من الانعزال إلى التماهي :

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "من الانعزال إلى التماهي :"

النسخ

1 جتربت ين االنعزال انتاو إىل االنذياج انكهي: انيهىديت اإلطالحيت يف يىاجهت احلذاثت انغربيت نىر أيايل بن حم ذ داود Khulasah Tamadun moden Barat yang berpaksikan fahaman rasionalis, liberal, sekular serta penyisihan agama daripada realiti kehidupan sedikit sebanyak mengubah paradigma pemikiran agama. Ini tidak terkecuali pada pemikiran Yahudi moden. Makalah ini bertujuan menyingkap suatu gerakan modernisme dalam pemikiran Yahudi yang begitu terpengaruh dengan bawaan tamadun Barat iaitu gerakan Reform Judaism. Ia menggarapkan fakta-fakta sejarah kemunculan Reform Judaism dalam pemikiran sosio-keagamaan Yahudi. Ia juga membincangkan bagaimanakah gerakan ini telah berjaya menganjak paradigma tertutup dan eksklusif komuniti Yahudi di Jerman khasnya dan di dunia Eropah amnya terhadap tamadun Barat kepada paradigma yang lebih terbuka dan liberal. Katakunci: Yahudi; Reformasi Yahudi; Modernisme Yahudi; Liberal Yahudi; Pemikiran Keagamaan Yahudi; Yahudi di Jerman. Abstract Current Western civilization is basically founded on rationalist, liberal and secular paradigms, and has been influenced by a certain degree of disenchantment with religion. This has had repercussions for the analysis of social realities as well as for the articulation of religious thought, modern Jewish thought being no exception. This article attempts to explore one of األ زبم اؼب ب ٥ ل ثٲ ټ ؤ ىٷ اٹل ڀ وٽٲبهځخ األك بٿ ثٶٺ خ ٽ ٦ به اٹىؽ واٹ ٦ ٺىٻ اإلځ بځ خ اعببٽ ٦ خ اإل الٽ خ اٹ ٦ بؼب خ دببٹ ي ب. 215

2 the significant modern movements in Jewish thought, namely Reform Judaism. It investigates the historical circumstances of the emergence of the Reform movement in Jewish socio-religious thought. It also deals with the question how the movement succeeded in shifting the Jewish self-understanding from closed and exclusive paradigms to more open and liberal ones in Germany, in particular, and in other European countries, in general. Keywords: Judaism; Reform Judaism; Jewish Modernism; Liberal Judaism; Jewish Religious Thought; Jews in Germany; Jewish. انت هيذ ٹٲل ظب عبٵىة ځ ى ڂ ن Jacob Neusner ٥ بمل االعزپب ٣ اٹل ين اٹ هىك ٥ و اغبلاصخ يف اٹٮٶو اٹل ين اٹ هىك ث ٦ و اٹزڂى ٣ اٹٮٶو اٹضبين ومٹٴ ٹ ٢ هىه افزال بد ٶو خ ؽبكح وځ إح اٹز بهاد االځ ٲبٱ خ - اٹضٲب خ واٹل ڂ خ - اؼبز ٦ لكح ٥ ٺ بؽزڄ. ٽوك رٺٴ االفزال بد و ١ هىه اٹز بهاد اؼبز ٦ لكح ٦ ىك بىل صبٺخ ٽڀ اإل ٶبالد اٹيت ضبٺذ ٥ ٺ هب اغبلاصخ اٹ وث خ ؤمههب ٱ خ االځلٽبط واالځ هبه يف اٹضٲب بد اٹى ڂ خ ٹٺ ٦ ىة األفوي. اٹ ااٷ احملىه اؼب ووػ ٥ ٺ اٹ بؽخ: څٸ ر ٦ ل ؽ بح اٹ هىك واٹيت رى ثبالځ ٦ ياٹ خ اٹزبٽخ ٥ ڀ ا فو ڀ وسبؾىهڅټ ؽىٷ اٹناد ؽبٹخ ٽٲجىٹخ وٽڂ غپخ ٽ ٤ هوػ اٹ ٦ و وٱل ر ٦ لكد اؼبىاٱ وا زغبثبد اٹ هىك ؽبنڃ اإل ٶبالد واٹزؾل بد وديٶڂڂب ر ڂ ٮهب بىل صالصخ ٽىاٱ هئ خ: ؤهصىكوٵ خ وب الؽ خ وؿبب ٢ خ. ٲل رجڂذ األهصىكٵ خ اٹ هىك خ ٽىٱ اٹو اٹزبٻ ٹالځلٽبط اٹ هىك ثبٹ ٦ ىة األفوي واځ هبهڅټ يف صٲب بهتټ ٽ ٤ اٹز لك يف االٹزياٻ ثبٹز ٦ بٹ ټ اٹ هىك خ ٵپب ٵبځذ ثلوٿ ؽن ور ن ٽربه ڀ ٽىٱٮهټ اؼبز لك واحملب ٠ ثبٹٲىٷ ثإٿ Jacob Neusner, Defining Judaism, The Blackwell Companion to Judaism, Jacob Neusner & Allan J. Avery Peck (edit.), (UK-USA: Blackwell Publishers Ltd, 2000), pp

3 اٹزؾىالد اؼبز به ٥ خ يف ٥ و ظبزڄ اٹز ن اؼبٮبع ء واٹ و ٤ ؤٽو ڂ ى ٥ ٺ بب و ٵربي بٹ الٽخ يف اٹجٲبء ٥ ٺ اٹٲلمي اؼبزىاهس ثٸ وٱبٹىا: ببٹ ٹٺزىهاح ثٸ څى ٽڀ ؤ ٥ پبٷ اٹ ب ن. بٿ اٹز ن وؤٽب اٹ هىك خ اإل الؽ خ ٲل رجڂذ ٽىٱ اٹٲجىٷ اٹزبٻ الځ هبه اٹ هىك يف صٲب بد األ ٩ به واٽزياعهټ ثب فو ڀ واٹز ٺ ټ ؼب بٹت اغبلاصخ اٹيت ٽضٺىڅب يف ؽ ن ؤٿ اٹزى واعبپ ٤ ث ن ووهح االٽزياط ثب فو ڀ اٹ هىك خ احملب ٢ خ ٽىٱ وٱٮذ واالځ هبه يف صٲب بهتټ واٹٲجىٷ دب بٹت اغبلاصخ ٽڀ عهخ وث ن االؽزٮب ثبٹز ٦ بٹ ټ اٹ هىك خ اؼبزىاهصخ اٹيت ؽلكد ٹٺ هىك ٥ رب اٹزبه ف بئ هټ اٹضٲب خ واٹل ڂ خ اؼب يح ؽبټ ٽڀ عهخ ؤفوي. وكها زڂب يف څنا اٹ لك رإيت ثى ٮهب ؿببوٹخ ٽڂب ٹز ٺ اٹ ىء ٥ ٺ اٹ هىك خ اإل الؽ خ وؿببوٹزهب ٹٺزپبڅ ٽ ٤ اغبلاصخ اٹ وث خ. ى ځز ٦ و ٹٺ ٦ ىاٽٸ اٹٮٶو خ واٹزبهخي خ اٹيت ؤثوىهتب بىل اٹىعىك وځ إح څنڃ اغبوٵخ ور ىهڅب يف ؤؼببځ ب ٵپب كببوٷ ٵ اٹزؾىالد يف اٹڂپبمط اٹٶٺ خ ٹل ٥ ىح څنا االذببڃ ٽڀ ٽىٱ اځ ٦ ياٷ اٹ هىك اٹزبٻ ٥ ڀ ا فو ڀ بىل االځٮزبػ اٹٶٺ ٥ ٺ ٽ بٹت اغبلاصخ اٹ وث خ. اؼب ٦ وو اځجهبه وا ززبهنټ ٹٲل وٱ ٤ افز بهځب ؤؼببځ ب ٥ ٺ وعڄ اٹزؾل ل ٹلها خ اٹ هىك خ اإل الؽ خ ألٿ ربهخيب ؤٿ ؤؼببځ ب ث ٦ اٹڂقجخ اؼبضٲٮخ اٹ هىك خ ث ٦ پٺ خ اٹزؾل ش ٽڂ إ اٹ هىك خ اإل الؽ خ اؼبىعىكح هب يف رٺٴ اٹجٲب ٣ وٵنٹٴ ومٹٴ ځز غخ وعنهڅب دبلځ خ اٹ وة وؽ بهرڄ ثإ ٶبه څاالء اځجهبه لح وٽٮبڅ ټ ٺ ٮ خ ٩ وث خ بئلح هب واٹيت اځجضٲذ ٥ ڀ ٥ لك ٽڀ ٽ بڅ ن اٹٮال ٮخ ؤٽضبٷ ثبهوؿ ؤ جڂىىا ٽڀ اؼبزڂىه ڀ األؼببٿ 311- و ٥ پبځىئ ٸ ٵبځ ٻ( ( 36 Jacob Neusner, The Way of Torah: An Introduction to Judaism, (California: Wodsworth Publishing Company, 1993), p

4 -081 و وكه ٴ ال وٽبفو ٻ( ) ٻ( )130 6 وڅنڃ و ٩ نڅټ. األو ب ٣ اؼبٲجٺخ ٹٺؾ بهح اٹ وث خ زبزٺ ٥ ڀ ؤو ب ٣ ثٲ خ اٹجٺلاٿ األوهوث خ ٵبٹلمنبهٳ واٹڂپ ب واجملو وڅ ٥ ٺ اٹو ٩ ټ ٽڀ وعىك اٹڂي ٥ بد اإل الؽ خ اٹ هىك خ هڀ بال ؤهنب ٥ ٺ ؽل ر ٦ ج ن اؼبٮٶو اٹ هىك ببئ ٸ ب ڄ ٽب و ٹ ذ روثخ ف جخ ؽ ش بٿ اعبپب ٥ بد اٹ هىك خ هب الرزإصو ٵض نا ثٲ ټ ؤٿ ٥ پٺ خ ال ٥ ڀ اٹزؾل ش يف رٺٴ األ ٲب ٣ اٹ وة وؽ بهرڄ وڅنا ٵبځذ ث ئخ 1 وؤٽب ځ ج ب. اٹ هىك خ اإل الؽ خ يف اٹىال بد اؼبزؾلح ه ال رلفٸ يف ب به اٹلها خ ألهنب سبضٸ اٹڂي ٥ بد اإل الؽ خ اؼبزإفوح ٹٺ هىك خ اإل الؽ خ وٱل ا ٥ زواڅب ر ن ور و وب ٥ بكح ب ٩ خ ؤ ٶبه يف ٽىا ڀ ٵض نح وڅ اٹيت رز ٺت كها بد ؤفوي ؽىؽبب. وثبعبپٺخ ةٿ اٹڂپىمط األؼببين ٹٺ هىك خ اإل الؽ خ زٮوك ثى ٮڄ ديضٸ اؽب ٶٺ خ األ ب خ اؼبجٶوح كبى منى واځ به ؤ ٶبه وٽٮبڅ ټ ب الؽ خ پب ث ٦ ل. وٽڀ فالؽبب اٹز ٦ و ٥ ٺ ثىاٵ ن ديٶڂڂب اعبپب ٥ بد اٹل ڂ خ ا زغبثخ ؼبلځ خ اٹ وة اٹ هىك خ وؽ بهرڄ ؽ ش ؤٿ ؤمنب اٹزٮٶ ن اإل الؽ پب ث ٦ ل ٽل ڀ - ال ه ت - هبنڃ األ اؼبجٶوح. ؿبىه اځ جب ٥ بد ٺ ٮ خ اځجضٲذ ٥ ڀ څاالء ٥ پىٽب كائو ؽىٷ اإلٱواه ث ٺ خ اٹ ٦ ٲٸ وڅ پڂزڄ واإلديبٿ حب الد وځزبئظ اٹ ٦ ٺټ اٹزغو يب وك ٥ ىح بىل اٹزپوك ٥ ٺ اؼبىهوصبد اٹل ڂ خ اٹزٲٺ ل خ وا ٥ زجبهڅب ٥ ىائ كبى اٹزٲلٻ واالىكڅبه. څنا ةٿ ځٮبمڅب يف اٹلوائو اٹ هىك خ يف ؤؼببځ ب ؤكد ثبٹڂقجخ اٹ هىك خ اؼبزڂىهح بىل ٽواع ٦ خ ؤ ٶبه رٲٺ ل خ وؽبوٹىا ب الؽهب وب ٥ بكح اٹڂ ٢ و هب ثٸ وب ٲب هب يف ث ٦ األؽب ن. Michael A. Meyer, Reform Judaism in Judaism: A People and its History, ed. Robert M. Seltzer (New York: Mac Millan Pub. Company, London: Colleir Mac Millan Pub, 1989) pp See also: Michael A. Meyer, Response to Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism. (New York- Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 12cf. 218

