اتفاقية خدمات الدفع U-AGHS-03 العام ة من UPT )زبون فردي( UPT Genel Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi )Bireysel Müşteri( :Müşteri No رقم العميل: :Adı Soyadı

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "اتفاقية خدمات الدفع U-AGHS-03 العام ة من UPT )زبون فردي( UPT Genel Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi )Bireysel Müşteri( :Müşteri No رقم العميل: :Adı Soyadı"

النسخ

1 اتفاقية خدمات الدفع U-AGHS-03 العام ة من UPT )زبون فردي( UPT Genel Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi )Bireysel Müşteri( :Müşteri No رقم العميل: :Adı Soyadı / Unvanı االسم والنسبة \ االسم التجاري: 1 أرسل بتوفري أرسل األموال

2 رشكة UPT املساهمة لخدمات الدفع واألموال اإللكرتوني ة املحتويات: 6.1 التعاريف والتفاسري التعاريف التفاسري الرشوط العامة... 17, 2.1. اللغة املوضوع امكاني ة االستخدام والتعديالت تعاون العمالء واملعلومات ومعلومات االتصال التسجيل وفتح الحساب خدمات الدفع والحساب الغرض من خدمات الدفع الحساب رشوط إصدار واسرتداد األموال اإللكرتونية وقت استالم أوامر الدفع إصدار أوامر الدفع وتنفيذ معامالت السداد املعلومات املقدمة بعد السداد تاريخ التسجيل والقيمة إلغاء أوامر الدفع رفض أوامر الدفع وتعليقها وإحالتها تنفيذ أوامر الدفع بعملة الحساب والعمالت األجنبية تعليق الحساب املدفوعات من طرف ثالث التفويض بطاقات الحساب األجور حقوق امللكية الفكرية الخصوصية االتصال... اللغة... املسؤولية

3 استخدام املوقع اإللكرتوين والتطبيق... التعويضات... القو ة القاهرة... الفسخ... إشعارات االحتيال والتهديدات األمنية... الخصوصية وحامية البيانات... أحكام متنوعة... القانون الحاكم والنزاعات... بيان املستفيد الفعيل

4 UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. İçindekiler: 1. Tanımlar ve Yorumlama 1.1. Tanımlar 1.2. Yorumlama 2. Genel Koşullar 2.1. Dil 2.2. Konu 2.3. Kullanılabilirlik ve tadiller 2.4. Müşterinin işbirliği, bilgileri ve iletişim bilgileri 2.5. Kayıt ve Hesap Açılışı 3. Ödeme Hizmetleri ve Hesap 3.1. Ödeme Hizmetlerinin Amacı 3.2. Hesap 3.3. Elektronik Para İhracı ve İtfa Şartları 3.4. Ödeme Emirlerinin alınma zamanı 3.5. Ödeme Emirlerinin verilmesi ve Ödeme İşlemlerinin gerçekleştirilmesi 3.6. Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında sunulan bilgiler 3.7. Kayıt Tarihi ve Valör 3.8. Ödeme Emirlerinin iptali 3.9. Ödeme Emirlerinin reddedilmesi, askıya alınması ve iletilmesi Hesabın para birimi ve yabancı para birimindeki Ödeme Emirlerinin gerçekleştirilmesi Hesabın askıya alınması Üçüncü taraflarca gerçekleştirilen ödemeler Yetkilendirme

5 3.14. Hesap kartları 4. Ücretler 5. Fikri mülkiyet hakları 6. Gizlilik 7. İletişim 8. Dil 9. Sorumluluk 10. Web Sitesinin ve Mobil Uygulamanın Kullanılması 11. Tazminat 12. Mücbir Sebep 13. Fesih 14. Dolandırıcılık ve Güvenlik Tehditlerine ilişkin Bildirim 15. Gizlilik ve Verilerin Korunması 16. Muhtelif Hükümler 17. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıklar 18. Gerçek Faydalanıcı Beyanı

6 1. التعاريف والتفاسري 1.1. التعاريف سيكون للمصطلحات املستخدمة يف هذه االتفاقية )اتفاقية خدمات الدفع العامة( املعاين التالية: 1. Tanımlar ve Yorumlama 1.1. Tanımlar İşbu GÖHS (Genel Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi) kapsamında kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır: االتفاقية وهي أي اتفاقية يتم عقدها بني UPT والعميل فيام يتعل ق بتقديم خدمات الدفع املرتبطة باألموال اإللكرتوني ة والدفعات وتشمل اتفاقية خدمات الدفع العامة هذه وإن وجدت أي رشوط أخرى ووثائق )تحويالت اتفاقي ات قواعد تصاريح وما إىل ذلك( تتعل ق بالعمالء الفردي ني عىل أن يشمل ذلك دون الحرص املعلومات املوجودة عىل مواقع اإلنرتنت ضمن نطاق اتفاقية خدمات الدفع العامة فيام يتعل ق بالعمالء الفردي ني. Sözleşme Bireysel müşterilere ilişkin olarak GÖHS kapsamında atıfta bulunulan, Web sitelerindeki bilgiler de dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bireysel müşterilere ilişkin GÖHS yi ve mevcut olması halinde diğer Koşulları ve belgeleri (ilaveler, sözleşmeler, kurallar, beyanlar, vb.) içeren, ödeme ve elektronik para ile ilgili hizmetlerin sunulmasına ilişkin olarak Müşteri ile UPT arasında akdedilen herhangi bir sözleşme. الحساب أي حساب دفع مملوك السم العميل أو ي ستخدم إلجراء معامالت الدفع الخاص ة به لدى UPT ويشمل ذلك حساب األموال اإللكرتوني ة. Hesap Elektronik para hesabı da dâhil olmak üzere, UPT nezdinde, Müşteri adına sahip olunan ve Ödeme İşlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan herhangi bir ödeme hesabı. Kullanılabilir Bakiye الرصيد املتوفر املبلغ املوجود يف الحساب الذي ميكن للعميل استخدامه بحر ية بعد مراعاة سجالت االعرتاض املحتملة واملبالغ املحجوزة. Müşterinin, muhtemel itiraz kayıtları, bloke edilen tutarlar göz önünde bulundurularak serbest bir şekilde kullanabileceği, Hesaptaki tutar. 6

7 الرصيد املبلغ املوجود يف الحساب يف أي وقت. يوضح هذا الرصيد املبلغ املوجود حالي ا يف الحساب عىل مدار السنة. Bakiye Herhangi bir zamanda Hesapta bulunan tutar. Bu bakiye, 7/24/365 esasına dayalı olarak o an için hesapta bulunan tutarı göstermektedir. Lehtar Herhangi bir Ödeme İşleminin ait olduğu tutarların alıcısı olan şahıs. املستفيد الشخص الذي يتلقى املبالغ املرتبطة بأي معاملة دفع. تاريخ التسجيل التاريخ الذي تتم فيه معالجة أي معاملة دفع والتغيري الناتج يف الرصيد يف الحساب. Kayıt Tarihi Herhangi bir Ödeme İşleminin ve bunun sonucunda Bakiyede ortaya çıkan değişikliğin Hesapta işleme koyulduğu tarih. يوم العمل هو أي يوم ما عدا السبت واألحد والعطالت الرسمية يف تركيا. İş Günü Cumartesi, Pazar ve Türkiye deki resmi tatil günleri hariç olmak üzere, herhangi bir gün. Kanal 7 القناة قناة خدمات الدفع عرب الهاتف املحمول»UPTION«أو أي نظام آمن عرب اإلنرتنت يتم توفريه للعمالء بواسطة.UPT Mobil ödeme hizmetleri kanalı (UPTION) veya UPT tarafından Müşterilerin kullanımına sunulan herhangi bir güvenli online sistemi. الزبون أي شخص طبيعي مسجل يف نظام UPT وقد قام بإنشاء ملف تعريف ولديه حساب.

8 Müşteri UPT sisteminde kayıtlı olan, bir profil oluşturmuş olan ve herhangi bir Hesap sahibi olan gerçek kişi. تحديد هوية العميل تحديد هوية الشخص الذي ينوي أن يصبح عميال لدى UPT ضمن نطاق العملية امل نف ذة يف النظام. Müşteri Kimlik Tespiti Sistemde öngörülen süreç kapsamında, UPT nin müşterisi olmayı amaçlayan şahsın kimliğinin tespiti. أجور العمولة الرسوم التي تتقاضاها UPT مقابل أي معاملة دفع و\أو خدمات ذات صلة. Komisyon Ücreti UPT tarafından herhangi bir Ödeme İşlemi ve (veya) ilgili hizmetler için alınan ücret. الرشوط هي رشوط UPT لخدمات الدفع التي تغطيها هذه االتفاقية. Koşullar İşbu GÖHS kapsamında yer alan Ödeme Hizmetlerine ilişkin UPT Koşulları. تحويل الرصيد أي معاملة دفع يتم فيها تحويل املبالغ من الحساب إىل أي حساب دفع للمستلم مببادرة من املرسل الذي هو أحد عمالء.UPT Alacak Transferi UPT nin müşterisi olan ödeme yapanın/borçlunun inisiyatifinde, tutarların, Hesaptan, ödeme alanın/ alacaklının herhangi bir ödeme hesabına aktarıldığı Ödeme İşlemi. 8

9 وقت اإلغالق هو أي وقت خالل يوم العمل يجب أن تتلقى خالله UPT أي أمر دفع أو معاملة دفع أو أي تعليامت أو مراسالت أخرى حتى يتسنى لرشكة UPT بدء تنفيذ األمر ذي الصلة يف نفس يوم العمل. Kapanış Zamanı UPT tarafından, aynı İş Gününde ilgili talimatın gerçekleştirilmesinin başlatılabilmesi amacıyla herhangi bir Ödeme Emrinin, Ödeme İşleminin veya diğer talimatın veya iletişimin UPT tarafından tesellüm edilmesi gereken İş Günü içerisindeki herhangi bir zaman. األموال اإللكرتونية )يشار إليها أيضا ب«املبالغ«يف االتفاقية( القيمة النقدية املقابلة لقيمة املبالغ التي تتلقاها UPT من عمالئها واملخز نة إلكرتوني ا يف الحساب. تشري األموال اإللكرتونية املخز نة يف الحساب املرتبط أيضا إىل حجم مستحق ات العميل لدى UPT بصفته صاحب الحساب. Elektronik Para (ayrıca, işbu GÖHS kapsamında tutarlar olarak da anılmaktadır) Hesap kapsamında elektronik olarak saklanan ve UPT tarafından Müşterilerinden alınan tutarların değerine tekabül eden parasal değer. İlgili Hesapta saklanan Elektronik Para, aynı zamanda, Müşterinin, Hesap sahibi olarak UPT nezdinde sahip olduğu alacağın büyüklüğünü de gösterir. االحتيال وهي معامالت الدفع غري املرصح بها والتي يشتمل بدؤها عىل التالعب من قبل العميل. قد تنتج معامالت الدفع غري املرصح بها عن فقدان ميزات األمان املخصصة أو رسقتها أو إساءة استخدامها أو فقدان بيانات دفع حساسة أخرى. Dolandırıcılık Başlatılması Müşterinin manipülasyonunu içeren Yetkisiz Ödeme İşlemleri. Yetkisiz Ödeme İşlemleri, Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin kaybolması, çalınması veya kötüye kullanılması ya da diğer hassas ödeme verilerinin kaybedilmesi sonucu ortaya çıkabilecektir. 9

10 االتفاقية اتفاقية خدمات الدفع العامة هذه. GÖHS İşbu Genel Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi. الطرفني العميل ورشكة UPT Taraflar Müşteri ile UPT. معاملة الدفع أي معاملة يبدأها املرسل\املقرتض أو تتم باسم املرسل\املقرتض وحسابه أو املستلم فيام يتعلق بإيداع املبالغ أو تحويلها أو سحبها بغض النظر عن االلتزامات األساسية بني املرسل\املقرتض واملستلم\املستفيد. Ödeme İşlemi Ödeme yapan/borçlu tarafından veya ödeme yapan/borçlu namına ve hesabına ya da ödeme alan/alacaklı tarafından başlatılan, ödeme yapan/borçlu ile ödeme alan/alacaklı arasındaki dayanak yükümlülüklere bakılmaksızın, tutarların yatırılmasına, transfer edilmesine veya çekilmesine ilişkin herhangi bir işlem. Ödeme Aracı أداة الدفع الجهاز )األجهزة( املخصصة املتفق عليها بني UPT والعميل واملستخدمة لبدء أمر الدفع. UPT ile Müşteri arasında kararlaştırılan ve Ödeme Emrini başlatmak için kullanılan kişiselleştirilmiş cihaz(lar). 10

11 أمر الدفع تعليامت الدفع التي يقدمها العميل إىل UPT والتي ت طلب من خاللها معاملة الدفع. Ödeme Emri Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesinin talep edildiği, Müşteri tarafından UPT ye verilen ödeme talimatı. خدمات الدفع تشمل خدمات الدفع التي تقدمها UPT للعميل مبوجب االتفاقية ما ييل: فتح الحساب برقم آيبان خاص بالحساب. إصدار النقود اإللكرتونية ووضع األموال املذكورة يف حساب UPT واسرتدادها عىل التوايل إجراء معامالت الدفع مبا يف ذلك التحويالت االئتامنية عرب أي تطبيق للهاتف املحمول أو بطاقة دفع أو أي جهاز مشابه. إصدار بطاقات الدفع. السامح بالسحب من أجهزة الرص اف اآليل من خالل استخدام بطاقة الدفع.UPT Ödeme Hizmetleri Sözleşme kapsamında UPT tarafından Müşteriye sunulan ödeme hizmetleri aşağıdakileri içermektedir: Hesabın, hesaba özel bir IBAN ile açılması; Elektronik Para ihracı, söz konusu paranın UPT Hesabına yerleştirilmesi ve sırasıyla itfa; Alacak Transferleri de dâhil olmak üzere, Ödeme İşlemlerinin herhangi bir mobil uygulama, ödeme kartı veya benzer cihaz aracılığıyla gerçekleştirilmesi; Ödeme kartlarının çıkarılması; UPT ödeme kartının kullanılması yoluyla ATM den para çekilmesine imkân verilmesi. 11

12 ميزات األمان الشخصية وهي املعلومات الرسية املستخدمة ملصادقة العميل مبا يف ذلك: معر ف املستخدم وكلمة الرس طويلة األمد التي يتم تأسيسها من قبل املستخدم بهدف الوصول إىل الحساب ومتكني إنشاء أوامر الدفع وكذلك كلمة الرس املخص صة أ حادي ة االستخدام التي يتم إرسالها إىل العميل عرب الرسائل القصرية. لتسجيل الدخول إىل منصة الدفع UPT سيكون من الرضوري إدخال معر ف املستخدم وكلمة املرور وكلمة املرور أحادي ة االستخدام املرسلة عرب الرسائل القصرية. يحق لرشكة UPT تحديد نوع ميزات األمان املخصصة التي سيتم تنظيمها كام يحق لها تغيريها يف أي وقت إذا اقتضت الرضورة ذلك. Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özellikleri Müşterinin kimliğini doğrulamak üzere kullanılan ve aşağıdaki özellikleri içeren gizli bilgiler: Müşteriye SMS yoluyla gönderilen tek seferlik kişiselleştirilmiş kod, Hesaba erişmek ve/veya Ödeme Emirlerine izin vermek amacıyla Müşteri tarafından oluşturulan uzun süreli şifre ve kullanıcı kimliği. UPT ödeme platformunda oturum açmak amacıyla, kullanıcı kimliğinin, şifrenin ve SMS yoluyla gönderilen tek seferlik şifrenin girilmesi gerekecektir. UPT, düzenlenecek Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin türüne karar verme hakkına sahip olacak ve gerekli görülmesi halinde bunu dilediği zaman değiştirebilecektir. ملف التعريف هو ملف تعريف عرب اإلنرتنت يتم إنشاؤه بواسطة UPT يف النظام لعميل معني بعد تسجيل العميل وخضوعه لعملية تحديد هوية العميل. Profil Müşterinin kaydolması ve Müşteri Kimlik Tespiti sürecinden geçmesi sonrasında UPT tarafından Sistemde belirli bir Müşteriye ilişkin olarak oluşturulan online profil. البيان )أو كشف الحساب( وهو املعلومات املقدمة من UPT بخصوص أي حساب أو رصيد الحساب أو معامالت دفع منف ذة أو أوامر دفع الصادرة وما إىل ذلك. Ekstre (veya Hesap Özeti) Herhangi bir Hesap, Hesap Bakiyesi, gerçekleştirilen Ödeme İşlemleri, verilen Ödeme Emirleri vb. ile ilgili 12

13 olarak UPT tarafından sunulan bilgiler. النظام وهو منصة دفع متاحة عرب اإلنرتنت وخاص ة برشكة UPT وميكن للعميل الوصول إليها عرب موقع اإلنرتنت أو تطبيق UPT للهاتف املحمول واستخدامها لبدء معامالت الدفع والتحقق من رصيد الحساب والوصول إىل معامالت الدفع املنفذة واملعلومات األخرى املتعلقة بالحساب. Sistem UPT nin, kullanılabilir olan, Müşteri tarafından Web Sitesi veya UPT mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabilen ve Ödeme İşlemlerinin başlatılması, Hesap Bakiyesinin kontrol edilmesi, gerçekleştirilen Ödeme İşlemleri ve Hesap ile ilgili diğer bilgiler için Müşteri tarafından kullanılacak olan online ödeme platformu. التعريفات هي جميع األسعار والرسوم والعموالت واملصاريف واملصاريف الخاصة بخدمات الدفع املحددة يف التعريفات والرشوط. Tarifeler Tarifeler ve Koşullar kapsamında belirtilen Ödeme Hizmetlerine ilişkin tüm fiyatlar, ücretler, komisyonlar, masraflar ve bedeller. التعريفات والرشوط املستند )املستندات( التي تحدد تعريفات UPT والرشوط اإلضافية املتعلقة بخدمات الدفع. Tarifeler ve Koşullar Ödeme Hizmetlerine ilişkin olarak UPT nin tarifelerinin ve ilave koşullarının belirlendiği belge(ler). 13

14 املعرف الفريد مجموعة من األحرف أو األرقام أو الرموز التي تخصصها UPT للعميل والتي ميكن من خاللها تحديد العميل أو الحساب. عىل سبيل املثال رقم آيبان للحساب. Özgün Tanımlayıcı UPT tarafından Müşteriye tayin edilen ve Müşterinin veya Hesabının tanımlanabileceği harf, sayı veya sembol kombinasyonu. Örneğin; Hesabın IBAN numarası. بطاقة الحساب بطاقة فعلية وافرتاضية متصلة بحساب العميل تتيح السحب النقدي من أجهزة الرصاف اآليل أو التسوق عرب أجهزة نقاط البيع الفعلية واالفرتاضية. Hesap Kartı Müşterinin hesabına bağlı olan, ATM den nakit çekim yapılması veya fiziki ve sanal POS cihazları üzerinden alışveriş yapılmasına imkân veren fiziki ve sanal kart. رشكة UPT املساهمة لخدمات الدفع واألموال اإللكرتوني ة وهي رشكة مساهمة مركزها التجاري يف حي إسن تيب يه جاد ة كوره شهيتلريي رقم: 8\1 شيشيل \ إسطنبول ورقمها الرضيبي وموجودة كرشكة نشطة تم تأسيسها وفقا لقوانني جمهوري ة تركيا. UPT UPT Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulu bulunan ve mevcudiyetini sürdüren, vergi numaralı ve ticari merkezi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. 14 القيمة التاريخ الذي تتم فيه معالجة معاملة الدفع فيام يتعل ق بحساب الفائدة إن وجدت.

15 Valör (Mevcut ise) faiz hesaplaması ile ilgili olarak Ödeme İşleminin göz önünde bulundurulduğu tarih. الفايروس أي فريوس أو أي برنامج روتيني آخر مصمم للسامح ألي شخص غري مرصح له بالوصول إىل أي نظام حوسبة أو استخدامه أو جعل هذا النظام عديم الفائدة أو إتالفه أو إفساده أو تعطيله أو تعطيل استخدامه العادي. Virüs Herhangi bir yetkisiz şahsın herhangi bir bilgisayar sistemine erişim sağlaması veya söz konusu sistemi kullanmasına izin verilmesi, söz konusu sistemin işe yaramaz, hasarlı veya bozulmuş hale getirilmesi veya normal kullanımının aksatılması veya bozulması amacıyla tasarlanan herhangi bir virüs veya herhangi bir diğer yazılım rutini. املوقع اإللكرتوين و Web Sitesi ve التفاسري ما مل يتطلب السياق خالف ذلك بوضوح سيتم تفسري اإلشارات إىل االتفاقية عىل أنها إشارات إىل أي ملحق تابع لالتفاقية وسيتم تفسري اإلشارات إىل أي حكم من أحكام االتفاقية عىل أنها إشارات إىل أي حكم من أحكام هذه االتفاقية Yorumlama 15

16 Bağlam açık bir şekilde aksini gerektirmediği sürece, Sözleşmeye yapılan atıflar, Sözleşmenin herhangi bir ekine yapılan atıflar olarak yorumlanacak olup, Sözleşmenin herhangi bir hükmüne yapılan atıflar ise, söz konusu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne yapılan atıflar olarak yorumlanacaktır العناوين الواردة يف العقد هي لتسهيل الرجوع إليها فقط Sözleşmede yer alan başlıklar yalnızca başvuru kolaylığı sağlama amaçlıdır ما مل ي ن ص عىل خالف ذلك ت فرس اإلشارات إىل البنود التالية يف االتفاقية عىل النحو التايل: مصطلح»شخص«يشمل أي شخص طبيعي تعترب املصطلحات»تشمل«و»يشمل«و»مبا يف ذلك«مستخدمة مبعنى»عىل سبيل املثال ال الحرص«. يشري أي مصطلح اتفاقية أو رشوط أو أحكام أو كتاب قواعد أو وثيقة إىل االتفاقية والرشوط واألحكام وكتاب القواعد والوثائق بشكلها املعد ل عرب الزمن مع كل ما يضاف إليها Aksine ifade olmadığı sürece, Sözleşme kapsamında aşağıdaki terimlere yapılan atıflar aşağıdaki şekilde yorumlanacaktır: şahıs terimi herhangi bir gerçek kişiyi kapsamaktadır; «içerir/kapsar», «dâhil» ve «dâhil olmak üzere» terimlerinin «herhangi bir sınırlama olmaksızın» ibaresi ile birlikte kullanılacağı addedilecektir. Herhangi bir sözleşme, Koşullar, şartlar, kural kitabı veya belge, zaman zaman tadil edilen, ilaveler yapılan veya yeniden kabul edilen söz konusu sözleşmeye, Koşullara, şartlara, kural kitabına veya belgeye yapılan atfı teşkil etmektedir. 2. الرشوط العامة 2.1. اللغة يقر العميل ورشكة UPT مبوجب هذه االتفاقية بأن االتفاقية قد مت ت صياغتها باللغتني الرتكية واإلنجليزية كام هي موجودة عىل املوقع اإللكرتوين ولكن النسخة الرتكية ستسود يف أي نزاع قد ينشأ بني العميل ورشكة UPT بسبب هذه االتفاقية. 2. Genel Koşullar 2.1. Dil 16

17 Müşteri ile UPT, bu vesileyle, Sözleşmenin Web Sitesinde yer aldığı üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlandığını ancak Müşteri ile UPT arasında bu Sözleşmeden dolayı doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta Türkçe dilinde hazırlanan nüshanın geçerli olacağını kabul etmektedirler املوضوع يف نطاق هذه االتفاقي ة يتم توضيح الرشوط واألحكام العامة املتفق عليها بني العميل و UPT والقابلة للتطبيق عىل جميع خدمات الدفع التي تقدمها.UPT 2.2. Konu GÖHS kapsamında, Müşteri ile UPT arasında kararlaştırılan ve UPT tarafından sunulan tüm Ödeme Hizmetleri için geçerli olan genel şartlar ve koşullar ortaya konmaktadır ستدخل االتفاقي ة حي ز التنفيذ وستكون سارية إىل أجل غري مسمى بعد أن يسجل العميل يف النظام ويكون لديه معلومات حول االتفاقي ة ويوافق عىل االمتثال لالتفاقية ويكتمل بنتيجة إيجابية يف عمليات تحديد هوية العميل فيام يتعلق ببدء العمل مع العميل GÖHS, Müşterinin Sisteme kaydolması, GÖHS hakkında bilgi sahibi olması, GÖHS ye riayet edeceğine muvafakat etmesi ve Müşteri Kimlik Tespiti süreçlerinin, Müşteri ile çalışılmaya başlanmasına ilişkin olarak olumlu yönde sonuçlanarak tamamlanması sonrasında yürürlüğe girecek ve süresiz olarak geçerli olacaktır يقر العميل ويوافق عىل أنه يجوز تقديم االتفاقية )مبا يف ذلك أي تعديالت لها( وجميع املستندات واملعلومات إىل العميل عرب الربيد اإللكرتوين أو غريها من الوسائل اإللكرتونية املقبولة Müşteri, GÖHS (tadilleri de dâhil olmak üzere) ve tüm belgeler ile bilgilerin, Müşteriye, e-posta veya kabul edilebilir diğer elektronik yöntemler vasıtasıyla temin edilebileceğini ikrar ve kabul etmektedir يف حالة وجود أي تعارض و \ أو تضارب بني هذه االتفاقية وبني املتطلبات القانونية املعمول بها ستقدم رشكة UPT خدمات الدفع وفقا للمتطلبات القانونية املعمول بها GÖHS veya geçerli yasal gereklilikler arasında herhangi bir çelişki ve/veya tutarsızlık olması halinde, Ödeme Hizmetleri UPT tarafından geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak sunulacaktır. 17

18 2.3. امكاني ة االستخدام والتعديالت أحدث نسخة من االتفاقية متاحة عىل املوقع اإللكرتوين. عند الطلب ستوفر UPT نسخا من االتفاقية مجانا Kullanılabilirlik ve tadiller Sözleşmenin en son versiyonu, Web Sitesinde mevcuttur. Talep edilmesi halinde, UPT tarafından Sözleşmenin nüshaları ücretsiz olarak temin edilecektir يحق لرشكة UPT تعديل االتفاقية و\أو اإلضافة إليها. ومع ذلك يجب عىل UPT إخطار العميل بالتعديالت واإلضافات عىل االتفاقية يف موعد أقصاه 60 )ستون( يوما قبل تاريخ رسيان هذه التعديالت و\أو اإلضافات وإبالغ العميل بإمكانية إنهاء االتفاقية وإال فسيتم اعتبار الرشوط املعد لة مقبولة من قبل العميل. يف حالة إجراء التعديل املذكور بسبب املتطلبات اإللزامية للقانون و \ أو أي تغيري يف متطلبات الجهات الرسمية ألسباب أمنية أو تتعلق باالمتثال أو يف حالة إطالق خدمة دفع جديدة قد يستخدمها أو ال يستخدمها العميل بحسب رغبته تحتفظ UPT بحق ها بعدم إبالغ العميل قبل 60 )ستني( يوما UPT, Sözleşmeyi tadil etme ve/veya Sözleşmeye ilaveler yapma hakkına sahip olacaktır. Bununla birlikte, UPT, Müşteriyi, tadiller ve tadil edilmiş GÖHS ye yapılan ilaveler ile ilgili olarak, söz konusu tadillerin ve/veya ilavelerin yürürlüğe girdiği tarihin en geç 60 (altmış) gün öncesinde ve Müşteri, GÖHS yi feshetme olasılığı hakkında da bilgilendirerek bildirimde bulunacaktır; aksi takdirde tadil edilen hükümlerin Müşteri tarafından kabul edildiği addedilecektir. Söz konusu tadilin, mevzuatın zorunlu gereklilikleri ve/veya güvenlik veya uygunluk nedenleriyle resmi makamların gereklilikleri ile ilgili herhangi bir değişiklikten dolayı gerçekleştirilmesi halinde veya Müşterinin tercihine bağlı olarak Müşteri tarafından kullanılabilen veya kullanılamayan yeni Ödeme Hizmetinin uygulama konması halinde, UPT nin, Müşteriyi, 60 (altmış) gün önceden bilgilendirmeme hakkı saklıdır. راعشإ نود يروف رثأب ليمعلل ةبسانم تناك اذإ طورشلاو تافيرعتلا ىلع تارييغتلا ذيفنت نكمي لمع موي (نيتس) 60 لبق تافيرعتلا يف تارييغتلا عيمجب ليمعلا غالبإ متيس كلذل ا فالخ.قبسم.ذيفنتلا ز يح ةديدجلا تافيرعتلا لوخد نم لقألا ىلع Müşteri için uygun olmaları durumunda, tarifeler ve koşullardaki değişiklikler, önceden haber vermeksizin derhal yürürlüğe girecek şekilde uygulanabilecektir. Aksi takdirde, Müşteri, yeni tarifelerin 18

19 yürürlüğe girmesinden en az 60 (altmış) iş günü öncesinde, tarifelerdeki tüm değişiklikler ile ilgili olarak bilgilendirilecektir يعترب العميل قد قبل هذه التعديالت و \ أو اإلضافات إىل االتفاقية ما مل يخطر العميل UPT بقراره إنهاء االتفاقية يف موعد أقصاه تاريخ رسيان التعديالت و \ أو اإلضافات إىل االتفاقية. هذا اإلنهاء ال يخضع ألية تكلفة. سوف تصبح مستحقات UPT من العميل يف نطاق االتفاقية مستحقة عىل الفور يف التاريخ املذكور Müşteri, UPT yi, en geç GÖHS ye ilişkin tadillerin ve/veya ilavelerin yürürlüğe girdiği tarihte GÖHS yi feshetme kararı ile ilgili olarak bilgilendirmediği sürece, GÖHS ye ilişkin söz konusu tadilleri ve/veya ilaveleri kabul etmiş olarak addedilecektir. Böyle bir fesih herhangi bir bedele tabi değildir. UPT nin GÖHS kapsamında Müşteri karşısındaki alacakları söz konusu tarihte derhal muaccel hale gelecektir تعاون العمالء واملعلومات ومعلومات االتصال فيام يتعلق بخدمات الدفع سيضمن العميل ما ييل: االمتثال لجميع القوانني واللوائح املعمول بها مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص قوانني ولوائح مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب ومتويله وإنفاذه تزويد االتحاد الربيدي العاملي بالتعاون الكامل ملكافحة مامرسات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب للحفاظ عىل أسواق مالية شفافة وسليمة و \ أو الجوانب أخرى ملنع االحتيال )املايل( التعاون مع UPT وتزويد UPT عند الطلب بجميع املعلومات التي تطلبها UPT مبوجب القوانني أو اللوائح أو السياسات الداخلية لUPT فيام يتعلق بفتح الحساب وتشغيله وتوفري خدمات الدفع تقديم جميع املعلومات التي تسمح لUPT باالمتثال ملطالب السلطات املحلية واألجنبية )السلطات الرضيبية( واتخاذ مثل هذه اإلجراءات والترصفات تقديم جميع املعلومات الالزمة إىل UPT للتحقق من هوية العميل واالمتثال للوائح»اعرف عميلك« Müşterinin işbirliği, bilgileri ve iletişim bilgileri Müşteri, Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak, aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlayacaktır: Kara paranın aklanmasının önlenmesi, terörle mücadele, finansman ve yaptırım kanunları ve düzenlemeleri de dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, tüm geçerli kanunlara ve düzenlemelere riayet edilmesi; Kara paranın aklamasına yönelik uygulamalar ve terörizmin finansmanı ile mücadele edilmesi, şeffaf ve sağlam finansal piyasaların ve/veya (finansal) dolandırıcılığın önlenmesine yönelik diğer hususların sürdürülmesi amacıyla UPT ye tam işbirliğinin sunulması; 19

20 UPT ile işbirliği yapılması ve UPT nin, Hesabın açılması ve işletilmesi ile Ödeme Hizmetlerinin sunulmasına ilişkin kanunlar, düzenlemeler veya UPT nin iç politikaları kapsamında öngörülen bilcümle bilgilerin talep üzerine UPT ye sunulması; UPT tarafından yerel ve yabancı otoritelerin (vergi otoritelerinin) taleplerine riayet edilmesine imkân verecek bilcümle bilgilerin sunulması ve bu tür fiil ve eylemlerde bulunulması; Müşterinin kimliğinin kontrol edilmesi ve müşterini tanı düzenlemelerine riayet edilmesi için gerekli bilcümle bilgilerin UPT ye sunulması يجب عىل العميل تزويد UPT مبعلومات االتصال الخاصة به والتي ستستخدمها.UPT إذا كانت معلومات االتصال غري معروفة أو أصبحت غري معروفة بسبب خطأ العميل فقد تحاول UPT معرفة معلومات االتصال الخاصة بالعميل دون أن تكون مسؤولة يف هذا الصدد. يتحمل العميل تكاليف هذا التحقيق. يوافق العميل ويقر ويتعهد بشكل غري قابل للنقض بأنه سيبلغ UPT بأي تغيريات يف عنوانه يف غضون خمسة أيام عمل عىل أبعد تقدير من تاريخ هذا التغيري وإال فإن اإلخطارات إىل عنوانه القديم ستكون سارية Müşteri, UPT ye, UPT tarafından kullanılacak olan kendi iletişim bilgilerini sunacaktır. İletişim bilgilerinin, Müşterinin kusuru nedeniyle bilinmemesi veya artık bilinmez hale gelmesi halinde, UPT, bu hususta yükümlü olmaksızın, Müşterinin iletişim bilgilerini öğrenmeye çalışabilecektir. Böyle bir soruşturmaya ilişkin giderler Müşteriye ait olacaktır. Müşteri, adresinde meydana gelen değişiklikleri, söz konusu değişiklik tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde UPT ye bildireceğini aksi taktirde eski adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder يقر العميل ويوافق رصاحة عىل أن ه يجوز لرشكة UPT االعتامد عىل جميع املعلومات املقد مة إىل UPT من قبل العميل بطريقة مؤك دة ودقيقة وكاملة حتى تتلقى UPT إشعارا كتابي ا بخالف ذلك. سيتم إخطار UPT يف أقرب وقت ممكن بأي تغيريات و \ أو تحديثات عىل املعلومات املقد مة من قبل العميل Müşteri, Müşteri tarafından UPT ye sunulan tüm bilgilere, UPT aksi yönde yazılı bildirim alıncaya değin UPT tarafından doğru, kesin ve eksiksiz olarak itimat edilebileceğini açık bir şekilde kabul ve ikrar etmektedir. Müşteri tarafından, sunulan bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme ile ilgili olarak UPT ye en kısa süre içerisinde bildirimde bulunulacaktır التسجيل وفتح الحساب

21 تقد م UPT الخدمات إىل العميل إذا كان عمر العميل 18 عاما عىل األقل. يحق لرشكة UPT وفقا لتقديرها وسلطتها وحدها وضع حدود عمري ة مختلفة لخدمات الدفع و\أو املنتجات املختلفة التي تقدمها UPT للعمالء Kayıt ve Hesap Açılışı UPT tarafından Müşteriye hizmetler, Müşterinin en az 18 yaşında olması halinde sunulmaktadır. UPT, tamamen kendi takdir hakkı ve yetkisi doğrultusunda, UPT tarafından Müşterilere sunulan farklı Ödeme Hizmetlerine ve/veya ürünlere ilişkin olarak farklı yaş sınırları belirleme hakkına sahip olacaktır ليك يكون بدء استخدام خدمات الدفع ممكنا يجب عىل العميل أوال تحميل تطبيق UPTION للهاتف املحمول وتسجيل املعلومات وإجراء تعريف العميل رقمي ا عرب تطبيق الهاتف املحمول. لبدء تقديم خدمات الدفع عن طريق UPT سيخضع العميل لعملية تحديد هوية العميل Ödeme Hizmetlerini kullanmaya başlayabilmek için, Müşteri tarafından öncelikle UPTION mobil uygulaması indirilmeli ve bilgileri kaydedilerek, UPT (UPTION) mobil uygulaması aracılığıyla Müşteri Kimlik Tespiti dijital olarak gerçekleştirilmelidir. UPT tarafından Ödeme Hizmetlerinin sunulmasına başlanabilmesi için Müşteri tarafından Müşteri Kimlik Tespiti sürecinden geçilecektir كجزء من عملية التسجيل سيحتاج العميل إىل قبول هذه االتفاقية وأية مستندات أخرى قد يتم إرسالها إىل العميل مع مراعاة سياسة الخصوصية ل UPT ونطاق خدمات الدفع املزمع استخدامها من قبل العميل Kayıt işlemi kapsamında, işbu GÖHS ile UPT Gizlilik Politikası ve Müşteri tarafından kullanılması amaçlanan Ödeme Hizmetlerinin kapsamı göz önünde bulundurularak Müşteriye iletilebilecek diğer belgelerin Müşteri tarafından kabul edilmesi gerekecektir عند التسجيل يف النظام يتم إنشاء ملف تعريف للعميل. ملف التعريف املعني هو ملف شخيص وال يحق استخدامه إال لصاحبه شخصي ا. يتعهد العميل بعدم الكشف ألي طرف ثالث عن ميزات األمان املخص صة التي متك نه من تسجيل الدخول إىل امللف الشخيص و \أو بدء معامالت الدفع عىل حساب العميل. جميع العواقب الناشئة عن عدم الوفاء بااللتزام املذكور تعود إىل العميل Sisteme kayıt olunduğunda, Müşteri için bir Profil oluşturulmaktadır. Söz konusu Profil kişisel olup, sadece profilin sahibi olan Müşteri Profili kullanma hakkına sahiptir. Müşteri, Profile giriş yapma ve/ 21

22 veya Müşteri hesabına Ödeme İşlemlerini başlatma imkanı veren Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerini herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağını taahhüt etmektedir. Söz konusu taahhüdün yerine getirilememesi nedeniyle ortaya çıkan tüm sonuçlar Müşteriye aittir يحق للعمل استخدام ملف تعريف واحد فقط وسيتم حظر وجود أكرث من ملف تعريف واحد يف النظام Müşteri tarafından sadece tek bir Profile sahip olunacak ve Sistemde birden fazla Profil bulundurulması yasaklanacaktır يجب عىل العميل تقديم بيانات دقيقة عند التسجيل يف النظام وإنشاء امللف الشخيص. يف حالة تقديم العميل لبيانات غري دقيقة يكون العميل ملزما بتصحيح هذه البيانات. يف حالة انتهاك هذا الحكم قد يتم حظر ملف تعريف العميل و \ أو املعامالت الخاص ة به وإذا تم تحديد أساس قانوين فقد يتم إرسال املعلومات ذات الصلة إىل جهات إنفاذ القانون)وسيتم إرسالها( Müşteri, Sisteme kaydolurken ve Profili oluştururken doğru veriler sunacaktır. Müşteri tarafından doğru olmayan verilerin sunulması halinde, Müşteri bu verileri düzeltmekle yükümlüdür. Bu hükmün ihlal edilmesi halinde, Müşterinin Profili ve/veya işlemleri bloke edilebilecek ve, yasal bir dayanağın belirlenmesi halinde, ilgili bilgiler, kolluk kuvvetlerine iletilebilecektir (iletilecektir) سيتلقى العميل إخطارا بشأن إكامل عملية التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين و\أو رسالة نص ي ة قصرية يؤك دها العميل يف وقت التسجيل يف النظام Müşteri, Sisteme kayıt olduğu sırada Müşteri tarafından belirtilen e-posta ve/veya SMS mesajı yoluyla kayıt işleminin tamamlandığının teyidi ile ilgili bir bildirim alacaktır بعد أن يقوم العميل بالتسجيل يف النظام وإنشاء ملف تعريف يجوز للعميل فتح حساب بأكرث من عملة واحدة إذا لزم األمر Müşteri tarafından Sisteme kaydolunması ve bir Profil oluşturulması sonrasında, ihtiyaç duyulması halinde, Müşteri tarafından birden fazla para birimi cinsinde Hesap açılabilecektir يجوز للعميل إنشاء واالحتفاظ بحد أقىص 3 )ثالثة( حسابات مرتبطة بامللف الشخيص وميكن استخدام هذه الحسابات وفقا 22 لتقدير العميل الخاص. يجوز فتح حساب واحد فقط بكل عملة.

23 Müşteri tarafından Profil ile bağlantılı en fazla 3 (üç) Hesap oluşturabilecek ve muhafaza edebilecek ve bu hesaplar Müşterinin kendi tasarrufu doğrultusunda kullanılabilecektir. Her bir para biriminde sadece tek bir Hesap açılabilecektir سوف يتمك ن العميل من استالم األموال عىل حسابه الذي يوم بفتحه أي أن ه سوف يتمك ن من تلق ي الدفعات والحواالت عرب أي مرصف أو مؤس سة مرصفي ة ولكن سوف يتوج ب عليه توقيع االتفاقي ة بتوقيعه الرطب بعد إرسالها إليه عرب الساعي وانتظار املصادقة عليها ليك يتمك ن من إدانة حسابه أي ليتمك ن من القيام بدفعات إرسال األموال من حسابه Müşteri, açtığı hesaplarını alacaklandırabilecek, diğer bir deyişle herhangi bir banka ve/veya ödeme kuruluşu üzerinden para transferi ile ödeme alabilecek, ancak hesaplarını borçlandırabilmesi bir diğer deyişle herhangi bir hesabından ödeme yapabilmesiiçin kendisine kurye aracılığı ile yönlendirilmiş olan GÖHS yi ıslak imza ile imzalaması, UPT ye teslimi ve sözleşme onayı beklenecektir ستبدأ عملية إرسال االتفاقية عرب الساعي مع اإليداع ألي حساب للعميل Kurye ile sözleşme gönderim süreci müşterinin herhangi bir hesabının alacaklandırılması ile başlatılacaktır بعد تسليم االتفاقية إىل UPT واملصادقة عليها سيتم إلغاء حظر الحسابات تلقائي ا وسيتم تنشيط جميع حسابات العميل التي تم فتحها بالفعل Sözleşmenin UPT ye teslimi ve sözleşme onayı ardından hesaplardaki bloke otomatik olarak kaldırılacak, Müşterinin halihazırda açılmış olan tüm hesapları aktif hale getirilecektir. 3. خدمات الدفع والحساب 3.1. الغرض من خدمات الدفع ال يجوز للعميل استخدام خدمات الدفع إال بعد إنشاء ملف تعريف العميل. 23

24 3. Ödeme Hizmetleri ve Hesap 3.1. Ödeme Hizmetlerinin Amacı Ödeme Hizmetleri Müşteri tarafından sadece Müşterinin Profilinin oluşturulması tamamlandıktan sonra kullanılabilir يحق للعميل استخدام الحساب لالحتياجات الشخصية فقط. إذا رغب العميل يف بدء استخدام خدمات الدفع الخاصة برشكة UPT لألغراض التجارية فيجب أن يفتح العميل حسابا تجاري ا وفقا لبنود ورشوط مختلفة تحد دها.UPT عدم القيام بذلك سيؤد ي إلنهاء االتفاقي ة من جانب واحد بأثر فوري Müşteri, Hesabı sadece kişisel ihtiyaçlar için kullanma hakkına sahip olacaktır. Müşteri tarafından UPT nin Ödeme Hizmetlerinin Müşterinin ticari amaçları için kullanılmaya başlanmak istenmesi halinde, Müşteri tarafından, UPT tarafından belirlenecek farklı şartlara ve koşullara tabi olan ticari Hesap açılmalıdır. Bunun yapılmaması, GÖHS nin derhal geçerli olmak üzere tek taraflı olarak feshine tabi olacaktır لن يستخدم العميل خدمات الدفع يف أنشطة أو أغراض تنتهك أي الئحة قانونية مبا يف ذلك غسيل األموال و \ أو متويل اإلرهاب أو األغراض االحتيالية أو التي قد يكون لها تأثري ضار عىل سمعة UPT أو سالمة البيانات املالية أو النظام بأكمله Ödeme Hizmetleri Müşteri tarafından, kara paranın aklanması ve/veya terörizmin finansmanı, dolandırıcılık amaçlı olması da dâhil olmak üzere, herhangi bir düzenlemenin ihlali niteliğinde olan veya UPT nin itibarı üzerinde veya finansal sistemin bütünlüğü üzerinde zararlı etkiye sahip olabilecek olan faaliyetler veya amaçlar için kullanılmayacaktır يقبل العميل ويرص ح بأن يكون لرشكة UPT الحق يف إنهاء الحسابات واملنتجات والخدمات دون إشعار مسبق ألي سبب دون الحاجة للتعليل والسامح للعميل باستخدام أو عدم استخدام املنتجات وتصفية الحسابات وإنهاء االتفاقي ة ويف حال استخدام أو االشتباه باستخدام الحسابات يف وساطات نقل األموال بشكل مرتبط باملراهنات والعاب الحظ الغري قانوني ة Müşteri, UPT nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, ürünlerin bir kısmını ya da tamamını kullandırıp kullandırmama, hesapları tasfiye etme ya da Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahip olduğunu, hesapların yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılıkta kullanılması veya bu yönde bir şüphe oluşması halinde UPT nin Hesap, Ürün ve Hizmetleri herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. 24

25 سيقوم العميل بإبالغ UPT بناء عىل طلب أويل باالستخدام )املقصود( لخدمات الدفع ومصدر املبالغ املودعة أو املحفوظة لدى UPT مبا يف ذلك البيانات والبيانات الرسمية املتعلقة بأنشطته وأهدافه عند الطلب Müşteri tarafından, talep edilmesi halinde faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili resmi açıklamalar ve beyanlar da dahil olmak üzere, Ödeme Hizmetlerinin (amaçlanan) kullanım nedenleri ve UPT nezdinde yatırılan veya yatırılacak olan tutarların kaynağı hakkında UPT nin ilk talebi üzerine UPT ye bilgi verilecektir الحساب ال ت عترب األموال اإللكرتونية املودعة يف الحساب وديعة ولن تدفع UPT أي فائدة مقابل االحتفاظ بهذه األموال Hesap Hesapta tutulan Elektronik Para Mevduat teşkil etmemektedir ve UPT tarafından bu paranın tutulması sebebiyle faiz ödenmeyecektir األموال اإللكرتونية املوجودة يف الحساب مملوكة للعميل املسجل بصفته مالك الحساب. ال ميكن ألي شخص آخر الوصول إىل الحساب و \ أو لن يكون ألي شخص أي حقوق يف األموال اإللكرتونية املوجودة يف الحساب Hesapta tutulan Elektronik Para Hesabın sahibi olarak kayıtlı olan Müşteriye aittir. Başka hiçbir şahıs Hesaba ve/veya Hesapta tutulan Elektronik Paraya ilişkin hiçbir hakka sahip olmayacaktır الحساب هو حساب دفع يسمح للعميل بإيداع مبالغ يف الحساب وإجراء تحويالت من وإىل الحساب واالحتفاظ باملبالغ يف الحساب وإجراء تحويالت مالية محلية ودولية وتلقي األموال يف الحساب وإجراء معامالت أخرى ذات صلة مبارشة لتحويل األموال Hesap, Müşterinin, transfer amacıyla, tutarları Hesaba yatırmasına, Hesaba/Hesaptan transferler 25

26 gerçekleştirmesine, tutarları Hesapta tutmasına, yerel ve uluslararası para transferlerini yapmasına, Hesaba para almasına ve para transferleriyle doğrudan ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmesine imkan veren bir ödeme hesabıdır ميكن إدارة الحساب عن طريق تسجيل الدخول إىل ملف التعريف باستخدام معرف املستخدم وكلمة مرور طويلة املدى وكلمة مرور ملرة واحدة يتم إرسالها إىل العميل عرب الرسائل القصرية Hesap, Müşteri tarafından kullanıcı kimliği, uzun süreli şifre ve Müşteriye SMS yoluyla gönderilen tek seferlik şifre ile Profile giriş yapılarak yönetilebilir إذا مل يقم العميل بتسجيل الدخول إىل ملف التعريف ومل يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الحساب ألكرث من عام فسوف تعترب UPT ملف التعريف والحساب غري نشط. تحتفظ UPT بالحق يف إنهاء االتفاقية والعالقات التعاقدية مع العميل وإغالق امللف الشخيص والحساب عن طريق إعطاء العميل إخطارا باإلنهاء خالل مدة 60 يوما فيام يتعلق بامللفات الشخصية والحسابات غري النشطة برشط أال تكون امللفات الشخصية والحسابات قيد االستخدام وال توجد مبالغ متوفرة يف الحسابات. إذا كان هناك مبلغ يف حساب واحد غري نشط عىل األقل فسترتك UPT امللف الشخيص مفتوحا وسيتم إغالق الحسابات غري النشطة فقط. إذا كان ملف تعريف العميل والحساب الذي يحتوي عىل املبلغ غري نشط ملدة عامني فسيتم تطبيق رسوم العمولة الواردة هنا بواسطة UPT لتشغيل الحسابات ذات امللف الشخيص غري النشط Müşteri tarafından Profile giriş yapılmaması ve Hesapta bir yıldan uzun bir sürede herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi halinde, UPT tarafından Profilin ve Hesabın (Hesapların) kullanımda olmadığı (hareketsiz olduğu) addedilecektir. UPT, Profillerin ve Hesapların kullanımda olmaması ve Hesaplarda hiçbir tutarın mevcut olmaması koşuluyla, Müşteriye, hareketsiz Profiller ve Hesaplar ile ilgili olarak feshin 60 gün öncesinde bildirimde bulunmak suretiyle, GÖHS yi ve Müşteri ile akdi ilişkileri feshetme ve Profili ve Hesabı (Hesapları) kapatma hakkına sahiptir. En az bir hareketsiz Hesapta tutar olması halinde, UPT tarafından Profil açık bırakacak ve sadece hareketsiz Hesap (Hesaplar) kapatılacaktır. Müşterinin Profilinin ve tutar içeren Hesabın (Hesapların) iki yıl boyunca hareketsiz kalması halinde, UPT tarafından hareketsiz Profil ve tutar içeren Hesapların işletilmesi için burada yer almakta olan Komisyon Ücretinin uygulanmasına başlanacaktır رشوط إصدار واسرتداد األموال اإللكرتونية تعترب املبالغ املحتفظ بها يف الحساب مبثابة أموال إلكرتونية صادرة عن UPT بعد قيام العميل بتحويل األموال أو اإليداع لدى

27 .UPT بعد إيداع األموال أو تحويلها بواسطة العميل واستالم UPT األموال يتم تحويل املبلغ املقابل من األموال اإللكرتونية إىل حساب العميل بواسطة UPT ويتم االحتفاظ باألموال املستلمة من العميل بشكل منفصل بواسطة UPT يف حساب منفصل مفتوح مع أحد البنوك يف نطاق القانون رقم 5411 وفقا لألطر الزمنية القانونية. ت ضاف األموال اإللكرتونية إىل حساب العميل وي حتفظ بها يف حساب العميل Elektronik Para İhracı ve İtfa Şartları Hesapta tutulan tutarlar, Müşteri tarafından UPT nezdinde para transferi yapması veya para yatırması sonrasında UPT tarafından ihraç olunan Elektronik Para olarak değerlendirilir. Müşteri tarafından para yatırılması veya transfer edilmesi ve UPT tarafından paranın alınması sonrasında Elektronik Paranın tekabül eden tutarı UPT tarafından Müşterinin Hesabına geçilir ve Müşteriden alınan para UPT tarafından yasal zaman dilimleri takip edilerek 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde açılan ayrı bir hesapta ayrı olarak tutulur. Elektronik Para Müşterinin Hesabına alacak kaydedilir ve Müşterinin Hesabında tutulur تتطابق القيمة االسمية لألموال اإللكرتونية مع قيمة األموال املودعة أو املحولة إىل UPT بعد خصم رسوم العمولة القياسية املطبقة عىل أداة دفع معينة Elektronik Paranın nominal değeri, belirli bir ödeme aracı için geçerli standart bir Komisyon Ücretinin kesilmesinin ardından UPT ye yatırılan veya transfer edilen paranın değeri ile örtüşür بناء عىل طلب العميل سيتم اسرتداد األموال اإللكرتونية املوجودة يف الحساب بقيمتها االسمية يف أي وقت باستثناء الحاالت التي تنطبق فيها القيود عىل الحساب وفقا لالتفاقية Müşterinin talebi üzerine, Hesapta tutulan Elektronik Para, GÖHS kapsamında belirtildiği üzere Hesaba sınırlamaların uygulandığı haller hariç olmak üzere herhangi bir zamanda nominal değerinde itfa edilecektir يطلب العميل اسرتداد األموال اإللكرتونية عن طريق إنشاء أمر دفع لتحويل األموال اإللكرتونية من حساب العميل الخاص إىل أي حساب آخر يعي نه العميل أو لسحب األموال اإللكرتونية من حساب العميل الخاص. تحتفظ UPT بالحق يف فرض القيود املنصوص عليها يف االتفاقية )إن وجدت( والقوانني املعمول بها فيام يتعلق باسرتداد األموال اإللكرتونية. 27

28 Müşteri tarafından, Elektronik Parayı Müşterinin kendi Hesabından Müşteri tarafından belirlenen herhangi bir diğer hesaba aktarmak veya Elektronik Parayı Müşterinin kendi Hesabından çekmek için bir Ödeme Emri oluşturarak Elektronik Paranın itfası talebinde bulunulur. UPT, Elektronik Paranın itfasına ilişkin olarak GÖHS (mevcut ise) ve geçerli kanunlar kapsamında belirtilen sınırlamaları uygulama hakkına sahiptir لن يتم تطبيق أي رشوط خاصة عىل اسرتداد األموال اإللكرتونية التي تختلف عن الرشوط القياسية للتحويالت االئتامنية ومعامالت الدفع األخرى التي تتم يف الحساب. يحدد العميل مبلغ االسرتداد أو األموال اإللكرتونية املحولة Elektronik Paranın itfasına ilişkin olarak Alacak Transferlerine ve Hesapta gerçekleştirilen diğer Ödeme İşlemlerine ilişkin standart Koşullardan farklılık gösteren herhangi bir özel koşul uygulanmayacaktır. İtfa veya transfer edilen Elektronik Paranın tutarı Müşteri tarafından seçilir لن يتم فرض أي رسوم إضافية السرتداد األموال اإللكرتونية. يف حالة اسرتداد األموال اإللكرتونية يتعني عىل العميل دفع رسوم العمولة املعتادة لتحويل الرصيد أو السحب الذي يتم إجراؤه فيام يتعلق مبعاملة الدفع التي قام بها العميل. سيتم تطبيق رسوم العمولة القياسية لعمليات تحويل األموال أو سحبها. سيتم تقديم رسوم العمولة القياسية من خالل قناتني عىل املوقع اإللكرتوين وعىل الشاشة التي سيتم عرضها للعميل يف وقت معالجة معاملة الدفع والتي ستعرض جميع املعلومات املتعلقة مبعاملة الدفع التي بدأت مبا يف ذلك رسوم املعاملة املطبقة Elektronik Paranın itfasına ilişkin olarak hiçbir ek ücret uygulanmayacaktır. Elektronik Paranın itfası halinde, Müşteri tarafından, Müşterinin gerekleştirdiği Ödeme İşlemine bağlı olarak gerçekleştirilen Alacak Transferi veya para çekme işlemi için olan olağan Komisyon Ücretini ödenir. Alacak Transferine veya para çekme işlemine ilişkin standart Komisyon Ücretleri uygulanacaktır. Standart Komisyon Ücretleri, Web Sitesi üzerinden ve geçerli işlem ücreti de dâhil olmak üzere, başlatılan Ödeme İşlemi ile ilgili tüm bilgileri gösterecek olan Ödeme İşleminin işleme konması sırada Müşteriye gösterilecek olan ekran üzerinden olmak üzere iki kanal aracılığıyla sunulacaktır وقت استالم أوامر الدفع يتم أخذ ساعات العمل النهائية يف االعتبار عند استالم أمر الدفع وتنفيذ معاملة الدفع Ödeme Emirlerinin alınma zamanı 28

29 Ödeme talimatının alınmasında ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesinde cut-osaatleri dikkate alınır يعترب وقت استالم أمر الدفع عندما يتم تسجيله بواسطة UPT بأنه قد تم استالمه سواء كان ذلك من خالل قنوات الدفع أم غري ذلك Herhangi bir Kanal aracılığıyla olsun veya olmasın, Ödeme Emrinin alındığı zamanın, UPT tarafından tesellüm edildiğinin kayıt altına alınmış olduğu zaman olduğu addedilir يجب أن تبدأ فرتة تنفيذ معاملة الدفع التي بدأت عرب أمر الدفع يف يوم استالم UPT ألمر الدفع رشيطة أن يتم استالم أمر الدفع هذا يف يوم العمل وقبل وقت اإلغالق. إذا تم تقديم أمر الدفع خارج يوم العمل أو تم استالمه بعد وقت اإلغالق في عترب أن أمر الدفع قد تم استالمه يف يوم العمل التايل Ödeme Emri yoluyla başlatılan Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesine ilişkin süre, söz konusu Ödeme Emrinin, İş Gününde ve ilgili Kapanış Zamanı öncesinde tesellüm edilmesi koşuluyla, Ödeme Emrinin UPT tarafından tesellüm edildiği gün başlayacaktır. Ödeme Emrinin, İş Günü dışında verilmesi veya ilgili Kapanış Zamanından sonra tesellüm edilmesi halinde, Ödeme Emrinin, bir sonraki İş Gününde tesellüm edilmiş olduğu addedilir يجوز للعميل أن يطلب الرشوع يف تنفيذ أمر الدفع يف يوم معني أو بعد فرتة زمنية معينة أو إذا قبلت UPT يف اليوم الذي يتم فيه وضع املبالغ تحت ترصف UPT وذلك عىل النحو الذي يتم تنظيمه وتحديده من قبل رشكة.UPT يعترب تاريخ استالم أمر الدفع هذا هو اليوم املتفق عليه لتنفيذ أمر الدفع. إذا كان اليوم املطلوب ال يوافق يوم عمل فسيتم اعتبار أن أمر الدفع قد تم استالمه يف يوم العمل التايل. إذا كانت هناك أيام أقل يف أي شهر تقوميي من التنفيذ املجدول ألمر الدفع بغرض تحويل مبلغ محدد عىل فرتات زمنية محددة فسيبدأ تنفيذ أمر الدفع هذا يف آخر يوم عمل من ذلك الشهر Müşteri tarafından, UPT tarafından düzenlendiği ve belirtildiği şekilde, Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesinin belirli bir günde, belirli bir sürenin sonunda veya UPT tarafından kabul edilmesi halinde, Müşteri tarafından tutarların UPT nin tasarrufuna bırakıldığı günde başlatılması talep edilebilecektir. Söz konusu Ödeme Emrinin tesellüm edildiği tarih, Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak kararlaştırılan gün olarak değerlendirilecektir. Talep edilen günün, İş Gününe tekabül etmemesi halinde, Ödeme Emrinin, bir sonraki İş Gününde tesellüm edilmiş olduğu addedilecektir. Herhangi bir takvim ayında, belirli bir tutarın belirli aralıklarla transfer edilmesi amacıyla herhangi bir 29

30 Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesinin planlandığı tarihten daha az gün olması halinde, söz konusu Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesi o ayın son İş Gününde başlayacaktır يتم تطبيق أوقات اإلغالق أيضا عىل معامالت الدفعات الواردة. إذا مل يتم استالم املعاملة يف يوم عمل أو تم استالمها يف أوقات اإلغالق سيتم اعتبار استالم أوامر الدفع عىل أ ن ه تم يف يوم العمل التايل Kapanış Zamanları gelen Ödeme İşlemleri için de geçerlidir. Söz konusu işlemin, İş Gününde tesellüm edilmemesi veya ilgili Kapanış Zamanından sonra tesellüm edilmesi halinde, Ödeme Emrinin, bir sonraki İş Gününde tesellüm edilmiş olduğu addedilir إصدار أوامر الدفع وتنفيذ معامالت السداد ميكن للعميل إعطاء أوامر الدفع من الحساب بالطرق التالية وميكن بدء معامالت الدفع بالطرق التالية: من خالل املوقع عن طريق تسجيل الدخول إىل ملف تعريف العميل. عرب تطبيق الهاتف املحمول UPTION التابع لرشكة UPT عن طريق تسجيل الدخول إىل ملف تعريف العميل Ödeme Emirlerinin verilmesi ve Ödeme İşlemlerinin gerçekleştirilmesi Müşteri tarafından Hesaptan Ödeme Talimatları aşağıdaki yollarla verilebilir ve yine aşağıdaki yollarla Ödeme İşlemleri başlatılabilir: Müşterinin Profiline giriş yapılarak Web Sitesi üzerinden; Müşterinin Profiline giriş yapılarak UPT nin (UPTION) mobil uygulaması üzerinden ميكن إجراء معامالت الدفع عىل الحساب عىل النحو التايل: بني حسابات نفس العميل. بني الحساب وحساب عملة اليورو الذي تم فتحه بواسطة UPT لنفس العميل يف أوروبا

31 بني حسابات العمالء املختلفني. مع حسابات يف بنوك أخرى يف تركيا. بالنسبة للحسابات املفتوحة لدى بنوك أجنبية )حيثام تكون مدعومة( باستثناء البنوك يف البلدان األجنبية حيث تحظر معامالت الدفع: يتم إخطار العميل من قبل UPT بشأن هذه البلدان يف النظام Hesaptan Ödeme İşlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir: Aynı Müşterinin Hesapları arasında; Hesap ile aynı müşteriye UPT tarafından Avrupa da açılan EUR döviz cinsindeki hesap arasında, Farklı Müşterilerin Hesapları arasında; Türkiye deki diğer bankalar nezdinde açılan hesaplara; Yabancı ülkelerdeki, Ödeme İşlemlerinin yasaklandığı bankalar hariç olmak üzere, (desteklendiği hallerde) yabancı bankalar nezdinde açılan hesaplara: Müşteri, UPT tarafından Sistemdeki bu tür ülkeler hakkında bilgilendirilir) سيتم توفري املدفوعات باليورو والدوالر األمرييك واللرية الرتكية داخل النظام EUR, ABD DOLARI ve TL cinsinden ödemeler Sistem dâhilinde sağlanacaktır من أجل تنفيذ أي معاملة دفع محددة يف البند أعاله يجب اتباع التعليامت التي سيتم فتحها عىل شاشة الحساب بعد تقديم العميل لطلب الدفع Yukarıdaki sayılı madde kapsamında belirtilen herhangi bir Ödeme İşlemini gerçekleştirmek üzere, Müşteri tarafından Ödeme Emrinin verilmesi sonrasında Hesap ekranında açılacak olan talimatlar takip edilmelidir من أجل إصدار أمر الدفع يجب عىل العميل التوقيع )توقيع رطب( عىل وثيقة االتفاقية املرسلة إليه عرب الربيد الرسيع وإرسالها 31

32 إىل UPT واملوافقة عىل العقد Ödeme Emri verilmesi için müşterinin kendisine Kurye aracılığı ile gönderilmiş olan GÖHS yi imzalaması (ıslak imza), UPT ye teslimi ve sözleşme onayı zorunludur من أجل معالجة كل معاملة دفع ستحتاج إىل مصادقتها من قبل العميل باستخدام ميزات األمان املخصصة املرتبطة بالعميل )راجع بند»التفويض«يف االتفاقية أدناه للحصول عىل مزيد من التفاصيل( Her bir Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi amacıyla, Müşteri tarafından Müşteri ile bağlantılı Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özellikleri kullanılarak doğrulanması gerekecektir (daha ayrıntılı bilgi için bakınız GÖHS nin aşağıdaki «Yetkilendirme» maddesi) تعتمد معامالت الرصف عىل سعر العملة أثناء تحويل UPT )ت طبق أسعار الرصف عىل الفور وبدون إشعار منفصل(. سيتم عرض 32 سعر الرصف الحايل عىل شاشة الحساب أثناء التحويل إىل العميل Döviz işlemleri UPT nin çevrim sırasında geçerli olan döviz kuruna dayalıdır (döviz kurları derhal ve ayrı bir bildirimde bulunulmaksızın uygulanır). Geçerli döviz kuru, Müşteriye çevrim sırasında Hesap ekranında gösterilecektir من خالل تسجيل الدخول إىل تطبيق UPT للهاتف املحمول بواسطة العميل ميكن عرض حالة أوامر الدفع الخاصة بالعميل يف الحساب يف أي وقت Müşteri tarafından UPT mobil uygulamasına giriş yapılarak Müşterinin Hesaptaki Ödeme Emirlerinin durumu dilediği zaman görülebilecektir يف حال كان العميل هو الدافع \ املدين يكون العميل ملزما بتقديم معلومات مفص لة ودقيقة عن املستلم \ املدفوع ألمره بحيث ميكن تنفيذ معاملة الدفع باتباع تفاصيل أمر الدفع الذي أدخله العميل يف النظام. قد تطلب UPT من العميل الذي يقوم بالدفع \ املقرتض إدخال بيانات إضافية تسمح للعميل مبواصلة معاملة أمر الدفع يف حال رأى مقد م الخدمة ملستلم الدفع أن ذلك رضوري ا. يتحم ل العميل وحده مسؤولية إدخال املعلومات اإلضافي ة الصحيحة Müşterinin ödeme yapan/borçlu olması halinde, Ödeme İşleminin Müşteri tarafından Sisteme girilen Ödeme Emrinin detayları takip edilerek gerçekleştirilebilmesi amacıyla Müşteri ödeme alan/ alacaklı hakkında detaylı ve kesin bilgi sunmakla yükümlüdür. Ödeme alanın/alacaklının ödeme hizmetleri sağlayıcısı tarafından gerekli görülmesi halinde, Ödeme Yapan/Borçlu olarak hareket eden Müşteriden UPT tarafından Müşterinin Ödeme Emri işlemine devam edilmesine imkân verecek ek verileri girmesi talep

33 edilebilecektir. Doğru ek bilgilerin girilmesinden Müşteri tek başına sorumludur طاملا أن مزو د خدمات الدفع الخاص بالشخص املستلم لدفعة UPT ال يعلم وغري قادر عىل إثبات استالمه - حيث يكون مزو د خدمات الدفع الخاص باملستلم هو املسؤول عن تنفيذ عملي ة الدفع حسب األصول - سوف تكون UPT مسؤولة عن تنفيذ معاملة الدفع بشكل مناسب بحسب األصول والشكل الواجب وفقا لوثيقة االتفاقية وأحكام القانون املتعل ق بشوط األموال اإللكرتوني ة وخدمات الدفع وأنظمة املطابقة والقيم املنقولة والدفع رقم يف حالة عدم تنفيذ معاملة الدفع أو عدم تنفيذها يف الوقت املحدد وعىل النحو الواجب ووفق ا لالتفاقية فإن UPT ستكون ملزمة بالوفاء مبا ييل: إعادة املبلغ املحو ل إىل الحساب بعد معاملة الدفع املذكورة استعادة الرصيد يف الحساب كام لو مل يتم تنفيذ معاملة الدفع و التأك د من عدم دفع أي فائدة من العميل لفرتة معينة أو عدم احتساب فائدة عىل العميل لفرتة معينة )مهام كانت الحالة( يف الحالة املذكورة أعاله ستبذل UPT قصارى جهدها ملتابعة معاملة الدفع هذه ولن يتم تحصيل أي رسوم مقابل هذا التأخ ر UPT Ödeme İşleminin ödeme alanın/alacaklının ödeme hizmetleri sağlayıcısı tarafından tesellüm edilmiş olduğundan haberdar olmadığı ve bunu kanıtlayamadığı sürece ki bu durumda Ödeme İşleminin gerektiği şekilde gerçekleştirilmesinden ödeme alanın/alacaklının ödeme hizmetleri sağlayıcısı sorumlu olacaktır GÖHS ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun gereğince Ödeme İşleminin gerektiği şekilde ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesinden UPT sorumlu olacaktır. Ödeme İşleminin gerçekleştirilmemiş olması veya zamanında ve usulüne uygun olarak ve GÖHS gereğince gerçekleştirilmemiş olması halinde, UPT aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır: Söz konusu Ödeme İşlemini takiben transfer edilen tutarın Hesaba iade edilmesi; Hesaptaki Bakiyenin Ödeme İşlemi gerçekleştirilmemiş gibi eski haline geri getirilmesi ve Müşteriye belirli bir süreye ilişkin olarak faiz ödenmemesi veya müşteriden belirli bir süreye ilişkin faiz alınmaması (durum ne olursa olsun) ile ilgili olarak hiçbir zarar görmemesinin sağlanması; Yukarıda belirtilen durumda UPT söz konusu Ödeme İşlemini takip etmek üzere elinden gelen gayreti sarf edecektir ve böyle bir geri çekmeye ilişkin olarak hiçbir ücret uygulanmayacaktır. 33

34 سيتم تنفيذ أوامر الدفع املقدمة من العميل بواسطة UPT يف الفرتات التالية: سيتم تنفيذ أوامر الدفع بني الحسابات املحتفظ بها يف UPT عىل الفور عىل مدار 365/7/24 دون أي ساعات توقف سيتم تنفيذ معامالت تحويل SEPA التي سيتم تنفيذها من خالل حساب عملة اليورو الذي تم فتحه بواسطة UPT للعميل يف أوروبا مع مراعاة ساعات التوقف املستخدمة يف نظام التبادل.SEPA سيتم تنفيذ أوامر الدفع باللرية الرتكية والتي سيتم وضعها داخل حدود جمهورية تركيا ويتم إيداعها يف الساعة 16:30 عىل أبعد تقدير يف نفس يوم العمل )إذا مل يتم تقديم طلب الدفع يف يوم عمل يتم التنفيذ يف يوم العمل التايل كحد أقىص( سيتم تنفيذ أوامر الدفع باللرية الرتكية والتي سيتم وضعها داخل حدود جمهورية تركيا ويتم إيداعها بعد الساعة 16:30 يف يوم العمل التايل كحد أقىص )إذا مل يتم تقديم طلب الدفع يف يوم عمل يتم التنفيذ يف يوم العمل التايل كحد أقىص( ميكن تنفيذ أوامر الدفع األخرى يف غضون 4 )أربعة( أيام عمل كحد أقىص Müşteri tarafından verilen Ödeme Emirleri UPT tarafından aşağıdaki sürelerde gerçekleştirilecektir: UPT de tutulan Hesaplar arasındaki Ödeme Emirleri 7/24/365 esasına dayalı olarak herhangi bir cut-o saatine tabi olmaksızın anında gerçekleştirilecektir; Müşteriye UPT tarafından Avrupa da açılan EUR döviz cinsindeki hesap üzerinden gerçekleştirilecek SEPA transfer işlemleri SEPA takas sisteminde kullanılmakta olan cut-osaatleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek olan ve en geç 16:30 da verilen TL cinsinden Ödeme Emirleri aynı İş Gününde (Ödeme Emrinin İş Gününde verilmemesi halinde, en geç sonraki ilk İş Gününde) gerçekleştirilecektir; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek olan ve 16:30 dan sonra verilen TL cinsinden Ödeme Emirleri en geç bir sonraki İş Gününde (Ödeme Emrinin İş Gününde verilmemesi halinde, en geç sonraki ilk İş Gününde) gerçekleştirilecektir; Diğer Ödeme Emirleri en fazla 4 (dört) İş Günü içerisinde gerçekleştirilebilecektir يف حالة استالم UPT للمبالغ إىل حساب العميل بحلول الساعة 12 ظهرا عىل أبعد تقدير ستتم إضافة هذه املبالغ إىل حساب 34

35 العميل بواسطة UPT يف نفس يوم العمل عىل أبعد تقدير إذا استلمت UPT املبالغ بعد الساعة 12 ظهرا فسيتم إضافة املبالغ املذكورة إىل حساب العميل يف يوم العمل التايل عىل أبعد تقدير Tutarların UPT tarafından Müşteri hesabına en geç öğlen ye kadar tesellüm edilmesi halinde, söz konusu tutarlar UPT tarafından en geç aynı İş Gününde Müşterinin Hesabına alacak kaydedilecektir; tutarların UPT tarafından öğlen den sonra tesellüm edilmesi halinde, söz konusu tutarlar en geç bir sonraki İş Gününde Müşterinin Hesabına alacak kaydedilecektir يجب عىل العميل إرسال أوامر دفع كاملة ودقيقة وواضحة وكاملة إىل.UPT تحتوي هذه الطلبات عىل املعلومات الرضورية )اسم املستفيد رقم الحساب املبلغ إلخ.( إن رشكة UPT مخولة بالترصف وفق ا للمعلومات الواردة يف أوامر الدفع املقدمة من العميل واالعتامد عىل هذه املعلومات. إذا قدم العميل طلب دفع غري صحيح أو إذا تم تحديد بيانات غري صحيحة يف أمر الدفع ومل يتم تنفيذ تحويل الدفع هذا فيجوز للعميل إلغاء أمر الدفع دون اسرتداد رسوم العمولة Müşteri tarafından UPT ye eksiksiz, doğru, açık ve tam Ödeme Emirleri sunulacaktır. Bu emirler ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan bilgileri (lehtarın adı, hesap numarası, tutar vb.) UPT, Müşteri tarafından verilen Ödeme Emirlerinde yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeye ve söz konusu bilgilere itimat etmeye yetkilidir. Müşteri tarafından yanlış bir Ödeme Emrinin sunulması veya Ödeme Emrinde yanlış verilerin belirtilmesi ve böyle bir Ödeme Emrini takiben Ödeme Transferinin henüz gerçekleştirilmemiş olması halinde, Ödeme Emri, Müşteri tarafından Komisyon Ücreti geri alınmadan iptal edilebilecektir سيتم تنفيذ أوامر الدفع بواسطة UPT بناء عىل املعرف الفريد وليس عىل اسم املستفيد و\أو عنوانه. إذا تم تنفيذ أمر الدفع بواسطة UPT عىل أساس املعرف الفريد الذي حدده العميل في عترب أمر الدفع هذا قد تم تنفيذه بشكل صحيح. اسم أو عنوان العميل أو املستفيد ليس ضمن نطاق املعرف الفريد حتى عندما تكون هذه املعلومات مطلوبة مبوجب القانون أو اللوائح. ال تلتزم رشكة UPT بالتحقق من التناقضات بني املعرف الفريد املقدم من العميل واملعلومات األخرى التي قد تحدد املستفيد مثل اسمه أو عنوانه. رشكة UPT ليست مسؤولة عن عواقب تنفيذ أمر الدفع إذا كان املعر ف الفريد الذي حدده العميل ال ينتمي إىل املستفيد املقصود من قبل العميل. ومع ذلك ستبذل UPT جهودا معقولة لسداد املبالغ املتعلقة مبعامالت الدفع املنفذة إذا ط لب ذلك. قد يتم تحميل العميل املصاريف املعقولة التي تتكبدها UPT فيام يتعلق بهذا السداد Ödeme Emirleri UPT tarafından Lehtar adına ve/veya adresine dayalı olarak değil, Özgün Tanımlayıcı esas alınarak gerçekleştirilecektir. UPT tarafından Ödeme Emrinin Müşteri tarafından belirtilen Özgün Tanımlayıcı esas alınarak gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu Ödeme Emrinin doğru bir 35

36 şekilde gerçekleştirildiği addedillir. Bu tür bilgilerin kanunlar veya düzenlemeler uyarınca gerekli olduğu hallerde dahi Müşterinin veya Lehtarın adı veya adresi Özgün Tanımlayıcı kapsamında değildir. UPT, Müşteri tarafından belirtilen Özgün Tanımlayıcı ile adı veya adresi gibi Lehtarı tanımlayabilecek diğer bilgiler arasındaki tutarsızlıkları kontrol etmekle yükümlü olmayacaktır. Müşteri tarafından belirtilen Özgün Tanımlayıcının Müşteri tarafından amaçlanan Lehtara ait olmaması halinde, Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesinden doğan sonuçlardan UPT sorumlu değildir. Bununla birlikte, talep edilmesi halinde, gerçekleştirilen Ödeme İşlemi ile bağlantılı olarak tutarların geri ödenmesi için UPT tarafından makul gayret sarf edilecektir. UPT tarafından bu tür geri ödeme ile ilgili olarak altına girilen makul giderler Müşteriye yansıtılabilecektir يف حالة رفض UPT تنفيذ معاملة الدفع التي بدأها العميل )ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول سبب الرفض يف املادة 3.9 أدناه من االتفاقية( ستقوم UPT بإبالغ العميل بالرفض وتوضيح السبب وإذا كان مسموحا به مبوجب القوانني املعمول بها سريشد العميل إىل كيفية إصالح األخطاء املكتشفة. يجب تقديم اإلخطار إىل العميل يف موعد ال يتجاوز الفرتات املحددة يف املادة يف حالة ما إذا كان رفض تنفيذ معاملة الدفع أمرا معقوال فقد تفرض UPT رسوما عىل تقديم أمر الدفع بشكل غري صحيح والذي تسبب يف عدم تنفيذ معاملة الدفع للعميل UPT nin Müşteri tarafından başlatılan Ödeme İşlemini gerçekleştirmeyi reddetmesi halinde (reddetmeye ilişkin gerekçe hakkında daha fazla bilgiye GÖHS nin aşağıdaki 3.9 sayılı maddesinden ulaşılabilir), UPT, söz konusu reddin nedenlerini belirterek Müşteriyi söz konusu ret hakkında bilgilendirecek ve yürürlükteki kanunlar kapsamında cevaz verilmesi halinde, tespit edilen hataların nasıl giderilebileceği hususunda Müşteriyi yönlendirecektir. Müşteriye sayılı madde kapsamında belirtilen sürelerden geç olmamak üzere bildirimde bulunulacaktır. Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesinin reddinin makul olması halinde, UPT tarafından Müşteriye Ödeme İşleminin gerçekleştirilememesine sebebiyet veren Ödeme Emrinin yanlış verilmesinden dolayı ücret uygulanabilecektir إن العميل الذي يدرك أن األموال قد تم إيداعها يف حسابه عن طريق الخطأ أو بأي طريقة أخرى دون أساس قانوين أو تم خصمها من حسابه عن طريق الخطأ أو دون أساس قانوين ملزم بإخطار UPT يف هذا الصدد. ال يحق للعميل الترصف يف األموال التي ال تخصه. يف مثل هذه الحاالت يحق ل UPT خصم األموال من حساب العميل دون تعليامت من العميل ويوافق العميل بشكل نهايئ عىل هذا األمر. يف حالة عدم كفاية مبلغ املال يف حساب العميل لخصم األموال التي و جدت يف حساب العميل عن طريق الخطأ يتعهد العميل دون قيد أو رشط بسداد هذه األموال إىل UPT يف غضون 3 )ثالثة( أيام عمل من استالم طلب UPT يف هذا الصدد. إذا مل يقم العميل بإعادة األموال املودوعة بشكل خاطئ إىل حسابه يف الوقت املناسب بناء عىل طلب UPT سيدفع العميل رسوم غرامة يومية قدرها 0.05 باملائة إىل UPT عن كل يوم يتم فيه تجاوز الحد الزمني Paranın Hesabına yanlışlıkla veya yasal dayanağı olmayan başka bir şekilde alacak kaydedildiğini 36

37 veya Hesabından yanlışlıkla veya böyle bir şekilde kesildiğini fark eden Müşteri bu hususta UPT yi haberdar etmekle yükümlüdür. Müşteri kendisine ait olmayan para üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir. Bu gibi hallerde, UPT, Müşterinin talimatı olmaksızın Müşterinin Hesabından para kesme hakkına sahiptir, Müşteri de bu hususa ilişkin olarak gayrikabili rücu olarak muvafakat etmektedir. Müşterinin Hesabındaki para tutarının yanlışlıkla Müşterinin Hesabına alacak kaydedilen paranın borç kaydedilmesine yeterli olmaması halinde, Müşteri bu parayı UPT nin bu husustaki talebinin tesellümünden itibaren 3 (üç) İş Günü içerisinde UPT ye geri ödeyeceğini koşulsuz olarak taahhüt etmektedir. Müşterinin Hesabına yanlışlıkla alacak kaydedilen parayı zamanında iade etmemesi halinde, UPT nin talebi üzerine Müşteri tarafından UPT ye zaman sınırının aşılmış olduğu beher gün için yüzde 0.05 oranında günlük cezai şart ödenecektir يوافق العميل من خالل قبوله لهذه االتفاقية عىل مراقبة رصيد الحساب بشكل مستمر للتأكد من توفر الرصيد الالزم لتنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالعميل بعد إصدار أمر الدفع. ال تتعهد UPT بإخطار العميل مبراقبة رصيد الحساب بأي شكل من األشكال فيام يتعلق بهذا األمر GÖHS yi kabul etmekle Müşteri bu vesileyle, Hesap Bakiyesini sürekli olarak izleyeceğine ve Müşterinin Ödeme Emirlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Bakiyenin Ödeme Emri verildikten sonra kullanılabilir olmasını sağlayacağına muvafakat etmektedir. UPT, Müşterinin Hesabının Bakiyesini izlemeyi ve Müşteriye bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde bildirim göndermeyi taahhüt etmemektedir ميكن التحقق من رصيد الحساب والتاريخ من قبل العميل عن طريق تسجيل الدخول إىل ملف تعريف العميل. يتم توفري املعلومات املتعلقة باملعامالت املنفذة واملستلمة بواسطة UPT يف بيان حساب العميل املتاح من خالل امللف الشخيص. سيتمكن العميل من تسجيل الدخول إىل ملفه الشخيص وعرض هذه املعلومات مجانا أو تنزيلها بالوترية التي يختارها. تتوفر أيض ا املعلومات حول جميع رسوم العموالت املطبقة خالل الفرتة املحددة وأي رسوم أخرى يتم خصمها من حساب العميل Hesap Bakiyesi ve geçmişi Müşteri tarafından Müşterinin Profiline giriş yapılarak kontrol 37

38 edilebilecektir. Gerçekleştirilen ve tesellüm edilen işlemlere ilişkin bilgiler UPT tarafından Profil aracılığıyla mevcut olan Müşterinin Hesap Özetinde sunulur. Müşteri, Profiline giriş yapabilecek ve bu bilgileri ücretsiz olarak görüntüleyebilecek veya seçilen sıklıkta indirebilecektir. Seçilen süre boyunca uygulanan tüm Komisyon Ücretleri ve Müşterinin Hesabından kesilen diğer ücretler hakkında da bilgiler mevcuttur إذا تم استخدام قناة تابعة لجهة خارجية لبدء أي أمر دفع في عترب أن العميل قد وافق عىل تنفيذ أمر الدفع عند استالم UPT ألمر الدفع ذي الصلة Herhangi bir Ödeme Emrinin başlatılması için üçüncü taraf bir Kanalın kullanılması halinde, UPT tarafından ilgili Ödeme Emrinin tesellüm edilmesine müteakiben Müşteri tarafından Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesine muvafakat edilmiş olduğu addedilir يحق لرشكة UPT وضع املتطلبات والقيود عىل استخدام وشكل أمر الدفع وإصدار تعليامت أخرى UPT, Ödeme Emrinin kullanımına ve şekline ilişkin gereklilikler ve sınırlamalar belirlemeye ve başka talimatlar vermeye yetkilidir املعلومات املقدمة بعد تنفيذ عملي ة الدفع بعد خصم املبلغ ذي الصلة من الحساب بعد طلب الدفع الخاص بالعميل سيتم توفري املعلومات التالية بواسطة UPT للعميل والتي قد يتم إتاحتها للعميل عرب ملفه الشخيص: املعلومات التي تسمح للعميل بتحديد معاملة الدفع مبا يف ذلك املبلغ املحول والتاريخ ومعلومات الدفع املقدمة من قبل العميل واملعرف الفريد للمدفوع ألمره\املستلم مبلغ معاملة الدفع امل حد د بالعملة املحددة يف أمر الدفع معلومات عن مقدار العمولة التي يدفعها العميل فيام يتعلق مبعاملة الدفع وكيفية تقسيم رسوم العمولة )إن وجدت( سعر الرصف املستخدم من قبل UPT ومبلغ معاملة الدفع بعد تنفيذ معاملة العملة املذكورة )يف حالة معاملة العملة األجنبية( Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında sunulan bilgiler Müşterinin Ödeme Emrini takiben Hesaptan ilgili tutarın kesilmesinin ardından, UPT tarafından Müşteriye, Profili aracılığıyla Müşteriye sunulabilecek aşağıdaki bilgiler sunulacaktır: Transfer edilen tutar, tarih, Müşteri tarafından yer verilen ödeme bilgileri ve ödeme alanın/alacaklının Özgün Tanımlayıcısı da dâhil olmak üzere, Müşteri tarafından ödeme işleminin tanımlanmasına imkân veren bilgiler; Ödeme Emrinde belirtilen para birimi cinsinden ifade edilen Ödeme İşlemi tutarı; 38

39 Ödeme İşlemine ilişkin olarak Müşteri tarafından ödenmesi gereken komisyon tutarı ve komisyon ücretinin nasıl bölündüğü ile ilgili bilgiler (uygun olması halinde); UPT tarafından kullanılan döviz kuru ve söz konusu döviz işleminin gerçekleştirilmesi sonrasındaki Ödeme İşleminin tutarı (döviz işleminin gerçekleştirilmesi halinde) يف حال كان العميل هو املدفوع ألمره\املستلم ستضمن UPT أن يتلقى العميل املعلومات التالية فيام يتعلق مبعاملة الدفع الواردة: املعلومات التي متكن العميل من تحديد معاملة الدفع مبا يف ذلك مبلغ معاملة الدفع والعملة وتاريخ االستالم ومعلومات الدفع املقدمة من قبل املرسل واملستلم املعلومات التي تسمح بتحديد الدافع \ املرسب بواسطة املدفوع ألمره \ املستلم مبا يف ذلك املعر ف الفريد للدافع / املرسل البيانات املنقولة من خالل معاملة الدفع مبا يف ذلك الغرض من الدفع مبلغ معاملة الدفع بالعملة التي يتم بها إيداع املبلغ يف حساب العميل مبلغ العمولة التي يدفعها العميل مقابل معاملة الدفع إن و جدت ووصف لكيفية تقسيم رسوم العمولة والفائدة التي يدفعها العميل إن أمكن سعر الرصف املستخدم من قبل UPT واملبلغ املايل حتى التحويل )يف حالة التحويل( تاريخ قيد املبالغ Müşterinin ödeme alan/alacaklı olması halinde, UPT tarafından Müşterinin gelen Ödeme İşlemi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri tesellüm etmesi sağlanacaktır: Ödeme İşleminin tutarı, para birimi, dekont tarihi, ödeme alan/alacaklı, ödeme yapan/borçlu tarafından sağlanan ödeme bilgileri de dahil olmak üzere Müşteri tarafından Ödeme İşleminin tanımlanmasını sağlayan bilgiler; Ödeme Yapanın/Borçlunun Özgün Tanımlayıcısı da dâhil olmak üzere ödeme alan/alacaklı tarafından ödeme yapanın/borçlunun tanımlanmasına imkân veren bilgiler; Ödemenin amacı da dâhil olmak üzere Ödeme İşlemi ile iletilen veriler; 39

40 Ödeme İşleminin, tutarın Müşterinin hesabına alacak kaydedildiği para birimindeki tutarı; Mevcut olması halinde, Ödeme İşlemine ilişkin olarak Müşteri tarafından ödenmesi gereken komisyon tutarı ve komisyon ücretinin ve mevcut ise Müşteri tarafından ödenen faizin nasıl bölündüğü ile ilgili tanımlama; UPT tarafından kullanılan döviz kuru ve döviz çevriminin yapılmasına kadarki para tutarı (döviz çevriminin yapılması halinde); Tutarların alacak kaydedildiği tarih تاريخ التسجيل والقيمة عندما تستلم UPT أي مبلغ باللرية الرتكية يتم إيداعه يف الحساب ستقيد UPT هذا املبلغ يف نفس يوم العمل. يف هذه الحالة تكون القيمة هي نفسها تاريخ الرتحيل. عندما تستلم UPT أي مبلغ بأي عملة بخالف اللرية الرتكية ليتم إضافتها إىل الحساب فقد يختلف تاريخ الرتحيل عن القيمة Kayıt Tarihi ve Valör UPT tarafından Hesaba alacak kaydedilecek TRY cinsinden herhangi bir tutar alındığında, bu tutar UPT tarafından aynı İş Gününde alacak kaydedilecektir. Bu durumda, Valör Kayıt Tarihi ile aynıdır. UPT tarafından Hesaba alacak kaydedilecek TRY para birimi dışındaki herhangi bir para birimi cinsinden herhangi bir tutar alındığında, Kayıt Tarihi Valörden farklı olabilir عند تنفيذ أي معاملة دفع من الحساب بواسطة UPT سيتم الخصم من الحساب بواسطة UPT يف يوم العمل الذي يتم فيه بدء التنفيذ بواسطة UPT وفقا للبند يف هذه الحالة تكون القيمة هي نفسها تاريخ الرتحيل UPT tarafından Hesaptan herhangi bir Ödeme İşlemi gerçekleştirildiğinde UPT tarafından Hesap, sayılı Maddeye uygun olarak UPT tarafından gerçekleştirmenin başlatıldığı İş Gününde borçlandırılır. Bu durumda, Valör Kayıt Defteri ile aynı tarihtir إلغاء أوامر الدفع

41 ما مل ينص عىل خالف ذلك يف وثائق خدمات الدفع فإن أوامر الدفع غري قابلة لإللغاء بعد االستالم من قبل.UPT ومع ذلك يجوز للعميل إلغاء أوامر الدفع التي تتلقاها UPT من خالل أي قناة مع أي تاريخ تنفيذ مجدول عرب تطبيق الهاتف املحمول UPT برشط أن يتم استالم هذا اإللغاء من قبل UPT قبل يوم عمل واحد من تاريخ التنفيذ املحدد Ödeme Emirlerinin iptali Ödeme Hizmetleri Belgeleri kapsamında aksi belirtilmediği sürece, UPT tarafından tesellüm edilmeleri sonrasında Ödeme Emirleri gayrikabili rücu niteliktedir. Bununla birlikte, UPT tarafından herhangi bir planlanmış gerçekleştirme tarihine sahip olarak herhangi bir Kanal vasıtasıyla tesellüm edilen Ödeme Emirleri, bu tür iptalin, planlanmış gerçekleştirme tarihinin Kapanış Zamanından bir İş Günü önce UPT tarafından tesellüm edilmiş olması koşuluyla, UPT mobil uygulaması üzerinden Müşteri tarafından iptal edilebilecektir رفض أوامر الدفع وتعليقها وإحالتها يجوز لرشكة UPT أو ال : رفض تنفيذ أو إرسال أي أمر دفع أو ثانيا : تعليق تنفيذ أو إرسال أي أمر دفع )كل ي ا أو جزئي ا ( وذلك يف الحاالت التالية: إذا كان أمر الدفع غري مكتمل أو غري دقيق أو غري واضح أو غري مؤك د إذا كان هناك أي شك بشأن صالحية أمر الدفع أو هوية أو سلطة الشخص الذي أصدر أمر الدفع إذا تم تعديل التوكيل الرسمي للعميل ذي الصلة أو إلغاؤه أو مل يعد صالحا إذا كان الرصيد املتوفر يف الحساب غري كافيا أو إذا تجاوز أمر الدفع الحد املتوف ر إذا تم تجميد الحساب أو حجزه. إذا و ج د حق يف املقاص ة أو الحجز عىل الحساب إذا كان أمر الدفع ينتهك أي قانون أو الئحة معمول بها أو السياسة الداخلية ل UPT يف حالة تحديد أن أمر الدفع مرتبط مبنتجات أو خدمات محظورة مبوجب الترشيع )الرهان غري القانوين وألعاب الحظ وما إىل ذلك( أو خدمات تتعارض مع القواعد األخالقية العامة. إذا كان أمر الدفع يخل أو يخالف أي اتفاقية بني UPT والعميل إذا ارتبط أمر الدفع بعملة غري متاحة بحر ية لرشكة UPT

42 إذا كان أمر الدفع الذي -سواء تم استالمه بواسطة UPT من خالل قناة تابعة لجهة خارجية أم ال- ال يتوافق مع منوذج و\أو تنسيق و\أو متطلبات أخرى خاصة برشكة UPT أو إن كان هناك أي اشتباه يف االستخدام غري املرصح به أو االحتيايل ألي وسيلة دفع أو وجود مخالفات يف أمنها وذلك حتى يثبت أن هذا الشك ال أساس له من الصحة Ödeme Emirlerinin reddedilmesi, askıya alınması ve iletilmesi Aşağıdaki hallerde, UPT (tümüyle veya kısmen) herhangi bir Ödeme Emrini (i) gerçekleştirmeyi veya iletmeyi reddedebilecek veya (ii) herhangi bir Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesini veya iletilmesini askıya alabilecektir: Ödeme Emrinin eksik, yanlış, belirsiz olması veya kesin olmaması; Ödeme Emrinin geçerliliğine veya Ödeme Emrini veren şahsın kimliğine veya yetkisine ilişkin herhangi bir şüphenin olması; İlgili Müşterinin vekâletnamesinin tadil edilmiş, iptal edilmiş olması veya başka bir şekilde artık geçerli olmaması; Hesaptaki Kullanılabilir Bakiyenin yetersiz olması veya Ödeme Emrinin geçerli limiti aşması; Hesabın bloke edilmiş veya haczedilmiş olması; Hesaba ilişkin olarak mahsup etme veya hapis hakkının mevcut olması; Ödeme Emrinin geçerli kanunları veya düzenlemeleri veya UPT nin iç politikasını ihlal eder nitelikte olması; Mevzuat ile yasaklanmış olan (yasadışı bahis ve şans oyunları vb.) ya da genel ahlak kurallarına ters düşen, ürünlere veya hizmetlere ilişkin olduğunun tespiti halinde. Ödeme Emrinin UPT ile Müşteri arasında akdedilen herhangi bir sözleşmeyi ihlal eder nitelikte veya böyle bir sözleşmeye aykırı nitelikte olması; Ödeme Emrinin UPT ye serbest bir şekilde kullanılamayan bir para birimine ilişkin olması; UPT tarafından üçüncü taraf bir Kanal vasıtasıyla tesellüm edilsin veya edilmesin, Ödeme Emrinin UPT nin şekil, biçim ve/veya diğer gerekliliklerine uygun olmaması veya Söz konusu şüphenin dayanaksız olduğu kanıtlanıncaya kadar, herhangi bir Ödeme Aracının yetkisiz veya hileli bir şekilde kullanıldığına veya güvenliğine ilişkin usulsüzlüklerin mevcut olduğuna dair herhangi bir şüphenin olması. 42

43 ال تتحم ل رشكة UPT املسؤولية عن أي خسارة و\أو خسارة ناتجة عن عدم تنفيذ أمر الدفع أو عدم تنفيذه يف وقته يف الحاالت املحددة مبوجب املادة sayılı Madde kapsamında belirtilen hallerde, Ödeme Emrinin gerçekleştirilmemesinden veya zamanında gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan zarar ve/veya ziyandan UPT sorumlu tutulmayacaktır ما مل يكن محظورا مبوجب القانون أو اللوائح املعمول بها ستقوم UPT بإخطار العميل برفض تنفيذ أو إرسال أي أمر دفع وكذلك بأسباب هذا الرفض وإجراءات تصحيح أي تحريفات واقعية أدت إىل الرفض عند اللزوم. قد يتم تحصيل رسوم من العميل لإلخطار برفض أي أمر دفع عىل النحو املنصوص عليه من قبل UPT يف التعريفات والرشوط. يجب تقديم اإلخطار إىل العميل يف خالل الفرتات املحددة يف املادة Geçerli kanunlar veya düzenlemeler kapsamında yasaklanmadığı sürece, UPT tarafından Müşteriye herhangi bir Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesinin veya iletilmesinin reddi ve mümkün olması halinde, söz konusu reddin nedenleri ile redde yol açan gerçeğe dayalı yanlışlıkların düzeltilmesine ilişkin usul ile ilgili olarak bildirimde bulunulacaktır. UPT tarafından Tarifeler ve Koşullar kapsamında belirtildiği üzere, Müşteriden herhangi bir Ödeme Emrinin reddin ilişkin bildirim için ücret alınabilecektir. Müşteriye bu hususta en geç sayılı madde kapsamında belirtilen süreler içerisinde olmak üzere bildirimde bulunulacaktır يجوز لرشكة UPT إنشاء سجالت االعرتاض املتعلقة مبعامالت الدفع. إذا تم استالم أمر الدفع يف غري أيام العمل أو بعد وقت اإلغالق فسيتم إنشاء سجل احرتاز بشكل فوري عند اللزوم وسيبدأ التنفيذ يف يوم العمل التايل. يعمل سجل االحرتاز عرب تقليل الرصيد املتاح أو زيادته مبا يتامىش مع مبلغ معاملة الدفع التي يتعلق بها UPT tarafından Ödeme İşlemlerine ilişkin itiraz kayıtları oluşturulabilecektir. Herhangi bir Ödeme Emrinin İş Günü olmayan bir günde veya Kapanış Zamanından sonra tesellüm edilmesi halinde, mevcut olması halinde, derhal bir ihtiraz kaydı oluşturulur ve gerçekleştirme bir sonraki İş Gününde başlayacaktır. İhtiraz kaydı, Kullanılabilir Bakiyeyi ihtiraz kaydının ilgili olduğu Ödeme İşlemi tutarı doğrultusunda azaltır veya arttırır تنفيذ أوامر الدفع بعملة الحساب والعمالت األجنبية ميكن فتح الحسابات باليورو والدوالر األمرييك واللرية الرتكية. يتم االحتفاظ بالرصيد يف الحساب بالعملة املحددة يف االتفاقية Hesabın para birimi ve yabancı para birimindeki Ödeme Emirlerinin gerçekleştirilmesi 43

44 Hesaplar EURO, ABD DOLARI ve TL cinsinden açılabilir. Hesaptaki Bakiye Sözleşmede belirtilen para biriminde tutulur ميكن تنفيذ أوامر الدفع باللرية الرتكية واليورو والدوالر األمرييك. سوف ترفض UPT أوامر الدفع بعمالت أخرى Ödeme Emirleri TRY, EUR ve USD cinsinden gerçekleştirilebilir. Diğer para birimlerindeki Ödeme Emirleri UPT tarafından reddedilecektir إذا قام العميل بدفع املبالغ أو استالمها بأي عملة ليست بعملة الحساب فإن UPT ستخصم من الحساب أو تقيده بالقيمة املعادلة لهذه املبالغ بعملة الحساب. سيتم تحديد القيمة املعادلة عىل أساس سعر الرصف الذي تحدده رشكة.UPT Müşteri tarafından Hesabın para birimi olmayan herhangi bir para birimi cinsinden tutarların ödenmesi veya tesellüm edilmesi halinde, UPT tarafından Hesaba söz konusu tutarların Hesabın para birimindeki muadil değeriyle borç veya alacak kaydedilecektir. Söz konusu muadil değer, UPT tarafından belirlenen bir döviz kuru esas alınarak tespit edilecektir يجوز لرشكة UPT تغيري أسعار الرصف يف أي وقت بأثر فوري ودون إشعار مسبق. يتم تحديد أسعار الرصف من قبل UPT عىل أساس يومي أو أكرث تواترا. تتوفر معلومات عن السعر الحايل يف قسم معلومات الرصف يف تطبيق UPTION للجوال التابع لرشكة.UPT UPT dilediği zaman döviz kurlarını derhal yürürlüğe girecek şekilde ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilecektir. Döviz kurları UPT tarafından günlük veya daha sık aralıklar esas alınarak belirlenir. Geçerli kura ilişkin bilgiler UPT nin mobil uygulaması UPTION içinde Kur Bilgisi bölümünde mevcuttur ال تتحم ل UPT مسؤولي ة أي رضر و\أو خسارة يتكبدها العميل نتيجة عدم التنفيذ أو التنفيذ الخاطئ ألي أمر دفع بسبب إهامل العميل أو أي تدخل أو ترصف وفقا ألي قانون أو أمر أو الئحة أو مرسوم أو إجراء إداري )إنفاذ أو تعديل له( و\أو أمر من أي حكومة أو بنك مركزي أو أي هيئة أخرى تدعي هذه السلطة. باإلضافة إىل ذلك لن تتحم ل UPT مسؤولي ة أي رضر أو خسارة يتكبدها 44

45 العميل نتيجة لالستمالك أو املصادرة أو التأميم أو االستمالك أو االستيالء أو الحجز أو الحرمان من الحساب أو الرصيد من قبل الحكومة أو البنك املركزي أو أي هيئة أخرى تدعي امتالك هذه السلطة باستخدام العملة ذات الصلة أو يف البلد الذي يتم فيه االحتفاظ بالحساب Buna herhangi bir kanunun, emrin, düzenlemenin, kararnamenin veya idari işlemin (bunların yürürlüğe konmasının veya tadil edilmesinin) ve/veya herhangi bir hükümetin, merkez bankasının veya bu yetkiye sahip olduğunu iddia eden herhangi bir diğer organın emri gereğince veya kapsamında herhangi bir müdahalenin veya fiilin veya ihmalin sebebiyet vermesi halinde, herhangi bir Ödeme Emrinin gerçekleştirilmemesi veya kusurlu olarak gerçekleştirilmesi neticesinde Müşteri tarafından altına girilen zarar ve/veya ziyadan UPT sorumlu olmayacaktır. Buna ilaveten, ilgili para birimini kullanan veya söz konusu Hesabın tutulduğu ülkedeki hükümet, merkez bankası veya söz konusu yetkiye sahip olduğunu iddia eden herhangi bir diğer organ tarafından Hesabın veya Bakiyenin müsaderesi, kamulaştırılması, istimlaki, istimali, haczi, mahrumiyeti sonucunda Müşteri tarafından altına girilen zarar ve/veya ziyadan UPT sorumlu olmayacaktır لغرض الحفاظ عىل الرصيد وإجراء معامالت الدفع بعملة أخرى غري العملة الرشعية للوالية القضائية التي يتم فيها االحتفاظ بالحساب يجب عىل UPT االحتفاظ بحساب مراسل مع أي بنك أو مقدم خدمات دفع نظام PSP يف البلد الذي توجد فيه ذلك العملة املستخدمة. يف حالة انتهاء صالحية العقد املربم بني UPT وهذا البنك \ مقدم خدمات دفع نظام PSP فيام يتعلق بالحساب املراسل أو تم إنهاؤه ألي سبب من األسباب يجوز لرشكة UPT إنهاء العقد و \ أو خدمة الدفع للحساب بأثر فوري Bakiyeyi muhafaza etmek ve Ödeme İşlemlerini Hesabın tutulduğu yargı yetki bölgesinin meşru para birimi dışındaki para biriminde gerçekleştirmek amacıyla UPT, söz konusu para biriminin kullanıldığı ülkedeki herhangi bir banka veya Ödeme Hizmetleri Sağlayıcısı (PSP) nezdinde muhabir hesaba sahip olacaktır. UPT ile söz konusu banka/ödeme Hizmetleri Sağlayıcısı (PSP) arasındaki muhabir hesaba ilişkin sözleşmenin sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun fesih edilmesi halinde, Hesaba ilişkin Sözleşme ve/veya Ödeme Hizmeti UPT tarafından derhal geçerli olmak üzere fesih edilebilecektir تعليق الحساب يحق لرشكة UPT تعليق )حظر( الحساب وأدوات الدفع الصادرة للعميل يف الحاالت التالية: فشل العميل يف تقديم املعلومات و\أو البيانات و\أو املستندات املطلوبة إىل UPT يف غضون الوقت املحدد فشل العميل يف تصفية الحسابات مع UPT يف الوقت املحدد ووفقا للرشوط واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية 45 لدى UPT شكوك معقولة حول مصدر املبالغ يف الحساب

46 تحديد أن أمر الدفع مرتبط مبنتجات أو خدمات محظورة مبوجب الترشيع )الرهان غري القانوين وألعاب الحظ وما إىل ذلك( أو خدمات تتعارض مع القواعد األخالقية العامة. لدى UPT شكوك معقولة حول أمر الدفع )أي مدى معقولية أمر الدفع والغرض منه ورشعيته وما إىل ذلك( لدى UPT أسباب معقولة للشك يف قيام العميل بغسيل األموال أو متويل اإلرهاب أو النية لفعل ذلك من خالل الحساب علم رشكة UPT برسقة أو فقدان أو إساءة استخدام ميزات األمان املخصصة التي تسمح للعميل بالوصول إىل حساب الدفع الخاص برشكة UPT لدى UPT أسباب معقولة لالعتقاد بأن الحساب يستخدمه أشخاص بخالف العميل استخدام العميل للحساب بطريقة تتطلب موافقة UPT املسبقة وبدونها معرفة رشكة UPT بأي ظروف األخرى قد متنع العميل من أداء التزاماته بشكل صحيح مبوجب االتفاقية استخدام العميل للحساب مبا ينتهك أحكام االتفاقية و \ أو القانون املعمول به و مسؤولية UPT للعمل وفق ا للقانون املعمول به تعليق الحساب Hesabın askıya alınması يحق لرشكة UPT تعليق )حظر( الحساب وأدوات الدفع الصادرة للعميل يف الحاالت التالية: UPT, aşağıdaki hallerde, Hesabı ve Müşteriye ihraç olunan ödeme araçlarını askıya alma (bloke etme) hakkına sahip olacaktır: فشل العميل يف تقديم املعلومات و\أو البيانات و\أو املستندات املطلوبة إىل UPT يف غضون الوقت املحدد Müşterinin talep edilen bilgileri, verileri ve/veya belgeleri böyle bir talepte belirtilen süre içerisinde UPT ye sunmaması; 46

47 فشل العميل يف تصفية الحسابات مع UPT يف الوقت املحدد ووفقا للرشوط واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية Müşterinin Sözleşme kapsamında öngörülen şartlar ve hükümler gereğince, zamanında ve usulüne uygun olarak UPT ile hesap tasfiyesi yapmaması; لدى UPT شكوك معقولة حول مصدر املبالغ يف الحساب UPT nin Hesaptaki tutarların kaynağı hakkında makul şüphelerinin olması; تحديد أن أمر الدفع مرتبط مبنتجات أو خدمات محظورة مبوجب الترشيع )الرهان غري القانوين وألعاب الحظ وما إىل ذلك( أو خدمات تتعارض مع القواعد األخالقية العامة. Mevzuat ile yasaklanmış olan (yasadışı bahis ve şans oyunları vb.) ya da genel ahlak kurallarına ters düşen, ürünlere veya hizmetlere ilişkin olduğunun tespiti; لدى UPT شكوك معقولة حول أمر الدفع )أي مدى معقولية أمر الدفع والغرض منه ورشعيته وما إىل ذلك( UPT nin Ödeme Emri ile ilgili makul şüphelerinin olması (başka bir ifadeyle; makul olması, amacı, meşruluğu vb.); لدى UPT أسباب معقولة للشك يف قيام العميل بغسيل األموال أو متويل اإلرهاب أو النية لفعل ذلك من خالل الحساب UPT nin Hesap üzerinden kara paranın aklanmasının veya terörizmin finansmanının yapılmış olduğundan veya yapılmasının amaçlandığından şüphe edilmesine yönelik olarak makul gerekçelerinin olması; 47

48 UPT علم رشكة UPT برسقة أو فقدان أو إساءة استخدام ميزات األمان املخصصة التي تسمح للعميل بالوصول إىل حساب الدفع الخاص برشكة UPT nin Müşterinin UPT Ödeme Hesabına erişimine imkân veren Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin çalındığından, kaybolduğundan veya kötüye kullanıldığından haberdar olması; لدى UPT أسباب معقولة لالعتقاد بأن الحساب يستخدمه أشخاص بخالف العميل UPT nin Hesabın Müşteriden ziyade başka şahıslar tarafından kullanıldığının düşünülmesi için makul gerekçelerinin olması; استخدام العميل للحساب بطريقة تتطلب موافقة UPT املسبقة وبدونها Müşterinin Hesabı UPT nin önceden onayını gerektirecek şekilde kullanması; معرفة رشكة UPT بأي ظروف األخرى قد متنع العميل من أداء التزاماته بشكل صحيح مبوجب االتفاقية UPT nin Müşterinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmesini engelleyebilecek diğer koşullardan haberdar olması; استخدام العميل للحساب مبا ينتهك أحكام االتفاقية و \ أو القانون املعمول به و Hesabın Müşteri tarafından Sözleşmenin ve/veya geçerli kanunun hükümlerine aykırı bir şekilde kullanılması ve 48 مسؤولية UPT للعمل وفق ا للقانون املعمول به.

49 UPT nin geçerli kanun gereğince bu yönde hareket etmekle yükümlü olması القامئة أعاله ليست شاملة ويحق لرشكة UPT تعليق استخدام العميل للخدمات ألي سبب آخر إذا رأت UPT ذلك رضوري ا لحامية مصالح العميل و \أو UPT و\أو عمالء UPT اآلخرين. يف أي حال يحق لUPT تعليق الحساب لفرتة زمنية معقولة ال تزيد عن 30 )ثالثني( يوما ومتديد الفرتة املذكورة إىل أجل غري مسمى أو لنفس الفرتة. سيتم إنهاء تعليق استخدام الخدمات بعد انتهاء صالحية سبب هذا التعليق. يف بعض الحاالت واعتامدا عىل خطورة املوقف قد تؤدي الرشوط املذكورة أعاله إىل إنهاء االتفاقية من جانب واحد من قبل UPT بأثر فوري Yukarıdaki liste geneli kapsar nitelikte değildir ve UPT tarafından Müşterinin ve/veya UPT nin ve/ veya UPT nin diğer Müşterilerinin menfaatlerinim korunması için gerekli görülmesi halinde, UPT herhangi bir başka gerekçeyle Hizmetlerin Müşteri tarafından kullanılmasını askıya alma hakkına sahip olacaktır. Her halükarda UPT, 30 (otuz) günden uzun olmayacak makul bir süreyle Hesabı askıya alma hakkına ve söz konusu süreyi, aynı süre kadar, sınırsız olarak uzatma hakkına sahiptir. Hizmetlerin kullanımının askıya alınması, söz konusu sınırlama gerekçesinin ortadan kalkmasına müteakiben sonlandırılacaktır. Belirli hallerde, durumun vahametine bağlı olarak yukarıdaki koşullar Sözleşmenin UPT tarafından derhal yürürlüğe girecek şekilde tek taraflı olarak feshedilmesi ile sonuçlanabilecektir سوف تتمك ن UPT من رشح رشوط تعليق الحساب وبالتايل إرشاد العميل حول كيفية تحسني الوضع الراهن طاملا لها الحق يف الترصف بهذه الطريقة مبوجب القانون ويختلف ذلك بحسب السبب الذي أدى إىل التعليق Askıya almaya yol açan sebebe bağlı olarak geçerli kanunlar kapsamında bu şekilde hareket etme hakkına sahip olduğu sürece, UPT tarafından Hesabın askıya alınmasına ilişkin koşullar açıklanabilecek ve buna göre Müşteriye mevcut durumun nasıl iyileştirileceği ile ilgili talimatlar verilebilecektir ال تتحمل رشكة UPT املسؤولية عن أي خسارة أو رضر يتكبده العميل فيام يتعلق بتعليق استخدام الخدمات برشط أن يكون لدى UPT سبب مربر لتعليق استخدام الخدمات من قبل العميل Hizmetlerin Müşteri tarafından kullanılmasının askıya alınması için UPT nin gerekçelendirilmiş bir sebebe sahip olması koşuluyla, Hizmetlerin kullanılmasının askıya alınması ile ilgili olarak Müşteri tarafından maruz kalınan zarar veya ziyandan UPT sorumlu olmayacaktır. 49

50 3.12. املدفوعات من طرف ثالث ال ميكن للعميل منع تسجيل املدفوعات يف حساب العميل. ومع ذلك ستتحتفظ UPT بهذا الحق )عىل سبيل املثال عند اللزوم مبوجب متطلبات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب( Üçüncü taraflarca gerçekleştirilen ödemeler Ödemelerin Müşterinin Hesabına alacak kaydedilmesi Müşteri tarafından engellenemez. Bununla birlikte, UPT böyle bir hakka sahip olacaktır (örneğin; kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine ilişkin gereklilikler kapsamında talep edildiği hallerde) التفويض يجب املوافقة عىل جميع املدفوعات قبل أن يتم إجراؤها. يرصح العميل بأوامر الدفع عند التحقق من أمر الدفع باتباع اإلرشادات املقدمة من.UPT Yetkilendirme Gerçekleştirilmeleri öncesinde tüm Ödemeler yetkilendirilmelidir. Ödeme Emirleri, Müşteri tarafından, UPT tarafından verilen talimatlar takip edilerek Ödeme Emrinin doğrulanmasıyla yetkilendirilir سيتم استخدام ميزات األمان املخصصة من قبل العميل للسامح بالدفع مبعنى آخر سيتم إدخال كلمة مرور طويلة املدى وكلمة مرور ملرة واحدة يتم استالمها عرب الرسائل القصرية. فيام يتعلق مبيزات األمان املخصصة يجب عىل العميل الوفاء باملسائل التالية. استخدام ميزات األمان املخصصة وفق ا لتعليامت.UPT إذا مل ميتثل العميل لهذه التعليامت يكون العميل مسؤوال عن أي وجميع األرضار والخسائر املرتبطة بهذا األمر الحفاظ عىل ميزات األمان املخصصة بشكل مينع وصولها إىل أي طرف ثالث. إن التزام العميل بتأمني ميزات األمان املخصصة يشمل أيضا مسؤولي ته عدم فقدان ميزات األمان املخصصة أو رسقتها أو إساءة استخدامها أو نسخها أو الحصول عليها دون الحصول فعلي ا عىل البيانات الالزمة للوصول إليها للحصول عىل تفويض القيام بأوامر الدفع

51 إخطار رشكة UPT فورا بأي فقدان أو رسقة أو إساءة استخدام أخرى أو استخدام غري مرصح به مليزات األمان الشخصية Ödemeyi yetkilendirmek için Müşteri tarafından Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özellikleri kullanılacaktır; başka bir ifadeyle, uzun süreli şifre ve SMS yoluyla alınacak tek seferlik şifre girilecektir. Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özellikleri ile ilgili olarak Müşteri aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır. UPT tarafından verilen talimatlara uygun olarak Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin kullanılması. Müşteri tarafından bu tür talimatlara riayet edilmemesi halinde, bu husus ile bağlantılı her türlü zarar ve ziyadan Müşteri sorumlu olacaktır; Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin üçüncü taraflarca hiçbir şekilde erişilemez halde tutulması. Müşterinin Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüğü aynı zamanda, Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin kaybedilmemesinin, çalınmamasının veya başka bir şekilde kötüye kullanılmamasının sağlanmasının yanı sıra, Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin Ödeme Emirlerinin yetkilendirilmesine erişim sağlamak için gerekli olan veriler fiziki olarak elde edilmeksizin başka bir şekilde kopyalama veya elde etme amaçlı olarak kullanılmamasının sağlanmasına yönelik edimi de kapsamaktadır; Kişisel Güvenlik Özelliklerinin kaybolması, çalınması veya başka bir şekilde kötüye kullanılması veya yetkisiz kullanımı ile ilgili olarak UPT nin derhal haberdar edilmesi يحق لرشكة UPT حظر ميزات األمان املخصصة إذا رأت ذلك رضوري ا ألسباب أمنية. قد يكون هذا الحظر مؤق تا أو دامئا. وطاملا أن UPT لها الحق يف الترصف بهذه الطريقة مبوجب القوانني املعمول بها فسيتم إبالغ العميل بهذا الحظر عن طريق إرسال بريد إلكرتوين إىل عنوان الربيد اإللكرتوين املسجل من قبل العميل أثناء فتح الحساب. عند انتهاء صالحية سبب الحظر ستتم إزالة الحظر أيضا UPT, güvenlik nedenleriyle gerekli görülmesi halinde, Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerini bloke etme hakkına sahip olacaktır. Bu tür bloke etme, geçici veya daimi nitelikte olabilecektir. UPT, geçerli kanunlar kapsamında bu şekilde hareket etme hakkına sahip olduğu sürece, Hesap açılışı sırasında kullanılan kayıtlı e-posta adresine e-posta gönderilerek Müşteri söz konusu blokeler hakkında bilgilendirilecektir. Bloke etmeye ilişkin gerekçe sona erdiğinde bloke de kaldırılacaktır. 51

52 يحق لرشكة UPT طلب إجراءات إضافية من جانب العميل للتحقق من أمر الدفع الخاص بالعميل وقد ال يتم ذكر هذه اإلجراءات مبارشة يف الحساب. يف حالة مامرسة UPT لهذا الحق سيتم توجيه العميل عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل العنوان املستخدم للتسجيل يف.UPT يجب اعتبار جميع الرتاخيص التي تم إجراؤها عىل الحساب عىل أنها قد ن ف ذت من قبل العميل ولها نفس الصالحية القانونية للتوقيع الرطب عىل النسخة املطبوعة من املستند. يعترب هذا التفويض دليال مناسبا إلثبات أن ه قد تم الترصيح بالدفع ويف هذه الحالة لن يكون للعميل الحق يف االعرتاض عىل هذا الدفع UPT, Müşterinin Ödeme Emrinin doğrulanmasına yönelik olarak Müşteri tarafından ek işlemlerin yapılmasını talep etme hakkına sahiptir ve bu tür işlemler Hesapta doğrudan belirtilmeyebilecektir. UPT nin bu hakkı kullanması durumunda, Müşteriye, UPT nezdinde kaydolmak için kullanılan adrese e-posta yoluyla talimat verilecektir. Hesap üzerinde gerçekleştirilen tüm yetkilendirmelerin Müşteri tarafından gerçekleştirildiği ve belgenin basılı kopyasındaki ıslak imzayla aynı yasal geçerliliğe sahip olduğu addedilecektir. Bu yetkilendirme, Ödemenin yetkilendirilmiş olduğunu kanıtlayan uygun kanıt aracı olarak değerlendirilecek ve bu durumda, Müşteri söz konusu Ödemeye itiraz etme hakkına sahip olmayacaktır يف حالة خصم مبالغ من الحساب دون ترصيح العميل بالدفع تلتزم UPT بالوفاء مبا ييل يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية يف موعد أقصاه نهاية يوم العمل التايل لليوم الذي عل مت فيه أنه بإجراء هذه الدفعة غري املرصح بها: سداد مبلغ الدفعة غري املرصح بها للعميل و استعادة الرصيد إىل حساب الدفع UPT كام لو مل يتم الخصم املذكور و التأك د من عدم دفع أي فائدة من العميل لفرتة معينة أو عدم احتساب فائدة عىل العميل لفرتة معينة )مهام كانت الحالة( وعدم تعر ضه ألي نوع من الرضر أو الخسارة Tutarların Hesaptan çıkarılmış olması ve Ödemenin Müşteri tarafından yetkilendirilmemiş olması halinde, UPT, en geç böyle bir yetkisiz Ödemenin gerçekleştirilmiş olduğundan haberdar hale geldiği günden sonraki İş Gününün sonuna kadar olmak üzere, uygulamada mümkün olan en kısa süre içerisinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır: Yetkilendirilmemiş Ödemenin tutarının Müşteriye geri ödenmesi ve UPT Ödeme Hesabındaki bakiyenin, söz konusu Ödeme gerçekleştirilmemiş gibi eski haline geri getirilmesi ve Müşteriye belirli bir vadeye ilişkin olarak faiz ödenmemesi veya müşteriden belirli bir vadeye ilişkin olarak faiz alınmaması (durum ne olursa olsun) ile ilgili olarak herhangi bir zarar ve ziyana uğramamasının sağlanması. 52

53 يجب عىل العميل إبالغ UPT بجميع املدفوعات غري املرصح بها التي تتم عىل حساب العميل Müşterinin Hesabında gerçekleştirilen tüm yetkisiz Ödemeler Müşteri tarafından UPT ye bildirilmelidir بطاقات الحساب ميكن للعميل التقدم إىل UPT للحصول عىل بطاقة حساب عن طريق الطلب عرب تطبيق الهاتف املحمول.UPT ميكن إصدار بطاقة حساب واحدة فقط للعميل. لن يتم إصدار بطاقات االئتامن من قبل.UPT Hesap kartları UPT mobil uygulaması üzerinden başvuru talebinde bulunarak Müşteri tarafından UPT ye hesap kartı başvurusunda bulunulabilir. Müşteriye sadece tek bir hesap kartı çıkarılabilecektir. UPT tarafından kredi kartları çıkarılmayacaktır سيتم ربط بطاقة الحساب التي سيتم إصدارها للعميل بناء عىل طلب العميل بحساب العميل ورصيده. ميكن للعميل إنفاق املبلغ املتبقي يف حسابه باستخدام بطاقة الحساب الخاص ة به Müşterinin talebi üzerine Müşteriye çıkarılacak hesap kartı Müşteri Hesabı ve Bakiyesi ile ilişkilendirilecektir. Müşteri, hesap kartını kullanarak hesabındaki bakiye tutarında harcama yapabilir ستقوم UPT بإصدار بطاقة حساب للعميل بناء عىل طلبه باستخدام معلومات العميل الواردة من العميل أثناء عملية البدء بالعمل معه. سيتم إصدار بطاقة حساب للعميل فقط يف حالة استيفاء جميع الرشوط: وهي أو ال أن يكون لدى UPT معلومات كافية عن العميل التخاذ قرار بإصدار بطاقة الحساب وثانيا أن تت خذ UPT قرارا إيجابي ا بإصدار بطاقة الحساب UPT tarafından, Müşterinin talebi üzerine Müşteri ile çalışmaya başlanması süreci sırasında Müşteriden alınan Müşteri bilgileri kullanılarak Müşteri için bir hesap kartı çıkarılacaktır. Müşteriye, yalnızca (i) UPT nin, Müşteriye hesap kartı çıkarma kararının verilmesi için Müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve (ii) UPT nin, hesap kartının çıkarılmasına ilişkin olumlu bir karar vermesi şeklinde koşulların tümünün yerine getirilmesi halinde hesap kartı çıkarılacaktır سيتم تسليم بطاقة الحساب الفعيل إىل العنوان املسجل للعميل عرب الربيد الرسيع يف غضون أسبوعني تقريبا من استالم طلب العميل إلصدار بطاقة الحساب. سيتمكن العميل من التحقق من املعلومات املتعلقة ببطاقة الحساب الصادرة وحالتها عرب تطبيق UPT للهاتف املحمول. قد تطلب UPT عنوانا بديال يختلف عن العنوان املسجل للعميل فيام يتعلق بتسليم البطاقة عرب تطبيق الهاتف املحمول.UPT

54 Fiziki hesap kartı, Müşterinin hesap kartı çıkarma talebinin tesellüm edilmesinden itibaren yaklaşık iki hafta içerisinde kurye aracılığıyla Müşterinin kayıtlı adresine iletilecektir. Müşteri, çıkarılan hesap kartı ve durumu ile ilgili bilgileri UPT mobil uygulaması üzerinden kontrol edebilecektir. UPT tarafından Müşteriden veya Müşteri tarafından UPT mobil uygulaması üzerinden kartın teslimatına ilişkin olarak Müşterinin kayıtlı adresinden farklı bir alternatif adres talep edilebilecektir سيتم إرسال رمز PIN الخاص ببطاقة الحساب إلكرتوني ا عن طريق UPT )عىل سبيل املثال عرب الرسائل القصرية إىل رقم الهاتف املحدد من قبل العميل( وسيتم إرسال رمز PIN املذكور عرب تطبيق الهاتف املحمول.UPT ميكن للعميل تغيري رمز PIN الخاص ببطاقة الحساب عرب تطبيق UPT للهاتف املحمول. باإلضافة إىل االلتزامات األخرى مبوجب االتفاقية سيكون العميل مسؤوال عن أو ال : حامية البطاقة من التلف املادي الناتج عن تأثريات درجة الحرارة واملجال الكهرومغناطييس وثانيا : الحفاظ عىل رسية رمز PIN عن طريقة حفظه وإتالف الظرف املكتوب فيه وعدم كتابته عىل البطاقة أو عىل ورقة أو عىل أي يشء مخز ن مع البطاقة وعدم االحتفاظ به بطرق أخرى وثالثا : إخطار UPT عن طريق االتصال مبركز االتصال عىل الرقم يف حال فقدان أو رسقة الرمز و\أو حظر البطاقة عن طريق UPTION لتطبيق الهاتف املحمول Hesap kartının PIN kodu UPT tarafından elektronik yollarla (örneğin; Müşteri tarafından belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla) gönderilecek ve söz konusu PIN kodu UPT mobil uygulaması üzerinden iletilecektir. Hesap kartının PIN kodu Müşteri tarafından UPT mobil uygulaması üzerinden değiştirilebilecektir. Müşteri, GÖHS uyarınca olan diğer yükümlülüklerin yanı sıra, (i) kartı, sıcaklık ve elektromanyetik alan etkileri ile fiziki hasarlara karşı korumak, (ii) PIN kodunu gizli tutmak (PIN kodunu ezberlemek ve PIN zarfını imha etmek), PIN kodunu karta, kâğıda veya genellikle kartta saklanan herhangi bir şeye yazmamak veya PIN kodunu başka herhangi bir şekilde tutmamak, (iii) kaybolması veya çalınması durumunda, numaralı telefon yoluyla Çağrı Merkezine ulaşarak UPT yi haberdar ederek ve/ veya UPT mobil uygulaması UPTION üzerinden kartı bloke etmek ile yükümlü olacaktır ال ميكن استخدام البطاقة إال من قبل العميل الذي توجد معلوماته وتوقيعه عىل البطاقة. قبل البدء باستخدام البطاقة سيتم التوقيع يف حقل التوقيع الخاص بالبطاقة من قبل العميل. يجب عىل العميل التأكد من أن حامل البطاقة اإلضايف يوق ع منطقة التوقيع عىل البطاقة ويفي بااللتزامات املحددة يف االتفاقية فيام يتعلق بالبطاقة Kart yalnızca, bilgileri ve imzası kartta bulunan Müşteri tarafından kullanılabilecektir. Kartı kullanmaya başlamadan önce, kartın imza alanı Müşteri tarafından imzalanacaktır. Müşteri, ek kart sahibinin, kartın imza alanını imzalamasını ve kart ile ilgili olarak Sözleşme kapsamında belirtilen edimleri yerine getirmesini sağlayacaktır قد يتم فرض الرسوم املطبقة من قبل ماليك الرشكات األعضاء عرب اإلنرتنت عىل العميل بشكل منفصل. يجب إرسال هذه املعلومات يف املتاجر عرب اإلنرتنت Online üye işyerlerinin sahipleri tarafından uygulanan ücretler Müşteriye ayrıca ücretlendirilebilecektir. Bu bilgiler online mağazalarda iletilmelidir. 54

55 يحق للعميل رفض استخدام البطاقة يف أي وقت عن طريق إخطار.UPT سيتم إخطار UPT قبل 30 يوما من تاريخ نفاذ أي رفض من هذا النوع. يف الحاالت التي ال يرغب فيها العميل بتجديد البطاقة يجب عليه إبالغ UPT بهذا األمر قبل شهر واحد عىل األقل من تاريخ انتهاء صالحية البطاقة. إذا فشل العميل يف إخطار UPT يف الوقت املناسب وبطريقة مناسبة فيام يتعلق بالغرض من إيقاف استخدام البطاقة فسيتم تجديد البطاقة تلقائي ا بواسطة UPT ويحق ل UPT فرض رسوم عىل العميل مقابل إصدار\تجديد البطاقة. باستثناء الشهر األخري من فرتة صالحية البطاقة يتم تجديد بطاقة الدفع تلقائي ا برشط إجراء معاملة واحدة عىل األقل باستخدام بطاقة الحساب يف آخر شهرين Müşteri, UPT ye bildirimde bulunarak kartın kullanımını dilediği zaman reddetme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir redde ilişkin olarak UPT 30 takvim günü önceden haberdar edilecektir. Müşterinin kartı yenilemek istemediği durumlarda, kartın son geçerlilik tarihinin en az 1 (bir) ay öncesinde UPT yi bu hususta haberdar etmelidir. Müşterinin, kartın kullanımını durdurma amacı ile ilgili olarak UPT yi zamanında ve gerektiği şekilde haberdar etmemesi halinde, kart, UPT tarafından otomatik olarak yenilenecektir ve UPT, kartın çıkarılması/yenilenmesi için Müşteriden ücret talep etme hakkına sahip olacaktır. Kart geçerlilik süresinin son ayı hariç olmak üzere, son 2 (iki) ay içerisinde hesap kartı kullanılarak en az bir işlemin yapılmış olması koşuluyla, ödeme kartı otomatik olarak yenilenir سيتم إصدار بطاقة من نفس نوع البطاقة املنتهية الصالحية )املحظورة املفقودة التالفة( بواسطة UPT للعميل. يف حالة عدم إمكاني ة إصدار هذه البطاقات من قبل UPT سي صدر للعميل بطاقة من النوع األقرب من حيث التوافر وامليزات )وبالرضورة من نفس مؤسسة بطاقات الدفع الدولية Visa و\أو.)Mastercard UPT tarafından Müşteriye süresi dolmuş (bloke, kayıp, hasarlı) kart ile aynı tipte kart üretilecektir. UPT tarafından bu tür kartların artık dağıtımının yapılmaması halinde, Müşteriye, kullanılabilirliğine ve özelliklerine en yakın olan (mutlaka aynı uluslararası ödeme kartı kuruluşu Visa ve/veya Mastercard) ve aynı türden (hesap) kart üretilecektir إذا مل يتم إدخال رمز PIN بشكل صحيح أربع مرات متتالية من قبل العميل أو إذا اعترب أن البطاقة قد تتعرض الستخدام غري مرصح به يحق ل UPT إلغاء البطاقة دون أي عواقب سلبية عليها. يف هذه الحالة سيتم تجديد تقديم الخدمة بقرار من.UPT يف الحاالت التي يتم فيها تعليق تقديم الخدمة بسبب خطأ العميل يجوز تطبيق رسوم العمولة املحددة يف قامئة أسعار UPT عىل العميل )مبا يف ذلك رسوم إصدار البطاقة الجديدة( أثناء تجديد توفري الخدمة Müşteri tarafından PIN kodunun arka arkaya dört kez doğru girilmemesi halinde veya kartın yetkisiz kullanıma maruz kalabileceğinin söz konusu olması halinde, UPT, kendisine yönelik herhangi bir olumsuz sonuç olmaksızın, kartı iptal etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, hizmet sunumu UPT nin kararı ile yenilenecektir. Hizmet sunumunun Müşterinin kusuru sebebiyle askıya alınmış olduğu hallerde hizmet sunumunun yenilenmesinde, Müşteriye (yeni kartın çıkarılmasına ilişkin ücret de dâhil olmak üzere) UPT nin fiyat listesinde belirtilen Komisyon Ücreti uygulanabilecektir سيتم تقييد استخدام البطاقة من قبل UPT بعد أن يتم تحديد أو االشتباه يف أن البطاقة قد تكون عرضة لالستخدام غري املرصح به أو ميكن استخدامها بأي طريقة أخرى غري الغرض املقصود منها. يف الحاالت التي يتم فيها استخدام البطاقة يف أي جهاز رصاف آيل وال تقوم ماكينة الرصاف اآليل بإعادة البطاقة ميكن االحتفاظ بها من قبل ممثل املبيعات أو نقطة الخدمة املرصح لها بقبول مدفوعات

56 البطاقة للمنتجات أو الخدمات Kartın yetkisiz kullanıma maruz kalabileceğinin veya kullanım amacı dışında başka bir şekilde kullanılabileceğinin tespit edilmesi veya bundan şüphelenilmesi sonrasında kartın kullanımı UPT tarafından kısıtlanacaktır. Kartın herhangi bir ATM de kullanıldığı ve ATM nin kartı iade etmediği durumlarda, ürün veya hizmetlere ilişkin kart ödemelerini kabul etmeye yetkili satış veya hizmet noktasının temsilcisi kartı alıkoyma hakkına sahiptir ميكن إجراء معامالت الدفع التي تتم يف الخارج باستخدام البطاقة بأي عملة أجنبية رشعية أخرى Yurtdışında kart kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemleri herhangi bir başka meşru yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilebilecektir ستوق ر بطاقات الحساب الصادرة عن UPT للعمالء ميزة إمكاني ة الدفع بدون تالمس. سيتم تنشيط وظيفة الدفع بدون تالمس عندما يقوم العميل بإجراء معاملة بالبطاقة والتأكيد عليها برقم.PIN UPT tarafından Müşteriler için çıkarılan hesap kartlarında temassız ödeme fonksiyonu mevcut olacaktır. Temassız ödeme fonksiyonu, Müşteri tarafından PIN ile onaylanan bir kart işlemi gerçekleştirdiğinde etkinleştirilecektir سيتمكن العميل من استخدام بطاقة حساب UPT لسحب األموال من حسابه عرب أجهزة الرصاف اآليل وإجراء مدفوعات عرب اإلنرتنت باستخدام أجهزة نقاط البيع )POS( أو من خالل أوساط نقاط البيع االفرتاضية Müşteri, UPT hesap kartını ATM ler aracılığıyla Müşterinin Hesabından para çekmek ve POS (satış noktası) cihazlarını kullanarak veya sanal POS ortamı üzerinden online ödeme yapmak için kullanabilecektir ستكون البطاقة سارية املفعول حتى اليوم األخري من الشهر املشار إليه فيها Kart, üzerinde belirtilen yılın ayının son gününe kadar geçerli olacaktır. 4. األجور سيتم إعالن الرسوم التي سيتم تطبيقها عىل خدمات الدفع يف نطاق التعريفات والرشوط التي سيتم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين. فيام يتعلق مبعامالت الدفع سيتم عرض الرسوم املطبقة للعميل عىل الشاشة بعد كل تأكيد ملعاملة الدفع. 4. Ücretler Ödeme Hizmetlerine uygulanacak ücretler Web Sitesinde yayınlanacak Tarifeler ve Koşullar kapsamında bildirilecektir. 56

57 Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Müşteri tarafından Ödeme İşleminin her bir onaylanması sonrasında geçerli ücretler ekranda Müşteriye gösterilecektir ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك كتابي ا يلتزم العميل بالدفع لصالح UPT مقابل خدمات الدفع والخدمات األخرى عىل النحو الوارد يف التعريفات والرشوط Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, Müşteri, Ödeme Hizmetleri ve diğer hizmetler için UPT ye, Tarifeler ve Koşullar kapsamında listelendiği şekilde ödeme yapmakla yükümlüdür يجب أن يحتفظ العميل برصيد كاف متاح يف الحساب للوفاء بالتزاماته املالية تجاه UPT يف تاريخ استحقاق هذه االلتزامات Müşteri tarafından Hesapta, söz konusu yükümlülüklerin muaccel hale geleceği tarihte UPT ye karşı olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeterli Kullanılabilir Bakiye bulundurulmalıdır سيتم تحديد جميع الرسوم املستحقة الدفع فيام يتعلق بالدفع قبل التفويض بأمر الدفع. من خالل التوقيع عىل االتفاقية يرصح العميل لرشكة UPT بفرض الرسوم املطبقة عىل تنفيذ أوامر الدفع خالل مدة االتفاقية. سيتم فرض الرسوم املطبقة عند تنفيذ أمر الدفع الخاص بالعميل. يتم خصم املبالغ التالية املستحقة من العميل لصالح رشكة :UPT رسوم العمولة عىل خدمات الدفع رسوم معامالت الدفع )تحويالت األموال الواردة \ الصادرة وتحويالت التسجيل الواردة \ الصادرة وما إىل ذلك( رسوم استصدار البطاقات رسوم معامالت البطاقات رسوم معامالت الرصافة االلتزامات املالية األخرى تجاه UPT تحت أي اسم أو شكل Ödeme ile ilgili olarak ödenecek tüm Ücretler, Ödeme Emrinin yetkilendirilmesinden önce belirtilecektir. Sözleşmeyi imzalamakla Müşteri, UPT yi Sözleşme süresi boyunca Ödeme Emirlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin geçerli Ücretleri kesmek üzere yetkilendirmektedir. Geçerli ücretler Müşterinin Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesine müteakiben kesilecektir. UPT tarafından aşağıda belirtilen, ödenmesi icap eden tutarlar müşteriye borç kaydedilir: 57

58 Ödeme Hizmetlerine ilişkin Komisyon Ücretleri; Ödeme İşlemlerine ilişkin Ücretler (Gelen/Giden Para Transferleri, UPT Gelen/Giden Kayıt Transferleri, vb.); Kart Çıkarma Ücretleri; Kart İşlem Ücretleri; Döviz İşlemi Ücretleri; Her ne ad altında veya şekilde olursa olsun, UPT ye karşı olan diğer mali yükümlülükler يتحمل العميل مسؤولية التأكد من امتالكه ألموال كافية يف حسابه لدفع الرسوم املطبقة لتنفيذ أمر الدفع املحدد. من خالل التوقيع عىل االتفاقية يقر العميل ويضمن أنه يتفهم أن UPT سيكون لها الحق يف رفض أمر الدفع الخاص بالعميل إذا مل تكن هناك أموال 58 كافية يف حسابه Müşteri, verilen Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak geçerli Ücretleri ödemek üzere Hesabında yeterli miktarda para bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. Sözleşmeyi imzalamakla Müşteri, Hesabında yeterli miktarda para olmaması halinde UPT nin Müşterinin Ödeme Emrini reddetme hakkına sahip olacağını anladığını beyan ve taahhüt etmektedir سيتم تسجيل الديون باملبالغ الواجب دفعها مع االحتفاظ بحق UPT بتسجيل الديون عىل حساب آخر للعميل وفقا لتقديرها وسلطتها الخاص ة. إذا مل يكن املبلغ بهذه العملة متاحا يف الحساب فسيتم تحويل املبلغ املطلوب بواسطة UPT من العملة الرئيسية أو عملة أخرى يف الحساب. يعتمد التحويل عىل أسعار رصف UPT السارية وقت تنفيذ معاملة الدفع. يف حالة عدم وجود أموال يف الحساب أو عدم وجود أموال كافية للخصم منها يحق ل UPT خصم هذه املبالغ من الحسابات األخرى للعميل نفسه مبا يف ذلك أي عملة أخرى من اختيارها ومتوفرة يف الحسابات ذات الصلة Ödenmesi icap eden tutar, UPT nin kendi takdir hakkı ve yetkisi doğrultusunda Müşterinin başka bir Hesabına borç kaydetme hakkı saklı kalmak kaydıyla borç kaydedilecektir. Hesapta söz konusu para birimi cinsinden tutarın mevcut olmaması halinde, gerekli tutar, UPT tarafından Ana Para Biriminden veya Hesapta bulunan başka bir para biriminden çevrilir. Çevrim, Ödeme İşleminin gerçekleştirildiği anda UPT nin yürürlükte olan döviz kurlarına dayalıdır. Hesapta para bulunmaması veya borç kaydedilmek üzere yeterli paranın bulunmaması halinde, UPT, bu tutarları ilgili hesaplarda mevcut olan seçtiği herhangi bir diğer para birimi de dâhil olmak üzere, aynı Müşterinin diğer hesaplarına borç kaydetme hakkına sahiptir يتم خصم رسوم خدمات UPT من حساب العميل. إذا كانت املبالغ يف الحساب أقل من املبلغ املحدد يف أمر الدفع وسعر خدمة UPT فلن يتم إجراء تحويل الدفع.

59 UPT Hizmetlerine ilişkin ücretler Müşteri Hesabından kesilir. Hesaptaki tutarların Ödeme Emrinde belirtilen tutardan ve UPT Hizmetinin fiyatından düşük olması halinde Ödeme Transferi gerçekleştirilmeyecektir ميكن للعميل التحقق من املبالغ املخصومة يف البيان و\أو عرب موقع الويب و\أو عرب تطبيق الهاتف UPTION التابع لرشكة.UPT Borç kaydedilen tutarlar Müşteri tarafından Ekstrede ve/veya Web Sitesi ve/veya UPT Mobil Uygulaması UPTION vasıtasıyla kontrol edilebilir سيتم احتساب جميع املدفوعات إىل UPT مبوجب مستندات خدمات الدفع وتسديدها بدون مقاصات أو خصومات أو مطالبات مقابلة Ödeme Hizmetleri Belgeleri kapsamında UPT ye yapılacak tüm ödemeler, mahsup, kesinti veya karşı talep olmaksızın hesaplanacak ve yapılacaktır ما مل ي نص رصاحة عىل خالف ذلك ت عفى جميع املبالغ املحددة أو املعرب عنها يف أي مستند لخدمات الدفع واملستحقة الدفع لرشكة UPT من رضيبة القيمة املضافة. يف حالة تطبيق رضيبة القيمة املضافة سيدفع العميل املبلغ املساوي ملبلغ هذه الرضيبة إىل UPT )باإلضافة إىل املبلغ األصيل ويف نفس وقت دفع املبلغ األصيل(. سيتم تحديد جميع الرسوم املستحقة الدفع فيام يتعلق بالدفع قبل التفويض بأمر الدفع Aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, herhangi bir Ödeme Hizmetleri Belgesinde belirtilen veya ifade edilen ve UPT ye ödenmesi icap eden tüm tutarlar katma değer vergisinden hariçtir. Katma değer vergisinin uygulanması halinde, Müşteri tarafından UPT ye (asıl tutara ilaveten ve asıl tutarın ödenmesi ile aynı zamanda) bu verginin tutarına eşit olan tutar ödenecektir. Ödeme ile ilgili olarak ödenmesi icap eden bilcümle ücretler, Ödeme Emrinin yetkilendirilmesi öncesinde belirtilecektir يتم اإلبالغ عن رسوم فتح الحساب والتشغيل ضمن نطاق التعريفات والرشوط املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين. ويتم هنا توضيح قامئة البنوك وأنظمة الدفع اإللكرتونية التي ميكن من خاللها إجراء تحويالت الدفع باإلضافة إىل رسوم العمولة والرشوط املطبقة عىل 59 التحويالت Hesap açılış ve işletim ücretleri, Web Sitesinde yer almakta olan Tarifeler ve Koşullar kapsamında

60 bildirilir. Ödeme Transferlerinin gerçekleştirilebileceği bankaların ve elektronik ödeme sistemlerinin listesinin yanı sıra transferler için uygulanan Komisyon Ücretleri ve koşullar da burada belirtilmektedir سوف يتم تطبيق األجور من قبل أي نظام تحويل آخر لألموال اإللكرتوني ة أو مرصف آخر من أجل تحويل األموال من حساب دفع UPT الخاص بالعميل إىل الحساب املرصيف للعميل أو بطاقة أو حساب دفع يف نظام دفع إلكرتوين آخر Müşterinin UPT Ödeme Hesabından Müşterinin banka hesabına, kartına veya başka bir elektronik ödeme sistemindeki ödeme hesabına para transferi yapılmasının yanı sıra herhangi bir banka hesabından, kartından veya başka bir elektronik ödeme sisteminden UPT Ödeme Hesabına para transferi yapılması için herhangi bir banka veya başka bir Elektronik Para transferi sistemi tarafından Ücretler uygulayabilecektir. 5. حقوق امللكية الفكرية 5.1. تنتمي ملكية الربنامج و\أو التطبيقات التي تطلبها UPT لتقديم الخدمات للعميل إىل UPT أو إىل رشكتها األم Aktif Yatırım Bankası A.Ş بحسب متطل بات الحالة. يجب أن تنتمي حقوق امللكية وحقوق امللكية الفكرية األخرى التي قد تكون مرتبطة بالربنامج وأي تطبيق آخر حرصي ا إىلA.Ş UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 5. Fikri mülkiyet hakları 5.1. UPT tarafından Müşteriye Hizmet sunmak üzere gerekli olan yazılımın ve/veya uygulamaların mülkiyeti UPT ye (veya halin icabına göre UPT nin ana şirketi olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ye) ait olacaktır. Yazılıma ve herhangi bir diğer uygulamaya ilişkin olabilecek mülkiyet hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları, münhasıran UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ye ait olacaktır مي نح العميل ترخيصا شخصي ا وغري حرصي وغري قابل للتحويل الستخدام الربامج التي توفرها UPT وتثبيتها ألي خدمة دفع. ومع ذلك ال يتم نقل أي ملكية أو حقوق ملكية فكرية إىل العميل. يخول هذا الرتخيص الربنامج ليتم تثبيته عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل واستخدامه فيام يتعلق بأي خدمة دفع فقط لألغراض املنصوص عليها يف هذه الرشوط وما مل تحدد UPT خالف ذلك ويقترص عىل الفرتة 60 التي ي رصح للعميل خاللها باستخدام أي مدفوعات خدمة Müşteriye, herhangi bir Ödeme Hizmetine ilişkin olarak UPT tarafından sağlanan yazılımı kullanmak ve yüklemek üzere tamamen kişisel, gayri münhasır ve devredilemeyen bir lisans verilmektedir. Bununla birlikte, Müşteriye herhangi bir mülkiyet veya fikri hak devredilmemektedir. Bu lisans sadece, işbu Koşullar kapsamında belirtilen amaçlara uygun olarak ve UPT tarafından aksi belirtilmediği sürece, yazılımın Müşterinin bilgisayarına kurulması ve herhangi bir Ödeme Hizmetine ilişkin olarak kullanılması hakkını vermektedir ve Müşterinin herhangi bir Ödeme Hizmetini kullanmaya yetkili olduğu süre ile sınırlıdır جميع الحقوق املتعلقة بجميع املعلومات واملشورة و\أو الخدمات )األخرى( املقدمة باإلضافة إىل منتجات UPT مبا يف ذلك امللكية

61 وحقوق التأليف والنرش وحقوق امللكية الفكرية يجب أن تعود إىل UPT والشخص الذي منح UPT الحق يف استخدامها Mülkiyet, telif hakları ve fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, UPT ürünlerinin yanı sıra, sunulan bilcümle bilgilere, tavsiyelere ve/veya (diğer) hizmetlere ilişkin bilcümle haklar UPT ye ve UPT ye kullanım hakkını vermiş olan şahsa ait olacaktır ال ي سمح للعميل بتغيري منتجات أو محتويات منتجات UPT وال نسخها وال توزيعها وال بيعها وال ترخيصها وال استخدام أي عمل أو إنتاج مرتبط بها وال بتكوين أي رابط أو نص رابط أو رابط عميق من تطبيق UPT أو موقعه اإللكرتوين Müşteri tarafından UPT ürünlerinin (ürünlerin içeriğinin) değiştirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, devredilmesine, görüntülenmesine, yayınlanmasına, satılmasına veya lisanslandırılmasına ya da söz konusu ürünlerden elde edilen herhangi bir çalışmanın üretilmesine veya kullanılmasına ya da herhangi bir UPT mobil uygulamasından veya Web Sitesinden herhangi bir bağlantı, bağlantılı metin veya derin bağlantı oluşturulmasına izin verilmemektedir إن األسامء التجارية والعالمات التجارية والشعارات )أو العالمات املامثلة( التي تنتمي إىل UPT والتي تظهر عىل منتجات UPT هي ملك حرصي لرشكة.UPT ال ي سمح باستخدام هذه األسامء التجارية والعالمات التجارية والشعارات من قبل العميل دون الحصول عىل 61 موافقة كتابية مسبقة من.UPT 5.5. UPT ye ait olan ve UPT ürünlerinde görünen ticaret unvanları, markalar ve logolar (veya bunlara benzer işaretler), UPT nin mülkiyetindedir. Müşteri tarafından UPT nin önceden yazılı izni olmaksızın söz konusu ticari unvanların, markaların ve logoların kullanılmasına izin verilmemektedir يف حالة وجود أي من املواقف املذكورة أعاله واملحددة يف هذه املادة الخامسة من االتفاقية يكون العميل مسؤوال عن التعويض عن الخسارة واألرضار املبارشة وغري املبارشة التي تكبدتها UPT فيام يتعلق بالوضع املعني. عىل الرغم من الحكم املذكور أعاله فإن مثل هذا الحدث سيشكل انتهاكا ماد ي ا لرشكة لالتفاقية يؤد ي إىل إنهائها وإنهاء أي اتفاقيات أخرى قد يتم إبرامها مع العميل والتي قد ت عترب جزءا منفصال من االتفاقية بغض النظر عن رشوط االتفاقية لهذا اإلنهاء وذلك بأثر فوري كام يؤد ي لحظر الوصول إىل حساب العميل و\أو الربامج و\أو التطبيقات األخرى إذا رأت UPT أن ذلك رضوري ا لحامية ملكيتها الفكرية وملنع املزيد من الرضر والخسارة GÖHS nin işbu 5. maddesinde belirtilen yukarıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti halinde, Müşteri, UPT nin söz konusu hale ilişkin olarak uğradığı doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Mezkur hükme bakılmaksızın, böyle bir hal, GÖHS nin esaslı ihlalini teşkil edecek ve UPT ye GÖHS yi ve söz konusu feshe ilişkin GÖHS koşullarına bakılmaksızın GÖHS nin ayrı bir parçası olarak değerlendirilen ve Müşteri ile imzalanabilecek diğer sözleşmeleri derhal geçerli olacak şekilde fesih etme ve UPT tarafından fikri mülkiyetinin korunması ve UPT tarafından başka zarara ve ziyana uğranmasının önlenmesi için gerekli sayılması halinde Müşterinin Hesabına, diğer yazılımlara ve/ veya uygulamalara erişimi bloke etme hakkı verecektir. 6. الخصوصية 6.1. يلتزم الطرفان مبعالجة جميع املعلومات املتعلقة بالعالقة التعاقدية بني الطرفني يف إطار الرسية بغض النظر عن كيفية الحصول عىل هذه املعلومات. سيكون االلتزام بالرسية م لز ما ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك كتابة وما مل يكن الطرف املعني مطالبا بالكشف عن هذه

62 املعلومات مبوجب القوانني أو اللوائح أو أي قرار تتخذه السلطة العامة أو عندما تكون هذه املعلومات متاحة بالفعل للجمهور وال ميكن أن ت عزى هذه الحالة إىل انتهاك من العقد من قبل الطرف اآلخر. 6. Gizlilik 6.1. Taraflar, söz konusu bilgilerin nasıl elde edildiğine bakılmaksızın, Taraflar arasındaki akdi ilişkiye ilişkin bilcümle bilgilere gizlilik çerçevesinde muamele etmekle yükümlü olacaklardır. Gizlilik yükümlülüğü, aksi yazılı olarak kabul edilmediği sürece ve ilgili Tarafça söz konusu bilgilerin kanunlar, düzenlemeler veya kamu otoritesi tarafından alınan herhangi bir karar gereğince açıklanmasının öngörüleceği haller veya söz konusu bilgilerin hâlihazırda kamuya açık olduğu ve bu durumun diğer Tarafça akdin ihlaline atfedilemeyeceği haller hariç olmak üzere geçerli olacaktır يحق لرشكة UPT الكشف عن معلومات تتعل ق بالعميل ألطراف ثالثة ومقاولني داخلي ني ورشكات أخرى رشيطة أن يكون هذا الكشف رضوريا من قبل UPT ألداء التزاماتها مبوجب االتفاقي ة Böyle bir açıklamanın, UPT tarafından GÖHS kapsamındaki yükümlülüklerinin ifa edilmesi için gerekli olması koşuluyla, UPT, Müşteri hakkındaki bilgileri üçüncü taraflara, alt yüklenicilere ve diğer şirketlere açıklama hakkına sahip olacaktır يف حالة إبطال صالحية االتفاقية نتيجة لخرق مادي من قبل العميل لها و\أو االتفاقيات ذات الصلة بني الطرفني أو بسبب تسهيل االحتيال أو املساعدة فيه من قبل العميل قد تكون UPT ملزمة بالتبليغ عن العميل للسلطات ذات الصلة ولن يعترب التبليغ انتهاكا اللتزام الرسية GÖHS nin ve/veya Taraflar arasındaki ilgili sözleşmelerin Müşteri tarafından esaslı olarak ihlal edilmesi neticesinde veya Müşteri tarafından Dolandırıcılığın kolaylaştırılmış veya Dolandırıcılığa yardımcı olunmuş ve Dolandırıcılığın teşvik edilmiş olması sebebiyle GÖHS nin artık geçerli olmaması halinde, UPT, Müşteriyi ilgili makamlara bildirmekle yükümlü olabilecek ve bu bildirim, gizlilik yükümlülüğünün ihlali sayılmayacaktır. 62

63 7. أساليب التواصل 7.1. يحق لرشكة UPT وفقا لتقديرها وسلطتها التواصل مع العميل بواحدة أو أكرث من الطرق التالية بغض النظر عن الطريقة التي تم بها إبرام االتفاقية: كتابي ا )مبا يف ذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين عىل سبيل املثال ال الحرص( شفهي ا )مبا يف ذلك عرب الهاتف أو الحاسوب الناطق أو الرسائل النصية عىل سبيل املثال ال الحرص( أو إلكرتوني ا )مبا يف ذلك عرب الربيد اإللكرتوين وأي قناة مرتبطة مبلف تعريف العميل مع أو بدون إرفاق أي ارتباط باإلنرتنت عىل سبيل املثال ال الحرص( 7. İletişim 7.1. UPT, kendi takdir hakkı ve yetkisi doğrultusunda, Sözleşmenin akdedildiği yönteme bakılmaksızın, Müşteri ile aşağıdaki yollardan biri veya daha fazlası ile iletişim kurma hakkına sahiptir: Yazılı olarak (e-posta yoluyla olması da dâhil olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere); Sözlü olarak (telefon, konuşan bilgisayar veya metin mesajları yoluyla da dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) veya Elektronik olarak (herhangi bir İnternet linkinin eklentisi ile birlikte olsun veya olmasın, e-posta ve herhangi bir Kanal / Müşterinin Profili vasıtasıyla olması da dâhil olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere); 7.2. سيتم استالم معلومات االتصال الخاصة بالعميل من العميل أثناء عملية البدء. سيتم إبالغ التغيريات يف معلومات االتصال من قبل 63 العميل إىل UPT قبل خمسة أيام عمل عىل األقل Müşterinin iletişim bilgileri, Müşteriden kendisi ile çalışmaya başlanması süreci sırasında alınacaktır. İletişim bilgilerindeki değişiklikler Müşteri tarafından UPT ye en az beş İş Günü öncesinde bildirilerek iletilecektir سيتصل العميل برشكة UPT بالطرق التالية: إرسال بريد إلكرتوين إىل UPT باستخدام عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص ب UPT مثل ] [ كتابة رسالة أو نص باستخدام أداة الدردشة املتاحة من خالل امللف الشخيص للعميل

64 االتصال عرب خط مركز االتصال Müşteri, UPT ile aşağıdaki yollarla iletişim kuracaktır: UPT nin şeklindeki e-posta adresi kullanılarak UPT ye e-posta gönderilmesi; Müşterinin Profili üzerinden kullanılabilen sohbet aracı kullanılarak mesaj veya yazı yazılması; UPT ile Çağrı Merkezi hattı aracılığı ile iletişim kurulması. 8. اللغة 8.1. سيتم إجراء االتصاالت بني UPT والعميل باللغة الرتكية أو اإلنجليزية حسب تفضيل العميل. 8. Dil 8.1. UPT ile Müşteri arasındaki iletişim Müşterinin tercihine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak gerçekleştirilecektir قد ترى UPT أن املراسالت والوثائق الواردة من العميل بأي لغة بخالف اللغة املتفق عليها مبوجب املادة 8.1 يجب أن تتم ترجمتها إىل الرتكية أو اإلنجليزية بواسطة مرتجم محل ف عىل نفقة العميل UPT tarafından, Müşteriden gelen ve 8.1 sayılı Madde kapsamında kararlaştırılan dil dışındaki herhangi bir dilde olan iletişimlerin ve belgelerin, masrafları Müşteriye ait olmak üzere yeminli tercüman tarafından Türkçeye veya İngilizceye tercüme edilmesi öngörülebilecektir مسؤولية 9.1. مع عدم اإلخالل بالقيود األخرى للمسؤولية املنصوص عليها يف مستندات خدمات الدفع تتحمل UPT املسؤولية تجاه العميل فقط

65 عن الخسارة املبارشة و\أو الخسارة التي يتكبدها العميل بسبب السلوك الخاطئ و\أو اإلهامل من قبلها ويقترص ذلك فقط عىل الخسارة واألرضار التي ميكن أن تتوقعها رشكة UPT يف وقت انتهاك االتفاقية. 9. Sorumluluk 9.1. Ödeme Hizmetleri Belgelerinde belirtilen diğer sorumluluk sınırlamaları saklı kalmak üzere, UPT, Müşteriye karşı yalnızca ağır kusurlu ve/veya ihmalkâr davranışları sebebiyle Müşterinin uğrayacağı doğrudan zarar ve/veya ziyandan ve sadece, Sözleşmenin ihlali anında UPT tarafından öngörülebilecek nitelikte olan zarar ve ziyanla sınırlı olarak sorumlu olacaktır رشكة UPT ليست مسؤولة عن أي خسارة أو رضر غري مبارش أو تبعي بغض النظر عام إذا كانت مسؤولية UPT مؤكدة عىل أساس مستندات خدمات الدفع أو تقديم خدمات الدفع أو ذات مسؤولية تقصريية أو أي مسألة أخرى UPT nin sorumluluğunun Ödeme Hizmetleri Belgeleri, Ödeme Hizmetlerinin sunulması, haksız fiil veya herhangi bir başka husus esas alınarak ileri sürülüp sürülmesine bakılmaksızın, dolaylı veya netice kabilinden zarar ve ziyadan UPT sorumlu değildir يتعهد العميل بأن جميع األعامل واإلجراءات التي يتخذها العميل فيام يتعلق بإبرام االتفاقية ستكون وفقا للقانون املعمول به Müşteri, Sözleşmenin akdine ilişkin olarak Müşteri tarafından gerçekleştirilen bilcümle fiil ve eylemlerin geçerli kanuna uygun olacağını taahhüt etmektedir يتحمل العميل املسؤولية الكاملة عن دقة البيانات واألوامر واملستندات املقدمة إىل.UPT 9.4. UPT ye sunulan verilerin, emirlerin ve belgelerin doğruluğundan tamamen Müşteri sorumludur جميع الخسائر واألرضار املتعلقة باملدفوعات غري املرصح بها والناشئة عن عدم الوفاء مبا ييل يجب أن تعود عىل العميل: االلتزام بقوانني استخدام ميزات األمان املخص صة من قبل العميل وعدم التحر ك بشكل مخالف يؤد ي إىل اإلهامل الجسيم وسوء االستخدام: إخطار UPT عىل الفور يف أقرب وقت ممكن بفقدان أو رسقة أو إساءة استخدام ميزات األمان املخصصة اتباع تعليامت UPT للحفاظ عىل ميزات األمان املخصصة للعميل.

66 9.5. Aşağıdakilerin yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkan yetkisiz Ödemelere ilişkin bilcümle zarar ve ziyan Müşteriye ait olacaktır: Müşterinin kasti suiistimali veya ağır ihmali veya Müşterinin haksız bir şekilde hareket etmesi nedeniyle Müşteri tarafından Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin kullanım kurallarına riayet edilmesi; Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin kaybolması, çalınması veya kötüye kullanılması halinde UPT nin mümkün olan en kısa süre içerisinde derhal haberdar edilmesi; Müşterinin Kişiselleştirilmiş Güvenlik Özelliklerinin korunmasına ilişkin UPT talimatlarının takip edilmesi. 10. استخدام املوقع اإللكرتوين والتطبيق ال تضمن UPT أن املوقع سيكون دامئا متاحا أو غري متقطع أو كامل. املعلومات الواردة يف املوقع ال تشكل نصيحة. 10. Web Sitesinin ve Mobil Uygulamanın Kullanılması UPT, Web Sitesinin daima kullanılabilir, kesintisiz veya eksiksiz olacağını taahhüt etmemektedir. Web Sitesinde yer alan bilgiler tavsiye teşkil etmez لن تكون رشكة UPT مسؤولة عن الرضر الناتج عن استخدام وسائل االتصال اإللكرتونية مبا يف ذلك الخسارة أو الرضر الناجم عن عدم تسليم االتصاالت اإللكرتونية أو التأخري يف تسليم االتصاالت اإللكرتونية أو اعرتاض أو التالعب باالتصاالت اإللكرتونية من قبل أطراف ثالثة أو برامج الكمبيوتر املستخدمة يف االتصاالت اإللكرتونية ونقل الفريوسات عىل سبيل املثال ال الحرص Elektronik iletişimlerin teslim edilmemesinden veya elektronik iletişimlerin teslim edilmesindeki gecikmelerden, elektronik iletişimlerin üçüncü taraflarca veya elektronik iletişimler için kullanılan 66

67 bilgisayar programları tarafından engellenmesinden veya manipülasyonundan ve Virüslerin iletilmesinden kaynaklanan zarar ve ziyan da dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, elektronik iletişim araçlarının kullanılmasından kaynaklanan zarar ve ziyadan UPT sorumlu olmayacaktır قد يحتوي موقع الويب أو تطبيق الهاتف املحمول عىل روابط ملواقع خارجية يديرها أي طرف ثالث أو قد يحتوي عىل روابط إىل موقع الويب أو تطبيق الهاتف املحمول عىل هذه املواقع. ال تتحمل UPT مسؤولية تشغيل أو استخدام أو محتوى مواقع الويب الخاصة باألطراف الثالثة Web Sitesinde veya Mobil Uygulamada, herhangi bir üçüncü tarafça çalıştırılan harici İnternet sitelerine bağlantılar verilebilecek veya söz konusu sitelerde Web Sitesine veya Mobil Uygulamaya bağlantılar yer alabilecektir. Bu tür üçüncü taraf İnternet sitelerinin çalıştırılmasından, kullanılmasından veya içeriğinden UPT sorumlu olmayacaktır. 11. التعويضات سيقوم العميل بتعويض UPT عىل الفور بشكل نقدي وبالكامل مقابل جميع األرضار والخسائر والنفقات والنفقات املبارشة وغري املبارشة و\أو الناتجة )مبا يف ذلك تكاليف املحكمة( املرتتب ة عىل UPT فيام يتعلق أو ما يرتبط بالنقاط أدناه: تحصيل املبالغ املستحقة لرشكة UPT من العميل رهن الحساب و\أو الحجز عليه. املطالبات املرفوعة ضد UPT من قبل أطراف ثالثة فيام يتعلق بخدمات الدفع ما مل يكن سببها إهامل جسيم لرشكة UPT أو نية متعم دة فشل العميل يف االمتثال ألي من رشوط مستندات خدمات الدفع االحتيال من قبل العميل. أن يكون التوكيل الرسمي الذي مينحه العميل للمستخدم أو أي طرف ثالث للعميل و\أو أي معاملة تتم مبوجب هذا التوكيل غري صالحة أو غري ملزمة أو غري قابلة للتنفيذ. 11. Tazminat Aşağıdakilerden veya aşağıdakilerle bağlantılı olarak UPT aleyhine doğan bilcümle doğrudan, dolayı ve/veya netice kabilinden zarar, ziyan, gider ve masraflar (mahkeme masrafları da dâhil) karşısında UPT, Müşteri tarafından Müşteri nin talebine istinaden derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir: Müşteri tarafından UPT ye borçlu olunan tutarların tahsil edilmesi; 67

68 Hesabın haczi ve/veya ihtiyati haczi; UPT nin ağır ihmali veya kastıyla sebebiyet vermediği sürece, Ödeme Hizmetlerine ilişkin olarak üçüncü taraflarca UPT aleyhine ileri sürülen hak talepleri; Müşteri tarafından Ödeme Hizmetleri Belgelerinin koşullarından herhangi birine riayet edilmemesi; Müşteri tarafından dolandırıcılık yapılması; Müşteri tarafından Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından Müşteriye verilen vekâletnamenin ve/veya böyle bir vekâletname tahtında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin geçersiz olması, bağlayıcı olmaması veya uygulanamaz olması. 12. القو ة القاهرة برصف النظر عن األحكام املذكورة أعاله لن تكون UPT مسؤولة عن أي خسارة أو رضر يتم تكبده نتيجة عدم االمتثال اللتزاماتها فيام يتعلق بالظروف الخارجة عن سيطرة.UPT حتى يف حالة تطبيق قواعد املسؤولية األكرث رصامة ال ميكن تحميل رشكة UPT املسؤولية عن أي خسارة أو رضر يتم تكب ده نتيجة ملا ييل: فشل أنظمة تكنولوجيا املعلومات أو عدم إمكانية الوصول إىل أنظمة تكنولوجيا املعلومات أو تلف البيانات املخزنة يف أنظمة تكنولوجيا املعلومات نتيجة ألي من األسباب املذكورة أدناه بغض النظر عام إذا كانت UPT أو أي طرف ثالث مسؤوال عن تشغيل هذه األنظمة أي انقطاع أو عطل يف إمدادات الطاقة يف أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية الخاصة برشكة UPT أو التدخل التنظيمي أو اإلداري أو الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الثورة أو العصيان املدين أو التخريب أو اإلرهاب أو األعامل التدمريية )مبا يف ذلك هجامت الفريوسات والقرصنة( اإلرضابات أو عمليات اإلغالق أو املقاطعة أو الخالفات بغض النظر عام إذا كان الخالف موج ها ضد UPT أو قد بدأ من طرفها وبغض النظر عن سبب الخالف. ينطبق الحكم املذكور أعاله أيضا إذا كان التعارض يؤثر فقط عىل جزء معني من UPT ورشوط أخرى خارجة عن سيطرة.UPT 68

69 12. Mücbir Sebep 12.1 Mezkur hükümlere bakılmaksızın, UPT nin kontrolü dışındaki koşullar ile bağlantılı olarak yükümlülüklerine riayet edilmemesi neticesinde altına girilen zarar ve ziyandan UPT sorumlu olmayacaktır. Daha katı sorumluluk kurallarının geçerli olduğu yerlerde dahi, aşağıdakiler neticesinde altına girilen zarar ve ziyadan UPT sorumlu tutulamaz: Bu tür sistemlerin işletilmesinden UPT nin veya herhangi bir üçüncü tarafın sorumlu olmasına bakılmaksızın, BT sistemlerinin arızalanması, BT sistemlerine erişilememesi, aşağıda sıralanan sebeplerden herhangi biri neticesinde BT sistemlerinde muhafaza edilen verilerin zarar görmesi, UPT nin telekomünikasyon sistemlerindeki herhangi bir güç kaynağı kesintisi veya arıza, mevzuata dayalı veya idari müdahaleler, doğal afetler, savaş, ihtilal, sivil itaatsizlik, sabotaj, terör veya yıkıcı eylemler (virüs saldırıları ve bilgisayar korsanlığı da dâhil), Çatışmanın UPT ye karşı yönlendirildiğine veya UPT veya UPT nin organizasyonu tarafından başlatıldığına ve çatışmanın sebebine bakılmaksızın, grevler, lokavtlar, boykotlar veya ablukalar. Mezkur hüküm, çatışmanın UPT nin sadece belirli bir kısmına ve UPT nin kontrolü dışındaki diğer koşullara etki etmesi halinde de geçerlidir ال ينطبق استبعاد UPT من املسؤولية يف حالة القوة القاهرة يف الحاالت التالية: إذا كان من الرضوري أن تكون الظروف التي تسببت يف مثل هذه الخسارة أو الرضر متوق عة من رشكة UPT يف وقت إبرام العقد مع العميل أو أنه من الرضوري لرشكة UPT أن متنع أو تتغلب عىل سبب أو عواقب هذه الخسارة أو الرضر من خالل اتخاذ اإلجراءات التجارية املناسبة تحميل رشكة UPT املسؤولية عن الظروف التي تسبب الخسارة واألرضار مبوجب الترشيع يف أي حال من األحوال Mücbir Sebep halinde UPT nin sorumluluktan muaf tutulması aşağıdaki hallerde geçerli değildir: Müşteri ile Sözleşmenin yapıldığı tarihte, söz konusu zarar ve ziyana sebebiyet veren koşulların UPT tarafından önceden görülmüş olmasının gerekli olması veya uygun ticari önlemlerin alınması 69

70 suretiyle UPT tarafından söz konusu zarar ve ziyanın sebebinin veya bunun sonuçlarının UPT tarafından engellenmesinin veya üstesinden gelinmesinin gerekli olması; Mevzuat kapsamında her durumda zarara ve ziyana sebebiyet veren koşullardan UPT nin sorumlu kılınması. 13. الفسخ ي عترب العميل يف عالقة تعاقدية مع UPT وتكون االتفاقية سارية بالنسبة للعميل فيام يتعلق بتوفري خدمات الدفع حتى يتم توقيع االتفاقية بني الطرفني وبعد أن يتم الفسخ بشكل يتوافق مع العقد واالتفاقية. 13. Fesih GÖHS ye ve Sözleşmeye uygun olarak fesih sonrasında Taraflar arasında Sözleşme imzalanıncaya kadar Ödeme Hizmetlerinin sunulmasına ilişkin olarak Müşterinin UPT ile akdi ilişki içerisinde olduğu ve GÖHS nin Müşteri için yürürlükte olduğu addedilecektir يحق للعميل إنهاء االتفاقية دون أي تكلفة إضافية يف غضون فرتة 30 )ثالثني( يوما تقوميي ا بعد تاريخ توقيع االتفاقية. إذا طلب العميل إنهاء االتفاقية عىل النحو املنصوص عليه يف هذا البند فيجب أن يرسل العميل إشعارا بالتنازل إىل UPT عرب الربيد اإللكرتوين. يجب أن يتضمن إشعار التنازل املعلومات التالية عىل األقل: اسم العميل واللقب والرمز الشخيص )إن وجد( وتاريخ امليالد والجنسية وعنوان السكن و تاريخ ورقم العقد ويجب التوقيع عىل إشعار التنازل. سيؤدي عدم االمتثال ملتطلبات إشعار التنازل إىل رفض إشعار التنازل. يتحمل العميل وحده مسؤولية تحديد البيانات واملعلومات املطلوبة والتأكد من أن هذه البيانات دقيقة وكاملة. يتفهم العميل أن عدم الترصف بهذه الطريقة قد يؤدي إىل انتهاء الفرتة التي ميكن خاللها مامرسة حق العميل يف التنازل عن االتفاقية. من خالل التوقيع عىل هذه االتفاقية يقر العميل ويتعهد بأنه يف حالة إنهاء االتفاقية وفقا لهذا الحكم فإن الرسوم التي يدفعها العميل ل UPT مبوجب اتفاقية الخدمات املقدمة للعميل قبل استالم إشعار التنازل لن يتم تعويضها للعميل Müşteri, Sözleşmenin imza tarihini izleyen 30 (otuz) takvim günlük bir süre içerisinde Sözleşmeyi 70

71 herhangi bir ek bedel olmadan feshetme hakkına sahip olacaktır. Müşteri tarafından işbu Madde kapsamında belirtilen şekilde Sözleşmenin fesih edilmesinin istenmesi halinde, Müşteri tarafından UPT ye e-posta yoluyla feragat bildirimi gönderilmelidir. Feragat bildiriminde en azından şu bilgilere yer verilmelidir: Müşterinin adı, soyadı, kişisel kodu (verilmiş ise), doğum tarihi, uyruğu, ikamet adresi ve Sözleşmenin tarihi ve numarası ve feragat bildirimi imzalanmalıdır. Feragat bildirimine ilişkin gerekliliklere riayet edilmemesi feragat bildiriminin reddedilmesi ile sonuçlanacaktır. Gerekli verilerin ve bilgilerin belirtilmesinden ve söz konusu verilerin doğru ve tam olmasının sağlanmasından Müşteri tek başına sorumludur. Müşteri, bu şekilde hareket edilmemesinin Müşteri tarafından Sözleşmeden feragat etme hakkının kullanılabileceği sürenin sona ermesi ile sonuçlanabileceğini idrak etmektedir. Sözleşmeyi imzalamakla Müşteri, Sözleşmenin işbu hükme uygun olarak feshi halinde, feragat bildiriminin tesellüm edilmesi öncesinde Müşteri için sunulan Hizmetler için Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından UPT ye ödenmiş bulunan ücretlerin Müşteriye geri ödenmeyeceğini idrak ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir يحق لرشكة UPT إنهاء االتفاقية من خالل تقديم إشعار إنهاء كتايب للعميل قبل 60 )ستني( يوما عىل األقل UPT, Müşteriye en az 60 (altmış) gün önceden yazılı bir fesih bildiriminde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır يحق لرشكة UPT إنهاء االتفاقية فورا إذا تم النص عىل ذلك مبوجب اللوائح القانونية املعمول بها )عىل سبيل املثال يف حال الخضوع ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو متطلبات العقوبات الدولية( UPT, geçerli yasal düzenlemeler kapsamında bu şekilde öngörülmesi halinde (örneğin, kara paranın aklanmasının önlenmesine veya terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik gerekliliklere, uluslararası yaptırım gerekliliklerine bağlı olarak) Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere fesih etme hakkına sahip olacaktır يتحم ل العميل مسؤولية التعويض عن جميع األرضار والخسائر املبارشة وغري املبارشة التي تتكبدها UPT فيام يتعلق بإنهاء 71 االتفاقية ألي سبب من األسباب Müşteri, Sözleşmenin herhangi bir gerekçeyle feshine ilişkin olarak UPT tarafından maruz kalınan doğrudan ve dolaylı tüm zarar ve ziyanın tazmin edilmesinden sorumlu olacaktır يف حالة إنهاء االتفاقية سيتم تحويل املبالغ املحتفظ بها يف حساب العميل إىل الحساب املرصيف للعميل أو إىل حساب له يف نظام دفع إلكرتوين آخر يحدده العميل. يحق لرشكة UPT أن تخصم من الحساب املبلغ املستحق عىل العميل ل UPT أو السلطات الحكومية أو األطراف الثالثة وكذلك جميع البنود الجزائية غري املدفوعة والخسارة واألرضار واملبالغ األخرى التي تكبدتها UPT بسبب خطأ العميل. يف حالة عدم وجود مبلغ كاف يف حساب دفع UPT يتعهد العميل بإيداع املبالغ ذات الصلة يف حساب مدفوعات UPT الخاص بالعميل دون تأخري ويف غضون 5 )خمسة( أيام عمل كحد أقىص بعد الطلب الكتايب من UPT عىل أبعد تقدير. إذا مل تتمكن UPT من تعويض العميل ألسباب خارجة عن إرادتها فسيتم إخطار العميل بذلك عىل الفور.

72 سيتم تحديد حساب آخر من قبل العميل عىل الفور أو سيتم إرسال املعلومات اإلضافية الالزمة السرتداد األموال )تنفيذ الدفع( Sözleşmenin feshi halinde, Müşterinin Hesabında tutulan tutarlar Müşterinin banka hesabına veya Müşteri tarafından belirtilen başka bir elektronik ödeme sistemindeki hesaba transfer edilecektir. UPT, Müşteri tarafından UPT ye, devlet makamlarına veya üçüncü taraflara ödenmesi icap eden tutarı, UPT tarafından Müşterinin kusuru sebebiyle altına girilen bilcümle ödenmemiş cezai şartları, zarar ve ziyanı ve diğer tutarları Hesaptan tenzil etme hakkına sahip olacaktır. UPT Ödeme Hesabında yeterli tutarın mevcut olmaması halinde, Müşteri, vakit geçirmeksizin, ancak en geç UPT nin yazılı talebini izleyen 5 (beş) İş Günü içerisinde olmak üzere, ilgili tutarları Müşterinin UPT Ödeme Hesabına alacak kaydedeceğini taahhüt etmektedir. UPT nin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı Müşteriye parayı geri ödeyememesi halinde, Müşteriye bu hususta derhal bildirimde bulunulacaktır. Müşteri tarafından derhal başka bir hesabı belirtilecek veya paranın geri ödenmesi (Ödemenin gerçekleştirilmesi) için gerekli ek bilgiler iletilecektir لن يعفي إنهاء االتفاقية العميل من األداء السليم لجميع املسؤوليات الناشئة قبل إنهاء االتفاقية Sözleşmenin feshi, Müşteriyi Sözleşmenin feshinden önce ortaya çıkan tüm sorumlulukların gereğince yerine getirilmesinden kurtarmayacaktır حتى يف حالة إنهاء االتفاقية تظل االتفاقية سارية املفعول فيام يتعلق باملبالغ املستحقة القبض يف وقت إنهاء االتفاقية Sözleşmenin feshi halinde dahi, Sözleşme, Sözleşmenin sona erdiği anda ödenmemiş alacaklara ilişkin olarak geçerli kalmaya devam edecektir إشعارات االحتيال والتهديدات األمنية يف حالة إساءة استخدام البيانات أو االحتيال املشتبه به أو املرتكب أو التهديد األمني املتعلق بتوفري الخدمات سيتم إخطار العميل بواسطة UPT عرب الربيد اإللكرتوين املسجل و\أو الهاتف و\أو وسائل االتصاالت األخرى. من أجل تحديد هوية العميل بشكل صحيح يجوز ل UPT أن تطلب إرسال البيانات املعروفة ل UPT من العميل إىل.UPT إذا تم إبالغ العميل عن االحتيال و\أو التهديد األمني عرب الهاتف فسيتم تسجيل هذه املكاملة الهاتفية. يحق لرشكة UPT تعليق استخدام حساب الدفع الخاص برشكة UPT وتنفيذ أوامر الدفع أو املدفوعات الخاصة بالعميل للفرتة الالزمة الكتشاف وجود أي احتيال و\أو تهديدات أمنية.

73 14. Dolandırıcılık ve Güvenlik Tehditlerine ilişkin Bildirim Hizmetlerin sunulması ile ilgili verilerin kötüye kullanılması, şüphelenilen veya gerçekleştirilen Dolandırıcılık veya güvenlik tehdidi halinde, Müşteri UPT tarafından kayıtlı e-postası, telefon ve/veya diğer telekomünikasyon imkânları yoluyla bilgilendirilecektir. Müşterinin kimliğinin gerektiği şekilde tespit edilebilmesi için UPT tarafından Müşteriden UPT ye UPT tarafından bilinen verilerin iletilmesi talep edilebilecektir. Müşterinin, Dolandırıcılık ve/veya Güvenlik Tehdidi ile ilgili olarak telefon yoluyla bilgilendirilmesi halinde bu telefon görüşmesi kayıt altına alınacaktır. UPT, herhangi bir Dolandırıcılık ve/veya Güvenlik Tehdidinin bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için gereken süre boyunca UPT Ödeme Hesabının kullanımını ve Müşterinin Ödeme Emirlerinin veya Ödemelerinin gerçekleştirilmesini askıya alma hakkına sahip olacaktır يتم تعريف التهديد األمني بالتوافق مع أغراض العقد عىل أن ه خطر فقدان أو عدم كفاية العمليات الداخلية أو األحداث الخارجية التي لها أو قد يكون لها تأثري سلبي عىل توافر وسالمة ورس ية أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و\أو معلومات خدمة الدفع. وهذا يشمل املخاطر املرتبطة بالهجامت اإللكرتونية أو انعدام األمن Sözleşmenin amacı doğrultusunda, güvenlik tehdidi, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) sistemlerinin ve/veya ödeme hizmeti bilgilerinin kullanılabilirliği, bütünlüğü ve gizliliği üzerinde olumsuz etkisi olan veya olumsuz etkisi olabilecek eksik veya yetersiz iç süreçler veya dış olaylar riski olarak tanımlanacaktır. Siber saldırılar veya güvensizlik ile ilişkili riskler buna dâhildir. 15. الخصوصية وحامية البيانات يجب عىل العميل اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لضامن الحفاظ عىل أمان اسم املستخدم وكلمة املرور للحساب بشكل دائم وعدم الكشف عنها ألطراف ثالثة. لن تطلب UPT من العميل أبدا الكشف عن كلمة املرور أو اسم املستخدم الخاص بالعميل ل UPT أو أي طرف ثالث. 15. Gizlilik ve Verilerin Korunması Hesabın kullanıcı adının ve şifresinin daima güvende tutulması ve üçüncü taraflara asla açıklanmaması için gerekli tüm tedbirler Müşteri tarafından alınmalıdır. UPT tarafından Müşteriden Müşterinin şifresini veya kullanıcı adının UPT ye veya herhangi bir üçüncü tarafa açıklanması asla talep 73

74 edilmeyecektir يف حالة فقدان كلمة املرور أو الكشف عن كلمة )كلامت( املرور دون خطأ من العميل أو UPT أو تشك ل تهديد حقيقي عىل ملف تعريف العميل أو احتاملي ة هذا التشك ل يجب عىل العميل تغيري كلمة املرور عىل الفور أو يف حال ال ميكن للعميل تغيري كلمة املرور يتعهد بإخطار UPT عىل الفور )يف غضون يوم تقوميي واحد عىل أقىص تقدير(. لن تكون رشكة UPT مسؤولة عن العواقب التي قد تنشأ بسبب عدم اإلخطار Şifrenin kaybedilmesi veya şifrenin (şifrelerin) Müşterinin veya UPT nin kusuru dışında açıklanması veya müşterinin Profiline yönelik olarak gerçek bir tehdidin ortaya çıkması veya ortaya çıkabilecek olması halinde, Müşteri, şifreyi derhal değiştireceğini veya Müşterinin şifreyi değiştirmesinin mümkün olmaması halinde, UPT ye bu hususa ilişkin olarak derhal (en geç bir takvim günü içerisinde) bildirimde bulunacağını taahhüt etmektedir. Bildirimde bulunulmaması sebebiyle doğabilecek sonuçlardan UPT sorumlu olmayacaktır عند استالم إشعار من قبل UPT من العميل عىل النحو املحدد يف االتفاقية سيتم تعليق الوصول إىل ملف تعريف العميل وتوفري خدمات UPT عىل الفور حتى ترسل UPT كلمة مرور جديدة للعميل GÖHS kapsamında belirtildiği şekilde UPT tarafından Müşteriden bildirimin alınması sonrasında, UPT tarafından Müşteri için yeni bir şifre iletilinceye veya oluşturuluncaya değin Müşterinin Profiline erişim ve UPT hizmetlerinin sunumu derhal askıya alınacaktır يف حالة تلقي العميل أي طلب إلفشاء كلمة املرور أو معلومات تسجيل الدخول األخرى يف أي مكان آخر غري موقع الويب أو تطبيق الهاتف املحمول فال ينبغي للعميل اإلفصاح عن كلمة املرور أو معلومات تسجيل الدخول األخرى ألي سبب من األسباب ويجب أن يتم اإلبالغ عن هذا الحدث يتم إىل UPT عىل الفور Müşteri tarafından şifrenin veya diğer giriş bilgilerinin Web Sitesi veya Mobil Uygulama dışındaki herhangi bir yerde açıklanmasına yönelik herhangi bir talebin alınması halinde, Müşteri tarafından Şifre veya diğer giriş bilgileri herhangi bir sebeple açıklanmamalı ve bu olay derhal UPT ye bildirilmelidir يف حالة عدم امتثال العميل لهذا االلتزام و \أو مل يتم منع ذلك بينام هو ممكنا و\أو تم اتخاذ مثل هذه اإلجراءات عن قصد أو بسبب إهامله فإن الخسارة واألرضار التي تكبدها أشخاص آخرون نظرا لإلجراءات املحددة أو عدم اتخاذ أي إجراء من جانب العميل تقع باملسؤولية الكاملة عىل عاتق العميل ويتحمل العميل هذه املسؤولية ويتعهد بتعويض الخسارة Müşteri tarafından bu yükümlülüğe riayet edilmemesi ve/veya riayet edilebilecek iken bunun önlenmemesi ve/veya kasten veya kendi ihmali dolayısıyla bu tür eylemlerde bulunulması halinde, Müşterinin belirtilen eylemleri veya eylemsizliği sebebiyle başka şahıslar tarafından altına girilen zarar ve ziyan tamamen Müşteriye aittir ve Müşteri bu zarar ve ziyanı tazmin etmeyi taahhüt etmektedir تويص UPT بتغيري كلمة مرور حساب UPT بانتظام حتى ميكن التخفيف من أي اخرتاق أمني يف الحساب. يف الوقت نفسه تويص UPT بعدم اختيار كلمة مرور ميكن أن يعرفها أي شخص أو ميكن التعرف عليها بسهولة من املعلومات املتاحة عن العميل أو التي

75 لها معنى. ال ينبغي السامح ألي شخص بالوصول إىل الحساب من قبل العميل أو مبراقبته أثناء الوصول إىل الحساب Hesaptaki herhangi bir güvenlik ihlalinin azaltılabilmesi için UPT tarafından UPT Hesabının şifresinin düzenli olarak değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda, UPT tarafından, herhangi bir kişi tarafından bilinebilen veya Müşteri hakkında elde edilebilen bilgilerden kolaylıkla saptanabilecek veya anlama sahip olan bir şifrenin seçilmemesi tavsiye edilmektedir. Müşteri tarafından hiç kimsenin Hesaba erişmesine veya Hesaba erişilmesi sırasında hiç kimsenin bunu izlemesine izin verilmemelidir يجب أن يتخذ العميل كل العناية املعقولة للتأكد من أن رقم الهاتف )الذي سيتم استخدامه أيض ا إلرسال كلمة مرور ملرة واحدة( وعنوان الربيد اإللكرتوين وكلمة املرور طويلة األجل آمنة و ميكن الوصول إليها فقط من قبل العميل وذلك ألن رقم الهاتف املحمول وعنوان الربيد اإللكرتوين للعميل املستخدم كمعرف املستخدم لتسجيل الدخول إىل الحساب يتم استخدامه إلرسال رموز التعريف الشخيص ملرة واحدة للسامح بالدفع أو ميكن استخدامه إلعادة تعيني كلامت املرور أو االتصال بالعميل بخصوص أمان حساب الدفع.UPT يف حال فقدان رقم الهاتف املحمول وعنوان الربيد اإللكرتوين يجب عىل العميل إخطار UPT عىل الفور Müşterinin cep telefonu numarası ve e-posta adresi, Ödemeyi yetkilendirmek üzere tek seferlik pin kodlarının gönderilmesi için kullanılacak olduğundan veya şifreleri sıfırlamak veya UPT Ödeme Hesabının güvenliği ile ilgili olarak Müşteri ile iletişim kurmak için kullanılabilecek olduğundan dolayı, Hesaba giriş yapmak için kullanıcı kimliği olarak kullanılan cep telefonu numarasının (ayrıca, tek seferlik şifre gönderimi için kullanılacaktır), e-posta adresinin ve uzun süreli şifresinin güvenli ve yalnızca Müşteri tarafından erişilebilir nitelikte olmasını sağlamak üzere Müşteri tarafından tüm makul özen gösterilmelidir. Cep telefonu numarasının ve e-posta adresinin ele geçirilmesi durumunda Müşteri tarafından UPT derhal bilgilendirilmelidir بغض النظر عام إذا كان العميل يستخدم حاسوبا عام ا أو مشرتكا أو خاص ا للوصول إىل الحساب يجب عىل العميل دامئا التأك د من عدم تخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالعميل أو تخزينها مؤق تا أو حفظها بطريقة أخرى بواسطة املتصفح. يجب أال يستخدم العميل أي ميزة تسمح بتخزين تسجيل الدخول أو كلامت املرور عىل الحاسوب الذي يستخدمه العميل Müşteri tarafından Hesaba erişim sağlamak için herkese açık, paylaşılan veya kendi bilgisayarının kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, Müşteri daima Müşterinin giriş bilgilerinin tarayıcı tarafından saklanmadığından veya ön belleğe alınmadığından veya başka bir şekilde kaydedilmediğinden emin olunmalıdır. Müşteri tarafından giriş bilgilerinin veya şifrelerin Müşterinin kullandığı bilgisayarda saklanmasına izin veren hiçbir işlev kesinlikle kullanılmamalıdır تحتفظ UPT بالحق يف تسجيل املحادثات الهاتفية مع العميل. يتفق الطرفان عىل أن املحادثات الهاتفية والرسائل املرسلة عرب الربيد والربيد اإللكرتوين ووسائل االتصال األخرى ميكن اعتبارها دليال يف حل النزاعات بني األطراف. مبوجب هذه االتفاقية يؤكد العميل أنه يتفهم ويقبل أن املحادثات الهاتفية التي تتم معه أو مع من ميث له سيتم تسجيلها بواسطة.UPT للعميل أيضا الحق يف تسجيل وتخزين املكاملات الهاتفية واملراسالت األخرى UPT, Müşteri ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerini kaydetme hakkına sahiptir. Taraflar, telefon görüşmelerinin ve posta, e-posta ve diğer telekomünikasyon araçları yoluyla aktarılan mesajların Taraflar 75

76 arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında delil sayılabileceğini kabul etmektedirler. İşbu Sözleşmeyle Müşteri, kendisi veya temsilcileri ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin UPT tarafından kaydedileceğini anladığını ve kabul ettiğini teyit etmektedir. Müşteri aynı zamanda telefon görüşmelerini ve diğer yazışmaları kaydetme ve saklama hakkına sahiptir يوافق العميل عىل أن رشكة UPT تدير بياناته الشخصية بغرض توفري الخدمات للعميل والوفاء باملسؤوليات األخرى مبوجب هذه االتفاقية. يضمن الطرفان أمان البيانات الشخصية التي يتم تلقيها أثناء إبرام هذه االتفاقية وأن البيانات الشخصية سيتم استخدامها بالقدر الالزم إلبرام وأداء هذه االتفاقية. ال ميكن الكشف عن البيانات الشخصية املذكورة أعاله ألطراف ثالثة دون موافقة مالك هذه البيانات باستثناء الحاالت املحددة مبوجب القانون أو هذه االتفاقية Müşteri, kişisel verilerinin UPT nin Müşteriye hizmet sunmak ve işbu Sözleşme kapsamındaki diğer sorumlulukları yerine getirmek amacıyla yönetileceğini kabul etmektedir. Taraflar, işbu Sözleşmenin akdedilmesi sırasında alınan kişisel verilerin güvenliğini ve kişisel verilerin işbu Sözleşmenin akdi/ifası için gerektiği ölçüde kullanılacağını garanti etmektedirler. Yukarıda belirtilen kişisel veriler, kanun veya işbu Sözleşme kapsamında belirtilen haller hariç olmak üzere, bu verilerin sahibinden onay alınmaksızın üçüncü taraflara açıklanamaz تخضع مشكالت تخزين البيانات وحاميتها ل»سياسة الخصوصية«التي تشكل ملحقا لالتفاقية والتي يقرأها العميل ويلتزم بها Müşteri, kişisel verilerinin UPT nin Müşteriye hizmet sunmak ve işbu Sözleşme kapsamındaki diğer sorumlulukları yerine getirmek amacıyla yönetileceğini kabul etmektedir. Taraflar, işbu Sözleşmenin akdedilmesi sırasında alınan kişisel verilerin güvenliğini ve kişisel verilerin işbu Sözleşmenin akdi/ifası için gerektiği ölçüde kullanılacağını garanti etmektedirler. Yukarıda belirtilen kişisel veriler, kanun veya işbu Sözleşme kapsamında belirtilen haller hariç olmak üzere, bu verilerin sahibinden onay alınmaksızın üçüncü taraflara açıklanamaz مينح العميل رشكة UPT الحق يف اتخاذ التدابري الالزمة مبا يف ذلك تقديم الطلبات مبارشة إىل أو من خالل أطراف ثالثة عىل سبيل املثال ال الحرص من أجل تحديد هوية العميل ودقة البيانات األخرى املقدمة من العميل Müşteri, UPT ye Müşterinin kimliğinin ve Müşteri tarafından sunulan diğer verilerin doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla doğrudan üçüncü taraflara veya üçüncü taraflar vasıtasıyla taleplerde bulunulması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak, üzere gerekli tedbirleri alma hakkı vermektedir يقر العميل بإمكانية تحديد رقم حساب الدفع الخاص بالعميل والبيانات الشخصية املطلوبة لتحويل الدفع وإذا قام عميل UPT آخر بإدخال معرف العميل املؤكد )االسم األول واللقب والحساب املرصيف وعنوان الربيد اإللكرتوين( يقر بأن ه قد يتم عرض هذه البيانات عىل عميل UPT آخر بغرض إجراء تحويل املدفوعات إىل العميل Müşteri, Müşterinin Ödeme Hesabı numarasının ve Ödeme Transferi için gerekli olan kişisel verilerin tespit edilebileceğini ve başka bir UPT Müşterisinin Müşterinin teyit edilmiş tanımlayıcısını (ad, soyad, 76

77 banka hesabı, e-posta adresi) girmesi halinde Müşteriye Ödeme Transferi gerçekleştirmeyi amaçlayan başka bir UPT Müşterisine gösterilebileceğini kabul etmektedir يجوز أيضا نقل بيانات العميل مبوافقته إىل مؤسسات بدء الدفع أو مؤسسات خدمة معلومات الحساب. قد تقوم UPT مبنع وصول حساب العميل إىل مزو د خدمة بدء الدفع أو مزو دي خدمة معلومات الحساب بشكل مرتكز عىل أسس م ت خذه حسب األصول وبشكل موضوعي فيام يتعل ق بطرق الوصول إىل حساب بدون حق أو صالحي ة والتي قد يتم الحصول عليها من قبل مزو د خدمة بدء الدفع أو مزو د خدمة معلومات الحساب وذلك يشمل بدء معاملة الدفع بدون حق أو صالحي ة. ستقوم UPT يف مثل هذه الحاالت بإبالغ العميل برفض توفري الوصول إىل الحساب وسيتم ذكر أسباب هذا اإلجراء. ما مل يكن تقديم هذه املعلومات ال يقوض اإلجراءات األمنية أو محظورا مبوجب القانون يجب إرسال هذه املعلومات إىل العميل إن أمكن قبل رفض منح الوصول إىل الحساب وبعد رفض الوصول عىل أبعد تقدير Müşterinin onayıyla Müşterinin verileri ödeme başlatma veya hesap bilgileri hizmeti kurumlarına da iletilebilecektir. UPT tarafından, yetkisiz veya haksız Ödeme İşlemi başlatılması da dâhil olmak üzere, hesap bilgileri hizmet sağlayıcısı veya ödeme başlatma hizmeti sağlayıcısı tarafından elde edilen Hesaba yetkisiz veya haksız bir şekilde erişime ilişkin olarak objektif ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş dayanaklara dayalı olarak hesap bilgileri hizmet sağlayıcılarına veya ödeme başlatma hizmeti sağlayıcısına Müşterinin Hesabına erişim imkanının sunulması reddedilebilecektir. Bu gibi hallerde, UPT tarafından Müşteri Hesaba erişim imkanın sunulmasının reddi hakkında bilgilendirilecek ve bu tür eyleme ilişkin sebepler belirtilecektir. Bu bilgilerin verilmesi emniyet tedbirlerini zayıflatmadığı veya mevzuat kapsamında yasaklanmadığı sürece, mümkün olması halinde Hesaba erişim izni verilmesinin reddedilmesinden önce ve en geç erişim izninin reddedilmesine müteakiben olmak üzere, bu bilgiler Müşteriye iletilmelidir يحق ل UPT نقل جميع املعلومات املهمة التي تم جمعها حول العميل وأنشطة العميل إىل وكاالت إنفاذ القانون األخرى والسلطات الحكومية واملؤسسات املالية األخرى إذا تم تحديد ذلك وفقا للترشيعات ومن أجل تحديد ما إذا كان هناك انتهاك أم ال لالتفاقية والترشيعات ذات الصلة UPT, Müşteri ve Müşterinin faaliyetleri hakkında toplanan tüm önemli bilgileri diğer kolluk kuvvetlerine, devlet makamlarına ve mevzuat gereğince belirlenmesi halinde ve GÖHS nin ve ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediğine veya edilmeyeceğine yönelik tespitte bulunmak amacıyla, diğer 77

78 finansal kuruluşlara aktarma hakkına sahiptir. 16. أحكام متنوعة استخدام النامذج والصيغ بالنسبة لخدمات الدفع يجب أن يكون من املمكن استخدام النامذج والصيغ املقدمة أو املحددة بواسطة UPT واملعبأة عىل النحو الواجب واملقروءة واملكتوبة بالتوقيع اإللكرتوين أو الرقمي )املطبوع أو عرب اإلنرتنت أو اإللكرتوين( إن وجدت أو أي شكل آخر من أشكال التعريف تعتربه رشكة UPT رضوري ا إن كان ذلك ممكنا. 16. Muhtelif Hükümler Formların ve formatların kullanılması Ödeme Hizmetlerine ilişkin olarak Müşteri tarafından, mevcut ise, UPT tarafından sunulan veya belirtilen, usulüne uygun olarak doldurulan, okunaklı olan ve ıslak veya Elektronik İmza taşıyan (basılı, online veya elektronik) formların ve formatların veya uygulanabildiğinde UPT tarafından gerekli görülen herhangi bir diğer tanımlama şeklinin kullanılması gerekmektedir يحق ل UPT الترصيح بأن النامذج )مناذج التعليامت( والتنسيقات غري صالحة وتغيري هذه النامذج أو التنسيقات. يف هذه الحالة ستبلغ UPT العميل عن النامذج أو التنسيقات التي تم اإلعالن عن عدم صالحيتها والنامذج أو التنسيقات الجديدة التي سيتم استخدامها. ال تكون UPT مسؤولة عن أي رضر و\أو خسارة يتكبدها العميل بسبب النامذج )مناذج التعليامت( أو التنسيقات املعلنة أنها 78 غري صالحة أو يساء استخدامها UPT, formların (talimat formlarının) ve formatların geçersiz olduğunu beyan etme ve bu formları veya formatları değiştirmek hakkına sahiptir. Bu durumda UPT, geçersiz olduğu beyan edilen formlar veya formatlar ve kullanılacak yeni formlar veya formatlar hakkında Müşteriyi bilgilendirecektir. Geçersiz olduğu veya yanlış kullanıldığı beyan edilen formlar (talimat formları) veya formatlar sebebiyle Müşterinin uğradığı zarar ve/veya ziyandan UPT sorumlu olmayacaktır قد ت فرض متطلبات محد دة و\أو إضافية عىل استخدام النامذج )مناذج التعليامت( أو التنسيقات فيام يتعلق بأوامر الدفع بخالف تلك الصادرة عن UPT لتأمني خدمات الدفع ومعامالت الدفع أو باستخدام النامذج )مناذج التعليامت( أو التنسيقات التي أتاحتها UPT tarafından Ödeme Hizmetlerinin ve Ödeme İşlemlerinin emniyeti bakımından veya UPT tarafından kullandırılan formlar (talimat formları) veya formatlar kullanılarak verilenler dışındaki Ödeme.UPT Emirlerine ilişkin olarak formların (talimat formlarının) veya formatların kullanılmasına ilişkin özel ve/veya ek gereklilikler öngörülebilecektir.

79 16.2. العميل واألطراف الثالثة لن تكون UPT طرفا يف أي عالقة قانونية أساسية بني العميل وأي طرف ثالث Müşteri ve üçüncü taraflar UPT, Müşteri ile herhangi bir üçüncü taraf arasındaki herhangi bir dayanak hukuki ilişkiye taraf olmayacaktır ال يحق لألشخاص الذين ليسوا أطرافا يف مستندات خدمات الدفع إنفاذ مثل هذا املستند )أي رشط من هذا املستند( أو االستفادة من هذا املستند )أي رشط من هذا املستند( Ödeme Hizmetleri Belgelerine taraf olmayan şahıslar, böyle bir belgeyi (böyle bir belgenin herhangi bir hükmünü) uygulama veya böyle bir belgeden (böyle bir belgenin herhangi bir hükmünden) yararlanma hakkına sahip değildir الدليل ما مل يقدم العميل دليال عىل عكس ذلك فإن املعلومات الواردة يف سجالت UPT تعترب مبثابة دليل قاطع بني UPT والعميل. ال تلتزم رشكة UPT باالحتفاظ بسجالتها لفرتة أطول من الفرتة القانونية لحفظ السجالت Delil Müşteri tarafından aksi yönde delil sunulmadığı sürece, UPT nin kayıtlarında yer alan bilgilerin UPT ile Müşteri arasında kesin delil teşkil ettiği addedilir. UPT, kayıtlarını yasal kayıt tutma süresinin üzerinde bir süre boyunca saklamakla yükümlü değildir ميكن تقديم األد لة عن طريق قيام UPT بالنسخ أو التصوير الكتايب أو اإللكرتوين أو االستخراج من النظام ألي شكل من أشكال االتصال بني UPT والجهات الخارجية مبا يف ذلك البيانات وأوامر الدفع واإلعالنات والتقارير املتعلقة مبنتجات وخدمات UPT باإلضافة إىل أي شكل آخر من أشكال االتصاالت الكتابية أو اإللكرتونية بني العميل ورشكة.UPT تشكل هذه االتصاالت وأي صور أو نسخ منها دليال

80 قاطعا بني UPT والعميل ما مل ي ثبت العميل خالف ذلك Ekstreler, Ödeme Emirleri, UPT nin ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin duyurular ve raporlar da dâhil olmak üzere UPT ve üçüncü taraflar arasındaki her şekilden iletişimin yanı sıra Müşteri ile UPT arasındaki herhangi bir diğer şekle sahip olan yazılı veya elektronik iletişimler UPT tarafından yazılı veya elektronik olarak çoğaltma ve/veya UPT nin sisteminden iletişimin kopyasının alınması yoluyla kanıtlanabilir. Bu tür iletişimler ve bunların çoğaltmaları veya kopyaları, Müşteri tarafından aksi yönde delik sunulmadığı sürece, UPT ile Müşteri arasında kesin delil teşkil eder التفويض والتعاقد الداخيل يجوز لرشكة UPT االستعانة بأطراف ثالثة يف تقديم خدمات الدفع وميكن تنفيذ األنشطة )جزئي ا ( عن طريق التفويض والتعاقد الداخيل Alt Yüklenicilere Verme/Alt Sözleşme Yapma Ödeme Hizmetlerinin sunulmasında UPT tarafından üçüncü taraflardan yararlanılabilecek ve faaliyetler (kısmi olarak) alt yüklenicilere verme/alt sözleşme yoluyla gerçekleştirilebilecektir الرضائب والرسوم سوف يقوم العميل بتسديد جميع الرضائب والرسوم املتعلقة بالعالقة بني العميل ورشكة UPT وذلك تحت أي اسم ومن قبل أي شخص. يف حال أوجب القانون أو الترشيعات أن يتم تطبيق أي رضائب أو خصم عىل املبالغ الواجب عىل العميل دفعها لصالح UPT ويف حال عدم التنب ؤ بهذه الحسومات سيقوم العميل بدفع املبالغ اإلضافي ة الالزمة لضامن وصول املبالغ التي سيتم تسل مها من قبل.UPT Vergiler ve harçlar Her ne ad altında olursa olsun ve her kim tarafından tarh edilirse edilsin, Müşteri ile UPT arasındaki ilişkiye ilişkin bilcümle vergiler ve harçlar Müşteri tarafından karşılanır. Kanunen veya mevzuat gereğince Müşterinin UPT ye ödenmesi icap eden herhangi bir tutara stopaj uygulamak veya böyle bir tutardan herhangi bir meblağı tenzil etmek zorunda olması halinde, böyle bir stopajın veya tenzilatın öngörülmemiş olması halinde UPT tarafından tesellüm olunacak tutara ulaşılması için gerekli olan ilave tutarlar Müşteri tarafından ödenecektir. 80

81 17. القانون الحاكم والنزاعات القانون الواجب التطبيق ما مل ي نص عىل خالف ذلك يف نطاق االتفاقية أو أي مستند آخر لخدمات الدفع فإن العالقة بني العميل و UPT فيام يتعلق بالحساب وخدمة الدفع مبا يف ذلك مستندات خدمات الدفع وأي التزامات غري تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها ستكون خاضعة لقوانني جمهورية تركيا وستظل خاضعة لقوانني جمهورية تركيا وسيتم تفسريها وفق ا لقوانني جمهورية تركيا. 17. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıklar Uygulanacak Hukuk GÖHS veya herhangi bir diğer Ödeme Hizmetleri Belgesi kapsamında aksi öngörülmediği sürece, Ödeme Hizmetleri Belgeleri ve bunlardan veya bunlar ile bağlantılı olarak doğan gayri akdi yükümlülükler de dâhil olmak üzere, Hesaba ve Ödeme Hizmetine ilişkin olarak Müşteri ile UPT arasındaki ilişki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve yine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacaktır النزاعات سيتم حل النزاعات بني UPT والعميل من خالل التفاوض Uyuşmazlıklar UPT ile Müşteri arasındaki uyuşmazlıklar müzakere yoluyla çözüme kavuşturulacaktır يحق للعميل إرسال شكواه إىل.UPT ميكن إرسال الشكاوى إىل UPT عرب إشعار بالربيد اإللكرتوين عرب عنوان الربيد اإللكرتوين Müşteri, UPT ye şikâyetlerini iletme hakkına sahiptir. Şikâyetler, UPT ye e-posta adresi üzerinden e-posta bildirimi yoluyla iletilebilecektir سوف تستجيب UPT لشكاوى العميل يف غضون 15 يوم عمل من تاريخ استالم الشكوى ذات الصلة وتكون االستجابة كتابة

82 أو باستخدام وسيط دائم آخر. يف ظروف استثنائية وألسباب خارجة عن سيطرة UPT ي سمح ل UPT بإرسال رد أو يل إىل العميل يوض ح أسباب التأخري ويحدد الفرتة الزمنية التي سيتلقى خاللها العميل رد UPT النهايئ. يف أي حال لن تتجاوز فرتة الرد النهايئ 35 )خمسة وثالثون( يوم عمل من تاريخ استالم الشكوى ما مل يكن ذلك ألسباب خارجة عن إرادة.UPT UPT tarafından Müşterinin şikâyetlerine, ilgili şikâyetin alındığı tarihten itibaren 15 İş Günü içerisinde yazılı olarak veya başka bir kalıcı ortam kullanılarak yanıt verilecektir. İstisnai hallerde, UPT nin kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı UPT tarafından Müşteriye gecikmeye ilişkin sebepler belirtilerek ve UPT nin kesin yanıtınızın Müşteri tarafından alınacağı süre belirtilerek ön yanıt gönderilmesine izin verilecektir. Kesin yanıtın verilmesine ilişkin süre, UPT nin kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı olmadıkça, her halükarda şikâyetin alındığı tarihten itibaren en geç 35 (otuz beş) İş Gününü aşmayacaktır إدارة الشكاوى مجانية. يتفق الطرفان عىل تقديم الشكاوى وإدارتها والرد عليها باللغتني الرتكية واإلنجليزية Şikâyet yönetimi ücretsizdir. Taraflar, şikâyetlerin Türkçe ve İngilizce olarak sunulacağını, yönetileceğini ve yanıtlanacağını kabul etmektedirler يجب أن يكون لدى UPT إجراءات داخلية للتعامل العادل والرسيع مع الشكاوى وفقا للقانون املعمول به UPT, şikâyetlerin geçerli kanunlara uygun olarak adil bir şekilde ve hızlıca yönetilmesine yönelik iç prosedürlere sahip olacaktır إذا مل يكن العميل راضيا عن استجابة UPT النهائية فسوف يلجأ العميل فقط إىل املحاكم ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذلك. يرصح األطراف مبوجب هذا ويقبلون ويتعهدون بأنهم قد قرأوا وفهموا وقبلوا هذه االتفاقية بالكامل Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı sürece, Müşterinin UPT nin kesin yanıtından memnun olmaması halinde, Müşteri yalnızca mahkemelere başvurma yoluna gidecektir. Taraflar bu vesileyle işbu GÖHS yi tamamen okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler بيان املستفيد الفعيل أقر بأنني»املستفيد الحقيقي«باملعنى املحدد يف املادة 15 من»القانون 5549 بشأن منع إجراءات غسل واردات الجرائم«املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أكتوبر 2006 بالرقم وأنني فتحت الحساب مع UPT بهذه الصفة وسأقوم بتنفيذ املعامالت باسمي وحسايب ضمن نطاق هذه االتفاقية. أقبل وأرصح بأنني يف حال قيامي بالقيام باملعامالت باسمي ولحساب شخص آخر فسوف أخطر رشكة UPT كتابي ا بالشخص الذي أقوم بإجراء املعامالت لحسابه وفقا للقانون رقم 5549 واللوائح الفرعية لهذا القانون ومعلومات هوية

83 هذا الشخص والوضع املرصح به لهذه املعامالت قبل إجراء املعاملة. 18. Gerçek Faydalanıcı Beyanı 18 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA 5549 SAYILI KANUN un 15. maddesinde tanımlanan anlamda gerçek faydalanıcı olduğumu ve UPT nezdinde bu sıfatla hesabı açtığımı ve bu Sözleşme kapsamında işlemleri kendi ad ve hesabıma yapacağımı beyan ederim. Kendi adıma ve fakat başkası hesabına hareket etmem halinde 5549 Sayılı Kanun ve bu kanunun alt düzenlemelerine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişinin kimlik bilgileri ile bu işlemler için yetkili durumunu, işlemin yapılmasından önce UPT yi yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. 83

84 Tarih:.../.../... التاريخ:... \... \... Müşteri Bilgileri توقيع العميل UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Müşteri İmzası رشكة UPT املساهمة لخدمات الدفع واألموال اإللكرتوني ة هاكان أوزات مدير عام بولنت شاشتي املدير العام مساعد 84 Bülent Şaştı Genel Md. Yrd Hakan Özat Genel Müdür

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı /

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı / Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi الخدمات اتفاقية المصرفية :رقم العميل / No. Müşteri اسم وكنية العميل / صفته التجارية - Unvanı Müşterinin Adı Soyadı / Ticaret : تاريخ فتح الحساب / Tarihi Hesap Açılış :رمز

المزيد من المعلومات

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه حقيبة الدورة التدريبية حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter : @azzahkabbas azzahkabbas@gmail.com 1438 ه الهدف العام : إكساب املتدربات املعرفة بأساسيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها بشكل

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı s

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı s T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) ARAPÇA (Sonbahar Dönemi) 9 EYLÜL 2018 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية األسئلة األكثرشيوعا االكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة الوطنية للتأمين معلومات عن االكتتاب: ما هي أهم شروط االكتتاب سيتم االكتتاب على مرحلتين: أوال : مرحلة االكتتاب األولى )10 أيام(. بدأ من يوم الثالثاء

المزيد من المعلومات

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ حزمة التعليم واملشاركة بادر باالستفادة من املنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ. www.mags.nrw م ن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة باملعونات وفق ا لقانون الشؤون االجتامعيةII

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - moneybookers

Microsoft Word - moneybookers الرحيم الرحمن االله بسم א א א ãããaewt{tuaçxà دليل المستخدم العربي في MONEYBOOKERS شرح بنك أوال عن البنك: :معلومات وقلربيزدنيعلما من بريطانيا. 1- البنك جنسيته المناسبة للعمل بھا. به تختار العملة -2 من 5

المزيد من المعلومات

التقديم الإلكتروني

التقديم الإلكتروني فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(

المزيد من المعلومات

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1 دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1 للتسجيل في صفحة خدمات الشركات Area( )Members على الموقع االلكتروني لشركة هيئة الترقيم االردنية www.gs1jo.org.jo يرجى اتباع الخطوات التالية

المزيد من المعلومات

ملخص التقرير السنوي turkey.indd

ملخص التقرير السنوي turkey.indd تقرير ملخ ص حول االعتقاالت وأوضاع األ سرى خالل العام 2017 عام تشريع الجرائم اإلسرائيلية بحق األسرى إعداد مركز أسرى فلسطين للدراسات و حملة تضامن الدولية يناير 2018 عام تشريع الجراي م ا سراي يلية بحق ا

المزيد من المعلومات

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 9 1 وصف النظام 2 طلب مطابقة إرسالية جديد 3 إصدار الشهادة 1 1 وصف النظام يهدف هذا النظام لتمكين ضابط اتصال المنشأة ومفوض المنشأة من استخراج شهادة

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page نظام البرمجة SIMATIC S7 PLC وفقا للمستوى المتقد م ف الا صدار S7-300/400 الصفحة 1 من 6 يقد م هذه الدورة التدريبية مدر ب من شركة الهندسية (مجموعة دي و) متخصص ف إصدارات سيمنز. لمحة عامة الهدف الري يس لهذه

المزيد من المعلومات

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب... 13 1 خطوات التقديم للمساعدة المادية قبل البدء باستخدام البرنامج الرجاء:

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :

المزيد من المعلومات

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v / SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v / 1014-05 1 I. معلومات حول المنتج 1-1. محتويات العبوة مؤتمر نزع السالح مع دليل التثبيت السريع مفتاح القابس الذكي دليل التثبيت السريع 1-2. اللوحة األمامية

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

WHAT’S NEW

WHAT’S NEW الجديد في انجز تطبيق إصدارات X.4 المحتويات المحتويات... 1 المواصفات الجديدة بالنظام... 3.1.1.1 عدد المهام التي يجب إنجازها... 3 انشاء مهمة... 3.1.2 2. تعديل تكليف المهمة... 3 تاريخ حالات المهمة... 4.2.1.2.2.3

المزيد من المعلومات

شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 ه م الصفحة 1 من 21

شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 ه م الصفحة 1 من 21 شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 ه- 2017 م الصفحة 1 من 21 المحتويات الموضوع الصفحة 3 مقدمة 3 5 6 المادة األولى: تعريفات المادة الثانية: أحكام عامة

المزيد من المعلومات

1 الرقم الخدمة العمولة * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل م

1 الرقم الخدمة العمولة * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل م 1 * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 100 دينار. 1 عمولة رصيد متدني 20 دينار/شيك, لعدم كفاية رصيد الول مرة 40

المزيد من المعلومات

2

2 2 دليل االلتحاق بجامعة الحدود الشمالية عمادة القبول والتسجيل العام الجامعي - 1440 1441 ه 3 كلمة سعادة عميد القبول والتسجيل أبنائنا الطالب والطالبات نرحب بكم يف عمادة القبول والتسجيل جبامعة احلدود الشمالية

المزيد من المعلومات

عربي English français türk HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili

عربي English français türk   HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili عربي English français türk www.ultimate-sa.com HCM İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Profili Herhangi Bir Proje Temelleri: para, fikir ve insandır. İnsan, para ve fikir sağlayacısı, aynı zamanda proje yöneticisidir.

المزيد من المعلومات

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر أكتوبر 4102 أعد الجهاز هذه الوثيقة لتجيب عن أهم االسئلة التي تخص منظمومة الطاقة المتجددة بشكل عام و على االخص تعريفة التغذية ما هو الوضع الراهن فيما يخص قطاع الطاقة

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

الفهرس: كيفية ضبط الموبايل/التابلت: خدمة االنترنت معرفة مسبقا على الجهاز. في حالة عدم تعريف خدمة االنترنت مسبقا على الجهاز يمكنك ضبطه يدويا ادخل على D

الفهرس: كيفية ضبط الموبايل/التابلت: خدمة االنترنت معرفة مسبقا على الجهاز. في حالة عدم تعريف خدمة االنترنت مسبقا على الجهاز يمكنك ضبطه يدويا ادخل على D الفهرس: كيفية ضبط الموبايل/التابلت: خدمة االنترنت معرفة مسبقا على الجهاز. في حالة عدم تعريف خدمة االنترنت مسبقا على الجهاز يمكنك ضبطه يدويا ادخل على Data Cellular أو network«3g«ثم ادخل على Settings APN

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

eCopy, Inc.

eCopy, Inc. سياسة المساعدات المالية 1 إبريل 2019 السياسة/ المبادئ التعريفات ةةةةة ةةةةة lweidsd ydltedewe cedewimdr tsewdim, LLL )"المنظمة"( في ضمان ممارسة اجتماعية عادلة ةة ةةةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةةة

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

متطلبات النظام متطلبات جهاز الكمبيوتر الشخصي معالج Pentium 1 Intel غيغا هرتز أو أسرع نظام التشغيل Windows 2000 أوXP Windows مع Service Pack 2 أو Vista

متطلبات النظام متطلبات جهاز الكمبيوتر الشخصي معالج Pentium 1 Intel غيغا هرتز أو أسرع نظام التشغيل Windows 2000 أوXP Windows مع Service Pack 2 أو Vista متطلبات النظام متطلبات جهاز الكمبيوتر الشخصي معالج Pentium 1 Intel غيغا هرتز أو أسرع نظام التشغيل Windows 2000 أوXP Windows مع Service Pack 2 أو Vista Window أو Windows 7 Enterprise أو Ultimate أو Business

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة األول :اإليرادات الضريبية الثاني : المنح الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة 7,,79,8,79 الجدول اإلجمال للموارد واإلستخدامات

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 11 جمهورية مصر العربية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إصدار 2017/7/6 )نسخة الصحفيين( املؤمتر الصحفي اخلاص باإلعالن عن أسعار بيع الكهرباء للعام املايل 2018/2017 اخلميس 2017/7/6 2 جمهورية مصر العربية وزارة

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint .1.2.3 أولا هذا اإلجراء يقوم به أمين مركز مصادر التعلم بعد الدخول للصفحة الرئيسية من حسابه في نظام نور ثم إختيار مصادر التعلم يتم إضافة أوعية مصادر التعلم ) الكتب أقراص الليزر( من قبل أمين مركز المصادر

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( الفهرس الصفحة 1 2 3 4 5 6 13 7 تقرير م ارجعة م ارقبي

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0 البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 4 6 7 8 9 11 وصف النظام تسجيل المنتج إضافة منتج عن طريق الرمز المنسق الجمركي HS code إضافة منتج عن طريق الكلمات الداللية إضافة منتج عن طريق البحث

المزيد من المعلومات

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع وتجربته وفي النهاية ستجدون روابط المثال مع شرح فيديو

المزيد من المعلومات

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx مخيم (Kalvudden) الداخلي الصيفي لعام ٢٠١٦ ما هو مخيم (Kalvudden) الصيفي الداخلي (Kalvudden) الصيفي الداخلي السباحة وقضاء الوقت مع ا صدقاء ولعب آرة القدم والخروج في نزهات وصيد يمكنك لدينا في مخيم ا سماك

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

NUBIX for Information Technology

NUBIX for Information Technology P a g e 1 NUBIX for Information Technology Document Management System. NUBIX for information technology is a software house located in Cairo Egypt, formed as limited company with Swiss and Egyptian capital.

المزيد من المعلومات

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏ تعليمات صرف جوازات السفر االردنية بدل تالف أو بدل فاقد - الدائمة أو المؤقتة ( ضفة و غزة( استدعاء موجه الى سعادة السفير االردني بطلب صرف جواز سفر بدل تالف فاقد مع بيان كيفية تلفهفقدانه. 4 صور شخصية ملونة

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

الشامل في قواعد اللغة التركية – تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب

الشامل في قواعد اللغة التركية –  تأليف و إعداد وترجمة المهندس : محمد عامر المجذوب الزمان والوقت Zaman ve Vakit 277 حممد عامر اجملذوب : تأليف و إعداد وترمجة املهندس Zaman söylemek - كيفية قراءة وكتابة الساعةوالوقت -1 " والتي geç" " أو geçiyor " يف اللغة الرتكية نستخدم الكلمة " أي "و

المزيد من المعلومات

مبادئ حماية عمالء شركات التمويل

مبادئ حماية عمالء شركات التمويل مبادئ حماية عمالء شركات التمويل المحتوى القسم األول القسم الثاني القسم الثالث القسم الرابع التمهيد الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية التعاريف مبادئ حماية عمالء شركات التمويل مقدمة المبادئ

المزيد من المعلومات

التركية

التركية التركية المنح الدراسية التركية باالرقام حالي ا ما يزيد عن ۱٦,۰۰۰ من الحاصلين على منح دراسية تقريب ا 150,000 الخريجين في جميع أنحاء العالم إقامة إعانة شهرية في كل عام تقدم منحة دراسية جديدة حوالي ٥,۰۰۰

المزيد من المعلومات

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41 منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات

المزيد من المعلومات

أحكام وشروط فتح الحساب والمنتجات والخدمات البنكية أ. فتح الحساب 1. التعريفات : ما لم يتطلب النص خالف ذلك فإن الكلمات والتعبيرات الواردة أدناه سوف تحمل

أحكام وشروط فتح الحساب والمنتجات والخدمات البنكية أ. فتح الحساب 1. التعريفات : ما لم يتطلب النص خالف ذلك فإن الكلمات والتعبيرات الواردة أدناه سوف تحمل أحكام وشروط فتح الحساب والمنتجات والخدمات البنكية أ. فتح الحساب 1. التعريفات : ما لم يتطلب النص خالف ذلك فإن الكلمات والتعبيرات الواردة أدناه سوف تحمل المعاني المحددة لكل منها فيما يلي: حساب: تعني الحساب

المزيد من المعلومات

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx Arabic الضمان المحدود ل كة OTTERBOX GLOBAL ("الضمان المحدود") الضمان المحدود شار إليها ( جميع أنحاء العالم تضمن كة Otter Products وOtterBox LLC d/b/a و اتها التا عة شار إليها إجمالا اسم "المنتجات") ضد

المزيد من المعلومات

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دليل تدريب لمقدم العروض بالمناقصات إلكتروني ا اإلصدار رقم 3 فبراير/ ش باط سنة 2015 الصفحة 1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دليل تدريب لمقدم العروض بالمناقصات إلكتروني ا اإلصدار رقم 3 فبراير/ ش باط سنة 2015 الصفحة 1 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دليل تدريب لمقدم العروض بالمناقصات إلكتروني ا اإلصدار رقم 3 فبراير/ ش باط سنة 2015 الصفحة 1 جدول المحتويات: 3 1 تعريفات شائعة:... 5 2 إجراءات العمل... 3 تسجيل مقدمي العطاءات...6

المزيد من المعلومات

دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai

دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai دليل تدريبي : الحلول لما بعد اختراق الحسابات إعداد : محمد المسقطي Mohammed Al-Maskati Twitter:@mohdmaskati بمساعدة : علي السباعي Ali Sibai Twitter:@alisibai المقدمة : العديد منكم يتعرض إلى حالة من الصدمة

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

Banner – Hold Information SOAHOLD

Banner – Hold Information SOAHOLD 1 Financial Aid System Documentation - eservice E-serviceخطوات التقديم لنظام المساعدات عبر ال 2 خطوات التقديم لنظام المساعدات Steps to apply for financial aid 1 Login to the portal http://my.uaeu.ac.ae

المزيد من المعلومات

إتفاقية فتح حساب تداول في األوراق املالية - حساب أفراد

إتفاقية فتح حساب تداول في األوراق املالية - حساب أفراد www.efghermesifa.com إنه في يوم: املوافق: / / 201 حررت هذه االتفاقية بني كل من: أوال: الطرف األول )ويشار إليه في هذه اإلتفاقية بالوسيط( شركة: املجموعة املالية - هيرميس إيفا للوساطة املالية )ش. م. ك. م(

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير

المزيد من المعلومات

نموذج توصيف مقرر دراسي

نموذج توصيف مقرر دراسي التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : اسم ورمز املقرر الدراسي عدد الساعات املعتمدة اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل) 2500 ( ساعتان أجماد سعود بن

المزيد من المعلومات

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات مالطا من الساعة 03:80 صباحا وحتى 03:80 مساءا من األحد

المزيد من المعلومات

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 Commercial Agency تعتبر الوكاالت التجارية من أهم العوامل التي تدفع عجلة االقتصاد نحو التطور واالزدهار فنظر ا

المزيد من المعلومات

اختر عنوان مناسب

اختر عنوان مناسب 1 كيفية الوصول الى البريد االلكتروني في الكلية 2 3 الهدف من المحاضرة.Webmail كيفية الدخول الى حساب البريد االلكتروني في الخادم الجديد باستخدام كيفية استعراض الرسائل االلكترونية في السيرفر القديم..Microsoft

المزيد من المعلومات

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم الحساب المدين في السطر األول أسم الحساب الدائن في السطر

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page نظام البرمجة SIMATIC S7 PLC وفقا للمستوى الا ساس ف الا صدارة S7-1500 الصفحة 1 من 6 يقد م هذه الدورة التدريبية مدر ب من شركة الهندسية (مجموعة دي و) متخصص ف إصدارات سيمنز. لمحة عامة الهدف الري يس لهذه الدورة

المزيد من المعلومات

AGREEMENT

AGREEMENT قواعد سلوك الموردين تلتزم مؤسسة في إم وير إنك )يشار إليها مع شركاتها الفرعية مجتمعة بعبارة في إم وير ( بالقيام بعملها الذي يتسم بالمسؤولية األخالقية و االجتماعية والقانونية. وتحدد قواعد سلوك في إم وير

المزيد من المعلومات

1

1 االحكام والشروط لعقود املشتركين في الخدمات املتنقلة للنطاق العريض - الدفع املسبق 1. التعريفات يكون للمصطلحات التالية املعاني املبينة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. قانون االتصاالت: قانون االتصاالت

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج 1. اتفاقية الترخيص والضمان المحدود الرجاء قراءة أحكام اتفاقية الترخيص قبل استخدام برنامج.Visualizer

المزيد من المعلومات

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة

المزيد من المعلومات

السؤال الأول: ‏

السؤال الأول: ‏ الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة

المزيد من المعلومات

University Graduate Union/Palestine Polytechnic University Procurement Department اربطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين دائرة المشتريات التاريخ: 2017/

University Graduate Union/Palestine Polytechnic University Procurement Department اربطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين دائرة المشتريات التاريخ: 2017/ التاريخ: 2017/10/07 الرقم: ص 30012/2017/3 اربطة الجامعيين / محافظة الخليل جامعة بوليتكنك فلسطين لجنة العطاءات المركزية ك ارسة الشروط والمواصفات الفنية لتوريد اجهزة حاسوب واجهزة imac لكلية المهن التطبيقية

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx ودعمه وخدماته TEAMMATE لترخيص الشاملة االتفاقية برامج من برنامج أي تثبيت قبل بعناية "االتفاقية"( باسم بعد فيما إليها )ي شار والخدمات والدعم للترخيص الشاملة االتفاقية هذه قراءة ي رجى مهمة: مالحظة وأ األشخاص

المزيد من المعلومات

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية 30-28 آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية يعقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الدورة الثانية من مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية. وهو مؤمتر أكادميي

المزيد من المعلومات

قانون احتادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من إصدارات معهد ديب القضايئ إعداد قسم الدراسات والبحوث الطبعة األو

قانون احتادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من إصدارات معهد ديب القضايئ إعداد قسم الدراسات والبحوث الطبعة األو قانون احتادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من إصدارات معهد ديب القضايئ إعداد قسم الدراسات والبحوث الطبعة األوىل 1436 ه - 2015 م بطاقة فهرسة أثناء النرش. قسم الدراسات

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠ ٢٥ ١٥ ٥ ٢٥ ١٥ ٥ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ المخزون/الا نتاج - يمني المخزون - يسار ٤٨ ٧ ٥ ٦ ٤ ١٤ ٧٢ ٢١ ٥٥ ٢٢ ٧٨ ٢٨ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ معدل النمو - يمني مستوى المخزون في القطاع - يسار ٤٩ ٤ ٣ ٢٥ ١٧ ٩ ١٤ ١١٥ ٩ ٥-٣٥

المزيد من المعلومات

التعريف بعلم الإحصاء

التعريف بعلم الإحصاء ٨ مقدمة هي أحد وظاي ف علم الا حصاء ويشمل : التقدير الا حصاي ي: Statistical Estimati اختبارات الفروض: Hyptheses Tests وهناك بعض المفاهيم التي يجب التعرف عليها ويكثر استخدمها في مجال : المعلمة :Parameter

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات االئتمان والقروض *.D بطاقات االئتمان والمنتجات والخدمات المتعلقة ببطاقة االئتمان د )1( بطاقات االئتمان باإلضافة إلى الش

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات االئتمان والقروض *.D بطاقات االئتمان والمنتجات والخدمات المتعلقة ببطاقة االئتمان د )1( بطاقات االئتمان باإلضافة إلى الش الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات االئتمان والقروض *.D بطاقات االئتمان والمنتجات والخدمات المتعلقة ببطاقة االئتمان د )1( بطاقات االئتمان باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها في نموذج طلب بطاقة االئتمان الذي

المزيد من المعلومات

.

. اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي 13 العادلة" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدر من غير أي تعديل. "قياس القيمة (SOCPA) 1 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار

المزيد من المعلومات

اتفاقية شركة الراجحي للخدمات املصرفية العامة لألفراد مقدمة: حيث قبل العميل االستفادة من خدمات الراجحي املصرفية وتشمل هذه الخدمات على سبيل املثال ال ال

اتفاقية شركة الراجحي للخدمات املصرفية العامة لألفراد مقدمة: حيث قبل العميل االستفادة من خدمات الراجحي املصرفية وتشمل هذه الخدمات على سبيل املثال ال ال اتفاقية شركة الراجحي للخدمات املصرفية العامة لألفراد مقدمة: حيث قبل العميل االستفادة من خدمات الراجحي املصرفية وتشمل هذه الخدمات على سبيل املثال ال الحصر االستعالم عن الرصيد والتحويالت من حساب إلى حساب

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1 عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام )20232019) الشروط المرجعية 1 مقدمة: ينوي المجلس األعلى للسكان العداد والصحي التعاقد مع خبير أو جهة االست ارتيجية الوطنية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd تنبيه: األسئلة يف )11( صفحة. امتحان دبلوم التعليم العام للعام الدرايس 1437/1436 ه - 2015 2016 / م زمن اإلجابة: ثالث ساعات. اإلجابة يف الورقة نفسها. تعليامت وضوابط التقدم لالمتحان: الحضور إىل اللجنة قبل

المزيد من المعلومات