Akademik-Us

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Akademik-Us"

النسخ

1 جامعة آرتوين جوروه مجلة بحوث اإللهيات Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi AKADEMİK-US Artvin Coruh University Journal of Teological Researches Yıl: 2018, Cilt:2, Sayı:2 Sayfa: Year: 2018, Vol:2, Issue:2 Pages: السنة: ٢٠١٨ الجلد: ٢ العدد: ٢ الصفحة: ٣١٧-٢٩٦ e-issn: akademikus.artvin.edu.tr p-isbn: Çağımızda Eşkiyalık- Mafya Çeteler Ve Organ Kaçakçılığı- İslam Hukuk Felsefesi Analizi Contemporary Forms of Banditry - Criminal Gangs, Mafia and Illegal Organ Harvestinga Maqasidic Analysis Mohamad Sabri Zakaria, International Islamic University, Malaysia. Muhammet Ali Rıza Ekşi, International Islamic University, Malaysia. Yahya Alnajjar, International Islamic University, Malaysia. ORCID: X Doç. Dr., sabriz@iium.edu.my Yüksek Lisans muhammed.aliriza571@ gmail.com Yüksek Lisans yahia96najjar@gmail. com Makalenin: Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Elektronik Yayın Tarihi: الملخص يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الحرابة ومقاصد الشريعة في اللغة واالصطالح وما تعلق بهما من أدلة تحريم الحرابة وأقسام المقاصد حيث اختلف العلماء المتقدمون في تحديد مكان وقوع الحرابة التي تكون سببا في إقامة الحد على م رتكب ج ر م الح رابة حيث أ ستفيد من اختالفهم في تطبيق الحرابة على واقعنا المعاصر كالعصابات والمافيات وسرقة األعضاء وذكرنا اختالف العلماء في عقوبة قاطع الطريق-باختالف جريمته واتفاقهم على أن سبب تشريع عقوبة المحارب هو منع انتشار الفساد في المجتمع وتحقيق االستقرار واألمن في الدولة فأ ظهر التكييف الفقهي لصور الحرابة المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة واألضرار التي تسببها هذه الصور على مقصد حفظ الدين ومقصد حفظ النفس ومقصد حفظ المال ثم ت و ص ل البحث إلى جملة من النتائج أهمها أن حد الحرابة ال يقتصر تطبيقه على ما يقع خارج الم صر بل ويطبق على ما يقع داخله دفعا للخطر الذي تنتهجه المحاربة في صورها المعاصرة على المجتمع وأن عدم تطبيقها يؤدي إلى زعزعة األمن واالستقرار وانتشار الفساد في المجتمع وفي إقامة حد الحرابة على الصور المعاصرة حفاظ على ثالثة مقاصد ضرورية وهي حفظ الدين والنفس والمال فضال عن المقاصد التكميلية. الكلمات المفتاحية: الحرابة,العصابات, المافيات, األعضاء, المقاصد. 296 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

2 Özet Bu makalenin amacı, hirâbe (eşkiyalık) ile İslam hukuk felsefesi mefhumunu ve bu iki temel ile alakalı hirâbenin haram oluş delilleri ve İslam hukuk felsefesi kısımlarını açıklamaktır. Alimler hirâbe cezasının ve bu cezayı gerektirecek suç ve suçun işlendiği mahaller hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Biz de bu ihtilaftan hirâbe cezası açısından çeteler, mafya ve organ ticareti gibi güncel suçlar üzerinden istifade etmeye çalıştık, alimlerimiz bu cezanın teşri ediliş sebebinin toplumda fesadın yayılmasını engellemek, istikrarın sürdürülmesi ve güvenliğin sağlanması olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Yine İslam hukuk felsefesi açısından bu güncel suçların hangi temellerle alakalı olduğunu; din, can ve malı muhafaza maksadına nasıl zarar verdiğini beyan ettik. Yazarların elde ettiği sonuçlardan bazıları; hirâbe cezasının zikredilen güncel suçlarda ihtiva ettiği şartlar ve tehlikelerden dolayı sadece şehir dışında değil şehir içinde de uygulanabileceğidir. Bu cezanın günümüz örneklerinde uygulanması can, mal ve dini muhafaza gibi üç temel İslam fıkıh felsefesi esaslarını yerine getirmektedir. Bu cezanın uygulan(a)maması durumunda güvenliğin azalması, istikrarın sarsılması ve fesâdın yayılması kaçınılmazdır. Anahtar kelimeler: Hirâbe, Mafya, Çeteler, Organ, İslam hukuk felsefesi Abstact This research aims to elucidate the Maqasid Al-Sharia along with its different levels and components. It will also explain the reality of banditry and the different types of punishment applied on the bandit alongside the obligatory conditions that require to be fulfilled for the punishment to be executed. The research will present an exposition of the Maqasid Al-Sharia in its legislation of the penal punishment for banditry, alongside the implementation upon its contemporary forms from the researcher s conclusion, and its jurisprudential adaptation from classical texts, all in the light of Maqasid Al-Sharia. The researcher arrived at several conclusions. Firstly, that the implementation of the penal punishment for banditry is not limited to only that which occurs beyond city limits but rather also that which occurs within it. Secondly, the substantiation of various harms presented to the society as a result of the presence of different contemporary forms of banditry. Thirdly, that the lack of implementation of the penal punishments leads to disharmony and spread of corruption in the society. Finally, that the implementation of the penal punishment for banditry upon all its contemporary forms fulfils several of the secondary higher objective of the sharia in addition to fulfilling the three of the necessary higher objectives of the Sharia, which are the safeguarding of the religion, self and wealth. Keywords: Banditry, Gangs, Mafia, Organ Trafficking, Maqasid Solution 297 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

3 املقدمة إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله أما بعد إن من أفضل األمور اليت ينشغل هبا املتعلم واملتبصر يف دينه هو نشره لتعاليم وأحكام دينه وتعليم الناس وتبصريهم بتلك األحكام حىت حيقق اهلدف الرئيسي من تعلمه للعلوم إبفادة غريه ومنعه انشار اجلهل بني العباد ولقد بعث هللا رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم- بشريعة صاحلة لكل زمان ومكان قائمة على جلب املصاحل ودرء املفاسد ولقد عاجلت الشريعة اإلسالمية نظام احلياة من مجيع اجلوانب فمن أهم اجلوانب اليت عاجلتها الشريعة اإلسالمية اجلانب القضائي فشرع هللا سبحانه وتعاىل عقوابت رادعة وزاجرة فيما يتعلق ابالعتداء على حقوق هللا سبحانه وتعاىل وحقوق العباد وملاكانت احلقوق هلا أمهية كبرية فقد ش رعت وسائل وطرق إلثباهتا ومن هذ العقوابت حد احلرابة والذي يعد أقوى احلدود ملا فيه من العقوابت اليت تبدأ ابلنفي وتنتهي ابلقتل مع الصلب وقد عاجلت الشريعة مجيع صور احلرابة إال أنه قد طرأ صور معاصرة للحرابة كظهور العصاابت واملافيا وانتشار املتجارة أبعضاء البشر فيتوجب على اجملتهدين حتليل هذه الصور واخلروج حبكم حيقق الردع والججر للفاعلني وحياف على مقاصد الشريعة اإلسالمية. ومن هنا يتبني أن حاجة الناس إىل معرفة أحكام الصور املعاصرة للحرابة ال يقل عن حاجتهم إىل معرفة أحكام العبادات كالصالة والجكاة والصوم ونظرا خلطورة الصور املعاصرة وانتشارها يف واقعنا املعاصر وجاء هذا البحث لوضع التحليل املقاصدي لتلك الصور يف ضوء مقاصد الشريعة. حقيقة املقاصد أوال : املقاصد لغة جاء يف مقاييس اللغة: "القاف والصاد والدال أصول ثالثة يدل أحدها على إتيان شيء وأ م ه واآلخر على اكتناز يف الشيء يقال ق ص دته ق ص دا وم ق ص دا." قصدت الشيء له وإليه قصدا أي طلبته بعينه واملقصد جيمع على مقاصد وق ص د يف األمر قصدا توسط ومل جياوز احلد. ومجلة املعاين اللغوية على أهنا: طلب شيء بعينه والتوجه واالعتماد واالستقامة والتوسط وهي املعاين املناسبة ملقصد الشريعة إذ أهنا تطلب مصاحل العباد بعينها وتتوجه إليها وتعتمدها على استقامة ووسطية يف التكلي. اثنيا : املقاصد اصطالحا 298 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

4 يقول الدكتور اليويب: مل أعثر على تعري للمقاصد هبذا االعتبار يف كتب املتقدمني من األصوليني حىت عند م ن له اهتمام ابملقاصد منهم كالغجايل والشاطيب وإمنا يكتفون ابلتنصيص على بعض مقاصد الشريعة أو التقسيم ألنواعها مث عرفها: هي املعاين واحل ك م وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من أجل حتقيق مصاحل العباد. وتعددت تعريفات العلماء يف االصطالح ملقاصد الشريعة وبياهنا:عرفها ابن عاشور: " هي املعاين واحلكم امللحوةة للشارع يف جيمع أحوال التشريع أو معظمها حبيث ال ختتص مالحظت ها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة." أما عالل الفاسي فعرفها بقوله: " املراد مبقاصد الشريعة: الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عندكل حكم من أحكامها ". وعرفها الدكتور وهبة الجحيلي: " هي املعاين واألهداف امللحوةة للشرع يف مجيع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة واألسرار اليت وضعها الشارع عندكل حكم من أحكامها ومعرفتها أمر ضروري على الدوام ولكل الناس للمجتهد عند استنباط األحكام وفهم النصوص ولغري اجملتهد للتعرف على أسرار التشريع ". وعرفها الدكتور حبيب: " هي املصاحل العاجلة واآلجلة للعباد اليت أرادها هللا عج وجل من دخوهلم يف اإلسالم وأخذهم بشريعته." وعرفها الدكتور الريسوين: "هي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد وتنقسم إىل ثالثة أقسام: املقاصد العامة: وهي اليت تراعيها الشريعة وتعمل على حتقيقها يفكل أبواهبا التشريعية أو يفكثري منها وهو ما يعنيه املتحدثون غالبا عن مقاصد الشريعة. واملقاصد اخلاصة: وهي املقاصد اليت هتدف الشريعة إىل حتقيقها يف ابب معني أو يف أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع. واملقاصد اجلجئية: وهي ما يقصده الشارع منكل حكم شرعي من إجياب أو حترمي أو ندب أوكراهة. والراجح تعري األخري للريسوين ألنه جيمع املقاصد العامة واخلاصة واجلجئية ومينع غريها من الدخول حتته فهو جامع مانع إضافة لكونه موججا. يتضح مما سبق أن اهلدف والغاية من هذا املقاصد حتقيق مصاحل العباد والعمل على إةهار صالحية الشريعة اإلسالمية يف مجيع األزمنة واألمكنة من خالل إجياد احلكم الشرعي للمستجدات والوقائع احلديثة والطريق إىل ذلك بواسطة مقاصد الشريعة اإلسالمية ابلعمل على رد تلك الفروع إىل األصول اليت جاءت الشريعة للحفاظ عليها والكش عن املعاين واحل ك م اليت راعاها الشارع عند تشريعه األحكام. 299 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

5 أقسام مقاصد الشريعة تتبع العلماء مقاصد الشارع ووجدوا أهنا تنقسم إىل عدة أقسام فمنها ما يتعلق آاثرها على اجملتمع ومنها ما يتعلق ابجلماعة أو الفرد وبيان ذلك: ابعتبار آاثرها على اجملتمع: الضرورايت: عرفها الشاطيب بقوله: " ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وهتارج وفوت حياة ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع ابخلسران املبني." أو هي املصاحل اليت تتضمن حف مقصود من املقاصد اخلمسة وهي حف الدين والنفس والعقل واملال والنسب. أو هي اليت يتوق عليها حياة الناس الدينية والدنيوية حبيث إذا فقدت اختلت احلياة يف الدنيا وشاع الفساد وضاع النعيم األبدي وحل العقاب يف اآلخرة. وقد ذكر الشاطيب أن حف الضرورايت يكون أبمرين:. 1 ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجود.. 2 ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب العدم. وقد استقرأ العلماء مقاصد األحكام يف نصوص الشرع وأثبتوا أهنا تنقسم ابعتبار نوعها إىل مخسة كليات ضرورية فمقاصد الشريعة مرتابطة فيما بينها ترابطا حمكما حبيث يتوق وجود بعضها على البعض اآلخر فلو عدم الدين لعدم ترتب اجلجاء املرجتى ولو عدم املكل لعدم من يتدين ولو عدم العقل الرتفع التدين ولو عدم النسل مل يعد يف العادة بقاء ولو عدم املال مل يبق عيش أي أن هذه املقاصد يؤثر بعضها يف بعض وتداخل بعضها مع البعض اآلخر وأن حف بعضها ينعكس تلقائيا يف حف البعض اآلخر واخنرام بعضها يؤثر يف العض اآلخر فهي أشبه خبلقات السلسلة الواحدة اليت يرتبط بعضها ببعض وأيخذ بعضها بيد بعض. مقصد حف الدين: يراد به دين اإلسالم وهو ما نجل على على سيدان حممد -صلى هللا عليه وسلم- آخر األنبياء ملقتضى قوله تعاىل: }إ ن الد ي ن ن اخل اس ر ين { فووجب هللا اإلتيان ع ند ا لل اإل س ال م { وقوله: }و م ن ي ب ت غ غ ري اإل س الم د ين ا ف ل ن ي ق ب ل م ن ه و ه و يف اآلخ ر ة م 300 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

6 أبركان اإلسالم اخلمسة من أجل قيام الد ين وحتقيقه وشرع اجلهاد والعقوبة ملن يريد إبطاله والصد عنه ومن جانب العدم: د ر أ ما به ينعدم أو حي ر ف وذلك: بردكل ما خيالفه من األهواء والبدع وحترمي الردة والشرك. مقصد حف النفس: يف إجياب تناول الضروري من الطعام والشراب وارتداء اللباس حمافظة على النفس كما أن يف فرض العقوبة على القاتل حف لألرواح واستمرار حلق احلياة وحترمي مجيع األفعال اليت فيها اعتداء على هذا املقصد أو تؤد ي إىل االعتداء عليه { و ال ت ق ت ل وا الن ف س ال يت ح ر م ا لل إ ال اب حل ق ذ ل ك م و ص اك م ب ه ل ع ل ك م ت ع ق ل ون { }و ل ك م يف ال ق ص اص ح ي اة اي أ و يل األ ل ب اب ل ع ل ك م ت ت ق ون { { ف م ن اض ط ر غ ري اب غ و ال ع اد ف ال إ مث ع ل ي ه إ ن ا لل غ ف ور ر ح يم {. مقصد حف العقل: خص هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان ابلعقل وميجه عن غريه من املخلوقات به وجعل العقل مناط التكلي وأكثر من ذكره يف كتابه قال تعاىل: }و ي ر يك م آاي ت ه ل ع ل ك م ت ع ق ل ون { }ق د ب ي ن ا ل ك م اآل اي ت إ ن ك نت م ت ع ق ل ون { وشرع أمورا حتف العقل من الضرر ففرض التعلم بكل أنواع جماالته ومستوايته ومنع من اتباع اهلوى مبا يؤثر على إفساد الفكر من املفسدات املعنوية كاألفكار الوافدة من الغرب اليت ختال أصول الشريعة ومبادئها ومنع املفسدات احلسية اليت تؤدي إىل اإلخالل ابلعقل حبيث يصبح كاجملنون الذي ال يعرف صديقا من عدو وال خريا من شر كاخلمور واملخدرات وما شابه ذلك. مقصد حف النسل اهتمت األحكام الشرعية بتنظيم "التناسل" التكاثر يف الولد ألن به بقاء األمة واستمرارها فقد اعتىن اإلسالم ابألسرة العتبارها املكون األول للنشىء من األوالد فوضع أحكاما وضوابط تضمن احلفاظ تضمن احلفاظ على أفراد األسرة بتنظيم العالقات بينهم وحف حقوقهم حيث إن احلفاظ على األسرة ميثل احلفاظ على على ق ي م اجملتمع ون ظمه ومن أهم وسائل حف النسل تشريع الجواج الستمرار بقاء النسل }ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ىن و ث الث و ر اب ع { وحف النسب بتحرمي الجان والقذف وإقامة احلد على فاعله }ال ت ق ر ب وا الج ان إ ن ه ك ان ف اح ش ة و س اء س ب يال } }الج ان ي ة و الج اين ف اج ل د وا ك ل و اح د م ن ه م ا م ائ ة ج ل د ة { وحترمي اللواط والسحاق والعقوبة عليهما }و ل وط ا إ ذ ق ال ل ق و م ه أ ت ت ون ال ف اح ش ة م ا س ب ق ك م هب ا م ن أ ح د م ن ال ع ال م ني ) 80 ( إ ن ك م ل ت و ت ون الر ج ال ش ه و ة م ن د ون الن س اء ب ل أ نت م ق و م م س ر ف ون { وتنظيم العالقات بني اجلنسني فشرع ن ذ ل ك أ د ى أ ن ي ع ر ف ن ف ال ي ؤ ذ ي ن أل ز و اج ك و ب ن ات ك و ن س اء ال م ؤ م ن ني ي د ن ني ع ل ي ه ن م ن ج الب يب ه و ك ا ن احلجاب }اي أ ي ه ا الن يب ق ل ا لل غ ف ور ا ر ح يم ا{. 301 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

7 مقصد حف املال يعترب املال عصب احلياة وقوامها وحبفظه حتف املقاصد الضرورية األخرى: الدين والنفس والعقل والنسل ولقد حرصت الشريعة على احملافظة على املال من خالل احلث على الكسب بفتح الطرق املشروعة للكسب كعمل اليد والتجارة والجراعة { و اذ ك روا ا لل ك ث ري ا ل ع ل ك م ت ف ل ح ون { و أ ح ل ا لل ال ب ي ع و ح ر م الر اب { { ف إ ذ ا ق ض ي ت الص ال ة ف انت ش ر وا يف األ ر ض و اب ت غ وا م ن ف ض ل ا لل وحفظته بتحرمي االعتداء عليه وحترمي إضاعة املال وتبذيره وحترمي الراب والسرقة والرشوة وشهادة الجور ومشروعية الدفاع عن املال" م ن ق ت ل د ون م ال ه ف ه و ش ه يد و م ن ق ت ل د ون د ينه ف ه و ش ه يد و م ن ق ت ل د ون د م ه ف ه و ش ه يد. " احلاجيات: شه يد و م ن ق ت ل د ون أه له ف ه و يراد هبا املصاحل اليت يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب فإذا مل ت راع دخل على املكلفني -على اجلملة- احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة. أو هي املصاحل اليت حيتاج إليها الناس للتيسري عليهم ورفع احلرج عنهم وإذا فقدت ال خيتل نظام حياهتم كما يف الضرورايت ولكن يلحقهم اخلرح واملشقة فهي تعمل على رفع املشقة يف القيام ابلضرورايت فاحلاجيات فروع للضرورايت تكملها وختدمها وتقويها من حيث رفع املشقة يف القيام هبا ولقد عملت الشريعة على رفع احلرج يف العبادات كتشريع الرخص ويف العادات كإابحة الطيبات ويف املعامالت كالعفو عن الغرر أو اجلهالة اليسرية ويف اجلناايت كجعل دية القتل اخلطو على عاقلة املخطئ والغاية من وجود املقاصد احلاجية أمران ومها: رفع احلرج عن املكل حىت ال يستثقل االلتجامات الشرعية إذا دخلتها املشقة لسبب املرض أو السفر أو الفقر ألن الفطرة ل ع ل ي ك م يف الد ي ن اإلنسانية ال تستطيع االستمرار على حتمل املشقة }ي ر يد ا لل ب ك م ال ي س ر و ال ي ر يد ب ك م ال ع س ر { }و م ا ج ع م ن ح ر ج {. محاية الضرورايت وخدمتها. التحسينات: يقصد هبا املصاحل اليت تتضمنها حماسن العادات و املصاحل احلاصلة من جتن ب املدن سات اليت تنفها العقول الراجحات وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق أو هي املصاحل اليت تقتضيها املروءة ويقصد هبا األخذ مبحاسن العادات ومكارم األخالق وإذا 302 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

8 فقدت ال خيتل نظام احلياة كما يف الضرورايت وال يناهلم احلرج كما يف احلاجيات. فهي مصاحل تقوم على اآلداب واألخالق والطهارات بكل أنواعها وتظهر أمهية املصاحل التحسينية بوجوه منها: أهنا ت ظهر مجال األ م ة وكماهلا وحسن أخالقها فريغب يف الدخول فيها. أهنا خادمة للمقاصد الضرورية واحلاجية إذ تكمل صورهتا ابآلداب والطهارات لذلك يؤدي اختالل املصاحل التحسينية إىل اختالل املصاحل احلاجية بوجه ما. إن التحسينات كالفرع لألصل الضروري ومبنية عليه ألهنا تكمل ما هو حاجي أو ضروري فإذا كملت الضروري فهو ةاهر وإذاكملت احلاجي فاحلاجي مكمل للضروري ومكمل املكمل مكمل. ابعتبار تعلقها ابجلماعة أو الفرد تنقسم املقاصد ابعتبار تعلقها ابجلماعة أو الفرد إىل قسمني: املقاصد الكلية: وهي اليت تعود على مجيع األ م ة أو مجاعة عظيمة منها ابخلري والنفع مثل محاية البالد من العدو واألمة من التفرق. املقاصد اجلجئية اخلاصة: وهي مصلحة الفرد أو األفراد القليلة كتشريع املعامالت. ابعتبار احلاجة إليها: تنقسم املقاصد ابعتبار جميء تعلقها ابحلاجة إىل ثالثة أقسام وبياهنا:.1 املقاصد القطعية: وهي املصاحل املتيقنة اليت دلت عليها داللة النص اليت ال حتتمل التوويل أو أرشدت إليها األدلة الكثرية ابالستناد إىل االستقراءكالكليات أوالضرورايت اخلمسة أو دل العقل على أن يف حتصيلها نفعكبري ويف ضده ضرركبري كوجوب احلج..2 املقاصد الظنية: وهي ما اقتضى العقل ةنه أو دل عليه دليل ةين من الشرع كاختاذكالب للحراسة أو عدم قضاء القاضي وهو غضبان. 303 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

9 3 املقاصد الومهية: وهي اليت يتخيل فيها صالح وخري وهو عند التومل ضرر كتعاطي املخدرات واملسكرات. حقيقة احلرابة وعقوبتها ومقاصد تشريعهااحلرابة لغة قال ابن منظور: " احلرب نقيض السلم أنثى وأصل ها الص فةكوهنا مقاتلة حرب ". احلرابة اصطالحا وعرفها احلنفية: " اخلروج على املارة ألخذ املال على سبيل املغالبة على وجه ميتنع املارة عن املرور وينقطع الطريق سواءكان القطع من مجاعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع وسواءكان القطع بسالح أو غريه من العصا واحلجر واخلشب وحنوها ". وعرفها املالكية: " احملارب قاطع الطريق من أجل منع سلوكها ولو مل يقصد أخذ مال السالكني ". عرف الشافعية احلرابة على أهنا: " الربوز ألخذ مال أو قتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث ". وعرفها احلنابلة: " احملاربون هم الذين يعرضون للقوم ابلسالح يف الصحراء فيغصبوهنم املال جماهرة ". ويتضح من إطالق التعري اللغوي للحرابة على ما فيه احلرب أو ما فيه صعوبة موافقته للتعري االصطالحي من أخذ أموال الناس ابلباطل واالعتداء على أرواحهم. واختل الفقهاء يف ما يقع داخل امل صر هل ي طبق عليه احلد على عدة أقوال وتوضيح ذلك: ةاهر الرواية عند احلنفية على أن يكون يف الصحراء داران على مسافة السفر فصاعدا دون القرى واألمصار وال ما بينهما ويف رواية عن أيب يوس أهنا تقع يف املصر ليال أو هنارا دفعا لشر املتغلبة املفسدين. واملالكية على عدم التفريق بني ما وقع داخل املدينة أو خارجها إذا قطع الطريق وآخذ املال على الوجه املذكور والشافعية على اشرتاط البعد عن الغوث ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من االستغاثة وحيث استغاثوا فليسوا بقطاع وفقد الغوث يكون ابلبعد أو الضع. وتوق اإلمام أمحد وةاهر كالم اخلرقي أبهنم غري حماربني ألن من يف املصر يلحق به الغوث غالبا فتذهب شوكة املعتدين ويكونون خمتلسني وكثري من احلنابلة على أنه قاطع حيثكان لعموم اآلية وألن ذلك إذا و ج د يف امل صركان أعظم خوفا وأكثر ضررا. 304 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

10 ويف ترجيح القول القائل أبن مفهوم احلرابة ينطبق على ما يقع يف امل صر وخارجه فيه موافقة ملقاصد الشريعة اإلسالمية من احلفاظ على الكليات اخلمسة خاصة وأن اهلدف من إيقاع هذه العقوبة هو منع تكرارها ففي جعل احلرابة داخل املصر وخارجه سواء مراعاة لتفعيل مقاصد الشارع. حترمي احلرابة يف الشريعة اإلسالمية ح رمت احلرابة بنصوص الكتاب والسنة النبوية واإلمجاع واملعقول: فمن القرآن الكرمي: قال تعاىل: }إ من ا ج ج اء ال ذ ين حي ار ب ون ا لل و ر س ول ه و ي س ع و ن يف األ ر ض ف س اد ا أ ن ي ق ت ل وا أ و ي ص ل ب وا أ و ت ق ط ع أ ي د يه م و أ ر ج ل ه م م ن خ ال ف أ و ي نف و ا م ن األ ر ض ذ ل ك هل م خ ج ي يف الد ن ي ا و هل م يف اآل خ ر ة ع ذ اب ع ظ يم {. وجه الداللة من اآلية: ترتيب الوعيد ابلعقوبة على الفعل من الصيغ الدالة على التحرمي ويظهر الوعيد يف اآلية بشكل واضح يف ترتب هللا عج وجل العقوبة على مرتكيب الفعل يف الدنيا واآلخرة ويف توصي طبيعة هذا الفعل أبنه حماربة هلل ولرسوله وسعي ابإلفساد يف األرض داللة واضحة على خطورته وعظم ذنب فاعله. ومن السنة النبوية عن أنس بن مالك أن ر هطا من ع كل- أو قال من ع ري نة وال أعلمه إال قال من ع كل- قدموا املدينة فومر هلم النيب بلقاح وأمرهم أن خي رج وا فيشربوا من أبواهلا وألباهنا فشر بوا حىت إذا ب رئوا ق تلوا الراعي واستاقوا الن عم. فبلغ النيب غ دو ة فب ع ث الطل ب و س ر أعين هم فو لقوا ابحلر ة ي ست قون فال ي سقون ". يف إثر هم فما ارتفع النهار حىت ج يء هبم فومر هبم فقطع أيد يهم وأرج ل هم وجه الداللة من احلديث: يف عقاب الرسول صلى هللا عليه وسلم للرهط داللة واضحة على حترمي احلرابة والسعي ابلفساد يف األرض ابلقتل والسرقة وإرهاب املسلمني وترويعهم مث إن شروط إقامة حد احلرابة قد اجتمعت يف الصورة السابقة فكان إقامة احلد أمرا طبيعيا من الرسول -صلى هللا عليه وسلم- خاصة وأنه ال يغضب إال حلدود هللا إذا انتهكت فكان ضروراي للحفاظ على أمن اجملتمع واستقراره. 305 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

11 ومن اإلمجاع فقد اتفق الفقهاء على حترمي احلرابة وعلى ترتيب العقوبة عليها واتفقوا على أن احملارب جيب عليه حق هلل وحق لآلدميني واتفقوا على أن حق هللا هو القتل والصلب وقطع األيدي وقطع األرجل من خالف والنفي على ما نص هللا يف آية احلرابة : }إ من ا ج ج اء ال ذ ين حي ار ب ون ا لل و ر س ول ه و ي س ع و ن يف األ ر ض ف س اد ا أ ن ي ق ت ل وا أ و ي ص ل ب وا أ و ت ق ط ع أ ي د يه م و أ ر ج ل ه م م ن خ ال ف أ و ي نف و ا م ن األ ر ض ذ ل ك هل م خ ج ي يف الد ن ي ا و هل م يف اآل خ ر ة ع ذ اب ع ظ يم { ومن املعقول يف احلرابة اعتداء على املكلفني يف أنفسهم ابلقتل أوابإلخافة والرتويع ويف أمواهلم بسرقتها والشريعة اإلسالمية حترم االعتداء غري املشروع وحت ر م احلرابة ويف تغليط العقوبة عليها موافقة للعقل ملا فيها من أضرار ال حتصى على الفرد واستقرار اجملتمع والدولة. عقوبة احلرابة ومقاصدها عقوبة احملارب حددت اآلية الكرمية عوبة احملاربني: }إ من ا ج ج اء ال ذ ين حي ار ب ون ا لل و ر س ول ه و ي س ع و ن يف األ ر ض ف س اد ا أ ن ي ق ت ل وا أ و ي ص ل ب وا أ و رة ع ذ اب ع ظ يم { ت ق ط ع أ ي د يه م و أ ر ج ل ه م م ن خ ال ف أ و ي نف و ا م ن األ ر ض ذ ل ك هل م خ ج ي يف الد ن ي ا و هل م يف اآل خ وتفصيلها: قطع الطريق مبجرد ختوي املارة دون أخذ املال أو قتل أحد: وعقوبة مرتكب هذه اجلرمية عند احلنفية احلبس. وعند الشافعية أنه ي عجر ولكن اختلفوا هل ي شرتط تعيني جنس التعجير: ففي وجه ال يتعني وي عجره اإلمام مبا يراه مناسبا من ضرب أو حبس أو نفي ويف وجه آخر أنه يتعني ابحلبس. أما مالك فللسلطان أن يرى فيه األربعة ويستشري يف ذلك أبن يقتله أو يصلبه أو يقطعه أو ينفيه إن أخاف الناس وعظم فساده. وعند أمحد روايتان: ينفيه أو يعجره مبا يرى من حبس وغريه. 306 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

12 قطع الطريق أبخذ املال فقط: يرى أبو حنيفة والشافعي وأمحد أن يقطع احملارب من خالف أي تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى وأما مالك فريى أنه ال ختيري يف نفيه وخي ري يف قتله أو صلبه أو تقطيعه من خالف. قطع الطريق ابلقتل فقط: يرى أبو حنيفة والشافعي وأمحد أن العقوبة هي القتل حدا دون الصلب وأما مالك فريى أنه إذا قتل فال بد من قتله وليس لإلمام ختيري يف قطعه وال يف نفيه وإمنا التخيري يف قتله أو صلبه ومعىن التخيري عنده أن األمر راجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام فإن كان ممن له الرأي والتدبري فوجه االجتهاد قتله أو صلبه ألن القطع ال يرفع ضرره وإن كان ال رأي له وإمنا هو ذو قوة وأبس قطعه من خالف وإن كان ليس فيه شيء من هاتيني الصفتني أخذ أبيسر ذلك وهو الضرب والنفي. قطع الطريق أبخذ املال والقتل معا : وعقوبة مرتكب هذه اجلرمية هي القتل والصلب معا عند الشافعي وعند أمحد القتل والصلب والقطع. أما أبو حنيفة فاإلمام فيهم ابخليار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم مث قتلهم وإن شاء قتلهم من غري قطع وإن شاء صلبهم. وعند مالك أنه ي قتل أو يصلب وهو خاص ابلرجل وال تصلب املرأة ألهنا عورة. ومن الشروط اليت جيب توفرها يف احملارب: أن يكون خماطبا بتطبيق أوامر الشريعة:كاملسلم والذمي واملرتد. أن يكون مكلفا ابلغا عاقال. أن يكون مسلحا : فاحلنفية واحلنابلة ال بد أن يكون مسلحا ويعتربون احلجر والعصا من السالح واملالكية والشافعية ال يشرتطون ذلك. أن يكون خارج املصر: وقد سبق ذكر اخلالف فيها. أن يكون ذكرا : احلنفية على اشرتاط الذكورة واجلمهور ال يشرتطون ذلك. أن تتم على جهة اجملاهرة. 307 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

13 مقاصد تشريع عقوبة احملارب يقول الدكتور أبو زهرة: " هي يف حقيقتها تتالقى فيها جرائم ثالث مجدوجة ينبين بعضها على بعض فهي تتضمن يف مجلتها معىن من معاين التمرد على الوالية العامة واجملاهرة ابإلجرام وتتضمن جرمية اثنية وهي االتفاق اجلنائي فهي عمل مشرتك مبين على اتفاق وتعاون على اإلمث والعدوان فذات االتفاق اآلمث جرمية منفردة ما دام اقرتن به ما يدل على التنفيذ وإن فات التنفيذ أبمر مل يكن يف حسباهنم كما نظر إىل ذلك اإلمام مالك رضي هللا عنه وفيها جرائم أخرى ثالث فوق هاتني اجلرميتني احملدودتني وهي جرائم القتل وسلب األموال وقد يكون فيها هتك لألعراض وإن هذا التعدد والتشعب يف هذه اجلرمية اليت جعل الشارع اإلسالمي عقوبتها حدا من حدود هللا هو أقصى احلدود وأعنفها وأزجرها. يقول هللا سبحانه وتعاىل: { اي أي ه ا ال ذ ين آم ن وا إ ن ك ث ري ا م ن األ ح ب ار و الر ه ب ان ل ي و ك ل ون أ م و ال الن اس اب ل ب اط ل و ي ص د ون ع ن س ب ي ل ا لل و ال ذ ين ي ك ن ج ون الذ ه ب و ال ف ض ة و ال ي ن ف ق وهن ا يف س ب يل ا لل ف ب ش ر ه م ب ع ذ اب أ ل يم.{ التوبة:. 29 وال شك أن احلرابة فيها أكل ألموال الناس ابلباطل دون وجه حق عدا عن الصد عن سبيل هللا ومن املقاصد اليت حتققها العقوابت يف اإلسالم ومن ضمنها عقوبة احملارب: وقاية اجملتمع من العقاب القدري الدنيوي. محاية اجملتمع من انتشار اجلرمية والفساد فيه. حتقيق الججر والردع عن تلك اجلرائم. حتقيق املعاجلة والدواء الناجع يف عالج انتشار تلك اجلرائم. تكفري وتطهري اجلاين من ذنبه ومعصيته وإطفاء غي أهل اجملين عليه. إطفاء غي اجملين عليه وأهله وحتقيق األمن واالستقرار يف اجملتمع مبنع ةاهرة الثور. حقيقة احلرابة املعاصرة عرفها الربيش بقوله: " هي بروز املكل املعصوم وهو ذو شوكة للمسلمني ومن يف حكمهم من الذميني واملستومنني مع تعذر الغوث يف الصحراء أو يف البنيان أو يف البحر أو يف اجلو إلحداث قتل أو انتهاك عرض أو أخذ مال أو ختوي متحداي 308 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

14 بذلك األنظمة العامة للدولة." وتعد بعض اجلرائم املعاصرة نوعا من أنواع احلرابة وذلك أن االعتداء يقع على دماء املسلمني وممتلكاهتم. املفهوم املكاين جلرمية احلرابة يف الوقت املعاصر اتسع مكان احلرابة يف الوقت املعاصر حيث اجتهد الفقهاء يف وضع أحكام تتطابق مع التعري الشرعي للجرمية ويتطابق مع تعري القانون وقد خلصوا من ذلك أن املكان الذي تقع فيه هذه اجلرمية ميتد إىل جماالت الدولة الثالثة: الربي واجلوي والبحري ومن الصور املعاصرة جلرمية احلرابة: جرائم االغتياالت جرائم اختطاف واحتجاز الرهائن جرائم اختطاف الطائرات جرائم القرصنة البحرية جرائم السطو على املصارف واملتاجر واملساكن واملرافق العامة جرائم التفجريات. حتليل فقهي مقاصدي لبعض صور احلرابة املعاصرة-العصاابت واملافيات وسرقة األعضاء العصاابت واملافيات تتنوع األساليب املستخدمة من العصاابت واملافيات من أجل احلصول على املال كقطع الطريق على املارة أو التهديد املباشر للنفس أو اختطاف الشخص أو أحد أبنائه وال خيلو األمر عن االعتداء املباشر على النفس وإتالف املمتلكات يف حالة رفض لدفع املال. مث إن مدى تدخل العصاابت واملافيات وصل إىل مناحي احلياة أبنواعهاكالتدخل يف حتديد إرساء املناقصات والعطاءات التجارية على شركة معينة متفقة معهم أو يف البيع والشراء كاحلصول على بعض السلع دون مقابل حبجة توفري األمن لصاحب السلع أو يف حتصيل الديون:كون يتفق شخص مع إحدى العصاابت على حتصيل دين له غري مثبت عنده مقابل احلصول تلك العصابة على نص املال أو مقدار حمدد يجيد وينقص حبسب االتفاق بينهم أو يف مداينة األشخاص:كون ي داين أحد أفراد املافيا شخصا آخر مبلغا من املال مقابل إرجاعه بنسبة زايدة حمددة وعند عدم استطاعته سداد الدين يرغمونه على التنازل عن ممتلكاته حتت هتديد السالح وهو ما يسمى." Tefecilik " والناةر إىل العصاابت واملافيات جيد أن فيها مفاسد واضحة تنايف مقاصد الشريعة اإلسالمية فتمنع هذه الصورة ضمان السالمة واألمن للمجتمع وتعتدي على ثالثة من مقاصد الشريعة الضرورية وهي: الدين والنفس واملال وبيان ذلك: االعتداء على مقصد حف الدين 309 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

15 يظهر االعتداء على مقصد حف الدين يف خمالفة أمر هللا عج وجل ابالبتعاد عن احملرمات برتويع اآلمنني والراب واستخدام الغلبة والقوة يف املواطن اليت حرم هللا استخدامها فتحرمي اتباع األهواء ملا فيها من ضالل صاحب اهلوى فيه حمافظة على مقصد حف الدين وال شك أن ما تقوم به العصاابت دافعه اتباع اهلوى يف حب التملك وقد حذر هللا من اتباع اهلوى فقال: }أ ف ر أ ي ت م ن اخت ذ إ هل ه ه و اه و أ ض ل ه ا لل ع ل ى ع ل م و خ ت م ع ل ى س ع ه و ق ل ب ه و ج ع ل ع ل ى ب ص ر ه غ ش او ة ف م ن ي هد يه م ن ب ع د ا لل أ ف ال ت ذ ك ر ون { مث إن النتائج املرتتبة على القيام مبثل هذه األعمال ال تقتصر على أخذ املال فحسب بل قد متتد لتصل إىل مواالة الكفار من أجل احلصول على املال قال تعاىل: }اي أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ال ت و الن ص ار ى أ و ل ي اء ب ع ضه م ت خ ذ وا ال ي ه ود أ و ل ي اء ب ع ض و م ن ي ت و هل م م نك م ف إ ن ه م ن ه م إ ن ا لل ال ي ه د ي ال ق و م الظ ال م ني { االعتداء على مقصد حف النفس: يف بعض الصور املذكورة من التهديد إبتالف النفس أو االعتداء عليها أو االختطاف تغييب واضح للحفاظ على مقصد حف النفس فقد حرمت الشريعة االعتداء املباشر على النفس وأوجبت القصاص والعقوبة على املعتدي وحرمت كل الطرق املؤدية إىل إتالف النفس يقول الدكتور اليويب: " حرصت الشريعة على سد الذرائع املفضية إىل جلب املفاسد وتفويت املصاحل فحرمت االعتداء على املسلمني ومحل السالح عليهم...بل قد حرم ما هو أقل من ذلك من الشتم والسب إلفضائه إىل العدواة املفضية إىل املقاتلة وكل سبب أدى إىل قتل معصوم بغري حق فهو حمرم ملا تقرر من أن الوسائل هلا أحكام املقاصد ". االعتداء على مقصد حف املال: يتعرب مقصد حف املال أهم املقاصد اليت راعاها الشارع يف تشريعه عقوبة احلرابة حىت إن بعض العلماء يطلقون على احلرابة السرقة الكربى فوخذ أموال الناس بغري وجه حق أو مضاعفة املبلغ املست حق مما ترفضه مجيع الشرائع والعقول السليمة وهو ما يظهر يف هذه الصور واجتماع الرتهيب وانقطع الغوث حاصل يف الصور املذكورة هبدف احلصول على املال. وأما مسولة حصوهلا داخل املصر والقول إبمكانية حتقق الغوث فإن املعتدى عليه ال يتسطيع الغوث أبي شخص وإن متكن من االستنجاد وذلك ملعرفته ابلنتائج املرتتبة على هذا الطلب سواء يف نفسه أو يف أبنائه أو يف ماله جاء يف املبسوط " عن أيب يوس وهو قول للشافعي إذا قطعوا يف املصر يقام عليهم احلد ألن السبب قد تقرر وهو أخذ املال والقتل على وجه احملاربة واجملاهرة وجرميتهم مبباشرة ذلك يف املصر أغل من جرميتهم مبباشرة ذلك يف املفازة ألن تغلي اجلرمية ابعتبار اجملاهرة واالعتماد على ما هلم من املنعة وهذا يف املصر أةهر واعترب هذا حبد السرقة فإنه ال فرق هناك بني مباشرة السبب يف املصر ويف املفازة وهذا مثله ". 310 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

16 والناةر يف الصور جيد أن انقطاع الغوث وحتقق الغلبة والقدرة على إحلاق األذى ابألشخاص متحقق وأن شروط إقامة حد احلرابة متوفرة وهي : أن يكون اجملين عليه مسلما أو ذميا ألن عقد الذمة يؤدي إىل عصمة ماله وأما إنكان حربيا أو مستومنا فريى البعض أن ماله ليس معصوما فال حد على القاطع وإنكان ميكن تعجيره. أن تكون يد اجملين عليه على املال صحيحة أبن تكون يد ملك أو يد أمانة أو يد ضمان. أن ال تكون بني املتهم وبينه قرابة رحم أسوة جبرمية السرقة يف رأي بعض الفقهاء. ويف تطبيق حد احلرابة حفاظ على املقاصد العامة من حف األمن واآلمان يف الدولة فاملاوردي وابن العريب يراي يف هذه اجلرمية انقالاب على الدولة فال ي بحث يف املكافوة بني احملارب واجملين عليه بل تؤخذ على أهنا هتديد للدولة. ففي تشريع هذه العقوبة حفاظ على استقرار الدولة ومنع انتشار الفساد وردع احملاربني. سرقة األعضاء وبيعها ويقصد هبا: هيكل عملية تتم بغرض بيع أو شراء األنسجة أو عضو أو جمموعة من األعضاء البشرية. وخصائص هذه اجلرمية تتمثل بتنفيذها عرب عصاابت احرتفت اجلرمية وجعلتها حمورا وجماال لنشاطها ومصدرا لدخلها متارس من خالهلا أنشطة غري مشروعة هبدف حتقيق الربح كما أهنا جرمية مركبة جتمع بني التهديد واالختطاف وأهنا واقعة على النفس. تتم هذه العملية من خالل اختطاف األطفال أو كبار السن وإخضاعهم لعمليات جراحية حتت إشراف متخصصني من أجل نجع أحد األعضاء من جسده كالكلية واهلدف من القيام مبثل العمليات احلصول على األموال عرب استغالل حاجة املرضى كضرورة زراعة الكلية وبيعها أبمثان ابهظة وال يتم يف أغلب هذه احلاالت قتل املختط بل يقتصر األمر فقط االستفادة من أعضاءه. والناةر إىل سرقة األعضاء وبيعها جيد بعد هذا الوص جلرمية لسرقة األعضاء وطبيعتها أن الركن الشرعي جلرمية احلرابة قد توفر يف صورهتا ابلعبث واالجتار مبا هو أصال للنسل وتعريض النفس للهالك وهو حمرم يف الشريعة اإلسالمية وتوفر الركن اجلنائي فيها من توفر قصد العمد. وفيها اعتداء واضح على مقاصد الشريعة العامة بنشر الفساد يف األرض وبث الرعب يف قلوب املكلفني وفيها اعتداء على مقصدين من املقاصد الضرورية وبياهنا: االعتداء على مقصد حف النفس: 311 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

17 من املعلوم أن النفس ليست ملكا ألحدكي يتصرف هبا وفق ما شاء وأهنا أمانة من هللا عند اإلنسان ال ميلك املكل التصرف هبا أو االعتداء عليها إال وفق ما شرع هللا عج وجلكاجلهاد يف سبيل هللا أو بطريق الدفاع عن النفس واملال ويف الصورة املذكورة أعاله اعتداء عليها وإن اقتصرت على عضو من األعضاء إال أنه مؤدى ذلك إتالف النفس ويف هذه اجلرائم إحلاق ضرر ابملعتدى عليه من خالل حرمانه من العيش بكامل القوة اليت أنعم هللا هبا عليه ابستخدامكافة أعضاءه. والنفس ما هي إال عبارة كل متكون من أججاء يوشك االعتداء على أججائها إبتالفها وذكران أن الشارع راعى مقصد حف النفس بتحرمي ما يوجب إزهاقها وحترمي الوسائل املفضية إىل ذلك. االعتداء على مقصد حف املال: يف جتارة اخلاطفني أبعضاء البشركسب لألموال بطريقة غري مشروعة وقد راعت الشريعة مقصد حف املال بتحرمي االكتساب احملرم وجتارة مثل هذه ال خترج عن دائرة التحرمي فكما حيرم على الشخص االجتار بنفسه فإنه حيرم على اآلخر االجتار أبعضاء غريه. وعليه ففي القيام ابختطاف الشخص وختديره وتغييبه عن الوعي إلجراء العملية موافقة لتعريفات احلرابة من الربوز ألخذ املال مع الشوكة والغلبة ويف تطبيق احلد على الفاعلني ملثل هذه اجلرائم فيه حتقيق ملقاصد الشريعة من احلفاظ على مقصد حف النفس واملال وفيه حفاظ على األمن واألمان يف اجملتمع وردع ملن تسول له نفسه القيام مبثل هذه األفعال. اخلامتة بعد أن وفق البارئ سبحانه وتعاىل إىلكتابة هذا البحث فإن ه ميكننا اإلشارة إىل نتائجه: النتائج ال تقتصر احلرابة على ما ذكره الفقهاء القدامى من صور بل متتد إىل صور معاصرة ميكن تطبيق حد احلرابة عليها. تعد مقاصد الشريعة الناةمة لصور احلرابة املعاصرة من حيث تكييفها الفقهي. تتعدى صور احلرابة املعاصرة إىل االعتداء على مقصد حف الدين ومقصد حف النفس ومقصد حف املال. إقامة حد احلرابة على الصور املعاصرة حيقق احلفاظ على املقاصد الضرورية اليت جاءت الشريعة للحفاظ عليها عدا عن حتقيق مقاصد تكميلية كإعادة األمن واألمان وعدم نشر الفساد واإلفساد يف األرض. 312 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

18 التوصيات يوصى الباحث بضرورة أخذ االحتياطات الالزمة من األشخاص ابالبتعاد األماكن اليت ميكن أن تعرضهم للخطر املشهورة. يوصي الباحث إبنجال أشد العقوابت على القائمني مبثل هذه اجلرائم. يوصي الباحث ابلعمل على إعداد الدورات واللقاءات اليت حتذر من خطر العصاابت واملافيا وسرقة األعضاء. يوصي الباحث بضرورة تسريع إجراءات إقامة حد احلرابة وتنفيذه من أجل احلفاظ على األمن واالستقرار يف اجملتمع وردع اجملرمني 313 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

19 KAYNAKÇA Ak, Ayhan, Hirabe Ayetlerine Dair Yaklaşımların Metodolojik Tahlili, İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Samsun 2016, c.1. Allâl el-fâsî, Makâsıdü'ş-Şeria ve Makârimuhâ, 5. Baskı, Dâru'l- Ğarb el-islâmî, Allîş, Muhammed, Şerh Menhi'l-celîl Alâ Muhtasari'l-allâme'l- Halîl, 1. Baskı, Dâru l-fikir, Beyrut, 1404/1984. Atıyye, Cemâlu'd-dîn Muhammed, Nahvu Tef'îl Makâsıdü'ş-Şeria, 2. Baskı, el-ma'hedü'l-âlemî li'l-fikri'l-islâmî, Virgina, 1429/2008. Ebû Hassân, Muhammed, Ahkâmu'l Cerîme ve'l Ukūbe fi'ş- Şerî'ati'l-İslâmiyye Dirâse Mukârane, 1. Baskı, Mektebetüʹl- Menâr, ez-zurkâ, 1408/1987. Ebû Zehra, Muhammed, el-cerîme ve'l-ukūbe fi'i-fıkhi'l-islâmî, Dâru l-fikru'l-arabî, Kâhire, Ed-delv, Duhâ Fellâh Sa'ad, es-sūra el-muâsıra Licerîmeti'l Hirâbe, Rîsâleti'l-Mâcistîr, el-câmi'a el-islâmiyye, Gazze, ed-düsûkî, Muhammed Arafa, Hâsiyetü'd-Dusûkî alâ's- Serhi'l- Kebîr, Dâr-u İhyâ-i Kütubi'l-Arabiyye. el-buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl, Sahîh-i Buhârî, 1. Baskı, Dār İbn Kesîr, Dımâşk,1423/2002. el-feyyûmî, Ahmed b. Muhammed b. Alî, el-miṣbâḥu'l-münîr, Mektebetü Lübnân, Beyrut, M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

20 el-kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes'ûd, Bedâi'u's-Sanâi' fi Tertibi'ş-Şerâi', 2.Baskı, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1424/2003. el-mâverdî, Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb, el-hâvî'l- Kebîr, 1. Baskı, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1414/1994. el-yûbî, Muhammad Sa'd b. Ahmad b. Mas'ud, Makâsıdü'ş- Şeriati'l-İslâmiyye ve Alakatuhâ bi'l-edilleti'ş-şer'iyye, 1. Baskı. Dâru l-hicret, er-riyād, 1418/1998. er-rabîş, Ahmed b. Suleymân Sâlıh, Cerâimu'l-irhâb ve Tatbîkâtuha'l-Mu'âsıra, 1. Baskı, Akâdîmiyyeti Nâyif el-arabiyye lil Ulūmu'l-Emniyye, er-riyād, 1424/2003. er-ramlî, Şemseddîn Muhammed b. Ebu'l-'Abbâs, Nihâyetü'l Muhtac ilâ Şerhi'l-Minhâc, 3.Baskı, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, beyrut, 1424/2003. er-raysûnî, Ahmed, Nazariyyetu l-mekâsıd inde l-imam eş-şâtıbî, 2. Baskı, el-ma'hedü'l-âlemî li'l-fikri'l-islâmî, Virgina, 1416/1995. eş-şâtıbî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ, el-muvâfakât, thk: Meşhûr b. Hasan Âl Selmân, 1. Baskı, Dâru İbni Affân, Huber, 1417/1997. es-serahsî, Şemsuddîn, el-mebsût, 1. Baskı, Dâru'l-ma'rifeti'l- İlmiyye, Beyrut, 1409/1989. eş-şîrâzî, Ebû İshâk, el-müheẕẕeb, thk: Muhammed ez-zuhaylî, 1. Baskı, Dâru'l-kalem, Dimaşk, 1417/ M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

21 et-tirmizî, Ebû Îsa Muhammed b. Îsa, el-câmiu'l-kebîr, thk: Beşşār ʿAvvād Maʿrūf, 1. Baskı, Dâru'l-Ğarb el-islâmî, Beyrût, ez-zuhaylî, Vehbe, Usūlü'l-Fıkhi'l-İslamî, 2. Baskı, Dâru'l-Fikr, Dımaşk, 1422/2001. Habîb, Muhammed Bekr İsmâîl, Makâsıdü'ş-Şeriati'l-İslâmiyye Te'sîlen ve Tef'îlen, 1. baskı Dâr Tayyibe el-hadrâ, Mekketu'l Mukerreme, 1427/2006. Hüseyin Esen, Muhammed Esedin Hirabe (eşkiyalık) Suçuyla İlgili Ayetler Üzerine Yaptığı Meal-Tefsir Üzerine, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir, İbn Abidîn, Muhammed Emîn, Reddü'l-Muhtâr Ale'd-Dürri'l- Muhtâr ŞerhTenvîr-ul-Ebsâr, thk: Âdil Ahmed Abdü'l-Mevcûd, Dār Âlem'ul-Kutub, er-riyād, 1423/2003. İbn Âşûr, Muhammed et-tâhir, Makâsıdü'ş-Şeriati'l-İslâmiyye, thk: Muhammed b. el-hoca, Vizareti'l-evâkf ve'ş-şu'uni'ddiniyye, Katar, 1435/2004. İbn Fāris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b Zekeriyyā, Mu'cem-u Mekayisi'l-Luğa, thk:abdusselâm Muhammed Hârûn, Dâru l- Fikir, 1399/1979. İbn Kudâme, Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-makdisî, el-kâfî fî Fıķhi'l-İmâm Aĥmed b. Ĥanbel, thk: muhammed Fâris ve âharūn, 1. Baskı, Dâru'l-Kütübi'l- İlmiyye, Beyrut, 1414/ M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

22 İbn Kudâme, Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-makdisî, Umdet'ul Fıkh, thk: Ahmed Azzūz, el- Mektebetu'l-'Asriyye, Sayda, 1423/2003. İbn Kudâme, Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-makdisî, el-muğnî, thk:abdullah et-turkî, 3.baskı Dār Âlem'ul-Kutub, er-riyād, 1427/1997. İbn Kudâme, Ebu'l Farac Abdurrahmân Muhammed b. Ahmed el-makdisî, Şerhu'l-kebîr, Abdullah et-turkî, 1. baskı, Dâr Hecr, Cîze, 1417/1996. İbn Manzûr, Muhammed b. Mukarram, Lisânü'l-'Arab, Dâr-u Sâdır, Beyrut. İbn Rüşd, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed, Bidâyetü'l- Müctehid Nihâyetü'l-Muktesıd, thk: Muhammed Hallâk, 1. Baskı. Mektebetü İbn Teymiyye, Kâhire, Mes'ūdân, Alî, Cerîmeti'l-Etcâr bi'l-eşhâs fil-kânūn el-cezâirî, Rîsâleti'l-Mâcistîr, Câmi'ati Muhammed Hudayr, Bisekra, Muhammed, Muhammed Ahmed el-kayâtî, Makâsıdü'ş-Şeria inde l-imam Mâlik, 1. Baskı, Dârü's-Selâm, Kâhire, 1430/2009. Sîbukr, Abdun'nūr, Cerîmeti'l-Etcâr bi'l-beşer ve Âliyât Mukâfahatihâ, Rîsâleti'l-Mâcistîr, Câmi'ati Gasdî Mirbâh, Vergale, ( ) 317 M. Sabri ZAKARIA, M. Ali Rıza EKŞI, Y. ALNAJJAR/ AKADEMİK-US 2(2): Bahar 2018

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق

المزيد من المعلومات

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة

المزيد من المعلومات

الذكاء

الذكاء ا ل ذ ك ا ء و ا ل ف ر و ق ا ل ف ر د ي ة ا ل ذ ك ا ء ع ل ى ا ل ر غ م م ن تشابه كافة أ ف ر ا د ا جل ن س ا ل ب ش ر ي ف ي م ظ ا ه ر ا ل ن م و ا مل خ ت ل ف ة أ ن ه ن ا ك ت ف ا و ت ا ف ي م ا ب ي ن ه م ف ي ا

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية اخلميس 4 نيسان 2019 snhr

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن عبد اهلل حلواني أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة بكلية

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النمو االقتصادي المتسارع وإيجاد الحلول والفرص لتلبية الحاجة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

التعصيب و الحجب

التعصيب و الحجب العصبة النسب ة ه األصل ف اإلرث. و ه ثالثة أنواع: أ-عصبة بالنفس ب- عصبة بالغ ر أ-عصبة مع الغ ر - لغة: الشدة والقوة و اإلحاطة. -اصطالحا: اإلرث بال تقد ر. و عن أخذ الوارث كل الم راث عند عدم وجود صاحب فرض

المزيد من المعلومات

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عشر سنوات دعو الى التوح د ثم صلى ثالث سنوات قبل الهجرة

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

نـمو المتعلم

نـمو المتعلم ا مل ح ا ض ر ة ا خل ا م س ة: من و ا مل ت ع ل م. ا ل و ه ي ب أ. ن ع ي م ة ذ ل ك م ن ا ل ه د ف م ا ا ل ن م و ن ف س ب د ر ا س ة ع ل م ن ه ت م مل ا ذ ا ا ل ن م و ن ف س د ر ا س ة ع ل م م ن ا ل ه د ف ت ك م ن

المزيد من المعلومات

2

2 2 دليل االلتحاق بجامعة الحدود الشمالية عمادة القبول والتسجيل العام الجامعي - 1440 1441 ه 3 كلمة سعادة عميد القبول والتسجيل أبنائنا الطالب والطالبات نرحب بكم يف عمادة القبول والتسجيل جبامعة احلدود الشمالية

المزيد من المعلومات

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center اللكة العربية السعودية وزارة التعلي جاعة طيبة ركز االختبارات بالجاعة األرقا الجاعية لطالبات كلية اآلداب والعلو

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب

المزيد من المعلومات

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية

المزيد من المعلومات

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq ماستر. 1 لسان ات تطب ق ة ق: 16 النظر ات اللسان ة إنجلز ة 2018-06-19 ش خ إدر س المنهج و المنهج ة فن ات البحث و الكتابة فارس حس ن الطرش التحل ل التول دي خالدي هشام المبادئ المنهج ة للتحل ل اللسان الهادي

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

التقديم الإلكتروني

التقديم الإلكتروني فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

22 رجب 1440 ه 29 مارس 2019 م جمهورية مصر العربية وزارة األوقاف )1( في رحاب ا إلسراء والمعراج احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم : }س ب ح ان

22 رجب 1440 ه 29 مارس 2019 م جمهورية مصر العربية وزارة األوقاف )1( في رحاب ا إلسراء والمعراج احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم : }س ب ح ان 22 رجب 1440 ه 29 مارس 2019 م جمهورية مصر العربية وزارة األوقاف )1( في رحاب ا إلسراء والمعراج احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم : }س ب ح ان ال ذ ي أ س ر ى ب ع ب د ه ل ي ل ا م ن ال م س ج د ال

المزيد من المعلومات

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها

المزيد من المعلومات

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها من حواسة هو االتصال: A. الجمعي B.

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx ا جل و د ة ح ل ق ا ت م ش ر و ع ١ ق ا ئ م ة ا مل ح ت و ي ا ت ا مل و ض و ع ك ل م ة ا مل ش ر ف ا ل ع ا م م ق د م ة ا ل ه ي ك ل ا ل ت ن ظ ي م ي حل ل ق ا ت ا جل و د ة و ص ف ا مل ش ر و ع و م ب ر ر ا ت ه و ا

المزيد من المعلومات

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة حقوق الطبع والنرش لكل مسلم الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل أما بعد: فهذه خ الصات مجموعة عن: شهر ذي الق ع دة نسأل اهلل أن ينفع هبذه املادة وأخواهتا وأن جيزي خر ا كل م ن

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

تجربة السقوط الحر

تجربة السقوط الحر 1. أهداف التجربة: أهداف التجربة: اهلدف األساسي يف هذه التجربة هو قياس مركب احلقل املغناطيسي املوازي لسطح األرض. إال أن هلذه التجربة توجد أهداف أخرى أهما: أ. التعرف على بعض قوانني املغناطيسية. ب. التعرف

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

البكريةA5.indd

البكريةA5.indd ( تولى الخالفة في الثاني عشر من ربيع األول عام 11 ه ) نظم خادم السلف ».«رواه البخاري ومسلم ي ا م س ر ع ا م س ت ر ج ع ا و ه و ش خ ب ر و ف اة أ بي ب ك ر ج اء ب اك ل م ا س م ع ع لي ي ق ول : ال ي و م ان ق

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي {ق ل اد ع وا ال ذ ين ز ع م ت م م ن د ون للا ال ي م ل ك ون م ث ق ال ذ ر ة ف ي الس م و ات و ال ف ي األ ر ض و م ا ل ه م ف يه م ا م ن ش ر ك و م ا ل ه م ن ه م م ن ظ ه ير } )سبأ:.)22 كل إله ع ب د أو ي عب د م

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

طور المضغة

طور المضغة طىر المضغة ف خ ل ق ن ب ال ع ل ق ة م ض غ ة أد/ حنف محمىد مذبىل عضى الهيئة العبلمية لإلعجبز العلم ف القرآن والسنة يتم التحول سريع ا من علقة إلى مضغة خالل يومين )من اليوم 24 إلى اليوم 26( لهذا وصف القرآن

المزيد من المعلومات

الخطة التشغيلية ألعمال اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي األول 8349/8341 ه م بسم اهلل الرحمن الرحيم األهداف االستراتيجية للجامعة ذات العالقة بمهام وحدة

الخطة التشغيلية ألعمال اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي األول 8349/8341 ه م بسم اهلل الرحمن الرحيم األهداف االستراتيجية للجامعة ذات العالقة بمهام وحدة م بسم اهلل الرحمن الرحيم األهداف االستراتيجية للجامعة ذات العالقة بمهام وحدة اإلرشاد األكاديمي في الكلية: الهدف األول: بناء نظام الجودة: ضمان الجودة وتحقيق معايير االعتماد المحلية والعالمية في جميع برامج

المزيد من المعلومات

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شويع إىل جملس كلية اآلداب اجلامعة املستنصرية وهي جزء

المزيد من المعلومات

كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي

كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي نتاج أسقطت الديكتاتورية يف تونس... ثورة احلرية والكرامة

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

AnyFileYY675SLX

AnyFileYY675SLX 49 44 59 55 49 52 38 57 60 47 23 33 39 46 0481 02 2 B 202 0481 02 2 B 203 0481 02 2 B 103 0481 02 3 B 301 0481 02 3 B 303 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 305 3783 سعد محمد جديع القحطاني اقبال جاويد 3936 2807

المزيد من المعلومات

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

املعامل املركزية معامل مركز أحباث املؤثرات العقلية قامت جامعة جازان مشكورة بتجهيز معامل املركز املركزية ابألجهزة املتطورة واالدوات الالزمة اليت حيتاجه

املعامل املركزية معامل مركز أحباث املؤثرات العقلية قامت جامعة جازان مشكورة بتجهيز معامل املركز املركزية ابألجهزة املتطورة واالدوات الالزمة اليت حيتاجه املعامل املركزية معامل مركز أحباث املؤثرات العقلية قامت جامعة جازان مشكورة بتجهيز معامل املركز املركزية ابألجهزة املتطورة واالدوات الالزمة اليت حيتاجها الباحثون للقيام ابلتجارب املعملية البحثية. وتتكون

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة

المزيد من المعلومات

فضائل شهر شعبان وفضل العمل الصالح فيه

فضائل شهر شعبان وفضل العمل الصالح فيه نعمة الر ضا 20 شعبان 1437 ه / 27 مايو 2016 م أوال: العناصر: 1. الرضا نعمة من أهم نعم اهلل تعاىل على اإلنسان. 2. فضل الرضا وأثره على املسلم. 3. أنواع الرضا. 4. أمور تعني العبد على الرضا. 5. األخذ باألسباب

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Higher Education Al- Majmaah University اللكة العربية السعودية وزارة التعلي العالي جاعة الجعة الذاتية السيرة حاضر ساح عبد الكري إبراهي اللغويات بكلية العلو والدراسات

المزيد من المعلومات

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: المكان: املوطأ - كتاب املاسااا )22 ) 2 السالم عليكم

المزيد من المعلومات

Oligopoly

Oligopoly OLIGOPOLY JUC مالحظة : الملخص جهد شخصي الجامعة غير مسؤلة عنه, المدونة : https://somenote8.wordpress.com/ احتكار القله OLIGOPOLY بين االحتكار والمنافسة الكاملة BETWEEN MONOPOLY AND PERFECT COMPETITION

المزيد من المعلومات

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس االسم علي محمد عبد السيرة الذاتية) CV ( : 1 اوال : معلومات عامة 1.العنوان: العمل : جامعة التخصص:...األدب االندلسي..كلية االداب / قسم اللغة العربية الدرجة العلمية:...استاذ مساعد. العنوان البر د :......

المزيد من المعلومات

الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 0_Onepage Guides_May 16_AR_v2.docx

Microsoft Word - 0_Onepage Guides_May 16_AR_v2.docx ا لا ش ر ا ف ب ا ع ت ب ا ر ه أ ع ل ى م س ت و ى ق ی ا د ي ف ي م ؤ س س ت ك ی ت ح م ل ا ل م ج ل س ا ل م س ؤ و ل ی ة ا ل ك ا م ل ة ع ن ا ل ت ح ك م ف ي ا ل م خ ا ط ر ا ل س ی ب ر ا ن ی ة و ب ا ل ت ا ل ي ی ج

المزيد من المعلومات

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف المصطلحات التالية: الكميات الفيزيائية القياسية: هي كميات التي يعبر عنها بعدد ووحدة قياس مثل "درجة

المزيد من المعلومات

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل قضايا طبية معاصرة في ضوء اإلسالم جراحة التجميل أ. د/ يوسف بن عبد هللا التركي أستاذ واستشاري طب األسرة كلية الطب جامعة الملك سعود المحتوى الجمالية( مقدمة مجاالت جراحة التجميل مناقشة قصص مرضية جراحة التجميل

المزيد من المعلومات

اث مقرر تاريخ فقه )111( للمستوى الثاني اسم املقرر ورمزه: فقه 111 اسم األستاذة: منال الدغي م. عدد ساعات املقرر يف األسبوع: 2 كلية/ الشريعة. املستوى/ ال

اث مقرر تاريخ فقه )111( للمستوى الثاني اسم املقرر ورمزه: فقه 111 اسم األستاذة: منال الدغي م. عدد ساعات املقرر يف األسبوع: 2 كلية/ الشريعة. املستوى/ ال اث مقرر تاريخ فقه )111( للمستوى الثاني اسم املقرر ورمزه: فقه 111 اسم األستاذة: منال الدغي م. عدد ساعات املقرر يف األسبوع: 2 كلية/ الشريعة. املستوى/ الثاين. )شعبة: 112 (. العام اجلامعي: الفصل الدراسي األول

المزيد من المعلومات

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق حقوق الطبع والنرش لكل مسلم احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل. فهذه فوائد وخ الصات مجموعة يف: أيام الترشيق نسأل اهلل أن ينفع هبا وأن جيزي خري ا كل

المزيد من المعلومات

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 0-0 0// 0 اسم المساق: مجتمع االمارات رقم المساق: التاريخ االسم:... الرقم الجامعي...

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

برمجة NXT والخوارزميات تتبع الخط سلسلة دروس الروبوت التعل م قسم برمجة NXT والخوارزم ات تتبع الخط )حساس الضوء واأللوان( 1

برمجة NXT والخوارزميات تتبع الخط سلسلة دروس الروبوت التعل م قسم برمجة NXT والخوارزم ات تتبع الخط )حساس الضوء واأللوان(   1 سلسلة دروس الروبوت التعل م قسم برمجة NXT والخوارزم ات )حساس الضوء واأللوان( www.talents.edu.sa 1 اإلصدار 1,1 سبتمبر 2111 شركة المواهب الوطن ة للتدر ب والتعل م 2111 بعض الحقوق محفوظة. باستثناء المواضع الت

المزيد من المعلومات

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ المؤتمر العالم الثا عر لعلماء الرعة المالة اإلسالمة ISSF2017 أ ت ا ت ت ا ل ة ة ا ا ة ا ة ص ع ا لم ل س و ل ل م ج ا ل م و ل خ ص و د او إ د ا ر ا ل ا ة ا ت ا ة ا ع ز ز ا ل ضب ا ط ا ل ر ع او ل ك ء ا ل ق ص

المزيد من المعلومات

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس اوراق عمل ماة التوح اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتا الراس السؤال الول :- اختر اإلاة الصح حة ف ما ل : ز ارة المور للعاء هللا عنها من مثلة: الز ارة الشرع ة الز ارة الشرك ة الز ارة الع ة الز ارة المحرمة

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 249/14 رقم الوثيقة: MDE 11/7722/2018 البحرين بتاريخ: 16 يناير/كانون الثاني 2018 تحرك عاجل تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق اإلنسان بعد استئنافه في 15 يناير/كانون الثاني

المزيد من المعلومات

205 6 207 205, 5..7 إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية تركيا في العام 205 م مقارنة ب 6.0 مليار دوالر في العام 204 م وبنسبة انخفاض بلغت %5.4. قيمة العجز في امليزان التجاري السلعي

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

The Journal of Social Sciences Institute 287 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2018 Kış / Winter S

The Journal of Social Sciences Institute 287 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2018 Kış / Winter S The Journal of Social Sciences Institute 287 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2018 Kış / Winter Sayı/Issue: 42 - Sayfa / Page:287-304 ISSN: 1302-6879

المزيد من المعلومات

علم الأنسجة

علم الأنسجة - تكون هذه األنسجة عضالت الجسم وهي تتركب من وحدات بسيطة تسمى بالخاليا أو األلياف العضلية التي تمتاز بقدرتها على اإلنقباض واإلرتخاء. - تختلف الخاليا العضلية عن بقية خاليا الجسم في أن معظم السيتوبالزمة فيها

المزيد من المعلومات

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي 41 6142 6142 أ ب Summray: The study aims to investigate school sborts as far as physics

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

حجم كتاب صغير

حجم كتاب صغير جوهرة اإلسالم د/ عبداهلل قادري األهدل ) 1 ( ال م ق د م ة ق ال ال ف ق ري ق اد ر ي ر اج ي اإل ل ه ال غ اف ر ال ح م د ل لر ح مان ذ ي ال ج ود و اإل ح س ان م ن ع ل م اإل ن س ان ا الن ط ق وال ب ي ان ا و ح ض

المزيد من المعلومات

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث

المزيد من المعلومات

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه حقيبة الدورة التدريبية حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter : @azzahkabbas azzahkabbas@gmail.com 1438 ه الهدف العام : إكساب املتدربات املعرفة بأساسيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها بشكل

المزيد من المعلومات

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والتكنولوجي التدر جات ال سنوية السنة مادة العلوم اإلسالمية األولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا سبتمبر

المزيد من المعلومات

untitled

untitled LAZIOSANITÀ AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA screening femminile الدليل الوردي للوقاية برنامج الفحص المبكر ) (screening للسرطانات الا نثوية الوقاية من سرطان عنق الرحم ا ل النساء ما بين 25 و 64 سنة يحق لهن عمل

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات