Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc"

النسخ

1

2 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة [ 2

3 ا ر ا ا ا مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة دار الحديث الحسنية / 1430 يومي الأربعاء والخميس دجنبر بمشاركة نخبة من الأساتذة 3

4 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة هيئة الإشراف على إصدارات المؤسسة مدير المؤسسة : أ. د. أحمد الخمليشي المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والشراكة والتعاون: د. عبد الحميد عشاق الكاتب العام لمؤسسة دار الحديث الحسنية : د. محمد اليعلاوي رئيسة مصلحة التوثيق والإعلام : بشرى فؤاد منسقة البحث العلمي : دة. حنان بنشقرون تنسيق وتصفيح : عبد الرحيم مطر الكتاب : آليات تدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الحديثة مائدة مستديرة نظمت بمؤسسة دار الحديث الحسنية يومي الأربعاء والخميس ذي الحجة 10-9 / 1430 دجنبر 2010 تحرير وتوثيق: د. يوسف حميتو مراجعة وتدقيق : أ. د. عبد العظيم صغيري دة. حنان بنشقرون تصفيف وإخراج : عبد الرحيم مطر عدد النسخ: 500 الآراء الواردة في الكتاب تعبر عن آراء أصحابها 4

5 ا ر ا ا ا 5

6 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 6

7 ا ر ا ا ا ا ولا : الاختلاف وعناصره ا ا ا ازدوا ا وا ا ا ن ا ت و أ اده ا زدوا ا ا روث ا ا ا ا ة و ا م ا و ا ا ب و. و إ ا ر ذ ا ار ا ت ا وأ و ا ا ا وا وا ض و ل دون ا رة ا ن وا و. ا و ا ام ا ا ا ا أن أ م ى ا. ذ أ ا وا ا ل و ه ف «ا» ا و ن ل إن أ أ م ا ا أ ا ي وأن إ د. ا ا و ت إ ا ا م و ا اض ذ ا أ ا ا ا ة ى ا و ت ا و ا م و ا ف. ا : ه أ -ا. -ا ا. 7

8 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة - ا ا ر. 1) المرجعية ى ا ون روث ا أن ا ب وا و زع أ أن ا ل و أ ا رة ا ر ا و ت «ا» ا ر ا اد ا ن ا ا وا. ا ب و ر : ا ص ى ا ا ل و ا ب وا م ا : أن -أن دا ا أ م ا وردت ص «ا ت» وا و ر ة ا ت ) ا آن و ا ا ) أن إذا ت ا ا ع أ «ا ور و دا و». -أن ا وردت ا ر ا ا ص ا ت وا أو أ. -أن أ و وا ا دئ إ ر ا ك ا ة ا و ا و ء رم ا ق ا أ ا ل ﷺ أ ء. ء و ا ن وا ء أن ا ص ا وا ا ت 8

9 ا ر ا ا ا ا ي ا م ا رض أ «درء ا و ا». ا وا ا ا ص إ ا ا م ا أ م ا ا أن ا ر ا «درء ا و ا» اء ا ت إ ص ا وا ت أو إ م. د ا أو ا ة ا ف أو ا ا غ ا ا إذا و ة و ا ا ل و ا دة ا د ا ة ا» و ا ا د ي أ م وأ ى و ن أ وأ ب وأو ا د ا دات ا ر ا ن ة أو و. ا ذ دة و ا ة إذا ا إ ا ا د ا د و و ا ن ر أ و ه ا ن ا دي ا دة أو ة ن ذ ا ا د ا و ى ذ ا ا». ة ا ة و ص ا وا ا ر ا ت ا ا و ا ف إ ا ا ي ا ا س ا ي ا ي أ و وت د ا ول ا و ا ا ا ة ا ا و أ ت و ا ا اف 9

10 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا. إ وا 2) الجهة المختصة بالتقرير وا. أو ا ا م : ن ا روث ا ا م أو ا ر أ إ و» ا ا «و رة و. ا ا وا ا ي ه ه أ ل ا ا ا ا ا ص ا و ا ا ا ا و ه ا م ا ة ا د و اء ة إ ص أو إ ا ص ا و دئ ا و. و و ا ا ا ا ا إ د ر و ا و ص : ا ول ك أ اد ا ه ا ء وا ا إ ار إ ا ا /ا ن وا ا /ا ا. ا ص 3) طبيعة الحكم المقرر درا ت أ ل ا ا م ا ا و أ م ا ا ز و أ ا و ا أ ا ت وا ار ا م ا د و ا ن أ : ا ور ا 10

11 ا ر ا ا ا و دا و وو ب ا ة ا ل ا م.. أ ا و ن ره ت و إ و ره را ا ل أو إذا ا ا أو أت وف أ ا ا ا وا ء و ا در ا أن ا ن ات دون أو. ثانيا : تدبير الاختلاف إذا ن ا ف وا ا و ا ص ا ا ر ا ا ف و ة إ وز أم إن ا ع و أ ر ا ف المرجعية رأ أن درء ا و ا ا ي ا ا وا و وا وأن ا ا م وا ص ا ص ا ة» ا دات ا ر ا». أ ا ا ف ا ا وا ا ا ري ا ا ب ن أ م ا س ا ا ا أ أ و ة. 11

12 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة وف و ت ا ا ا ي و ا ا ا ت ك ص ا أ وا ا اء ا ت اءات أو ا ت ا ت ا ة إ ا ار المصدر أو الجهة المختصة بالتقرير ا او ر ا ام اف إ اءات ا ن أ ل ا و و ب ه ا ف ه ا ن ا ص ا ا ا ا و ت ا أم ن ا ء و ه ا إ ا ء ا و د ا ص ا وا ص ه و د ا و ر ا م ا ا و و ا دون أن ن أي د إذا ا ا ة ا ت ا و ذا أ ى ت ل ا ا ل أن ذ ت ا ف و ا ة ا ج ا إ إ أو ا ا د إ د ى ا ت ا ء أو ا ا أو اك آ دو إ أو ى ا ا «ا ا» أو «ا ء» أو ذوي اء ا 12

13 ا ر ا ا ا ا ت ا ى و ا ا و «ا» ا ن ا وا ا ن أم زع ا ص و ا و ا ا ز و ك رات أ ى وآ و أ م ر ه م ش ور ى ب ي ن ه م ى ن ا رى ا رة و ا ور وا. ت ت ا ت ا و ا وا دة و اءات آ و أ ر ى. ك ل أ ى طبيعة الحكم المقرر ا ا دي أم ا ا ز أن ا و ا ي و «وا ر / ا ا ا م ل ا ا ت وأ.«- إذا ن ا أ ن ا أي ا دي و رأي د وا أ ا م را أو ت ت ا ا ا ي ر 13

14 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ا ا ت ا أي ا دي و أو إ إن ا ا ل ه ا ا أن ز أ ى ا ا ة ا ة إ ن ا ا ا ا د ع ازدوا ا م ا و ت ا أ اده و ء آ ره ا ا ة. و ا دي إ اء ا. وا ا ن 14

15 ون) ا برنامج المائدة المستديرة الفترة الصباحية: و ا ف ا ا ص ا ا ر ا ه ء ص أم ا ون ( م ا ف ل الفترة المسائية: و ا ف ا ا ا ص ا ا ر 15

16 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة السادة الأساتذة المشاركين أ.د. أ ا أ.د. ن أ.د. ا م أ.د. ا ا أ.د. ا ق أ.د. أ ا أ.د. و ا أ.د. ا ر و ا ه أ.د. ا أ.د. أ.د. ا ا أ.د. ن أ.د. ا م أ.د. ا ا أ.د. ي أ.د. ا أ.د. ا دي ا أ.د. أ ا ا 16

17 ا الكلمة الافتتاحية د. أحمد الخمليشي / مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية ا رب ا وا ة وا م أ ف ا ء وا و آ و أ. أ ف دار ا ا أن ه ا ة ا ة ع ذي أ و و ع ا ص ا و ا ا ت ا و ا ا ا ا و و ءت ا ت ا و ور ا ا ودار ل ذ و ا ص و ا و ا : وأ ا. ا و أن ا ا ه ا ص ا ت ه و ا ب د و ا و ا ا وا ة أ د ل و ا ار ا ر ا ل و ا ا ا. أ ب أ ا ا ا م ة و ا ن و أ ا ا ا و ار ا 17

18 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ورؤ و و أن ا إ أ ود ا ن دار ا ا إ ا ا ع ه ا ة ا ة أن ن ا ا ف إ ا دات ا ا ا اد وا ت ا ا وأن ي إ ا ا وو ا اة ا أن و ا ا ا و و و ه ن أن ن ا أو و ا ء. و ه ا أ ا ا ا دة ا ة ا ر ه ا ة ا ة دا ا ب و ر وأ إ إ و ء ا أ ذ ا. و ر ا ر ا وا ر ا ة ا ا رات د أن وأذ ا ا ت ول ع ا أن ه ا ا ت ت ا ر ا ة. 18

19 ا 19

20 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 20

21 د. ن ا ر ا ول : ا ف و ه ا مداخلة أ.د. حسين حامد حسان / جامعة القاهرة ا رب ا وا ة وا م أ ف ا ء وا و آ و أ. أ إ و ا دار ا إ ا أ م ا ا ذ ا ر أ ا ا ة ا و ول ا ا ع ا و ا وأ ل ا ر ع ا ا و ا وا ا ا ا أن ا ن. ا ا ن ا ع أو رؤ و ح أ ا وا ا د إ و وأن و ا د ا ص ا ا ا ا رب أ ا دة ا آ ودول وا و ن رب ا ا وأر ر ا ج وأر ا ا ا وا ا و وأ و و ه. و أ ت ا ا ا و ة أ ا رب ك 21

22 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ء و اء و ض ا ء إن أ و و ا رب ه ا ء ا ا أ. و ا و و ا ا أن ا ا ا ا : ا و ا آن ا و ا و ا ا وا ن ن و ا أن ا أو ا دا إ ا ص ا ت ا ا و أن أ أن ا ه إ إذا وا ازل ا ادث و ا ا ورة ك أ إذا و أن ك ز ا ص ا أو و ا اث ا ي أ ن وا و ل ذ ا ا و ء ا ل ا ا و ا ا ت و ا م وا ن ا ه ا ا ا و رأ أن أد أن ن دور ا ا و ن ر ا وا وأ ا ا ر وأ ا ا. 22

23 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا م أ.د. مداخلة عبد السلام بلاجي / جامعة محمد الخامس الرباط ا رب ا وا ة وا م أ ف ا ء وا. أن ا ص ا ا ة ا ا أ ل أ وا ادث وا ازل و ا در ا ة أ ل ا ك ن ا ا ا ة و ا ا ا ي ول أن و. ا ة ا ازل ا أن ا ا ت إن ا ا ا ن ا ا و ا أن ك ا ذ ا ا ا ا ا ي أن ا ا و د ا ا ي ا ا و. و ت ا ر ا ن ك ة ا ا ا و ا ب أت ه ا ت ا اء 1913 م أي ا و ك ت ا ا ر و ل ذ أول ا ا إ ا ن ا دس ا ر 1880 م وا ا ت ودور ا ا أو آ اك ءت ا ا ة ا اء 1906 م ا ا زات و ا ى ا 23

24 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة. و و ى ا ازدوا ث و ك ك ا ا ان د ا ا و ا ت و ث أ و ا ا ت و ه و أو ت اء ا ص ا ة وا ة ا و م ا ا م / وا ي ا ا ا وا ة و ث إن أن ل ث و ا ا و ا ا و ا ا ا ن ا ث ا ا أ رات ة و ة و ة ذ أ ل أن ث ا ا وا ا دة : «وأ ا وأ و و ورات وا رب وا دات وا ن ا ات ن ء ذ أد و أراد أن ذ ض و را وا وا ا ت ف أن ا ع د ا م د ج ذ إ ا ده و أو و ف ا ل و ا درء و ا و أن ا ا و و إ و و رزق و و رأ ا ده و و ا إذ (1). «ا ا م ا م ص.10 (1) 24

25 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا م و ا ا ل: «وا أن ا ودرء ا (1) ز ا د ا رب ا ر ب» و ا ا ل: «وأ ا وأ و و ورات وا رب وا دات وا ن (2) ا ات ن ء ذ أد» و ه ا ا رد ج ه ا وع أو ا م ا ا و ا ث ورة ا ن إ ا ا ا و ر : ا ا ا ا ا م» (3) أو إ إ ا ت ا و دأب ل ا ء دون ا ء». و ا ك ا ت ا و ك ا ر و أن ا ت ه رو ذا ا ت ا أن ا ت ه ذ أن روح ا ا و رو ه ا ت وا ت ت ا ا ت أ ا ودرء ا رض ا ع. و ص ا ت ا و أن ا ث ذ و دة و ا و و م إ د ن. ا ور وا م وا دات اف ا وا ؤ أو ا ا م ص 7. ا ا م ص 10. ا م ا وى ا م ص 90. (1) (2) (3) 25

26 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 26

27 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا ا أ.د. مداخلة عبد المجيد الصغير / جامعة محمد الخامس الرباط ر ا وذ ل ة: ا و ا ر ن ا ر. إ ا ا ا و ا م ا. (1 (2 و ا ور ا ة ه ا ر ا رب ا ا ر ا ي و و ا ر ا ا وا ا ا وا ة ب ا ت ا و ا و م ا ا و ة ا ا د ت ب و م ا أو ا و م ا وا. و أ إ و ة ه ا ر ت أ و ر ن ا وا وا ا ت ا ا أ ب ا ط و ج ا م ا وا ا ا إ ء ا ا و رك ا او إ إذا در ود ت و ت ا ا ا ا وا و أو ا إ ا ا ي ا دة و م ا م ا ة ا ك وأ اء ا ع ا ا ي ن و 27

