Archive of SID تبثیز وبر ب بی آ سؽی ثز تس ی ع االت چ س شی ای... ع ی ب اح سی ىبرا ضي ع فرس دگي ضغلي در دستياران پسضكي داوطگا عل م پسضكي کاضان ي اصف ان

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Archive of SID تبثیز وبر ب بی آ سؽی ثز تس ی ع االت چ س شی ای... ع ی ب اح سی ىبرا ضي ع فرس دگي ضغلي در دستياران پسضكي داوطگا عل م پسضكي کاضان ي اصف ان"

النسخ

1

2 تبثیز وبر ب بی آ سؽی ثز تس ی ع االت چ س شی ای... ع ی ب اح سی ىبرا ضي ع فرس دگي ضغلي در دستياران پسضكي داوطگا عل م پسضكي کاضان ي اصف ان در سال *2 ز را سپ رمىص افطيه احمذيوذ تبرید پذیزػ: 93/12/19 تبرید زریبفت مب : 93/3/10 چكيذ مقذم : فزع ز ی یه او ؼ آعیتسا زر پبعد ث اعتزط وبری ع ال ی ست یثبؽس ثبػث ثز س ا اع ثی بری بی جغ ی ر ا ی ػس ارتجبط غ ة ثب یز س ذس ت یؽ ز. ز ر زعتیبری پشؽىی ز ر ای اعت و عغح ثبالیی اس ا زصی جغ ی ر ا ی را ع ت یو س ثبت ج ث ر اثظ پزاعتزط ثی بر پشؽه یىی اس ت ؼساتزی ؾبغ یثبؽس. ث بثزای غب ؼ حبضز ثب سف ارسیبثی یشا فزع ز ی ؽغ ی زر زعتیبرا پشؽىی ا جب ؽس. ريش ا: ای غب ؼ مغؼی تح ی ی ثز ر ی 160 زعتیبر پشؽىی زا ؾ ب ػ پشؽىی وبؽب افف ب ث ر ػ یزی عجم ای تقبزفی ثب اعتفبز اس پزعؾ ب فزع ز ی ؽغ ی بسالخ اعالػبت ج ؼیتؽ بذتی ا جب ؽس. پزعؾ ب فزعو ز ی ؽوغ ی وبسالخ زارای ع سیز میبط ذغت ی ػبعفی غد ؽرقیت وفبیت ؽرقی ث ز. زاز ب ثب اعتفبز اس وز افوشار رز تجشی تح ی لزار زفت. SPSS آس و وبی آ وبری يافت ا: 96/9 زرفس زعتیبرا زارای زرجبتی اس فزعو ز ی ؽوغ ی ث ز وس. 42/5 زرفوس فزعو ز ی ذفیو 53/1 زرفوس فزعو ز ی ت عظ 1/3 زرفس فزع ز ی ؽسیس ث ز س. 98 9/ زرفس زعتیبرا س 94/5 زرفس زعتیبرا وزز زارای فزعو ز ی ؽوغ ی ث ز وس. یب ی ز فزع ز ی ؽغ ی افزاز جزز غجت ث افزاز تب زعتیبرا عب ا غجت ثو زعوتیبرا عوب وبی ثوبالتز ثو عو ر ؼ بزاری ثیؾتز ث ز )4/40 = p (. p 0/44= ف ز ا ا ی غد ؽ ر ق ی ت ز عو ت یب ر ا ر ؽو ت ز ا ذ وی سیو ز ج ػو آ ا سز عو ت یب ر ا ر ؽو ت جزاحی ثغ ر ؼ بزاری ثیؾتز ث ز )0/04=p(. فزا ا ی ذغت ی ػبعفی زر زعتیبرا عوب ا غوجت ثو زعوتیبرا عوب وبی ثوبالتز )0/03=p) زعتیبرا جزز غجت ث زعتیبرا تب ثبالتز ث ز )0/05>p (. ث ی جو ظ عو ر ؽو ت ت ح قو ی ی حو ت ح قو ی ثوب فزع ز ی ؽغ ی ارتجبط ؼ بزاری یبفت ؾس. وتيج گيري: اوثزیت زعتیبرا پشؽىی زارای فزع ز ی ؽغ ی ث ز س ذا ا جب غب ؼبت ثیؾتز ثزای یبفت را ح ی ثزای وب ؼ فزع ز ی ؽغ ی زعتیبرا ضز ری یثبؽس. ثب ت ج ث ا یت حزف پشؽىی مؼ آ زر عال ت افزاز جب ؼ الس اعت زعتیبرا پشؽىی ث ف رت ز ر ای اس ظز فزع ز ی ؽغ ی رز ارسیبثی لزار یز س زاوش ؾب ر ترققی ثزایؾب فزا ززز. کليذ ياش ا: فزع ز ی ؽغ ی ؽی ع زا ؾ ب زعتیبری مقذم فزع ز ی ؽغ ی یه ع سر پبت صیه اعت و زر پبعود ثو اعتزط بی ع ال ی ؽغ ی ث ج ز ویآیوس. ایو عو سر زر افزازی و ؽغ آ ب زر ارتجوبط غوتمی ثوب وزز اعوت رخ یز س )1(. ثزاعبط تؼزی بسالخ ع سر فزعو ز ی ؽوغ ی ؽب ذغت ی یجوب ی غود ؽرقویت ووب ؼ ػ ىوزز یثبؽس )2(. ع سر فزعو ز ی ؽوغ ی ذغز وبنتوزی ػب و ت سیس و س عال ت ؽغ ی احغبط ػس فمیوت ؽرقوی )ثززاؽت فی اس تالػ بی ؽغ ی احغبط ػس پیؾوزفت زر ؽغ ( یثبؽس )3(. فزع ز ی ؽغ ی ثب اسزعت زاز ا زصی * و يسننىذ مسنن ل: زا ؾ ب ػ پشؽىی وبؽب ایزا. س ووزا عوو ز ؼ ووز ر ا شؽووىی زا ؾووىس پشؽووىی افؾی اح س س ز ر ا شؽىی زا ؾىس پشؽىی زا ؾ ب ػ پشؽىی وبؽب ایزا. ػبعفی ر ا ی فیشیىی ثربعز اعوتزط وبی زثو ط ثو ووبر ؾر یؽ ز. وبر یت ا س ثو زالی وی ثو : حجو سیوبز احغبط ػس ر ا ی وبر ثب ت ا بیی برت فزز ػس تؼزی زرعت مؼ فزز زر وبر تغییز زائ وی ر ػ وب ر اثوظ زر عبس ب ی بل ثزای فزز فؾبرسا ثبؽس (4(. حزف پشؽىی ثب ت ج ث ر اثظ پزاعتزط ثی وبر پشؽوه ثو ػ ا یىی اس ت ؼساتزی ؾبغ ث ؽ بر یآیوس ویت ا وس ثبػوث ایجوبز فزعو ز ی ؽوغ ی ثو ز جوب آ ثوز س ا و اع ثی و بری و بی جغو ی- ر ا وی وزػ فوی غوجت ثو فؼب یت بی حزف ای ػس ارتجبط غ ة ثوب یز وس ذوس ت ؽ ز )5(. عبس ب ث ساؽت ج ب ی ا ج و پشؽوىی ار پوب زر ف ری 2003 زر رز افشایؼ ع سر فزع ز ی ؽغ ی زر ثوی 77 / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7