5 انيهىديت اإلطالحيت: يفهىيها وعىايم ظهىرها ونشأهتا "اٹ هىك خ اإل الؽ خ" (Reform Judaism) ٶو خ و ب خ مو ؤث ٦ بك اذببڃ واعزپب ٥ خ وصٲب خ وٽ بىل ج ٨ ورٶ ٽىاٱ اٹ هىك و ٥ ٲبئلڅټ ور ج ٲبهتټ اٹل ڂ خ ؼب بٹت وؤ ٶبه وٱ ټ اجملزپ ٦ بد اٹ وث خ اغبل ضخ. اٹٺ رباٹ خ( و ر پ ؤ ب ث)اٹ هىك خ 3 )اٹ هىك خ اٹزٲلٽ خ(. ١ هود يف ٽڂز اٹٲوٿ اٹزب ٤ ٥ و يف ؤؼببځ ب واځز ود ٽڂهب بىل ثٲ خ ؤكببء اٹ ٦ بمل وف ى ب اٹىال بد اؼبزؾلح. ٹٲل ؤ هپذ يف ١ هىه وځ إح څنا االذببڃ اٹٮٶو يف ٽز ٦ لكح ؽ ش ديٶڂڂب ر ڂ ٮهب بىل ٱ پ ن: كافٺ خ وفبهع خ. ثبٵىهح ؤٽوڃ كوا ٤ أوال: انذوافع انذاخهيت وڅ رزپضٸ يف اٹى ٥ اٹنايت ٥ ڂل ث ٦ اٹلوائو اٹ هىك خ يف ؤؼببځ ب ثإو ب ٣ اٹ هىك اؼبزقٺٮخ يف ىت اؼبڂبؽ. پڀ اٹڂبؽ خ االعزپب ٥ خ واٹ ب خ بكد ؽ بح رز ټ ثبالځ ٦ ياٹ خ اٹزبٽخ ٥ ڀ اجملزپ ٦ بد األفوي ٥ ٺ ؽ بح اٹ هىك يف ؤؼببځ ب فب خ ويف ؤوهوثب 1 ٥ بٽخ. ٥ يٹزهټ اٹ ٺ بد األوهوث خ اؼب ؾ خ واٹيت ثوهد ٥ لاءڅټ اٹٺلوك Michael A. Meyer, Reform Judaism, Encylopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, (New York : Mac Millan Publishing Company, 1987), vol 12, p اځ ٢ و اؼب ن ٥ جل اٹىڅبة ؿبپل "اٹ هىك خ اإل الؽ خ" يىصىعت انيهىد وانيهىديت وانظهيىنيت )اٹٲبڅوح: كاه اٹ ووٯ 630 ٻ( اجملٺل اػببٽ 618 Henry Hart Milman, The History of the Jews )London: Darf Publishers Ltd, 1980(, pp See also Jacob Katz, Emancipation and Assimilation: Studies in Modern Jewish History )England: Gregg International Publishers Limited, 1972(, p.1; Solomon B Freehof, Reform Jewish Practice and It s Rabbinic Background, )Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1944(, p

6 ٥ ٺ اٹ هىك و و ٥ خ ٺهټ ٥ ڀ ا فو ڀ حبغظ الڅىر خ 0 وهتټ ربهخي خ ٽيٽڂخ. وٱل ؤوٹلد اٹزهټ ٵٺهب ٦ ىها ك ڂب ٹلي اؼب ؾ ن و ٥ لاوح ٽيٽڂخ ٽزڂبٽ خ ثب زپواه ٹٺ هىك ؽىت بهوا ٽى ٤ ا هبك وسب ي ٥ ڂ و ٽڀ اؼب ؾ ن. ٲل ؤهاكوا ؽبټ اٹجٲبء ٽ ٦ نث ن يف األه ثى ٮهټ ؤمنىمعب ؽ ب ٹٺ ووٽضبال ؽٲ ٲ ب ػب واٿ اٹوا ٩ ج ن 6 ٥ ڀ اؼب ؼ وك ڂڄ. إٱ اٹ هىك ٥ ڀ صب ٤ اؼب ٦ بٽالد وٱ ٦ ذ اٹ ٦ الٱبد االعزپب ٥ خ هبټ وث ن اؼبىا ڂ ن و ٥ يٹىا يف ٽٶبٿ ب ى ؿبب ثبغبىائ اغبغو خ اٹ ببخ پ 8 ثبعب زى واٹن كوٽب ٺ ٹ ال ؼبڂ ٤ اځز به اؼبقب و واٹٮنت ٽڂهټ. وٱل رورت ٥ ٺ څنڃ اٹ ب بد االځٮ بٹ خ رواع ٤ اٹ هىك ٥ ڀ ؿب اغب بهح اؼب ؾ خ واٹز ىهاد اٹٮٶو خ واٹ ب خ واالعزپب ٥ خ اٹيت سبز ٤ هبب اؼب ؾ ىٿ. ا ٥ زپل اٹڂ بهي ٥ ٺ ث ٦ ځ ى األځبع ٸ يف بصجبد اٹزهټ اٹيت اٹ ٲىڅب ثبٹ هىك پڀ ث ن رٺٴ اٹڂ ى : )ؤ( " إځزټ ؤوالك ؤث ٶټ بثٺ ورو لوٿ ؤٿ رزج ٦ ىا ه ٩ جبد ؤث ٶټ څنا اٹن ٵبٿ ٽڀ اٹجلء ٱبرال ٽب صجذ ٥ ٺ اغب " بقب ٸ ٽىت 0:10. وڅنا اٹلٹ ٸ اٹن رجڂبڃ اؼب ؾ ىٿ إلصجبد ؤٿ اٹ هىك ؤثڂبء بثٺ وؤ واه ثٮ وهتټ ال وع ٽڂهټ ٦ ٸ اػب ناد. )ة( " إعبة اٹ ٦ ت ٵٺڄ: كٽڄ ٥ ٺ ڂب و ٥ ٺ ؤوالكځب" بقب ٸ ٽىت :1 وؤ ب : 6-3. وڅنا ٹٺلالٹخ ٥ ٺ ربپ ٸ اٹ هىك اؼب اوٹ خ اٹزبهخي خ ٹ ٺت اؼب ؼ ث ٦ ل ؿببٵپزڄ وبڅبځزڄ ور ٦ ن جڄ هټ بما ٱزٺخ وؤ واه. ٹنٹٴ ؽب ٢ ىا ٥ ٺ هټ وٹى ٵبٿ يف ٽٲلوهڅټ اٹٲ بء ٥ ٺ اعبڂ اٹ هىك ثوٽزڄ. ٮ هوٽب ٽضال ٵبٿ اٹ ٶبٿ اٹ هىك ٲ ٦ ىٿ يف ٥ هلح اٹجبثب ثبٹناد حيب ٠ ٥ ٺ هټ و و ٥ بڅټ ثو ٥ ب زڄ ٵ ٶىځىا ٽضال ؽ ب ٹٺ و اٹن عبء اؼب ؼ ٹ قٺ اٹج و ٽڂڄ وٵإهنټ بفىاٿ اٹ ب ن ٥ ٺ األه جيت االثز ٦ بك ٥ ڂهټ و ٥ ڀ ؤ واهڅټ. 0 Gregorovius, Ferdinand, The Ghetto and the Jews of Rome, tr: Moses Hadas, )New York: Schocken Book, 1948(, p.45. The one sad justification for the existence of Judaism is that it can serve as the dark background for the setting forth of the full light Christianity. The Jews came to be regarded virtually as symbol of evil to be implacably extricated by every available means. For more historical details, cf: Charlesworth, J.H., et.al (edit.), Shared Ground Among Jews and Christians, )New York: Crossroads, 1990(, pp , Nicholas De Lange, An Introduction to Judaism. (UK: Cambridge University Press, 2000), p,

7 ٦ ب ىا ٽٮ ىٹ ن ٥ ڂهټ وٽز ٦ و ن ٹ ىت ؤځىا ٣ اال هبك واٹزڂٶ ٸ ؽىت ؽبوٷ ث ٦ هټ - ثلا ٤ اإلؽجب واٹ إ ٽڀ و ٮهټ هىكا - اٹزقٺ ٽڀ األو ب ٣ اٹيت و ٮىڅب ثإهنب مهغ خ ٽ ٢ ٺپخ پڂهټ ٽڀ اهرل ٥ ڀ اٹ هىك خ وا ٥ زڂ اؼب ؾ خ وٽڂهټ ٽڀ ثٲ يف اٹ هىك خ وؤث ٦ ل ؤځٮ هټ رلهجي ب ٥ ڀ اٹز ٦ ٺ هبب. وٽڀ "اعب زى" )Yiddish( اٹڂبؽ خ ؤهنټ مل ز ٦ ٺپىا ٹ خ اٹضٲب خ واٹٮٶو خ ٽيجيخ بال ٩ ن ٽز ٲخ قبل ؤٿ واٹل ڂ خ اځٮ بٷ اٹ هىك و ٥ يٹزهټ يف ٹ زڄ االر بٹ خ اػبب خ وڅ اؼب پبح ثبٹ ل خ ٽڀ اٹ ٦ رب خ واألؼببځ خ واٹجىٹڂل خ واٹوو خ و ٩ نڅب ٽڀ ٹ بد ؤوهوثب اٹ وٱ خ. څنا ٥ ڂل اٹ هىك األوهوث ن ؤو اإل ٶڂبى. ؤٽب ٽب ٲبثٸ اٹ ل خ ٥ ڂل اٹ هىك اٹ وٱ ن ؤو اٹ ٮبهكمي )ؤ اٹڂبىؽ ن ٽڀ األځلٹ ؤو اٹ وٯ بىل ؤوهوثب( ٶبځذ ر ٦ و ثٺ خ الك ڂى )Ladino( وڅ ٽيجيخ ٽڀ اٹٺ ز ن اٹ ٦ رب خ واأل جبځ خ. وؤٽب اٹٺ خ اٹ ٦ رب خ اٹٺ خ األ ٺ خ ٹٺزىهاح واٹزٺپىك ه رجٲ ثى ٮهب اٹٺ خ اٹوظب خ يف ؾببٷ ؤثڂبء اٹ هىك اٹل ڂ خ اٹلها بد 6 اٹز ٦ ٺټ واٹز ٦ ٺ ټ. ويف كافٸ "اعب زى" اؼب ٺ رٺٲ 1 اٹضٲب بد وؤٽب ٲ األفوي ٶبځىا حي ٺىٿ ٥ ٺ هب ث ٶٸ ٩ ن هظب وځبٱ ٶٮ جملوك رلث ن اوٿ اغب بح اٹ ىٽ خ ٲ. Michael A. Meyer, Reform Judaism, Encylopedia of Religion, vol 12, p. 256 Michael A. Meyer, Response To Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism. (New York- Oxford: Oxford University Press, 1988), p. 12. Michael A. Meyer, Jewish Identity, (Seattle & London: University of Washington Press, 1990), p.1. See also: Jacob Kartz, Emancipation and Assimilation, 1972) p.2 آصبه "اعب زى" يف ؽ بح اٹ هىك مل رٶڀ ٵٺهب وا. ٲل رورجذ ٥ ٺ هب ؤؽ بځب ځزبئظ ؽ ڂخ ؤ ب ؽ ش ٵبٿ اٹ هىك ؤځٮ هټ ووٿ ؤځڄ ٹىالڅب ال پؾٸ ٵ بهنټ و ب ٥ ذ څى زهټ يف احمل األوهويب. ٹٲل سبٶڂىا ٽڀ وهاء ؽىائ "اعب زى" ٽڀ اغبٮب ٥ ٺ وعىكڅټ ورواصهټ و ق زهټ اٹزبهخي خ واٹضٲب خ وبجيبك ث ئخ ٽوحيخ ألكاء ٦ بئوڅټ اٹل ڂ خ ورو مٵو بهتټ اٹزبهخي خ ورى ل 221

8 وٽڀ اٹڂبؽ خ االٱز بك خ ؤٿ اٹ هىك يف اٹزبه ٽ ٦ وو ىٿ ثى ٮهټ ٽياه ٥ ن وذببها وٽواث ن وڅنڃ اغبو څ اؼبىاهك اؼببٹ خ ؽبټ. وٹٶڂهټ يف اٹلوٷ األوهوث خ ؽوٽىا ٽڀ اٽزالٳ األها اٹيها ٥ خ ورى ١ اؼب ؾ ن ؽبټ ثى ٮهټ ٽياه ٥ ن هب ٵپب ؽوٽىا االر بٷ ثجالك اٹ وٯ. ورورت ٥ ٺ څنڃ اٹ ب بد اٹ هىك اٹزغبهح واال ز ناك ثٮ ٸ الهتټ ث هىك األ ٲب ٣ اٹ وث خ األفوي ىاوٷ ؤٿ 3 ٲ. وٵنٹٴ ا ووا بىل ك ٤ وائت ٽضٲٺخ ىت پڂهب ٽب ز ٦ ٺ ثزغبهح األځ ٦ بٻ يف األ ىاٯ واٹيت ظب ذ ث cloven hoof tax وٽڂهب ٽب ز ٦ ٺ ثبٹزڂٲٸ ٽڀ ٽٶبٿ 1 بىل ٽٶبٿ آفو وٽڀ ٽڂ ٲخ بىل ؤفوي واٹيت ظب ذ ث.leibzoll tax وٹزغبوى ؽبالد اٹوٵىٿ واٹزلين واٹلهو خ يف ځىاؽ ؽ بح ٽز ٦ لكح ٵپب ؤٱو هبب ث ٦ اٹلوائو اٹ هىك خ اؼبضٲٮخ - ٵپب ڂوي - ثلؤد األ ٶبه واٹو ٩ جبد رڂجض ورزإعظ ٥ ڂل څاالء ٹٺزپبڅ ٽ ٤ اجملزپ ٦ بد اٹ وث خ اؼب ؾ خ ثى ٮهب اغبٸ األوؽل ٹزٲلٻ اٹ هىك ورب وڅټ رٺٴ األ ٶبه األوٹ خ اٹيت ديٶڀ ا ٥ زجبهڅب اٹڂىاح ٹڂپى وځ إح اٹ هىك خ اإل الؽ خ. څنا ال ٥ ڀ رٮب ٥ ٸ رٺٴ اٹلوا ٤ ثلوا ٤ فبهع خ. ٥ ٲ لهتټ ثٲلوٻ اؼبقٺ اؼبڂز ٢ و ٹ ٦ ل بٹ هټ ؾبلڅټ اٹ بثو و ڂٲنڅټ ٽڀ اٹ ٢ ٺټ واٹ ٢ ٺپبد و ىؽلڅټ ىٽب ٽب يف ؤه آثبئهټ. Jacob Kartz, op.cit, p. 1 Michael A. Meyer, Reform Judaism, Encylopedia of Religion, vol 12, p. 256 Abraham Leon Sachar, A History of the Jews, (New York: Alfred A. Knopf, 1967), p. 254 Ibid., p

9 ثانيا: انذوافع اخلارجيت وڅ اٹيت سبضٺذ يف ؽوٵيت اٹزڂى و األوهويب (Enlightenment) (Emancipation) ؽ ش بهنپب واٹزؾوه ؤ هپزب ث ىهح ٦ بٹخ ٵنٹٴ يف رڂپ خ ه ٩ جبد اٹلوائو اٹ هىك خ ٥ ٺ اػبووط ٽڀ اٹ ٢ وو اؼبجزىهح ورٲجٸ اغب بهح اٹ وث خ اغبل ضخ. ؽوٵخ اٹزڂى و األوهويب ٽضٺزهب ؾبپى ٥ بد ٩ ن ٽزأٹٮخ ٽڀ هعبٷ اٹٮٶو ال ذبپ ٦ هټ ٽا خ ماد ب به ٽ ٦ ن بم پذ يف ٮى هب: ځٲبكا ٹٺضٲب خ اٹزٲٺ ل خ 0 اؼبىهوصخ وك ٥ بح ىځلٱخ وك ٥ بح ٹإل الػ اٹ ب واغبو خ اإلځ بځ خ. وڅاالء ه ىا ٵٸ ٽب ز ٦ به ٽ ٤ ٽ ٺپبد اٹ ٦ ٲٸ وؤٵلوا ٥ ٺ ووهح ربو و اإلځ بٿ ٽڀ األوڅبٻ واػبوا بد واٹ ٦ ٲبئل اٹل ڂ خ اؼبزىاهصخ و ٺ خ اؼبا بد اٹٶهڂىر خ وؤٹيٽىا ؤځٮ هټ ٥ ٺ بىاٹخ ٵٸ ځى ٣ ٽڀ ؤځىا ٣ اٹ ٢ ٺټ واال هبك و ٥ ٺ اٹزج ن دب زٲجٸ ؤ ٸ ٹٺڂب وهت ئخ اغب بح ا ٽڂخ واٹٲىاځ ن اٹ ٦ بكٹخ 6 واغبٶىٽخ اٹوا لح. ؽبنڃ االڅزپبٽبد اٹزڂى و خ رإص ناد ٵربي ٥ ٺ ر ٶ ٸ ٽ ٦ بمل اٹ هىك خ اإل الؽ خ ؽ ش بهنب ؽضذ اٹ هىك خ اٹلوائو ٥ ٺ ب ٥ بكح رٮ ن ث ٦ اؼبىهوصبد اٹل ڂ خ اٹ هىك خ يف ٱبٹت ٽ ٦ ب و ٥ ٺ األٱٸ بٿ مل رٶڀ اعزضبصهب وځجنڅب وا ٥ زجبه ٵٸ ٽب خيبٹ اٹ ٦ ٲالځ خ اغبل ضخ ؤٽىها ثبكد واځٲو ذ ومل ر ٦ ل ثناد ا ٥ زجبه. وؤٽب ؽوٵخ اٹزؾوه ةٿ ؽبب ٺخ ٵنٹٴ يف به بء ٽ ٦ بمل اٹ هىك خ اإل الؽ خ وڅ اٹيت ؤٵلڅب اؼباهؿ اٹ هىك زىعى ٶ J.J Petuchowski ؽ ش ٲىٷ: بٿ "اٹ هىك خ اإل الؽ خ ١ هود ثى ٮهب هك ٦ ٸ ٹز ناد األو ب ٣ اٹ ب خ واٹضٲب خ 8 اٹيت ضبٺذ ٥ ٺ هب ؽوٵخ اٹزؾوه يف ؤوهوثب". وٽڀ فالٷ څنڃ اغبوٵخ ٽڂؾذ Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, )W.W Norton & Company, New York-London, 1966(, p.3 Ibid., pp

10 ؽٶىٽبد اٹلوٷ األوهوث خ اغبٲىٯ اؼبلځ خ اٹٶبٽٺخ ٹٺ هىك وؤٹ ذ اغبلوك اؼبٮوو خ ٥ ٺ هټ ٵب خ وؤىاٹذ ٥ ڂهټ ٵٸ ىه اٹزپ ي اٹ ٦ ڂ و وؤ ٥ ٺڂذ هظب ب ثإهنټ ٽىا ڂىٿ ٹٺلوٷ اٹيت ڂزپىٿ بٹ هب. ٦ ٺ ځ بٯ وا ٤ مل رزټ اغبوٵخ بال ث ٦ ل اٹضىهح اٹٮوځ خ ومٹٴ ثة لاه اجملٺ اٹى ين اٹٮوځ يف اغبٲىٯ. اٹٮوځ يف 0 ٹىائؼ ٽز ٦ لكح رز ٦ ٺ ثبغبو خ وٽ بواح اؼبٲ پ ن يف ؤه هب صب ٦ ب وثٺ ذ اٱزواؽبد ربوه اٹ هىك ؤوعهب ٥ ڂلٽب ؤ ٥ ٺڀ اجملٺ اٹى ين ٻ 16 جزپرب ٽڂؼ اعبڂ خ اٹٮوځ خ واغبٲىٯ اؼبلځ خ اٹٶبٽٺخ وبٹ بء اٹٲ ىك واغبلوك ٵب خ واؼبٮوو خ ٥ ٺ اٹ هىك اؼبٲ پ ن يف وځ ب. غبءد بعواءاد ربوه اٹ هىك رزوي ورزىاىل ث ٦ ل ٵٸ زؼ ٽڀ زىؽبد اعب اٹٮوځ ثٲ بكح ځبثٺ ىٿ ؽ ش بځڄ ؽبوٷ ربو و اٹ هىك ورڂٮ ن ٽجلؤ اؼب بواح يف اغبٲىٯ اؼبلځ خ واٹ ب خ هټ ومٹٴ ثةٹ بء ب خ اځٮ بٷ اٹ هىك يف "اعب زى" وب ٲب صب ٤ اغبلوك واٹ ٦ ٲجبد اٹيت ٽڂ ٦ ذ اٹ هىك ٥ ڀ اال زواٳ يف زب بد ٽ ٦ ڂخ وبٹ بء 6 وائت ىت و ذ ٥ ٺ اٹ هىك. بځزهذ ثبٹزؾوه ؽ بح اځ ٦ ياٹ خ اٹ هىك ٥ ڀ اجملزپ ٦ بد األفوي واځٲ ذ وڅلٽذ ؤ ىاه "اعب زى" و ٲ ٵض ن ٽڀ ٽا بد اإلكاهح اٹنار خ. إ جؼ اٹ هىك ٽ ٤ ب الٹخ اٹٲوٿ اٹزب ٤ ٥ و ٽىا ڂ ن ل ڂىٿ ثبٹىالء ٹٺلوٹخ اٹيت ڂزپىٿ بٹ هب J.J Petuchowski, Reform Judaism, Encylopedia Judaica, (Keter Publishing House Jerusalem Ltd, Israel, n.d), vol 14, p. 24 Leo Trepp, Judaism: Development and Life. (California: Wadsworth Publishing Company, 1982), p. 92 Georges Leferbure, The Coming of the French Revolution, tr. R.R Palmer, (Princeton: Princeton University Press, 1947), pp , Also: Benjamin Flower, (edit.), The French Constitution, (London, 1792), pp Hans Küng, Between Yesterday and Tomorrow (New York : Crossroad, 1992), p

11 1 و ٶز جىٿ صبٺخ ؽٲىٱهټ اؼبلځ خ يف كوٷ ؤوهوثب اٹ وث خ. وٽڀ څڂب ثلؤد ځىاح اٹزٮٶ ن ث ن ؤو ب هټ اؼبزڂىهح ٥ ڀ ؽزپ خ اٹزى ث ن ٥ ٲ لهتټ اٹل ڂ خ خب بئ هب اؼبپ يح وث ن اؼبٶبځخ اٹ ب خ واالعزپب ٥ خ اعبل لح اٹيت اٵز جىڅب واٹيت رز ٺت اځ الؿ ٽڂهټ ف ى زهټ واځزپبءاهتټ اٹٲىٽ خ واٹى ڂ خ 3 اٹڂبعي ٹٺلوٷ اٹيت ڂزپىٿ بٹ هب واإلٱجبٷ ٥ ٺ 1 اٹزوث خ اغبل ضخ اٹىالء وب ١ هبه وثڂبء اٹ ٦ الٱخ ٽ ٤ ا فو ڀ ٽڀ اؼبىا ڂ ن واالفزال هبټ واال زواٳ ٽ ٦ هټ يف ٽڂبؽ اغب بح ٵٺهب. وڅ اػبٺٮ بد اؼبجٶوح اٹيت ؤكد ر ٶ ٸ ٽ ٦ بمل اٹ هىك خ اإل الؽ خ. ين االنعزال انتاو إىل االنذياج انكهي بٿ اػبٺٮ بد اٹزبهخي خ ٹ ٢ هىه وځ إح اٹ هىك خ اإل الؽ خ ٵپب ج ؤٿ ٥ بعبڂبڅب ؤ هپذ ثوٽزهب يف ربٮ ي اؼبزڂىه ڀ اٹ هىك بىل اٱزواػ ثٸ وبىل بجيبك ځى ٣ ٽڀ اٹزؾىٷ يف اٹڂپىمط اٹٶٺ اؼبى ى ثبالځ الٯ ٥ ٺ اٹناد واالځ ٦ ياٷ اٹزبٻ بىل منىمط آفو ؤٵضو اځٮزبؽب ٥ ٺ اجملزپ ٤ اٹ ويب اؼب ؾ وٽڂغيارڄ اغب به خ. و پب ٺ ؤمنب رٮٶ ن څاالء ث ء ٽڀ اٹزٮ ٸ: أوال: إصباغ اننضقيت بني انتعانيى انيهىديت وانعقالنيت انعظريت ځ إد اٹ هىك خ األ الؽ خ ثبك ء ؤٽوڅب ثزإٵ ل ث ٦ اٹوواك اإل الؽ ن اٹ هىك ٥ ٺ ؤٿ اٹ هىك خ ك ڀ ٥ ٲٺ ٽڂ غټ ٽ ٤ اٹ ٦ ٲالځ خ اغبل ضخ وڅ ٹ ذ ك ڂب ٽزقٺٮب Robert M. Seltzer, Jewish People Jewish Thought (New York & London: Mac Millan Publishing, 1980), pp Ira Eisenstein, Challenges of Modern Times, Concepts That Distinguish Judaism, Abraham Ezra Millgram (edit.), )B nai B rith Books, Washington, 1985(, p نفش ادلظذر نفش ادلظذر

12 ٥ ڀ هوػ اٹ ٦ و. وؤوٷ ٽڀ هوط څنڃ اٹٮٶوح ٥ ٺ اٹ بؽخ اٹ هىك خ يف ؤؼببځ ب ٽى ٽڂٺ ىڅڀ 6( 1 ٻ( اٹن ٥ ل ثى ٮڄ األة غبوٵخ اٹزڂى و واإل الػ اٹ هىك وهائل اٹزؾوه اٹ ب ٹٺ هىك. واؼبٺٮذ ٹٺڂ ٢ و ؤځڄ ٥ ٺ اٹو ٩ ټ ٽڀ ك ٥ ىارڄ اؼبزٶوهح بىل اٹزپب اٹڂ ٲ خ اٹٮٶو خ واٹضٲب خ ث ن اٹ هىك خ وٽ بٹت اٹ ٦ و ثٲ څى ځٮ ڄ ما وعه ن ٽزٲبثٺ ن: ٽاٽڂب ثبٹ هىك خ وؽب ٢ ب ثزواصهب ٽڀ وعڄ وٽاٽڀ 6 ٽڂجهو ثبٹ ٦ ٲالځ خ األؼببځ خ ٽڀ وعڄ آفو. ٹٲل ؽ ټ ٽڂلٹ ىڅڀ اٹٲىٷ يف ٵزبثڄ أورشهيى :(Jerusalem) "ؤځب ال ؤٱو 68 دبجلؤ فبٹل بال ٽب ؤٽٶڀ رإ ڄ ؤو اٹزؾٲ ٽڀ لٱڄ ثبٹ ٦ ٲٸ". هنا ٦ ين ؤځڄ ٱل رىط اٹ ٦ ٲٸ ٥ ٺ ٥ و اٹل ڀ وڅى خيزٺ عىڅو ب ٥ ڀ اٹ ٦ ٲٸ اٹن آٽڀ ثڄ ٽى ثڀ ٽ پىٿ و ٩ نڃ ٽڀ ٥ ٺپبء اٹ ٦ ٲ لح اٹ هىك خ فبڀ ا ٥ زربوا اٹ ٦ ٲٸ هك ٮب ٹٺل ڀ وربث ٦ ب ٹڄ. ثڂبء ٥ ٺ څنا إ هٵڀ ٽڀ ؤهٵبٿ اٹل ڀ اٹ هىك اٹضبثذ واؼبزىاهس فبب ال ديٶڀ ٹٺ ٦ ٲٸ اإلځ بين االڅزلاء بٹ ڄ ؤو اٹزضجذ ٽڀ ؾزڄ ٹ ٹزٮب ٸ ؤوىف ٥ ڀ ؽ بح ٽڂلٹ ىڅڀ اځ ٢ و دائرة يعارف يهىديت ويف: Hermann Walter, Moses Mendessohn: Critic and Philosopher (Bloch, New York, 1930). ٲبٷ: The legend and symbol present a Mendelssohn with two faces. The one is the man of the German Enlightenment, immortalized in the appellation of the Socrates of Berlin, after the publication of of his Socratic dialogues, the Phaedon in The other is the Jew, Moses Dessau, enshrined the phrase from Moses (Maimonides) unto Moses (Mendelsson) there was none like Moses, which made him the Jewish thinker of modern times, the legitimate successor to the Moses of antiquity and the medieval Moses Maimonides. See: David Sorkin, Moses Mendelssohn, (London: Peter Halban, 1996) pp. xvii (Introduction). He is unique, to begin with, I having been the only important thinker to combine adherence to the rationalist philosophy of the German Enlightenment with loyalty to Judaism. While there have been many Jewish Kantians, Hegelians, existentialists, and son on, Mendelssohn was the only noteworthy Jewish disciple of Leibniz and Wolff. See Allan Arkush, Moses Mendelssohn and the Enlightenment (Albany: State University of New York Press, 1994) pp. x1 (Introduction). ځٲٸ ٥ ڀ: Robert M. Seltzer, op. cit., p. 559

13 ٽڀ اٹ هىك خ يف ء وٽڀ مث وعت ه ڄ. وٽڀ څنا اؼبڂ ٺ ثلؤ و اٹجنوه اإل الؽ خ اؼبجٶوح ٥ ٺ اٹ بؽخ اٹ هىك خ اٹ هىك خ يف ؤؼببځ ب ٹٺزپبڅ ٽ ٤ اٹ ٦ ٲالځ خ اغبل ضخ. وؼبي ل ٽڀ اٹزإٵ ل و و ٥ ٺ ٦ بٹ خ اٹز ٦ بٹ ټ اٹ هىك خ يف ٱىا ٥ لڅب و ل ٥ ى اٹ ٦ و اغبل ش اعبپب ٥ بد ؤځٶو ٽڂلٹ ىڅڀ اعببځت اٹ ٦ ٲ ل ٹٺ هىك خ واٹن سبضٸ يف ٥ ٲ لح االفز به اإلؽب ٹجين ب وائ ٸ وؾب ء اؼب ب اؼبقٺ اؼبڂز ٢ و واٹ ٦ ىكح بىل ٺ ن وا ٥ زجبهڅب ٥ ٲبئل ٽ ٺٲخ ثبئلح ٽڂٲو خ وىاٹذ ٦ بٹ زهب وؤصجذ ٽڀ عهخ ؤفوي اعببځت األفالٱ ٽڂهب ٲ. بٹڂلاء اإلؽب ٽڀ عجٸ ڂبء - يف ځ ٢ وڃ - عبء ثى ب ب ٥ پٺ خ ٺىٵ خ واٹيت هتل بىل بځخ "اعبڂ " اٹ هىك ٽڀ اٹ ب ٣ وو ٤ ؤ فٺٲ خ ؽىت زپٶڀ ٽڀ ؤكاء ه بٹزڄ اؼبٲل خ و جٺ هب بىل ٦ ىة اٹ ٦ بمل صب ٦ بء 6. بځ الٱب ٽڀ څنا ةٿ اٹ هىك خ ٽڀ وعهخ ځ ٢ وٽڂلٹ ىڅڀ ال ر ٺت ٽڀ اٹ هىك اإلديبٿ ثإ خ ٥ ٲبئل ك ڂ خ هىك خ ؿبلكح وبمنب ر ٺت ٽڂڄ رڂٮ ن اٹٲىا ٥ ل اٹ و ٥ خ اٹيت ٽضٺزهب رٺٴ اٹى ب ب األفالٱ خ وڅ اٹىؽ لح ؾببوىح وٽٮبهٱخ وو اٹزبه وڅ بغبخ ٹٺز ج يف ٵٸ ٥ و وٽ و وؽب و وٽ زٲجٸ. اځزهغهب اٹيت اػب ىاد ؤ هو وشبخ ٽڂلٹ ىڅڀ يف اال زلالٷ ٥ ٺ اځ جبٯ اٹ هىك خ ثبٹ ٦ ٲالځ خ اغبل ضخ ومٹٴ ؽٺڄ ٱ خ رإع ٸ ك ڀ اؼب ذ اٹيت ؤصبهد غخ ٵربي ٥ ڂل ٥ بٽخ اٹ هىك يف ٥ وڃ 6. ؽبنڃ اٹٲ خ ځ اٹزؾومي اٹ و ؼ يف اٹ و ٦ خ اٹ هىك خ واٹن ٦ زپل ٥ ٺ ڄ ٥ بٽخ ٥ ٺپبء اٹ هىك ٹ ٦ ٺخ ؤٿ اؼب ذ ٹى ؤعٸ ك ڂڄ ز ٦ و Moses Mendelssohn, "Jerusalem, or On Religious Power and Judaism, (1783)", in The Jew in the Modern World: A Documentary History, ed. Paul R. Mendes-Flohr & Jehuda Reinharz, )New York-Oxford: Oxford University Press, 1980), p Michael A. Meyer, Jewish Identity, (Seattle & London: University of Washington Press, 1990) p

14 66 ؽبغپخ اٹ بٿ. وؽ ن لوه ٱواه ٽٺٶ ٥ بٻ ( 11 اٹل ڀ صالصخ ؤ بٻ ٹٺزضجذ ٽڀ ؾخ اٹى بح بٹجذ ٻ( اعبپب ٥ بد اٹ هىك خ ث إٿ رإع ٸ ٽلح ىاه ڀ Mecklenburg-Schwerin ٵال ٽڀ اغببفبٻ عبٵىة ٥ پل ڀ دبٶٺڂجىهؿ Jacob Emden وٽى ٽڂلٹ ىڅڀ بثٲبء اغبٶىٽخ اغبٶټ اٹ و ٥ اٹ هىك ٥ ٺ اٹٲ خ. برٮ ٥ پل ڀ ٥ ٺ ٽ بٹت صبب ٥ بد هىك ىاه ڀ و ٥ ٺ بثٲبء اٹٮزىي اٹ بث و ٦ بٹ زڄ وؤٵل ٥ ٺ ؤٿ اال زڂبك ثأهاء ج خ يف اٹٲ خ ال جيىى ؼبقبٹٮزهب ؤؽٶبٻ 61 اؽببالفبڃ. ٩ ن ؤٿ ٽڂلٹ ىڅڀ فبٹ ٥ پل ڀ اٹوؤ ٽ ٦ وثب ؤځڄ ال اٽڀ هبغپخ اٹ بٿ ٥ ٺ ع ل اؼب ذ ٥ ڂل رإع ٸ اٹل ڀ وا ٥ زربڃ فوا خ بمعخ 6. ج ٦ ش ه بٹخ ٵزجهب ثبٹ ٦ رب خ ٹوئ بء هىك ىاه ڀ وث ن هب ٥ لٻ ر ٦ به اٹٲواه اؼبٺٶ ؽىٷ اٹٲ خ ٽ ٤ ؤ ؽٶټ ٽڀ األؽٶبٻ اٹل ڂ خ اٹ هىك خ. وا زلٷ ٽڂلٹ ىڅڀ ٥ ٺ مٹٴ ثڂ ى اؽببالفبڃ اؼبز ٦ ٺٲخ دبجلؤ " بځخ اغب بح" nefesh) (pikuah ٵپب ا زلٷ ٥ ٺ مٹٴ ثبٹ ٦ بكاد اٹ هىك خ اٹٲلديخ واٹيت رٲو جبىاى ؽج ع ل اؼب ذ ؼبلح صالصخ ؤ بٻ ٱجٸ اٹل ڀ ٹٺزضجذ ٽڀ وعىك ٥ الٽبد اغب بح ؤو ٥ لٽهب. وؤځڄ ال ٥ ڀ مٹٴ ٱل ا زلٷ 63 ثأهاء ج خ ؽل ضخ ٥ ٺ وعىة االٹزياٻ دبضٸ څنا اإلعواء. ثانيا: دعىة انيهىد إىل تىصيع األفق ادلعريف نيش م انعهىو انعظريت پڀ وعهخ ځ ٢ و اٹڂقجخ اإل الؽ خ اٹ هىك خ ؤٿ االٵزٮبء ثز ٦ بٹ ټ ك ڂ خ رٺپىك خ ٲ ال ٶٮ يف بهنب ور ى و اعبپب ٥ بد اٹ هىك خ يف اٹلوٷ األوهوث خ. بمٿ ال ثل ٹٺ هىك يف ؤؼببځ ب ويف اٹلوٷ األوهوث خ األفوي ٽڀ رى ٤ األ اؼب ٦ ويف ٹ پٸ Deutronomy: 21:23 Michael A. Meyer, op.cit., p. 15. نفش ادلظذر -0 1 نفش ادلظذر. 228

15 ة) ط) ) )ؤ ) اعبىاځت اٹ ٦ ٺپ خ األفوي فب خ اٹضٲب بد اٹ وث خ اٹ بئلح. وٵبٿ ؼبڂلٹ ىڅڀ ٱ ت اٹ ج يف ځ و څنڃ اٹٮٶوح ؽ ش ك ٤ ؤثڂبء ٥ ٲ لرڄ بىل اإلٱجبٷ ٥ ٺ اٹضٲب خ األوهوث خ اٹيت ٽڀ إهنب بٿ ؤ هپىا يف ؽوٵزهب ؤٿ ذب ٦ ٺهټ ٽٲجىٹ ن ٽڀ ٱجٸ األعبځت اٹ وثبء ٽڀ ٩ ن اٹ هىك. ويف ربٲ څنڃ اٹٮٶوح ازبن ٽڂلٹ ىڅڀ ف ىاد ٥ ل لح پڂهب: ا ززؼ ؤوٷ ٽله خ هىك خ ؽوح Schule( (Frei يف ثوٹ ن ٥ بٻ 110 ٻ واٹيت ٵبځذ ؤوٷ ٽله خ هىك خ ؽل ضخ صب ٦ ذ يف ثواؾبهب اٹز ٦ ٺ پ خ ث ن اٹ ٦ ٺىٻ اٹل ڂ خ واٹ ٦ ٺىٻ اٹ ٦ و خ ورله صب ٤ اؼبىاك هب ثبٹٺ خ األؼببځ خ 61 وىواعذ يف اٹلها خ ث ن اؼبىا ٤ اٹ ٦ و خ واٹزٺپىك خ اٹزٲٺ ل خ. ؤ له ؾبٺخ څبٽ ئب )اغبب ل ؤو اعببٽ ٤ ( ) ٥ بٻ 106 ٻ( ٹڂٲٸ اٹضٲب خ األؼببځ خ بىل اٹ هىك ثبٹٺ خ اٹ ٦ رب خ ٽ زهل ب رضٲ احملب ٢ ن واٹ ىؿ ٽڀ ٦ جڄ اٹن ڀ مل ز ٦ ٺپىا األؼببځ خ. ور ٦ ل اجملٺخ ؤڅټ ؾبالد ؽوٵخ اٹزڂى و وا زپو ځ وڅب ؽىت ٥ بٻ 60 0 ٻ. ) روعټ األ ٮبه اػبپ خ )اٹجڂزبرىؿ( بىل األؼببځ خ ؽ ش ؤهن روصبزڄ ٥ بٻ ٻ وٱل ٥ ل څنا اٹ ٦ پٸ ٽڀ ؤڅټ ؤ ٥ پبٷ ٥ و اٹزؾوه اٹنايت واٹزڂى و ؽ ش رىف ٽڂلٹ ىڅڀ ٽٲبثٸ مٹٴ ك ٥ ىح هىك ؤؼببځ ب بىل ا زجلاٷ ٹ زهټ اٹيت ٵبځذ فٺ ب ٽڀ اٹ ٦ رب خ واألؼببځ خ ثٺ خ األؼببٿ اٹٲىٽ خ وٽڀ مث اؼب بهٵخ يف ٽ نح اغب بهح اٹ وث خ وؽوٵزهب اٹ ب ٥ لح. اځ ٢ و اغببفبٻ ؤ لوه ؤث زب ڀ "اغبوٵبد اغبل ضخ يف اٹ هىك خ" يف ٥ و بٿ ٥ جل اغبپ ل زبػ ٻ( انيهىديت عرع تارخيي واحلركاث احلذيثت يف انيهىديت ( ٥ پبٿ: كاه ٥ پبه ادلظذر انضابق Michael A. Meyer, Jewish Identity, p

16 بٿ اٹ هىك ٽڂلٹ ىٿ ٹل ٥ ىح "maskilim" ث پبد ٵربي فب خ ٥ ٺ ٥ جخ ٽڀ اٹوواك اؼبزڂىه ڀ اٹن ڀ ؤرىا ث ٦ لڃ ؽ ش ؤكهٵىا ووهح ا ز ٦ بة اٹ هىك ٹٺ ٦ ٺىٻ اٹلځ ى خ ٹٶ زجىؤوا ٽٶبځخ ٽوٽىٱخ يف اجملزپ ٦ بد األوهوث خ اٹ وث خ. وؤځڄ ثلوٿ اإلؼببٻ هبنڃ اٹ ٦ ٺىٻ وؾبوك اٵزٮبء اٹ هىك ثبٹ ٦ ٺىٻ اٹل ڂ خ ڂزظ ٥ ڂڄ زبٺ اٹ هىك ٥ ڀ ٽىاٵجخ ر ىهاد اٹ ٦ و وربىالرڄ اٹ و ٦ خ و جٲىٿ كوٽب ٥ ٺ څبٽ اجملزپ ٦ بد اٹ وث خ اغبل ضخ. ځٮزبيل څ نر و ٺ ٹٲل ٱبٻ - 1 ( Naphtali Herz Wessely 08 ٻ( ؤؽل ؤ لٱبء ٽڂلٹ ىٿ واٹ ب ٥ و اٹنائ ٤ اٹ ذ واٹ هوح دب بٹجخ ؤثڂبء ب وائ ٸ يف ؤؼببځ ب ثزٺٲ "اٹ ٦ ٺىٻ اإلځ بځ خ" Adam) (Torat ha ٽ وؽب ٥ ٺ ؤٿ كها خ اٹ ٦ ٺىٻ اإلځ بځ خ "اإلځ بٿ" (Adam) راڅٸ اغبل ضخ اٹ جبة اٹ هىك غبپٸ ٹٲت وؤهنټ سبٶڂىا ٽڀ كها زهب ځ و ىائل ٵض نح ٹ بحل ؤ ٥ بء اعبپب ٥ بد اٹ هىك خ ألٿ رٺٴ اٹ ٦ ٺىٻ رجؾش ٥ ڀ ٵ ٮ خ اځزٮب ٣ دبب يف األه ٽڀ ؤ بء ور ق نڅب ؼب ٺؾخ اٹڂب. اٹ ٦ ٺىٻ ٦ ڂلڃ ؤٿ اؼبوء اٹن ڂٲ ڄ څنا اٹڂى ٣ ٽڀ وبٿ اٽزٺٴ اٹٲله األو و ٽڀ اٹ ٦ ٺىٻ اٹل ڂ خ ال ڂزٮ ٤ اٹڂب ثڄ ألځڄ جٲ كائپب ٽ ٦ زپلا ٥ ٺ ا فو ڀ ب ئب يف بكاهح اوٿ اغب بح اٹلځ ى خ رب هب ٽزقٺٮب يف األٱىاٷ 18 واإلعواءاد. ثانثا: إصقاط اخلظائض انعرقيت ودعىة إىل انضالخ عن االنت اءاث انىطنيت څى ا فو ځى ٣ ٽڀ اٹزؾىٷ ٽڀ منبمط االځ ٦ ياٷ بىل اٹزپبڅ اٹٶٺ اٹن ٱبٻ ثزووجيڄ هواك اٹ هىك اإل الؽ ن. ةٿ ثٲبء اٹ هىك ٥ ٺ اػب بئ اٹٲىٽ خ ٽڀ وعهخ ځ ٢ و اإل الؽ ن ٵبٿ ٥ بئٲب ؤٵرب ٽڀ ٱ بٻ ٥ الٱخ ى خ ث ن اٹ هىك وه ٥ ب ب اٹلوٷ اٹيت Naphtali Herz Wessely, Divrei Shalom ve Emet )Words of Peace and Truth(, in The Jew in The Modern World, pp

17 ٲ پىٿ هب ٵپب ؤځڄ ٥ وٱٸ ٵنٹٴ يف اٹزٶ ٽ ٤ ٽ بٹت اٹزؾوه اٹنايت ٹٺ هىك. ؤوٷ ځلاء العزضبس رٺٴ اػب بئ ځواڃ ٽ ق ب يف اجملٺخ اٹٮ ٺ خ اٹلوه خ اٹ هىك خ يف ؤؼببځ ب " ىالٽ ش" (Sulamith) اٹيت ل ده ٥ بٻ 0 8 ٻ ؽ ش ؤ ٲ ذ اجملٺخ ٹٮ ٢ خ "اٹ هىك" ٽڀ ٦ بهڅب وا زقلٽذ ثلٷ ٽٲىٹزهب ؤهنب هتل بىل "ځ و اٹضٲب خ واإلځ بځ خ ث ن اٹ هىك" بىل اٹٲىٷ: "ث ن اؼبىا ڂ ن األؼببٿ ٽڀ ثين ب وائ ٸ". وٱل ؤ ٥ ٲجزڄ پب ث ٦ ل ك ٥ ىح كا ل واځٶٸ ( David Frankel ٻ( ؤؽل ؤرجب ٣ ٽى ٽڂلٹ ىڅڀ و ٥ ى ٽڀ ؤ ٥ بء څ ئخ اٹزؾو و ٹٺپغٺخ ځٮ هب بىل ؽزپ خ والء اٹ هىك ٹٺلوٷ اٹيت ٽڂؾزهټ اؼبىا ڂخ ٱبئال يف څنا اٹ لك: "ؤ ڂپب ٥ ىٽٺىا - ٦ ين اٹ هىك - ٽ ٦ بٽٺخ بځ بځ خ وؤ ڂپب ا زٲود ؽ برٶټ ه ٺ ن وڅ ؤه ٶټ ؾجهب واٹل ب ٣ ٥ ڂهب واعت ٥ ٺ ٶټ" 1. اځ ٢ و نفش ادلظذر 68. وؤ ب: Michael A. Meyer, Response to Modernity, p. 30. Sulamith, 1.2 (1807): 4 231

18 رابعا: إنكار األطم اإلذلي نهنظىص انذينيت وألعٸ ربٲ ٽ ٦ ىن االځ هبه اٹٶٺ يف ثىرٲخ اغب بهح اٹ وث خ ال ثل ٽڀ رٲجٸ اعبپب ٥ بد اإل الؽ خ اٹ هىك خ ٵٸ ٽب و ل ٽڀ اٹ وة وبٿ ٵبٿ ببٹٮب ٹٺپ ٺپبد اٹل ڂ خ اؼبزىاهصخ. پڀ ث ن ؽ الد اغب بهح اٹ وث خ اٹڂٲل اٹزبهخي واألكيب ٹٺڂ ى اٹٶزبث خ اؼبڂهظ اٹن وٽ يف اٹجلا خ بصجبد ٽوو بد اٹ ٦ هل ڀ وٹٶڂڄ يف اٹڂهب خ جيو بىل اٹز ٶ ٴ واٹزٶن ت ٹزٺٴ اؼبوو بد وا ٥ زجبهمهب ٽ ٦ ب ٽ غب ٽوٵجب ٦ ٶ آصبه ڂ ٦ خ ث و خ ٽٺ ئخ ثبٹزڂبٱ بد و لي وٱبئ ٤ ربهخي خ ثبئلح ٵبځذ ؽبب 16 ف ى زهب اٹيٽڂ خ وٹ وؽ ب بؽب ب ثة الٯ. وڅٶنا اځزه ٥ ڂل هواك اإل الػ اٹ هىك ةهنټ ثزيب اؼبڂهظ اٹ بث مٵوڃ ٱبٽىا ثةځٶبه األ ٸ اإلؽب ٹٺزىهاح وؤؽٶبٻ اؽببالفبڃ ورإٵ ل ؤهنب ث و خ اؼب له وځ ج خ و ٩ ن ٽ ٺٲخ وبهنب رز ىه و اٹ ٢ وو واؼبالث بد ثٸ ٹٶٸ بځ بٿ اغبو خ يف رٮ نڅب وٱجىؽبب ؤو هكڅب. ويف څنا اٹ لك ا زهو عبجيو واؽل ٽڀ ى ٥ پبء اإل الػ - ٽڀ فالٷ اٹٶزت واٹو بئٸ اٹيت كوهنب - ثةځٶبهڃ األ ٸ اإلؽب ٹأل ٮبه اػبپ خ وه ڄ اال ٥ زوا ثبألؽٶبٻ اٹ و ٥ خ اٹضبثزخ وؽ ب ٽڀ اٹ پبء وڅى ٲىٷ: "بٿ اٹزىهاح واٹزٺپىك ٵبځب ڂ ٦ ب ث و ب وال ڂج االٹزٮبد بٹ هپب ثإهنپب وؽ بؽب... بىل ٽىت ځ زپو يف څنا اػبلا ٣ يف ځ و اٹٲ ٽڀ اٹزىهاح يف اؼبڂبثو وع ٦ ٺهب وٵإهنب ٱ ربهخي خ واٱ ٦ خ ويف ٱجىٷ األؽلاس اٹيت ٵبځذ ٽڀ وعهخ ځ ٢ وځب ؤ ب ن وفوا بد وځ زپل ر ٦ بٹ پڂب ٽڂهب ؤو ٥ ٺ األٱٸ قب ٦ ٺهب ؤ ب ب ػب جزڂب وٽىا ٢٥ ڂب. بىل ٽىت ځ زپو يف ب بك ٥ ٲىٷ ؤثڂبئڂب هبنڃ اٹٲ 11 ؽىت ځ ىڃ څنا اعب ٸ اغبڂىٿ...". وبما ٵبځذ اٹزىهاح واٹزٺپىك ڂ ٦ خ ث و خ Herbert F. Hann, The Old Testament in Modern Research, (London: SCM Press Ltd, 1956), p

19 وبهنب ؤٹٮذ ٱووځب ٽب خ ةٿ بئو اٹز ٦ بٹ ټ اؼبڂجضٲخ ٥ ڂهب ٽڀ وعهخ ځ ٢ و ٵبجيو ؤٽىه ٱل ثبكد واځٲو ذ وافزٮ ٽ پىهنب ٥ ڀ اٹى ٥ اٹ هىك ثة الٯ. 1 بٿ خايضا: نقذ انطقىس انذينيت ادلتىارثت واصتخفافها وانقياو بع هياث انتحذيث "اؼب ٶ ٺ ټ" ٽڀ ؤفال ٽى ٽڂلٹ ىڅڀ ٵبځىا ووٿ ؤٿ ث ٦ اٹ ٲى اٹل ڂ خ اٹ هىك خ ٵبځذ ؤ ب ن وفوا بد ٽٺ ئخ ثبألصٲبٷ واٹزٶبٹ وؤهنب ثلائ خ ال ٺ ر ج ٲهب يف اٹ ٦ و اغبل ش. وڅ رز ٺت ب الؽبد وربى واد ٹزجٲ اٹ هىك خ ٽڂ غپخ ٽ ٤ اٹ ٢ وو اغبل ضخ وٽ بو خ ٽ ٤ اجملزپ ٤ اٹ ويب اؼب ؾ. وعڄ ب ؾبٯ بخي ٸ ( Isaac Euchal ؾ ٮخ Ha-Measef ؤؽل ؿبوه ٻ( )اعببٽ ٤ ( ٽضال ځٲلڃ اٹالم ٣ ٹألك ٥ خ واالثزهبالد اٹ ى ٺخ اٹيت ٵبځذ ر ىن ؤصڂبء اٹ ٺىاد يف اٹٶڂ واٱزوػ ثبفز بهڅب وؤهنب يف و ٦ هب اٹواڅڀ سبٸ اؼب ٺ ن وٹڀ ر هټ ؤثلا يف رڂٲ خ اٹووػ واٹزٲوة بىل اهلل. وٱل ؤٵل ثإٿ اٹ هىك اٹن ٥ ٲٸ ك ڂڄ ال ٲو هبنا اٹڂى ٣ ٽڀ االثزهبالد وال ثل ٽڀ اٹٲ بٻ 13 ثة الػ څنا األٽو. و ٥ ٺ څنا اؼبڂىاٷ الىاهو ثڂلاو ل ٦ رب Lazarus ( Bendavid اٹ ٦ بمل اٹ هىك ٻ( ٥ ڀ اٹٲ خ ٱبئال: " بؼبب مل زقن اٹ هىك ؤ ف ىح إلٹ بء ٲى هټ اٹل ڂ خ اٹيت ٲلد ٽ ٦ بځ هب ومل ر ٦ ل ٽىائپخ ٹ ٦ وځب و بؼبب ال جيهلوٿ ٽڀ ؤعٸ ا ز ٦ بكح ځٲبء و هو اٹل ڀ وعىڅو ر ٦ بٹ ټ ٽى جٲىٿ صبب ٥ بد څبٽ خ ٽزلځ خ ر ٶٸ ف وا ٥ ٺ اٹلوٹخ ؽىت ٹى ا ٥ زڂٲىا 11 اؼب ؾ خ". Abraham Geiger, Jewish Scholarship and Religious Reform, in Judaism in اځ ٢ و اغببفبٻ ؤث زب ڀ ؤ ىكوه ادلظذر انضابق. 38 Modern Time, p. 233 Michael A. Meyer, Response to Modernity, p

20 وا زق كا ل و لالځله ٽڀ ؤوائٸ ؤرجب ٣ ٽڂلٹ ىڅڀ ( David Freidlender Mendelsohhn ٽڀ إٿ ٻ( وڅى اٹ ٲى اٹ هىك خ وا ٥ زربڅب ثلائ خ زبٺٮ خ ث ٦ لح ٥ ڀ هوػ اٹ ٦ و ؽ ش ٲىٷ يف څنا اٹ لك بٿ " ٺىاد اٹ هىك ٥ ٺ ٽووه اٹيٽڀ ؤ جؾذ ؤ ىؤ إ ىؤ. اٹز ٦ جل خ بأل ٶبه اٹ هىك خ ؤ جؾذ ٽٺزج خ ٥ ٺ اٹڂب دبب ا ٥ زواڅب ٽڀ اٹز ى وٽجبك ء اٹٲجبالڃ Kabbala اؼبڂبڅ خ ٹووػ اٹل ڀ اٹ هىك اغبٲ ٲ خ. وٵنٹٴ ٹ خ اٹ ٺىاد ه ؤ جؾذ ٽام خ ٹألمٿ وؽب ٺخ ثبألف بء اٹٺ ى خ. وٽڀ ؽ ڀ اغب ٠ ؤٿ األٵضو خ اٹٶربي ٽڀ اٹ هىك ال ٮهپىٿ ٽڂهب ئب. وٹى هپىا ٹزإصووا هبب واهرٶ ىا يف 10 األ ىؤ". و ٥ ٺ اٹىر نح ځٮ هب وػ ؤځ به صب ٦ خ اٹ هىك خ اإل الؽ خ اٹيت ري ٥ پهب پى ٸ څىٹلڅبمي واؼبوا ټ اٹل ڂ خ اٹ هىك خ اٹ وائ ٤ اٹ هىك خ اٹضبثزخ واعببٽلح Samuel Holdheim ٱبئٺ ن يف څنا اؼب پبه: ث ٦ لٻ رٲ لڅټ ثبٹ ٲى "ثإځڂب مل ځ ٦ ل ٽٺيٽ ن ثإكاء واٹلا ٥ خ بىل االٹزياٻ ثبٹ ٦ جبكاد واٹ ٺىاد اٹجبئلح اٹٲلديخ... وٱل ك ٥ ڂب بىل ارجب ٣ ؾبو بد اٹ ٦ و واٱزٮبئهب. وٱل ٵڂب يف څنا اٹ ٦ و آفو ع ٸ ٺزيٻ ثزٺٴ اٹ ىه اٹل ڂ خ ٵپب وځب ٱ ت اٹ ج يف و ٤ 16 ؽغو ؤ ب ٹٺ هىك خ يف څنا اٹ ٦ و". ةٿ اٹ ٦ جبهاد اٹ بثٲخ كالٹخ لٯ ٥ ٺ اٹو ثبٹٲلمي اؼبىهوس ٥ ڂل اإل الؽ ن اٹ هىك ٹ بة ٦ بٹ زڄ و ٥ لٻ اځ جبٱڄ ٽ ٤ اٹز ناد اٹ ٦ و خ وكالٹخ لٯ ٵنٹٴ ٥ ٺ ه ٩ جبهتټ اؼبزإعغخ يف اٹزپبڅ ٽ ٤ اغبلاصخ اٹ وث خ. وبٿ هاٽذ Lazarus Bendavid, Notes Regarding the Characteristic of the Jews: Etwas zur Charackteristick der Juden in The Jew in the Modern World, p. 92 W. Gumther Plaut, The Rise of Reform Judaism )World Union for Progressive Judaism Ltd : New York(, p.11. Also David Freidlander, Sendschreiben an..probst Teller, (Berlin, 1799), p. 61 W. Gumther Plaut, op.cit., p

21 رٺٴ احملبوالد ثبك ء ؤٽوڅب ٽڂ ٤ اځ وا اٹ جبة اٹ هىك ٥ ڀ اؼب ٦ جل و ٥ ڀ ٦ بئوڃ 8 اٹل ڂ خ واغب ٺىٹخ كوٿ اهرلاك اٹ هىك ٥ ڀ ٽأصوڅټ اٹل ڂ خ واٹٲىٽ خ وا ٥ زڂبٱهټ ك ڀ األٵضو خ اٹ بئل )اؼب ؾ خ( بهنب ىٯ ٵٸ األ ٩ وا هتل بىل بماثخ اٹٮغىاد اٹٮب ٺخ ث ن اغب بح اٹل ڂ خ اٹ هىك خ واغب بح اٹل ڂ خ اؼب ؾ خ. ٹٲل رٶوهد رٺٴ اٹڂلاءاد واؽبغىٻ ور ىهد الؽٲب دبؾبوالد ربل ش ثٸ 6 ور و ت اٹ ىه اػببهع خ ٹٺؾ بح اٹل ڂ خ اٹ هىك خ ٵ ذبو ٥ ٺ ٩ واه اؼبوا ټ 1 اٹٶڂ خ و ٲى هب. ڂوي احملبوالد اعبل خ يف اٹلوائو اٹ هىك خ الفز به اٹ ٲى واٹ ٦ بئو اٹل ڂ خ وافزياٷ ث ٦ اٹزوار ٸ اٹل ڂ خ اؼب ىٹخ وبٹٲبء اؼبىا ٠٥ واػب ت ثبٹٺ خ اٹى ڂ خ ورٲلمي اٹزوار ٸ اؼبٲزوځخ ثبأله ٩ ڀ وا زجلاٷ ٹ خ اٹ ٺىاد ٽڀ اٹ ٦ رب خ بىل اٹى ڂ خ. هپڂب ا ز ٦ وا اعبهىك اٹيت ثنؽبب يف څنا اجملبٷ ب وائ ٸ عبٵج ىٿ Israel ٻ( 130( Jacobson ؽ ش 1 ثىن ؤوٷ ٽ ٦ جل اإل الػ يف ؤؼببځ ب نفش ادلظذر. H.H Ben-Sasson (ed.), A History of the Jewish People, (Harvard University Press: Cambridge-Massachusets, 1976) p. 788 نفش ادلظذر. ا زقلٻ اؼباهؿ څىاهك بمي بفو Howard.M Sachar ٹٮ ٢ خ "اٹز و ت" Occidentalization ٹج بٿ ٥ پٺ خ اٹز ن يف اٹ ىه اػببهع خ ٹٺؾ بح اٹل ڂ خ اٹ هىك خ يف ثلا خ ځ إح ؽوٵخ اٹ هىك خ اإل الؽ خ. Howard M. Sachar, The Course of Modern Jewish History, (Vintage Books, New York, 1990), p. 159 Robert M. Seltzer, op.cit., pp. 580 George Foot Moore, History of Religions 11: Judaism, Christianity, Mohammedanism, (T&T Clark, Edinburg, 1965), p Also Petuchowski, J.J, "Reform Judaism", Encylopedia Judaica, vol 14, p. 24 هبنڃ احملبوالد اإل الؽ خ اؼبجٶوح ٦ ل ب وائ ٸ عبٵج ىٿ األة غبوٵخ اٹ هىك خ اإل الؽ خ وى ٥ پهب 235

22 وؤعوي ڄ وألوٷ ٽوح يف ربه اٹ هىك خ ؤكاء اٹ ٲى واٹ ٺىاد اٹل ڂ خ ثبٹٺ خ 0 األؼببځ خ و ٥ ٺ ٩ واه اؼبوا ټ اٹٶڂ خ )اٹٶىهاٷ اٹٶڂ ( ٵپب ؤعوي وا زقلاٻ األه ٩ ڀ ومٹٴ ثبال ز ٦ بځخ ثٮوٯ اؼبڂ ل ڀ ٽوا ټ ثٺى ٧ اٹنٵىه ڀ اٹزٶٺ اٹ و ٥ ىٻ ٥ ل اغب بك ثلال ٽڀ ڀ اٹضبٹضخ ٥ و ٵپب رڂ ٥ ٺ هب اؼبأصو واٹزٲبٹ ل اٹل ڂ خ واؼب ٦ جل ځٮ ڄ ظببڃ 6 اٹ هىك خ وبٹ بء رالوح اٹ ؾ اؼبٲل خ يف اٹ ٺىاد اٹ ٦ بٽخ. "ثبؽب ٶٸ" اإل بهح اٹىا ؾخ بىل ٽلي وڅى اال ټ اٹن ف اٹ هىك ثڄ اؽب ٶٸ اؼبٲل ا زقٮب ڄ ثبٹزٲبٹ ل اٹل ڂ خ اؼبزىاهصخ وفووعهټ ٥ ٺ 38 اإلصبب ٣ اٹ هىك وؤٽٺهټ اٹزبهخي اؼب زوٳ يف ا ز ٦ بكح اٹ هىك ؽب ٶٸ ٺ پبٿ اٹٲلمي. وعل و ثبٹنٵو ؤ ب ؤمه خ ؤځ به صب ٦ خ اإلفىاٿ ٹإل الػ ؤ ذ يف وځٶٮىهد ٥ بٻ اعبهىك 3 يف ربل ش اٹ ٲى اٹل ڂ خ اٹيت (Verein der Reformfreunde) 01 ؤصب ٦ ذ ٵٺپزهټ ٥ ٺ ٻ 016 ٻ. ؤعواڅب اٹيت پڀ فالٷ اٹٲواهاد اٹيت ؤ لهڅب ٥ بٻ ؽن بئو االثزهبالد واألك ٥ خ ماد اٹز ٦ ٺ Robert M. Seltzer,op.cit., p Kaufmann Kohler et.al., "Reform Judaism from the Point of View of Reform Jew", in: JewishEncylopedia.com. وٱل ؽ و ؽٮٺخ ا ززبػ اؼب ٦ جل اؼبڂ ٦ ٲل يف 1 ىٹ ى 0 8 ٻ ٥ لك ٵج ن ٽڀ هعبٷ اٹٶڂ خ وٽى ١ ٮ هب. وؤ ند بىل څنڃ اغبٮٺخ ثإهنب "ٽهوعبٿ اٹ هىك خ اإل الؽ خ". وو عبٵج ىٿ ثزإ ڄ څنا اؼب ٦ جل ثإځڄ ٽ ٺؼ اٹ هىك خ وؾبلكڅب. وؤٽب عبٵج ىٿ ځٮ ڄ ني ؤٿ اؼب ٦ جل ٽهل اٹ و ٹٺزٮبڅټ ث ن األك بٿ. Robert M. Seltzer, op.cit. p.581. Kaufmann Kohler, et.al, JewishEncylopedia.com H.H Ben Sasson, op.cit., p. 788 نفش ادلظذر اځ ٢ و ؤ ىكوه ؤث زب ڀ اؼب له اٹ بث 1 ڂزپ بىل اعبپ ٦ خ ٽب ال ي ل ٥ لكڃ ٥ ڀ طب خ وؤهث ٦ ن ق ب ٽڀ ٥ ىاٻ اٹ هىك و ٥ لك اٹٲبئپ ن ثإٽوڅب ٽڂهټ ؤٱٸ ٽڀ ځ.و ٥ ٺ اٹو ٩ ټ ٽڀ مٹٴ ٵبځذ اعبپ ٦ خ ؽبب ؤمه زهب اٹٶربي يف ربه ؽوٵخ اٹ هىك خ اإل الؽ خ. وٽڀ فالؽبب اك ٥ ٥ ىاٻ اٹ هىك اؼبز و ىٿ ألوٷ ٽوح ثإهنټ ضببح اغبوٵخ. Michael A. Meyer, Response to Modernity, p

23 ث ٦ ىكح اٹ هىك بىل ٺ ن واعزپب ٥ هټ هب 3 وه اال ٥ زوا ثبٹزٺپىك وٵزبثبد اٹوثبئ ن و زبواڅټ واٹزقٺ ٥ ڀ ٶوح اؼب ب اؼبقٺ اؼبڂز ٢ و وا ٥ زجبهڅب ثبئلح ومل ر ٦ ل ؽبب 36 ٺ خ و ب ٥ ٺ خ يف اٹ ٦ و اغبل ش. و و ٦ خ اػبزبٿ خالطت بٿ اؼبلاه بد اٹ بثٲخ څ ؿببوٹخ ٽڀ اٹجبؽش ٹٮهټ ورزج ٤ ؤمنب اٹزٮٶ ن اٹيت منذ ور ىهد يف كائوح اٹل بځبد األفوي ٽب ٥ لا اإل الٻ فب خ يف ٽىاعهخ ربل بد اغبلاصخ اٹ وث خ. پب اٹلها خ اٹيت ٱلٽڂبڅب بال كها خ و ٮ خ ربهخي خ ٹٺ هىك خ اإل الؽ خ ووؿببوالهتب ٹزؾى ٸ اٹڂپىمط اٹٶٺ اٹ هىك ٽڀ االځ ٦ ياٷ اٹزبٻ بىل منىمط آفو ز ثبالځلٽبط واالځ هبه اٹٶٺ يف ثىرٲخ اٹ وة اؼب ؾ ومٹٴ بصو اځٮزبػ اعبپب ٥ بد اٹ هىك خ يف ؤؼببځ ب وثٲ خ اٹلوٷ األوهوث خ ٥ ٺ ؽ بهاد وصٲب بد اٹ وة اؼب ؾ. وڅٶنا اٹ إٿ ثبٹڂ جخ ٹٺٮٶو اٹل ين اٹ ٦ بٻ وٽب ڄ اٹٮٶو اٹل ين اٹ هىك ةځڄ ٦ زو ڄ كوٽب ر ىه وربىٷ ٶىٿ ؤؽ بځب ٱو ت ٽڀ اؼبوع ٦ خ األ ب خ اٹزٲٺ ل خ ٹٺل ڀ واځ غبٻ ٽ ٦ هب ؤو ث ٦ ل ٥ ڂهب ث ٦ لا ربٽب ٽضٺڄ يف مٹٴ ٵپضٸ فال ب بځ بځ خ رزغلك و ر ناد اٹ ٦ ىه واأل بٻ ومار خ اإلځ بٿ رجٲ ٽى ىٹخ. واٹن جلو وا ؾب ؤٿ ؿببوالد اإل الػ اٹىت ځبكي هبب اٹڂقجخ اإل الؽ خ رزقن ىها ب الؽ خ ربل ض خ ٽيكوعخ وڅ بٽب ىهح ب الؽ خ ٽ ٦ زلٹخ ٽضٸ اٹل ٥ ىاد ٹزؾل ش اٹ ىه اػببهع خ ٹٺ ٲى اٹل ڂ خ اٹ هىك خ ٵ ذبو ٥ ٺ ٩ واه اجملزپ ٤ اٹ ويب اؼب ؾ وب ٥ بكح رٮ ن اؼبىهوصبد اٹل ڂ خ يف ٱبٹت ٽ ٦ ب و Robert M. Seltzer,op.cit., p. 591 Moore, George Foot, op.cit., p Also: Robert M.Seltzer, op.cit., p

24 وبٽب ىهح ب الؽ خ ٽز و خ واٹيت سبضٺذ يف اځزٲبكاد الم ٥ خ ثٸ اٹل ٥ ىاد بىل اځ الؿ ٵٺ ٥ ڀ اؼبىهوصبد اٹل ڂ خ اٹزٲٺ ل خ واؼبٮبڅ ټ اٹ ٦ ٲ ل خ اٹيت مل ر ٦ ل ؽبب اٹٮ ٦ بٹ خ وځ بثخ ٥ ڀ مٹٴ اال ز الٻ اٹٶٺ ٹٲ ټ وؤمنب ؽ بح ٩ وث خ ٽ ؾ خ. 238

نموذج

نموذج د. الصراع الربيطاني الفرنسي على املوصل وموقف الواليات املتحدة األمريكية مهه 1918-1926 م ا غرخ ص : أ..عادي ذ ذ دغ ١ ا ع ١ ا و ١ ح ا رشت ١ ح / جا عح عا شاء وا د ع ١ ح االدرالي ا ثش ٠ طا ص عا 1918 ادذج األدذاز

المزيد من المعلومات

Level 1

Level 1 رؿ ارم.. اإل غ ١ ض ٠ خ.. ثغ خ Easily, learn and be excellent at,.. English.... Levels.. ا ؾب..... غز ا ذاسط زا ا ىزبة ٠ ؾ ا غضء ٠ ؿب اضبفبد أخش ف ١ و ب رؾزبع ززؿ رزم ا غخ اال غ مغ ي levels ؽغت ٠ ض ٠ خ

المزيد من المعلومات

الإنترنت ( Internet ) عبارة مشتقة من كلمة ( International Network ) وتعني الشبكة العالمية ، وتعني لغـويا ً ترابط بين الشبكات ، وقد تصدرت شبكة حاسوب ال

الإنترنت ( Internet ) عبارة مشتقة من كلمة ( International Network ) وتعني الشبكة العالمية ، وتعني لغـويا ً ترابط بين الشبكات ، وقد تصدرت شبكة حاسوب ال 0 1 2 اٹپٲلٽخ ٦ زجو ثوځبٽظ اٹٮڈرڈ ڈة ٽڀ أڅټ ثواٽظ اٹز پ ټ ٹٺ ڈه ڇ زقلٻ ئځ بء ٹڈؽبد اٹل ٥ ب خ ڇاٹٶوڇد ڇاٹزچبځ ڇاٹپ ٦ ب لاد ڇ ٩ وڅب ٽڀ األٽڈه اٹز رؾزبط ئٹى كٱخ ر پ پچب. ڇثوځبٽظ اٹٮڈرڈ ڈة ٽڀ ئځزبط وٵخ أكڇث

المزيد من المعلومات

اثر المكان في شعرمصطفى جمال الدين

اثر المكان في شعرمصطفى جمال الدين أثر املكان يف شعر مصطفى مجال الدين المذرس المسبعذ عبذ الهبدي عبذ الزحمه الشبوي جبمعت الكىفت - مزكز دراسبث الكىفت ملخص البحث: رڂبڇٷ اٹجؾش ٽڈ ڈ ٥ خ اٹپٶبٿ ث ٦ ل أٿ ٱ دلٻ ځج دنح ٥ د ڀ ؽ د بح اٹ د ب ٥ و اٹز

المزيد من المعلومات

ب CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/COP/10/INF/32 4 October 2010 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH يؤمتز األطزاف يف االفتابي ت ادلتؼهقت ببنت ىع انب ىنىج االعز بع ا ؼ

ب CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/COP/10/INF/32 4 October 2010 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH يؤمتز األطزاف يف االفتابي ت ادلتؼهقت ببنت ىع انب ىنىج االعز بع ا ؼ ب CBD Distr. GENERAL 4 October 2010 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH يؤمتز األطزاف يف االفتابي ت ادلتؼهقت ببنت ىع انب ىنىج االعز بع ا ؼب و ؿى ب ا بثب?8- @9 ر و األو /ؤ زىثو 9282 ا ج ل? - 8 علو األػ ب يسبئم أخزي

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد موقف جامعة الدولة العربية من عملية السالم املصرية اإلسرائيلية - 791 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 97 )يناير مارس 77( ثريا حامد الدمنهوري The Reaction of the League of Arab States towards the Egyptian-Israeli

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017( )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017(   )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد 45 عدد يوليو سبتمرب 2017 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علمية حملمة ضد الدولة العثمانية 8051 8055 سم رة عبد الرزاق عبد هللا * كلية اآلداب املستخلص مجيع

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

ثغر اليمن في الأدب

ثغر اليمن في الأدب جون كيهدي وانتخابات الرئاسة األمريكية / 1690 دراسة تارخيية سيف عبذ الجبار جعفر كلية التربية /جامعة القادسية الخالصة: المقذمة: جملة القادسية للعلوم اإلنسانية 646 Eisenhower Dwight Franklin Roosevelt Nelson

المزيد من المعلومات

بسيار كم به آن پرداخته‌اند و از ديدگاه فقهي آن را مورد بررسي قرار نداده‌اند و در مورد شبهه ربوي بودن سود سپرده‌هاي بانكي تحقيق كاملي صورت نگرفته است ك

بسيار كم به آن پرداخته‌اند و از ديدگاه فقهي آن را مورد بررسي قرار نداده‌اند و در مورد شبهه ربوي بودن سود سپرده‌هاي بانكي تحقيق كاملي صورت نگرفته است ك روز حسین ارث: استاد شهيد عبدا لزرهاء كعبي رتجمه: علي كا ظم ي )با تلخ ی ص( سرش اس : ر ز حسیي ع اى ام پذيذ آ ر ذ : ش یذ عبذالس را کعبی هشخصات شر: ت راى زعین 1931 هشخصات ظا ري: 191 ص شابك: 309-677-047-760-9

المزيد من المعلومات

فهزست هطالة ثشسػ هؼئل ر ل دس فلؼف اػاله دوتش الل حم مت- كذ م ه شصا حذت ؿخل ر د دس آ توخ ل ب شفب دوتش هحوذ ل ش س ىشد هج بگشا دس

فهزست هطالة ثشسػ هؼئل ر ل دس فلؼف اػاله دوتش الل حم مت- كذ م ه شصا حذت ؿخل ر د دس آ توخ ل ب شفب دوتش هحوذ ل ش س ىشد هج بگشا دس فهزست هطالة 1 27 53 89 115 137 165 ثشسػ هؼئل ر ل دس فلؼف اػاله دوتش الل حم مت- كذ م ه شصا حذت ؿخل ر د دس آ توخ ل ب شفب دوتش هحوذ ل ش س ىشد هج بگشا دس ت ل ذ لن د دوتش حو ذ فغف س هغشث ح ؿ بػ هالكذسا هحؼي

المزيد من المعلومات

Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة

Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة اليمن لواه هئ ١ غ ا غب ؼخ هل ) ) خ 0211 ثشأ الئؾخ ا

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 رؼو ٠ ف ا غ و هى أداة أوجهاز يستخذم لتكبير األشياء الصغيرة التي تعجس العين الوجردة هن رؤيتها. ورلك لتسهيل دراستها والتعرف عليها وهن الوجاهر ها هى بسيط وهنها ها هى هركب. ويعتبر الوجهر هن أهن األجهسة وأكثرها

المزيد من المعلومات

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش ف ث انل كي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال عيد ي ) 8341 ه لع ا م ر عي د خ ط ت ث / 7182 م( ال فط مجع وترتيب يخ الع لمث من خ ط ب الش ن ش عيد ر ش لن أيب عت د الل م م د ة - -ح فظ ه الل ز كي ث ت انل ف و ال ش ن ف ال

المزيد من المعلومات

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوي وکيل ػجبع صهب ی چىیذ ى ٽچ ډٮبډالس ٽ و ث يٽبڅ ز ا ى ڂ ډبڅ ا ډ ى ش ٺڄ ډ ٽىي ث ډجىب ډبى 667 ٹبو ن ډيو ثب ي ډ چلز ډ ٽ

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوي وکيل ػجبع صهب ی چىیذ ى ٽچ ډٮبډالس ٽ و ث يٽبڅ ز ا ى ڂ ډبڅ ا ډ ى ش ٺڄ ډ ٽىي ث ډجىب ډبى 667 ٹبو ن ډيو ثب ي ډ چلز ډ ٽ عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوي وکيل ػجبع صهب ی چىیذ ى ٽچ ډٮبډالس ٽ و ث يٽبڅ ز ا ى ڂ ډبڅ ا ډ ى ش ٺڄ ډ ٽىي ث ډجىب ډبى 667 ٹبو ن ډيو ثب ي ډ چلز ډ ٽڄ ه ى ا ب ز ٽىي. ى ٺ ى ډٮ ي ډٲبثى يٽ ڄ ى ا شب سأډ ه

المزيد من المعلومات

أوّل واجب على المكلّف عبادة الله تعالى

أوّل واجب على المكلّف عبادة الله تعالى أ ل اجة ػه ان كه ف ػثادج هللا ذؼان ض ح رنك ي كراب هللا دػ اخ انشعم ٤ ػجل هللا ا ٤ ب هئ ٤ ه ا لها بد ا ؼ ٤ ب ا ؾ ل هلل ا ٢ ا ؾ ٤ ل ا جل ء ا ؼ ٤ ل ؿ ٢ ثنار ػ ا ا كو ٤ و ئ ٤ بئو ئ ٤ رؾذ ه و ر وك ٠ هللا ػ

المزيد من المعلومات

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba سم لكت: لمزن لثجج ف سرد قصة إلسرء ولمرج سم لمؤلف: أوكر لدن ن ل لمشهور لطة ألولى 1433 ه - 2012 م رد لمؤلف: alhabibabobakr@gmail.com لنشر مركز إلد لثقف للدرست وخدمة لترث لجمهورة لمنة - دن 9672+ 251089 ص..

المزيد من المعلومات

طر زى در فر گ ر د ر 5 ضوار 3 پا س : چک س هطبلؼ کبض گبر ب ثب م ش س بى لبجبر زر ذب ب ض زاس 8 * 0 ػفتالسبزات افضلط س گل بس سالح الزى سالح ى ى

طر زى در فر گ ر د ر 5 ضوار 3 پا س : چک س هطبلؼ کبض گبر ب ثب م ش س بى لبجبر زر ذب ب ض زاس 8 * 0 ػفتالسبزات افضلط س گل بس سالح الزى سالح ى ى طر زى در فر گ ر د ر 5 ضوار 3 پا س 577 594 1392: چک س هطبلؼ کبض گبر ب ثب م ش س بى لبجبر زر ذب ب ض زاس 8 * 0 ػفتالسبزات افضلط س گل بس سالح الزى سالح ى ىي ٹبػب ث څلب ٧ ډلش ا ي ډبى ډ ١ ي ول اػع ا ي ځع عب ډشمعب

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد الزواج العرف للقاصرات وغ اب المعا ر االجتماع ة دراسة م دان ة بقر ة مصر ة فتح ة الس د الحوت الملخص 681 فتخية الشيد احلوتي The customary marriage of minors and the absence of social standards Field study

المزيد من المعلومات

(المحتويات)

(المحتويات) جمالياث المؤثراث الضوئيت واللونيت في العرض المسرحي أ.م.د.طالب عبد احلشني فرحان كلية اآلداب/ قشم اإلعالم المستخلص: 45 أوال : مشكلة البحح واحلاجة إليى ثانيا : أهمية البحح 1 2 ثالجا : أهداف البحح 1 2 رابعا

المزيد من المعلومات

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا

ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-32 ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-39 جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر الفبي فش ث ١ ذ جذ ف ا ؼجبع ١ خ- ص س صبدج ب ػصب ؽب ١

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جملة املفكر العدد السابع األستاذة طروب حبري أستاذة مساعدة "أ" بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلضر باتنة Abstract: This study is meant to dig into a very important yet ambiguous subject, which

المزيد من المعلومات

أ أصش رذس ظ األؽ بء ثبعزخذاو اعزشار غ ز انغ كغ دسط ان شبط ان زذفك ف رؾص م طهجخ انزبعغ انز ذسع فمب نجش بيظ ش بدح انضب خ انؼبيخ انذ ن خ ارغب بر ى ؾ ب Th

أ أصش رذس ظ األؽ بء ثبعزخذاو اعزشار غ ز انغ كغ دسط ان شبط ان زذفك ف رؾص م طهجخ انزبعغ انز ذسع فمب نجش بيظ ش بدح انضب خ انؼبيخ انذ ن خ ارغب بر ى ؾ ب Th أ أصش رذس ظ األؽ بء ثبعزخذاو اعزشار غ ز انغ كغ دسط ان شبط ان زذفك ف رؾص م طهجخ انزبعغ انز ذسع فمب نجش بيظ ش بدح انضب خ انؼبيخ انذ ن خ ارغب بر ى ؾ ب The effect of teaching biology using Jigsaw and Action

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

األكاد ح انعشت ح نهعهىو وانرك ىنىج ا وان مم انثحشي كه ح انه ذعح وانرك ىنىج ا - يحضش اإلجر اع األول - نهج ح االعرشاس ح نهص اعح INDUSTRIAL ADVISORY COMM

األكاد ح انعشت ح نهعهىو وانرك ىنىج ا وان مم انثحشي كه ح انه ذعح وانرك ىنىج ا - يحضش اإلجر اع األول - نهج ح االعرشاس ح نهص اعح INDUSTRIAL ADVISORY COMM األكاد ح انعشت ح نهعهىو وانرك ىنىج ا وان مم انثحشي كه ح انه ذعح وانرك ىنىج ا - يحضش اإلجر اع األول - نهج ح االعرشاس ح نهص اعح INDUSTRIAL ADVISORY COMMITTEE ا ق ١ 2003/5/07 11.00 طجبؽب إ 13.30 ظ وا لبػخ

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد العمليات العسكرية لدول احللفاء واحملور فوق األرض الليبية 539 5 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 4 )إبريل يونيه 24( أدريس عبدالصادق رحيل حممود Military Operations OF Allied and Axis Countries on the Libyan

المزيد من المعلومات

فلسفة الثورة الجزء الثالث

فلسفة الثورة الجزء الثالث ف فخ ا ض هح-ا غيء ا ضب ش ثم ا مبئل ا ؼ ع بي ػجل ا ب و ثؼل غ ١ جخ صالصخ ه ا ي ب ا ىب ا مله ال ٠ يي ك ائو صالس ك ه ٠ جؾش ػ ث خ ف ١ ١ ذ ث ل ا غو ٠ جب مبء غ ػوة ف ١ أغ أ واه ا ١ وا أفىبه ف ١ لا ا مزبي األه

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد 99 حوليات آداب عني مشس اجمللد 93 )يناير مارس 1122( مجال حممد مقابلة A Study of the Term Al Rawnak in Ancient Arab Criticism Gamal Mohamed Mokabla Abstract This paper aims to study the term Al Rawnak, a

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران

بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران فصل به»پژ ص بي ا قالة اسالهي«ا جوي علوي ا قالة اسالهي ايراى سبل ا ل ضوبر ا ل تبثستبى 1391 صفحبت: 247 278»Islamic Revolution Research«Scientific Association of Islamic Revolution Vol,1 Summer 2012, No 1

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

جامعة قطر

جامعة قطر / لوز هح ا ١ وح ا نار ١ خ غل ب ؼ ١ ل ا مج ا ج ؼ هئ ١ ل ا ب ظ عوق ا زله ٠ كلية التربية جامعة قطر لوز هح/ ا زبه ٠ ا ؼ ا ظ ١ ف غل ب ؼ ١ ل ا مج ا ج ؼ أ زبم ا ب ظ عوق ا زله ٠ هئ ١ ل ا ب ظ عوق ا زله ٠ بثمب ؼ

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic)

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic) خاتمة وشكر من المهم أن نوضح للقارئ أن هذا الا صدار ناتج عن إعادة صياغة وتجميع لست ورقات عمل أعدها فريق من الخبراء وما تضمنتها من دراسات تفصيلية وللقارئ الذى يرغب فى الرجوع إلى هذه الدراسات عليه أن يتصل

المزيد من المعلومات

علاقة التلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية

علاقة التلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية مكانة اللغة العربية يف ضوء تالزمها بالقرآن الكريم الذكتور : أشرف حمنذ زيذان دامعة ماليا ماليسيا مكانة اللغة العربية يف ضوء تالزمها بالكرآن الكريه النلخص جملة مداد اآلداب 41 الذكتور : أشرف حمنذ زيذان جملة

المزيد من المعلومات

رؤية الكمية تسعى كلية اآلداب جامعة سوهاج أن تكون من الكليات المتميزة علميا وبحثيا واجتماعيا في إطار المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية للجودة الشام

رؤية الكمية تسعى كلية اآلداب جامعة سوهاج أن تكون من الكليات المتميزة علميا وبحثيا واجتماعيا في إطار المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية للجودة الشام جامعة سوهاج كلية اآلداب الدراسات العليا دليل الدراسات العليا اعداد وكيل الكلية للدراسات العليا عويد الكلية أ.د/ فتوح أمحد خليل أ.د/ كرين هصلح صاحل 6102/6102 م احملتويات و خ اال زبم ا لوز ه ػ ١ ل ا ى ١

المزيد من المعلومات

Qanoon player Furat Qaddouri and his group present Baghdady Maqams Baghdadi Maqam s project; introducing a new perspective of Iraqi maqam. The Iraqi M

Qanoon player Furat Qaddouri and his group present Baghdady Maqams Baghdadi Maqam s project; introducing a new perspective of Iraqi maqam. The Iraqi M Qanoon player Furat Qaddouri and his group present Baghdady Maqams Baghdadi Maqam s project; introducing a new perspective of Iraqi maqam. The Iraqi Maqam is considered to be one of the most important

المزيد من المعلومات

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد 5510 /50/11 أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي لألوراق المالية لعام 4102 بلغ عدد شركات رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 11 شركة مساهمة من أصل 87 شركة مساهمة في السوق لعام 5512 حيث

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017( )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017(   )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة العجمانية يف تصاوير املخطوطات الرتكية خالل القرن 01 ه/ 01 م دراسة آثارية حضارية

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم 407 احملاضرة الثالثة عشرة ة و ب اج انل ه ة من قع ج امع م و wwwmenhag-uncom : د م ي ق ة ة ع ش ) ح ا ض )ال م ة ال ال د ع ئم م ة اد من م : ة ن ه و ب اج انل 408 دعائم منهاج النبوة 409 احملاضرة الثالثة عشرة

المزيد من المعلومات

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها ك ل ش ي ء و خ ض ع ل ها ك ل ش يء و ذ ل ل ه ا ك ل ش يء و ب ج ب ر وت ك ال تي

المزيد من المعلومات

1

1 خ ا زبه ٣ ا ٢ ٩ (4) ٤ وح أ ا ئ ٤ ا ٤ لح فل ٣ غخ ه ٢ هللا ػ ب اػلاك ا ق أؽ ل كب بث ٢ كاه ا بث ٢ و ا ز ى ٣ غ ا ٩ ػ ٢ ر ٤ ل : 6513065 ا ؼ ك ٣ خ عل ث هللا ا وؽ ا وؽ ٤ ول خ ا ب و ا ؾ ل هلل ا ن ١ كزؼ ث بئو ب

المزيد من المعلومات

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، هي منظمة غير حكومية مصرية لا تهدف إلى الربح ومشهرة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 كجمعية أهلية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، هي منظمة غير حكومية مصرية لا تهدف إلى الربح ومشهرة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 كجمعية أهلية تعريف ومذخم عاو: انمراجعت انذوريت انشامهت جمهىريت مصر انعربيت فبراير 00 رج انتىر انذيمقراي مه مىظىر اإلوتخاباث انعامت - ا غ ؼ ١ خ ا و ٠ خ ثب بهوخ ا غز ؼ ١ خ ظ خ غ ١ و ؽى ١ خ و ٠ خ ال ر لف ا ا وثؼ وح فمب

المزيد من المعلومات

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

جامعة جدارا   Jadara University كلية: الدراسات التربوية Jadara University جامعة جدا ار College: Educational Studies كمية: الد ارسات التربوية اثر حجم العينة وأسموب اختيارها في الخصائص السيكومترية لممقاييس النفسية The Effect Of Sample Size And It's Selection

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد اخلصائص الفنية لكتاب الرسائل يف القرن العشرين 412 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 34 )يوليو سبتمرب )5102 Technical Characteristics of Letter Writers in the Twentieth Century Mohame d Gouda Abstract This research

المزيد من المعلومات

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر) % إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد أطر املعاجلة االعالمية لسياسات الرئيس االمريكى باراك اوباما دراسة مقارنة بني قناتني اجلزيرة واحلرة 7 framing analysis حوليات آداب عني مشس - اجمللد )ابريل يونيو ( فاطمة الزهراء Framing analysis for policies

المزيد من المعلومات

I. االعزخلبف ثؼو ا زال ٤ ز رجؼبر زؾ ٤ يح لئخ ا زل ه ٤ كئخ ا ز ٤ ػ ٠ ؽ بة كئخ ؼبف أع ػ ط ث ٤ لاؿ ع ٤ خ ب ذ. ب ذ غ ٤ بد ا زله ٣ ر وف ئ ٠ ر وف أ أ ا ز ٤

I. االعزخلبف ثؼو ا زال ٤ ز رجؼبر زؾ ٤ يح لئخ ا زل ه ٤ كئخ ا ز ٤ ػ ٠ ؽ بة كئخ ؼبف أع ػ ط ث ٤ لاؿ ع ٤ خ ب ذ. ب ذ غ ٤ بد ا زله ٣ ر وف ئ ٠ ر وف أ أ ا ز ٤ I. االعزخلبف ثؼو ا زال ٤ ز رجؼبر زؾ ٤ يح لئخ ا زل ه ٤ كئخ ا ز ٤ ػ ٠ ؽ بة كئخ ؼبف أع ػ ط ث ٤ لاؿ ع ٤ خ ب ذ. ب ذ غ ٤ بد ا زله ٣ ر وف ئ ٠ ر وف أ أ ا ز ٤ ن ث ه, ود ا له خ ا ؼ ٤ خ ثب ٧ ثل ب ز ب عل ٣ خ ب ٤ ب

المزيد من المعلومات

المجموعة 02 : حسابات التثبيتات (الاستثمارات)

المجموعة 02 : حسابات التثبيتات (الاستثمارات) ص) ص) ص) ص) ص) I- ا د ػخ 02 ا زثج ٤ زبد )4-----2 ) 6---- 5 )9--- 7 )----10 )11---10 )23---20 1- ا زثج ٤ زبد ا ؼ ٣ خ... ص) 2- ا زثج ٤ زبد ا ؼ ٤ ٤ خ ا بظ ٣ خ... 3- ا زثج ٤ زبد ك ٢ دب ئ ٣ دبؼ ا ز ٣... 4-

المزيد من المعلومات

اللغة العربية Items الدروس المطلوبة المتحان الفصل الدراسى األول 2019/2018 Primary 2 القراءة المحفوظات : كل الدروس : االناشيد + اآليات واالحاديث األسال

اللغة العربية Items الدروس المطلوبة المتحان الفصل الدراسى األول 2019/2018 Primary 2 القراءة المحفوظات : كل الدروس : االناشيد + اآليات واالحاديث األسال اللغة العربية Items الدروس المطلوبة المتحان الفصل الدراسى األول 2019/2018 Primary 2 القراءة المحفوظات : كل الدروس : االناشيد + اآليات واالحاديث األساليب: كل االساليب االمالء: من الدروس المذاكرة من الكتاب

المزيد من المعلومات

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد 0802 /80/80 أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي لألوراق المالية لعام 5102 بلغ عدد شركات رأس الخيمة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 01 شركة مساهمة من أصل 77 شركة مساهمة في السوق لعام 0802 حيث

المزيد من المعلومات