ سسۀ وۀ دس دسۀسشس سۀر لۀ ي ص شلغؼۀ ص ۀه لغؼۀ ص ۀش ص شلغؼۀ فۀش ن تۀ URL هحذ د ت ر URL چى ذ ػثسذ ص ش خ ذ ت د: هطخع ضۀذ همتۀل سۀر: هس ظش سر ange= دآ س ه ض د و SHA-256 ت ع س خذگ تش ش ص شلغؼ سهضگزس طذ هحسث ه ض د. 33

41 34

42 ج- 4 3 ستفد س تقل کل ذ هثت تز هد س هث ص ش و ذ هث دس ص شت ذ ج- 1 سر ه ص ه سه ول ذ خسػغ سسفد ه ض د. لغؼ سسۀ دس ص شت ۀذ ج- 1 دس ۀي هثۀ SomeDRM ول ذ 16 سسفد ص و دس ي هث سسفد ضذ سر ت سسفد ص س ش خسػغ تۀ عۀ س دل ۀك و ۀذ سۀس ذ ت ۀتش ي سۀه ول ۀذ URI ول ذ س تۀ همۀد ش ت- س زشخو ه و ذ. SomeDRM ت سسفد ص علػذ هد ص همذسد ل هۀ ضۀ د وۀ سسفد ت ص ص ه سه ول ذ ت ع س ول ذ خسهسش د گش ت ن خ س تص ت ضذ سر. وضهى هىىخز ش سر ت ضشع و س ش سهضگۀزس لؼۀ 2 تض ذ. دس خ ي ت OtherDRM ت سسفد ص س ش خسػغ هخسلف همشسوشدى URL ول ذ ضشح دد ه ض د دس حل و ص خسهسش سهضگزس هطت سسفد ه ض د. 1 - License-based 2 - Match 35

43 36

INSO st.Edition 2016 جو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا ذارد ا زاى Iranian National Standardization Organization استا ذ

INSO st.Edition 2016 جو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا ذارد ا زاى Iranian National Standardization Organization استا ذ INSO 20873-1 1st.Edition 2016 جو ر اساله ا زاى Islamic Republic of Iran ساسهاى هل استا ذارد ا زاى Iranian National Standardization Organization استا ذارد هل ا زاى 37872-1 چاج ا ل 1291 دارا هحت ا ر گ عولکزد

المزيد من المعلومات

PowerPoint Template

PowerPoint Template ديميه كىفراوس ملي آم زش ي ت سعه سرمايه اوساوي استاوداردهاي آم زشي درياو ردان حسيه ميرزايي - مديركل ام ر درياو ردان استاندا رداهي آ م وز ش ي رديا ن وردان Standard of Training, Certification and Watchkeeping

المزيد من المعلومات

"رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل " او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق " زك! ىد

رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل  او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق  زك! ىد ك ع ع 6 ف ع ضزث ئ زك ك ث 9 ث ش ئ ئإثئ غ ث ح ز ع 8 ف 9 ح ح ف + ح ح ع +آع آ عكك كك 8 ك + ح ع ح ك ز ع ئع ف ث ع ح ك عع خ ع ئف عش ع ع عث ث عض ف حف خ ع خ غف ض ف كع ش ك ع ع ع ع ع ع ع ز ع ح ز ثك ظ ف ف خ ع ك ع

المزيد من المعلومات

INSO st.Edition 2016 جو ری اسالهی ایزاى Islamic Republic of Iran ساسهاى ه یل استا ذارد ایزاى Iranian National Standardization Organization استا

INSO st.Edition 2016 جو ری اسالهی ایزاى Islamic Republic of Iran ساسهاى ه یل استا ذارد ایزاى Iranian National Standardization Organization استا INSO 2084 st.edition 206 جو ری اسالهی ایزاى Islamic Republic of Iran ساسهاى ه یل استا ذارد ایزاى Iranian National Standardization Organization استا ذارد ه یل 2084 ا ل چاج 395 ایزاى هجو ػ د ر ای تزدد پ

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران فشم ضواس 5 تؼم تؼالي داوگا ػل م پضؿکي ي خذمات ت ذاؿتي دسماوي ماصوذسان داوکذ پشػتاسی ي مامائي وؼیث ػاسی مؼايوت پظي ي پشػىامة طشح تحقیقاتي وام ي وام خاو ادگي : ػاصمان متث ع : ػى ان طشح : تاسيخ پیى اد :...

المزيد من المعلومات

Eng.M.Abou Elela Ubuntu Install 1 Facebook /Computer Learn Books

Eng.M.Abou Elela Ubuntu Install 1 Facebook /Computer Learn Books 1 Install Ubuntu أ ت ر )Ubuntu( إزذ ذ ص ٠ ؼاخ ١ ىظ ألخ ضج عطر ا ىرة أخ ضج ا ساع ب ا س ح ا خ اد ٠ ى ه ذس ١ غخره ظا األ ت ر ا ث ل ت غخ ا ػ ٠ ى ه ا ٠ ضا غخ ا ػ ا فالػ ١ س خالي تش ا ح Windows 7 USB DVD ا اعط

المزيد من المعلومات

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-32 ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-39 جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر الفبي فش ث ١ ذ جذ ف ا ؼجبع ١ خ- ص س صبدج ب ػصب ؽب ١

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj

المزيد من المعلومات

خكبثبت شآى سر و ث اغل ثحج: 1 ا ى ا سبم ؿ ثشاى هب س ضي ضذ ث اغل ثحج ثشهىگشد ن: ثحج دس ا ي ث د :»آ ب خكبثبت ض ب ى اختػبظ ث حبؾش ي دس هزلس تخبقت داسد ثشا

خكبثبت شآى سر و ث اغل ثحج: 1 ا ى ا سبم ؿ ثشاى هب س ضي ضذ ث اغل ثحج ثشهىگشد ن: ثحج دس ا ي ث د :»آ ب خكبثبت ض ب ى اختػبظ ث حبؾش ي دس هزلس تخبقت داسد ثشا خكبثبت شآى سر و ث اغل ثحج: 1 ا ى ا سبم ؿ ثشاى هب س ضي ضذ ث اغل ثحج ثشهىگشد ن: ثحج دس ا ي ث د :»آ ب خكبثبت ض ب ى اختػبظ ث حبؾش ي دس هزلس تخبقت داسد ثشاى د گشاى ثب ذ اص سا بيذ اضتشا ح ن سا حبثت شد ب اختػبظ

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

اع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١

اع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١ Tahani Yousif Mobarak Hussein 800109795 اتشا ١ ع ١ عثذ عضا 800217960 اتشا ١ ع اتشا ١ ؽا ١ 901500405 اتشا ١ ٠ عف عشفاخ عىش 900541061 اد ذ اع اع ١ اد ذ ات ا عال 803105014 اد ذ عثذ ا شد ١ اصش دشاس 412619025

المزيد من المعلومات

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره منفي منظور ميشود. 1. دسمذام گض ػجبست پب ب آ صح ح و

المزيد من المعلومات

Default Normal Template

Default Normal Template صفحه : 1 از 5 1 ذف از تذييه ايه دست رالعمل: ذف اس تذ يي ايي ر ش اجزايي ت سظ دا طگا هيثاضذ. تطزيح چگ گي تة ديل ضؼيت استخذاهي پزس ل پيوا ي وادر غيز يات ػلوي 2 دامى كاربرد )SCOPE( : ايي ر ش اجزايي در هذيزيت

المزيد من المعلومات

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

حفظ واسترجاع الصور في قاعدة البيانات Sql Server بلغة سي شارب

حفظ واسترجاع الصور في قاعدة البيانات Sql Server  بلغة سي شارب بسم هللا الرحمن الرحيم ت ذ ذ هلل سج ت ؼث ١ صالذ عال ػ خ ١ ش ت شع ١ د ١ ث ذ ذ ػ آ صذد أج ؼ ١. ػض ٠ ض ت مثسئ خإر هللا عأشذذض ؼه ف زت ت ىص ١ ح ت ص تضغ ػ ض ع دفع ت ص سذ ف لثػذذ ت د ١ ث ثز Sql Server و ١ ف

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم jil-rchid.jid.c اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ 04 ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﻠوم ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء -. د اص أل ا خفاػ حذ حا ت ا خ خ ( أ ٠ ا ص إ أ ا خفاػ لذ ذي ػ ٠ ت ١ ص اسخمشاس ا - : ت ١ ص ا (.[ ] ( H O.[H

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

سا وبي تىويل و دى اظ بس به هبليبتي ػوىشد سبل 1393 دس تيشهب سبل 1394 اػضبي هحتشم داساي دش ا اضتغبل سبصهبى ظبم ه ذسي سبختوبى ثب سالم احتشام ثبػ بيت ث لض

سا وبي تىويل و دى اظ بس به هبليبتي ػوىشد سبل 1393 دس تيشهب سبل 1394 اػضبي هحتشم داساي دش ا اضتغبل سبصهبى ظبم ه ذسي سبختوبى ثب سالم احتشام ثبػ بيت ث لض سا وبي تىويل و دى اظ بس به هبليبتي ػوىشد سبل 1393 دس تيشهب سبل 1394 اػضبي هحتشم داساي دش ا اضتغبل سبصهبى ظبم ه ذسي سبختوبى ثب سالم احتشام ثبػ بيت ث لض م تىويل اساي اظ بس به الىتش يىي حذاوثش تب دبيبى تيشهب

المزيد من المعلومات

الثاوويت اإلعذاديت عثمان به عفان المستوى الثالثت ثاووي إعذادي األستار: سعيذ التكفاوي جزارة التلميز سقم 6 Transmission du mouvement ٠ زط ت ا سبخض ا ٢ إ

الثاوويت اإلعذاديت عثمان به عفان المستوى الثالثت ثاووي إعذادي األستار: سعيذ التكفاوي جزارة التلميز سقم 6 Transmission du mouvement ٠ زط ت ا سبخض ا ٢ إ الثاوويت اإلعذاديت عثمان به عفان المستوى الثالثت ثاووي إعذادي األستار: سعيذ التكفاوي جزارة التلميز سقم 6 Transmission du mouvement ٠ زط ت ا سبخض ا ٢ إ د رس ٠ طج ١ ؼز إر ا غزمج غ رغ ١١ ش عشػز ع ١ خ ز ص

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا 178 رئ ف اندذعا ز ذ 26 2 ك ا ح ذال عثذ انرز ى 279 خاكه د ث ز ا 5 زك د زلس ق ضع ذ 4 غ ذاء تر و ع را 33 8 ان 0 ر ز خثر 949 ي ا ان س ذ طرل 972 زطاو االز ذ ع طى 68 ي ػال ص ر د ة 1134 ان س ذ أ 11 خ ه االضعذ

المزيد من المعلومات

ه ض ع: ثشسػ ساثغ فش گ ػبصهب ت ػؼ الگ ث ج د و ف ت دس ث وبسػتب ب اهبم خو )س ( دوتش ػل ؿش ؼت هشوض للت ت شاى دا گب ػل م پضؿى خذهبت ث ذاؿت دسهب ت شاى پ ٥ ب

ه ض ع: ثشسػ ساثغ فش گ ػبصهب ت ػؼ الگ ث ج د و ف ت دس ث وبسػتب ب اهبم خو )س ( دوتش ػل ؿش ؼت هشوض للت ت شاى دا گب ػل م پضؿى خذهبت ث ذاؿت دسهب ت شاى پ ٥ ب ه ض ع: ثشسػ ساثغ فش گ ػبصهب ت ػؼ الگ ث ج د و ف ت دس ث وبسػتب ب اهبم خو )س ( دوتش ػل ؿش ؼت هشوض للت ت شاى دا گب ػل م پضؿى خذهبت ث ذاؿت دسهب ت شاى پ ٥ بدات ثشا ٢ پظ ؾ ب ٢ آت ٣ : ثشسػ ٣ ساثغ ٢ فش ػبص ب ٣

المزيد من المعلومات

GCAA FELLOWSHIP TRAINING PLAN 2019 EK-UAE-GCAA/SIAS/EXAC/EK/2019 Page 1 of 22

GCAA FELLOWSHIP TRAINING PLAN 2019 EK-UAE-GCAA/SIAS/EXAC/EK/2019 Page 1 of 22 GCAA FELLOWSHIP TRAINING PLAN 019 Page 1 of عنوان الدورة التدريبية Course Name اللغة عدد المقاعد Numb er of Seats المكان Location التاريخ Date of Course April 019 الرقم Serial مقر انعقاد الدورة Venue مركز

المزيد من المعلومات

Banner – Hold Information SOAHOLD

Banner – Hold Information SOAHOLD 1 Financial Aid System Documentation - eservice E-serviceخطوات التقديم لنظام المساعدات عبر ال 2 خطوات التقديم لنظام المساعدات Steps to apply for financial aid 1 Login to the portal http://my.uaeu.ac.ae

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم التعب ر أوال : ك ف تكتب موضوع التعب ر حه أ أ ح ع ه حءس ؿ ٤ يس كظ ٠ طل ح ط د طليى ح ٧ ك خ. ح ظذ ح ٧ ك خ ح ظ ٠ ط ظ ك ٤ خ أ ح ع ك ٠ ريح ٣ ش ح ع. ي ع ر وي ش خ زش طو ؽ ػ ح ع. كخ أ ط ح ٧ ك خ ػ ٠ أ ج ش ح ع اؿخرش

المزيد من المعلومات

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الدِّيكُ الظَّرِيفُ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

1

1 1 هقده : دس ساستب س بست ب اهتػبد هوب هت اخشا و دى ه بت هوبم هؼظن س جش هج ثرش لرض م حور د دس ظبم آه صش سسو د س هت سغ حأک ذ س بست هوتشم خو ر س اسرمه ا رشاى دس وػر ظ اساآر آهر صش رب ه بست هو س ث دا صآه صاى

المزيد من المعلومات

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د تف ق ي ة أ ت ح د ة ؤ و ي ة ب س ة خ تع ه د ى ح ط ت نق ط ر ة ف ى ت ج ر ة د و ي ة آ ت ح ١٩٩٤ د ة س ق و ط ق ش حتوي ت 4и1д11 تغ ئي ة ه ت حدة س ة خ ؤوي ة تعهدي حط ت نق ط رفية ١ في ت ج ر ب د ر ١ ٢ ٣ ٣ ٤ ع ه

المزيد من المعلومات

Layout 2

Layout 2 الفعل العري ة القواعد في الاختار نتية الاختار في الص فهة الاخيرة 1 عي ن ي هذف ي هذف ي ي ر يار يار و ر ي نر ي ر و ر ل ل ي ر يار ف ع ت ف ع ت يا ر ف ع ت ي نر و ي ين ر يا ي ي ي ياي ياي و ي و ي ياي يا ي و ني

المزيد من المعلومات

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل

المزيد من المعلومات

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ المؤتمر العالم الثا عر لعلماء الرعة المالة اإلسالمة ISSF2017 أ ت ا ت ت ا ل ة ة ا ا ة ا ة ص ع ا لم ل س و ل ل م ج ا ل م و ل خ ص و د او إ د ا ر ا ل ا ة ا ت ا ة ا ع ز ز ا ل ضب ا ط ا ل ر ع او ل ك ء ا ل ق ص

المزيد من المعلومات

فسم التاريخ---امريكا الشمالية المرة الثانية النقل في قارة امريكا الشمالية 1 -خصائص طرق النقل في القارة : ٣ وظذ ثب و د ػخ ا طشم االعب ٤ ت ا عبئظ ا ز خ

فسم التاريخ---امريكا الشمالية المرة الثانية النقل في قارة امريكا الشمالية 1 -خصائص طرق النقل في القارة : ٣ وظذ ثب و د ػخ ا طشم االعب ٤ ت ا عبئظ ا ز خ فسم التاريخ---امريكا الشمالية المرة الثانية النقل في قارة امريكا الشمالية 1 -خصائص طرق النقل في القارة : ٣ وظذ ثب و د ػخ ا طشم االعب ٤ ت ا عبئظ ا ز خ ٤ ب االخشاءاد ا ز ظ ٤ ٤ خ االهزظبد ٣ خ ا ز ٢ ر ذف ا

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 Ministry of Education Project# 10/2008-20009 Training Workshop Presented by: Eng. Mohamed Saleh Project Manager CCIE#25409 Agenda: 1- مقدمة: مفاهيم أساسية 2- ما هي الفوائد التي اضافتها أجهزة البلوكوت والراوتر

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation API/iAPI Transmitting Challenges صعوبات وتحديات تطبيق برنامج تبادل المعلومات المسبقة للمسافرين Ali Al-athbi Qatar Civil Aviation Authority علي طالب العذبي الهيئة العامة للطيران قطر دولة المدني/ ICAO TRIP:

المزيد من المعلومات

1ـ چه بخشي از مصوبات مغاير كميسيون ماده 5 با طرح جامع به علت مغايرت با اساس طرح جامع قانونيت ندارد

1ـ چه بخشي از مصوبات مغاير كميسيون ماده 5 با طرح جامع به علت مغايرت با اساس طرح جامع قانونيت ندارد سئ االت تخػػي رضت ض زسبسي 21 چ ثخطي اس هػ ثبت هغبيز وويسي ى هبد 5 ثب قزح خبهغ ث ػلت هغبيزت ثب اسبس قزح خبهغ لب يت ذارد. ض اتظ تذليمي احذاث ت ا تشاون تذليك ضذ ساختوا ي هحذ د ض ش ضثى هؼاتش ض ش تا حذ و چ

المزيد من المعلومات

-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا

-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا عث ج 7 ث ع ك +إ زز ع ف ع عش حز ى ف فث ث % ى كض شس ع ف فث زس ح ع عطسذ س ى ج ف ز خ ح س ئإ ف ف ع خط ط ع كذ ح ش ط ى كش ئ 7ط ش عح حغ حس ط س س س ىض ز س فك عف ع ح ع ح ك ع ضف عش سئ ك ز ذ ض س ك حس ى ش طش ح س طإ

المزيد من المعلومات

المعرض الزراعي السعودي تجهيز و تنظيم المعارض و المؤتمرات برنامج المعارض EVENTS CALENDAR معرض الكهرباء و التكييف السعودي المعرض السعودي للبالستيك و الم

المعرض الزراعي السعودي تجهيز و تنظيم المعارض و المؤتمرات برنامج المعارض EVENTS CALENDAR معرض الكهرباء و التكييف السعودي المعرض السعودي للبالستيك و الم المعرض الزراعي السعودي تجهيز و تنظيم المعارض و المؤتمرات برنامج المعارض EVENTS CALENDAR معرض الكهرباء و التكييف السعودي المعرض السعودي للبالستيك و المعرض السعودي للطباعة معرض الرياض للسيارات ومستلزماتها

المزيد من المعلومات

عربي Sign-Code Website Guide فيما يلي دلي ا ل لطلب اسم مستخدم جديد لConnect Sell من خ لل موقع.Sign-Code يسمح لك الموقع بالدخول اإلداري على اسم المستخد

عربي Sign-Code Website Guide فيما يلي دلي ا ل لطلب اسم مستخدم جديد لConnect Sell من خ لل موقع.Sign-Code يسمح لك الموقع بالدخول اإلداري على اسم المستخد عربي فيما يلي دلي ا ل لطلب اسم مستخدم جديد لConnect Sell من خ لل موقع.Sign-Code يسمح لك الموقع بالدخول اإلداري على اسم المستخدم الخاص بك لID Office من خ لل طلب مستخدمين جدد وتحديثها وحتى حذفها:.1 ستتلقى

المزيد من المعلومات

Application-1st page

Application-1st page 3 photos نموذج رقم ( A1) طلب قبول لدرجة البكالوريوس Application for Undergraduate Admission للعام الدراسي : 20 Academic Year 20 / الرقم الجامعي: Student ID: Application Number: Application Date: Student's

المزيد من المعلومات

مشروع المكتبات الرقمية

مشروع المكتبات الرقمية قطاع الدراسات العليا والبحوث اإلدارة العامة للمكتبات قاعدة بيانات IEEE Electrical, Electronic Engineering and Computer Science إصدار رقم يونيه )6( 2016 قطاع الدراسات العليا والبحوث االدارة العامة للمكتبات

المزيد من المعلومات

MEI ARABIC 201 SYLLABUS Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI Middle East Institute Arabic 201 Interm

MEI ARABIC 201 SYLLABUS Instructor Name:   Phone: MEI Phone: (202) MEI   Middle East Institute Arabic 201 Interm Instructr Name: E-mail: Phne: MEI Phne: (202) 785-2710 MEI Email: languages@mei.edu Middle East Institute Arabic 201 Intermediate I Syllabus Curse Descriptin and gals This curse aims t bring students t

المزيد من المعلومات

اإل س الم ية ال ترب ية لاأل و ال صف المجال 1. الوحي اإللهي 2. العقيدة اإلسالمية 3. قيم اإلسالم وآدابه 4. أحكام اإلسالم ومقاصدها 5. السيرة والشخصيات 5.

اإل س الم ية ال ترب ية لاأل و ال صف المجال 1. الوحي اإللهي 2. العقيدة اإلسالمية 3. قيم اإلسالم وآدابه 4. أحكام اإلسالم ومقاصدها 5. السيرة والشخصيات 5. اإل س الم ية ال ترب ية لاأل و ال صف 1. الوحي اإللهي 2. العقيدة اإلسالمية 4. أحكام اإلسالم ومقاصدها 6. الهوية والقضايا المعاصرة الدروس سورة الفاتحة سورة اإلخالص- سورة الفيل - سورة الفلك سورة الناس- سورة

المزيد من المعلومات

محمد كمال

محمد كمال ذ ذ و بي ا ب ا ؽ ء عبد Ordinary stuff أد ١ ب ب ال حى ا غأ ت غأ ت د ١ بة أ ث ب أ حذ ١ ا ث ف لبش ٠ غ ص ضا ت فئرا خشجج ب... وب ج الدة جذ ٠ ذة! 2 ض خ ؤ ض ي ٣ و ٢ ع ش ػ كخ ٣ و ( ػخى ١ ) هي خ ٣ لع ش ( ػخى ١

المزيد من المعلومات

انحنان علامانان - نحن واهدافنا

انحنان علامانان  - نحن واهدافنا ف ز ٩٧. ل حص ح ظل ٠ ح ؼز ١ ش ح ٦ ط ٠ ش ن نح ن) واهدافنا حنان عالمانان ) مي ر خ لض ٠ ١ ؿ يح ى ١ جخ ػ لؼ خ ط ق ٠ ظ خ ل آ حث خ ك ي ر ؼ ح ٤ خع ح ١ خ ١ ش ف ر ٩ ى خ ى يلي طز ١ خ أ ر ١ خ خط خ طى ط اي و ح ١٤ حف

المزيد من المعلومات

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية)

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية) و نقد تمحيص روايات املهدي )الشيعية( ألفه ابلفارسية األستاذ الفاضل: عبد الله م. ترمجه إىل العربية وعلق حواشيه: سعد رستم ا ؼ ا ا جؽ ٠ ع : ػا ا ىزبة ر ر ؿ ٠ لغ ا ؼم ١ عح www.aqeedeh.com book@aqeedeh.com ا

المزيد من المعلومات

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba سم لكت: لمزن لثجج ف سرد قصة إلسرء ولمرج سم لمؤلف: أوكر لدن ن ل لمشهور لطة ألولى 1433 ه - 2012 م رد لمؤلف: alhabibabobakr@gmail.com لنشر مركز إلد لثقف للدرست وخدمة لترث لجمهورة لمنة - دن 9672+ 251089 ص..

المزيد من المعلومات

الفصل الأول

الفصل الأول حعظطالع شوض ح شأ ذسحعخص ك ي: ذ ح ظؾخس ح فخ ح ز ١ ج ١ ش ف ح ظ غ حألسد 2005/5 سإ ٠ ش حالعظطالع عخ ؿ ١ ؼخ ف طشع ١ خ ػمخفش ح ز ١ جش ك خ ٠ ش ح ل ١ خس ح طاللخ ح شإ ٠ ش ح ى ١ ش ح غخ ١ ش ح ظ طؤعغض ر ؿز خ صحسس

المزيد من المعلومات

*حفظ موضوعي قرآن كريم هدف: تقويت تربيت ديني دانش آموزان)اخالقي و اعتقادي( قبل سس ل اهلل )صلي اهلل ػلي آل ( : أغ ي ال اس ح و ل ة الق زآى بي ياستزيي هزد

*حفظ موضوعي قرآن كريم هدف: تقويت تربيت ديني دانش آموزان)اخالقي و اعتقادي( قبل سس ل اهلل )صلي اهلل ػلي آل ( : أغ ي ال اس ح و ل ة الق زآى بي ياستزيي هزد *حفظ موضوعي قرآن كريم هدف: تقويت تربيت ديني دانش آموزان)اخالقي و اعتقادي( قبل سس ل اهلل )صلي اهلل ػلي آل ( : أغ ي ال اس ح و ل ة الق زآى بي ياستزيي هزدم حافظاى قزآى ست د. ك ضالؼوبل/ج 1 /حذيث 2221 ا داف

المزيد من المعلومات

Basic Invoice Template for Word

Basic Invoice Template for Word قاموس المصطلحات أعزائي... ستجدون هنا جميع المصطلحات المستخدمة خالل مساق "أساسيات وأفضل ممارسات لغة ال "HTML5 مترجمة إلى اللغة العربية لمنفعتكم. 1 Accessibility 1 إمكانية الوصول 2 Animation (Animations)

المزيد من المعلومات

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك ز خ أيزذب د ر يب نهعب انذراض 0 1 35 15 5 0 50 0 0 0 50 50 0 350 10 0 1 اد ذ انط ذ اد ذ عذها.5 1 () 1 3 1 1.5 0 116.5 1.5.5 1.5 13.5 108.5 1 1.5 40 9 3 1 109.5 101.5 57.5 49.5 48 اد ذ عبطف فزذ دط اضراء

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard ا آ ا و ا ر INFCIRC/641 Date: 1 March 2004 إ ة GENERAL Distribution Arabic Original: English ا ق ر ا ون وا آ ا و ا ر ا و ا ا ر م ه ة ا ر ا ت ا ت ا ر ا و وا آ ا ون ر ا د ا ق د ١- إ ر ه ة م ا ر ا ا و ه ا

المزيد من المعلومات

1

1 1 أ ٣ چض أ ٣ چض ا ػزي ح ل ٤ ط ٤ ح ف: ا ػزي ح ل ٤ ط ٣ ح ف: أك ي ػخ دار روعة للطباعة والنشر 2 وي ش هخر ظ ر ر هخ ١ ح زخ ٤ ح ١ ٣ ظ ٠ ر ٤ خ ؿ ي خ ٣ ق ح ل م ر ٤ ؿ خ ح رخ ل س ح ى ٣ ش آػخ ه ظ ح ع ك ٢ ل خ أ ١ حك

المزيد من المعلومات

فهرست هزينه هاي طرح پيشنهادي راه اندازي سرويس اينترنت

فهرست هزينه هاي طرح پيشنهادي راه اندازي  سرويس اينترنت پستخانه الکترونیک قاصدک اولین ايراني چ ذاى ثيشا گفت اين اگش پست الىتش يه سا يىي اص ثضسگتشيي اختشاػبت ثطش دس ػيي حبل حيبتي تشيي يبص جبهؼ اهشص ث بهين چشاو استفبد اص ايي سشيس جضء الي فه ضشوت ب سبصهب بي اهشصي

المزيد من المعلومات

المذرسة وضعية ادماجية في اللغة العربية السنة الثانية الوحذة الخامسة : المقطع 1 المقطع : 2 تحصل فادي على نتائج ممتازة فؤهداه والده حاسوبا و مجموعة أقرا

المذرسة وضعية ادماجية في اللغة العربية السنة الثانية الوحذة الخامسة : المقطع 1 المقطع : 2 تحصل فادي على نتائج ممتازة فؤهداه والده حاسوبا و مجموعة أقرا المذرسة وضعية ادماجية في اللغة العربية السنة الثانية الوحذة الخامسة : المقطع 1 المقطع : 2 تحصل فادي على نتائج ممتازة فؤهداه والده حاسوبا و مجموعة أقراص ل زر ة, شعر بالغبطة و الحبور و صار قض ومه أمام اآللة

المزيد من المعلومات

الرحلات والرحالة في التاريخ الإسلامي

الرحلات والرحالة في التاريخ الإسلامي 1 ىح ح زوش طزخػش ح ح وخ س 10-10-4102 Narjis1234@yahoo.com 2 ح كالص ح كخ ش ك ٢ ح ظخ ٣ ن حأل ال ٢ "ى ح ش ك ٢ خى ح ظخ ٣ ن حال ال ٢ ح ٤ ٢ " ى ظ ؿ خ ح ي ٣ كخ ق ح ٤ ال ٢ أ ظخ ح ظخ ٣ ن ح ل ٠ خ س ح ؼ ر ٤ ش حأل

المزيد من المعلومات

دا طگب ػل م پضضىي هؼب ت دسهبى هذيشيت اه س پشستبسي ایدز در کودکان ايذص ثيوبسي است و ت سط يه يش س ث بم يش س مع ايو ي ا سب ي)اچ آي ي( ه تمل هي ض د. ايي ي

دا طگب ػل م پضضىي هؼب ت دسهبى هذيشيت اه س پشستبسي ایدز در کودکان ايذص ثيوبسي است و ت سط يه يش س ث بم يش س مع ايو ي ا سب ي)اچ آي ي( ه تمل هي ض د. ايي ي دا طگب ػل م پضضىي هؼب ت دسهبى هذيشيت اه س پشستبسي ایدز در کودکان ايذص ثيوبسي است و ت سط يه يش س ث بم يش س مع ايو ي ا سب ي)اچ آي ي( ه تمل هي ض د. ايي يش س ث تذسيج لذست دفبػي ثذى سا ون هي و ذ ثط سيى فشد

المزيد من المعلومات

ح و ش ح و ٤ س ص ح ػي ٣ ط ١ ػ ٠ ح ل ػز ح لخ ١ ك ٤ غ ؿخ ح ٧ ػ خ ح ٧ ؿ ٤ خء طيكغ ل س أه ا ٠ ػ خ هز ح ظخ ٣ ن طخ ىس ح ي ٣ خ حص ح ؼ ٤ ح لو ٤ و ٤ ش. ٣ زي أ ح

ح و ش ح و ٤ س ص ح ػي ٣ ط ١ ػ ٠ ح ل ػز ح لخ ١ ك ٤ غ ؿخ ح ٧ ػ خ ح ٧ ؿ ٤ خء طيكغ ل س أه ا ٠ ػ خ هز ح ظخ ٣ ن طخ ىس ح ي ٣ خ حص ح ؼ ٤ ح لو ٤ و ٤ ش. ٣ زي أ ح ح و ش ح و ٤ س ص ح ػي ٣ ط ١ ػ ٠ ح ل ػز ح لخ ١ ك ٤ غ ؿخ ح ٧ ػ خ ح ٧ ؿ ٤ خء طيكغ ل س أه ا ٠ ػ خ هز ح ظخ ٣ ن طخ ىس ح ي ٣ خ حص ح ؼ ٤ ح لو ٤ و ٤ ش. ٣ زي أ ح ظ ه ٤ غ ػ ٠ ح يح ٧ ه ٣ ظو و طلض ك ٤ خ ح الم ح خء ح

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 0_Onepage Guides_May 16_AR_v2.docx

Microsoft Word - 0_Onepage Guides_May 16_AR_v2.docx ا لا ش ر ا ف ب ا ع ت ب ا ر ه أ ع ل ى م س ت و ى ق ی ا د ي ف ي م ؤ س س ت ك ی ت ح م ل ا ل م ج ل س ا ل م س ؤ و ل ی ة ا ل ك ا م ل ة ع ن ا ل ت ح ك م ف ي ا ل م خ ا ط ر ا ل س ی ب ر ا ن ی ة و ب ا ل ت ا ل ي ی ج

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات

ت ام خدا استا دارد ای ا داس گیزی هیشاى یتزیت در ه اد غذایی استا دارد هلی ایزاى شوار 923 تعییي هقدار یتزیت در گ شت فزآ رد ای گ شتی(ر ش هزجغ(. اص ل آسه

ت ام خدا استا دارد ای ا داس گیزی هیشاى یتزیت در ه اد غذایی استا دارد هلی ایزاى شوار 923 تعییي هقدار یتزیت در گ شت فزآ رد ای گ شتی(ر ش هزجغ(. اص ل آسه ت ام خدا استا دارد ای ا داس گیزی هیشاى یتزیت در ه اد غذایی استا دارد هلی ایزاى شوار 923 تعییي هقدار یتزیت در گ شت فزآ رد ای گ شتی(ر ش هزجغ(. اص ل آسه ى الف استخشاج آصه ثب آة گشم سس ة دادى پش تئيي ب غبف

المزيد من المعلومات

طمي ٠ ى. حك ي ح ل يح ح ظخ خػي / و ١ ش ح ؼ ح ١ خ ١ ش / ؿخ ؼش ح ٠ ح ؼ رؤ حاللظ خى ح ؼ حل لي خ هالي ح فظ س ح خ ١ ش ف فش حلظ خى ٠ ش ؼ ١ ش حػظ يص ح مطخع ح

طمي ٠ ى. حك ي ح ل يح ح ظخ خػي / و ١ ش ح ؼ ح ١ خ ١ ش / ؿخ ؼش ح ٠ ح ؼ رؤ حاللظ خى ح ؼ حل لي خ هالي ح فظ س ح خ ١ ش ف فش حلظ خى ٠ ش ؼ ١ ش حػظ يص ح مطخع ح طمي ٠ ى. حك ي ح ل يح ح ظخ خػي / و ١ ش ح ؼ ح ١ خ ١ ش / ؿخ ؼش ح ٠ ح ؼ رؤ حاللظ خى ح ؼ حل لي خ هالي ح فظ س ح خ ١ ش ف فش حلظ خى ٠ ش ؼ ١ ش حػظ يص ح مطخع ح ؼخ أ خ خ ف طلي ٠ ي ك وش ح ظغ ١ حص حاللظ خى ٠ ش ف ح

المزيد من المعلومات

بسم هللا الرحمن الرح م جامعة القرآن الكر م وتأص ل العلوم مجلة تأص ل العلوم 0

بسم هللا الرحمن الرح م جامعة القرآن الكر م وتأص ل العلوم مجلة تأص ل العلوم 0 بسم هللا الرحمن الرح م جامعة القرآن الكر م وتأص ل العلوم مجلة تأص ل العلوم 0 بسم هللا الرحمن الرح م قال تعالى : چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڈ ڈ ژچ األنعام ٣٨ مجلة تأص ل العلوم المشرف العام أ- أ- د- خالد الشر ف مهدي

المزيد من المعلومات

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر) % إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {

المزيد من المعلومات

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو فػل ا ل تؼبض ف هبز 1 هطوع زضهبى س ءهػطف ه از )و ه جؼس زض ا ي آ ي به هطوع به س ذ ا س ضس(: ث هطوع اعالق ه گطزز و اهىب بت اضائ ذسهبت زضهب سنظزائ ذسهبت پ طگ ط اظ ػ ز زضهبى ب غ ضزاض ئ زضغ ضت اذص هد ظ احس زضهبى

المزيد من المعلومات

SEKİZ DERSTE ELİF BA

SEKİZ DERSTE ELİF BA SEKİZ DERSTE ELİF BA YAZ KURSLARI İÇİN 01 EYLÜL 2017 KARAPINAR BELDESİ MERKEZ CAMİİ ÇAYCUMA/ZONGULDAK DERS 1 HAREKELER ب ت ث ن ي ب ب ب ت ت ب ث ن ين ب ت ث ت ث ن ث ن ن ي ب ي ب ت ب تيث ت ثين ث ين ن يب ي

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

VerbesArabes-A2

VerbesArabes-A2 ف ع لا فع لا ف ع لا فع لا فع و لا فع ا لا ا لم ص د ر ا لن ح و ٱ لع ر ب لا فع ا ا ي ل ٱ لا و ل ي http://perso.orange.fr/mementoslangues/ mementoslangues@orange.fr ا لف ع ل ا لم ص د ر Boire فع ا لا Boisson

المزيد من المعلومات

شانتييه 2019 منظمة الجواد العربي The Arabian Horses Organization Chantilly August شانتييه 2019 AHO WORLD CUP & AHO BREEDERS CHAMPIONSHIP EURO

شانتييه 2019 منظمة الجواد العربي The Arabian Horses Organization Chantilly August شانتييه 2019 AHO WORLD CUP & AHO BREEDERS CHAMPIONSHIP EURO شانتييه 2019 منظمة الجواد العربي The Arabian Horses Organization Chantilly 2019 1-4 August شانتييه 2019 AHO WORLD CUP & AHO BREEDERS CHAMPIONSHIP EUROPE بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي لجمال الخيل

المزيد من المعلومات

المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول الدكتور: مروان قعقع ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات

المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول الدكتور: مروان قعقع ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات ايب غ ١ -اجلض ٦ ات اي اع ١ ال ميه مت ض ا بايعني اجملشد ٠ ب ا االحجاس ايهبري

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده

باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده سال اول شماره سوم پاييز 1387 110 مقد مه باورهاي آخرتنگرانه باورهاي آخرت نگرانه و رابطة آنها با سالمت روان 111 سال اول شماره سوم پاييز 1387 112 و م ا

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات