INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS ORGANISATION INTERNATIONALE DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES I

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS ORGANISATION INTERNATIONALE DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES I"

النسخ

1 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS ORGANISATION INTERNATIONALE DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES INTERNATIONALE ORGANISATION DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 75 CIRCULAR 75 CIRCULAIRE 75 CIRCULAR 75 CIRCULAR 75 Rechnungshof, Dampfschiffstrasse 2, 1031 Vienna Vienne Wien Viena Austria Autriche Österreich Austria Tel. +43 (1) , 8969 Fax +43 (1) World Wide Web:

2 اململكت العربيت السعوديت ديوان املراقبت العامت نشرة اإلنتوساي )75( ترمجت ديوان املراقبت العامت باململكت العربيت السعوديت ذو احلجت 1435 ه أكتوبر 2014 م 1

3 املحتىياث محضس الاجتماع 75 للمجلس التىفيري لالهتىساي 32 اكتىبس 3124 بكين الصين هظسة الى ابسش ما في الاجتماع 2 ألاجهصة السقابيت ألاعضاء التالي ذكسهم قامىا بحضىز املجلس التىفيري 75 كأعضاء للمجلس التىفيري: 3 ممثلي السبع مجمىعاث عمل إلاقليميت لالهتىساي التالي ذكسهم قدمىا التقازيس ع أوشطت املساسالث الخصىصيت على املستىي إلاقليمي 4 ممثلي ألاجهصة السقابيت التالي ذكسهم شازكىا كمقسزي اللجان اللجان الفسعيت مجمىعاث العمل فسق العمل و مجمىعاث املشازيع 5 املالحظين التاليين حضسوا الاجتماع 75 للمجلس التىفيري INTOSAI جقسيس بشأن الاجتماع ال 75 ملجلس إدازة II 2 افتتاح الاجتماع 75 للمجلس التىفيري وجقسيس زئيس إلاهتىساي )البىد 1 والبىد 2( جقسيس زئيس املجلس التىفيري )البىد 3( جقسيس لجىت السقابت الدائمت على القضا ا الىاشئت )البىد 3a( جقسيس الىائب ألاول لسئيس إلاهتىساي )البىد 4( جقسيس الىائب الثاوي لسئيس إلاهتىساي )البىد 5( جقسيس ألامين العام لالهتىساي )البىد 6( قساز الجمعيت العامت لألمم املتحدة 66/209/A بشأن استقالل ألاجهصة السقابيت العليا. مجمىعت عمل املساقب العام العالمي )GWG( التعاون بين إلاهتىساي واملىظماث واملؤسساث الدوليت جطبيق الخطت إلاستراجيجيت ومد س التخطيط الاستراجيجي عضىيت INTOSAI التعاون مع املجمىعاث إلاقليميت العاملت ,2 5,

4 5.8 جمىيل/ماليت INTOSAI جسشيح مساقبين خازجيين ل INTOSAI للتقد م ل INCOSAI الىاحد والعشسي في عام جقسيس اليشاط ملد س التخطيط الاستراجيجي : 6 جقسيس لجىت الشؤون املاليت والادازيت FAC )البىد 7( فسيق عمل اهتىساي للتىقعاث املاليت TFFF )البىد 8 أ( فسيق عمل التخطيط الاستراجيجي )البىد 8 ب( جقسيس ع أوشطت مبادزة التعاون بين الاهتىساي و املاهحين أماهت مبادزة التعاون بين الاهتىساي و املاهحين مد س التخطيط الاستراجيجي و ميسقي الاهداف )البىد 9( جقسيس ألامم املتحدة )البىد 10( جىاصل اهتىساي )البىد 11( جىاصل أفسوساي )البىد 11a( جىاصل عسبىساي )البىد 11b( جىاصل أسىساي )البىد 11c( جىاصل كازوساي )البىد 11d( جىاصل ىزوساي )البىد 11e( 8 9 : : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 3

5 لانيم ا ااما د. جىسيف نيمىسر فيينا نيمارص 2104 رئيس نيمحكمت اازقابت اعشائي ااشنيمالء عا 2013 يف اعتباض ا عس ش ا ١ نرب ٣ ي ت غا. س ح طض ا بتذطب ١ عع ١ مل متط ا ت غا يف ػدت اي 21 مبس ١ بهني استؿ ا بايعا اي 60 مل ع ت ا س ح دس ا ايؿطق ١ ي عط اىل ايتاض ذ ارب ٠ اي ذاح ايص سكك ا يف ان ا ػتع س ػتعطض اط ق ا ا اغتعسازا ي تشس ات ا ا ا. متط ا ت غا 21 ايص مت تؿه باسرتاف نؿا ٠٤ يف مج ع اي اس ابتسا ٤ ايت ع املتها ايص قا ب هتب ايطقاب ١ اي طين ؾ ض ١ ايكني ايؿعبCNAO(١ ( اغت طاضا باي كاؾات امل ١ ايك ١ يف امل ان ع ايط ٥ ػ ١ ي متط 1 اؿ ن ١ اي ط ١ نصيو 2 ايطقاب ١ اي ط ١ ز ض ا د ع ٠ ايطقاب ١ يف محا ١ ا غت طاض ١ يف ط املس ٣ يػ اغات ايت. أ ها دس ا ؿاضن ١ ع طط ل املتابع ١ املؿا س ٠ ع ات عاي ١ املػت ٣ ن ا اؾري ا ها ا ١ ايعامل ١ ي طقاب ١ اؿه ١ ااضد ١ ز ض ا ايط ٥ ػ يف اؿ ن ١ اؾ س ٠ ع ٢ املػت ٣ ايعامل. ز ا ا لس متطات ا ت غا مت س ايطط ل ي ت ١ املػتكب ١ يف امل ع ١ تجبت ا غاغات يف ؼس س قع ا ت غا يف ايب ١٦ ايعامل ١ املؿتبه ١. يف خطاب أ ني عا ا املتشس ٠ با ن لس تعبريا ع ايطغب ١ اي انش ١ يف إ ؿا ٤ غػ ١ ؿرتن ١ بني ا ت غا ا املتشس ٠ ي ػ ايسا ٥ ايتط ض املػت ط محا ١ اؿك م ايعامل ١ يٲ ػا. يف اي ا ١ نا ؿط ع تعا هج ع ا املتشس ٠ يف إطاض دس أع ا تط ط ا بعس عا 2015 ا أ زضز يف إع بهني. 4

6 ع ا ه غا 21 ايص ب ؼ عسز سانط ا ع س ع 600 ؾس أثبتت ا ت غا بأ ؾعاض ا "ارب ٠ املتبازي ١ ؿع ١ ي ذ ع" عترب ن ع ا أنجط أ قت غابل. نا امل تع اي كا ٤ بايعس س ايع ٤ مج ع أما ٤ ايعامل يتباز ارب ٠ شات اي ؿع املؿرتى. تب ٢ متط ا ه غا ايعس س املػت سات اهلا ١ اييت تسع ت ػط ع ا ن طاقبني. باٱناؾ ١ اىل إع بهني ايص ؾط ايت ق ات ي ع ايطقاب تب ٢ متط عا 2013 يف بهني عؿط ٠ عا ري ز ي ١ يٮد ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا زي س ن ١ د س ٠ ت غا املدت اط ط اٱضؾاز ١ ايت د ات. ع ٠ ع ٢ شيو مت عطض إقساض ايصنط ٣ ايػ ١ 60 عا ت غا 50 عا يٮ ا ١ ايعا ١ ايؿؿاؾ ١ اؿ ن ١ اؾ س ٠. ؿط ٠ ايتع اي 75 تعط عط ٠ ؾا ١ يه ادت اع ف ؼ ا ت غا ايت ؿ ص 64 ايص عكس يف بهني يف 21 أنت بط 2013 ته ا اٱعسازات ا غاغ ١ ا ه غا 21 باٱناؾ ١ اىل ادت اع اجمل ؼ ايت ؿ ص 65 باؾط ٠ بعس ا ه غا يف 26 أنت بط مبه اؿك ع ٢ ايتكاض ط اط ١ املؿك ١ اييت مت تػ ا ي ذ ؼ ايت ؿ ص ع ٢ قع ا ت غا. يف ا ق ١ أ ز أ اؾهط ط ٠ أخط ٣ مج ع املؿاضنني يف ا ه غا 21 ايص غا ا بؿه نبري يف لاح صا امل متط. ع ٠ ع ٢ شيو أ ز تكس اؾط ايتكس ط ؾ اظ ايطقاب ١ ايك ين ي طاقب ايعا ي د ا مج ع اعها ٤ هتب ايطقاب ١ اي طين ؾ ض ١ ايكني ايؿعب ١ املتط عني خ املؿا س ؾ ز املت اق ١. ؾهطا ي ؿاضن ١ امل تع ١ يه ؾدل ع ٢ سس ٠ ؾكس نا تاض ذ ا ت غا يف 60 غ ١ ان ١ قك ١ لاح ميه إ كاؾ ا. ؾأ ز ا أؾهطن به ز ٠ ع ٢ شيو. ع أمج ايتش ات د ظ ظض قهط ا دت اع 64 ي ذ ؼ ايت ؿ ص ت غا يف 21 انت بط بهني ايكني 21 أنت بط 2013 بهني 5

7 ا دت اع 64 ي ذ ؼ ايت ؿ ص ي ت غا عكس يف 21 أنت بط 2013 يف بهني. عط ٠ إىل ابطظ ا يف ا دت اع اعت از املػت سات اييت غ ت ي ذ ؼ ي تكس ل بعس ا ه غا ببهني مبا يف شيو ايتكط ط ايػ ايتكط ط املاي املسقل عا ١ ا ت غا زخ د اظ ايطقاب ١ ايطاد هػتا بايعه ١ ايها ١ قب د اظ ايطقاب ١ ؼاز ا قتكاز اي كس ايػطب أؾط ك )UEMOA( نعه ؿاضى مما طؾع عسز اعها ٤ ا ت غا اىل )192( عسز ا عها ٤ املؿاضنني اىل )5(. املكازق ١ ع ٢ ن ع أ ي ١ ا تكا يعا 2014 تطب ل قطاض اؾ ع ١ ايع يٮ املتشس ٠ أ/ 209/66 بؿأ تك ١ ا غتك ي ١ يٮد ع ٠ ايطقاب ١ إطاض ع املعا ري ايس ي ١ اد اؿؿاظ ع ٢ ايتط ط املػت ط ي ت ت ايعا ١. كازق ١ اجمل ؼ ايت ؿ ص ع ٢ املكرتسات املكس ١ قب ؾ ١ ايؿ املاي ١ اٱزاض ١ ؾ ا تع ل بايكها ا ايتاي ١ : تعع ع املط ١ ت غا ؾ ا تع ل بتأ ني ايت ت املػت ط ٠ املػا ات ايتط ع ١. إعاز ٠ اي عط يف ػا ات ايعه ١ اؿاي ١ إدطا ٤ ات ايكب يٮعها ٤ 6

8 املؿاضنني. تؿذ ع اعها ٤ ا ت غا ع ٢ تكس املػا ات ايتط ع ١ املاي ١ إب ؽ ا ا ١ ايعا ١ ع أ مت خاضد ػت ط ت ن ح ايت قعات بؿأ إقا ١ ادت اعات ا ت غا اٱعساز ط ١ مت عاي ١ املػت ٣ با تكا ع اط ١ اٱغرتات ذ ١ اؾس س ٠ يٲ ت غا. تك اٱ ها ١ بتسا ٤ ع ١ ت ث ل املطاقبني. إ ؿا ٤ كب ا ٥ ب ض ٥ ؼ اي ذ ١ اٱؾطاؾ ١ ايسا ١ ٥ ي كها ا اي اؾ ١٦ تع ني د اظ ايطقاب ١ ا ط ه يؿػ امل كب. ك ض ٥ اغ ١ اي ذ ١ ايؿطع ١ ي طقاب ١ املاي ١ )اهلسف 1 ( د اظ ضقاب ١ ايػ س اىل د اظ ضقاب ١ اٱ اضات ايعطب ١ املتشس ٠. ك ض ٥ اغ ١ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات )اهلسف 2 ( د اظ ضقاب ١ املػطب اىل د اظ ضقاب ١ د ب إؾط ك ا امل كب ايص أ ؿ ٧ سس جا ي ا ٥ ب ض ٥ ؼ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات ؿػ د اظ ضقاب ١ ايػ س. س اي ذ ١ ايؿطع ١ 1: ايرت ر ي تعا س يف أ ؿط ١ ب ا ٤ ايكسضات بني اعها ٤ ا ت غا )اهلسف 2 ( إساي ١ ا ا اىل اي ذ ١ ايت د ١ يب ا ٤ ايكسضات. تبين خط ١ بازض ٠ ا ت غا ي ت ١ اٱغرتات ذ ١ ايتؿ ض املطادع ي بازض ٠. 7

9 تبين املعا ري ايس ي ١ زي ا ت غا ي ش ن ١ اؾ س ٠ 9250 خط اٱضؾاز ت غا : ايت اق ايرت ر ١ ؾا ٥ س ٠ ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا. إ ؿا ٤ ف ع ١ ع ا ت غا ي طقاب ١ ع ٢ ايك اعات ا غتدطاد ١ طأغ ا د اظ ضقاب ١ أ غ سا نصيو ؾط ل ع ايطقاب ١ ع ٢ عك ز املؿرت ات بط ٥ اغ ١ د اظ ضقاب ١ ا ؼاز ايط غ. س ف ع ١ ع ا ت غا املع ١ باملػا ٤ ي ١ ع ايطقاب ١ ع ٢ املع ١ املتع ك ١ بايه اضخ. ز ر ؾط ل ع قاعس ٠ ب ا ات ع ات ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا ع ف ع ١ ع أ ١ ؾا ٥ س ٠ أد ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا ؼت ض ٥ اغ ١ د اظ ضقاب ١ املهػ و. ك ض ٥ اغ ١ ف ع ١ ع ا ت غا ي طقاب ١ ايب ١ ٦ د اظ ضقاب ١ اغت ا اىل د اظ ضقاب ١ ا س ػ ا. 1 ا د ع ٠ ايطقاب ١ ا عها ٤ ايتاي شنط قا ا عه ض اجمل ؼ ايت ؿ ص 64 نأعها ٤ ي ذ ؼ ايت ؿ ص : د ب إؾط ك ا )ض ٥ ؼ( ايكني )اي ا ٥ ب ا ي ط ٥ ؼ( امل ه ١ ايعطب ١ ايػع ز ١ )اي ا ٥ ب ايجا ي ط ٥ ؼ( 8

10 اي ػا )ا ني ايعا ( ايب ا ا غاس ايعاز اٱن از ض ػاض ا اهل س ي ب ا املهػ و ظ سا ط ر بانػتا ا ؼاز ايط غ امل ه ١ املتشس ٠ اي ات املتشس ٠ ا ط ه ١ ؾ ع 2 ممج ايػبع ف عات ع اٱق ١ ي ت غا ايتاي شنط قس ا ايتكاض ط ع أ ؿط ١ املطاغ ت اك ق ١ ع ٢ املػت ٣ اٱق : ناض غا أ غ ؿؼ ايب ا ا ايتؿ 9

11 أؾط غا أغ غا باغا عطب غا ض غا ايها ري ن ض ا ظ سا ت ؼ اغبا ا 3 ممج ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايتاي شنط ؾاضن ا ن كطض اي ذا اي ذا ايؿطع ١ ف عات ايع ؾطم ايع ف عات املؿاض ع: ايرباظ ن سا ايسمنطى كط اي ذ ١ ايؿطع ١ ي طقاب ١ ع ٢ ا زا ٤ اي ذ ١ ايؿطع ١ ي شاغب ١ إقساض ايتكاض ط ؾ ١ املعا ري امل ١ ف ع ١ ع اؿطب نس ايؿػاز تب ض ا ا اغت ا قه ١ اؿػابات ا ض ب ١ ؾط ػا اهل س ف ع ١ ع ايطقاب ١ ايب ١ ٦ ف ع ١ ع املػا ٤ ي ١ ع ايطقاب ١ ع ٢ املع ات املتع ك ١ بايه اضخ ف ع ١ ع تك ايربا ر ؾ ١ ؿاضن ١ املعطؾ ١ خس ات املعطؾ ١ 11

12 ف ع ١ ع ضقاب ١ تك ١ املع ات أزا ٠ ا ت غا ي تعا ع ٢ ؾبه ١ ا رت ت ن ض ا املهػ و بط ا ر ا ت غا ي تعا ع ا املتشس ٠ ف ع ١ ع ايس ايعا عذ املكط شات ت غا ع ٢ ؾبه ١ ا رت ت ؾط ل ع قاعس ٠ ب ا ات ع ات ا د ع ٠ ايطقاب ١ املػطب ظ سا اي ط ر ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات ؿط ع ايتشه يف د ز ٠ ايطقاب ١ بازض ٠ ا ت غا ي ت ١ ؾط ل ع ؾ ١ ايؿ املاي ١ اٱزاض ١ املع ١ بايت قعات املاي ١ ت غا بري اي ذ ١ ايؿطع ١ يتط ط خس ات اٱضؾاز ا غتؿاض ٠ ب ي سا اٱؼاز ايط غ امل ه ١ ايعطب ١ ايػع ز ١ اي ذ ١ ايؿطع ١ ملعا ري ايتشه ايساخ ف ع ١ ع امل ؾطات اي ط ١ ايط ٥ ػ ١ ؾ ١ ايؿ املاي ١ اٱزاض ١ اي ذ ١ ايت د ١ ملبازض ٠ ايتعا بني ا ت غا املامني 11

13 جملا غ ؾان ا اي ذ ١ ايؿطع يرت ر أؾه امل اضغات تأن س اؾ ز ٠ خ املطادعات ايتط ع ١ بني اي عطا ٤ د ب إؾط ك ا ف ع ١ ع أ ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا ايػ س امل ه ١ املتشس ٠ اي ذ ١ ايؿطع ١ ي طقاب ١ املاي ١ اي ذ ١ ايؿطع ١ املع ١ بايرت ر ي تعا س يف أ ؿط ١ ب ا ٤ ايكسضات بني أعها ٤ ا ت غا اي ات املتشس ٠ ا ط ه ١ ف ع ١ ع ايتشس ح املاي اٱق ح ايت ع اجمل ١ ايس ي ١ ي طقاب ١ اؿه ١ ؾط ل ع ايتدط ط اٱغرتات ذ س ط ايتدط ط ايتدط ط اٱغرتات ذ ا غرتات ذ 4 امل سعني ايتاي ني سهط ا ا دت اع 64 ي ذ ؼ ايت ؿ ص : إزاض ٠ ا قتكاز ايؿ ا دت اع ١ با املتشس ٠ ؼ ا قتكاز ا دت اع INTOSAI تكط ط بؿأ ا دت اع ا 64 جمل ؼ إزاض ٠ II 1 اؾتتاح ا دت اع 64 ي ذ ؼ ايت ؿ ص تكط ط ض ٥ ؼ اٱ ت غا )ايب س 1 ايب س 2( 12

14 بعس ن ١ ايرتس ب قب اي ا ٥ ب ا يط ٥ ؼ اٱ ت غا ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ ايكني ي د ا ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ د ب أؾط ك ا ض ٥ ؼ ف ؼ اٱ ت غا تري ؼ ب يب ايص أعطب ع ؾهط ي رتس ب اي ز اؾتتح ا دت اع 64 ي ذ ؼ ايت ؿ ص. أساط اجمل ؼ ايت ؿ ص ع ا ظس ا ع ا متت امل اؾك ١ ع. 1 1 تكط ط ض ٥ ؼ اجمل ؼ ايت ؿ ص )ايب س 3( يف تكط ط قا تري ؼ ب يب بػطز ن ايتذاضب اٱجياب ١ اييت نا قس أزىل ب ا نط ٥ ؼ ي ذ ؼ ايت ؿ ص يٲ ت غا يف ايػ ات ايج خ ايػابك ١. يف ن ت غ ط ايه ٤ ع ٢ ا ١ ايهبري ٠ يب ا ٤ ايكسضات أنس ع ٢ ايتعا اي ادح يٲ ت غا ع اؾ ات املام ١. يف إؾاض ٠ اىل قطاض 66/209/A UN أنس تري ؼ ب يب أ ها ع ٢ ا ١ ا غاغ ١ ي تعا بني مج ع أعها ٤ اٱ ت غا. اختت ن ت بت د ايؿهط ي سع ايص كسض بج ا ني ايعا مل ع ١ ا ت غا ظؿ ا ا ١ ايعا ١ ع ٢ ا خص مب ا ظ ؿت نط ٥ ؼ جمل ؼ إزاض ٠ ع ١ ا ت غا. أحاط املجلس ااتنفيذي علما بتقسيس السئيس مع املىافقت عليه. 2.1 تكط ط ؾ ١ ايطقاب ١ ايسا ١ ٥ ع ٢ ايكها ا اي اؾ ١٦ )ايب س 3a( 13

15 أعط ٢ ايط ٥ ؼ تري ؼ ب يب ايه ١ ي ط ٥ ؼ املػتكب ي ذ ١ اٱؾطاؾ ١ ايسا ١ ٥ ع ٢ ايكها ا اي اؾ ١٦ ي د ا ايص أبطظ اؿاد ١ إىل ص اي ذ ١ يه ا أ اٱ ت غا ن ع ١ ميه ا ا غتذاب ١ يٮسساخ غري املت قع ١ بػطع ١ بؿه ناف. اقرتح أ ه ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ اي ات املتشس ٠ ا ط ه ١ دني ز زاض ا ٥ با ي ط ٥ ؼ. قس املكطض ا قرتاسات ايتاي ١ ي ذ ؼ ايت ؿ ص اييت مت إقطاض ا أ أخص ع ب ا. املجلس ااتنفيذي أخذ علما بتقزيز لجنت اازقابت اادائمت على ااقضا ا ااناشئت ووافق عليها أ د انتخاب رئيس جهاس رقابت ااىال اث املتحدة ج ا دودارو كنائب الزئيس. 4 تكط ط اي ا ٥ ب ا يط ٥ ؼ اٱ ت غا )ايب س 4( يف بسا ١ تكط ط ؾهط ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ ايكني ي د ا اجمل ؼ ايت ؿ ص مج ع أعها ٤ اٱ ت غا ي تعا اي ادح يف إعساز اٱ ه غا اؿاز ايعؿط أعطب ع ا ت ا خك قا ػا اث ني ع امل متطات ايػابك ١ يف د ب أؾط ك ا املهػ و ايص زع ا د اظ ضقاب ١ ايكني خ تباز خربات اهلا ١ يف إعساز امل متط. أنس ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ ايكني أ اؿه ١ ايك ١ ظاضات ا ت س متا ا ا ه غا اؿاز ايعؿط ايص أقبح انشا يف ت ؾري ايكاع ١ ايهرب ٣ ي ؿعب 14

16 ن ها ؿؿ ا ؾتتاح سه ض ض ٥ ؼ ظضا ٤ مج ض ١ ايكني ايؿعب ١ ي ن تؿ ا ؼ. شنط ي د ا أ دس أع ا ا ه غا اؿاز ايعؿط مت ت ظ ع ع ٢ اؾ ع ث أعط ٢ حمل ١ دع ٠ ع دس أع ا امل متط. بكطف اي عط ع تأ س ايهجري ي ثا ٥ ل امل ١ اييت أعست قب ؾا اٱ ت غا اي ذا ايؿطع ١ ف عات ايع ؾطم ايع أ ها ا ستؿا ت مب اغب ١ ايصنط ٣ 60 يٲ ت غا ايصنط ٣ 30 ي CNAO ) هتب ايطقاب ١ اي طين ؾ ض ١ ايكني ايؿعب ١ ( ن ا اؿا باي ػب ١ إىل تكس د ا ٥ ع اٱ ت غا امل ١ اييت ػط يف غ ام امل متط. اقرتح ت ك ح اي عا ايساخ مل متط اٱ ه غا اؿاز ايعؿط ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ ايرباظ ن ا ٥ ب يط ٥ ؼ اٱ ه غا اؿاز ايعؿط. اختت سس ج بأ ت ٢ ؾ ع املؿاضنني متطا ج طا ؾعا مما غ ه ي أثط ػتسا ع ٢ فت ع اٱ ت غا ن ا أ ق ٢ با غت تاع بايجكاؾ ١ ايك ١ ايػ ١ ا ػ اؽ يف تاض ذ ايب ز. قس املكط ض ا قرتاسات ايتاي ١ ي ذ ؼ ايت ؿ ص اييت مت إقطاض ا أ إساط ١ ايع ب ا. املجلس ااتنفيذي أحاط علما بااتقزيز عن لاعمال ااتحض ر ت ملؤجمز إلانكىضاي الحادي واامشزين نيمن اانائب لاول الزئيس نيمع املىافقت أقز اانظا ااداخلي املنقح اإلنكىضاي الحادي واامشزين. أ د اقتراح رئيس جهاس رقابت اابراسيل كنائب ازئيس إلانكىضاي الحادي واامشزين. 3 تكط ط اي ا ٥ ب ايجا يط ٥ ؼ اٱ ت غا )ايب س 5( 15

17 اي ا ٥ ب ايجا يط ٥ ؼ اٱ ت غا ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ امل ه ١ ايعطب ١ ايػع ز ١ أغا ١ ؾك بسأ تكط ط باٱعطاب ع ا ت ا ؾ اظ ضقاب ١ ايكني غتهاؾ ١ اٱ ه غا اؿاز ايعؿط. أؾاض إىل تكط ط نط ٥ ؼ ي ذ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ )FAC( تكاض ط ؾط ك ايع ي FAC ايت قعات املاي ١ ايتدط ط ا غرتات ذ ي ت غا ايتكط ط اام بأ ؿط ١ تعا ا ت غا املامني اييت قؿت نع اقط ؿك ١ ع ٢ دس ا ع ا. ؾهط أعها ٤ ص اهل ٦ ات ع ٢ ايتعا ع اؾاز. أحاط املجلس ااتنفيذي علما بااتقزيز املقد نيمن اانائب ااثاني الزئيس نيمع املىافقت عليه. 4 تكط ط ا ني ايعا ي ت غا )ايب س 6( ؾهط ا ني ايعا مل ع ١ اٱ ت غا د ظ ظض ي د ا ي تشهري ايسق ل دت اع اجمل ؼ ايت ؿ ص امل متط قس بإجياظ أ أ ي ات ع ا ا ١ ايعا ١ ص ا دت اع اي 63 ي ذ ؼ ايت ؿ ص يف ؾ رب ايتكط ط املهت ب املؿك قب ا ني ايعا تاح ع ٢ قع اٱ ت غا 4,1 قطاض اؾ ع ١ ايعا ١ يٮ املتشس ٠ 66/209/A بؿأ اغتك ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا. أؾاز ا ني ايعا يف ادت اع س ايت اق املػت ط ؾ ا تع ل بكطاض ا املتشس ٠ ايص عكس يف بسا ١ أنت بط 2013 ب بني ا ني ايعا يٮ املتشس ٠ با ن ايص نا قس اقرتح أ ت ته ني املػا ٤ ي ١ ع ٢ د اك م باعتباض ا اسس ٠ ايكها ا ايط ٥ ػ ١ ع ٢ دس أع ا ايت ١ ملا بعس عا 2015 يه ا ايت ١ املػتسا ١. 16

18 يف صا ايكسز زاضت بايؿع س ك ١ كاف ع ٢ ػت ٣ عاي يف ا املتشس ٠ س ايت ١ املػتسا ١ يف ا 2013 اييت زعا ؾ ا أ ها ن ا ني ايعا ؼ ب إىل تعع ع ز ض ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ يف ت ؿ ص أ ساف ا غتسا ١. 4,2 ف ع ١ ع املطاقب ايعا ايعامل )GWG( قطح ايػ س ظض بكطاض اجمل ؼ ايت ؿ ص بػ أ ه اى تكط ط ع ادت اع ف ع ١ ع املطادع ١ ايعا ١ ايعامل.)GWG( ا دت اع ا خري ي ذ ع ١ ع املطادع ١ ايعا ١ ايعامل نا يف ابط عا 2013 يف ط ن اي ابا. يف شيو ا دت اع غري ايطمس يط ٩ غا ٤ ا د ع ٠ ايطقاب ١ قؿت قها ا ا غتكطاض املاي ا غتسا ١ ايس ايعا ز ض ا د ع ٠ ايطقاب ١ ; املطادع ١ املتع ك ١ بايه اضخ; ا املع ات ػتكب ف ع ١ ع املطادع ١ ايعا ١ ايعامل. ن ا مت ا تؿام نصيو ع ٢ اق ١ ع ايؿط ل ؼت اغ تس ٣ ق از ٠ املطادع ١ ايعاملGALF(١ (. 4,3 ايتعا بني اٱ ت غا امل ع ات امل غػات ايس ي ١ أؾاز ا ني ايعا أ ايتعا ع ا املتشس ٠ نا ي املع س ايتعع ع ا ا عهؼ أ ها ع ٢ ايتعا امل تاظ بني UN DESA اٱ ت غا يف ت ع اي س ٠ 22 ا املتشس ٠ / اٱ ت غا يف اضؽ 2013 يف ؾ ا. 17

19 يف صا ايػ ام اٱقساض املؿرتى ي UN DESA ا ا ١ ايعا ١ ي ت غا خ ق ١ اؾ ١ ع امل اضغات املبتهط ٠ ع ؿاضن ١ امل اط ايعا ١ يف املػا ٤ ي ١ خ غػات املطادع ١ ايع ا اييت تطنع ع ٢ إؾطاى امل اط ني ب اغط ١ ا د ع ٠ ايطقاب ١ جيب أ ت شنط ا ب ن ح. قس اعت س صا امل ؿ ض ع ٢ اغتط ع ي طأ ع ؿاضن ١ امل اط ني مت ت ؿ ص يف ؾرت ٠ اٱعساز ي س ٠ UN/INTOSAI اي اسس ايعؿط. غ ت عكس اي س ٠ UN/INTOSAI ايتاي ١ يف اضؽ عا 2015 بني ن عات أخط ٣ ايرتن ع ع ٢ ا غتسا ١ املاي ١ يف غ ام دس أع ا ايت ١ ملا بعس عا جا آخط ع ٢ ايتعا ايت ع ايساخ ؾ ا ب أؾاض ا ني ايعا إىل بط ا ر INTOSAI ي تعا ع UN بط ٥ اغ ١ د اظ ضقاب ١ ن ض ا. اي ت ذ ١ ا ىل اييت مت تط ط ا بايتعا ع ف ع ١ INTOSAI ايعا ١ يف هاؾش ١ ايؿػاز غػ ا ا نا ت ف ع ١ امل ؿ ضات اي ثا ٥ ل شات ايت د ايع يف هاؾش ١ ايؿػاز غػ ا ا بع ا ف ع ١ املطب عات اهلا ١ ع تك ١ قسضات امل غػات ايع ا يتسق ل اؿػابات يف هاؾش ١ ايؿػاز. أ ها تعا ت INTOSAI ع OECD ع س طادع اؿػابات ايساخ ني ق س م اي كس ايس ي ا ؼاز ايربملا ايس ي اؾ ع ١ ا ملا ١ ي تعا ايس ي. ع ا خري ٠ مت ع دل ؿرتى بع ا امل غػات ايع ا يتسق ل اؿػابات طدع ١ احملاغب ١ ي تط ط. 18

20 ن ا أع ا ني ايعا اجمل ؼ ايت ؿ ص يف ايت اغني غك م متج INTOSAI يف ٦ ات ز ي ١ ؾ م ط ١ كس ا تكط طا متؿ ا ع ايتؿ ض امل ح يٮ ني ايعا ب اغط ١ اجمل ؼ ايت ؿ ص اا ؼ ا ػني يف عا خل شيو ن د ؼ زايهني د اظ ضقاب ١ اي ات املتشس ٠ ا ط ه ١ ن ج ي INTOSAI يف ف ع ١ IFAC's IAESB ا غتؿاض ١ اس ١ د اظ ضقاب يؿط ػا ( ن ج ي ذ ١ ايؿطع ١ ٱعساز ايتكاض ط احملاغب ١ ) INTOSAI PSC يف ف ع ١ طادع ١ ايكطاض ااق ١ ب IFAC's IAESB اس ١ أخط ٣. 4.4 تطب ل اط ١ اٱغرتات ذ 2011١ 2013 ؾ ا تع ل باط ١ اٱغرتات ذ ١ 2011 ا عها ٤ ع ٢ ايع املػت ط ايص مت إلاظ يف صا اجملا أنس ع ٢ أ تطب ل اط ١ اٱغرتات ذ ١ دط ٣ با ت اظ. ث أؾاض إىل ايتكاض ط املكس ١ ب اغط ١ ض ٩ غا ٤ اهلسف مب دب ايب ز ااق ١ ظس ا ع ا شات ايك ١. ملع س املع ات املؿك ١ ع تطب ل اط ١ اٱغرتات ذ ١ قا بإعطا ٤ ايه ١ ملس ط ايتدط ط ا غرتات ذ. ن ا قس ا ني ايعا تكط طا ع زع ٠ املطؾشني ايص أدط ٣ ع ٢ ظ ؿ ١ س ط 2016 س ط ايتدط ط ا غرتات ذ قس ؾهط د ظ ظض ن 2016 ايتدط ط ا غرتات ذ ي ؿرت ٠ عه ١ INTOSAI أن ا ني ايعا تكط ط بت ق ط ب ايتكس يعه ١ نا ١ يف INTOSAI ع طط ل د اظ ضقاب ١ مج ض ١ طاد هػتا. قا ا ني ايعا مبطادع ١ تك ط ب د اظ 19

21 ايطقاب ١ بك ض ٠ إجياب ١ ا غاؽ ايكا املطؾل. ؾ ا تع ل بط ب ايتكس بعه ١ نا ١ ب اغط ١ اي د اظ ايطقاب ١ يس ي ١ ؾ ػطني ؾإ ست ٢ اٯ مل ت تكس ا غاؽ ايكا املط ب إىل ا ني ايعا ي. INTOSAI ن ا مت أ ها طادع ١ ط ب ايكب نعه ؿاضى يف INTOSAI ب اغط ١ قه ١ ايتسق ل ي ؼاز املاي ا قتكاز يػطب أؾط ك ا مت تك بك ض ٠ إجياب ١ ب اغط ١ ا ني ايعا ي.INTOSAI يف ساي ١ ايتك اٱجياب يه ايط بني ب اغط ١ اجمل ؼ ايت ؿ ص ؾػ ف عزاز عسز ا عها ٤ نا ايعه ١ ي INTOSAI إىل 192 ا عها ٤ املؿاضنني إىل مخػ ١. 4.6 ايتعا ع اجمل عات اٱق ١ ايعا ١ ؾهط ا ني ايعا ن اجمل عات اٱق ١ ايعا ١ ايػبع ١ ع ٢ ايتعا امل تاظ ع INTOSAI أؾاز بايتباز ايهج يٮؾهاض بني امل اطل. INTOSAI قس ضنع ع ٢ أ ١ ايتعا ايس ي اؾ س أد تط ط ايتسق ل. 4.7 مت / اي ١ INTOSAI 2012 ب اغط ١ طادع سػابات مت ت ؿ ص تسق ل ايك ا ٥ املاي ١ ي INTOSAI عا 2010 د اظ ايطقاب ١ يس ي ١ اي ع ا ع ا مبا ت اؾل ع ق ا ني عا ري احملاغب ١ ي كطاع ايس ي ايعا اييت مت إقساض ا ع ضأ طادع ١ سػابات غري. قا ا ني ايعا بت د ايؿهط يه اد ع ٠ ايطقاب ١ ي س يتني ع ٢ ع ايتط ع اهلا. 21

22 غك م ا يتعا ا تجا مل عا ١ عا 2013 أع ايػ س/ ظض أ ن اٱ طازات ضغ ايعه ١ ج ا أ ها كاض ايؿط ع احمل ١ " ا ني ايعا " " ايتسض ب" نا ت يف سس ز امل عا ١. قس مت تكس ػ ز ٠ عا ١ ايج ث ١ غ ات 2014 املاي ١ ا زاض ١ ي عط ؾ ا. ب ا ٤ ع ٢ شيو ؾكس مت ته ني ايعباض ٠ ايتاي ١ املكرتس ١ 2016 عها ٤ ؾ ١ ايؿ :8 ب اغط ١ ؾ ١ ايؿ املاي ١ اٱزاض ١ يف امل عا ١ ؼت ب س 1.1 " اتػاقا ع ػ ٦ ي ات ا ع اٱؾطاف ايتدط ط املاي تهع ؾ ١ ايؿ املاي ١ اٱزاض ١ ؼت املطادع ١ ككل امل عا ١ ايتك س ي اضز ن ا قسز يف ي ا ٥ ح.INTOSAI ع ٢ س ٣ خط ١ امل عا ١ ص ) ( ضمبا ت ق ؾ ١ ايؿ املاي ١ اٱزاض ١ بايتعا ايت اؾل ع ا ني ايعا ن ا ك م ع يف اط ١ اٱغرتات ذ ١ تػ ريات اجمل ؼ ايت ؿ ص زاخ ص ايؿط ع اييت ضمبا تػت دب تػ ريات يف ص امل عا ١. غ ف ت تكس أ تػريات كرتس ١ ي ذ ؼ ايت ؿ ص أد امل اؾك ١ سػب ا ه اغب" أع ا ني ايعا أ امل ن ع ش ا ي ١ مل عا ١ ايج خ غ ات نا تطب ل أ ساف أ ي ات اط ١ اٱغرتات ذ ١ تطب ل قطاض UN ضق 66/209/A تطب ل املعا ري ايس ي ١ ISSAIs ج ا أ ها تط ط ا تكا يف.INTOSAI ن ا مش صا أ ها ا غتج اضات يف تط ط امل قع اٱيهرت ي INTOSAI ايربا ر شات ايك ١ س ٠ UN/ INTOSAI ايجايح ايعؿط ادت اعات اجمل ؼ ايت ؿ ص ايػازغ ١ ايػتني ايػابع ١ ايػتني ايجا ١ 21

23 ايػتني ا ؿط ١ املتع ك ١ ب INTOSAI ايجا ايعؿط املؿاضن ١ يف د ػات ايع.INTOSAI GOVs ISSAIs ايس ي ١ يINTOSAI إعساز املد كات ايت ؿ ص ١ ي 4.8 تطؾ ح طاقبني خاضد ني ي INTOSAI ي تكس ي INCOSAI اي اسس ايعؿط يف عا مب أ ١ تسق ل اؿػابات ملس ٠ غت غ ات ااق ١ بذ اظ ضقاب ١ اي ع ا يتسق ل طادع ١ سػابات ايك ا ٥ املاي ١ يٮ ني ايعا ي INTOSAI قس ا ت ت جيب اخت اض د اظ ضقاب ١ أخط ن سقل سػابات غري د اظ ضقاب ١ ع ا. متؿ ا ع اي عا ايتك س ي ت ا ب يف INTOSAI ؾكس مت اقرتاح أ ت تع ني د اظ ضقاب ١ ايكاض ٠ ا ؾط ك ١ ي ك بأزا ٤ ص امل ١ املػ ي ١. يصيو ؾكس اقرتح ا ني ايعا ؾ اظ ضقاب ١ ز ي ١ غا ا ي ك بس ض املسقل ااضد ي INTOSAI ع د اظ ضقاب ١ ع ا ي ك ا مبطادع ١ تسق ل سػابات 2015 أد تكسمي ا ي INTOSAI اي اسس ايعؿط يف ؾرت ٠ تكط ط اي ؿاط ملس ط ايتدط ط ا غرتات ذ أب ػت ها ق عاي ع ن ؽ أ خ ز ض ا ن س ط ٠ ايتدط ط ا غرتات ذ ؾكس ؾاضنت يف ن ا دت اعات ااق ١ باي ذا ايت د ١ ي ذا اهلسف ا غرتات ذ يف ايعس س ادت اعات INTOSAI ف عات ا اٱق ١ ايعا ١ أد انتػاب عط ٠ عا ١ ؾا ١ ع ساي ١ تطب ل ا ي ات اٱغرتات ذ ١ أ ها املع ات ا قرتاسات س ايت د ا غرتات ذ ي.INTOSAI 22

24 قس أخربت س ط ٠ ايتدط ط ا غرتات ذ ي ذ ؼ ايت ؿ ص مبؿاضنت ا يف ؾط ل ايع يف بعس اي عط املاي ايص قس ت ي ث ك ١ ػ ز ٠ باز ٨ خط ات عامل اط ١ اٱغرتات ذ ١ ايتاي ١ ي.INTOSAI ؽاطب ص اي ث ك ١ املباز ٨ ا ؿط ١ اٱزاض ٠ امل غػ ١ احملت ٣ احملت تكس ايتط ط ايتشس ات املػتكب ١ ي دط ١ اٱغرتات ذ ١ قس ت ايػ س ٠ ها ق عاي ع ن ؽ تا ٥ ر اعس ٠ ايتك بعس ط ض ا كاضب ا عت از ي دط ١ ا غرتات ذ ١ 2011 ايج خ غ ات بعس ا دط ٣ ب ايع اضتؿعت ػب ١ ايت ؿ ص ؾ م اي %70 يف مج ع ا ساف. بعس تكط ط ا اقبشت ايه ١ يٮ ني ايعا ط ٠ اخط ٣ س ح عرب ع ا ت ا ملس ط ٠ ايتدط ط ا غرتات ذ يتعا ا املػت ط يف خس ١ ا ت غا. اجمل ؼ ايت ؿ ص اساط ع ا بتكط ط ا ني ايعا قازم ع ٢ قب د اظ ضقاب ١ طاد هػتا نعه نا يف ا ت غا طؾع عسز ا عها ٤ اىل 192. قازم ع ٢ د ؼ زايهني د اظ ايطقاب ١ ا ط ه ن ج ي ت غا يف ف ع ١ اٱضؾاز ا غتؿاضCAG(١ ( ا ؼاز ايس ي ي شػابات )IFAC( ست ٢ غبت رب

25 قازم ع ٢ د اظ ايطقاب ١ ايؿط ػ )ن ج ي ذ ١ ايؿطع ١ ي شاغب ١ إعساز ايتكاض ط ايتابع ١ ي ذ ١ املعا ري امل ١ با ت غا ( ن ج ا ت غا يف ف ع ١ طادع ١ اؿ ن ١ مبذ ؼ عا ري احملاغب ١ ايس ي ١ ي كطاع ايعا )IPSASB( با ؼاز ايس ي ي شػابات )IFAC( اعت س ايتكط ط ايػ ايك ا ٥ املاي ١ املسقك ١ 2012 يٮ ا ١ ايعا ١. قازم 2012 ا ا ١ ايعا ١ ع ٢ ايتكاض ط ايػ ١ ايك ا ٥ املاي ١ املسقك ١ 2010 يتػ ا مل متط ا ت غا XXI( 21 )INCOSAI 2016 يتػ ا ي ه غا.21 تب ٢ ػ ز ٠ امل عا ١ ت غا 2014 قطض ا كرتح د اظ ضقاب ١ غا ا د اظ ضقاب ١ ع ا ن طاقبني يؿرت ٠ ايطقاب ١ 2015 ي ذ ؼ ايت ؿ ص تكط ط ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ FAC )ايب س 7( قس ض ٥ ؼ ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ امل ه ١ ايعطب ١ ايػع ز ١ ايػ س أغا ١ ؾك تكط طا ع ؿاطات ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ ص ا دت اع 63 ي ذ ؼ ايت ؿ ص يف يف ا 2013 ايتكت اي ذ ١ يف س ١ اؾ ط دت اع ا ايتاغع ن قها ا أخط ٣ اقؿت اي ذ ١ ايكها ا املاي ١ تط ضات ا ت غا ؼػ ات قت ١ يع ١ ايتدط ط ا غرتات ذ آي ات باٱناؾ ١ اىل ايتط ضات يف اي ذ ١ ايت د ١ ملبازض ٠ ايتعا بني ا ت غا املامني. سسز ايػ س ؾك امل ا ايتاي ١ به ا أع ٢ ا ي ات أ ١ يس ٣ ا ت غا : طاقب ١ 2016 املؿاضن ١ ايؿعاي ١ يف تعا ايتك ط ١ ا ت غا ا غرتات ذ ١

26 ا ت غا املامني تك ايت ت ي ت غا يتأن س ايتعا ا بامل عا ١ ايتعا ع ايكها ا اي اؾ ١٦ شات ا ١ ا غرتات ذ ١ ت غا عرب اي ذ ١ ا ؾطاؾ ١ ايسا ١ ٥ ع ٢ ايكها ا اي اؾ ١٦. ط ب ايط ٥ ؼ اجمل ؼ ايت ؿ ص املكازق ١ ع ٢ ايتػع كرتسات ايتاي ١ ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ ؾ ا تع ل بايتط ضات املاي ١ ي ت غا : ايتشطى باط ات امل اغب ١ ي ػ اح باغتدسا ايت ت ااضد ١ يف ؿاض ع ملػت ات قسز ٠ عس تط ب ت و ايت ت املطبك ١ سػب اي ػب ايجابت ١ يت ظ ع ضغ ايعه ات املتط ب ١ قب ايك اعس املاي ١ ي ت غا. عطا يه املػا ات ايع ١ املكسض ايط ٥ ػ مل اضز ا ت غا ؾايتؿذ ع د يٮعها ٤ ع ٢ ايت ؾري املع س املػا ات اي ع ١ ؿط ١ ا ت غا. ن ا ؿذع ع ٢ تكس املع س املػا ات املاي ١ اييت جيب تطابك ا ع اي ػب ايجابت ١ يت ظ ع ضغ ايعه ١ املتط ب ١ ساي ا قب ايك اعس املاي ١ ي ت غا. تؿذ ع ا د ع ٠ ايط قاب ١ ع ٢ املػا ١ ايط ع ١ ؾ م ايتك ات اؿاي ١ املػا ات شيو ست ٢ ق اغ ١ ه كح. ت ن ح ايت قعات ايؿع ١ غتهاؾ ١ ا دت اعات. ايتػ )ع ٢ غب املجا عس د ب يتأ ني اغبات ادت اع ١ أ خس ات امل اق ت ) ع ٢ ا د ع ٠ ايطقاب ١ ي ؿاضن ١ ايكاب ١ يف اغتهاؾ ١ اغبات ا ت غا. ؾ ١ ايؿ املاي ١ اٱزاض ١ غتك مبطادع ١ ه ايتك اؿاي املدككات امل عا ١ ايجابت ١ إؾاز ٠ اجمل ؼ ايت ؿ ص باي ت ذ ١. 25

27 تصنري تؿذ ع اعها ٤ ا ت غا ع ٢ اي ؾا ٤ بايكاعس ٠ ايػاض ١ يف إب ؽ ا ا ١ ايعا ١ ع ايت ت ااضد ١ ن ا صن ض يف زي ا ت غا ي ذا. صا غ نس اط ع ا ت غا ع ٢ ايك ض ٠ ايها ١ ي ت ت ااضد ١. إعاز ٠ اي عط اىل ع ١ عه ١ ا تػاب اي عط يف إ ها ١ تؿذ ع املع س امل ع ات امل غػات يف ايتكس ع ٢ عه ١ ا تػاب )عح ع ع ات أ غػات ١ يته دع ٤ ع ١ املػح ااضد ي دط ١ اٱغرتات ذ ١ ايتاي ١ (. اعساز خط ١ مت عاي ١ املػت ٣ بايت اؾل ع اط ١ ا غرتات ذ ١ اؾس س ٠ ظ اض ططا ٥ ل ايت املط ب ١ ي ق اىل ا ساف اط ١ أ ي ات ا. طادع ١ ا ست اي ١ يع ١ قب ت ث ل املطاقبني. اغتع اعها ٤ ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ ناؾ ١ ا ها ات يتباز املع ات اناؾ ١ اىل غا ٥ اع ١ ايهرت ١ متا ص املكرتسات. با ناؾ ١ ا ها اغت اعها ٤ اي ذ ١ ص /اي تا ٥ ر عرب ايك ات ا عت از ١ ت غا ن ا اضغ ا تع كات ع ا. 1 5 ؾط ل ع ا ت غا ي ت قعات املاي ١ TFFF )ايب س 7 أ( تكس ض ٥ ؼ اؾ اظ اي ط جي ض ٥ ؼ TFFF ايػ س ضد ن ظ بؿهط مج ع اعها ٤ ؾط ل ايع ع ٢ ع اضازت ي اقؿات املع ك ١. قطح بأ ا ت غا نا ت مم ع ٠ دسا ؾ ا تع ل بت ت ا عه ات ا أ امل عا ١ املت ؾط ٠ تػط ا دع ٤ ػري اي غا ٥ املتاس ١. ؾاؾع ٤ ا نرب مت مت قب تعا املامني املػا ات ايتط ع ١.ؾبػبب ايتعاؾط املهج ع ع ات ز ي ١ اخط ٣ ج ا املتشس ٠ نا ايهط ض ايتكس يف تط ط ا ت غا. طبكا يصيو قا ضد ن ظ بسع ٠ ا د ع ٠ ايطقاب ١ شات ايك ٠ اىل تكس ػا ات تط ع ١ اع ٢ ايتك ات اؿاي ١ ي ػا ات يف ا ت غا. 26

28 5 2 ؾط ل ع ايتدط ط ا غرتات ذ )ايب س 7 ب( نط ٥ ؼ يؿط ل ع ايتدط ط ا غرتات ذ املعاز تأغ ػ قس ض ٥ ؼ د اظ ايطقاب ١ ا ط ه تكط ط ع اط ات ا ىل ابعاز خط ١ ايع يتط ط اط ١ ا غرتات ذ ١ اغت ازا اىل قك ١ اربات املهتػب ١ ؼت ض ٥ اغ ١ آخط ؾط ك ع ايتدط ط ا غرتات ذ ط ٥ ات ؾط ل ع ايت قعات املاي ١ بؿأ اط ١ ا غرتات ذ ١ ايكاز ١ ي ت غا سا د اظ ايطقاب ١ ا ط ه بتطب ل ر ؿت ح ؾا يف ع ١ ايتدط ط. نا اهلسف إظ اض ايت ع امل د ز با ت غا يف اط ١ ا غرتات ذ ١ ايكاز ١ نك ت ا ايهرب ٣. يف اي قت شات نا امل اؿؿاظ ع ٢ املط ١ ن ع ١ ي غتذاب ١ بؿعاي ١ ي شا ت املػتذس ٠ ايتشس ات ا غرتات ذ ١. اع ايػ س ز زاض ع ع ١ ػح زاخ خاضد ع ا زضاى بايس ض املتػري ت غا بني مج ع ا عها ٤ اقشاب املكاحل اهلا ني. بعس ؼ ا غتب ا طاز ا ؿا ٤ خط ١ اغرتات ذ ١ ؿط ا ي تع ل يف ا ا ٥ عا ع س ا ١ ن ت ؾسز ط ٠ اخط ٣ ع ٢ ا ١ اؾ ط ١ يتباز اربات مل ؿع ١ اؾ ع د زع ٠ اىل اؿانط باملؿاضن ١ ايؿعاي ١ يف ع ١ ايتدط ط ا غرتات ذ. اجمل ؼ ايت ؿ ص أساط ع ا بايتكط ط املكس ض ٥ ؼ ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ تكاض ط ض ٥ ؼ ؾط ل ع ايت قعات املاي ١ ض ٥ ؼ ؾط ل ع ايتدط ط ا غرتات ذ ع ا عت از. اعت س املكرتسات املكس ١ ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١. 6 تكط ط ع أ ؿط ١ بازض ٠ ايتعا بني ا ت غا املامني 27

29 بكؿت ض ٥ ؼ ا ب ي ذ ١ ايت د ١ ملبازض ٠ ايتعا بني ا ت غا املامني قس أغا ١ ؾك اي تا ٥ ر يرب ا ر ايع يف انت بط 2013 ع ٢ غب املجا لس ا ؿط ع اغت يف اطاض ع ايسع ٠ ايعامل ١ ي كرتسات 2011 مت مت ا ايؿط ع ؾ. مت اقساض زع ٠ دس س ٠ ي كرتسات يف ا دت اع ايػازؽ يتعا ا ت غا املام تشت اطاض ا ه غا 22 يف 2016 بعس ا ختباضات ايؿا ١ اخص مج ع املؿا ضات بعني ا عتباض. ع ٠ ع ٢ شيو شنط ايط ٥ ؼ امل ا ب ي ذ ١ ايت د ١ ايتكط ط ع ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايساخ ١ يف فا ايطقاب ١ ع ٢ ايك اعات ا غتدطاد ١ اييت أبطظت أ ١ ز ض ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا يف صا اجملا با ناؾ ١ اىل اؿاد ١ اىل ب ا ٤ ايكسضات. 6 1 أ ا ١ بازض ٠ ايتعا بني ا ت غا املامني قا ا اض د ض ػ ض ٥ ؼ ا ا ١ بازض ٠ ايتعا بني ا ت غا املامني بتؿذ ع اعها ٤ ا ت غا ع ٢ تابع ١ ايسع ٠ ايعامل ١ ي كرتسات ؾ ا تع ل بب ا ٤ ايكسضات اييت غتكسض ن عا ني. اجمل ؼ ايت ؿ ص أساط ع ا بتكط ط أ ؿط ١ بازض ٠ ايتعا بني ا ت غا املامني ع ا عت از. 7 س ط ايتدط ط ا غرتات ذ ػك ا ساف )ايب س 9( ؾطح ا ني ايعا ي ت غا ي ذ ؼ ايت ؿ ص بأ ا ا ١ ايعا ١ ادطت ع ١ عح ع طؾشني هلصا امل كب بني مج ع اعها ٤ ا ت غا يف 1 ؾربا ط 2013 طابكا ي ؿكط ٠ ايجايج ١ زي ا ضؾاز يف ا ػ ي ات س ط ايتدط ط ا غرتات ذ. يف اجمل ع تكس 14 د اظ ضقاب اغتذاب ١ ي ط ب مت تطؾ ح ؾدكني. قس د اظ ضقاب ١ ايبانػتا طؾشا يس ث ت كت س ط ٠ ايتدط ط اؿاي ١ ) ها ق عاي ع ن ؽ( 7 تطؾ شات. ا ت عت بك ١ ا د ع ٠ ايطقاب ١ ع تع ني طؾح. 28

30 ع ٠ ع ٢ شيو اب ؼ ا ني ايعا اجمل ؼ ايت ؿ ص بأ ػك ا ساف غ ت ا تداب يؿرت ٠ ست ا 3 غ ات يف ادت اع اجمل ؼ ايت ؿ ص 65 ايتابع ي ه غا 21 3 بعض اعها ٤ اجمل ؼ ايت ؿ ص. باؾط ٠ ملكرتح اي ذا 1 امل كب املدكل مل ػل اهلسف ايطابع ايص غ ت ا تداب ا ها يف ادت اع اجمل ؼ ايت ؿ ص 65 مت ضبط بط ٥ اغ ١ ؾ ١ ايؿ املاي ١ ا زاض ١ حي امل ١ اي ا ٥ ب ايجا ي ذ ؼ ايت ؿ ص بؿه ت كا ٥. أساط اجمل ؼ ايت ؿ ص ع ا بايتكط ط املتع ل مب كب س ط ايتدط ط ا غرتات ذ ع امل اؾك ١ ع. 8 تكط ط ا املتشس ٠ )ايب س 10( يف عطن ايتكسمي قا ايػ س لب ا ني ايعا ايجا يٮ املتشس ٠ بتػ ط ايه ٤ ع ٢ املؿاض ع املؿرتن ١ بني ا املتشس ٠ اٱ ت غا اناؾ ١ اىل ايتعا ايكا ٥ بني امل ع تني ايص غ ػت ط يف ا ظز از. ع ٠ ع ٢ ايتؿاضى يف اغتهاؾ ١ اي س ٠ املؿرتن ١ 22 يٮ املتشس ٠ ا ت غا يف ؾ ا ؾ ط اضؽ 2013 د ا تبا باٱؾاض ٠ اىل كاف ؾ ١ عاي ١ املػت ٣ يف ن ع ايتط ض املػت ط يف ضى ا قساض املؿرتى ع ا ت غا ايص اؾاض اي ايػ س ظض ؼت ايب س 4 3. ق ا ني ايعا املػاعس لب اىل ا ١ تكسمي بإعطا ٤ عط ٠ ط ١ ع ٢ املػتكب املت قع ي ع تني اي تا ؽس ا املك ش ١ ايعا ١ بايتعا ؾ ا ب ا. ي ؼ 29

31 ؾكط ا ساف ايت ١ يٮيؿ ١ اييت ؼسز ططم ايت ١ املػت ط ٠ سس ا إمنا أ ها دس أع ا تط ط ١ ؼ ١ ملا بعس 2015 ايص غ ش اهلسف املؿرتى ملهاؾش ١ ايؿكط. هلصا ؾإ ع ا د ع ٠ ايطقاب ١ غ ه شا أ ١ د ط ١. أساط اجمل ؼ ايت ؿ ص ع ا بتكط ط ا املتشس ٠. 9 ت اق ا ت غا )ايب س 11( اؾاض ٠ اىل ان ع ا ي ات ايت اق يٮ ا ١ ايعا ١ ص ا دت اع 63 ي ذ ؼ ايت ؿ ص قس ا ني ايعا تكط طا ن تكاض ط اخط ٣ ع ا ؿط ١ ايتاي ١ : ا عساز ي ؿط ٠ ايػ ١ مب اغب ١ ايصنط ٣ 60 ي ت غا ػد ١ فسز ٠ يهت ب تع ل بإع ي ا املهػ و اناؾ ١ اىل قطاض ا املتشس ٠ إدطا ٤ ات املتابع ١ يكطاض ا املتشس ٠ ا عساز ايت ع ي س ٠ املؿرتن ١ 22 يٮ املتشس ٠ اٱ ت غا يف ؾ ا ايتعا ع ا املتشس ٠ يف ايت ق اىل اقساض امل دل يف ن ع امل اضغات ا بتهاض ١ باؾرتاى امل اط ي ػا ٤ ي ١ ايعا ١ عرب ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا. ا عساز املؿرتى ملك حيت ع ٢ ف ع ١ اي ضقات ع املػا ٤ ي ١ اجملت ع ا ملا ي تعا ايس ي. امتا امل دكات ايت ؿ ص ١ ي عا ري ايس ي ١ يف مج ع اي ػات املع ب ا. ا ني ايعا اقرتح ن ع ا ي ١ يعا 2014: "تطب ل اع بهني ؾ ا تع ل خك قا بكطاض اؾ ع ١ ايع ١ يٮ املتشس ٠ أ/ 209/66 يف ن ع تك ١ 31

32 ا غتك ي ١ يٮد ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا اطاض ع املعا ري ايس ي ١ يف محا ١ ايت ١ املػت ط ٠ ي ت ت ايعا ١." يف اي ا ١ ؾهط ا ني ايعا ف عات ايع ا ق ١ ي ت ؿ ص املجاي مل ان ع ا ي ١ ي 2013 تػ ايكطاضات ايتاي ١ اىل اجمل ؼ ايت ؿ ص ي عت از: اجمل ؼ ايت ؿ ص أساط ع ا بايتكط ط املكس قب ا ني ايعا يت اق ا ت غا اعت س ن ع ا ي ١ يعا 2014: "تطب ل اع بهني ؾ ا تع ل خك قا بكطاض اؾ ع ١ ايع ١ يٮ املتشس ٠ أ/ 209/66 يف ن ع تك ١ ا غتك ي ١ يٮد ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا اطاض ع املعا ري ايس ي ١ يف محا ١ ايت ١ املػت ط ٠ ي ت ت ايعا ١." 9 1 ت اق أؾط غا )ايب س 11a( شنط أيؿط س ا د اظ ضقاب ١ ايها ري ممج ا ا ١ ايعا ١ ؾط غا بأ اهلسف ش ا ي ١ ؿط ١ ت اق ا ؾط غا تك ١ ايتعا بني ا عها ٤ نصيو ا س از اٱق يف إؾط ك ا. اؾاض يف تكط ط ع تأغ ؼ ؾ ١ غػ ١ تك ١ يػبب ت ػ ل ا ١ ٥ ادطا ٤ ات ب ا ٤ ايكسضات ن اجمل عات اي ػ ١ ؾط غا تػ ايتباز املعطؾ ١ اربات بني كت اي ػات يف امل طك ١. أ ؿط ١ ايت اق ؾط غا ضنعت ع ٢ تك ١ ايت اق ؾ ا بني أؾط غا خ ان ايت اق شات ايهؿا ٠٤ ايرت ر ي تكا ت ع ف عات ايع ا ق ١ ا خط ٣ ت غا نصيو اقشاب املكاحل ااضد ني. ا ا ات ايعا ١ ؾط غا 31

33 ايتابع ١ ملدت اجمل عات اي ػ ١ اؽصت 4 أ ؿط ١ ت اق طنع ١. ص ا ؿط ١ ضنعت أنجط غري ا ع ٢ ا ١ ٥ ػت ٣ املعطؾ ١ ؾ ا تع ل باملعا ري ايس ي ١. ع ٠ ع ٢ شيو ايتؿس س نا ع ٢ ب ا ٤ ايكسضات ايتسض ب املتع ل بتطب ل املعا ري امل ١ ضقاب ١ ا زا ٤ باٱناؾ ١ اىل تط ط ا ز ات ايطقاب ١ يه ا اؾ ز ٠ اضؾازات يف بعض فا ت ايطقاب ١. 9 2 ت اق عطب غا )ايب س 11b( قس ا ني ايعا يعطب غا ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ ت ؼ عبسايكازض ظق اي كاط املطنع ١ يعطب غا يف عا ؾه ع ت ع ا ؿط ١ ايتسض ب ١ يف ب ا ٤ ايكسضات مت ايرتن ع بؿه خام ع ٢ عا ١ ؾشل دس ٣ املعا ري ايس ي ١ يف اٱق ايعطب باٱناؾ ١ مت ايرتن ع ع ٢ ايبشح ايع يف ن ع ؾ ا ٥ س ايطقاب ١. ن ا غ ط ايه ٤ ع ٢ ا دت اعات امل تع ١ ي ذ ؼ ايت ؿ ص اناؾ ١ اىل ا دت اعات ؾ ا بني أعها ٤ ايعطب غا تط جيا ي ت اق ن عطب غا أ ها ع ف عات ع ا ت غا. 9 3 ت اق أغ غا )ايب س 11c( قس ا ني ايعا يٮغ غا ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ ن ض ا ر ضاى غ ر تكط ط ايص اؾاض ؾ بأ اي س ات ضف ايع مت ت ع ا ع ٢ اغاؽ ن ع ا ي ١ " هاؾش ١ ايؿػاز غػ ا ا يتك ١ ايكسضات ايطقاب ١ عها ٤ ا غ غا ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا. باٱناؾ ١ اؾاز بأ ؿط عا عج ا قس أط ل يف صا امل ن ع ايص غ ػت ط ست ٢ يف اي قت شات زعا اىل املع س ايتعا ايج ا ٥ ايج ث. 32

34 ؾ ا تع ل بايت اق بني أغ غا ا ت غا شنط ر ضاى غ ر ؿاضن ١ ا د ع ٠ ايطقاب ١ يف كت ف عات املؿاض ع ايع ايتابع ١ ي ت غا اناؾ ١ اىل ايتعا ع بازض ٠ ا ت غا ي ت ١. ن ا غ ط ايه ٤ ا ها ع ٢ ايتعا ا ق ع اي ض غا شانطا امل متط املؿرتى ايجا بني ا غ غا اي ض غا امل ػل يف ض غ ا ؾ ط غبت رب ت اق ناض غا )ايب س 11d( قس ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ دعض ايب ا ا تري ؼ باغت ا تكط طا دعا ع أ ؿط ١ ت اق ايهاض غا ممج ض ٥ ؼ ناض غا ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ تط ساز ت باغ ا. اؾاض يف تكط ط ايصنط ٣ 25 ي هاض غا اييت مت ا ستؿا ب ا يف اضؽ 2013 يف اغب ١ متط ناض غا 9 يف تط ساز ت باغ. اناؾ ١ اىل شيو ؾسز ع ٢ ا ١ ب ا ٤ ايكسضات يف طك ١ ايهاض غا أ نح د ز ناض غا يف تطب ل قطاض ا املتشس ٠ 66/209/A املتع ل باغتك ي ١ ا د ع ٠ ايطقاب ١ ايع ا. د تري ؼ باغت ا ؾهط ي ب و ايس ي ايص زع ايهاض غا بت ت غػ ١ بازض ٠ ا ت غا ي ت ١ ملدت ق ض ايسع يف فا ب ا ٤ ايكسضات. 9 5 ت اق ض غا )ايب س 11e( ا ني ايعا ي ض غا ض ٥ ؼ د اظ ضقاب ١ اغبا ا ضا ايؿط ع ز ريا سا قاضغ ا شنط بأ تطن عا خام ت د م ايتشس ح املػت ط ايتط ط از ات ق ات 33

35 ايت اق ي ض غا ي ت ه اي ق ا ب ؽ ؾ ع أعها ٤ اي ض غا باي ػات ا ؼ ايطمس ١ ي ع ١ إناؾ ١ اىل ايرت ر يتباز املعطؾ ١ اربات. ن ا غا امل قع اٱيهرت ي ع ١ ا ض ب ١ يٮد ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ EUROSAI املعط ؾ ١ اختكاض ا باغ ض غا ف ١ امل ع ١ ا ض ب ١ يٮد ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ايطغاي ١ اٱخباض ١ ايكازض ٠ ث خ طات غ ا بع از ٠ ض ١ ٩ اي ض غا عطض أ ؿطت ا. ع د ز سف آخط ط إىل تعع ع ايت اق ع امل ع ١ ايس ي ١ يٮد ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ ايعا ١ احملاغب ١ INTOSAI املعط ؾ ١ باغ ا ت غا ع إ ٤ ا ت ا خام مببازض ٠ ت ١ ا ت غا.IDI ن ا ع ت اي ض غا أ ه ا متطات ؿرتن ١ ع ف عات ايع اٱق ١ ا خط ٣ ايتابع ١ ي ت غا ع ٢ ا خل ف ع ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بأ ط ها اي ت ١ ايهاض بو )ا غاؾؼ( ف ع ١ امل ع ١ ايعطب ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ )ا ضاب غا ( ف ع ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بايس اٯغ ١ )ا غ غا ( ن ا نعت امل ع ١ أ ه ا تك ض ا ي تعا ايسا ٥ ع ا ؾط غا. قس أط كت اي ض غا ايعس س املبازضات يبس ٤ ت ؿ ص املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ )ISSAIS( ت د ات ا ت غا ي ش ن ١ ايطؾ س ٠ GOVs( )INTOSAI ن ا تع أ ه ا ع ٢ إعساز تطمج ١ املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ )ISSAIS( ت د ات ا ت غا ي ش ن ١ ايطؾ س ٠ GOVs( )INTOSAI إىل ايط غ ١. أ ا باي ػب ١ مل قع اي ض غا اٱيهرت ؾكس مت ؽك ل أقػا قسز ٠ تت ا املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ )ISSAIS( اغتك ي ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١. ختا ا ؾكس ؾسز ا ني ايعا ي ض غا ع ٢ ايك ١ اؾ ط ١ ي ت اق ايساخ ااضد أد تعع ع ايتعا يه ف عات ايع اٱق ١ ف عات ايع. 9.6 ت اق ا غؿؼ ( ب س ) 11 34

36 قس ض ٥ ؼ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بتؿ ا ني ايعا ي غؿؼ ايػ س ضا ري س ظا ظ لا تكط ط ا ع ع ١ ايتشس ح امل غػ ١ ي غؿؼ اييت مش ت بني إدطا ٤ ات أخط ٣ اي اس ايتاي ١ : ظ از ٠ ؾطم ب ا ٤ ايكسضات ( ايؿطم ايتسض ب ١ ع ات املطادع ١ امل ػك ١ اي س ات طادع ١ ا قطا (; ايتطب ل املتعا س يته ي د ا املع ات ( امل اقع اٱيهرت ١ ا رت ت متطات ايؿ س ايتع اٱيهرت (; ططح ؾ از ٠ ي تسق ل املتدكل ايتباز امل ع ي عطؾ ١. قس قطضت ف ع ١ ا غؿؼ يف ادت اع ا ايعا ايجا ايعؿط أ تططح اي ػ ١ ا ل ع ١ ناي ػ ١ ايطمس ١ ايجايج ١ إىل دا ب اي ػ ١ ا غبا ١ اي ػ ١ ايربتػاي ١. ن ا مت أ ه ا تطمج ١ امل قع اٱيهرت ي غؿؼ إىل اي ػ ١ ا ل ع ١ شيو بؿه ب و ايت ١ ا ط ه ايس ي. باٱناؾ ١ إىل ت ق امل قع اٱيهرت ع ع مت ع بني ايع اض ايساخ ني ااضد ني مما ناؾ ١ املع ات املت ادس ٠ ع ٢ ا غؿؼ تاس ١ ي ذ ع. قس أؾاض ا ني ايعا يف اي ا ١ إىل اي س ٠ ايطمس ١ ايجا ١ ي غؿؼ اييت ػتط ع ناؾ ١ امل اط ني خ هلا ت ك املع ات س ع أعها ٤ ا غؿؼ س امل غػات ايس ي ١ املتعا ١. 9.7 اتكا ضابط ١ ايباغ ؿ و يٮد ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ )ايباغا ( ( ب س 11 ر( أؾاضت يني بط ؾ غت ض ٥ ػ ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ب ظ سا ا ني ايعا ي باغا يف تكط ط ا ي دط ١ اٱغرتات ذ ١ اؾس س ٠ ي باغا اييت ت سف با غاؽ إىل ظ از ٠ ؾاع ١ ي تا ٥ ر ايتسق ل املطادع ١. ؾ تػت س ايؿاع ١ ع ٢ احملت ات سػب ب تػت س أ ه ا إىل ت ظ ع ا ايهايف ع ٢ اجمل عات املػت سؾ ١ املدت ؿ ١. أ ا ؾ ا تع ل بايت ق ايساخ ؾكس قس ت ا ني ايعا تكاض ط ؾ ط ١ جمل ؼ ازضا ٠ ايباغا ا ؿط ١ احمل ١. يف اي قت ؿػ تك ا ني ايعا بإضغا ؿطات إخباض ١ ضبع غ ١ ؼ ع ات س املؿط عات احمل ١ املؿط عات املدطط هلا يهاؾ ١ امل ع ات ايؿط ه ١ ا خط ٣ اغتدس ت امل قع اٱيهرت ي ع ١ نأزا ٠ يتباز املع ات. ن ا اغتؿازت ف ع ١ ايتطب كات اؾ س ٠ املعطؾ ١ ع ايس ا ق تط ض ا. ايباغا أ ه ا املعا د ١ أد ؿاضن ١ 35

37 أ ا باي ػب ١ يتعع ع ايت اق ااضد ايص عس اسس ٠ أ ا ي ات اٱغرتات ذ ١ يٮع ا قس ت ايباغا املع س ايتجك ايتسض ب ملطادع ايع اييت ع ت ب غا ٥ اٱع امل غػات ايعا ١ امل اط ني. باٱناؾ ١ إىل أ ف ع ١ ايباغا قس زع ت تأغ ؼ ايؿطانات ايك ١ ع أقشاب ا غ ؿاضن ١ امل اط. يطاملا ضنعت امل ع ١ ؾ ا تع ل بايت اق ااضد ع ٢ ن ا ت ؾري أنرب قسض ممه ايؿؿاؾ ١ املػا ٤ ي ١. تكس ض ٥ ؼ ف ؼ اٱزاض ٠ بايؿهط يتكاض ط ايت اق اييت قس ت ا ف عات ايع اٱق ١ أنس ع ٢ أ غا ٥ ايت اق ا دت اع ١ ع ٢ د اك م قس يعبت ز ض ا ا ا تعا س ا ي ت اق. نا املجري يٲعذاب باي ػب ١ ي س ٣ اغتػ ف عات ايع اٱق ١ ي غا ٥ اٱع ايت اق املدت ؿ ١ ؾك ا يكسضات ا ظط ؾ ا ااضد ١. قا ف ؼ اٱزاض ٠ بأخص تكاض ط ف عات ايع اٱق ١ ايػبع ١ ي ت غا بعني ا عتباض. 10. تطؾ ح أعها ٤ دسز ؽتاض ا ا ه غا XXI )ايب س 12 ايب س 17( أ نح ا ني ايعا ايػ س قري أ ت دب ع ٢ اٱ ه غا تع ني ا عها ٤ اؾسز جمل ؼ اٱزاض ٠. مت تكس ايرتؾ شات ايتاي ١ ملس ٠ تػت ط غت ١ أع ا شيو بايتعا ع اجمل عات اٱق ١ ايعا ١ : اؾط غا : ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ SAI مبكط ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ SAI ظاب اغ غا : ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ابا إعاز ٠ ا تداب بانػتا ا ض غا : ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بب ي سا إعاز ٠ ا تداب ا ؼاز ايط غ ن ا مت تكس ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ايتاي ١ ملبازض ٠ ت ١ ا ت غا )IDI( اجمل ١ ايس ي ١ ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ :)IJGA( بازض ٠ ت ١ ا ت غا :)IDI( إعاز ٠ ا تداب ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ط ر 36

38 اجمل ١ ايس ي ١ ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ :)IJGA( إعاز ٠ ا تداب ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ات املتشس ٠ ا ط ه ١. قس قطح ا ني ايعا أ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باٱ اضات ايعطب ١ املتشس ٠ ن ه ؿ ١ يٲ ه غا XXII يف عا 2016 غ ت تع ا نعه ٠ ف ؼ إزاض ٠ يؿرت ٠ تأي بك ١ أعها ٤ ف ؼ اٱزاض ٠ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باغرتاي ا ايبا ا ع ايكني اٱن از ض املهػ و ظ سا امل ه ١ ايعطب ١ ايػع ز ١ د ب إؾط ك ا ؾ ع. ختا ا ؾكس عرب ف ؼ اٱزاض ٠ ع تكس ط ي ع اؾس ط بايج ا ٤ يٮد ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ به ت ز ؿ اض ػاض ا اهل س ي ب ا امل ه ١ املتشس ٠. قسم ف ؼ اٱزاض ٠ ع ٢ ايتػ ات يه ت عطن ا يف ا ه غا.XXI د ا ٥ ع ا ت غا ( ايب س 13( 11.1 دا ٥ ع ٠ د ضز نا س ت قا ا ني ايعا ايػ س د ظ قري أث ا ٤ خطبت ا ؾتتاس ١ بعطض تاض ذ اؾا ٥ ع ٠ أع اغت تػع ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ قس ت كت تطؾ شات. قا ت ؾ ١ ايتشه بتك املطؾشني آخص ٠ باعتباض ا ضق ا إلاظات ن ا مب طكت ا اٱق ١ الاظات ا ي ت غا نه باٱناؾ ١ إىل ا د ع ٠ اؿا ٥ ع ٠ ع ٢ اؾاظ ٠ يف ايػ ات ايػابك ١ ا ت ا ٤ ات ا اٱق ١. أخصت ض ٥ ػ ١ ا تػ ا تري ؼ ب يب ايه ١ قطست جمل ؼ اٱزاض ٠ أ دا ٥ ع ٠ د ضز نا س ت يعا 2013 يٲلاظات اٱغ ا ات ايعع ١ ك ب ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باغرتاي ا دا ٥ ع ٠ املط ب غتاتؼ أع ض ٥ ؼ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ات املتشس ٠ ا ط ه ١ ز زاض جمل ؼ اٱزاض ٠ أ ا ه غا XXI غ ف مي ح دا ٥ ع ٠ املط ب غتاتؼ يعا 2013 إىل ر ظ ن ١ ايتذاض ٠ اٱزاض ٠ دا ع ١ ايك ب اؾ ب باغرتاي ا دال ا ر ظ ( طادع تكاعس( هتب املطادع ١ مبس ١ ظ مبكاطع ١ د س ر ايك ١. قس مت تطؾ ح كايت املؿرتن ١ ؼت ع ا نع أغؼ اؿه ع ٢ اي ػب ١ يف املطادعات اؿه ١ : خربات طادع سه ١ ايكني احمل ١ ( ايكازض ٠ يف

39 ي 2011 اي ػد ١ املطب ع ١ ( نأؾه كا يف ايكش ؿ ١ ايس ي ١ ي طادع ١ اؿه ١ ي ػ ات ايج ث ١ املان ١. ف ؼ اٱزاض ٠ سغ تكاض ط دا ٥ ع ٠ د ضز نا س ت دا ٥ ع ٠ املط ب غتاتؼ; قسم ع ٢ ح دا ٥ ع ٠ د ضز نا س ت يعا 2013 إىل ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باغرتاي ا ح دا ٥ ع ٠ املط ب غتاتؼ إىل ر ظ دا ر ظ. 12. تعا ا ت غا ع ع ات املػاعسات ايت ١ ك ا اض د ض ؿا ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ط ر باي اب ١ ع ض ٥ ؼ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات )CBC( بازض ٠ ت ١ ا ت غا IDI س ٣ ايتعا بني ا ت غا امل ع ات ايت ١ اييت نجؿت د ز ا يف ايػ ات ا خري ٠ أنس ب صا ايكسز ع ٢ ع ؾ ١ املػاعس ٠ ايت ١ )DAC( ايتابع ١ مل ع ١ ايتعا ا قتكاز ايت ١.OECD قس ت ؾ ١ املػاعس ٠ ايت ١ )DAC( ايتابع ١ مل ع ١ ايتعا ا قتكاز ايت ١ OECD إىل دا ب عسز اي ذا ا خط ٣ ايسع اي ظ يف طاس ايت ١ املدت ؿ ١ ٱطاض ع ق اؽ ا زا ٤ )PMF( ن ا نا ت تع ع ٢ ؼهري اغتط ع ملس ٠ ؿاضن ١ امل اط ني ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١. اغتطاعت ؾ ١ املػاعس ٠ ايت ١ )DAC( ايتابع ١ مل ع ١ ايتعا ا قتكاز ايت ١ OECD خ صا ا غتط ع ت ا ع ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ي س شات ايسخ امل دؿض إىل املت غط. ن ا شنط ا اض د ض ؿ املؿاضن ١ املهجؿ ١ ملبازض ٠ ت ١ ا ت غا يف طادع ١ ؾط PI26 ٱطاض ع اٱ ؿام ايعا املػا ٤ ي ١ املاي ١ ايص مت ططس أد عطض أزا ٤ أ ع ١ إزاض ٠ املاي ١ ايعا ١. مش أ تػ ري د ط تهبري امل ؾط ب سس ٠ ق اؽ يتك زضد ١ اغتك ي ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١. خ صا اي قت تعا ت بازض ٠ ت ١ ا ت غا أ ه ا ع ؾطان ١ امل عا ١ ايس ي ١ )WBI( ايب و ايس ي )UNDP( بط ا ر ايت ١ ايتابع يٮ املتشس ٠ (IBP) ع ات اجملت ع املس ملهاؾش ١ ايؿػاز. أخص ف ؼ اٱزاض ٠ تكط ط تعا ا ت غا ع امل ع ات ايت ١ بعني ا عتباض. 38

40 13. أز ات ا ت غا ( ن ع 15( أزا ٠ تعا ا ت غا اٱيهرت ١ ؼسخ دابا ع غ ر املس ط ايعا ي ع قات ايس ي ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باهل س ع أزا ٠ ايتعا اٱيهرت ١ اييت تعس أزا ٠ ا ١ يتػ ايت اق ايساخ بني أعها ٤ ا ت غا أؾاض إىل ايت د ات ايع ١ املتاس ١ ب ػات ا ت غا ا ػ ١ ع ٢ قؿش ١ ايسخ زا ٠ ايتعا اغتؿاز ٠ أنجط 747 ػتدس 149 ز ي ١ هلص ا زا ٠ تأغ ؼ أنجط 80 غاس ١ ع دا ب ايعس س ٦ ات ا ت غا املدت ؿ ١. مت تؿع اتكا ا رت ت خام )4MBPS( يه ا إ ها ١ اي ي ز املػت ط ٠ ع ٢ أزا ٠ تعا ا ت غا. ن ا مت ا خص با عتباض أ ه ا ططح أزا ٠ تعا دس س ٠ ب ا ٤ ا ع ٢ عا إزاض ٠ ب و املع ات امل تس ٠.)RDBMS( 13.2 ػطز ا ت غا اٱيهرت ضؾع ايػ س دا ا ب ضتا اضت ع ض ٥ ؼ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باملهػ و تكط ط ا س ػطز ا ت غا ايتؿاع ملطادع ١ اؿه ١ املتاح ساي ا اي هرت ا ظ ع يػات ا ت غا ن ا غ ع أ ه ا نأزا ٠ زاع ١ يرتمج ١ ؾ ٦ ا ت غا. ي ته ا غتؿاز ٠ دا ب أعها ٤ ا ت غا ؾكط إمنا غته أ ه ا اؾ ع بؿه عا ع ٢ ضأغ ا امل ع ات ايس ي ١ املرتمجني باٱناؾ ١ إىل امل غػات ا نازمي ١. مت تػ ع ص ا زا ٠ اٱيهرت ١ ع ح مل تعس اى ساد ١ إىل اغ املػتدس ن ١ ايػط. ع ت ايعس س اهل ٦ ات املدت ؿ ١ بؿه ؿرتى ػت ط يتشس ح تط ط املػطز. أخص ف ؼ اٱزاض ٠ تكاض ط أزا ٠ عا ا ت غا ا ي هرت ١ ػطز ا ت غا ا ي هرت بعني ا عتباض. قا ا ني ايعا ب ؿط ناؾ ١ ايتكاض ط ايتاي ١ بطا ر ع اي ذا املدت ؿ ١ اي ذا ايؿطع ١ ف عات ايع املؿط عات ق ات ع ا ت غا اييت مت تكسمي ا نتاب ا إىل ا دت اع ايطابع ايػتني جمل ؼ اٱزاض ٠ ع ٢ امل قع اٱيهرت ي ت غا. ( meetingreports\draftagendareports.html( حيت صا امل ع ٢ أ ايتع كات ايكطاضات احملت ١ جمل ؼ اٱزاض ٠ ص ايتكاض ط. 14. تكط ط ؾ ١ املعا ري ا سرتاؾ ١ )PSC( \اهلسف ا ( ب س 18(

41 بسأت ايػ س ٠ ب ت ا دان بػ ض ٥ ػ ١ ؾ ١ اهلسف عطن ا ايت ن ش بايتأن س ع ٢ أ ا ت غا قس أثبتت ؿػ ا ن ع ١ عط ؾ ١ ز ي ١ ب نع ا ي عا ري أ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ع ٢ ػت ٣ ايعامل تتكب املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ ISSAIS ن عا ري كب ي ١ عرتف ب ا. قس شنطت ث خ ا أغاغ ١ ضنعت ع ا PSC خ ايؿرت ٠ ت اغ املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ ISSAIS ظ از ٠ اي ع غك م ت و املباز ٨ ت د ات ا ت غا ي ش ن ١ ايطؾ س ٠ GOVs( )INTOSAI ططح إناؾات دس س ٠ ملباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ ISSAIS ت د ات ا ت غا ي ش ن ١ ايطؾ س ٠ GOVs(.)INTOSAI ن ا أؾاضت ايػ س ٠ دانبػ أ ه ا إىل امل ١ املػتكب ١ ي PSC ١ PSC ي ؿرت ٠ عا اغتعطنت طادع ١ تط ط املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ ISSAIS ت د ات ا ت غا ي ش ن ١ ايطؾ س ٠ ( INTOSAI )GOVs باٱناؾ ١ إىل تطب ل ص املباز ٨ بايتعا ع بازض ٠ ت ١ ا ت غا. ن ا غرتنع PSC ع ٢ طادع ١ اط ط ايعط ه ١ ي تسق كات املاي ١ تسق كات املطادعات تسق ل اٱشعا خ ايػ ات ايج ث ١ ايكاز ١. سسزت ايػ س ٠ دانبػ تك ؼػني ع ١ نع املعا ري اييت غ ف ت ط أ ه ا ع ٢ تػ ريات يف ايع ١ ا ق ١ ن ات أغاغ ١ يPSC. ث قا بعس شيو ض ٩ غا ٤ ف عات املؿاض ع املدت ؿ ١ اجمل عات ايؿطع ١ يPSC تكاض ط ع أ ؿطت ( ايب س 18 أ إىل ايب س 18 ر(: ؿط ع ا ػذا املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ ISSAIS )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بايسمنطى( قا ت ؾ ١ ايت د ع ف ع ١ املؿط ع ص بعس ت اغ باز ٨ 100 ISSAIS يف عا.2013 ف عات ايتسق كات املاي ١ ايؿطع ١ ايعا ١ احملاغب ١ بايػ س( FAS )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ بطؾع 41

42 ا ػشبت ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ايػ س ١ بعس تطأغ ا اي ذ ١ ايؿطع ١ ط ا تػع غ ات ت ت ا بعس شيو ض ٥ اغ ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ اٱ اضات ١. PAS )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ اجمل عات ايؿطع ١ زا ٤ ايتسق ل احملاغب ١ بايرباظ ( ICS )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ اجمل عات ايؿطع ١ ي تشه ايساخ ايعا ١ احملاغب ١ بب ي سا( CAS ( ض ٥ اغ ١ PSC باي اب ١ ع ا د ع ٠ اجمل ع ١ ايؿطع ١ يتسق ل اٱشعا ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ اي ط جي ١ ( ؿط ع س طاقب ١ اؾ ز ٠ ايتسق ك ١ ( ض ٥ اغ ١ PSC باي اب ١ ع ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ اي ط جي ١ ( نا ت اي ت ذ ١ ا غاغ ١ هلص اجمل ع ١ إعساز املباز ٨ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ 40 ISSAIS س طاقب ١ اؾ ز ٠ يف ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ اييت قسقت ع ا ا ه غا XXI يف د ب إؾط ك ا يف عا مت س ف ع ١ املؿط ع دا ب ؾ ١ ايت د يف اي ذ ١ ايؿطع ١ ي شاغب ١ ايتكط ط ( ض ٥ اغ ١ PSC باي اب ١ ع ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ايه س ١ ( قا ف ؼ اٱزاض ٠ بأخص تكاض ط ا ؿط ١ PSC تكاض ط ايتكس ي ذ ١ ايؿطع ١ PSC قسم ع ٢ PSC ١ ي ؿرت ٠ مب سع ١ ك ايط ٥ اغ ١ يػ ١ ايتسق ل املاي ايؿطع ١ )FAS( ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ايػ س ١ إىل ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ 15. تكط ط ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات )CBC( \ اهلسف ايجا ( ايب س 19( ت د ايػ س زض ؼ د ت ض ٥ ؼ ؾ ١ اهلسف ض ٥ ؼ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ املػطب ١ بايؿهط يط ٩ غا ٤ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات CBC ايؿطع ١ ناؾ ١ أعها ٤ 41

43 اي ذ ١ ا ث ني أضبعني ع ٢ ع املد ل. ن ا شنط أ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات CBC ايؿطع ١ قس أعست عسز أ ايت د ات رتمج ١ إىل يػات ا ت غا ايطمس ١ ا ؼ. ن ا قا ت ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات CBC ايؿطع ١ أ ه ا ع زع اجملت ع املا ح بت ع ضؾات ع اق ١. ث قا ايػ س د ت بإعطا ٤ ايه ١ بعس شيو إىل امل كطض اٯت ني ( ايب س 19 أ إىل ايب س 19 ز(: اي ذ ١ ايؿطع ١ ا ىل: تعع ع أ ؿط ١ ب ا ٤ ايكسضات املتعا س ٠ بني أعها ٤ ا ت غا ف عات ايع اٱق ١ )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بامل ه ١ املتشس ٠ ( اقرتح ايػ س اضت غ ه ط ممج ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بامل ه ١ املتشس ٠ ض ٥ ؼ اي ذ ١ ايؿطع ١ ا ىل س اي ذ ١ ايؿطع ١ إساي ١ ا ا إىل ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات.)CBC( اي ذ ١ ايؿطع ١ ايجا ١ : تط ط اس ات ا غتؿاض ١ )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بايبري ( اي ذ ١ ايؿطع ١ ايجايج ١ : تعع ع أؾه ايتطب كات ايع ١ ن ا اؾ ز ٠ خ طادعات ا قطا ايتط ع ١ )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بػ ؾان ا( بازض ٠ ت ١ ا ت غا IDI )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ط ر( مل تػري ته بازض ٠ ت ١ ا ت غا IDI ص عا قس أخص ايته املطادع باٱناؾ ١ إىل اط ١ اٱغرتات ذ ١ ز ض بازض ٠ ت ١ ا ت غا بعني ا عتباض ايص ضنع با غاؽ ع ٢ ب ا ٤ ايكسضات امل غػ ١ يٮد ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١. ك ١ ا ت غا ي تعا ع ا املتشس ٠ )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ به ض ا( يف ا ١ سس ج أع ايػ س زض ؼ د ت ا ػشاب ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ املػطب ١ ض ٥ اغ ١ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات. مت اقرتاح ت ي ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ؾ ب إؾط ك ا امل كب خ ؿ ا ي ػطب شيو بعس اقؿات 42

44 غع ١ ت يت ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ايػ س ١ كب اب ايط ٥ ؼ. قا ف ؼ اٱزاض ٠ بأخص تكاض ط ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات CBC ؾا ا ايؿطع ١ باٱناؾ ١ إىل ك ١ ا ت غا ي تعا ع ا املتشس ٠ بازض ٠ ت ١ ا ت غا بعني ا عتباض; بامل اؾك ١ ع ٢ ك ض ٥ اغ ١ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات CBC ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ املػطب ١ إىل ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ظ ب اؾط ك ا; بايتكس ل ع ٢ ق ع كب ا ٥ ب ض ٥ ؼ ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات CBC باٱناؾ ١ إىل ت ي ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ايػ س ١ صا امل كب; بأخص س اي ذ ١ ايؿطع ١ ا ىل بعني ا عتباض: تعع ع أ ؿط ١ ب ا ٤ ايكسضات املتعا س ٠ بني أعها ٤ ا ت غا إساي ١ ا ا إىل ؾ ١ ب ا ٤ ايكسضات CBC 2016; قسم ع ٢ خط ١ بازض ٠ ت ١ ا ت غا اٱغرتات ذ ١ يٮع ا 2014 امل اؾك ١ ع ٢ ته بازض ٠ ت ١ ا ت غا املطادع ١ ; 16. تكط ط ؾ ١ ؿاضن ١ املعطؾ ١ )KSC( \ اهلسف ايجايح ( ب س 20( أع ايػ س ؾاؾ نا ت ؾاض ا ض ٥ ؼ ؾ ١ اهلسف ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ اهل س ١ يف ا دت اع ا خري ي ذ ١ ت د ؿاضن ١ املعطؾ ١ KSC يف ثا ٥ ل ا ت غا ايطمس ١ اييت نعت ا ف عات ع كت ؿ ١ ي سف ايجايح ب ث ث ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ غت ١ ISSAIS اييت غ ت ت د ات ا ت غا ي ش ن ١ ايطؾ س ٠ GOVs( )INTOSAI تكسمي ا إىل ا ه غا XXI يتب ا. ن ا أع أ ه ا ع خ ل ف ع ١ ع دس س ٠ يتسق ل ايك اعات ا غتدطاد ١ ؾط ل ايع اؾس س س ت ؾري عكس ا غتدطاز ؼت ع ١ ؾ ١ تؿاضى املعطؾ ١. أؾاض ايػ س 2016 ي ذ ١ تؿاضى املعطؾ ١ ؾاؾ نا ت ؾاض ا إىل خط ١ ايع اؾس س ٠ 2014 KSC امل قع اٱيهرت ي ذ ١ ) ايص غ ف ػذ تا ٥ ر ثا ٥ ل ف عات ايع امل ش ١. 43

45 ت شيو تكس تكاض ط ؾ ١ ؿاضن ١ املعطؾ ١ إىل ف ؼ اٱزاض ٠ ( ايب س 20 أ إىل ايب س 201(: WGPD )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ف ع ١ ايع س ايس ايعا ايعا ١ احملاغب ١ باملهػ و( WGITA )ا د ع ٠ ايع ا ف ع ١ ع س تسق ل ته ي د ا املع ات ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باهل س( ع ت ف ع ١ ايع ع ٢ إعساز نت ب س تسق ل ته ي د ا املع ات بايتعا ع بازض ٠ ت ١ ا ت غا.IDI ن ا ع ت يف اي قت شات ع ٢ ططح ت د ات س ذ ١ ع ؾطات ا زا ٤ ا غاغ ١ يربا ر تسق ل ته ي د ا املع ات. WGEA )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ف ع ١ ع س ايتسق ل ايب ٦ ايعا ١ احملاغب ١ باغت ا( قا ت ف ع ١ ع ايتسق ل بط ا ر ا املتشس ٠ ايب ٦ )UNEP( بت ق ع صنط ٠ تؿا ب ري ب يف ايتاغع غبت رب أقبشت ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ا س غ ١ ايط ٥ ؼ اؾس س جمل ع ١ ايع ت و ابتسا ٤ ا متط ا ه غا.XXI ف ع ١ ع س تك ايرب ا ر )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بؿط ػا( WGFACML ف ع ١ ع س هاؾش ١ ايؿػاز غػ ا ا )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ مبكط( AADA ( ١٦ ف ع ١ ع س املػا ٤ ي ١ ايتسق ل يف إعا ات ايه اضخ املسقكني ا ض ب ١ ( غ ف ت س ص اجمل ع ١ بعس ا ت ا ٤ ISSAIs 5540 باٱناؾ ١ إىل اؿ ن ١ ايطؾ س ٠ ي ت غا GOV( )INTOSAI KNI )ا د ع ٠ ايع ا ف ع ١ ع س امل ؾطات ايك ١ ا غاغ ١ ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ با ؼاز ايط غ ( 44

46 ف ع ١ ع خ ق ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ WGVBS )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ظ ب إؾط ك ا( قا ت ف ع ١ ايع ص با ت ا ٤ 12ISSAI باٱناؾ ١ إىل ت د ات ا ت غا ايطمس ١ س ايت اق تعع ع ق ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١. تطأؽ ف ع ١ ايع ت و ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باملهػ و غ ف ت زف ا ع ؾط ل ايع س قاعس ٠ ب ا ات ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١. ف ع ١ ع س ايتشس ح املاي اٱق ح ايت ع )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ات املتشس ٠ ا ط ه ١ ( ؾط ل ع س قاعس ٠ ب ا ات ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باملهػ و( غ ف ت س ؾط ل ايع ت ز ر دس أع اي إىل ف ع ١ ايع س ق ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١. ايكش ؿ ١ ايس ي ١ ي تسق ل اؿه )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ باي ات املتشس ٠ ا ط ه ١ ( ؾط ل ع س تسق ل ايعك ز ايؿطا ١ ٥ PROCUREMENT CONTRACT AUDIT )ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ي ؼاز ايط غ ( قا ف ؼ اٱزاض ٠ باٯت أخص تكاض ط ؾ ١ ا ت غا ملؿاضن ١ املعطؾ ١ KSC باٱناؾ ١ إىل تكاض ط ناؾ ١ ف عات ايع ؾطم ايع ايكش ؿ ١ ايس ي ١ ي تسق ل اؿه بعني ا عتباض; سع ١ ايهتب ايص مت إعساز بؿه ؿرتى قب بازض ٠ ت ١ ا ت غا IDI ف ع ١ ايع س تسق ل ته ي د ا املع ات إىل دا ب 45

47 ايت د ات اييت قا ت ف ع ١ ايع ب نع ا; سع ١ صنط ٠ ايتؿا MOU بني ف ع ١ ايع ا ت غا د ايتسق ل اٱ ٥ ايرب ا ر ايب ٦ يٮ املتشس ٠ ; UNEP اؾل ع ٢ تؿه ف ع ١ ع ا ت غا س تسق ل ايك اعات ا غتدطاد ١ ( بط ٥ اغ ١ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ا غ س ١ ( ؾط ل ايع س تسق ل ايعك ز ايؿطا ١ ٥ ( بط ٥ اغ ١ تسق ل ايعك ز ايؿطا ١ ٥ با ؼاز ايؿ سضاي (; قطض س ف ع ١ ع املػا ٤ ي ١ تسق ل إعا ات ايه اضخ; تب ٢ ن ؾط ل ع ا ت غا س قاعس ٠ ب ا ات ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ إىل ف ع ١ ع ا ت غا س ق ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ بط ٥ اغ ١ املهػ و; قسم ع ٢ اغت طاض ف ع ١ ايع س ق ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ نع ا اؿاي ؼت ايط ٥ اغ ١ اؾس س ٠ ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ املهػ ه ١. 17. اعت از ثا ٥ ل ا ت غا ايطمس ١ ايؿط ط ا غاغ ١ ع ا ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ إضؾازات ا ت غا ي ش ن ١ اؾ س ٠ ( ب س 16( قا ف ؼ اٱزاض ٠ بايتكس ل ع ٢ ايؿط ط ا غاغ ١ ع ا ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ احملاغب ١ ISSAIs إضؾازات ا ت غا ي ش ن ١ اؾ س ٠ INTOSAI :XXI باٱناؾ ١ إىل اي ث ك ١ ايطمس ١ يتكسمي ا إىل ا ه غا GOVs 12 :ISSAI ق ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ ايعا ١ احملاغب ١ ؼ ل اخت ف يف س ا ٠ امل اط ني 18. أع ا أخط ٣ ( ب س 21( أخص ايػ س د ظ قري ا ني ايعا ي ت غا ايه ١ ط ٠ أخط ٣ تكس ظع ايؿهط إىل ايػ س ٠ تري ؼ ب يب ع ٢ ض ٥ اغت ا ايطؾ س ٠ ي ت غا. ن ا أقط بع ا ايك نط ٥ ػ ١ ف ع ١ ايع س ق ١ ؾ ا ٥ س ا د ع ٠ ايع ا ي طقاب ١ املاي ١ 46

الوولكة العزبية السعودية وسارة التعلين العالي جاهعة أم القزى كلية التزبية اقع تيف ر خط مد س اإلغساف الرتب بإدازات الرتب التعل ه إعساز ايطايب خايس ب ع

الوولكة العزبية السعودية وسارة التعلين العالي جاهعة أم القزى كلية التزبية اقع تيف ر خط مد س اإلغساف الرتب بإدازات الرتب التعل ه إعساز ايطايب خايس ب ع الوولكة العزبية السعودية وسارة التعلين العالي جاهعة أم القزى كلية التزبية اقع تيف ر خط مد س اإلغساف الرتب بإدازات الرتب التعل ه إعساز ايطايب خايس ب ع غ ا املطرل إؾطاف ايسنت ض عبسايطظام ب أمحس ظؿط ط ب ه

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint ضبت ٣ ايرب ا ر املس ات ايتع ١ تاض ذ ظ ض املس ات. تعط املس ١. ه ات املس ١. خكا ٥ ل املس ١ اي ادش ١ ايؿطم بني املس ١ قؿش ١ اٱ رت ت املس ات ايتع. اغتدسا املس ات يف ايتع. ؾ ا ٥ س املس ات ايتع ١. ن ؿ ١ اعساز

المزيد من المعلومات

الوولكة العزبية السعودية وسارة التعلين العالي جاهعة أم القزى كلية التزبية اقع تيف ر خط مد س اإلغساف الرتب بإدازات الرتب التعل ه إعساز ايطايب خايس ب ع

الوولكة العزبية السعودية وسارة التعلين العالي جاهعة أم القزى كلية التزبية اقع تيف ر خط مد س اإلغساف الرتب بإدازات الرتب التعل ه إعساز ايطايب خايس ب ع الوولكة العزبية السعودية وسارة التعلين العالي جاهعة أم القزى كلية التزبية اقع تيف ر خط مد س اإلغساف الرتب بإدازات الرتب التعل ه إعساز ايطايب خايس ب ع غ ا املطرل إؾطاف ايسنت ض عبسايطظام ب أمحس ظؿط ط ب ه

المزيد من المعلومات

Untitled

Untitled زي س ن ١ ايؿطنات ايعا ١ ٥ ايػع ز ١ جاق ا ا غرتؾاز 1435 / 2014 احملت ات 4 7 مت س زي س ن ١ ايؿطنات ايعا ١ ٥ ايػع ز ١ 7 أ : ؿ اؿ ن ١ ايتذاض ١ 7 ثا ا : ؿ ايؿطن ١ ايعا ١ ٥ 9 ثايجا : أؾها ايؿطنات ايعا ١ ٥ 11

المزيد من المعلومات

خططة الدراسة

خططة الدراسة F نلية الرتبية قسم املهاهج وطزم التدريس أثز استددام أسلوب الكدح الذهين يف تهمية مهارات الكزاءة اإلبداعية لدى تالميذ املزحلة االبتدائية إعداد د/ عبد الزاسم خمتار حممود مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

المزيد من المعلومات

امل هة ايعسبية ايطعودية وشازة ايتع ي ايعايي جا عة أ ايكسى ن ية ايرتبية قط امل ا ج وطسم ايتدزيظ اجتاهات معلمات ومشرفات الكيمياء حنى استخدام تقنية املعا

امل هة ايعسبية ايطعودية وشازة ايتع ي ايعايي جا عة أ ايكسى ن ية ايرتبية قط امل ا ج وطسم ايتدزيظ اجتاهات معلمات ومشرفات الكيمياء حنى استخدام تقنية املعا امل هة ايعسبية ايطعودية وشازة ايتع ي ايعايي جا عة أ ايكسى ن ية ايرتبية قط امل ا ج وطسم ايتدزيظ اجتاهات معلمات ومشرفات الكيمياء حنى استخدام تقنية املعامل االفرتاضية و بعض مطالبها يف مدينة مكة املكرمة بنت

المزيد من المعلومات

المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول الدكتور: مروان قعقع ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات

المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول الدكتور: مروان قعقع ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات ايب غ ١ -اجلض ٦ ات اي اع ١ ال ميه مت ض ا بايعني اجملشد ٠ ب ا االحجاس ايهبري

المزيد من المعلومات

مت. ز. ب ك ف ٢ ؾعت ز. ب ك ف ٢ ؾعت أغتاش إزاض ٠ ا ع ا املػاعس يف دا ع ١ ايكسؽ املفت س ١ ف ػ ني امل دل ت سف ص ايسضاغ ١ إىل تػل ايهل ٤ ع ل ٢ ها ل ١ أ ل ١

مت. ز. ب ك ف ٢ ؾعت ز. ب ك ف ٢ ؾعت أغتاش إزاض ٠ ا ع ا املػاعس يف دا ع ١ ايكسؽ املفت س ١ ف ػ ني امل دل ت سف ص ايسضاغ ١ إىل تػل ايهل ٤ ع ل ٢ ها ل ١ أ ل ١ مت. أغتاش إزاض ٠ ا ع ا املػاعس يف دا ع ١ ايكسؽ املفت س ١ ف ػ ني امل دل ت سف ص ايسضاغ ١ إىل تػل ايهل ٤ ع ل ٢ ها ل ١ أ ل ١ ايتد ل ( نأسلس ع اقلللط ايع للل ١ اإلزاض للل ١ ) يف ايفهلللط اإلزاض اإلغللل ع للل

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

نظم الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي (PDF)

نظم الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي (PDF) األرجوزة امليئية في ذك ر ح ال أشرف البرية ىظه اإلماو القاضي علي ب علي ب حمند ب أبي العس الدمشقي احليفي املتويف شية 297 نسخها وقسمها أبوابا خدمة حلفظة القرآن الكريم الشيخ/ صالح مسري حمند مفتاح شيخ حلقة

المزيد من المعلومات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا زض ؽ س ايكطآ ايهط أيكا ا ايػ س/ سػري بسض ايس اذت ث بتاض ذ: 25 ش ايكعس ٠ 1422 اغي افل: 2002/2/7 اي - قعس ٠ )2( أع ش باهلل ايؿ طا ايطد بػ اهلل ايطظي ايطس اذت س هلل ضب ايعاغيري اذت س هلل ايص سا ا هلصا ا ن

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 ساقب ايتع املت ضط أ ع د ضعد اؿسب عترب ز ١ ٩ ر ع خ ؾرت ٠ ش ١ قدد ٠ يف املطتكب ايبع د ا ط قا تػد ط اقع اؿا يف اي قت اؿاي طت د إىل باد ٨ ؾ طؿ ١ د ١ د ي دطط ايربا ر د ١ أخس ٣ اإلعداد ايتأ ي دط ١ ا ضرتات ذ

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جد اام ح ن السن اأ ل 13:00-12:00 لغ أجن ي 09:00 س 10:00 نص أ بي قديم اأ باغ ع م ال ف ع الق آ إعا آلي نقد أ بي قديم ع م سيق ال ع نص أ بي قديم ع م النح ال ني م ر ال غ اأ نقد أ بي قديم ت ريخ الح ر اانس ني

المزيد من المعلومات

عامل اٱ ا / ز 64 ط 1 ص )39-78(

عامل اٱ ا / ز 64 ط 1 ص )39-78( ط 1 ص )39-78( ط 3 ص ث ط ى انه و انر د انر د ى ادلمديخ اؿ س اهلل ايص خ ل اؾ ١ اي اض دعا ٤ ي عباز سضغ ١ ي ك ح عرب ٠ ا يباب غ ١ ي عدرط عر ا عاقر يط بر ا باحملافعر ١ ع ر ٢ ايرةرط ٠ غر ا فر ١ ا ضض قر ٢ اهلل

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي من ذز ت ؾ ف كسز دزاض املؤضط ١ : دا ع ١ سا ٥. ايه ١ /ايكط :اآلداب ايف قط اي ػ ١ ايع

المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي من ذز ت ؾ ف كسز دزاض املؤضط ١ : دا ع ١ سا ٥. ايه ١ /ايكط :اآلداب ايف قط اي ػ ١ ايع المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي من ذز ت ؾ ف كسز دزاض املؤضط ١ : دا ع ١ سا ٥. ايه ١ /ايكط :اآلداب ايف قط اي ػ ١ ايعسب ١ أ(ايتعس ف باملكسز ايدزاض ع ات عا ١ ع : اض ز ص

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

اع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١

اع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١ Tahani Yousif Mobarak Hussein 800109795 اتشا ١ ع ١ عثذ عضا 800217960 اتشا ١ ع اتشا ١ ؽا ١ 901500405 اتشا ١ ٠ عف عشفاخ عىش 900541061 اد ذ اع اع ١ اد ذ ات ا عال 803105014 اد ذ عثذ ا شد ١ اصش دشاس 412619025

المزيد من المعلومات

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا 178 رئ ف اندذعا ز ذ 26 2 ك ا ح ذال عثذ انرز ى 279 خاكه د ث ز ا 5 زك د زلس ق ضع ذ 4 غ ذاء تر و ع را 33 8 ان 0 ر ز خثر 949 ي ا ان س ذ طرل 972 زطاو االز ذ ع طى 68 ي ػال ص ر د ة 1134 ان س ذ أ 11 خ ه االضعذ

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم فاعلية بزىامج تدرييب يف حتشني اخلط العزبي لتالميذ الشية الجالجة م احللكة األوىل املشتخلص: ايط ١ ايجايج ١ ت دف ر ايدزاض ١ )1( د. ياسز ذلند ذلجوب محد الشيد )2( د. ظاو إبزا يه عز الدي ذلند ختباز بس ا ر يتشطني

المزيد من المعلومات

د.ض.ب.و/ سلك اإلجازة / 2014 دفرت ايط ابط ايب داغ د ١ اي ط ١ يإلداش ٠ يف ايدزاضات األضاض ١ اإلداش ٠ امل ١ 2014 د.ض.ب.و/ سلك اإلجازة / 2014

د.ض.ب.و/ سلك اإلجازة / 2014 دفرت ايط ابط ايب داغ د ١ اي ط ١ يإلداش ٠ يف ايدزاضات األضاض ١ اإلداش ٠ امل ١ 2014 د.ض.ب.و/ سلك اإلجازة / 2014 دفرت ايط ابط ايب داغ د ١ اي ط ١ يإلداش ٠ يف ايدزاضات األضاض ١ اإلداش ٠ امل ١ 2014 .1 ايط ابط ايب داغ د ١ اي ط ١ يط و اإلداش ٠ يف ايدزاضات األضاض ١ اإلداش ٠ امل ١ ايط ابط ارتاص ١ باملطايو( ظ) عد ٠ ظ 1 تعس

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ− إ اد إ اف ١٤٣٨ ه / ٢٠١٧ م ١ ت ل م لة ال ارسة ال ال ة في ت ني م مها ارت ال ف العل ا ل تلام ال ف الا ول الا ع اد وه ا ما أشارت إل ه ال ارسة الاس لاع ة ال ي قام بها ال اح ة ل ع فة م تلام ال ف الا ول الا ع

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj

المزيد من المعلومات

"رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل " او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق " زك! ىد

رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل  او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق  زك! ىد ك ع ع 6 ف ع ضزث ئ زك ك ث 9 ث ش ئ ئإثئ غ ث ح ز ع 8 ف 9 ح ح ف + ح ح ع +آع آ عكك كك 8 ك + ح ع ح ك ز ع ئع ف ث ع ح ك عع خ ع ئف عش ع ع عث ث عض ف حف خ ع خ غف ض ف كع ش ك ع ع ع ع ع ع ع ز ع ح ز ثك ظ ف ف خ ع ك ع

المزيد من المعلومات

المؤهالت للتواصل )1( )2( بكالوريوس تربية نوعية شعبة معلم حاسب آىل بتقدير عام جيد جد ا الدبلوم املههى قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد جدا ) 3

المؤهالت للتواصل )1( )2( بكالوريوس تربية نوعية شعبة معلم حاسب آىل بتقدير عام جيد جد ا الدبلوم املههى قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد جدا ) 3 المؤهالت للتواصل )1( )2( بكالوريوس تربية نوعية شعبة معلم حاسب آىل بتقدير عام جيد جد ا الدبلوم املههى قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد جدا ) 3 (الدبلوم اخلاص قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام

المزيد من المعلومات

قسـم علوم الأرض والبيئة

قسـم علوم الأرض والبيئة دا ع ١ آ ايب ت ع ز ع األصض ايب ١٦ ارتط ١ ايزصاع ١ يزصد ١ املادغتري ف اصر امل ا ايب ١٦ 121 122 قغ ع األصض ايب ١٦ ع ز ع األصض ايب ١٦ دا ع ١ آ ايب ت 122/121 ارتط ١ ايزصاع ١ يزصد ١ املادغتري يف اصر امل ا ايب

المزيد من المعلومات

1

1 1 جمتمعات التعلم املهنية Professional Learning Community (PLC) 2 3 جمتمعات التعلم املهني ة Workshop on: Professional Learning Communities (PLC) إعداد: بروفيسور محاسن شمو Ph D. Hull University, UK Msc.

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم المسئولية القانونية للمحكم في القانون السوداني والمقارن د. أمحد املطصفؿ ق د صاحل ) ( كد ١ : عد امل ش ه أ ع اصس ايتشه ذيو أل لاح ع ١ ايتشه ت ق ع ٢ نؿا ٠٤ امل ش ه احمل ز ايس ٥ ظ اير تد ز س ي ع ١ ايتشه بكدز

المزيد من المعلومات

باب 1 ؾ سا ي ا 1.1 ؾػ اي ؾػ ػال ضاز اتا نت ا طاضا زا زا ه ت ا ي ضع ت د تا ط ؾان غاي غات ب ت م تطاز ػ اغال زعامل ال ؾطن بػ ؼ ببه ادط اغال ممرب ؾػاض تط

باب 1 ؾ سا ي ا 1.1 ؾػ اي ؾػ ػال ضاز اتا نت ا طاضا زا زا ه ت ا ي ضع ت د تا ط ؾان غاي غات ب ت م تطاز ػ اغال زعامل ال ؾطن بػ ؼ ببه ادط اغال ممرب ؾػاض تط باب 1 ؾ سا ي ا 1.1 ؾػ اي ؾػ ػال ضاز اتا نت ا طاضا زا زا ه ت ا ي ضع ت د تا ط ؾان غاي غات ب ت م تطاز ػ اغال زعامل ال ؾطن بػ ؼ ببه ادط اغال ممرب ؾػاض تط ازف غ ػت ن س ؾ ؿاضنت ال غا از زؾط ػهت ض ي غ اتػ زا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا: ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا: أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ خ ؼ ك ز ننا ث أ ك م ؿ الؾ ر اغ بػ: أ خ ؼ ك ز ننا

المزيد من المعلومات

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث . 9 أربط بين الص الحرف ( (. الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه من خال تسمي مجم ع م شر الك ءة : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه

المزيد من المعلومات

ملخص التقرير السنوي للكليات

ملخص التقرير السنوي للكليات ايتكس س ايط يه ١ ايرتب ١ ي عا اجلا ع 8/ تعس ف ايه ١ اض ايه ١ : ايرتب ١ تاز ذ تأض ظ ايه ١ : أ ػ ٦ ت ايه ١ غطس ايطالب عا 0 امل افل 009 غطس ايطايبات عا تته عد ٠ أقطا : قط ايجكاف ١ اإلضال ١ قط ايرتب ١ اخلاص

المزيد من المعلومات

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

مذكرة األول فى الكمبيوتر 1 مذكرة المراجعة النهائية 7117 الجزء االول ملخص الفصول الموضوع األول : أساسيات نظام الكمبيوتر ايه ب تسد اش إيهرت دخ ايب ا ات

مذكرة األول فى الكمبيوتر 1 مذكرة المراجعة النهائية 7117 الجزء االول ملخص الفصول الموضوع األول : أساسيات نظام الكمبيوتر ايه ب تسد اش إيهرت دخ ايب ا ات مذكرة األول فى الكمبيوتر 1 الموضوع األول : أساسيات نظام الكمبيوتر ايه ب تسد اش إيهرت دخ ايب ا ات خيص ا عادت ا ي ص ي تا ٥ ر ستدد ٠ املع ات السعات ا 1١ املعادت ١ تت ايه ب تس يف مج ع زتاالت اذت ا ٠ اي ١ بإدسا

المزيد من المعلومات

إعداد / الكاتب خايس غف احل ا يرخصص وتاحث في عهى ان صزياخ ويرزجى نغح يصزيح قذي ح ويؤنف سهسهح االجذاد ع انحضارج ان صزيح انقذي ح

إعداد / الكاتب خايس غف احل ا يرخصص وتاحث في عهى ان صزياخ ويرزجى نغح يصزيح قذي ح ويؤنف سهسهح االجذاد ع انحضارج ان صزيح انقذي ح إعداد / الكاتب خايس غف احل ا يرخصص وتاحث في عهى ان صزياخ ويرزجى نغح يصزيح قذي ح ويؤنف سهسهح االجذاد ع انحضارج ان صزيح انقذي ح ن ١ ي هاتب املضط ايكس داء إ إ أػض ا بط إ ل ج ا ز ٠ أربد ا إ فشط إػذاد زا ا

المزيد من المعلومات

-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا

-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا عث ج 7 ث ع ك +إ زز ع ف ع عش حز ى ف فث ث % ى كض شس ع ف فث زس ح ع عطسذ س ى ج ف ز خ ح س ئإ ف ف ع خط ط ع كذ ح ش ط ى كش ئ 7ط ش عح حغ حس ط س س س ىض ز س فك عف ع ح ع ح ك ع ضف عش سئ ك ز ذ ض س ك حس ى ش طش ح س طإ

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية

دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية 2 قائنة احملتويات... 7... 7... 7... 7... 9... 9... 9 1.: تكز تعض ؿات تكز زف ر اع اعتع ا اي عا تعض يعزر املقط شات اي اصر ٠ يف ايزي سز ر تطب ل ايزي غ ي ١ ايتطب ل ايكضاصات

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم ة و ب اج انل ه ة من قع ج امع م و wwwmenhag-uncom ة ة ع ش ) ح ا ض )ال م د ي ق م : الا مسة ة اد من م : ة و ب اج انل ه د ع ئم من 464 دعائم منهاج النبوة ي ة ؾ 464 احملاضرة اخلامسة عشرة ل ن الذي ه ؿ خ ق ر أ

المزيد من المعلومات

ال وم :السبت - الووافق : 1341/10/02 ه 1

ال وم :السبت - الووافق : 1341/10/02 ه 1 ال وم :السبت - الووافق : 1341/10/02 ه 1 وصىل 55552 حاخا إنى ان ذ ت أيس ب ؼ عدد اؿذاز اير ص ا إىل طك ١ املد ١ امل ز ٠ أ ظ األ قاد ني ه ١ املهس ١ بعد أ اهلل ع بأدا ٤ فس ط ١ اؿر 25523 سادا ساد ١ ذيو فل اإلسصا

المزيد من المعلومات

Layout 2

Layout 2 الفعل العري ة القواعد في الاختار نتية الاختار في الص فهة الاخيرة 1 عي ن ي هذف ي هذف ي ي ر يار يار و ر ي نر ي ر و ر ل ل ي ر يار ف ع ت ف ع ت يا ر ف ع ت ي نر و ي ين ر يا ي ي ي ياي ياي و ي و ي ياي يا ي و ني

المزيد من المعلومات

Joint Annual Meetings of

Joint Annual Meetings of Distr.: General 10 May 2018 Arabic Original: English األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة االقتصادية ألفريقيا لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين االجتماع

المزيد من المعلومات

ISSN x AL- Z A H R Ä ' الزهراء نصف سنوية حمكمة تصدر عن كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا تعنى

ISSN x AL- Z A H R Ä ' الزهراء نصف سنوية حمكمة تصدر عن كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا تعنى ISSN 1412-226x AL- Z A H R Ä ' الزهراء نصف سنوية حمكمة تصدر عن كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا تعنى بالبحوث والدراسات اإلسالمية والعربية A refereed academic

المزيد من المعلومات

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-32 ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-39 جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر الفبي فش ث ١ ذ جذ ف ا ؼجبع ١ خ- ص س صبدج ب ػصب ؽب ١

المزيد من المعلومات

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر حس ی ن ا غت صا م ی وس: -1-94 2015 تاض د: فط ضز ي 1394

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx ا جل و د ة ح ل ق ا ت م ش ر و ع ١ ق ا ئ م ة ا مل ح ت و ي ا ت ا مل و ض و ع ك ل م ة ا مل ش ر ف ا ل ع ا م م ق د م ة ا ل ه ي ك ل ا ل ت ن ظ ي م ي حل ل ق ا ت ا جل و د ة و ص ف ا مل ش ر و ع و م ب ر ر ا ت ه و ا

المزيد من المعلومات

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين

المزيد من المعلومات

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش ف ث انل كي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال عيد ي ) 8341 ه لع ا م ر عي د خ ط ت ث / 7182 م( ال فط مجع وترتيب يخ الع لمث من خ ط ب الش ن ش عيد ر ش لن أيب عت د الل م م د ة - -ح فظ ه الل ز كي ث ت انل ف و ال ش ن ف ال

المزيد من المعلومات

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك ز خ أيزذب د ر يب نهعب انذراض 0 1 35 15 5 0 50 0 0 0 50 50 0 350 10 0 1 اد ذ انط ذ اد ذ عذها.5 1 () 1 3 1 1.5 0 116.5 1.5.5 1.5 13.5 108.5 1 1.5 40 9 3 1 109.5 101.5 57.5 49.5 48 اد ذ عبطف فزذ دط اضراء

المزيد من المعلومات

الوثائق النمطية – للتعاقد على التوريدات البسيطة

الوثائق النمطية – للتعاقد على التوريدات البسيطة اجلمهىرية اليمنية شركة ميه مىبايل للهاتف النقال ادارة املشرتيات واملخازن اضه ال ثائق الينط املػس ع: غساء ت ز د عدد 400000 دفرت عق د مػرتكني اخلاص زقه املياقص العام : 027/05( بػساء ت ز د عدد 400000 دفرت

المزيد من المعلومات

من أساليب التربية في القرآن الكـــريم

من أساليب التربية في القرآن الكـــريم أ خ ١ ذ ح ظ ر ١ ش ح م آ ح ى ٠ ح يوظ : عؼ خ لي ىخ مي ش: ح ل ي هلل د ح ؼخ ٤ ح ١ ػ رخ و ػ ح ٩ خ خ ٣ ؼ. ح س ح ػ ٠ ح ؼ ح ٧ ٤ ي خ ل ي ػ ٤ ح س ح. أ خ رؼي : كوي خ ظخر ٢ ( ح ظ ر ٤ ش ح ز ٣ ش ) ػ ٠ ك لظخ ظ ح ظؼ ض

المزيد من المعلومات

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان چك د دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه ؾب 5 ق بض ٣ 17 آشض ز ٥ 1396 آ ه ب سا ص در فز ىگ عبم مىطق الرستبن سبر 1 * ض پز )تبض ٧ د زض ٧ بكت: 95/5/5 تبض ٧ د پص ٧ ط: 96/7/4( عت ػب ٠ ان ك ؿل ٤ آ ٦ ٧ اظ جبحث ٢ زض

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس جامعة عي شمس نتيجة قسم حضارة - المستو الثان 1 انتساب العام الجامع 1/15 يج ع 3 5 1 A+ 97 1 A+ 95 7 + 1.13 3.. 7. 3 1 اتا ب اج جرجص دث ة 7 + 79 1.3 11. 3 73.5 13 3 ادطا ادر ت ي االياو 3 7 5 + 9 +.7 1. 3

المزيد من المعلومات

ن 1 ن 1 ن 1 التكوين الم ني اأ ادي ية ا ج ية ت ية ي ت ا ج ة فا ا - اامتحا الجهوي ال وحد للبكالوريا )ال ترشحو الرس يو ( ا صفحة 1/1 ا د ااستد ا ية 1014 ا

ن 1 ن 1 ن 1 التكوين الم ني اأ ادي ية ا ج ية ت ية ي ت ا ج ة فا ا - اامتحا الجهوي ال وحد للبكالوريا )ال ترشحو الرس يو ( ا صفحة 1/1 ا د ااستد ا ية 1014 ا 1/1 ا د ااستد ا ية 1014 اإنجا د ا ست ا سنة اأ ى س ك ا ا يا ا تا يخ ا جغ افيا )ا ض ع( ا تع ي اأصيل/ س ك ا ع ا ش عية ا ع ا تج ي ية س ك ا ع ا ياضية ا عا ل 1 3 ]10 نقط[ م دة الت ريخ ]ااشتغ ل ب ل ث ئ [ تمعن

المزيد من المعلومات

عزيزي المبرمج الوسيم / عزيزتي المبرمجة الجميلة : انتوائك من هذا الكتاب ال يعين بالضزورة أن تصبح أفالطون يف Silverlight و لكنك ستحصل على أهم األساسيات

عزيزي المبرمج الوسيم / عزيزتي المبرمجة الجميلة : انتوائك من هذا الكتاب ال يعين بالضزورة أن تصبح أفالطون يف Silverlight و لكنك ستحصل على أهم األساسيات عزيزي المبرمج الوسيم / عزيزتي المبرمجة الجميلة : انتوائك من هذا الكتاب ال يعين بالضزورة أن تصبح أفالطون يف Silverlight و لكنك ستحصل على أهم األساسيات و املعزفة اليت حتتاجوا لبدء العمل مع. Silverlight مقدمة

المزيد من المعلومات

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل. 83-98 تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 تبض ٧ د پص ٧ ط: 90/10/5 بازتاب غم رنج و ناامیدی در

المزيد من المعلومات

VerbesArabes-A2

VerbesArabes-A2 ف ع لا فع لا ف ع لا فع لا فع و لا فع ا لا ا لم ص د ر ا لن ح و ٱ لع ر ب لا فع ا ا ي ل ٱ لا و ل ي http://perso.orange.fr/mementoslangues/ mementoslangues@orange.fr ا لف ع ل ا لم ص د ر Boire فع ا لا Boisson

المزيد من المعلومات

كؿد بع ايب ا يف اؾط ح ايب غري ايع اير عسف ب إ ساد املع ٢ اي اسد بطسم تعدد ٠ أضاي ب كت ؿ ١ يف ق ح ايد ي ١ ع. 1( ع ى ب ىس ب وح. اضتدد ا ي تعبري ع ايك ٠

كؿد بع ايب ا يف اؾط ح ايب غري ايع اير عسف ب إ ساد املع ٢ اي اسد بطسم تعدد ٠ أضاي ب كت ؿ ١ يف ق ح ايد ي ١ ع. 1( ع ى ب ىس ب وح. اضتدد ا ي تعبري ع ايك ٠ كؿد بع ايب ا يف اؾط ح ايب غري ايع اير عسف ب إ ساد املع ٢ اي اسد بطسم تعدد ٠ أضاي ب كت ؿ ١ يف ق ح ايد ي ١ ع. 1( ع ى ب ىس ب وح. اضتدد ا ي تعبري ع ايك ٠ ايػذاع ١ ؾػب ا اؾ د باي خ. 2( به اجل ىك لاكؼى ػ احل.

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

Microsoft Word - Aliyat  Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة [ 2 ا ر ا ا ا مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة دار الحديث الحسنية 2009 10-9 / 1430 يومي الأربعاء والخميس 21-20 دجنبر بمشاركة نخبة من الأساتذة 3 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة هيئة الإشراف على

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جملة االجتواد القضائي العدد التاسع إستقاللية الشلطة القضائية كأهه ضنان للحق يف التقاضي )دستور اجلزائر 6996 منوذجا( الدكتورة مسراتي سليمة أستاذة حماضرة بللية احلقوق جامعة سعد دحلب- البليدة خمرب أثر االجتواد

المزيد من المعلومات

المذرسة وضعية ادماجية في اللغة العربية السنة الثانية الوحذة الخامسة : المقطع 1 المقطع : 2 تحصل فادي على نتائج ممتازة فؤهداه والده حاسوبا و مجموعة أقرا

المذرسة وضعية ادماجية في اللغة العربية السنة الثانية الوحذة الخامسة : المقطع 1 المقطع : 2 تحصل فادي على نتائج ممتازة فؤهداه والده حاسوبا و مجموعة أقرا المذرسة وضعية ادماجية في اللغة العربية السنة الثانية الوحذة الخامسة : المقطع 1 المقطع : 2 تحصل فادي على نتائج ممتازة فؤهداه والده حاسوبا و مجموعة أقراص ل زر ة, شعر بالغبطة و الحبور و صار قض ومه أمام اآللة

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم 407 احملاضرة الثالثة عشرة ة و ب اج انل ه ة من قع ج امع م و wwwmenhag-uncom : د م ي ق ة ة ع ش ) ح ا ض )ال م ة ال ال د ع ئم م ة اد من م : ة ن ه و ب اج انل 408 دعائم منهاج النبوة 409 احملاضرة الثالثة عشرة

المزيد من المعلومات

اللقاء السنوي السادس للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية

اللقاء السنوي السادس للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية اللقاء السنوي السادس للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الفهرس املوضوع الصفحة 1 3 5 6 7 9 11 13 85 96 129 138 151 كلن فط ل الش خحمندب ز دآلشل نا كلن األمنيالعاوجلنع الرببامليطك الشرق شعاراللكاء الرشال اهلدفالعاو

المزيد من المعلومات

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت   ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash 1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت www.a-alidoost.ir ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ashaiery@gmail.com ؾ ؿبض ٤ ى ٣ اظ احىب اؾال ٣ اؾت و زض

المزيد من المعلومات

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة 20140001 20140002 20140003 20140004 20140005 20140006 20140007 20140008 20140009 20140010 20140011 20140012 20140013 20140014 20140015 20140016 20140017

المزيد من المعلومات

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية هاتف : 798226 النظ ري الج زء و الثاني األ ول للد رسين وضح ان قصىد ت ا يهي : انرعثير انعالئقي ج هح خثريح ذكى قي رها إيا صىاب )( و إيا خطأ )( ان عايم ان طقي راتط يسرخذو

المزيد من المعلومات

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة

المزيد من المعلومات

مدينــة زبيــــد

مدينــة زبيــــد مكانت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت لذول مجلس التعاون الخليجي د. نبيلة سعيد العمودي 270 مجلت األنذلس للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت 271 مكانة الصناعات الصغرية واملتوشطة يف اشرتاتيجية التننية االقتصادية لدول

المزيد من المعلومات

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند ؾر ث ٠ ٨ ب ٦ آ ض س به نام آنانکه از منظر خدا میبینند میشنوند و سخن به میان میآورند تمامی درآمد حاصل از ایه کتاب به کودکان بیسرپرست تعلق میگیرد. - 1364 ا ٨ س زض ٧ ك ٦ : : : : : : ؾطق بؾ ٠ پس ٧ سآ ض ب ػ

المزيد من المعلومات

5_CAMPAIGN.pdf

5_CAMPAIGN.pdf ال واعد الميدانية ال واعد الميدانية ٢٩ تتمش الانش طة الرءيس ية ل اعدة الميدانية في العشور ع ي الاهداف ووض ع العلامات ع يها تمهيدا لمكافهتها والاش راف ع ي طاءرة الرش ومباش رتها عند مكافهة هذ الاهداف ونش

المزيد من المعلومات

جامعة دمنهور

جامعة دمنهور ضأ اء طالب ا ررتيح ا ع يح عا ا جا ع 0/0 ا ػعثح : طف ح ا فرلح : ا ذرضح:ع ر ت ا عاؼ ا رجرتيح)د ر( ر ا ذ ذ ذعطيح ذ ذأت أد ذ ر يذا جذ أد ذ ذ ذ اض اء ا طيذ ذ فيك عثذ ا رازق االء عثذا ذ يذ عثذا ذ يذ ط أ ي ح

المزيد من المعلومات

معل مات ظخض : االشه : عل ب مع ض امحد الكرى اجليص : شع د اجليض: ذكر مكا تار خ امل الد: الر اض 1404 / 1984 و. احلال االدتناع : متس ز العي ا : الر اض _س

معل مات ظخض : االشه : عل ب مع ض امحد الكرى اجليص : شع د اجليض: ذكر مكا تار خ امل الد: الر اض 1404 / 1984 و. احلال االدتناع : متس ز العي ا : الر اض _س معل مات ظخض : االشه : عل ب مع ض امحد الكرى اجليص : شع د اجليض: ذكر مكا تار خ امل الد: الر اض 1404 / 1984 و. احلال االدتناع : متس ز العي ا : الر اض _س امل ىص _ظارع الضشاب اهلاتف: 0557111608 الرب د االلكرت

المزيد من المعلومات

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1 2013211 ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1 2013653 اد يجذ عه اترا ى 2 2114116 اد ذ رافد اغى رفاع 3 2014038 اضايح ذ ف ك ف ز انط م 4 2014044 اضراء صالح اد ذ انر ص 5 2014048 اضالو انط ذ انط ذ انط ذ 6 2014078 ايال يذ

المزيد من المعلومات

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو اشارات رق انتية اوس نتية اتحان اتعي افتوح يناير ) ) طاب ستد 0 ابراهي سيد ياسين 0 0 9 احد ران احد شحات 0 9 احد حد عاد فؤاد 9 0 رفع ثاث درات تاريخ عاصر خود ران وده حد 9 9 راى حد عبد افتاح 0 0 9 زينب ابراهي

المزيد من المعلومات

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة 02 الع دية الدور اموضوع ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS0 الف سفة شع ة اآدا والع و اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة اآتية: هل يت ه التا يخ نحو التق " القو ال ست م ط قا ل قانو أقل ض ا من القو التي تح ك ا اأهواء."

المزيد من المعلومات

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية)

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية) و نقد تمحيص روايات املهدي )الشيعية( ألفه ابلفارسية األستاذ الفاضل: عبد الله م. ترمجه إىل العربية وعلق حواشيه: سعد رستم ا ؼ ا ا جؽ ٠ ع : ػا ا ىزبة ر ر ؿ ٠ لغ ا ؼم ١ عح www.aqeedeh.com book@aqeedeh.com ا

المزيد من المعلومات

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت وطز اؾت ؾبثم ا ٢ ث لس ت ط ثكط زاضز ث ا ٢ و ؿ ب ب ا ؿب

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية مدي تطبيق معلمي الرتبيت اإلسالميت مهاراث تدريس مادة الفقه للصف األول الثانىي يف مدينت جدة إعداد الطالب عبد القادر بن فاحل بن نفاع احلجريي السلمي إشراف األستاذ الدكتور/ إبراهيم بن حممود فالته األستاذ بقسم

المزيد من المعلومات

3 ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :1-A Page : 1/6 Exercice.1 Maths-Inter.ma التمرين. tan.. tan tan. sin sin cos sin cos فاحسب : فاحسب : فاحسب :

3 ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :1-A Page : 1/6 Exercice.1 Maths-Inter.ma التمرين. tan.. tan tan. sin sin cos sin cos فاحسب : فاحسب : فاحسب : ème Collège _ CE9 Trigonométrie Série :- Page : /6 sin sin cos sin cos ( a 0) sin cos cos لي ن قيا يا حا a a إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : إ ا عل ت أ : ) ) ( ) cos cos نعت قيا يا حا, ن ع : 0 أحسب

المزيد من المعلومات

البكريةA5.indd

البكريةA5.indd ( تولى الخالفة في الثاني عشر من ربيع األول عام 11 ه ) نظم خادم السلف ».«رواه البخاري ومسلم ي ا م س ر ع ا م س ت ر ج ع ا و ه و ش خ ب ر و ف اة أ بي ب ك ر ج اء ب اك ل م ا س م ع ع لي ي ق ول : ال ي و م ان ق

المزيد من المعلومات

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard ا آ ا و ا ر INFCIRC/641 Date: 1 March 2004 إ ة GENERAL Distribution Arabic Original: English ا ق ر ا ون وا آ ا و ا ر ا و ا ا ر م ه ة ا ر ا ت ا ت ا ر ا و وا آ ا ون ر ا د ا ق د ١- إ ر ه ة م ا ر ا ا و ه ا

المزيد من المعلومات

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه رديف 1 ذي الحج 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 يوسال ا ل.1 2 ذي الحج يك 95/6/14.2 3 ذي الحج د 95/6/15.3 4 ذي الحج 95/6/16.4 5 ذي الحج 95/6/17.5 6 ذي الحج 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الدِّيكُ الظَّرِيفُ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي

المزيد من المعلومات

قسـم علم الحاسوب

قسـم علم الحاسوب / مع د ب ت احللن جامع آل الب ت اخلط الدزاض لدزج املاجطتري يف العل و الط اض )مطاز الػامل( اضه الدزج )بالعسب (: املاجطتري يف العل و الط اض اضه الدزج )باإلجنل ص (: Science M. A. in Political أحلاو غس ط عام

المزيد من المعلومات

نتيجة بطولة الجمهورية لمرحلة 17 سنة

نتيجة بطولة الجمهورية لمرحلة 17 سنة ا ط : 0 زر زسرن ا رز خ ا ط خ : ا بشئ ح ( ج ) ا غ ة : بدي: وأش أزط العت ا بشئ ح ( ج ) : ا العت/ س ذ أز ذ ضع ذ أز ذ رض س ذ أز ذ ضع ذ أز ذ رض ع خب ذ ع س ذ ر ضب س ذ أز ذ ضع ذ ع زر عجذ ا عغى بض س ذ عبدي عجذ

المزيد من المعلومات

846 Journal of Engineering Sciences Assiut University Faculty of Engineering Vol. 42 No. 3 May 2014 Pages: ج لي ال ني الع لي في الع لم ع وم في

846 Journal of Engineering Sciences Assiut University Faculty of Engineering Vol. 42 No. 3 May 2014 Pages: ج لي ال ني الع لي في الع لم ع وم في 846 Journal of Engineering Sciences Assiut University Faculty of Engineering Vol. 42 No. 3 May 2014 Pages: 846 875 ج لي ال ني الع لي في الع لم ع وم في اأر خصوص اأست ال كتور / يحيى يوسف ص لح الز ع ي ل ه

المزيد من المعلومات

* دورة * 2002 الجمهىريت التىوسيت وزارة التربيت *** االخرثاز : الرياضياث انحصح : ساعتان انضازب : 2 1. IR الت مريه األو ل : )4 قاط( A 2x ح ث x ػدد حق ق.

* دورة * 2002 الجمهىريت التىوسيت وزارة التربيت *** االخرثاز : الرياضياث انحصح : ساعتان انضازب : 2 1. IR الت مريه األو ل : )4 قاط( A 2x ح ث x ػدد حق ق. * دورة * 00 الجمهىريت التىوسيت وزارة التربيت *** االخرثاز : الرياضياث انحصح : ساعتان انضازب : IR الت مريه األو ل : )4 قاط( A x ح ث x ػدد حق ق ؼرثس انؼثازج 5 ( أ- ا حعة انق ح انؼدد ح نهؼثازج A ف كم ي انحانر

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - article-pere-salah

Microsoft Word - article-pere-salah م لة إل رون ة ت در م رت في ال ة ع دار ال رق العدد ال الث ع ر ان ن الا و ل ٢٠١٨ م أجل ر ع عر ي ناجح الا ب صلاح أب ج ده ال عي شابة مصرية تقف ا مام كوبري (جسر) قصر النيل الذي يقود ا لى ساحة التحرير بعد خمس

المزيد من المعلومات