ؾؽ P.P.E EDUCATION Personal Protection Equipment - مس - سف ؿئ یت ب ؿئ یت سیطا زض لجب ثط ب P.P.E دوره آموزش وسایل حفاظت فردی ؿئ یت پطؾ زض لجب ثط ب P.P.

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "ؾؽ P.P.E EDUCATION Personal Protection Equipment - مس - سف ؿئ یت ب ؿئ یت سیطا زض لجب ثط ب P.P.E دوره آموزش وسایل حفاظت فردی ؿئ یت پطؾ زض لجب ثط ب P.P."

النسخ

1 ؾؽ P.P.E EDUCATION Personal Protection Equipment - مس - سف ؿئ یت ب ؿئ یت سیطا زض لجب ثط ب P.P.E دوره آموزش وسایل حفاظت فردی ؿئ یت پطؾ زض لجب ثط ب P.P.E P.P.E ؿئ یت ؾطپطؾت ب زض لجب ثط ب مولدان صنایغ شیمی ضا بی ا تربة اظ حفبظت فطزی اؾتفبز نحیح اظ آ ب واحدHSE حفب ت چك ن ضت

2 حفب ت ؾط حفب ت پب حفب ت زؾت حفب ت زؾت ب ت فؽ حفب ت اظ ؾم حفب ت زض ثطاثط ثطل طفت ی P.P.E طالجت ساضی نحیح اظ P.P.E آق بیی آ ب ی پطؾ ث حس زیت بی ػالئ ثطچؿت بی ای ی ث ساقتی ربعطات ج ز زض پط ؾ بی وبضی مس : تج یعات اظ حفب ت فطزی ظ ب ی ثبیس ضز اؾتفبز لطاض یط س و ال اظ طاحی سؾی ت ا ث ض بؾت وبضآ س ؿجت ث حصف یب و تط ذ طات قطای وبضی ظیب آ ض ث ط ثطز. اؾتفبز اظ ؾبی حفب ت فطزی ی ت ا س ث ا ب حصف قطای ذ ط حؿ ة ق ز و قف ثطای حصف ا ط یب ذ ط ثبیس ث ؾی ان سؾی یب ضا جطز بی اجطایی ن ضت یطز.ا ط قطای بؾت ا ىب پصیط ثطای حصف ل یت ذ ط ط جبقس اظ حفب ت فطزی ی ت ا س ث ا یه ب حس ز و س یب ب حفب ثی فطز قطای ذ ط ج ت وب ف احت ب قست نس بت حؿ ة طزز صا ت ی یه فطآی س بؾت و زضثط یط س ا تربة بؾت ق بذت وبفی اظ اؾتفبز زضؾت ساضی نحیح ست اؾتفبز ی ثبقس ی ت ا س اظ نس بت بقی اظ ح ازث غیطلبث پیف ثی ی زض ب وبض

3 پیك یطی وطز. فطا ز اظ تج یعات حفب ت فطزی یع بضت ثط اؾتفبز ساضی طالجت نحیح اظ ای اظ یع آ ظق بی الظ زضذه ل ؾبی حفب ت فطزی جع ء ا ساف احس HSE زض ف ب یت بی پتط قی ی سا ن بی قی ی ی ثبقس. HSE سف: -اجطاء زؾت ضا بی ای ی ث ساقتی زض ؾ ح لبث لج ث بز و یت حفب ت فطزی ث ساقت وبض. -وب ف ح ازث ثی بضی بی بقی اظ وبض ث طا اضتمبء وبضایی ؾیؿت بی سؾی. -فطا وطز قطای وبضی ثب يطیت ای ی ث ساقتی لبث لج. -وب ف عی بی ؿتمی غیط ؿتمی ح ازث عی بی ثی اؾت الجی آ ظ جسز یط ی وبض ع زا ؿت ای ان ثطای قط ث ط ف ب یت ) لت-زائ ی(. -پیك یطی اظ ثط ظ ح ازث ثی بضی بی بقی اظ وبض. -اضتمبء ؾ ح آ ب ی پطؾ زضذه ل ذ طات قطای پیك یطی و تط آ ب ق بذت وب P.P.E ان ف ی آ ب. ؿئ یت ب سیطا : سیطا اجطایی ؿئ یت زاض س و ئ ق س ت ب ی ؾطپطؾتب پطؾ احس بی وبضی ثب ذ طات قطای ظیب آ ض وبضی آق ب ث ز اظ چ ی حصف یب و تط ای قطای آ ب ی وب ضا زاض س. سیطا زض و بض ای ؿئ یت ب ی ثبیؿت ؿجت ث ت ی قطای ع بت وبفی زض حی ان سؾی ازاضی ؾبیی حفب ت فطزی تال وب زاقت ثبق س. ؾطپطؾتب : و ی ؾطپطؾت ب ی ثبیؿت ثب ت ج ث وبض بی اجطائی زض حس ز ٠ ف ب یت ذ ز ؿجت ث اضظیبثی ف ب یت ب كبغ ثط اؾبؼ ذ طاتی و ثب آ اج زاض س السا بی س. ؾپؽ ای اضظیبثی ب تبئیس ذ طات آ ضا ت یی ىطز بی نحیح ت نی بی الظ ای ی ث ساقتی طتج ثب و تط ذ طات ضا ث طا و ی پطؾ اجطاء وطز

4 زض و ی ز ض بی آ ظقی اضظیبثی ذ طات قطوت بی س طتج ثب زؾت ضا بی ای ی - ث ساقتی پط ؾ بی رت ف السا ث ف ب یت بی س. بضت ثط اؾتفبز اظ ؾبی حفب ت فطزی اظ بیف ؾطپطؾتب زض حس ز وبض ذ ز ذ ا س ث ز ثبیؿتی ئ ق س و وبض طا بضت زا ف وبفی یع ت ا بیی اؾتفبز اظ ؾبی حفب ت فطزی ضا زاض س لج اظ قط ث ط ف ب یت اظ رب طات آ آ ب ث ز ؾبی حفب ت فطزی ؾب بؾت ضا زض اذتیبض زاقت ؿجت ث اؾتفبز اظ آ ب السا ذ ا س ز. ظبیف وبض طا : و ی پطؾ یف زاض س و ثط اؾبؼ زؾت ضا بی ای ی ث ساقتی قط ث وبض وطز پؽ اظ صضا س ز ض بی آ ظقی ای ی ث ساقتی ت ب زؾت ضا ب ضا اجطاء وطز ؿجت ث اؾتفبز ساضی نحیح ؾبی حفب ت السا بی س.

5 حفب ت اظ یط ی وبض ثس اؾتفبز اظ ؾبی حفب ت فطزی ى یؿت. آ ب ؾبی ی ؿت س و قرم ثب اؾتفبز اظ آ ب ذ ز ضا زض ثطاثط ذ ط بی ب تب حسی حبف ت ی بیس. جبؼ وبض وال ؾطث س ا ا بؾه ب ا ا زؾتىك ب ا ا وفف ب غیط زض ظ ط ای ؾبی ؿت س. 1. جبؼ وبض پیف ث س ثبیس ثطای ا تربة جبؼ رب طات یط ی وبض اضظیبثی ای جبؼ ای ی وبفی زض مبث آ رب طات ایجبز بیس. ث ای طاحی ق ز و 2.وال وبؾىت : ثطای حفب ت زض مبث ؾم اقیبء ض ی وبض ثبقس. ؾط ؾبذت ی ق ز ثبیس ؾجه بیك ت بؾت ثب قطای 3. ی ه حفب تی : ثطای وبض بیی و رب طاتی ثطای چك زاض س یط ج قىبضی وبض زض و ض ب حفب ت زض مبث پطتبة اقیبء طز غجبض سااللت بء ثس فص اؾتفبز ی ق س. آ ب حؿت وبض تفب ت ی ثبقس. 4.حفب ق ب : ثطای حی بی پطؾط نسا 5.و طث س بی ای ی : ث یػ ثطای وبض زض اضتفب ثب احت ب ؾم ثب ا ىب بت وبفی ثطای حف و ثس 6.زؾتىف ب : ثب ا ىب حطوت بؾت ا كتب ت بؾت ثب قطای وبض 7.وفف ب چى ب : ت بؾت ثب قطای وبض ثطای حفب ت اظ يطث یب ض ثت یب ث ا بیك ا ىتطیىی یب حطاضتی یب ثط زتی بؾى بی حفب تی ت فؿی : ت بؾت ثب قطای ثب فی تط بی بؾت لبث ت یى یب احیب ب وپؿ بی ا.8 ان ال ؾبی حفب ت فطزی قرهی ث ز ثبیس ث ل يس ف ی بفت اظ ط وبضوطز طتجب ثبظثی ی ق س زلیمب ت بؾت ثب قطای وبض اؾتفبز ق س. یه ؾی حفب ت فطزی و ثطای ای ی زض مبث حبزح ای ذبل طاحی قس ى اؾت زض حبزح ای زی ط حی وبضی تفب ت وبضآیی ساقت ثبقس. ب ی اؾتفبز اظ ؾبی حفب ت فطزی اظ وبضآیی ت ا بیی یط ی وبض ؾط ت زض و تب ست ی وب س ثسی حب ثب ج ز ا ال اظ رب طات س اؾتفبز اظ ای ؾبی وبض طا ث ؾرتی اظ آ ب اؾتفبز ی و س. آ ظ بی سا آ ب ی بی طتت السا بت تك یمی ت جی ی ثطای اؾتفبز طتت اظ ای ؾبی ب ی يط ضت ی یبثس ذغطات فیعیىی : قطای یب اضزی ؿت س و ای ی افطاز ضا ث رب ط ی ا ساظز. بیی اظ آ ث قطح ظیط ی ثبقس :* بث تحطن*

6 * بث ثب ز بی ثؿیبض ثبال پبئی بث ثب تك كبت ضی* بث پطتبة و س اجؿب * *اجؿب تیع ثط س بث ا ىتطیىی ذ ط بن* زؾت ب بی غ ب یب ز اض* *و تط ذ ط جبضت اؾت اظ حصف یب وب ف ذ ط زض یه وبض ذبل. ط حی وبض یبظ ث طح ثط ب ضیعی زلیك ای ی زاضز و زؾتیبثی ث آ اظ طیك السا بت و تب ست زضاظ ست یؿط اؾت. ای السا بت ث تطتیت ظیط ی ت ا س زضج ث سی ق ز : ا ف ) و تط بی سؾی ة ) و تط بی اجطایی ا ف ) و تط بی سؾی *و تط سؾی ثب تغییط قطای فیعیىی ذ ط بن پتب ؿی ذ طات ج ز زض حی وبض ضا ثطای وبضو ب زض یط وبض ث حسال ذ ز ی ضؾب س. بی اظ و تط بی سؾی ث قطح ظیط ی ثبقس : حصف ذ ط زض ج وب ف ذ ط زض ج ز ض وطز وبضو ب اظ ذ ط ج یطی اظ ذ ط ث ؾی حهبض وكی اؾتفبز اظ تج یعات حفب تی ذه نیبت طاحی ا ی تغییط فطای س هت حفب ثطای بقی آالت آالض بی زلیك بضت ب ذطیس ت ی حه ض ایع وطز فطآی س لف وطز ثطچؿت ظز ض ی زؾت ب یب ؾیؿت

7 ی ی ب ی ب اؾتفبز اظ ض ق بی ط ة ؾبظی ث ض وب ف طز غجبض ة ) و تط بی ض اجطائی وبض *ای و تط ثب تغییط ض ق بی وبضی وبضو ب آ ب ضا اظ طو ذ طات ثبا م ج ز ز ض ی زاضز. بیی اظ ای و تط ب ث قطح ظیط ی ثبقس : هت الئ كساض ز س * ث ساقت فطزی* *يج ضث ت یط ساضی اضای ض ق بی و تط ذ ط ب* آ ظ وبضو ب ؿجت ث ذ طات ج ز زض حی * ت یى چطذكی قغ وبضو ب * وسایل حفاظظت فردی مناسب برای محافظت ازسر وال ای ی * *زض لجب احت ب ثطذ ضز ؾط ثب تج یعات ب زض وبض ب ؾم اقیبء اظ ثبال وبض زض جب ضت بزی اؾتفبز اظ وال الظ اؾت. وال ای جطیب ثطق یه الی ذبضجی یه الی زاذ ی ك ؾبظ زاضز فبن ای ز ثب ج یطایی يطثبت اضز یثبقس. وال بی زض ؾ والؼ C B A ثتطتیت زض ؾبذت ب ؾبظی س وبض ب ثطق وبض بی ؾجه یط آتفؾ ظی... اؾتفبز یق ز. كبث حفب ت زض لجب جطیب

8 ا ط زض حی وبض احت ب آؾیت ث ؾط ج ضز زاقت ثبقس یبظ اؾت و اظ وال ای ی بؾت اؾتفبز ق ز.* آؾیج بی ی و ث ؾط اضز ی ق ز ث قطح ظیط ی ثبقس :* ؾم یب پطتبة اقیبء* يطث ث ؾط زض احط ثطذ ضز ثب اقیبء * ت بؼ ؾط ثب ضؾب ب بی ا ىتطیىی * ا اع وال ای ی وال ای ی ثب ج ؽ مب

9 ای وال ث ز ط شی تمؿی ث سی ی ق س :* * ا : ثب ج وب ف یط ی يطث حبن اظ ثطذ ضز اقیبء اظ اضتفب ی ق ز ز : ثب ج حفب ت ؾط اظ يطثبت ثبال و بض ی طزز.* * جم ث سی G* ت یطات ی : : E *وبض بی ثطلی :C * ثطای ضاحتی حفب ت بی حس ز طاحی قس اؾت. تؿت تبغ وبضثطز اؾتب ساضز جسیس اؾتب ساضز لسی 2200 ت ی A G ت ثطلی B E تؿت كس اؾت ضؾب ب C C

10 وال بی يطث یط ؾط ضا زض ثطاثط يطثبت بقی اظ ثطذ ضز ثب اقیبء حبثت حبف ت ی بیس.* زض جب بیی و ؾبظ ب زض اضتفب پبئی لطاضزاضز احت ب ثطذ ضز آ ب ثب ؾط ظیبز ثبقس ایس ا ی ثبقس.* وال بی مب زض ثطاثط حطاضت ) ؿ ظ( *ؾط ب ضا زض ثطاثط جطل ب حبف ت ی و س ای وال زض ظ ب ج قىبضی وبضثطز ثؿیبض زاضز. ح اؾتفبز * یك ثبیس زض ح ی و پتب ؿی ذ ط ثطای ؾط ج ز زاضز ضز اؾتفبز لطاض یطز. لج اظ اؾتفبز پ ؾت آ طا اظ حب قىؿت ی ت ضفت ی ب چه و یس.*

11 لج اظ اؾتفبز اظ ؾب ث ز ت یی زاذ وال ئ ق یس.* اظ ض ظز ذطاقیس یب ؾ ضاخ وطز آ ذ زاضی و یس.* ط ع اظ وال ثب ج ؽ ف عی اؾتفبز ى یس ظیطا ی ت ا س ضؾب بی جطیب ا ىتطیؿیت ثبقس.* * ط ع ث ض ح اظ قرهی وبضی ذ ز اظ ج چطا ل ب ؾی بض ذ زوبض... اؾتفبز ى یس. ا ط وبض ثبیس زض قت ن ضت یطز ج ؽ وال ضز اؾتفبز ثبیس اظ ی ثبقس و ضضا ىؽ و س* قطای ساضی : *وال ای ی ضا ط یه ب یىجبض ت یع بییس تب بضی اظ ض غ ب طیؿ ب از قی یبیی از ظائس زی ط ق ز. وال ای ی ضا زض یه ح الی نبث آة ط ث ست 5 تب 10 زلیم لطاضز یس.* وال ای ی ضا ثب آة ثك ئیس ؾپؽ ثب یه پبضچ ت یع پبن و یس.* ث ز ی ای ى ض ذ ضقیس ط ب ی ت ا س آؾیت ث وال ثطؾب س یك وال ضا زض یه جبی ت یع ذكه ذ ه ساضی و یس. وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از چشم و صورت *ای ؾبی ضی طاحی قس ا س و چك ب ن ضت ضا زض ثطاثط شضات پطتبة ق س ف عات صاة از قی یبیی بی بی بت اؾیسی ل یبیی از قی یبیی بظی قى ض بی قسیس حبف ت و س. آؾیج بی ی و ث چك ن ضت اضز ی ق ز : يطث ث جت ثطذ ضز ثب اقیبء آ یعا * ت بؼ ثب از قی یبیی یب زی ط از ذ ط بن * ف عات صاة اؾیس ب ل یب ب * پبقیس قس از قی یبیی*

12 از قی یبیی ؾ ی و ثه ضت بظی ثربضی زض حی وبض ج ز زاضز.* طز غجبض زی ط از ك ب س تطاق بی ف عات یب ذبن اض * ض بی قسیس و ث ؾی ج قىبضی یعض ب ت یس ی ق ز* ربعطاتی و چك ضا ت سیس یو س ثكطح شی اؾت: طز غجبض ثطاز ف عات چ ة غیط. از صاة اؾیس ب ؾبیط از قی یبیی از ثی غیه ف ی ض قسیس ا ا ا اد ا ىتط غ ب یؿی ط ؾبی حفبظت فطزی بؾت ثطای چك ی ه ای ی ج ؽ آ ثبیس اظ ف ع / پالؾتیه ثب فط ی ای ی ثبقس. ثطای يطثبت ت ؾ شضات اؾتفبز ی ق ز. ث ی اظ آ ب زض ثطاثط تطاق ب مب ت زاقت ثبق س.

13 ب ث ز ی ای ى وب ال ث ن ضت ی چؿجس حفب ت ثیكتطی ؿجت ث ی ه ای ی اظ چك ب ی و س. ث ی اظ آ ب طاحی قس ا س و زض ظ ب اؾتفبز اظ ع انالحی یب ی ه ی ت ا اظ آ اؾتفبز ز. ث ز ی ای ى ت ب ؾ ح چك ضا ی پ قب س یع ث ن ضت ی چؿجس ی ت ا س زض جب بیی و احت ب پبقیس قس ب ب ی ج ز زاضز اظ چك ب حبف ت بیس ا اع ب مب زض ثطاثط يطثبت : ج ؽ آ اظ ا بف پصیط اؾت ض ی آ ؾ ضاذ بیی ث ض ت ی بحی ج ی چك ظیط ی ه ت جی قس اؾت. مب زض ثطاثط شضات طز غجبض : ج ؽ آ ا بف پصیط اؾت ض ی آ ز ثب ؾ ضاذ بیی ث ض ت ی ت جی قس اؾت. مب زض ثطاثط از قی یبیی : ج ؽ آ ؾرت ا بف بپصیط ث ؾی ثب كتى بیی و ض ی آ ت جی قس ض ی ن ضت ی چؿجس. مب زض ثطاثط اق قسیس : چك ب ضا زض ثطاثط ض بی قسیس حبن اظ یعض حبف ت ی بیس. مب زض ثطاثط ج قىبضی : چك ب ضا زض ثطاثط ض بی قسیس حبن اظ ج قىبضی حبف ت ی بیس مبة حبف ن ضت ت ب ن ضت ضا ی پ قب س حبف ت ی بیس.

14 اغ ت زض ظ ب ی و وبضو ب زض طو ف عات صاة از قی یبیی ث قى اؾپطی طز غجبض لطاض زاض س اؾتفبز ی ق ز. یك ج ت حبف ت ثیكتط ن ضت چك ال ثط مبة ثبیس ی ه ای ی یب ب اؾتفبز ق ز. ث ت بیی آ ب ضا ی ت ا ج ت اؾتفبز اظ چك زض ط طفت.. بؾه حبفظ ج قىبضی چك ب ضا اظ ؾ ذت ثط احط اق بی بز لط ع یب ض بی طی و زض ظ ب ج قىبضی ثطقىبضی حی وبضی... ت یس ی ق ز حبف ت ی و س. زض ای حب بی قیك بی تیط ثب ط اؾتب ساضز ت بؾت ثب ضز اؾتفبز لطاض ی یطز چك ب ن ضت ضا زض ثطاثط جطل بی پطتبة قس تطاق بی صاة ثطاز بی ؾطثبض ت یسی زض ظ ب ج قىبضی ثطقىبضی حی وبضی... حبف ت ی و س. لتی اظ بؾه ج قىبضی اؾتفبز ی ق ز ثبیس اظ ی ه ای ی یب ب یع اؾتفبز طزز. ثبیس آ ب زض قطای بؾت حف ساضی ق س.

15 ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ىبت زض ضز اؾتفبز اظ ا ا ؾبث حفب ت فطزی چك ن ضت ثطای ت یع وطز آ ب اظ نبث بی الی آة ح بی یف بؾت اؾتفبز و یس. زض ن ضت آؾیت زیس جبیس آ ب ضا ضز اؾتفبز لطاضزاز.زض ن ضت ا ىب ت یط یب ثب یىی زی ط و ؾب اؾت ت یى بییس. زؾت ضا ؾبظ س ضا لج اظ اؾتفبز ب بییس. ط ع ث ض پبن وطز آ ب اظ نبث ب وبغص بی ؾبی س ح بی پبضچ ای اؾتفبز ى یس. وسایل حفاظت فردی مناسب برای تنفس ب ی و آالی س ج ز زض ای حی وبض اظ حس جبظ افع ق ز اظ ضؾپیطات ض ب ثطای حفب ت اؾتفبز یق ز. آ ب یه ؾی حفب تی یثبق س و ثی ی ز ب یب ت ب ن ضت ؾطوبض ط ضا یپ قب س تب آالی س ك ز ای وبفی زض اذتیبض لطاض یطز. ج ز زض ا اضز ؾیؿت ت فؿی ث ض و ی چ بض ض ثطای و تط ذ طات ت فؿی ج ز زاضز و قب جبی عی ی و تط اؾتفبز اظ ؾبی حفب ت فطزی یثبقس. رب طات ت فؿی قب اضز ظیط اؾت ف ی سؾی و تط سیطیتی شض ای ) طز غجبض فیجط ب ز ب آالی س ثی غیىی( Contaminants) (Particulate _آالی س _آالی س بظ ثربض

16 ی ی ب ز س _و ج ز اوؿیػ : 21 زضنس ایی و ت فؽ یو ی اظ اوؿیػ تكىی یق ز اوؿیػ و تط اظ 19/5 زضنس بوبفی تكریم زاز یق ز وب ف اوؿیػ ث یجی فطز افعایف يطثب ل ت زض ن ضت تسا وب ف ثیكتط اوؿیػ آؾیت ث غع ت لف ل ت طف چ س زلیم یق ز. ای اتفبق زض ف ب بی حه ض ب س ؾی ب ربظ چب فبيالة... ضخ ػ ا ان ی ثط ظ كى ثطای ج بظ ت فؿی: ا ی ت ا س ث ض ق بی ظیط آ ز ق ز : طز ذبن : ازی ؿت س و زض احط ذطز قس از جب س تجسی آ ب ث شضات ضیع ث ج ز ی آی س. ثربضات : ازی ؿت س و زض ظ ب ی و یه بز جب س یب بی تجریط ی ق ز ث ج ز ی آی س. : ثربضاتی اؾت و تغ ی قس زض ا ث قى شضات یب ل طات ضیع زیس ی ق ز. ضلیك افكب ب : شضات ثؿیبض ضیع از بی ك زض ا ی ثبقس. بظ ب : ازی و زض ف ب زض ز بی حی ج ز زاض س و ث زاض یب ثی ث ؿت س. ز ز غ ی : ط ب یه ف ع پالؾتیه یب پ ی ط زض طو حطاضت ثبال زض یه فطای س خ ج قىبضی یب حی وبضی لطاض ث یطز ز ز ت ا ثب ایجبز ی ق ز. ز ز : اظ شضات ضیعی ؾبذت قس اؾت.زض ن ضتی و بز ای وطث زاض ثبقس احتطاق بلم و س ت یس ی ق ز. فضب بی ذغط بن ف ب بی ذ ط بن ثط ز اؾبؼ جم ث سی ی ق س : و ج ز اوؿیػ : لتی و یعا اوؿیػ و تط اظ %19 ثبقس ؾی ب ث ی ط ب ربظ ا جبضوكتی

17 فبيالة ب 2( آ ز ی : ات ؿفط بیی و زض آ ثربضات / بظ بی ذ ط بن ج ز زاضز. ؾ فیس یسض غ زی اوؿیس ؾ ف ض و ط ث عی آ یبن عجم ث سی زؾت ب بی ت فؿی آ ب ث ز ط جم ث سی ی ق س : زؾت ب تهفی و س اAPR زؾت ب ت یس و س اASR ثی ز زؾت ب ثبال تفب ت ظیبزی ج ز زاضز. زؾت ب ت فؿی تهفی و س ا : زض حی بی غیط ذ ط بن ظ ب ی و احتیبد ث حفب ت ثیكتطی ؿجت ث ظ ب بزی ج ز زاضز اؾتفبز ی ق ز. زؾت ب ت فؿی ت یس و س ا : زض حی بی ؾ ی یب ف ب بیی و و ج ز اوؿیػ ج ز زاقت ثبقس اؾتفبز ی ق ز بؾه بی یىجبض هطف: ثطای حفب ت زض ثطاثط ا ظیط اؾتفبز ی ق س : طز غجبض ؾ ی آظاز قس اظ از ض غ ی فتی طز بی یب ب از قی یبیی ثبؾ یت و

18 ا ذ ط بن از جب س از یب بیی و ی ت ا س ثربضات ط ی ی زاقت ثبق س بؾه بی ی ن ضت ثطای حفب ت زض ثطاثط ا ظیط اؾتفبز ی ق س : حی بیی ثب آئط ؾ بی ض غ ی یب غیط ض غ ی ف عات ثب ذبنیت ؾ یت و ج قىبضی ب تب یط ؼ بظ بی آ یبوی ىت : زض بؾه بی ی ن ضت فی تط بیی ج ز زاضز و ای فی تط ب زض ب ت فؽ شضات بی ؾ ی ج ز زض حی ضا جصة ی و س. بؾه بی ت ب ن ضت: ثطای حفب ت لؿ ت بی ظیط زض ثطاثط از ا آ ز حطن ضز اؾتفبز لطاض ی یطز: ن ضت ثی ی چك ب زؾت ب ت فؿی

19 ىت : یك ج ت تهفی ا اظ وبتطیج بؾت اؾتفبز ی ق ز. ا اع زؾت ب بی ت فؿی ت یسو س ا SAR تكى قس اؾت اظ یه و پطؾ ض قی تب لتی و اظ آ ب اؾتفبز ی ق ز ا پبن ضا ج ت ت فؽ تب ی ی ق ز. ثیكتطی جبظ قی 90 تط ی ثبقس. قی ثبیس ث ا ساظ ای ثبقس و اؾتفبز و س ث ضاحتی تحطن زاقت ثبقس. ا ضا ثطای ست ب حس زی اظ ظ ب تب ی ی و س زؾت ب بی ت فؿی ث ظ ض جبت ض بیی اظ قطایظ اضغطاضی ث و ه یه ؾی سض ا فكطز و طا زاضز حس ز 5-15 زلیم ای ضز یبظ ضا تب ی یى س. ای زؾت ب فم ثطای ذط د اي طاضی اظ حی بی ذ ط بن طاحی قس اؾت. SCBA ث ض س ثطای ض بیی یب او ف زض ثطاثط قطای اي طاضی زض یه حی ذ ط بن ضز اؾتفبز لطاض ی یطز. ا ضا ثطای حسال ست 30 تب 60 زلیم تب ی ی و س. ثبیس زؾت ب ث ؾیؿت آالض بؾت ج ع ثبقس.

20 تكى اظ یه بؾه ت ب ن ضت و ض ی آ تؿ بی ث ض ویپ ز بؾه ت جی قس اؾت یه ؾی سض ای فكطز ثط ض ی پكتی و طث س طا ثب ث س بی ح بی ت جی قس اؾت. هطف و س ثبیس آ ظ الظ ؿجت ث اؾتفبز اظ آ ب ضا ث صضا س. ث اؾتفبز و س اجبظ نحجت وطز یع ی ز س. SABA ث ض س ثطای وبض بیی و وبضو ب زض ست ظیبزی زض طو ذ طات بظ بی ؾ ی ؿت س. تطویجی اظ زؾت ب ت فؿی و اضا اظ طیك یه ذ فطا ی و س و ؾی سض ا یع طا آ ی ثبقس. ت ؾ یه ؾی سض و پطؾ ض ای فكطز یه و پطؾ ض یه قی یب تطویجی اظ آ ب ا ضا ث ن ضتی و ث ضاحتی اؾتفبز و س ثت ا ست فؽ و س تب ی ی و س. لتی اظ یه ؾی سض ای فكطز اؾتفبز ی ق ز ثبیس 5 تب 15 زلیم ا ضا تب ی بیس. لتی و اظ و پطؾ ض اؾتفبز ی ق ز جبظ قی 90 تط ی ثبقس. هطف و س ثبیس آ ظ الظ ؿجت ث ح اؾتفبز اظ آ ب ضا ث صضا س ػ ا ذغط بن ع زؾت ب ت فؿی شضات جب س بیغ بؾه بیی و شضات ضاتهفی ی و س از حؿبؾیت ظا ثطای پ ؾت چك ب زؾت ب بی ت فؿی ت ب ن ضت از قی یبیی ثط پبی كتمبت فتی زؾت ب بی ت فؿی ثب بؾه بی ی یب ت ب ن ضت PAPR پك قیك ؾطة

21 ف عات ثب ؾ یت ثبال ج قىبضی PAPR ازی و IDLH ؿت س ASR و ج ز اوؿیػ )و تط اظ %19( ASR ا تربة نحیح ع فی تط وبتطیج ثطای زؾت ب ت فؿی تهفی ا: فی تط ب شضات فی تط ب ث 9 والؼ جم ث سی قس ا س و ثب ت ج ث ضا س ب اجطا مب ت زض ثطاثط آ ز ی ب تمؿی ث سی ی ق س: ثبظز فی تط ب ث ؾ والؼ جم ث سی ی ق س ن %95 %99 %99/7 2( طوالؼ ث ؾ ط زی ط ثب ت ج ث مب ت زض ثطاثطآ ز ی ب جم ث سی یك س ىت : زؾت ب ت فؿی ثب بؾه بی ی ت ب ن ضت فی تط بیكب اظ جم ث سی بی ظیط اؾتفبز ی و س. N,R, P جس عجم ث سی فی تط ب

22 مب زض ثطاثط از قی یبیی ثط پبی كتمبت فتی یؿت س N مب زض ثطاثط كتمبت فت ی ثبقس. ثطای 8 فتی اؾتفبز ی ق ز. ؾبػت وبض زض جب ضت از قی یبیی ثط پبی كتمبت R ضس كتمبت فتی. ی ت ا س زض جب ضت از قی یبیی كتمبت فتی اؾتفبز ق ز. P شضات ثب مب ت ثبال. ی ت ا س زض جب ضت از قی یبیی ثط پبی كتمبت فتی اؾتفبز ق ز.ثطای PAPR اؾتفبز و یس. شضات ثب ثبظز ثبال وبتطیج ب: كره ض وبتطیج بی از قی یبیی : بظ بی اؾیسی :ؾفیس ثربضات آ ی : ؾیب بظ بی آ یبوی : ؾجع بظ بی اؾیسی ثربضات آ ی : ظضز تطویجبت بظی : ؾجع ظیت ی فی تط بی ثب شضات ثب ثبظز ثبال : اضغ ا ی تیط بی ث ؾطخ حساوثط غ ظت بظ والؼ فی تط وبضثطز ع فی تط ض ثطچؿت فی تط بظ ب ثربضات آ ی ثب مغ ج ثعض تط ل ای A 1 2 %0.1 حج ی %0.5 حج ی

23 اظ 65 c 3 1 %1 حج ی ثربضات بظ ب 1 %0.1 حج ی ذبوؿتطی B غیطآ ی ) ب س ؾ فیس یسض ػ 2 % 0.5 حج ی و ط آظاز..( 3 %1 حج ی %0.1 حج ی زی اوؿیس طز ظضز E بظ بی ثربضات 2 % 0.5 حج ی اؾیسی 3 %1 حج ی 1 %0.1 حج ی ؾجع K آ یبن كتمبت آ ی آ یبوی 2 % 0.5 حج ی 3 %1 حج ی حساوثط ثطای 40 غ ظت زلیم PPM حساوثط بظ ب ثربضات آ ی ثب مغ ج و تط اظ 65 c AX 20 ثطای غ ظت زلیم PPM حساوثط ثطای غ ظت زلیم PPM حساوثط ثطای غ ظت زلیم 5000 PPM حساوخط ظ ب اؾتفبز اظ ای فی تط زلیم اؾت. 20 حساوخط ظ ب اؾتفبز اظ ای فی تط ؾب ت اؾت اوؿیس بی یتط غ ب س: زی اوؿیس NO-P 3 یتط غ NO x ثربضات جی Hg-P 3 ل ای آثی ؾفیس لط ع CO ---- ثؿت ی ث قطای ح ی زاضز. وؿیس وطث كىی ؾفیس

24 ح پ قیس بؾه بی یىجبض هطف: بؾه ضا زض زؾتب تب ضی لطاض ز یس و لؿ ت ض ز بغی بؾه ؾ ت ا كتب تب ثبقس بؾه ضا ض ی ز ب ثی ی لطاض ز یس تؿ ثبالیی ضا ث لؿ ت پكت ؾط ثطز آ ضا زض لؿ ت ثبالی لطاض ز یس تؿ پبیی ی ضا ث لؿ ت پكت ؾط ثطز آ طا زض لؿ ت پبیی عزیه طز لطاض ز یس ا ط ض ی لؿ ت ز بغی بؾه اض ف عی لطاض زاضز آ طا ث فكبض ز یس و ض ی ثی ی حبثت ث ب س بؾه تؿ بی آ طا ض ی ن ضت پكت ؾط ث ی ت ی و یس و ث ضاحتی ض ی ن ضت حبثت ق ز ح پ قیس بؾه بی ی ن ضت: بؾه ضا ظیط چب ث قى ی لطاض ز یس و ض ز بغی آ ج ؾ ت ن ضت لطاض یطز تؿ بی بؾه ضا ثب زؾت زی ط ث ؾ ت ثبالی ؾط ثجطیس تؿ بیی و تؼ ك ث پكت ؾط اؾت ضا عزیه طز لطاض ز یس بؾه تؿ ب ضا ث غ ض ثبثت ضاحت ض ی ن ضت ثبثت و یس ؾپؽ ؾ ه تؿ بی ثبالی ؾط پكت ؾط ضا ث ع ضی ثىكیس و بؾه وب ال ض ی ن ضت ثبثت ویپ ق ز ىت : لج اظ ای ى زض ؼطو حیظ آ ز لطاض ث یطیس اظ ؾب ث ز آ ویپ ث ز بؾه ض ی ن ضت غ ئ ق یس. تؿت بؾه بی یىجبض هطف: ز زؾت ذ ز ضا ض ی بؾه لطاض زاز ث ضی و ث بؾه فكبضی اضز ك ز فؽ ثىكیس چه و یس و آیب بؾه ث ؾ ت زاذ وكیس ی ق ز یب ذیط ا ط بؾه ث زاذ وكیس قس ایی اضز بؾه طزیس كرم ی ق ز و بؾه ث قى بؾجی ض ی ن ضت حبثت قس اؾت

25 تؿت بؾه بی ی ت ب ن ضت: تؿت فكبض ثجت ث ؾی زؾت ذ ز ذط جی بؾه ضا ث یطیس ث آ ؿت ی ث ؾ ت ثیط فؽ ثىكیس ؾپؽ ث ست 10 حب ی فؽ ىكیس. چه و یس ثجی یس و آیب بؾه ث ؾ ت ثیط ثطآ س اؾت یب ذیط ا ط بؾه ث ؾ ت ثیط ثط آ س قس ایی ث ؾ ت ثیط طفت ث ز بؾه ث ض بؾت ض ی ن ضت ویپ قس اؾت 2( تؿت فكبض فی ض زی بؾه ضا ثب زؾت ذ ز ث یطیس ث ؾ ت زاذ فؽ ثىكیس ؾپؽ ث ست 10 حب ی فؽ ىكیس چه و یس ثجی یس و بؾه ث ؾ ت زاذ فط ضفت اؾت یب ذیط ا ط ث ؾ ت زاذ فط ضفت ایی اظ ثیط ث زاذ بؾه اضز كس اؾت آ ث قى بؾت نحیح ض ی ن ضت حبثت ویپ قس اؾت ىت :ثبیس زض ط زاقت لج اظ ا جب تؿت بی ثبال بؾه ب اظ حب و ی ویفی یع چه ق س. ىبت زض ضز تج یعات حفبظت ت فؽ: یك لج اظ اؾتفبز آ ب ضا ضز ثبظضؾی لطاض ز یس زلت و یس و آ ب ذطاة ؾ ضاخ وخیف... كس ثبق س ا ط ایطازی مهی كب س طزیس اظ آ ب اؾتفبز ى یس ط ع اظ آ ب یی و ث ض وب وبض ی و س اؾتفبز ى یس ق ب ثبیس ثسا یس و زؾت ب ت فؿی ق ب زض اضز ظیط ث زضؾتی وبضایی ساضز : لتی و ث یب ع از آ ز ضا حؽ و یس لتی و اذتال زض فؽ وكیس تب ث ج ز ی آیس

26 لتی و احؿبؼ یجی یب بذ قی ی و یس ث س اظ اؾتفبز زض ن ضت یىجبض هطف ث ز آ طا و بض صاقت زی ط اؾتفبز ى یس آ ب ضا ث قى بؾت زض یه ویؿ پالؾتیىی و زضة آ وب ال ثؿت حى قس اؾت ساضی حبف ت بییس ق ب ثبیس ئ ق یس و آ ب ث قى بؾت ساضی ز ض اظ قطای ظیط لطاض زاض س : طز غجبض ض ذ ضقیس حطاضت ض ثت از قی یبیی آؾیت ضؾب ثبت ج ث ا جت ثبالیی و ثطای بؾى بی ت فؿی قطای وبضی آ ب ج ز زاضز ىبت وبضثطزی زی ط ؾبی حفب ت فطزی ای ط ثه ضت ظیط ثیب یك ز ج بظ ت فؿی - ط ؾبی حفب ت ج بظ ت فؿی ثبیس اظ س ره ل بؾت قطای ضز اؾتفبز ث ز اؾتفبز اظ آ زض قطای عث ض لجال ث ته یت ظاضت وبض ضؾیس ثبقس. _ا تربة ؾبی حفب تی ج بظ ت فؿی ثبیس ثب ت ج ث ىبت ظیط ث آیس: ا ف - ذ ال قی یبیی فیعیىی ثی غیىی ازی و ثبیس ثب آ ب وبض ق ز. ة - وبض ح وبض ف بی حس ز ح وبض. د - ؾ ت ب ساقت ؾبی طث اضظا ی عی ت یطات اتفبلی آ ب. ؾبی حفب تی ج بظ ت فؿی ثبیؿتی ت بؾت ثب فط بی رت ف ن ضت ب ث ز ث ضی ؿتمط ق ز و زضظ فصی ساقت ثبقس. ت ج :زض فطای س بیی ب س ؾ س پالؾت ثط وبضی و س وبضی ؾ ظ ی ت وبضی شضاتضیعی ث ج ز یآی س و اظ جبضی ت فؿی اضز ضی یق س ثی بضی بی ذ ط بوی ضا ثب ج ی طز س خال شضات ؾی یؽ ا یبف آظثؿت یت ا س ثب ج ایجبز ؾط ب ق س.

27 _ثطای حفب ت زض مبث ثربض بی ذ ض س حال بظ بی ط ای و اوؿیػ اؾت ب زؾت ب بی ت فؿی فی تطزاض و آ ب ىب یىی اؾت ثى ی اؾت. _ث جطز احؿبؼ بضاحتی زض ت فؽ فی تط ضا ثبیؿتی ت یى ز. _ اؾتفبز اظ زؾت ب بی ت فؿی ثب از قی یبیی ج ع ث لبة یب حف فی تطزاض زض ح بی و چه یب زض ا بو ی و ت ی آ ب بلم ا جب یق ز یب زض ف بیی و یعا اوؿیػ آ و اؾت یثبقس. _ لبث ب یب حف بی فی تطزاض ف ق ا صوط ثبیس ثب كرهبت ا ساظ بی ت یی قس اظ طف ظاضت وبض ت جیك بیس. _ لبة ب یب حف بی عث ض ثبیس پؽ اظ ط زف اؾتفبز ت یى ق س چ ب چ ضز اؾتفبز یع لطاض طفت ثبق س ثبیؿتی پؽ اظ ا م بی ستی و ثطای اؾتفبز اظ طف وبضذب ؾبظ س ت یی طزیس اؾت ت یى طز س. _ تؿ ب ث س بیی و ث ؾی آ ب زؾت ب بی ف ق ث ثس ته یق ز جبیؿتی ؾ ت آظازی حطوت قرم اؾتفبز و س ضا ز عاح تی ثطای ا ایجبز و س. _ زؾت ب بی ت فؿی ثب ای تبظ بؾه بی ج ع ث بی لبث ا بف ثبیس: ا ف - زض مب یب ح بی ذ ط بن ثب ا ی ب وب ث ای ى زؾت ب ث ذ ثی ضؾب س ا ضا ا جب یز س ضز اؾتفبز لطاض یط س. ة - زض ضز وبض بیی و ف ضیت ساقت ثبیؿتی زض ای آ ز ث ز ز یب بظ بی ط ا جب ت فؿی ثب از قی یبیی ج ع ث حف فی تطزاض مس ض جبقس ضز اؾتفبز لطاض یطز. ق ز اؾتفبز اظ زؾت ب بی _ فكبض ا ثطای ض ز ث بؾه ب زؾت ب بی ت فؿی ف ق جبیؿتی ثیف اظ 1/75 وی ط ثط ؾب تی تط طث ثبقس. _ ط ب ای فكطز قس ثطای ض ز ث بؾه یب زؾت ب ت فؿی زاضای فكبضی ثیف اظ فكبض 1/75 وج ط ثطؾب تی تط طث ثبقس یبیس: ا ف - زؾت ب ضؾب س ا ج ع ث قیط ره ل تم ی فكبض ا ث ز ای قیط زض ح ی و لبث ا بف ث زؾت ب ضؾب س ای فكطز ن یق ز ؾ اض طزز. ة - ثطای احتیب ا ی ب ثیكتط ث ض ج یطی اظ ب وبض وطز قیط تم ی ز س فكبض الظ ؿت ا ی ب ی و ثب فكبضی لسضی ظیبزتط اظ فكبض قیط تم ی ز س ت ی قس ثبقس زض ض ی زؾت ب هت طزز. زضیچ و

28 _اظ بؾه ب زؾت ب بی ت فؿی زضن ضتی یت ا ثب ای فكطز اؾتفبز ز و : ا ف- ای عث ض لجال ت ؾ نبفی بیی و زض جبضی آ لطاضزاز ا ست یع ذكهقس ثبق س. ة - ض ز ای فكطز قس ث بؾه ب زؾت ب بی ت فؿی ضز ثحج ث تط اؾت ث ؾی زؾت ب ا تیالت ض ا جب یطز - اؾتفبز اظ و پطؾ ض ثب فكبض ظیبز زض ای ضز حتی ا مس ض ت نی یق ز. _ ساضی و پطؾ ض یب ا تیالت ض ثبیؿتی طتجب ث زلت ن ضت یطز هت ز ب ى س ا زض ح ی ثبقس و ای ت یع پبن ثطای زؾت ب تب ی طزز. _ فبن م اتهب زؾت ب بی ت فؿی و ثب ای فكطز وبض یو س تب ح ان ی ز س ا جبیؿتی ظیبزتط اظ 45 تط ثبقس. _ ل ط زاذ ی بی ذط ی )یب لبث ا بف( بؾه ب جبیؿتی اظ 2/5 ؾب تی تط و تط ثبقس ج ؽ ثبیس ضی ثبقس و پبض كس زض احط پیچ ذ ضز یب تب قس ضا ج ض ا ضا ؿس ز بیس. _ فبن بؾه بیی و ج ع ث بی لبث ا بف یب ذط ی ؿت س تب ح اتهب ث ان ی جبیؿتی ثیف اظ 7/5 تط ثبقس. _ تؿ ب ؾبی ی و ثطای هت زؾت ب بی ت فؿی ث ثس ت جی قس ا س ثبیؿتی زاضای مب ت حسال 115 وی ط زض مبث وكف ثبقس. _ زض اضز ظیط زؾت ب بی اوؿیػ ز س و آ ب ث ته یت ظاضت وبض ضؾیس اؾت ثبیس ضز اؾتفبز لطاض یط س: ا ف - وبض طا ی و ثط ی آتف جبضظ ی بی س یب جبت ضا ا جب یز س یب زض ای غیطلبث ت فؽ بقی اظ تطاو بظ ب یب مهب اوؿیػ ا جب یف یو س. ة - وبض طا ی و ح وبض آ ب ثیف اظ 45 تط اظ عزیهتطی ج ای ؾب وبفی فبن زاقت ثبیس جبضی زؾت ب بی ت فؿی آ ب ضز حفب ت لطاض یط س اؾتفبز اظ زؾت ب بی ت فؿی فی تطزاض ثطای آ ب جبظ تكریم زاز ك ز. _ اقربنی و اظ زؾت ب بی اوؿیػ اؾتفبز ی بی س ثبیس لجال ت ی بت ره ل ؿجت ث طظ اؾت ب ای زؾت ب ب ضا طفت ثبق س. _ حساوخط فكبض زض ثب بی حت ی اوؿیػ 150 ات ؿفط یثبقس ثب ب ثبیس ج ع ث فكبضؾ جی ثطای و تط فكبض اوؿیػ ثبق س.

29 _ زض زؾت ب بی اوؿیػ ز س قیط تم ی فكبض ثبیس ضی ت ی ق ز تب حسال زض ط زلیم 2 یتط ( ب ( اوؿیػ اظ آ ذبضد ق ز. _: اقربنی و اظ زؾت ب بی اوؿیػ ز س اؾتفبز ی بی س ثبیس لجال ت ی بت ره ل ضا ثكطح ظیط فطا طفت ثبق س: ا ف - طظ لطاض زاز ؾطی نحیح بؾه یب ز ب ث س ض ی ن ضت. ة - طیم اؾتفبز نحیح زؾت ب زض اضز يط ضی ف ضی. _ زؾت ب بی ت فؿی ثبیس: ا ف - تحت بضت ؿتمی ترهم شی نالحیتی و ؿئ طالجت زض ؾب ث ز آ ب اؾت ساضی ق ز. ة - زض ح ی ت یع ذكه ذ ه ث ض طتت لطاض زاز ق س زض ی حب زؾتطؾی ث آ ب آؾب ثبقس. ت ج :ضؾپیطات ض ب ى اؾت زاضای وبضتطیج ثبق س وبضتطیج ب قب شغب فؼب زی ط تطویجبت قی یبیی یثبق س و آالی س ب ضا ث زا یا ساظ س. اقجبع وبضتطیج ب ثبػث وب ف یب لغغ اثط آ ب یق س ب ی اظ یه ؾیؿت كساض ز س ثطای اػال ل ع اقجبع اؾتفبز ی بی س. IDLH _ض وبض زض حیظ بیی ثب قطایظ _ حت ب یه فط و ىی ثیط اظ آ حی طا ذ ز زاقت ثبقیس. _ثبیس ث ن ضت ؾ ی ثهطی یب الئ ذبل اضتجب ثی فطات زاذ ذبضد ث ض ح بیت اظ فط زاذ ح ج ز زاقت ثبقس. _ ب ط یب افطاز جبظ زی ط ثبیس قرهی ضا و اضز ح ضا بیی بیس. ی ق ز ضا آ ب ؾبظ س ا ضا ث ؾ ت زضة ذط د اي طاضی _ ب ط یب افطاز جبظ زی ط ثبیس اذ بض ث ض لطاضزاقت اظ ضز یبظ بؾت زض ح ضا ثس س. _ اظ بؾت ثطای جبثجبیی وبضو ب ی و اضز ح ی ق س. زؾت ب بیی ثطای جبت زض جب بیی و ا ىب اؾتفبز اظ زؾت ب جبثجب و س ث ذبضد اظ بحی زض زؾتطؼ جبقس. وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از گوش

30 ی یىی اظ آؾیج بی ػ ی زض حیظ وبض نس ث ی ثبقس. ث ز ی ای ى آؾیت زض ظ ب بی ع ال ی اتفبق ی افتس اوثطا ث PPE بؾت ثطای اػت ب ی و س. ا ط اظPPE اؾتفبز ك ز یب ث قى غ ظ اؾتفبز ق ز ا ىب ای ى ق ایی قرم ث ن ضت لت یب زائ ی آؾیت ثجی س ج ز زاضز. اؾتب ساضز نسا یعا اج آ عا ؾط نسا ث زؾی ث ع تح ؾط نسا ث ؾبػت / / ا اع قی: قی اؾف جی قی پالؾتیىی

31 قی ذ جب ی قی و ث ؾی ح م ثطض ی حبثت ی ق ز. قی ره ل

32 ظ ب اؾتفبز : ظ ب ی ثبیس اظ قی ای ی اؾتفبز ق ز و : زض طو نسا بیی ثب قست 85 زؾی ث یب ثیكتط لطاض ث یطیس. نسا بی آظاض ز س

33 نسا بیی ب س ا فجبض و تب و ث ت آؾیت ث ی ق ز. زض ح بیی و ال اؾتفبز اظ قی هت طزیس اؾت ح اؾتفبز نحیح قی اؾف جی زؾت ضا اظ پكت ؾط ث طف ثطز ضا ث ط ی ث ؾ ت ثبال مت ثىكیس. قی ضا ثب زؾت زی ط ث ن ضت چطذكی ث ل ط و تجسی وطز آ طا زض جطای فط و یس. قی ضا ض ب وطز تب پؽ اظ چ س ح ث حب ت ا ی ذ ز ثط طزز جطای ضا ث ذ ثی ویپ بیس. قی پالؾتیىی زؾت ضاؾت ضا اظ پكت ؾط ث طف ثطز ضا ث ط ی ث ؾ ت ثبال مت ثىكیس. قی ضا ثب زؾت زی ط ث ن ضت چطذكی ث قى س ض زض جطای فط و یس. قی ضا ض ب وطز چ س ح نجط و یس ئ ق یس و جطای ضا ث ذ ثی ویپ وطز اؾت. قی ذ جب ی غ ئ ق یس و قی ث ع ض چؿجب اعطاف ثبثت لطاض طفت اؾت. ثبیس ت ج زاقت چ ب چ زض الغ اؾتفبز اظ ای قی بی ث س زاقت ثبقیس زض ای ن ضت ثغ ض وب حبفظت ر ا س قس. ىبت زض ضز اؾتفبز اظ قی بی ای ی قی بی اؾف جی یىجبض هطف ی ثبق س ثبیس ث س اظ اؾتفبز آ ب ضا و بض صاقت ظیطا زض ن ضت اؾتفبز جسز ثب ج آ ز ی قسیس ی طز س. قی بی پالؾتیىی قی بیی و ث ؾی ح م ثط ض ی حبثت ی ق س. زض ظ ب ی و اظ آ ب اؾتفبز ی و یس زض جبی ت یع ذ ه ذكه ثبیس ساضی ق س.

34 ی ب ی ب زض ن ضتی وخیف قس ج س یب ج ج ساضی آ ب ضا ث ؾی یه ح آة نبث الی ت یع وطز ثب یه ح ط ذكه وطز. قی بی ذ جب ی زض ظ ب ی و اظ آ ب اؾتفبز ی و یس زض جبی ت یع ذ ه ذكه ثبیس ساضی ق س. لج اظ اؾتفبز اظ ؾب ث ز آ ئ ق یس زض ن ضت آؾیت زیس آ ب اظ وبض فط بی ذ ز یىی زی ط تح ی ث یطیس. قی بی ره ل زض ظ ب ی و اظ آ ب اؾتفبز ی و یس زض جبی ت یع ذ ه ذكه ز ض اظ ا ىتطیؿیت اظ ا ىتطیىی ثبیس ساضی ق س. آ ب ضا بثك ثب زؾت ضا ؾبظ س ت یع بییس. ث ز ی ای ى ظ ز قىؿت ی ق س اظ افتبز آ ب ج یطی و یس. وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از پا ذغطات ػ س ثطای پب زض حیظ ن ؼتی قب اضز ظیط اؾت و حؿت ضز اظ وفف بؾت ثب اؾتب ساضز بی ذبل اؾتفبز یق ز. 1.افتبز اقیبء ؾ ی ض ی پب 2.حفبظت زض مبث ؾغ ح زاؽ 3.حفبظت زض مبث ؾغ ح غع س ربعطات بقی اظ ػج ض جطیب ثطق یب ػس ا تمب ا ىتطؾیت ؾبو ربعطات وبض ثب از قی یبیی

35 تط بی حفب تی ثبیس ث طیمی ؾبذت قس ثبق س تب زض ال يط ضی ثت ا ف ضا آ ب ضا اظ پب زضآ ضز. _وبض طا ی و اظ زضذت ب تیط ب ؾت ب ثبال یض س ثبیس اظ تط بی ره ل ای لجی وبض ب و آ ب اظ طف ظاضتوبض ت یی تكریم زاز قس ثبقس اؾتفبز بی س. _ تط بی وبض طا ی و ثب از صاة وبض یو س ثبیس اظ پ ج و ی یب ؾبیط از ره ل و زض مبث حطاضت مب ت زاض س ؾبذت ق س. ای تط ب یثبیؿتی تب ظا ضا پ قب یس وب ال ث پب ب ثچؿجس تب ب زذ از صاة طز س. _ وبض طا ی و زض طو تطقحبت جعیی یب جطل بی ل ی لطاض ی یط س. یب ثب اقیبء ثط س ظثط وبض یو س ثبیس اظ تط بیی اؾتفبز بی س و اظ چط زثبغی قس یب ج ؽ مب زی طی ؾبذت قس ثبقس. _ وبض طا ی و ثب تجط یب پته یب اثعاض كبث ی اقیبیی ضا ذطز ی بی س ثبیس اظ ؾبق ث س یب چ پیچ بیی و مب ت وبفی زاقت ثبق س اؾتفبز بی س. وفف ب چى ب _ وبض طا ی وبضقب ض ی صاقت ل بت چس ی یب ل بت ثعضي چ ثی یب جبثجب وطز ثبض بی ف عی ؾ ی یب وبض بی كبث یثبق س ثطای حفب ت ا كتب پب ب ثبیس ن وفف بی آ ب ج ع ث غالف ثبقس یب اظ چى حفب تی یب وفف حفب تی اؾتفبز بی س. _ وبض طا ی و ثب از ذ ض س اظ لجی اؾیس ب از ل یبیی وبض یو س ثبیس اظ وفف بیی اؾتفبز بی س و اظ الؾتیه یب اظ چط ی و ث ض ای لجی وبض ب آ س یب اظ چ ة یب اظ ؾبیط از ره نی و زض مبث از ذ ض س ف ق مب ؿت س ؾبذت قس ثبق س. _ وفف بی وبض طا ی و ثب ف عات یب از زا یب ذ ض س وبض یو س ثبیس: ا ف - وب ال ث پب ل ظن پب چؿجیس ثبق س ث طیمی و از صو ض ف ق ث زاذ وفف ف ش بیس. ة - ای لجی وفف ب ثبیس فبلس ؾ ضاخ بی ث س وفف ث ز تب از صو ض ث زاذ وفف ف ش بیس. _ چى بی حفب تی ث ض حفب ت ا كتب یب ثبیس زاضای ن ف الزی یب ف عی زی ط ثبقس و مب ت آ اظ طف ظاضت وبض تكریم زاز قس ثبقس. _ وفف بی وبض طا ی و ثب ثطق وبض یو س جبیس ف ع زض آ ثىبض ضفت ثبقس. _ زض وبض ب بیی و ایجبز جطل ثط ظ ذ طی ضا حت ثبقس وفف بی وبض طا ثبیس فبلس ط ید ف عی ثبقس. وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از دست ها

36 سف زؾت ب ضا زض ثطاثط ذغطات ظیط حبفظت ی و س: جصة از ضط ت ؾظ پ ؾت پبض ی یب ثطیس ی قسیس ذطاقیس ی قسیس ؾ ضاخ قس ؾ ذت ی قی یبیی ؾ ذت ی حطاضتی ز بی ثی بیت ضط ػ ا ان ی زض آؾیت ث زؾت: ؾ ذت ی ب : بثغ ا ىتطیىی ؾط بی قسیس یب اجؿب ط ی ت ا س ثبػث ؾ ذت ی ق ز ثطیس ی ب: اقیبء یب بقی بیی و زاضای ج بی تیع ؿت س ؾ ضاخ قس ی : ل ب آچبضپیچ قتی ب ید ب ؾی بی ؾفت... ذغط ت بؼ قی یبیی

37 قىؿت ی لغغ ػض : زؾت ب زض ت بؼ ثب بقی آالت ز اض ی ت ا س زض یط ق س ثبػث ضي ث ضي قس قس یب زضضفت ی زؾت ب یب ا كتب ی ق س. زض ؼطو از قی یبیی : زض ت بؼ ثب از قی یبیی ؾ ظ آ ض یب ؾ ی یب ثی غیىی ی ت ا س ثبػث حؿبؾیت پ ؾت ق ز. ضطث زیس ی ذطاقیس ی ا تربة نحیح زؾتىف ای ی زؾتىف ثبیس ث ای ثبقس و زض زؾت ث ذ ثی لطاض یطز زؾتىف ب زؾت ضا زض ثطاثط ؾغ ح رت ف ی ت ا س حفبظت بی س. ثؼضی اظ ج ؽ زؾتىف ب ثب ت ج ث ع بز قی یبیی ؼی قس اؾت. زض ظ ب ی و ثب از قی یبیی وبض ی و یس ؾط ؾبل بی زؾتىف ثبیس ث ای ثبقس قی یبیی ث زاذ زؾتىف یب ث ؾ ت آض ج ج یطی و س. و اظ ضیرت از اظ زؾتىف ثب ج ؽ ف عی زض ب وبض ثب ؾبی ثطلی ذ ز زاضی و س زض ظ ب ی و ثب ثب بقی آالت ز اض وبض ی و یس اؾتفبز اظ زؾتىف ث ز ی ای ى لؿ ت ز اض بقی ث آؾب ی ی ت ا س زؾتىف زؾت آض ج ضا ث ؾ ت بقی ثىكس ذغط بن ی ثبقس ع زؾتىف ت بؾت ثب وبض ذ ز ا تربة بییس ا اع زؾتىف: ثبفت قس اظف ع / و زض ثطاثط ج بی تیع مب اؾت اظ ثطیس پبض ی زؾت ج یطی ی و س اظ ج ؽ فیجط ه ػی/ ثؿیبض حى ؾجه و ث ظ ض حفبظت زض ثطاثط ثطیس قىبف ذ ضز ذطاقیس ی زؾت ؾبذت قس اؾت اظ ج ؽ ی ی الؾتیه ه ػی/ ث ظ ض حفبظت اض ثطاثط ازقی یبیی ؾ ی ؾبذت قس اؾت غیط لبث ف ش / زض ثطاثط از قی یبیی ذغط بن ؾ ی مب ی ثبقس

38 اظ ج ؽ ث تی / و مب ت ظیبز زض ثطاثط ف ش ثربضات بظ آة زاضز. مب ت ثبال/ ؿجت ث ف ش حال بی آض بتیىی و طی زاض ب زاضز اظ ج ؽ یتطی / اؾت و زض ثطاثط حال بی رت ف از قی یبیی ب الی چطثی ب پط تئی ب... ث قى ػب ی مب ؿت س. زؾتىف بی پالؾتیىی / زؾت ب ضا ظ ب ی و ثب زؾت ب بی ثطلی وبض ی و یس حبفظت ی و س. زؾتىف اظ ج ؽ ؾطة مب زض ثطاثط بثغ تكؼكؼی زؾتىف اظ ج ؽ چط مب زض ثطاثط ؾغ ح ظثط ذك ىبت زض ضز اؾتفبز اظ زؾتىف ب: ا كتط ؾبػت زؾت ث س یب اقیبیی اظ ای لجی ضا اظ زؾت بی ذ ز زض آ ضیس زؾت بی ذ ز ضا لج ثؼس اظ اؾتفبز زؾتىف ثك ئیس زؾتىف ب ضا لج اظ اؾتفبز ثبظضؾی بییس زض ن ضت پبض یب فطؾ ز قس آ زؾتىف زی طی جبی عی ق ز ثؼس اظ وبض ثب از قی یبیی آ ب ضا ثب مساض ظیبزی آة ثكسئیس تب ػبضی اظ ط بز قی یبیی ق ز. زض ن ضت یبظ زؾتىف بی وتب ی ضا ثك ئیس ث ز ی ای ى زؾتىف ب یه ؾی حفبظتی قرهی اؾت اظ زاز آ بث زی طی ا ت بع ضظیس. زض ح ی ذ ه ذكه زاضای ت ی غج ع ث قى ی نحیح ساضی و یس. ط ع اظ زؾتىف زض ب وبض ثب زؾت ب بی ز اض ث زضی بقی بی تطاقىبضی اؾتفبز ى یس.

39

40

41

42

43

44 وسایل حفاظتی مناسب کار در ارتفاع: اؾتفبز اظ ؾبی اؾتب ساضز وبضثطز نحیح ؾبی حفب ت فطزی ث طا آ ظ مف ی زض وب ف ح ازث بقی اظ وبضزض اضتفب زاضز. جك procedure بی ج ز وبض زض اضتفب ثبالتط اظ 2 تط جعء وبض زض اضتفب حؿ ة قس ثبیس مطضات الظ زض ای ظ ی ضز ت ج ؿئ ی ای ی قطوت ب لطاض یطز. 1. آ ظ : تطی لؿ ت زض بزی وطز فط ای ی وب ف ح ازث بقی اظ وبض ی ثبقس و ای ا ط ت ؾ وبضق بؾب ثب تجطث ا جب یپصیطز.فج اظ قط وبض ت ب ی ت یسات الظ ت ؾ سیط ای ی زض ح ث افطاز تصوط زاز یك ز )لجال افطاز ثبیؿتی زض والؾ بی آ ظقی work at height قطوت ز ثبق س( 2. ح اتهب :جبیی و لالة و طث س ای ی یب ؾبیط تج یعات وبض زض اضتفب و ث آ م ثؿت یك س اظ پبیساضای اؾتحىب وبفی ثطذ ضزاض ثبقس ای ح ثبیس ث تبییس سیط ای ی ضؾیس ثبقس. 3. وبض طا اظ وبض زض اضتفب تطؼ ا ای ساقت ثبق س اظ حب جؿ ی ض حی آ بز ی الظ ضا زاقت ثبق س. 4. تج یعات ؾبی حفب ت فطزی بؾت زضؾت ا تربة قس ثبق س. 5. وبض طا پؽ اظ ؾم ث چیع زی طی ثطذ ضز بی س.) خال ؾبذت ب تج یعات تبؾیؿبت...( 6. ت ب ی تج یعات ؾبی حسال ؾب ی یىجبض ث ض وب ضز ثبظضؾی آظ بیف طث لطاض یط س.)ا جت جك ان و ی ط وبضثط ض ظا لج اظ قط وبض ثبیس اظ نحت زضؾتی ؾبی تج یعات ذ ز ئ قس ؾپؽ وبض ضا قط بیس.( 7. قطای ج ی یط ثبز قسیس قطجی ط یب ؾطز ث ز ا... ثطای وبض ضز تبییس سیط ای ی ثبقس. وبض طا : 1. ط ع زض اضتفب ث ت بیی وبض ى س. 2. ط ع ح اتهب p.p.e ؾبیط تج یعات ضا ذ ز ؾطا ا تربة ى س. 3. لج اظ قط وبض اظ ح ثبظزیسزاقت ؾبی حفب ت فطزی ذ ز ضا ثبظضؾی بی س. 4. زض حی وبض ا ط ط كى ایطازی كرم قس ؾطی ب ث ؿئ سیط ای ی ذ ز ا ال ز س. 5. زض ساضی طالجت اظ p.p.e ؾبیط تج یعات از ات وبض و قب ثبق س 6.زض ب وبض زض اضضتفب ثیف اظ 2 تط اؾتفبز اظ و طث س ای ی ا عا یؿت Line بة جبت یىی اظ تطی تج یعات ای ی ثطای وبض زض اضتفب lifeline بة جبت یجبقس. بة جبت ح اتهب و طث س ای ی harness full body ی ثبقس و و طث س ت ؾ یبضز وبضاثی ث آ ته یك ز.. 1. بة جبت افمی horizontal lifeline ثیكتط ثطای وبض زض ض ی ؾمف تطاؾ ب ذطپبی ؾ ب ؾبذت ب ب ثىبض یط ز.حسال ل ط وبث ف عی آ 8 ی ی تط ی ثبقس.زض ث ی اظ ا ا آ اظ ضی ف عی اؾتفبز یك ز و ت ؾ ح م ی ف عی ث وبضاثی بض ؽ ن یك ز.

45 2. بة جبت زی vertical lifeline ثیكتط ثطای ثبالضفت ای اظ طزثب ثطج بی ربثطاتی فطؾت س بی ت یعی پ بی ف عی... ثىبض یط ز. زض rail block ب س lifeline افمی ثب حطوت ی غعا زض ضی ف عی ث وبضاثی بض ؽ ن یك ز ي ب یط بی یه یب ز طف ذ زوبض یع يطیت ای ی وبض ضا ثبال یجط س. اظ تطی تج یعات ف عی زض بة جبت اضز ظیط لبث شوط ؿت س. 1. لالث بی چ س وبض 2. ا طغی یط )يس ق ن ) arrestor cabloc fall.3 4. ظ ت بز ی 5. وبث ف عی ثب حسال ل ط 8 ی ی تط ف الزی جك اؾتب ساضز ANSI بث بی جبت ثبیس تح 5400 پ س ثبض حبثت ضا زاقت ثبق س. ا ا یط ب Grabbing ) Device (rope grab system,wire rope grab ای ؾبی وبضثطز ظیبزی ب وبض زض اضتفب زاض س ث ض خب ظ ب ی و فطز اظثطد ربثطاتی یب ت یعی ثبال یط ز )حطوت بی زی ). یف ای تج یعات اتهب و طث س ای ی ث یبضز یب بة جبت یجبقس.ثؿیبضی اظ ای یط ب زض حب ت بزی آظاز ث ز طا ثب فطز جبثجب یك س ی زض ال ی و فطز حطوت ب ب ی زاقت ثبقس ) ب س غع افتبز ؾم (زؾت ب وطز فطز ضا ك زض ا ی زاضز ا جت ىت ای اؾت و افطاز پؽ اظ ؾم ث جبیی زی ط ثطذ ضز ى س ثالفبن ث پبیی تم ق س. ای یط ب ث ض و ی زض ز طاحی قس ا س.یه position Locked اظ آ ب فم زض یه ج ت حطوت یى س زض ز position Automatic ثب تغییط يب یت ا س حطوت ز طف زاقت ثبق س. یت ا پؽ اظ ضؾیس ث ح وبض ثطای ثط كت حطوت ض ث پبیی ج ت يب ضا ثط ىؽ ز ث پبیی حطوت وطز.ج ؽ ای تج یعات ال اظآ یبغ آ ی ی ف الز ب ا یع ؾبیط ف عات مب ی ثبقس.ای تج یعات حسال ثبیس تح 4000 پ س فكبض ضا زاقت ثبق س. جسیسا ث ی اظ ای ؾبی زض زاذ ضی حطوت یى سو اظ يطیت ا ی ب ثبالتطی ؿجت ث ا ا زی ط ثطذ ضزاض ؿت س. ت لف ؾم ط زض و تب تطی ظ ب

46 زض یب ؾیؿت بی ج یطی اظ ؾم اؾتفبز اظ اثعاض تحطن ج یطی اظ ؾم ضا ح ی اؾت و و تطی حس زیت ضا ایجبز ی بیس: اثعاض تحطن ج یطی اظ ؾم ثس یبظ ث اؾتفبز اظ زؾت ثس ایجبز عاح ت ثطای وبضثط طا ثب ا حطوت ی و س. اظ ای اثعاض ی ت ا ث ا ثركی اظ ؾیؿت پكتیجب ج ت حطوت ض ی ؾبظ ب یب ث ا پكتیجب ض ی بة ای ی ج ت ا جب وبض ثب اؾتفبز اظ ض زؾتطؾی ثب بة اؾتفبز ز. اثعاض تحطن ج یطی اظ ؾم زض ن ضت ؾم غع یب فط ز غیط لبث و تط لف ی ق ز. ای اثعاض حتی زض ن ضتی و وبضثط آ ضا زض ب ؾم زض زؾت زاقت ثبقس یع لف ی ق ز اظ ای اثعاض ی ت ا ثط ض ی بة بی ظا ی زاض یب زی یع اؾتفبز وطز ضا ح ی ذاللب : چطخ لف ق س ثس زض ط طفت ز یب ظا ی زاض ث ز بة ای چطخ ثط ض ی بة لف ی ق ز ث بثطای اثعاض ASAP طا ثب وبضثط حطوت ی و س. زض ن ضتی و اثعاض زچبض ق ن )ؾم ( قس یب زض ؾط ت ثبال لطاض یطز ) غع یب فط ز غیطلبث و تط ( ثطای ت لف ؾم چطخ ض ی بة لف ی ق ز. هت ؾطی آؾب ثب مت وكیس یط ثبظ قس ای یط چطخ لف ق س ضا آظاز وطز اثعاض ASAP ضا ی ت ا ث ؾط ت ث ؾبز ی ض ی ط م اظ بة هت وطز.

47 اثعاض تحطن ج یطی اظ ؾم ثطای بة ج ت اؾتفبز ثط ض ی بة ای ی. ت لف ؾم غع یب فط ز و تط كس. لبث یت لف قس حتی زض ن ضت طفت قس اثعاض حی ؾم. لبث اؾتفبز ثط ض ی بة بی زی یب ظا ی زاض. ا ىب حطوت ث ثبال پبیی زض بة ثس زذب ت زؾت. ا ىب هت ثطزاقت آؾب اثعاض زض ط م اظ بة.

48

49 ل ا س و ی وبض زض اضتفب ج یطی اظ ؾم ضیؿه ذ ط ؾم ضا ثطضؾی و یس یه ؾیؿت ج یطی اظ ؾم ثبیس م اتىب ؾی ای ی ث فطز عزیه ثبقس تب فبن ؾم و تب ق ز. ثب اؾتفبز اظ يطث یط زض ای ؾبی ق ن اضز ث ثس زض ب ؾم ضا وب ف ز یس. ؾی ای ی ثبیس فطز ؾم وطز ضا زض ل یت بؾت ت یك حف بیس. ئ ق یس و بة یك ث م ذبل تىی ب ی ثبالی ؾط وبض ط ن ؿت س تب ؾم قست آ طا وب ف ز یس. ا ط و وطز ؾم ا ىب ساضز ثبیس اظ يس ق ن زض بة ضاث اؾتفبز ق ز. تسا تطی يس ق و بی حفب ت فطزی قب يطث یط بة زی ب یىی طث اؾت. بة یب ل يس ق ن جبیس ث ستط اظ 2 تط ثبقس. ؾم ثبیس ث و تطی یعا ى ثطؾس. زض حب ؾم وبض ط تحت یچ قطای ی جبیس تحت فكبض ثیكتط اظ 6 وی ی ت لطاض یطز. ان پبی ای اؾتفبز زضؾت بزضؾت ثىبض یطی و طث س پبضاق تی بة ضاث طث ثه ضت ظیط كب زاز یك ز.

50 صحیح نادرست فبن اضتفب بؾت ا ط وبض طی زض حب ؾم زض حب اؾتفبز اظ بة ضاث 1/15 تطی ج ع ث لالة ثبقس و تب تطی فبن تب ظ ی یب ط ؾ ح ت لف 4/35 تط ثبیس ثبقس _ و طث س بی ا ی ب تؿ بیی و ض ی قب ؾبیط تؿ بی طث ثأ ثبیس اظ چط حى )ذط ( یب ثطظ تی یب و فی یب ؾبیط اضز ره ل بؾت ؾبذت ق ز. قس جبیؿتی و تط اظ 1150 وی ط ثبقس. حسال _پ بی و طث س ا ی ب 12 ؾب تی تط حسال يرب ت آ قف ی ی تط ث ز اؾتمب ت آ زض مبث یط ی وكف ثطای پبض قس جبیؿتی و تط اظ 1150 وی ط ثبقس. _ بة بی بض ثبیس اظ و ف ثؿیبض طغ ة یب اظ ج ؽ كبث آ ؾبذت قس اؾتمب ت آ ب زض مبث یط ی وككی ثطای پبض قس و تط اظ 1150 وی ط جبقس. _ و طث س بی ا ی ب چ ی و ی ل بت ي بئ آ ثبیس زلیمب طتجب ضز ثبظزیس لطاض طفت ل بت فطؾ ز یب ذطاة آ ب ت یى طزز. _ و طث س بی چط ی ثبیس زلیمب ثبظضؾی ق س تب ا ی ب حبن طزز و اظ طف زاذ تطن ذ ضز ی یب ثطیس ی ساقت ثبق س. _پطچ بی ض ی و طث س ثبیس ط یه جسا ب زلیمب ضز ثبظزیس لطاض یط س تب ا ی ب حبن ق ز و بضی اظ ط یت مم یثبق س. _ و ی ل بت ي بئ یط بی و طث س ا ی ب ثبیس زاضای مب تی ثطاثط مب ت ذ ز و طث س ثبق س.

51

52

53

54 طث. ی ی ب ی ی ب ی ی ب ی ب ؾبی حفبظتی ت ب ثس حفب ت اظ ثس زض مبث رب طات ظیط ن ضت ی یطز. 1. ط بی قسیس 2.پبقیس ف عات بی بت زا ثطذ ضز ثب بقی آالت تج یعات 3. 4 یس ی از قی یبیی ذ ط بن 5. ت بؼ ثب از ف ی خ ذ 6. تك ك بت 7. ثطای مبث ثب ذ طات یبز قس اظ ج یم ث س جبؼ جبؼ ای غاوت ای ق ز. ای جبؼ ب اظ وبغص پ ج پك تهفی قس چط ی الؾتیىی یب پالؾتیه ى اؾت ثبقس. ؾطتبؾطی اؾتفبز.1 ا اع جبؼ وبض: پیف ث س جبؼ وبض ؾطتبؾطی جبؼ وبض ت ب ثس / يس از قی یبیی جبؼ وبض ىؽ و س ض ثطای وبض بی و زض قت یب و بض جبز ا جب ی ق ز. ا تربة نحیح جبؼ وبض: جبؼ وبض ثط اؾبؼ ای ى وبضو ب ضا زض ثطاثط ؾ ذت ی بقی اظ آتف از قی یبیی جطیب بی ط شضات پطتبة ق س حفبظت و س ؾبذت قس ا س. آؾتی ب ثبیس ث ا ساظ وبفی ث س ثبق س ؾط آؾتی ب ث قى ی حى ض ی زؾتىف ب ضا ث یط س. ق اض ثبیس ثبالی چى ب ضا ثپ قب س.

55 ىت :زض ثؼضی ا بو ج ز چ س ع ذغط ت ا ثب یىسی ط ج ز زاضز یبظ اؾت زض ای ىب ب جبؼ وبض چ س ظ ض ت بؾت ثب ذغطات ج ززض ح ت ی ق ز. ا اع جبؼ وبض حفبظتی: جبؼ وبض حبف ت زض ثطاثط آتف / ث ض حفب ت زض ثطاثط آتف ت یس قس اؾت جبؼ حبف زض ثطاثط شضات / ث ض حفب ت زض ثطاثط ذ طات از جب س ت ی قس اؾت جبؼ يس بی / ث ض ج یطی اظ ف ش بی بت ت ی قس اؾت جبؼ يس بی بت قی یبیی/ ث ض حفب ت زض ثطاثط ف ش بی بت قی یبیی ت ی قس اؾت جبؼ يس پبقف/ اؾپطی/ ث ض حفب ت زض ثطاثط افكب ب پبقف بی احت ب ی ت ی قس اؾت جبؼ یىجبض هطف / ثط اؾبؼ آ ى یىجبض اؾتفبز ق س ت ی قس اؾت جبؼ حبف ج قىبضی/ ی ض حفب ت زض ثطاثط جطل شضات پطتبة ق س زض یبت ج قىبضی ت ی قس اؾت ىت : اظ پ قیس جبؼ بی ثب تطویجبت ه ػی اظ ج پبضچ بیی ثط پبی از فتی پ ی اؾتط ب بی ب زی ط از پ ی طی پالؾتیىی ظیط جبؼ وبض اویسا ذ زاضی ق ز. ىبت زض ضز اؾتفبز اظ جبؼ وبض: جبؼ يس آتف ثبیس بضی اظ ط از ؾ ی ؾ ذت ی طیؽ ض غ زی ط از لبث اقت ب ثبقس. ثبیس جبؼ يس آتف ث ای ثب بقی جبؾك یی یب ذكه و ب ث ای ت یع ق س و ثب ج آؾیت ضؾیس یب آة ضفت آ ب ك ز. لتی اظ ذكه و یب بقی جبؾك یی اؾتفبز ی و یس ثبیس : ثب جبؼ بی زی ط آ ب ضا ك ییس ثب آة و تط اظ ز بی 35 زضج ؾب تی طاز آ ب ضا ثك ییس

56 اظ آة ث مساض ظیبز اؾتفبز ق ز ط ع اظ نبث اؾتفبز ى یس ط ع اظ ؾفیس و س ب اؾتفبز ى یس آ ب ضا زضز بیی حس ز 80 زضج ؾب تی طاز ذكه و یس زؾت ب ذكه و / بقی جبؾك یی ضا ض ی ز ض پبیی ت ی و یس اظ حال بیی و ض ى ظا ؿت س اؾتفبز ى یس رتهطی اظ الی ای ی وبضثطزی

57 ای ی ث ساقت حبفظ ؾط بی ؾال ت یط ی وبض ی ثبقس HSE ؿئ احس

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان پب ٤ ب ٥ طاث ر ب ٣ وبخ ؿتب لیست مقاالت همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان آبان ماه 1391 دفتر پژوهش کاخ گلستان/ تیر ماه 1394 تاریخچه و اهمیت کاخ گلستان "همایش ملی پژوهشی کاخ گلست ان " ردیف نویسنذه- نویسنذگان

المزيد من المعلومات

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ط ٨ فهرست وس ٠... 9 ١ سف اظ عطاح ٦ ؾب ٧ ت... : احت ٨ بخبت عطاح ٦ ؾب ٧ ت...; ت ٠٨٢ ١ بؾت زا ٠... 8 ا اع ؾب ٧ ت ١ ب ٥ ا ٧ تط ت 6;...٦ س ؿ ٧ ٦ ؾب ٧ ت...68 ؾ ٨

المزيد من المعلومات

کتابخانه الکترونیکی )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر

کتابخانه الکترونیکی   )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر کتابخانه الکترونیکی http://ketabfarsi.ir )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گردآورنده : جمال فرجی هیپنوتیزم چیست زض اثتسا ٢ ثحج ان

المزيد من المعلومات

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت وطز اؾت ؾبثم ا ٢ ث لس ت ط ثكط زاضز ث ا ٢ و ؿ ب ب ا ؿب

المزيد من المعلومات

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس ٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 5 ؾب چ بضز تبثؿتب 19 ل ل - 101 129 زض ٤ بفت مب : 9 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 9 / /8 الگ چابکساس ساها فزها د ک تزل رسم سه 1 زا ز آلب ح س ٢ چک د زض ا ٤ مب

المزيد من المعلومات

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت تفسير قرآى ب قرآى در آه ز اي عترت سيدابرا ين سجادي ع ب ثب ع رؿت ٥ آ ٤ بت لطآ زض ػهط پ ٥ ب جط)ل( يط ضت ت ر ث غضفب ٢ فب ٥ ح ٣ طح طز ٤ س ا ٥ ت زؾت ٥ بث ٣ ث پ ٥ ب ب ٢ تطاو ث پ ٥ ؾت لطآ ضز ت ر لطاض طفت. قرم

المزيد من المعلومات

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ تكط ضز مسي ثط ضق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػال ث ز. قس پبض اي اظ ىبت طحقس زض مس ي حؿ طت ي ثط ر س

المزيد من المعلومات

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت   ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash 1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت www.a-alidoost.ir ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ashaiery@gmail.com ؾ ؿبض ٤ ى ٣ اظ احىب اؾال ٣ اؾت و زض

المزيد من المعلومات

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشجوی دکتری

المزيد من المعلومات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات قاعذ ا اظت ک ر کار ادت ر تر آى اظت ار اظت در قرآى

المزيد من المعلومات

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور دااگشنه خا ت م دوره شماره 3 پاییز 396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار محسه خ شطیىت 2 محمد امیدیوژاد 3 امیه بهرامل

المزيد من المعلومات

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت االه امید علی چکیذه الفت تسلط کن ظیر شا عوت اهلل لی تا

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 مجم ع حاضر حاصل جستج در 03 سايت فعاا برارب ا ارل ايال سات. مرمرط ا گر ي اب هف فعالات اب سازمان سيستي ص رت گرفت ست. ياه جساتج ار ب ممااي وااه يي ااب 1- حه مر سب برر 2- ا گاي برروگار ن ج ن 3- بررگس رب

المزيد من المعلومات

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ 81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم 81-94 ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾال ي ث ا یىي اظ تطی پط ف شتطی ح بي فىطي ؿ ب ب زض و

المزيد من المعلومات

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) بررس ساختار عامل تس م داوص خلق داوص ي اعتماد سازماو مطالع م رد : کارضىاسان داوطکد فى ي م ىدس داوطگا ت ران چک د * فط اػال ٣ ** فبع بض ج ٣ ثب ٣ ** ػ ٣ ضضب ٤ ظثبق ٣ * اؾتبز ٤ بض زا كىس ٠ ػ تطث ٥ ت ٣ ض ا ق

المزيد من المعلومات

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند ؾر ث ٠ ٨ ب ٦ آ ض س به نام آنانکه از منظر خدا میبینند میشنوند و سخن به میان میآورند تمامی درآمد حاصل از ایه کتاب به کودکان بیسرپرست تعلق میگیرد. - 1364 ا ٨ س زض ٧ ك ٦ : : : : : : ؾطق بؾ ٠ پس ٧ سآ ض ب ػ

المزيد من المعلومات

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها )1358-1393( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق بؾ ٦ اضقس ضقت ٠ اهتهبز زا ك س ػ ازاض ٥ اهتهبز زا ك ب

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 944-593 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/11/05 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 چک ذ معيار بازشناسي عقد از ايقاع 1 اسواػ ل ؼوت الل

المزيد من المعلومات

چىیس زضیبفت: تبییس: ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 9

چىیس زضیبفت: تبییس: ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 9 چىیس زضیبفت: تبییس: 9 2 1 ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 92 /1/ ف ظ ب اضتجب ب عیط آ ثب ذب ط اظ زیط ثبظ زغسغ ي

المزيد من المعلومات

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان چك د دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه ؾب 5 ق بض ٣ 17 آشض ز ٥ 1396 آ ه ب سا ص در فز ىگ عبم مىطق الرستبن سبر 1 * ض پز )تبض ٧ د زض ٧ بكت: 95/5/5 تبض ٧ د پص ٧ ط: 96/7/4( عت ػب ٠ ان ك ؿل ٤ آ ٦ ٧ اظ جبحث ٢ زض

المزيد من المعلومات

برآورد كمي تأثير تبليغات

برآورد كمي تأثير تبليغات فصل اه هذلساصی اقتصادی )سال ن ضواس 3»پیاپی 3«پاییض 394 صحفات 037( تحلیل ػ اهل هؤثش بش قیوت هسکي دس ض ش ت شاى هیشحسیي ه س ی تبض ٤ د زض ٤ بفت: 94/04/4 حسیي دس دیاى تبض ٤ د پص ٤ ط: 94/09/9 چکیذ زض مب حبيط

المزيد من المعلومات

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل. 83-98 تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 تبض ٧ د پص ٧ ط: 90/10/5 بازتاب غم رنج و ناامیدی در

المزيد من المعلومات

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک هدیپس یسانشراک هبتر 3 روکنک دشرا میرم و شرسمه هار یزادنا

المزيد من المعلومات

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394 بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 394 ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هدیسیت تحقیق ت سع ش اس اه س د ع اى: ثطضؾ ل ا ي همطضات تمؿ ن ؾ

المزيد من المعلومات

بخش اول

بخش اول 46 مؤلفههای قدرت نرم ایران در سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان )مطالعه ارزشهای فرهنگی( 1 هنصور حیذری 2 * سیذ هحوذجواد قربی چکیذه خ ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زاضا ٢ بث تقسز لسضت ط اؾت و اظ خ آ ب فط اضظ اب ٢ فط ا

المزيد من المعلومات

به نام خدا

به نام خدا ث ب ذسا لبث ت خ ايطا يب فبضؾي ظثب ب ؿ ب ب ػعيع مي زض وك ض بی وب بزا آ طيىب اتطيف آ ب ؾ ئس ا ؿتب قطوت اپي بيي خ ب طزی ظيبضتي پط اظ ض ث ق بض ثجت 171698 زاضای د ظ بی ث س ا ف اپي بيي وك ضی نس ض فط ث يت ثطای

المزيد من المعلومات

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 3 تاتستان 337 صفحات 53-8 تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیزساخته یا حیاتی کطور 4 فؽ 3 اثطا ٥ ح زظاز ح ٥ سضيب حؿ ٣ ان

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي فصل اه هطالؼات جاهؼ ض اختي ج ا اى / سال چ ارم/ ضوار سیسد ن / ب ار / 99 صفحات 429-411 * مقايسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پيرامون نقص ماهواره در انسجام خانواده چكیذ ثب ت خ ث مف ضؾب ب زض فطن افطاز تأ غ م ث

المزيد من المعلومات

معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل محاسب تاسیسات ساختمان اداري ه يا مسکوني و گروه شغلي تاسیسات

معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل محاسب تاسیسات ساختمان اداري ه يا مسکوني و گروه شغلي تاسیسات معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل محاسب تاسیسات ساختمان اداري ه يا مسکوني و گروه شغلي تاسیسات كد ملي آموزش شغل Isco-08 5 0 0 9 0 0 6 0 0 0 نسخه شناسه

المزيد من المعلومات

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1 هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات 136-111 ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1368 تا 1388: بغتز ا ػ اهل هحد دیت ا ج ا گیز کزهی اعتادیار

المزيد من المعلومات

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیقات محمذ عاملي داوطج ي كارضىاسي ارضذ مذيزيت اجزايي كارضىاس

المزيد من المعلومات

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ بگ ى پطزاذت اظ ضا قوبض تؼساز اؾتفبز اظ آى ه جغ ث پط هطارؼ

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 ف طؾز 14- دا طگب هب یت بب کب بدا 15 -افشايص گزايص س بى ب اسالم حجبة در غزة 16 -گ ض ای اس سخ بى ببسيگز هذل آهزيکبيي هسلوبى ضذ 17 -ق ا یي ه غ حجبة در د یب 18 -ػ اهل تبيج پذيذ ه غ حجبة در د یب 19 -ت طئ ی

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بزآورد ارسش اقتصادی گزدضگزی مساجذ تاریخی میذان نقص جهان اصفهان با روش ارسشگذاری مطزوط )تبض ٤ د زض ٤ بفت: علی روگچیان 394/9/7 تبض ٤ د تػ ٤ ت: 394//2( چکیذ سف اظ ا ٤ مب ثطآ ضز ػ ٥ بض التػبز ٢ طزض ط ٢ سبرس

المزيد من المعلومات

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 *3 2 1 دار ػ براحوذ ث ز س ص ز اعذاهلل خ ػک ؼ حبتن كجخت

المزيد من المعلومات

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی ض ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 4 هز آب ن 191 صفح ت 67-60 عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنیذگی روانی Email: zeynab khanjani@yahoo.com زینة خانجانی: گروه روانشناسی

المزيد من المعلومات

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931 رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 79 ثؼس اظ ض ٤ ساز ب ٢ ب 98 ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ض ق فىطا فطا ؿ ٢ اػال وطز س و» بضوؿ ٥ ؿ زض ثحطا اؾز.«)

المزيد من المعلومات

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي زا كد ز ٦ شطا ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا

المزيد من المعلومات

بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ

بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ ا : و ٥ بت فب ٥ : تػ ٥ : تػ ٥ ٤ ه ػ ش ٣ است و ا زب

المزيد من المعلومات

دست ورا لع م ل تعيين حر ي م كم ي رودخاهناه تهيه و تدوين: معاونت حفاظت و بهره برداري دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل سال 1389 آزضؼ: ت طاى- ذیبثبى فلؿطیي

دست ورا لع م ل تعيين حر ي م كم ي رودخاهناه تهيه و تدوين: معاونت حفاظت و بهره برداري دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل سال 1389 آزضؼ: ت طاى- ذیبثبى فلؿطیي دست ورا لع م ل تعيين حر ي م كم ي رودخاهناه تهيه و تدوين: معاونت حفاظت و بهره برداري دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل سال 1389 آزضؼ: ت طاى- ذیبثبى فلؿطیي قوبلی پالن 517 قطوت هسیطیت ه بثغ آة ایطاى - زفتط ه

المزيد من المعلومات

تاریخ اسلامی شماره 14

تاریخ اسلامی شماره 14 ز فه ب ٣ دػ ك ٣ سبض ٤ د ب ١ ا ٤ طا ث س اظ اؾال ؾب ق بض ٠ قب عز ث بض سبثؿشب 97 نفحبر 182137 سبض ٤ د زض ٤ بفز: 96/04/21 سبض ٤ د دص ٤ ط ب ٣٤ : 96/11/29 بحران آذربایجان به روایت کاریکاتور: تاملی تاریخی برنشریه

المزيد من المعلومات

فصلنامه تاريخ اسلام

فصلنامه تاريخ اسلام 07 فصلنامه تاريخ اسالم سال یازدهن شواره اول و دوم بهار و تابستاى 1389 شواره هسلسل -41 42 مذهب خ اجه وصیزالدیه ط سی ي تأثیز آن بز تعامل يی با اسماعیلیان وزاری تبض ٧ د زض ٧ بكت: 89/4/12 تبض ٧ د تأ ٨٧ س:

المزيد من المعلومات

شجرة طيبه در نگاه ره‌بران

شجرة طيبه در نگاه ره‌بران شجز ط ث در گا ر تزاى PARANDCO ييزاست ايل فزيرديه 09 Q قدهت ثسيج ا ب ذ ي ي )ض ( زض اي ضاثك چ ي ي فط بي س : «لؿي ثسيذ ب سب اي است و زض غسض اسال ث ز است اي سب رسيس يست زض اسال سبثم زاضت است چ مػس ب اسال است

المزيد من المعلومات

نمونه

نمونه University of Tehran From the SelectedWorks of Dr.Mahdi Amirzadeh 2015 نمونه پروپوزال 1 Mahdi Amirzadeh Available at: https://works.bepress.com/mahdi_amirzadeh/33/ تسو تؼالي مطضات اضائ پ ٥ ك بز ٢ پب ٤

المزيد من المعلومات

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه سال5 شماره2

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه سال5 شماره2 1 دوفصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه سال پنجم شماره اول بهار و تابستان 5931 صفحات 39-51 تاريخ دريافت: 5930/40/51 تاريخ پذيزش نهايي: 5930/55/59 چىيس هتt تح ي ي ثط ا غ كبضوت التهبزي ظ ب زض ايطا ) ضزي:

المزيد من المعلومات

تع زعا ي ؼب ت آ ظ زفتط عطح ثط ب بي زضؾي اؾتب ساضز آ ظ قغ ع ا آ زغ ؼغ ىا یه ایع زرففي ر ؼغ ي ىا یه وس ي آ زغ ؼغ 8-40/01/2/4 90/10/1 زارید زس ی اظسا سار

تع زعا ي ؼب ت آ ظ زفتط عطح ثط ب بي زضؾي اؾتب ساضز آ ظ قغ ع ا آ زغ ؼغ ىا یه ایع زرففي ر ؼغ ي ىا یه وس ي آ زغ ؼغ 8-40/01/2/4 90/10/1 زارید زس ی اظسا سار تع زعا ي ؼب ت آ ظ زفتط عطح ثط ب بي زضؾي اؾتب ساضز آ ظ قغ ع ا آ زغ ؼغ ىا یه ایع زرففي ر ؼغ ي ىا یه وس ي آ زغ ؼغ 8-40/0//4 90/0/ زارید زس ی اظسا سارز : سذ اعسثار اظسا سارز : از زارید زا زارید 93/0/ ظارذ

المزيد من المعلومات

The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض

The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي 2012 20 پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض اي پيب ي ذ ا ي ض اثف ي س يب ال يت بي تد ي يبفت اث

المزيد من المعلومات

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر حس ی ن ا غت صا م ی وس: -1-94 2015 تاض د: فط ضز ي 1394

المزيد من المعلومات

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think 1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think Tanks زض ا ٤ دب ث ف ٤ ه بز سحم ٥ م ٥ بس ٣ ؾ ٥ بؾش

المزيد من المعلومات

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذی ر ثر سازمان میراث فر ىگی گردشگری ي صىایع دستی کش

المزيد من المعلومات

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فطا ؽ ب ٢ ۲۰۰۴ اق ش ز ٢ ؾ ۴۰...٣ آموزش فا در عید پاک

المزيد من المعلومات

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا كگب هحمك اضزث ل نبزق احوس زا كز زکتط ه سؾ هکب ک زا كگب ت طاى تبض د زض بفت: 1394/02/15 تبض د پص ط: 1394/03/20

المزيد من المعلومات

بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392

بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392 بررسی موانع رعایت اخالق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 931 نویسندگان: 1 * زهره قمری زارع زهرا علیساده برمی حمیده سادات صادق الوعد مجید اسماعیلی منیره رموزی

المزيد من المعلومات

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی Shayan34@yahoo.com Magh30@um.ac.ir Ha.ma007@yahoo.com 1 3 زا ك بض گط رغطاف ب ثط به

المزيد من المعلومات

آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس

آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس هعيار اي تعييي ك ذ ر ش تزتيت هعص هيي )ع( ها يت آه س

المزيد من المعلومات

دفترچه اطلاعات ضروری جهت

دفترچه اطلاعات ضروری جهت «هؼشفی هؼئ ليي دا گب آصاد اػالهی احذ سؿت» دفترچه اطالعات ضروری جهت استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 1395 سئيغ احذ: آهبي ز تطػ يطيب ا يطتي ضي هؼئ ل دفتش بد وبی ذگی همبم هؼظن س بشی دس اػتبى

المزيد من المعلومات

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی  

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی   گا ي ت جايگا هف هي آهايص آه سش عالي در آهايص سزسهيي: را وايي تزاي "ت سع دا طگا ي" تبضيد زضيبىت: 1391/02/27 تبضيد پصيط: 1392/03/28 چكيد 1 فيؿي ث طي 2 مال طضب طائي ١ ػاز ٤ ض ٤ ؿ آ بيف ؾطظ ي ٠ ٣ يب ٧ ي آ

المزيد من المعلومات

رزومه كاري

رزومه كاري ز/ ز/ ث بم ا... ضظ ه وبضي هكرهبت فطزي: بم: ػلی بم ذب ازگی: وبظیبى ؾ اثك وبضي زض زا كگب : ا لیي ث ضؾی همغغ وبضق بؾی اضقس ضقت حؿبثساضي زا كگب آظاز اؾالهی احس ضفؿ جبى زض ؾبل 1385. هسیط گط ضقت حؿبثساضي زا

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا: ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا: أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ خ ؼ ك ز ننا ث أ ك م ؿ الؾ ر اغ بػ: أ خ ؼ ك ز ننا

المزيد من المعلومات

تبارشناسي عدالت حقوقی

تبارشناسي عدالت حقوقی پص ش بهةحق قاسالهيسبلد ازد ن شوبر ا ل-ب بر تببستبى 0931 پيبپي 99 صص 26-5 * غف رخ ئي ي ** وبي ىرضبيي صاد هصلحت هسبئل ظ رحق ق 89/10/20 زض بفت: تبض د 89/12/10 پص ط: تبض د چکيذ ا ي ه افتس اتفبق لحؾ ا تى ل

المزيد من المعلومات

همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی از مبستگی تا تى ایی در اوسانشىاسی ش ری شبک ای اجتماعی ي زوذگی ش ری ح سػ ي قب طي بضق بؾي اضقس اضتجب بت زا كد ي بضق بؾي اضقس كط ١ اضتجب بت زا ك ب ا ب نبزم)ع( ma.shakeri20@gmail.com خال ؿلبضي هسيط ز تطي سيطيت

المزيد من المعلومات