28 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة إ و أن أ ا أو ا أو ا د و ا و ا د ا م ا و ا ا ب أن ول و ة ا و ا أ وا ا دة و م ا وا ا ا ا وأ أ أن ة روح ا ا أن ول إ ط ا رب ا وا دون ا ة ت ا ا وا ر وا وا. و أ ى إذا ن وا ك ه ا ر ت وي ا ص ا ا وا ا رة إ إ ا ر ا ا أ إ ا ي وا ا س ا ل ا م إ د ا ة و ا ا ب ا أو ا و ا ل م «ا ة» ا ارد ا آن ا وا ا ا م ي ذو ا ا ت ا ر ة ا ن ا وا و ا ن إ ا أ ل ا ا وا و ا. ا ا ا «ا ة» و ا ا و و و د د د و ه غ م (1) ا ا ا ا ي ار ى أن ا م ا ة و (1) أ م ا آن: 55/1. 28

29 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا ا (1) و ﷺ ا إ ب وردت ل د أن ا ل ا رأ ع ا ة : ا رب و ء ا وا اك وا ق ا ء و ا و ا ا و ا و ا وا ص ا ء و ا ة إ أن ن ا ل و ن أن و إ أن ز إ ذ ا ا ا م ا م «ا ة» ره وأ ا د ا ا ا ا م وا رة إ ا ا ر ا ي أدرك أن م «ا ة» ا م ذ دال ن ا ا ه ا ا و إ ا ن ا إ م أو «ا ة» ا و ف ن أ ت ا م و ه ا ى وذ م «ا ة» ل: «إن ا ء أن (2) ا س وأن ا ا ة». و ا ا م رأ ا ي ا م أن أ ا رات وا ق وا دات و ن ذ ا ا و ن ا ا ا أن ا ر ا ا ا ا ة:» ل: ﷺ أن ا ا ر ا ي ا ا ر ا رب و ء ا وا اك وا ق ا ء و ا ر و ا ا و ا و ا وا ص ا ء و ا ة إ أن ن ا» ب ا رة ب ل ا ة ا ر : و ص و ر ا (1) (2) 29

30 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ط ن ت ا م آ إ و ن ا دد أو ا أو رض ا د. و ا ا ى ا وا م إذن أ م ا ن ا م وأ إ و ر ا م ذا ن ا ا م ن ا «ا ة» أن أ ر إ ا ع ل «ا ة» ا م وا ا ل و أن ا ع إ أن ا ة ا ع ة ا ن وأ ا ك ا ب أ ا أن و ن ء ا أ ا ت وأ ا ع ن ا ت. أ ا ان إ ف و ن ا ان ف أو أ ه ا اف ا ل ا ا ا م «ا ة». و ا رة إ أن ا ل ا أ أ ض أو ا م «ا ة» د ا م أن ن ا ا م م «ا ة» د ا رة ا ة ن و أ ا ا ف ء ا م ا ت ا ا ن ن و ا ء ا : ف ة أو ا ر و رأ أن ا ا م (1)» د ا ة» و ل ا إ أن رواه ا ري ب ا ب أو د ا ا ر : 1385 و ب ا ر ب.18 ر ا ا ة» د» (1) 30

31 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا ا «ا ة» ا م أ ا م ا ل ا م ا : «ا ر ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا و ا ل (1) ر از ا ا ال». وأ ا أ م ذج ا ا ا ا و ا أو ا ا ب د ف ا ء و ا ل ا ن أ ب ا وت وا ف ا أو ا و أن ا ف ا ا ر ن أ أ ب ا ف ا و ا ا ا ا ا ف ا ت ا ر و أن أ ى ت و م ا س. و ا. (1) ا ا ت:.279/2 31

32 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 32

33 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا ق / مؤسسة دار الحديث الحسنية الرباط أ.د. مداخلة عبد الحميد عشاق ا وا ة وا م ر ل ا وآ و.أ ر أن ا ا ا ا ع ه وا ت. وا ت ا اءات ا ة ا اءات أ زع أن ا ع و د ن ا د وا ا ا وا ا ا وا د ذ ص ا ا ر ا وا وا ا وا ا م أ وف أن أن ا ا ع و و و ة ة ا ا. و ا إذا ر ه ا ع ره و و أ س ا ا ا ا ا وا ا و ة ر ا وا ء م : ال ا ا ا و ا ا أن ا م ا ا ا ا ا رع ا ر أ» ا ى ا ن (1) وا ن وا ال». (1) ا دة 39 ا م ا. 33

34 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة إ أر أن م ه ا ة ا ت ا ا ا ا ا ى و ا ت و ا ى ا د ن و ف ا ر ا ل ى ا اد ف اف ا م ا ى أن ت ا و ا ن رس ا أو و ا ء و ر و ا ر ا ا ف ا وا ت ا ا ا ت ا ا ر ا و ا. 34

35 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. أ ا / مؤسسة دار الحديث الحسنية الرباط أحمد السنوني أ.د. مداخلة ا رب ا وا ة وا م أ ف ا ء وا و أ. آ و أ ا ا أ أن ه ا ر ا وج أ ل ا وا س ا ال و ا وان آن و ع ل ا ش ت د أن ن ا ل و ء ا و ء ا ا دل و دي ا ا إ أي ص ا ع. ا ا أم إن أ إ ل أو ال : ا ب ا ا ك أ ا ا ت وا وات أن ا ا و ا وأن د ا إ ع ا وا ر. ا ه ن ن ا إذا ي ا ن و ا ذ ا و ا ر ن ا ﷺ ن: إن ا ا اه إ إ و إ 35

36 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة اء ا ر أ و ره ا ا ل أن ك أن ه أن وأ ا ا ل أو ا ل ا ا. وا ا وا ف ا و ا اع إ ت ا و ا أن ا ت ا و ا ا ة ن إذا ا ا و أن ه ك ا و ن وذوو ا ل ا س ا ي ا ك و ور و ا ت و از ى أن ا إ ار ا ا ا و ل ذ أن ا ا را ت و ذات ا ا ري إ ت ا ت ا أ ا ت وا ت و ورة ا ا ا ا ت ا. و ا د ا أو ا أي ا د أ إذا ا ا ت و ا ا ا ي ن أن إ ا ق ا ص ا ي ن ت و ذ أن ك أن ل: إذا ك ا ا دي إ ا س ا أن ا و ة و ا ل ا ر ا ر ا ث ا و إن ك ل: أن و ا ب م ا ا ك و ن وا ا و ت و ا ا ن وا ام و ا ك ودا إ ا ء ا ا ت و ا و ا ا ا ه 36

37 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. أ ا ا ت ا ق. و أ ى أود أن أ إ أ ث ا ن ا س ا أن إ أن أن ا وض ود أو ل و ا و ا و ت ا ا وا ت أن ا ل ا أ ن ا م و و ا ت ا و ا. 37

38 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 38

39 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا و / رئيس المجلس الدستوري بموريتانيا د. مداخلة عبد الل ه ولد علي سالم ا أ. و آ و وا ا ء أ ف وا م وا ة رب ا س ب ح ان ك ل ا ع ل م ل ن ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ ن ت ال ع ل يم ال ح ك يم [ا ة: 32] ا ا درة ه ا دار ا أ أن إ ذي ء دئ ا ا ا ا وا ا را ن ا ا اط ا ا و ا ة أ ا ا إ ا : و أ ن ه ذ ا ص ر اط ي م س ت ق يم ا ف ات ب ع وه و ل ا ت ت ب ع وا الس ب ل ف ت ف ر ق ب ك م ع ن س ب يل ه ذ ل ك م و ص اك م ب ه ل ع ل ك م ت ت ق ون. [ا م: 32] - -و ا ن ذا أن و ا ا ء ن ا ء ا و وا ا ا و ن و ا ا إ إن ا ا ا إذا ن ك ا و ا ا م ا ا أو ي ا م ا ا ور ا ف. 39

40 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة اختلاف المرجعية بين الفقه والقوانين الوضعية ا ا ا ب وا و ا ع (1 إن وا س وا د ا ة ن وا ا و ا را ه ا م ة و أو أن ل: ا م ا ا : د ود ودو ا ا م ا و ا ا ا ا ر ا م ا ن وا ف دوران ا ن ا ا ت وا وف د ا ل ا ا ا ل وا ا وع وا و ا و ا ا وا. ا ع إ و ن ز ن و و ن ز ن إن ا ا ا ا ا ا و ور أر إ ا س ا ة ت ء ا س ت ا ء أ ن أو ا ا ا آن ن ذ و ود ا وا د ا ة ا م ك و ا م ز ن و ن و ح ذ أ إ أن ا وا ادث و ص ا ب وا رة رة و ا ا ع ودة رة و ا. و ا وا ة و ز و وا ر ا ر ار و ا ا ا و : إ ن الل ه ي أ م ر ب ال ع د ل و ال إ ح س ان و إ يت اء ذ ي ال ق ر ب ى و ي ن ه ى ع ن ال ف ح ش اء و ال م ن ك ر و ال ب غ ي ي ع ظ ك م ل ع ل ك م ت ذ ك ر ون [ا : دل [277 40

41 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا و ه ا دئ ز ن و ن. و ا ا ا ا ق ا ن ل ا :/ ا ا» ا ور ت ا و : و أن ا ا - - (1) وري». ا وا وا وا ل وا - و ا 2) مرجعية القوانين الوضعية إن ا ا ا إ و ا ب و و ا م أ ا ر و ر ا ا ص ا و. ر ر وام ة 3) ما تلتقي فيه المرجعية الإسلامية مع مرجعية القوانين الوضعية وما تختلف معها فيه رف وا ف ف ا ا ا ا : و ل ل م ط ل ق ات م ت اع ا س و ا ب وا و ذ ب ال م ع ر وف [ا ة: 241] و ا أن ا «ي : ا ر ل (2) وو ك وف» و ل ا ا /: (3) ا ا و ا أ و ن ««وأ ا ف ك و ا ط ا ء ا ا ت: 31/1. رواه ا ري ب ا ع ب أ ى أ ا ر ر ن ا ر ح ا ل ص 448. (1) (2) (3) 41

42 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا وا أن ن ال ز ت ا ل ا د ت ا ص و ت ا ا و ا درءا و ا ا ء ا م ف ا ل وأ ا و ا ت أ س. و أ د و ا ء و ء وا ن ا ا رع و أ م ا ا ن. ن ء ا ن م ا م و ف ا ا ا و ر ا ء. أ ق ا ا ن ا ل أن ا ن ا إ ا ا و ا ا أن ا م ا أو ه أو و ا ا ا ق ل أ أ ن ت م أ ع ل م أ م الل ه ل ا وى ا ء ا و ء ل: [ا ة: [140 ح ي اة ي ا أ ول ي ال أ ل ب اب ل ع ل ك م ت ت ق ون [ا ة: و ل : و ل ك م ف ي ال ق ص اص ا ن [179 ا أو ا ى ق ا ا ن ن ا أ م ا ة ة:» و إ.«و ا ل: إن ا رض ا ا وا ن أ ا م ا ا ى ا أ ا ا دة ا ع و وا ود ص أن ل إ ر أ ل و ا ا ع أن ذ أن ا وا ل ا ء و ا ا ا ب ن 42

43 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا و (1) ا ا ن أو ا إ أ : أ إ أن ا و م ا وج ا ا وا ا ا ط ا ف ا د ا وا د وو ب ا ة رات ا و م ا ا و : «أ ا ع ا». وا م ور ا. أ ر ا ر و ا إ أن ه ا ر ء ر و ا ا و ود و ذ أن ا ص أو ا ا ن وا ا ا ا ر ر د ر 1981 م أن ا م د ا وا و وأن ا أ ذ و ا د ا ا ا وز رة و ا م ر د ر ن إ إذا ن ع. (1) 43

44 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 44

45 نإ«ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا ر و ا ه / رئيس جامعة شنقيط موريتانيا د. مداخلة محمد المختار ولد اباه ا و آ و وا ا ء أ ف وا م وا ة رب ا أ. أ ا أن ا وا ا ك أن ا ا ر : ل / م ا م أ و ا ء إ (1) ا و : «ه و ال ذ ي خ ل ق ل ك م م ا ف ي ال أ ر ض ج م يع ا [ا ة: أ إ ل أن ا ء 29] ا ا ا ا. وا ا ا ي ا ا وا و ا ا ي و أ ا ل ا : «إن ا ض ا و أ ء و ودا (2) و و أ ء ر ن ا ت «ا. و د ا وو ا و ا ص أ أ أ أن ا م ا ة: ا ودرء ا ة و ن وا ة رء ا ة ا م أ ل ا م: 25-24/8. رواه ا ار ب ا ع ا ر (1) (2) 45

46 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة وا ء وا وا ا م ا أ و روا ا ه ك ة أو ة ك ا و ن ا در و أن ول ك ا ا أو ا و ك ا ا م إ ا دة ا ر و ه ا دة ا ر ودرء ة و ا و ا ا ا از ل و ارد ا و ا ر أم أن ك ا وا ة. أر ا ا ا وا وأ ل: ا أن ن ا أ و ذا ع وار ا ا ت ا ا ا ف و درء ا ة ا و زا ا ر ا أن ا رج إذا ك ا و ا و ا ره. و ل ا و ا أن ق ا و ا أن ر و ا ا ا ن ا ا و و و ا م إ ر ا و أو ا أن د م ا و ا ك دول إ اث و أن ور و ا ر ا ي أ ه و و رت ه ا ول ور وا م ا ي ن ا ر أ ه وا ا. 46

47 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا عبد الإله بلقزيز أ.د. مداخلة / جامعة محمد الخامس الرباط أ أن ك ن ه ا وة ا ا و : وا ا إ وا ا. و ا ا ح ا ا ج ا م إ إ دة ا أن ت ى ا ا م ا ع ا وا ا. إ ا وا د و وا. ا ا ا وا ا أ ا ا أ ا ر ا دار ا و وا و ا زدوا ا ل ا ا : ا ا وا ن ا. وا د ا أن ا ا ا و ا ا ا ن ءل ذا و ا م ا ا أو أر و ن أن أي ل ا ا ي رك ا ا ن و ا د ا ا ا و أ ا و ا ا أ وا أن ا و ء ا وأن ا م أ 47

48 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة و دات و م و و اد ا رك ا ا أن ا م ذ أو ا آ ا دات وآراء ء و د أ أي ا و ا م ر و د ا. أ ه أو ا أ أ ا ا أن أن ا د ر ا و و ه ي أم أ و ا ت ا ا ة ا وا د ا وا د ا وا ن. أ ن ا وأ ا ا و ا ا آن ا ا ا ر أ ع ا وأن ا أ د ا س ون أ ر إ أ أ دئ و ت ا [آل ان: و ة و و ر ا 159] و أ م ر ه م ش ور ى ب ي ن ه م [ا رى: 38] و ا آ أن رض ه ا دئ وا ت و ا أن ا آن أراد ا س أن ا ا ون أ ر ور ا ا ء ن ا ا م وأن ا دا ه ا ا ة. وا أن ا زدوا ا ث ا ا م ة إ د إ ا ون ا و ر ا م ب ا ا آ ا ن 48

49 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا ا ن أن ا إ ت ا ا ا أ ى ا أو أ ا وا وأ وردي ا ي ا ا ن ا ا أن ء و رة ا أ ا ا ا و م ا م إ ا ا ا ا ة رج ا ا ر ا وا ره ا ن م ا ا ي أ ه ز و ا ا ة ا ا و ا إ وأ ا و ا ا ء و أن ول ا ب ا رة ا أن ا ا م وا ا أ وأن ا ا رد إن ا رى إ ا وأن ا ع ا أي ا م ه ا أت ا ن ا وا و ا ا ي ا ا ه ا م ا ا ج إ إ دة ا ا ول. أ ا ا أن ه ا زدوا ا ا م ة ا ن ا ا ن ا ي ا و أ ى ا ن ا ا ي ا. ا ء ا ا ي ا ن ة 49

50 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 50

51 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. سعيد بلبشير أ.د. مداخلة / جامعة محمد الخامس الرباط ا أ. وا ا ء أ ف وا م وا ة رب ا أ دار ا ا ه ا ة ا ا ا ع ا و أ ث ا ت ا وا ا ا ا وا ا ا أ ؤل: ا ا ف م أ أن ه أ ل أن ا ول ا ا وأ ن ا ا و ن ا إ اء ا ر ت ا ا ا دة وا ا ا ا ت ا دة ا ا ا ل ا أو ا ا ا ا ا إ ذا م أ س م ا و ا م ا ي أراه ا ت ا أن أراه ا ت ا ا ت أ أ إن أن ل ا و ي ا ا ا ت ا ول ا أ م ا م ا وا ه ه ا ا ا م ت ا ا. ا و درا ا ا أول أ ا 51

52 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة درا أ ا ب ا رة وا ة وا م وا وا ع و ذ و ض أن ءل ا م ا وا ء ا م ا ي م ا ا أ أ وا أن ا ا و ا ا ء ا م ا وا د ا م ى ا. إن ا م ل وا ا ا ورد أ دئ وا وا ل وا و ا م إ د و ا ا ك ل ذ ه ا ر ا و ل ا ك م ا م إ ا م ا م ا ا ا و ن ا و ص وا دئ ا ى ق أن ن ا م ق وا ت ا رس ا ت ا ا م ا م و ا ه ا وا دئ أ أ درا ن ا رة ا م. إذن أ أن ا زدوا ا وا ن ازدوا أو أن ك وأذ و و دئ و ا ك ا ا ي ن ر ا ري ا وا ي ث ا دئ وا ق ا ل درا : «إ ل ن ا رة ا و ة ا رة 52

53 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا د ا ا JUDEO-CHRISTIAN أ أن إ ا رات ا ى و ا م ا رات درا ه ا و ه ا ق ا أ ا وأن م ا ت و ا ت ا». أ أن ا ا وا ن ا ا ا ر درا ك و م و و ب ا ي م ه ا ا ا ا م و ا. 53

54 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 54

55 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت د. أ. تعقيب عبد المجيد الصغير ا ت و ي أ ر ا ا و ا ذ ا ا ا أو أدق ا و ا ب ا ر ا ص ا ا ا رك ا م س وا و ا ص دام ا ن ل إ ث رخ و و دام ر ذ ا دة ا و ور ا ة ا ا ر ا أو ا و ا ا ي ا ا أو ا وا ر ا ن و إ ا م وو ورة أو إ أ ى أو م ص ا ء أو اء ا رئ ا ء ا و ا و ا ت ا ا ا. ا ا م ا ص ن ذ ا أو ا إن ا ر ة ص ا رس إ ل ن ا ا دور ا ا وا ا س وا س ا ا ي ع إ ا ف ا اءة أو ا ذ ا و ا ا ا ص ا ل و ة ا ر ا ر أ ر زادت أ 55

56 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا أن ا ا ر ذا أدوارا و ر و ر ا و ا رئ آ ق أ ا ذ و ت أ أ ى و ت إ ا و دة و ه ا ر ا و ا د وا ل و ا ر و ا ا ول ل وا ا ا ن ل إ ي وا آن إ ذ : و م ا اخ ت ل ف ف يه إ ل ا ال ذ ين أ وت وه أي [ا ة: 213] أ ب ا أ. ا ا ا أن ذا ا ل إ إ س ن ر ه ا ا و أو و و ا وى ا ا ص إن و ا ل ص ا راة وا و ص أ ن وأر و... و ا ا ر دو و ا اءة ا ه ا ص ا ا ا ر أن دي دورا ة ا أن ز ن أن ا ا ق ا ا ه (intouchable) و ا م ا ا ا ر ا ا ا ي ر دور ذات ا ا ا ة ا ذ ا وط ا ر ن ذ ا ا أو ا ا ذج دا ا ل وا ط ا وا ر وا ا ن وا. د ا ه 56

57 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت و و أن ا ط زق ا ا ع ا : -إ أن ا ا ذ ا ا ا وا ري ا ا ر ا راة. -و أن ا ول أو ا رئ ا در وا أن إ ا رئ ا آ ا ا ن ا وا ا إ ا ا د ا ت ا ط ا ر ا ا رئ أ ى ل و ءه إ ا س ذ ا و ا ا ا ذ ر ا ا اءات و ا ا ا ول و ه ا ا ة ا رج ا اءات ا ا ر ا ا إ ر رج ا ا ر ا د ت و ه ا ل أس ا د ا ق وا ت ا أن ا إ أ أ ا و و أ آ» ا ا : ا ن ا د (1) أ» أو أو ول أو خ ا ا ا و ط ا و ا ب إ ا ل ا وا ا ا و ت ا ص / ا و اءا ا وا ك ا م ا ا ت ر ا أ. أ ل ا ص ا. 314 : أ ل ا دوي ا ل إ ا ل ا دوي (1) 57

58 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة و ذ ن ر أن ا ف و ا و ا وا ا د د ا ا و ن أرض ا ا ر ا ب وا ا أن ا ا ا م ا و ا ا وا وا ل وا م ا ا س ا ة إ ا ا ا ا ا ا س و ا ن ذ ا وا دات وأ و د ا و ة ره ا ف م أن ت ا ة ا ه ا ة ا ا وا أو ا اب وا أو ا ح وا.. أ ى رك أ ر ا و ا ي وا ري ا ي دت أ و أ اع ا ءات ا ن ه ا و ا ك ا ن أدوات و ن ا رس ا ى ا ا آن ا دة أو ا د ل ت ك ون وا ش ه د اء ع ل ى الن اس [ا ة: 143] و ا دة إ ا رة ا ا وا ا. وا رة وا ا ل إ و إ رب و ذا ن ء ا م أوج ا ء ا ري أ ا ا ا ل أن دور ن ا م ا ا وا ا أدوات ا أ ط ا أ د وا ا وأ ا ا دا ن إ ج ي أو ا ا و س ا ا أو 58

59 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت و أ ل د أ و ى و اء ا وأ ا ر. ا ل أ ا ر أ ن أن ا م ا ا و م ا ا ا ك ا ا ا ا ة ا ا ى ا ا ا ا ا أو ا م ا إ ء ا ا م ا اء وا ا أم ا. ا إذن 59

60 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة أحمد الخمليشي أ.د. تعقيب جهة التقرير وطبيعة الحكم المقرر ا ا ا ا ت ل ع ا و أن ن ك اءة ا ا وا ا أن ل إن ا ا ا ك ا ه ا ا ب ا ال ا اءات د ل ا أ م رئ د ا و ا ا ن وا رئ ه ا اءة و ول أن ا و ا ا اءات وا راء ا. 60

61 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت د. أ. تعقيب محمد حامد حسان أ م ص ا ب وا دا أن ر أن ا ر ا ء ا ب ا ا ا ل و ء و ا ا ل ا. و ا ي ا ا و ا ة ا و ء و ر ا ا ان و و و و رة أ ى ر ا د و ت و وا ه آ و ا. أ إن ا د ر أو ت ا وط ز ا د ا وا ون ا ر ا ول و ا وأ ب ا ا ا ون ا أ ا ا ي أ ق ا ا ا أ ل و وا ا س و ل إ ة و ة ص ا أ ا أ دت - ا ل - وا ا ع ت و ن د ل و وا و ذ ا ا أو ا ل ا و ا ل ا م 61

62 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة (1). ا ا م و و ل ا ا وا ا ا ا س ا ي م و ا ا ي إ و أن ا وا إذا ا وط ا د و ت آ ل ا ا ع و أن ل ا ع: ل إذ أن ل : وا ا ا ن ا ا ص و ا ع أن ا أن آراء ا وأ أ ء ا دي أي و و اه ا ا ا ام وا م ا ا و ا ب ا د ا و ا أ ا: إن ا ص ا و د ا أو ا ا ء ا ا ء إ و ل ق. ا ع ل ا /: «و ه ا آ و أن أ و ن ت ا ع و ذا ه أد و إ إذا ن ذ ا ر ع أد ن ا د م أن ل ا اد دون ا م إ م و ن وا ا ه ا ي ا ا ل ب ا و ر ذ ن و ا ا وي ن إذا ا وا أ أ ع ا ا ل ا ن أ و ا ا ة ا ر ب ا و أ ا ن رأي ا ا ن ه إ ا ل ا ا س ر «ا ا ت:.32/1 (1) 62

63 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت دون أن أن ا ة إذن و ا ص ب ا أو ا و ذ ا ن إذا ا و ا ن أم ا أم ر ا إن ا ن ا د ا أن ا إ ا ق و ا ض وا ا د أ ا ن ن ا ر. أ أر أن أ إ ا ا ن و ا إ ا وا وأ أ ا م ا : و إ ا د ل» (1) «ا ى د ا ب ا ص ا ذ أن ا م ا ى أن أ ا و ء ا أ أو وا ا ب ا ا ل ا ص م ا ي و و ا د ق د و ا ا د ا ل إ ا ا أو ر. وأذ ا م ا ا ي ل أن أ وا (2) و ل د و أ ه ص و ا «ت أو ا» «ا م ا ا» ا ي ه ا و أ إ إ ا ا ر ب ا ص ء ا ا ص 19. ه و ذا ا ع ت و ن أ» ا : ل أد و إ إذا ن ذ ا ر ع أد ن ا د م أن ل ا اد دون ا م إ م ن ذ ر» ا ا ت: 32/1. (1) (2) 63

64 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا س أن ن ا ل ا س (1) ا دون ر ص ا و ا و دئ ا ا ص ا ا و أ ر ا ن ا أو ن ا ن ا و أو أ ا ا ا ة ا واج ا و ذ وا ا ل درا ا د ا ص ا و ص ا (1) 64

65 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت د. أ. تعقيب عبد المجيد الصغير إذا ل ا أن ا ا وا ا أن وأن ا ا ودرء ا ن ا ال : ا ا س ا و ا إ ا ة ا إ اءا ا وا و أن ا أن إ ا ر ا ه ا ة أ ت ح وا ا ص - ل ا أن ة آ ا ر ا ت ا ا و ا ف إ ا و ة ا اف ا ا. ا ا ا ي ا م. ذا ا م ا را ذ أ و أ رأ ا ا ول ا ا اب ا و ا و ا م ا ا وا دئ ا ا د د ت ا ول ف ا ا ا وا ا وا م إ ا إ ء ا ا ا ا أ ذ ا ا ا ة ا ت م أ ا أو ا ا 65

66 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ن ا ا و أن ا ذ د ا ت ا ر أ ت ا ا ا ول ا ا ن ا ا ر ا ب ا ا ا أ ا ول ات وآ ا إ إ ار ت ا و ق ا ن أ و ا واج ا و ا وذ ا و ا ر ا ا ودرء ا أ ض ذ ء ا ا رات ا ل وا ا وا وا اءات ا ا ة اء دا ا ول أو ا ر. و ذا أ ات ء ا م دي ا ة ا وا د وا دا و ر ن ذ ا أن أ أو ا ا م ا ا وا ي ا م وأ أن ا ا ذ ا د و ا ا ن ا م دول ا م ا ن م ا إ ا ا رات إ ا ا د ت ا د رت ا و دون ا ة دئ ا ل وا ف و ا ام ا وا ا. و ا ا م ا ا ا د إ أن رة ا ات وا ا ا ا ا زا را ه ا و ا ا أن و ا ء إ ا ات ا آت ن ا 66

67 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت ن ا ر و ا اء و ا ا ت ا ا ت ا ت دا ا ات ا أ (1) راد و ا رأي ا أن ذر إ ا اع ا وا م إ ر ا و ذ وج ل ا م إ ر (2) و ا ة وا ك ا. و ف ا د وذ ا ا ا ا (ا ) ا ا رآ ا ي ت ا ا اءات ا وا رأى ا ا اع ا. أن ا ا ف ا ت ا م ا ن وراء ا ا اف ورة إ وا ي ا ا ة ا ا ا اءات ا ا د. ا ا :«ذ ا ث ا ث / ا ل إ ا ا ا ر ة و وة أن ى ر ا م ا ت ن أ ا ب ة ا م و ن رد ا ا وا ار ا ا وأ ا ن ا ب و ت ا د وو ا د و ر ا ا ت وا ت و ا ر ن ا ت ا ت ا ت». : ا ر ا ا ص 222. إ م ا ا ا و ا ة ا وا ك ا ة ا ا أ ب /: «و ل ا ا ة ا ل ا ر ا ا.222 ص» (1) (2) 67

68 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة (1) و ذا ا ا ا ا د رت ا ن و ج إ و ا ا م أن رد ا ا ا ن ا رع ده إ ا ل و م ا س ي ا ج ا ل وا ا و ل إن ا ا د ا ع ا ء ا و ء أ ا ل أ ن ء (2) ا ع. و أ ا أن ء أ م ا ا ا ا ن ا و ا ض و ح دول ا م ا ا وا وي وا أ ا ء إ ص ا ا وا ا وا ءا ا و ن ا ا ا ات رأت ا ا ات ا و إ ا ا و ح ا ا ول ا. ا ا م أ ى إ وأ ك ا ورد ص ل ا ا. وأ ا ح إ أ ب ا س ن ن :«ا / ا ا ل ا ر أي ا ع» وا «إ : أردت ن و ل ﷺ و ا ل و ن ا د ا ا ق.«و ا ع: إ أردت: و ن ا ع: ا ص 12. ا ق ا ص 12. (1) (2) 68

69 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت عبد الإله بلقزيز د. أ. تعقيب وا ا دات ا وا ا ر ا وري ا ر أن ى أ وأن و ة ة ت و ا ن ا ث ا م و ن ز ن ا ا ت و ا ا أذ ن ا ا ح ر أ دت أ ا ر د م ز ة ا ا ن ا ه ا و د ح أ ر أن ة ار وط ا أي: ا ن وا ن وا وز. إ ا ا ت ه ا رف ن ا ت و أ أ ض أن ا ب ه ا ا ا ال ا : إ د ا أن ع أ م د ا ؤوس ك ا ا و ك أن ا د ا ا ء وأ ر ا م و إ وس ا م وأن ا ن ا ن ون أ د أن وا ا أي اء ا ن وا ء ا ر وا ن ا م ء ون أ ء ا د و ك ا اد ا و اء ا أي و ل إن ا د 69

70 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ن إ دا ا ت وا م أ ث أن ا ر أن ا وا ة ا ع ه ا ل إ ا و ف ا ة إ ا ر أن ا و ا ا و ا رادة ا و ا ا ا ي ا ر ا و ا ا و ا ن ا ا. أو ا و ا ر إ ا ر ل ع ن 70

71 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت د. أ. تعقيب عبد السلام بلاجي ا ي ا أ ا ك د م ا ص ن ا أو ر ا دات ا دة اه ة ا رة: ا ا د ة أ وا م ا ف» ا» ا ا اث ورا ا ة ه و ن ا ا ا. و و ا ا أ إ أ و دو ك ا د را إ أن ا ا ا ا و و أن ا ا ر ا أو ا د أ ى أن ن ا. و ا رة واد وا ا رة ن وا ء وا ة ا واد آ و ذا أردت أن أ ث أ ث ا ت ا ا ت ا ر ا ب ز م وزارة ا ا و ف وا ا و أ ذ ا ا را ا ا ة أ و ا ل ا و زرع ا ء و اء ا ر ا أن ر ا ن 71

72 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة و إن أن ل أن ا س ه ا ت ا س ص د ر و إ اء إ ا ورة ك ة آ ت ا ر أ ا اء ا و ا و ل ذ ا اءة ا ا ا ا ن ض ن و ك ا ا ا ا و ا ا ري و ا إ ا ا ري ا ي أن ل ا وا ن وا ر. ك ا م ا ا أ م ا أ س أ ن ر ا ي و و ا ا أ م ا م أن م ا ا ري و ك ا د ا ا أ ا ت ا ى و ا ل ا ر ا دا ا ء ا ت % 10 أن و ا ن ا ب وا م ا ا ن. أ أ و ن ا ل ا ا ا ر ه ل ا ا س وا ت ا أن ذ ر أن ا ا ص د ر (1) د ر إذا ا و ا ا ا ر ا ا ش. (1) ا ا د ر

73 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت سعيد بلبشير د. أ. تعقيب ا و ا ن أن إ ا ا ا ا و أن ن ا ا أي ا ن و أن ن ا ء. ل ا رب ا ا أن ا س ا ء د وأن ا س ره ا ء وأن ره ا ن ا ي دة ا وا رادة ا و -و ا ت ة- أن ا ن أ ا وف وا ن ن ن ا ا ن أ و ه ا ا. ا ن و أور و و ا ا إ ا ا و 1920 م ا إ اث ا ا ا و ن ا ز ا ه ا ا وا ا ا و وع ا ر إذن وا ن ا ن ر ر أ ا ر وا ء و ء ا م و ر ت ا و و ا و ن ا ا ت ا ا ر ا ه ر و أن 73

74 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ع ا و ا ول ا ا وأ م م ا ا ا ض و ا دئ ا ن ا م ا ل أو واة أو ا أو ا و ا ا م ا وو ا ن إ ق ا وا ت ا ه ا ا ر أ ا. أ أن ا ن إ ا أ ورة. و ا م ا ا ه إ از ا ا ز ا أن ءل ا ل ا ا ي ا ب إ و وا ا ا د ا ا ا ن أو ة ا ا ا أي ن م د ر ن و ن ا ا ن درا ا ن و ا ف ا ر ا ا ا و ا ا ا و د ر أو ء ن ا وا ظ م ا. وا ن ا ا ن ا ه 74

75 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت د. أ. تعقيب عبد الل ه ولد علي سالم أ وا ن ا ا ف ن ا ا م ا أ ذ ا ا م ا ب ا و ذ ا ن ا ا ف ا ل وا ا ء وا ا ا أ ب ت ا م م أن ا أن را ا ء ره ن أ و ا م وا ب ات ا وا أة ا ا ا وا ب ن أ ا م ا ذ ر ا وا ا وا وذات ا اض ا ة أن ا م. أ ذ أن ا ء ا ون ا د ا دات ا ا ن و دا و ا ان أو ا د ا ا م أ ا ر ا و دة ا ل إن (1) ا ى در ا و ه أ وا ا ا ور ء وا ث ا ي ن ا ل ا ي إ : ف اس أ ل وا أ ه ل الذ ك ر إ ن ك ن ت م ل ا (00001 )= /0000 (1) 75

76 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ت ع ل م ون [ا : 43] ء ا اء ن ر إ ا ء ا ي ر اه أ ا أن ا ا ء ل و ا ر ه أ س ا إ ا در ن ا ا د أن دة ا ا زم إذن أن ا م ا ت ا وا ب. و ا ا دي إ ا ء ء ا ح ا ا و ك ا ا ا ن ء ا آن وأ ا : ي ا أ ي ه ا الن اس إ ن ا خ ل ق ن اك م م ن ذ ك ر و أ ن ث ى و ج ع ل ن اك م ش ع وب ا و ق ب ائ ل ع ن د الل ه أ ت ق اك م إ ن الل ه ع ل يم خ ب ير [الحجرات: ]. 13 ل ت ع ار ف وا إ ن أ ك ر م ك م وا ا ون و ا ا ن ر ا ه و ء ا ق و ذ أن إ ن ا ل و ا ر و ا ء و ه ا ر و ا ق و ا ب و ا و ه ا وأ ى د ذ :» إ ن الل ه ي أ م ر ب ال ع د ل و ال إ ح س ان و إ يت اء ذ ي ال ق ر ب ى و ي ن ه ى ع ن ال ف ح ش اء و ال م ن ك ر و ال ب غ ي ي ع ظ ك م ل ع ل ك م ت ذ ك ر ون «[ا : و دئ إ ه 90]. و ا رض ا ث أن إ ة 76

77 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت د. أ. تعقيب محمد المختار ولد اباه ا ا أو ا ن و أ ا أن ا ع la législation le légistrateur ا ذ أ ل ا ت و ل ا دات ا ا وا و م ا ج ع ل ع ل ي ك م ف ي الد ين م ن ح ر ج [الحج: 48] و ل ا ي ك ل ف الل ه ن ف س ا إ ل ا و س ع ه ا [البقرة: 286] ص ا ا و ا إن ن ل أن أ أ ء إ و ب ﷺ ا ل ا ا و ا ل ﷺ ك أ ا ا دات وا إ ا ل ﷺ. ا أو و : أ ا ا ب ن ا ا أن ا ن ا ر أؤ و ا س ا و ا و ا ا و أ إ أ ر ا ا س ر ا أر ء ا ارج ل د» : آن ن (1) ا آن ل ذو أو و د ل «ا ارج: «إن ا إ «(1) ا ن م ا آن :.145/2 77

78 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة (1)» أر «و ا ء ا وا : ا ر ل ا دات ة ا ه إ و و ول و و ك و ذ و ه ا ت و و ا ول ه أ ك ا ول ا وا ول ا أ م و ج إ ا د وا ام «ا ل : ا ن و ا و ك (2) و أ ر ت» ه ا ت إ ا ا ا ا ي ون. و إ ج و وا و ا و ل ا ا أن ا و ا ور ا ب ا وا م ا أن و ذ و ا ر و ا ن ق ض (3) ا و در ن و (pacs) و ات ا و ا ا ب ا أ إن ا ب ا ن ا ا واج رج ا ا آ إ ء أن %50 ا ر. ب ا ة ب ا ل ا ارج ا 1066 و ر ا ي: 72/5. ا ري ب ا ن ب: ا أ ا ر : 52 و ب ا ة ب أ ا ل و ك ا ت ا : دون ر أو أو ا أ وا أة ر ن اء ا و ده ة ا وا أة وا ا ا أ أي ا و ا ن ا. و ق ا س م و وا ا ام ق ا ر ط ا وط (1) (2) (3) 78

79 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت وا ا ا م ذ أن ا وذ ا ا ا أ د ا إن ا و ا ا م وذ. ون ا و ا م أن ا و أ و ا أ ا ي ا ف ف ر ا آ ا ف ا د و ذ أن إ ر ا ة ا ة ا ف ا «إ ل ا ا زم ا ي (1) أ د آ» و ل ذ أ ل ن ح ا ر و أ د وا زم ا ا ن ا ار ت ا رث وا ق ا ا أ ر د ا و ذ ز و أ و ص (2). ن دة ا أم زو وأ ز ﷺ أ ح ود ا : 263/1 وا ر ا ب: 377/6. رواه ا ري ب ا ع ب ا ت ا ر 1948 و ب ا ع ب ا ر ا ا ت و اش (1) (2) 79

80 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة د. تعقيب أ. حميد الوافي / جامعة إسماعيل الأول مكناس إذا ن ا دا ا ا ر و و ر ار دا ت ا ء ا ا ن وا ة و ر وا ا ه أن ا و را وا ام و ا س ة ا ا م ء ا ت ا او ا أو ا و ا وأ أن وا. ا ا ا او ه ا و وا ا ا ا ا ا ا ا ر ا ا ن و ا ا ر أي: ا رة ا و رة أ ى ا ن ا ر ن ا ا ل و م وآ ت ا. و ة أ ا أن ا ا ص ا ا ى ا ي ا ا رة دور ا وا وا وا ت ر ا م ا إ اءة ا أو إ ة. ا ا و و ا ا دا أ ى ك ا م ا ا وا ا ة ا وا ر 80

81 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت ا ل ا ا ار ر و ا. ا ر ه ا ا غ وا ك ا ا ن و ا ا ر أن ا ء ون إ رات ا ر ن ر أ رث وأ م ا واج وأ ن وا ل و أ أو ن اء ا د وأن ا م ة أن ا ا و ن ا أن ا ا ا ب وا از وأ ال ا أ ادا و ت ن ا ا م ر ا م ا ا و ا ة ا ذج ا أن ا إ ع ا واج ط وأ ل أ ى ا ا ا وف ا د ا ا ة إن دون آ. ا ح د ا ا ا م و أ أ إ ؤل ل ا ءل ا ا ل ا ا أن ءل ا ا ا ة ا ا ا ا ي ا ر ا وا در ا ب ا ن ا ال دل ا ا أو ا ا اء ا د و ر ه ا ا إذ ا وف أ ا : ا اء وا ء و ا ون ا اء وا ء وا ء إ د ا ل وا ا ا وا ون ا ب ا وا وا و ا ر أ ن ا ك ءات و ه 81

82 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة و. وا أ آ أر أن أ إ و م ا و ا وا م ا و ا ا ل ا ا ا ة و د ة أ ى إ ا ف ا وا ف ا. وا أن ه ا ة ا ا ر أ أ ارا ا ا ر أ ذ و وا ت ا ا أن ار. ءات ا ش ا ل 82

83 ا ر ا ول : ا ف و ه ا ا ت أحمد السنوني د. أ. تعقيب أ ول ة ا ه ا ا ه ا ت ا م ر أن ا أ رج ا ا و ا ل و ا ا و ا ا د ا وا وا ا. ا ت و ا وا ب إن ا ا أ إ ا ا وذ ا س ا وا ا ون ا م وا وذ رب ا ت و ا و ر ا اث و أ ا أي ن ا ا رات أ أ ا ا إ أ ا ة و ا ا ا ا ا ب أو إذن أن ن ا ء وا ون إ أ ا ات ا ا و ا ا ا ل ال ج إ رك ة ن وا ء ا إ اء ا أي ا ت ا و ى و ا ن ا ر ا ا ا ن ا ا س ا ا. أن ر و رب ا أ ا ق وا أو ا ءا ا ي ا ن ا م ء ا ا ن 83

84 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ا ن وا ي ا ا وا م أن ن أ ا ا دا ا ت ا ا. 84

85 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ي د. مداخلة أ. محمد ناصيري / مؤسسة دار الحديث الحسنية أ ول ا ث ة ا: -ا ا و : ورة ا ا و ل ف ا وي ا ل إدراك ا دئ ا ل و ه د وا ا د و ا أم ل ا ا ا ف ا ا م أن ا ف ا ا ت ا د ا ف ا إ ا ل. -ا ا : وا ا آ ا ص إ ا ا أن ا ص ء أ م ي أ ا ا و ف ذ. د ا وا ت أو و -ا ا : و ي ا ا ي ن ا د ن إ ا را و ن ا ن ن إ ا آن و ا ﷺ و ن ا د إذا ا ا ء ر ا إ ا ر ا أن ا ذ إ ا و ا ي أر ا ف ا ص ن ا ر أ د ا إ ذ إ ا ي ا ا و ب 85

86 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ا ه ا و ا ت ا ا ا ي أدى إ ا رع وا ق ا و ا ﷺ ا م ا ا ر وزا ا ر ا و ل زوال ا ف. ا ا ر ل ا را ل ا ا ي ا إ ا ا ر أ ى أ ا ر رأى أن ا ى و رأى ا اء ل ﷺ ا ارا و رك (1)» أ ر أ» أي أن ا رى ر : ل و. ز و ر ه وا و ا وج إ أ رت أ ا ا وج ا ن ى ا ل دا ا أى ا ن ا ج إ ا ل ن ذ ا ل: ة و ج رأوه و ا ا ء ا : أ ل و و ﷺ أ ا ر ل «ا ر : ا وا ة وا ان أرى أن ا ن أ ة ا ر و ا أن ن ا ل ر ل ا ﷺ:» ى ا ا ب» ل: : وا أرى رأى أ و أرى أن ن - ب - و ب و ة ن أ ب ا أ ادة ء د وأ و د ى ر ل ا ﷺ ل أ و ا اء. أن ن ا ذا أ ا ر ل : ن و ذا وأ ذا ﷺ ا إ وت : ل أ و ن و ت ء و ن أ ء ل: ل ا ﷺ:» ا ي ض : و ا وأ ل - ة -» ا ة ه أد ا ض ا اء أ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إ لولا كتاب من الل ه سبق لمسكم فيما أخذتم [ا ل: ] ا اء أ ا.«ب ا د وا ا : (1) 86

87 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ي أن أدا أن ن» : ل ا و (1) ا و وه «. و ك أ ة ا رى و غ ا ا ار ا ا ا ا ار ﷺ ا ة أن ذ ن إ ر. م ن ء ا أ ا رك ا ا ري ب ا ء ا 2588: وا ب: ع ا ه وأ ﷺ ا ر ل (1) 87

88 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة / مؤسسة دار الحديث الحسنية الرباط عبد المجيد محيب د. مداخلة أ. ا وا ا ء أ ف وا م وا ة رب ا أولا ر ا أن ا وا ا أد ا ا م ا وا وا وا وا وا و أ ا وا د وط ا أو ا د أو آ ت ا ا دي و ق ا ء ا وا و ا إ ز ا د ا و ذ ا (1) ل إن ا د ط ا ا ا ء ا ي م ا اء. ثانيا ا ا ءل أ ا د وأ ا و ذا إ ا ع أن ا ا ي ر ا ا ا ي ا ة و ا م و ا د إ ا ل ا ول: ا ل ا ا ي ا. و ا : ا ا و و ك و ك ك ا ا دي وا وا و د ا را ا ا ون ا و ط و ك وا ا أد (1) ا ا ت:.273/5 88

89 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا (1) ا ا و ذ ا ازي ا ل ا ر ا و ان و ا ا. إ و ب أ ام ك ا ا ي ا و ن ن زا ا و ا ا ا ل: رأي ا ام م ا ع و و ل إن رأي ا ام ا ا (2) ا ورة و أ ا و ك ا رأي ا ام ا ع (3) وا ي. أ ا ا ا ا ر ا ا ع إذ و دة ا أن ت و وا وا ا ا و م ا و ا م ث إ و م ا و ح ا ي ا ال ا ت ه و و ر. ا ل: 25/6. ا ص 143. ا م أ ل ا م ي: 226/1. (1) (2) (3) 89

90 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة / مؤسسة دار الحديث الحسنية الرباط د. مداخلة أ. عبد الهادي الخمليشي ا وا ا ء أ ف وا م وا ة رب ا ا : إ ا در ا ال ن ا ا ا ا ج أم إ ج أ ى وا ا ت ا ا إ دئ و ا ار و ا ا ج إ ذ و ا د أو أو ا ن ا. و أ ى ا ا ا أ ا أو م ال ا ا ل وا د ت أ ى ا ا ة ت ا ا وأ ا ا ا ت ء و ا ت ا ا ا ا وأ ا م ا و ا و ا ا ا ا ا ت دئ و ا ا ا ا إ ر ا ذات ا ل ا ا و ا ا ورة ز أ 90

91 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا دي ا ا ور د ا ة. و ذ ا ا ر و ذا ر إ ا ر ه و د إ ن و ا أ إن ا د ل اءات ر ا ر ت ا ن وأ و. ا م ي 91

92 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة د. أ. تعقيب عبد الحميد عشاق و ا ا ي أن ا ل ا ذج ا اض ر ا ت ا ا ة ن ا أي وا ه ا دي ا ا و د ن ا ا ا وا و أ ج إ أن ا د ا دي دة ا د ا و ا ي ا ل ا ا م و ا د ا ا ا ا و د أ ا د ا ا ا اغ ا و ل ا ا ل إ ا أو و ا ن ن ا ا د ا اء ي أن ي ن و ء ا ا م ن ن ا أي ا دي ا ع ا راء وا ت. و ا ا م ا دي أي أ ا ا ر ذ إذن ء ا ا ا ددة أ ا و ا د أ ا ا اب ا أن ا ا ت رك ا ر (1) ا ء ا أ ا ت ا ء. (1) ا ا ت:.240/5 92

93 ا ر ا ول : ا ف و ه ا د. ا ق أ آ ن ا ا و و أن ا ا ا ا ا ع ع و ا و ا م ا و ه د ره ور ا وأن أو و ل أن ا ا و ر و أ زه ت و ت و ا ص إدارة ا و دارة ا ا و ا و أ ر ا وا ا ا وأ م و ت و أ ا ر ا ر ا د أو ا و ا رض ا و ا د ا و ا ا ا ا م و ت ا و ا. وأ أت ك ا رج ا ا خ أو ا ء أو ا ول ا م ه ا و و ا ا دوره ا أ ودر ر ت ا ا م ا ا ن ا و ا ا ا ا وا ي أن ن ه ز دة. و ص 93

94 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة أحمد الخمليشي د. أ. تعقيب م ا دة ا ن ل ا أ را دة ل ا ا ا و ا و ع ه ا ر و أ دا ا و ر أر أن أ ر و أ ا. ا ا ا اه م ر ا ا ا وا ت ا ا إذن أن أم إن ك أن ا أ أن ا ا ت ا ا ا ا ري وا ا ر 94

95 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت 95

96 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 96

97 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت افتتاح الجلسة أ.د. أحمد الخمليشي ا ا ا ا ت ا ه ا ت ا و ك أ ض ا ب أن ا ت : أ م ا ا و ا م ا ر ا ف ك - ا أو ر و ا ف ك ن و ذا ا و ت ف ا و. - و ل ا إ ا ك ا ن ا ي ا أو و أو ا م أ ى ت وأ ا أ م و ا ون إ ل ن ا ن ا م و وا ات ا ود ا ا إ ا ا ا وا ا أ أو أ ة ا ا. إ وأ ا دو أ ا و ا أن ا أ ا ر - 97

98 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ر أ أو ا ا أ أ م ا ع أ م ا ا و و د وا. ت ا ر و و دا ور ر ه ا ا أر أن ن ا ت ة ا أ م ا و إ ء ا ا ي. 98

99 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت د. تعقيب أ. محمد حامد حسان ا أ م ن ا إ إذا ر ا ف و ن و ا ت أر ع ا وة ا ا اه ا م ه أن ر أ ذ و أ و و و. و أ ى ا ا د ت ه ا م و ا ة و أي ن و ا د ا وا و ا أن ا ا ا ا ا ا أ م % 70 ا ا وا ه ا ر أن أو أو : ا ء وا ن س ا و أ و ق - ا. - اء أ ا ن ا ع ا و ا ن. - ن ع ا د و اد ا أي ا ء و ا دوا وذ ل وا ة أ اد 99

100 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ع ا ي اد ا. ه ا وع ا ن ا ا وا أ أن ا ن ا إذا ء ا اء ن ا ا درا د ا ص و ا ت و ه ا ا د ت ا ورة ا ا ص أو ل إ ا ال ا اض ا و ا رادة ا ا د وا ة ا ت أي ن ا ت ا و وا وف دا ج إ ا رج ا و ة ن ذ ا. ا ة ا ا أ م ا و ا ا رت د د ري إ ن أي ا دي ا ن و ا ر ا أ ر أن : - ض وأ ا ا ا دة أو ا ن أو ا ا ب أ. إ ا ور ا ر - ا ا ن أر ة أو ن ا وا ن و ه ا ا و ا د ا و ن ا ا د ار و ا ا ا ا أو أو ا ا و و ت أو ا إ 100

101 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت و ه ا ا و 1979 م ن إ ا ن. أ أ أن ا ا و وة و أ ت إ أن أن و ا وأ ال ا ر ا ا ا أر ع ا و ب وا ا ة ا ا اول و أن ن دة إ ا ا ا ا ا ا أ م ا ا وا ا ا و ا م ا و ود و ة وا ن ا ت ج دورات ر ا ة وا و ا ا ا ن و زا ن و ن ى ا وا ا. ك ة ات أن ن و رة ا ا ن وا وف وا ال أ ا م رة ر و أ ذ. 101

102 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة د. تعقيب أ. عبد الل ه ولد علي سالم إن ا و ا م إ أ ا وا و ه ا إ ا ا ور ا ء م أو و» وا ذ أن ر ا ل أ ر ا : ا.«وا أ ن ا ذ ا ار ف ا م ا رة ا ء ا م في ال أ شاو ره : و مر ل أن ا رى ا ا اردة ا ا : ل ذ و ا ب ا و ن ا وا ى ا ب و ب أو ا ب و ب أ ا ب (1) وأ أر ب و ك آ و ا د ا ء ا م ا ار ا و ا ا إ ا ا ون ا ء و ا ا وى ا ا ا ن ا.. ا إ ا ا ي 170/1 ا د: ا ا د (1) 102

103 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت و ا د وا اء ا ن ور ل ا ء أ ح ا ا را اد ا ت ا وا ه ا ت ا رة أن د إ إ اره إن أت ا ا أن و ا ا ت إ ى ات ى و ا ا ة و ذ إ ر و ة ء. 103

104 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة د. تعقيب أ. محمد المختار ولد اباه أود أن أ ل ة أ ر أن ن ا د ه ا ة أن ا ا ا ره ا ا وا ي ا إ ا ب و ه ا وا ت ا وا ت ا د و م ا د ا و ا. وا ار ا ت أ و و وا د ا إ ر ا وا ا ا ت ه ء ا ا ه ا رت و ري ى ا ا ي أ ا ا ك ا وا دي. و ا ا م ذ ا روث ا وا ن ا رد أ ى ر ا ا و ن ا ا ل ا ة ا ن ا ر و أ ء ا وف ا ة وا ن وا ن أوا ا ن ا ت ا ى ا ر ا ا و و و ه و ا دت ا ا ا ا رو ا ر ول ا م أن ا ا وا ر و ه إ ى و ه ا ة ن ا ر ا ا إ 104

105 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت ا. ا و ا ر وا ا ر ا ه ا ة أ ح : - دار ا ا ا د ا آ ر ا ف ا ا ه إ ا ق.. أن ن ا ا - -ا ا ا وا ا و ا ت ا أدت إ ا ز ا د ا ا و ا و ا ا. وا ر رج و ا ب ا رو ا - ا ك ا ا. ا و رون ا ا ا ا أو - وا و ة ا وا ص ا و ة ا ر ا وا ع ا ات ن إ ء إ ا ا ص ا ا درة ا ا ت رض ا ر ذ ب د ا ا ة أو ب ا ت ا ي ك و ا ا. ا ت ا ا ا ا - ا ري وا ن و ا رى و ا ت ا وا ت ا ار ا ا وا ا. 105

106 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة -ا إ ار و ت ة ا ا دات ا ا وا ا ق م وذ و ا و ذ أ ا ر و أ و أن ا ه ا و ت ا ات ا وأن ا ام وا ل وا ح وا ع و ا ا ا ا ل وا ام و أ ا ت و ا. د ا ا و دة و ا ا ول - ا ا وذ م وره ا د ا ا وا م ا. ا ى ا 106

107 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت د. أ. تعقيب عبد السلام بلاجي إن ا ا ا ا ا ا و ا ا ة وا ق وا ت وا ت ط و أراه ت ه ا ا ا ث م أ ا وا ة وا إ ت ا و أ أ إ ن ن ه ا ا. ا ا در ا ت ت ر ا ر ا أن إ ا و ا ا دات ن ه ا م إ ا د ا در ا ا وا و. ا وج زاو و م ا ا رض وا رض : ا وا ا ا 107 ا ا وا و ا ا رض ا أو ا ر ا وا د وا ا ر ورة إ ا ه وا وا ا ا إ ا ق إ ا وا ل وا أ م ا. و ا رة ة إ ء ا ة ة أ ا ء دا ا ت ه ا إ أن ن دا ا ر أو ر وأ أ إ ا ن ل ا ا ث أ : ا اد ا م ا ا و ا ا ا ا و ا ا

108 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ا أرى ه ا ت اء ا و ك رب اء إ ا ا 2008 م ا ت ا د ا ا ى ا ا ت وا ر ا ت ل ا ة و و ه ا رة ا ت ا أ ذات ا إن ا إ إ وذ ا م ا ب إ ت إ ا و ا د ا ا ب ذا ن ا إ د. أن م ا ا ول أن ن ى إ أ ا ه ا ا ري ا ب أ و ر ا أ ء ن ا ري ا ا ا ء ا ر ور ا اب ر ا و ه ا أرى أ أن ف إ ا ا ا ن وأن ا ا ا م و ى ت ة ا ا ا د ر. وأ أ إ ا ا وا ت ا ا ان ا وذ ر ا أ ا ت ا دة 19 ا ر و ه ا اءة ا أن ن و ا ف ا وا ت ا ا أن ا ر ا وز إ ا إ ا و و ح ا و ا ا ا ا و ا ا رف. إ وأ ف ا د 108

109 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت د. تعقيب أ. عبد الحميد عشاق إ ر آ ت ا ف ا وا ا أ م ا ذ ا زاق ا ري در ا ا ا وذ ث. و ا ا ر إ أ ر و ا ن و ا و إ ل ا ا ر ا و ة ا ف و أن ر ا أ وا ر ا ة ا دات ا أو ا ة ا ا وذ : -ا اء ا ا ا ا ر وأ اره ا ا ا و ا ا ف و ع ا م ا ا ى و ا و ا ا ا ة ذ وا دة إ ا ن رس ا ر و ا ا ا ل وأ ا ذج ر درا و ا ف ا ا ا م ووا و ه د ة أ ا م ا ا ع وا. -ا ا وا ء ا د ا ا و ا م ا ا ن ا ورة أ ا م دون إ ل أي وا 109

110 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا. ه اد وا ن -ا ى ا ج ا وا ا وا. ا إ ا -ا ا ا ا د ا ا إ د ا ل ا ا ا ا ون ه و و و ا ا ا ز ا أ و ا ا م ل ة. ا ور ا ا ء م و -إ دة ا وط ا د رة أ وا ا ء وا وا ل ا ة ا ا ا ا و. و ل إ ه ا ت ا ة : ا أن ا ف وا د ا ف ا (1 ا وا م ا ا ل و ء ا د إ اء ا و أ ى ا ا ت أدت ا ر و ا م ب ت ا ف وا ر ا ة ا ا ل. ا ك ا وا ا ا ت ا ي ا (2 ا ن ا ء ا إ و 110

111 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت ا ا وذ ل وا وا وا ورة أن ا ا ر ت ا ا ا رف ا ا ا ا أر ا د وا ف ر ى ا ا ا ا أ ا د و ا ف ا ان ا وذ» : إ ر ا ف» و«ا د ««وا ر ف ا ء» ا ة ون ا ا م ا أ س أن» ا ا ف» و ا ء ث ة ا ة ا ف وأن ا وج ا ف وا و أ ا ا ا ة ا راء ا د ا اب أ س أن ا اب و ا ا س ا ا ا و ا أن ا ف ر ا و وأ ا و ق إ ى ا وا ر ه ا ت ا ا. و ر أ ره وذ ا ف م - ن وز ا ا وا زع إ ا وا و إ اء ا أي و ا د ا ور ل ذ ا دة ت ه ا وذ إ ار وز ة ا راء وا ر ا أي ا ا ي ا أ ى و رة ا أي و اء ا د ا د ا ظ ا م ا ا أي وا د ا ي د و ورة ا ك ا و ون ا و ا ا ا ا ة ر ا ف. 111

112 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة وأ إ أ ى ن ل ا ف و ا ازل ا ا و ر و ا ة ا س و و و ا ت ا اد وا و و ا و ا ول و أن : إ ا ل ا ق ا ت وا ار ا ج م أ (1 ا اء ا ف ل و ا ا ة ل ا ا ت ا إن و ا ا م أو ا م ا. د ا وك ا دا ة (2 ل ا راء و أ ذ ا ل ا ص و إذا ا و أو و إ ام ا س ار. ا ة ا ص ا. ا ا ا ا ا ر (3 ر ا رة وا ا ا ام دا ة إ ا ا ا (4 ا. وا ل و وا وى ا م ل ا ا و ا ف (5 ذ ن اء آ إ ا ل ا وأو و ز أو ا ف أو ا أو ا ء أو. أ ا ر ا ا ا ع ا دات أو ا وا 112

113 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت ا را إ إرادة ا اد ا و ن ن ا ا ل ج إ ع ا ا ة دا ا و و ن ا ا ت ا ا وا وا و ا ا ا ت ل ا دات ا ل أو ا ر ن أو ا ت. و ك ت ه ا ت : -ا م ا اول ا ت ا ة ا ت ا و و أن ا د ا ال إذ وا د ع د اء ا ض أو ا ام ا ون أ ا اغ ا و ل ا أ ا رة ا د و و وا ا. ن أ ى وا ن -ا ل ع ا ا ا ل ا وز ا ت و ن ع ا ا ا و أ ال ا ل وذ ن ا س إ أ ر و ت ا ا و ن ا ا و و ة إ و د ا و ا ف و ا ا. ت أن ن ا ا ا ة ر -ا د ا م ا أي: ا وع ا وا ت ا ل ا م ا أي: ا ا ي ا ط وا ل ن ا ر ا ا إ ا در أ ا ا و د ا م ا ا ل ا ل ا ل وع ا ا ا ن وا ن. 113

114 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة أحمد السنوني د. تعقيب أ. إ و ن أ ر ا إ ا ت ا أرى أن ك دا ا ا ي و ا ا ا ا ا ك ت ا ا و أ و ا ر إذ دة ا ا دم أ ا ا ا إ ر ا ا ر دا ا ا ر دي إ ا دم و ل ذ ا ن ا أ دم ا ا دا إ ره ا ا د : ك ي ل ا ي ك ون د ول ة ب ي ن ال أ غ ن ي اء م ن ك م [ا : 7] د أو د أ أ إ أن إذن ا ا ذ و ل ا و أو أو ص م ا ا ر ا س ا أ و أن ر ا دم ا ن إن ا أن ل ن ا وا أ ا ا د ه و از ا ي وا. وأ ك ت ا و ت ا ء 114

115 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت د إ أ ا ا دي ا ا وذ أ أن ذ ا س ا وا ج ا ة وا ت ا. أوا أ ذ و ل ا ن غ ا ي ا م ا ر أ ى ك ا ر ت ا م و ا ا ا ا ري ل:» ا و ا ى» وذ رأى ا ا ا أن ا رات ا ا دة ا. و ي إ ا ا ا ا ت و ا س أ س أن و أ س إذا ذ أو أن و وا ي ا أ ا ي ا ا وأن وا ا د إذا ح ذ ك أ ر ن ا و وو وأ ر ا ا ع أن ن ا وا ت و ف ا ت أن ا ذا إ ن أن ا اث ا ا ف ا ا اث و ج إ ر. و دة 115

116 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة د. أ. مداخلة أحمد عبد العالي حامي الدين و أن ا ع ج إ ت وأن ا و ا م دو د دو أ ء و ه ا ا ة ا ﷺ إذ ل ا ل : «أ ا أم ا أي ن ل ا أي ل وا ا ع وا و ا ر ا و ك م د ا ل إ زاء ت إ وأ ى إ أ أ ا ة ا ورة ا م ا و م ا ن م ا ا ا ا ا را ا ذ و ا ت وأ م ا ة م ا ا و ا ن إ ش و. و أن ل إن ء ا ا ت ا ا ا ت ا إذا ا ا رض و ا ن وح ا ا ن ا ف إذ ا ر ا إذا روح ا إ ر ا ر ا ي د ا ا ا و و ض أ ن ا ت ر ا ر ت. إن ل ا ا ن أو ا اب أو ن ا ا 116

117 ا ر ا : آ ت ا ف ا ت م ا ا ا ت و ا ا ا ا ر إ ا ن ا ف اء إ ا ا و ا اء ا ن ا ا س ن ا ا و أدوات ا ا ازدوا ا. و ذا ا أن ة ا ار ا ا ان ن ت ا ا أو ا ء ا ع إ دا ا ن أو ا ع ا ت رأ ا ت ا دا ا ن. و أ أن ز ا ا ر أن ا ا ا ان ا وا ا و ا اء ا د ا دات أو ا ا ا ك آ ت ا رة. ا ا ى ا ا أن و و آ إن ا ت ا ر ط ا د ا و دة ا د ا ق رات ا ى و أ ر ا و ع ا و ت ا ت ا و و ا ا ع ل ا ت ا و ل ا و ت ا إ ا ت ق و و أدري أن ا ء ا و ى ا ا أ ا ا ر ا ا. و 117

118 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة وأر ا إ از دور ا ء ر ا ب إ از ة ا ر ا ال ر ش د ا ء ل و ا ر و ا ر ا آن وا وا وا ا آن د ر ر أ د ر و و د ك ى أن و د د ر و و ا ت وا ا و د ا ا ى ا ل ا و م ا اد و أ ا رى وا ازن ا ت ا ر أن ا ا ة م وع د ر و ا ء أ أن ا ب ر وا ب ن ا ول ا ء و ا ا أ و ا أ ء ا ط ا ه أ ا وا (1) وذ ن وأن ا ر ا ب و ت وا ا اءة ا. ا ا ا ا ر ا ا ا ا ل ذات أ و ي أ أن ا و ت ا ن إ أن اء أو ا وذ ا وذ وا ر ا ر ن ه ا إذا ت ا و د ب ا س إ ا و رات ا س وأ و ا ام. ا ا أن ل ا أن ه ا وط أ ة ا اد ا ا ا إ ا ن ا ا 1906 ا ة ر ا ا د ص.318 (1) 118

119 د. أ ا ت ا ا ر ا ما : أ ل آ ت ا وة ا ف اختتام أعمال المائدة المستديرة / أحمد الخمليشي د. أ. ا ءا و ن أن أ ا ة ا ة ه أ ل م ا اف ا إ آ أن ن ا ا ا م ا ا د و أد إ ا ص ا ك آ ت و ا ع ا إ دة ن أن أر ا ا ن ة ا آ و ة ت ذات ا أ ى ا أ م إ ا ام ا ي ا ء ا دا ا ب و ر وا م ور ا و. 119

120 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 120

121 ا م أأ ل ا وة أ ا 121

122 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 122

123 ا ا ا ا ا ه ا ا ي ا دار ا ا ا وع ق ع ة ة ا ا» ا ل ا ف» ا ف آ ت ع: «ا» وا ت ا ا م ا 10 د 2009 ا ر ا وا دا ا ب و ر. و رج ع ه ا ة ا ة ا ا ا ا دار ا ا و و ارا و د أ ء ر ل ع ازدوا ا م ا و ت ا أ اده و ء آ ره ا. و ا أن ا ا رض ا وو ا ا ا اض و ا ا ة ى ا و ت ا و ا ا م و ا ف. ا و ا وا ا ا ر. و ا ا ق ح ا ا ر : إذا ن ا ف وا ا و ا ص ا ا ر ا ا ف و ة إ وز أم إن ا ع ش و أ ر ا ف 123

124 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة وا ت ا ا ت ك ا و ص ا أ وا ا اء ه ا ت اءات ا أو ا ت ا ت ا ة إ إ ار ا ا ا او ر ا ام " " اف إ اءات ا ن أ ل ا و و ب ا اء ا ف ه ا ن ا ص ا ا ا ا و ا أم ن ا ء إ أو ا ا د إ د ا ت ا دو آ أو اك أو ا ا ا ء " " إ أو ى ا ا ذ اء "ا ء" أو "ا ا " أو ذوي ا ت ا ى و ا "ا " ا د وا ا ا ن ا و ا و ا أم زع ا ص و ا و ا ا ز و ا وا ت ا و ا ة ا ة و أر ش و دل ا راء ا ن ر زوا ل. ر 124

125 ا ا ا ا المحور الأول: الاختلاف وعناصره 1) عنصر المرجعية ا ف إ أ رت ا ت أ ن ا وا ا ف ا ا إ ا ص ا (ا آن وا ) وا ا ا ا و ا ر ا ت ا ا و ا و ا ء ا ت و. أ رت ا ت ا ت ا ا ا م ا ذا " ا دات" و" ا ت" ا ي ا ت "ا " ن ا ا ن" ه ا م ا و ا ن ا وا ا "أ ل ا ". ا ا ن ا وا ة دات أ أ وا ل "ا ا " (ا د) ود ا و ت ا ت ا ي وردت ص ا ت (ا آن و ا ا ) ا و ص رة ة أن إذا ا ة و أ ع ا ا ت "ا ور و دا و " ا ا ي ن ا أ م ا ر ا ة ا "درء ا و ا " اء ا ت إ أو إ وا ت ا ص م. : ا ر ا ح ا ي ا ل ا ة أو ا د ا ف أو ا ا غ ا ا و ن ا ص ا وا ا ر ا ت ا ا و 125

126 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا ف س إ ا ا ي وا ا ا أ. و ذ ا أن ا ف ا (أي ا وا ن) م ا اء ا ت ا ا (و ذوو ا ص ا ا إ ا ) أو ا ا ا ك (ا ا وا ة وا وا ف).. 2) الجهة المختصة بالتقرير أ ا ا اء ا أي ن أ ز ا ت ا أ ر ا ت : إ إن ا د ت ا ا و ا ا ع أن : إ أ ر أو ا م. ا م أو ا وا ا رة و " ا ا " ا و. ا ا د وط ت ا ي ا ر ا ي ا ا ا ا اد. ا ا م ا ن و ا ا م ا و ه ا أن ا - - ة ا د وا اء ة إ ص أو إ ا ص ا و دئ ا و. 126

127 ا ا ا ا و ر ا ا ل أ أن ا د ل ا "ا " ا ا ا ا اء ا أي و ا ا ون و د ا ا ق ة ا ا أو ا ا ة ة ا ا د. و و ا ت ا ي ا ر ا ا م م ا وا ا وا ا ا ا ا ا إ د ر و ا و ص ر ك ا أ اد إ إ ار ا ا أ ا ء ه (3 ا ا ا ا ن أ ا ا أي ا ا ص ا. عنصر طبيعة الحكم المقرر أهم الإشكالات التي طرحت بخصوص هذا العنصر إن ا ء ا و ن ا ص ا ل إ أ ت ا و أو ا م و أ ا ا و أو أ ر ا ن ر ق ا و وأداء ا ا وا ت ا ت ا ا و رت ت و ا م أ ا اد ء ا وأ ره إزاء م ا و و زت ت ا ن ا ري وا ن ا داري وا ن ا و ا ا ا إ ا وا م ا ا م ا إ ا ي ا ط د 127

128 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة و م ا وا و م ا ت ا و ا ا ا و و. ا ي ا ا رس ال و ا ت ه ا ا " "ا ن و م و و ا م ذ ا ت. و ا ت ا ل ا ا ا أي ا ا ي إ ا ا د إذ أ ا م ا د ور ا ت وا ار ا م ا درة (و ا أ ه ا ن أن ا ور ا و دا و وو ب ا ة ا ل ا م..). أ ا و ن ره ت و وا ء ا ا ا وا ء. و ورد ا ا ورة ا ا م ا ا ا ن وا ن ( م ا ة) وا م ا ا ( م ا ). و و أن ا ا أو ا م ر رات وا. 128

129 ا ا ا ا المحور الثاني : تدبير الاختلاف أ ا ر ا ا ة ا ة ول ا ت ا ا ف إذا ن ا ف أ ا وا ا و ا ص دا و ة ا ف ا ا ر ا أ ر و ش أم إن ا ع وز ا ف و ن و و إ ل ل ا وا ا وز ه ا ت : 1) المرجعية ى ا ا أن درء ا و ا ا ي ا م وا ص ا ص وا ا ا وأن ه ا ة ا ف ا ا ا. ا ا ا ت ا ن ا ح ا و ص ا أ وا ا اء ا ت ا ا. إ ار إ ا ة ا ت وا ت أو اءات 2) المصدر أو الجهة المختصة بالتقرير أ ا ا ق أن د ا ا ا ا وا ت أ اده ا ام رأي د أو أ اد د 129

130 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة ا. ا ن أ ا و ا ا ق رت ا ا ت ل ا ام ر ا او أ ل " " إ إ اءات اف ا. أ ر ا ن ا ص ا ا ا ا و ا أم ن ا ء و د ا ص ا وا ص ه ورأت ا ا ت أ إ د ا د أو ا إ " " ا ء أو ا ا أو اك آ دو إ أو ى ا ا. و ا ف ذ أرض ا ا. ا ا ت إد ل ا ا ح ا ا و ت وا دة و اءات أ م ا ا. 3) طبيعة الحكم المقرر ا دي ا ل ا ه ص ا ش ر ا دي ا أي ن و ذا ا ز ا أم وا ا ا ا ت ا أي ا دي و أو إ إن ا ا ل ذ و وا ت ا ر ا اح ا ة ا ة ه م ا ف ا وا ت ا ا ا ت ا ث.. و إ ل أ : ا ت ه 130

131 ا ا ا ا أ- الجانب المؤسساتي را ا ا د وا اء ا ن ور ل ا ء - اد ا ت ا وا ه ا ت ا رة أن د إ إ اره أو ه إن أت ات ا ا وأن. ا ا أو ا ا ت إ ى ذ و و ا ا ة ا و ى إ اء و ة ء و ا ا ى. ا. ور م وا ء ء ا ا ت - ب- الجانب الإجرائي -ا أ ل ص ا ا ا (أي ا ن) -ا ا ة. -ا ا وا رض ا ي ا ن ا وا ا. -ا د ا رج وا ا ا و ا. ه ا وا ت ا ا أ ر ا ة ا ة و ا ت ا ا ف ا وا ت ا ا و ا وا أن ا ش أ ء درة ا اط ا وا ا ا وا وا ن. 131

132 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة 132

133 ا ت الورقة احكقديمية... 5 برنامج املاي دة املستديرة السادة الا ساتذة املشار ني اللكمة الافتتاحية : أ. د. أمحد اخلمليn / مدير مو سسة دار احلديث احلسنية املحور الا ول : الاختلاف وعنارصه املرجعية مداخلة أ. د. حسني حامد حسان / جامعة القاهرة...21 مداخلة أ. د. عبد السلام بلا / جامعة حممد اخلامس الرباط مداخلة أ. د. عبد املجيد الصغري / جامعة حممد اخلامس الرباط مداخلة أ.د. عبد احلميد عشاق / مو سسة دار احلديث احلسنية الرباط...33 مداخلة أ. د. أمحد السنوىي / مو سسة دار احلديث احلسنية الرباط...35 مداخلة أ. د. عبد االله و يلع سالم / ري يس املجلس ا ستوري بموريتانيا مداخلة أ. د. حممد املختار و اباه / ري يس جامعة شنقيط موريتانيا مداخلة أ. د. عبد الا بلقزيز / جامعة حممد اخلامس الرباط مداخلة أ. د. سعيد بلبشري / جامعة حممد اخلامس الرباط تعقيب أ. د. عبد املجيد الصغري تعقيب أ. د. أمحد اخلمليn تعقيب أ. تعقيب أ. 133 د. حممد حامد حسان...61 د. عبد املجيد الصغري تعقيب أ. د. عبد الا بلقزيز تعقيب أ. د. عبد السلام بلا... 71

134 آ ت ا ف ا وا ت ا ا ة ة تعقيب أ. د. سعيد بلبشري تعقيب أ. د. عبد االله و يلع سالم...75 تعقيب أ. د. حممد املختار و اباه...77 تعقيب أ. د. محيد الوايف / جامعة إسماعيل الا ول مكناس تعقيب أ. د. أمحد السنوىي مداخلة أ. د. حممد ناصريي / مو سسة دار احلديث احلسنية مداخلة أ. د. عبد املجيد حميب / مو سسة دار احلديث احلسنية الرباط مداخلة أ. د. عبد اهلادي اخلمليn / مو سسة دار احلديث احلسنية الرباط تعقيب أ. د. عبد احلميد عشاق تعقيب أ. د. أمحد اخلمليn املحور اخكاk : آچگات تدبري الاختلاف افتتاح اجللسة : أ.د. أمحد اخلمليn تعقيب أ. د. حممد حامد حسان تعقيب أ. د. عبد االله و يلع سالم تعقيب أ. د. حممد املختار و اباه تعقيب أ. د. عبد السلام بلا تعقيب أ. د. عبد تعقيب أ. د. احلميد عشاق أمحد السنوىي مداخلة أ. د. أمحد عبد العايل حايم ا ين / جامعة حممد اخلامس الرباط اختتام أعمال املاي دة املستديرة / أ. د. أمحد اخلمليn احكقرير اخلتايم املحتويات

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard ا آ ا و ا ر INFCIRC/641 Date: 1 March 2004 إ ة GENERAL Distribution Arabic Original: English ا ق ر ا ون وا آ ا و ا ر ا و ا ا ر م ه ة ا ر ا ت ا ت ا ر ا و وا آ ا ون ر ا د ا ق د ١- إ ر ه ة م ا ر ا ا و ه ا

المزيد من المعلومات

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر) % إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا د م ن رد ن أ ط أر ا ت اوم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن اء رد ن ا ام اء ا ارا ا ف أ ط أر ا ت اوم ا وا ا ض ار م (٥٤) ط وط ز ث أر ا ط ا ا م اء ا ا ر ام ا ل ا ا م ا ارا ٢٠١٤-٢٠١٣) ) و ث ت ات ارا د ا تا اة

المزيد من المعلومات

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الدِّيكُ الظَّرِيفُ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????-??????-??????

Microsoft Word - ?????-??????-?????? "م F ار ن ار م و $وت أھ اط ا 5 وي 3' ا" ا! 8 ر * ط ا ط 5 أ 3

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - UebersetzungArabischBearbeitet.docx

Microsoft Word - UebersetzungArabischBearbeitet.docx وم ا ة ا ا 4 ار: إذا م اطل رس 2016 و. - د ادة إ#داد ا ة %و ا&#داد: أم او او رب أو دة ل ا"رن د دو م ول %$ ن ا وة أو و ن اودة وھ اروب ا)' رب % و. - أ,ء ول ارطت رح أھ زھرة ا 2 را Butterfly Jasmin ورض 3 ور

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ− إ اد إ اف ١٤٣٨ ه / ٢٠١٧ م ١ ت ل م لة ال ارسة ال ال ة في ت ني م مها ارت ال ف العل ا ل تلام ال ف الا ول الا ع اد وه ا ما أشارت إل ه ال ارسة الاس لاع ة ال ي قام بها ال اح ة ل ع فة م تلام ال ف الا ول الا ع

المزيد من المعلومات

1- التوظيفات واملباريات برسم سنة : 2012 أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 2012 تنفيذا لقرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 01 الصادر في 19 يونيو

1- التوظيفات واملباريات برسم سنة : 2012 أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 2012 تنفيذا لقرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 01 الصادر في 19 يونيو - التوظيفات واملباريات برسم سنة : 0 أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 0 تنفيذا لقرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 0 الصادر في 9 يونيو 0 بإجراء مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي نظمت مؤسسة دار

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - article-pere-salah

Microsoft Word - article-pere-salah م لة إل رون ة ت در م رت في ال ة ع دار ال رق العدد ال الث ع ر ان ن الا و ل ٢٠١٨ م أجل ر ع عر ي ناجح الا ب صلاح أب ج ده ال عي شابة مصرية تقف ا مام كوبري (جسر) قصر النيل الذي يقود ا لى ساحة التحرير بعد خمس

المزيد من المعلومات

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1

ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ر او ت ( ت ر 09 /م/ 2017 ) 1 ! إط ر ا اا ا ة 2019-2017 ا 4 ا 123 ا- 0 /ي ا-,ر' + * ()'& و @? ا)< (,را أ >; ا-. وھ 48 ا 6 5 )ة 672 E ت C,ل A أ+,اع و @? ا)< وا()اث 0/ E2) L 0- د J ا( 8, 5H I ت ا- HE ا- 672

المزيد من المعلومات

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc جامعة فيلادلفيا الكلي ة :.الا داب والفنون القسم:.التصميم الجرافيكي من العام الجامعي 2010/2009 خطة تدريس المادة Course Syllabus الاول الفصل: رمز المادة: 180312 المادة: التصميم الثلاثي الابعاد المتطلبات

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام الفرقة 42 79 36 39 42 69 69 62 65 69 45 46 53 46 43 54 9 1 131 117 1 95 16 142 139 1 1 138 17 143 11 64 142 1 124 55 56 51 63 55 58 ابتسام كميل جوهر غبلاير اب ارهيم على اب ارهيم مصطفى احمد باتع عبد الحكيم

المزيد من المعلومات

Programme Beni Mellal

Programme Beni Mellal مركز أفكار للد ارسات والا بحاث ومركز د ارسات المعرفة والحضارة ومختبر المقاصد والحوار للد ارسات والا بحاث بكلية الا داب بني ملال ومؤسسة هانس ازيدل الا لمانية ينظمون Afkaar Center for Studies and Research

المزيد من المعلومات

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها ك ل ش ي ء و خ ض ع ل ها ك ل ش يء و ذ ل ل ه ا ك ل ش يء و ب ج ب ر وت ك ال تي

المزيد من المعلومات

New Microsoft Office Word Document

New Microsoft Office Word Document ا: أآ ات ا أي آ ة آ أم! ة و#" %" )'ى ازل أو ا+ت ا.ر, ه' ا 0 ادي.2 ا 3 ت ا 45. #6,8 ف ا 0 ادي : "#, ا ا;'ل ا> 8 ) = أ :3 '!'ل إ" ا ". و 3

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جد اام ح ن السن اأ ل 13:00-12:00 لغ أجن ي 09:00 س 10:00 نص أ بي قديم اأ باغ ع م ال ف ع الق آ إعا آلي نقد أ بي قديم ع م سيق ال ع نص أ بي قديم ع م النح ال ني م ر ال غ اأ نقد أ بي قديم ت ريخ الح ر اانس ني

المزيد من المعلومات

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه رديف 1 ذي الحج 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 يوسال ا ل.1 2 ذي الحج يك 95/6/14.2 3 ذي الحج د 95/6/15.3 4 ذي الحج 95/6/16.4 5 ذي الحج 95/6/17.5 6 ذي الحج 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا 178 رئ ف اندذعا ز ذ 26 2 ك ا ح ذال عثذ انرز ى 279 خاكه د ث ز ا 5 زك د زلس ق ضع ذ 4 غ ذاء تر و ع را 33 8 ان 0 ر ز خثر 949 ي ا ان س ذ طرل 972 زطاو االز ذ ع طى 68 ي ػال ص ر د ة 1134 ان س ذ أ 11 خ ه االضعذ

المزيد من المعلومات

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو اشارات رق انتية اوس نتية اتحان اتعي افتوح يناير ) ) طاب ستد 0 ابراهي سيد ياسين 0 0 9 احد ران احد شحات 0 9 احد حد عاد فؤاد 9 0 رفع ثاث درات تاريخ عاصر خود ران وده حد 9 9 راى حد عبد افتاح 0 0 9 زينب ابراهي

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 051_Az-Zariyat

Microsoft Word - 051_Az-Zariyat Az-Zâriyât: 51 Sections: 03 1 ت م ك ي ة س ور ة الذ ر ي Revealed at Makkah ب سم االله الر حم ن الر ح يم Juz: 26 Verses: 60 و الذ ر ي ت ذ ر و ا ف ال ح م ل ت و ق ر ا ف ال ج ر ي ت 2 1 5 ت ي س ر ا م ن م ا ت

المزيد من المعلومات

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش مل ع ل ي ا ور ب أ ي ب كرا ل ع د ن ي ا ب نس ا f م ق مد ة الحم د لل

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الرابعة نظرية المترجمات / الفصل الدراسي االول - العام

المزيد من المعلومات

??? ??????? ??????? ????????

??? ??????? ??????? ???????? فرع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تحت شعار الدورة : : العليا فركلة 2011 - دجنبر -02 1 افتتاحية باسم الرحمان الرحيم في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء, و عيد االستقالل يسعد أسرة

المزيد من المعلومات

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس اوراق عمل ماة التوح اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتا الراس السؤال الول :- اختر اإلاة الصح حة ف ما ل : ز ارة المور للعاء هللا عنها من مثلة: الز ارة الشرع ة الز ارة الشرك ة الز ارة الع ة الز ارة المحرمة

المزيد من المعلومات

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل الصفة المشب هة باسم الفاعل ه اسم صاغ من الفعل الالزم للداللة على معنى اسم الفاعل وتشابه اسم الفاعل ف المعنى وتفترق عنه ف أن ها تدل على ثابتة. صفة وأوزانها متعددة ثالثة منها مختصة بباب) وأربعة ف ع ل ( مختصة

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النمو االقتصادي المتسارع وإيجاد الحلول والفرص لتلبية الحاجة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

ار ا وزارة ارة وات ا إ ع ج ت د ح خ إ.ت.د!$Y ا#رض ا,و!#ان X 2014 ا ان اآ ا اهة ار دو $#ض! MED-EXPO /ن ا.- ا,دة $ دو - ا#رض -! COM-EXPO ا,ورة اا!

ار ا وزارة ارة وات ا إ ع ج ت د ح خ إ.ت.د!$Y ا#رض ا,و!#ان X 2014 ا ان اآ ا اهة ار دو $#ض! MED-EXPO /ن ا.- ا,دة $ دو - ا#رض -! COM-EXPO ا,ورة اا! ار ا وزارة ارة وات ا إ ع ج ت د ح خ إ.ت.د!$Y ا#رض ا,و!#ان X 2014 ا ان اآ ا اهة ار $#ض! MED-EXPO /ن ا.- ا,دة 12-08 4$ - ا#رض -! COM-EXPO ا,ورة اا!# #ض ا 9 78 و 6 وا?رة: LUMIERE DECO 26-17 4$ $#ض BC ا,و $#ض

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj

المزيد من المعلومات

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب

المزيد من المعلومات

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن عبد اهلل حلواني أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة بكلية

المزيد من المعلومات

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd تنبيه: األسئلة يف ( 15 ) صفحة. امتحان دبلوم التعليم العام للعام الدرايس 1436/1435 ه - 2014 2015 / م زمن اإلجابة: ثالث ساعات. اإلجابة يف الورقة نفسها. تعليامت وضوابط التقدم لالمتحان: الحضور إىل اللجنة قبل

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي 4 الإ سال م دي ننا عقائد ال صف الأول ابتدائي جلنة املناهج 1436 هـ 2015 - م 8 مركز ال شيخ املفيد لرعاية م شاريع التعليم الديني مقدمة جلنة املناهج ب سم اهلل الرحمن

المزيد من المعلومات

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف

المزيد من المعلومات

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 "م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب ك ت اب ي ش وع وس : 2 "موس ن ن ون م س اع د م اهلل قل اهلل ل ي وع ب د وس ع ت م و دم 1 ض ب إ ل ال الشع ت و ه أ ن ه د ر ال د ي م ت. فل ن ق اع ب ن ع تى د وس ه أد امكم أط يته لم ك وى د ت ئ يل. 3 ك ما ن ل ط يه

المزيد من المعلومات

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة حقوق الطبع والنرش لكل مسلم الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل أما بعد: فهذه خ الصات مجموعة عن: شهر ذي الق ع دة نسأل اهلل أن ينفع هبذه املادة وأخواهتا وأن جيزي خر ا كل م ن

المزيد من المعلومات

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية ه ي ي ي ب لبرر ل ن إ كرم أ ة ي اجلمعة: 11 شوال 1440 ه املوافق: 2019/6/14 دولة اإلمارات العربية املتحدة اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية

المزيد من المعلومات

اشارات النت جة رقم الجلوس جامعة ع ن شمس كل ة االداب-التعل م المفتوح وحدة تكنولوج ا المعلومات نت جة امتحان التعل م المفتوح نا ر )2015( 1 المستوى الثامن

اشارات النت جة رقم الجلوس جامعة ع ن شمس كل ة االداب-التعل م المفتوح وحدة تكنولوج ا المعلومات نت جة امتحان التعل م المفتوح نا ر )2015( 1 المستوى الثامن نت ة امتحان اتع م امفتوح نا ر )20( م م 2 م م 4 م م م 8 م تراكمى اماحظات مادة تخف 2 مادة تخف مادة تخف 8 8 0 4 ابو اسعود ع ابو اسعود 8 4 2 80 0 0 4 اسامه اس د ب ومى 4 2 2 0 9 4 4 اسامه بدر عبد احم د 80 9

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc جامعة فيلادلفيا الكلي ة: الا داب والفنون القسم: التصميم الجرافيكي الفصل:الاول من العام الجامعي 2010/2009 المادة: النقد الفني مستوى المادة: الرابع موعد المحاضرة: نر ) 9:458:15 ( خطة تدريس المادة Course

المزيد من المعلومات

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1 2013211 ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1 2013653 اد يجذ عه اترا ى 2 2114116 اد ذ رافد اغى رفاع 3 2014038 اضايح ذ ف ك ف ز انط م 4 2014044 اضراء صالح اد ذ انر ص 5 2014048 اضالو انط ذ انط ذ انط ذ 6 2014078 ايال يذ

المزيد من المعلومات

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق حقوق الطبع والنرش لكل مسلم احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل. فهذه فوائد وخ الصات مجموعة يف: أيام الترشيق نسأل اهلل أن ينفع هبا وأن جيزي خري ا كل

المزيد من المعلومات

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤتمر:  التأجير التمويلي األول  طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية

المزيد من المعلومات

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة 8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد الساسي الثامن للصف الفصل الدراسي الول إعداد املعلم/ة:. مريم مطر. جواد و سلمية حقوق الطع حمفوظة لدى املكتة الفلسطينية رقم إيداع )017/614( من وزارة الثقافة تطل من املكتة

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها

المزيد من المعلومات

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي د والكربات فا ن لھ سر ا عجیبا لتفریج الكرب وازالة الھم وكل مو لم من امراض الظاھر والباطن ویصلح ان یكون على اسمھ تعالى لطیف وھو ھذا: بسم

المزيد من المعلومات

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة 20140001 20140002 20140003 20140004 20140005 20140006 20140007 20140008 20140009 20140010 20140011 20140012 20140013 20140014 20140015 20140016 20140017

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

BREVET NATIONAL JUIN+SECOURS 2011

BREVET NATIONAL JUIN+SECOURS 2011 AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC SERVICE DE COOPERATION ET D ACTION CULTURELLE BUREAU DES EXAMENS DIPLOME NATIONAL DU BREVET EPREUVE DE LANGUE ARABE LV. دورة يونيو SESSION DE JUIN 20 Durée totale de l épreuve

المزيد من المعلومات

المسايرة و المغايرة

المسايرة و المغايرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بن يوسف بن خدة-الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم علم االجتماع المسايرة والمغايرة االجتماعية في الوسط المدرسي الجزائري دراسة فروق بين تالميذ ثانويات

المزيد من المعلومات

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث . 9 أربط بين الص الحرف ( (. الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه من خال تسمي مجم ع م شر الك ءة : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

آة آ اق اع: دة ا ت! " #$ ا&م ا تخصص : القانون الخاص من إعداد الطالب : ضيف أحمد أ. د د. أ. د عبد ا ا ا وا ا ااي محمد كحلولة القادر بن مرزوق محمد بنعمار

آة آ اق اع: دة ا ت!  #$ ا&م ا تخصص : القانون الخاص من إعداد الطالب : ضيف أحمد أ. د د. أ. د عبد ا ا ا وا ا ااي محمد كحلولة القادر بن مرزوق محمد بنعمار آة آ اق اع: دة ا ت! " #$ ا&م ا تخصص : القانون الخاص من إعداد الطالب : ضيف أحمد أ. د د. أ. د عبد ا ا ا وا ا ااي محمد كحلولة القادر بن مرزوق محمد بنعمار د. عبد الكريممامون لجنة المناقشة المكونة من السادة:

المزيد من المعلومات

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات ) بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 9/8 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرقم الجامعي: أستاذ المقرر: الدرجة: أكتب اختيارك لرمز اإلجابة الصحيحة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد ٥٦ تحليل الانحدار الخطي المتعدد Multple Regress Aalss الغرض من التحليل يهتم تحليل الانحدار الخطي المتعدد بدراسة وتحليل أثر عدة متغيرات مستقلة آمي ة عل ى متغي ر ت ابع آمي. نموذج الانحدار الخطي المتعدد بف

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx ا جل و د ة ح ل ق ا ت م ش ر و ع ١ ق ا ئ م ة ا مل ح ت و ي ا ت ا مل و ض و ع ك ل م ة ا مل ش ر ف ا ل ع ا م م ق د م ة ا ل ه ي ك ل ا ل ت ن ظ ي م ي حل ل ق ا ت ا جل و د ة و ص ف ا مل ش ر و ع و م ب ر ر ا ت ه و ا

المزيد من المعلومات

الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما

المزيد من المعلومات

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض 1 ذي الحجه 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 نيمسال اول.1 2 ذي الحجه يك 95/6/14.2 3 ذي الحجه دو 95/6/15.3 4 ذي الحجه 95/6/16.4 5 ذي الحجه 95/6/17.5 6 ذي الحجه 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

(BL2727_KiPl_Materialien für Eltern-2012_AR.rtf)

(BL2727_KiPl_Materialien für Eltern-2012_AR.rtf) ا ر ر س اا او و - ة وو ن ءا ر ا+*%(. و''& "%#$ن #"!" ان ھ&م و&'ا إ 1 0 ار و+دل 5 راء 0 ل ا&ا 34. % 4 ع 89 6% %ا 34 ر ر س?

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ المؤتمر العالم الثا عر لعلماء الرعة المالة اإلسالمة ISSF2017 أ ت ا ت ت ا ل ة ة ا ا ة ا ة ص ع ا لم ل س و ل ل م ج ا ل م و ل خ ص و د او إ د ا ر ا ل ا ة ا ت ا ة ا ع ز ز ا ل ضب ا ط ا ل ر ع او ل ك ء ا ل ق ص

المزيد من المعلومات

لغة الضاد عنواني

لغة الضاد عنواني دولة االمارات العربية المتحدة ملس أبوظبي للتعليم مدرسة ناهل للتعليم األساسي والثانوي الالم القمرية االسم : الصف :... الشعبة...: ركب من الحروف والمقاطع لتكون كلمات ثم اقرأها قراءة سليمة :- الحروف والمقاطع

المزيد من المعلومات

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح ة الع ل م مسابقة اربح موبايل أيفون 7 الح ك م و األ

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc CBD Distr. GENERAL 29 April 2014 ORIGINAL: ENGLISH الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية االجتماع الثامن عشر مونت / - االجتماع الخامس / - - ( ) XI/4 -. ( ) UNEP/CBD/WGRI/5/1 UNEP/CBD/SBSTTA/18/1

المزيد من المعلومات

?????????? ??????????????? ...

?????????? ??????????????? ... 1 of 9 9/16/2009 11:54 AM اسم العضو آلمة المرور حفظ البيانات منتديات الفلوجة الا سلامية < ::: المنتديات العامة ::: < منتدى الحدث ) قضايا الا مة الا سلامية) مرحلة جديدة - 9/11 التعليمات التقويم < 2 1 صفحة

المزيد من المعلومات

correction des exercices pendule pesant Ter

correction des exercices pendule pesant Ter تصحيح تمارين النواس الوازن تمرين نطبق العلاقة الا ساسية للديناميك على المجموعة S جرد القوى المطبقة على المجموعة : S S وزن المجموعة : P S تا ثير المحور على المجموعة : R M F && بما أن المجموعة قابلة للدوران

المزيد من المعلومات

Stat 111 Ch 2 محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء

Stat 111 Ch 2   محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء Stat 1 Ch 2 www.3mran2016.wordpress.com محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء 0507017098-0580535304 الفئات الفئه االولى الفئه الثان ة الفئه الثالثة الفئه الرابعة تكرار الفئه االولى تكرار الفئه الثانيه

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq ماستر. 1 لسان ات تطب ق ة ق: 16 النظر ات اللسان ة إنجلز ة 2018-06-19 ش خ إدر س المنهج و المنهج ة فن ات البحث و الكتابة فارس حس ن الطرش التحل ل التول دي خالدي هشام المبادئ المنهج ة للتحل ل اللسان الهادي

المزيد من المعلومات

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكان إقامتك: الت الميذ ا لع ز اء أها ل وسها ل بكم في مسابق ة اللغاز

المزيد من المعلومات

AnyFileYY675SLX

AnyFileYY675SLX 49 44 59 55 49 52 38 57 60 47 23 33 39 46 0481 02 2 B 202 0481 02 2 B 203 0481 02 2 B 103 0481 02 3 B 301 0481 02 3 B 303 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 305 3783 سعد محمد جديع القحطاني اقبال جاويد 3936 2807

المزيد من المعلومات

اسم الطالب أجان ال اس اوم احمد عباس رش د احمد ممداد ح در عل احمد نذ ر دمحم صالح ارا واروس طاطول أر ن كامران سل مان إسراء سعد هللا جاسم أسماء صل وا ججو

اسم الطالب أجان ال اس اوم احمد عباس رش د احمد ممداد ح در عل احمد نذ ر دمحم صالح ارا واروس طاطول أر ن كامران سل مان إسراء سعد هللا جاسم أسماء صل وا ججو أجان ال اس اوم احمد عباس رش د احمد ممداد ح در عل احمد نذ ر دمحم صالح ارا واروس طاطول أر ن كامران سل مان إسراء سعد هللا جاسم أسماء صل وا ججو إسماع ل سعد هللا شاكر أصالة حم د سلطان اكرام ول د خرش د أكرم

المزيد من المعلومات

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر 202 م / 202 الورقة األوىل ( الت عبري والت لخيص وقواعد

المزيد من المعلومات

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء يوم لوأربعاء 4140-90-41 ه )حسب ت ويم أم ال رى( املوافق

المزيد من المعلومات

Seagate Crystal Reports - A_Tot

Seagate Crystal Reports - A_Tot 135 9 725 135 1 6625. 6625 سهيله حازم فاروق عبد المعبود حسي 5 28/5/14 9 9 9 9 12 2 53. 53 شهد هاني دياب دياب إسماعيل محمو 5 28/5/13 9 188 3 675 145 3 4913. 4913 جايدا عمرو السيد علي مرعي 5 28/3/14 9 725

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير

المزيد من المعلومات

المقدمة

المقدمة 1 إ هكذا جازة أه ل اجل د واهل م ة 29 مجادى االوىل 1436 ه ال مد لل ذي ال ع ز و الس لطان أن زل ال ق ر آن هد ى للن اس وبي ن تا سان و أ شهد أ ن ال إله إ ال الل عظيم س ب حانه على عظ ي م ا ل ح م ع بده ورسوهل

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات