de hymnen voor de vasten van Nineveh ما يقال في صوم نينوى

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "de hymnen voor de vasten van Nineveh ما يقال في صوم نينوى"

النسخ

1 de hymnen voor de vasten van Nineveh ما يقال في صوم نينوى

2

3 20- Toeba januari

4 Z.E. anba Arseny, bisschop van het Koptisch orthodox bisdom van Nederland en België Zijne Heiligheid Paus Tawadros II, de 118de Patriarch van Alexandrië en opvolger van de Heilige St. Marcus.

5 Je Peniwt et qen nivyou`i mareftoubo `nje marec`i `nje petehnak maref-swpi `m`vry] qen `tve nem hijen Zje penjoot et gen nie fie-oewie maref toevo enzje pek ran : mares ie enzje tek met oero: pe teh-nak maref shoopie em efrietie gen etfe nem hiezjen pie kahie: بنيوت إتخين نى فيؤوى جى بيكران إنجيه ماريف توفو ماريسئى إنجيه تيك ميت أوورو شوبى ماريف إهناك بيت إتفيه خين أفريتى إيم نيم هيجين بى كاهى Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, أبانا الذي في السموات. ليتقدس إسم ك ليأت ملكوت ك لتكن مشيئت ك كما في السماء كذلك على األرض. penwik `nte rac] myif nan `mvoou. Ouoh,a nyeteron nan `m`vry] hwn `nten,w `ebol `nnyete ouon `ntan Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, Pen ooik ente rastie mief nan emfo-oe : oewoh ka nie et eron nan evol: em efrietie hoon enten koo evol en nie e-te oe-on entan eroo-oe: بين أويك إنتيه راستى مييف نان إيم فو أوو أووه كانى إت إيرون نان ايفول إم افريتى هون إنتين كو إيفول.إن نى إيتيه أوو أون انتان ايرو أوو خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم وإغفر لنا ذنوب نا كما نغفر نح ن أيضا للمذنبين إلينا. ouoh `mperenten `eqoun alla nah-men `ebolha pipethwou. Qen P=,=c I=y=c Je ;wk te ]metouro nem ]jom nem pi`wou sa amyn. oewoh emper en-ten e- goen e-pie rasmos: alla nah-men evol ha pie pet hoo-oe. Gen Piegristos Iesoes Pen-tshois : zje thook te tie met oero nem tie khom nem pie oo-oe sha eneh: amien. أووه إيم بيرين تين ايخوون ابى رازموس االناهمين ايفول هابى بيت هو أوو خين بى اخرستوس ايسوس بين اتشويس جى ثوك تيه تى ميت أوروو نيم تى جوم. نيم بى أوأوو شا إينيه.. آمين En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. وال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير "بالمسيح يسوع ربنا" ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد. أمين

6 الفهرس index De Verzen van de Cimbalen de introductie tot de Doxologieën Litaniën van de vasten أرباع الناقوس مقدمة الذوكصولوجيات طلبة الصوم المقدس باكر مردات أناجيل Het Responsorium van het Evangelie Ochtendgebed الليلويا إي إيه إي إيه خون na het Offertorium لحن نيف سينتي Nefcen] De hymne: إنثو تيه تي شوري shoerie) De hymne van het wierookvat (entho te tie مرد اإلبركسيس Het responsorium van de Praxis مردات أناجيل القداس Het Responsorium van het Evangelie Liturgie Aspasmos Adam Een Breking Psalm 150 أسبسمس آدام صالة القسمة المزمور )051( مديحة توزيع صوم نينوى قانون الختام فى صوم وفصح نينوى De afsluitende canon van het gebed Donderdag: Het feest van de Ninevieten طقس والحان الخميس فصح نينوى

7 De vasten van de ninevieten (De riten van de vasten van de Ninevieten is gelijk aan die van de weekdagen van de Grote Vasten met uitzondering van de Doxologie, Voorbede en Responsen van het Evangelie. Het Feest van de Ninevieten volgt de gewone jaarlijkse ritus) طقس وترتيب صوم نينوي )يونان ) ي صلي في أيام صوم نينوي بنفس طريقة ألحان الصوم الكبير مع مراعاة الذوكصولوجية الخاصة لصوم نينوي و أيضا مرد اإلنجيل الخاص بأيام صوم نينوي )يونان(. أرباع الناقوس De Verzen van de Cimbalen

8 Ten]ho `erok `w =U=c e;rek`areh `e`pwnq papa abba Tawadroc matajrof hijen pef``;-ronoc. Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em pen patriarshies, pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof hiezjen pef ethronos. تين تى هو إيه روك أو إيوس ثيه أوس إثريك آريه إبؤنخ إم بين باطريارشيس بابا آفا )...( بى أرشى إيريفس ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس. Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze patriarch, paus abba ( ) de hogepriester, bekrachtig hem op zijn zetel. نسألك يا إبن الله أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا )...( رئيس الكهنة ثبته علي كرسيه. Nem pefke``sfyr peniwt e;ouab abba Arceni matajrof hijen pef`;ronoc. Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot ethoe-web en zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef ethronos. نيم بيف كيه إشفير إن لى طورغوس بينيوت إثؤواب إن ذيكيه أوس آفا )...( بى إيه بيسكوبوس ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس. En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige rechtvaardigen vaders, abba ( ) de metropoliet / bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels. وشريكه في الخدمة أبينا القديس البار )األسقف( أنبا )...( ثبته علي كرسيه. E0renhwc `erok: nem Pekiwt `nàja0oc: nem Pi=p=na =e=0v: ge akì akcw5 `mmon nai nan. Ethren hoos erok, nem pek Joot en aghathos, nem pie Epnevma eth-oe-wab, zje ak-ie ak sootie emmon nai nan. إثرين هوس إيه روك: نيم بيك يوت إن أغاثوس: نيم بي أبنفما إثؤواب: جي إك إى أكسوتي إممون ناي نان. Dat wij U mogen prijzen, met Uw Goede Vader, en de Heilige Geest, want U bent gekomen en heeft ons verlost, ontferm U over ons. لكي نسبحك: مع أبيك الصالح: أتيت وخلصتنا. والروح القدس: ألنك الفهرس index

9 de introductie tot de Doxologieën مقدمة الذوكصولوجيات في رفع بخور عشية Tijdens de Vespers Gewaardig U, o Heer, ons deze nacht zonder zonde te bewaren. Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen, zeer gezegend en vol van heerlijkheid is Uw Heilige Naam in eeuwigheid. Amen. Moge Uw genade over ons komen, o Heer, zoals wij ons op U verlaten, want aller ogen hopen op U, want Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze. Hoor ons aan o God onze Verlosser, hoop van alle einden der aarde. En Gij, Heer, bewaart ons, verlost ons en behoedt ons vanaf deze generatie tot in eeuwigheid. Amen. Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer, onderricht mij Uw gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer, verlicht mij door Uw gerechtigheid. Heer, Uw genade duurt voort tot in eeuwigheid. Verwerp de werken van Uw handen niet, o Heer, want Gij zijt voor ons een toevlucht geworden van geslacht tot geslacht. Ik heb tot de Heer geroepen en sprak: Wees mij genadig en verlos mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. Heer, tot U neem ik mijn toevlucht, dus verlos mij. Leer mij Uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, bij U is de bron des levens en in Uw licht, o Heer, zien wij het licht. Bestendig Uw genade voor wie U kennen en Uw gerechtigheid voor de oprechten van hart. Aan U is de zegen, aan U is de lofprijzing, aan U is de verheerlijking, o Vader, Zoon en Heilige Geest, die zijt vanaf het begin, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Het is goed de Heer te loven en Uw naam te psalmzingen, o Allerhoogste, Uw genade in de morgenstond te verkondigen en Uw trouw in elke nacht. تفض ل يارب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خ طي ة. م بارك أنت أي ها الرب إله آبائ نا وم تزايد بركة واس مك الق دوس مملوء مجدا إلى األب د. آمين. فلتك ن رحمتك علينا يارب كمثل اتكالنا عليك أل ن أعي ن الكل تترجاك. ألنك أنت الذي ت عطيهم طعام هم في حينه. اس م عن ا يا الله م خل ص نا يا ر جاء أقطار األرض كلها. وأنت يارب تحفظنا وتنج ينا وتنقذنا من هذا الجيل وإلى األبد. آمين. م بارك أنت يارب ع لمني ع دل ك. م بارك أنت يارب فه مني ح قوقك. م بارك أنت يارب أن ر لي ب ر ك. يارب رحمتك دائمة إلى األب د. أعمال ي ديك يارب ال ترف ضها. ألنك صرت لنا ملجا من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت : إر ح مني وخلص ن فسي فإني أخطأت إليك. يارب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصن ع م شيئ تك. ألنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنور ك يارب ن عاين النور. فلتأت رحمت ك للذين يعرفونك وب رك للم ستقيمي القلوب. لك تجب البركة. لك يحق التسبيح. لك ي نبغي التمجيد أي ها اآلب واإلبن والروح الق دس الكائن منذ البدء واآلن وإلى األب د. آمين. جيد هو اإلعتراف للرب والترتيل السمك أيها العلي. أن ي خ ب ر برحمتك في الغ دوات وحق ك في ك ل ليلة.

10 Tijdens de Metten Laat ons lofprijzen met de engelen, zeggende: Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen. Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U, wij aanbidden U, wij belijden U, wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. Heer, Koning van de hemel, God, Almachtige Vader; Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons. Gij die de zonden der wereld wegneemt, aanvaard onze smeekbeden. Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen zijt de Allerhoogste, mijn Heer Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Ik zal U dag aan dag zegenen en Uw Heilige Naam prijzen in eeuwigheid en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Sinds de nacht haast mijn geest zich tot U, mijn God, want Uw wetten zijn een licht op aarde. Ik overdenk Uw wegen, want U bent mij tot een hulp geworden. In de morgen, Heer, hoort U mijn stem, in de morgen sta ik voor U, en ziet U mij. فلن سبح مع المالئكة قائلين : في رفع بخور باكر المجد لله في األعالي وعلى األرض الس الم وفى الناس المس رة. ن س بحك. ن باركك. نخدم ك. نسجد لك. ونعترف لك. ن نطق بمجدك. نش كرك من أجل ع ظم م جدك أيها الرب المالك على الس موات الله اآلب ض ابط الكل والرب اإلبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب اإلله حمل الله ابن اآلب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطي ة العالم اقبل طلباتنا إلي ك. أي ها الجالس عن ي مين أبيه ارحمنا. أنت وحدك القدوس. أنت وح دك العالي ياربى يسوع المسيح والروح القدس. مجدا لله اآلب. آمين. أبار كك كل يوم وأسبح اسمك القد وس إلى األبد. وإلى أبد األبد. آمين. م نذ الليل ر وحي ت بكر إليك يا إلهي ألن أوامرك هي نور على األر ض. كنت أتلو في طرقك ألنك صرت لي م عينا. باكرا يارب تسمع ص وتي بالغداة أقف أمامك وتراني.

11 Trisagion Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, voor ons gekruisigd, ontferm U over ons. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, verrezen uit de doden en opgevaren ten hemel, ontferm U over ons. Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons. O Heer, vergeef onze zonden, o Heer, vergeef onze overtredingen, o Heer, vergeef onze ongerechtigheden. Heer, gedenk de zieken onder Uw volk, genees ze omwille van Uw Heilige Naam. Gedenk onze vaders en broeders die zijn heengegaan, o Heer, laat hun zielen in vrede rusten. U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U over ons, U die zonder zonde bent, Heer, help ons en neem onze smeekbeden aan. Want aan U komt toe glorie, roem en de drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Maak ons waardig in dankbaarheid te bidden: Onze Vader الثالثة التقديسات ق دوس الله ق دوس القوى ق دوس الحي الذي ال ي موت الذي ول د من العذراء ار حم ن ا. ق دوس الله ق دوس القوى ق دوس الحي الذي ال ي موت الذي ص لب عنا ار حم ن ا. ق دوس الله ق دوس القوى ق دوس الحي الذي ال ي موت الذي قام من األموات, وصعد إلى السموات ار حم ن ا. المجد لآلب واالبن والروح ال قدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. أي ها الثالوث القدوس ار حم ن ا. أي ها الثالوث القدوس ار حم ن ا. أي ها الثالوث القدوس ار حم ن ا. يارب اغ فر لنا خطاي انا. يارب اغ فر لنا آثام نا. يارب اغ فر لنا زالت نا. يارب اف تقد مرضى شعبك اشفهم من أج ل اسمك الق دوس. آباؤ نا وإخوت نا الذين رقدوا يارب نيح نفوسهم. يا من ه و بال خطية يارب ار حم ن ا. يامن بال خطية يارب اعن ا واقبل طلباتنا إليك. ألن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يارب ار ح م. يارب ار ح م يارب بارك. آمين. واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: أبانا الذي في السموات...

12 مقدمة الذكصولوجيات Introductie tot de Doxologieën Xere ne ten5ho `ero: `w 03=e=0v e0meh `n`wov: `etoi `mpar0enoc `nc3ov niben: 5macnov5 `0mav `mp=xc. Shere ne ten tie ho ero, oo thie eth-oe-web ethmeh en oo-oe, et oi em parthenos en seejoe nieven, tie masnoetie ethmav em Piegristos. شيريه نيه تين تيهو إيه رو: أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: إتؤى أم بارثينوس إن سيو نيفين: تى ما إسنوتى إثماف إم بخرستوس. Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van Christus; السالم لك نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين والدة اإلله أم المسيح. Aniov`i `nten`procevx3: `e`p2wi ha pe23ri `mmen-rit: `nte4xa nennobi nan `ebol. A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi ha pe shierie em menriet, entef ka nen novie nan evol. آنى أوؤى إنتين إيروس إفشى: إيه إبشويس هابيه شيريه إم مينريت: إنتيف كا نين نوفى نان إيفول. draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat Hij onze zonden vergeeft. Xere 03`etacmici nan: `mpiovwini `nta`fm3: P=xc Pennov5: 5par0enoc =e=0v. Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware Licht heeft gebaard, Christus onze God. Ma5ho `mpu `e`hr3i `egwn: `nte4erovnai nem nenyvx3: `nte4xa nen-nobi nan `ebol. أصعدى صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. Shere thie etas miesie nan, em pie oe-ooinie enta efmie, Piegristos pen noetie, tie parthenos eth-oe-wab. شيريه ثى إيطاس ميسى نان: إم بي أوأويني إنطا إفمى: بخرستوس بين نوتي تي بارثيه نوس إثؤواب. السالم للتى ولدت لنا النور الحقيقى المسيح إلهنا العذراء القديسة. Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef er oe nai nem nen epsieshie, entef ka nen novie nan evol. ماتى هو إم إبتشويس: إيه إهري إيه جون: إنتيف إير أوناي نيم نين إبسيشي: إنتيف كا نين نوفي نان إيفول. Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over onze zielen ontfermt en onze zonden vergeeft. إسألى الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.

13 %par0enoc Mari`am: 50e`otokoc =e=0v: 5`procta-t3c `etenhot: `nte `pjenoc `nte 5metrwmi. Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oewab, tie epros-taties e- ten hot, ente ep khenos ente tie met roomie. تي بارثيه نوس ماريام: تي ثيه أو طوكوس إثؤواب: تي إبروس طاتيس إيه تينهوت: إنتيه إبجيه نوس إنتيه تي ميت رومى. Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe voorspraak van het menselijk geslacht, Ari`precbevin `e`hr3i `egwn: nahren P=xc f3etare`gfo4: hopwc `nte4er`hmot nan: `mpixw èbol `nte nennobi. wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt, dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt. Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov `nte penjenoc: `are`gfo nan `nemmanov3l. Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël. Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot: nahren Penu I=3c P=xc: `nte4xa nennobi nan `ebol. أيتها العذراء مريم والدة اإلله القديسة الشفيعة األمينة لجنس البشرية. Arie epres ve-vien e- ehrie e-khon, nahren Piegristos fie et a-re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot nan, em pie koo evol ente nen novie. آرى إبريسفيه فين إيه إهري إيه جون: ناهرين بخرستوس في إت آريه إجفوف: هوبوس إنتيف إرإهموت نان: إمبي كو إيفول إنتيه نين نوفي. إشفعى فينا أمام المسيح الذى ولدتيه لكى ينعم لنا بمغفرة خطايانا. Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel. شيريه ني أوتي بارثيه نوس: تي أورو إممي إن آليثيني: شيريه إبشوشو إنتيه بينجيه نوس: آريه إجفو نان إن إممانوئيل. السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprostaties e-ten hot, nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan evol. تين تيهو آرى بين ميفئى: أوتى إبروس طاتيس إيه تينهوت: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس: إ نتيف كا نين نوفى نان إيفول. Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft. نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

14 De Doxologie Iwna pi`prof3t3c: na4x3 qen `0negi `mpik3toc: `n=j `nèhoov nem =j `nègwrh: kata pikwc `mpencwt3r. ذوكصولوجية صوم نينوي Joona pie eprofieties, naf kie gen eth-nezj-ie em pie kietos, en shomt en eho-oe nem shomt en e-khoorh, kata pie koos em Pensootier. يونا بي إبروفيتيس: نافكي خين إثنيه جي إمبي كيطوس: إنشومت إن إيه هؤو نيم شومت إن إيه جوره: كاطا بيكوس إمبين سوتير. Jona de profeet, was in de buik van de walvis, drie dagen en drie nachten, zoals onze Verlosser in het graf was. يونان النبى كان فى بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليالى كدفن مخلصنا. A4ovwrp `mmo4 `nge Pu F5: 2a nirwmi `nte Ninev3: a4hiwi2 nwov kata pe4cagi: ovoh avermet`anoin. Af oe-oorp emmof enzje Eptshois Efnoetie, sha nie roomie ente Nieneevie, af hie ooish noo-oe kata pef sazj-ie, oewoh av er metanien. أف أورب إمموف إنجيه إبتشويس إفنوتي: شا ني رومي إنتيه ني نيفئى : أفهي أويش نؤو كاطا بيف صاجي: أووه أفئير ميه طانين. De Heer God zond hem, tot de mensen van Nineveh, hij predikte tot hen volgens Zijn woord, en zij bekeerden zich; أرسله الرب اإلله إلى رجال نينوى فكرز لهم كقوله فتابوا. `C=j `ne`hoov nem =j `nègwrh: qen han`2l3l nem hann3cti`a: nem ninakhi nem niermwov`i: nihala5 nem nitebnwov`i. Is shomt en eho-oe nem shomt en e-khoorh, gen han eshliel nem han niesteeja, nem nie nak hie nem nie er moo-oe-wie, nie halatie nem nie teb noo-oe wie. إس شومت إن إيه هؤو نيم شومت إن إيه جوره: خين هان إشليل نيم هان نيستيا: نيم ني ناكهي نيم ني إرمو أوؤي: ني هاالتي نيم نى تيفنو أووى. drie dagen en drie nachten, met gebeden en vasten, met smarten en tranen, tezamen met de vogels en het vee. ثالثة أيام وثالث ليال بصلوات وأصوام مع التمخض والدموع وكذا الطيور والبهائم.

15 A42wp `ero4 `ntov-met`anoi`a: `nge F5 ovoh a4nai nwov: a4`wli `mpe4gwnt `ebol harwov: a4xa novnobi nwov `ebol. Af shoop erof en toe metania, enzje Efnoetie oewoh af nai noo-oe, af oo-lie em pef khoont evol haroo-oe, af ka noe novie noo-oe evol. يل أفشوب إيه روف إنطو ميه طانيا: إنجيه إفنوتي أووه أفناي جونت إمبيف أفؤ نؤو: نو نوفي أفكا إيفول هارؤو: نؤو إيفول. God aanvaardde hun bekering, en ontfermde zich over hen, Hij hief Zijn boosheid van hen op, en vergaf ze hun zonden. فقبل الله توبتهم ورحمهم ورفع غضبه عنهم وغفر لهم خطاياهم. Tentwbh `mmok `w pina3t: `ariov`i neman qa nire4ernobi: `m`fr35 `nnirem Ninev`3: nai nan kata pekni25 `nnai. Ten toobh emmok oo pie na-iet, a-rie oe-wie neman ga nie ref er novie, em efrietie en nie rem Nienevie, nai nan kata pek nieshtie en nai. تين طوبه إمموك أو بينائيت: آري أووي نيه مان خاني رفير نوفي: إم إفريتي إن ني ريم ني نيفئي: ن يا ن نا كاطا بيك نيشتي إن ناي. Wij bidden U o Genadevolle, handel met ons zondaars, gelijk het volk van Nineveh, ontferm U over ons volgens Uw grote genade. نطلب إليك أيها الرحوم أن تصنع معنا نحن الخطاة مثل أهل نينوى وأرحمنا كعظيم رحمتك. Ge `n0ok ovnov5 `nna3t: pim32 `nnai `nre42enh3t: ovoh pire4`wov`nh3t: pimairwmi `nàja0oc. Zje enthok oe noetie en na-iet, pie miesh en nai en ref shenhiet, oewoh pie ref oo-oe en hiet, pie mai roomie en aghathos. جيه إنثوك أونوتي إن نائيت: بي ميش إن ناي ريف شينهيت: أووه بي ريف أوأو إنهيت: بي م يا رومي إن آغاثوس. Want U bent een Genadevolle God, grootmoedig in genade, barmhartigheid en lankmoedigheid, Goed en Menslievend. ألنك أنت إله رحوم كثير الرحمة م تحنن وطويل األناة محب البشر الصالح. Ge `xovw2 `m`fmov an `mpire4ernobi :`m`fr35 `nte4kot4 ovoh `nte4wnq: 2opten `erok ovoh nai nan : xw nan `ebol `nnennobi. Zje ek oe-oosh em ef moe an em pie ref er novie, em efrietie entef kotf oewoh entef oon-g, shop ten erok oewoh nai nan, koo nan evol en nen novie. جيه إكو أوش إم إفمو آن إمبي رفير نوفي: إم إفريتي إنتيف كوتف أووه إنتيف أونخ: شوبتين إيه روك أووه ناي نان: كو نان إيفول إن نين نوفي. Want U wilt niet de dood van de zondaar, maar dat Hij zich bekeert en leeft, neem ons aan en wees ons genadig, en vergeef onze zonden. ألنك التشاء موت الخاطى مثل أن يرجع ويحيا. إقبلنا إليك وأرحمنا وأغفر لنا خطايانا.

16 Twbh `m`pu `e`hr3i `egwn: `w pire4hiwi2 `nte niremninev`3: Iwna pi`prof3t3c: ``nte4xa nennobi nan `ebol. Toobh em Eptshois e- ehrie e-khoon, oo pie ref hie ooish ente nie rem Nienevie, Joona pie eprofieties, entef ka nen novie nan evol. طوبه... : أوبي ريف هي أويش إنتيه نيريم ني نيفئى : يونا بي إبروفيتيس: إنتيف... Bid tot de Heer namens ons, o prediker van het volk van Nineveh, Jona de profeet, dat Hij onze zonden vergeeft. أطلب من الرب عنا أيها الكاروز ألهل نينوى. يونان النبى. ليغفر لنا خطايانا. voor de Maagd Maria Tijdens de Vespers للسيدة العذراء في رفع بخور عشية `Ere `pcolcel `mmariam: qen nif3ov`i etca`p2wi: caovinam `mpecmenrit: ectwbh `mmo4 `e`hr3i ``egwn. Ere ep-solsel em Mariam, gen nie fieoewie etsa epshooi, sa oewie nam em pes menriet, es toobh emmof e-ehrie e-khoon. إيرى إبسول سيل إمماريام : خين نى فيؤوى إتسا إبشوى سا أوى نام إمبيس مين ريت : إسطوفه إمموف إى إهرى إيجون. De tooi van Maria: is boven in de hemelen: aan de rechterhand van haar geliefde: zij bidt tot Hem omwille van ons. زينة مريم فى السموات منه عنا. العلوية عن يمين حبيبها تطلب Kata `fr35 `eta4goc: `nge David qen piyal-moc: ge acòhi `eratc `nge 5ovrw: caovinam `mmok `povro. Kata efrietie etaf khoos, enzje Davied gen pie epsalmos, zje as o-hie erats enzje tie oero, sa-oewie nam emmok ep oero. : كاطا إفريتى إيطاف جوس إنجى دافيد خين بى إبسالموس : جى إسؤهى إير اتس إنجى تى سا اوى نام إمموك : أورو إبؤرو. Zoals David heeft gezegd: in het Boek van de Psalmen: Aan Uw rechterhand o Koning: stond de Koningin. كما قال داود فى المزمور قامت الملك. الملكة عن يمينك أيها

17 Colomwn mov5 `eroc: qen pigw `nte nigw: ge tacwni ovoh ta`2feri: tapolic `mm3i I=l=3=m. Solomoon moetie eros, gen pie khoo ente nie khoo, zje tasoonie oewoh ta eshferie, ta polies emmie Jerosaliem. سولومون موتى إيروس : خين بيجو إنتى نى جو : جى تاسونى أووه تا إشفيرى : تابوليس إممى ييرو ساليم. Salomo heeft haar genoemd: in het Lied der Liederen: Mijn zuster en bruid: mijn ware stad Jeruzalem. : سليمان دعاها : فى نشيد األنشاد : مدينتى الحقيقية أورشليم. وقال أختى صديقتى A45m3ini jar `eroc: qen hanm32 `nran ev-soci: ge am3 `ebol qen pek3poc: `w 03etcwtp `nàrwmata. Aftie mienie ghar eros, gen han miesh en ran ev etshosie, zje a-mie evol gen pek ie-pos, oo thie et sootp en aroomata. أفتى مينى غار إيروس : خين هان ميش إنران إفتشوسى : جى آمى إيفول خين بيك إيبوس : أوثى إت سوتب عن آروماطا. Hij heeft een teken over haar gegeven: met vele verheven namen: zeggende Kom uit uw hof: o uitverkoren aroma. ألنه أعطى عالمة عنها : بأسماء كثيرة : أخرجى من بستانك : أيتها العنبر المختار. عالية قائال Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov `nte penjenoc: `are`gfo nan `nemmanov3l. Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel. شيريه ني أوتي بارثيه نوس: تي أورو إممي إن آليثيني: شيريه إبشوشو إنتيه بينجيه نوس: آريه إجفو نان إن إممانوئيل. Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël. السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot: nahren Penu I=3c P=xc: `nte4xa nennobi nan `ebol. Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprostaties e-ten hot, nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan evol. تين تيهو آرى بين ميفئى: أوتى إبروس طاتيس إيه تينهوت: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس: إ نتيف كا نين نوفى نان إيفول. Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft. نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

18 voor de Maagd Maria Tijdens de Metten للسيدة العذراء في رفع بخور باكر `Wovnia5 `n0o Mari`a: 5cab3 ovoh `ncemne: 5-mah`cnov5 `n`ck3n3: pi`aho `m=p=natikon. Oo-oeneejatie entho Maria: tie sa-ve oewoh en semne: tie mah esnoetie en eskienie: pie a-ho em epnevmatiekon. أوؤنياتى إنثوماريا: تى سافى أووه إنسيمنى: تى ماه إسنوتى إن إسكيني: بى آهو إم إبنفما تيكون. Gezegend bent u o Maria: wijs en rein: de Tweede Tabernakel: de schat van de Geest. : : طوباك أنت يا مريم : الكنز الروحي. الحكيمة العفيفة القبة الثانية %srom`p2al `nka0aroc: 03`etacmov5 qen penkahi: ovoh acfiri nan `ebol: `novkarpoc `nte Pi=p=na. Tie etshrom epshal en katharos: thie etas moetie gen pen kahie: oewoh as fierie nan evol: en oe karpos ente pie Pnevma. تى إتشروم إبشال إنكاثاروس: ثى إيطاس موتى خين بين كاهى: أووه أسفيرى نان إيفول: إنؤكاربوس إنتى بى إبنفما. De zuivere tortelduif: die in ons land geroepen heeft: en ons bracht: de Vrucht van de Geest. اليمامة النقية : التي نادت : في أرضنا وأينعت: لنا ثمرة الروح. Pi=p=na `mparakl3ton: f3èta4`i `egen Pe23ri: hi-gen nimwov `nte Piiorda-n3c: kata `ptvpoc `nnw`e. Pie Pnevma em paraklieton: fie etaf ie ezjen pe Shierie: hiezjen nie moo-oe ente pie Jorzanies: kata ep-tiepos en No-e. بى إبنيفما إمباراكليتون: فى إيطافئى إيجين بيشيرى: هيجين نى موؤ إنتى بى يورذانيس: كاطا إبتيبوس إن نوئى. De Geest de Parakleet: kwam neer op uw Zoon: in de wateren van de Jordaan: volgens het voorbeeld van Noach. : : الروح المعزي : كمثال نوح. الذي حل على إبنك في مياه األردن %srompi jar `ete `mmav: `n0oc achi2ennov4i nan: `n5hir3n3 `nte F5: 03-`etac2wpi 2a nirwmi. Tie etshrompie ghar e-te emmav: enthos as hie shennoefie nan: en tie hierienie ente Efnoetie: thie etas shopie sha nie roomie. تى إتشرومبى غار إيتى إمماف : إنثوس أسهى شين نوفى نان : إنتى هيرينى إنتى إفنوتى : نى إيطاس شوبى شانى رومى. Want die duif: heeft ons aangekondigd: de vrede van God: jegens de mensheid. : : ألن تلك الحمامة : للبشر. بشرتنا هي بسالم هللا الذي صار

19 Ǹ0o hwi `w tenhelpic: 5srom`p2al `nno`3te: `are-`ini `mpinai nan: `are4ai qaro4 qen tenegi. Entho hooi oo ten helpies: tie etshrom epshal enno ie-te: a-re ienie em pie nai nan: a- re fai garof gen te nezjie. إنثو هوى أوتين هيل بيس : تى إتشروم إبشال إن نو إيتى : آرى إينى إمبى ناى نان : آرى فاى خاروف خين تينيجي. Ook u, o onze hoop: de rationele tortelduif: hebt ons genade gebracht: en hebt Hem gedragen in Uw schoot. : وأنت أيضا يا رجائنا : بالرحمة : وحملته في بطنك اليمامة العقلية. أتيت لنا `Ete fai pe I=3c: pimici `ebolqen `Fiwt: avmac4 nan `ebol `nq35: a4er penjenoc `nremhe. E-te fai pe Iesoes: pie miesie evol gen Efjot: avmasf nan evol en gietie: af er pen khenos en rem-he. إيتى فاى بى إيسوس : بى ميسى إيفول خين إفيوت : أفماسف نان إفئير بين : إيفول إنخيتى جينوس إنريمهى. Dat is Jezus: de Eniggeborene van de Vader: Hij is voor ons uit u geboren: en heeft ons geslacht bevrijd. : : إى يسوع المولود : جنسنا. من اآلب ولد لنا منك وحرر Fai jar marentaovo4: `ebolqen penh3t `n2orp: menencwc on qen penkelac: enw2 `ebol engw `mmoc. Fai ghar ma-ren ta oeof: evol gen pen hiet en shorp: menensoos on gen pen ke las: en oosh evol en khoo emmos. : فاى غار مارين طا أوؤف إيفول خين بين هيت إنشورب : مين إنسوس أون خين بين إنؤش إيفول إنجو : كيالس إمموس. Laten wij daarom verklaren: eerst met ons hart: dan ook met onze tong: roepende en zeggende: : : فلنقل هذا من قلبنا : صارخين قائلين. اوال وبعد ذلك بلساننا أيضا Ge Penu I=3c P=x=c: ma0ami`o nak `n`qr3i `nq3ten: `noverfei `nte Pek=p=na =e=0v: ev5- do7oloji`a nak. Zje Pentshois Iesoes Piegristos: ma thamio nak en egrie en gie-ten: en oe-erfee ente pek Pnevma eth-oe-wab: evtie zokso-lokheeja nak. إيسوس بينشوس جى ماثا ميوناك إن بخرستوس: إخرى إنخيتين : إنؤ إرفى إنتى إفتى : بيك إبنيفما إثؤواب ذوكصولوجيا ناك. O onze Heer Jezus Christus: maak in ons een heiligdom: voor Uw Heilige Geest: die U verheerlijkt. يا ربنا يسوع المسيح : إجعل لك فينا هيكال : القدوس : يعطيك تمجيدا. لروحك

20 Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov `nte penjenoc: `are`gfo nan `nemmanov3l. Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel. شيريه ني أوتي بارثيه نوس: تي أورو إممي إن آليثيني: شيريه إبشوشو إنتيه بينجيه نوس: آريه إجفو نان إن إممانوئيل. Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël. Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot: nahren Penu I=3c P=xc: `nte4xa nennobi nan `ebol. Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft. السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprostaties e-ten hot, nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan evol. تين تيهو آرى بين ميفئى: أوتى إبروس طاتيس إيه تينهوت: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس: إ نتيف كا نين نوفى نان إيفول. نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. Doxologie voor de heilige Mina de wonderdoener ذكصولوجية للشهيد مارمينا العجايبى Eswp oun `nte jemhyou `mpikocmoc `ntef]`oci ou pe paiwnq `ne`vlyou. E-shoop oen ente pie roomie, zjem heejoe em pie kosmos tierf, entef tie o-sie entef epsieshie, oe-pe pai oon-g en e-efleejoe. إيه شوب أون إنتيه بي رومي: جيم هيو إمبي كوزموس تيرف: إنتي ف تى أوسى إنتيف إبسيشى: أوبي باي أونخ إن إيه إفلي و. Wat baat het de mens: als hij de gehele wereld wint: en zijn ziel verliest: dit zou een ijdel leven zijn. إذا ربح اإلنسان العالم: هذه: الحياة الباطلة. كله وخسر نفسه: فما هي Pi`agioc apa afcwtem `nca ]`cmy af,w `mpikocmoc tyrf nem pef`wou e;natako. Pie akhios ava Mina, af sootem en sa tie esmie en noetie, af koo em pie kosmos tierf ensoof, nem pef oo-oe ethna-tako. بى آجيوس آبا مينا: أفسوتيم إنساتي إزمي إن نوتي: أفكو إمبي كوزموس تيرف إنسوف: نيم بيف أو أوو إثناطاكو. De heilige abba Mina: hoorde de stem van God: en hij liet de hele wereld achter zich: met haar vergankelijke eer. القديس آبامينا: سمع الصوت اإللهي: كله ومجده الفاسد. وترك عنه العالم:

21 Af] `ntef'u,y nem pefcwma afsep hannis] e;be Psyri `mv] etonq. Af tie entef epsieshie e- efmoe, nem pef sooma e-pie ekroom, af shep han nieshtie em vasanos, ethve epshierie em Efnoetie et oon-g. أفتى إنتيف إبسيشي إى إفمو: نيم بيف سوما إيه بي إكروم: أفشيب هان نيشتي إمفاصانوس: إثفيه إبشيري إم إفنوتي إتؤنخ. Hij gaf zijn ziel tot aan de dood: en zijn lichaam tot aan het vuur: hij aanvaardde hevig leed: omwille van de Zoon van de Levende God. وبذل نفسه للموت: وجسده للنار: عظيمة: ألج ل ابن الله الحي. وقب ل عذابات E;be vai olf `eqoun af] naf nyete `mpe bal nau `erwou. Ethve fai a Pensootier, olf iegoen e-tef met oro, af tie naf en nie aghathon, nie e-te em pe val nav eroo-oe. إثفيه ف يا آبين سوتير: أولف إيه خون إبتيف ميت أورو: أفتي ناف إن ني آغاثون: ني إيتي إمبي فال ناف إيه رؤو. Daarom hief onze Verlosser: hem op tot Zijn Koninkrijk: en gaf hem de goede gaven: die geen oog heeft gezien. فلهذا رفعه مخلصنا: التي لم ترها عين. إلى ملكوته: وأعطاه الخيرات: <ere nak `w piswij pi`agioc apa Myna. Shere nak oo pie martieros, shere pie etshoikh en khen-ne-os, shere pie athloforos, pie akhios ava Mina. شيري ناك أوبي مارتيروس: شي ري بي شويج إنجيه نيه أوس: شيرى بى آثلوفوروس: بى آجيوس آبامينا. Wees gegroet o martelaar: wees gegroet moedige held: wees gegroet overwinnaar: de heilige abba Mina. السالم لك أيها الشيد: السالم للشجاع المجاهد: لالبس الجهاد: القديس أبامينا. السالم `w pia;lovoroc pi`agioc apa `ntef,a nennobi nan ebol. Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo pie athloforos em martieros, pie akhios ava Mina, entef ka nen novie nan evol. طوبه..: أوبى آثلوفوروس إممارتيروس: بى آجيوس آبامينا: إنتيف كانين نوفى نان إيفول. Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende martelaar: de heilige abba Mina: dat Hij onze zonden vergeeft. اطلب...: أيها الشهيد المجاهد: لنا خطايانا. القديس أبامينا: ليغفر

22 Afsluiting van de Doxologieën ختام الذكصولوجيات Swpi `n;o `ere comc qen nima et[oci etere,y `w ten `nnyb tyren etoi `mpar-;enoc `ncyou niben. Shoopie entho e-re soms e- khoon, gen nie ma etetshosie et-ere kie en gietoe, oo ten tshois en nieb tieren tie theotokos, etoi em parthenos en seejoe nieven. شوبى إنثو إيرى سومس إيجون: خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى إنخيتو: أوتين شويس إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس: إتؤى إمبارثينوس إنسيو نيفين. Wees onze behoedster, in de hoogten waar u bent, o ons aller vrouwe de Moeder Gods, de Altijd-Maagd. كوني أنت ناظرة علينا في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا كلنا والدة اإلله العذراء كل حين. Ma]ho Pencwtyr `n-tef`wli `nnaiqici `ntefcemni nan `ntefhiryny. Ma tie-ho em fie eta-re masf, Pensootier en aghathos, entef oo-lie en nai giesie evol haron, entef semnie nan entef hierienie. ماتيهو إمفى إيطارى ماسف: بين سوتير إن آغاثوس: إنتيف أولى إنا خيسى إيفول هارون: إنتيف سيمنى نان إنتيف هيرينى.. Vraag Hem die u hebt gebaard, onze Goede Verlosser, dat Hij van ons alle smarten wegneemt, en in ons Zijn vrede bevestigt. إسألي الذي ولدته م خل صنا الصالح أن يرفع عنا هذه األتعاب وي قرر لنا سالمه. Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov `nte penjenoc: `are`gfo nan `nemmanov3l. Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel. شيريه ني أوتي بارثيه نوس: تي أورو إممي إن آليثيني: شيريه إبشوشو إنتيه بينجيه نوس: آريه إجفو نان إن إممانوئيل. Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël. Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot: nahren Penu I=3c P=xc: `nte4xa nennobi nan `ebol. Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft. السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprostaties e-ten hot, nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan evol. تين تيهو آرى بين ميفئى: أوتى إبروس طاتيس إيه تينهوت: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس: إ نتيف كا نين نوفى نان إيفول. نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

23 Begin van de Geloofsbelijdenis Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht, wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods, want u baarde ons de Verlosser van de wereld; Hij kwam en verloste onze zielen. Glorie zij U, onze Meester en Koning, Christus, trots van de apostelen, kroon van de martelaren, blijdschap van de rechtvaardigen, standvastigheid van de kerken, vergeving van de zonden. Wij verkondigen de Heilige Drieeenheid; de Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken Hem. Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen. بدء قانون اإليمان ن عظمك ي ا أ م النو ر الحقيق ي ونم جدك أيت ها العذرا ء القديسة والدة اإلل ه ألن ك ولد ت لنا م خل ص العالم أتى وخل ص نف وسنا. المج د لك ي ا سي دنا و ملكنا الر سل إكلي ل ال شهداء تهلي ل ال صديقين ثبا ت الخطاي ا. ن ش ب ر نسج د يارب ارح م. أمي ن. ر المسي ح فخ الكنائس غف را ن بالثالوث القدوس الهو ت له ون م جده. يارب ارح م. د واح يارب بارك.

24 ة ة ة ة Geloofsbelijdenis (Credo) In waarheid geloven wij in één God: de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, Eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest en uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is verrezen uit de doden op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt geen einde. Ja, wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in de Ene, Heilige, Universele en Apostolische Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de zonden. قانون اإليمان بالحقيقة ن ؤم ن بإل ه واح د الله اآل ب ضابط الكل خال ق ال سماء واألرض ما ي ر ى وما ال ي رى. ن ؤم ن بر ب واح د يسو ع المسي ح اب ن الله الوحيد المولو د من اآلب ق بل ك ل الده ور نو ر من نو ر إله ح ق من إله ح ق مولو د غي ر مخلو ق مساو لآلب في الجوه ر الذي به كا ن ك ل ش ئ. ه هذا الذي م ن أ جلنا نح ن البش ر وم ن أج ل خالصنا نز ل من ال سماء وتجس د م ن الروح الق دس وم ن مري م العذراء وتأن س و صل ب عنا على عهد بيالط س الب نطي. وتأل م وق ب ر وقا م من األموات في اليوم الثالث كما في ال كتب عن يمين أبي ه وص ع د إلى ال سموات وجل س وأيضا يأتي في مجد لي دي ن األ حيا ء واأل موا ت الذي لي س لم ل كه انقضا ء. نع م ن ؤم ن بالروح الق دس الرب المحيى ال منبث ق م ن اآلب. في مع اآلب واالبن الناط ق نسج د له ون م جده األنبياء. وبكنيس واحد ة مقدس جامع رسولي ة. ونعتر ف بمعمودي واحد ة لمغفرة الخطايا. Tenjoust `ebol qa `thy `n]`anactacic `nte nem piwnq `nte pi`e`wn `amyn. Ten khoest evol ga et hie in tie anastasies ente nie ref moo-oet nem pie on-g ente pie e-oon ethneejoe, amien. تين جوشت إيفول خا إتهي إن تي آناسطاسيس إنتي ني إيريف موؤوت نيم بي اونخ إنتي بي إيه أو ني إسنيو آمين. En verwachten wij de opstanding van de doden en het leven van het komende rijk. Amen. وننتظر قيامة األموات وحياة الدهر اآلتي آمين. الفهرس index

25 Neemt de celebrant het kruis en drie kaarsen in zijn rechterhand en kijkt naar het oosten en bidt: Bij elke zin antwoordde de gelovigen:amen. ثم يرفع الكاهن الصليب وعليه ثالث شمعات موقدة ووجهه إلى الشرق ويصلي قائال: وبعد كل جملة يجاوبه الشعب ( أمين ) يقول الكاهن : Celebrant: افنوتى ناى نان. ثى شو ناى Vnou] nai nan ;es ounai `eron Efnoetie nai nan, se sho nai eron, shen-hiet ga-roen: senhyt qaron: Cwtem `eron: إيرون شينهيت خارون: سوتيم Soteem e-eroen: Esmoe e- `Cmou `eron `areh `eron `aribo`y;in roen arie e-roen arie voithen إيرون: ازمو إيرون آريه `eron: ``Wli `mpekjwnt jempensini qen إيرون آريفوئثين إيورن: أولى e-roen: Olie-empek khent evol haron, zje empen shinie إمبيك جونت إيفول هارون. gen pek oo khai, oewoh ka ouoh,a nennobi nan `ebol. nen novie nan evol. O God ontferm U over ons, bestendig ontferming voor ons, heb erbarmen met ons. Hoor ons. Zegen ons, bewaar ons en sta ons bij. Hef Uw boosheid op van ons, bezoek ons met Uw verlossing en vergeef onze zonden. In alle dagen van de vasten periode van de Ninevieten, en de grote vasten, behalve op zaterdagen en zondagen leest de diaken uit de profetieën, vervolgens bidt de celebrant de volgende litaniën جيمبين شينى خين بيك أوجاى أووه كانين نوفى نان إيفول. اللهم ارح منا. قرر لنا رحمة. تراءف علينا. واسمعنا وباركنا واحفظنا واعنا. وارفع غضب ك عنا. وافتقدنا بخالص ك. وإغفر لنا خطايانا. وفي صوم يونان وفي أيام الصوم الكبير عدا السبوت واآلحاد يقرأ الشماس النبوات وبعدها يصلى الكاهن هذه الطلبات الفهرس index

26 ثم يقول الكاهن Celebrant: Dan zegt de `Klinwmen tajonata. na-ta. Ek-lie-no-men tagho أكلينومين طاغوناطا Laat ons knielen. نحني ركبنا De gelovigen buigen terwijl zij antwoorden: Nai nan F5 Fiwt Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor. pipantokratwr. Ontferm U over ons O God de Vader de Pantokrator. Ànactwmen Dan zegt de Celebrant: `klinwmen tajonata. Laat ons opstaan en weder knielen. Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta. يقول الشعب ناي نان إفنوتي إفيوت بي بانطوكراطور. إرحمنا يا الله اآلب ضابط الكل أناسطومين أكلينومين طاغوناطا نقف ثم نحني ركبنا ثم يقول الكاهن De gelovigen buigen weer terwijl zij antwoorden: Nai nan F5 Pen=c=wr. Nai nan Efnoetie Pensootier. Ontferm U over ons O God onzeverlosser. Dan zegt de Celebrant: Ke `anactwmen `klinw-men Ke anastoomen ek-lieno-men tagho na-ta. tajonata. Laat ons weder opstaan en weder knielen. يقول الشعب ناي نان إفنوتي بين سوتير إرحمنا يا الله مخلصنا كيه أناسطومين أكلينومين طاغوناطا ثم نقف و نحني ركبنا ثم يقول الكاهن gelovigen buigen voor de 3e keer terwijl zij antwoorden: Nai nan F5 ovoh nai nan. Nai nan Efnoetie oewoh nai nan. Ontferm U over ons O God, ontferm U over ons. يقول الشعب ناي نان إفنوتي أووه ناي نان إرحمنا يا الله ثم إرحمنا

27 يقول الكاهن : Celebrant: أيها الطويل األناة الكثير zijt, va pimys `nnai Gij die lankmoedig rijk aan ontfer-ming en ouoh `nnen]ho الحقيقي waarachtig, neem onze الرحمة اقبل سؤاالتنا nem nentwbh [i smekingen en gebeden وطلباتنا منا اقبل `ntenpara-klycic nem aan; aan-vaard onze verzoeken, onze bekering nem pen-ouwnh إبتهالنا منا وتوبتنا en onze biecht op Uw `e`hryi `ejen واعترافنا علي heilig, smetteloos en مذبحك الم قدس pekma`nerswousi =e=;=u hemels altaar. Mogen wij `nat;wleb `nte `tve. غير الدنس السمائي. waardig zijn om naar Uw Heilige Evangeliën te Marener`pem`psa `mpicw-tem فلنستحق سماع أناجيلك luisteren en laat ons Uw `nte nekeuaggelion ouoh geboden en voor-schriften المقدسة ونحفظ `nten`areh `enekentoly nem وصاياك وأوامرك. bewaren. Dat wij daarin vrucht ونثمر فيها بمائة mogen nek-ouahcahni. Ouoh voortbrengen, `nten]outah `nqytou `n`hryi qen se nem ce nem qen P=,=c I=yc Pen. honderdvoudig, zestigvoudig en dertigvoudig, in Christus Jezus onze Heer. وستين وثالثين بالمسيح يسوع رب ن ا. Diaken: يقول الشماس : ```Proceuxac;e `uper twn zwntwn. levenden. Bid voor de صلوا من أجل األحياء. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. يقول الكاهن : Celebrant: اذكر يارب مرضى ``Ari`vmeu`i P `nny`et-swni `nte Gedenk o Heer de zieken شعبك افتقدهم بالمراحم `eakjempousini qen onder Uw volk, bezoek nem hanmetsenhyt matal[wou. hen met Uw genade en والرأفات اشفهم. erbarmen, genees hen. Diaken: يقول الشماس : ``Proceuxac;e `uper twn nocoutwn. zieken. Bid voor de صلوا من أجل المرضى. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م.

28 يقول الكاهن : Celebrant: اذكر يارب آباءنا ``Ari`vmeu`i P `nnenio] nem nen`cnyou `etause matac;wou `eny`ete nouou `mmanswpi qen ouhiryny nem ououjai. Gedenk, o Heer, onze vaders en broeders die op reis zijn, breng hen veilig en wel terug naar hun huizen. وإخوتنا المسافرين ردهم إلى أوطانهم بسالم ة وعافية. Diaken: يقول الشماس : ``Proceuxac;e `uper twn `apodymwn. reizigers. Bid voor de صلوا من أجل المسافرين. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. Celebrant: يقول الكاهن : Klinomen ta gonata... knielen Laat ons نحني ركبنا... يقول الكاهن : Celebrant: ``Ari`vmeu`i P `nni``ayr `nte nem nikarpoc `nte `cmou `erwou. Gedenk, o Heer, de hemelwinden en de vruchten van de aarde, zegen ze. اذكر يارب أهوية السماء وثمرات األرض باركها. يقول الشماس : Diaken: صلوا من أجل الهواء الصالح ``Proceuxac;e `uper twn `aga;wn Bid voor gunstige wind en de vruchten van de aarde. `aèrwn ke twn karpwn tyc gyc. وثمار األرض. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. يقول الكاهن : Celebrant: اذكر يارب مياه ``Ari`vmeu`i P `nnimwou ````nte Gedenk, o Heer, de wateren van de ri-vieren, zegen ze. `cmou `erwou `anitou النهر. باركها Doe deze naar hun maat أصعدها كمقدارها `e`pswi kata kata vy`ete toenemen, volgens Uw genadegaven. vwk كنعمتك. يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper twn tyc cummetrou `anabacewc twn notamiwn `udatwn. Bid voor de toename van de wateren van de rivieren naar hun maat. صلوا من أجل صعود مياه النهر كمقدارها.

29 Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. يقول الكاهن : Celebrant: ``Ari`vmeu`i P `nnici] nem nicim nem nirwt `nte `cmou `erwou. Gedenk, o Heer, het zaad, het kruid en het veldgewas, zegen ze. اذكر يارب الزروع والعشب ونبات الحقل. باركها. يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper twn `aga;wn `u`etwn ke twn `cporimwn tyc guc. Bid voor gunstige regen en voor de planten van de aarde. صلوا من أجل األمطار الصالحة وزروعات األرض. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. Celebrant: يقول الكاهن : Klinomen ta gonata... knielen Laat ons نحني ركبنا... يقول الكاهن : Celebrant: ``Ari`vmeu`i P `n`tcwtyria nnirwmi nem nitebnwou`i. Gedenk, o Heer, het heil van mens en dier. اذكر يارب خالص الناس والدواب. يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper tyc cwtyriac an`;rwpwn ke ktynwn. Bid voor het heil van mens en dier. صلوا من أجل نجاة الناس والدواب. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. يقول الكاهن : Celebrant: اذكر يارب خالص هذا ``Ari`vmeui P `n`tcwtyri`a Gedenk, o Heer, het heil van deze heilige plaats die `mpaitopoc e;ouab `ntak nem الموضع المقدس الذي لك U toebe-hoort, alle plaatsen topoc nem monactyrion وكل المواضع وكل ديارات en alle kloosters van onze آبائنا األرثوذكسيين. niben `nte nenio] `nor;odoxoc. orthodoxe vaders.

30 يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper tyc cwtyriac tou kocmou ke tyc polewc tautyc. Bid voor het heil van de wereld en deze stad. صلوا من أجل خالص العالم وهذه المدينة. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. يقول الكاهن : Celebrant: اذكر يارب رؤساءنا ``Ari`vmeui P `mpiouro `nte Gedenk, o Heer, Uw dienaar, de koning (de penkahi `areh `erof qen محبي المسيح. إحفظهم في leider) van ons land, behoed ouhiryny nem oume;myi nem hem in vrede, سالمة وعدل. oumetjwri. rechtvaardigheid en macht. يقول الشماس : Diaken: صلوا من أجل رؤساءنا ``Proceuxac;e `uper twn Bid voor onze koningen (leiders), die Christus vilo,rictwn `ymwn bacilewn. محبي المسيح. liefhebben. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. Celebrant: يقول الكاهن : Klinomen ta gonata... knielen Laat ons نحني ركبنا... يقول الكاهن : Celebrant: ``Ari`vmeui P `nnyetauere,malwteuin nahmou tyrou. Gedenk, o Heer, de ballingen, red hen allen. اذكر يارب الم سبيين. نجهم جميعا. يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper twn e,malwtwn. Bid voor de ballingen. صلوا من أجل الم سبيين. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م.

31 يقول الكاهن : Celebrant: ``Ari`vmeui P `nnenio] nem nen`cnyou au`mton `mmwou qen `vnah] `nnou'u,y tyrou. memton Gedenk, o Heer, onze vaders en broeders die ontslapen en heengegaan zijn in het orthodoxe geloof, schenk hun zielen de eeuwige rust. اذكر يارب آباءنا وإخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في اإليمان األرثوذوكسي ني ح نفوس هم أجمعين. يقول الشماس: Diaken: ``Proceuxac;e `uper twn koimy;entwn. Bid voor degenen die ontslapen zijn. صلوا من أجل الراقدين. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. يقول الكاهن : Celebrant: ``Ari`vmeu`i P `nnyè-tau`ini nak `eqoun nem nyètau`enou nem nyètau`enou `ebol moi nwou tyrou `mpibe,e pi `ebol qen nivyou`i. Gedenk, o Heer, hen die u deze offergaven hebben opgedragen en hen voor wie zij worden opgedragen en hen door wie zij worden opgedragen; geef hun allen het hemelse loon. اذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين ق دمت عنهم والذين ق دمت بواسطتهم أعط هم كلهم األجر الذي من السموات. يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper tyc ;uciac `ymwn `procverontwn. Bid voor de offers en offergaven. صلوا من أجل الصعائد والقرابين. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. Celebrant: يقول الكاهن : Klinomen ta gonata... knielen Laat ons نحني ركبنا...

32 يقول الكاهن : Celebrant: ``Ari`vmeu`i P `nnyethe-jhwj qen ni`;li'ic nem nahmou `ebolqen nouhojej tyrou. Gedenk, o Heer, hen die gebukt gaan onder nood en verdrukking, red hen van hun tegenspoed. اذكر يارب المتضايقين والضيقات الشدائد في جميع من خلصهم شدائدهم. يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper twn `;libomenwn. Bid voor degenen die in verdrukking zijn. صلوا من أجل المتضايقين. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. يقول الكاهن : Celebrant: اذكر يارب موعوظي ``Ari`vmeu`i P `nnikaty-,oumenoc Gedenk, o Heer, de catechumenen van Uw `nte peklaoc nai nwou شعبك ارحمهم. volk, ontferm U over hen. يقول الشماس : Diaken: ``Proceuxac;e `uper twn katy,oumenwn. Bid voor de catechumenen. صلوا من أجل الموعوظين. Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. Celebrant: يقول الكاهن : Klinomen ta gonata... knielen Laat ons نحني ركبنا...

33 يقول الكاهن : Celebrant: ثبتهم في اإليمان بك. Mat,rou qen ninah] `eqoun Bevestig hen in het geloof in U. Ontwortel alle overblijfselen van af-goderij `erok. Cwjp niben `mmetsamse كل بقية عبادة األوثان إنزعها من قلوبهم. hitou `ebolqen uit hun harten. Bevestig in ناموسك خوفك nouhyt. Peknomoc tekho] hun hart Uw wet, Uw vreze, Uw geboden, Uw وصاياك حقوقك waarheden en Uw heilige nekouahcahni أوامرك المقدسة ثبتها voorschriften. Geef hun في قلوبهم. أعطهم أن matajrwou `n`qryi qen pouhyt. dat zij de standvastigheid Myic nwou e;roucouen `ptajro يعرفوا ثبات الكالم van de woorden die tot hen gepredikt worden `nnicaji etauerkatatyjin الذي وع ظ وا به. mogen kennen. Laat hen `mmwou `nqytou Qen nicyou de op de vast-gestelde tijd, وفي الزمان المحدود et;ys marouer`pem`psa `mpijwkem `nte `e`pjw vergeving van hun فليستحقوا حميم الميالد waardig zijn voor het bad الجديد لغفران van de wedergeboorte tot خطاياهم. إذ تعدهم `ebol `nte nounobi. Ekcob] zonden. Want U bereidt `mmwou `nouer-vei `nte هيكال لروح ك القدوس. hen voor om een tempel te zijn van Uw Heilige pek`pneuma `e;ouab. Geest. بالنعمة... genade Qen pi`hmot... Door de Diaken: يقول الشماس : ``Proceuxac;e Kuri`e `ele`ycon. Laat ons bidden: Heer صلوا جميعا يار ب ارح م. ontferm U. Dan zingen de gelovigen Heer ontferm U op de lange wijze, يقول الشعب كيريا ليسون باللحن الكبير Gelovigen: يقول الشعب : Kuri`e `ele`ycon. U. Heer ontferm يارب إرح م. الفهرس index

34 مردات األناجيل Het Responsorium van het Evangelie باكر ( يوم اإلثنين ) Maandag Het Ochtendwierookgebed van Alla Pau `ariovi nem3i: ``m`fr35 `nniremninev3: nai `etavermet`anoin: akxa novnobi nwov `ebol. Maar handel met mij, o mijn Heer, gelijk het volk van Nineveh, zij bekeerden zich, en U vergaf ze hun zonden. Alla pa tshois arie oewie nemie, em efrietie en nie rem Nienevie, nai etav er metanien, ak ka noe novie noo-oe evol. ألال باتشويس آري أوؤى نيه مان: إم إفريتي إنني ريم ني نيفئي: ن يا إيه طاف إيرميه طانين : أك كانو نوفي نو أو إيفول. بل إصنع معنا يا سيدي مثل أهل نينوي الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم. باكر ( يوم الثالثاء ) Dinsdag Het Ochtendwierookgebed van Moi nyi P `mpate `vmou ma`s;am qen nipuly `nte `amen]. Schenk mij berouw, o Heer, zodat ik mij bekeren zal, voordat de dood mijn mond sluit, achter de poorten van de hades. Moi nie Eptshois en oe metania, e-ep zj-ien ta er metanien, em pa-te efmoe ma esh tam en rooi, gen nie pie-lie ente amentie. Het Ochtendwierookgebed van Woensdag Je ``amwini haroi nyèt`cmarwout `nte `ari`klyro-nomin e;myn `ebol sa `eneh. إبتشويس إن أوميه ني موي إبجين طا إيرميه إيه طانيا: طانين: إم باتيه إفمو ما إشطام إنتيه بيلي خين ني إن روي: آمينتي. أعطني يارب توبة لكي أتوب قبل أن ي غل ق الموت فمي في أبواب الجحيم. Zje amoinie haroi enthooten, nie etesmaroo-oet ente pajot, arie eklieronomien em pie oon-g, ethmien evol sha eneh. ) إنجيل باكر ( يوم اآلربعاء جيه آمويني هاروي: ني إت إسمارؤوت إنتيه بايوت: آري إكليرونومين إم بي أونخ: إثمين إيفول شا إيه نيه. Komt tot mij: o gezegenden van Mijn Vader: en erft het leven: dat tot in eeuwigheid is. تعالوا إلي يا مباركي أبي. األبد. رثوا الحياة الدائمة إلي

35 De canon van het gebed قانون الختام فى صوم وفصح نينوى `Am3n =al: (Do7a patri... (Ke nvn... Amien allieloja,zoksa patrie Ke nien آمين الليلويا ذوكصا باتري... كيه نين... Amen Halleluja,Glorie aan de Vader Nu en altijd آمين هلليلويا المجد لآلب... اآلن... Tenw2 `ebol engw `mmoc ge `w Penu I=3c P=x=c : W vy`etaf`areh `eiwnac eu,y qen `;neji `mpikitoc. Ten oosh evol en khoo emmos zje o Pentshois Iesoes Piegristos, oo fie etaf a-reh e-jonas ev kie gen eth-nezj-ie em pie kietos. تين أوش إيفول إنجو إمموس جيه أو بين تشويس إيسوس بخرستوس : أوفي إيه طاف آريه إيه يوناس: إيه إفكي خين إثنيه جي إم بيكيطوس: Wij roepen en zeggen: o onze Heer Jezus Christus, U die Jona bewaard heeft, in de buik van de walvis. نصرخ قائلين ياربنا يسوع المسيح يالذي حفظ يونان في بطن الحوت. Cw] `mmon ouoh nai sootie emmon oewoh nai nan, سوتى إممون أووه ناى نان Verlos ons en ontferm U over ons. خلصنا وارحمنا. Kuri`e Kuri`e `eleycon: Kuri`e `eulogyon Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlokhieson amien, كيري إل سي ون. كيري إل سي كيريه إفلو جيسون آمين. ون Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen. يارب ارح م يارب ارح م يارب بارك. آمين. الفهرس index

36 Tenouwst `m`viwt `nte nem Pefsyri nem pi-`pneuma `nòmooucioc. de goddelijke liturgie ما يقال في القداس اإللهي لحن البركة De Hymne van de Zegen ]`triac Wij aanbidden de Vader van het Licht en Zijn Eniggeboren Zoon en de Heilige Geest de Trooster, de Wezens-gelijke Drie-eenheid. Ten oe-oosht em Efjoot entee pie oe-ooinie nem pef Shierie em monokhenies nem pie Pnevma em Paraklie-ton tie Trias en omo-oesios. تين أو أوشت إم إفيوت انتى بى أوأو ينى نيم بيف شيرى إممو نوجينيس نيم بى ابنيفما امباراكليتون نى إترياس ان أومو أوسيوس. نسج د آلب النور وإبن ه الوحيد الجنس والروح ال مع زي الثالوث المساوي. Bij binnenkomst van de patriarch of bisschop فى إستقبال األب البطريرك أو األب األسقف K`cmarwout nem Pekiwt nem Pi`pneuma je (ak`i) akcw] `mmon Ek esmaroo-oet aliethoos, nem pek joot en aghathos, nem pie Pnevma eth-oewab, zje ak ie ak sootie emmon. إك إزماروؤت أليثوس نيم بيك يوت إن أغاثوس نيم بى ابنفما اثوؤاب جى أك ( ىإ /تونك( أك سوتى أممون. Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede Vader, en de Heilige Geest, want U bent (gekomen) en heeft ons verlost. مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس ألن ك )أتيت ) وخلصتنا. Hiten ni`eu,y `nte pen-iwt ettai`yout `nar,y`ereuc papa abba nem peniwt ``n`epickopoc abba nem nenio] `n`epickopoc nyet,y P=o=c ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi. Hieten nie evshie ente penjoot et tajoet en arshie erevs pa pa ava (...), nem penjoot en e- piskopos, ava (...)Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie. هيتين نى افشى انتى بينيوت اتطايوت ان أرشى ايريفس بابا افا )...( نيم بينيوت ان إبسكوبوس افا )...(. ابشويس ارى اهموت نان امبى كو ايفول انتى نين يوتى. Door de voorbeden van onze eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus abba Tawadros en onze vader de bisschop abba Arseny, en onze vaders de bisschoppen, die met ons aanwezig zijn, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden. بصلوات أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا األنبا تاوضروس. وآبائنا األساقفة الحاضرين معنا. يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا.

37 en na het Offertorium zingt men de volgende psalm: بعد تقديم الحمل يقال )الليلويا إي إيه إي إيه خون ) All3lovia `e`i`ei `eqovn 2a pimaener2wov2i `nte F5: nahren `pho `mf5 f3`eta45 `m`povno4 `nte tametalov: 5naovwnh nak `ebol F5 Panov5 qen ovkv0ara: `ari `fmevi `epu `ndavid nem te4metremrav2 t3rc =al. Allieloeja, ey-e-ie e-goen sha pie ma en ershoooeshie ente Efnoetie, nahren ep-ho em Efnoetie fie etaf tie em ep oenof ente ta met a-loe, tie na oe-oonh nak evol Efnoetie Panoetie gen oe kiethara. Arie ef mevie Eptshois en Davied nem tef met remravsh tiers, allieloeja. الليلويا إي إيه إي إيه خون شابي ما إن إرشؤوشي إنتيه إفنوتي: ناهرين إبهو إم إفنوتي فى إيه طاف تي إم إبؤنوف إنتيه طاميت آل و: تى نا أو أونه ناك إيفول إفنوتي بانوتي خين أو كيثارا: آري إفميفئي إيه إبتشويس إن دافيد: نيم تيف ميت ريم رافش تيرس الليلويا. Halleluja, ik zal gaan tot Gods altaar, tot het aangezicht van God die mijn jeugd vreugde geeft, ik zal U loven met de citer, o God mijn God. Heer, gedenk David en al zijn zachtmoedigheid. Halleluja. هلليلويا : أدخل إلي مذبح الله امام الله الذي يب هج شبابي : أعترف لك يا الله إلهي بالقيثارة أذكر يارب داود و كل دعته. هلليلويا. Na het dankgebed zingen de gelovigen de hymne Cw0ic `am3n ke tw `pnevmati cov (waarlijk verlost, en met uw geest) op de korte manier. Dan zingt men de hymne nefcen] (psalm 87): وبعد صالة الشكر تقال ( سوثيس آمين ) آخرها وبعدها ي قال هذا المزمور : إلى دمجا Cw;ic ke tw pneumati cou. Soo-thies amien. Ke too pnevmatie soe. سوثيس أمين كى طو بنيفماتى سو. U bent verlost. Amen. En met uw geest. خ ل ص ت حقا ومع روح ك. الفهرس index

38 De hymne: Nefcen] سينتي نيف لحن Ne4cen5 qen nitwov =e=0=v: à`ap=oc mei `nnipvl3 `nte Ciwn: `ehote nima `n2wpi t3rov `nte Iakwb: a894cagi e0b35 `nhan- `hb3ov`i evtai`3ovt 5baki `nte F5 =al. Nef sentie gen nie too-oe eth-oewab, a Eptshois mey en nie pie lie ente Sioon, e-ho-te nie ma en shoopie tieroe ente Jakoob, af sazj-ie ethvietie en han ehvie oewie ev tajoet tie vakie ente Efnoetie allieloeja. نيف سينتي خين ني طؤو إثؤواب: آ إبتشويس مي إنني بيلى إنتيه سي ون: إيه هوتيه ني ما إن شوبي تيرو إنتيه ياكوب: أفصاجي إثفيتى إنهان إهفي أوؤي إفطايوت: تي فاكي إنتيه إفنوتي الليلويا. Zijn stichting ligt op heilige bergen, de Heer heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods! Halleluja. أساساته في الجبال المقدسة. يحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. هلليلويا. Ciwn 5mav nagoc ge ovrwmi nem ovrwmi a42wpi `nq3tc: ovoh `n0o4 petsoci a4hicen5 `mmoc 2a `eneh =al. Sioon tie mav na khos zje oe roomie nem oe roomie af shoopie en giets, oewoh enthof pet-etshosie af hie sentie emmos sha eneeh, allieloeja. سي ون تي ماف ناجوس جيه أورومي نيم أورومي أفشوبي إنخيتس: أووه إنثوف بيه تتشوسي أفهى سينتي إمموس شا إيه نيه الليلويا. Ja, van Sion (de Moeder) wordt gezegd: Ieder van hen is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar (in eeuwigheid), Halleluja. صهيون األم تقول إن إنسانا وإنسانا و ل د فيها وهو العلي الذي أسسها إلى األبد.هلليلويا. الفهرس index

39 ثم يقول الكاهن Celebrant: Dan zegt de أكلينومين طاغوناطا na-ta. `Klinwmen tajonata. Ek-lie-no-men tagho Laat ons knielen. De gelovigen buigen terwijl zij antwoorden: Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr. Ontferm U over ons O God de Vader de Pantokrator. Ànactwmen tajonata. Dan zegt de Celebrant: `klinwmen Laat ons opstaan en weder knielen. Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor. Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta. نحني ركبنا يقول الشعب ناي نان إفنوتي إفيوت بي بانطوكراطور. إرحمنا يا الله اآلب ضابط الكل أناسطومين أكلينومين طاغوناطا نقف ثم نحني ركبنا ثم يقول الكاهن De gelovigen buigen weer terwijl zij antwoorden: Nai nan F5 Pen=c=wr. Nai nan Efnoetie Pensootier. Ontferm U over ons O God onzeverlosser. Dan zegt de Celebrant: Ke `anactwmen `klinw-men tajonata. Laat ons weder opstaan en weder knielen. يقول الشعب ناي نان إفنوتي بين سوتير إرحمنا يا الله مخلصنا يقول الكاهن ثم Ke anastoomen ek-lieno-men tagho na-ta. gelovigen buigen voor de 3e keer terwijl zij antwoorden: Nai nan F5 ovoh nai nan. Nai nan Efnoetie oewoh nai nan. كيه أناسطومين أكلينومين طاغوناطا ثم نقف و نحني ركبنا الشعب يقول ناي نان إفنوتي أووه ناي نان Ontferm U over ons O God, ontferm U over ons. إرحمنا يا الله ثم إرحمنا

40 Dan zingen de gelovigen Heer ontferm U op de lange wijze, de Celebrant zegt het Absolutiegebed waarna de gelovigen de volgende hymne zingen: يقول الشعب كيريا ليسون باللحن الكبير يقول الكاهن التحليل ثم يقول الشعب هذا اللحن En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف لحن نى سافيف تيرو De hymne: Nicabeu tyrou Nicabeu tyrou `nte nyeterhwb `enikap ma;amio `nou`s;yn kata `ptai`o `mpeniwt `ettai`yout `nar,y`ereuc papa abba (..)* pimenrit `nte P=,=c. Nie savev tieroe ente pie Isra-iel, nie et er-hoob e- nie kap en noeb, ma thamjo en oe esh-tien en A-aroon, kata ep tajo en tie met oe-wieb, em penjoot et tajoet en arshie erevs pa-pa ava ( ). نى سافيف تيرو إنتى بى إسرائيل نى إت إيرهوف إنيكاب إن نوب ماثاميو إن أو إشتين إنتى آآرون كاطا إبطايو إنتى ميت أوويب. إمبين يوت إت طايوت إن أرشى إيرفس بابا آفا )..( بى مينيريت إنتى بى إخرستوس. O, alle wijzen van Israël, de vervaardigers van goudbrokaat, maak een Aäronisch gewaad, dat past bij de eer van het priesterschap van onze eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus abba ( ). يا ك ل حكما ء إسرائي ل صناع خيوط الذهب إصنعوا ثوبا هارونيا الئقا بكرامة كهنوت أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا )...(. *Nem peniwt ``n`epickopoc abba nimenra] `nte P=,=c. en onze vader de bisschop abba ( ), de geliefden van Christus. Nem penjot en episkopos ava ( ), nie menratie ente Piegristos. نيم بنيوت إن إبسكوبوس أفا )...(. نى مينراتى إنتى بخرستوس. وأبينا األسقف أنبا )...( أحباء المسيح. الفهرس index

41

42 `N0o te 52ovr3: `nnovb `nka0aroc: et4ai qa pi-gebc: `n`xrwm et`cmarw-ovt. Entho te tie shoerie, en noeb en katharos, etfai ga pie zjebs, en ekroom et esmaroo-oet. إنثو تيه تي شوري إن نوب إن كاثاروس إتفاي خا بي جيبس إن إكروم. U bent het wierookvat, van zuiver goud, dat de gezegende gloeiende kool draagt. Hiten ni`precbi`a `nte 50e`otokoc =e=0v Mari`a: Pu ari`hmot nan `mpixw èbol `nte nennobi. De Voorbede Door de voorspraak van de Moeder Gods, de heilige Maria, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden. أنت هي المجمرة الذهب النقي الحاملة جمر النار المبارك. الهيتنيات Hieten nie epresveeja ente tie theotokos eth-oe-wab Mareeja, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie. هيتين ني ابريسفيا إنتيه تي ثيه أوطوكوس إثؤاب ماريا إبتشويس. آرى أهموت نان إمبي كو إيفول إنتيه نين نوفى. بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم. يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا.

43 Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 `narx3ajjeloc nem nitajma `nèpov-ranion: Pu... Hieten nie epresveeja ente pie shashf en arshie ankhelos nem nie taghma en e-poeranion, Eptshois... هيتين ني ابريسفيا إنتيه بي شاشف إن آرشي آنجيلوس نيم ني طغما إن ابورانيون إبتشويس. آرى أهموت نان... Door de voorspraak van de zeven aartsengelen en de hemelse rangen, o Heer Vóór het stuk van de Apostelen Hiten ni`evx3 `nte pire4hiwi2 `nte niremninev`3: Iwnac pi`prof3t3c: Pu... بشفاعات السبع رؤساء المالئكة و الطغمات السمائية. يارب أنعم... Hietin nie iv shie ente pie rif hie ooish ente nie reem Nieneevie, Joona pie iprofieties Eptshois... ما يقال قبل الربع الخاص بالرسل هيتيني إفشي إنتيه بى ريف هي أويش إنتيه ني ريم ني نيفئي يوناس بي إبروفيتيس إبتشويس... Door de voorbeden van de prediker van het volk van Nineveh, Jona de profeet, o Heer بصلوات كاروز أهل نينوي يونان النبي,... يارب أنعم Hiten nievx3 `nte nau `nio5 `nàpoctoloc nem `pcepi `nte nima03t3c: Pu... Hieten nie evshie ente na tshois en jotie en apstolos nem epsepie ente nie mathieties, Eptshois... ناشويس هيتين ني أفشى إنتيه انيوتى إن آبوسطولوس نيم ثيتيس ما ني إبسيبى إنتيه إبتشويس... Door de voorbede van mijn meesters en vaders de apostelen, en de overige discipelen, o Heer بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ. يارب أنعم... Hiten nievx3 `nte pi- 0ewrimoc `n`evajjelict3c Markoc pi`apoctoloc: Pu... Hieten nie evshie ente pie the-o rie mos en ev ankhelesties Markos pie apostolos, Eptshois... هيتين ني افشى إنتيه بي ثيه أوريموس إن إف آنجيليستيس آبوسطولوس بي ماركوس إبتشويس... Door de voorbede van de Godziener, de Evangelist, Markus de apostel, o Heer بصلوات ناظر اإلله األنجيلى مرقس الرسول. أنعم... يارب

44 Hiten `nte piar-,ydiakwn et`cmarwout Ctevanoc pisorp P[oic ari`hmot... Hieten nie evshie ente pie arshie ziakon et esmaro-oet Stefanos pie shorp em martieros, Eptshois هيتين ني افشى إنتيه بي أرشى ذياكون إتإسماروؤت إستيفانوس بى شورب إممارتيروس إبتشويس... Door de voorbede van de gezegende aartsdiaken, Stefanus de eerste martelaar, o Heer, schenk ons بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول الشهداء يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا Hiten nievx3 `nte nia0loforoc `mmartvroc pa[oic `pouro Vilopatyr apa Myna `nte nivaiat : Pu... Hieten nie evshie ente nie athloforos em martieros pa tshois ep oero Georgios, Filopatier Merkoerios, ava Mina ente nie Fajat, Eptshois هيتين ني افشى إنتيه نى أثلوفوروس إممارتيروس باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس, فيلوباتير ميرقوريوس, أفا مينا إنتى نى فايات. إبتشويس... Door de voorbede van de overwinnende martelaren, mijn meester koning Georgius, Philopater Mercurius, abba Mina van Bayad, o Heer Hiten nievx3 `nte neniw] e;ouab pijwri e;ouab abba nem abba Arcenioc `pcaq ``nsyri `nniourwou Pu... بصلوات المجاهدين الشهداء سيدى الملك جيؤرجيوس.و محب اآلب مرقوريوس و مارمينا البياضى. يارب أنعم... Hieten nie evshie ente nenjotie eth- oe-wab en zieke-os pie khoorie ethoe-wab ava Moosie, nem ava Arsenios ep sag ente nie shierie en nie oe-roooe, Eptshois... هيتين ني أفشى إنتيه نينيوتى إثؤواب إن ذيه كيه أوس بي جوري إثؤواب آفا موسي, نيم أفى أرسانيوس إبساخ إنتى نى شيرى إنى أورؤو. إبتشويس... Door de voorbede van onze heilige rechtvaardige vaders de sterke heilige abba Mozes en abba Arsenius, de leraar van de kinderen van de keizers, o Heer بصلوات أباؤنا القديسين األبرار القوي القديس أنبا موسي, واألنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك يارب أنعم...

45 Hiten nievx3 `nte ni=e=0v `nte pai`ehoov piovai piovai kata pe4ran: Pu... Hieten nie evshie ente nie eth-oe-wab ente pai ehooe pie oe-wai pie oe-wai kata pef ran, Eptshois... هيتين ني أفشى إنتيه ني إثؤواب إنتيه باى إيهؤو بي أؤواى بي أؤواى كاطا بيفران إبتشويس... Door de voorbede van de heiligen van deze dag, iedereen bij naam, Heer بصلوات قديسى هذا اليوم كل واحد بإسمه. يارب أنعم... Hiten novevx3 `areh `e`pwnq `mpeniwt ettai`3ovt `narx3`erevc papa abba (...) : Pu... Door hun voorbede bewaar het leven van onze geëerde vader de hogepriester paus abba ( ), Heer Hiten `areh `e`pwnq `mpenwit ettaiyout `ndikeoc abba(...) P... Door hun voorbede, bewaar het leven van onze geëerde rechtvaardige vader, abba ( ) de bisschop, Heer, schenk ons Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `nàja0oc: nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon: nai nan. Wij aanbidden U, o Christus, met Uw Goede Vader en de Heilige Geest, want U bent gekomen en heeft ons verlost, ontferm U over ons. Hieten noe evshie areh e-ep on-g em penjoot et tajoet en arshie erevs pa pa ava (...), Eptshois... هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن أرشى ايرفس بابا آفا... إبتشويس... بصلواتهم أحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة )...( يا رب... Hieten noe evshie areh e- ep on-g em penjoot et tajoet en zieke-os ava (...) pie e-piskopos, Eptshois... هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن ذيكيؤس آفا (... ) بى إبيسكوبوس إبتشويس... بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم األسقف األنبا )...(. يارب. Ten oe-oosht emmok o Piegristos, nem pek joot en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, zje ak-ie ak sootie emmon, nai nan. تين أؤأوشت إمموك أو بي إخرستوس نيم بيك يوت إن أغاثوس نيم بي إبنفما إثؤواب جى آك إى آكسوتى إممون ناى نان. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس ألنك أتيت وخلصتنا أرحمنا. الفهرس index

46 En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف Pi`hmot gar `mpen[oic Iycouc ef-`eswpi nem pek`agion pa `niwt ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba (...) Pie ehmot ghar em Pentshois Iesoes Piegristos ef e-shoopie nem pek akhion pnevma pa tshois en joot et tajoet en arshie erevs pa-pa ava (...) بي إهموت غار إمبين شويس إيسوس بي إخرستوس إف إيشوبي نيم بيك آجيون إبنيفما باشويس إن يوت إتطايوت إن أرشي إيرفس بابا آفا )...( De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw reine geest, mijn geëerde meester en vader, de hoge-priester paus abba ( ).* نعمة ربن ا يسوع المسيح تكون مع روحك الطاه رة يا سيدي اآلب ال مك رم ورئيس الكهنة البابا األنبا )...(* Nem peniwt `nèpickopoc abba (...). Nem penjot en episkopos ava ( ) نيم بيم )...( ابيسكوبوس افا إن بنيوت En onze vader de bisschop abba ( ). وأبينا األسقف األنبا ) (. Mare pi`klyroc nem pi-laoc oujai qen je `amyn ec`eswpi. Ma-re pie eklieros nem pie laos tierf oe khai gen Eptshois zje amien es e- shoopie. ماري بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف أوجاي خين إبشويس جي آمين إس إيشوبي. Moge de clerus en het hele volk zich welbevinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn. فليكن اإلكليروس وكل الشعب معافين في الر ب آمين. يكون.

47 Het responsorium van de F5 `wli `mmav: `nninobi `nte pilaoc: `ebolhiten pislil: nem pi`c0oi `nte pi`c0oinov4i. مرد اإلبركسيس في أيام صوم نينوى Sha-re Efnoetie oo-lie emmav, en nie novie ente pie la-os, evol hieten pie et-shliel, nem pie estoi ente pie estoi noefie. شاريه إفنوتي أولى إمماف إن ني نوفي إنتيه بي الؤس: إيفول هيتين بي إتشليل: نيم بي إسطوي إنتيه بي إسطو ي نوفي. Daar neemt God weg, de zonden der mensen, door de brandoffers, en de geur van de wierook. يرفع الله هناك خطايا الشعب من ق بل المحرقات و رائحة البخور. `K`cmarwovt `al30wc: nem Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon nai nan. Ek esmaroo-oet aliethoos, nem pek joot en aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, zje ak ie ak sootie emmon nai nan. إك إسماروؤت آليثوس نيم بيك نيم بي إبنفما يوت إن آغاثوس: أكسوتي إي إثؤواب جى أك إممون ناي نان. Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede Vader, en de Heilige Geest, want U bent gekomen en heeft ons verlost, ontferm U over ons. مبارك أنت بالحقيقة : مع أبيك الصالح : : إلنك أتيت وخلصتنا. والروح القدس الفهرس index

48 Trisagion ``Agioc `o `agioc `agioc `o ek par;enou `ele`ycon `ymac. الثالثة التقديسات Akhios o The-os, akhios isshieros, akhios athanatos, o ek parthenoe khen-ne-thies eleison iemas. أجيوس أوثيئوس. أجيوس إس شيروس. أجيوس أثاناطوس أو إكبر ثينو جيني ثيس إليسون إيماس. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي ال يموت يا من ول د من العذراء ارح منا. ``Agioc `o `agioc `agioc `o `ctaurw;ic di `ele`ycon `ymac. Akhios o The-os, akhios is-shieros, akhios athanatos, o estavro-thies zie iemas eleison iemas. أجيوس أوثيئوس. أجيوس إس شيروس. أجيوس أثاناطوس أو إسطفروثيس ذي إيماس إليسون إيماس. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, voor ons gekruisigd, ontferm U over ons. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي ال يموت يا من ص لب عنا ارح منا. ``Agioc `o `agioc `agioc `o `anactac ek twn nekrwn ke `anel;wn ic touc `ele`ycon `ymac. Akhios o The-os, akhios isshieros, akhios athanatos, o anastas ek toon nekroon ke anelthoon is toes oeranoes eleison iemas. أجيوس أوثيئوس. أجيوس إس شيروس. أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس إيك طون نيكرون كي أنيلثون إيسطوس أورانوس إليسون إيماس. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, verrezen uit de doden en opgevaren ten hemel, ontferm U over ons. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي ال يموت يا من قام من األموات وصعد إلى السموات ارحمنا. Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w ke nun ke `aì ke ic touc `e`wnac twn `amyn. Agi`a `triac `ele`ycon `ymac. Zoksa Patrie ke Eejoo ke akhioo Pnevmatie. Ke nien ke a-ie ke ies toes e- oo-nas toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison iemas. ذو كصابتري كي إيو كي آجيو إبنيفماتي كي نين كي آإي كي إسطوس إى أوناس طون إى أونون آمين. Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, المجد لآلب واإلبن والروح القدس اآلن وكل اوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس. ارحمنا.

49 ة ر na het lezen van de Psalm,in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen بعد قراءة المزمور فى وجود األب البطريرك أو األب األسقف Marou[acf qen `tek`klycia `nte ouoh marou`cmou `erof hi `tka;edra `nte Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef la-os, oewoh maroe esmoe erof hie et kathedra ente nie epres-vieteros, مار وتشاسف خين إت إكليس ي ا إنتى پيف الؤس : أ و وه مار و إسم و إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني پريسڤيتيروس : Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk, en Hem loven in de raad der oudsten, فليرفعوه في كنيس الشيو خ شعبه وليباركوه علي مناب je af,w `noumetiwt `m`vry] eu-``enau `nje nyètcoutwn ouoh want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde. De oprechten zien het en verheugen zich. afwrk `nje P ouoh `nnefouwm je `n;ok pe `vouyb sa kata `ttaxic `mmel-,icedek. De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de ordening van Melchisedek. zje af ko en oe met-joot em efrietie en han eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon oewoh ev-e oenof. چى آفكو إن أ وميتيوت إم إفريتي إن هان إسوؤ و : إڤئى ناڤ إنچى ني إتس وتون أ و وه إڤئى أ ونوف : ألنه جع ل اب وة مثل الخراف ي بص ر المستقيمو ن ويفرحو ن. Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef oe-oom en eh-thief, zje enthok pe ef-oewieb sha eneh, kata et taksies em Melshiesedek. آفؤرك إنچى إپتشويس أ ووه إننيف أ وؤوم إن إهثيف : چى إنثوك پى إف أ و يب شا إينيه : كاطا إت طاكسيس إم ميلشيسيديك : أقسم الرب و لن يندم أنك أنت هو الكاه ن إلى األب د علي طقس ملشيصادق. P caouinam `mmok peniwt e;ouab `mpatriar,yc papa abba Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab em patriarshies papa ava ( ). إپتشويس صا أ و ي نام إمموك پينيوت إثؤ و اب إم پاطريارشيس پاپا آڤا )...( : De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige vader de patriarch, paus abba Tawadros, الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا تاوضروس: nem peniwt ``n`epickopoc abba nem nenio] `n`epickopoc nyet,y P ef`e`areh `epetenwnq. A=l. Nem penjoot en episkopos ava ( ). Eptshois ef-e areh e-peten oon-g. نيم پينيوت إن إپيسكوپوس آڤا )...( : إپتشويس إفئى آريه إي پيتين أونخ. الليل ويا. en onze vader de bisschop abba Arseny, en onze vaders de bisschoppen die met ons aanwezig zijn, de Heer beware jullie leven. Halleluja. وآبينا األسقف المكرم األنبا أرساني: وأبائنا األساقفة المجتمعين معنا. الرب يحفظ حياتكما هلليلويا.

50 مردات اإلناجيلEvangelie Het Responsorium van het إنجيل القداس ( يوم اإلثنين ) Maandag De Liturgie van `Wf3èta4 `areh `eiwnac: `e`4x3 qen `0negi `mpik3toc: `etavhet4 `e`p2wk `m`fiom: areh `eron kata tekgom. O fie itaf areeh ee- Jonas, i-if kie gen ethnezj-ie em pie kietos, itav hitf i-ip shook im ifjom, areeh iron kata tik khom. أوفي إيه طاف آريه إيه يوناس: إيه إفكي خين إثنيه جي إم بيكيطوس: إيه طاف هيتف إيه إبشوك إم إفيوم: آريه إيه رون كاطا تيك جوم. O U die Jona bewaard heeft, in de buik van de walvis, nadat hij in de diepten van de zee was gegooid, bewaar ons door Uw kracht. يالذي حفظ يونان في بطن الحوت لما أل قي في عمق البحر إحفظنا بقوتك. إنجيل القداس ( يوم الثالثاء ) Dinsdag De Liturgie van Alla bwl `ebol xw n3i `ebol: `nnapara`p-twma eto2: hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi: nai nan kata pekni25 `nnai. Alla vool evol ko nie evol, in na para-iptoma it osh, hoos aghathos oewoh im mai romie, nai nan kata pek nieshtie in nai. ألال فول إيفول كوني إيفول: إن نابارا إبطوما إت أوش: هوس آغاثوس أووه إم م يا رومي : نان كاطا بيك نيشتي إن ناي. Maar ontbind en vergeef, mijn vele schulden, U die Goed zijt en Menslievend bent, ontferm U over ons volgens Uw grote genade. لكن حل و اغفر لي زالتي الكثيرة كصالح و محب البشر إرحمنا كعظيم رحمتك. De Liturgie van Woensdag Pi=z `nwik a4`cmov `erwov: =d `n2o `nrwmi a4`tciwov: =z `mbir avmoh `mmwov: qen nilakh `etaverhov`o `erwov. ) إنجيل القداس ( يوم األربعاء Pie shashf in ooik af ismoe iroo-oe, iftoe in sho in roomie af it sie oo-oe, shashf im veer av moh im moo-oe, gen nie lak-h itav ir hoe-o iroo-oe. بي شاشف إن أويك إسمو إيه رؤو: إفطو إنشو إنرومي أف إت سيؤو: شاشف إمفير أفموه إم مؤو: خين ني الكه إيه طاف إيرهؤو إيه رؤو. De zeven broden heeft Hij gezegend, vier-duizend man heeft Hij verzadigd, en zeven manden vulde Hij, met het overschot dat bij hen overbleef. السبع خ بزات باركها وأشبع أربعة أالف رجل وسبع قفف مألها مما فضل منهم. الفهرس index

51 Aspasmos Adam voor in de vasten van de ninevieten أسبسمس آدام ي قال في صوم نينوي Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi : `m`fr35 `nte4tac0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3. Zje ek oe-oosh em efmoe an, em pie ref er novie, em efrietie entef tas tof, entes oon-g enzje tef epsie-shie. جيه إك أو أوش إم إفمو آن: إمبي ريف إير نوفي: إم إفريتي إنتيف طاسطوف: إنتيس أونخ إنجيه تيف إبسيشي. Want U wilt niet: de dood van de zondaar: maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft. ألنك ال تشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع و تحيا نفسه. Matac0on F5 : `eqovn `epekovgai : `ariov`i neman : kata tekmet`aja0oc. Matas-ton Efnoetie: e- goen e-pek oe-khai: arie oe-wie neman: kata tek met aghathos. ما طاسطون إفنوتي: إيه خون إيه بيك اوجاي: آري أوؤي نيه مان: كاطا تيك ميت آغاثوس. Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing: handel met ons: volgens Uw goedheid. ردنا يا الله إلي خالصك و إصنع معنا كصالحك. Hina `ntenhwc `erok : nem nixerovbim : nem nicerafim: enw2 `ebol engw `mmoc. Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim, en de Serafim, roepende en zeggende: Ge `xovab `xovab `xovab: Pu pipantokratwr: `tfe nem `pkahi meh `ebol: qen pek`wov nem pektai`o. Heilig Heilig Heilig, o Heer de Pantokrator, hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw eer. Hiena enten hoos erok, nem nie Sheroebiem, nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo emmos. هينا إنتين هوس إيه روك: نيم ني شيروبيم نيم ني سيرافيم: إن أوش إيفول إنجو إمموس. لكي نسبحك مع الشاروبيم والسيرافيم صارخين قائلين: Zje ek-oe-wab ek-oewab ek-oe-wab, Eptshois pie pantokrator, etfe nem ep kahie meh evol, gen pek oo-oe nem pek tajo. جيه إكؤواب إكؤواب إكؤواب: إبتشويس بي بانضوكراطور: إتفيه نيم إبكاهي ميه إيفول خين بيك أوأو نيم بيك طايو. قدوس قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك.

52 Ten5ho `erok `w V=c )=c: e0rek`areh `e`pwnq `mpenpatri`arx3c: papa abba (..) piarx3`erevc: matagro4 higen pe4`0ronoc. Wij vragen U, o Zoon van God, bewaar het leven van onze patriarch, paus abba ( ) de hogepriester, bekrachtig hem op zijn zetel. Nem pefke``sfyr peniwt e;ouab abba pi`epickopoc matajrof hijen pef`;ronoc. En zijn deelgenoot in de dienst, onze heilige rechtvaardige vader, abba ( ) onze bisschop, bekrachtig hem op zijn zetel. Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em pen patriarshies, pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof hiezjen pef ethronos. تين تيهو إيه روك أو إيوس ثيه أوس: إثريك آريه إبؤنخ إمبين باطري آرشيس: بابا آفا )...( بي أرشي إيه ريفس: ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس. نسألك يا إبن الله أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا )...( رئيس الكهتة ثبته علي كرسيه. Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot ethoe-web en zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef ethronos. نيم بيف كى أشفير إن ليتورغوس : بينيوت إثؤواب إن ذيكيئوس: أفا )...( بى أبيسكوبوس : ماتجروف هيجين بيف إثرونوس. وشريكه في الخدمة أبينا المكرم األنبا )...( أسقفنا ثبته علي كرسيه. البار الفهرس index

53 Gebed voor de heilige Communie Heer, ik ben niet waardig dat U onder het dak van mijn woning komt, want ik ben een zondaar, maar spreek eerst één woord en mijn ziel zal gezond worden. Zeg tot mijn ziel: "Uw zonden zijn vergeven." Ik ben dor en leeg van enige goedheid, ik heb niets dan alleen Uw barmhartigheid, Uw ontferming en Uw menslievend-heid. Gij daalde neder vanuit Uw hemelse, onuitsprekelijke glorie naar onze armzaligheid, en stemde toe geboren te worden in een kribbe. Weiger dan niet, Mijn heilige Verlosser, om mijn nederige en arme ziel te aanvaarden, die Uw glorievolle tegenwoordigheid verwacht. U heeft Uzelf niet te hoog geacht om het huis van de melaatse binnen te treden om hem te genezen. Kom, als het U belieft, mijn God, tot mijn ziel om deze te reinigen. U hebt de zondares niet verhinderd om Uw voeten te kussen, houd mij dan niet tegen om nader tot U te komen om Uw Heilige Lichaam en Uw kostbare Bloed te ontvangen. Moge mijn deelname aan de communie een gemeenschap met U zijn, tot wegneming van al wat onrein is en tot uitdelging van mijn slechte verlangens. Moge het mij leiden tot het handelen volgens Uw leven-gevende geboden. Moge het een genezing zijn van alle zonden van mijn ziel en mijn lichaam. Moge het mij voorbereiden tot de aanvaarding van Uw gaven, tot inwoning van Uw genade, het nederdalen van Uw Geest, tot eenwording met U, tot bestendig te zijn in U, dat ik moge leven tot verheerlijking van Uw Heilige Naam. Amen. صالة قبل التناول يارب إن ي غ ير م س تحق أن ت دخ ل ت حت س قف ب ي ت ي ألن ي إنسان خ اط ئ ف ق ل ك لم ة أوال ل تب رأ ن فس ي. ق ل ل نفس ي م غفورة لك خ طاي ا ك. إن ي م قفر وخ ال م ن ك ل ص الح وليس لي س وي ت حن ن ك ورأف تك وم حب ت ك لل بشر. وأن ت قد ت ناز لت من س ماء م ج د ك غ ير الم در ك إلي ذ ل نا وارت ض يت أن ن ولد في م زود البق ر. فال ت رف ض يام خ ل ص ي الق د وس أن ت قب ل إلي ن فس ي الذ ل يل ة الح ق يرة الت ي ت نتظ ر ح ض ور ك ال به ي. إن ك لم ت س ت نك ف م ن دخ ول ب يت األب ر ص لت ش ف ي ه. فأس م ح يا إله ي بالدخ ول إلي ن فس ي ل ت طه ره ا. لم ت من ع الخ اط ئة م ن ت ق بيل ق د م ي ك فال ت حرمن ي الد ن و م نك ل تناول ج س د ك الط اهر ود م ك األق د س بل ف لي ص ر ت ن او ل ي لالش ت راك م عك وإلب اد ة ك ل م ا هو د نس وإلم ات ة أه وائ ي الد ن يئ ة. وللع م ل بو ص اي اك الم حي ية ول ش ف اء ن ف س ي وج س دي م ن ك ل خطي ة. ول ق بول م واه ب ك ولس كن ي ن ع م تك ول ح لول روح ك ولالت حاد بك والث ب ات ف ي ك ألح ي أ لم ج د اس م ك الق د وس. آمين.

54 ع Een Breking, gericht tot de Vader, eveneens voor de vasten van de ninevieten O Meester, Heer, Almachtige God, die Zijn Eniggeboren Zoon naar de wereld gezonden heeft. Hij heeft ons de wet en de geboden, die in het Heilig Evangelie geschreven zijn, geleerd. En Hij heeft ons geleerd dat door het vasten en het bidden duivels uitgedreven kunnen worden, toen Hij zei: Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Het vasten en bidden hebben Elia opgeheven ten hemel en Daniël uit de leeuwenkuil gered. Door het vasten en bidden heeft Mozes bewerkt dat hij de geboden ontving, geschreven door de vinger Gods. Door het vasten en bidden hebben de mensen van Nineveh bewerkt dat God zich over hen heeft ontfermd, hun zonden heeft vergeven en Zijn boosheid van hen heeft opgeheven. Door het vasten en bidden hebben de profeten bewerkt dat zij hebben geprofeteerd over de komst van Christus, vele generaties voor Zijn komst. Door het vasten en bidden hebben de apostelen bewerkt dat zij hebben gepredikt aan alle volken, hen tot christenen hebben gemaakt en hen hebben gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. قسمة لآلب تقال أيضا فى صوم نينوي أيها السيد الرب اإلله ضابط الك ل الذي أرسل ابن ه الوحي د إلى العال م. وع ل منا النامو س والوصايا المكتوبة في اإلنجيل المقد س. وعلمنا أن الصو م والصالة هما اللذا ن يخ رجا ن الشياطي ن إذ قا ل: "إن هذا الجنس ال يخرج بشي ء إال بالصال ة والصو م. " الصوم والصالة هما اللذا ن رفعا إيليا إلى السماء وخل صا دانيا ل من ج ب األسو د. الصوم والصالة هما اللذا ن ع م ل بهما موسى حتى أخ ذ النامو س والوصايا المكتوبة بإصب الله. الصو م والصالة هما اللذا ن ع م ل بهما أه ل نين وى ف رح مه م الله وغ ف ر لهم خطاياهم و رف ع غ ضبه عنهم. الصو م والصالة هما اللذا ن ع م ل بهما األنبيا ء وتنبأوا من أج ل مجيء المسيح قب ل مجيئ ه بأجيا ل كثير ة. الصو م والصالة هما اللذان ع م ل بهما الرس ل وبشروا في جميع األم م وصي روه م مسيحيين وعم دوه م بإسم اآلب واإلب ن والرو ح القد س.

55 ر ة ة س ر ه Door het vasten en bidden hebben de martelaren bewerkt dat hun bloed is vergoten omwille van de Naam van Christus, die de goede belijdenis heeft betuigd voor Pontius Pilatus. Door het vasten en bidden hebben de rechtvaardigen, vromen en kruisdragers bewerkt dat zij hebben geleefd in de bergen, wildernissen en holen der aarde, omwille van hun grote liefde voor Christus de Koning. Laten ook wij vasten van ieder kwaad, met reinheid en rechtvaardigheid, en laten wij toetreden tot dit heilige offer en eraan deelnemen met dankbaarheid. Opdat met een rein hart, een verlichte ziel, een gezicht zonder schaamte, een oprecht geloof, een volmaakte liefde en een onwankelbare hoop, wij het wagen met vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te bidden, o God, Heilige Vader die in de hemelen zijt, en te zeggen: Onze vader die in de hemelen zijt... الصوم والصالة هما اللذان ع م ل بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أج ل إس م المسي ح الذي اعتر ف اإلعترا ف الحس ن أمام بيالط س البن طي. الصوم والصالة هما اللذا ن ع م ل بهما األبرار والصديقو ن ولب ا س الصلي ب وسكنوا في الجبا ل والبراري وشقو ق األرض من أج ل ع ظ م محب تهم في المل ك المسي ح. ونح ن أيضا فلن صم عن ك ل ش بطهار ة وب ر ونتقدم إلى هذه الذبيح المقدس ونتناول منها بشك ر. لكي بقل ب طاه ر ونف غي مخز ي وإيما ن كامل ة ورجا ء ثاب مستنير ة ووج بال ريا ء ومحب ة ت نجسر بدالة بغي ر خو ف أن ندعو ك يا الله اآلب القدو س الذي في السموا ت ونقول: أبانا الذي في السموات... الفهرس index

56 )051( De gelovigen zingen Psalm 150 وأثناء التوزيع يسبح الشعب بالمزمور اآلتي وهو المزمور Doxa ci Kurie doxa ci. Zoksa sie Kyrië zoksa sie. Allieloeja. ذوكصاسي كيريه ذو كصاسي. الليلويا Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie. Halleluja. المجد لك يارب. المجد لك. `Cmou `ev] qen ny=e=;=u tyrou `ntaf. Esmo Efnoetie gen nie eth-oe-wab, tieroe entaf. إسمو إيه إفنوتي خين ني إثؤواب تيروإنطاف الليلويا. Looft God in al zijn Heiligen, Halleluja. سبحوا الله في جميع قديسيه.

57 مرد التوزيع Refrein Psalm 150 Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر ``Cmou `erof qen pitajro `nte tefjom. Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom. إسمو إيه روف خين بي طاجرو إنتيه تيف جوم الليلويا. Looft Hem in zijn machtig firmament. سبحوه في جلد قوته. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر `` Cmou `erof `e`hryi hijen tefmetjwri. Looft Hem om zijn machtige daden. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. إسمو إيه روف إيه إهري هيجين تيف ميت جوري الليلويا. سبحوه على مقدرته. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر ` Cmou `erof kata `p`asai `nte tefmetnis]. Esmoe erof kata ep a- shai ente tef met nieshtie. إسمو إيه روف كاطا إب آشاي إنتيه تيف ميت نيشتي الليلويا. Looft Hem naar zijn geweldige grootheid. سبحوه ككثرة عظمته. هلليلويا.

58 Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر ` Cmou `erof qen ou`cmy `ncalpiggoc. Looft Hem met bezuingeschal. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Esmoe erof gen oe esmie en salpin-ghos allieloeja. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. إسمو إيه روف خين أو إسمي إنصالبين غوس الليلويا. سبحوه بصوت البوق. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر `Cmou `erof qen ou'altyrion nem ouku;ara. Esmoe erof gen oe psaltierion nem oe kiethara allieloeja. إسمو إيه روف خين أو إبصالتيريون نيم أو كيثارا الليلويا. Looft Hem met harp en citer. سبحوه بمزمار وقيثارة.هلليلويا. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر ``Cmou `erof qen hankemkem nem han,oroc. Esmoe erof gen han kem kem nem han goros. إسمو إيه روف خين هان كيم كيم نيم هان خوروس الليلويا. Looft Hem met tamboerijn en koorzang. سبحوه بدفوف وصفوف. هلليلويا.

59 Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر `Cmou `erof qen hankap nem ouorganon. Looft Hem met snarenspel en fluit. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Esmoe erof gen han kap nem oe orghanon. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. إسمو إيه روف خين هان كاب نيم أوأوغانون الليلويا. سبحوه بأوتار وأرغن. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر ``Cmou `erof qen hankumbalon `enece tou`cmy. Esmoe erof gen han kiem valon e-ne-se toe esmie. إسمو إيه روف خين هان كيم فالون إيه ني سيه طو إسمي الليلويا. Looft Hem met klinkende cimbalen. سبحوه بصنوج حسنة الصوت. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر ``Cmou `erof qen hankumbalon `nte ou`e`slylou`i. Esmoe erof gen han kiem valon ente oe e- eshlie loewie. إسمو إيه روف خين هان كيم فالون إنتيه أو إشليلوؤي الليلويا. Looft Hem met schallende cimbalen. سبحوه بصنوج التهليل هلليلويا.

60 Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر Nifi niben marou`cmou tyrou `e`vran `mp=o=c pennou]. Niefie nieven ma-roe esmoe tieroe e-efran em Eptshois Pennoetie allieloeja. نيفي نيفين مارو إسمو تيرو إيه إفران إم إبتشويس بين نوتي الليلويا. Alles wat adem heeft, love de naam van de Heer onze God. Halleluja. كل نسمة فلنسبح اسم الرب إلهنا هلليلويا. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w `Pneumati. Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio Pnevmatie. ذوكصابتري كيه إيو كيه آجيو إبنفماتي. Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. المجد لآلب واإلبن والروح القدس. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر Ke nun ke `aì ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn `amyn. Allylouia Ke nien ke a-ie ke is toes e-oo-nas toon e-oonoon amien, allieloeja. كيه نين كيه آ إيه كيه إسطوس إيه أوناس طون إيه أونون آمين الليلويا. Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen Amen. Halleluja. اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. هلليلويا

61 Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر =a=l doxa ci o :eoc `ymwn. Allylouia Allieloeja allieloeja zoksa sie o The-os iemoon. الليلويا الليلويا ذوكصاسي أوثيه أوس إيمون الليلويا. Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze God. المجد لك يارب هلليلويا. Iwna qen `;neji `mpikitoc kata ````mp=,=c qen pi`mhau `nsomt `n`ehoou. Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos, em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe. يونا خين إثنيجى إمبيكيطوس كاطا إبتيبوس : إم بخرستوس خين بى إمهاف إنشومت إن إهوؤ. Jona was in de buik van de walvis, naar het toonbeeld van Christus drie dagen in het graf. يونان فى بطن الحوت كمثال. ثالثة أيام. المسيح فى القبر =a=l pi`wou va pennou] pe.iycoc P`i,rictoc `psyri `mv] cwtem `eron ouoh nai nan. Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze God. O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons en ontferm U over ons. Allieloeja allieloeja pie oooe fa Pennoetie pe allieloeja. Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie sootem eron oewoh nai nan. الليلويا الليلويا بي أوأوفا بين نوتي بيه الليلويا. إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيه رون أووه ناي نان. المجد إللهنا هلليلويا. يسوع المسيح إبن الله إسمعنا وأرحمنا. الفهرس index

62 Ge `4`cmarwovt `nge `Fiwt nem ``P23ri: nem Pi`pnevma `e0ovab: %-`triac etg3k `ebol: tenovw2t `mmoc ten5`wov nac. Zje ef esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshierie, nem pie Pnevma eth-oewab, tie Etreejas et zj-iek evol, ten oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas. چىه إف إسماروؤت إنجيه نيم إبشيرى نيم بى : إفيوت ثى إترياس : إبنفما إثؤواب تين أوأوشت : إتچيك إيفول إمموس تين تى أوأوناس. Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de volmaakte Drieënheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem. ألنه مبارك اآلب : واإلبن والروح القدس : الكامل : نسجد له ونمجده. الثالوث الفهرس index

63 مديحة توزيع صوم نينوى الصوم الصوم يطرد الشهوات الصوم الصوم للنفس ثبات ويخلص من كان تعبان الصوم الصوم يغفر الزالت ويزيل الفكار الشيطانية الصوم الصوم يمحى الخطية صوما نقيا روحاني لنصوم يا إخوة بطهارة ونية كما قد صام الرب يسوع صوموا صوما طاهرا بخشوع لتنالوا قوة وإيمان بقلب ذليل مع كثرة دموع الذي ال يشاء هالك إنسان هللا المتحنن الرحمن امضي إلى نينوي ياإنسان كلم يونان قائال إعالن قد مضي إلى ترشيش هربان أما النبي يونان فكان فوجد سفينة يا أخوان من وجه هللا القوى الديان في جوف السفينة انضجع وارتاح بالنوم فكر يونان وراح سلط ريحا جاء بالعيان وأما الرب إله األرواح أن يرموا ما في السفينة بالكلية تشاوروا كل النواتية هجمت عليهم بالعان واألرباح كانت قوية أيقظ يونان من المنام ثم ان الريس نهض وقام انهض وال تكن كسالن قال له قم لماذا تنام وأطلب من إلهك الغفران جاهد يا أيها اإلنسان لنصير في راحة واطمئنان حتى يهدى عنا الهيجان وتشاوروا جميع الحاضرون حينئذ خافوا المالحون فصابت يونان بالمعان ان يلقوا قرعة ويعرفون بامر الرب الساكن فيه خرجت القرعة علية اخبرنا ياألمر اللي كان فجاؤا الرجال وطلبوا إليه الفهرس index

64 دهش يونان حين سمع الكلمات أنا هارب من إله السموات ذنبا فعلت أيها الحضار فقالوا له وماذا تختار رد عليهم النبي المختار خذوني إرموني في التيار زعقوا الجميع ببكاء وأحزان ال تهلكنا بسبب هذا اإلنسان سمعوا كالم النبي الكريم فاعد له الرب حوتا عظيم شاهدوا جميع النواتية هدئت وبقيت مخفية صاروا الجميع متحيريين وقروا بأنهم مؤمنين ضاقت نفسه في بطن الحوت وقال صرخت إليك يا من ال يموت طلبتك من عمق األبحار من جوف اللجج مع التيار ظاهر لي ألنك قدير ألني مترجى أن اصير علم اإلله ضيقة الصديق فقذف يونان يا أخوة بتحقيق غفر ذنبه وخرج بسالم وثالثة ليالي بالتمام وقال لهم قوال بثبات واألرض وكل األكوان أمام الخالق الجبار وكيف العمل فيك يا إنسان بقلب حزين مملوء أضرار والبحر يعود ألصله ثان وقالوا يا رب يا حنان اغفر لنا يا رب يا رحمان ورموه في وسط البحر العميم فبلع يونان وصار هربان األرياح العظيمة القوية واألمواج صارت تحتان من هذا المنظر يا حاضرين باسم الرب الفوقاني وصلي لرب الصباؤوت اسمعني أنا الغفالن خلصني يا رب يا غفار ألنك رؤوف ال تنساني وليس عندك امرا عسير وأنظر هيكل قدسك ثان وقال للحوت قوال وثيق كمثل ما قااللديان من بعد ما قام ثالثة ايام في بطن الحوت يا اخوان الفهرس index

65 امضي إلى نينوي باستعجال فنادي هللا يونان وقال مزمع يخفسها الديان وقل لهم نينوي تخرب في الحال الذين في نينوى يا حاضرين لما سمعوا قوله الخاطبين إليه والتمسوا الغفران رجعوا بقلوبهم تائبين قام عن كرسيه يا حضار ملك نينوي حين سمع األخبار ونهض حزينا دهشان ليس مسحا وشال التراب إلى كمال ثالثة أيام نادي المنادي باألصوام حتى األطفال الرضعان كبار وصغار وبقر وأغنام يفعله باهل نينوى باجتهاد ندم على الشر الذي كان أراد شفوق على جنس اإلنسان سبحانه رؤوف رب العباد حين تمت له أربعين يوم هرب يونان وصار مغموم لماذا ارسلتني ثان وقال يا رب انت رحوم ثاني مرة وبقي غضبان هوذا هللا كلم يونان خير من حياتي اآلن وقاليا رب موتي كان المدينة ونفسه عادت مرة واما يونان فطلع برا ضربت في رأسه بالعان والشمس اشرقت باألحري بحكمته دبر تدبير وان هللا سبحانه قدير وصار يونان به فرحان خلق غصنا من يقطين كبير النهار كله وهو مستور ويونان به صار مسرور ارسل دودة فاكتلها من تحتان وان هللا العلي الغيور وطلوع الشمس أشرق والح ولما أصبح الصباح طرحها إلى اسفل تحتان امر ريحا من األرياح ثاني مرة وبقي غضبان وأن الشمس أحرقت يونان خير من حياتي اآلن وقال يا رب موتي كان الفهرس index

66 يا يونان ما بالك حزنت في الحال نادي هللا يونان وقال وفي ليلة زالت يا إنسان على شجرة خلقت بالكمال التي فيها أثني عشرة ربوة لماذا ال ارحم نينوي لماذا اهلكها يا إنسان ومواضي أيضا بالكثرة ألني إله رؤوف غفار ال تعلم يمينا وال يسار بكل قلبه يا إنسان افرح بالخاطي إذا تاب وصار نصرخ نحوك طالبين نجاه ال تنسانا نحن الخطاه واصنع معنا إحسان اقبلنا يا من هو في حضن اباه اعطنا رحمة يوم الدين يا من صلب عنا اجميعن في فردوس نعيم أجناني واجعلنا من اهل اليمين الفهرس index

67 De canon van het gebed قانون الختام فى صوم وفصح نينوى `Am3n =al: (Do7a patri... (Ke nvn... Amien allieloja,zoksa patrie Ke nien آمين الليلويا ذوكصا باتري... كيه نين... Amen Halleluja,Glorie aan de Vader Nu en altijd آمين هلليلويا المجد لآلب... اآلن... Tenw2 `ebol engw `mmoc ge `w Penu I=3c P=x=c : W vy`etaf`areh `eiwnac eu,y qen `;neji `mpikitoc. Ten oosh evol en khoo emmos zje o Pentshois Iesoes Piegristos, oo fie etaf a-reh e-jonas ev kie gen eth-nezj-ie em pie kietos. تين أوش إيفول إنجو إمموس جيه أو بين تشويس إيسوس بخرستوس : أوفي إيه طاف آريه إيه يوناس: إيه إفكي خين إثنيه جي إم بيكيطوس: Wij roepen en zeggen: o onze Heer Jezus Christus, U die Jona bewaard heeft, in de buik van de walvis. نصرخ قائلين ياربنا في بطن الحوت. يسوع المسيح يالذي حفظ يونان Cw] `mmon ouoh nai sootie emmon oewoh nai nan, سوتى إممون أووه ناى نان Verlos ons en ontferm U over ons. خلصنا وارحمنا. Kuri`e Kuri`e `eleycon: Kuri`e `eulogyon Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlokhieson amien, كيري إل سي ون. كيري إل سي كيريه إفلو جيسون آمين. ون Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen. يارب ارح م يارب ارح م يارب بارك. آمين. cmou `eroi `cmou ic nyi `ebol jw `mpi`cmou. esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe. إزمو إروى. إزمو إروى. يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إزمو. Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit. باركوا علي ها البركة. المطانية. اغفروا لي. ق ل الفهرس index

68 En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف Ak[i `t,aric ]metouyb `nte Mel,icedek. ]metqello `nte ninoj `n`ahi `nte pika] etcwtp `nte ]covià `nte Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oe-wieb ente Melshiesedek, tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en a-hie ente Matoesala, pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente Solomoon, pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie ezjen nie apostolos. اك اتشى ايت خاريس ام مويسيس تى ميت أوؤيف انتيه ملشيصاداق. تى ميت خيللوى انتى ياكوب بى نوج ان آهى انتى ماثوصاال: بى كاتى ات سوتب انتى دافيد تى صوفيا انتى سولومون. بى ابنفما ام براكليتون فى ايطاف اى أيه ايجين نى ابوسطولوس. U hebt ontvangen de genade van Mozes, het priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van Jakob, het lange leven van Metuselach, de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van Salomo en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde over de apostelen. P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf `mpeniwt ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba nem peniwt ``nèpickopoc abba nem nenio] `n`epickopoc nyet,y neman. نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق: وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان والروح المعزي الذي حل علي الرسل. Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf, em pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava... Nem pen joot en episkopos ava ( ) ابشويس ايف ايه اريه ابؤنخ نيم ابطاهو ايراتف ام بينيوت ايطايوت ان أرشى ايرفس بابا افا )...( نيم بنيوت ان ابسكوبوس افا )...(. De Heer beware het leven en het leiderschap van onze eerbied-waardige vader de aartspriester, paus abba Tawadros, en onze vader de bisschop abba Arseny, en onze vaders de bisschoppen, die met ons aanwezig zijn الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا تاوضروس الثاني. وأبينا األسقف أنبا أرساني. وابائنا األساقفة المجتمعين معنا. V] `nte `tve efètaj-rwou hijen `nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon. `Ntef;ebio `nnoujaji tyrou capecyt `nnou[a-lauj `n,wlem. Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe ethronos, en han miesh en rompie nem han seejo en hierienie kon. Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem. افنوتى انتى اتفيه إف إيه طاجروف هيجين بيف إثرونوس. ان هان ميش انرومبى نيم هان سيو ان هيرينى كون. إنتيف ثيه فيو ان نيف جاجى تيرو سابيست ان نيف اتشالفج ان كوليم. De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten. إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سالمية. ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا.

69 Twbh `ep=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai. Toobh e-piegristos e-ehrie e-khoon, entef ka nen novie nan evol gen oe hierienie, kata pef nieshtie en nai. طوفه ايه بخرستوس إيه إهرى إيه جون انتيف كانين نوفى نان ايفول خين او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى. Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade. أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته. Kuri`e Kuri`e `eleycon: Kuri`e `eulogyon Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlokhieson amien, كيري إل سي ون. كيري إل سي كيريه إفلو جيسون آمين. ون Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen. يارب ارح م يارب ارح م يارب بارك. آمين. cmou `eroi `cmou ic nyi `ebol jw `mpi`cmou. esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe. إزمو إروى. إزمو إروى. يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إزمو. Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit. Dan spreekt de celebrant de zegen uit وبعد ذلك يقول الكاهن البركة باركوا علي ها المطانية. اغفروا لي. ق ل البركة. Gebed na de heilige communie Mijn hart is vervuld van vreugde en mijn tong jubelt. Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn geest verblijdt zich over God, mijn Verlosser. Ik ben tot U gekomen, Heer, kleed mij dan met een zuiver gewaad om Uw bruiloft binnen te treden. Moge mijn vereniging met U vandaag eeuwigdurend zijn, want daardoor neem ik bestendig toe in deugdzaamheid, wordt mijn geloof krachtiger en mijn hoop versterkt. صالة بعد التناول ق د ام تأل ق لب ي ف رحا ولس اني تهليال فل ت عظ م ن ف س ي الرب وت ب ته ج روح ي بالل ه م خ ل ص ي. لقد أق ب لت إلي ك يارب ل ت لبس ن ي ح ل ة ن قي ة ت ؤه لن ي للد خول إلي ع ر س ك. ف لي ك ن ات حاد ي ب ك الي وم دائما. ألن ي به أزداد في الف ض يلة ث باتا ونم وا وي ش ت د إيمان ي وي ت قو ي ر ج ائ ي.

70 Laat mijn deelname aan de communie worden tot een teken van verlossing, een kleed van genade, een gewaad van de nieuwe geboorte, reinheid en heiligheid van ziel, lichaam en geest, zuiverheid van liefde, een eeuwigdurende vreugde en blijdschap, en tot een goede voorbereiding voor Uw vreeswekkende troon. Ik geef mijzelf over aan Uw medeleven, laat mij dan één zijn met U, leid mij naar Uw wil. Ik vertrouw mijn verstand, mijn gevoelens en mijn wil aan U toe, opdat U ze zegent en ze gehoorzaam maakt aan Uw wil. Schenk nieuw leven aan mijn hart en wek mijn geweten, drijf alle schaduwen van de tegenstander uiteen, en doe de stormen bedaren. Wandel met mij en kalmeer mijn vrees, les mijn dorst, ontsteek de vlam van Uw liefde in mijn hart, vul met Uw mededogen en Uw zachtmoedigheid alles aan wat mij ontbreekt. Blijf mij nabij want de dag loopt ten einde. Vergezel mij tot de dag aanbreekt. Want U alleen bent mijn levensdoel en mijn vreugde, U alleen o Heer, tot in eeuwigheid. Amen. فل يصر ت ناو ل ي ع الم ة للخ الص ول ب اسا للن ع م ة وح ل ة للم يالد الج ديد وط هار ة وق داس ة للن ف س والج س د ون قاو ة للح ب وف رحا وس رورا أب د يا ولج واب ح س ن الق بول أم ام م نب ر ك الر ه يب. أس ل م ذ ات ي بين ح ن و ك فأج علن ي واح دا م ع ك وس ي رن ي ت حت إر ادت ك اس ت دع إلي ك ع ق ل ي وح واس ي وإراد ت ي ل ت بار ك ه ا وت ك ون ط و ع م ش يئ ت ك. أح يي ق لب ي وأي ق ظ ض م يري ش ت ت ج م يع خ ي االت الع د و وق ل للزو اب ع أن ت س ك ت. س ر م ع ي وه د ئ ر و ع ي ار و ع ط ش ي واض رم له يب م حب ت ك في ق لب ي ت الف ب ح ن و ورفق ك ل ما ي نق ص ن ي. امك ث م ع ي ألن الن هار قد مال ورافق ن ي إلي أن ي ن س م الن هار فإن ك و ح د ك غاي ت ي وس عاد ت ي أن ت و ح د ك يارب إلي األب د. آمين. الفهرس index

71 De Riten van het feest van de ninevieten (Donderdag) طقس والحان الخميس فصح نينوى مرد إنجيل باكر (Metten) Het responsorium van het Evangelie (Jaarlijkse wijze) ( باللحن السنوى ) Matovbon Pu `ebolqen pi`xro4: `nte piat2em3r `nnicadokeoc : ge `anka5 `enek`2f3ri : ovoh `annah5 `etekmetu. Ma toe von Eptshois evol gen pie ekrof, ente pie at she-mier en nie sadoke-os, zje an ka tie e-nek esh fierie, oewoh an nahtie e-tek met tshois. ماطوفون إبتشويس إيفول خين بي إكروف: إنتيه بي آت شيه مير إن ني صادوكيه أوس: جيه أنكاتي إيه نيك إشفيري: أووه أن ناهتي إيه تيك ميت تشويس. Reinig ons, o Heer, van het bedrog, van de desem van de Sadduceeën, want wij hebben Uw wonderen begrepen, en geloven in Uw heerschappij. طهرنا يارب من المكر الذي لخمير الصدوقيين ألننا فهمنا عجائبك و آمنا بربوبيتك. De Liturgie van Donderdag Ge Penu I=3c P=x=c: ma0ami`o nak `n`qr3i `nq3ten: `noverfei `nte Pek=p=na =e=0v: ev5- do7oloji`a nak. ) إنجيل القداس ( الخميس يوم wijze) (Jaarlijkse ( باللحن السنوى ) Zje Pentshois Iesoes Piegristos: ma thamio nak en egrie en gie-ten: en oeerfee ente pek Pnevma eth-oe-wab: evtie zoksolokheeja nak. جيه بين تشويس إيسوس بخرستوس: ماثاميو ناك إن إخري إنخيتين: إن أو إرفيه إنتيه بيك إبنفما إثؤواب: إفتي ذوكصولوجي ا ناك. O onze Heer Jezus Christus: maak in ons een heiligdom: voor Uw Heilige Geest: die U verheerlijkt. ياربنا يسوع المسيح إجعل لك فينا هيكال لروحك القدوس لتمجيدك.

72

Les 3

Les 3 Drs. A. van Pel/ Arabisch MSA deel 1 Arabisch voor beginners Basisvaardigheden 2019 Alle rechten voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

المزيد من المعلومات

مدرسة شمامسة مار إفرام الرسياني كنيسة السيدة العذراء بالدقي madraset-elshamamsa.com facebook.com/shamamsamef twitter.com/shamamsamef

مدرسة شمامسة مار إفرام الرسياني كنيسة السيدة العذراء بالدقي madraset-elshamamsa.com facebook.com/shamamsamef twitter.com/shamamsamef مدرسة شمامسة مار إفرام الرسياني كنيسة السيدة العذراء بالدقي madraset-elshamamsa.com facebook.com/shamamsamef twitter.com/shamamsamef contactus@madraset-elshamamsa.com 2 منهج ثانوي و جامعة المحتويات أو

المزيد من المعلومات

Examen VWO 2019 tijdvak 1 donderdag 23 mei uur Arabisch Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op he

Examen VWO 2019 tijdvak 1 donderdag 23 mei uur Arabisch Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op he Examen VWO 2019 tijdvak 1 donderdag 23 mei 13.30-16.00 uur rabisch ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 42 vragen. Voor

المزيد من المعلومات

Arabisch havo 2019-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Arabisch antwoord

Arabisch havo 2019-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Arabisch antwoord Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het rabisch antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ماذا ن ق أر عن المهرجان العالمي للطعام

المزيد من المعلومات

Examen HAVO 2019 tijdvak 1 donderdag 23 mei uur Arabisch Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op h

Examen HAVO 2019 tijdvak 1 donderdag 23 mei uur Arabisch Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op h Examen HVO 2019 tijdvak 1 donderdag 23 mei 13.30-16.00 uur rabisch ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 42 vragen. Voor

المزيد من المعلومات

منھج الا لحان لفصل الا نبا شنودة المستوي التاسع

منھج الا لحان لفصل الا نبا شنودة المستوي التاسع منھج الا لحان لفصل الا نبا شنودة المستوي التاسع هذا الشكل يسمى QR Code ستجد بجانب كل لحن ال QR الخاص به... ويمكنك بواسطة جهاز الموبايل )بعض االجهزة( والتى تكون متصلة بشبكة االنترنت التقاط هذا الكود وسماع

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - hoofdstuk_winkel_2012.doc

Microsoft Word - hoofdstuk_winkel_2012.doc في السوق ١٤٨ ١ أين تشتري الخبز... ١٥٠ ٢ ماذا تشتري في السوق... ١٥١ ٣ في السوق... ١٥٢ ١٥٣...Aantal stuks van fruit, groenten,... ٤ لماذا تذھب الى السوق ألشتري فواكه... ١٥٦ ١٤٩ ١ أين تشتري الخبز سوبر ماركت/

المزيد من المعلومات

Examen VMBO-GL en TL 2019 tijdvak 1 woensdag 22 mei uur Arabisch CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Bean

Examen VMBO-GL en TL 2019 tijdvak 1 woensdag 22 mei uur Arabisch CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Bean Examen VMO-GL en TL 2019 tijdvak 1 woensdag 22 mei 13.30-15.30 uur rabisch SE GL en TL ij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. eantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. it examen bestaat

المزيد من المعلومات

Adres

Adres Informatieboekje voor leerlingen Nederlands - Arabisch Assen, juli 2019 Inhoud De schakel tot succes!... 3... 3 النجاح إلى الوصول... 3 (معلومات االتصال) Contactgegevens... 4 ) ا لفريق ) Team... 5 ) العطل

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها ك ل ش ي ء و خ ض ع ل ها ك ل ش يء و ذ ل ل ه ا ك ل ش يء و ب ج ب ر وت ك ال تي

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - VDS-18-COM-Te vertalen inhoud op speelplein.net_overons_Ara.docx

Microsoft Word - VDS-18-COM-Te vertalen inhoud op speelplein.net_overons_Ara.docx معلومات حول المصلحة الفلمنكية لخدمة ساحات اللعب ما الذي نقوم به تقوم جمعية المصلحة الفلمنكية لخدمة ساحات اللعب (VDS) بشكل استباقي بدعم جميع خدمات ساحات اللعب المتواجدة في فالندرن و بروكسل. نقوم بتنظيم

المزيد من المعلومات

ARABISCH_17 les

ARABISCH_17 les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Arabisch nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Arabisch

المزيد من المعلومات

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 Saudi Culture Gr.4 راجعة اجتاعيات للصف الرابع االبتدائي 1 /الئي الجدول با يناسب ناخ كة الكرة )صيفا شتاء(ن

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الدِّيكُ الظَّرِيفُ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي

المزيد من المعلومات

لغة الضاد عنواني

لغة الضاد عنواني دولة االمارات العربية المتحدة ملس أبوظبي للتعليم مدرسة ناهل للتعليم األساسي والثانوي الالم القمرية االسم : الصف :... الشعبة...: ركب من الحروف والمقاطع لتكون كلمات ثم اقرأها قراءة سليمة :- الحروف والمقاطع

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عشر سنوات دعو الى التوح د ثم صلى ثالث سنوات قبل الهجرة

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تشد د... قد شئت األسبوع الثاني - صوم 2019 مرقس 45-35 :1 كان قفر وأخذ يص ي ل وقام قبل الفج ر مبكرا فخرج وذهب إىل م هناك. فانطلق سمعان وأصحابه يبحثون عنه فوجدوه. وقالوا كان آخر له ": جميع الن اس يطلبونك".

المزيد من المعلومات

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

Sunnuntain (Viikko 50) Aihe : Tehkää tie Kuninkaalle Evankeliumi : Joh. 3 : يوحنا 3: نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع ال

Sunnuntain (Viikko 50) Aihe : Tehkää tie Kuninkaalle Evankeliumi : Joh. 3 : يوحنا 3: نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع ال Sunnuntain 17.12.2017 (Viikko 50) Aihe : Tehkää tie Kuninkaalle Evankeliumi : Joh. 3 : 26-30 30 26 يوحنا 3: نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب المسيح. عظتنا اليوم هي في إنجيل يوحنا االصحاح الثالث واآليات

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية ه ي ي ي ب لبرر ل ن إ كرم أ ة ي اجلمعة: 11 شوال 1440 ه املوافق: 2019/6/14 دولة اإلمارات العربية املتحدة اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية

المزيد من المعلومات

Layout 2

Layout 2 الفعل العري ة القواعد في الاختار نتية الاختار في الص فهة الاخيرة 1 عي ن ي هذف ي هذف ي ي ر يار يار و ر ي نر ي ر و ر ل ل ي ر يار ف ع ت ف ع ت يا ر ف ع ت ي نر و ي ين ر يا ي ي ي ياي ياي و ي و ي ياي يا ي و ني

المزيد من المعلومات

Tervetuloa_seurakuntaan_arabia.indd

Tervetuloa_seurakuntaan_arabia.indd SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND ا تصل بنا تستطيع ا ن تسا ل الكنيسة هل ت قام خدمة القداس الا لهي في كنيسة المنطقة المحلية التي تسكن فيها ا و ا ية نشاطات ا خرى

المزيد من المعلومات

Reizen Gezondheid Gezondheid - Noodgeval Arabisch ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet ا شعر با نني مريض Russisch Мне

Reizen Gezondheid Gezondheid - Noodgeval Arabisch ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet ا شعر با نني مريض Russisch Мне - Noodgeval Arabisch ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet ا شعر با نني مريض Russisch Мне нужно в больницу. (Mne nuzhno v bol'nitsu.) Мне плохо. (Mne ploho.) ا نا بحاجة

المزيد من المعلومات

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ! إط ر ا اا ا ة 2019-2017 ا 4 ا 123 ا- 0 /ي ا-,ر' + * ()'& و @? ا)< (,را أ >; ا-. وھ 48 ا 6 5 )ة 672 E ت C,ل A أ+,اع و @? ا)< وا()اث 0/ E2) L 0- د J ا( 8, 5H I ت ا- HE ا- 672

المزيد من المعلومات

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عبده المصطفى وان دمحما عبده المصطفى معطوف على نقول ف

المزيد من المعلومات

البكريةA5.indd

البكريةA5.indd ( تولى الخالفة في الثاني عشر من ربيع األول عام 11 ه ) نظم خادم السلف ».«رواه البخاري ومسلم ي ا م س ر ع ا م س ت ر ج ع ا و ه و ش خ ب ر و ف اة أ بي ب ك ر ج اء ب اك ل م ا س م ع ع لي ي ق ول : ال ي و م ان ق

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر ( الدور الرئيسي ال ) صفحة فردى السيدات دينا عالء الدين وفيك دمحم مشرف يوم : ط همسه حسين دمحم االشمر يوم : ط هدى هشام احمد عبدالسميع الناغى الرواد يوم : ط ندى عبدالرحمن دمحم رحمو يوم : ط رنا اشرف السيد

المزيد من المعلومات

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ )) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع األسئلة بعد قراءتك * لنص الشعري بعنوان )أعطني الناي(

المزيد من المعلومات

كانَتْ نَمْلَةٌ تَسْعى طيلَةَ فَصْلِ الصَّيْفِ بِنَشاطٍ لِتَجْمَعَ طَعامَها لِفَصْلِ الشِّتاءِ. وَكانَ بِجِوارِها جُدْجُدٌ قَدْ قَضى وَقْتَهُ في اللّه

كانَتْ نَمْلَةٌ تَسْعى طيلَةَ فَصْلِ الصَّيْفِ بِنَشاطٍ لِتَجْمَعَ طَعامَها لِفَصْلِ الشِّتاءِ. وَكانَ بِجِوارِها جُدْجُدٌ قَدْ قَضى وَقْتَهُ في اللّه ص دروس المهارات التي تمت دراستها في الجزء األول هي : الجملة االسمية و الفعليةص 140-26 أدوات االستفهام ( هل متى لماذا ماذا (ص 47-159 أمي الحبيبة لالحتياط و عدم التاكد مما سيرد في االختبار راجعي معي هذه

المزيد من المعلومات

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i بسم االله الرحمن الرحيم How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i آيف تربط الا وراآل 9i مع الديفيلوبر 6i الا س م التخص ص المو ه ل العم ل البل د اله اتف البري د الص فحة يوسف

المزيد من المعلومات

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: اسم الطالب: _ ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار 2122 21 ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: العصفورتان والر يح جميلتان العرب ب ال د إحدى في كانت

المزيد من المعلومات

IE-ARABIC-BAPTISM copy

IE-ARABIC-BAPTISM copy ق ض ا ي ا " " ق ض ا ي ا م ع ا مل ض ي ف إ ل خ" و ي ل ك ن ت و د م و ض و ع ا ل ح ل ق ة: ا مل ع م و د ي ة ض ي ف ا ل ح ل قة: ا ل د ك ت و ر ك ا ر ل ف ي ك ن ش ر أ س ت ا ذ م س ا ع د ف ي ك ل ي ة ا ل ال ه و ت ك

المزيد من المعلومات

S.Y. 2018/ nd Final Term Revision Student s Name: Grade: 10 Subject: Saudi Culture (Special) Teacher Signature 1

S.Y. 2018/ nd Final Term Revision Student s Name: Grade: 10 Subject: Saudi Culture (Special) Teacher Signature 1 S.Y. 2018/2019 2 nd Final Term Revision Student s Name: Grade: 10 Subject: Saudi Culture (Special) Teacher Signature 1 مراجعة اجتماع ات للصف الرابع Gr.4 Saudi Culture Revision أ / ايهئي انجدول ث ب ينبست

المزيد من المعلومات

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث . 9 أربط بين الص الحرف ( (. الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه من خال تسمي مجم ع م شر الك ءة : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه

المزيد من المعلومات

ملكوت هللا ج 2 سأل التالميذ الرب قائلين )مت - 10 : 13 11( "ل م اذ ا ت ك ل م ه م ب أ م ث ال أ ع ط ي ل ك م أ ن ت ع ر ف وا أ س ر ار م ل ك وت الس م او ات

ملكوت هللا ج 2 سأل التالميذ الرب قائلين )مت - 10 : 13 11( ل م اذ ا ت ك ل م ه م ب أ م ث ال أ ع ط ي ل ك م أ ن ت ع ر ف وا أ س ر ار م ل ك وت الس م او ات ملكوت هللا ج 2 سأل التالميذ الرب قائلين )مت 10 : 13 11( "ل م اذ ا ت ك ل م ه م ب أ م ث ال أ ع ط ي ل ك م أ ن ت ع ر ف وا أ س ر ار م ل ك وت الس م او ات و أ م ا أل ول ئ ك ف ل م ي ع ط.". ف أ ج اب و ق ال ل ه

المزيد من المعلومات

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: المكان: املوطأ - كتاب املاسااا )22 ) 2 السالم عليكم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكان إقامتك: الت الميذ ا لع ز اء أها ل وسها ل بكم في مسابق ة اللغاز

المزيد من المعلومات

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم االنتهاء من مراجعة أهم المهارات النحوية وسيتم إرسال األوراق

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام الفرقة 42 79 36 39 42 69 69 62 65 69 45 46 53 46 43 54 9 1 131 117 1 95 16 142 139 1 1 138 17 143 11 64 142 1 124 55 56 51 63 55 58 ابتسام كميل جوهر غبلاير اب ارهيم على اب ارهيم مصطفى احمد باتع عبد الحكيم

المزيد من المعلومات

هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد ال

هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد ال هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد التي توضح ان كثيرين امنوا بالمسيح وهذا اعالن واضح لالهوته

المزيد من المعلومات

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل برنامج "في ظ الل الكلمة" دراس ة ل رسالة ب ول س الرس ول األ ولى إلى أهل ك ورنث وس عددا بعد اآلخر )ا

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل برنامج في ظ الل الكلمة دراس ة ل رسالة ب ول س الرس ول األ ولى إلى أهل ك ورنث وس عددا بعد اآلخر )ا برنامج "في ظ الل الكلمة" دراس ة ل رسالة ب ول س الرس ول األ ولى إلى أهل ك ورنث وس عددا بعد اآلخر )الجزء األو ل( ك ت ي ب الدراسة رقم 18 Mini Bible College Study Booklet # 18 Verse-by-Verse Study of First

المزيد من المعلومات

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي {ق ل اد ع وا ال ذ ين ز ع م ت م م ن د ون للا ال ي م ل ك ون م ث ق ال ذ ر ة ف ي الس م و ات و ال ف ي األ ر ض و م ا ل ه م ف يه م ا م ن ش ر ك و م ا ل ه م ن ه م م ن ظ ه ير } )سبأ:.)22 كل إله ع ب د أو ي عب د م

المزيد من المعلومات

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو اشارات رق انتية اوس نتية اتحان اتعي افتوح يناير ) ) طاب ستد 0 ابراهي سيد ياسين 0 0 9 احد ران احد شحات 0 9 احد حد عاد فؤاد 9 0 رفع ثاث درات تاريخ عاصر خود ران وده حد 9 9 راى حد عبد افتاح 0 0 9 زينب ابراهي

المزيد من المعلومات

الحروف المتشابهة شكلا - لعبة إنشاء خطوط المحتوى: 12 غطاء قنينة لوحة بوليجال 12 بطاقة صفراء دائرية الشكل )لكتابة الحروف المتشابهة شكال

الحروف المتشابهة شكلا - لعبة إنشاء خطوط المحتوى: 12 غطاء قنينة لوحة بوليجال 12 بطاقة صفراء دائرية الشكل )لكتابة الحروف المتشابهة شكال الحروف المتشابهة شكلا - لعبة إنشاء خطوط.1.2.3.4.5.6.7.8 المحتوى: 12 غطاء قنينة لوحة بوليجال 12 بطاقة صفراء دائرية الشكل )لكتابة الحروف المتشابهة شكال عليها بقلم اللوح مثال:ع غ( قلم لوح 9 بطاقات جداول مخزن

المزيد من المعلومات

المقدمة

المقدمة 1 إ هكذا جازة أه ل اجل د واهل م ة 29 مجادى االوىل 1436 ه ال مد لل ذي ال ع ز و الس لطان أن زل ال ق ر آن هد ى للن اس وبي ن تا سان و أ شهد أ ن ال إله إ ال الل عظيم س ب حانه على عظ ي م ا ل ح م ع بده ورسوهل

المزيد من المعلومات

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH HALF YEARLY REVISED WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V Write the meaning in English أسنان في فرشاة صباح ينه

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH HALF YEARLY REVISED WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V Write the meaning in English أسنان في فرشاة صباح ينه INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH HALF YEARLY REVISED WORKSHEET -2019-2020 SUBJECT: ARABIC STD.V Write the meaning in English أسنان في فرشاة صباح ينهض و معجون من نوم ينظف يصلي يغتسل ثم صبح الدرس يقرأ

المزيد من المعلومات

3 ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :1-A Page : 1/6 Exercice.1 Maths-Inter.ma التمرين. tan.. tan tan. sin sin cos sin cos فاحسب : فاحسب : فاحسب :

3 ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :1-A Page : 1/6 Exercice.1 Maths-Inter.ma التمرين. tan.. tan tan. sin sin cos sin cos فاحسب : فاحسب : فاحسب : ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :- Page : /6 sin sin cos sin cos ( a 0) sin cos cos لي ن قيا يا حا a a إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : ) ) ( ) cos cos نعت قيا يا حا, ن ع : 0 أحسب

المزيد من المعلومات

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

Sum Practical Attendence Mid

Sum Practical Attendence Mid Sum 36 4 36 Practical Attendence Mid 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 2 مسلسل 1 2 3 4 5 6 7 1 2 21 22 23 24 25 26 27 2 2 3 31 32 33 جامعة بنها كلية الهندسة بشبرا

المزيد من المعلومات

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID 20150352 si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

المزيد من المعلومات

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET -2015-2016 SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم ينظف يغتسل ثم صبح يصلي الدرس يقرأ التمرينات يكتب الشاي

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش مل ع ل ي ا ور ب أ ي ب كرا ل ع د ن ي ا ب نس ا f م ق مد ة الحم د لل

المزيد من المعلومات

التعصيب و الحجب

التعصيب و الحجب العصبة النسب ة ه األصل ف اإلرث. و ه ثالثة أنواع: أ-عصبة بالنفس ب- عصبة بالغ ر أ-عصبة مع الغ ر - لغة: الشدة والقوة و اإلحاطة. -اصطالحا: اإلرث بال تقد ر. و عن أخذ الوارث كل الم راث عند عدم وجود صاحب فرض

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - AarrAa03.doc

Microsoft Word - AarrAa03.doc ا راء في الدعوة والحركة. / / Islamischer Info. Dienst Verlag I.I.D e.v. P.O.Box 100810 D-52008 Aachen Germany Tel + 49 241-538373 Fax + 49 241-538887 Email iid@iid-alraid.com Website www.iid-alraid.com

المزيد من المعلومات

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء الثاني كيف نفھم طبيعة الله بقلم د. ھيرمان

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry   بين العقل واإليمان الجزء الثاني كيف نفھم طبيعة الله بقلم د. ھيرمان بين العقل واإليمان الجزء الثاني كيف نفھم طبيعة الله بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة سعيد باز All Rights Reserved جميع الحقوق محفوظة الرجاء التقيد جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز إعادة نشر أو طبع ھذا الكتاب

المزيد من المعلومات

Elements of a well-functioning LG system Arab version.ppt - NeoOffice Impress

Elements of a well-functioning LG system Arab version.ppt - NeoOffice Impress ا: 78"9$ ا 034"45 12"(0 /."م,+* ()' & %$ "ل A=03$ ا:)+* ا@)' &?":< /="رك اG

المزيد من المعلومات

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د تف ق ي ة أ ت ح د ة ؤ و ي ة ب س ة خ تع ه د ى ح ط ت نق ط ر ة ف ى ت ج ر ة د و ي ة آ ت ح ١٩٩٤ د ة س ق و ط ق ش حتوي ت 4и1д11 تغ ئي ة ه ت حدة س ة خ ؤوي ة تعهدي حط ت نق ط رفية ١ في ت ج ر ب د ر ١ ٢ ٣ ٣ ٤ ع ه

المزيد من المعلومات

خير لك من حمر النعم - خطوات عملية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام|

خير لك من حمر النعم - خطوات عملية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام| www.islamic-invitation.com .. ة م د ق م ل ا ة ء ا ض إ ة ط ق ن ة ق لا ط ن لا ا الله ا ى ل إ ة و ع د ل ا ة ف ي ظ و ل ز ف ا و ح م لا س لا ا ى ل إ ن ي م ل س م ل ا ر ي غ و ع د ن ا ذ ا م ل ي ن ا د ي م ل ا

المزيد من المعلومات

هل معلمنا بطرس الرسول نادى بتاله 4 2 بط االنسان 1: Holy_bible_1 22/2/2019 السؤال هل العدد الذي يقوله رسالة 4/1 2 بط اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد ال

هل معلمنا بطرس الرسول نادى بتاله 4 2 بط االنسان 1: Holy_bible_1 22/2/2019 السؤال هل العدد الذي يقوله رسالة 4/1 2 بط اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد ال هل معلمنا بطرس الرسول نادى بتاله 4 2 بط االنسان 1: Holy_bible_1 22/2/2019 السؤال هل العدد الذي يقوله رسالة 4/1 2 بط اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة اإللهية

المزيد من المعلومات

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية Ministry of Education وزارة التعليم جامعة المجمعة Majmaah University كشف توزيع حضور الطالب في االختبا

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية Ministry of Education وزارة التعليم جامعة المجمعة Majmaah University كشف توزيع حضور الطالب في االختبا في عل: 11-00-01 بكلية: العلو و الدراسات االنسانية بالغاط الرق الجاعي اس الطالب/ الطالبة القس حد بن خلف بن خلف الشري 372104440 1 عبداالله بن عبدالكري بن عوض 372103375 2 حسين بن حد بن رظي العتيبي 381100000

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ− إ اد إ اف ١٤٣٨ ه / ٢٠١٧ م ١ ت ل م لة ال ارسة ال ال ة في ت ني م مها ارت ال ف العل ا ل تلام ال ف الا ول الا ع اد وه ا ما أشارت إل ه ال ارسة الاس لاع ة ال ي قام بها ال اح ة ل ع فة م تلام ال ف الا ول الا ع

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "وأما انا فأقول لكم: احبوا اعداءكم باركوا العنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا ألجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم" )متي 44( 5: I Love You All Fr. Jacob Nadian But I say to you, love your enemies, bless those

المزيد من المعلومات

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس اوراق عمل ماة التوح اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتا الراس السؤال الول :- اختر اإلاة الصح حة ف ما ل : ز ارة المور للعاء هللا عنها من مثلة: الز ارة الشرع ة الز ارة الشرك ة الز ارة الع ة الز ارة المحرمة

المزيد من المعلومات

* دورة * 2002 الجمهىريت التىوسيت وزارة التربيت *** االخرثاز : الرياضياث انحصح : ساعتان انضازب : 2 1. IR الت مريه األو ل : )4 قاط( A 2x ح ث x ػدد حق ق.

* دورة * 2002 الجمهىريت التىوسيت وزارة التربيت *** االخرثاز : الرياضياث انحصح : ساعتان انضازب : 2 1. IR الت مريه األو ل : )4 قاط( A 2x ح ث x ػدد حق ق. * دورة * 00 الجمهىريت التىوسيت وزارة التربيت *** االخرثاز : الرياضياث انحصح : ساعتان انضازب : IR الت مريه األو ل : )4 قاط( A x ح ث x ػدد حق ق ؼرثس انؼثازج 5 ( أ- ا حعة انق ح انؼدد ح نهؼثازج A ف كم ي انحانر

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية Ministry of Education وزارة التعليم جامعة المجمعة Majmaah University كشف توزيع حضور الطالب في الاختبا

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية Ministry of Education وزارة التعليم جامعة المجمعة Majmaah University كشف توزيع حضور الطالب في الاختبا 11-00-01 8 الى 9 ن الوقت: الرق الجاعي اس الطالب/ الطالبة القس أستاذ القرر اجد بن طلق بن ياح الشرهان الشري اساعيل بن فضي بن الهد العنزي حد بن هايف بن حاشي العداني الظفيري هزاع بن تعب بن طاي بصيص الطيري

المزيد من المعلومات

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح ة الع ل م مسابقة اربح موبايل أيفون 7 الح ك م و األ

المزيد من المعلومات

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين

المزيد من المعلومات

الطموح المقدس: الك ارزة حيث ال ي سمى المسيح رومية 15: 19 ب ق و ة 18 أل ن ي ال أ ج س ر أ ن أ ت ك ل م ع ن ش ي ء م م ا ل م ي ف ع ل ه ال م س يح ب و

الطموح المقدس: الك ارزة حيث ال ي سمى المسيح رومية 15: 19 ب ق و ة 18 أل ن ي ال أ ج س ر أ ن أ ت ك ل م ع ن ش ي ء م م ا ل م ي ف ع ل ه ال م س يح ب و الطموح المقدس: الك ارزة حيث ال ي سمى المسيح 24-18 رومية 15: 19 ب ق و ة 18 أل ن ي ال أ ج س ر أ ن أ ت ك ل م ع ن ش ي ء م م ا ل م ي ف ع ل ه ال م س يح ب و اس ط ت ي أل ج ل إ ط اع ة األ م م ب ال ق و ل و ال ف

المزيد من المعلومات

دليل الكر سي الأنطاكي 2019

دليل الكر سي الأنطاكي 2019 دليل الكر سي الأنطاكي 2019 دليل الكر سي الأنطاكي 2019 اإ صدار بطريركي ة اأنطاكية و سائرامل رشق للروم الأرثوذك س املقد مة * ل جتد الكني سة املقد سة اأف ضل واأحلى من ال صالة لتناجي فيها اخلالق واملبدع.

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Conversion - Tagheyer - Rougoua

Microsoft Word - Conversion - Tagheyer - Rougoua Conversion التغيير أو الرجوع تغيير أو رجوع الخطاة: إشارات عامة لرجوع الخطاه: ١. ناموس الرب عامل يساھم في التغيير: ن ام وس الر ب ك ام ل ي ر د الن ف س. ش ھ اد ات الر ب ص اد ق ة ت ص ي ر ال ج اھ ل ح ك يم ا.(مز

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الرابعة نظرية المترجمات / الفصل الدراسي االول - العام

المزيد من المعلومات

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن عبد اهلل حلواني أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة بكلية

المزيد من المعلومات

المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمال

المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمال المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمالءك على العمل. التعب ر االبداع :- اكتب ف واحد من الموضوع

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

1 امتحان B1 ل اللغة االملانية القسم الشفهي - التعريف بالنفس يف هذا املقال سنشرح ما عليك تحضيره المتحان B1 اللغة االملانية ) b1 ( deutsch test الشفهي ا

1 امتحان B1 ل اللغة االملانية القسم الشفهي - التعريف بالنفس يف هذا املقال سنشرح ما عليك تحضيره المتحان B1 اللغة االملانية ) b1 ( deutsch test الشفهي ا 1 امتحان B1 ل اللغة االملانية القسم الشفهي - التعريف بالنفس يف هذا املقال سنشرح ما عليك تحضيره المتحان B1 اللغة االملانية ) b1 ( deutsch test الشفهي القسم األول و هو التعريف عن النفس يف البداية عليك ان

المزيد من المعلومات

ل مدرسة المجموعة اإلنجل ز ة السالم ة ورلة عمل للصف الخامس السإال األول 1 صحح ما تحته خط بكتابة الكلمة الصح حة ب ن الموس ن ) 1 اإل مان بال وم اآلخر هو

ل مدرسة المجموعة اإلنجل ز ة السالم ة ورلة عمل للصف الخامس السإال األول 1 صحح ما تحته خط بكتابة الكلمة الصح حة ب ن الموس ن ) 1 اإل مان بال وم اآلخر هو مدرسة امجموعة اإنج ز ة اسام ة ورة عم صف اخامس اسإا اأو 1 صحح ما تحته خط بكتابة اكمة اصح حة ب ن اموس ن 1 اإ مان با وم اآخر هو اركن ارابع من أركان اإ مان ( ( 2 حكم اإ مان بابعث سنة ( 3 بدأ ا وم اآخر باحساب

المزيد من المعلومات

 المعمودية

 المعمودية آ" ساعة سجود أمام القربان املقدس مريم والقيامة يف وتأم ل قال: بال ذي و يميت ي ح يي م نت بال ذي أنا القيامة واحلياة" )مار أفرام السرياني(. طاميش في 07/ أيار /5002 ترنيمة الدخول: قام اهلل من مثواه قام الجب

المزيد من المعلومات

وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست األ ذلس االبخذائيت الخاصت للب يي قسن الوسار األدبي أوراق إثرائية ملادة العلوم االجتناعية الصف األول االبتدائي مهتص

وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست األ ذلس االبخذائيت الخاصت للب يي قسن الوسار األدبي أوراق إثرائية ملادة العلوم االجتناعية الصف األول االبتدائي مهتص وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست ال ذلس االخذائيت الخاصت لل يي قسن الوسار الدي وراق إثرائية ملادة العلوم االتناعية الصف الول االتدائي مهتصف الفصل الثاني للعام الدراسي 1437-1438 ه 2017 / 2016 م رؤ تنا

المزيد من المعلومات

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification رمز ICP المجموعة الرئيسية واسم المنتج الناتج المحلي اإلجمالي 100000 اإلنفاق االستهالكي الفردي في األسر المعيشية 110000

المزيد من المعلومات

الرد على ادعاء ال يوجد أي دليل على ان التو ارة أقدم من القرن الخامس ق م Holy_bible_1 الشبهة يدعي البعض انه ال يوجد أي دليل على ان التو ارة أقدم من الق

الرد على ادعاء ال يوجد أي دليل على ان التو ارة أقدم من القرن الخامس ق م Holy_bible_1 الشبهة يدعي البعض انه ال يوجد أي دليل على ان التو ارة أقدم من الق الرد على ادعاء ال يوجد أي دليل على ان التو ارة أقدم من القرن الخامس ق م Holy_bible_1 الشبهة يدعي البعض انه ال يوجد أي دليل على ان التو ارة أقدم من القرن الخامس ق م من أيام عز ار وهذا يوضح انها اؤلفت في

المزيد من المعلومات

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10 I تفريغ مكثف في وشيعة. التركيب التجريبي: = 4H وشيعة معامل تحريضها = μf مكثف سعته = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = Ω وموصل أومي مقاومته.R = 3Ω يشحن المكثف عند وضع قاطع التيار K في

المزيد من المعلومات

مدارس الخندق الأهلية

مدارس الخندق الأهلية المملكة العربية السعوية وزارة التعليم اإلارة العامة للتعليم بالمينة المنورة مارس الخنق األهلية ابتائي * متوسط * ثانوي أسئلة اختبار الفصل الراسي الثاني الور: األول للعام الراسي: 9341-9331 ه رقم السؤال األول

المزيد من المعلومات