العالم العثماني أحمد بن محمد القاز آبادي )ت ه/ 1750 م( وتحقيق رسالته المسم اة "شرح كلمة الشهادة" OSMANLI ÂLİMİ AHMED B. MUHAMMED EL-KAZÂBÂDÎ (V.

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "العالم العثماني أحمد بن محمد القاز آبادي )ت ه/ 1750 م( وتحقيق رسالته المسم اة "شرح كلمة الشهادة" OSMANLI ÂLİMİ AHMED B. MUHAMMED EL-KAZÂBÂDÎ (V."

النسخ

1 العالم العثماني أحمد بن محمد القاز آبادي )ت 1663 ه/ 1750 م( وتحقيق رسالته المسم اة "شرح كلمة الشهادة" OSMANLI ÂLİMİ AHMED B MUHAMMED EL-KAZÂBÂDÎ (V1663/1750) VE "ŞERHU KELİMETİ'Ş-ŞEHÂDET" ADLI ESERİNİN TAHKİKİ Ahmad AKIL Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Öğrencisi orcidorg/ Alı ALMASOUD Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Öğrencisi orcidorg/ " العالم العثماني أحمد بن محمد القاز آبادي )ت 1663 ه/ 1750 م( Alı, Atıf Gösterme: AKIL, Ahmad; ALMASOUD, s Ağrı İslâmi İlimler Dergisi (AGİİD), 2020 (6),,"وتحقيق رسالته المسم اة "شرح كلمة الشهادة Geliş Tarihi: 19 Mart 2020 Kabul Tarihi: 30 Mayıs AGİİD Tüm Hakları Saklıdır ملخص: إن األمام أحمد القاز آبادي الذي سنتحدث عنه في هذه المقالة هو عالم ومفسر عثماني تولى قضاء مكة المكرمة وغيرها توفي في منتصف القرن الثامن عشر ومخطوطته التي سنحققها عبارة عن رسالة قصيرة تكلم فيها عن معنى كلمة الشهادة حيث ذكر بعض أقوال العلماء وناقشها مستندا في ذلك إلى علوم مختلفة كالنحو والبالغة والتفسير والشعر والتصوف والمنطق تكونت مقالتنا من ثالثة مباحث وخاتمة في المبحث األول تناولنا حياة القاز آبادي ومكانته العلمية وأهم شيوخه وطالبه وآثاره وفي المبحث الثاني عر فنا بالنسختين وتوصيفهما والمنهج المتبع في التحقيق وفي المبحث الثالث حق قنا الرسالة المذكورة بالمقارنة بين النسختين اللتين استطعنا الحصول عليهما وفي الخاتمة كتبنا أهم ما توصلنا إليه من نتائج الكلمات المفتاحية: القاز آبادي - القازابادي - تحقيق - كلمة الشهادة مخطوط Özet: Bu çalışmada ele aldığımız Ahmed el-kâzâbâdî 18 yüzyıl ortalarında vefat etmiştir Mekke de dâhil olmak üzere birçok yerde kadılık yapmış Osmanlı âlimi ve müfessiridir Bu makalede tahkik edilen el yazması da Ahmed el-kazâbâdî nin kelime-i şehadetin manasını ele aldığı ve bazı âlimlerin sözlerinden bahsedip, onlarla nahiv, belagat, tefsir, şiir, tasavvuf ve mantık gibi ilimlerde münakaşa ettiği kısa bir risalesidir Makalemiz, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır Birinci bölümde Ahmed el-kazâbâdî nin hayatı, ilmi şahsiyeti, önemli hocaları, talebeleri ve eserleri ele alınmaktadır İkinci bölümde tahkik edilen bu risalenin bulunan iki nüshası ve bu tahkikte izlenen metot tanıtılmaktadır Üçüncü bölümde ise elde etme imkânı bulduğumuz iki nüsha ile bu risalenin tahkiki yapılmaktadır Sonuç kısmında ise elde edilen bazı bilgiler yer almaktadır Anahtar Kelimeler: Kazâbâdî, Kelimeti'ş-Şehâdet, Yazma, Tahkik مقدمة: 188

2 ي ع د اإلمام الشيخ القاضي أحمد بن محمد القاز آبادي من العلماء الكبار الذين عاشوا في القرن الثاني عشر الهجري في عهد الدولة العثمانية وهو مدرس وقاض ومفس ر وفقيه وأصولي له مؤلفات كثيرة وآثار نافعة من أشهرها حاشية على تفسير البيضاوي ورسالة في شرح االستعارة في علم البالغة وفي هذه المقالة سنستعرض حياته وأبرز طالبه وشيوخه وآثاره ثم سنحقق أحد آثاره وهي رسالته في شرح كلمة الشهادة المبحث األول: أحمد القاز آبادي نبذة عن حياته وشخصيته ومؤلفاته أوال : اسمه ومكان وتاريخ ميالده ل ق ب بالقاز آبادي ألنه ولد في منطقة قاز آباد 1 هو أبو النافع الحنفي أحمد بن محمد بن إسحاق القاز آبادي الرومي )Tokat( القريبة من مدينة توقاد )Kazâbâd( وفاته في عقده التاسع سنة أي يمكننا القول إن والدته ه وال ي علم تحديدا تاريخ والدته إال أنه ورد في أحد المصادر تاريخ 2 التركية كانت نحو سنة ه/ 1660 م )Dimorta( 6 كم عن محافظة توقاد في قرية ديمورتا والتي تبعد 10 كم عن مدينة بازار )Pazar( و 35 5 التاريخية والتي تسمى اليوم بأ ز م أ ور ن )Üzümören( أما كلمة قاز آباد فتعني باللغة العثمانية مدينة القاضي أو بالد القاضي وأطلق على تلك المنطقة هذا االسم ألن أحد شيوخ وقضاة اإلسالم معيد أفندي بن يوسف و لد فيها بالقرن الخامس عشر فن سبت هذه البلدة الحقا إليه وع ر فت ببالد القاضي 7 )Kazı Âbâd( ثانيا : ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية تبو أ اإلمام أحمد القاز آبادي مكانة علمية مرموقة في عصره ونال ثناء العلماء والمؤرخين حتى ع د عالما فذ ا ووصف بأوصاف عديدة فقد قال عنه المؤرخ التركي سليمان شمداني زاده أفندي: "ما أتى مثله شيخ عالم على مدى ست وترجم له المؤرخ سليمان عزي في كتابه واصفا إياه باإلمام كثير الفائدة والمصنفات والشروح وبدأ ترجمته 8 وعشرين سنة" 1 األعالم لخير الدين الزركلي دار العلم للماليين ط 15 بيروت: 2002 م 243/1 الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة جمع وإعداد: مجموعة من الباحثين مجلة الحكمة مانشستر - بريطانيا ط ه م 383/1 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi Tabakatü'l-Müfessirin, Sadeleştiren: Abdülaziz Hatip, Semerkand, İstanbul, 2014 C2, s339 2 جغرافية الممالك العثمانية جمع وإعداد: مجموعة من الباحثين دار البشير للثقافة والعلوم القاهرة ط م ص 145 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C2, s339 3 Süleyman İzzi, Tarih-i İzzi, Müteferrika Matbaası, İstanbul 1199/1784, vr 225 a Mustafa Öz, "Kazâbâdî'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2002, C25, s Hilal Özay, "Tokatlı El-Kazâbâdî nin Hayatı ve Haşiyetü l-usûl Adlı Yazma Eserinin Tanıtılması", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi C18, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2018, s انظر موقع بلدية أ ز م أ ور ن على الرابط التالي: تاريخ الوصول: تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم في لعهد العثماني ألحمد صدقي شقيرات دار الكندي للنشر عمان ط ه/ 2002 م 491/1 موقع بلدية أ ز م أ ور ن على الرابط التالي: تاريخ الوصول: Münir Aktepe, Şem'dânî-zâde Fındıklı Süleyman Efendi Mür i t-tevârîh, İstanbul Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Yayınları, İstanbul 1976 C1, s

3 9 بهذا الشكل: "وفاة أستاذ زمانه وفريد أوانه الحاج أحمد بن محمد القاز آبادي قاضي مكة المكرمة" يقول عنه المستشرق الهولندي جوزيف هامر في كتابه التاريخ العثماني الكبير: "توفي في سنة 1750 قاضي مكة المكرمة الحاج أحمد القاز آبادي تاركا وراءه أثره العظيم )حاشية على المقدمات األربعة( وشهرة اإلمام ابن حجر في قضاء مكة المكرمة 10 العلم" وذكره عادل نويهض في معجم المفسرين قائال : "فقيه حنفي أصولي مفسر من القضاة و ل ي 11 في عهد السلطان محمود األول" وتحدث عنه محمد زاهد الكوثري قائال : "وكان في ذلك العهد يتولى وكالة المشيخة )وكالة الدرس( التي من اختصاصها اإلشراف الفعلي على شؤون العلم في المعاهد العالمة الكبير أستاذ األساتذة الشيخ أحمد بن محمد القاز آبادي صاحب المؤلفات المعروفة والشهرة العظيمة الم رح ول إليه من األقطار المتوفى سنة ه" 13 ثالثا : شيوخه بدأ أحمد القاز آبادي تعليمه األساسي في منطقة قاز آباد وتلق ى العلم عن أكابر شيوخها وعلماء مدينة توقاد ثم انتقل إلى سيواس ودرس عند الشيخ محمد بن حمزة الدباغ المقيم فيها ونال منه اإلجازة العلمية ثم سافر إلى إسطنبول بعد وفاة شيخه وأقام فيها وهؤالء هم أبرز شيوخه: 14 - محمد بن حمزة الدباغ العينتابي السيواسي التفسيري المتوفى سنة 1111 ه/ 1699 م يوسف أفندي اآلمدي التوقادي حسن زورلوزاده األرضرومي التوقادي عثمان التورحالي التوقادي 9 Süleyman İzzi, Tarih-i İzzî, vr 225 a Joseph Von Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, Üçdal Hikmet Neşriyaı 1998, C8, s معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر لعادل نويهض مؤسسة نويهض الثقافية بيروت: 1409 ه/ 1988 م 76/1 12 مقاالت الكوثري لمحمد زاهد الكوثري المكتبة التوقيفية القاهرة دت ص Süleyman İzzi, Tarih-i İzzî, vr 224b; Ruhsar Zübeyiroğlu, Mecmü'at-Terâcim Mehmed Tevfik Efendi, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989, s ; Münir Aktepe Şem'dânî-zâde Fındıklı Süleyman Efendi Mür i t-tevârîh, C1, s154; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C2, s سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر أبو الفضل محمد خليل المرادي الحسيني )ت 1206 ه/ 1791 م( دار البشائر اإلسالمية ودار ابن حزم بيروت ط ه/ 1988 م تصويرا عن المطبعة الميرية العامرة ببوالق مصر 1301 ه 38/4 التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز لمحمد زاهد الكوثري مطبعة األنوار القاهرة 1360 ه ص Recep Arpa, ''Tibyan Tefsiri, Ayıntabı Mehemd Efendi'nin Kuran Kerim'in İlk Türkçe Matbu Tefsiri olan eseri'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, C41, s Süleyman İzzi, Tarih-i İzzî, vr 224b نفس المصدر السابق نفس المصدر السابق

4 رابعا : طالبه تخرج على يد اإلمام أحمد القاز آبادي طالب كثير وهنا سنذكر أهم طالبه الذين نالوا اإلجازة العلمية منهم: أحمد أبو نعيم بن مصطفى بن عثمان الخادمي توفي في حدود سنة 1165 ه/ 1752 م 19 - محمد أفندي األماسي المتوفى سنة 1176 ه/ 1762 م محمد أبو سعيد بن مصطفى بن عثمان الخادمي المتوفى سنة 1176 ه/ 1762 م محمد عارف بن محمد األسبيري األرضرومي المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة 1173 ه/ 1759 م مصطفى عاكف بن بايرام أفندي الميرزفوني األماسي المتوفى سنة 1173 ه/ 1760 م مصطفى درويش أفندي قره جلبي زاده المتوفى سنة 1174 ه/ 1760 م محمد بن أبو بكر اإلسبيري المعروف بحاذق األرضرومي المتوفى سنة 1177 ه/ 1764 م محمد النافع القاز آبادي بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 1190 ه/ 1777 م والمدفون عند والده عبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين اآلمدي الجرمكي توفي في حدود سنة 1190 ه/ 1777 م 9 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إلسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت 1339 ه/ 1920 م( تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت: 1951 م 175/1 Muammer Bayraktutar, "Ahmed b Muhammed el-kazâbâdî ve (İlmu l-bâtın) Risâlesi: Tahkîk ve Değerlendirme", Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat ta İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu Ekim, Tokat 2018 C1 s Muammer Bayraktutar, "Ahmed b Muhammed el-kazâbâdî ve (İlmu l-bâtın) Risâlesi: Tahkîk ve Değerlendirme", s الفتح المبين في طبقات األصوليين لعبد هللا المراغي 116/3 Mustafa Yayla, ''Hadimi, Ebu Said'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, C15, s24-26; Mustafa Öz, "Kazâbâdî'', İslam Ansiklopedisi, C25, s Muhammed Tâhir, Osmânlı Müellifleri, Matabaa-i Âmire, İstanbul h1333, C1, s404; Bülent Akot, ''Kadizâde Mehmed Arif Efendi'nin (Risâle Fi Hased) Adli Eseri ve Muhtevasının Analizi'', Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C7, Sayı: 32 s15-16; 22 هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي 451/2 Enver Ören, ''Mustafa Akif Efendi (Amasyalı)'', Evliyalar Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi, C9, s Muhammed Süreyya, Sicill-i Osmani, Matbaa-i Âmire, İstanbul, h1308, C1, s252 Derviş Mustafa Efendi (Karaçelebizade) Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay, İstanbul 1977, C2, s Muhammed Tâhir, Osmânlı Müellifleri, C1, s ; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C2, s ; Naci Okçu, ''Hâzık'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, C17, s "Nafi Mehmed Efendi" Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C6, s هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي 643/1 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C2, s340

5 27 خامسا : أعماله وقضاؤه نال اإلمام أحمد القاز آبادي عدة مناصب في مجال التعليم والقضاء وترق ى في س ل مه الوظيفي إلى أعلى المراتب في مدينة إسطنبول وغيرها ففي سنة 1115 ه/ 1703 م بدأ التدريس في جامع السلطان سليمان القانوني والمدرسة السليمانية بإسطنبول وعين برتبة مالزم للدرس في عهد شيخ اإلسالم محمد صادق أفندي المتوفى سنة ودخل ه/ 1709 م 29 سلك التدريس الرسمي وأصبح مدرسا رسميا في عهد شيخ اإلسالم عبد هللا أفندي أبا زاده المتوفى سنة 1126 ه/ 1714 م وفي الوقت نفسه تولى القاز آبادي منصب وكالة الدرس وهو منصب يعينه شيخ اإلسالم فيختار أحدا من كبار المحققين في العلم لإلشراف الفعلي على شؤون التعليم في المعاهد والمدارس الشرعية وإللقاء بعض الدروس العامة نيابة عن شيخ وبقي في منصبه حتى تقل د القضاء 30 اإلسالم وتنظيم االمتحانات المهمة 31 لمدينة سيالنيك 1158 ه/ سنة في عهد السلطان محمود األول أ عطيت أول مهمة قضائية للقاز آبادي الذي صار في سن السبعين فع ي ن قاضيا 1146 ه/ 1733 م وفي عام 1153 ه/ 1740 م ع ي ن قاضيا لمصر لمدة خمس سنوات وفي عام 1746 م ع ي ن قاضيا لمكة المكرمة وبقي في هذا المنصب الذي هو من أعلى درجات القضاء لمدة ثالث سنوات ثم ع زل بعدها ورجع إلى إسطنبول وبقي فيها حتى ت وف ي رحمه هللا 32 سادسا : وفاته في يوم الجمعة 1163/04/25 ه والموافق ل 1750/04/3 م توفي اإلمام أحمد القاز آبادي عن عمر جاوز التسعين سنة وص ل ي عليه ودفن في مزار قريب من جامع جراح باشا في منطقة الفاتح بإسطنبول ودفن الحقا إلى جواره ثالثة أشخاص 33 من عائلته ابنه محمد النافع وابنته صفية هانم وحفيده أحمد رشيد أفندي رحمهم هللا أجمعين 34 سابعا : آثاره ومصنفاته 27 Süleyman İzzi, Tarih-i İzzî, vr 224b-225a; Münir Aktepe, Şem'dânî-zâde Fındıklı Süleyman Efendi Mür i t- Tevârîh, C1 s154; Muhammed Süreyya, Sicill-i Osmani, C1, s252; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C2 s400; Ruhsar Zübeyiroğlu, Mecmü'at-Terâcim Mehmed Tevfik Efendi, s303; Mustafa Öz, "Kazâbâdî'' İslam Ansiklopedisi, C25, s120; Uğur Bekir Dilek, Ebü n-nafi el-kazâbâdî ve Şerhu Ferâ idi l-fevâidi in Tahkîk ve İncelemesi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003, s43 28 انظر: تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم في العهد العثماني ألحمد صدقي شقيرات 588/1 وما بعدها 29 نفس المصدر السابق 606/1 وما بعدها 30 مقاالت الكوثري ص 425 Yayınları, Mehmet İpşirli, "Mülâzemet" İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul 1994, C9, s هي مدينة يونانية كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية تطل على بحر إيجة في اليونان 32 Süleyman İzzi, Tarih-i İzzî, vr 225b; Muhammed Süreyya, Sicill-i Osmani, C1, s252; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C2 s399 Muhammed Süreyya, Sicill-i Osmani, C1, s هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي 175/1 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون إلسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي )ت 1339 ه/ 1920 م( تحقيق: محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استنبول 1951 م تصوير: دار إحياء التراث العربي بيروت دت 621/2 2/1 األعالم للزركلي /1 معجم المفسرين لنويهض 76/1 معجم المؤلفين لعمر بن رضا كحالة الدمشقي )ت 1408 ه/ 1987 م( مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي بيروت 1376 ه/ 1957 م 81/2 معجم التاريخ»التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(«لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط دار العقبة قيصري ط 1 192

6 ترك لنا القاز آبادي رحمه هللا اثني عشر أثرا سنذكرها مرتبة حسب العلوم أ- في التفسير - حاشية على تفسير سورة الفاتحة للبيضاوي 1 طبعت أيام السلطان عبد المجيد خان سنة 1286 ه وأعيد طبعها في عمان سنة 2017 م بتحقيق بهاء خاليلة ونشر 35 دار األصلين في األردن - حاشية على تفسير سورة النبأ والنازعات وعبس للبيضاوي 2 لهذه الحاشية أكثر من اسم في المصادر والمراجع منها: حاشية على تفسير سورة النبأ حاشية على جزء النبأ 36 حاشية على تفسير البيضاوي - تنوير البصائر وتوفير السرائر 3 المصرية بالقاهرة 37 وهي حاشية أخرى على تفسير البيضاوي مصنفة ضمن رقم 246 ومكونة من 126 ورقة وتوجد في دار الكتب ب- في أصول الدين - التقريرات على شرح العقائد النسفية 1 يعتبر كتاب العقائد النسفية ألبي حفص عمر نجم الدين النسفي المتوفى سنة 537 ه/ 1142 م من أهم كتب األئمة الماتريدية وشرح التفتازاني عليه من الكتب المشهورة أيضا وأما القاز آبادي فقد كان له بعض التقريرات في أثناء درسه على شرح العقائد جمعها أحد طالبه عبد الوهاب 38 اآلمدي ولم ت حقق هذه التقريرات إلى اليوم 2 -شرح القصيدة النونية كتب القاز آبادي هذا الشرح على قصيدة جواهر العقائد لخضر بك بن جالل الدين الحنفي والمشهورة قصيدته 1422 ه/ 2001 م 500/1 الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط: علوم القرآن: مخطوطات التفسير وعلومه المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية عمان 1409 ه/ 1989 م /2 35 حاشية القاز آبادي على تفسير البيضاوي لسورة الفاتحة تحقيق: بهاء خاليلة دار األصلين للدراسات والنشر عم ان: 2017 م 36 هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي 175/1 األعالم للزركلي 242/1 معجم المفسرين لنويهض 76/1 معجم المؤلفين لكحالة 81/2 معجم التاريخ»التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(«لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط 500/1 الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط: علوم القرآن: مخطوطات التفسير وعلومه /2 Ruhsar Zübeyiroğlu, Mecmü'at-Terâcim Mehmed Tevfik Efendi, s الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط: علوم القرآن: مخطوطات التفسير وعلومه /2 معجم التاريخ»التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(«لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط 500/1 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C2, s

7 بالقصيدة النونية أيضا وي حقق شرح القاز آبادي عليها حاليا من ق بل أنس يازجي أوغلو في جامعة 39 الجنان بلبنان 3 -حاشية على حاشية ميرزاجان على إثبات الواجب هي حاشية كتبها اإلمام القاز آبادي على حاشية اإلمام حبيب هللا الشيرازي على الرسالة في إثبات الواجب في علم ولم تحقق هذه 40 الكالم لإلمام جالل الدين محمد الدواني الكازروني ولها ثالث نسخ متوزعة في مكتبة السليمانية وكوبرلو الحاشية بعد 4 -حاشية األصول ومقدمات الفصول أ ل ف اإلمام صدر الشريعة الثاني عبيد هللا بن مسعود الحنفي البخاري الماتريدي المتوفى سنة ه/ 1346 م كتابا في أصول الدين وعلم الكالم وناقش في مقدمته مسائل عدة كمسألة أفعال العباد ومسألة الحسن والقبح ونال كتابه العناية 42 والدراسة لدى كثير من العلماء واشتهرت هذه المقدمة الحقا بالمقدمات األربعة والقاز آبادي بدوره كتب حاشية على هذه المقدمات وسم اها الباحثين فحققها حسين دوغرو سنة وحققها سعيد فودة سنة 2016 حاشية األصول ومقد مات الفصول ونالت اهتمام ج- في اللغة العربية وعلم البالغة 1 كتب القاز آبادي هذا الشرح على الرسالة السمرقندية في االستعارة والمجاز المسماة متن الفريدة لإلمام أبي القاسم ي هذا الشرح في المصادر والمراجع بأكثر من 44 بن أبي بكر الليثي السمرقندي المتوفى نحو سنة 888 ه/ 1483 م وس م منها: رسالة في االستعارة ملخص نتائج األنظار تشحيذ األفهام وتشحيذ األوهام شرح الفرائد الليثية شرح فرائد 45 اسم -شرح الرسالة السمرقندية أو فرائد الفوائد 39 Enes Yazıcıoğlu, ''Kazâbâdî Ebü n-nâfi Ahmed b Muhammed b İshak- nin, Hızır Bey in el-kasîdetü n- Nûniye` Adlı Eserine Yazdığı Şerḥu l-ḳaṣîdeti n-nûniyye Adlı Eserin Tahkik ve Tahlili'', Jinan Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı (Devam eden yüksek lisans tezi) 40 فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي لرمضان ششن ومجموعة من الباحثين مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية بإستانبول إسطنبول 1406 ه/ 1986 م 91/3 s120 Öz, "Kazâbâdî'' İslam Ansiklopedisi, C25, 41 هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي /1 42 Hilal Özay, "Tokatlı El-Kazâbâdî nin Hayatı ve Haşiyetü l- Usûl Adlı Yazma Eserinin Tanıtılması", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; C18, Sayı 2, s1134, حاشيتان على شرح المقدمات األربع لصدر الشريعة في أفعال العباد للعالمة القاز آبادي والعالمة الكفوي تحقيق: سعيد عبد اللطيف فودة دار األصلين األردن ط Hüseyin Doğru, Kazâbâdî'nin Hâşiyetü l-usul ve Gâşiyetü l-füsûl ale l-mukaddemâti 1-Erba a Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlili, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri األعالم للزركلي 173/5 45 األعالم للزركلي 173/5 معجم المؤلفين لكحالة 81/2 معجم التاريخ»التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(«لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط 500/1 194

8 الفوائد شرح الرسالة السمرقندية وحققه أوغور بكير دليك سنة م - شرح كلمة الشهادة 2 هذا األثر هو موضوع هذه المقالة وسنقدم عنه معلومات الحقا د- في التصوف 1 -رسالة في علم الباطن 47 هي رسالة صغيرة في علم التصوف حققها معمر ب ي ر اق ت وت ار ه- في الحديث: 1 -رسالة في شرح حديث اإلحسان هي رسالة صغيرة غير محققة تناول فيها القاز آبادي حديث جبريل عليه السالم وسؤاله عن اإلحسان ولها نسخة 48 في المكتبة السليمانية و- في المنطق: 1 -شرح آداب البركوي يوجد لها أكثر من نسخة 49 هي رسالة صغيرة غير محققة شرح فيها القاز آبادي كتاب آداب المناظرة للبركوي وغيرها 50 في مكتبة السليمانية المبحث الثاني: التعريف بالنسخ وتوصيفها وصور عنها أوال: تعريف عام بموضوع الرسالة تحدث القاز آبادي في رسالته عن معنى ال إله إال هللا من جهة اللغة ووضح السبب من تأليفه لهذه الرسالة حيث أشار إلى ذلك بقوله: )طلبا لجزيل الثواب وطمعا لحسن المآب( ثم ذكر طرف حديث أركان اإلسالم وبدأ في شرح لفظ الشهادة 46 Dilek Uğur Bekir, Ebü n-nafi el-kazâbâdî ve Şerhu Ferâ idi l-fevâidi in Tahkîk ve İncelemesi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Muammer Bayraktutar, "Ahmed b Muhammed el-kazâbâdî ve (İlmu l-bâtın) Risâlesi: Tahkîk ve Değerlendirme", Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat ta İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu Ekim, C1, s315 Öz, "Kazâbâdî'' İslam Ansiklopedisi, C25, s إيضاح المكنون إلسماعيل باشا البغدادي 2/1 Öz, "Kazâbâdî'' İslam Ansiklopedisi, C25, s

9 منه واتبع في شرحه المنهج العلمي الذي يعتمد على أهم ما في كتب اللغة والمعاجم كالصحاح للجوهري والقاموس المحيط للفيروز آبادي مفس را كلمة )الشهادة( بالخبر القاطع أو التبيين السهل الواضح ثم بي ن وجوه إعرابها وتركيبها وأثر ذلك على المعنى مستدال بواحد من أهم كتب التفسير أال وهو تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ثم أردف القاز آبادي قول هللا عز وجل: )شهد هللا أنه ال إله إال هو( وقوله: )فاعلم أنه ال إال هللا( وقوله تعالى: )لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا( وتكل م في مسألة االستثناء وأداته الواردة في اآليات الكريمة واستطرد في أنواعه وحمل معنى )إال( على معنى )غير( في اللغة عند بعضهم ذاكرا أقوال أهل اللغة وأهل التفسير وأهل البالغة في تلك المسألة كالبيضاوي والسمين الحلبي وسيبويه وابن الحاجب والتفتازاني وغيرهم كما هو واضح في القسم المحقق من هذه المقالة وأردف في نهاية الرسالة ورقة ذكر فيها مراتب اإليمان بنظرة صوفية ثانيا : توصيف النسخ أ- النسخة األولى: هي مخطوطة كتبت في القرن الثامن عشر الميالدي موجودة في مكتبة بوردور) Bordur ( التركية التابعة لمكتبة قونيا للمخطوطات األثرية عنوانها في الفهارس: رسالة في التشهد ومقيدة برقم: )15 ه ك 2/444( ومصنفة ضمن موضوع: الدين اإلسالمي-العقائد والكالم وعليها تاريخ الفراغ من النسخ: )سنة 1172 ه( ومكونة من ثالثة ألواح وضعت ضمن مجموع كبير فيه مخطوطات متنوعة كتبت بخط التعليق في واحد وعشرين سطرا في الصفحة الواحدة ورمزنا لهذه النسخة بالرمز )م( أي نسخة مخطوطة ب- النسخة الثانية: مطبوعة في القرن التاسع عشر الميالدي في زمن السلطان عبد العزيز خان في مطبعة مكتب الحربية في إسطنبول في أواخر جمادى األخرة لسنة 1286 ه وجاءت في ثالث صفحات ط بعت خلف تفسير سورة الفاتحة للمؤلف نفسه ورمزنا لهذه النسخة بالرمز )ن( أي نسخة ثالثا : اسم رسالته ألن اإلمام القاز آبادي لم يكن يضع عناوين واضحة لمصنفاته وآثاره كما أسلفنا فقد اشتهرت هذه الرسالة بأكثر من وقد وقع اختيارنا على 52 وشرح كلمة الشهادة 51 اسم منها: رسالة في شرح أن تشهد أن ال إله إال هللا ورسالة في التشهد تسميتها: شرح كلمة الشهادة ألنها األقرب لفحوى الرسالة نفسها رابعا : المنهج المتبع في التحقيق - 1 اعتمدنا على النسخة المخطوطة )م( كأصل في التحقيق وفي حال اختالف النسختين في عبارة ما أثبتنا في المتن عبارة النسخة )م( ثم أشرنا في الهامش إلى عبارة )ن( كما احتفظنا ببعض األخطاء اإلمالئية أو اللغوية التي وقع فيها الناسخ كقوله: )األولى الرتبة العرفاني( 51 موقع )يازماالر( التابع لوزارة الثقافة والسياحة التركية تاريخ الوصول: Öz, "Kazâbâdî'' İslam Ansiklopedisi, C25, s

10 - قمنا بتخريج اآليات واألحاديث وعزونا المصادر والمراجع التي رجع إليها القاز آبادي في الهامش ما أمكن 2 خامسا : صور عن النسخ صورة عن الورقة األولى من النسخة )م( صورة عن الورقة األخيرة من النسخة )م( 197

11 صورة عن الورقة األولى من النسخة )ن( صورة عن الورقة األخيرة من النسخة )ن( 198

12 المبحث الثالث: متن التحقيق بسم هللا الرحمن الرحيم أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول الحمد هلل وصلى هللا على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا 53 ويقبله أولو االنتباه طلبا لجزيل الثواب وطمعا في شرح أن تشهد أنه ال إله إال هللا بما يرد ه النائمون 56 رسالة 55 هللا فهذه 54 لحسن المئاب قال رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم:»اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللاالحديث«57 أي تذكر خبرا قاطعا أو تخبر إخبارا قاطعا قال في الصحاح والقاموس: الشهادة خبر قاطع 58 فعلى هذا الباء محذوف في قوله: أن ال إله إال هللا أو تعلم في هامش م: عن اقتباس وبراعة االستهالل 54 ن+: وبعد وهذه 55 في هامش م: فيه إشارة إلى اسم الرسالة 56 لعل المقصود بقوله: النائمون أي الغافلون 57 ورد بلفظه في صحيح مسلم وسنن أبي داود ومسند أحمد وغيره انظر: صحيح مسلم المعروف بالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت: 261 ه/ 845 م( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي تصوير: تصوير دار الحديث القاهرة 1412 ه/ 1991 م كتاب اإليمان باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة 36/1 رقم الحديث: 8 سنن أبي داوود سليمان بن األشعث السجستاني )ت: 275 ه( تحقيق: شعيب األرناؤوط محمد كامل قره بللي دار الرسالة العلمية دمشق الطبعة األولى 1430 ه/ 2009 م كتاب في السنة باب في القدر 81-80/7 رقم الحديث: 4695 السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت 458 ه( ط ه 324/4 58 مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر للرازي مكتبة لبنان ناشرون بيروت / ص وتقديره: تشهد بأن ال أو تعلم بأن 199

13 قال في القاموس: ورجل خابر وخبير وخب ر ككتف وجحر عالم 60 أو تبي ن بالدالئل الدالة على الوحدانية قال البيضاوي: شهد هللا بهن 61 بالدالئل 62 فعلى هذين ال حاجة إلى حذف الباء أو تؤمن باالستدالل على الوحدانية 63 قال القاضي: وأولو العلم باإليمان بالوحدانية واالحتجاج عليها 64 فعلى هذا الباء محذوف ففي الحديث نفي التقليد وإثبات االستدالل و أ ن مخففة من المشددة واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا 65 قال هللا تعالى : 66 شه د هللا أنه ال إله إال هو 67 فاعلم أن ه ال إله إال هللا 68 وقال ابن الحاجب: وحذفه منصوبا ضعيف إال مع أن إذا خففت فإنه الزم وح م ل ها على المصدرية بعيد 69 ألن 70 في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إال هللا الظاهر أنها من خواص األفعال وإال ههنا بمعنى االستثناء ال بمعنى غير كما 71 سلم أنه غير محصور وال جمع ههنا ولو 75 شرط حمل ها على معنى غير أنه يكون 73 منك ور تابعة لجمع لفس د ت ا ألنه 76 جمعا حكما ألن االستغراق يحصر وفيه نظر ألنا ال نسل م أن شرط االستثناء الدخول قطعا وهو الجنس فهو محصور بل يكفي الظن ولو سلم فيجوز االستثناء المنقطع ألنه حقيقة عند البعض أيضا ولو س لم ف ع ل ة 79 حمل إال بمعنى غير ح الحمل ههنا جوازا 82 تعذ ر االستثناء وهو يقتضي الوجوب فيجوز أنه يصلح القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت 817 ه( مؤسسة الرسالة بيروت ط ه/ 2005 م 382/1 ونصه: )ورج ل خاب ر وخ بير وخ ب ر كك ت ف وج ح ر : عالم به( 61 ن: بين 62 أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين عبد هللا الشيرازي البيضاوي محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحياء التراث العربي بيروت ط ه 9/2 63 في هامش م ن: يعني أن الشهادة خبر قاطع والخبر القاطع علم أما األول فلما مر وأما الثاني فألنه قال في القاموس 64 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 9/2 65 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ألحمد شهاب الدين بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي تحقيق: أحمد محمد الخراط دار القلم دمشق 191/8 66 ن -: هللا تعالى 67 سورة آل عمران/ سورة محمد/ الكافية في علم النحو البن الحاجب جمال الدين بن عثمان المصري المالكي تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر مكتبة اآلداب القاهرة ط م ص ن: أو ال 71 ن: حمال 72 ن: ألن 73 ن: تكون 74 في هامش م ن: ألنه ح ال يدخل المستثنى في المستثنى منه قطعا وهو شرط في االستثناء المتصل فال يصح االستثناء المتصل فتعين معنى غير 75 ن: وإن 76 ن: إن ههنا جمع حكما 77 ن-: فهو محصور 78 ن: وسلم 79 ن +: فعلة 80 ن: فحينئذ 81 ن: يصح 82 في هامش م: جواب آخر لطول ذيله 200

14 وذهب سيبويه وأكثر المتأخرين إلى جواز حملها على معنى 83 غير عند جواز حملها على معنى االستثناء بقول 84 الشاعر: أخوه لعمر أبيك إال الفرقدان 86 وكل أخ يفارقه 85 ال يفيد ههنا كما ال يخفى على المناظر 89 حيث لم يقل إال الفرقدين 87 وحمل ابن الحاجب ذلك على الشذوذ 88 في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا 91 فساد آخر لو حمل إال على االستثناء وهو أنه ال يكون وقيل 90 اآللهة التي لم يستثن منها هللا منفية فال يثبت التوحيد 93 وهذا الفساد 92 جار في قوله إال للا فيجب الحمل على معنى غير والفرق بينهما بأن الحكم ههنا على الجماعة وهناك على اآلحاد ليس بصحيح ألن الحكم فيهما على اآلحاد نص عليه التفتازاني في شرح التلخيص في قوله: "واستغراق المفرد أشمل" واستدل عليه بوجوه فارجع إليه 94 عيسى عنها أن 97 وههنا بحث 95 وهو: أن االستثناء عند التكلم بالباقي بعد الثنيا فمعنى اآلية بعد إخراج للا تعالى 96 لو كانوا آلهة فيهما لفسدتا وكذا المعنى في قوله تعالى : 99 أنه ال إله إال هللا فال يلزم ما وعزير والمالئكة عليهم السالم 98 المقال تمت الرسالة الشريفة ألبي هنا وال هناك وهللا أعلم بحقيقة الحال وحقيقة 101 ذكره ال ههنا وال هناك فال فساد ال 100 النافع الشهير بقاز آبادي رحمه هللا تعالى في 14 جمادى الثاني/ 1172 * * * * 83 ن: بمعنى 84 ن: لقول 85 ن: مفارقه 86 وقائله: عمرو بن معدي كرب شاعر مخضرم أدرك اإلسالم ومعنى البيت: أقسم بعمر أبيك أن ال بد لألخ أن يفارق أخاه يوما ما عدا الفرقدين والفرقدان: هما نجمان قريبان من القطب ال ي ف ارق أ حدهم ا اآلخر يهتدى بهما انظر: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق: عبد السالم محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة ط ه/ 1997 م /3 تاج العروس من جواهر القاموس ألبي الفيض محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني الملق ب بمرتضى الز بيدي )ت 1205 ه/ 1790 م( تحقيق مجموعة من المحققين مطبعة الكويت الكويت 2001/1965 م 492/8 فرقد 87 شرح المفصل للزمخشري البن يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا دار الكتب العلمية بيروت ط م 73/2 88 في هامش م ن: ألن كالم سيبويه وإن كان دعوى ودليال هناك فالحكم بالشذوذ يفيد لكنه وقع ههنا في مقام السند فالحكم بالشذوذ كالم على السند وهو ال يفيد منه 89 م: ناظر انظر: شرح األشموني على ألفية ابن مالك أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى األ ش م وني دار الكتب العلمية بيروت ط م 516/1 90 في هامش م ن: يمكن أن يجعل هذا تغييرا للدليل وفي هامش ن: اآلية 91 ن: لو كان فيهما اآلية 92 في هامش ن: )نقض بالجريان بالجريان والتخلف أو معارضة( اه ولعل لفظة "بالجريان" مكررة سهوا من الناسخ لعدم إثباتها في ن 93 اللباب في علوم الكتاب البن عادل الحنبلي الدمشقي عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية بيروت ط م 467/13 94 عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي تحقيق: عبد الحميد هنداوي المكتبة العصرية بيروت ط م 193/1 95 ن +: أيضا ن -: تعالى 97 ن-: أن 98 ن-: عليهم السالم 99 ن-: تعالى 100 ن-: ال 101 ن: وحقية

15 102 ]اعلم التوحيد على مراتب: رتبة عرفان رتبة شهادة رتبة إيمان الروح األولى الرتبة العرفاني وهي أن تقع في روح المعارف وارد إلهي وينكشف له الوحدانية فيقول ال إله إال هللا فمرتبة الثانية رتبة الشهادة وهي: ألولي العلم الذين شهدوا أن ال إله إال هللا ونكت الشهادة بدت لهم عن برهان عقلي دال على توحيده تعالى فيستدلون بدالئل نصبها هللا تعالى لهم على وحدانيته تعالى ويشهدون أنه ال إله إال هللا فمرتبة العقل وقول الرسول عليه السالم: والثالثة: رتبة اإليماني وهي: للمؤمن بحكم قوله تعالى: فاعلم أنه ال إله إال للا 103 فلما سمع كالم هللا وكالم الرسول قال: ال إله إال للا أي: ألجل قول للا الذي أمر وحكم عباده أن»قولوا ال إله إال هللا«104 يقولوا ال إله إال للا فمرتبة القلب إذ كان االطمئنان حاصال في القلب[ خاتمة: هذه المخطوطة التي حققناها والمسم اة )شرح كلمة الشهادة( عبارة عن رسالة قصيرة شرح فيها مؤلفها معنى أشهد أن ال إله إال هللا أما مؤلفها اإلمام أحمد القاز آبادي ت 1163 ه/ 1750 م فهو عالم من علماء القرن الثاني عشر الهجري تبو أ مكانة علمية مرموقة في عصره وكان له آثار عديدة في التفسير واألصلين والمنطق واللغة العربية تناول القاز آبادي في رسالته معنى )ال إله إال هللا( لغة ذاكرا أقوال أهل اللغة والبالغة وشرح ذلك في ضوء حديث أركان اإلسالم وأردف ذلك بأقوال أهل التفسير في آيات تتعلق بكلمة الشهادة واستشهد بقول البيضاوي والفيروز آبادي والجوهري وابن الحاجب وسيبويه والتفتازاني وغيرهم من العلماء تكلم القاز آبادي في مسألة االستثناء وأطنب وحم ل )إال( على معنى غير واستطرد في الجزئيات اللغوية ولم تثنه المسائل اللغوية عن صبغ رسالته بصبغة صوفية عند كالمه على مراتب اإليمان في ذيل رسالته كما رأينا ويحتمل أن يكون هذا الذيل من صناعة الناسخ Arapça kaynaklar: األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين الزركلي دار العلم للماليين ط 15 بيروت: 2002 م أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين عبد هللا الشيرازي البيضاوي محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحياء التراث كل ما وقع بين معقوفتين [ ] فقد ورد في ذيل نسخة )م( ولم يرد في نسخة )ن( ويحتمل أن يكون من كالم الناسخ ال من كالم القاز آبادي )ف اع ل م أ ن ه ال إ ل ه إ ال للا و اس ت غ ف ر ل ذ ن ب ك و ل ل م ؤ م ن ين و ال م ؤ م ن ات و للا ي ع ل م م ت ق ل ب ك م و م ث و اك م ( ]محمد 19/47[ جاء في الحديث عن ربيعة بن عباد الديلي وكان جاهليا فأسلم فقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو ال يسكت يقول أيها الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا إال أن وراءه رجال أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب فقلت من هذا قالوا محمد بن عبد هللا وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو لهب قلت إنك كنت يومئذ صغيرا قال ال وهللا إني يومئذ ألعقل مسند أحمد أحمد بن حنبل الشيباني )ت: 241 ه( تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة ط ه / 2001 م 404/25 رقم الحديث: 16022

16 العربي بيروت ط ه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت 1339 ه/ 1920 م( تحقيق: محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استنبول 1951 م تصوير: دار إحياء التراث العربي بيروت دت تاج العروس من جواهر القاموس أبو الفيض محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني الملق ب بمرتضى الز بيدي )ت 1205 ه/ 1790 م( تحقيق مجموعة من المحققين مطبعة الكويت الكويت 2001/1965 م تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم في لعهد العثماني أحمد صدقي شقيرات دار الكندي للنشر عمان ط ه/ 2002 م التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز محمد زاهد الكوثري مطبعة األنوار القاهرة 1360 ه جغرافية الممالك العثمانية جمع وإعداد: مجموعة من الباحثين دار البشير للثقافة والعلوم القاهرة ط م حاشية القاز آبادي على تفسير البيضاوي لسورة الفاتحة أحمد بن محمد بن إسحاق القاز آبادي الحنفي )ت 1163 ه/ 1750 م( تحقيق: بهاء خاليلة دار األصلين للدراسات والنشر عم ان: 2017 م حاشيتان على شرح المقدمات األربع لصدر الشريعة في أفعال العباد للعالمة القاز آبادي والعالمة الكفوي تحقيق: سعيد عبد اللطيف فودة دار األصلين األردن ط الدر المصون في علوم الكتاب المكنون دمشق أحمد شهاب الدين بن يوسف السمين الحلبي ت أحمد محمد الخراط دار القلم سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر أبو الفضل محمد خليل المرادي الحسيني )ت 1206 ه/ 1791 م( دار البشائر اإلسالمية ودار ابن حزم بيروت ط ه/ 1988 م تصويرا عن المطبعة الميرية العامرة ببوالق مصر 1301 ه سنن أبي داوود سليمان بن األشعث السجستاني )ت: 275 ه( تحقيق: شعيب األرناؤوط محمد كامل قره بللي دار الرسالة العلمية دمشق الطبعة األولى 1430 ه/ 2009 م السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي البيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت 458 ه( ط ه شرح األشموني على ألفية ابن مالك أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى األ ش م وني دار الكتب العلمية بيروت ط م شرح المفصل للزمخشري 2001 م ابن يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا وبابن الصانع دار الكتب العلمية بيروت ط 1 صحيح مسلم المعروف بالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسلم بن 203

17 الحجاج القشيري النيسابوري )ت: 261 ه/ 845 م( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي تصوير: تصوير دار الحديث القاهرة 1412 ه/ 1991 م عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح بهاء الدين أحمد بن علي السبكي تحقيق: عبد الحميد هنداوي المكتبة العصرية بيروت ط م الفتح المبين في طبقات األصوليين عبد هللا مصطفى المراغي مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر 1366 ه/ 1947 م الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط: علوم القرآن: مخطوطات التفسير وعلومه المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية عمان 1409 ه/ 1989 م فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي رمضان ششن ومجموعة من الباحثين مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية بإستانبول إسطنبول 1406 ه/ 1986 م القاموس المحيط مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب للفيروز آبادي )ت 817 ه( مؤسسة الرسالة بيروت ط ه/ 2005 م الكافية في علم النحو ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان المصري المالكي تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر مكتبة اآلداب القاهرة ط م اللباب في علوم الكتاب ابن عادل الحنبلي الدمشقي عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية بيروت ط م مختار الصحاح محمد بن أبي بكر للرازي مكتبة لبنان ناشرون - بيروت 1415 ه/ 1995 م مسند أحمد أحمد بن حنبل الشيباني )ت: / 2001 م 241 ه( تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة ط ه معجم التاريخ»التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(«لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط دار العقبة قيصري ط ه/ 2001 م معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر عادل نويهض مؤسسة نويهض الثقافية بيروت: 1409 ه/ 1988 م معجم المؤلفين عمر بن رضا كحالة الدمشقي )ت 1408 ه/ 1987 م( مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي بيروت 1376 ه/ 1957 م مقاالت الكوثري محمد زاهد الكوثري المكتبة التوقيفية القاهرة دت الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو جمع وإعداد: مجموعة من الباحثين مجلة الحكمة مانشستر - بريطانيا ط ه/ 2003 م 204

18 موقع )يازماالر( التابع لوزارة الثقافة والسياحة التركية تاريخ الوصول: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت 1339 ه/ 1920 م( تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت: 1951 م خزانة األدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق: عبد السالم محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة ط ه/ 1997 م 425/3 Akot, Bülent, ''Kadizâde Mehmed Arif Efendi'nin (Risâle Fi Hased) Adli Eseri ve Muhtevasının Analizi'', Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C7, Sayı: 32 s15-16 Aktepe, Münir, Şem'dânî-zâde Fındıklı Süleyman Efendi Mür i t-tevârîh, İstanbul Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Yayınları, İstanbul 1976 Arpa, Recep, ''Tibyân Tefsiri, Ayıntabı Mehemd Efendi'nin Kur'ân Kerîm'in ilk Türkçe matbu Tefsiri olan eseri'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, C41, s "Ayaklı Kütüphane (Müftüzade Esseyid Mehmed Efendi) Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1977, C Bayraktutar, Muammer, "Ahmed b Muhammed el-kazâbâdî ve (İlmu l-bâtın) Risâlesi: Tahkîk ve Değerlendirme", Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat ta İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu Ekim, Tokat 2018 C1, s314 Bilmen, Ö N, Büyük Tefsir Tarihi Tabakatü'l-Müfessirin, Sadeleştiren: Abdülaziz Hatip, Semerkand, İstanbul, 2014 Derviş Mustafa Efendi (Karaçelebizade) Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay, İstanbul 1977, C2, s26 Dilek, Uğur Bekir, Ebü n-nafi el-kazâbâdî ve Şerhu Ferâ idi l-fevâidi in Tahkîk ve İncelemesi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003, s43 Doğru, Hüseyin, Kazâbâdî'nin Hâşiyetü l-usul ve Gâşiyetü l-füsûl ale l-mukaddemâti 1- Erba a Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlili, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler 205

19 Enstitüsü, Kayseri 2010 Dursun Gürlek, Ayaklı Kütüphaneler, Kubbealtı Neşriyatı, 4baskı, 2008, s15-16 İpşirli, M "Mülâzemet" İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, C31, s İzzi, Süleyman, Tarih-i İzzî, Müteferrika Matbaası, İstanbul,1199/1784Öz, Mustafa, "Kazâbâdî'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2002, C25, s120 Joseph Von Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, Üçdal Hikmet Neşriyat 1998, C8, s Mardin, Ebül'ula, Huzur Dersleri, İsmail Akgün matbaası, İstanbul 1951, s "Nafi Mehmed Efendi" Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C6, s497 Okçu, Naci, ''Hâzık'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, C17, s122 Ören, Enver, ''Mustafa Akif Efendi (Amasyalı)'', Evliyalar Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi, C9, s22 Özay, Hilal, "Tokatlı El-Kazâbâdî nin Hayatı ve Haşiyetü l- Usûl Adlı Yazma Eserinin Tanıtılması", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Temmuz-Aralık 2018 C18, Sayı 2, s Ruhsar Zübeyiroğlu, Mecmü'at-Terâcim Mehmed Tevfik Efendi, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989, s304 Süreyya, Muhammed, Sicill-i Osmani, Matbaa-i Âmire, İstanbul, h1308, C1, s252 Tâhir, Muhammed, Osmânlı Müellifleri, Matabaa-i Âmire, İstanbul h1333, C1, s404 Uzumören Belediyesi, Resmi sitesi, Erişim Tarihi: Yayla, Mustafa, ''Hadimi, Ebu Said'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, C15, s

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الرابعة نظرية المترجمات / الفصل الدراسي االول - العام

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام الفرقة 42 79 36 39 42 69 69 62 65 69 45 46 53 46 43 54 9 1 131 117 1 95 16 142 139 1 1 138 17 143 11 64 142 1 124 55 56 51 63 55 58 ابتسام كميل جوهر غبلاير اب ارهيم على اب ارهيم مصطفى احمد باتع عبد الحكيم

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

Sum Practical Attendence Mid

Sum Practical Attendence Mid Sum 36 4 36 Practical Attendence Mid 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 2 مسلسل 1 2 3 4 5 6 7 1 2 21 22 23 24 25 26 27 2 2 3 31 32 33 جامعة بنها كلية الهندسة بشبرا

المزيد من المعلومات

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq ماستر. 1 لسان ات تطب ق ة ق: 16 النظر ات اللسان ة إنجلز ة 2018-06-19 ش خ إدر س المنهج و المنهج ة فن ات البحث و الكتابة فارس حس ن الطرش التحل ل التول دي خالدي هشام المبادئ المنهج ة للتحل ل اللسان الهادي

المزيد من المعلومات

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف

المزيد من المعلومات

AnyFileYY675SLX

AnyFileYY675SLX 49 44 59 55 49 52 38 57 60 47 23 33 39 46 0481 02 2 B 202 0481 02 2 B 203 0481 02 2 B 103 0481 02 3 B 301 0481 02 3 B 303 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 305 3783 سعد محمد جديع القحطاني اقبال جاويد 3936 2807

المزيد من المعلومات

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ )) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع األسئلة بعد قراءتك * لنص الشعري بعنوان )أعطني الناي(

المزيد من المعلومات

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن عبد اهلل حلواني أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة بكلية

المزيد من المعلومات

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم االنتهاء من مراجعة أهم المهارات النحوية وسيتم إرسال األوراق

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول انديشه اتحاد اسالم در ميان مسلمانان قفقاز جنوبي )0781-0291( Email: A.forughi@ltr.ui.ac.ir Email: ghaffarabdollahi@yahoo.com - 1 دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان - 2 استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم في تا دية المعاني حدا له اختصاص ١ بتوفة خواص التراكيب

المزيد من المعلومات

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق - -, -, - - -, -, - -,, - - - - // // // : : : - - فردي البراعم تحت سنة - مجموعة ( محمد جمال عبدالحميد يوسف محمد محروس ابوشادى مهند مصطفى محمد مصطفى الترام سبورتنج -,, -,, -,, مارتن إيهاب وليم شحاته -

المزيد من المعلومات

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عشر سنوات دعو الى التوح د ثم صلى ثالث سنوات قبل الهجرة

المزيد من المعلومات

SKRIPS~1.RTF

SKRIPS~1.RTF في. الباب الثانى ا دونيس لمحة عن الفصل الا ول شخصية ا دونيس وفكرته ولد ا دونيس عام 1930 بم باسم علي ا حمد سعيد ا سبر ولكنه اتخذ لنفسه اسم ا دونيس (ا حد ا بطال الا ساطير الفينيقية) خروجا على التقاليد العربية

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع العماني

المزيد من المعلومات

جملة جواب الشرط الغير جازم

جملة جواب الشرط الغير جازم جملة جواب الشرط غير الجازم . جملة جواب الشرط الغير جازم وهي الجملة التي تكون جواب ا إلحدى أدوات الشرط غير الجازمة أدوات الشرط غير الجازمة تتكون من : أسماء )إذا لما كلما أحرف )أما لو لوال لوما( ) وهي ال

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID 20150352 si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

المزيد من المعلومات

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس االسم علي محمد عبد السيرة الذاتية) CV ( : 1 اوال : معلومات عامة 1.العنوان: العمل : جامعة التخصص:...األدب االندلسي..كلية االداب / قسم اللغة العربية الدرجة العلمية:...استاذ مساعد. العنوان البر د :......

المزيد من المعلومات

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 Saudi Culture Gr.4 راجعة اجتاعيات للصف الرابع االبتدائي 1 /الئي الجدول با يناسب ناخ كة الكرة )صيفا شتاء(ن

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شويع إىل جملس كلية اآلداب اجلامعة املستنصرية وهي جزء

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب (55)

دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب (55) دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب )85( المدى للثقافة والنشر والتوزيع ت: 77221119199900 ف: 77221119199902 Al-madahouse@net.sy النايا للد ارسات والنشر والتوزيع ت: 77221110217002

المزيد من المعلومات

??? ??????? ??????? ????????

??? ??????? ??????? ???????? فرع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تحت شعار الدورة : : العليا فركلة 2011 - دجنبر -02 1 افتتاحية باسم الرحمان الرحيم في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء, و عيد االستقالل يسعد أسرة

المزيد من المعلومات

إنَّ وأخواتهـا

إنَّ وأخواتهـا بسم هللا الر حمن الر حيم قال ابن مالك: إلن أن ليت لع ل كأن عكس ما ل كان م ن عم ل كإن زيدا عالم بأني ك فء ولكن ابن ه ذو ض غ ن أخوات ( إ ن ( هي : )إ ن أ ن ك أ ن لك ن ل ي ت ل ع ل (. معاني األحرف : إن و أن

المزيد من المعلومات

السؤال الأول: ‏

السؤال الأول: ‏ الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة

المزيد من المعلومات

م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر

م ج ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نةي آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر م ج" ULUSLARARASI SÜNNETİN OTORİTESİ SEMPOZYUMU 16-17 Mart 2019 املتؤمر ر العلمي الدو لي عية الس نة"ي 17-16 آذار/مارس 2019 Sempozyum Programı املتؤمر برانمج BİRİNCİ GÜN 16 Mart 2019 Cumartesi اليوم األول

المزيد من المعلومات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال اسم 20 22 24 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 306 1203 سطب 1417 نظم 1206 حسب نظم المعلومات الصحية احكام الملكية الصناعية والتجارية المحاسبة الضريبية والزكاة محمد ابراهيم محمد التميمي فهد ابراهيم محمد الضويان

المزيد من المعلومات

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين الرقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محضر

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين الرقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محضر جامعة محمد بوضياف بالمسيلة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين الرقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محضر إجتماع اللجنة التقنية إلختيار المترشحين للتوظيف الخارجي

المزيد من المعلومات

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41 منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات

المزيد من المعلومات

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر 202 م / 202 الورقة األوىل ( الت عبري والت لخيص وقواعد

المزيد من المعلومات

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي دمحم- جمهوريت العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعت البصرة - كليت التربيت للعلوم الإهساهيت - قسم التاريخ أولا : مواد الامتحان التوافسي والكتب المساعذة لذراست الماجستير ت اسم المادة الكتب المساعدة

المزيد من المعلومات

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

منحهما جائزة الوسام الذهبي لإلنجاز: - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Table of Content الوسام الذهبي لعدنان وعادل القص ار في

المزيد من المعلومات

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر ( الدور الرئيسي ال ) صفحة فردى السيدات دينا عالء الدين وفيك دمحم مشرف يوم : ط همسه حسين دمحم االشمر يوم : ط هدى هشام احمد عبدالسميع الناغى الرواد يوم : ط ندى عبدالرحمن دمحم رحمو يوم : ط رنا اشرف السيد

المزيد من المعلومات

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض 1 ذي الحجه 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 نيمسال اول.1 2 ذي الحجه يك 95/6/14.2 3 ذي الحجه دو 95/6/15.3 4 ذي الحجه 95/6/16.4 5 ذي الحجه 95/6/17.5 6 ذي الحجه 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

Ministry of Higher Education& scientific Research University of technology Department of Architecture Faculty of Staff Researches وزارة التعليم العالي

Ministry of Higher Education& scientific Research University of technology Department of Architecture Faculty of Staff Researches وزارة التعليم العالي عنوان البحث التواصل الشكلي في النتاج المعاصر دور التدريسي في تفعيل تقنية التعليم الرقمي نظرية الفوضى وتوليد الشكل المعماري العالقات التكوينية في التصوير العرلب االسالمي واثرها في اعمال الرسم للفنان فؤاد

المزيد من المعلومات

المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمال

المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمال المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمالءك على العمل. التعب ر االبداع :- اكتب ف واحد من الموضوع

المزيد من المعلومات

ان ذ ش خ انؼبيخ نهزشث خ انزؼه ى ن ذبفظخ ش بل انجبط خ امتحان نهاية الفصل الدراسي األ ل نهؼبو انذساع / / و- انذ س األ ل انصف : انخبيظ انزشث خ اإلعالي خ

ان ذ ش خ انؼبيخ نهزشث خ انزؼه ى ن ذبفظخ ش بل انجبط خ امتحان نهاية الفصل الدراسي األ ل نهؼبو انذساع / / و- انذ س األ ل انصف : انخبيظ انزشث خ اإلعالي خ ان ذ ش خ انؼبيخ نهزشث خ انزؼه ى ن ذبفظخ ش بل انجبط خ / و- انذ س ال ل انصف : انخبيظ انضي : عبػزب اعى انطبنت/... وال : حفظ القرآن الكريم وتالوته السؤال الول: ب انشؼجخ/ خامس )... ( [ جب عن جميع السئمة اآلتية

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss. 85-105 التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة خطوات هامة نحو تفعيل عناصر التعليم اإلسالمي Mohammed

المزيد من المعلومات

االسم رقم الجلوس ابانوب راضى عط ه بطرس ابانوب سم ر غندور كرلس ابانوب شكرى فهمى حن ن ابانوب عادل ا وب مس حى ابانوب ع د فت

االسم رقم الجلوس ابانوب راضى عط ه بطرس ابانوب سم ر غندور كرلس ابانوب شكرى فهمى حن ن ابانوب عادل ا وب مس حى ابانوب ع د فت 12001 ابانوب راضى عط ه بطرس 12002 ابانوب سم ر غندور كرلس 12003 ابانوب شكرى فهمى حن ن 12004 ابانوب عادل ا وب مس حى 12005 ابانوب ع د فتحى ع د م خائ ل 12006 ابانوب ول م شحات م خائ ل 12007 ابتسام حس ن شعبان

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني

المزيد من المعلومات

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc جامعة فيلادلفيا الكلي ة: الا داب والفنون القسم: التصميم الجرافيكي الفصل:الاول من العام الجامعي 2010/2009 المادة: النقد الفني مستوى المادة: الرابع موعد المحاضرة: نر ) 9:458:15 ( خطة تدريس المادة Course

المزيد من المعلومات

رقم الجلوس جامعة جنوب الوادى كلية التربية بالغردقة ول شيت الف التعليم األساس امع الرأفة عدد المواد المادة الحاسب اآللى وتطبيقاته التربوية اللغة العربي

رقم الجلوس جامعة جنوب الوادى كلية التربية بالغردقة ول شيت الف التعليم األساس امع الرأفة عدد المواد المادة الحاسب اآللى وتطبيقاته التربوية اللغة العربي 1 النهاية الصرى ابراهيم السعيد شرف سعد جدا جدا جدا 1 ابراهيم حمادة ابراهيم ابراهيم البسطويسي 2 احمد شاذلي محمد علي 3 احمد صالح عبد العزيز محمد جدا جدا 4 احمد عبد الرحمن عبد الني جدا 5 احمد عبد الروؤف جاد

المزيد من المعلومات

طور المضغة

طور المضغة طىر المضغة ف خ ل ق ن ب ال ع ل ق ة م ض غ ة أد/ حنف محمىد مذبىل عضى الهيئة العبلمية لإلعجبز العلم ف القرآن والسنة يتم التحول سريع ا من علقة إلى مضغة خالل يومين )من اليوم 24 إلى اليوم 26( لهذا وصف القرآن

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Higher Education Al- Majmaah University اللكة العربية السعودية وزارة التعلي العالي جاعة الجعة الذاتية السيرة حاضر ساح عبد الكري إبراهي اللغويات بكلية العلو والدراسات

المزيد من المعلومات

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الدمام السعودية األسم:

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: المكان: املوطأ - كتاب املاسااا )22 ) 2 السالم عليكم

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس اوراق عمل ماة التوح اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتا الراس السؤال الول :- اختر اإلاة الصح حة ف ما ل : ز ارة المور للعاء هللا عنها من مثلة: الز ارة الشرع ة الز ارة الشرك ة الز ارة الع ة الز ارة المحرمة

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د ملتقي التوظيف الثاني - جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د/ مهدي عبدالجواد عبدالقادر رابطة الخريجين: أ.د/ آمال أنيس مهدي )رئيس مجلس اإلدارة( كلمة

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى الصف: االول أ ب ج د ه و اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى صفحة 23 المراجعة + ورقة العمل رياضيات تسليم ورقة العمل تربية وطنية وحياتية تسليم ورقة العمل + عمل نشاط أسرتي سعيدة صفحة 23 + Reading

المزيد من المعلومات

بسم هللا الرحمن الرحيم السيرة الذاتية االسم :جهاد محمد فيصل النصيرات الرتبة : أستاذ مشارك مكان وتاريخ الميالد : الزرقاء 1964/7/15 م الجن

بسم هللا الرحمن الرحيم السيرة الذاتية االسم :جهاد محمد فيصل النصيرات الرتبة : أستاذ مشارك مكان وتاريخ الميالد : الزرقاء 1964/7/15 م الجن بسم هللا الرحم الرحيم السيرة الذاية 0096655596 االسم :جهاد محمد صل ال الربة : أساذ مشارك مكا واريخ الميالد : الزرقاء 964/7/5 م الجسية : أردي معلوما اإلصال : 009677567995 jh_alnu@yahoo.com : E.MAIL و المؤهالااكأاد

المزيد من المعلومات

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عبده المصطفى وان دمحما عبده المصطفى معطوف على نقول ف

المزيد من المعلومات

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات ) بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 9/8 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرقم الجامعي: أستاذ المقرر: الدرجة: أكتب اختيارك لرمز اإلجابة الصحيحة

المزيد من المعلومات

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات مالطا من الساعة 03:80 صباحا وحتى 03:80 مساءا من األحد

المزيد من المعلومات

النيابة االدارية ادارة النيابات كشف باسماء المستوفين لشروط المسابقة رقم 1 لسنة 2015 فى وظيفة كاتب رابع و المصرح لهم باداء االختبار التحريرى محافظة / ا

النيابة االدارية ادارة النيابات كشف باسماء المستوفين لشروط المسابقة رقم 1 لسنة 2015 فى وظيفة كاتب رابع و المصرح لهم باداء االختبار التحريرى محافظة / ا النيابة االدارية ادارة النيابات كشف باساء الستوفين لشروط السابقة رق 1 لسنة 2015 فى وظيفة كاتب رابع و الصرح له باداء االختبار التحريرى الؤهل االس 2005 دبلو تجارة ابتسا حسين عبد الحيد عبد اللطيف 1 2014 دبلو

المزيد من المعلومات

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي {ق ل اد ع وا ال ذ ين ز ع م ت م م ن د ون للا ال ي م ل ك ون م ث ق ال ذ ر ة ف ي الس م و ات و ال ف ي األ ر ض و م ا ل ه م ف يه م ا م ن ش ر ك و م ا ل ه م ن ه م م ن ظ ه ير } )سبأ:.)22 كل إله ع ب د أو ي عب د م

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

مجلة جامعة تكر ت للعلوم االنسان ة المجلد )24( العدد )5( حز ران 2102 ثبث شيخ احلنفية يف مصر الشيخ أمحد بن حممد الطحطاوي )رمحه اهلل ) ت 1321 ه/دراسة وحت

مجلة جامعة تكر ت للعلوم االنسان ة المجلد )24( العدد )5( حز ران 2102 ثبث شيخ احلنفية يف مصر الشيخ أمحد بن حممد الطحطاوي )رمحه اهلل ) ت 1321 ه/دراسة وحت ثبث شيخ احلنفية يف مصر الشيخ أمحد بن حممد الطحطاوي )رمحه اهلل ) ت 1321 ه/دراسة وحتقيق/م. م سعد عبد الكريم اسود العبديل مديرية جربية االنبار الممدمة ب س م هللا الر ح من الر ح م الحمد هلل رب العالم ن والصالة

المزيد من المعلومات

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry   بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد المسيح أسطفانوس All Rights Reserved جميع الحقوق محفوظة الرجاء التقيد جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز إعادة نشر أو طبع ھذا الكتاب بأي

المزيد من المعلومات

وحدة ادارة المشروعات )المرحلة الثانية ) برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ملحق رقم )1 ) قائمة اآلالت والمعدات)حاسبات-طابعات-تكييف-أجهزة تخصصية-

وحدة ادارة المشروعات )المرحلة الثانية ) برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ملحق رقم )1 ) قائمة اآلالت والمعدات)حاسبات-طابعات-تكييف-أجهزة تخصصية- لحق رق )1 ) قائة اآلالت والعدات)حاسبات-طابعات-تكييف-أجهزة تخصصية-أجهزة العال والورش...(* الطلوبة لشروع التطوير الستر والتأهيل لالعتاد كود النشاط اس الجهاز ن الجهاز 44 44 44 610 عل تريض 100444 100444 100444

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب (55)

دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب (55) دور النشر العربية المشاركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب )59( ابن النديم للنشر والتوزيع الجمهورية الج ازئرية ت: 00610221601200 ف: 0021341399788 nadimedition@yahoo.fr افريقيا الشرق للطباعة والنشر الدار

المزيد من المعلومات

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: 3241 ه المكان: حلقات إذاعية هدي النيب يف رمضان )81

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

لغة إنجليزية الفرقة الثالثة عام جامعة بنى سويف للعام الجامعى 2017 / 2016 كلية التربية تحريرى أعمال السنة عملى رقم الجلوس االسم م احمد ابراهيم عباس حسن

لغة إنجليزية الفرقة الثالثة عام جامعة بنى سويف للعام الجامعى 2017 / 2016 كلية التربية تحريرى أعمال السنة عملى رقم الجلوس االسم م احمد ابراهيم عباس حسن لغة إنجليزية م احمد ابراهيم عباس حسن 4393 1 احمد خميس محمد محفوظ 4394 2 احمد صابر رمضان حسين 4395 3 احمد صابر عبد الحميد محمد 4396 4 احمد محمد صالح احمد 4397 5 احمد هالل هالل رياض 4398 6 اسراء احمد شيبه

المزيد من المعلومات

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو اشارات رق انتية اوس نتية اتحان اتعي افتوح يناير ) ) طاب ستد 0 ابراهي سيد ياسين 0 0 9 احد ران احد شحات 0 9 احد حد عاد فؤاد 9 0 رفع ثاث درات تاريخ عاصر خود ران وده حد 9 9 راى حد عبد افتاح 0 0 9 زينب ابراهي

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

اللغة العربية Items الدروس المطلوبة المتحان الفصل الدراسى األول 2019/2018 Primary 2 القراءة المحفوظات : كل الدروس : االناشيد + اآليات واالحاديث األسال

اللغة العربية Items الدروس المطلوبة المتحان الفصل الدراسى األول 2019/2018 Primary 2 القراءة المحفوظات : كل الدروس : االناشيد + اآليات واالحاديث األسال اللغة العربية Items الدروس المطلوبة المتحان الفصل الدراسى األول 2019/2018 Primary 2 القراءة المحفوظات : كل الدروس : االناشيد + اآليات واالحاديث األساليب: كل االساليب االمالء: من الدروس المذاكرة من الكتاب

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint املبحث األول تأثيرها وارتباطها باإليمان إن من أعظم ما تتميز به البراهين القرآنية عن دلئل املتكلمين والفالسفة: ارتباط ها الوثيق باإليمان باهلل تعالى خشية وتعظيما وإجالل ووصولها بنفس املستدل إلى الخضوع ملدلولها

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 تعريف الفيزياء الفيزياء في الحياة اليومية الفيزياء في القران المراجع من يدرس الفيزياء هل ترغب في معرفة كيف تعمل األشياء من حولنا مثل الكمبيوتر والليزر والصواريخ الفضائية وهل ترغب في إيجاد تفسير لما يدور

المزيد من المعلومات

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال الفترة اليوم 34/07/08 السبت 34/07/10 االثنين 34/07/11 الثالثاء 34/07/15 السبت 34/07/17 االثنين 34/07/23 األحد 1239 1245 1357 1248 1247 1243 111 SALM INF ENG MGT MGT خطة: جديدة المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات