Effect of Computerized Educational Program on Self-Efficacy of Pregnant Women to Cope with Childbirth

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Effect of Computerized Educational Program on Self-Efficacy of Pregnant Women to Cope with Childbirth"

النسخ

1 DOI: /knh.v0i0.407 هجل دا ص ت ذسستی د س 9 ضواس 1 ب اس 1393 دا طگا عل م پضضکی خذهات ب ذاضتی دسها ی ضا ش د مقبل پضي شي بزرسی تأثیز بز اه آه سش رایا ای بز خ دکارآهذی س اى باردار در ساسگاری با سایواى 1 ٲ ٯٹٲٻ حٳعٺذبٶی 1* ا ٱ حٳيسظازٺ 2 ؾيسٺ ب ٳٻ ٸاط ١ ضحيٱدطٸض ا ٦ ط اٮؿبزار 3 ٲٷش طی 1- زاٶك بٺ ٯٹ دعق ٧ ی قبټطٸز- زاٶك ٧ سٺ دطؾشبضی ٸ ٲبٲبيی- طٸٺ ٲبٲبيی- ٦ بضقٷبؾی اضقس ٲبٲبيی. 2- زاٶك بٺ ٯٹ دعق ٧ ی سٽطاٴ- زاٶك ٧ سٺ دطؾشبضی ٸ ٲبٲبيی- طٸٺ ٲبٲبيی- ٦ بضقٷبؾی اضقس ٲبٲبيی. 3- زاٶك بٺ ٯٹ دعق ٧ ی قبټطٸز- زاٶك ٧ سٺ دطؾشبضی ٸ ٲبٲبيی- طٸٺ دطؾشبضی- ٦ بضقٷبؾی اضقس دطؾشبضی. چکیذ مقذم : میضا صایمب ػضاسی دس ایشا تؼیی تبریخ دریبفت: 1391/4/19 تبریخ پذیزش: 1392/9/11 حذود 4-3 ثشاثش میضا ت صیه ؿذه ػبصمب خهبنی ثهذاؿت میثبؿذ. آم صؽ مبدسا نمؾ ویییذی دس اعیضایؾ ص دوبسآمذی آنب دس ػبصگبسی ثب صایمب وبهؾ تشع اص صایمب عجیؼی و دسنتیده وبهؾ تمبیل آنب ثه اندبم ػضاسی داسد. نزا ای مغبنؼیه ثیب هیذف تأثیش آم صؽ سایبنهای ثش ص دوبسآمذی صایمب صنب ثبسداس دس ػبصگبسی ثب صایمب اندبم ؿذه اػت. م اد ي ريش ب: مغبنؼه حبضش وبسآصمبیی ثبنینی اػت وه ثشسوی 150 ص ثبسداس نخؼتصا اندبم گشدیذ. گشوه مذاصیه ثشنبمه آم صؽ سایبنهای سا ثیه میذت 6-8 هفته دسیبعت نم دنذ. ثهمنظ س تؼیی ص دوبسآمذی اص پشػنبمه ص دوبسآمذی صایمب دس هفتای و مدذدا هفتای اػتفبده گشدیذ. ثشای تدضیهوتحییل دادههب اص آصم هبی آمبسی وبی اػى ئش م ویتنی اػتفبده ؿذ. وتبیج: ثؼذ اص مذاصیه اصتالف آمبسی مؼنبداسی ثی میبنه و دامنه میب چبسوی ص دوبسآمذی صایمب دس گشوه مذاصیه 607 و 20 ( و ونتش 394 و 16( وخ د داؿت 0/001<P(. همچنی اصتالف آمبسی مؼنبداسی دس میبنه نمشههبی پیبمذ لبثل انتظیبس 307( و ص دوبسآمیذی لبثیل انتظیبس 301( ثؼیذ اص مذاصیه دس هش دو مشحیه صایمب ثی دو گشوه مبهذه گشدیذ 0/001<P(. وتیج گیزی: نتبیح تحمیك مؤثش و وبسآمذ ث د ثشنبمه آم صؿی سایبنهای سا دس اعضایؾ ص دوبسآمذی صنب ثبسداس دس ػبصگبسی ثب نیجش تأیییذ میینمبییذ. اص ای سو اػتفبده اص آ ثهػن ا یه سوؽ آم صؿی خهت آمبدگی ثشای صایمب پینهبد میگشدد. ياص بی کلیذی: آم صؽ سایبنهای ص دوبسآمذی صایمب ػبصگبسی. * و یسىذ مسئ ل: ؿبهشود- دانابه ػی م پضؿىی ؿبهشود- گشوه مبمبیی تلفه: ارجبع: حٳعٺذبٶی ٲ ٯٹٲٻ حٳيسظازٺ ا ٱ ٸاط ١ ضحيٱدطٸض ؾيسٺ ب ٳٻ ٲٷش طی ا ٦ ط اٮؿبزار. ثطضؾی سإطيط ثطٶبٲٻ آٲٹظ ذٹز ٦ بضآٲسی ظٶبٴ ثبضزاض زض ؾبظ بضی ثب ظايٳبٴ. مدیه دانؾ و تنذسػتی (: ضايبٶٻای ثط 13

2 د س 9 ضواس 1 ب اس 1393 هجل دا ص ت ذسستی 14 هقذه ظايٳبٴ طآيٷسی چٷس ث سی ٸ زاضای اث بز ػؿٳی ټيؼبٶی اػشٳب ی يعيٹٮٹغي ٧ ی طټٷ ی ٸ ضٸاٶی ثٹزٺ ٸ ثٻ ٷٹاٴ ي ٥ سؼطثٻ ثحطاٶی زض زٸضٺ ظٶس ی ظٴ سٯ ٣ ی ٲیقٹز )1(. حسٸز زضنس ٲٹاضز ظايٳبٴ ٲیسٹاٶس ثسٸٴ اٶؼب ټط ٹٶٻ ٲساذٯٻ زضٲبٶی ثٻنٹضر جي ی اٶؼب يطز )2(. ج ١ ا ال ؾبظٲبٴ ثٽساقز ػٽبٶی زض ټيچ ٲٷ ٣ ٻای اظ زٶيب ٲيعاٴ ظايٳبٴ ؾعاضيٵ ٶجبيس ثيف اظ زضنس ثبقس )3(. زضحبٮی ٦ ٻ ظايٳبٴ ؾعاضيٵ زض ايطاٴ 3-4 ثطاثط اؾشبٶساضز ثٽساقز ػٽبٶی اؾز ٸ 75 زضنس ؾعاضيٵټبی اٶؼب قسٺ زض ايطاٴ ثسٸٴ اٶسي ٧ بؾيٹٴ جی ٸ ثٻنٹضر اٶشربثی ثٹزٺ اؾز )4(. ٲ بٮ بر ٶكبٴ زازٶس ٦ ٻ ٣ ساٴ ا شٳبز ثٻ ٶ ؽ زض ظايٳبٴ جي ی سطؼ اظ زضز ٮيجط ٸ س ؾبظ بضی ثب آٴ ٲٽٳشطيٵ زٮي ثطای ؾعاضيٵ ثطٶبٲٻضيعی قسٺ اؾز. اطط ٲساذٯٻټبی ثطٶبٲٻضيعی قسٺ ثٻذهٹل ثطای ظٶبٴ ق ٧ ٱ اٸ اظ ٢ جي طاټٱآٸضزٴ ٲٽبضرټبی ؾبظ بضی ثب ظايٳبٴ ٦ ٻ قبٲ س ٧ ٷي ٥ ټبی سٷ ؿی سٵ آضاٲی ٲٷحط ٦ طزٴ ٧ ط ظائٹ اظ زضز ٸ قٷبذز ٲٹ ٢ يز زضز ٲٹػت سؿٽي ثٻ زؾشيبثی ثٻ ذٹز ٦ بضآٲسی ثبالثطای ظايٳبٴ ٸ ٦ بټف اي طاة ٸ سطؼ اظ ٮيجط ٲی طزز )5(. ذٹز ٦ بضآٲسی ثٻ ٷٹاٴ ي ٥ ٲٷج قرهی ؾبظ بضی ضا سؿٽي ٲی ٦ ٷس )6(. ثٷسٸضا ٲ ش ٣ س اؾز ٦ ٻ ذٹز ٦ بضآٲسی ثط ټٳٻ ػٷجٻټبی ض شبض ٸ بٮيزټبی ټيؼبٶی اظ ٢ جي اي طاة اؾشطؼ ٸ اٮ ٹټبی ٧ طی سإطيط ٲی صاضز. ي ٧ ی اظ ايٵ ٲٹ ٢ يزټبی اؾشطؼظا ظايٳبٴ اؾز. ذٹز ٦ بضآٲسی ظايٳبٴ اظ ٹاٲ سإطيط صاض ثطای ٲ ٣ بثٯٻ ثب ايٵ ٲٹ ٢ يز دط اؾشطؼ ٸ اػطای ض شبضټبی ؾبظ بض ثب زضز ظايٳبٴ ذٹاټس ثٹز )7 ٸ 8(. ٲ بٮ بر اذيط ٶكبٴ زازٶس ٦ ٻ ذٹز ٦ بضآٲسی ٶ ٣ ف ٲٽٳی زض ؾبظ بضی ثب ٮيجط ٸ ظايٳبٴ زاضز ٸ ٲیسٹاٶس اٶ يعٺ ٸ ٶ ط ظٶبٴ ثبضزاض ثطای ظايٳبٴ جي ی ضا سحز سإطيط ٢ طاض زټس. ظٶبٶی ٦ ٻ زض ظٲبٴ ثبضزاضی ؾ ح ا ٳيٷبٴ ثيكشطی زض سٹاٶبيی ذٹز ثطای ٲ ٣ بثٯٻ ثب ٮيجط زاضٶس زضز ٦ ٳشطی زض ی ٮيجط زاقشٻ ٸ ٲش ب ٢ جب اؾش بزٺ اظ زاضٸټبی ثیزضزی زض ی ظايٳبٴ ٦ بټف ٲیيبثس. ذٹز ٦ بضآٲسی ثط ٹ ٲسر ظايٳبٴ ٶيع اططی ٲظجز اي ب ٲی ٦ ٷس )9 ٸ 10(. ذٹز ٦ بضآٲسی اظ زٸ ػعء "ديبٲس ٢ بث اٶش بض Outcome)" (Expectancy ٸ "ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض" Expectancy Self efficacy سك ٧ ي قسٺ اؾز ٦ ٻ ايٵ زٸ اطط ٢ سضسٳٷسی ثط ض شبض ظايٳبٶی طز ا ٳب ٲی ٦ ٷٷس. ديبٲس ٢ بث اٶش بض ثٻ ثبٸض طز ٲجٷی ثط ايٷ ٧ ٻ ي ٥ ض شبض ٲ يٵ ثٻ ٶشيؼٻ ذبل ٲیاٶؼبٲس اقبضٺ ٲیٶٳبيس. ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض ٶيع ثٻ ثبٸض طز زض ٲٹضز سٹاٶبيی ذٹز زض اػطای ٲٹ ١ ي ٥ ض شبض ٸ ٲيعاٴ ٦ ٷشط اٸ ثط قطاي اقبضٺ زاضز )10(. طاټٱ ٦ طزٴ ا ال بر زض ی ٸيعيزټبی دطیٶبسب زض ثبضٺ س ٧ ٷي ٥ ټبی سؿ ٧ يٵزټٷسٺ زضز ٲٹػت ٦ بټف اؾشطؼ سطؼ ٸ اضس ٣ بی ؾ ح ذٹز ٦ بضآٲسی ٲی طزز )7(. زاٶف ٸ آ بټی زضثبضٺ ٮيجط ظايٳبٴ ٸ اؾشطاسػیټبی ؾبظ بضی ثٻ ٹض ٲؤطط ثب ض ثبالثطزٴ ا ٳيٷبٴ ا شٳبز ثٻ ٶ ؽ ٸ ثبٸض ظٴ زض ی ٮيجط ٸ ضٸٶس ظايٳبٴ ٲیقٹز )10(. ثٷبثطايٵ ٲیسٹاٴ ثب ا عايف ا ال بر ظائٹ آٲٹظ ض شبضټبی ؾبظ بض ثب زضز ظايٳبٴ ايؼبز ا شٳبز ثٻ ٶ ؽ زض اٸ ٸ س ييط ض شبض سؿٯ اٸ ضا ثط ٦ ٷشط زضزټب سطؼ ٸ اي طاة ا عايف زاز )11(. ثطاؾبؼ قٹاټس ٲٹػٹز ث ی اظ ٦ الؼټبی آٲٹظقی ثطای آٲبز ی ظايٳبٶی ٸا ٢ ب ٶشٹاٶؿشٻاٶس ٶيبظټبی ا ال بسی ظٶبٴ ثبضزاض ضا ثطآٸضزٺ ٶٳبيٷس )12(. سط ٤ ظټطاٶی ٸ ټٳ ٧ بضاٴ )2008( زض ايطاٴ عاض ٦ طزٶس ٦ ٻ ٲبزضاٴ زض ٸيعيزټبی دطیٶبسب ٣ ثٻ ٲسر ز ٢ ي ٣ ٻ ا ال بر ٳسٺای زضثبضٺ ثبضزاضی ٦ ؿت ٲی ٦ ٷس ٸ س ٣ طيجب ټيچ ٶٹ اظ ثطٶبٲٻټبی آٲبز ی ظايٳبٴ زض ؾيؿشٱ ٲطا ٢ جزټبی ثٽساقشی زض ايطاٴ ٸػٹز ٶساضز )13(. ثب ثٽطٺ يطی اظ ؾيؿشٱ ٶٹيٵ آٲٹظقی اظ ٢ جي ٶط ا عاض آٲٹظقی ٲیسٹاٴ ٲك ٧ الر آٲٹظقی ٶ يط ٦ ٳجٹز ٸ ٢ ز ٶجٹز ٲ ٧ بٴ ذبل ثطای آٲٹظ ٶجٹز ػعٸار ٦ ب ی ٸ اذشهبنی ٶيبظ ثٻ ا طاز ثبسؼطثٻ ٸ س ٯيٱ زيسٺ ٸ يطٺ ضا زض اٲط آٲٹظ ٲطس ؾبذز سب ٲبزضاٴ ثبسٹػٻ ثٻ ال ٢ ٻ ٸ سٹاٶبيی ذٹز يبز يطی اٶ طازی ٸ ٲؿش ٣ ٯی ضا سؼطثٻ ٦ ٷٷس )14(. قٹاټس ٶكبٴ زازٺاٶس ٦ ٻ آٲٹظ ٶط ا عاضی ٲیسٹاٶس زض ا عايف آ بټی ٸ زاٶف ا طاز ٲؤططسط اظ آٲٹظټبی ؾٷشی ثبقس. زض عاض ٲشبآٶبٮيعی ٦ ٻ زض ؾب 2006 ٲٷشكط طزيس ٶكبٴ زازٺ قس ٦ ٻ آٲٹظ اٮ ٧ شطٸٶي ٥ 6 زضنس يب ثيكشط اظ آٲٹظ ح ٹضی زض اضائٻ زاٶف ٲؤطط ثٹزٺ اؾز )15(. ثٷبثطايٵ ثبسٹػٻ ثٻ آٲبض ثبالی ؾعاضيٵ زض ٦ كٹض )4-3 ثطاثط ٲيعاٴ ٢ بث ٢ جٹ ؾبظٲبٴ ػٽبٶی ثٽساقز( ٸ ضٸٶس ضٸ ثٻ ضقس آٴ ٸ ٶ ٣ ف ذٹز ٦ بضآٲسی ثٻ ٷٹاٴ ٷهط ٦ ٯيسی زض اٶشربة ضٸ ظايٳبٴ ٸ اؾش بزٺ اظ ضٸټبی ؾبظ بضی ثب زضز ظايٳبٴ )16( ا عايف ؾ ح ذٹز ٦ بضآٲسی ظٶبٴ ی ثبضزاضی يطٸضی ٲیثبقس. زض ايٵ ضاؾشب الظ ثٻ ٶ ط ٲیضؾس ٦ ٻ ضاټ ٧ بضټبی ٲٷبؾجی اظػٳٯٻ آٲٹظ نحيح ٸ ثٻ ٲٹ ٢ اسربش ٶٳٹز سب ثشٹاٴ اظ ايٵ طي ١ ثب اضس ٣ بی ؾ ح آ بټی ٸ ا شٳبز ثٻ ٶ ؽ ٲبزضاٴ ثٻ ٷٹاٴ ٲحٹض انٯی ذبٶٹازٺ ٸ طٸٺ آؾيتدصيط ػبٲ ٻ اظ ؾعاضيٵ يطيطٸضی ٸ ٲش ب ٢ جب ٹاضو ٶبقی اظ آٴ ٦ بؾز. ٮصا آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ ثب جي ز س بٲٯی ټسايز سٹؾ ذٹز اٶ ب دصيطی س ٲحسٸزيز ظٲبٶی ٸ ٲ ٧ بٶی ٸ ؾبيط ٸيػ یټبيف ٢ بثٯيز بئ ١ آٲسٴ ثط ثطذی اظ ٲك ٧ الر زض ظٲيٷٻ آٲٹظ ضا زاضز. ثٷبثطايٵ دػٸټك ط ثط آٴ قسٺ سب سإطيط ثطٶبٲٻ آٲٹظقی ضايبٶٻای ثط ذٹز ٦ بضآٲسی ظٶبٴ ثبضزاض زض ؾبظ بضی ثب ٮيجط ضا ثطضؾی ٶٳبيس. ه اد ر ش ب سح ٣ ي ١ حبيط ي ٥ ٲ بٮ ٻ ٦ بضآظٲبيی ثبٮيٷی ٲیثبقس. ػبٲ ٻ دػٸټف 150 ٶ ط اظ ظٶبٴ ٶرؿزظا ټؿشٷس ٦ ٻ ػٽز ٲطا ٢ جز ثبضزاضی ثٻ ٲطا ٦ ع ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی قٽطؾشبٴ ٢ بئٱ قٽط ٲطاػ ٻ ٶٳٹزٺ ثٹزٶس.

3 بش اه آه صش سایا اي بش خ دکاسآهذي ص اى باسداس هظل ه حوض خا ی وکاساى ػٽز اٶؼب ٶٳٹٶٻ يطی ٦ ٯيٻ ٲطا ٦ ع ثٽساقشی- زضٲبٶی قٽطؾشبٴ ٢ بئٱ قٽط ٦ ٻ قبٲ 8 ٲط ٦ ع ثٽساقشی- زضٲبٶی ثٹز ثٻ ٹض سهبز ی ثٻ زٸ طٸٺ ٲساذٯٻ )4 ٲط ٦ ع( ٸ قبټس )4 ٲط ٦ ع( س ٣ ؿيٱ طزيسٶس. ٲ يبضټبی ٸضٸز ثٻ ٲ بٮ ٻ قبٲ ٲحسٸزٺ ؾٷی ؾب ق ٧ ٱ اٸ ؾٵ حبٲٯ ی ټ ش ی ثبضزاضی س ٥ ٢ ٯٹ زؾشطؾی ثٻ ٦ بٲذيٹسط آ بټی اظ ٶحٹٺ اؾش بزٺ ثب ٦ بٲذيٹسط يب زاقشٵ زؾشطؾی ثٻ طزی ٦ ٻ ٸی ضا زض اؾش بزٺ اظ ٦ بٲذيٹسط يبضی ٶٳبيس ؾٹاز ذٹاٶسٴ ٸ ٶٹقشٵ س ٸػٹز ٦ ٷشطاٶسي ٧ بؾيٹٴ قٷبذشٻ قسٺ ظايٳبٴ جي ی زاقشٵ ثبضزاضی ٦ ٱ ذ ط )ٶ يط س ٸػٹز ثيٳبضیټبی ٲعٲٵ قٷبذشٻ قسٺ ٲبٶٷس ثيٳبضی ٢ ٯجی ثيٳبضی ضيٹی كبضذٹٴ زيبثز س ؾبث ٣ ٻ ٶبظايی س اٶؼب ؾط ٦ الغ زض حبٲٯ ی ٯی ٸ س ٸػٹز ؾبث ٣ ٻ ؾ ٣ ( ٸ س ؾبث ٣ ٻ قط ٦ ز زض ٦ الؼټبی آٲبز ی ثطای ظايٳبٴ ثٹزٶس. زض نٹضر اثشال ثٻ ټط ٹٶٻ بضيٻ زض ثبضزاضی )ٶ يط ػساقسٴ ظٸزضؼ ػ ز ٲط ٨ ػٷيٵ دبض ی ديف اظ ٲٹ س ٦ يؿٻ آة ظايٳبٴ ظٸزضؼ كبضذٹٴ ثبضزاضی ٸ زيبثز ثبضزاضی( اظ ٲ بٮ ٻ ذبضع طزيسٶس. زض ضاث ٻ ثب ٲالح بر اذال ٢ ی ٲؼٹظ اظ ٦ ٳيشٻ اذال ٠ زاٶك بٺ ٯٹ دعق ٧ ی سٽطاٴ اذص طزيس. ٦ ٯيٻ قط ٦ ز ٦ ٷٷس بٴ آ بټبٶٻ زض ٶٳٹٶٻ يطی قط ٦ ز ٶٳٹزٶس ٸ ط ضيبيزٶبٲٻ آ بټبٶٻ اظ آٶٽب ط شٻ قس. زض طٸٺ قبټس نط ب ٲطا ٢ جز ٲ ٳٹ ثبضزاضی اضائٻ طزيس. طٸٺ ٲساذٯٻ الٸٺثط زضيب ز ٲطا ٢ جزټبی ٲ ٳٹ ثبضزاضی آٲٹظ ٶط ا عاضی ظايٳبٴ آؾبٴ ضا اظ طي ١ ضايبٶٻ ٸ ثب ٦ ٳ ٥ زيؿ ٥ كطزٺ آٲٹظقی ٦ ٻ سٹؾ دػٸټك طاٴ ثطاؾبؼ ٲٷبث ٯٳی طاحی قسٺ ثٹز زضيب ز ٦ طزٶس. ثٻٲٷ ٹض س ييٵ ا شجبض ٯٳی ٲحشٹای ٶط ا عاض آٲٹظقی اظ ضٸ ا شجبض ٲحشٹا اؾش بزٺ قس. ثسيٵ نٹضر ٦ ٻ اثشسا ثب ٲ بٮ ٻ ٲٷبث ٲ شجط ٯٳی ٸ ػسيس اظ ٢ جي ٦ شت ٲ ٣ بالر ٯٳی اظ ٶكطيبر زاذٯی ٸ ذبضػی ٲحشٹای آٲٹظقی ٶط ا عاض سٽيٻ ٸ ؾذؽ سٹؾ ٲٽٷسؼ ٶط ا عاض زيؿ ٥ كطزٺ طاحی طزيس. ؾذؽ زيؿ ٥ كطزٺ سٽيٻ قسٺ زض اذشيبض 10 ٶ ط اظ ا بی ټيئز ٯٳی زاٶك ٧ سٺ دطؾشبضی ٸ ٲبٲبيی زاٶك بٺ ٯٹ دعق ٧ ی سٽطاٴ ٢ طاض ط ز. دؽ اظ ثطضؾی ٶ طار ٲشرههيٵ ٶيع انالحبر الظ اٶؼب طزيس. ٲحشٹای آٲٹظقی ٶط ا عاض زض ضاث ٻ ثب آٲٹظ آٲبز ی ثطای ظايٳبٴ ثطاؾبؼ ضٸ آٲٹظقی الٲبظ ٸ قبٲ آقٷبيی ثب ٦ بٶب ظايٳبٶی قطٸ ظايٳبٴ ٲطاح ظايٳبٴ اٶشربة ضٸ ظايٳبٴ ٲعايب ٸ ٲ بيت ظايٳبٴ ؾعاضيٵ ٸ جي ی الئٱ ذ ط ٮيجط زضز ٮيجط ح ٣ ي ٣ ی ٸ ٦ بشة ثطٶبٲٻضيعی ثطای ظايٳبٴ ٸ ضٸټبی ٦ بټف زضز ظايٳبٴ ٲبٶٷس س ٧ ٷي ٥ سٵآضاٲی ثسٴ س ٧ ٷي ٥ سٷ ؿی ٲبؾبغ ٲٹؾي ٣ ی زضٲبٶی ٸ س ٣ ٹيز ٶيطٸی زضٸٶی ثٹز. ٲٹاضز ش ٦ ط قسٺ زض ٢ بٮت سهٹيط ٲشٵ طا ي ٥ ټبی طبثز يٯٱ ٸ ٸيسئٹ ٶٳبيف زازٺ ٲیقس. ٢ ج اظ ايٷ ٧ ٻ اضائٻ ؾیزی ٲص ٦ ٹض ثٻ ٲبزضاٴ ثبضزاض دػٸټك ط اثشسا ٶحٹٺی اؾش بزٺ اظ ؾیزی آٲٹظقی ٸ زؾشطؾی ثٻ ٲحشٹای آٲٹظقی زاذ آٴ ضا اظ طي ١ ضايبٶٻ قرهی سٹييح ٲیزاز. ٲبزضاٴ ثبضزاض ٲیسٹاٶؿشٷس ؾیزی ضا زض ٲحي ٲٷع ٸ ثطحؿت ٶيبظ ثٻ ز بر زٮرٹاٺ ٲكبټسٺ ٶٳبيٷس. دؽ اظ زضيب ز ؾیزی آٲٹظقی سٹؾ ٲبزضاٴ ثبضزاض ثب آٶٽب سٳبؼ سٯ ٷی ط شٻ ٸ زض ضاث ٻ ثب ٶهت ٸ ٳٯ ٧ طز ؾی زی ا ٳيٷبٴ حبن ٲی طزيس. ټٳچٷيٵ ثٻ ؾؤاالر ٸ اثٽبٲبر زض ضاث ٻ ثب ٲحشٹای آٲٹظقی دبؾد زازٺ ٲیقس. الٸٺثطايٵ زض ٲٹضز اٶؼب س ٧ ٷي ٥ ټب زض ٲٷع اظ ٲبزضاٴ ثبضزاض ؾؤا ٲیقس. ٶط ا عاض آٲٹظقی ثٻ ٲسر 6-8 ټ شٻ زض اذشيبض طٸٺ ٲساذٯٻ ٢ طاض ط ز. ػٽز ثطضؾی ذٹز ٦ بضآٲسی ظايٳبٴ اظ دطؾكٷبٲٻ اؾشبٶساضز ذٹز ٦ بضآٲسی ظايٳبٴ (Childbirth self-efficacy inventory) CBSEI اؾش بزٺ قس. ايٵ دطؾكٷبٲٻ ثٻٲٷ ٹض اٶساظٺ يطی زض ٤ ٲبزض زض ٢ بثٯيز ؾبظ بضی ثب زضز ٮيجط سسٸيٵ قسٺ اؾز ٦ ٻ ديبٲس ٢ بث اٶش بض Expectancy self ( ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض )Expectancy outcome) )efficacy ضا اٶساظٺ يطی ٲیٶٳبيس. دطؾكٷبٲٻ ذٹز ٦ بضآٲسی ظايٳبٴ اثعاضی اؾز ٦ ٻ سٹؾ ذٹز طز س ٧ ٳي ٲی طزز. ايٵ اثعاض زاضای 64 ؾؤا ثٹزٺ ٸ اظ زٸ ٢ ؿٳز بظ ب ٸ ٲطحٯٻ زٸ ظايٳبٴ سك ٧ ي قسٺ اؾز ٦ ٻ ټط ٢ ؿٳز ٶيع زاضای زٸ ثرف )ديبٲس ٢ بث اٶش بض ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض( ٲیثبقس. ټط ثرف اظ ايٵ دطؾكٷبٲٻ قبٲ 16 ؾؤا ٲیثبقس. ثب ػٳ ٶٳطار ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض بظ ب ٸ ٲطحٯٻ زٸ ظايٳبٴ ٶٳطٺ ٦ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بضحبن ٲی طزز. ټٳچٷيٵ ثب ػٳ ٶٳطار ديبٲس ٢ بث اٶش بض بظ ب ٸ ٲطحٯٻ زٸ ظايٳبٴ ٶٳطٺ ٦ ديبٲس ٢ بث اٶش بض ثٻزؾز ٲیآيس. ٶٳطٺ ٦ ٯی ذٹز ٦ بضآٲسی اظ ػٳ حبن ايٵ زٸ )ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض ٸ ديبٲس ٢ بث اٶش بض( ثٻزؾز ٲیآيس. زض ٲ بٮ ٻای اٶؼب قسٺ سٹؾ ذٹضؾٷسی ٸ ټٳ ٧ بضاٴ )1387( ٶكبٴ زاز ٦ ٻ دطؾكٷبٲٻ اؾشبٶساضز ذٹز ٦ بضآٲسی ظايٳبٴ زض ايطاٴ اظ ټٳؿبٶی زضٸٶی ثباليی ثب يطيت آٮ ب ٦ طٸٶجبخ %91 ثطذٹضزاضاؾز. ثب ح ٹض دػٸټك ط دطؾكٷبٲٻټبی ديف آظٲٹٴ قبٲ ٲكرهبر زٲٹ طا ي ٥ ٸ CBSEI زض ټ شٻټبی ٸ ٲؼسزا زض ټ شٻ ثبضزاضی سٹؾ ٸاحسټبی دػٸټف س ٧ ٳي طزيس. س ساز ٶٳٹٶٻټب ثب زض ٶ ط ط شٵ %5 ذ بی ٶٹ اٸ ٸ % 80 سٹاٴ آظٲٹٴ ٸ زضٶ ط ط شٵ حسٸز %15 ضيع زض ٶٳٹٶٻټبی ٲٹضز ٲ بٮ ٻ زض ټط طٸٺ 75 ٶ ط ٲحبؾجٻ طزيس. زض ٲؼٳٹ 150 ٶ ط ٸاضز ٲ بٮ ٻ قسٶس. سؼعيٻٸسحٯي زازٺټب ثب اؾش بزٺ اظ ٶط ا عاض SPSS ٸ ثب اؾش بزٺ اظ ضٸټبی آٲبضی قبٲ آٲبض سٹني ی ٸ اؾشٷجب ی اٶؼب طزيس. سٹظي س بي ٶٳطار ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ ج ٸ ث س ثب اؾش بزٺ اظ آظٲٹٴ ٦ ٹٮٳٹ طا - اؾذيطٶٹ ٶكبٴ زاز ايٵ سٹظي جي ی ٶيؿز. ثٷبثطايٵ اظ آظٲٹٴټبی 15

4 د س 9 ضواس 1 ب اس 1393 هجل دا ص ت ذسستی يطدبضاٲشطی ٲٵ ٸيشٷی يٹ اؾش بزٺ طزيس. ؾ ح ٲ ٷبزاضی زض ايٵ ٲ بٮ ٻ /0 05 زض ٶ ط ط شٻ قس. تبيج يب شٻټبی ايٵ دػٸټف ٶكبٴ زاز زٸ طٸٺ اظ ٶ ط ٲكرهبر زٲٹ طا ي ٥ قبٲ ؾٵ ؾ ح سحهيالر ٸ ق ٲبزض ؾ ح سحهيالر ٸ ق ټٳؿط ٶٹ ٲؿ ٧ ٵ ٲيعاٴ زضآٲس ٲبټيبٶٻ ذبٶٹازٺ ٦ بيز زضآٲس ٲبټيبٶٻ ذبٶٹازٺ ثطای ټعيٷٻټبی ظٶس ی اذشال آٲبضی ٲ ٷبزاضی ٶساقشٻ ٸ ثب ټٱ ټٳ ٵ ثٹزٶس )ػسٸ 1(. اظ ٶ ط آقٷبيی ثب ٦ بٲذيٹسط ٸ زؾشطؾی ثٻ آٴ ٸ ال ٢ ٻٲٷسی ثٻ آٲٹظ اظ طي ١ ٦ بٲذيٹسط زض ٸاحسټبی دػٸټف اذشال آٲبضی ٲ ٷبزاضی ثيٵ زٸ طٸٺ ٸػٹز ٶساقز. ٢ ج اظ اٶؼب ٲساذٯٻ اظ ٶ ط اٲشيبظ ٦ ٯی ذٹز ٦ بضآٲسی )0/583=P) ديبٲس ٢ بث اٶش بض )0/496=P( ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض )0/943=P( اذشال آٲبضی ٲ ٷبزاضی ثيٵ زٸ طٸٺ ٲساذٯٻ ٸ قبټس ٸػٹز ٶساقز. زضحبٮی ٦ ٻ ث س اظ ٲساذٯٻ ٲيبٶٻ ٸ زاٲٷٻ ٲيبٴ چبض ٦ ی ذٹز ٦ بضآٲسی )607 ٸ 20( ٲيبٶٻ ٸ زاٲٷٻ ٲيبٴ چبض ٦ ی ديبٲس ٢ بث اٶش بض )307 ٸ 11( ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض )301 ٸ 11( ثٹز زض طٸٺ قبټس ٲيبٶٻ ٸ زاٲٷٻ ٲيبٴ چبض ٦ ی ذٹز ٦ بضآٲسی )394 ٸ 16( ٲيبٶٻ ٸ زاٲٷٻ ٲيبٴ چبض ٦ ی ديبٲس ٢ بث اٶش بض )202 ٸ 8( ٲيبٶٻ ٸ زاٲٷٻ ٲيبٴ چبض ٦ ی ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض ) 193 ٸ 12( ثٹز ٦ ٻ ثيٵ زٸ طٸٺ اذشال آٲبضی ٲ ٷبزاضی ٲكبټسٺ قس )0/001=P( )ػسٸ 2(. زض طٸٺ قبټس اظ ٶ ط ذٹز ٦ بضآٲسی )0/650=P) ديبٲس ٢ بث اٶش بض )0/197=P) ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض )0/214=P) اذشال آٲبضی ٲ ٷبزاضی ٢ ج ٸ دؽ اظ ٲساذٯٻ ٸػٹز ٶساقز. اٲب ديبٲس ٢ بث اٶش بض زض ٲطحٯٻ اٸ ظايٳبٴ ٦ بټف يب ز ٦ ٻ اظ ٶ ط آظٲٹٴ آٲبضی ٸيٯ ٧ ب ٦ ؿٹٴ ايٵ اذشال ٲ ٷبزاض ٶجٹزٺ اؾز. زضحبٮی ٦ ٻ زض طٸٺ ٲساذٯٻ اذشال آٲبضی ٲ ٷبزاضی ٢ ج ٸ دؽ اظ ٲساذٯٻ زض ضاث ٻ ثب ذٹز ٦ بضآٲسی )0/001=P( ديبٲس ٢ بث اٶش بض )0/001=P( ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض )0/001=P( ٲكبټسٺ قس )ػسٸ 3(. جذ ل ۲- هقایس ور کل خ دکارآهذی احذ ای پص ص در سازگاری با زایواى بؼذ از هذاخل بیي د گر هذاخل ضا ذ طٸٺ ٲش يط ذٹز ٦ بضآٲسی ديبٲس ٢ بث اٶش بض ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض آظٲٹٴ ٲٵ ٸيشٷی يٹ ٲساذٯٻ )س ساز; 75 ٶ ط( زاٲٷٻ ٲيبٴ ٲيبٶٻ چبض ٦ ی قبټس )س ساز; 75 ٶ ط( زاٲٷٻ ٲيبٴ ٲيبٶٻ چبض ٦ ی P.V >0/001 >0/001 >0/ جذ ل 1- هقایس یصگی ای جوؼیتض اختی احذ ای پص ص در د گر هذاخل ضا ذ ٲكرهبر ؾٵ )ؾب ( ؾ ح سحهيالر ظيط زيذٯٱ زيذٯٱ زاٶك بټی ق قب ذبٶٻزاض ؾ ح سحهيالر ټٳؿط اثشسايی ٸ دبييٵسط ضاټٷٳبيی زيذٯٱ زاٶك بټی ق ټٳؿط ٦ بضٲٷس ٲساذٯٻ )75 ٶ ط( قبټس )75 ٶ ط( بحث ٶشبيغ دػٸټف ٶكبٴ زاز ٦ ٻ ذٹز ٦ بضآٲسی ظٶبٴ ثبضزاض قط ٦ ز ٦ ٷٷسٺ زض ثطٶبٲٻ آٲٹظقی ضايبٶٻای ثٻ ٹض ٲ ٷبزاضی ا عايف يب ز ٦ ٻ ټٳبټٷ ٩ ثب ٶشبيغ ٲ بٮ بر ٢ جٯی زا ثط اضس ٣ بی ذٹز ٦ بضآٲسی زض ظٶبٴ ثبضزاض ثٻزٶجب ثطٶبٲٻټبی آٲٹظقی ظايٳبٴ ٲیثبقس )8 9 ٸ 10(. اٶش بض ٲیضٸز ا طاز ثب ذٹز ٦ بضآٲسی ثبال ٢ بزض ثٻ ؾبظ بضی ثب زضز ٮيجط ثبقٷس. ايٵ ا طاز زض ٤ ثيكشطی اظ سٹٮس ٦ ٹز ٤ ٸ سؼطثٻ ٲظجشی اظ ٮيجط ٸ ظايٳبٴ )17( ضا زاضا ٲیثبقٷس.زض ذبٶٱټبی ثب ذٹز ٦ بضآٲسی ثبال ٲيعاٴ اي طاة )19( زض ٤ زضز ٸ اؾش بزٺ اظ زاضٸټبی ثیزضزی زض ی ٮيجط ٦ بټف ٲیيبثس.)20( P.V 0 /89 0 /63 0/15 0/63 0 /87 31 )41/3( 33 )44( 11)14/7( 18)24( 42 )56( 15)20( 7)9/3( 68 )90/7( 8 )10/7( 23 )30/7( 27 )36( 17 )22/7( 29 )38/7( 38)50/7( 8 )10/7( 29 )38/7( 33 )44( 13 )17/3( 16 )21/3( 40 )53/3( 19 )25/3( 13 )17/3( 62 )82/7( 10 )13/3( 18 )24( 33 )44( 14 )18/7( 32 )42/7( 35 )46/7( 8 )10/7( آظاز ثي ٧ بض ٲؿ ٧ ٵ 27 )36( قرهی اؾشيؼبضی )54/7(41 ظٶس ی ثب ثؿش بٴ )9/3( 7 ٦ بيز زضآٲس ٲبټبٶٻ ذبٶٹازٺ اظ زيس بٺ ذبٶٱ ثبضزاض 20 )26/7( ٦ ب ی سب حسٸزی ٦ ب ی )65/3( 49 6 )8( ٶب ٦ ب ی ٲيعاٴ زضآٲس ٲبټيبٶٻ ذبٶٹازٺ )سٹٲبٴ( 45 )60( ظيط 300 ټعاض 30 )42/7( ثبالی 300 ټعاض 0 /60 0 /43 0/89 25 )33/3( 39 )52( 11 )14/7( 18 )24( 46 )61/3( 11 )14/7( 50 )66/7( 25 )28( 16

5 بش اه آه صش سایا اي بش خ دکاسآهذي ص اى باسداس هظل ه حوض خا ی وکاساى زض ٲ بٮ ٻ ٲب ثطٶبٲٻ آٲٹظقی ضايبٶٻای ثط زٸ ػٷجٻ ذٹز ٦ بضآٲسی سإطيط صاض ثٹز ٸ ٲٹػت ا عايف اٲشيبظ ديبٲس ٢ بث اٶش بض ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض زض بظ ب ٸ ٲطحٯٻ زٸ ظايٳبٴ طزيس. ايٵ ٶشبيغ سٹؾ يب شٻټبی ذٹضؾٷسی ٸ ټٳ ٧ بضاٴ 2009 ايخ ٸ ټٳ ٧ بضاٴ 2009 ټبٸټبضٴ ٸ ټٳ ٧ بضاٴ 2008 حٳبيز قس )8 10 ٸ 11( جذ ل 3- هقایس ور پیاهذ قابل ا تظار خ دکارآهذی قابل ا تظار بؼذ از هذاخل بیي د گر هذاخل ضا ذ ٲطاح ظايٳبٶی ديبٲس ٢ بث اٶش بض )ٲطحٯٻ اٸ ظايٳبٴ( ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض )ٲطحٯٻ اٸ ظايٳبٴ( ديبٲس ٢ بث اٶش بض )ٲطحٯٻ زٸ ظايٳبٴ( ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض )ٲطحٯٻ زٸ ظايٳبٴ( آظٲٹٴ ٲٵ ٸيشٷی يٹ ٲساذٯٻ زاٲٷٻ ٲيبٶٻ ٲيبٴ چبض ٦ ی ٲيبٶٻ قبټس زاٲٷٻ ٲيبٴ چبض ٦ ی ټٳچٷيٵ ٲيبٶٻ ٶٳطٺټبی ديبٲس ٢ بث اٶش بض زض طٸٺ قبټس زض ٲطحٯٻ اٸ ظايٳبٴ ٦ بټف يب ز ٦ ٻ ؾبظ بض ثب ٶشبيغ ټبٸټبضٴ ٸ ټٳ ٧ بضاٴ )2008( اؾز. ثب ا عايف ؾٵ حبٲٯ ی ؾ ح سطؼ ٸ اي طاة ٲبزضاٴ اظ زضز ٮيجط ا عايف ٲیيبثس. ثٷبثطايٵ ذٹز ٦ بضآٲسی ظايٳبٴ ٦ بټف ٲیيبثس )21 22 ٸ 23 (. ټبٸټبضٴ ٸ ټٳ ٧ بضاٴ عاض ٶٳٹزٶس زاٶف ٲٹػت ا عايف ذٹز ٦ بضآٲسی اظ طي ١ ٦ بټف سطؼ ٸ اضس ٣ بی ٦ ٷشط زضز زض ٤ ٲیقٹز. زض قط ٦ ز ٦ ٷٷس بٴ زض ٦ الؼټبی آٲبز ی ثطای ظايٳبٴ ذٹز ٦ بضآٲسی ٢ بث اٶش بض اظ طي ١ آٲبز ی قٷبذشی ٸ ض شبضی ثطای ظايٳبٴ ٲبٶٷس آٲٹظزټٷسٺ ظايٳبٴ ا عايف ٲیيبثس. ايٵ اؾشطاسػیټب ٦ ٳ ٥ ثٻ ؾبظ بضی ثب ظايٳبٴ زض قط ٦ ز ٦ ٷٷس بٴ ٲیٶٳبيس )11(. ثٷبثطايٵ ثطٶبٲٻ آٲٹظقی ضايبٶٻای ٲیسٹاٶس زض ا عايف ؾ ح آ بټی ٸ زاٶف ظٶبٴ ثبضزاض زض ٲٹضز ظايٳبٴ ض شبضټبی ؾبظ بض ثب زضز ٸ اضس ٣ بی ذٹز ٦ بضآٲسی زض ٲٹاػٽٻ ثب قطاي اؾشطؼظای ٮيجط ٲؤطط ثبقس. ٲ بٮ بر ٲرشٯ ی زض ظٲيٷٻ ؾٹزٲٷسی آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ ثٻ ٷٹاٴ ي ٥ ضٸ آٲٹظقی ٲؿش ٣ زض زٶيب اٶؼب قسٺ اؾز )26-24(. زض ٲساذٯٻای ٦ ٻ سٹؾ ټبؾٷجالؼ ٸ ټٳ ٧ بضاٴ )2008( زض ظٲيٷٻ سإطيط آٲٹظ ٶط ا عاضی ٸضظ ثط ذٹز ٦ بضآٲسی ٲبزضاٴ ثبضزاض اٶؼب قس ٶشبيغ ٶكبٴ زاز طٸټی ٦ ٻ آٲٹظ ٶط ا عاضی ٸضظ زٸضاٴ ثبضزاضی ٸ دؽ اظ ظايٳبٴ ضا زضيب ز ٶٳٹزٺاٶس اظ ؾ ح آ بټی ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ثبالسطی ٶؿجزثٻ طٸٺ قبټس ثطذٹضزاض ثٹزٶس )28(. ټٳچٷيٵ زض ٲ بٮ ٻ ٦ بؾبظا ٸ ټٳ ٧ بضاٴ )2007( ٶشبيغ دػٸټف ٶكبٴ زاز آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ سإطيط ثيكشطی ثط س ييط ض شبضټبی ؾالٲز زض ٲ ٣ بيؿٻ ثب طٸٺ قبټس زاقشٻ اؾز ٸ زض ايٵ طٸٺ ٲساٸٲز ٸ دبيساضی ثيكشطی زض س ييطار ٲظجز ايؼبز قسٺ اظ ٢ جي ٦ بټف ٲهط چطثی ٦ طثٹټيسضار ٸ بٮيز ثسٶی ٸػٹز زاقز. ؾ ح ذٹز ٦ بضآٲسی ا طاز زض ضاث ٻ ثب ض بيز ضغيٱ صايی زض ٲ ٣ بيؿٻ ثب طٸٺ قبټس ثيكشط ثٹز. ايٵ ٶشبيغ ٲٹا ١ ٶشبيغ ٲ بٮ ٻ حبيط زض ضاث ٻ ثب ٲؤططثٹزٴ آٲٹظ ٶط ا عاضی ثط ذٹز ٦ بضآٲسی ثٹز )25(. ٲ بٮ ٻ ٦ ٹ ٸ ټٳ ٧ بضاٴ زض ؾب 2009 ٶكبٴ زاز آٲٹظ اٮ ٧ شطٸٶي ٥ ٲیسٹاٶس زض ا عايف آ بټی ٸ ا شٳبز ثٻ ٶ ؽ ٲبزضاٴ زض ٲطا ٢ جز اظ ٶٹظاز ٦ ٳ ٦٥ ٷٷسٺ ثبقس )29(. ټٳچٷيٵ ٲ بٮ ٻ ټٹاٶ ٩ ٸ ټٳ ٧ بضاٴ )2007( ٶكبٴ زاز ٦ ٻ ٸة ؾبيز قيطزټی سإطيط ٢ بث سٹػٽی زض ا عايف زاٶف آ بټی ٸ ثٽجٹز ٲيعاٴ قيطزټی ٲبزضاٴ ٸ ٲٽبضر آٶٽب زض اٲط قيطزټی زاضز )30(. ٶشبيغ ٲ بٮ ٻ ٲطٸضی ثطاٶٹا ٸ ټٳ ٧ بضاٴ )2007( ٶكبٴ زاز زض ثيٳبضاٶی ٦ ٻ آٲٹظ ٶط ا عاضی ثيٳبضی طٸ ٠ ٦ طٸٶط ٢ ٯت ضا زضيب ز ٶٳٹزٶس ؾ ح زاٶف ٸ آ بټی سب 6 ٲبٺ ث س اظ آٲٹظ ا عايف ٲیيبثس. ٲيعاٴ ضيبيزٲٷسی زض طٸٺ آٲٹظ ٶط ا عاض ٦ بٲذيٹسطی ثيكشط ثٹز ٸ ثيٳبضاٴ اش بٴ زاقشٷس ٦ ٻ ٲيعاٴ يبز يطی ٳي ١ آٶٽب ثب ٦ ٳ ٥ ٶط ا عاض ٦ بٲذيٹسطی ا عايف يب شٻ اؾز )31(. ثٻ ٶ ط ٲیضؾس ٦ ٻ زض آٲٹظ ضايبٶٻای ثبسٹػٻ ثٻ ايٷ ٧ ٻ ا طاز ذٹز ٲؿئٹٮيز يبز يطی ضا ثٻ ٽسٺ ٲی يطٶس يبز يطی ٳي ١ سطی ايؼبز قسٺ ٸ ٲٹػت ا عايف ؾ ح زاٶف ٸ آ بټی ٲیقٹز ٦ ٻ ٲیسٹاٶس اظ ٹاٲ ٲٽٱ ٸ سإطيط صاض زض ا عايف ذٹز ٦ بضآٲسی ثبقس. قٹاټس ٶكبٴ زازٶس ٦ ٻ آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ اؾشطاسػی اطط صاض ثطای اٶش ٣ ب زاٶف ٸ سٹؾ ٻ ٲٽبضر ثٹزٺ ٸ ٢ بثٯيز ا عايف سٹاٶبيی ا طاز زض ٲٹ ٢ يزټبی ٹٶب ٹٴ ضا زاضز )31-34(. ٶشبيغ ٲ بٮ بر ٲرشٯ ٶكبٴ زازٶس ٦ ٻ آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ ثٻ ٷٹاٴ ي ٥ ضٸ آٲٹظقی ٲؿش ٣ ٲیسٹاٶس سإطيط ثبٮ ٣ ٹٺای زض ضؾيسٴ ثٻ اټسا آٲٹظقی ٲٹضزٶ ط زاقشٻ ثبقس. ايٵ ٲ بٮ بر ټط چٷس اظ ٶ ط ضٸ ٦ بض ٶ يط ٲحشٹای آٲٹظقی طح ٲ بٮ ٻ س ساز ٶٳٹٶٻټب ػبٲ ٻ دػٸټف ٸ ٦ ي يز ثطٶبٲٻټبی ضايبٶٻای ثب دػٸټف حبيط ٲش بٸر ټؿشٷس اٲب ٶشبيغ ثط ديكط ز زاٶف آ بټی ا شٳبز ثٻ ٶ ؽ زض ٲطا ٢ جز اظ ٶٹظاز ٲٽبضر ا طاز ٸ ذٹز ٦ بضآٲسی ٲش ب ٢ ت آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ زالٮز زاضز. ٶشبيغ ايٵ ٲ بٮ ٻ ثٻ ٷٹاٴ اٸٮيٵ دػٸټف اٶؼب قسٺ زض ايطاٴ ٶكبٴ زاز ثطٶبٲٻ آٲٹظقی ضايبٶٻای اظ طي ١ ا عايف آ بټی ٸ زاٶف ظٶبٴ ثبضزاض زضثبضٺ ض شبضټبی ؾبظ بض ثب زضز ظايٳبٴ ٲٹػت اضس ٣ بی ؾ ح ذٹز ٦ بضآٲسی ٲی طزز ٦ ٻ ٶ ٣ ف ٦ ٯيسی زض اٶشربة ضٸ ظايٳبٴ ٸ ٦ بټف س ٣ بيبی ؾعاضيٵ سٹؾ ٲبزضاٴ اي ب ٲی ٦ ٷس. آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ ٲیسٹاٶس ثب جي ز س بٲٯی ټسايز سٹؾ ذٹز اٶ ب دصيطی س ٲحسٸزيز ظٲبٶی ٸ ٲ ٧ بٶی ٸ ؾبيط ٸيػ یټبيف ثطذی اظ ٲك ٧ السی ضا ٦ ٻ ټٱ ا ٦ ٷٹٴ زض P.V > 0/ > 0/ > 0/ > 0/

6 د س 9 ضواس 1 ب اس 1393 هجل دا ص ت ذسستی 11. Amoshahi A, SafaeiMoghadam M. Vaginal delivery without pain. Isfahan: Naghsh Negin Pub;2007.p.38.[Persian]. 12. Lee LY, Holroyd E. Evaluating the effect of childbirth education class: a mixedmethod study. International Nursing Review 2009;56(3): TorkZahrani S. Commentary: childbirth education in Iran. The Journal of Perinatal Education 2008;17(3): Kiani M, SiadatSA. Design of educational software:new approach based on computer education.second Conference of Electronic Learning 2007; Sitzmann T, KraigerK, StewartD, WisherR. The comparative effectiveness of web-based and classroom instruction: a mataanalysis. PersPsychol 2006;59(3): Sieber S, Germann N, Barbir A, Ehlert U. Emotional wellbeing and predictors of birthanxiety, selfefficacy, and psychosocial adaptation in healthy pregnant women. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica 2006;85(10): Drummond J, Rickwood D. Childbirth confidence: validating the childbirth selfefficacy inventory (CBSEI) in an Australian sample. Journal of Advanced Nursing 1997;26(3): Bandura A. Health promotion by social cognitive means. Health Education &Behavior 2004;31(2): Lowe NK. Self-efficacy for labor and childbirth fears in nulliparous pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2000;21(4): Wuitchik M, Hesson K, Bakal DA. Perinatal predictors of pain and distress during labor. Birth 1990;17(4): Saisto T, Ylikorkala O, Halmesmäki E. Factors associated with fear of delivery in second pregnancies. Obstetrics & Gynecology 1999;94(5, Part 1): Bhagwanani SG, Seagraves K, Dierker LJ, Lax M. Relationship between prenatal anxiety and perinatal outcome in nulliparous women: a prospective study. Journal of the National Medical Association 1997;89(2): Johnson R, Slade P. Does fear of childbirth during pregnancy predict emergency caesarean section? BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2002;109(11): Jeffries PR. Computer versus lecture: a comparison of two methods of teaching oral medication administration in a nursing skills laboratory. Journal of Nursing Education 2001;40(7): Casazza K, Ciccazzo M. The method of delivery of nutrition and physical activity information may play a role in eliciting behavior changes in adolescents. Eating Behaviors 2007;8(1): Shomaker TS, Ricks DJ, Hale DC. A prospective, randomized controlled study of computer-assisted learning in parasitology. Academic Medicine 2002;77(5): Ingadóttir E, Thome M. Evaluation of a webbased course for community nurses on postpartum emotional distress. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2006;20(1): Hausenblas HA, Brewer BW, Van Raalte JL, Cook B, Downs DS, Weis CA, et al. Development and evaluation of a multimedia CD- ROM for exercise during pregnancy and postpartum. Patient Education and Counseling 2008;70(2): Kuo SC, Chen YS, Lin KC, Lee TY, Hsu CH. Evaluating the effects of an Internet education programme on newborn care in Taiwan. Journal of Clinical Nursing 2009;18(11): Huang MZ, Kuo SC, Avery MD, Chen W, Lin KC, Gau ML. Evaluating effects of a prenatal webbased breastfeeding education programme in Taiwan. Journal of Clinical Nursing 2007;16(8): Beranova E, Sykes C. A systematic review of computer-based softwares for educating patients with coronary heart disease. Patient Education and Counseling 2007;66(1):21-8. ظٲيٷٻ ثط عاضی ٦ الؼټبی آٲبز ی ثطای ظايٳبٴ زض ٦ كٹض ٸػٹز زاضز ضا ح ٶٳٹزٺ ٸ ثطٶبٲٻټبی آٲٹظقی ضا دطثبضسط ٸ ٷیسط ٦ ٷس. ثٷبثطايٵ ٲیسٹاٴ آٲٹظ ثٻ ٦ ٳ ٥ ضايبٶٻ ضا زض ضؾيسٴ ثٻ اټسا آٲٹظقی زض ظٲيٷٻ ذٹز ٦ بضآٲسی ظايٳبٴ ثٻ ٷٹاٴ ي ٥ ضٸ ٲؿش ٣ آٲٹظقی سٯ ٣ ی ٶٳٹز. اٲيس اؾز ثب ثٽطٺ يطی اظ ايٵ ؾيؿشٱ ٶٹيٵ آٲٹظقی بٲیٲؤطط زض ػٽز ذٹقبيٷسؾبظی ظايٳبٴ جي ی ٸ ٦ بټف ٲيعاٴ ؾعاضيٵ ٸ زض ٶٽبيز اضس ٣ بی ؾ ح ؾالٲز ٲبزض ٸ ذبٶٹازٺ زض ٦ كٹض ثطزاقشٻ قٹز. ثٻ ٯز س آقٷبيی قط ٦ ز ٦ ٷٷس بٴ ثب ٶط ا عاض آٲٹظقی اؾش بزٺ قسٺ زض ايٵ سح ٣ ي ١ ټٳ ٧ بضی ٲؤططی اظ ػبٶت آٶبٴ نٹضر ٶٳیدصيط ز ٦ ٻ اظ ٲحسٸزيزټبی ايٵ ٲ بٮ ٻ ٲحؿٹة ٲیقس. تطکز قذردا ی ايٵ ٲ ٣ بٮٻ ٲبحه دبيبٴٶبٲٻ زاٶكؼٹيی ٲیثبقس. دػٸټك ط ٸ ټٳ ٧ بضاٴ ٲطاست ٢ سضزاٶی ذٹز ضا اظ ٲ بٸٶز ٲحشط دػٸټكی زاٶك بٺ ٯٹ دعق ٧ ی سٽطاٴ ضيبؾز ٲحشط ازاضٺ ؾالٲز ٲبزضاٴ ضيبؾز ٸ دطؾٷ ٲطا ٦ ع ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی قٽطؾشبٴ ٢ بئٱ قٽط اثطاظ ٲیزاضٶس. ټٱ چٷيٵ اظ سٳبٲی ظٶبٴ ثبضزاضی ٦ ٻ ثب ك ١ ٸ قٹض طاٸاٴ زض سٳب ٲطاح سح ٣ ي ١ ٲب ضا يبضی ٶٳٹزٶس سك ٧ ط ٸ ٢ سضزاٶی ٲی طزز. References 1. JamshidiManesh M, Oskouie SF, Jouybary L, Sanagoo A. The process of women s decision making for selection of cesarean delivery. Iran Journal of Nursing 2009;21(56):55-67.[Persian]. 2. Fathian Z, Sharifirad Gr, Hasanzadeh A, Fathian Z. Study of the effects of behavioral intention model education on reducing the cesarean rate among pregnant women of Khomeiny-Shahr, Isfahan, in Tabib-e-Shargh 2007.[Persian]. 3. Betrán AP, Merialdi M, Lauer JA, BingShun W, Thomas J, Van Look P, et al. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2007;21(2): Azizi M, Salari P. C-section in request: an ethical approach. Journal of Medical Ethics and History 2009;2(2):55-66.[Persian]. 5. Gao LL, Ip WY, Sun K. Validation of the short form of the chinese childbirth selfefficacy inventory in Mainland China. Research in Nursing &Health 2011;34(1): Schwarzer R, Boehmer S, Luszczynska A, Mohamed NE, Knoll N. Dispositional self-efficacy as a personal resource factor in coping after surgery. Personality and Individual Differences 2005;39(4): Khorsandi M, Ghofranipour F, Faghihzadeh S, Hidarnia A, Akbarzadeh Bagheban A, AguilarVafaie ME. Iranian version of childbirth selfefficacy inventory. Journal of Clinical Nursing 2008;17(21): Khorsandi M,Ghofranipour F,Hiadarnia A,Fghihzadeh S. Effects of childbirth education classes on self-efficacy of nulliparous women in coping with labour pain. BLA 2008;8(5) Ip WY, Chan D, Chien WT. Chinese version of the childbirth self efficacy Inventory. Journal of Advanced Nursing 2005;51(6): Ip WY, Tang CS, Goggins WB. An educational intervention to improve women s ability to cope with childbirth. Journal of Clinical Nursing 2009;18(15):

7 بش اه آه صش سایا اي بش خ دکاسآهذي ص اى باسداس هظل ه حوض خا ی وکاساى 32. Twomey A. Web-based teaching in nursing: lessons from the literature. Nurse Education Today 2004;24(6): Hewitt-Taylor J. Facilitating distance learning in nurse education. Nurse Education in Practice 2003;3(1): Choi H. A problem-based learning trial on the Internet involving undergraduate nursing students. The Journal of Nursing Education 2003;42(8):

8 Journal of Knowledge & Health 2014;Vol 9, No 1 Shahroud University of Medical Sciences DOI: /knh.v0i0.407 Original Article Effect of Computerized Educational Program on Self-Efficacy of Pregnant Women to Cope with Childbirth Mazlomeh Hamzekhani 1 (M.Sc.), Azam Hamidzade 1* (M.Sc.), Seyede Fateme Vasegh Rahimparvar 2 (M.Sc.), Akram Sadat Montazeri 3 (M.Sc.) 1- Dept. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. 2- Dept. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 3- Dept. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. Abstract: Received: 9 July 2012, Accepted: 2 December 2013 Introduction: The rate of cesarean section in Iran is 3-4 times higher than the accepted rate of the World Health Organization. Maternal education has a key role for increasing self- efficacy of pregnant women to cope with labor, reducing their fear from vaginal childbirth and thus reducing their desire to perform cesarean deliveries. Therefore this study was performed to determine the effect of computerized educational on selfefficacy of pregnant women to cope with labor. Methods: This study was a randomized clinical trial which carried out on 150 nulliparous pregnant women. Intervention group received the computerized educational program for 6-8 weeks. In order to determine the self-efficacy, the childbirth self efficacy questionnaire (CBSEI) was administered on pregnant women at and weeks of pregnancy. Data were analyzed with Chi-square and Mann Whitney U-test. Results: There was a significant difference between median and interquartile range on self-efficacy of pregnant women in intervention (607, 20) and control group (394,16) (P>0.001). Moreover we found also a statistically significant difference between median of expected outcome (307) and expected self-efficacy (301) after intervention in both stages of labor between the two groups (P>0.001). Conclusion: This study confirmed the effectiveness of the computerized educational program on self-efficacy of pregnant women to cope with labor. Therefore it is recommended to use this program as a teaching or complementary method in preparation for childbirth. Keywords: Computerized educational program, Self efficacy, Childbirth, Coping. Conflict of Interest: No *Corresponding author: A. Hamidzade, Citation: Hamzekhani M, Hamidzade A, Vasegh Rahimparvar SF, Montazeri AS. Effect of computerized educational program on self-efficacy of pregnant women to cope with childbirth. Journal of Knowledge & Health 2014;9(1):

جزوه اصول استنباط - شقایقی / سایت اختبار

جزوه اصول استنباط - شقایقی / سایت اختبار استىباط اص ل جسيۀ يکالت ۴۹ يیژ دايطلبان آزم ن کارآم زی يیرایش وخست - اسفىذ 31۴1 تذيیه محمذ صادق شقایقی مىتشر شذ ت سط سایت حق قی اختبار بسمه تعالی ػعٸٺ انٹ اؾشٷجب ٸڂػٺ زاٸ ٯجبٴ آظٲٹٴ ٦ بضآٲٹظڀ ٸ ٦ بٮز 94

المزيد من المعلومات

Communication Management in Sports Media Vol 3, No 11; Spring 2016 هذیشیت استجبعبت دس سػب بی سصؿی ؾب ؾٹ قٳبضٺ دڃبدځ 11 ثٽبض ) ( بشسسی هحت ای بس

Communication Management in Sports Media Vol 3, No 11; Spring 2016 هذیشیت استجبعبت دس سػب بی سصؿی ؾب ؾٹ قٳبضٺ دڃبدځ 11 ثٽبض ) ( بشسسی هحت ای بس Communication Management in Sports Media Vol 3, No 11; Spring 2016 هذیشیت استجبعبت دس سػب بی سصؿی ؾب ؾٹ قٳبضٺ دڃبدځ 11 ثٽبض )35 95 41( بشسسی هحت ای بسایت ه تخبی اص فذساسی ى سصش ای ایشاى با استفاد اص هعیاس

المزيد من المعلومات

ضوابط طراحی ایستگاه های آتشنشانی

ضوابط طراحی ایستگاه های آتشنشانی قٷبذز ٲٹظٺ زض اڂٵ ٲجحض ؾ ځ قسٺ ٲٹيٹ طاحځ ٲٹظٺټب ٲٹضز ثطضؾځ ٢ طاض ڃطٶس اڂٵ ثطضؾځ قبٲ س طڂ ٲٹظٺټب سبضڂرچٻ اػٳبٮځ ٲٹظٺ ټب ٲ ط ځ اٶٹا ٲٹظٺټب ٸ س طڂ ٸ ٲ ط ځ ٶٳٹٶٻ ټبڀ ٲٹظٺ اؾز. -. س طڂ ٲٹظٺ ټس اٸٮڃٻ اظ دڃساڂف

المزيد من المعلومات

دا ؽگا ػل م پسؼکی خذهات ت ذاؼتی درها ی ز جاى ت ت صي : دفتر اػتثار تخؽی ارزؼياتی تيوارظتاى ت ػلی ظي ا خرهذر تاريخ تاز گري : فر رديي 1393 تاريخ تاز گري

دا ؽگا ػل م پسؼکی خذهات ت ذاؼتی درها ی ز جاى ت ت صي : دفتر اػتثار تخؽی ارزؼياتی تيوارظتاى ت ػلی ظي ا خرهذر تاريخ تاز گري : فر رديي 1393 تاريخ تاز گري دا ؽگا ػل م پسؼکی خذهات ت ذاؼتی درها ی ز جاى ت ت صي : دفتر اػتثار تخؽی ارزؼياتی تيوارظتاى ت ػلی ظي ا خرهذر تاريخ تاز گري : فر رديي 1393 تاريخ تاز گري تؼذي : فر رديي 1394 هجو ػ آه زؼی ظو م ر ؼ اي هثارز

المزيد من المعلومات

تج ٥٥ ثشسػ ٣ اساد ا اع ٨ دس لش ٨ وش ٤ )ثب تى ٥ ثش اساد ٠ ا ؼب ٣ ( ؼ ٥ ػ س ٢ اؾشبزڂبض زاٶك بٺ قٽڃس چٳطاٴ اټٹاظ ؼؼ د ثب ا پ س ٢ ٦ بضقٷبؼاضقس ظثبٴ ٸ ازثڃ

تج ٥٥ ثشسػ ٣ اساد ا اع ٨ دس لش ٨ وش ٤ )ثب تى ٥ ثش اساد ٠ ا ؼب ٣ ( ؼ ٥ ػ س ٢ اؾشبزڂبض زاٶك بٺ قٽڃس چٳطاٴ اټٹاظ ؼؼ د ثب ا پ س ٢ ٦ بضقٷبؼاضقس ظثبٴ ٸ ازثڃ تج ٥٥ ثشسػ ٣ اساد ا اع ٨ دس لش ٨ وش ٤ )ثب تى ٥ ثش اساد ٠ ا ؼب ٣ ( ؼ ٥ ػ س ٢ اؾشبزڂبض زاٶك بٺ قٽڃس چٳطاٴ اټٹاظ ؼؼ د ثب ا پ س ٢ ٦ بضقٷبؼاضقس ظثبٴ ٸ ازثڃ بر طثځ زاٶك بٺ آظاز اؾالٲځ ٸاحس اؾال آثبز طة ٦ طٲبٶكبٺ

المزيد من المعلومات

سحميمبر بثغ آة ايطا Iran-Water Resources Research ؾب ق بض 3 ظ ؿشب 1392 Volume 9, No. 3, Winter 2014 (IR-WRR) Optimization and Prediction of Phot

سحميمبر بثغ آة ايطا Iran-Water Resources Research ؾب ق بض 3 ظ ؿشب 1392 Volume 9, No. 3, Winter 2014 (IR-WRR) Optimization and Prediction of Phot سحميمبر بثغ آة ايطا IranWater Resources Research ؾب ق بض ظ ؿشب 2 Optimization and Prediction of Photocatalytic Process of Nano Titania Immobilized on Concrete urface for Treating Phenolic Water ث ي ؾبظی

المزيد من المعلومات

57 ه زٸ : ؾبذتبض ٢ ٹٺ ٲزطیٻ رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ فصل دوم ساختار قوه مجریه جمهوري اسلامی ایران

57 ه زٸ : ؾبذتبض ٢ ٹٺ ٲزطیٻ رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ فصل دوم ساختار قوه مجریه جمهوري اسلامی ایران 57 ه زٸ : ؾبذتبض ٢ ٹٺ ٲزطیٻ رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ فصل دوم ساختار قوه مجریه جمهوري اسلامی ایران 2 -ساختار قوه مجریه جمهوري اسلامی ایران 1-2- مقذم ٦ ٯٳٻ زٸٮت زض ح ٣ ٹ ٠ اؾبؾی ٲ بنط زاضای ؾٻ ٲ ٽٹ اؾت. زٸٮت

المزيد من المعلومات

ربرسی نظر خا ن م راثژپو ه روددش اهی ردمىرداخالقی حجاب هب عنىا سال ن پنج م یک و شماره ظیهف سىم بهار اخالقی بزرسی وظز خبوم راث ريدد درم رد ح

ربرسی نظر خا ن م راثژپو ه روددش اهی ردمىرداخالقی حجاب هب عنىا سال ن پنج م یک و شماره ظیهف سىم بهار اخالقی بزرسی وظز خبوم راث ريدد درم رد ح ربرسی نظر خا ن م راثژپو ه روددش اهی ردمىرداخالقی حجاب هب عنىا سال ن پنج م یک و شماره ظیهف سىم بهار اخالقی... 1394 115 بزرسی وظز خبوم راث ريدد درم رد حجبة ب عى ان یک يظیف اخالقی مسزان پیبمبز )ص( 1 ؾٽڃال

المزيد من المعلومات

تحلیل جامع ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان از بعد شاخص های عمومی در سال 1393

تحلیل جامع ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان از بعد شاخص های عمومی در سال 1393 ػ اى غفح ػ اى غفح ریاست جمه وری سازمان ربانهم و ب ودهج کش ور سازمان مدری ی ت و ربانهم رزیی استان گلس تان تحليل عملكرد شاخص های عمومی دستگاه های اجرايی استان گلستان در سال 9316 معاونت توسعه مديريت و سرمايه

المزيد من المعلومات

تحميمبت ه بثغ آة ايطاى Iran-Water Resources Research ؾبل ز اظز ن قوبض 2 تبثؿتبى 1395 Volume 12, No. 2, Summer 2016 (IR-WRR) Experiences and Co

تحميمبت ه بثغ آة ايطاى Iran-Water Resources Research ؾبل ز اظز ن قوبض 2 تبثؿتبى 1395 Volume 12, No. 2, Summer 2016 (IR-WRR) Experiences and Co تحميمبت ه بثغ آة ايطاى IranWater Resources Research ؾبل ز اظز ن قوبض 2 تبثؿتبى 1395 120140 Experiences and Consequences of InterBasin Water Transfer Worldwide تزبضة پيبهس بی ا تمبل آة ثييح ي ای زض ر بى

المزيد من المعلومات

ارزش‌هاي مندرج در مطبوعات: مقايسة‌ انقلاب مشروطيت

ارزش‌هاي مندرج در مطبوعات: مقايسة‌ انقلاب مشروطيت بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی * محمذتمي سجس اي تبضيد زضيب ت: 88/11/29 تبضيد پصيط: 89/10/11 چکیذ ټس انٯی ٲ ٣ بٮٻ حبيط ٦ ٻ ثٻ ضٸ ٲ بٮ ٻ ٦ تبثربٶٻاي ٸ ثب ت ٧ ٷی ٥

المزيد من المعلومات

Journal of Islamic Denominations Vol. 2, No. 4, Autumn 2015 and Winter 2016 شانهممذاهباسالمی ه ژپو سبلديم ضمبر چ برم پبییشيسمستبن 1394 ظ 9 31 تحليلتطب

Journal of Islamic Denominations Vol. 2, No. 4, Autumn 2015 and Winter 2016 شانهممذاهباسالمی ه ژپو سبلديم ضمبر چ برم پبییشيسمستبن 1394 ظ 9 31 تحليلتطب Journal of Islamic Denominations Vol. 2, No. 4, Autumn 2015 and Winter 2016 شانهممذاهباسالمی ه ژپو سبلديم ضمبر چ برم پبییشيسمستبن 1394 ظ 9 31 تحليلتطبيمیديذگب شيؼ ا لع تدرصفبتخبزی ببتكي بزهغئل رؤيت * معیىیفر

المزيد من المعلومات

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا و ت وا ت ا دة أ ا ذ ا ا وا اءات ا ور ا و ن ا ءة و ا م ت ا. ا ا : ا

المزيد من المعلومات

1

1 ؽجک ب ه بىارتجبع ر کزده ذع ؽجک ب ه بىارتجبع ر کزده ذع خ س د آت ع داکبر بالهب چ ل ل ل تزخو فزؽبدصفب 1394 پیشک ش هب رو ح ی مهربان و گی را»اف طم ه«هک و ج ودش رب ک ت و حض ورش نعم ت ی است رد زندگا ن ی ل ف

المزيد من المعلومات

مجله تاكسونومي و بيوسيستماتيك، سال اول، شماره اول، بهار 1388، صفحه 20-1تاريخ دريافت: 2/2/ تاريخ پذيرش: 2/2/2

مجله تاكسونومي و بيوسيستماتيك، سال اول، شماره اول، بهار 1388، صفحه 20-1تاريخ دريافت: 2/2/ تاريخ پذيرش: 2/2/2 پػټفټبيضاټجطزياٲٷيتٶ ٱاختٳب ي ؾب ا قٳبضٺؾٹ پبييع 1391 زضيب ت: 91/4/8 پصيط: 91/11/15 نم 39-62 اصف اى ؽ ز در اجتواػی اه يت احغاط گغتز جاهؼ ؽ اختی تزرعی عيذ اؾتبزيبض طٺ ٯٹ اختٳب يزاٶك بٺان ٽبٴ اؽوياىفز ػلی

المزيد من المعلومات

زاٶك ٧ سٺ ٲٽٷسؾي طٸٺ ثط ٠ پاياى اه وارض اسي گزايص: ٲربثطات ػ اى : ثطضؾي ؾبذتبض ٸ ٲحسٸزیت ټبی ٳتٹؾ استاد را وا: ز ٦ تط ٲحٳس ٲه ٹی ٶٹضی پٹض ٯي گارش: ب ا

زاٶك ٧ سٺ ٲٽٷسؾي طٸٺ ثط ٠ پاياى اه وارض اسي گزايص: ٲربثطات ػ اى : ثطضؾي ؾبذتبض ٸ ٲحسٸزیت ټبی ٳتٹؾ استاد را وا: ز ٦ تط ٲحٳس ٲه ٹی ٶٹضی پٹض ٯي گارش: ب ا زاٶك ٧ سٺ ٲٽٷسؾي طٸٺ ثط ٠ پاياى اه وارض اسي گزايص: ٲربثطات ػ اى : ثطضؾي ؾبذتبض ٸ ٲحسٸزیت ټبی ٳتٹؾ استاد را وا: ز ٦ تط ٲحٳس ٲه ٹی ٶٹضی پٹض ٯي گارش: ب ار 69 فصل ا ل ٽطؾت ٲ بٮت 1... ريشسل ل ا ; همذه ای بز

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد أطر املعاجلة االعالمية لسياسات الرئيس االمريكى باراك اوباما دراسة مقارنة بني قناتني اجلزيرة واحلرة 7 framing analysis حوليات آداب عني مشس - اجمللد )ابريل يونيو ( فاطمة الزهراء Framing analysis for policies

المزيد من المعلومات

Kingdom of Saudi Arabia National Commission for Academic Accreditation & Assessment اململكة العربية السعودية اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديم

Kingdom of Saudi Arabia National Commission for Academic Accreditation & Assessment اململكة العربية السعودية اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديم The Course Specifications (CS) Form 5a_Course Specifications _SSRP_1 JULY 2013 Page 1 Course Specifications Institution Date of Report: 6/11/2013 Alyamamah University College/Department: قسم اإلنسانيات

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 ف طؾز 14- دا طگب هب یت بب کب بدا 15 -افشايص گزايص س بى ب اسالم حجبة در غزة 16 -گ ض ای اس سخ بى ببسيگز هذل آهزيکبيي هسلوبى ضذ 17 -ق ا یي ه غ حجبة در د یب 18 -ػ اهل تبيج پذيذ ه غ حجبة در د یب 19 -ت طئ ی

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgacemi.mouloud@yahoo.com shahinazsbi@yahoo.fr Abstract:

المزيد من المعلومات

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا (١٧٠)... دور ا ا ا ا ى ا ب دور ا ا ا ا ى ا ب...( ١٧١ ) دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ ا ذ ا ا ر أ ا أ در ن ا - ا دان ا ا ول ا اءات

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 مجم ع حاضر حاصل جستج در 03 سايت فعاا برارب ا ارل ايال سات. مرمرط ا گر ي اب هف فعالات اب سازمان سيستي ص رت گرفت ست. ياه جساتج ار ب ممااي وااه يي ااب 1- حه مر سب برر 2- ا گاي برروگار ن ج ن 3- بررگس رب

المزيد من المعلومات

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي زا كد ز ٦ شطا ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا

المزيد من المعلومات

تاریخ اسلامی شماره 14

تاریخ اسلامی شماره 14 ز فه ب ٣ دػ ك ٣ سبض ٤ د ب ١ ا ٤ طا ث س اظ اؾال ؾب ق بض ٠ قب عز ث بض سبثؿشب 97 نفحبر 182137 سبض ٤ د زض ٤ بفز: 96/04/21 سبض ٤ د دص ٤ ط ب ٣٤ : 96/11/29 بحران آذربایجان به روایت کاریکاتور: تاملی تاریخی برنشریه

المزيد من المعلومات

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس ٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 5 ؾب چ بضز تبثؿتب 19 ل ل - 101 129 زض ٤ بفت مب : 9 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 9 / /8 الگ چابکساس ساها فزها د ک تزل رسم سه 1 زا ز آلب ح س ٢ چک د زض ا ٤ مب

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to build structural capital of banks in Algeria - A case

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx

Microsoft Word - eswae2018-arabic.docx CALL FOR PROPOSALS ل ت ق د ی م د ع و ة ا ل م ق ت ر ح ا ت 6h Global Congress on Renewable Energy and Environment (REE 2018) ا ل م و ت م ر ا ل ع ا ل م ي ا ل س ا د س ح و ل ا ل ط ا ق ة ا ل م ت ج د د ة و ا

المزيد من المعلومات

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا د م ن رد ن أ ط أر ا ت اوم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن اء رد ن ا ام اء ا ارا ا ف أ ط أر ا ت اوم ا وا ا ض ار م (٥٤) ط وط ز ث أر ا ط ا ا م اء ا ا ر ام ا ل ا ا م ا ارا ٢٠١٤-٢٠١٣) ) و ث ت ات ارا د ا تا اة

المزيد من المعلومات

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت وطز اؾت ؾبثم ا ٢ ث لس ت ط ثكط زاضز ث ا ٢ و ؿ ب ب ا ؿب

المزيد من المعلومات

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس

إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد / 11 / م القسم علوم الحاس إيناس السيد محمد الشعراوى أستاذ مساعد قسم الحاسب كلية التربية - الجبيل المعلومات الشخصية الجنسية : مصرية تاريخ الميالد 3 984/ / م القسم علوم الحاسب اآللى البريد الجامعي الرسمي eeelsharawy@iau.edu.sa الهاتف

المزيد من المعلومات

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی  

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی   گا ي ت جايگا هف هي آهايص آه سش عالي در آهايص سزسهيي: را وايي تزاي "ت سع دا طگا ي" تبضيد زضيبىت: 1391/02/27 تبضيد پصيط: 1392/03/28 چكيد 1 فيؿي ث طي 2 مال طضب طائي ١ ػاز ٤ ض ٤ ؿ آ بيف ؾطظ ي ٠ ٣ يب ٧ ي آ

المزيد من المعلومات

Template for Program Curriculum Structure

Template for Program Curriculum Structure ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM STRUCTURE FORM خطة البرنامج األكاديمي Submitted by مقدم من Education كلية التربية Psychological Sciences/ Educational Sciences Name of Department / Academic Unit THE ACADEMIC

المزيد من المعلومات

چ ٱذ ٨ ٠ صبد ٧٤ آ ٦ سٮ بٮ تشثٱتٯ دس شآ ٢ )دس ٠ ح ٧ س بٮ ٠ ب ؼ ٩ ت ١ خٱ ٦ ؿٱ ٧ ر ت ت ٧ ر ٩ ( بػ ١ م ٯ بث ٯ اؾتبزڂبض طٸٺ ٲ بض اؾالٲځ زاٶك بٺ پڃب ٶٹض ط ب

چ ٱذ ٨ ٠ صبد ٧٤ آ ٦ سٮ بٮ تشثٱتٯ دس شآ ٢ )دس ٠ ح ٧ س بٮ ٠ ب ؼ ٩ ت ١ خٱ ٦ ؿٱ ٧ ر ت ت ٧ ر ٩ ( بػ ١ م ٯ بث ٯ اؾتبزڂبض طٸٺ ٲ بض اؾالٲځ زاٶك بٺ پڃب ٶٹض ط ب چ ٱذ ٨ ٠ صبد ٧٤ آ ٦ سٮ بٮ تشثٱتٯ دس شآ ٢ )دس ٠ ح ٧ س بٮ ٠ ب ؼ ٩ ت ١ خٱ ٦ ؿٱ ٧ ر ت ت ٧ ر ٩ ( بػ ١ م ٯ بث ٯ اؾتبزڂبض طٸٺ ٲ بض اؾالٲځ زاٶك بٺ پڃب ٶٹض ط بٴ ٠ ح ١ ذحؼٱ ٣ ٠ شدا ٤ ٯ ٥ ٧٤ ذ ٨ اؾتبزڂبض طٸٺ ٲ بض

المزيد من المعلومات

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در

رديف ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي اختيبري گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ هذيزيت التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) نام درس کد در ج( دروس اصلي و اختياري هر گرايش در ط اصلي گزايص بي فتگب هص ة دا طکذ التصبد ث ضزح سيز است: گرايش استراتژي :(Strategy) کد درس به التين اختياري يا Advanced Strategic Planning Strategic of Technology Strategic

المزيد من المعلومات

Smoking Cessation Program

Smoking Cessation Program Smoking Cessation Program Copyright 2018 American University of Beirut. All rights reserved. Need help to quit smoking? We are here for you. The Smoking Cessation Program at the Health and Wellness Center

المزيد من المعلومات

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017( )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017(   )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد 45 عدد يوليو سبتمرب 2017 http://www.aafu.journals.ekb.eg )دورية علمية حملمة ضد الدولة العثمانية 8051 8055 سم رة عبد الرزاق عبد هللا * كلية اآلداب املستخلص مجيع

المزيد من المعلومات

فصلنامه مطالعات قرآنی سال پنجم شماره 42 زمستان 3535 صص ةزرسی ي تتییه سعادت اوساوی ي وم د ای آن در قزآن کزیم تاریخ دریافت: 33/1/22 تاریخ پذیزش:

فصلنامه مطالعات قرآنی سال پنجم شماره 42 زمستان 3535 صص ةزرسی ي تتییه سعادت اوساوی ي وم د ای آن در قزآن کزیم تاریخ دریافت: 33/1/22 تاریخ پذیزش: فصلنامه مطالعات قرآنی سال پنجم شماره 42 زمستان 3535 صص 11-101 ةزرسی ي تتییه سعادت اوساوی ي وم د ای آن در قزآن کزیم تاریخ دریافت: 33/1/22 تاریخ پذیزش: 33/5/12 * مسع د ةايان پ ری وزگس ** لزستاوی چکیده ثب

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد موقف جامعة الدولة العربية من عملية السالم املصرية اإلسرائيلية - 791 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 97 )يناير مارس 77( ثريا حامد الدمنهوري The Reaction of the League of Arab States towards the Egyptian-Israeli

المزيد من المعلومات

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

جامعة جدارا   Jadara University كلية: الدراسات التربوية Jadara University جامعة جدا ار College: Educational Studies كمية: الد ارسات التربوية اثر حجم العينة وأسموب اختيارها في الخصائص السيكومترية لممقاييس النفسية The Effect Of Sample Size And It's Selection

المزيد من المعلومات

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها )1358-1393( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق بؾ ٦ اضقس ضقت ٠ اهتهبز زا ك س ػ ازاض ٥ اهتهبز زا ك ب

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 Correlation and Regression اإلرتباط واإلنحدار Correlation اإلرتباط - Describes the relationship between two (X & Y) variables يوضح العالقة بين متغيرين )Y, X( - One variable is called independent (X) and

المزيد من المعلومات

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فطا ؽ ب ٢ ۲۰۰۴ اق ش ز ٢ ؾ ۴۰...٣ آموزش فا در عید پاک

المزيد من المعلومات

بخش اول

بخش اول 46 مؤلفههای قدرت نرم ایران در سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان )مطالعه ارزشهای فرهنگی( 1 هنصور حیذری 2 * سیذ هحوذجواد قربی چکیذه خ ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زاضا ٢ بث تقسز لسضت ط اؾت و اظ خ آ ب فط اضظ اب ٢ فط ا

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think 1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think Tanks زض ا ٤ دب ث ف ٤ ه بز سحم ٥ م ٥ بس ٣ ؾ ٥ بؾش

المزيد من المعلومات

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ط ٨ فهرست وس ٠... 9 ١ سف اظ عطاح ٦ ؾب ٧ ت... : احت ٨ بخبت عطاح ٦ ؾب ٧ ت...; ت ٠٨٢ ١ بؾت زا ٠... 8 ا اع ؾب ٧ ت ١ ب ٥ ا ٧ تط ت 6;...٦ س ؿ ٧ ٦ ؾب ٧ ت...68 ؾ ٨

المزيد من المعلومات

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي 41 6142 6142 أ ب Summray: The study aims to investigate school sborts as far as physics

المزيد من المعلومات

الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة: 7 (SPSS 3 حوليات آداب عني مشس - اجمللد )يناير -مارس 3( عبد الرحيم فاضل احملاسنة Indicators of Existing Types of Multiple Intelligences among Students with Learning Difficulties in Al tafilah Basic School

المزيد من المعلومات

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية ا والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدراسات العليا والبحث العلمي فعاليات الو حدة 2018 فعا يات علمية

المزيد من المعلومات

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیقات محمذ عاملي داوطج ي كارضىاسي ارضذ مذيزيت اجزايي كارضىاس

المزيد من المعلومات

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان پب ٤ ب ٥ طاث ر ب ٣ وبخ ؿتب لیست مقاالت همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان آبان ماه 1391 دفتر پژوهش کاخ گلستان/ تیر ماه 1394 تاریخچه و اهمیت کاخ گلستان "همایش ملی پژوهشی کاخ گلست ان " ردیف نویسنذه- نویسنذگان

المزيد من المعلومات

فصلنامه مطالعات قرآنی سال هشتم شماره 13 پاییز 3131 صص گا ی ت ػصوت حعشت آدم)ع( اص ه ظش فشیقیي تا س یکشدی ت تاسیخ دسیافت: 11/99/91 تاسیخ پزیشش:

فصلنامه مطالعات قرآنی سال هشتم شماره 13 پاییز 3131 صص گا ی ت ػصوت حعشت آدم)ع( اص ه ظش فشیقیي تا س یکشدی ت تاسیخ دسیافت: 11/99/91 تاسیخ پزیشش: فصلنامه مطالعات قرآنی سال هشتم شماره 13 پاییز 3131 صص 931-961 گا ی ت ػصوت حعشت آدم)ع( اص ه ظش فشیقیي تا س یکشدی ت تاسیخ دسیافت: 11/99/91 تاسیخ پزیشش: 16/3/22 آی 929 س س ؼ * صفی اهلل کشد ** اضن ا ذیط ***

المزيد من المعلومات

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : مبادئ تسو ق الكل ة :االقتصاد والعلوم االدار ة. اسم المدرس :د.عبد الفتاح العزام القسم : التسو ق موعد المحاضرة : 1-12 عنو

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : مبادئ تسو ق الكل ة :االقتصاد والعلوم االدار ة. اسم المدرس :د.عبد الفتاح العزام القسم : التسو ق موعد المحاضرة : 1-12 عنو جامعة الزرقاء المتطلب السابق : مبادئ تسو ق الكل ة :االقتصاد والعلوم االدار ة. اسم المدرس :د.عبد الفتاح العزام القسم : التسو ق موعد المحاضرة : 1-12 عنوان المقرر:التسو ق االلكترون الساعات المكتب ة :12-11

المزيد من المعلومات

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) بررس ساختار عامل تس م داوص خلق داوص ي اعتماد سازماو مطالع م رد : کارضىاسان داوطکد فى ي م ىدس داوطگا ت ران چک د * فط اػال ٣ ** فبع بض ج ٣ ثب ٣ ** ػ ٣ ضضب ٤ ظثبق ٣ * اؾتبز ٤ بض زا كىس ٠ ػ تطث ٥ ت ٣ ض ا ق

المزيد من المعلومات

Application-1st page

Application-1st page 3 photos نموذج رقم ( A1) طلب قبول لدرجة البكالوريوس Application for Undergraduate Admission للعام الدراسي : 20 Academic Year 20 / الرقم الجامعي: Student ID: Application Number: Application Date: Student's

المزيد من المعلومات

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک هدیپس یسانشراک هبتر 3 روکنک دشرا میرم و شرسمه هار یزادنا

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد العمليات العسكرية لدول احللفاء واحملور فوق األرض الليبية 539 5 حوليات آداب عني مشس - اجمللد 4 )إبريل يونيه 24( أدريس عبدالصادق رحيل حممود Military Operations OF Allied and Axis Countries on the Libyan

المزيد من المعلومات

توصيف المقرر (CS) T6. Course Specification Institution Date of Report Najran University College/Department College of Education-Department o

توصيف المقرر (CS) T6. Course Specification Institution Date of Report Najran University College/Department College of Education-Department o توصيف المقرر (CS) T6. Course Specification Institution Date of Report 14371438 Najran University College/Department College of EducationDepartment of Home Economics A. Course Identification and General

المزيد من المعلومات

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت تفسير قرآى ب قرآى در آه ز اي عترت سيدابرا ين سجادي ع ب ثب ع رؿت ٥ آ ٤ بت لطآ زض ػهط پ ٥ ب جط)ل( يط ضت ت ر ث غضفب ٢ فب ٥ ح ٣ طح طز ٤ س ا ٥ ت زؾت ٥ بث ٣ ث پ ٥ ب ب ٢ تطاو ث پ ٥ ؾت لطآ ضز ت ر لطاض طفت. قرم

المزيد من المعلومات

مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017

مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017 مسابقة هواواي لطالب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017 Huawei ICT Skill competition Middle East 2017 الفهرس : Contents: 1. المقدمة 1. Introduction 2. الجدول و طريقة التسجيل 2.

المزيد من المعلومات

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931 رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 79 ثؼس اظ ض ٤ ساز ب ٢ ب 98 ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ض ق فىطا فطا ؿ ٢ اػال وطز س و» بضوؿ ٥ ؿ زض ثحطا اؾز.«)

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم فاعهية خرائط املفاهيم املعسزة بانعروض انتقدميية يف تنمية بعض املفاهيم انعهمية ومهارات انتفكري املعريف ندى طفم انروضة د/ يارا إبراهيم حممد إبراهيم فبعلية خرائط المفبهيم المعسزة ببلعروض التقديمية د/ يبرا

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي فصل اه هطالؼات جاهؼ ض اختي ج ا اى / سال چ ارم/ ضوار سیسد ن / ب ار / 99 صفحات 429-411 * مقايسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پيرامون نقص ماهواره در انسجام خانواده چكیذ ثب ت خ ث مف ضؾب ب زض فطن افطاز تأ غ م ث

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 944-593 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/11/05 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 چک ذ معيار بازشناسي عقد از ايقاع 1 اسواػ ل ؼوت الل

المزيد من المعلومات

برآورد كمي تأثير تبليغات

برآورد كمي تأثير تبليغات فصل اه هذلساصی اقتصادی )سال ن ضواس 3»پیاپی 3«پاییض 394 صحفات 037( تحلیل ػ اهل هؤثش بش قیوت هسکي دس ض ش ت شاى هیشحسیي ه س ی تبض ٤ د زض ٤ بفت: 94/04/4 حسیي دس دیاى تبض ٤ د پص ٤ ط: 94/09/9 چکیذ زض مب حبيط

المزيد من المعلومات

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن 2018-2017 المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة المطلوبة القراءة: درس احترام النظام )الجزء األول(+ درس

المزيد من المعلومات

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور دااگشنه خا ت م دوره شماره 3 پاییز 396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار محسه خ شطیىت 2 محمد امیدیوژاد 3 امیه بهرامل

المزيد من المعلومات

کتابخانه الکترونیکی )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر

کتابخانه الکترونیکی   )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر کتابخانه الکترونیکی http://ketabfarsi.ir )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گردآورنده : جمال فرجی هیپنوتیزم چیست زض اثتسا ٢ ثحج ان

المزيد من المعلومات