DİN ÖĞRETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C 11 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SINAVI

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "DİN ÖĞRETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C 11 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SINAVI"

النسخ

1 DİN ÖĞRETİMİ T.. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SINAVI 11. SINIF TEST SINAVI KİTAPÇIĞI 11. SINIF DERSLER SORU SAYISI Mesleki Arapça 20 Tefsir 20 Akaid 20 Hitabet ve Mesleki Uygulama 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 Toplam OAK :00-12:00 Adı, Soyadı:... Sınıfı, Numarası:... /... SINAV KURALLARI 1) Bu kitapçık çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. 2) Sınav süresi 120 dakikadır. 3) Değerlendirmede yanlış cevaplarınız, doğru cevaplarınızı etkilemeyecektir. 4) Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını kontrol ediniz. 5) Soru kitapçığında ilgili alanları doldurmayı unutmayınız. 6) Sınavın bitmesine 30, 15 ve 5 dakika kaldığı salon görevlileri tarafından yüksek sesle hatırlatılacaktır.

2 DİN ÖĞ GENEL MÜ

3 RETİMİ DÜRLÜĞÜ Mesleki Arapça 1. Aşağıdaki kelimelerin çoğulları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? سل م ق ل م آية و ردة م سل مون A) ق ل مان آيات و رود - م سل مون B) أ ق الم آياتان و رود - م م سل مون ) أ ق الم آيات وردات - سل مان D) أ ق الم آيات و رود - م سل مون E) أ ق الم آيات و رود - م 5. Aşağıdaki ayeti kerimede geçen mazi fiiller hangi şıkta doğru olarak verilmiştir. ال ب و ق ل جاء ال ح ق و ز ه ق اط ل جاء ز ه ق (A ق ل جاء (B ز ه ق ق ل ( الح ق ز ه ق (D جاء الح ق (E 2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ك ت بان (A غائ ب م ث ن ى ي ف رد ت ك ت ب (B م خاط بة م غائ بة م ث ن ى ت ك ت بان ( ث ن ى ت ك ت بون (D م خاط بة م م ت ك ل م ج م ع ن ك ت ب (E T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sözle yapılan bir inkâr ifadesidir? الي وم اآلخ ر (A إ ن كار الس جود ل لن ار (B الذ ب ح ل لت ماثيل ( ش ت م أ ح د الر سل (D الم ص ح ف (E إ هانة 4. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. ا سالم م ؤ م ن - 6. Aşağıdaki kelimelerin oluşturduğu anlamlı bir cümle hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? الق رآن ل ق ي ة الع سورة من س و ر الم ك ي ة (A سورة الع ل ق من س و الق ر ر آن الم ك ي ة (B من س و الق ر ر الع ل ق سورة آن الم ك ور الق رآن ) س ل ق من ي ة سورة الع الم ك ي ة (D س و الق ر ر آن من سورة الع ل ق الم ك ي ة (E س و الق ر ر الع ل ق من سورة آن الم ك 7. Aşağıdakilerden hangisi mazi fiildir? ي ن صر A) ت ك ت ب (B ي س ر ( ت ق ر أ (D ن ذ ه ب (E 8. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı hangi seçenekte verilmiştir? واأل مر. A) ضار ع ل ل ف ع ل ث الثة أ ق سام هي: الماضي والم ل. ت ق ب (B س ن الم األ م ر: ما د ل على معن ى في الز م ن الحاض ر أو ( ن ى في الز م ع الم ضار ع: ما د ل على م ل. الم ست قب ن الماضي. (D ن ى في الز م الماضي: ما د ل على م ع ن. (E ق ت ر ن ب ز م الف ع ل: ما د ل على معن ى م كاف ر م ش ر ك (A م ناف ق ش رك (B سل م ) م سل م كاف ر م ناف ق (D ر كاف ر ش ك (E 3

4 9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi marife çeşitlerinden değildir? اس م الفاعل (A ل م (B اس م الع اس م اإل شارة ( وصول D) الم االس م الض مير (E T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Müminlerin sıfatlarından değildir? هم صاد قون في إيمان ه م. (A هم ي ف رحون ب ن زول الق رآن. (B هم ي ز دادون إيمان ا مع إيمان ه م. ( م وق ف الش ك واالس ت ه زاء. (D هم في السليمة. E) هم على الع قيدة 11. Aşağıdaki cümlelerden isim cümlesi olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I( الن ه ضة ت كون بالع ل م. الع ل ماء أحاديث الن ب ي )ص(. )II ح ف ظ الق رآن. د ح م )III ي ق رأ م س ج د. الم )VI أنا أ ذ ه ب إلى V( هذه الك ت ب ج ميلة ج د ا. A) I, II, III, B) I, IV, V ) I, III, V D) II, III, IV E) I, II, V 12. Aşağıdaki cümlelerden anlamca doğru olanları hangi seçenekte verilmiştir? ج ا. ت د ر I( أ ن ز ل الق رآن الك ريم على )ص( م الن ب ي نس خ. )II في خ الفة ع ث مان ف ق د نسخ الق رآن ع د ة اإل سالم. أركان أساس ي م ن ك ن )III الص الة ر ه ما كان ت ظ روف هم. الم سل مين م )VI يجب الح ج على ج ميع A) I, II, B) I, III, IV ) I, II, III D) II, III, IV E) III, IV 13. Aşağıdaki seçeneklerde bulunan kelimelerden hangisi bu tamlamanın başına gelmelidir?.الص ال ح اإل س الم (A الش ر ك (B الع مل ) فاق (D الن اإل ح سان (E 14. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? اإليمان ب الل. (A اإليمان ب الم الئ كة. (B اإل سالم. ) اإليمان بأ ر كان اإليمان ب الر سل. (D اإليمان ب الك ت ب. (E DİN ÖĞ GENEL MÜ 4

5 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 15. Aşağıdaki seçeneklerde bulunan fiillerden hangisi bu cümlenin başına gelmelidir?.الم ع ل م على الس ورة. ب ي ك ت ب (A T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ي ض ع (B ي ش رب ( ت ذ ه ب (D ي ق ط ع (E 16. Aşağıdaki metinde bahsedilen kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 18. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı ayette yoktur. وا ذ ا ؤ م ن ون ال ذ ين ا ذ ا ذ ك ر الل و ج ل ت ق ل وب ه م ا ن م ا ال م ت وك ل ون م ي ه ب ا يمانا و ع ل ى ر ات ه ز اد ت ه م ع ل ي م ا ي ت ل ي ت ه او لئ ك ه م ن ف ق ون ز ق ن اه م ي م ما ر ون الصل وة و ا ل ذ ين ي ق يم غ ف رة و ر ز ق وم م ه ب ج ات ع ن د ر ل ه م د ر ال م ؤ م ن ون ح قا ك ر يم )األنفال -٢ ٤ ) كيف ت كون ق لوب الم ؤ م نين ع ند ذ ك ر الل (A كيف حال المؤم نين عندما ت تلى عليهم آيات الل (B ما هي األفعال الواردة في اآليات ( الساب قة D) الم ذ كور في اآلية ؤ م نين ما أ ب رز أ ف عال الم سل م (E و الر ما ط ل ب سول الل صل ى الل ه ع ل ي 19. Bu cümlenin ifade ettiği zamanı karşılayan fiil aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ن الماضي. ى في الز م ع هو ال ذي ي د ل على م أ ريد (A ن ض ع (B قاع دة ( ت ذ ه ب (D خ ل ق (E ك ي الم والم د ني اص ط الح أط ل ق ه الع ل ماء ل ي م ي ن زوا ب ي ة المك ي وما المر ح لة اآليات والس و ر ال تي ن ز ل ت في فالمك ي هو ما ن ز ل ل ق ب الم د ة. ني ن ز ل في الم ر ح لة د اله ج رة. ع اله ج رة والم د ني هو ما ن ز ل ب الح ديث (A الق ص ة (B اآلية ( الن ب وة D) الزكاة (E 17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu ayette yoktur? وا ق و م ات ب ع ا عى ق ال ي س ج ل ي ال م د ين ة ر و جاء م ن ا ق ص ا ال م ر س ل ين ( يس: ) ٢٠ A) Mazi Fiil B) Muzari Fiil ) Emir fiil D) Soru edatı E) İsim 20. Aşağıdakilerden hangisi ayet değildir? A) ي ن ق د ت ب الر ش د م ن ال غ ي ال إ ك ر اه ف ي الد ين االي مان هو اإلق رار ب الل سان والت ص ديق ب الج نان (B ق ل الل ث م ذ ره م ( ون (D ل م وا ن ت م ال ت ع ل م ا ن الل ي ع ك م E) ب و ق ل ال ح ق م ن ر 5

6 Tefsir DİN ÖĞ GENEL MÜ 1. Kur an ayetlerinin okunuşlarını, manalarını ve delalet ettikleri hükümleri inceleyen ilimdir. Buna göre yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Te vil B) Meal ) Teşbih D) Tefsir E) Nüzul B) Ben yerine biz ilkesi getirilip fertle toplum arasında bir denge kurulmalıdır. ) Kulluk ederken ve yardım isterken yönelecek tek ve doğru adres Allah tır (c.c.). D) İman bağı inanan insanlar arasında birlik duygusu oluşturur ve kaynaşma sağlar. E) Kulluk etme ve yardım isteme fiilleri gerçek bir inancı gösteren delillere benzer. 2. Genel olarak Kur an ın ayetleri açık ve maksadı anlaşılır bir yapıdadır. Ancak bazen bir ayette geçen bir kelime okuyucu için anlam bakımından kapalı (müphem) olabilir. Bu kapalılık bazen bir ayet, bazen bir hadis, bazen de sözlük yardımı ile giderilebilir. İşte ayetlerin başka bir yardımcı ile açıklanabilmesi Müslümanları, çeşitli ilmî çalışmalara yönlendirmiştir. Bu gayretler zamanla Ulûmu l-kur ân adı verilen ilimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Kur an ın anlaşılmasında sahabenin kullandığı yöntemlerden biri değildir? A) Sebebi nüzulü açıklama B) Kelime manasını açıklama ) Ayeti ayetle açıklama D) Özel imla kuralları geliştirme E) Öteki müfessirlerin eserine bakma 3. Fatiha suresinin anlamı hakkında karşılıklı sohbet eden Süleyman ve Oğuz Sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha suresi, 5. ayet.) ifadesiyle tam olarak neyin kastedildiği üzerinde fikir ayrılığına düşmüşler ve ayetin anlamıyla ilgili çeşitli tefsirlere göz atmayı kararlaştırmışlardır. Yukarıdaki ayetten çıkarılacak en doğru anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan birçok durumla ilgili olarak gücünün sınırlı olduğunu kabul etmelidir. T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 4. Yabancı dillerden ve lehçelerden Arap diline geçerek Arapçalaşmış kelimelerle ilgili bilgiler, erken dönemden itibaren Garibu l-kur an isimli eserlerde toplanmıştır. Buna rağmen bazı âlimler Kur an da yabancı kelime bulunmadığını, garib kelimelerin Arapça olup anlamlarının herkes tarafından bilinmediğini söyler. Aşağıdakilerden hangisi bu âlimlerden birisidir? A) İmam Yusuf B) İmam Malik ) İmam Şafi D) İmam Gazali E) Ebu Hanife 5. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar; kötü olan bitkiden ise faydasız bir bitkiden başka bir şey çıkmaz... (A râf suresi, 58. ayet.) ayetindeki güzel toprak mümine, iyi mahsul de onun salih ameline; çorak toprak ise kâfire, kıt ve kötü ürün de onun kötü ameline benzetilmiştir. Buna göre yukarıda verilen ayette hangi tefsir kaidesi vardır? A) Açık mesel B) Gizli Mesel ) Nezair D) Vücuh E) Garibu l-kur an 6

7 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 6. I. Okuryazarlık oranının yüksekliği II. Egemen inanç sisteminin putperestlik olması III. Toplumsal hayatta sınıf ayrımının bulunmaması IV. Sözlü kültürün yaygınlığı ve şiire önem verilmesi V. Aslı bozulmuş bir Allah (c.c.) inancının varlığı Kur an-ı Kerim in indirildiği ortamla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve IV ) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V 7. Peygamberimiz Sahurda beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyebilirsiniz... (Bakara suresi, 187) ayetindeki beyaz ipliğin şafağın aydınlığı, siyah ipliğin de gecenin karanlığı mealinde olduğunu söylemiştir. Bu durumda ayetin meali şöyle olur: Sahurda şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyebilirsiniz. Bu olay aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Müşkil lafzı açıklama B) Müphem ayetleri beyan etme ) Umumi lafzı tahsis etme D) Soruya cevap verme E) Gelen vahyi tebliğ etme 8. Kur an-ı Kerim Hz. Peygamber in en büyük mucizesidir. Buna göre aşağıdaki hangi tefsir kavramı bu ifadeye karşılık gelmektedir? A) Mucizetül beyan B) İcazül Kuran ) Hayrul Mucize D) Mucizetün Muhammed E) Kuranu Mucizul beyan T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 9. Kur an-ı Kerim in Hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelen ismi hangisidir? A) el-hüdâ B) el-kitap ) ez-zikr D) el-furkan E) el-hak 10. Hakan son günlerde Kur an ın indiriliş amacı hakkında araştırma yapmaya başlamış ve bu arada Mehmet Âkif Ersoy un Kur an a Hitap isimli şiirini okumuştur. Şiirde Hakan ın dikkatini özellikle şu dizeler çekmiştir: İnmemiştir hele Kur an şunu hakkıyla bilin Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için. Aşağıdakilerden hangisi şiirde belirtildiği gibi Kur an ın indiriliş amaçlarından biri olamaz? A) İnsanlığın karşılaşacağı problemlere çözümler getirmek B) Önceki kutsal kitaplarda yer alan bozulmaları düzeltmek ) İnsanın doğru yola ulaşmasını sağlayacak ilkeler sunmak D) Dünyada adaleti gerçekleştirecek toplumlar oluşturmak E) İnsana yalnız dünya mutluluğu getirecek kurallar koymak 11. Aşağıdakilerden hangisi Kur ân ın peyderpey inmesinin hikmetlerinden biri değildir? A) Kur ân ın parça parça inmesiyle, ümmî olan Arapların Kur ân ı anlamaları kolaylaşmıştır. B) Mekkeli müşrikler ve Ehl-i kitap, Kur ân ın bir bütün halinde toptan inmesini istememişlerdir. ) Zaman zaman meydana gelen hâdiseler nedeniyle çıkan problemlere taze çözümler getirmiştir. D) İlâhî irade tarafından bazı hükümlerin zamanı gelince değiştirilmesine imkân sağlanmıştır. E) Kur ân ın bir beşer kelamı değil, ilâhî bir kitap olduğunun gösterilmesine vesile olmuştur. 7

8 12. I. Mushaf hâline getirilmesi II. Noktalanması III. İnen ayetlerin vahiy kâtiplerine yazdırılması IV. Harekelenmesi V. Çoğaltılması Kur an ın yazılması, korunması ve çoğaltılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? A) III, I, V, IV, II B) I, II, V, IV, III ) II, V, III, IV, I D) III, II, IV, I, V E) IV, I, III, II, V 13. Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. (Bakara suresi, 1-5. ayetler.) Buna göre Allah a (c.c.) karşı gelmekten sakınanların üç temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet, ahlak, iman B) İman, ibadet, paylaşma ) İman, paylaşma, ahlak D) Ahlak, iman, ibadet E) İman, ibadet, ahlak T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 14. I. Mekke Ekolü: İbn Abbas ın öğrencileri Said b. übeyr, Mücahid ve İkrime gibi tabiinin önde gelen müfessirleri bu ekolün kurucuları sayılır. Onlar daha çok rivayeti esas almışlardır. II. Medine Ekolü: Abdullah İbn Mesud un öğrencileri İbrahim en-nehai, Hammad ve Alkame gibi tabiinin önde gelen müfessirleri nakil yanında dirayet yöntemini kullanan bu ekolün temelini attılar. III. Kûfe Ekolü: Ubey b. Ka b ın öğrencileri, Zeyd b. Eslem ve Muhammed b. Ka b el Kurazî gibi tabiiler bu ekolü oluşturdular. Yukarıda verilen tabiin dönemi tefsir ekolleri tablosu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tüm ekol isimleri verilmiştir. B) Medine ve Kûfe ekollerinin açıklamaları yanlış verilmiştir. ) Ekollerin açıklamalarında kurucularında bahsedilmiştir. D) Ekoller, kuruldukları şehirlere göre isimlendirilmişlerdir. E) Ekollerin kronolojik sırası gözetilmiştir. DİN ÖĞ GENEL MÜ 8

9 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 15. Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tâbiînin sözlerini esas almanın yanında Arap dili ve edebiyatının imkânlarına, içtihada, akli çıkarımlara ve gerektiğinde diğer ilimlere dayanan tefsir çalışmalarına dirayet tefsiri adı verilir. Bu tür tefsirlere ma kul ve re y tefsiri adları da konulmuştur. İslam toplumunun genişlemesi, yeni ülkelerin fethi ve Müslümanların değişik ilimler ve yaklaşımlarla yüz yüze gelmesi gibi sebeplerle dirayet tefsirlerine olan ihtiyaç artmıştır. Dirayet yöntemini kullanan müfessirler, hadis, fıkıh ve kelam gibi ilimler yanında lügat, gramer ve edebiyat gibi dilbilimi ile ilgili ilimlere de önem verdiler. Böylece dirayet tefsirlerinden dilbilimsel tefsir, fıkhi tefsir, kelamî tefsir ve tasavvufî tefsir ortaya çıkmıştır. Bu parçaya göre dirayet tefsirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dirayet tefsirleri İslam toplumunda bir ihtiyaç olarak doğmuştur. B) Dirayet tefsirleri rivayet tefsirlerinden sonra ortaya çıkmıştır. ) Başka ilim dallarından faydalanılmıştır. D) Dirayet tefsirleri farklı şekillerde isimlendirilirler. E) Dirayet tefsirlerinin içinden faklı tefsir çeşitleri doğmuştur. 16. Kur an-ı Kerim i baştan sona tefsir eden ilk yazılı kitap aşağıdakilerden hangisidir? A) Ali b. Ebi Talha nın tefsir risalesi B) Süfyan es-sevrî nin Kitabu t-tefsîr adlı eseri ) Mukâtil b. Süleyman ın Kitabu t-tefsiri l-kebir adlı eseri D) Muhammed b. erir et-taberî nin âmiu l-beyân an Te vîl-i Âyi l-kur ân adlı eseri E) İbn Kesîr in Tefsîru l-kur âni l-azîm adlı eseri T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 17. Sahabe Kur an ın okunması, ezberlenmesi, yazılması, açıklanması, anlaşılması ve uygulanmasında Peygamberimizin yürüttüğü tüm faaliyetlere bizzat katılmışlardı. Anlayamadıkları bir ayeti doğrudan ona sormuş ve öğrenmişlerdi. Sahabe, ayetlerin yorumlanmasında Kur an ın bütünlüğünü, Kur an ın Kur an la tefsirini, konuyla ilgili diğer ayetleri ve Peygamberimizin söz ve uygulamalarını esas almışlardır. Onlar, Tefsir ilminin temel bilgilerini gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Sahabe kelimesinin anlamı B) Tefsir ilminin temelleri ) Kur an ın okunması ve ezberlenmesi D) Sahabenin tefsir ilmindeki yeri ve önemi E) Hz. Peygamberin örnekliği 18. Peygamberimiz döneminde Müslüman olanlar hem Kur an ı öğreniyor hem de onun çizdiği doğrultuda nasıl yaşayacaklarını öğreniyorlardı. Kur an ın dili Arapça idi, onun dediklerini anlıyorlardı. Anlamadıkları ayetleri Peygamberimize soruyorlardı. Ayetlerin nasıl uygulanacağını ise zaten ondan görüyorlardı. Böylece Hz. Peygamber gerek uygulamaları, gerekse sözleri ile Kur an ı sahabeye anlatmaya ve açıklamaya özen gösteriyordu. O, Kur an ı en iyi bilen ve en doğru tefsir edendir. Çünkü o, Allah (c.c.) elçisidir. Kur an ın tefsir edilmesi işte bu şekilde başlamış oluyordu. Bu parçaya göre Hz. Peygamber için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yol göstericidir. B) Son peygamberdir. ) Açıklayıcıdır. D) İlk müfessirdir. E) Örnektir. 9

10 19. Bir peygamber olarak Hz. Muhammed in (s.a.v.) üç temel görevi vardır: I. Vahiyle gelen bilgileri insanlara ulaştırmak (tebliğ) II. Gelen vahyi insanlara açıklamak (tebyin) III. Hüküm koymak (teşri ). Bu görevler Kur an-ı Kerim de şu ayetlerle açıklanmıştır: A....Sana da bu Kur an ı indirdik, insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye. Belki düşünürler. (Nahl suresi, 44. ayet.) B. O (peygamber); onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır... (A raf suresi, 157. ayet.). Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et... (Mâide suresi, 67. ayet.) Bu bilgilere göre Hz. Muhammed in (s.a.v.) görevleri ile ayetlerin doğru eşleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) I-A, III-B, II- B) II-B, I-A, III- ) III-A, I-B, II- D) II-A, I-B, III- E) I-, II-A, III-B T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 20. Kur an ve tefsir bilgisi en fazla olan sahabîlerden biridir. Gençliğinden itibaren Hz. Peygamberin yanından hiç ayrılmamıştır. Bu sebeple esbab-ı nüzule genel olarak vakıftı. Ayrıca o Kur an-ı Kerim in son arzına (arza-ı ahîra) şahitlik edenlerden biridir. O, Kûfe tefsir ekolünün hocasıdır. Onun rey ve içtihada dayanan tefsir anlayışı daha sonra Hanefî mezhebi tarafından esas alınmıştır. Hakkında bilgi verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b. Mesud B) Hz. Osman ) Hz. Ömer D) Hz. Ali E) afer b. Ebi Talib DİN ÖĞ GENEL MÜ 10

11 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 1. Aşağıdaki imana ilişkin tanımlardan hangisi yanlıştır? A. İman, hür iradeye dayalı bir tercihtir. B. İman, baskı ve tehditle olmaz.. İman artmaz ve eksilmez. D. İman kuvvetli veya zayıf olabilir. E. İman, Allah a karşı sorumluluk bilincidir. 2. İman ve amel arasındaki ilişki; İman ile İslam kavramları arasındaki fark şu şekilde ifade edilir; her mümin müslimdir, oysa her müslim, mümin sayılmaz. Bu yaklaşım aşağıdaki düşüncelerin hangisine dayandırılmaktadır? A. İslam, dilin teslimiyeti ve belli amellerin işlenmesi demektir. B. İslam genel, iman ise özel bir kavramdır.. Müslim, Müslüman olduğunu söyler. Oysa kalbiyle inanmaz. D. Mümin, inanmadığı hâlde Müslüman mış gibi gözükebilir. E. Bedeviler inandık dediler. De ki: Siz iman etmediniz ama boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi (Hucurat suresi 14. ayet.) Akaid 3. İnancın belirlenmesinde olduğu gibi bir ilim dalı olarak akaidin de temel kaynağı nasstır yani Kur an ve sünnettir. Kur an ve mütevatir hadislerle belirlenen hükümlere inanılması farz olup inkârı kişiyi dinden çıkarır. Bununla birlikte aklın da Akaidde önemli bir rolü vardır. Aklın Akaid alanındaki birinci vazifesi, nassların ortaya koyduğu itikadî ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. Ayrıca akıl; çeşitli ilkeler ve usuller doğrultusunda nassları inceleyerek hangi esasların iman-küfür sınırını belirleyecek kadar kesin, hangilerinin ise bid at-hidayet ölçüsü olacak konumda bulunduğunu tayin eder. Nassları bütünlük içerisinde değerlendirir; Allah tan (c.c) gelen vahiy kaynaklı bilgide asla bir çelişki bulunamayacağı için ilk bakışta farklı anlamlar taşıdığı ve çelişkili olduğu sanılan hususları birbiriyle telif eder, bunların nasıl doğru anlaşılacağını gösterir. 11 T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 4. Paragrafta yer alan bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. İnanç esaslarının temel kaynağı Kur an ve sünnetten oluşan nasslardır. B. Farklı anlamlar taşıyan vahiy kaynaklı bilgilerdeki çelişkiyi akıl tespit eder.. Nassların ortaya koyduğu itikadî ilkeleri anlamak ve yorumlamak aklın görevidir. D. Çeşitli ilkeler ve usullerle nassları inceleyerek iman-küfür sınırını akıl tayin eder. E. Nasslarla belirlenmiş hükümlere inanılmaması veya onların inkârı kişiyi dinden çıkarır. I. Küfr-i inkârî II. Küfr-i cühûd III. Küfr-i inâdî IV. Küfr-i nifâk Yukarıdaki maddelerde verilen ve kişinin bildiği hâlde iman etmemesi, inkârı tercih etmesi anlamına gelen küfür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnız III B. Yalnız IV. I ve IV D. Yalnız I E. Yalnız II 5. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir... (Beyyine suresi, 7-8. ayetler.) Yukarıdaki ayette salih amelden önce vurgulanan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Rabbin katındaki mükafât B. Halkın en hayırlısı. İman D. Adn enneti E. Zemininden akan ırmaklar

12 6. Aşağıda yer alan müellif ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Ebû Hanîfe - el-fıkhü l-ekber B. Taftazânî - el-bidâye fî usûli d-dîn. Ömer en-nesefi - Akaʾidü n-nesefî D. Ebû Mansûr el-mâtürîdî - Kitâbü t-tevhîd E. Ebü l-hasan el-eş arî - el-ibâne an Usûli d-diyâne ve el-lüma 7. İnsanda din duygusu doğuştan vardır, sonradan kazanılmış değildir. Çünkü her insanda bir üstün ve aşkın varlığa inanma ve ona kulluk etme özelliği vardır. Bu özellik bir duygu halinde insana yaratılışında bahşedilmiştir. Allah Teâlâ, insanları bir dine inanma ve bağlanma potansiyeli üzere yani din duygusuyla hatta tek bir ilaha inanma ve kulluk etme bilinciyle yarattığını bildirmektedir. 8. Yukarıdaki paragrafta hangi kavramdan bahsedilmektedir? A. Akıl B. Fıtrat. Tevhid D. Vicdan E. Dindarlık I. İslam akaidi ayet ve hadislerde açıkça belirlenmiştir. II. İtikat alanında aklın herhangi bir etkinliği ve rolü yoktur. III. İnsan akıl sahibi ve düşünebilen bir varlık olduğu için mükelleftir. IV. Akıl, akaidi anlayıp benimsemekte zorlandığı için yeni esaslara hükmedebilir. V. İnsanın mükellefiyetinin dayanağı olan akıl tek başına inanç esaslarını belirleyebilir. Yukarıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur? A. Yalnız I B. Yalnız II. Yalnız III D. I ve II E. I ve III T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Allah ı (c.c) sevmek ve bilmek, O na bağlanmak ve kulluğuna razı olmak, kendini bilen ve bulan kimsenin varacağı son duraktır. Din, bize sonradan öğretilen, dıştan zorlama ve baskıların bir ürünü değildir. Dinin kökü, kaynağı, çekirdeği, yaratılışımızın özündedir. Paragraftaki ifadelerde; I. Fıtrat II. İman III. Ahiret kavramlarının hangilerinden bahsedilmiştir? A. Yalnız I B. Yalnız II. Yalnız III D. I ve II E. I ve III 10. Günlük yayın yapan ulusal bir gazete cuma günleri dinî konulara tam sayfa yer ayırmaktadır. Gazetenin cuma günkü sayısında ilgili sayfada bir yazı kaleme alınmış ve şu ifadelere yer verilmiştir: İslam ın temelini oluşturur. Dinî anlamda her şeyin başıdır. İslam âlimleri buna asılların aslı demişlerdir. İnsanın hayatını anlamlandırır. Onu anlamsızlığa ve hiçliğe düşmekten kurtarır. İslam dini tarih sahnesine çıktığı ilk günden bu yana bu gerçeği açıklayıp vurgulayarak insanları iman etmeye çağırmıştır. Tüm peygamberlerin en başta gelen görevi bunu duyurmak ve bunun için mücadele etmek olmuştur. Gazete sayfasında çıkan paragraf için aşağıdaki başlıklardan hangisi en uygundur? A. İnanç esaslarını kabulün İslam daki önemi B. Peygamberlere imanın sahip olduğu değer. Allah a (c.c.) imanın İslam inancındaki yeri D. Allah ın (c.c.) birliğini kabul etmenin anlamı E. İnsanın anlam arayışının İslam daki konumu DİN ÖĞ GENEL MÜ

13 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 11. Kur an-ı Kerim de Allah ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? A. İspat ile müminin imanını sağlamlaştırmak B. İskat ile münkiri inkârında âciz bırakmak. Doğabilecek şüpheleri gidermek D. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak E. Kur an, öncelikle Allah ın varlığını ispat için tevhid inancı üzerinde durur. I. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar... (Bakara suresi, 137. ayet.) II. Mü minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. (Mü minûn suresi, 1-3. ayetler.) III. Kim Allah a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. (Talâk suresi, 4. ayet.) Verilen ayetlerde vurgulanan ortak konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğru yola ulaşmak için gerekli olan şartlar B. Allah (c.c.) inancının insana kazandırdıkları. İslam ı kabul etmenin ahlaklı olmaya etkisi D. Allah (c.c.) inancının ibadet etmeye katkısı E. İnsanı güzel işler yapmaya sevk eden işler Hudûs, âlemin sonradan yaratıldığı gerçeğinden yola çıkılarak elde edilen delildir. İmkân, âlemin varlığının zorunlu değil; mümkün olduğunu ortaya koyan delildir. Gaye ve nizam; âlemin var oluş amacının ve âlemde var olan düzenin öne çıkarılarak Allah ın varlığının delilidir. Yukarıdaki tanımlara göre aşağıdaki öncüllerden hangisi imkân delilinin bir önermesidir? A. Âlemin içindeki her bir varlığın bir amacı ve düzeni vardır. Her düzen, bir düzenleyiciye ihtiyaç duyar. O hâlde âlemin de bir düzenleyicisi vardır ki, o da bir olan Allah tır. T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü B. Âlem mümkündür. Her mümkün için bir müreccih (varlığını yokluğuna tercih eden irade) vardır. O hâlde âlemin de bir müreccihi vardır ki, o da Allah tır.. Âlem hâdistir. (Değişkendir ve sonradan var olmuştur.) Her hâdisin bir muhdisi (var edeni) vardır. O hâlde âlemin de bir muhdisi vardır ki, o da Allah tır. D. Kâinatın kendisi yokken var olduğuna göre onu da meydana getiren bir kuvvet vardır ki, bu da ilmi ve kudreti sonsuz olan Allah tır. E. Kâinat belli kurallara göre hareket etmektedir. Dikkatle bakıldığında her bir varlığın bir amaç için var olduğu görülür. Hiçbir varlık anlamsız ve amaçsız değildir. O hâlde bu harika düzen kendiliğinden olmayacağına göre, bu düzeni bir yaratan kurmuştur. I. Allah a iman eğilimi insanda daima vardır. II. Allah inancı sadece psikolojik sebeplere bağlıdır. III. Allah inancı insanın doğasında vardır. IV. İnkârların temelinde ideolojik saplantıların da etkisi olabilir. V. Allah a inanç, insanın doğal yaratılış özelliklerine uygundur. Yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. V B. IV. III D. II E. I

14 15. Hz. İbrahim (r.a.) putperest kültür içerisinde yaşayan bir çocuktu. O, Kur an-ı Kerim de de işaret edildiği gibi akıl ve sağduyusuyla Allah ı (c.c.) aramış ve bulmuştur. Çocuk olmasına rağmen aklı onu halk arasında var olan putperest inanca tepki duymaya yönlendirmiş, sağduyusu ile bu arayışını başlatmıştır. Hz. İbrahim deki (r.a.) bu iman algısı, tarihte birçok kişi ve olayda gördüğümüz bir reflekstir. Dikkat çeken bir husus da Hz. İbrahim (r.a.) bu olayları yaşadığında henüz peygamber değildir ve vahye muhatap olmamıştır. Yani ona Allah ın (c.c.) varlığı ve birliği ile ilgili herhangi bir bilgi gelmemiştir. 16. Yukarıdaki paragrafta vurgulan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Aklın Allah ı (c.c.) bulmadaki işlevi B. Hakikate ulaşmada yaşın önemsizliği. Vahiy olmadan hakikate ulaşılabileceği D. Allah (c.c.) inancının insandaki fıtriliği E. Akıl ve vahyin aynı hedefte buluştuğu I. Hayat: Konuşmak demektir. II. Semi: Görmek demektir. III. Basar: İşitmek demektir. IV. Kudret: Dilemek demektir. V. Tekvin: Yaratmak demektir. Yukarıdaki sıfatlardan hangisi doğru eşleştirilmiştir? A. V B. I. II D. III E. IV T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü I. Onlara, Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan mutlaka Allah derler... (Lokman suresi, 25. ayet.) II. İnsan, daha önce o hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?.. (Meryem suresi, 67. ayet.) III. O; yaratan, var eden, şekil veren Allah tır. En güzel isimler O nundur... (Haşr suresi, 24. ayet.) Verilen ayetlerde anlatılan ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaratmanın geniş kapsamlı olduğu B. Tek yaratıcının Allah (c.c.) olduğu. Yaratmanın insanoğlundan başladığı D. Yaratıcının büyük güce sahip olduğu E. Allah ın (c.c.) yaratmadaki güzelliği I. Allah ki O ndan başka ilah yoktur. O; diridir, kayyûmdur... (Bakara suresi, 255. ayet.) II. O; ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir. (Hadîd suresi, 3. ayet.) III. O nun hiçbir benzeri yoktur. O; işitendir, görendir... (Şûrâ suresi, 11. ayet.) Ayetlerdeki altı çizili sözcükler sırasıyla Allah ın hangi sıfatlarını ifade etmektedir? A. I. Vücûd II. Kıdem III. Kıyam bi-nefsihî B. I. Bekâ II. Vücûd III. Muhalefetün li l-havâdis. I. Kıdem II. Vahdaniyet III. Kıyam bi-nefsihî D. I. Kıdem II. Muhalefetün li l-havâdis III. Vahdaniyet E. I. Vücûd II. Bekâ III. Muhalefetün li l-havâdis DİN ÖĞ GENEL MÜ 14

15 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 19. I. O nun benzeri hiçbir şey yoktur. (Şûra suresi, 11. ayet.) II. Ey insanlar! Allah a muhtaç olan sizsiniz. (Fâtır suresi, 15. ayet.) III. O, hiçbir şeye muhtaç değildir. (İhlas suresi, 2. ayet.) IV. O, her şeyi bilendir. (Hadid suresi, 3. ayet.) V. Allâh ki O ndan başka ilâh yoktur (Bakara suresi, 255. ayet.) Yukarıda verilen ayet meallerinin hangisinde vücûd sıfatından söz edilmektedir? A. II B. I. V D. IV E. III T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 20. İtikadın kaynağı nasstır. İnancın belirlenmesinde olduğu gibi bir ilim dalı olarak akaidin de temel kaynağı nasstır, yani Kur an ve sünnettir. Aklın Akaid de önemli bir rolü vardır. Aklın akaid alanındaki birinci vazifesi, nassların ortaya koyduğu itikadî ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. Ayrıca akıl nassları bütünlük içerisinde değerlendirir ilk bakışta farklı anlamlar taşıdığı ve çelişkili olduğu sanılan hususları birbiriyle telif eder, bunların nasıl doğru anlaşılacağını gösterir. Akıl, nasslarda ortaya konulan inanç esaslarını hem başka nasslardan hem de duyuya gözleme, akıl yürütmeye dayalı pozitif ve sosyal bilimlerden elde ettiği verilerle açıklar, ayrıntılandırır, yorumlar, delillendirmeye ve ispatlamaya çalışır. İnkârcılar ile farklı din ve kültürlere mensup kimseler Kur an ayetleri ve hadisleri delil olarak kabul etmeyecekleri için onlara karşı aklî verilerle inanç esaslarının savunmasını yapar. Nass itikadı belirlerken akıl itikadı anlar, yorumlar, ispatlar ve savunur. Allah ın (c.c) hakikati bulmak ve anlamak üzere insanlara bahşettiği bir araç olan ve sağlıklı düşünebilen aklın, nass ile çelişik olması söz konusu değildir. Akaid ilminde aklın öneminden bahseden paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi aklın görevi değildir? A. Çelişkili olduğu sanılan hususları telif ederek doğru anlaşılmasını sağlamak. B. Nass tarafından belirlenen itikadı anlamak, yorumlamak, ispat etmek ve savunmak.. Nassların ortaya koyduğu itikadî ilkeleri bütünlük içerisinde anlamak ve yorumlamak. D. İnanç esaslarını duyu, gözlem ve akıl yürütmeye dayalı bilimlerin verileriyle de ispatlamak. E. İnkârcılar ile farklı dinlere mensup kimselere ayetleri ve hadisleri delil olarak kabul ettirmek. 15

16 Hitabet ve Mesleki Uygulama DİN ÖĞ GENEL MÜ 1. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı na bağlı din hizmetlerini yerine getiren görevlilerden biri değildir? A) Müftü B) Vaiz ) Kur an Kursu Öğreticisi D) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni E) Müezzin-kayyım 2. Bir meslek ve hizmet alanı olarak din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen bazı sorun alanları vardır. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sorun alanları birlikte verilmiştir? A) emaatten ve ortamdan kaynaklanan sorunlar B) emaatten, ortamdan ve din görevlisinden kaynaklanan sorunlar ) emaatten ve din görevlisinden kaynaklanan sorunlar D) Din görevlisinden ve ortamdan kaynaklanan sorunlar E) Din görevlisinden ve mesleğin statüsünden kaynaklanan sorunlar 3. Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. atasözü din görevlisinin sahip olması gereken hangi niteliği vurgulamaktadır? A) Kılık kıyafet düzgünlüğü B) Meslektaşlarıyla işbirliği ) Alanında yetkinlik D) Tevazu E) Toplumsal dayanışma T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 4. Müftü: I. Fetva veren yani fıkhi bir meselenin dinî hükmünü açıklayan kimse. Vaiz: II. Ezan okuyan kamet getiren kimse. İmam hatip : III. Topluluğun önüne geçip namaz kıldıran, uma ve bayram namazlarında hutbe okuyan kişi. Müezzin-kayyım: IV. İyiliklere teşvik ve kötülüklerden sakındırmak maksadıyla kalpleri yumuşatıcı ve dini vazifeleri yerine getirmeye özendirici bir üslup ile öğüt veren kimse. Kur an Kursu Öğreticisi: V. Kur an-ı Kerim i usulüne uygun olarak okumayı ve ibadetler için gerekli sure, ayet ve duaları okumayı öğreten Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur an kurslarında görevlendirilen kişi. Yukarıda verilen din hizmetleri ve tanımlarından hangi ikisi yer değiştirirse tanımlamalar doğru olur? A) I, II B) I, III ) II, III D) II, IV E) II, V 5. Şehir merkezleri ile kenar semtlerdeki cemaat, kentteki ile köydeki cemaat, üniversitelerin olduğu bir bölge ile mahalle camiindeki cemaat, beş vakit namaza gelen cemaat ile cuma ya da bayram cemaati faklıdır. Genç, orta yaşlı ve yaşlı kişilerin değişik beklentileri vardır. Yaşlılar sordukları sorulara verilecek cevabın genellikle doğru-yanlış, helal-haram, caiz-caiz değil gibi kısa ve kesin ifadelerden oluşmasını bekler. Gençler ise genelde hükümlerin arkasındaki hikmeti öğrenme arzusunda olur. Yukarıdaki paragrafta din hizmetleri ile ilgili hangi konu vurgulanmaktadır? A) Din görevlisinin bilgi yeterliliği B) Din görevlisinin mesleğini önemsemesi ) Din hizmetlerinde hedef kitle D) Din hizmeti sunulan yerin fiziksel konumu E) Din görevlisinin mesleğini temsil etmesi 16

17 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 6. İmam hatip öğrencisi olan Bilal arkadaşı Metin ile birlikte bir sohbete katılır. Sohbet bitiminde Metin Bilal e sohbet ile ilgili izlenimlerini sorar. Bilal şöyle bir değerlendirme de bulunur: Sohbeti yapan Ahmet Hoca sohbet verirken oldukça açık ve anlaşılır bir şekilde konuşuyor, anlattığı konuya göre yer yer ses tonunu yükseltip alçaltıyordu. Ahmet Hoca nın sohbeti için seçmiş olduğu konu aktüel olduğu için de cemaat olarak bizler büyük bir ilgiyle dinliyorduk. Sohbet ederken kullandığı kelime ve kavramlar ise oldukça geniş bir literatürünün olduğunu gösteriyordu. Sorulan sorulara tatmin edici cevaplar veriyordu ve vaazını planladığı saatte bitirmeye özen gösterdi. Tüm bu özelliklerden dolayı bu sohbeti dinlemekten büyük bir keyif aldım Yukarıdaki paragrafta Bilal konuşmayı daha etkili ve güçlü kılan unsurlardan bahsederek bir değerlendirme de bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Bilal in değerlendirme esnasında ele aldığı unsurlardan birisi değildir? A) Ses tonu ve vurgular B) Kelime hazinesi ) Konuya vukufiyet D) Güncellik E) Nezaket 7. Kelime anlamı olarak çağırmak ve dua etmek anlamlarına gelen terim olarak özellikle İslam a ve İslam esaslarının uygulanmasına çağrı anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İrşat B) Tebliğ ) Davet D) ihat E) Emr-i bil maruf T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 8. Ülkemizde din hizmetleri görevi, kanunla hangi kuruma verilmiştir? 9. A) İmam Hatip Liselerine B) İlahiyat Fakültelerine ) Genel Kurmay Başkanlığı na D) Diyanet İşleri Başkanlığı na E) Gelir İdaresi Başkanlığı na I. Tevazu II. Temsil gücü III. Toplumsal dayanışma IV. İletişim becerisi V. Meslektaşlarıyla iş birliği Yukarıda verilen din görevlisinin niteliklerinden hangileri din görevlisinde bulunması gereken kişisel niteliklerdendir? A) I, II B) I, II, IV ) II, III, V D) II, V E) I, II, IV, V 10. Din görevlisinin mesleğini severek, isteyerek ve gönüllü olarak yapması, yaptığı işten haz duyması çok önemlidir. Mesleğini sevmeyen, görev ve sorumluluklarının farkında olmayan bir vaizin başarılı olması mümkün değildir. Görev bilinci, vaktini iyi planlamak ve değerlendirmek, sorumluluk alarak onu yerine getirmektir. Yukarıdaki metinde din görevlisinin başarılı olması için gereken hususlardan hangisine değinilmemiştir? A) Görev bilinci B) Vaktini planlama ) Sorumluluk bilinci D) Mesleği sevme E) Güvenilirlik 17

18 11. Böbrekleri rahatsız olan birine mide ilacı vermek onu iyileştirmez belki de hastalığını artırır. Verilen cümle din görevlisinde bulunması gereken toplumsal özelliklerden hangisini açıklamak için örnek verilebilir? A) Temsil gücü B) Hedef kitleyi tanıma ) Güvenilirlik D) Toplumsal dayanışma E) İletişim becerisi 12. âbir b. Abdullah şöyle anlatmaktadır: Hz. Peygamber; kıyametten bahsettiği zaman yüzü kızarır, sesi yükselir, sanki bir orduyu uyarıyormuşçasına celallenirdi Bir defasında işaret parmağıyla orta parmağını bitiştirerek Kıyamet ile ben, şu şekilde (yakın) gönderildim. buyurdu. (Nesai, Salatu l-îdeyn, 22.) Hz. Peygamber in hadiste geçen ifadeleri I. Muhatabı tanıma II. Üslup III. Beden dili IV. Uygun ortam gibi etkili iletişim unsurlarından hangilerine örnek gösterilebilir? A) I ve II B) I ve III ) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 13. Aşağıdakilerden hangisi hutbe sunumu sırasında dikkat edilecek esaslar arasında yer almaz? A) Okunacak hadisler birincil kaynaklardan seçilmelidir. B) Beden dili yerinde ve ölçülü kullanılmalıdır. ) Ayetler tane tane ve konuşma üslubuyla okunmalıdır. D) Kılık kıyafete özen gösterilmelidir. E) Ses tonuna ve vurgulara dikkat edilmelidir. T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 14. Hitabet dersinde hutbe esnasında mekruh olan şeyleri öğrenen öğrenciler o hafta uma namazını ders öğretmenleriyle aynı camide kıldılar. Namazdan sonra öğrencilerine caminin yakınındaki çay ocağında ikramda bulunan öğretmen onlara Hutbe sırasında mekruh bir davranış gördünüz mü? diye sordu. Öğrencilerden bazıları şöyle cevap verdi: Ali: Hatip ilk sünneti mihrapta kıldı, minberin önünde kılmayacak mıydı? Burak: İç ezan hatip minbere çıkınca okundu, önceden okunması gerekmiyor muydu? Salih: Hatip hutbenin birinci bölümünden sora oturdu, ayakta beklemesi lazım değil miydi? Arda: Geç gelen bir amca hutbe başladıktan sonra ilk sünneti kıldı, bu mekruh değil miydi? Mehmet: Hatip ikinci bölüme de Allah a hamd ederek başladı, önce ayet okumayacak mıydı? evapları dinleyen öğretmen yalnızca iki kişinin tespitinin doğru olduğunu söyledi. Buna göre doğru tespitte bulunan öğrenciler hangileridir? A) Ali ve Burak B) Ali ve Arda ) Burak ve Mehmet D) Salih ve Mehmet E) Salih ve Arda 15. Vaaz hazırlama ödevini yaparken el-mu cemü l-müfehres li Elfazi l-kur âni l-kerim isimli eserden araştırma yapan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini aramaktadır? A) Kullanabileceği hadisleri B) Konusu ile ilgili ayetleri ) Fıkhî bir konuda Hanefi mezhebinin görüşlerini D) Hz. Peygamber in savaşlarını E) İmanla ilgili olarak mezheplerin görüşlerini DİN ÖĞ GENEL MÜ 18

19 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 16. Allah Resulü bir gün ashabına Ey Allah ın kulları! Kardeş olun! Müslüman Müslüman ın kardeşidir; ona zulmetmez, onu terk etmez ve onu küçümsemez. dedikten sonra göğsüne işaret ederek üç kez Takva işte burada! demiştir. Verilen hadis-i şerifte Hz. Peygamber in hitabetinde öne çıkan I. Örnek ve benzetmelerden faydalanmak II. Soru sorarak dikkat çekmek III. Vurgulamak istenen hususları tekrarlamak IV. Jest ve mimikleri kullanmak İlkelerinden hangileri yer almaktadır? A) I ve II B) I ve III ) II ve III D) II ve IV E) III ve IV T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 17. Ey insanlar! (Ahirete gitmeden) önceden kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah a yemin olsun, sizden biriniz muhakkak (sonunda) düşüp (ölecek) ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resul sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi, ihsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın? buyuracak. O da sağına soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü (kendini) cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa (kendini cehennem ateşinden korusun). Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı on katından yüz katına kadar verilir. Allah ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. (İbn Hişam, Sîret, III, 30.) Hz. Peygamber in hutbesinde hitabet ile ilgili I. Muhatabın duygularına hitap etmek II. Soru cevap tekniği kullanmak III. Uyarmak ve müjdelemek IV. Sözü davranışıyla uyumlu olmak gibi ilkelerden hangilerine örnek bulunmamaktadır? A) I ve II B) I ve III ) II ve IV D) III ve IV E) II ve III 19

20 18. Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim de yer alan hitabet ile ilgili ilkelerden birisi değildir? A) İnsanları düşünmeye yöneltmek B) Soru-cevap tekniğini kullanmak ) Muhatabın duygularına hitap etmek D) İnsanların bütün sorunlarına çözüm üretme E) Bazı konuların olumsuz yönlerini göstermek DİN ÖĞ GENEL MÜ 19. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasındaki iletişimde sorun olacak davranış ve tutumlardan biri değildir? A) Ötekileştirme B) Zorlayarak değiştirme gayreti ) Objektif olma gayreti D) Kişiselleştirme E) Aşırı genelleme 20. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurlarından birisi değildir? A) Üslup B) İleti ) Kanal D) Alıcı E) Kaynak T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 20

21 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 1. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. (Enbiyâ suresi, 16. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Dünya hayatının bir amacı vardır. B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. ) Her şeyi yaratan Allah tır (c.c). D) İnsan dünyada başıboş bırakılmamıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi E) Her şey bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. 2. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. (Ebu Dâvûd, Edeb, 122) Yukarıdaki hadis-i şerifte vurgulanmak istenen ana husus aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah a (c.c) ve ahiret gününe iman eden kişi iyi ve güzel sözler söyler. B) Allah a (c.c) ve ahiret gününe iman eden kişi gereksiz yere konuşmaz. ) Allah a (c.c) ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna ikram eder. D) Allah a (c.c) ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikramda bulunur. E) Allah a (c.c) ve ahiret gününe iman eden kişi güzel davranışlarda bulunur. 3. Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın bireye kazandırdıklarından değildir? A) Dünyada yaptıklarının karşılığını göreceğini bilerek yaşar. B) Her yaptığının kayıt altına alındığının farkında olur. ) Kişisel menfaatlerini her şeyin üstünde tutar. D) Yalan söylemekten ve iftira etmekten kaçınır. E) Bireye, topluma ve Allah a (c.c) karşı sorumluluklarını yerine getirir. T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 4. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı hakkında yanlış bilgi içermektedir? A) Farz-ı kifayedir. B) Dua edilir. ) Helallik istenir. D) Rükû ve secde vardır. E) Ayakta kılınır. 5. Akıllı insan, nefsini hesaba çeken ve ---- için hazırlık yapandır. (Tirmizî, Kıyamet, 25) Verilen hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) dünya B) kendisi ) ahiret D) ailesi E) sevdiği 6. Ölümden sonra bir hayatın var olduğuna ve dünyada yapılan her türlü davranışın öteki dünyada bir karşılığı olacağına inanmak, insanı bunalım ve boşluk duygusundan kurtarır. Yaşamın gereksiz olduğu düşüncesinden insanı uzaklaştırır. Ayrıca bu inanç, yapacağı davranışlarla ilgili olarak insana bilinç kazandırır. Bu bilinç sayesinde insan iyi ve güzel davranışlarını artırmaya gayret ederken kötü ve zararlı olanlardan uzak durmaya çalışır. Tersi bir durumda insan bu dünyadaki bulunuşunu gereksiz görür ve manevi bir çöküntüye uğrar. Bu metinde ahiret inancının hangi alandaki önemi vurgulanmaktadır? A) İbadetleri geliştirme B) İnançları güçlendirme ) Hayatı anlamlandırma D) Psikolojik rahatlama E) Yaşamı kolaylaştırma 21

22 7. Dünya hayatında iyi işler yapanlara ahirette verilecek karşılığın anlatıldığı bir ayette şu ifadeler yer almaktadır: Erkek ya da kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. (Nahl suresi, 97. ayet.) Ayete göre dünya ile ahiret arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? A) Benzerlik B) Bağdaşıklık ) Farklılık D) Devamlılık E) Zaman 9. Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. (Yahya Kemal Beyatlı) Altı çizili ifade, vefat eden kişinin ardından yapılan hangi vazifeyi anlatmaktadır? A) Kefenleme B) Kur an okuma ) Taziye D) Defnetme E) enaze namazı DİN ÖĞ GENEL MÜ 8. Öldükten sonra tekrar dirilmek anlamına gelir. İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre hem ruh hem de bedenle gerçekleşecektir. Sonbaharda ölen tabiatın ilkbaharda yeniden canlanması, bitkilerin çürüyüp yeniden yeşermesi ve toprağa düşen ölü tohumun hayat bulması bunun örneklerindendir. Kur an-ı Kerim de Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. (Hac suresi, 7. ayet.) ifadesiyle bildirilmiştir. Hakkında bilgi verilen ahiret evresi hangisidir? A) Kıyamet B) Berzah ) Haşir D) Hesap E) Ba s T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 10. Dediler ki: Eyvahlar bize, uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman olan Allah ın vadettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. (Yâsîn suresi, 52. ayet.) Yukarıdaki ayet ahiret hayatının hangi evresinden bahsetmektedir? A) Hesap B) Ba s ) Haşir D) Berzah E) ennet 11. Kur an-ı Kerim de peygamberlerin sonuncusu, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan anlamında Hz. Muhammed in (s.a.v.) bir vasfı olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Habibullah B) Hâtemu n-nebiyyin ) Resulullah D) Nebiyyullah E) Halilullah 22

23 RETİMİ DÜRLÜĞÜ 12. İnanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Hz. Muhammed in (s.a.v.) Müslümanlara örnek olması, tek ve en güzel model anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahsen-i takvim B) Esfel-i safilin ) Mucize D) Hatemu l-enbiya E) Üsve-i Hasene 13. Hz. Peygamber in herhangi bir mesele hakkındaki sözlü dini ifadelerine ne ad verilir? A) Tarihi sünnet B) Teknik sünnet ) Takrirî sünnet D) Kavlî sünnet E) Fiilî sünnet 14. Hz. Muhammed in (s.a.v.) Allah tan (c.c.) aldığı vahiyleri insanların anlayabilmeleri için yapmış olduğu açıklamalar onun hangi göreviyle ilgilidir? A) Tebyin B) Teşri ) Tebşir D) Tebliğ E) Teslim T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 15. Hz. Muhammed (s.a.v) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamber olduğu için Müslümanların hayatlarında örnek alacağı bir modeldir. B) Hz. Peygamber e iman etmek, onun dinî konularda ortaya koyduğu hükümlere itaat etmeyi gerektirir. ) Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi, tarih boyunca kültürümüzü etkileyen önemli unsurlardan biri olmuştur. D) Hz. Muhammed (s.a.v.) ibadet ve ahlak konularında Müslümanların örnek alması gereken tek modeldir. E) Hz. Muhammed, hayatının tamamında elçidir. 16. Hz. Muhammed in (s.a.v.) sözlerini, fiillerini ve tasviplerini (takrir, onaylama) bildiren haberlere ne ad verilir? A) Kıyas B) İcma ) Kur an D) Örf E) Hadis 17. I. Hz. Ömer (r.a) II. Hz. Fatıma (r.a) III. Hz. Ali (r.a) IV. Hz. Hüseyin (r.a) Yukarıda verilen sahabilerden hangileri ehl-i beyttendir? A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 23

24 18. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım. (Müslim, Salât, 37) Yukarıda verilen hadis-i şerifte Hz. Muhammed in (s.a.v) hangi özelliği öne çıkmaktadır? A) Kararlı oluşu B) esaretli oluşu ) Adaletli oluşu D) Merhametli oluşu E) ömert oluşu 19. Hz. Muhammed in (s.a.v) İslam ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği anlamına gelen görevine ne ad verilir? A) Temsil B) Tebyin ) Tekfin D) Teşri E) Tebliğ T.. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 20. Kur an-ı Kerim de Hz. Muhammed in herkes gibi bir insan olduğu vurgulanır. Onun da diğer insanlar gibi ölümlü olduğu, bir anne babadan doğduğu, herkes gibi yiyip içtiği, çarşıda dolaştığı, geleceği bilmediği hatırlatılır. Onu diğer insanlardan ayıran şeyin Allah tan vahiy alması ve elçilik görevi olduğuna dikkat çekilir. Peygamberimiz de kendisinin bir insan olduğunu hatırlatmış ve önceki toplumların peygamberleri övme konusunda düştükleri yanlışa Müslümanların da düşmemesini istemiştir. Yukarıdaki parçaya göre Kur an-ı Kerim de ve hadislerde Hz. Muhammed in insani yönünün vurgulanmasının temel amacı nedir? A) Hz. Muhammed in örnek insan olduğunu anlatmak B) Peygamberlerin ve Hz. Muhammed in melek olmadığını göstermek ) Hz. Muhammed in insanüstü bir varlık olarak görülmesini engellemek D) Hz. Muhammed in insanlar üzerindeki etkisini artırmak E) Müslümanların peygambere olan sevgisini artırmak DİN ÖĞ GENEL MÜ 24

25 RETİMİ DÜRLÜĞÜ

26 @ Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Varlık Mah. Eşref Bitlis ad. No:10 P.Kodu Yenimahalle/ANKARA / /

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı s

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı s T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

المزيد من المعلومات

HADİS 1 DERSİ EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI) Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin -Rasûlull

HADİS 1 DERSİ EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI) Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin -Rasûlull HADİS 1 DERSİ EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI) Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin -Rasûlullah (s.a.)- أ جر ت ه ف م أ نك ان أت ن و ى م ا ا أ مر

المزيد من المعلومات

arapcadersi.com

arapcadersi.com .ünite.ders mücerred fiil.sınıf arapça kitabı sayfa 75, 76, 77, 78, 79,80, 8 türkçe ve alıştırmalarım cevapları Sس الث اين: الف ع ل امل ج ر د لح ظ الف ع ل امل ج ر د ال ذي ت ت ه خ ط altında çizgi olan mücerred(yalın)

المزيد من المعلومات

ي ؤ ت ال ح ك م ة م ن ي ش اء و م ن ي ؤ ت ال ح ك م ة ف ق د أ وت خ ري ا ك ث ريا. ]سورة البقرة اآلية: 269 [ Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet v

ي ؤ ت ال ح ك م ة م ن ي ش اء و م ن ي ؤ ت ال ح ك م ة ف ق د أ وت خ ري ا ك ث ريا. ]سورة البقرة اآلية: 269 [ Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet v ي ؤ ت ال ح ك م ة م ن ي ش اء و م ن ي ؤ ت ال ح ك م ة ف ق د أ وت خ ري ا ك ث ريا. ]سورة البقرة اآلية: 269 [ Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.

المزيد من المعلومات

A GRUBU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI Adı-Soyadı: No: Öğrenim tü

A GRUBU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI Adı-Soyadı: No: Öğrenim tü A GRUBU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI Adı-Soyadı: No: Öğrenim türü: Şube: Sınav süresi 90 dakikadır... Başarılar 1.

المزيد من المعلومات

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية –  تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب الزمان والوقت Zaman ve Vakit 277 حممد عامر اجملذوب : تأليف و إعداد وترمجة املهندس Zaman söylemek - كيفية قراءة وكتابة الساعةوالوقت -1 " والتي geç" " أو geçiyor " يف اللغة الرتكية نستخدم الكلمة " أي "و

المزيد من المعلومات

م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر

م ج ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نةي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU 16-17 Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي 17-16 آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر برانمج BİRİNCİ GÜN 16 Mart 2019 Cumartesi اليوم األول

المزيد من المعلومات

SEKİZ DERSTE ELİF BA

SEKİZ DERSTE ELİF BA SEKİZ DERSTE ELİF BA YAZ KURSLARI İÇİN 01 EYLÜL 2017 KARAPINAR BELDESİ MERKEZ CAMİİ ÇAYCUMA/ZONGULDAK DERS 1 HAREKELER ب ت ث ن ي ب ب ب ت ت ب ث ن ين ب ت ث ت ث ن ث ن ن ي ب ي ب ت ب تيث ت ثين ث ين ن يب ي

المزيد من المعلومات

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss. 85-105 التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة خطوات هامة نحو تفعيل عناصر التعليم اإلسالمي Mohammed

المزيد من المعلومات

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı /

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı / Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı / Ticaret : تاريخ فتح الحساب / Tarihi Hesap Açılış :رمز

المزيد من المعلومات

ملخص التقرير السنوي turkey.indd

ملخص التقرير السنوي turkey.indd تقرير ملخ ص حول االعتقاالت وأوضاع األ سرى خالل العام 2017 عام تشريع الجرائم اإلسرائيلية بحق األسرى إعداد مركز أسرى فلسطين للدراسات و حملة تضامن الدولية يناير 2018 عام تشريع الجراي م ا سراي يلية بحق ا

المزيد من المعلومات

عربي English français türk HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili

عربي English français türk   HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili عربي English français türk www.ultimate-sa.com HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili Herhangi Bir Proje Temelleri: para, fikir ve insandır. İnsan, para ve fikir sağlayacısı, aynı zamanda proje yöneticisidir.

المزيد من المعلومات

ANADOLU KÜLTÜR ISBN: Önerileri ve katkıları için dostlarımıza teşekkür ederiz: Zainab Bahrani, Salam Al Kuntar

ANADOLU KÜLTÜR ISBN: Önerileri ve katkıları için dostlarımıza teşekkür ederiz: Zainab Bahrani, Salam Al Kuntar ANADOLU KÜLTÜR ISBN: 978-605-5276-10-2 www.anadolukultur.org Önerileri ve katkıları için dostlarımıza teşekkür ederiz: Zainab Bahrani, Salam Al Kuntar, Görkem Yeltan, Mazın Rabiaa, Metin Fındıkçı, Shaker

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول انديشه اتحاد اسالم در ميان مسلمانان قفقاز جنوبي )0781-0291( Email: A.forughi@ltr.ui.ac.ir Email: ghaffarabdollahi@yahoo.com - 1 دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان - 2 استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

المزيد من المعلومات

(Microsoft Word - KURAN K\366k Kelime Al\375\376t\375rmalar\375-Rev C)

(Microsoft Word - KURAN K\366k Kelime Al\375\376t\375rmalar\375-Rev C) Kur an-ı Kerim Kök Kelime Alıştırmaları (2016) احمد سداد اوستون ١٤٣٧-2016 Fihrist 49 89 11 119 94 125 34 76 15 51 79 61 63 101 98 89 99 122 73 18 62 44 110 110 24 94 82 50 112 38 121 58 45 105 128 23 10

المزيد من المعلومات

شركة الطحان لصناعة وتجارة المبيدات واالسمدة محدودة المسؤولية Al TAHHAN For Pesticides And Fertilizers Trading &Manufacturing Co.,Ltd AL TAHHAN PESTİSİ

شركة الطحان لصناعة وتجارة المبيدات واالسمدة محدودة المسؤولية Al TAHHAN For Pesticides And Fertilizers Trading &Manufacturing Co.,Ltd AL TAHHAN PESTİSİ شركة الطحان لصناعة وتجارة المبيدات واالسمدة محدودة المسؤولية Al TAHHAN For Pesticides And Fertilizers Trading &Manufacturing Co.,Ltd AL TAHHAN PESTİSİT VE GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 عربي

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد 12 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 93 )اكتوبر ديسمرب )1122 Alienation and Death in the Works of Turkish Poet Diya Osman Saba Ahmed Abdallah Negm Abstract أمحد عبد اهلل جنم Careful consideration of the Poetry

المزيد من المعلومات

والتنوين أحكام النون الساكنة nun Rulings of stopping on 1. Izhhar: with the throat letters is pronounced as normal ن! ن Note the tawasut stop of ب 2.

والتنوين أحكام النون الساكنة nun Rulings of stopping on 1. Izhhar: with the throat letters is pronounced as normal ن! ن Note the tawasut stop of ب 2. واتو أحكام او اساكة nun Rulings of stopping on 1. Izhhar: with the throat letters is pronounced as normal! Note the tawasut stop of ب 2. Iqlab: with م transforms into a subtle - - and gets a ghunna 3.

المزيد من المعلومات

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب ضمائر الكينونة lmak Zamirler - To Be 109 مالحظات هامة حول ضمائر الكينونة 1- في حال كان الحرف األخير لالسم حرف صوتي نضع حرف وقاية )y( بين الحرف األخير والحقة الضمير. 2- وجود الضمير المنفصل في بداية الجملة

المزيد من المعلومات

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها ك ل ش ي ء و خ ض ع ل ها ك ل ش يء و ذ ل ل ه ا ك ل ش يء و ب ج ب ر وت ك ال تي

المزيد من المعلومات

جملة»اإلهليات األكاديمية«جامعة غازي عنتاب السلفية يف تاريخ الفكر اإلسالمي تطورها التارخيي وخصائصها العامة أ. د. فرحات قوجا جامعة هيتت - كلية اإلهليات

جملة»اإلهليات األكاديمية«جامعة غازي عنتاب السلفية يف تاريخ الفكر اإلسالمي تطورها التارخيي وخصائصها العامة أ. د. فرحات قوجا جامعة هيتت - كلية اإلهليات جملة»اإلهليات األكاديمية«جامعة غازي عنتاب السلفية يف تاريخ الفكر اإلسالمي تطورها التارخيي وخصائصها العامة أ. د. فرحات قوجا جامعة هيتت - كلية اإلهليات اخلالصة: السلفية: ليس من شك أهنا تفكري تقليدي وحمافظ

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدولي عية الس نة"ي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر ب

م ج ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدولي عية الس نةي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر ب م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU 16-17 Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدولي عية الس نة"ي 17-16 آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر برانمج BİRİNCİ GÜN 16 Mart 2019 Cumartesi اليوم األول

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف وإعداد وترجمة : المهندس محمد عامر المجذوب الضمائر املبهمة أو املسترتة 369 الضمائر المبهمة هي التي ال تدل على اسم معين أو محدد.وتحل محل أسماء غير معينة. وتعد هذه الضمائر صفة غير معينة لما بعدها.وكثير من الضمائر المبهمة ي ستخدم بعد اتصال الحقة المضاف

المزيد من المعلومات

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود ) 9( ال ف ص ل الث اني : الص ر ف الاس م ال م ح سوس و غ ي ر ال م ح

المزيد من المعلومات

İçindekiler الصفحات عنوان البحث اسم الباحث م د. عر س نصر الد ن )الجزائر ) 1 Dr. Arîs Nasruddîn د. هاد ة ح اوي 2 )الجزائر( Dr. Hâdiye Yahyâvî د. صابر ن

İçindekiler الصفحات عنوان البحث اسم الباحث م د. عر س نصر الد ن )الجزائر ) 1 Dr. Arîs Nasruddîn د. هاد ة ح اوي 2 )الجزائر( Dr. Hâdiye Yahyâvî د. صابر ن İçindekiler الصفحات عنوان البحث اسم الباحث م د. عر س نصر الد ن )الجزائر ) 1 Dr. Arîs Nasruddîn د. هاد ة ح اوي 2 Dr. Hâdiye Yahyâvî د. صابر ن عوض حسن سالمة 3 حس ن )السعود ة( Dr. Sâbirîn Avz Hasan selâme

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

Qurani-Kərimdən Dua Ayələri Bismilləhirrahmənirrahim ا كما حمل ته على الذ ين ر بنا ل ت ؤاخ ذ نا إ ن ن س ينا أ و أ خ طأ نا. ربنا و ل ت ح م ل علي نا إ ص

Qurani-Kərimdən Dua Ayələri Bismilləhirrahmənirrahim ا كما حمل ته على الذ ين ر بنا ل ت ؤاخ ذ نا إ ن ن س ينا أ و أ خ طأ نا. ربنا و ل ت ح م ل علي نا إ ص Qurani-Kərimdən Dua Ayələri Bismilləhirrahmənirrahim ا كما حمل ته على الذ ين ر بنا ل ت ؤاخ ذ نا إ ن ن س ينا أ و أ خ طأ نا. ربنا و ل ت ح م ل علي نا إ ص ر م ن قب ل نا. ربنا و ل ت حم ل نا ما ل طاقة لنا ب

المزيد من المعلومات

The Journal of Social Sciences Institute 287 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2018 Kış / Winter S

The Journal of Social Sciences Institute 287 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2018 Kış / Winter S The Journal of Social Sciences Institute 287 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2018 Kış / Winter Sayı/Issue: 42 - Sayfa / Page:287-304 ISSN: 1302-6879

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 10 Yıl/Year 2017 G

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 10 Yıl/Year 2017 G FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 10 Yıl/Year 2017 Güz/Autumn 2017 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

المزيد من المعلومات

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الدِّيكُ الظَّرِيفُ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

البكريةA5.indd

البكريةA5.indd ( تولى الخالفة في الثاني عشر من ربيع األول عام 11 ه ) نظم خادم السلف ».«رواه البخاري ومسلم ي ا م س ر ع ا م س ت ر ج ع ا و ه و ش خ ب ر و ف اة أ بي ب ك ر ج اء ب اك ل م ا س م ع ع لي ي ق ول : ال ي و م ان ق

المزيد من المعلومات

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who 1 of 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ال الجامعي 022748 040931 041270 050535 051142 051142 070836 070836 071289 080627 081016 081029 081088 081088 081218 081218 081344 090149 090390

المزيد من المعلومات

VerbesArabes-A2

VerbesArabes-A2 ف ع لا فع لا ف ع لا فع لا فع و لا فع ا لا ا لم ص د ر ا لن ح و ٱ لع ر ب لا فع ا ا ي ل ٱ لا و ل ي http://perso.orange.fr/mementoslangues/ mementoslangues@orange.fr ا لف ع ل ا لم ص د ر Boire فع ا لا Boisson

المزيد من المعلومات

الحروف المتشابهة شكلا - لعبة إنشاء خطوط المحتوى: 12 غطاء قنينة لوحة بوليجال 12 بطاقة صفراء دائرية الشكل )لكتابة الحروف المتشابهة شكال

الحروف المتشابهة شكلا - لعبة إنشاء خطوط المحتوى: 12 غطاء قنينة لوحة بوليجال 12 بطاقة صفراء دائرية الشكل )لكتابة الحروف المتشابهة شكال الحروف المتشابهة شكلا - لعبة إنشاء خطوط.1.2.3.4.5.6.7.8 المحتوى: 12 غطاء قنينة لوحة بوليجال 12 بطاقة صفراء دائرية الشكل )لكتابة الحروف المتشابهة شكال عليها بقلم اللوح مثال:ع غ( قلم لوح 9 بطاقات جداول مخزن

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity e-issn: OMUIFD, June 2018,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity e-issn: OMUIFD, June 2018, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity e-issn: 2587-1854 OMUIFD, June 2018, 44: 19-39 THE CİVİL STATE AND THE ISLAMİC ATTİTUDE

المزيد من المعلومات

شركة االتصاالت السعودية الئحة عمل جلنة املراجعة

شركة االتصاالت السعودية الئحة عمل جلنة املراجعة شركة االتصاالت السعودية الئحة عمل جلنة املراجعة I. IJW'! H o I'Pln '"...,c

المزيد من المعلومات

V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND SPORTS ANTALYA 1. SESSION Saturday Saloon: 1 Saturday Session moderat

V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND SPORTS ANTALYA 1. SESSION Saturday Saloon: 1 Saturday Session moderat 1. SESSION Saturday 09.00-10.30 Saloon: 1 Saturday 09.00-10.00 Session moderator: Faruk YAMANER Mohamed Rezki / Issam Griche CEZAYĠR Study of Reversible Muscular Fatigue Type by Digital Techniques رؤص

المزيد من المعلومات

التركية

التركية التركية المنح الدراسية التركية باالرقام حالي ا ما يزيد عن ۱٦,۰۰۰ من الحاصلين على منح دراسية تقريب ا 150,000 الخريجين في جميع أنحاء العالم إقامة إعانة شهرية في كل عام تقدم منحة دراسية جديدة حوالي ٥,۰۰۰

المزيد من المعلومات

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح ة الع ل م مسابقة اربح موبايل أيفون 7 الح ك م و األ

المزيد من المعلومات

٦ الج ز ء الث اني الل غ ة الع ر ب ي ة الم ؤ ل فون: أا. محمود عيد )منس قا ( أا. عادل الز ير د. معين الفار أا. محمود بعلوشة أا. إايمان مزهر أا. هيا ذياب

٦ الج ز ء الث اني الل غ ة الع ر ب ي ة الم ؤ ل فون: أا. محمود عيد )منس قا ( أا. عادل الز ير د. معين الفار أا. محمود بعلوشة أا. إايمان مزهر أا. هيا ذياب ٦ الج ز ء الث اني الل غ ة الع ر ب ي ة الم ؤ ل فون: أا. محمود عيد )منس قا ( أا. عادل الز ير د. معين الفار أا. محمود بعلوشة أا. إايمان مزهر أا. هيا ذياب أا. أاحمد الخطيب أا. رائد شريدة قررت وزارة التربية

المزيد من المعلومات

Hilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Sozialpsychiatrischen Zentrum Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Äng

Hilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Sozialpsychiatrischen Zentrum Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Äng Hilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Sozialpsychiatrischen Zentrum Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Ängsten, Depressionen, Stimmenhören, Wahn, seelischen

المزيد من المعلومات

Hilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Sozialpsychiatrischen Zentrum Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Äng

Hilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Sozialpsychiatrischen Zentrum Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Äng Hilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Sozialpsychiatrischen Zentrum Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Ängsten, Depressionen, Stimmenhören, Wahn, seelischen

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 1-Planninng Exames S rattrapage2

Microsoft Word - 1-Planninng Exames S rattrapage2 برنامج الامتحانات الاستدراكیة السداسي الا ول السنة الثانیة كیمیاء LMD المقیاس التوقیت السبت 17 Chimie Organique 1 08H30-10H00 TP Chimie Organique 12H30-14H00 الا حد 18 Mathématiques Appliquées 08H30-10H00

المزيد من المعلومات

One day, my father the Messenger of Allah, peace be upon him and his Household, visited me, "Peace be upon you, O Fatimah

One day, my father the Messenger of Allah, peace be upon him and his Household, visited me, Peace be upon you, O Fatimah ح د يث ا لك س اء HADEETH OF THE CLOAK ب س م هللا الر ح من الر ح يم IN THE NAME OF ALLAH AZWJ THE BENEFICENT THE MERCIFUL ع ن ج ابر بن ع ب د اهلل األن ص اري ع ن ف اط م ة الز هراء ع ل يه ا الس الم ب نت ر

المزيد من المعلومات

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش مل ع ل ي ا ور ب أ ي ب كرا ل ع د ن ي ا ب نس ا f م ق مد ة الحم د لل

المزيد من المعلومات

Subject

Subject KG 1 Weekly I Plan -28 26th -30th April. 2015 Important Dates this week : Wednesday : Movie Day Every Thursday : Parent Meet and Greet 12:40-1:10 pm LA Letter: v,y Number: 20, 21 Core vocabulary: van,

المزيد من المعلومات

تقارير 4 مقصلة مراسيم الطوارئ فـي تركيا أغسطس zamanarabic.com للدراسات االجتماعية والحضارية nesemat.com

تقارير 4 مقصلة مراسيم الطوارئ فـي تركيا أغسطس zamanarabic.com للدراسات االجتماعية والحضارية nesemat.com تقارير 4 مقصلة مراسيم الطوارئ فـي تركيا أغسطس zamanarabic.com للدراسات االجتماعية والحضارية nesemat.com جهات التقرير zamanarabic.com للدراسات االجتماعية والحضارية نسامت للدراسات االجتامعية والحضارية )nesemat.com(

المزيد من المعلومات

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI VIVA-VOCE SARJANA/PHD EVALUATION REPORT VIVA-VOCE OF

المزيد من المعلومات

المقدمة

المقدمة 1 إ هكذا جازة أه ل اجل د واهل م ة 29 مجادى االوىل 1436 ه ال مد لل ذي ال ع ز و الس لطان أن زل ال ق ر آن هد ى للن اس وبي ن تا سان و أ شهد أ ن ال إله إ ال الل عظيم س ب حانه على عظ ي م ا ل ح م ع بده ورسوهل

المزيد من المعلومات

1 ère Collège_CE7 Devoir Surveillé n : 1A-S1-Ar 15/10/2010 Page : 1/1 Exercice.1 calculer en écrivant les étapes intermédiaires A = B = 3 +

1 ère Collège_CE7 Devoir Surveillé n : 1A-S1-Ar 15/10/2010 Page : 1/1 Exercice.1 calculer en écrivant les étapes intermédiaires A = B = 3 + ère ollège_e evoir Surveillé n : -S-r // Page : / = + = + = 4 + 4 4 + 4 التم ين أحسب ما يلي مع كتابة الم احل الوسطية =. = ( + 4) = 4 التم ين. أحسب ما يلي مع كتابة الم احل الوسطية points) 4) = + ( ) = (

المزيد من المعلومات

সময় : সে তো জীবন

সময় : সে তো জীবন : ( ( چكنغاچگة- evsjv-bengali å к å m : åb l ш åb 1430 ھ - 2009 حليا هو لوقت چكنغاچگة) (باللغة لالك بو مر جعة : عبد الله شهيد عبد لرمحن 2009-1430 2 : Time and tide wait for none. o s к a k к к a k d o

المزيد من المعلومات

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ! إط ر ا اا ا ة 2019-2017 ا 4 ا 123 ا- 0 /ي ا-,ر' + * ()'& و @? ا)< (,را أ >; ا-. وھ 48 ا 6 5 )ة 672 E ت C,ل A أ+,اع و @? ا)< وا()اث 0/ E2) L 0- د J ا( 8, 5H I ت ا- HE ا- 672

المزيد من المعلومات

ENTELEKTÜEL MU’TEZİLE’DE BEDEVÎ ETKİ

ENTELEKTÜEL MU’TEZİLE’DE BEDEVÎ ETKİ bilimname, XXI, 2011/2, 117-126 نظرية الفن عند عند الفارابي a-anees@hotmail.com Özet Farabi, düşüncelerinde bir takım yeni felsefi kavramlara dayanması dolayısıyla yaşadığı çağın en önemli filozofu olarak

المزيد من المعلومات

correction des exercices pendule pesant Ter

correction des exercices pendule pesant Ter تصحيح تمارين النواس الوازن تمرين نطبق العلاقة الا ساسية للديناميك على المجموعة S جرد القوى المطبقة على المجموعة : S S وزن المجموعة : P S تا ثير المحور على المجموعة : R M F && بما أن المجموعة قابلة للدوران

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكان إقامتك: الت الميذ ا لع ز اء أها ل وسها ل بكم في مسابق ة اللغاز

المزيد من المعلومات

Puasa Sunnah 2

Puasa Sunnah 2 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 16 Juni 2019/12 Syawwal 1440

المزيد من المعلومات

Layout 2

Layout 2 الفعل العري ة القواعد في الاختار نتية الاختار في الص فهة الاخيرة 1 عي ن ي هذف ي هذف ي ي ر يار يار و ر ي نر ي ر و ر ل ل ي ر يار ف ع ت ف ع ت يا ر ف ع ت ي نر و ي ين ر يا ي ي ي ياي ياي و ي و ي ياي يا ي و ني

المزيد من المعلومات

تحليلية الجداء السلمي وتطبيقاته

تحليلية الجداء السلمي وتطبيقاته . المرجح القدرات المنتظرة استعمال المرجح في تبسيط تعبير متجهي إنشاء مرجح n نقطة 4) n 2 ( استعمال المرجح لا ثبات استقامية ثلاث نقط من المستى استعمال المرجح في إثبات تقاطع المستقيمات استعمال المرجح في حل

المزيد من المعلومات

جاهعة الوسيلة هركز الشبكات و أنظوة اإلعالم و االتصال والتعلين الوتلفز و التعلين عن بعد مودل Moodle التعل م نظام استخدام "دل ل االلكترون للطلبة" نظام ا

جاهعة الوسيلة هركز الشبكات و أنظوة اإلعالم و االتصال والتعلين الوتلفز و التعلين عن بعد مودل Moodle التعل م نظام استخدام دل ل االلكترون للطلبة نظام ا مودل Moodle التعل م نظام استخدام "دل ل االلكترون للطلبة" نظام التعليم االلكتروني مودل: هدف نظام التعل م االلكترون إل جاد ب ئة تفاعل ة تم من خاللها التواصل ب ن االساتذة ه وطلبتم وب ن الطلبة ف ما ب نهم من

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - examen national corexctio

Microsoft Word - examen national corexctio ( ) z = 3 ( 3 )i = ( 3 i) z = 3 ( 3 )i= i( 3 ( 3 )i) = iz 3 π ( 3 i) = 8( i) = 8, 6 z π = 8, ( r= 3 ' = 9 9= y'' 6y' 9y = r 6r 9= التمرين الا ل ( نعتر المعادلة التفاضلية لدينا المعادلة المميزة هي إذ ن

المزيد من المعلومات

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية ه ي ي ي ب لبرر ل ن إ كرم أ ة ي اجلمعة: 11 شوال 1440 ه املوافق: 2019/6/14 دولة اإلمارات العربية املتحدة اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية

المزيد من المعلومات

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي 41 6142 6142 أ ب Summray: The study aims to investigate school sborts as far as physics

المزيد من المعلومات

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا: ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا: أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ خ ؼ ك ز ننا ث أ ك م ؿ الؾ ر اغ بػ: أ خ ؼ ك ز ننا

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation أ. فاتن عبدالرؤوف علي د. جواد محمد الشيخ خليل أهداف الدرس بعد الانتهاء من الدرس يتوقع منك أن تكون قادرا على أن: تعرف توضح طرق تحضير تفسر السلوك المزدوج للكحولات كأحماض و قواعد. تبين الخواص الكيميائية للكحولات

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - article-pere-salah

Microsoft Word - article-pere-salah م لة إل رون ة ت در م رت في ال ة ع دار ال رق العدد ال الث ع ر ان ن الا و ل ٢٠١٨ م أجل ر ع عر ي ناجح الا ب صلاح أب ج ده ال عي شابة مصرية تقف ا مام كوبري (جسر) قصر النيل الذي يقود ا لى ساحة التحرير بعد خمس

المزيد من المعلومات

خير لك من حمر النعم - خطوات عملية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام|

خير لك من حمر النعم - خطوات عملية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام| www.islamic-invitation.com .. ة م د ق م ل ا ة ء ا ض إ ة ط ق ن ة ق لا ط ن لا ا الله ا ى ل إ ة و ع د ل ا ة ف ي ظ و ل ز ف ا و ح م لا س لا ا ى ل إ ن ي م ل س م ل ا ر ي غ و ع د ن ا ذ ا م ل ي ن ا د ي م ل ا

المزيد من المعلومات

أكاديمیة الجھة الشرقیة تمارین محلولة:المنطق المستوى : الا ولى باك علوم تجریبیة الا ستاذ: نجیب عثماني p q p : ((- 2 ) 2 ¹ 4 ) q : p عبا

أكاديمیة الجھة الشرقیة تمارین محلولة:المنطق المستوى : الا ولى باك علوم تجریبیة الا ستاذ: نجیب عثماني p q p : ((- 2 ) 2 ¹ 4 ) q : p عبا أكاديمیة الجھة الشرقیة تمارین محللةالمنطق المستى الا لى باك علم تجریبیة الا ستاذ نجیب عثماني ¹ عبارة ( Ï تمرین أنقل الجدل التالي ثم ضع العلامة "" في الخانة المناسبة. كل زجي قابل للقسمة على مجمع عددین فردیین

المزيد من المعلومات

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز الحل المفص ل للمضع األ ل التمر ن األ ل: كتابة على الشكل األس k ' cos s cos s e e ب( تع ن ق م العدد الطب ع بح ث كن العدد حق ق ا e e e arg حق ق معناه k منه k عل ه k ' k ح ث e ج( عدد مركب ح ث حساب ط لة العدد

المزيد من المعلومات