مجلة الآداب/ ملحق (1) العدد 138 (أيلول)

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "مجلة الآداب/ ملحق (1) العدد 138 (أيلول)"

النسخ

1 Criticism and analysis of the machine translation of news websites from Persian into Arabic Name: Omar Amin AbdulAbbas Certificate and scientific specialization: ph.d, Persian language. Work place: Baghdad university, collage of languages, department of Persian language. DOI: /aj.v2i Abstract It is natural that after global convergence and the exchange of information and communication, the demand to translate ideas from one language to another will be greater and unprecedented, especially with regard to the work of international companies and governments, due to the essential role of translation. We have learned about events in human history that led to an incorrect translation severing relations between countries, and in this case; The translation was not just a process of translating words, but rather transformed into a change in meaning and intent. In recent years, the importance of machine translation has increased and its role expanded with the development of communication tools, as various institutions have realized the importance of communicating with people around the world through this type of translation, including international news sites. International news sites, including Farsi-speaking, included automatic translation services from Persian to Arabic in their news, and despite the development of this type of translation, it was not without errors that required identifying and criticizing it in terms of translational criticism. Given the increasing importance of translation criticism in the field of Persian and Arabic studies and the lack of topics that address this issue in study and application, we have assumed the responsibility of criticizing the automatic translation of news in Persian news sites according to specific criteria. Therefore, in our research, we selected models of machine-translated news whose translation does not match the original text, and we performed translation criticism with analysis on them. KEYWORDS : machine translation, Persian news websites, translation criticism. 715

2 نقد وتحميل الترجمة االلية لممواقع االخبارية من الفارسية الى العربية م.د. عمر امين عبد العباس جامعة بغداد كمية المغات - قسم المغة الفارسية )م م خ ص الب حث( أصبح الذلب للبا الجتة بن بة للبن إلبا أيبت وبشب اتغ ربمبوو شبت فببر ي صبن ش ب شجعلبب بع ببو المببتو ة الع ل شببن راللور بب ة رةلببج للبببرت اتفبب ج للجتة ببن ربفببب الج بب ت الع ل ي رجب بو ال علر ة راتجص تة. اذلعنبب للبببا ألبببباخ بببي جببب تشه البمبببتشن ابة بحببب الجتة بببن شبببت الصبببلشلن البببا ذببب العال ة بشة البلباة ر بي ذبةا الل لبنم لبن جوبة الجتة بن ةبتب ل لشبن جتة بن للول ب ة ران ب جلرلة الا جلششت ي ال عنا رالنشن. ر بببي الفبببنراة ا يشبببت اثبابة أذ شبببن الجتة بببن االشبببن راجفببب برتذببب ببب جذبببرشت أبراة اتجص تة لشخ أبتوة ؤفف ة يجلفن أذ شن الجراصو الن ج لبرو العب لن بة يبالو ذةا النرز ة الجتة ن ب ي ةلج ال را اإليب تشن البرلشن. جضبب نة را بب ا يببب ت البرلشببن ب بب ببي ةلببج الن ذ ببن ب لللببن الف تفببشن يببب ة الجتة ببن االشن ة الف تفشن إلا العتبشن ي أيب تذ رللا الت ن ة جذرت ذةا النرز ة الجتة ن إت أنح لن جيو ة ايذ ء ججذل جلبشبذ رن بذ ة ب الن ب الجتة ي. رنربببب غ تا لةذ شببببن ال ج اثشببببب لن ببببب الجتة ببببن ببببي ةبببب و الب اتفبببب ة الف تفببببشن رالعتبشببببن ر لببببن ال راضبببش الجبببي ججذبببت البببا ذبببةا ال فبببتلن بببي الب اتفبببن رالجذبشببب بببب جل لنببب فبببؤرلشن ن بببب الجتة ن االشن لةيب ت ي ال را اليبتشن الف تفشن ر غ ل ع ششت لبب. لبةلج نب بي بلحنب اللب لي ب يجشب ت ن ب ةم بة اتيبب ت ال جتة بن لشبغ الجبي ت ججذب ب جتة جح النخ اتصلي راةتشن للشح ل لشن الن ب الجتة ي الجللشو. الكممات المفتاحية: الترجمة االلية المواقع الخبرية الفارسية نقد الترجمة. 716

3 واکاوی ترجمو ی ماشينی تارنماىای خبری فارسی بو عربی چکيده ذبشعی افة که پج اث ذ گ اتشبی کبو بنشب بب امبج اتب ر جبب بو اذاللب ة ر اتجب ذب ة شک ج ض ی بارن ر شک نش ث بی ف ب ه بب اتی جتة به اشببا ذب اث شبک ثبب ة ببه ثبب ة بشگبت رةرب يراذب بامة ثش ات جتة ه ن مبی اف فبی بت ل لکبتب مبتکة ذب ی ببشة ال للبی ر برلبة ذبب باتب. بب بت جبب تشه بمببت لببرابحی بامببجه اشببن کببه ترابببذ بببشة بر کمببرت بببه بلشببو جتة ببه ن بتفة ذ مبا افة. ر بت اشنة م جتة ه به ف بگی تشنبی ب اتی جتة به کل ب ة نببرب بلکه به افجل له عن ر صب جببشو مب. بت فبب لح ی ايشببت اذ شببة جتة ببه مببشنی ا بب اثشح ش جببه ر ن ببح ة ببب جرفببعه رفبب شو اتجب ذی گفجتح ش جه افة. رفف ة يجلفی به اذ شبة بتب اتتی اتجبب ذ بب بتبن ةحب ة اث ذتش اشة نرز جتة ه اث ة له ج تن ذ ی يبتی بشة ال للی پی بتبا انب. ف شة ذ ی يبتی بشة ال للی اث ة له تفی ثب ة بت يبتذ ی يرب يب ة جتة ه مبشنی اث تفبی ببه لتببی ات گنة نببا انبب ر للبی ت بن جرفبعه اشبة نبرز جتة به ببی لشب نشفة که ب شب بت چ تچر ن ب جتة ه جميشخ بابا ر اصالح مرب. بب جرةبه ببه اذ شبة تر اث بثرة ن بب جتة به بت ث شنبه ذ لعب ة تفبی ر لتببی ر ک ببرب اببش ة پتبايجة به اشة بلخ بت ذ لعه ر ک تبتب فئرلشة ن ب جتة به مبشنی ايبب ت بت ج تن ذ ی يبتی تفی ثب ة ات ب جرةه به عش تذ ی ي خ بت لحبا گتجشن. بت اشة پژرذح ل ضت ن رنه ذ شی اث ايب ت جتة ه مبا مشنی ات که جتة ه نحب بب جة اصلی ذ ب ة نباتبم انجي کتبا ر ن ب جتة ه ات ب جللشو تری نح انة ن بابشن. کميد واژه ىا: جتة ه مشنی ج تن ذ ی يبتی تفی ثب ة ن ب جتة ه. مقدمو: جببتةنۀ ثب نحبب بببه شکبببشگت بشبب نگت نشبب ثی اث نش ث نبببشح ی اصببلی بمببت افببة ر بعضببی ار ة به بتةه ای اث ضترتة ر شک تشضه راة اتج یش ببب کبه بیجرانبب ببه امبي خ ر ا ران اشة جران شی ات بذب جب اث رانب ثبب نی ببه للبة جفب رة ثب نح شمب ة بب شکببشگت گبةت ن شنب. ر ببرة مبک ايبجالز ثب نحب لک جبی اث لک جحب ی پترتبگب ت جعب و ربثتگبرات افبة ر به ي ذت نثبشکی ر ذ گ اتشی ر شجح ب شکبشگت رله جتة به پبشبب بب جب يبب ة راتشبی به انف نح ا اتئه بذب. جتة ه بت فحرن ل ن يرب م يه ای اث ثب ة من فبی کب تبتبی بانمبی فبج و ر تمبجه ای بانمگ ذی افة )لبابی 9(. 4831: 717

4 ا "جتة ه بت فحرن يب خ يبرب شعنبا بتگبتباة ب شب ر ذبشعبی نرمبجه شب گفجبه ای اث ثبببب نی ببببه ثبببب ة بشگبببت" )ن ر شببب ة 4(. 4891: جتة بببه بت للبببة ببببت رثة ( ع للبببن( صببببت تب لا ةتب اث با»ج ت ة ن ش ج ت ة ن«به عنب بتگبتباة کبالن اث ثبب نی ببه ثبب ة بشگبت افبة 718 ( عترز.)5 :4894 جتة ببه بببه رفببشله اصببلی انج بب و اذاللبب ة بببه ذ ببه ببتبن ةحبب ة جببببشو مبببا افببة ر بت فبب لح ی ايشببت تفبب نه ذبب ببب ذبببز گبب ذی بيمببشبة بببه ايببب ت ر ع لشجحبب ی تفبب نه ای يببرب فبب شت ثب نحببب ی يببب تةی ات ببببه صبببفل ة يبببرب بت اشنجتنببة ا بببثربا انبببب بت لببب لی کبببه فببب شت ج تن ذبب ی يبببتی ببب اتی جفببحشو بفجتفببی اذاللبب ة بببه يراننبببا بببه جتة ببه مببشنی الج بب ب کتبا انب. جتة ببه بت ذببرو جبب تشه بمببتشة ن ببح ح ببی بت بت بب اتتی اتجببب ذ بببشة ببتبن ر لببة ذبب بامجه افة ا اشة ن ح اتجب ذی به لذبز نب رتی اذاللب ة ر اتجب ذب ة ببتة کبه بت اث بشة بتبة راصو بشة تبن ر ک ذح برتا ث نی ب اتی بت اتتی اتجب ذ ب ذن بفبش ت ک بک کتبم به فتلة ا بشب ر گفجتح ش ة ( حبشري بتيبببی اث صببب ل.)5 : 4116 نر اتة ببببت اشبببة ب رتنبببب وبببه بت جتة بببه ببببشة انفببب ة ر مبببشة جفببب رة چنبباني رةبرب نبباتب. نب ة ضبب ة ا ب اتت ببه مبوالة رةببرب بت وب ت مبشة جتة به ر بببرو ل لوببتب ضببعشز ة نفبببة بببه ل لوببتب جتة بب ة جيصببخ ارحبب ت يباتنببب وببه بت شنبببا مشة جتة ه اث ل لوتبی بحجت بتيرتبات يراذب مب ر بت جرةشه ابل ی يبرب يگرشنبب وبه بت م اتشذ علی اتش نهذ بت انة ن ا رت ل فب جی ر تش ضش ة نفبة به انف ة اث فتلة ل و بشمجتی بتيرتباتنب ر به بش ة بشگت انفب ة اببباغ بت اشبة ث شنبهذ ب بت نشفبة بب مبشة ت بة ونب ( اللجی نع جی (. : کبتب ا ب اگبت ببه ب بة نگب ا کنبشن يبراذشن بشبب کبه اث جتة به انفب نی ن بی جبراة چمبن پرمبی چبرة جتة ببه مبشنی جتة ببه صبلشح صببب بت صبب ات ن ببی جرانبب ببذبببم لبالرا بببت ة ن ببی جرانببب امببجب ذ جی کببه بت جتة ببه ببجة اصببلی ببی شبببم جصببلشح کنببب. بنبب ب اتشة بايلببه انف ة ب اتی اصالح جتة ه ضترتی افة. جتة ببه مببشنی اث ثببب ة ببببا بببه ثببب ة صببب ننببب جتة ببه - بببه لنببراة حبب و - اث اتنفبری ببه انگلشفبی شب اث انگلشفبی ببه تفبی ر جبی صبلبة اث جتة به فب با شب فبج شن ی مرب مکالة ثش بی ات اشة ب یکنب ر ذنگ ی کبه صبلبة اث جتة به شت فبج شن افببة کببه اف فبب غ لببب اتة ذ بفببجه ات اث شببک ثببب ة بببه ثببب ة بشگببت جتة ببه ببیکنببب مبببة ر پشچشبببگی ة ا بب اثشح ببی ش بببب ل ضت ترمة کنشن. ر اشببة ذ بب ة چشببثی افببة کببه بب فببعی باتشببن بت پببژرذح

5 پيشينۀ پژوىش بت چبب تچر جببتةنۀ مببشنی رچبب لح ذبب ی ة پژرذمببح ی صببرتة گتجببه کببه بت اشببة پژرذح به بتيی اث تجبذجتشة نح ام تا یمرب : له " شفه ر بتتفی بتيی نر ن ذ ی جتة ه مشنی ترفی ر تبی" به کرمح للشتض رلی پرت صرتة گتجه افة. اشة له ل لکتب نر ن ذ ی جتةنۀ مشنی ترفی ر تبی ب ذن شفه مبا ر للو بتجتی ر ن ذ ضعز بت ة ميخ مبا افة. له "جتة ه مشنی ثب ة تفی: اتا ک تذ ر ران " به کرمح ا شتمح مح بی ر لبباللفبشة صب اتز اثبا صبرتة گتجبه افبة. اشبة لبه يالصبه پژرذمبح ی انةب ن مببا بت ث شنه پتباثح ثب ة تفی الن اث راک ة ف يجراژی نلری ر عن شی نلرۀ ب ثن شی عن ی ة الة ر به ک تگشتی بانح ب ثن شی مبا بتب جة تفی ر ف يج ت بفجرت ثب ة تفی ر نشث نرتشه گمج تی چ فبکی بت فب يج ت ثبب ة تفبی ر پبژرذح ذب شی اث بشبو گبتب رتی گتبشبا انب. بت ي ج ه اتا لو ن فبی ب اتی جتة ه مشنی تفی رتب بتتفی اتت گتجه افة. له "گرنهمن فی چ لحذ ر ة شگب ا جتة بن مبشنی اث لتببی ببه تفبی" اث للشتضب نرتی ر به اشة نجشةبه بفبة ش جبه افبة کبه جتة به مبشنی اث ثبب نی چبرة لتببی ببه ثبب نی ذ چرة تفی م شب اث بمراتجتشة اتلو بت جک و شک مشة جتة ه ةح نی ب مب. لببه "ابحبب ن بت مببشة جتة ببه" بببه کرمببح ل ببب تضبب اللجببی صببرتة گتجببه افببة. پژرذمببگت بببه بتتفببی گرنببه ذبب ی حببن ابحبب ن ذبب ات بت ا ببت جتة ببه مببشنی اشةبب با ن ببربا پتبايجه ر فپج پنج نرز حن ابح ن راژگ نی ب لن رنی ابح ن ذ ی رله ای ب ا اتئه ح لح شی اث تفی رانگلشفی رتب بتتفی اتت گتجه افة. لبه " بترتی ببت جتة به مبشنی" ببه کرمبح فبلن ةبرابی پبرت صبرتة گتجبه افبة. اشببة لببه ببترتی بببت عتببی ج تشيچببه مببکالة ر رانبب انببراز ترح ذبب ر اتثشبب بی جتة ه مشنی افة. لبببه "جتة بببه مبببشنی ر جتة بببه انفببب نی بت جو بببو نبببه بت ج ببببو" ببببه کرمبببح ذشببببه رفری ش نگ ا بربا افة. بت اشة له ل به اشة نجشةه تفبشب کبه جتة به مبشنی ببه جتة ه انف نی و ج ی ونب ج جتة ه ای جک و ب اتی يراننبا ش ةشنفع ة ا اتئه بذب. اث انة که ج اتة ذشچ پژرذمی به ن ب جتة به ی مبشنی ج تن ذب ی يببتی تفبی ببه لتبی نپتبايجه م ی جراة گفة که اشة له بت نرز يرب نر افة. 719

6 1. نگاىی بر ترجمۀ ماشينی 1-1 تاريخچو جل ش ببب ة بت جعببببابی اث کمبببرتذ ننبببب تشکببب انگلبببشج اجلببب ب ة ببب ذشت مبببرتری اژپة اتنفه ر اشج لش بت بذه پنة ا تة گةمجه شالبی جرفذ گترا ذ ی ک تی بب اتی جرفبعه فشفجن ذ ی جتة ه مشنی ث مبا افة ر مب شب بلشبو اشبة ا بت شبو ببه بشببة اذاللب ة لل ی ر ن رتی اث کمرتذ ی تش ب مب )ذ لبی 1003: 41(. جببالح ذبب شی کببه ببب اتی مکفببجة ت ثذبب بت ذنگبب ن بتبب اتتی اتجببب ذ بببشة اتجببح بت ةبحببه لببرت بت برتا بذببه پنةبب ا ببتة گةمببجه پببج اث ةنببت ةحبب نی برن الجببب ت پشمببتة بت اشببة ث شنه ات به ذ اتا بامجه افة ر فپج بربةه لی ل ة بت اشة ث شنبه ب ث مبب ثشب ات نحبب ارلببشة بتن ببه جتة ببه اث ثببب ة ترفببی بببه ثببب ة انگلشفببی ات ذ اتلببی کتبنببب )ذ بب ة نببب بلی(. فببپج جتة ببه مببشنی اث جتة ببه فببج شن بببه جتة ببه بجنببی بببت جةثشببه ر جللشببو ببرانشة بفبجرت ثبب ة بت بجة اث ثبب ة بببأ ر ببه کب ت ببتبة ة بب اتی ثبب ة صبب جک بو ش بة ببه ذببرتی کببه جتة ببه مببشنی بت نفببو ارو يببرب تللببه ای اث ن ا شبببی ر بببی لبب لی ات جةتبببه کتب. بت ة ر شکی اث ثب ة من ف ة عبترز گ اثتمبی ات بت ک شفبشرة لپب ب بت فب و 4911 ا اتئبه باب بنبی ببت اشنکبه اشبة نبرز نبتن ا اثتذب ی اتش نبه ای ذبشچ شنببا ر چمبن انبباث بشگتی نباتنب. جتبشبببی رةببرب نببباتب کببه پشمببتجح ی لل ببی بت لببب بفببش ت ثشبب بی رابفببجه بببه جتة ببه ر انجمب ت اذاللب ة اث ذتشب ة افبة. بت اراشبو بذبه ذفجب ب بشالبی بت تکبث جبتةنۀ ترفبشه ف لش نه لبرب 8 ذب اثت صبفله ذلب جتة به بی مبب ر بت ارايبت باۀ 91 اشبة تبن ببه 111 ذببب اثت صبببفله تفبببشب کبببه اشبببة ج ضببب ذ چنببب ة بت لببب و ا ببب اثشح افبببة )رلبببی پبببرت : 15:8.)118 ارلشة جالح کمرتذ ی لتبی ب اتی جحشه بتن ه ای ب اتی جتة ه اث انگلشفی به لتبی اث اراشببو بذببه 91;1 بببرب. اشببة بتن ببه تثر بامببة جبب شببک فشفببجن کبب تی بجنببی بببت ترشکببتب رش اتشح بلی شعنی رش اتشح جة انگلشفبی ببو اث جتة به يربکب ت ببه لتببی اشةب ب کنبب. بب جرةببه بببه ذثشنببه ذبب ی اشببة رشبب اتشح بلببی اث نرببت جببالح پببرو ر ث بب ة بتن ببه ببر الببةکت برلشجی پشبا نکتب که ة ات جت ش کنب ذ نذرت که به نرت ی تفشب ابا ه بذب. جتة ه مشنی بت ارافذ بذه نرب به جرفعه يرب ابا ه باب ر به نفبو فبرن نج بو مبب ر ل ة اذبباز جعشبشة مببا ات جلششبت بابا ر کب تب اتة جيصبخ بشمبجتی ات من فب شی کتبنبب. 71:

7 اث ة لبه ح جبتشة جلشش اتجبی کبه تا باب کنب ت گةامبجة جتة به جبرة جب اتکن ابببی شب لفبفی ر اب ن انراز جتة ه مشنی ر گفجتح ل ره جتة ه افة. بر اتة ببببتة مببب ذب پشمبببتة ر جرفبببعه بت ث شنبببه نببب رتی ببببربا افبببة ثشببب ات بفبببجگ ا بت بفش تی اث ث شنه ذ ی يجلز لل ی لجی بت للرن انف نی ر اةج لی عتی مببا افبة. م شب فحن ن رتی ذ ی ببتة بت ث شنبه جتة به شکبی اث اف فبی جبتشة يرافبجه ذب ی ث ب ة ب ب مب که لصت ذ گ ن مبة ب بانح ر انفةب ت ة افبة کبه بب اتی لببه ببت بمبراتی ذب شی کبببه بت فبببشت تشنبببب جتة بببه رةبببرب باتب نشببب ث ببببه انج ببب و اذاللببب ة ببببه ثبببب ة لتببببی باتب )الل شباة 4111.)8 : اگتچه جتة ه مشنی به مبة بت ف شة ذ ی يجلز لضرت پشبا کتبا ر ايشب اتغ بتيبی اث جيصص ة بت اشة ب تا ذ لبی ات نرمجه انب ا ب ذنبرث برتب جرةبه جيصصب ة جتة به ر انج ببب باة ر ثبببب ة من فببب ة ببب اتت نگتجبببه افبببة ر جل ش ببب ة بفبببش ت ک بببی بت بببرتب ة بببی يرانشن. 2-1 اىداف ترجمو ماشينی جتة ه مشنی بر ذبز اصلی باتب :. 1 صرفو جويی در ىزينو : اجکبب بببه لن صببت انفبب نی بت جتة ببه ذثشنببه ذبب ی بشمببجتی ات بت شفببه ببب افببجف با اث بفجگ ا جل شو ی کنب بن ب اتشة ببه نربت بی تفبب جتة به مبشنی اتا للبی بب اتی اشبة فبئله ا اتئبه بی بذبب ر جتة به مبشنی بت لب و ل ضبت بفبجه ببه لبرا لی اث ة لبه کشفشبة ببجة ر فذح جيصخ ذثشنه جتة ه ات ب نتا بشة 41 ج 61 بتصب ک ذح ی بذب. 2. صرفو جويی در وقت : جتة ه مشنی اث نربت فبتلة اث جتة به انفب ة پشمبی بی گشبتب ر اث ذتشب ترح ذب ر ک نشفبن ذب ی برتب افبجف با بت جتة به مبشنی بی جبراة ث ب ة جتة به ات بت شفبه بب لنصت انف نی بشة 47 ج 71 بتصب ک ذح باب)ذ ة نب بلی(. 2- روند ترجمو بين انسان وماشين گمربگی ةح ة ذ پرم نی ثب نح ی ة ر انفة ت اذالل ة بت لصت کنرنی نةبت به نش ث به جرفو به اب اثتذ ی نرشة نی به نررت جفتش بت ترنب انج و مبب کبه نةبت ببه افبببجف با اث اتش نبببه بت تشنبببب جتة بببه مببببا افبببة. "بببب ج ببب ن جبببالح ذببب ی انةببب ن مببببا جتة بببه مبشنی يب لخ شعنبی بببرة بي لبة انفب ة اث نربت ب بة ر بلشبة اذ شنب ة بت بفبش تی اث ث شنه ذ ی بانح کن افة" )ذه (. : 71;

8 للی ت ن کشفشة نج شج جتة ه مشنی جرة نی ر اباتی )گ اثتح ذ ی نی ش ببامبة ذب ی اباتی...( بب اشبة لب و جبتةن انفب نی ذنبرث بت ذبت نچبه تببرذ ببه جتة به جنحب شی که ثب ة نح ب نرلی پشچشبگی ميخ ی مرب ننب جرة اببی بج ر نرنی لالرا بت جرة نی بفش ت جيصصی افة ة شگثشة نباتب. به ذرت کلبی جتة به مبشنی لبب تة اث اتشنببی افبة کبه اث ذتشب ة ر بب افبجف با اث بفببجگ اذبب ی الکجترنشکببی ببیجببراة رتربی ات اث ثببب نی ا اتشببه کببتب ر يترةببی ات بببه ثببب ة بشگت جلرشبو گت بة. اث اشبة تر "ذنگب ی کبه جتة به مبشنی تری گرمبیذب ی ذرمب نب بت بفببجتج ذ گبب ة بب اتت گت ببة بببه بلشببو اثشبب شی ذ چببرة اتشگبب ة بببربة ر فببحرلة بفجتفببی برلشجی ذ گ نی کف ن رب" ( شت اثئش ة.)5;6 :15;; بت ل و ل ضت جتة ه مشنی به ذرت گفجتبا به ک ت یترب ا ذنبرث ذبن ن بح ة ببه لنببراة اببب اثت شبب بگشتی ثببب ة جتششببب نمبببا افببة ثشبب ات نگ اتنببیذبب شی بت يصببرخ کشفشببة ة رةرب باتب. ذنرث جتبشب رةرب باتب که ش اشة نرز اث جتة ه را عب غ بیجرانبب کب تی ات کبه شبک جتةن انف نی انة ن یبذب انة ن بذب. بت ذ شة اتفج )رشلج( افجبتو یکنب که انف ة یجرانب جتة ه کنب. ک پشرجتذ جنح به نرت یتفب که جتة ه یکننب نح»مبهجتة ه«" "pseudo-translation جرلشب یکننب. ذتچنب اگت يترةی جتة به مبشنی ات بب يترةبی جرلشبببب مببببا بت فببب وذببب ی گةمبببجه شفبببه کنبببشن جلششببب اتة گفبببجتبا ر بحببببرب ابعببب ب راژگببب نی ر بفجرتی ة ات م ذبا يراذشن کتب )لی ا ل ذبز اث جل ش ر جرف.)8;; :411; ۀ اشة نرز «لبه بت ران ثب نی«بش ة مبا افة ر ج لبرب ثش بی اشة ذبز ب بفش تی اث فشفجنذ ی جرلشب جرة ب کشفشبة اصبلی بب اتی صببذ ر م شب لجی ذ اث اتة ثب ة ر فشفج ح شی کبه ک ل به ا ک ةپةشت یکنب ل مبا افة. ب اشة ل و جتةنۀ انف ة لبغ ذبز بلنببپترا اثنبهجبتی باتب جرلشبب ثببب نی تر تذنببت ب اتی جل ات بببت رتبا صببب ببیکننببب ر ببب به اشة ذبز جتة ه مشنی ببشة فبين اتن نی ات کبه ثبب ة مبجتب نباتنبب بانببح يراننبببگ ة جرفذ انف ة به ک ت یترب )اربتشة ر ذ ک اتة 1041 (. 5- تفاوت بين ترجمو انسانی وماشينی مبب بتيبی ذ لعب ة ابلب بیکننبب کبه بت ث ب ة ل ضبت ذ ک اتة ۀ انفبب ة«ل ببو کببتبا شبب بببه لببب جبرنی کبه ذنة تذب ی ة فبب ثگ ت ذفببجنب. اث اشببة به ذرت اثشنباای بت جتکش ب رشب اتشح بعببی MT.)99 :4118 ( جتة به مبشني )»ج تشببغ جرفببذ جببتةنۀ انفبب نی نثبشکجببت مبببا افببة ( رر ر 741

9 بت MT اگتچه چنشة ابل ذب شی کبة افبة ببه رافبذۀ ذشةب ة ن مبی اث پشمبتةذب ی چمب گشت )جتة ه انف نی( ب ذتح مبا ب منب ا اشبة فبراو )بربب تا( رةبرب باتب کبه چگرنبه کبة افبة HT MT جف رة ب مب بتيبی ل ب ة ارحب ت کبتباانبب کبه MT ذتگبث ببه کشفشبة شبک جبتةن انفب نی لت بهای نيراذب تفشب. چ اتکه لبربشةذ ذ ث نی نشفجنب بلکه ةاجی ک ت جتة ه ذفبجنب. اشبة بشبو افجبتوذ به جفصشو بت وۀ ( لبی ر راتنت( عجبت ات نح ذنرث اث نة که MT یباننب. ببه ذبرت اثشنبباای بت اب اثتذب ی بش ة مبا افة ر )گش تفی ر تپ لن( نشث یجرانبب جتة بهذب شی ننبب انفب ة ات بت لبرثاذب ی لببرب جرلشبب کنبب ر جتة به ببه ک بک اتش نبه گنة نببا بیمبرب اشبة ل ب ة بشب ة کتباانب که اشة نرز اث جتة ه چ لمی ب اتی جتة ه به م ت یترب. بانح ذبب ل MT ا ل پژرذحذ ی انة ن مبا بت اشة لرثا بت اتجب ذ ب ن ح MT بت بحبرب نرمجهذ ی بر اثة بت ثبب ة صبب ج تکبث مببا افبة ر ببه جب حشت اشبة نب رتی ببت فب شت ةنببهذب ی ثب نی اث بشو بتب ذل ک جت جرةبه مببا افبة. بت ذ بشة اتفبج شت اثئشب ة );;15( بت ۀ يببرب ببب ذبببز بتتفببی جبب حشت MT بببت بتب ذلبب بانمببةرش ة نمبب ة باب کببه کشفشببة بت ل و بحببرب افبة ر ذبن اکنبرة ببه ة بتةبه اث کشفشبة تفبشبا افبة کبه اث ة بجبراة به لنراة اب اثتی بت لشذذ ی رثمی افجف با ن رب. MT )کر ات( بت پژرذح يرب ب ذبز بتتفی ج حشت MT بت ش بگشتی ثب ة برن نم ة باب کبه بببیجرانبببب گببب ذی اتگشبببت اث ثبببب ة صبببب ات ا ببب اثشح بابا ر بت نجشةبببه ببببه بحببببرب اتشنبببب نرمبجة ر ج رشبة يترةبی نحب شی ک بک کنبب. ( ب اتو ر برتتث( بت ذب ل بتتفبببی افبببجف با اث شببب بگشتی ثبببب ة ذرمببب نب ببببه ک بببک ي تةی بت ثنبگی را عی نجشةه گتجنب که MT ثب ة ر اثة به ن ة بت ا ت اتگشتی ثب ة ک ک ن شب. اتش نبببه بت )گ تفش ر پن ) بت ذ ل ۀ يرب نم ة بابنب که بب اتی بحببرب ب شبب بر اثة حب تةذبب ی جعتشبز مببا نب ة ات بببه ک ک ثش بی ا اتشه کنب. بت اشة ذ لعه نم ة بابا مب که MT ثب ة بفش ت فشب ب مب. ذببز ۀ يبرب بب بببرثح ر شببب بگشتی ثبببب ة یجرانب ب ا اثشح بانبح راژگب نی ر بفبجرتی حب تةذب ی جةتببی بانبح- برثح باب ر MT بت اشببة ث شنبه بیجرانببب یجرانب ب اتی اتگش اتة بجبی )بتنب تبشنی( نجشةبه گتبة کبه افبجف با اث MT بت کبالجذب ی ثبب ة فب ثگ تی ثشب بی بب فببالش ر نش ثذبب ی ثببب ة بابا لببرت مببحرت افببة کببه ببب اتی ثببب ة ببر اثة باتب. اشببة نببرز افببجف با اث MT بت کببالج بتج بببه شبب بگشتی ببر اثة بفببش ت ببرحت افببة )ررنببت ر لببی 4118: 741

10 1:9(. بت ضببب ة نمببب ة بابا مببببا افبببة کبببه MT بت شببب بگشتی راژگببب ة جرفبببذ ثبببب ة ک ک رحتی اشف ین شب )چة رذ ک اتة 4117 : 57(. 744 بببر اثة ( اتبفة( ر بلتی ر حبابی )4118( ب اتی بحبرب نرمجهذ ی بانمةرش ة اث MT بت شفه ف شت ن ب نرمج تی ننب اب اثتذ ی تة الکجترنشکی افجف با کتبنب ر به اشة نجشةه تفبشباانبب کبه MT بت لبرثا عب بو شب بی بب اتی راژگب ة جيصصبی بفبش ت ر ب افة. جتة ببه مببشنی ببیجرانببب جرةببه بانببح ببر اثة ات بببه يذ ذبب ی جبت ل بو کبتبا راژگبب نی ر بفببجرتی ةلبب ن ببربا ر بببه نحبب الج بب ب بببه نفببج بذببب جبب يببرب بجراننببب يذ ذبب ات من فبب شی ن ببربا ر نحبب ات جصبلشح ن شنببب. بب اتی انةبب ن اشبة کبب ت بانبح ببر اثة ب شبب حبب تةذب ی الج بب ب ببه نفببج ات بببه بفة رتنب ر اشة ح تةذ جرفذ بتفشة ج رشة مرب )گ تفش ر پن ذ چنشة.)695 :4111 MT بامبببجه ب مبببنب ک بببک کنبببب. MT یجرانبب ببه ة بفبجه اث ثبب ة يصبرخ راژگب ة ر بفبجرت ا اتشبه ن شبب ر ببه ثبب ة بر اثنی کبه بت شب بگشتی بت کبالج مبکو بببیجرانبببب بببب ا اتئبببه بببب ثيرتب ببببه ثبببب ة بببرث پشمبببنح باجی بت برث بب اتی من فب شی ر ت ب امبجب ذ ة بت نرمج ت يرب ک ک ن شب.) کشفلت( عج بب افبة کبه MT ا کب ة رشب اتشح ةببب ببه ثبب ة یبذب ر ری یجرانب يترةی نرمج تی يرب به ثب ة صب ات ج لب ثش بی بحبرب بيمب. برث به ت ن اثش ی ةکت مبا ب اتی MT بتيی اث ع ش ة نشث بت پژرذحذ گ اثتح مببا افبة. کشفشبة جتة به مبشنی ببه مببة رابفبجه ببه رضبرز ثب ةذ ی ببا ر صب یب مب. بجة نبرز بجة لةبن ة ر نشبث بعضببی اث پببژرذحذبب نمبب ة بابا افببة کببه رشبب اتشح ببجة بببو اث بابة بببه جتة ببه نشببث با اتی مبکالة يب خ يبرب افبة. لبالرا ببت اشبة اگبت رتربی ضبعشز ب مبب کبة افبة يترةببی لببر اث يذ ذبب ی بفببجرتی ر ذ چنببشة يذ ذبب ی راژگبب نی ب مببب. پژرذحذ نم ة بابا افة که MT ن یجرانب مکالة بفجرتی ثب ة 4- نقد ترجمو چيست ن ب جتة ه اث بر کل ه جمکشو ی مرب ذ چنببشة بتيببی ر اثة ات لو کنب. : جتة ه به عن ی اتشنبی افبة کبه ذبی ة ج ب ن لن صببت ثبب نی ر تذنگببی رةببرب بت بجة ببببا بب بشمببجتشة شبب اثة صببا ة ر ب ببة بببه جة صب نج و ی مبرنب جب اث بجة اصبلی يبالخ مببا ر ببه ة بتگتبانبب. ن بب راژا ای افة که ع نی يجلفی باتبم ا عن ی نم ة بابة ن خ به ک ت ی ترب )البفج نی ن بب جتة به شبک ت شنبب جلشلبی جذبش بی ذ به ةکت بتيی اث نح ی پتباثشن ن ب ع برتغ ببه.):44 :1;;; افبة کبه بجنبی ببت بر بجة افبة کبه ب شبب بشبب ة عن شی شکف ة بت ثب ة اصلی ر ثب ة جتة ه مبا به ة بامجه ب مب )الفؤابی 5:4115(.

11 نج باة نچه اث ة به لنراة ن ب جتة ه ش ب ی مرب ا ل اتثشب بی ر اتثمبش بی جتة به افبة. بشمجت انب فعی وتبا انب بتفبجی ر ن بتفبجی ر و فبجی ذب ر اضب ة جتة به ذب ات رتب بلخ اتت بذنب بتل لی که جتة ه ات ی جراة اث بشبگ ا ذ ی جف رجی بتتفی ر ن بب وتب )فةربی ر بشگ اتة 15;1 : 98(. ن ب تلله اث فه تلله لبرت ی کنبب: تللبه جففبشت ببه عنب ی ترمبة مببة عنب ی کلی تلله جةثشه ر جللشبو ببه عنبی ترح بشب ة اشببا بابة ش اثة ر شة ش مکفة ( ج شه.)101 :1045 ذب ر تللبه اتثشب بی شعنبی نمب ة ب اشة ل و ترنب انج ب جتة ه به ذبرت ک بو پشچشببا جبت افبة. بت اصبو اشبة فبجلثن افة که نج ب ابجبا لالرا بت تذنت گفجتبا اث ثبب ة اصبلی کجب ر ثبب ة لتببی مبن ية ل شب بامبجه ب مبب. ح نشبغ جةتببه نبی بت جئبرتی ر ل بو جتة به ببفبة رتبا ر بت تللبه فرن ی جراة بشة اتئة يرب به لنراة جتةن جة ر اتئة پشمبنح بی جتة به برتب انج ب ب اث ذن ةبا مب. ن ب جتة ه ا ترث ب اتثمی کبه بت ل بو جتة به باتب شکبی اث پ شبه ذب ی للبن جتة به جل ی ی مرب که تف لة ة نه جنح ب لةز امجب ذ ة جبتةن ر ضبعز ذب ی ثبب نی جتة به ری بلکببه ببب اصببالح ع لشببة جتة ببه ر گمببربة ضبب ی ةبشبببی ببب اتی جتة ببه مببک ت ببی مرب. اصذالح ن ب جتة به جعب تشز يجلفبی باتب کبه ن بی جبراة ذ به نحب ات ببه ذبرت ذ ث ب ة ةکببت کببتب ر بت ببرتب نحبب بلببخ کببتب ر مبب شب بلشببو اترانببی اشببة جعبب تشز ا بب اثشح لال ببه بببه جل ش ة بت ث شنه ن ب جتة ه افة. بن ب اتشة ی ح شن که ن ب جتة ه شک اتشنب ذنة تی ر اتثش بی افة کبه ذببز ة اصالح فشت جتة ه نه کن کتبة ة افة. 5- نقش منتقد ترجمو افة نج ببب شببک مببيخ ببب جةتبببه ر بب ذت کبب تباة ر ببب ب اتشببة کبب ی ر تذنببت بت ة عببه که ی جرانب ل لجحب شب حب ت ذنبتی جرلشبب مببا اث فبری بجکب اتة ببه صبرتة صبلشح ر بتفجی جللشو ر متح بذب )الثبشبی.)1 : 4116 نج بب جتة به جعحبب جبتةن ات نفببة ببه جتة ببه ک بو ر ب شب ج ب ن براتب ةکبت مبببا بت بجة انبباثا گشبتی بی کنبب. ب بت اشنةب بت برتب جتة به "کل به ببه کل به" صبلبة ن بی کنبشن بلکبه بت ببرتب جتة ببه ببب عبب بو ذبب ی کال ببی ببببرة لببةز ن بشبببا گببت جة کرجبب ا کببتبة شبب ايجص ت صلبة ی کنشن. 745

12 شک نج ب چنبشة رشژگی ر صاللشة باتب که ذ ه ش بعضی اث نح ب شبب بامبجه ب مبب شعنبی اث ةنببه ذب ی لل بی ر ل لبی گب ذی بامبجه ب مبب لبالرا ببت اشبة ار ببه ذنبت جتة به لال ه نب افة ة شی که ب شب ب ة من ب مب. اشة ر شژگی ذ لب تجنب اث : 1- به افجعباب ذ لعه ر بتتفی جة جتة ه مبا ة شی که يذ ذ ی الج ب لی بال بی بفجرتی عن شی ش ف شت ن ذ ضعز ات پشبا ی کنب نج ببب ننببب ضببی ب شببب بت رضببرز بببی ذببتز ب مببب ر بببه برت اث ب مب. لمبب ر نفببتة نج بببب ب شبببب با اتی ببببتة افبببجبتو مبببراذب ر جرانببب شی ا اتئبببه پشمبببنح باة بببب اتی ا نببب ز جيصصب ة ر يبتگب ة ب مبب. نبه بذ بب اتی نمب ة بابة ن ب شخ جتة به بلکبه بشببة نک ة نفی ر حبة بت کن ت ذن )ج شه.)101 : 1045 ب اتی اذ شن ة اث جتة ه ر اث شک ثب ة به ثب ة بشگت ب شبب ضب ی ثشبب شی من فبی ر تذنگی ثب ة نر شعنی ثب ة صب ات بت نرت بگشتشن. ب اتی نج ب جتة ه تثن افة که اذباز ر اب اثتذب ی انج ب بی يبرب ات ب ش ب غ ببو اث مبترز کببب ت يببببرب جعتشببببز کنببببب ثشببب ات ری لببببثن بببببه جةثشببببه ر جللشبببو ببببجة جتة ببببه مبببببا ر اتثشبببب بی شکپب تچگی ثببب نی ر فبببکی ة بت شفببه ببب ببجة اصببلی نشفببة بلکببه ب شببب اث ترح ب شبب ب اتی ا اتئه نر اتة ر نجشةه گشتی ذ ی يرب به ترمنی افجف با کنب )لبرب.)7: 1;;; ری ب شب به جتةن ک ک کنب ج ميصشة يرب ات نم ة بذب ر به يراننبا ک بک کنبب جب به بتفجی ک ت جتةن ات به گرنه ای بتب کنبب کبه گبرشی احبت اصبلی نرشفبنبا افبة. ک تذب ی ار لبرب به اتثش بی کلی اث احت جتة ه مببا نشفبة ننبب فبج شح احبت جرصبشه ببه يرانببة ة شبب جل شببت ة ذمبببات نفبببة بببه اجببالز ر ببة بت يرانبببة ة شبب امبب تا بببه بتيببی ببراتب ن بشة تبرذ به کشفشة ش صلة احت جتة ه مبا ش يشت. ذنببت نج ببب اشببة نشفببة کببه امببجب ذ ة جببتةن ات لشفببة کنببب چبب ات کببه امببجب ا بت جتة ببه ک ال ذبشعی به نرت ی تفب اگت اتت افة ن ب ام تا به امبجب ذ ة ب مببم ب شبب بتشلبی يرب ات اث اشة نرز ن ب بش ة کنشن ر يرب ة ات ذن کت ر ذن فر ب جتةن ببشنشن. بنب ب اتشة کب ت نج بب جتة ببه فب ة نشفبة ثشب ات ری فببئرلشة جصبلشح امبجب ذ ة ات بببت لحبا باتب ر ب ش جتشة جتة ه ای ات که ب شب به ة الج ب کتب به يراننبا نج و ی کنب. 6- برجستو ترين منتقدان ترجمو آنتوان برمن 1-6 نجببراة بببت ة شکببی اث ح جببتشة جتة بب ة ر نرتشببه پببتبا اثة لصببت بب افببة. بببه بلشببو جتة به ذب کج بحب ر ب تة جعببب يبرب کبه ترح ح بی بت بتب ل بو جتة به ر نرب تة

13 بت جلرتة ر انل ات ة ة افة ر ذ لع ة جتة ه باتب. ر به ن ب جتة ه ذن پتبايجه افبة. ری جب حشت ثشب بی ببت ن بب ری جتحشتگبةاتجتشة نرشفبنبا بت اشبة ث شنبه ببرب ذ ب نذرت کبه ار ابلب کبتب کبه ترمبح ی يجلفی ب اتی ن ب جتة ه رةبرب باتب بفبش تی اث جئرتشحب ی جتة به رةبرب باتب. ببه ذ بشة بلشبو افة که ری بلح ی يرب ات فبشت جللشلبی يرانبب کبه بی جرانبب بب جرةبه ببه اذبباز يب خ ذبت جللشلگبت گنة نببا مبرب ر جن فب بب انبراز بجة شکپ تچبه ب مبب. لبالرا ببت اشبة نجبراة بت ة اص اتت باتب که ذبت جتة بی ابجببا ب شبب شبک پبترژا جتة به ات ببو اث يبرب ت شنبب جتة به جرفعه بذب. نجببببراة بببببت ة الگببببرشی بت جبببب تشه ن ببببب جتة ببببه بببببرب. اشبببببا ذبببب ی ار ذنببببرث بت جل ش بببب ة بانمگ ذی ر ک تذ ی انج بی رةرب باتب که جة ذ ی جتة ه مبا ات ج تشبی ی کنب. بببت ة يرانبببة ببجة ات شکببی اث اصببرو جعشببشة کننبببا عبب بو فبب ثی بت ببجة ثببب ة صببب بانفة. چرة يرانببة بجة اصبلی جتة به ذب فببک ذب ی نرمبجة ببه ثبب ة اصبلی ات مبک ت کنب. )کتش ه ن صت رذ ک ت.)819 :1010 ن ب جتة ه نثب بت ة نرز ةبشبی اث ن ب ح ت اببی افة. ری بت اشبة اتفبج بی گرشبب: " بت ش ة انراز يجلز ن ب ح ت اببی ن ببی نفببة ببه حب تی رةبرب باتب کبه ن مبی اث انج ب و احبتی اث شبک ثبب ة ببه ثبب ة بشگبت افبة کبه ة ات جتة به ذب بی نب شن " )بريب و : 4119.) 56; بت ة ج تشه اصذالح ن ب ات اث ث لصتذ ی ترمنگتی ترت ی کنب ر جتکشب ی کنب که اشة اف ف غ شک ل و نفی که ذ به بنب و امجب ا افة. ر ار ب اشة فحرن ي لز افة ر ی گرشب: "ن ب بت اصو حبة افة" )ذ ة نب (. ن ب جتة ه ب اتی نرتشه جتة ه ضترتی افة ثش ات ب ش جه ذ ر ض رة ذ ی يبرب ة ات ا ب اثشح بی بذبب ر ة ات ببه فب ة ا ب ذبب ی ةبشبب ذبباشة بی کنبب. بت اشنةب ببت ة ببی گرشبب :" ن بب اث ترشبه ذب ر جکنشبک ذب ی برتب افبجف با جبتةن اتضبی نشفبة بلکبه ببه بنبب و جعتشببز ر من فبب شی مببکالجی افببة کببه اتشنببب جتة ببه اث ة تنببج ببی بببتب جبب اتا لببو ذبب ی ن ف ب اتی نح پشبا کنب" )بة بتشنشج 1041: 411(. پبترژا حبن اشةب ب مبببا جرفبذ ببت ة بب اتی بتتفببی ل ش بة جتة به ر بة رتی ة مببکو ل و ن ب جتة ه ات جلششت بابا افة. 4-8 پيتر نيومارک شکبی اث نرتشبه پبتبا اثة جيصبخ بت ث شنبه ن بب جتة به افبة. بت نربت نشر ب تب ن بب جتة ه اصلی جبتشة لل به اجصب و شب ة نرتشبه جتة به رل بو جتة به افبة. ری عج بب افبة

14 کببه نج ببب ب شببب بببه لنببراة لببرت ارو ن ببب لببب ا ببو شببک پبب تگ اتز بتببب تا ببتد رذبببز ببجة اصبلی بنگب تب ر ببه براتبی ننبب صبب نرشفبنبا نبرز ي ذبب ة انبراز رلبه ذب ی جنبی ر رشژگی ذ ی کلی ثب نی ام تا کنب )يرشگ نی.)11 :4893 ن ببب ب شببب بببه مببکالة جتة ببه بپببتباثب نببه نکببه ببب اتی جتة ببه بتفببة شبب بحجببت بفببجرتی ص بت مرب. به اشة بلشو ری ی گرشب: "ن ب جتة ه پشرنب اف فبی ببشة نرتشبه جتة به ر ل بو ة افببة ر ذ چنببشة شکببی اث ج تشنبب ة فببتگتن کننبببا ر رثمببی افببة بببه يصببرخ اگببت جتة ه ميخ بشگتی ات ن ب کنشن لجی اگت ير ب مب ثش ات جرةه يراذشب مب که جة ی مرب به ترمی بشگت جتة ه مب ر اشة بفجگی ببه ترح برتب نربت جبتةن باتب" )لنبشح.): : 4119 نشر تب جعبابی عش ت ر ارلرشة ب اتی جةثشه ر جللشو بجة ننبب ذببز بجة اذبباز جببتةن کشفشببة نرمببجة ببجة ر ا جبببات ة پشمببنح ب ببی کنببب ر فببپج بر ترح جتة ببه ات کببه ب اتی ذت جة ن ف افة پشمنح ب ی کنب. شکببن جتة ببه اتجببب ذی کببه بت ة جببتةن فببعی ببی کنببب ذ بب ة جببتحشتی ات کببه اصببو بببه يراننبگ ة ثب ة ببا بی بذبب ببه يراننببگ ة ثبب ة صبب بی تفب نب ر برن جتة به عنب شی جتةن فعی ی کنب بت لبربشة ذ ی بفجرتی ر عن شی ثب ة صب عن ی ب ش 4 نرشفنبا ات ةبباغ عتی کنب ر شفه ای ذرتنی بشة نح بامجه ب مب. نشر ب تب پشمبنح ب بی کنبب کبه جة نج بب بجة اصبلی ات بب ب بة بترت کنبب. ری بی گرشبب: "بتب تا ثنبگی نرشفنبا ر ف شت ح ت ش ث شنه ذ ی کلی بلخ نکنشب گت اشنکه بت بجة ببه نح ام تا مرب ر کة افة بت بتب ة به م ک ک کنب" )لنشح.); :4119 اث نرت نشر تب ی ح شن کبه ن بب جتة به شبک ت شنبب افبج نباتب افبة کبه اث ذتشب ة بی جبراة ج ب ن ن شصبی ات کبه بت نجشةبه ال ب و نرتشبه ذب ی جتة به بت بجة ذب ی جتة به مبا م ذبا ی مرب بتتفبی کبتب. ر اشبة شبک اتشنبب اتثشب بی افبة کبه ذببز ة اصبالح ترنب ل و جتةن افة. ترشکتبذبب ی ن ببب جتة ببه ا اتئببه مبببا جرفببذ نشر بب تب ر بببت ة بنبب ی صببلشح ر ذلببربی افة که به نج ب بت ترنب جتششب کشفشة جتة ه ک ک ی کنب )ذ ة نب : 7- نقد ترجمو ی نمونوىای ترجمو شده.)4 فببئله ن ببب جتة ببه ذببب عش تذبب ی مببيخ بببه انببباثا کبب ی ببرتب جل شبب بب اتت نگت جببه افة ثش ات عش تذ ی ن ب جتة ه بت بشة نرب اتة جتة ب ة ذ چنب ة جفب رة افبة ببت افب ج فبببکی کببه بت ة فبب يجة لکببه ثببب نی بت ثببب ة جتة ببه مبببا ر ثببب ة بب بتی صببرتة کت جببه 748

15 افة. بن ب اتشة ل ة ب شب عش تذ ی افج نباتبی ات بش بنب که ذنگ ن بتتفبی صبلة جتة به اذ شن ة ل صو مرب )الفؤابی.)1 :1045 اث اشبة تر بر عشب ت بب اتی ن بب جتة به بت جبرة يببتی بت جل ش ب ة علبی ب انجيبب مبا افةم اشة بر عش ت لب تجنب اث : ف ئو بيو رجصتز. ف ئو عن من يجی. مسائل دخل و تصرف بت اشة فذح اض ة ر ک فبجشح شی کبه جرفبذ جتة به مبشنی ببت بجة اصبلی ال ب و ببی مببرب ببرتب ن ببب ر بتتفببی بب اتت يراذببب گت ببة. نگ تنبببا بت اشببة فببذح نببه ببذ ببب اتی 5 اصالح يذ ذ بلکه ب اتی بحبرب بيمشبة جتة ه لتبی فعی کتبا افة. ذببت گرنببه ا بب اثشح شبب کبب ذح بت جببرة اصببلی نةببت بببه فببتبتگ ی شت بو برو به لف يراننبببا ببی گببتبب ر ی شب ر ث شنه ن ب ات اتذن بی کنبب. ذ چنبشة بت اشبة عشب ت ب به جتة ه جلة اللفری کل به بی پبتباثشن کبه بببرة مبک نةبت ببه جتة به ای بی مبرب کبه انفة ن ر بتب ة ب اتی يراننبا بمرات افة. نقد ترجمو 2-7 لب تة "به ب رت گبرجتح" ن بشببا گتجببه ر جتة ببه نمبببا افببة. جتة ببه ب شببببب بببببه اشببببة ذببببرت ب مببببب "بلفبببب گببببببرجتح" ذ بببببب نذرت کببببببه بت ثببببببب ة تفبببببببب نه ای مببببببببن يجه مبببببببببا افببببببببة. ذ چنببشة کلببنۀ "بالببح" بببه " العصببتشن " بتگتبانبببا مبببا افببة ر اشببة بت اصببو ببجة رةببرب نشفة ر بت ثب ة لتبی فحر ی نباتب. 749

16 لبب تة "بب امب تا ببه بت ببذ ی گ تگبی" بت بجة اصبلی ببه لتببی جتة به نمببا افبة. اشة لب تة به لتبی شعنبی "امب ت البا البراتباة الو توشبن " افبة. ذ چنبشة جبتةنۀ لبب تة " کمرتح ب شب ف تنه ع بو پنج شلش تب شرتر اث ن لشه جعته ذ ی راتباجی بت ب بامجه ب مب" ب جة جتة ه مبا ذ ب ة نباتب. جتةنۀ مشنی به اشبة صبرتة ببربا افبة : ".. کمبرتح ب شب ف تنه شک شلش تب شرتر اث ن لشبه جعتبه ذب ی راتباجبی ايجصب خ بذبب"! بی بشنبشن کبه لب تة "پنج شلش تب شرتر" جتة ه نمبا ر جف رجی بت جتة ه رةرب باتب. نشبث کلبنۀ "شبرتر" ببه "ةنشه افجتلشنی" بتگتبانبا مب! اشة جتة ه امجب ا افة. اگت به جة لتبی نگ ذی بشنباثشن جرةه يراذشن مب که کل ه "راکفة" به لتبی "ل ح" بت جة اصلی جتة به نمببا افبة. بت اشنةب جتة به مبشنی جتة به نب علر ی ات شفبه بب جة اصلی ا اتئه باب ر عنی ات به جة نفی جلششت باب. جبتةنۀ مبشنی ببه اشبة صبرتة ببرب : "بت ترنب جرلشب کترن "! بت ل لی که الال شه جرلشب راکفة نه جرلشب کترن برب. 74:

17 جبتةنۀ لتببی يجصبت افبة ر لبب تة " بب جرةبه ببه اتثشب بی ذب بت برتب ال ب و نفبرة ترفببشه " بت ببجة اصببلی لببةز مبببا افببة. اشببة لببب تة بببه لتبببی "بلفبب الج بببش اتة لببرو النفرة الترفي" ی ب مب. بت اشنة ر جی لب تة اف فی بت جة ثب ة ببأ ببه ثبب ة صبب جتة ه نمرب جتة ه ن خ به م ت يراذب تة. ی بشنشن که لب تة " تذنگش ة ذ اتة" به "ذش اتة تذ نةشة" جتة به مبب ا ب عنب ی ببو حن بت ثب ة لتبی ن ی بذب. ذ چنشة کلنۀ "يرمنرشفی" به لتبی شعنی " ة اليذ " ببه " الوج ببن " شعنبی " نرمبجة " جتة به مببا افبة!.. بنب ب اتشة صبلشح جبتشة جتة به فبذت ارو اشة افة : "الجج لبب ة ح في بشنن ذ اتة للا جفةشو ة اليذ...". 74;

18 جبتةنۀ مبشنی کلبنۀ "پفب کترن " جلبة اللفربی رن بتفبة. ب شبب ببه "بعبب ورترنب " جتة به مرب. لالرا بت ة لب تة "به گلي نه ذ شی ببثت رلب لی جبببشو مبرنب " جتة به نمببا افبة. جتةنۀ پشمنح بی اشة ة له : "شجن افجببالح بترض ة رترب وبشت ر اتئعن". 6 کلببنۀ "افج اتجژشفببة" بت ببجة اصببلی صببفة رلببی بت ببجة لتبببی بببه افببن جتة ببه مبببا افببة. نشببث کلببنۀ "فببح ن" بت ببجة اصببلی بببه " يثرنبب ة" شعنببی بببه تفببی "ةيبب شت" جتة ببه مبا ا ع بو "فح ن" بت ثب ة لتبی "افحن" ی ب مب. 751

19 بت جة ب ت کلنۀ "نفجکح" به " نفذ" جتة ه مب بتل لشکه عن ی ة به لتبی "ل لن نفذ" افة اث اشة تر جتة ه ن بتفة. کلنۀ "بالجکلشز" بت جة اصلی به ذرت جلة اللفربی ر نب فحرن ببه لتببی جتة به مببا افببة. بت ل لشکببه اشببة کل ببه بببه لتبببی " بصببرت ةحرلببن " عنببی ببی بذببب. بنبب ب اتشة جتة ببه صلشح اشة افة " جن اذال ل لن نفذ حجتئن للا فرالو الش ة بصرت ةحرلن". 3-7 مسائل معناشناختی بت اشنةب ب جلشش اتجبی کبه جرفبذ جتة به مبشنی انةب ن مببا شعنبی جلششبت عنب ی اصبلی کل ه ات بت ثب ة ببأ رتب ن ب اتت ی بذشن. شکی اث ف ئو جتة ه که رة انجيب ن صبلشح راژا بت ثبب ة صبب بی گبتبب ببی بتب عنبب ی ة بت ثبب ة بببأ افبة. بت اشنةب بب بت برتب "کل به ببه کل به" نپبتباثشن بلکببه بتب تا ع بتة کال ی بلخ ی کنشن. 4-7 نقد ترجمو اگت به جة لتببی نگب ا کنبشن يبراذشن ح شبب کبه کل به "کبترت" عنب شی نبباتب بت لب لی که جتة ه لتبی صلشح جبت اشبة افبة : "فش فبن راةحبن ورترنب ". نشبث بی بشنبشن کبه جبتةنۀ" بابگ ا تفشبگی" بت جة لتببی " لو بن الجع بو" ببرب! ر چنبشة اصبذاللی بت ثبب ة لتببی رةرب نباتب ا اصذالح صلشح جت " لو ن الجل ش " افة. 751

20 بت جة لتبی کل به "العب لن" ات پشببا بی کنبشن کبه بب بجة اصبلی ذ ب بة نبباتب اشبة جتة ه جلة اللفری افة. بنش اشنة افن ي خ افة. بی بشنبشن کبه کلبنۀ "فبتب ث" بت بجة اصبلی ببه لتببی جتة به نمببا افبة. بشگببت جرةببه ببی مببرشن کببه کل ببه " جببرتذشة" بببه جتة ببه اضبب ه ببی مببرب ر ي لز ر ن بتفة ی بذب ر بت تفی به عن ی " بفة انبتک اتة" افة!. ر بت لبب تة عنبب شی کبب الغ 754

21 افبجتلشنا" "ةنشبه لبب تة ببه اصلی جة بت "وررشب" کلنۀ بب کب ال کبه افبة مببا جتة به افة. جف رة اصلی عن ی جتةنۀ يتشة فبذت بت بجة تفبی " مبکو لبه ذب چشفبة... " ببو بتب نشفبة. " له ذ " ببه "ال لوب ة" شعنبی "مب ذب نراة" جتة به مببا افبة! ذ چنبشة بی بشنبشن کلبنۀ " جعبباب نحبب " بببه لتبببی شعنببی " ألبببابذ " جتة ببه نمبببا افببة. جببتةنۀ بتفببة اشببة افببة : " بب ذي مولن الة اتب رل ن اصبلة ألبابذ وبشت بحةا اللةن اشض ". ول ببن "ذبب اثت" بت ببجة اصببلی جتة ببه نمبببا ر يبببت ات نلببتز کببتبا افببة. لببب تة "51 ذ اثت نفت" به "51 نفت" جتة ه مبا افة! لب تة برن لتبی "رشفج ت الجضلشن ب ل تد بي ا تشوبب الالجشنشببن" بت ذ ببشة ببجة نبب فحرن بببربا ر بببه " تببب نی بابة بببه بش بب تی بت تشکبب ی تجشة ابا ه باتب " جتة ه مب ر اشة ب اصو ذ ب ة نباتب. 755

22 نتيجو گيری بت ش ة ترمح ی يجلز جتة ه رةبرب بت ةحب ة جتة به مبشنی ات بی جبراة فببتشعجتشة بانفببة. رلببی اگتچببه بابا ذبب ی جتة ببه مببشنی بت اشنجتنببة راتب ببی مببرنب ا بب نج شج ک ال حبجی ات جض شة ن ی کننب. ببببب پشمببببت ة جکنرلببببرژشکی لرببببشن بت ةحبببب ة ر بت بفببببجتج بببببربة بتن ببببه ذبببب ی جتة ببببه مشنی تثن افة که ميخ به نح جرفو مرب ج بشمجتشة جعباب جة ات بت بة ث ة کرج ا جتة ه کنب. جتة ه مشنی ب اتی ذ ه بو بفجتفی مبا افبة. بب اتی ذبت کفبی کبه بی يراذبب اشببا کلبی بجة جمبکو اث ثبب نی ات کبه ن بی بانبب افبجف با بی مبرب. شعنبی جتة به اتش نبه ل لکبتب ةبشبی پشبا کتبا ر به اب اثتی ب اتی بتب ر ة ذ بت بفش تی اث راتب به ة جرفو ی مرنب. رتی اذالل جی جببشو مبا افة که انفب ة مکی نشفبة کبه جتة ب ة لت به ای اث نربت اصبذالل ة ر اشةب ب تذنبت للبة ر راژا ن ببه اث اببب اثت جتة ببه مببشنی نشببث افببجف با ببی کننببب. اشببة اب اثتذبب ع ببرتغ بت اشفببجگ ا ذبب ی ک تی جتةن ر بت فشفجن ذ ی جتة ه مشنی اب ن ی مرنب. ا ب شب بپةشتشن کبه رابفبجگی جبتةن ببه بفبجگ ا اث جرانب شی ری بت بتتفبی جعبباب ثشب بی اث امببجب ذ ة رةببرب بت جتة ببه ة ببی ک ذببب ر ری بتيببی ات جصببلشح ببی کنببب ر بب بت بببه م ذبا بتيی بشگت نشفة. اگت جتة ه مشنی اث جتة ه انفب نی بتجبت ببرب مبتکجح نلصب اتغ ببه جتة ب ة مبشنی الج ب ب بی کتبنبب. بب اشبة رةبرب ذنبت جتة به ببه ةب شگثشنی بجة ثبب ة بببأ بب بجة جنب رت بذ بت ثبب ة صبب بفبجگی نبباتب بلکبه ببه جرانب شی ا اتئبه عنب ی ب شب ر عنب شی کل به ای افة که انف ة بشح اث جتة ه مشة بتب ی کنب. بب اشبة رةبرب بب رةبرب فبتلة جتة به مبشنی بت جتة به جبرة يرانببنی ر نرمبج تی يترةبی ة کب الغ ب شب نشفبة. بنب ب اتشة جتة ب ة جرفبو ببه جتة به مبشنی بی مبرنب ر فبپج ة بالة ات ب ثنرشفبی بی کننبب ر نحب ات اصبالح بی کننبب جب جتة به ب شب جبت مبرب ر ع نی ات به بتفجی بش ة کنب. للشبت ن کشفشبة نجب شج جتة به مبشنی جبرة نبی اباتی ر لل بی جبتةن انفب نی ذنبرث بت ذبت نچبه تببرذ ببه جتة به جبرنی افبة کبه ثبب ة نحب بب نبرلی پشچشببگی مبيخ بی مبرب ننبب جبرة ابببی ببج بشگتی نباتب. ل بر ی ر ذ چنبشة جبرة نبی بفبش ت جيصصبی ةب شگثشة 756

23 اليوامش.4 )ت.ب:.(Berman's approach to translation criticism in a given example 4. )ت.ب : الجتة ن: أنراز.. نرتش ة.. صعرب ة.)1456https://allissan.org/node/ 5. جرصشه ی مرب جتة ه ای پشمنح بی ش ة شگثشة ب اتی جتة ه امجب ا جرفذ نج ب ا اتئه بذشبب جب يراننببا اث جتة ه صلشح ذل مرب. 6. )ت.ب : تذنت ن ه ل شب(. المصادر والم ارجع المصادر الفارسية حدادی يح د )4831( مثاوی ترجم ا تطارات ر ا ت را. خ یگا ی يح د رحی ی. )4833( تررسی ترجمه ه هه بهثه قیههی ح ت هز ز جوهجی جه وىی ح مىظههر ویهه د ویههه ترجمهه و مههار 8811( د فػلله اي مه للی پژ طللی يطانعللات تره لل للرا حدیث ض ار ظ سج دی فرزا دیگرا. )4831( تررسی ویه ترجم ت ه تاوي ترجم ته ه وههاو د رمهر دستفر شر دوهگاي وهاو قىاسهی وتیهادد فػله اي پلژ ص لای ز لا اد یلات تط یملی ضل ار ظ فالحتی يح درضا. )4838( وسان مترجم ترجمة ماق ىی: تررسی مه رد مههت م ماقه ه ترجمهة ویل سي ت فارسی فػه اي كتا داری اطالع رسا ی ض ار ظ يعر ف یحیی )4834( فه ترجم ا تطارات س ت ت را. يیرزائیللا حیدرضللا. )4833( تررسههی ه ف ههج ترجمهه ماقهه ىی متهه ن ویل سههی تهه فارسههی م ههج ن م فی ج آن در در مهلة طری مه ی ف ا ری آي زش ض ار ظ اظ یا رضا. )4831( فه ترجم رتی ت فارسی ا تطارات س ت ت را. نی پ ر مهیرضا. )4833( تررسی تعه تان قىابتی ترجم ماق ىی معرفی جماوی له مهرتثب تها آن پژ ص ز ا ای خارهی ض ار ظ وم ادر وعرت ة ان ستا ي فؤاد افراو. )4333( مىجه وه ب دار ان طرق یر ت. ری یس یاس ی. )1142( ویه وترجمة وعرت ة قع ت ت ها يجهل ان تلرهى انعلدد ظ ح د انح یدا م د هللا. )1141( میهمة في وترجمة الو ة يكت انع یكا انریاؼ. خال يیه د. )1143( ویه وترجمام ىه وهه ن ترمهان يجهل افلاق نهعهل و انعلدد 3 ج 4 )1143( ظ تمی يح د حس. )1142( ویه وترجم معاو ري م م واقه ا تاه ه لی ولغت ه وفارسه وعرت ه ( يجه ه ا انعدد ظ ح للیص حسللاو انللدی. )1143( وزهه میارتههة وىیههه وترجمههة الدت ههة ( رسللان ياهسللتیر( فللي ت ػللع ( انتره ( هايع را - انجسائر 1143 ظ 11. رحللیى اندللؤاد )1148( میههاو ل وىیهههه وترجمههي د ر هها فههي تههه ور ر ههة وترجمههة وعاوم ههة.1111/44/ طللان ي آي لل. )1113( قههتاو ة ههه د وترجمههة الو ههة : ترجمههة وظهها س سههتر ن ولمت مههام ولفظ ههة ( اطر ح دكت را ( في ت ػع ( انتره ) هايع ي ت ر انجسائر 1113 ظ 43. طل نی لا ی سل. )1141( وتفا هو وتعها ن ته ه الوسهان الوهة يجهل هايعل ديطلد انعلدد ظ م د م د. )4333( الدب ومیارن مهک م فاق ي ط رات اتحاد انكتاب انعرب ديطد. يح للللللللل د اسللللللللل امیم غلللللللللان. )1113( وزاسههههههههه ب فهههههههههي بهمهههههههههة وترجمهههههههههة ومتهههههههههرجم ه.1111/41/14 يسع د ه را. )4333( معجم ور ئه دارانعهى نه الیی یر ت. ي دی م ر. )1141( و ىهسة ولغ وة وترجمة آلو ة ومف و ظ فهة حلث يملدو فلي ان لؤت ر انعر ي ان ايس نهتره ان غرب

24 اغلر كری ل انسيیلم. )1111( مسهار وفتهر وىیهه ولترجمهام الدت هة مهه ر هاب وهى ومترجم يجه نغ كالو انعدد ظ وه ف ها Foreign sources Amaral, L. A., & Meurers, D. (2011). On using intelligent computer-assisted language learning in real-life foreign language teaching and learning. ReCALL, 23(1), Bernardini, S. (2016). Discovery learning in the language-for-translation classroom: corpora as learning aids. Cadernos de Tradução, 36(SPE), Chen, M. H., Huang, S. T., Chang, J. S., & Liou, H. C. (2015). Developing a corpus-based paraphrase tool to improve EFL learners' writing skills. Computer Assisted Language Learning, 28(1), Correa, M. (2014). Leaving the peer out of peer-editing: Online translators as a pedagogical tool in the Spanish as a second language classroom. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning, 7(1), 1-20 Frodesen, J. (2007). Linguistic challenges of summary and paraphrase. In Symposium on Academicdis Language Development. San Francisco, CA. Garcia, I., & Pena, M. I. (2011). Machine translation-assisted language learning: writing for beginners. Computer Assisted Language Learning, 24(5), Giammarresi, S., & Lapalme, G. (2016). Computer science and translation. Border crossings: Translation studies and other disciplines, 126, 205. Kliffer, M. D. (2008). Post-editing machine translation as an FSL exercise. Porta Linguarum: revista internacional de didáctica de las lenguas extranjeras, (9), Lee, J. S. (2019). EFL students views of willingness to communicate in the extramural digital context. Computer Assisted Language Learning, 32(7), Nation, I. S. (2013). Learning vocabulary in another language Google ebook. Cambridge University Press. O Brien, S., Balling, L. W., Carl, M., Simard, M., & Specia, L. (2014). Postediting of Machine Translation. Processes and Applications. Newcastle-upon- Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Shei, C. C. (2002b). Teaching MT through pre-editing: Three case studies. In Proceedings of the 6th EAMT Workshop Teaching Machine Translation (pp ). Wilss, W. (1996). Knowledge and Skills in Translator Behavior. Amesterdam: John Benjamins Publishing. Wong, T. S., & Lee, J. S. (2016). Corpus-based learning of Cantonese for Mandarin speakers. ReCALL: the Journal of EUROCALL, 28(2), 187. Wu, Y., Schuster, M., Chen, Z., Le, Q. V., Norouzi, M., Macherey, W.,... & Klingner, J. (2016). Google's neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation. arxiv preprint arxiv:

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

أاعمال الر سل 507

أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد موقف جامعة الدولة العربية من عملية السالم املصرية اإلسرائيلية - 791 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 97 )يناير مارس 77( ثريا حامد الدمنهوري The Reaction of the League of Arab States towards the Egyptian-Israeli

المزيد من المعلومات

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر) % إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد أطر املعاجلة االعالمية لسياسات الرئيس االمريكى باراك اوباما دراسة مقارنة بني قناتني اجلزيرة واحلرة 7 framing analysis حوليات آداب عني مشس - اجمللد )ابريل يونيو ( فاطمة الزهراء Framing analysis for policies

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

MEI ARABIC 103 SYLLABUS Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI l

MEI ARABIC 103 SYLLABUS Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructor Name:   Phone: MEI Phone: (202) MEI   l Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructr Name: E-mail: Phne: MEI Phne: (202) 785-2710 MEI Email: languages@mei.edu Purpse f the Curse T enable students t further cnslidate their

المزيد من المعلومات

تقييم أداء مؤسشات الزكاة املاليزية مع صندوق الزكاة باجلزائر باملقاربة مع إحصائيات إمجالي الناتج احمللي )GDP( د. ف س حمري ل دا ع ١ ايغ د مح خلضز باي اد

تقييم أداء مؤسشات الزكاة املاليزية مع صندوق الزكاة باجلزائر باملقاربة مع إحصائيات إمجالي الناتج احمللي )GDP( د. ف س حمري ل دا ع ١ ايغ د مح خلضز باي اد تقييم أداء مؤسشات الزكاة املاليزية مع صندوق الزكاة باجلزائر باملقاربة مع إحصائيات إمجالي الناتج احمللي )GDP( د. ف س حمري ل دا ع ١ ايغ د مح خلضز باي اد اجلشا ٥ ز faouzihidaya@gmail.com Evaluating the performance

المزيد من المعلومات

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية ا والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدراسات العليا والبحث العلمي فعاليات الو حدة 2018 فعا يات علمية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد 3 984/ / م القسم علوم الحاسب اآللى البريد الجامعي الرسمي eeelsharawy@iau.edu.sa الهاتف

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد العمليات العسكرية لدول احللفاء واحملور فوق األرض الليبية 539 5 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 4 )إبريل يونيه 24( أدريس عبدالصادق رحيل حممود Military Operations OF Allied and Axis Countries on the Libyan

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن 2018-2017 المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة المطلوبة القراءة: درس احترام النظام )الجزء األول(+ درس

المزيد من المعلومات

الملف الأكاديمي لعضو هيئة تدريس

الملف الأكاديمي لعضو هيئة تدريس ملف عضو الهيئة المعاونة )رباعى(: االسم رنده أنور محمد حليم Name: Randa Anwar Mohamed Halim كلية اآلداب الكلية : القسم :...اللغة أالنجليزيه و ادابها التخصص العام :اللغويات التخصص الدقيق: اتجاهات معاصرة

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم فاعهية خرائط املفاهيم املعسزة بانعروض انتقدميية يف تنمية بعض املفاهيم انعهمية ومهارات انتفكري املعريف ندى طفم انروضة د/ يارا إبراهيم حممد إبراهيم فبعلية خرائط المفبهيم المعسزة ببلعروض التقديمية د/ يبرا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx CALL FOR PROPOSALS ل ت ق د ی م د ع و ة ا ل م ق ت ر ح ا ت 6h Global Congress on Renewable Energy and Environment (REE 2018) ا ل م و ت م ر ا ل ع ا ل م ي ا ل س ا د س ح و ل ا ل ط ا ق ة ا ل م ت ج د د ة و ا

المزيد من المعلومات

ن ي ن ي ن ن ن ي ن خ ي عام ن إنشاء وحدة ت فؤ الفرص ي وإدماج ا واز ن ت ا ستجیبة حتیاجات ا رأة ٢٠٠٥ بناء ع القرار الوزاري رقم (٦١٧) لسنة ٢٠٠٥ ومن ن أهدا

ن ي ن ي ن ن ن ي ن خ ي عام ن إنشاء وحدة ت فؤ الفرص ي وإدماج ا واز ن ت ا ستجیبة حتیاجات ا رأة ٢٠٠٥ بناء ع القرار الوزاري رقم (٦١٧) لسنة ٢٠٠٥ ومن ن أهدا عام إشاء وحدة ت فؤ الفرص وإدماج ا واز ت ا ستجیبة حتیاجات ا رأة ٢٠٠٥ باء ع القرار الوزار رقم (٦١٧) لسة ٢٠٠٥ وم أهدا ا وقد شارکت الوحدة مث اج عات ١ ا ج التقر السادس والسابع یا ٢٠١٠. تعز والرجل ا طة وا وازة

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 Correlation and Regression اإلرتباط واإلنحدار Correlation اإلرتباط - Describes the relationship between two (X & Y) variables يوضح العالقة بين متغيرين )Y, X( - One variable is called independent (X) and

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد اخلصائص الفنية لكتاب الرسائل يف القرن العشرين 412 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 34 )يوليو سبتمرب )5102 Technical Characteristics of Letter Writers in the Twentieth Century Mohame d Gouda Abstract This research

المزيد من المعلومات

Template for Program Curriculum Structure

Template for Program Curriculum Structure ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM STRUCTURE FORM خطة البرنامج األكاديمي Submitted by مقدم من Education كلية التربية Psychological Sciences/ Educational Sciences Name of Department / Academic Unit THE ACADEMIC

المزيد من المعلومات

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة 20140001 20140002 20140003 20140004 20140005 20140006 20140007 20140008 20140009 20140010 20140011 20140012 20140013 20140014 20140015 20140016 20140017

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - article-pere-salah

Microsoft Word - article-pere-salah م لة إل رون ة ت در م رت في ال ة ع دار ال رق العدد ال الث ع ر ان ن الا و ل ٢٠١٨ م أجل ر ع عر ي ناجح الا ب صلاح أب ج ده ال عي شابة مصرية تقف ا مام كوبري (جسر) قصر النيل الذي يقود ا لى ساحة التحرير بعد خمس

المزيد من المعلومات

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس جامعة عي شمس نتيجة قسم حضارة - المستو الثان 1 انتساب العام الجامع 1/15 يج ع 3 5 1 A+ 97 1 A+ 95 7 + 1.13 3.. 7. 3 1 اتا ب اج جرجص دث ة 7 + 79 1.3 11. 3 73.5 13 3 ادطا ادر ت ي االياو 3 7 5 + 9 +.7 1. 3

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ− إ اد إ اف ١٤٣٨ ه / ٢٠١٧ م ١ ت ل م لة ال ارسة ال ال ة في ت ني م مها ارت ال ف العل ا ل تلام ال ف الا ول الا ع اد وه ا ما أشارت إل ه ال ارسة الاس لاع ة ال ي قام بها ال اح ة ل ع فة م تلام ال ف الا ول الا ع

المزيد من المعلومات

مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017

مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017 مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017 الفهرس : Contents: 1. المقدمة 1. Introduction 2. الجدول و طريقة التسجيل 2.

المزيد من المعلومات

MEI ARABIC 201 SYLLABUS Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI Middle East Institute Arabic 201 Interm

MEI ARABIC 201 SYLLABUS Instructor Name:   Phone: MEI Phone: (202) MEI   Middle East Institute Arabic 201 Interm Instructr Name: E-mail: Phne: MEI Phne: (202) 785-2710 MEI Email: languages@mei.edu Middle East Institute Arabic 201 Intermediate I Syllabus Curse Descriptin and gals This curse aims t bring students t

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

اإلصدار األول مجادى األوىل 1437 ه جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية وحدة اخلطط واملناهج نموذج الخطة الدراسية لمرحلة البك

اإلصدار األول مجادى األوىل 1437 ه جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية وحدة اخلطط واملناهج نموذج الخطة الدراسية لمرحلة البك نموذج الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس اللغات بكلية قسم اللغويات التطبيقية )اللغة اإلنجليزية( 8/7 ه الصفحة من 0 نبذة عن الكلية: نشأتكلية اللغات والرتمجة بناء على موافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس جملس

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

ایصال ثوابءِ برکت

ایصال ثوابءِ برکت ا ل ك واصح ب ك يا حب ي ب ا و سول ا ا ر ليك ي الس م ع الصل وة و ا ن ور ا ص حب ك ي ا و ال ك و يب ا ا ن ليك ي الس م ع الصل وة و ع ت اك ف نوي ت سن ت ا ( :) : ء ء ء : ء (Dream) ء ء ) ) 1 ء! ء, ء, ء (Crown),

المزيد من المعلومات

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د Page 1 of 8 الف اح ت ة إح ل ح ض ر ةح س يح ح د ن و ش ح فيع ح ن ا و ن بحيحن ا و م و ال ن ح م م د ص لى هللا عل يه و سلم ا ل فاح ت ة- بحس حم هللا ح الر ح حن الر

المزيد من المعلومات

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث . 9 أربط بين الص الحرف ( (. الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه من خال تسمي مجم ع م شر الك ءة : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث يربطه ب لص ) ( المكت [ الحرف ] يميزه

المزيد من المعلومات

Subject

Subject KG 1 Weekly I Plan -28 26th -30th April. 2015 Important Dates this week : Wednesday : Movie Day Every Thursday : Parent Meet and Greet 12:40-1:10 pm LA Letter: v,y Number: 20, 21 Core vocabulary: van,

المزيد من المعلومات

Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity

Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity Al-Furat Model Schools Dear parents, Once again, fun moments are in the sky. Its our pleasure to inform you about Alfurat school our awesome activity day next Thursday, which is going to be about Practicing

المزيد من المعلومات

علاقة التلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية

علاقة التلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية مكانة اللغة العربية يف ضوء تالزمها بالقرآن الكريم الذكتور : أشرف حمنذ زيذان دامعة ماليا ماليسيا مكانة اللغة العربية يف ضوء تالزمها بالكرآن الكريه النلخص جملة مداد اآلداب 41 الذكتور : أشرف حمنذ زيذان جملة

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الروافض بني تقديس املشاهد وختريب املساجد! كتبه الشيخ ربيع بن هادي عمري املدخلي 1 بسم اهلل الرمحن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله صحبه وسلم أما بعد : فإن تقديس املشاهد وختريب املسبادد

المزيد من المعلومات

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1 2013211 ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1 2013653 اد يجذ عه اترا ى 2 2114116 اد ذ رافد اغى رفاع 3 2014038 اضايح ذ ف ك ف ز انط م 4 2014044 اضراء صالح اد ذ انر ص 5 2014048 اضالو انط ذ انط ذ انط ذ 6 2014078 ايال يذ

المزيد من المعلومات

Feb Vol2 Issue5Arabic-English 15-5.pub

Feb Vol2 Issue5Arabic-English 15-5.pub Parents Monthly Newsleer A L - S A D D C A M P U S V O L U M E 2, I S S U E 5 A Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 SPECIAL P O I N T S OF INTER- EST: Mission Our mission is to provide students with an equitable

المزيد من المعلومات

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

جامعة جدارا   Jadara University كلية: الدراسات التربوية Jadara University جامعة جدا ار College: Educational Studies كمية: الد ارسات التربوية اثر حجم العينة وأسموب اختيارها في الخصائص السيكومترية لممقاييس النفسية The Effect Of Sample Size And It's Selection

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد 99 حوليات آداب عني مشس اجمللد 93 )يناير مارس 1122( مجال حممد مقابلة A Study of the Term Al Rawnak in Ancient Arab Criticism Gamal Mohamed Mokabla Abstract This paper aims to study the term Al Rawnak, a

المزيد من المعلومات

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard ا آ ا و ا ر INFCIRC/641 Date: 1 March 2004 إ ة GENERAL Distribution Arabic Original: English ا ق ر ا ون وا آ ا و ا ر ا و ا ا ر م ه ة ا ر ا ت ا ت ا ر ا و وا آ ا ون ر ا د ا ق د ١- إ ر ه ة م ا ر ا ا و ه ا

المزيد من المعلومات

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي 41 6142 6142 أ ب Summray: The study aims to investigate school sborts as far as physics

المزيد من المعلومات

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم 1122/21/21 مليار درهم حجم تجارة دولة اإلمارات مع الدول العربية حققت التجارة اإلجمالية للدولة مع بقية الدول العربية زيادة سنوية مقدارها %2 تقريبا حيث شكلت الواردات الجزء األكبر من هذه التجارة وتبقى الزيادة

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : مبادئ تسو ق الكل ة :االقتصاد والعلوم االدار ة. اسم المدرس :د.عبد الفتاح العزام القسم : التسو ق موعد المحاضرة : 1-12 عنو

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : مبادئ تسو ق الكل ة :االقتصاد والعلوم االدار ة. اسم المدرس :د.عبد الفتاح العزام القسم : التسو ق موعد المحاضرة : 1-12 عنو جامعة الزرقاء المتطلب السابق : مبادئ تسو ق الكل ة :االقتصاد والعلوم االدار ة. اسم المدرس :د.عبد الفتاح العزام القسم : التسو ق موعد المحاضرة : 1-12 عنوان المقرر:التسو ق االلكترون الساعات المكتب ة :12-11

المزيد من المعلومات

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك

Study Plan - Early Childhood الخطة الدراسية - طفولة مبكرة 2016 خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبك خطة البرنامج األكاديمي بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي تخصص: الطفولة المبكرة ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM TRUCTURE ORM Degree: Bachelor of Education in Primary Education With Concentrations In Early

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017( )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017(   )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة العجمانية يف تصاوير املخطوطات الرتكية خالل القرن 01 ه/ 01 م دراسة آثارية حضارية

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation API/iAPI Transmitting Challenges صعوبات وتحديات تطبيق برنامج تبادل المعلومات المسبقة للمسافرين Ali Al-athbi Qatar Civil Aviation Authority علي طالب العذبي الهيئة العامة للطيران قطر دولة المدني/ ICAO TRIP:

المزيد من المعلومات

Reading for All: Building an Accelerated Arabic Reading Program

Reading for All: Building an Accelerated Arabic Reading Program Reading for All: Building an Accelerated Arabic Reading Program Lina Kholaki Arabic language Instructor/ Consultant What we will share today. Background about Arabic Reader project Developing literacy

المزيد من المعلومات

* *على كل طالبة التأكد من رقم جهازها قبل دخولها المعمل سوف تكون هناك قائمة على الباب بذلك ** **ال سمح ألي طالبة الدخول للمعمل اذا لم تكن ه فترتها المح

* *على كل طالبة التأكد من رقم جهازها قبل دخولها المعمل سوف تكون هناك قائمة على الباب بذلك ** **ال سمح ألي طالبة الدخول للمعمل اذا لم تكن ه فترتها المح * *على كل طالبة التأكد ن رق جهازها قبل دخولها العل سوف تكون هناك قائة على الباب بذلك ** **ال سح ألي طالبة الدخول للعل اذا ل تكن ه فترتها الحددة وأسها وجود ن 0:18 إلى 38:18 رق العل: 2019 8 3 2 1 4 5 6 7

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

AlZuhour Private School مدرسة الزهور الخاصة Term 1 Plan Subject Arabic Grade 2 Term 1 Contents ( كتاب الطالب ) الوحدة األولى :) صح تك بين يد

AlZuhour Private School مدرسة الزهور الخاصة Term 1 Plan Subject Arabic Grade 2 Term 1 Contents ( كتاب الطالب ) الوحدة األولى :) صح تك بين يد Term 1 Plan 2018-2019 Subject Arabic Grade 2 Term 1 Contents ( كتاب الطالب ) الوحدة األولى :) صح تك بين يديك( -- قصة مسعودة السلحفاة النص املعلوماتي : السلحفاة )الربط: بالعلوم( - النحو والكتابة : -االسم

المزيد من المعلومات

المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول الدكتور: مروان قعقع ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات

المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول الدكتور: مروان قعقع ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات المحاضرة 4 كلي ة الهندسة السنة الثالثة الفصل األول ميكانيك التربة 1 21/10/2013 تصنيف الرتبة ووصفها: 1.تض ف ايرتب ١ حظب حج احلب بات ايب غ ١ -اجلض ٦ ات اي اع ١ ال ميه مت ض ا بايعني اجملشد ٠ ب ا االحجاس ايهبري

المزيد من المعلومات

رساله‏ي عمليّه در احكام زندگي

رساله‏ي عمليّه در احكام زندگي ف ض کت اب ل ا لع ل م 1 باب حق اعلم د بو م ه د ةو عت و ةو د م ه د عو م ه د ةو خ ا ل ع و ش ليهان ة اهلل ع و أح لع هؤن ي ني ن يال علي الص الم د ا علي الص الم كال : ك ن أ ت ب ع ع و أ ره ن عف ر ي عه و ذ عفر

المزيد من المعلومات

الفصل الأول:

الفصل الأول: اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية معهد تعليم اللغة العربية قسم علم اللغة التطبيقي أثر استعمال املدخل التداويل يف تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية ملتعلمي اللغة العربية

المزيد من المعلومات

AET0 Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IA Thursday 7 June to pm Paper MES1 Elementary Arabic Language A Answer all questions.

AET0 Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IA Thursday 7 June to pm Paper MES1 Elementary Arabic Language A Answer all questions. AET0 Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IA Thursday 7 June 2018 9 to 12.00 pm Paper MES1 Elementary Arabic Language A Answer all questions. Write your number not your name on the cover sheet

المزيد من المعلومات

الشهادات عدد RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الذراسات والمعلومات / 5 مليار دره

الشهادات عدد RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الذراسات والمعلومات / 5 مليار دره الشهادات عدد / 5 مليار درهم قيمت صادراث أعضاء غرفت رأس الخيمت في 0202 حجارة ظزا إنى ان انذي حش ذ إيارة رأص انخ ت ف ج ع يجاالح ا فمذ حممج انخجارة انخارج ت أ ضا ا يهح ظا بارسا انذي ش م انخصذ ز إعادة انخصذ

المزيد من المعلومات

في الممارسة العلمية

في الممارسة العلمية في الممارسة العملية في العالقة بين المعرفة و الممارسة العلمية 1 سلسلة كراسات ماركسية )6( الطبعة األولى: 0228 منشورات الوعي الجديد إشراف: سالمة كيلة 2 في الممارسة العملية في العالقة بين المعرفة و الممارسة

المزيد من المعلومات

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د

اتف ا ق ي ة األم م الم ت ح د ة ؤ ول ي ة ب سم ة ا ل خاصم متع ه د ى م ح ط ا ت النق ل ا ل ط ر ف ي ة ف ى الت ج ا ر ة ال د ول ي ة ا آل م م ا ل م ت ح ١٩٩٤ د تف ق ي ة أ ت ح د ة ؤ و ي ة ب س ة خ تع ه د ى ح ط ت نق ط ر ة ف ى ت ج ر ة د و ي ة آ ت ح ١٩٩٤ د ة س ق و ط ق ش حتوي ت 4и1д11 تغ ئي ة ه ت حدة س ة خ ؤوي ة تعهدي حط ت نق ط رفية ١ في ت ج ر ب د ر ١ ٢ ٣ ٣ ٤ ع ه

المزيد من المعلومات

غب ؼبت ا ضاؾ ٥ ب ٢ طوع ٢ ز ض ٠ 7 ق بض ٠ 0 پب ٥٤ ع ظ ؿتب 0173 صص چى ٥ س ض ؾ ٥ آؾ ٥ ب ٢ طوع 8٢ ظ ٥ ؾبظ ٢ ثطا ٢ جب ؼ ١ ث ٥ ا غم ا ٢ * ؾ ٥ س اح س

غب ؼبت ا ضاؾ ٥ ب ٢ طوع ٢ ز ض ٠ 7 ق بض ٠ 0 پب ٥٤ ع ظ ؿتب 0173 صص چى ٥ س ض ؾ ٥ آؾ ٥ ب ٢ طوع 8٢ ظ ٥ ؾبظ ٢ ثطا ٢ جب ؼ ١ ث ٥ ا غم ا ٢ * ؾ ٥ س اح س غب ؼبت ا ضاؾ ٥ ب ٢ طوع ٢ ز ض ٠ 7 ق بض ٠ 0 پب ٥٤ ع ظ ؿتب 0173 صص 122-103 چى ٥ س ض ؾ ٥ آؾ ٥ ب ٢ طوع 8٢ ظ ٥ ؾبظ ٢ ثطا ٢ جب ؼ ١ ث ٥ ا غم ا ٢ * ؾ ٥ س اح س فبع ٣ ػاز ا شبى ب گ ػل م ب ىا گب ف ى ه ي ح سضضب بق

المزيد من المعلومات

FHD LED TELEVISIONS NTV6500LED تلفزيون قياس 65 بوصة مزو د بشاشة LED فائقة الدق ة 65 Full HD LED TV Resolution: 1920 x 1080 (1080p) USB - JPEG / MP3 /

FHD LED TELEVISIONS NTV6500LED تلفزيون قياس 65 بوصة مزو د بشاشة LED فائقة الدق ة 65 Full HD LED TV Resolution: 1920 x 1080 (1080p) USB - JPEG / MP3 / FHD NTV6500LED تلفزيون قياس 65 بوصة مزو د بشاشة LED فائقة الدق ة 65 Full HD LED TV Resolution: 1920 x 1080 (1080p) USB - JPEG / MP3 / 30 formats video playback PAL BG/DK/I, SECAM-DK/BG Audio output - 8W*2

المزيد من المعلومات

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك ز خ أيزذب د ر يب نهعب انذراض 0 1 35 15 5 0 50 0 0 0 50 50 0 350 10 0 1 اد ذ انط ذ اد ذ عذها.5 1 () 1 3 1 1.5 0 116.5 1.5.5 1.5 13.5 108.5 1 1.5 40 9 3 1 109.5 101.5 57.5 49.5 48 اد ذ عبطف فزذ دط اضراء

المزيد من المعلومات