3 پشؽىب ذب ت ایو غوب ثوب فوس ر ثیب یو ای ثو ت وب ی ا ج بی پشؽىی ج ب ذ اعتبر افوشایؼ آ وب ی ثزرعوی غب ؼ ػ ا السا بت پیؾ یزا زر لجب آ ؽس ا وس )6 7). ز ر زعتیبری پشؽىی ز ر ی اعت و ز ی اس پشؽىب آ زا زر س س ی حزف ای ذ ز تجزث یو وس زر و جوبی ز یب عغح ثوبالیی اس فوزف ا وزصی جغو ی ر ا وی را ع وت یو س )5 1(. زعتیبرا جج ر ث تغوبثك ذو ز ثوب غوت یت افشایؼ یبفت ثبر ووبری سیوبز حز یوت اس ذو اة ذغوت ی ثس ی حم ق و غت س( 8 (. زر ای س ب زعتیبرا ثبیس ثزای ت ب س ب ذ ز ثز ب ریشی و س زا ؼ برت بی تى یىوی وبفی ثزای وبر زر عغح ثبالتز را ثیب س س احغبط وس ی ؽفمت غجت ث ثی برا را زر ذ ز پوز رػ ز وس. زعوتیبرا اغ ت زر لؼیت بیی الغ یؽ س و یبس ث تقو ی یوزی بیی عزیؼی زارز و زر آ جب لضب ت آ ب ؽىبفب ثزرعوی یؽ ز. عی آ سػ زعتیبری لؼیت بی ىوزر اج و ثوب زي ث ج ز یآیس و ویت ا وس ػ وت وی ثوزای ایجوبز اضغزاة ػس اػت بز ث فظ ثبؽس )9 11,12(.,,10 غب ؼوو Campbell ىووبرا زر آ زیىووب زر عووب 2010 فزع ز ی ؽغ ی زعتیبرا را یه ؾى اعبعوی غوزک ووزز )13(. یشا فزع ز ی ؽغ ی ثزاعبط غب ؼ )2004( Garza 76 )2002( 17/6 زرفووس )14( عجووك غب ؼوو Shanafelt زرفس شارػ ؽس. )15). غب ؼ Biaggi )2003( ایو یوشا را 87 زرفس ثیوب ووزز (16(. غب ؼو ای وو زر عوب 2004 ت عظ Shahm Martin ىبرا ا جب ؽس ای یشا را 50 زرفوس وشارػ وووزز )1(. ثزاعوبط غب ؼو Fahrenkopf ىوبرا ؼ )2008( 75 زرفوس اس زعوتیبرا پشؽوىی زچوبر فزع ز ی ؽوغ ی غوت س( 18 ). زر غب ؼو Castelo-Branco یشا فزع ز ی ؽغ ی زر زعتیبرا رؽت س وب ب وبیی 58 زرفس ثسعت آ س )19(. غب ؼ )2004( فزعو ز ی Gelfand ؽغ ی زعتیبرا جزاحی را زرفس وشارػ ووزز )20). Silvian.v.Waldan غب ؼو ىوبرا )2009( ثووز ر ی زعتیبرا ل ت آرصا تی یشا فزع ز ی ؽوغ ی ایو وز را 80 زرفس شارػ وزز اعت( 21 (. چ ی غب ؼ Barrach )2006 زر آ زیىوب ؾوب زاز وو ثوب افوشایؼ عوبػبت ووبری فزع ز ی ؽغ ی یش افشایؼ ییبثس )22(. زر تحمیمبتی و زر ثوی زا ؾوج یب موبعغ رت و رؽوت پشؽىی زر آ زیىب ا جب ؽس اعوت زر 45 زرفوس زا ؾوج یب فزع ز ی ؾب س ؽس اعت و ثب افشایؼ عب بی تحقوی ی ارتجبط غتمی ی زارز ث ع ری و افشایؼ عب بی تحقوی را ػب ی زر ایجبز فزع ز ی ؽوغ ی زا غوت ا وس. زر ایو ثزرعی ؾب زاز ؽس اعت و اتفبلبت س س ی ؽرقی ارتجبط حى ی ثب فزع ز ی ؽغ ی زارز( 23 ). ثغ ر و ی عبػبت وبری ع ال ی زر فت حج سیبز اعالػبت حزف ای- تساذالت س س ی ذب از ی وبر- لؼیت بی ا رصا غی عبلتفزعب حس زیت و تز ثز وبر زعتیبرا پشؽىی را زر ؼزك ذغز ثبالیی ثزای اثتال ث فزع ز ی ؽغ ی لزار یز س ( 1(. ثب ت ج ث ا یت عال تی پشؽه تبثیز آ زر وبر ح س پشؽىی پیب س بی آ ثب ت ج ث اجت بة بپذیز ث ز ثزذی اس ػ ا اعتزطسا زر حزف پشؽىی اعالػبت بوبفی اس ضؼیت فزع ز ی ؽغ ی زر زعتیبرا پشؽىی ایزا ای غب ؼ ث ثزرعی یشا فزع ز ی ؽغ ی زر زعتیبرا پشؽىی زا ؾ ب ػ پشؽىی وبؽب افف ب ث ػ ا ثرؾی اس جب ؼ پشؽىی وؾ ر پززاذت اعت. تب ثب اػال تبیج آ ث عیبعت شارا حممی سیزا اجزایی ض ج یزی اس سر رفت اعتؼساز ت ا بیی زعتیبرا پشؽىی س ی ارتمبی عال ت زعتیبرا پشؽىی یز س ب ذس بت فزا آیس. چ ی ثب ر ؽ ؽس اثؼبز ای ض ع ثت ا را ىبر بیی را زر ج ت زر ب پیؾ یزی اس ؽی ع فزع ز ی زر یب ای لؾز اس جب ؼ اجزایی عبذت. ريش ا ای غب ؼ مغؼی تح ی ی ثز ر ی زعتیبرا پشؽىی زا ؾو ب ػ پشؽىی وبؽوب افوف ب زر عوب ا جوب ؽوس. حیظ پوض ؼ ؽوب و یو ثی برعوتب وبی تحوت پ ؽوؼ زا ؾ ب ػ پشؽىی وبؽب افف ب ث ز. حج زر ای غب ؼو ثوب 160 فوز حبعوج d=0.05, q=0.24, p=0.76 ززیس ب ثب ر ػ یزی عجم ای تقبزفی ا تروبة ؽس س. ر ػ یزی ث ایو فو رت ثو ز وو زر اثتوسا ثوب زاجؼ ث احس آ سػ تى ی ی زا ؾ ب ػ پشؽىی وبؽوب افف ب یغتی اس و ی زعتیبرا ت یو ززیوس عو وز زا ؾوو ب اس عزیووك فز وو ni=ki/n n تؼیووی ؽووس. )130 فز اس افف ب 30 فز اس وبؽب ( عو ظ ثوب اعوتفبز اس جس اػساز تقبزفی ب ؾور ؽوس س. پوظ اس تؼیوی ب ثب زاجؼ ث ح ووبر زعوتیبرا )ثی برعوتب ؽو یس ث ؾتی ؽجی ذ ا ی وبؽب ثی برعتب وبی ا ش وزا و ر ػ ی افغز آیت اهلل وبؽب ی ؽ یس ث ؾتی افف ب ( ت ضیح زر رز سف اس ا جب غب ؼو پوظ اس وغوت رضوبیت آ وب ج ووت ؽووزوت زر غب ؼو پزعؾوو ب فزعو ز ی وبسالخ / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7 72

4 پزعؾ ب ؾرقبت فززی ج ت تى ی زر اذتیبر زعوتیبرا لزار زفت ج ت رػبیت الحظبت اذاللی حز ب ب وس اعالػبت پزعؾ ب ثس ب تى ی ؽس. اس آ ب ذ اعت ؽوس تب پزعؾ ب ب را ثس ب تى ی بی س. ؼیوبر ر ز زاؽوت عبثم حسال ع ب ز ر زعوتیبری ساؽوت مو ػضو اذتال ر ا شؽىی تحت زر ب ث ز. پرسطىام فرس دگي ضغلي ت عظ وبسالخ زر عوب 1985 تس ی ؽس. ای پزعؾ ب ؽب 22 ػجبرت اعت و 9 ػجبرت آ فزع ز ی ػبعفی یب یجب ی را یع جس 5 ػجوبرت غود ؽرقیت 8 ػجبرت پیؾزفت فمیوت ؽرقوی را ارسیوبثی یو س. زات پزعؾ ب اس ظز فزا ا ی فزع ز ی ؽوغ ی اس ظز ؽست آ لبث ثزرعی ویثبؽوس. ایو پزعؾو ب زارای 7 شی یثبؽوس وو اس فوفز توب ؽوؼ وز وذاری یؽ ز. ثزای ز ذاری پزعؾ ب مغ ثزػ سیز 18 ؾب ػس فزع ز ی ؽغ ی 18 تب 53 فزع ز ی ذفیو 54 توب 89 فزع ز ی ت عظ 90 تب 108 فزعو ز ی ؽوسیس وی ثبؽوس. اػتجبر پزعؾ ب ثب اعوتفبز اس ضوزیت آ فوبی وز جوبخ 71 توب 0/90 ضزیت پبیبیی آ 60 تب /0 80 شارػ ؽس اعت. ایو پزعؾ ب ت عظ اوجزی ىبرا اػتجبر ػب ی ر ا غو جی ؽس اعوت )24(. اػتجوبر پبیوبیی پزعؾو ب زر ایوزا عجوك ثزرعی بی رت تبییس ؽس اعت. زر ای غب ؼو ػوال ثوز اعالػبت زث ط ث فزعو ز ی ؽوغ ی تغیز وبی زی وز ب وس عو جو ظ ضوؼیت تب و رؽوت ترققوی ػاللو ثو رؽت یوشا آ عوبثم ثی وبری جغو ی عوبثم ثی وبری ر ا ی ثزرعی ؽس. اعالػبت ت عظ ز افوشار آس ووو وووبی آ وووبری, square Chi SPSS.Ver.16 ANOVA T-test, Leven, kolmogorove (ج وت تؼیوی ت سیوغ ز وب زاز وب( رز تجشی تح ی لزار زفت س. يافت ا زر غب ؼ حبضز یب ی ا حزاف ؼیبرع ی بی و رز غب ؼ 31/75±4/04 ث ز 74 فز )46/3 زرفس( سیز 30 عب )53/7 86 زرفووس( ثووبالی 30 عووب عوو زاؽووت س. 87 فووز )54/4 زرفس( س 73 فز )45/6 زرفس( زز ث ز س. 47 فوز )29/4 زرفووس( جووزز 113 فووز )70/6 زرفووس( تب وو ث ز س. 110 فز ( 67/8 زرفس( زر رؽت زاذ ی سیز ج ػو آ ؾغ ث تحقی ث ز س ثمیو )31/2 زرفوس( زر رؽوت جزاحی سیز ج ػ آ ث ز س. 87 فز )48/8 زرفس( زر عب ا تحقی ی عبیز زعتیبرا )51/2 زرفس( عب ز ث ثوبال ث ز س. عبیز ؾرقبت ز زافیه زر جس ؽ بر یه ارایو ززیس اعت. )جس 1( جذيل 2: مياوگيه فرس دگي ضغلي دستياران پسضكي برحسب ج ظ س زز ع فرس دگي ضغلي ع امل دم گرافيك سیز 30 عب ثبالی 30 عب ضؼیت تب جزز تب ػالل ث رؽت زارز سارز رتج تحقی ی عب ا عب ز ع امل دم گرافيك ثزاعوبط توبیج غب ؼو حبضوز اس ظوز فزا ا وی 155 فوز اس زعتیبرا پشؽىی )96/8 زرفس( زارا ی فزع ز ی ؽغ ی ث ز س ت ب 5 فز )3/2 زرفس( فزعو ز ی ؽوغ ی ساؽوت س. اس ایو تؼووساز 68 فووز )42/5 زرفووس( فزعوو ز ی ذفیوو 85 فووز )53/1 زرفووس( فزعوو ز ی ت عووظ 2 فووز )1/3 زرفووس( فزع ز ی ؽوسیس زاؽوت س. زعوتیبرا زا ؾو ب افوف ب 10/8 زرفس فزع ز ی ذفی 53/8 زرفوس فزعو ز ی ت عوظ %1/5 فزع ز ی ؽسیس زاؽت س زعتیبرا زا ؾ ب وبؽوب 50 زرفس فزع ز ی ذفی 50 زرفس فزع ز ی ت عظ فوفز زرفس فزع ز ی ؽسیس زاؽت س. مياوگيه ي اوحراف معيار P- value 0/11 0/4 0/04 0/8 54/78±16/1 50/6±16/8 54/04±16/63 51/8±16/33 56/95±15/25 51/18±16/7 52/82±16/79 40±8/13 n=87 n=73 n=74 n=86 n=47 n=113 n=152 n=8 n=78 n=50 عب 4 3 ثی بری جغ ی زارز سارز رؽت تحقی ی 0/046 0/7 56/17±15/35 49/66± 18/ ± ±18/12 52 /8±16/47 n=32 n= 4 n=156 زاذ ی سیز ج ػ 110=n جزاحی سیز ج ػ 50 =n ح تحقی افف ب وبؽب 0/16 0/9 51/65 ±16/63 55/58±51/88 52/95 ±16/51 52/56±16/ / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7

5 اس حبػ ع ی یب ی ز فزعو ز ی ؽوغ ی افوزاز سیوز 30 عب ثبالتز اس زعتیبرا ثوبالی 30 عوب ثو ز وو ایو تفوب ت ؼ یزار ج ز. 98/9 زرفس زعتیبرا س زچبر فزع ز ی ؽغ ی ث ز س. اس ظز ضؼیت تب یوب ی وز فزعو ز ی ؽوغ ی افزاز جزز ثیؾتز اس توب ی ثو ز. وو ایو تفوب ت اس حوبػ آ بری ؼ بزار ث ز )0/04=p(. اس حبػ رتج تحقی ی یوب ی ز فزع ز ی ؽغ ی زعتیبرا عوب ا ثوبالتز اس زعوتیبرا مبعغ ثبالتز ث ز و ای تفب ت اس حبػ آ وبری ؼ ویزار ثو ز )0/04=p( ز یب ی فزع ز ی ؽوغ ی زعوتیبرا ی وو ثو رؽوت تحقوی ی ذو ز ػالل وس ج ز وس وغوب ی وو زارای ثی بری جغ ی ث ز س ثیؾتز اس عبیزی ث ز. ثغ ر و وی تفوب ت آ بری ؼ بزاری ثوی فزعو ز ی ؽوغ ی ثوب تغیز وبی عو ج ظ رؽت تحقی ی ػالل سی ثو رؽوت حو تحقوی عبثم ثی بری جغ ی ؾب س ؾس )جس 1 (. زر ثزرعی اثؼبز ع ب و فزعو ز ی ؽوغ ی زعوتیبرا رؽوت زاذ ی سیز ج ػو آ ثیؾوتزی فزا ا وی را زر ثؼوس غود ؽرقیت ث ذ ز اذتقبؿ زاز س و ای تفوب ت ثوب زعوتیبرا رؽت بی جزاحی )0/048 =P( ؼ وبزار ثسعوت آ وس. زر ثؼوس فزا ا وی ذغوت ی ػوبعفی افوزاز جوزز یوب ی ثوبالتزی زر مبیغ ثب افزاز تب زاؽت س و ثوب 0/05=p ؼ وبزار ثسعوت آ س چ ی افزازی وو زر عوب ا زعوتیبری ؾوغ ثو تحقی ث ز س غجت ث زعوتیبرا عوب وبی ثوبالتز ذغوت ی ػبعفی ثیؾتزی زاؽت س و ثوب 0/03 p= ایو تفوب ت ؼ وبزار ثسعت آ س. زر ثؼس وفبیت ؽرقی زعتیبرا ی وو زر افوف ب ؾغ ث تحقی ث ز س وفبیت ؽرقی ثیؾوتزی غوجت ثو زعتیبرا وبؽب زاؽت س و ای تفوب ت ؼ وبزار ثسعوت آ وس p=0/018 )جس.)2 جذيل 1: مياوگيه ابعاد س گاو فرس دگي ضغلي در دستياران پسضكي بر حسب ع امل دم گرافيك Pvalue Pvalue Pvalue فرس دگي ضغلي ع امل دم گرافيك خستگي عاطفي مياوگيه ياوحراف معيار مسخ ضخصيت مياوگيه ياوحراف معيار کفايت ضخصي مياوگيه ياوحراف معيار 0/44 28/47±10/02 0/7 5/42±5/96 0/14 20/87±10/8 n= ج ظ س 87 27/23±10/47 5/09±5/09 18/28±11/19 زز n= 73 0/9 27/93±10/68 0/54 5/56±5/24 0/36 20/54±11/29 ع سیز 30 عب 74 n= 27/89±9/86 5/02±5/58 18/96±10/79 ثبالی 30 عب n= 86 0/39 28/97±9/38 0/19 5/72±4/78 0/05 22/25±9/92 ضؼیت تب جزز =n 47 27/46±10/55 5/08±5/87 تبn=113 18/62±11/32 0/05 28/23±10/24 0/18 5/13±5/6 0/16 19/45±11/13 ػالل ث رؽت =n 152 زارز 20/71±7/95 8±4/72 25/42±7/67 سارز n= 8 0/9 28/11±10/3 0/19 6/07±5/61 0/03 21/98±11/15 n= 78 عب تحقی ی ا 27/66±11/28 4/36±4/14 17/64±10/53 ز 50=n 27/81±8/4 4/75±7/11 17/31±10/63 ع چ بر n= 32 0/64 30/20±14/24 0/20 8/75±7/88 0/6 17±8/71 n=4 ثی بری جغ ی زارز 27/85±10/15 5/18±5/5 19/76±11/09 سارز 156=n 0/9 27/94±9/64 0/18 6/7±6/44 0/29 19/08±11/29 رؽت تحقی ی زاذ ی =n /94±11/49 4/62±5/02 21/04±10/38 جزاحی n= 50 0/009 28/91±10/26 0/23 5/05±5/38 0/17 19/01±10/36 ح تحقی افف ب n= /56±8/95 6/36±6/32 22/63±13/33 وبؽب n= 30 بحث ي وتيج گيري غب ؼو حبضوز ثوب وسف تؼیوی یوشا فزعو ز ی ؽوغ ی زعتیبرا پشؽىی ا جوب ززیوس. ثزاعوبط توبیج اوثوز )96/8 زرفس( زعتیبرا زارای زرجبتی اس فزع ز ی ؽغ ی ث ز س وو زر مبیغ ثب غب ؼبت ا جب زفت ت عوظ Garza عوب 2004 زر ت شاط )17/6 زرفس( Biaggi Martini عوب 87( زرفوس ) زر عب 2003 زر عو ئیظ 2004 زر آ زیىوب )50 زرفوس( Fahrenkopf عب 2002 زر اؽ ت )76 زرفس( Shanafelt عب 2008 زر آ زیىب )75 زرفس( ثیؾتز یثبؽس )14-18). / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7 33

6 زعتیبرا پشؽىی ثب اعتزط بی فزا ا ی اج غت س و ای اعوتزط وب ویت ا وس و لؼیتی ؽرقوی حزفو ای ثبؽوس. اعتزط بی لؼیتی ؽب حز یت اس ذ اة حجو ووبری سیبز عبػبت وبر ع ال ی غئ یت بی ازاری ثیؼ اس حوس ثی برا زؽ ار ثبؽوس. اعوتزط وبی ؽرقوی ؽوب تؼ وسات ذوب از ی غوبئ وب ی ا وش ا وست س وب حوس ز ثوزای اعتزاحت یب زالجت اس ذ ز یب برت بی مبث ثب اعتزط بوبفی ویثبؽوس اعوتزط وبی حزفو ای ؽوب غوئ یت زالجت اس ثی بر ظبرت ثز زعتیبرا ج ا زا ؾج یب ع ثز ب ریشی ؽغ ی ثبؽس. ػب و زی وز ویت ا وس و ع فز و عوب س ب ی حو ی ظ ووب ر ی غ ی ز ذاللب و وب ر و وس ت غو ظ ساؽت ثز ا ضبع زر س ب ر ثز ؽس ثوب ثی وبرا ا رصا غوی ثسحب ثبؽس. ای ػ ا ى اعت ثت ا س زر ت ضیح ای غ ت و چزا فزع ز ی ؽغ ی زر زعتیبرا پشؽوىی ثبالعوت و ووه و ووس. زر ایوو غب ؼوو تفووب ت آ ووبری ؼ ووبزاری زر فزع ز ی ؽغ ی زعتیبرا جزز تب ثسعت آ وس. وو ثوب یجب ی غد ؽرقیت ارتجبط غتمی ی ثب وفبیت ؽرقی غب ؼو Corlotto زر عو ئس (25) Demirel زر آ زیىوب )26) غجك یثبؽس. ؽبیس ثتو ا ثجوبت اجت وبػی افوزاز تب و ثزذ رزاری اس ر اثظ اجت بػی ث تز ح بیت ػبعفی ثیؾوتز را ػووب ی زر ثزاثووز اعووتزط فزعوو ز ی ؽووغ ی زا غووت. زر غب ؼو ای وو ت عووظ Kimo Takayesu زر عوب 2014 زر زعتیبرا ا رصا ظ ا جب ؽس زعتیبرا تب ثیؾوتز اس افوزاز جزز زچبر فزع ز ی ؽغ ی ث ز س. و ایو یبفتو ثوب غب ؼو حبضز غبیزت زارز )27(. تبیج غب ؼ حبضز حبوی اس آ ث ز و تفب ت آ بری ؼ بزاری ثی یب ی زات فزع ز ی ؽغ ی زعوتیبرا عوب ا ثوب عبیز زعتیبرا ج ز زارز وو غب ؼو (2004( Martini ایو یبفت را تبییس یو س )28). چ ی فزا ا ی ذغت ی ػوبعفی زر زعتیبرا عب ا ثیؾتز اس عبیز زعتیبرا شارػ ؽوس زر غب ؼو Purdy زعوتیبرا عوب ا عوغ ک ثوبالیی اس غود ؽرقویت عوغ ک ت عوغی اس ذغوت ی ػوبعفی وفبیوت ؽرقی زاؽت س و ثب یبفت ب ب اعت )29(. ؽبیس یىی اس ػ ا ایجبز فزع ز ی ؽغ ی زر زعتیبرا عوب ا بآؽو ب ث ز افزاز ثب ا ساف عبس ب لبثو زرن جو ز ایو ا وساف ثزای آ ب ثبؽس و ثز اعتزط آ وب ویافشایوس فوزز ج وت مبث ثب ای اعتزط ب تغبثك ثب آ ب ا زصی ر ا وی سیوبزی را فزف یو س و ذ ز جز ث ذغت ی ػوبعفی فزعو ز ی ؽغ ی یؽ ز. زر غب ؼ Pereira-lima زر عب 2014 ػ ا ؽس و برت بی اجت بػی راثغ ؼى عی ثب اثؼبز ذغوت ی زارز اس آ جوبییوو وبرت وبی اجت وبػی لبثو یوبز یزی یجبؽ س ذا ا یت تؼ ی برت بی ثی فززی حزفو ای زر ع ز ر زعتیبری پشؽىی ج ت ث جو ز ػ ىززؽوب تبویوس ؽس اعت )30(. زر غب ؼ legassie زر عب 2008 ثیب ؽوس و زعتیبرا ارؽس ثیؾتز فزع ز ی ؽغ ی را تجزث ویو وس و ثب غب ؼ حبضز ر ا ی سارز )31(. زر غب ؼ فؼ ی ؽی ع فزع ز ی ؽغ ی زر س ب ززا تفب ت ؼ یزاری ساؽت ا زچ زرفس ثیؾوتزی اس زعوتیبرا س زر مبیغ ثب زعتیبرا وزز زچوبر فزعو ز ی ث ز وس. زر غب ؼو )2013( زر زعتیبرا ثی ؽوی ج غویت س ثوب De Oliveria افشایؼ ذغز فزع ز ی ؽغ ی زر ارتجبط ثو ز اعوت )32(. زر ای غب ؼ فزا ا ی فزع ز ی ؽغ ی زعتیبرا جزاحوی ثیؾوتز اس زعتیبرا زاذ ی ثسعت آ س زچ س ای تفب ت ؼ وبزار ج ز. زر غب ؼ ػبع و ثز ر ی پشؽىب ترق افف ب ا جوب ؽس فزع ز ی ؽوغ ی جزاحوب ثیؾوتز اس ترققوی زاذ وی ثسعت آ س ذغت ی ػبعفی زر آ ب غوجت ثو ترققوب زاذ ی ثیؾتز شارػ ؽس و ثب یبفت غب ؼو حبضوز غبثموت زارز )33(. زعتیبرا جزاحی غجت ثو زعوتیبرا زاذ وی زر لؼیت بی پزت ؼتوزی لزار وی یز وس ثوب ثی وبرا ی ر ثوز یؽ سو ز حظ احت ب فو ت آ وب جو ز زارز ث وبثزای ثیؾتز زر ؼزك فزع ز ی ؽغ ی لزار زار س. زر ای غب ؼ یب ی ؽست غد ؽرقویت زر افوزازی وو عبثم ثی بری جغ ی زاؽت س ثبالتزث ز و ای تفوب ت اس ظوز آ ووبری ؼ وویزار ثوو ز. غب ؼوو Hill house زر آ زیىووب زر عوب 2000 فزعو ز ی ؽوغ ی را زر زعوتیبرا ی وو ثی وبری جغ ی زاؽت س ثیؾتز ارسیبثی وزز و ثوب یبفتو وب ب و یثبؽس )34(. ثب ت ج ثو توبیج غب ؼو حبضوز تمزیجوبر اوثوز زعتیبرا رز غب ؼ زچبر فزع ز ی ؽغ ی ث ز س وو ؾوب یز س زعتیبرا پشؽىی اس ضؼیت ث ساؽت ر ا وی بعوجی ثزذ رزار یثبؽ س. ث بثزای ثب ت ج ث ا یت حزف پشؽوىی مووؼ آ زر عووال ت افووزاز جب ؼوو الس اعووت عووال ت زعوتیبرا پشؽوىی ثوب ا جوب ؼبی وبت ز ر ای اس ظوز یوشا اضغزاة افغزز ی فزع ز ی ؽغ ی رز ت ج ثیؾتز لزار یووزز را ىبر ووبیی ج ووت زر ووب پیؾوو یزی اس ؽووست فزع ز ی آ ب ث وبر زفت ؽ ز. و ایجبز زاووش ؾوب ر ای ترققی اس ج یىی اس را ىبر ب یثبؽس. ثو ظوز ویرعوس پشؽىب ث غب عال تی ذ ز ذی ی ت ج ویو وس وو اس ج زالی آ یت ا س تزط اس ا ثی بری ر ا ی ثبؽوس الس 39 / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7

7 اعت تب ؽی بی بعجی ج ت ا سزایی ث وبر زفت ؽو ز تب پشؽىب زر ف رت احغبط یبس ث راحتی ثب زاووش ؾوب ر زر ارتجبط ثبؽ س ثب آ سػ برت بی مبث و ای توبةآ ری ثت ا وس اس ویفیوت عوال ت ر ا بعوجی ثزذو رزار ؽو س. اس حس زیت بی غب ؼ حبضز یت ا ث حس ز ثو ز غب ؼو ث زعتیبرا ز زا ؾ ب اؽبر ز. ذا پیؾ بز ی ززز ایو غب ؼ زر زعتیبرا عبیز زا ؾ ب ب ا جب ززز تب ثت ا توبیج را مبیغ ػ فزعو ز ی را زر زعوتیبرا ؾور و ز را ىبری بعت ارای ز. ا جب غب ؼبت ثیؾتز ثزای یوبفت را ح ی ثوزای ووب ؼ فزعو ز ی ؽوغ ی زعوتیبرا ضوز ری یثبؽس تب س ی ارتمبی عال ت زعتیبرا فزا آیس. قذرداوي یغو س ب اس ىوبری ذوب رضو ا عوبػی زر ا جوب ایو غب ؼ تؾىز ی بی س. ایو غب ؼو ثز زفتو اس پبیوب ب و زا ؾج ی ز ر زوتزای پشؽىی پشؽىی ػ ی ث ز اعت. References 1. Thomas NK. Residen Burnout. JAMA 2004; 292 (23): McCray LW, Cronholm PF, Bogner HR, Gallo JJ, Neill RA.Resident Physician Burnout :Is There Hope? Fam-Med 2008; 40 (9): Khazaei T, Khazaei T, Sharifzade Gh. Professional burnout & predisposing factor. J-Birjand Univ Med Sci 2006; 13 (1): Businger A, Stefenelli U, Guller U. Prevalence of Burnout Among Surgical Residents & Switzerland. Arch Surg 2010; 145 (10): Prins JT, Gazendman-Donfrio SM, Tubben BJ,Van der Heijden FM, Van de Wiel HB, Hoekstra- Weebers JE. Burnout in medical residents. Med Educ 2007: 41: Vasse RM, Nijhuis FJ, Kok G. Association between work stress, alcohol consumption and sickness abstance. Addiction.1998; 1: Sonnetage S, Brodbeck FC, Heinbokel T, Stolte W. Stressor-burnout relationship in software development teams. Occup & Organ Psysi J1994; 67(4): Lockley SW, Cronin JW, Evans EE, Cade BE, Lee CJ, Landriga CP,et al. Effect of reducing interns weekly work hours on sleep & attentional failures.nejm 2004; 351: 1829: Stecker T.Well_Being in an academic environmrnt. Med Educ 2004; 38 (5): Moffat K, McConachie A, Ross S, Morrison J. First year medical student stress & coping in a problem_based learning medical curriculum. Med Educ2004; 38 (5): Finkelstein C, Brownstein A, Scott C, Lan YL. Anxiety & stress reduction in medical education. Acad Med 2007; 41: Levey RE. Sourse of stress for residents & recommendations for programs to assist them. Acad Med 2001; 76 (2): Campbell J, Prochazka AV, Yamashita T, Gopal R.Predictor of persistent burnout in internal medicine residents. Acad Med 2010; 85 (10): Garza JA, Schneider KM, Promecene P, Monga M. Burnout in residency: a statewide study. South Med J. 2004; 97 (12): Shanafelt TD, Bradly KA, Wipf JE, Back AL. Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann Intern Med.2002; 136(5): Biaggi P, Peter S, Ulich E. Stressors, emotional exhaustion and aversion to patients in residents and chief residents. What can be done? Swiss Med Week 2003 ;133 (23-24): Martini S, Arfken C, Chrchill A, Balon R. Burnout comparison among residents in different medical specialities. Acad Psychiatric 2004; 28 (3): / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7 37

8 18.Fahrenkopf AM, Sectish TC, Barger LK, et al. Rates of medication errors among depressed & burnout residents: prospective cohort study. BMJ 2008; 336 (7642): Castelo-Branco C, Figueras F,Eixarch E, Quereda F, Cancelo MJ, González S, Balasch J..Stress symtoms & burnout in obstetric gynecologic residents.b JOG.2007;114 (5): Gelfand DV, Podnos YD.Eefects of 82 hours workweek on residents burnout. Arc Surg 2004;139 (9): Waldman S, Deiz H, Arazi HC, Linetzky B, Guinjoan S, Grancelli H. Burnout perceived stress & depression among cardiology residents in Argentina. Acad Psychiatry 2009; 33 (4): Barrach RL,Miller LS, Sotile WM, Sotile MO, Rubash HE. Effect of duty hour standard on burn out among Orthopedic surgery resident. Clinical orthop Related Res 2006; 449: Dyrbye LN, Thomas MR, Huntington JL, Lawson KL, Novotny PJ, Sloan JA, et al. Personal life vents and medical student burnout: a multicenter study. Acad Med 2006; 81 (4): Akbari R, Ghafar Samar1 R, Kiany G R, Eghtesadi A R. [Factorial Validity and Psychometric Properties of Maslach Burnout Inventory The Persian Version]. Knowledge & Health 2011; 6 (3): 1-8. [Persian] 25. Carlotto MS, Palazzo Ldos S. Factors associated with burnouts syndrome.acad Saude Publica 2006; 22 (5): Demirel Y, Guller N, Toktamis A, Özdemir D, Sezer RE. Burnout among high school teacher in Turkey. Middle East Journal of Family Medicine 2005; 3 (3): Kimo Takayesu J,Ramoska EA,Clark TR,Hansoti B, Dougherty J, Freeman W, et al. Factors associated with burnout during emergency medicine residency.acad Emerg Med 2014; 21 (9): Purdy RR, Lemakau JP, Rudisill JR. Resident physiciansin family practice: whose burnout and who know? Fam Med.1987; 19 (3): Pereira-Lima K, Loureiro SR. Burnout, anxiety, depression, and social skills in medical residents. Psychol Health Med.2015; 20(3): Legassie J, Zibrowski EM, Goldszmidt MA. Measuring resident well-being: imposterism and burnout syndrome in residenty. J Gen Intern Med 2008; 23 (7): De Oliveira GS Jr, Chang R, Fitzgerald PC, Almeida MD, Castro-Alves LS, Ahmad S, et al. The prevalence of burnout and depression and their association with adherence to safety and practice standards:a survey of United States anesthesiology trainees. Anesth Analog 2013 l; 117(1): Atef L, Rooh Ol-amin M, Noori A, Molavi H. [A Comparison of Job Burnout in General Surgeons and Internists in Isfahan]. Knowledge and Research in Psychology 2007; 0 (29): [Persian] 33.Hillhouse JJ, Adler CM, Walters DN.A simple model of stress, burnout and symptomatology in medical residents: a longitudinal study. Psychl health Med 2000; 5 (1): / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7

9 Prevalence of Burnout in the Residents of Kashan and Isfahan Universities of Medical Sciences in 2012 Sepehermanesh Z *1, Ahmadvand A 2 Received:2014/5/31 Accepted: 2015/3/10 Abstract Introduction: Burnout is disruction reaction in response to long-term work-related stress and can cause somatic, psychological disorders and poor relationship with patient. Medical residency is a period which needs high psychosocial energy and by considering the high stress between patient and physician, residency is high stress job. The present study evaluates burnout prevalence in medical residents. Methods: In this analytical cross sectional study, 160 medical residents were studied in Kashan and Isfahan Medical Universities by randomized stratified sampling. The instruments were Maslach burnout Inventory and demographic questionnaire. Maslach burnout Inventory has three sub scales include Emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. Data were analyzed with SPSS v.16 soft ware. Results: Prevalence of burnout was 96.9 percent percent of residents had mild burnout, 53.1 percent had moderate and 1.3percent had severe burnout. Prevalence of burnout in female was 98.9 percent and in male 94.5 percent. The mean score of burnout was higher in single residents than married residents and in first grade residents to higher grade residents (p=0.04, p=0.044). Frequency of depersonalization score in internal residents was higher than the surgical residents (p=0.04). Emotional exhaustion was higher in single and first year residents than to married and higher grade residents. (p=0.03, p<0.05). There was not Significant difference between sex, age, educational field and local of education with burnout (p>0.05). Conclusion: The Majority of medical residents had burnout. further studies for decreasing burnout is necessary to health promotion of residents. Periodic evaluation of residents burnout is necessary and professional counseling should be prepared for them. Keywords: Burnout, Professional, Prevalence, University, Residency, Medical Corresponding Author: Sepehermanesh Z, Psychology Dept, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. Ahmadvand A, Psychology Dept, School Of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. / پژوهش در آموزش علوم پزشكي / بهار 9314 )9( 7 34

10

AutSat

AutSat ففح : ف زست مطالة سف............... اذذ زا ؾج ی ز ر وبرؽ بعيارؽس ت عظ اػضبء یبت ػلوي......4 ؽزايظ و يل پذيزػ پذيزػ زا ؾج ت عظ اػضبی یبت ػلوي ثبس ؾغت زا ؾج ت عظ اػضبی یبت ػلوي پیوب ي تبس هبه ر......6 اعترسام......7

المزيد من المعلومات

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

جامعة جدارا   Jadara University كلية: الدراسات التربوية Jadara University جامعة جدا ار College: Educational Studies كمية: الد ارسات التربوية اثر حجم العينة وأسموب اختيارها في الخصائص السيكومترية لممقاييس النفسية The Effect Of Sample Size And It's Selection

المزيد من المعلومات

ي ب ي ب ي ب ي ب ي ب ي ب رغتيي وبيؼ آعيبيي ويي وبيؼ هلي ت ل ATS "فضاهاي زيرزهيني براي توسعه پايذار" 10 تب 12 آثبى هب i 2 1 احوذ فهيويفر

ي ب ي ب ي ب ي ب ي ب ي ب رغتيي وبيؼ آعيبيي ويي وبيؼ هلي ت ل ATS فضاهاي زيرزهيني براي توسعه پايذار 10 تب 12 آثبى هب i 2 1 احوذ فهيويفر رغتيي وبيؼ آعيبيي ويي وبيؼ هلي ت ل ATS-02226 "فضاهاي زيرزهيني براي توسعه پايذار" 0 تب 2 آثبى هب 390 3 i 2 احوذ فهيويفر ساهاى فرضي سيسكوه پيام فلكيني ػض يئت ػلوي زا ؾىس ػوزاى زا ؾىب ف ؼتي اهيز وجيز fahim@aut.ac.ir

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

Template for Program Curriculum Structure

Template for Program Curriculum Structure ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM STRUCTURE FORM خطة البرنامج األكاديمي Submitted by مقدم من Education كلية التربية Psychological Sciences/ Educational Sciences Name of Department / Academic Unit THE ACADEMIC

المزيد من المعلومات

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن 2018-2017 المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة المطلوبة القراءة: درس احترام النظام )الجزء األول(+ درس

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد أطر املعاجلة االعالمية لسياسات الرئيس االمريكى باراك اوباما دراسة مقارنة بني قناتني اجلزيرة واحلرة 7 framing analysis حوليات آداب عني مشس - اجمللد )ابريل يونيو ( فاطمة الزهراء Framing analysis for policies

المزيد من المعلومات

MEI ARABIC 103 SYLLABUS Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI l

MEI ARABIC 103 SYLLABUS Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructor Name:   Phone: MEI Phone: (202) MEI   l Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructr Name: E-mail: Phne: MEI Phne: (202) 785-2710 MEI Email: languages@mei.edu Purpse f the Curse T enable students t further cnslidate their

المزيد من المعلومات

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي 41 6142 6142 أ ب Summray: The study aims to investigate school sborts as far as physics

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 Correlation and Regression اإلرتباط واإلنحدار Correlation اإلرتباط - Describes the relationship between two (X & Y) variables يوضح العالقة بين متغيرين )Y, X( - One variable is called independent (X) and

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to build structural capital of banks in Algeria - A case

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx CALL FOR PROPOSALS ل ت ق د ی م د ع و ة ا ل م ق ت ر ح ا ت 6h Global Congress on Renewable Energy and Environment (REE 2018) ا ل م و ت م ر ا ل ع ا ل م ي ا ل س ا د س ح و ل ا ل ط ا ق ة ا ل م ت ج د د ة و ا

المزيد من المعلومات

Application-1st page

Application-1st page 3 photos نموذج رقم ( A1) طلب قبول لدرجة البكالوريوس Application for Undergraduate Admission للعام الدراسي : 20 Academic Year 20 / الرقم الجامعي: Student ID: Application Number: Application Date: Student's

المزيد من المعلومات

AlZuhour Private School مدرسة الزهور الخاصة Term 1 Plan Subject Arabic Grade 2 Term 1 Contents ( كتاب الطالب ) الوحدة األولى :) صح تك بين يد

AlZuhour Private School مدرسة الزهور الخاصة Term 1 Plan Subject Arabic Grade 2 Term 1 Contents ( كتاب الطالب ) الوحدة األولى :) صح تك بين يد Term 1 Plan 2018-2019 Subject Arabic Grade 2 Term 1 Contents ( كتاب الطالب ) الوحدة األولى :) صح تك بين يديك( -- قصة مسعودة السلحفاة النص املعلوماتي : السلحفاة )الربط: بالعلوم( - النحو والكتابة : -االسم

المزيد من المعلومات

الفصل الثاني

الفصل الثاني 1 برنامج MINTAB 17 105 احص إعداد أ- ريم المبطي 2 الفصل الثاني ( اختبارات الفروض وفترات الثقة ) لمعالم مجتمع واحد أوال : اختبار المتوسط : لدينا حالتين : نستخدم اختبار Z عندما : N كبيرة و معلومة أو مجهولة

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد اخلصائص الفنية لكتاب الرسائل يف القرن العشرين 412 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 34 )يوليو سبتمرب )5102 Technical Characteristics of Letter Writers in the Twentieth Century Mohame d Gouda Abstract This research

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity

Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity day next Thursday, which is going to be about Practicing

المزيد من المعلومات

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long is the Average Chord of a Circle?/ 2009-2010 Second

المزيد من المعلومات

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبكرة ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM TRUCTURE ORM Degree: Bachelor of Education in Primary Education With Concentrations In Early

المزيد من المعلومات

SAMH-5th-Conf-Speakers

SAMH-5th-Conf-Speakers Consultant Psychiatrist & Director of Treatment & Rehabilitation Dept. Behavioral Healthcare Center, Qatar. Professor at CCQ since 2014 (Psychology & Social Psychology) د. مأمون مبيض President of the Syrian

المزيد من المعلومات

Depression

Depression Depression patienteducation@aub.edu.lb Copyright 2014 American University of Beirut. All rights reserved. What is depression? Depression is a mood disorder. We all experience sadness from time to time,

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

Enter the Title

Enter the Title PFS-051 سياسة المساعدة المالية 2/7/2019 دورة إيرادات مجموعة صحة والية بنسلفانيا ( Revenue Penn State Health )Cycle الخدمات المالية للمرضى قائمة مواقع مقدمي الرعاية تاريخ السريان: الغرض هذا المستند ملحق

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد موقف جامعة الدولة العربية من عملية السالم املصرية اإلسرائيلية - 791 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 97 )يناير مارس 77( ثريا حامد الدمنهوري The Reaction of the League of Arab States towards the Egyptian-Israeli

المزيد من المعلومات

ن ي ن ي ن ن ن ي ن خ ي عام ن إنشاء وحدة ت فؤ الفرص ي وإدماج ا واز ن ت ا ستجیبة حتیاجات ا رأة ٢٠٠٥ بناء ع القرار الوزاري رقم (٦١٧) لسنة ٢٠٠٥ ومن ن أهدا

ن ي ن ي ن ن ن ي ن خ ي عام ن إنشاء وحدة ت فؤ الفرص ي وإدماج ا واز ن ت ا ستجیبة حتیاجات ا رأة ٢٠٠٥ بناء ع القرار الوزاري رقم (٦١٧) لسنة ٢٠٠٥ ومن ن أهدا عام إشاء وحدة ت فؤ الفرص وإدماج ا واز ت ا ستجیبة حتیاجات ا رأة ٢٠٠٥ باء ع القرار الوزار رقم (٦١٧) لسة ٢٠٠٥ وم أهدا ا وقد شارکت الوحدة مث اج عات ١ ا ج التقر السادس والسابع یا ٢٠١٠. تعز والرجل ا طة وا وازة

المزيد من المعلومات

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر) % إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

BMS

BMS تموز (7) 28/07/ 04/07/ 11/07/ 27/07/ 06/07/ 06/07/ تصمیم أنظمة إطفاء الحریق Fire Fighting Systems Design 120 16/09/ 10/07/ CCNA (Cisco Certified Network Associate) 27 03/08/ 13/07/ تصمیم الا بنیة العالیة

المزيد من المعلومات

Prostate Kuwait Cancer Control Center 1 إرشادات للمريض سرطان البروستات مت إعداد هذا الكتيب ضمن االتفاقية مع حقوق الطبع محفوظة لوزارة الصحة - الكويت -

Prostate Kuwait Cancer Control Center 1 إرشادات للمريض سرطان البروستات مت إعداد هذا الكتيب ضمن االتفاقية مع حقوق الطبع محفوظة لوزارة الصحة - الكويت - Prostate Kuwait Cancer Control Center 1 إرشادات للمريض سرطان البروستات مت إعداد هذا الكتيب ضمن االتفاقية مع حقوق الطبع محفوظة لوزارة الصحة - الكويت - مركز الكويت ملكافحة السرطان 2015 البروستات هي غدة

المزيد من المعلومات

"رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل " او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق " زك! ىد

رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل  او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق  زك! ىد ك ع ع 6 ف ع ضزث ئ زك ك ث 9 ث ش ئ ئإثئ غ ث ح ز ع 8 ف 9 ح ح ف + ح ح ع +آع آ عكك كك 8 ك + ح ع ح ك ز ع ئع ف ث ع ح ك عع خ ع ئف عش ع ع عث ث عض ف حف خ ع خ غف ض ف كع ش ك ع ع ع ع ع ع ع ز ع ح ز ثك ظ ف ف خ ع ك ع

المزيد من المعلومات

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ 81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم 81-94 ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾال ي ث ا یىي اظ تطی پط ف شتطی ح بي فىطي ؿ ب ب زض و

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد 99 حوليات آداب عني مشس اجمللد 93 )يناير مارس 1122( مجال حممد مقابلة A Study of the Term Al Rawnak in Ancient Arab Criticism Gamal Mohamed Mokabla Abstract This paper aims to study the term Al Rawnak, a

المزيد من المعلومات

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا د م ن رد ن أ ط أر ا ت اوم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن اء رد ن ا ام اء ا ارا ا ف أ ط أر ا ت اوم ا وا ا ض ار م (٥٤) ط وط ز ث أر ا ط ا ا م اء ا ا ر ام ا ل ا ا م ا ارا ٢٠١٤-٢٠١٣) ) و ث ت ات ارا د ا تا اة

المزيد من المعلومات

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-32 ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-39 جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر الفبي فش ث ١ ذ جذ ف ا ؼجبع ١ خ- ص س صبدج ب ػصب ؽب ١

المزيد من المعلومات

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who

األرقام الجامعية للطلبة المقبولة أعذارهم لتأجيل االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016 The ID Numbers for those students who 1 of 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ال الجامعي 022748 040931 041270 050535 051142 051142 070836 070836 071289 080627 081016 081029 081088 081088 081218 081218 081344 090149 090390

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017( )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017(   )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد 45 عدد يوليو سبتمرب 2017 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علمية حملمة ضد الدولة العثمانية 8051 8055 سم رة عبد الرزاق عبد هللا * كلية اآلداب املستخلص مجيع

المزيد من المعلومات

MEI ARABIC 201 SYLLABUS Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI Middle East Institute Arabic 201 Interm

MEI ARABIC 201 SYLLABUS Instructor Name:   Phone: MEI Phone: (202) MEI   Middle East Institute Arabic 201 Interm Instructr Name: E-mail: Phne: MEI Phne: (202) 785-2710 MEI Email: languages@mei.edu Middle East Institute Arabic 201 Intermediate I Syllabus Curse Descriptin and gals This curse aims t bring students t

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم فاعهية خرائط املفاهيم املعسزة بانعروض انتقدميية يف تنمية بعض املفاهيم انعهمية ومهارات انتفكري املعريف ندى طفم انروضة د/ يارا إبراهيم حممد إبراهيم فبعلية خرائط المفبهيم المعسزة ببلعروض التقديمية د/ يبرا

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of night work on family life of workers in the health sector

المزيد من المعلومات

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1 هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات 136-111 ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1368 تا 1388: بغتز ا ػ اهل هحد دیت ا ج ا گیز کزهی اعتادیار

المزيد من المعلومات