Microsoft Word - Nou avar.doc

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Microsoft Word - Nou avar.doc"

النسخ

1

2 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت اقتصادي نشريه اطلاعرساني كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شماره اول تابستان 1387 فهرست تازههاي كتابخانه (تابستان 1387) معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه معرفي وبسايتهاي مفيد

3 عنوان: نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) شماره: 1 ناشر: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت اقتصادي كتابخانه تعداد صفحات: شمارگان: 200 نسخه نوبت انتشار: تابستان 1387 مديريت اجرايي: ماهرخ لطفي تدوين و هماهنگ كننده: فاطمه خوشنود همكاران: گروه اطلاعرساني واژهپردازي: فهيمه سميني فرهادي طراحي جلد و چاپ: شركت درخت مهر خواهشمند است با اراي ه نظرات و پيشنهادات سازنده خود كتابخانه بانك مركزي را در اراي ه خدمات ياري فرماييد. نشاني: تهران بلوار ميرداماد شماره 144 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كتابخانه تلفن: پست الكترونيكي: نشاني اينترنتي: دورنگار:

4 بهنامخدا كتابخانه بانك مركزي ج. ا. ا. همواره تلاش نموده است به منظور ايجاد بستر و ساختاري مناسب براي اراي ه خدمات اطلاعرساني با انجام تحقيقات و مطالعات گامي در جهت گسترش فرهنگ اطلاعرساني كشور بردارد. از اين رو نشريه حاضر با ساختاري جديد در اختيار مديران و پژوهشگران بانك مركزي و ساير بانكها اعضاي هيا ت علمي و دانشجويان دانشگاهها و كليه علاقمندان قرار ميگيرد. اين مجموعه شامل اطلاعات مداركي است كه در سه ماهه دوم سال 1387 به مجموعه كتابخانه اضافه شده و شامل بخشهاي ذيل است: فهرست تازههاي كتابخانه (تابستان 1387) معرفي تفصيلي برخي منابع جديد كتابخانه معرفي وب سايتهاي مفيد اعضاي كتابخانه ميتوانند مدارك معرفي شده در اين فهرست را طبق مقررات كتابخانه به صورت امانت دريافت كنند. ساير مراجعان با اراي ه كارت شناساي ي معتبر و معرفينامه رسمي ميتوانند در محل كتابخانه از منابع استفاده نمايند. همچنين محققين اعضاي هيا ت علمي و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر در رشتههاي اقتصاد و علوم وابسته با رعايت مقررات به عضويت كتابخانه پذيرفته ميشوند. شايان ذكر است كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دليل پذيرفته شدن به عنوان كتابخانه واسپاري بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در ايران و دريافت رايگان منابع چاپي و الكترونيكي اين دو سازمان در حوزههاي مختلف موضوعي آماده اراي ه خدمات به كليه متقاضيان ميباشد.

5

6 فهرست كلي مطالب عنوان صفحه بخش يك - فهرست تازههاي كتابخانه علوم كتابداري و اطلاعرساني روانشناسي اسلام و اقتصاد علوم اجتماعي آمار نامه ها علوم سياسي اقتصاد و اوضاع اقتصادي اقتصاد مالي بانكداري پول اقتصاد زمين ماليه عمومي اقتصاد بينالملل اقتصاد توليد سياست اقتصادي و توسعه اقتصاد كلان حقوق قوانين و مقررات امور اجتماعي جرمشناسي بازرگاني ارتباطات حمل و نقل آمار و رياضي حسابداري مديريت ساير موضوعات گزارشهاي فارسي پاياننامهها نشريات الكترونيكي

7 عنوان نشريات فارسي نشريات لاتين روزنامهها بخش دو - معرفي تفصيلي منابع جديد كتابخانه معاملات بانكي از ديدگاه مراجع تقليد اندازهگيري قدرت ملي و نقش اقتصاد اثر نوسانات نرخ واقعي ارز بر عملكرد صادرات... ترازنامه انرژي سال 1385 بررسي يارانههاي پرداختي و اعتبارات به دولت... گزارش عملكرد سازمان خصوصيسازي در سال نفت و حاكميت ملي اثربخشي تحريمهاي هدفمند: راهبردهاي سياسي... صفحه The Professional Risk Managers Guide to Financial Instruments Development Models, Globalization and Economies: A Search for Job Creation in a High Growth Environment: The MENA Region The International Migration of Women The Professional Risk Manager's Guide to the Energy Market BIS Papers NO.40: FX Reserve Management: Trends and Challenges Doing Business 2008 بخش سه - معرفي وبسايتهاي مفيد Bank Administration Institute Bankers' Association for Finance and Trade Federal Deposit Insurance Corporation Investopedia

8 بخش يك فهرست تازههاي كتابخانه (تابستان 1387)

9

10 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 علوم كتابداري و اطلاع رساني 1- عصاره نويسي: سبكي مهم و موثر در آموزش و تبليغات به همراه مباحثي مرتبط ديگر/ تاليف محمدسعيد آيتي.- مشهد: گلنشر ع آ/ 025 / گفتارهايي در باب كتابخانه ديجيتالي/ ترجمه و تدوين فاطمه نبوي.- تهران: نشر كتابدار گ ن/ 025 /00285 روانشناسي 3- ايجاد تعادل بين كار و زندگي/ تاليف: رابرت هالدن بن رنشاو ترجمه: فروزنده شهبازلو ويرايش: اميرحسين شهبازلو محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير الف ه/ 158 /1 4- براي موفقشدن باانگيزه باشيد: چگونه در خودتان و ديگران انگيزه ايجاد كنيد/ تاليف: ريچارد دني ترجمه: فروزنده شهبازلو.- تهران: بهتدبير ب د/ 153 /8 5- تفكر مثبت/ تاليف: سوزان كوي يليام ترجمه: مهربانو عنقاي ي ويرايش: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير ت ك/ 158 /1 6- تقويت اعتماد به نفس/ تاليف: فيليپا ديويس ترجمه: اميرحسين شهبازلو ويرايش: شهرزاد فتوحي محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير ت د/ 158 /1 9

11 فهرست تازههاي كتابخانه 7- خوشبيني پايدار: پرورش تواناييهاي عميق براي مديريت عدم اطمينان فرصت گرفتاري و تغيير/ تاليف: پرايس پريچت ترجمه: مهربانو عنقاي ي ويرايش: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير خ پ/ 158 /1 8- دانه باشيم نه سيب: مجموعه پيامهايي پيرامون: عشق كار زندگي/ نويسنده و گردآورنده: مجتبي كاشاني.- تهران: دستان د ك/ 158 /1 9- مثبت باشيد (راهنماي مديران)/ تاليف: فيل كلمنتس ترجمه: مهربانو عنقايي ويرايش: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير م ك/ 158 /7 10- نقشههاي يادگيري و مهارتهاي حافظه/ تاليف: اينگمار اسوانتسون ترجمه: اميرحسين شهبازلو ويرايش: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير ن س/ 153 /1 اسلام و اقتصاد 11- معاملات بانكي از ديدگاه مراجع تقليد/ گردآوري و تدوين: عباس موسويان همكار اصلي: جواد عبادي.- تهران: پژوهشكده پولي و بانكي م م/ 297 / A guide to Islamic finance/ by Munawar Iqbal.- London: Risk Books, I617G

12 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 علوم اجتماعي 13- Policy responses to population decline and ageing/ United Nations, Dept. of Economic and Social Affairs, Population Division.- New York: United Nations, P آمارنامه ها 14- Statistical yearbook for Asia and the Pacific 2007 = Annuaire statistique pour L'Assieet le Pacifique 2007/ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.- New York: United Nations, R 315.S7 15- Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean = Anuario estadistico de America Latina y el Caribe 2006/ Economic Commission for Latin America and the Caribbean.- New York: United Nations, R S World statistics pocketbook 2007/ Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, Statsitical Division.- New York: United Nations, R W67 علوم سياسي 17- اندازهگيري قدرت ملي و نقش اقتصاد/ گرگوري اف. تروتون ست جي. جونز مترجم: رضا قشلاقي نظارت و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد الف ت/ 320 /011 11

13 فهرست تازههاي كتابخانه 18- Miniatlas of human security/ World Bank, Human Security Report Project.- Brighton: Myriad Editions, W67M اقتصاد و اوضاع اقتصادي 19- روابط اقتصادي ايران و عراق: چشماندازها و فرصتها/ نويسندگان: عادل قرباني ميرفرهاد صديق محمدي مدير پژوهش: محمد حسنزاده تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ر ق/ 330 / گزارش اقتصادي سال 1385/ معاونت امور اقتصادي و هماهنگي دفتر اقتصاد كلان.- تهران: سازمان برنامه و بودجه مركز مدارك اقتصادي اجتماعي و انتشارات گ 212 س/ R 330 / مجموعه مقالات امنيت اقتصادي/ گردآوري و تنظيم نهايي: مصطفي آذري [تهيهشده] در: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد م آ/ 330 /9 22- موانع و تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران/ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي م ب/ 330 / Economic and social survey of Asia and the Pacific 2008/ Economic and Social Commission for Asia and The Pacific.- New York: United Nations, R E23 12

14 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره Economic report on Indonesia 2007/ Bank Indonesia.- Jakarta: Bank Indonesia, R B36E2 25- The little green data book :from the world development indicators 2008/ The World Bank.- Washington, D.C.: World Bank, R L Statistics pocket book 2008/ European Central Bank.- Frankfurt am Main: European Central Bank, R E965S7 27- World economic and social survey 2008/ Dept. of Economic and Social Information and Policy Analysis.- New York: United Nations, R W67 اقتصاد مالي بانكداري پول 28- اثر نوسانات نرخ واقعي ارز بر عملكرد صادرات صنايع منتخب ايران/ مجري طرح: منصور عسگري مسي ول طرح: حميد ابريشمي [براي] معاونت پژوهش و آموزش گروه پژوهشهاي بازرگاني خارجي و اقتصاد بينالملل.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني الف ع/ 332 / پول بهره و تورم/ مولف احمد شعباني.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع) پ ش/ 332 /4 30- چرا نگراني درباره فساد / پاي ولو ماي ورو مترجم: اعظم قرباني خالدي مدير ترجمه: مهدي كلاته.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد چ م/ 332 /04 13

15 فهرست تازههاي كتابخانه 31- گزارش نشست چكپول و كاركردهاي آن در اقتصاد ايران/ تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد مجري نشست: اصغر بالسيني.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد گ/ 332 / نگاهي به علل بروز تورم و راه علاج آن/ پژوهشگر: سجاد برخورداري مدير پژوهش: مصطفي آذري تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ن ب/ 332 / Annual bulletin 1385 = Kabul: Afghanistan Bank, = R A33A Annual report, Basle: Bank for International Settlements, R B33A5 35- Annual report 2007/ Bank Supervision Department.- Pretoria: South African Reserve Bank, R B36A5 36- Annual report for the year ended December, 31, New York: Federal Reserve Bank of New York, R F42A5 37- Annual report to the President of the Republic and Parliament by Governor 2007/ Banque de France.- [Paris]: Banque de France, R B36A5 38- Annual report: abridged version: ordinary meeting of shareholders Rome: Banca d'italia, R B35A5 14

16 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره The CFA franc zone: common currency, uncommon challenges/ editors, Anne-Marie Gulde, Charalambos Tsangarides.- Washington, D.C.: International Monetary Fund, C Exchange rate assessments: CGER methodologies/ Jaewoo Lee... [et al.].- Washington, D.C.: International Monetary Fund, E Financial institutions and markets/ Jeff Madura.- 8 th ed.- Mason, Ohio: Thomson/South-Western, M32F Financial market developments and their impllications for monetary policy: proceeding of a joint conference organised by the BIS and Band Negara Malaysian in Kuala Lumpur on 13 August 2007/ Monetary and Economic Department.- Basle: Bank for International Settlements, C66F Financial market developments in Africa: new challenges for central banks?/ South African Reserve Bank, in collaboration with the Bank for International Settlements.- Cape Town: South African Reserve Bank, F56F Financial system and macroeconomic resilience: sixth BIS annual conference, June 2007/ Monetary and Economic Department.- Basle: Bank for International Settlements, C66F The financial system of Armenia: development, supervision, regulation 2007/ Central Bank of Armenia.- Yerevan: Central Bank of Armenia, C46B3 15

17 فهرست تازههاي كتابخانه 46- Foreign exchange risk: models, instruments and strategies/ edited by Jurgen Hakala and Uwe Wystup.- London: Risk Books, F FX reserve management: trends and challenges/ Claudio Borio, Gabriele Galati and Alexandra Heath; Monetary and Economic Department.- Basle: Bank for International Settlements, B67F Investments: an introduction/ Herbert B. Mayo.- 9 th ed.- Mason, Ohio: Thomson/South-Western, M39I Macroeconomic consequences of remittances/ Ralph Chami... [et al.].- Washington, D.C.: International Monetary Fund, M Monthly bulletin: 10 th anniversary of the ECB / European Central Bank.- Frankfurt am Main: European Central Bank, R E965M اقتصاد زمين 51- انرژي جايگزين: راهنماي آسان درباره فناوري انرژي آينده/ تاليف: مارك واليزييويچ ترجمه: فرزاد هراتي ويرايش: اميرحسين شهبازلو محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير الف و/ 333 / ترازنامه انرژي سال 1385 جمهوري اسلامي ايران.- تهران: وزارت نيرو دفتر برنامهريزي انرژي ت 98 الف/ R 333 /791 16

18 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 ماليه عمومي 53- ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1386 حوزه تهران/ تهيه و تدوين معاونت فني و حقوقي دفتر خدمات مالياتي.- تهران: وزارت امور اقتصادي و دارايي دفتر خدمات مالياتي ض 93 الف/ R 336 / Global development finance Washington, D.C.: World Bank, R W67 اقتصاد بين الملل 55- تاثير روابط اقتصادي در مجادلات سياسي و روابط بينالملل/ نوشته: مارك جي. سي. كرسنزي مترجم: الياس كرمي نظارت و تدوين نهايي: مصطفي آذري تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ت ك/ International economics/ Robert J. Carbaugh.- 11 th ed.- Mason, Ohio: Thomson/South-Western, C37I اقتصاد توليد 57- ابعاد اقتصادي امنيت ملي/ [كارل ريچارد نيو چارلز ولف] مترجم: مهدي ميرمحمدي تهيه و تدوين نهايي: مصطفي آذري.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد الف ن/ 338 /

19 فهرست تازههاي كتابخانه 58- افزايش درآمدهاي نفتي و امنيت اقتصادي/ پژوهشگر: ايلناز ابراهيمي مدير پژوهش: مصطفي آذري.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد الف الف/ 338 / بررسي روند افزايش قيمت كالاهاي اساسي در جهان و سياستهاي اتخاذشده در برخي كشورها/ موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.- ويرايش 2.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ب/ 338 / بررسي يارانههاي پرداختي و اعتبارات دولت به بخش كشاورزي در ايران و تجارب ساير كشورها/ تهيهكنندگان: الهه مهربانيان سعيده موذني مشاور علمي: علي كياني راد.- تهران: موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي مديريت امور پردازش و تنظيم يافتههاي تحقيقاتي ب م/ 338 / نفت و حاكميت ملي/ مولف: برنارد مومر مترجم: عليرضا حميدي يونسي.- تهران: موسسه مطالعات بينالمللي انرژي ن م/ 338 / Annual statistical bulletin Vienna: Organization of Petroleum Exporting Countries, R O6A5 63- Energy statistics yearbook = Annuaire des statistiques de l'energie 2005/ Prepared by the United Nations Statistical Office.- New York: United Nations, R U5E5 64- Financial crises/ edited by Franklin Allen and Douglas Gale.- Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, F

20 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره Information and public choice: from media markets to policy making/ Roumeen Islam, editor.- Washington, D.C.: World Bank, I Managing the oil revenue boom: the role of fiscal institutions/ Rolando Ossowski [et al.].- Washington, D.C.: International Monetary Fund, M سياست اقتصادي و توسعه 67- حكمراني خوب: فرصتي براي امنيت اقتصادي/ پژوهشگر: احمد پرخيده مدير پژوهش: محمد ميرمحمدي تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ح پ/ 338 /9 68- عملكرد سازمان خصوصيسازي با رويكرد واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در سال (مشتمل بر اطلاعات واگذاري سهام عدالت)/ سازمان خصوصيسازي معاونت مطالعات برنامهريزي و ارزيابي.- تهران: سازمان خصوصيسازي معاونت مطالعات و ارزيابي ع 2 س/ R 338 / گزارش كارشناسي پرداخت نقدي يارانه در اقتصاد ايران و چالشهاي آن/ تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد مجري نشست: اصغر بالسيني.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد گ/ 338 /

21 فهرست تازههاي كتابخانه 70- گزارش نشست كارشناسي نظام كارآمد تصميمگيري اقتصادي و چالشهاي آن در اقتصاد ايران/ تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد گ/ 338 / Fiscal management of scaled-up aid/ Sanjeev Gupta [et al.].- Washington, D.C.: International Monetary Fund, F Globalization and regional economic modeling/ Russel Cooper, Kieran Donaghy, Geoffrey Hewings (editors).- New York: Springer, G The growth report: strategies for sustained growth and inclusive development/ Commission on Growth and Development.- Washington, D.C.: Published by the World Bank on behalf of the Commission on Growth and Development, G The little data book Washington, D.C.: World Bank, R L The little data book on information and communication technology 2007/ The World Bank.- Washington, D.C.: World Bank, R L The little data book on private sector development 2008/ The World Bank.- Washington, D.C.: World Bank, R L58 20

22 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 اقتصاد كلان 77- توسعه مالي بحرانهاي مالي و رشد اقتصادي (مقايسه تطبيقي وضعيت ايران در يك مطالعه جهاني)/ مولف: مرتضي نادري.- تهران: پژوهشكده پولي و بانكي ت ن/ 339 / [Histoire de la comptabilite nationale] A history of national accounting/ Andre Vanoli; translated from the French original by Marion Pinot Libreros and Gayle H. Partmann.- Amsterdam ; Washington, D.C.: IOS Press, V36H National accounts statistics: main aggregates and detailed tables 2006/ Prepared by the Statistical Office of the Dept. of International Economic and Social Affairs of the United Nations.- New York: United Nations, R U5N3 حقوق قوانين و مقررات 80- آشناي ي با قوه قضاي يه و نظام قضاي ي جمهوري اسلامي ايران/ دفتر امور بينالملل قوه قضاي يه.- تهران: نشر توسعه ايران آ الف/ 347 / اثربخشي تحريمهاي هدفمند: راهبردهاي اجرايي گزينههاي سياستي سازمان ملل/ [پيتر والنستين كارينا استيبانو ميكاي يل اريكسون] مترجمان: حسن شكوه مهدي كلاته مدير پژوهش: مصطفي آذري نظارت و تدوين نهايي: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد الف و/ 341 /582 21

23 فهرست تازههاي كتابخانه 82- اسامي كارشناسان رسمي قوه قضاي يه سراسر كشور/ تهيه و تنظيم: مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضاي يه.- تهران: مديريت الف الف/ R 345 / قانون بودجه سال 1387 كل كشور.- تهران: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مركز مدارك علمي و انتشارات ق 9 الف/ R 343 / لايحه بودجه سال 1387 كل كشور/ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.- تهران: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مركز مدارك علمي و انتشارات ل 2 س/ R 343 / مجموعه قوانين و مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي: مشتمل بر: 22 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي قوانين و مقررات مرتبط واژهنامه تفصيلي فهرستها و زيرنويسهاي راهنما و.../ تهيه و تنظيم: اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات [براي] معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري [تدوين و تنقيح: فاطمه منتصر اسدي و مهرداد مستجابالدعواتي].- ويرايش 2.- تهران: رياست جمهوري معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات م 9 الف/ R 342 / Company law/ Ann Ridley ed..- London: Hodder Arnold, R52C Doing business in Washington, D.C.: World Bank : International Finance Corporation; Oxford, UK: Oxford University Press, R D64

24 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره EU law/ Chris Turner.- London: Hodder Arnold, T87E Intellectual property/ James M. Griffin, Jane Ying and Abhilash Nair.- London: Hodder Arnold, G74I امور اجتماعي جرم شناسي 90- اصول و مفاهيم اكچوي ري صندوقهاي بازنشستگي/ نويسنده: حسين بهزادي [براي سازمان بازنشستگي كشوري].- قم: صحفي الف ب/ 368 / تشريح الگوهاي فساد مالي در ايالات روسيه/ فيليس دينينيو رابرت دبليو اورتانگ مترجم: الياس كرمي مدير ترجمه: مهدي كلاته.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ت د/ 364 / فساد مردمسالاري و رشد اقتصادي/ ا. كوپر دراري جاناتان كريكهاوس و مايكل لوستيگ مترجم: رضا قشلاقي مدير ترجمه: مهدي كلاته.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد ف د/ 364 / گرم شدن زمين: راهنماي آسان درباره وضعيت آب و هوايي در حال تغيير جهان/ تاليف: فرد پييرس ترجمه: محمدرضا هراتي ويرايش: جواد نظيري.- تهران: بهتدبير گ پ/ 363 /

25 فهرست تازههاي كتابخانه 94- گزارش ديدگاههاي كارشناسي در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي/ تهيه و تدوين: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد مجري نشست: اصغر بالسيني.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد گ/ 351 / مبارزه با فساد و تجربه جهاني/ اد-هلج جلدستاد مترجم: مهرناز پيلتن مدير ترجمه: مهدي كلاته.- تهران: موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد م ج/ 364 / مقاومسازي داخلي: روشي موثر براي مقابله با زلزله در ساختمانهاي موجود 1 تا 3 طبقه/ تاليف محمدسعيد آيتي.- مشهد: گلنشر م آ/ 363 / Anti-money laundering: a guide for financial firms/ [edited] by Tim Gough.- London: Risk Books, A Organized crime/ Howard Abadinsky.- 8th ed.- Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, A22O Terrorism and homeland security/ Jonathan R. White.- 5th ed.- Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, W48T بازرگاني ارتباطات حمل و نقل 100- تجارت بينالملل محصولات كشاورزي/ مولفين: اميد گيلانپور عبدالكريم اسماعيلي ويراستار علمي: مهدي كاظمنژاد.- تهران: موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي مديريت امور پردازش و تنظيم يافتههاي تحقيقاتي ت گ/ 382 /41 24

26 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره مجموعه سخنرانيهاي اولين همايش خدمات بانكي و صادرات "12 شهريور 1386"/ برگزاركننده: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شبكه بانكي كشور.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران م ه/ 382 / WTO public forum: "how can the WTO help harness globalisation?" October 07/ World Trade Organization.- Geneva: World Trade Organization, W World trade indicators, 2008: benchmarking policy and performance/ [produced] by Roumeen Islam, Gianni Zanini.- Washington, D.C.: World Bank, W WTO dispute settlement: one-page case summaries 2008/ Author: World Trade Organization, Legal Affairs Division.- Geneva: World Trade Organization, R W67W73 آمار و رياضي 105- Introduction to modern time series analysis/ Gebhard Kirchgassner, Jurgen Wolters.- Berlin ; New York: Springer, K57I حسابداري 106- حسابداري بانكي (تهيه صورتهاي مالي نهايي)/ گردآورنده: سعيد جمشيدي.- تهران: پژوهشكده پولي و بانكي ح ج/ 657 /

27 فهرست تازههاي كتابخانه مديريت 107- مديريت موفق زمان: راهها و روشهاي كاربردي/ تاليف: پاتريك فورسايت ترجمه: مهربانو عنقاي ي ويرايش: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير م ف/ 658 / Credit risk management and Basel II: an implementation guide/ by Mohan Bhatia.- London: Risk Books, B482C Forecasting with exponential smoothing: the state space approach/ Rob. J. Hyndman [et al.].- Berlin: Springer, F Integrating market, credit and operational risk: a complete guide for bankers and risk professionals/ by Lampros Kalyvas [et al.].- London: Risk Books, I ساير موضوعات 111- ارتباط موثر برقرار كنيد تا موفق باشيد/ تاليف: ريچارد دني ترجمه: فروزنده شهبازلو ويرايش: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير الف د/ 651 / تعيين ارزش فعلي مسكوكات قديمي/ مجري طرح: جعفر مهديزاده.- تهران: پژوهشكده پولي و بانكي ت م/ 737 /

28 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره تقويت مهارتهاي ارتباط موفق و موثر/ تاليف: آلن باركر ترجمه: فرزاد هراتي ويرايش: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير ت ب/ 651 / خزانه جواهرات ملي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [?138]. R 391 / خ 2 ب/ 138X 115- كمتر مصرف كنيد دوباره استفاده كنيد بازيافت كنيد/ تاليف: نيكي اسكات ترجمه: محمدرضا هراتي.- تهران: بهتدبير ك الف/ 628 / مجموعه مقالات كنفرانس بينالمللي تحولات در عراق و چشمانداز امنيت منطقهاي/ معاونت پژوهشهاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك تهيه و تنظيم: محمود شوري - افسانه احدي ويراستار: پيروز ايزدي.- تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام مركز تحقيقات استراتژيك م ك/ 956 /

29 فهرست تازههاي كتابخانه گزارشهاي فارسي 1- گزارش بررسي آمار فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري استانهاي مختلف كشور نه ماهه اول سال 1386/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي / /00078 ب 2- گزارش بررسي آمار فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري استانهاي مختلف كشور طي شش ماهه اول سال 1386/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي / /00078 ب 3- شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه اول 1387/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي.1387 / /00116 ب 4- گزارش آمار پروانههاي ساختماني صادره توسط شهرداريهاي مناطق شهري كشور در نه ماهه اول سال 1386/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي / /00409 ب 5- گزارش شاخص بهاي عمدهفروشي كالاها در ايران سال 1386/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي / /00494 ب 6- گزارش سال 1386 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور/ اداره آمار اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره آمار اقتصادي / /00495 ب 28

30 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 7- كاربرد الگوريتم ژنتيك در تركيب پيشبينيهاي تورم/ مولف: محمد اخباري در اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي.- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي / 8422 /01632 ب 8- گزارش سال 1386 شاخص بهاي توليدكننده در ايران (100 = 1369).- تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره تحقيقات و مطالعات آماري / /00621 ب 9- گزارش شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران سال تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره تحقيقات و مطالعات آماري / /01453 ب 10 -وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت نهم: رويكردها و دستاوردها/ تهيه و تدوين: وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت پژوهشي مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري.- تهران: رياست جمهوري مركز پژوهش و اسناد / 9272 /01634 ر پاياننامهها 1- ارزيابي اثر عدم تقارن اطلاعات بر حجم معاملات سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران/ دانشجو: مرتضي صداقتي فرد.- استاد راهنما: محسن خوشطينت استاد مشاور: حامد شادكام استاد داور: مهرداد سپهوند.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري) T /

31 فهرست تازههاي كتابخانه 2- اسناد رسمي و اعتبار آن در تعارض با سند عادي در سيستم بانكي با تاكيد بر بانك مسكن/ دانشجو: عزيزه قلييان.- استاد راهنما: عليرضا مسعودي استاد مشاور: هادي اسماعيلزاده استاد داور: محمد اختراعي صناعي.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حقوق خصوصي) T / بررسي آثار تغييرات توزيع درآمد بر متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از روش تحليل داده - ستانده/ نگارش: منصور اردشيري.- استاد راهنما: حميدرضا برادران شركاء اعضاء هيي ت داوران: علياصغر بانوي ي احمد شاهركني.- كارشناسي ارشد(دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده علوم اقتصادي رشته اقتصاد توسعه و برنامهريزي) T / بررسي اثربخشي ارزش افزوده اقتصادي در پيشبيني سود هر سهم/ دانشجو: فرامرز رسولي.- استاد راهنما: احمد مدرس استاد مشاور: محمد اميدينژاد استاد داور: داوود سوري.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري) T / بررسي اثر بدهي و مخارج دولت بر نرخ بهره در ايران/ دانشجو: فرهاد اندستا.- استاد راهنما: غلامرضا كشاورز استاد مشاور: رافيك نظريان استاد داور: داوود سوري.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته مديريت علوم بانكي) T / بررسي ارتباط بين متغيرهاي مالي و حسابداري با ميانگين بازده مورد انتظار سهام/ پژوهش و نگارش: رسول خوشبين.- استاد راهنما: محسن خوشطينت استاد مشاور: حامد شادكام استاد داور: داود سوري.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري) T /

32 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 7- بررسي تاثير پيمانهاي ارزي بر صادرات كالاهاي صنعتي طي سالهاي / رضا بيات ترك.- استاد راهنما: عليرضا علياحمدي.- كارشناسي ارشد(دانشگاه علم و صنعت ايران دانشكده دانشكده مهندسي صنايع رشته مهندسي صنايع - مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي) T / بررسي علل و عواقب عدم درج مقررات بينالمللي ضمانتنامهها (URDG) در متون ضمانتنامههاي بانكي بعنوان مقررات حاكم و شناخت رويه محاكم قضاي ي در ايران (مطالعه موردي پروندههاي مرتبط در محاكم قضاي ي)/ دانشجو: پروين تولاي يزاده.- استاد راهنما: هادي اسماعيلزاده استاد مشاور: حسين سيدالماسي استاد داور: علياصغر هدايتي.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حقوق خصوصي) T / بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي طي سالهاي (با تاكيد بر تاثير آن بر روي متغيرهاي كلان كشور)/ دانشجو: حسين شريفزاده.- استاد راهنما: داود سوري استاد مشاور: غلامرضا كشاورز حداد استاد داور: رافيك نظريان.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته مديريت علوم بانكي) T / بررسي عوامل موثر بر مغايرت اسناد در اعتبارات اسنادي و اثرات ناشي از آن (مطالعه موردي بانك سپه)/ دانشجو: محمدرضا خبيري.- استاد راهنما: طهمورث حسنقليپور استاد مشاور: مينا جزايري استاد داور: محمدرضا جواديان حسيني.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته مديريت علوم بانكي) T / بررسي موانع توانمندسازي حهت ارتقاء سطح آن در مديران و كاركنان بانك تجارت/ دانشجو: محمدمهدي جوادزاده موحد.- استاد راهنما: علي جهانگيري استاد مشاور: اكبر حسنپور استاد داور: محمدتقي تقوي فرد.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته مديريت علوم بانكي) T /

33 فهرست تازههاي كتابخانه 12- بررسي ميزان ادراك مديران و كاركنان بانكهاي ايراني از اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي = of A study on the perceptions Iranian bank managers and employers from objectives and /characteristics of Islamic accounting دانشجو: حبيباله رحمتي.- استاد راهنما: محسن خوشطينت استاد مشاور: محمد اميدينژاد استاد داور: حامد شادكام.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري) T / بررسي نقوش اسكناس و سكه/ دانشجو: ليلا رستمي.- استاد راهنما: آروين.- كارداني(آموزشكده فني دختران دكتر معين رشت رشته گرافيك) T / بررسي وضعيت و عوامل موثر بر پيدايش مطالبات معوق و اراي ه راهكارهاي مطلوب پيشگيري آن در بانك صادرات ايران بر اساس مدل Moral Hazard (مطالعه موردي بانك صادرات استان تهران)/ دانشجو: جعفر برادري.- استاد راهنما: پيمان نوري استاد مشاور: محمد اميدينژاد استاد داور: اسماعيل ميرزاي ي.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته مديريت علوم بانكي) T / تحليل رابطهي كيفيت سود و سود تقسيمي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ دانشجو: فرهاد رحيمزاده.- استاد راهنما: خوشطينت استاد مشاور: مصطفي عليمدد استاد داور: شادكام.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته حسابداري) T / ضرورت ايجاد بازار بين بانكي در سيستم بانكداري بدون ربا با نگرشي بر تجارب كشورهاي موفق/ دانشجو: حسين جعفرزادگان راضي.- استاد راهنما: احمد مجتهد استاد مشاور: تيمور محمدي استاد داور: مينا جزايري.- كارشناسي ارشد(موسسه عالي بانكداري ايران رشته مديريت علوم بانكي) T /

34 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 نشريات الكترونيكي 1- ADB Review 2- Applied Economics 3- Applied Financial Economics 4- Cambridge Law Journal. 5- Econometrica. 6- The Econometrics Journal 7- The Economic Journal 8- Economic System Research. 9- Economic Theory 10- Economica 11- EIU Country Forecast: Iran 12- EIU Country Profile: Afghanistan 13- EIU Country Profile: Iran 14- EIU Country Profile: Iraq 15- EIU Country Report: Afghanistan 33

35 فهرست تازههاي كتابخانه 16- EIU Country Report: Iran 17- EIU Country Report: Iraq 18- EIU Country Risk: Iran 19- EIU Global Outlook 20- EIU Risk Rating Review 21- Finance & Stochastics 22- GDF 23- International J. of Central Banking 24- IT Today 25- The Journal of Finance 26- J. of Financial Regulation Compliance 27- J. of Information Science 28- J. of Internet Banking & Finance 29- J. of Money, Credit & Banking 30- J. of Money Laundering Control 31- J. of Population Economics 32- J. of the Royal Statistical Society: Series A 34

36 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره Leiden Journal of International Law 34- OECD Economic Outlook: Statistics & Projections 35- OECD Energy Prices & Taxes 36- OECD Financial Market Trends 37- OECD Observer 38- OECD Quarterly National Accounts 39- OECD Source Economic Outlook: Online Database 40- OPEC Review 41- Oxford Bulletin of Economics & Statistics 42- Quarterly J. of Economics 43- Review of Economic Studies 44- Review of Economics & Statistics 45- Review of Income & Wealth 46- Significance 47- WDI 48- WDR 35

37 فهرست تازههاي كتابخانه نشريات فارسي آمارهاي اقتصادي ايران. ش. 2 خرداد اطلاعات سياسي و اقتصادي. ش بهمن و اسفند اقتصاد اسلامي. ش. 26 تابستان اقتصاد انرژي. ش. 104 تير اقتصاد ايران. ش. 114 مرداد اقتصاد كشاورزي و توسعه. ش. 59 پاييز اقتصاد مسكن. ش. 41 پاييز اقتصاد و تجارت نوين. ش. هفتم زمستان بانك و اقتصاد. ش. 92 خرداد بانك و مسكن. ش. 91 تير بررسيهاي اقتصادي. ش. 2 تابستان بررسيهاي بازرگاني. ش. 25 مهر و آبان بورس. ش. 73 خرداد پژوهشنامه اقتصادي. ش. 28 بهار پژوهشنامه بازرگاني. ش. 46 بهار

38 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره پژوهشها و سياستهاي اقتصادي. ش. 44 زمستان پژوهشهاي اقتصادي. ش. 1 بهار پژوهشهاي اقتصادي ايران. ش. 34 بهار پيام دريا. ش. 172 مرداد پيام مديريت. ش. 23 و 24 تابستان و پاييز تازههاي آمار. ش. 60 بهار تازههاي اقتصاد. ش. 119 بهار تجارت. ش. 142 مرداد تجارت الكترونيك و رايانه. ش. 38 خرداد و تير تحقيقات اقتصادي. ش. 81 زمستان تدبير. ش. 195 مرداد تعاون. ش فروردين و ارديبهشت تكفا. سال ششم. ش. سوم و چهارم فروردين و ارديبهشت جستارهاي اقتصادي. ش جهاد. سال بيست و هفتم. ش. 279 مهر و آبان جهان خصوصيسازي. ش. 10 و حسابرس. ش. 40 بهار

39 فهرست تازههاي كتابخانه 33- دانش حسابرسي. ش. 24 زمستان دانشمند. ش. 539 شهريور رايانه. سال نوزدهم مرداد روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران. شهريور روند اقتصادي. ش. 43 مرداد رويدادها و تحليلها. ش. 222 خرداد ريز پردازنده. ش. 170 تير زيتون. ش. 188 خرداد و تير سروش. ش شهريور سنبله. ش. 177 تير شاخص بهاي توليدكننده در ايران. تير شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در ايران. اسفند شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري. تير شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران. تير صنعت حمل و نقل. ش. 277 مرداد علوم اطلاعات و فناوري. ش. 4 تابستان فصلنامه ايران و انگليس. ش. 28 بهار

40 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره فصلنامه بانك صادرات. ش. 44 بهار فصلنامه سياست خارجي. سال بيست و يكم زمستان كتابداري و اطلاعرساني. ش. 1 بهار كشاورز. ش. 344 مرداد گزارش. ش. 199 مرداد گزارش شاخصهاي ماهانه اقتصادي. تير گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي. شهريور مجلس و پژوهش. ش. پنجاه و پنجم بهار مجله اقتصادي. ش فروردين و ارديبهشت مديريت. ش خرداد و تير مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي. مرداد مطالعات آسياي مركزي و قفقاز. ش. 60 زمستان نامه اتاق بازرگاني ايران. ش. 15 فروردين نشريه داخلي بانك ملي ايران. ش. 142 خرداد نگاه نو. ش. 78 مرداد وب. ش. 97 تير

41 فهرست تازههاي كتابخانه نشريات لاتين Accountancy. Aug., American Economic Review. Jun Annals of Statistics. Vol. 36, No. 2, Apr Applied Economics. May, Applied Financial Economics. Jul., Asian Clearing Union Newsletter. Jul., Bank Accounting and Finance. Jul., The Banker. Jun., Banking Law Update. Jul., Banking Technology. May, BIS Working Paper. Jul., Cambridge Journal of Economics. Jul., Cambridge Law Journal. Jul., Consumer Price Index in Urban Areas in Iran. Jul., Documentary Credit Insight. Jul. - Sep., 2008 Econometrics Journal. Vol. 11, No. 2, Economic Development and Cultural Change. Jul., The Economic Journal. Apr., Economic Systems Research. Vol. 20, No. 2, Economic Theory. Oct., Economic Trends. No. 51, Economica. Aug., Economist. Sep., Euromoney. Jul., European Card Review. Jul. - Aug., Export Price Index in Iran. Jun. - Jul., Finance and Development. Jun., Financial Regulator. Jun.,

42 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره Foreign Exchange Consensus Forecasts. Jul., Fortune. Jul., Global Risk Regulator. Aug., Harvard Business Review. Aug., IMF Survey. Jul., Indian Economic Journal. Oct. - Dec., Intereconomics: Review of European Economic Policy. Apr., International Currency Review. Vol. 33, No. 3-4 International Financial Statistics. Aug., International Journal of Central Banking. Jun., International Labour Review. Vol. 147, No. 1, International Securities Finance. Jun., Iran Business Forecast Report. Q3, Journal of Applied Econometrics. Jun., Journal of Asian Economics. Feb., Journal of Banking and Finance. Jul., Journal of Banking and Finance Law and Practice. Apr., Journal of Banking Regulation. Feb., Journal of Developing Areas. Vol. 41, No. 2, Journal of Economic Literature. Jun., Journal of Economic Perspectives. Winter, Journal of Finance. Aug., Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol. 16, No. 3, Journal of International Banking Law and Regulation. Vol 23, Issue 9, Journal of Money, Credit and Banking. Aug., Journal of Money and Economy. Vol.4, No. 1 Journal of Official Statistics. Jun., Journal of Political Economy. Apr., Journal of Population Economics. Oct.,

43 فهرست تازههاي كتابخانه Journal of Risk Management in Financial Institutions. Vol. 1, No. 1. Journal of The American Statistical Association. Vol. 103, No. 482, Journal of The Royal Statistical Society. Vol.171 Part 3, Leiden Journal of International Law. Jun., Meed. Jul., Meed. Aug., Monthly Report of Recent Economic and Financial Developments. Jul., National Geographic. Jul., Newsweek. Sep., OECD Economic Outlook. Jun., OECD Observer. Jul., OPEC Bulletin. No. 6, OPEC Review. Jun., Oxford Economic Papers. Jul., Producer Price Index in Iran. Jun. - Jul., Quarterly Journal Central Banking. May, Review of Economic Studies. Jul., Review of Income and Wealth. Jun., Time. Sep., Wholesale Price Index in Iran. Feb. - Mar., World of Work Magazine. Apr.,

44 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 روزنامهها 22. خراسان 23. دنياي اقتصاد 24. رسالت 25. سرمايه 26. صبح اقتصاد 27. صداي عدالت 28. عصر اقتصاد 29. فرهنگ آشتي 30. قدس 31. كار و كارگر 32. كيهان 33. مردم سالاري 34. هدف و اقتصاد 35. همبستگي 36. همشهري 37. Iran Daily 38. Iran News 39. Kayhan International 40. Tehran Times 1. آرمان روابط عمومي 2. آفتاب يزد 3. آفرينش 4. ابرار 5. ابرار اقتصادي 6. اطلاعات 7. اعتماد 8. اعتماد ملي 9. اقتصاد پويا 10. اميد جوان 11. ايران 12. بازار كار 13. پول 14. پيك سنجش 15. جام جم 16. جمهوري اسلامي 17. جوان 18. جهان اقتصاد 19. حمايت 20. حيات نو 21. خبر 43

45

46 بخش دو معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه

47

48 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 معاملات بانكي از ديدگاه مراجع تقليد عباس موسويان جواد عبادي پژوهشكده پولي و بانكي م 86 م / / عنوان: نويسندگان: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: اين كتاب به عنوان مجموعه استفتاي ات اخذ شده از مراجع تقليد: آيات عظام امامخميني خويي گلپايگاني خامنهاي بهجت تبريزي شبيري زنجاني سيستاني... پيرامون مساي ل و موضوعات اصلي در نظام بانكي كشور ميباشد و در شانزده فصل تنظيم شده است. مطالب كتاب بر اساس معاملات مهم بانكها به ترتيب در بخشهاي زير طبقهبندي شده است: 1. سپردههاي بانكي (سپردههاي جاري پسانداز مدتدار و سرمايهگذاري) 2. تسهيلات بانكي (وام و بهره وام وام قرضالحسنه و كارمزد تسهيلات سودآور و سود) 3. خدمات بانكي (حوالجات دريافت قبوض ضمانتنامهها گشايش اعتبارات اسنادي خريد و فروش ارز سكه و اوراق بهادار و...) 4. ضمانت وثيقه و جريمه تا خير 5. خريد و فروش پول ارز و اوراق بهادار 6. معامله با بانكهاي خارجي 7. كار و اشتغال در بانك 8. مساي ل متفرقه 47

49 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه اندازهگيري قدرت ملي و نقش اقتصاد گرگورياف تروتون.F Gregory Seth G. Jones ست جونز Treverton رضا قشلاقي مو سسه تحقيقات تدبير اقتصاد الف 45 ت / / عنوان: نويسندگان: مترجم: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: موضوع اصلي كتاب ابعاد قدرت ملي به خصوص بعد اقتصادي آن و نقش گروهها و منابع و بازيگران عرصه قدرت و همچنين ماهيت «قدرت نرم» كه يكي از مباحث جديد و كاربردي در عرصه روابط بينالملل در ابعاد سياسي و اقتصادي است ميباشد. اين كتاب شامل چهار فصل با سرعنوانهاي زير است: طرح موضوع 1- اندازهگيريهاي قدرت ملي 2- قابليتها و نحوه اندازهگيري آنها گروههاي تفكيكي احتساب بازيگران و نيروهاي غير دولتي 3- معيارهايي براي بازيگران غير دولتي ماهيت قدرت نرم گروههاي تفكيكي گام بعدي 4- تقويت مجموعه اطلاعاتي اينترنشنال فيوچرز ايجاد و توسعه فرمولبندي براي پيشبيني قدرت ارتقاء و ايجاد زيربناي الگويي براي پيشبيني قدرت ايجاد سناريوها 48

50 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 اثر نوسانات نرخ واقعي ارز بر عملكرد صادرات صنايع منتخب ايران منصور عسگري حميد ابريشمي مو سسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني الف 54 ع / / عنوان: نويسندگان: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: اين كتاب شامل شش فصل ميباشد. فصل اول به كليات تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم به مباني نظري تحقيق و رقابتپذيري بينالمللي در فصل سوم به مفاهيم نرخ ارز اصول تعيين نرخ ارز عوامل تعيينكننده نرخ واقعي ارز نوسانات نرخ ارز انحرافات نرخارز پيامدهاي نوسانات و انحرافات نرخ ارز و روشهاي اندازهگيري نوسانات نرخ ارز پرداخته شده است. فصل چهارم به بررسي رقابتپذيري بخش صنعت و تجربه ساير كشورها اختصاص دارد. در فصل پنجم برآورد اثرات نوسانات نرخ ارز و تعيين ميزان اثر آن بر صادرات بخشهاي منتخب صنعتي در بلندمدت و كوتاهمدت و شبيهسازي اثرات تغييرات در متغيرهاي مهم تحقيق در سطح كدهاي دو رقمي در سه گروه منتخب صادراتي اراي ه گرديده است. فصل ششم شامل جمعبندي پيشنهادات و توصيههاي سياسي ميباشد. 49

51 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه ترازنامه انرژي سال 1385 وزارت نيرو دفتر برنامهريزي كلان برق و انرژي ت 98 الف 791/ R333 / عنوان: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: اولين سالنامه ترازنامه انرژي در سال 1366 توسط وزارت نيرو منتشر گرديد كه در آن عملكرد بخش انرژي كشور طي سالهاي 1346 تا 1365 اراي ه شده بود. در ترازنامه سال 1385 گزارشي از عملكرد چهل ساله در بخشهاي مختلف انرژي كشور و همچنين تحولات جهاني حاملهاي گوناگون انرژي و سيماي عرضه و تقاضاي جهاني انرژي در سال 2006 ميلادي اراي ه شده است. ده بخش اين كتاب به شرح ذيل ميباشد: 1- ترازنامه و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي 2- نفت 3- گاز طبيعي 4- برق 5- سوختهاي جامد 6- انرژيهاي تجديدپذير 7- انرژي هستهاي 8- انرژي و محيط زيست 9- بهينهسازي انرژي 10- تحولات جهاني بخش انرژي 50

52 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 عنوان: نويسندگان: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: بررسي يارانههاي پرداختي و اعتبارات دولت به بخش كشاورزي در ايران و تجارب ساير كشورها الهه مهربانيان سعيده مو ذني علي كيانيراد مو سسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي مديريت امور پردازش و تنظيم يافتههاي تحقيقاتي 1387 ب م / / فصلهاي تنظيم شده در اين كتاب شامل موارد زير است: 1- تعريف يارانه 2- اهداف پرداخت يارانه 3- تقسيمبندي انواع يارانه: -- يارانههاي توليدي -- يارانههاي كشاورزي هدف از تهيه اين گزارش بررسي حمايتها و ميزان يارانه در بخش كشاورزي و سهم آن از توليد ناخالص ملي و ارزش افزوده بخش كشاورزي طي سالهاي 1381 الي 1385 ميباشد. 51

53 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه عنوان: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: گزارش عملكرد سازمان خصوصيسازي در سال 1386 با رويكرد مقايسه با عملكرد سالهاي گذشته سازمان خصوصيسازي معاونت مطالعات و ارزيابي ع 2 س / R 338 / اين كتاب شامل دو بخش با عناوين زير ميباشد: خلاصه عملكرد سازمان خصوصيسازي در سال 1386 عملكرد تفضيلي سازمان خصوصيسازي در سال 1386 كه به معرفي عملكرد سازمان خصوصيسازي در راستاي واگذاري و تخصيص سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت و عملكرد اين سازمان در راستاي اجراي طرح توزيع سهام عدالت و همچنين چالشها و مشكلات فراروي خصوصيسازي و اراي ه راهكارهاي پيشبرنده ميپردازد

54 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 نفت و حاكميت ملي برنارد مومر Bernard Mommer عليرضا حميدي يونسي مو سسه مطالعات بينالمللي انرژي ن 87 م / / عنوان: نويسندگان: مترجم: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: نويسنده در اين كتاب تا ثير نفت به عنوان يك كالاي جهاني را بر وضعيت و سرنوشت سياسي دولتهاي صاحب ذخاير نفتي بررسي ميكند. در فصل اول اين كتاب پيشينة تي وريك ساختار حكمراني بخش خصوصي بر مواد معدني بررسي ميگردد. فصل دوم حاوي نمونههاي مربوط يعني ذغالسنگ انگلستان نفت امريكا و مكزيك است. فصل سوم با پيشينة تي وريك ساختار حكمراني و نظارتي دولتي بر مواد معدني سروكار دارد. در فصل چهارم نظام بينالمللي قراردادهاي امتيازات نفتي و در فصل پنجم سازمان اوپك مورد بررسي قرار ميگيرد. فصل ششم و هفتم نيز دربرگيرندة مطالعات موردي است. 53

55 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه عنوان: نويسندگان: مترجمان: ناشر: سال نشر: شماره بازيابي: اثربخشي تحريمهاي هدفمند: راهبردهاي اجرايي گزينههاي سياستي سازمان ملل پيتر والنستين Peter Wallensteen كارينا استي بانو Carina Staibano ميكاي يل اريكسون Mikael Eriksson مهدي كلاته مصطفي آذري حسن شكوه مو سسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد الف 2 و / / اين كتاب به بررسي روشهاي پيشنهاد شده در همايشي پرداخته است كه در استكهلم سوي د و با حمايت دانشكاه اوپسلا اين كشور توسط متخصصان در موضوع تحريم به منظور بررسي روشهاي تقويت تا ثيرات تحريم هدفمند برگزار شده است. شوراي امنيت جهت دستيابي به صلح و امنيت بينالمللي بعد از جنگ سرد از تحريم به عنوان يك ابزار استفاده كرده است. تحريم و هر شكلي از آن به عنوان اقدامي مو ثر حد فاصل جنگ و گفتگو مطرح بوده است. اين گزارش در صدد آن است كه در خصوص تلاشهاي بينالمللي در اعمال تحريم و اثربخشي آن بحث كند. اين كتاب از چهار بخش زير تشكيل شده است: 1- انتخاب تحريمهاي هدفمند 2- تمهيدات براي تقويت نقش سازمان ملل در اجراي تحريمهاي هدفمند 3- توانايي حمايت كشور عضو در اجراي تحريمهاي هدفمند 4- نشانهگيري هدف اقداماتي براي بهبود و تقويت دقت و مديريت انحراف يا طفره رفتن از تحريم. 54

56 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 Title: The Professional Risk Managers Guide to Financial Instruments Author: Carol Alexander, Elizabeth Sheedy Publisher: McGraw-Hill, New York Publication Year: 2008 Call Number: P كتاب راهنماي مديران حرفه اي ريسك ابزار هاي مالي بينش و نقطه نظر يازده نفر از كارشناسان جهاني در حوزة پيچيدة ابزارهاي مالي را بازتاب ميدهد. كتاب يك بازنگري از اوراقبهادار فعال و در جريان مشتقات و راهكارهاي قيمتگذاري معاملات تضميني و تجارت است. كارشناسان ابزارهاي مالي به اراي ه مشترك تجربيات و دانش خود در زمينة ابزارهايي چون معاملات سلف اختيار خريد و فروش اوراق بهادار و كالا نقل و انتقالات ارزي و اعتباري اطلاعرساني دقيق در مورد مشخصات بازارهاي گوناگون عوامل عمده ريسك و الگوهايي در مورد قيمت گذاري و ايجاد امنيت براي آن ميپردازند. فصل اول كتاب خصوصيات عمومي اوراق بهادار فصل دوم تحليلي از اوراق مانند جنبهها و شاخصههاي آنها فصل سوم معاملات سلف (سهام ارز كالا...) و فصل چهارم معاملات سلف ارز فصل پنجم معاملات اختياري اوراق بهادار و كالا فصل ششم مشتقات اعتباري فصل هفتم اوراق بهادار با درآمد ثابت فصل هشتم اوراق بهادار قابل تبديل و فصل نهم معاملات غير معمول يا غير استاندارد تجارت اوراق بهادار را عرضه ميكند. 55

57 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه Title: Development Models, Globalization and Economies: A Search for the Holy Grail? Author: B.Kidd, Frank Jurgen Richter Publisher: Palgrave Publication Year: 2006 Call Number: D كتاب الگوهاي توسعه جهانيسازي و اقتصاد در جستجوي جام مقدس الگوهاي گوناگون اقتصادي در بازارهاي جهاني امروز را مورد بررسي قرار ميدهد. الگوهاي اقتصادي عموما در پس زمينة اقتصادي فرهنگي و سياسي هر منطقه همراه با نقاط قوت و ضعف خود كه تعيين كنندة قوانين اجراي ي و عمليات سياسي همان منطقه ميباشد شكل ميگيرد. براي مثال اتحادية اروپا كه هم اكنون 25 كشور را در خود جاي داده است داراي سبك مشخص عملياتي بر مبناي ريشههاي تاريخي كه به دهة 50 باز ميگردد است. فصل اول كتاب تحت عنوان «رقابت پيچيده براي مرتبط بودن» اين نظريه را مطرح ميكند كه نميتوان انتظاركاربرد ساده و همسان رهبري و مديريت را در تمامي مناطق به شكلي يكنواخت داشت. به اين معني كه يك الگوي اقتصادي منفرد نميتواند مناسب تمامي موقعيتها و فضاها بر روي كرهخاكي باشد مردم دنيا متفاوت هستند و ارزشهاي فرهنگي گوناگون منطقهاي بر آنها حاكم است. فصل دوم كتاب با عنوان «الگوي انگلو ساكسون» به توصيف نظام توسعهاي ني وليبرال كه بيشتر عبارتي مختص ايالات متحده و كشور انگلستان است ميپردازد. فصل سوم تحت عنوان «سرمايهداري اجتماعي و اقتصاد بازار اجتماعي: مورد چين» نگاهي دارد به نفوذ اقتصادي جهاني چين و نظام تجارت اين كشور. چين مدافع يك اقتصاد بازار اجتماعي بوده و اينكه اين سيستم شباهتهايي به نظام تجارتي و سرمايهداري اجتماعي در قارة اروپا دارد. فصل چهارم به «الگوي مديريت و توسعة اقتصادي اروپاي شمالي» و به ويژه كشورهاي اسكانديناوي در زمينة مديريت و توسعة فنآوري كار گروهي و غيره ميپردازد. فصل پنجم به «الگوي اصلاحات اقتصادي هندوستان» كه يك الگوي سياسي اقتصادي ميباشد اختصاص يافته است. فصل ششم نگاهي دارد به «الگوي اصلاحات در شرق آسيا». شش فصل باقيمانده كتاب حاوي مقالات منعكس كنندة نظريات منقدانه و موشكافانه نويسندگان خبره در اين بحث نسبت به شش فصل اوليه ميباشد. 56

58 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 Title: Job Creation in a High Growth Environment: The MENA Region Author: Mustapha K. Nabi, Silva Carlos Jauregui, Sara Johansson de Silva Publisher: World Bank Publication Year: 2007 Call Number: N26J6 اشتغالزايي در منطقهاي با رشد بالا: خاورميانه و شمال آفريقا منطقة خاورميانه و شمال آفريقا بالاترين توسعة اقتصادي را در سه دهة اخير تجربه ميكند. اين كتاب كه از سري گزارشهاي بانك جهاني ميباشد تا ثيرگذاري رونق اقتصادي در بازار كار را مورد بررسي قرار ميدهد. در حاليكه فضاي بازار كار در دهة 90 خيلي اميدوار كننده نبود ولي از سال 2000 به اين سو منطقه در ساية قدم گذاشتن بخش خصوصي در عرصة فعاليتها تا حدودي نرخ بالايي از اشتغالزايي و كاهش بيكاري را تجربه ميكند. نقش زنان در بازار كار در منطقه روز به روز پر رنگتر ميگردد و خود اين مسي له به چالشهاي رو در روي بازار كار افزوده است. همچنين نشانههايي از افزايش نيروي كار تحصيل كرده نيز ديده ميشود. اين كتاب با اراي ه نمودار و جداول آماري روند اشتغال و بيكاري را در ميان زنان و مردان منطقة خاورميانه و شمال آفريقا بر اساس تقسيمبندي كشوري و منطقهاي پيگيري مينمايد. بطوركلي ميشود نتيجهگيري كرد كه كل منطقه در سالهاي آتي براي اشتغالزايي تحت فشار خواهد بود. 57

59 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه Title: The International Migration of Women Author: Andrew R. Morrison, Maurice W. Schiff, Publisher: World Bank Publication Year: 2008 Call Number: I كتاب مهاجرت بينالمللي زنان از انتشارات بانك جهاني است. در سالهاي اخير ما شاهد رشد سريع مهاجرت در جهان بودهايم. پديدة مهاجرت طي اين سالها آنقدر مهم شده است كه در سال 2004 بانك جهاني يك برنامة پژوهشي بينالمللي را در مورد مسي له مهاجرت و توسعه آغاز نمود تا عوامل تعيين كننده و پيامدهاي مهاجرت بينالمللي فرار مغزها مهاجرت موقت و رابطة ميان مهاجرت تجارت و سرمايهگذاري خارجي را بررسي كند. موضوع كانوني كتاب مسي له سهم مشابه جمعيت زنان به نسبت مردان در مهاجرت بينالمللي سالهاي اخير است. تا به امروز هيچگونه تحليل جنسيتي در ادبيات اقتصادي بر سر موضوع مهاجرت بينالمللي و توسعه موجود نبوده است. براي پر كردن خ لا در ادبيات لازم است تا فهم و برداشت درستي نسبت به زنجيرههايي كه جنسيت مهاجرت و توسعه اقتصادي را به هم مرتبط ميسازد داشته باشيم. به منظور ياريرساني به بحث سياستگذاري بانك جهاني يك سلسله مطالعات در زمينة مهاجرت بينالمللي زنان را در سال 2005 آغاز نمود. كتاب فوق علاوه بر اراي ه مباحث تحليلي حاوي جداول آماري و نمودارهايي در مورد وضعيت مهاجرت به تفكيك زنان و مردان ميباشد. 58

60 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 Title: The Professional Risk Manager's Guide to the Energy Market Author: Peter C. Fusaro Publisher: Prima Institute Publication Year: 2008 Call Number: P كتاب راهنماي مديران حرفهاي ريسك بازار انرژي منبعي ضروري براي تمامي متخصصين و كارشناسان مالي كه نيازمند اطلاعات دقيق و روزآمد نسبت به قيمتهاي انرژي در بازار قرار دارند محسوب ميگردد. كتاب گزارش كاملي از روند تكاملي ابزارها ميدان و گسترة انرژي و بازارهاي مالي در جهان و مناطق گوناگون اراي ه ميدهد. اين كتاب در سه بخش سازماندهي گرديده است: بخش اول با يك ديدگاه جامع نگرانه نسبت به بازار انرژي آغاز مي شود و با يك بازنگري كلي و موشكافانه از ابزارهاي بازار انرژي ادامه مييابد. در بخش آخر بصورت ريز نرمافزار مديريت ريسك معاملات تا ميني انرژي و قيمت آن در بازارهاي آسيايي معاملات تجارت برق و الكتريسيته و راهكارهاي مديريت ريسك ناپايداريهاي آب و هوايي بررسي ميشود. بطور كلي كتاب مباحثي چون معاملات سلف انرژي در بازار جهاني بازار معاملات برق در اروپاي شمالي (اسكانديناوي) ساختارهاي مشتقات انرژي اندازهگيري يا سنجش ريسك بازار و مديريت آن براي شركتهاي توليد انرژي بهترين عملكرد در مديريت ريسك اعتباري براي مشتقات انرژي و كالاهاي آن و تجارت و معاملات گاز طبيعي را مورد كندوكاو قرار ميدهد. 59

61 معرفي تفصيلي برخي منابع كتابخانه Title: BIS Papers NO.40: FX Reserve Management: Trends and Challenges Author: Claudio E. V. Borio Publisher: BIS Publication Year: May 2008 Call Number: B67F مديريت ذخاير ارزي: روشها و چالشها از سلسله گزارشهاي بانك تسوية حسابهاي بينالمللي است: در اين گزارش رشد ذخاير رسمي ارز و طلا تصميمگيريهاي مربوط به مديريت ذخاير و تا ثيرگذاري اين تصميمات در بازارهاي مالي در سالهاي اخير گرفته است. مطلب تهيه شده توسط بانك تسوية حسابهاي بينالمللي از سه بعد اين موارد را بررسي ميكند: اول يك بازنگري كلي نسبت به مراحل تكاملي و وضعيت كنوني عمليات مديريت ذخاير در جامعة بانكداري مركزي اراي ه ميدهد دوم سعي در شناساندن عوامل برانگيزانندة اين تكامل دارد و سوم بر همين اساس تحليلي با برجستهسازي تعدادي از چالشها و تعمق بر سر معاني ضمني و نقش و عملكرد آنها در بازار به منظور حل و فصل مناسب اين چالشها عرضه ميشود. بررسي مطالعاتي بصورت موقت 28 كشور را براي پژوهش در سال 2007 انتخاب نموده است. كتاب همچنين حاوي تعداد محدودي نمودار و جداول آماري نيز هست. 60

62 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 Title: Doing Business 2008 Publisher: World Bank Publication Year: 2008 Call Number: R D كتاب انجام كسب و كار 2008 از سلسله انتشارات سالانة بانك جهاني است. اين گزارش سالانه كه پنجمين منتشره از اين سري ميباشد به بررسي ضوابط و مقررات مربوط به فعاليتهاي كسب و كار و سرمايهگذاري در 178 كشور ميپردازد. در پايان اين كتاب جداول متعددي در قالب شاخصهاي قابل اندازهگيري در مورد كشورهاي جهان كه با افغانستان آغاز و به كشور زيمبابوه منتهي ميشود اراي ه مينمايد و اين قوانين و مقررات را بر اساس ده شاخص موجوديت كسب و كار مورد سنجش قرار ميدهد: 1) شروع كسب و كار 2) اخذ مجوزها 3) استخدام و اخراج نيروي كار 4) ثبت مالكيت 5) اخذ اعتبار 6) حمايت از سرمايهگذاران 7) پرداخت ماليات 8) تجارت فرامرزي 9) انحلال يك فعاليت و 10) الزامآور بودن قراردادها. از شاخصها براي تحليل پيامدهاي اقتصادي و شناخت اين مسي له كه اصلاحات تا چه اندازه كارآمد بوده استفاده شده است. همچنين بر اساس اين شاخصها ردهبندي كشورهاي جهان برپاية ميزان سهولت كسب و كار انجام گرفته است. 61

63

64 بخش سه معرفي وبسايتهاي مفيد

65

66 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 عنوان سازمان: (BAI) Bank Administration Institute برگردان عنوان: مو سسه مديريت بانكي موضوع فعاليت: انجام پژوهش در زمينة راهبردهاي بانكي و ياريرساني به مديران و كاركنان بانكها و مشتريان مقر سازمان: شيكاگو ايالات متحدة آمريكا نشاني الكترونيكي: زبان وب سايت: انگليسي معرفي سازمان: BAI يا مو سسة مديريت بانكي سازماني راهبردي تخصصي براي صنعت خدمات مالي ميباشد كه در راستاي بهبود عملكرد سازمان و كاركنان در بانكها فعاليت مينمايد. مو سسه از طريق پژوهش فزاينده توسط محققين مو سسه و چاپ نشريهاي كه برندة لوح افتخار است بينش و دانش را در مورد مساي ل كاربردي و پيچيده در خدمات مالي اشاعه ميدهد. اين مو سسه همچنين دست به برگزاري همايشها نمايشگاهها و دورههاي آموزشي در زمينة صنعت خدمات مالي ميزند. اين اخبار به صورت سالانه به گوش متخصصين خدمات مالي رسانده ميشود تا نيازهاي شغلي آنها را تا مين كند و ارتباطات مهم بين متخصصين و كارشناسان صنعت بانكي و خدمات مالي و آنهاي ي كه توانايي اراي ة راه حل دارند برقرار و تسهيل شود. اين موسسه همچنين بر مساي ل كاري كاركنان و انگيزههاي شغلي ارزيابي كاركنان صنعت بانكي به صورت گسترده ايجاد خطوط فراگير آموزشي ياريرساني به مشتريان بانك به منظور ايجاد تراز مناسب داراي يها نيز تمركز دارد. برخي گزينگان وب سايت: دربارة ما آموزش پژوهش و معيار بندي ها انتشارات منابع 65

67 معرفي وبسايتهاي مفيد پارهاي مطالب قابل استفاده: نشرية راهبردهاي بانكي Banking Strategies بصورت پيوسته line) (on در دسترس است و حاوي مقالاتي مفيد بصورت اعم در زمينههاي موضوعي بانكي اعتباري و مالي ميباشد. اطلاعات در مورد همايشهاي برگزار شده و يا در شرف برگزاري با اراي ه خلاصه و متن كامل مطالب. ٦٦

68 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 عنوان سازمان: Bankers' Association for Finance and Trade برگردان عنوان: انجمن بانكداران تا مين اعتبار مالي و تجارت موضوع فعاليت: اين انجمن در راستاي بهبود و ترقي تجارت امور مالي - بانكي و سرمايهگذاري بينالمللي بين ايالات متحده و شركاي تجارياش فعاليت مينمايد. مقر سازمان: واشنگتن ايالات متحدة آمريكا نشاني الكترونيكي: زبان وب سايت: انگليسي معرفي سازمان: انجمن بانكداران تا مين اعتبار مالي و تجارت يك انجمن تجاري مالي است كه اعضاي آن را گروه عمدهاي از مو سسات مالي فعال بينالمللي و شركتها تشكيل ميدهند كه خدمات مالي مهمي را به جامعة مالي بينالمللي اراي ه ميكنند. اين انجمن عملكردي مانند يك تريبون آزاد براي تحليل و بحث و تبادل نظر ميان متخصصين و پژوهشگران در مورد موضوعهاي گسترده در تجارت و مالية بينالمللي دارد. اين موضوعها دربرگيرندة مساي ل حقوقي و قانوني نيز ميشود. BAFT نقشي ويژه در گسترش بازارها در سراسر جهان ايفا ميكند سياستگذاري عمومي را برنامهريزي ميكند و در راستاي عملكرد سالم و درست نظام مالي بينالمللي فعاليت مينمايد. شايان ذكر است كه لازمة دسترسي گسترده به اطلاعات سايت عضويت در اين انجمن است ولي خبرنامة آن گاهنامهها و اطلاعات ديگر به صورت پيوسته line) (on در دسترس ميباشد. برخي گزينگان وب سايت: دربارة ما همايش ها و مجمع ها نحوة عضويت شراكتها روابط دولتي

69 معرفي وبسايتهاي مفيد پارهاي مطالب قابل استفاده: خبرنامه يا نشرية «براي اطلاع شما» Information) (For Your حاوي مطالب و مقالههاي كوتاه و مفيد در زمينههاي مرتبط بانكي تجاري و مالي ميباشد. گاهنامهها و خبرهايي از فعاليتهاي انجمن خبرهايي از جلسات و همايشهاي سالانه نحوة برگزاري و شركت در همايشها و مجمعها سالشمار وقايع ٦٨

70 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 عنوان سازمان: (FDIC) Federal Deposit Insurance Corporation برگردان عنوان: شركت بيمة سپردة فدرال موضوع فعاليت: فعاليت اصلي FDIC بيمه سپردهگذاري ميباشد. مقر سازمان: واشنگتن/ ايالات متحدة آمريكا (در مناطق مختلف آمريكا نمايندگي و دفتر دارد) نشاني الكترونيكي: زبان وب سايت: انگليسي معرفي سازمان: اين شركت كه در واقع يك بنگاه مستقل از دولت فدرال است در سال 1923 در واكنش به هزاران مورد ورشكستگي بانكها كه در دهه 1920 و اوايل دهه 1930 رخ داد تا سيس شد. از زمان آغاز فعاليت بيمهاي اين شركت در اول ژانوية سال 1934 هيچ سپردهگذاري دچار زيان ناشي از ورشكستگي نشده است. شركت بيمة سپردة فدرال با تضمين و يا بيمة سپردههاي بانكي سبب حفظ و بهبود اعتماد عمومي به نظام مالي ايالات متحده در بانكها و مو سسات اقتصادي ميشود. اراي ة نظامهاي ارزيابي ريسك تنظيم و تدوين قوانين بانكي اراي ة آمارنامههاي مرتبط و مفيد و انواع ديگر انتشارات و مدارك و خبرنامهها از جمله وظايف اين شركت ميباشد. برخي گزينگان وبسايت: دربارة FDIC بانكدارها: اراي ه دهندة پيوندهاي مفيد مورد نياز متخصصين و كارشناسان صنعت بانكداري تحليلگران: اراي ه دهندة پيوندهاي مفيد آماري و پژوهشي براي مثال نشرية FDIC Banking Review سرمايه گذاران انتشارات: دربرگيرندة نشريات مدارك سالنامهها مقررات و بررسيها بيمة سپردهها

71 معرفي وبسايتهاي مفيد پارهاي مطالب قابل استفاده: بطور كلي اين سايت حاوي مطالب گستردهاي براي بانكداران خارج از ايالات متحده است كه ممكن است حاوي مقالات و يا اطلاعات مفيدي باشد و برخي نيازهاي اطلاعاتي بانكداران را برآورده سازد. خبرنامهها و گاهنامهها نشرياتي چون FDIC Supervisory Insights FDIC Consumer News FDIC Banking Review و Quartely Banking Profile گزارشهاي آماري مانند Statistics at a glance Statistics on Banking و Uniform Bank Performance Reports اطلاعات در مورد بيمة سپردهگذاري بينالمللي International Deposit Insurance ٧٠

72 نوآور (نشريه اطلاعرساني كتابخانه) - شماره 1 عنوان سايت: Investopedia برگردان عنوان: داي رهالمعارف سرمايهگذاري موضوع فعاليت: يك گروه يا سازمان اراي ه كنندة داي ره المعارف سرمايهگذاري درزمينههاي مالي اعتباري و اقتصادي است كه اطلاعات گسترده و جامعي چون فرهنگهاي اصطلاحات مالي اعتباري مقالات مرتبط راهنماها و سايتهاي مفيد را پوشش ميدهد. نشاني الكترونيكي: زبان وب سايت: انگليسي معرفي سايت: سايت Investopedia از حيث فراهم كردن اطلاعات در زمينة امور مالي اقتصادي و هر آنچه كه مربوط به امور اعتباري و سهام ميشود بسيار حاي ز اهميت است. گزينگاني در سمت چپ صفحة سايت و همچنين در بالاي صفحه وجود دارد كه اين گزينگان داراي سرعنوانهاي مختلف و بسيار مفيد لازم ميباشند. سايت Investopedia عملكردي مانند يك داي ره المعارف مالي پيوسته line) (on دارد كه در زمينههاي مالي اعتباري و سهام نه فقط مفاهيم و تعاريف بلكه رهنمود هايي را نيز عرضه مينمايد. برخي گزينگان وب سايت: واژهنامه: دسترسي به تعريف واژة مورد نظر و پيوندهاي مرتبط با آن را ميسر ميسازد. مقالات: به تفصيل مقالاتي دربارة اصطلاحات اقتصادي و مالي را اراي ه ميدهد. ماشين حساب: اين منو علاوه بر اينكه مانند ماشين حساب عمل ميكند شيوههاي محاسباتي گوناگون به همراه تفسيرهاي مرتبط را نيز ارايه مينمايد. بخش سهام: داراي اطلاعاتي مربوط به سهام مانند قيمتگذاريها و... است. 71

73

تمام وقت كارشناسي پيوسته زبان وادبيات فارسي 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر تمام وقت كارشناسي پيوسته -

تمام وقت كارشناسي پيوسته زبان وادبيات فارسي 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر 832 واحد اسالمشهر تمام وقت كارشناسي پيوسته - - 80202 زبان وادبيات فارسي - 8023 تربيت مترجم زبان انگليسي پاره وقت 80323 تربيت مترجم زبان انگليسي پاره وقت 80203- حقوق 80402- الهيات و معارف اسالمي - فقه ومباني حقوق اسالمي - 80638 علوم تربيتي - مديريت

المزيد من المعلومات

باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده

باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده باورهاي آخرتنگرانه و رابطة آنها با سالمت روان چكيده سال اول شماره سوم پاييز 1387 110 مقد مه باورهاي آخرتنگرانه باورهاي آخرت نگرانه و رابطة آنها با سالمت روان 111 سال اول شماره سوم پاييز 1387 112 و م ا

المزيد من المعلومات

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN 10281024 ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic Studies & Observation Unit تشرين الثاني 1028 November أهم المؤشرات

المزيد من المعلومات

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض 1 ذي الحجه 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 نيمسال اول.1 2 ذي الحجه يك 95/6/14.2 3 ذي الحجه دو 95/6/15.3 4 ذي الحجه 95/6/16.4 5 ذي الحجه 95/6/17.5 6 ذي الحجه 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic)

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic) خاتمة وشكر من المهم أن نوضح للقارئ أن هذا الا صدار ناتج عن إعادة صياغة وتجميع لست ورقات عمل أعدها فريق من الخبراء وما تضمنتها من دراسات تفصيلية وللقارئ الذى يرغب فى الرجوع إلى هذه الدراسات عليه أن يتصل

المزيد من المعلومات

أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Departmen

أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Departmen أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN 1025 1023 ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Department كا ىى األول 1022 December أهن الوؤشراث االقتصاديت Major Economic

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد أطر املعاجلة االعالمية لسياسات الرئيس االمريكى باراك اوباما دراسة مقارنة بني قناتني اجلزيرة واحلرة 7 framing analysis حوليات آداب عني مشس - اجمللد )ابريل يونيو ( فاطمة الزهراء Framing analysis for policies

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد 0802 /80/80 أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي لألوراق المالية لعام 5102 بلغ عدد شركات رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 01 شركة مساهمة من أصل 77 شركة مساهمة في السوق لعام 0802 حيث

المزيد من المعلومات

UNITED NATIONS PUBLICATION - e_escwa_sd_11_5_ea_0.pdf

UNITED NATIONS PUBLICATION - e_escwa_sd_11_5_ea_0.pdf ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA (ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا NATIONAL ACCOUNTS STUDIES

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Elinar.LV

Microsoft Word - Elinar.LV عايق ماشينهاي الكتريكي عايق ماشين هاي الكتريكي فشار ضعيف Izoflex 191 1 الياف شيشه فيلم پلي استر عايق شيار ماشين هاي الكتريكي فشار ضعيف عايق شيار ماشين هاي الكتريكي فشار ضعيف H الياف شيشه فيلم پلي آميد

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد 5510 /50/11 أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي لألوراق المالية لعام 4102 بلغ عدد شركات رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 11 شركة مساهمة من أصل 87 شركة مساهمة في السوق لعام 5512 حيث

المزيد من المعلومات

اإلحصاءات النقدية والنشاط المصرفي Money & Banking Statistics إحصاءات أسعار الصرف والفائدة Money Market & Exchange Rate Stat. SEPTEMBER 2015 إحصاءات سو

اإلحصاءات النقدية والنشاط المصرفي Money & Banking Statistics إحصاءات أسعار الصرف والفائدة Money Market & Exchange Rate Stat. SEPTEMBER 2015 إحصاءات سو اإلحصاءات النقدية والنشاط المصرفي Money & Banking Statistics إحصاءات أسعار الصرف والفائدة Money Market & Exchange Rate Stat. SEPTEMBER 2015 إحصاءات سوق األسهم Share Market Statistics إحصاءات األرقام القياسية

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد موقف جامعة الدولة العربية من عملية السالم املصرية اإلسرائيلية - 791 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 97 )يناير مارس 77( ثريا حامد الدمنهوري The Reaction of the League of Arab States towards the Egyptian-Israeli

المزيد من المعلومات

"السيرة الذاتية" د. عبدالمحسن محمد دسوقي علوان أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة كلية إدارة األعمال جامعة البحرين ص ب: مملكة البحرين تليفون: عمل

السيرة الذاتية د. عبدالمحسن محمد دسوقي علوان أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة كلية إدارة األعمال جامعة البحرين ص ب: مملكة البحرين تليفون: عمل "السيرة الذاتية" د. عبدالمحسن محمد دسوقي علوان أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة كلية إدارة األعمال جامعة البحرين ص ب: - 32038 مملكة البحرين تليفون: عمل 97317438587+ بريد إلكتروني: معلومات عامة: جوال 97336725981+

المزيد من المعلومات

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية ا والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدراسات العليا والبحث العلمي فعاليات الو حدة 2018 فعا يات علمية

المزيد من المعلومات

أولا – خلفية :

أولا – خلفية : 1 1 2 3 www.omannews.gov.om 6 7 8 9 11 11 12 13 1 1 16 17 18 19 21 21 22 23 2 2 26 املالحق جدول ملحق رقم )1(: التحول الهيكلي في دول الخليج 0111-1991 أنصبة القطاعات من الناتج املحلي الاجمالي )%( الصناعة

المزيد من المعلومات

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai . 1 zoudaammar@yahoo.fr. hamzabkf@yahoo.fr Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study aims to investigate on the reality of the securities market in Algeria through

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الرابعة نظرية المترجمات / الفصل الدراسي االول - العام

المزيد من المعلومات

104428_last book2010_NEW.indd

104428_last book2010_NEW.indd المص ارف الوطنية NATIONAL BANKS National Banks المص ارف الوطنية في دولة الامارات العربية المتهدة NATIONAL BANKS IN THE UNITED ARAB EMIRATES مرتبة حس ب نس بة ملاءة را س المال RANKING BY CAPITAL ADEQUACY

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام الفرقة 42 79 36 39 42 69 69 62 65 69 45 46 53 46 43 54 9 1 131 117 1 95 16 142 139 1 1 138 17 143 11 64 142 1 124 55 56 51 63 55 58 ابتسام كميل جوهر غبلاير اب ارهيم على اب ارهيم مصطفى احمد باتع عبد الحكيم

المزيد من المعلومات

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم 1122/21/21 مليار درهم حجم تجارة دولة اإلمارات مع الدول العربية حققت التجارة اإلجمالية للدولة مع بقية الدول العربية زيادة سنوية مقدارها %2 تقريبا حيث شكلت الواردات الجزء األكبر من هذه التجارة وتبقى الزيادة

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20D4E4C7D3E4C7E3E520DDE4ED20E620E3E1DFED20D3C7CECAE3C7E42E646F63>

<4D F736F F D20D4E4C7D3E4C7E3E520DDE4ED20E620E3E1DFED20D3C7CECAE3C7E42E646F63> » جداول شناسنامه فني و ملكي ساختمان «بخش اول - اطلاعات ثبتي و ملكي مشخصات عمومي مشخصات پلاك ثبتي ملك : اصلي... فرعي... قطعه... واقع در بخش... نشاني ملك : استان... شهر... منطقه... محله... جدول : ۱ خيابان...

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx CALL FOR PROPOSALS ل ت ق د ی م د ع و ة ا ل م ق ت ر ح ا ت 6h Global Congress on Renewable Energy and Environment (REE 2018) ا ل م و ت م ر ا ل ع ا ل م ي ا ل س ا د س ح و ل ا ل ط ا ق ة ا ل م ت ج د د ة و ا

المزيد من المعلومات

Date: م :17 الجودة ضمان تقرير CAD Website: app.nawroz.edu.krd Page 1 from 6

Date: م :17 الجودة ضمان تقرير CAD Website: app.nawroz.edu.krd Page 1 from 6 الجودة ضمان تقرير CAD 17-1 Website: app.nawroz.edu.krd Page 1 from عبد الامير سهم رسن الكلية: کلیة الهندسة القسم: الاتصالات وهندسة الحاسوب تاريخ الميلاد: 1-7-195 الاختصاص العام: هندسة الميكانيك الاختصاص

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to build structural capital of banks in Algeria - A case

المزيد من المعلومات

SHAIKH ABDULLA BIN KHALIFA Al KHALIFA SICO DECLARES 5 PER CENT CASH DIVIDEND FOR 2015 Manama, Bahrain 12 March 2016 The Shareholders of Securities & I

SHAIKH ABDULLA BIN KHALIFA Al KHALIFA SICO DECLARES 5 PER CENT CASH DIVIDEND FOR 2015 Manama, Bahrain 12 March 2016 The Shareholders of Securities & I SHAIKH ABDULLA BIN KHALIFA Al KHALIFA SICO DECLARES 5 PER CENT CASH DIVIDEND FOR 2015 Manama, Bahrain 12 March 2016 The Shareholders of Securities & Investment Company (SICO), which is licensed by the

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الدمام السعودية األسم:

المزيد من المعلومات

National Accounts Studies of the Arab Region, No. 37

National Accounts Studies of the Arab Region, No. 37 Economic and Social Commission for Western Asia اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا PRODUCTION BY ECONOMIC ACTIVITY OUTPUT PER CAPITA IMPORTS EXPORTS GDP AGGREGATES NATIONAL DISPOSABLE INCOME EXPENDITURE

المزيد من المعلومات

نت جة إختبار قدرات الوافد ن والشهادات المعادلة )عمارة( 2017 م أسم الطالب الرقم القوم الدولة الحاصل منها الطالب عل الشهادة نوع الشهادة ا

نت جة إختبار قدرات الوافد ن والشهادات المعادلة )عمارة( 2017 م أسم الطالب الرقم القوم الدولة الحاصل منها الطالب عل الشهادة نوع الشهادة ا أس الطالب الرق القو الدولة الحاصل نها 29906292100033 اده خالد حد جال الد ن صر 1 30107248800368 اروى احد ابراه الس سى صر 2 39903083100317 اسال ا هاب ابراه عبدالعز ز صر 3 ا ان حسن عبدالج د الص لحى 29910012102629

المزيد من المعلومات

ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA (ESCWA) EXTERNAL TRADE BULLETIN OF THE ESCWA REGION Twentieth Issue 2011 UNITED NATIONS New York, 2011

ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA (ESCWA) EXTERNAL TRADE BULLETIN OF THE ESCWA REGION Twentieth Issue 2011 UNITED NATIONS New York, 2011 ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA (ESCWA) EXTERNAL TRADE BULLETIN OF THE ESCWA REGION Twentieth Issue 2011 UNITED NATIONS New York, 2011 E/ESCWA/SD/2011/9 ISSN. 0258-4948 ISBN. e-isbn. 11-0370

المزيد من المعلومات

Sum Practical Attendence Mid

Sum Practical Attendence Mid Sum 36 4 36 Practical Attendence Mid 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 2 مسلسل 1 2 3 4 5 6 7 1 2 21 22 23 24 25 26 27 2 2 3 31 32 33 جامعة بنها كلية الهندسة بشبرا

المزيد من المعلومات

المؤشرات القطاعية الربعية دبي Quarterly Sectoral Indicators Dubai الربع الثالث 2018 إدارة المعلومات االقتصادية

المؤشرات القطاعية الربعية دبي Quarterly Sectoral Indicators Dubai الربع الثالث 2018 إدارة المعلومات االقتصادية المؤشرات القطاعية الربعية دبي Quarterly Sectoral Indicators Dubai الربع الثالث 218 إدارة المعلومات االقتصادية الربع الثالث 218 إدارة المعلومات االقتصادية أوال : مؤشر التشيد والبناء الوصف 218 ثانيا : مؤشر

المزيد من المعلومات

نموذج فتح حساب استثماري Investment Account Application Client Full Name اسم العميل Y Y Y Y - M M - D D S A R Emirates NBD Ca

نموذج فتح حساب استثماري Investment Account Application Client Full Name اسم العميل Y Y Y Y - M M - D D S A R Emirates NBD Ca Client Full Name اسم العميل Y Y Y Y - M M - D D 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0 0 0 S A R Emirates NBD Capital KSA Licensed By the Capital Market Authority License No. 07086-37 WM@ معلومات عامة General Information

المزيد من المعلومات

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID 20150352 si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

المزيد من المعلومات

الملف الأول على قسم الترجمات: الاتجاه التنقيحي وأثره في الدرس الاستشراقي للقرآن الكريم وعلومه... مدخل تعريفي بالملف

الملف الأول على قسم الترجمات: الاتجاه التنقيحي وأثره في الدرس الاستشراقي للقرآن الكريم وعلومه... مدخل تعريفي بالملف قسم الترجمات: الاتجاه التنقيحي وا ثره في الدرس الاستشراقي للقرا ن الكريم وعلومه... مد مسي ولو قسم الترجمات بموقع المركز يتناول الملف الا ول لقسم الترجمات موضوع الاتجاه التنقيحي وا ثره على الدرس الاستشراقي

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه رديف 1 ذي الحج 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 يوسال ا ل.1 2 ذي الحج يك 95/6/14.2 3 ذي الحج د 95/6/15.3 4 ذي الحج 95/6/16.4 5 ذي الحج 95/6/17.5 6 ذي الحج 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

ثغر اليمن في الأدب

ثغر اليمن في الأدب جون كيهدي وانتخابات الرئاسة األمريكية / 1690 دراسة تارخيية سيف عبذ الجبار جعفر كلية التربية /جامعة القادسية الخالصة: المقذمة: جملة القادسية للعلوم اإلنسانية 646 Eisenhower Dwight Franklin Roosevelt Nelson

المزيد من المعلومات

Le ‘’French Grant’’ en faveur du secteur privé palestinien

Le ‘’French Grant’’ en faveur du secteur privé palestinien A well known procedure: 32 projects financed between 1993 & 2000 Well known financing tool, with numerous symbolic projects A new agreement signed on April 8th 2010 for 5 M. and extended on December 13th

المزيد من المعلومات

المرأة في الحياة العامة نشرة يومية خاصة بالمؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة..من وضع السياسات إلى صناعة األثر» العدد األول ( 8 ديسمبر ) 2015 تحت ر

المرأة في الحياة العامة نشرة يومية خاصة بالمؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة..من وضع السياسات إلى صناعة األثر» العدد األول ( 8 ديسمبر ) 2015 تحت ر المرأة في الحياة العامة نشرة يومية خاصة بالمؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة..من وضع السياسات إلى صناعة األثر» العدد األول ( 8 ديسمبر ) 2015 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

Labour Statistics Bulletin LabourinStatistics GCC Countries in GCC2016 Countries

Labour Statistics Bulletin LabourinStatistics GCC Countries in GCC2016 Countries Labour Statistics Bulletin LabourinStatistics Countries in Countries 1 Contents المحتويات Lis of Tables 5 List of Figures 7 Introduction 13 Symbols Used in Tables 17 4 6 12 14 قائمة الجداول قائمة األشكال

المزيد من المعلومات

untitled

untitled م ب سمه تعا ی البیان الختامی للندوة العلمیة املخت صة بدراسة أسالیب رسم املصحف و ضبطه ا ح ن ا ا الله سم لقد م ن االله ا و من اذ ب عثف م رسولا من أنف يتلوا عیلهمءاي تهو الكتا ب و ا كمة وا ن نوا من قبلل ضلال

المزيد من المعلومات

أنواع املنح التركية 1. منح حر ان : هو برنامج لتقديم املنح للمرحلة الجامعية األولى )البكالوريوس(. ويشمل التخصصات العلمية واالقتصاد والعلوم االجتماعية.

أنواع املنح التركية 1. منح حر ان : هو برنامج لتقديم املنح للمرحلة الجامعية األولى )البكالوريوس(. ويشمل التخصصات العلمية واالقتصاد والعلوم االجتماعية. أنواع املنح التركية 1. منح حر ان : هو برنامج لتقديم املنح للمرحلة الجامعية األولى )البكالوريوس(. ويشمل التخصصات العلمية واالقتصاد والعلوم االجتماعية. ويستهدف الطالب من مجموعة من الدول من بينها الدول العربية

المزيد من المعلومات

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد 3 984/ / م القسم علوم الحاسب اآللى البريد الجامعي الرسمي eeelsharawy@iau.edu.sa الهاتف

المزيد من المعلومات

خطـــــة المركــــــز التدريبيـــــة خلال شهر كانون ثاني من عام 2004

خطـــــة المركــــــز التدريبيـــــة خلال شهر كانون ثاني من عام 2004 10 / 10 / 1 2 6/20 0 6 FRM-TC-T-01-01 تموز )7( التقييم العقاري Real Estate Appraisal 19/08/2019 /07/2019 Project Management - PMP Course 22/08/2019 31/07/2019 تصميم الشآت الخرسانية Concrete Structure Design

المزيد من المعلومات

1 GCC Annual Statistical Yearbook 2016

1 GCC Annual Statistical Yearbook 2016 1 Contents المحتويات Symbols in Tables List of Abbreviations Contained in the Bulletin Notes to Users Introduction List of Tables List of Figures Chapter One: in World Indicators Chapter Two: Population

المزيد من المعلومات

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق - -, -, - - -, -, - -,, - - - - // // // : : : - - فردي البراعم تحت سنة - مجموعة ( محمد جمال عبدالحميد يوسف محمد محروس ابوشادى مهند مصطفى محمد مصطفى الترام سبورتنج -,, -,, -,, مارتن إيهاب وليم شحاته -

المزيد من المعلومات

Template for Program Curriculum Structure

Template for Program Curriculum Structure ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM STRUCTURE FORM خطة البرنامج األكاديمي Submitted by مقدم من Education كلية التربية Psychological Sciences/ Educational Sciences Name of Department / Academic Unit THE ACADEMIC

المزيد من المعلومات

Lebanon role of parliament in protecting Litani River from pollution

Lebanon role of parliament in protecting Litani River from pollution ندوة إقليمية للبرلمانيين حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 8 بيروت الجمهورية اللبنانية International Parliamentary Conference on Sustainability,

المزيد من المعلومات

Application-1st page

Application-1st page 3 photos نموذج رقم ( A1) طلب قبول لدرجة البكالوريوس Application for Undergraduate Admission للعام الدراسي : 20 Academic Year 20 / الرقم الجامعي: Student ID: Application Number: Application Date: Student's

المزيد من المعلومات

ت المديرية ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى د

ت المديرية ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى د ت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 المديرية المدرسة اعداد ة التحدي المهن ة للبنات اعداد ة التحدي المهن ة للبنات اعداد ة ذات النطاق ن المهن ة للبنات

المزيد من المعلومات

مها أحمد حمزة عمير

مها أحمد حمزة عمير االسم: مها أحمد حمزة عمير جهة العمل: قسم اإلحصاء وبحوث العمليات كلية العلوم جامعة الملك سعود المرتبة العلمية: أستاذ مساعد التخصص العام: إحصاء التخصص الدقيق: إحصاء تطبيقي هاتف العمل: ص.ب. 22452 الرياض 11495

المزيد من المعلومات

VATP004 VAT Public Clarification Use of Exchange Rates for VAT purposes توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة استخدام أسعار الصرف لغايات ضريبة القيمة ال

VATP004 VAT Public Clarification Use of Exchange Rates for VAT purposes توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة استخدام أسعار الصرف لغايات ضريبة القيمة ال VATP004 VAT Public Clarification Use of Exchange Rates for VAT purposes توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة استخدام أسعار الصرف لغايات ضريبة القيمة المضافة Issue Article 69 of Federal Decree-Law No. (8)

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode] الدكتور إب ارهيم بد ارن التعليم العالي والبحث والتطوير والا بداع في مجتمع المعرفة ١ ١٤/٤/٢٠١٤ عمان ١- بين التقدم والتخلف حالة التخلف حالة التقدم المعرفة اإلدارة اإلقتصاد التكنولوجي المؤسسية سيادة القانون

المزيد من المعلومات

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة لفردى الرباعم والربعمات واالشبال والشبالت والناشئني والناشئات الصالة املغطاة - رأس الرب خالل الفر

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة لفردى الرباعم والربعمات واالشبال والشبالت والناشئني والناشئات الصالة املغطاة - رأس الرب خالل الفر لفردى الرباعم والربعمات واالشبال والشبالت والناشئني والناشئات نهائيات فردى البراعم تحت -,, - : - ط -,, - : - ط -, -,, البطل - -,,, - : - ط - : - ط - -,,, -, - : - ط -,, - : - ط -,, -, -, - : - ط المركز

المزيد من المعلومات

releve

releve Direction :......... Etablissement :... Nom Prénom :...... لجهة:... المديرية:... المؤسسة:. اإلسم الشخصي والعائلي :... بيان النقط االجمالي... Relevé de Note Global Série du Bac : Science Math A مسلك البكالوريا

المزيد من المعلومات

0Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة : المنار في ال

0Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة : المنار في ال 0Etablissement ELARAKI Année scolaire : 20182019 TC العربیة : المنار في اللغة العربیة. الاجتماعیات : منار التاریخ والجغرافیا. الا سلامیات : في رحاب التربیة الا سلامیة. الفلسفة : في رحاب الفلسفة. Français

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤتمر:  التأجير التمويلي األول  طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية

المزيد من المعلومات

ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : ا

ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : ا ماجستيرالعلوم في الرياضيات يحتوي على ثالث مسارات تخصصية : الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية اإلحصاء الكلية : كلية العلوم بالدمام. احلرم اجلامعي : الدمام القسم : قسم الرياضيات املسار : العلمي و اإلداري

المزيد من المعلومات

Banner – Hold Information SOAHOLD

Banner – Hold Information SOAHOLD 1 Financial Aid System Documentation - eservice E-serviceخطوات التقديم لنظام المساعدات عبر ال 2 خطوات التقديم لنظام المساعدات Steps to apply for financial aid 1 Login to the portal http://my.uaeu.ac.ae

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات