سا وای پظ ی پش ط

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "سا وای پظ ی پش ط"

النسخ

1 سا وای پظ ی پش ط

2 آییي اه ح گاسؽ پایاى اه ای کاسؿ اػی ش دبیب ب ثب ثط ب WORD سبیخ ق ز. وبغص ش زض ا ساظ )21 A 4 زض 29/7 ؾب شی شط ) ثبقس. ط نفح زاضای 22 ؾغط حبقی ضاؾز چخ ثبال دبیی ث سطسیت ثطاثط ثاب 3 3/5 2/5 3/5 ؾاب شی شاط ثبقاس زض شید ػطو ش 15 ؾب شی شط ذ ا س ث ز. 4- ثطای سبیخ ثرف بی رش ف دبیب ب اظ ل بی ظیط اؾشفبز ق ز : ع ش ع ل ا ساظ 14 ش فبضؾی س ؼ بظن 16 سیشط بی ان ی یبل ر 14 سیشط بی فطػی س ؼ ؾیب 16 ػ ا چىیس فبضؾی یبل ر 14 ش چىیس فبضؾی س ؼ بظن 14 Times New Roman ػ ا چىیس ا یؿی 12 Times New Roman ش چىیس ا یؿی 11 ف طؾز طاخغ فبضؾی / ػطثی س ؼ بظن 10 Times New Roman ف طؾز طاخغ ا یؿی ع ج غ س گ جلذ : خ س دبیب ب اظ ع ب ی ض ض آ ث قطح ظیط ی ثبقس: ام سؿت ؼ بضی ق طؾبظی اضسجبط سه یطی ط ز احیبی ث ب بی سبضیری ط بی سدؿ ی- مبقی س گ جلذ ؾ ض ای ظضقىی ؾجع كىی ؾفیس هتي س پت جلذ عالو ة عالو ة مط و ة مط و ة عال و ة

3 ؿی ت ظین تشتیة قشاسگشفتي اجضای پایاى اه : ض ی خ س ) غبثك فط اؾشب ساضز قطح ض ی خ س دی ؾز 1( نفح ثؿ اهلل ا طح ب ا طحی نفح ػ ا )ػی ب غبثك دی ؾز 1( نفح سمسی ث... )حساوثط یه نفح اذشیبضی ) یه نفح ای ثطای سكىط لسضزا ی) زض ای نفح اظ افطازی و زض سس ی ضؾب یب دبیب ب دػ ك ط ضا یبضی ز ا اس سكىط ی ق ز اذشیبضی( چىیس ) یػ چبح زض دػ ف ب زا ك ب ) قب ثیب و سب خع ؿئ سحمیك ا ساف فطضیبر س نیف رشهط ض ب قی بی طزآ ضی زاز ب ذالن ای اظ یبفش ب شبیح حبن قس و حساوثط زض 300 و س ی ی ق ز چىیس فبلاس اط سه یط قى جغ فط ی ثبقس. ضط ضی اؾز و زض ا ش بی چىیس و یس اغ بی سحمیك زضج طزز. چىیس ث ظثب ا یؿی یع زض ا ش بی دبیب ب دؽ اظ نفح ػ ا ا یؿی زض ج ی طزز. ف طؾز غب ت )قب ػ ا ق بض نفحبر ش بثغ سهب یط( مس )زض مس ؿئ ی سحیك غطح قس ذالن ای اظ فه ث سی ض س دط غ شوط ی طزز( ش ان ی دبیب ب شید یطی ی ؾز ب ض بئ ( قب خسا زاض ب سؿز ب دطؾف ب بی ذ ز ؾبذش ثط ب بی ضایب ای...( ف طؾز بثغ بذص ( قب ن ضر زلیك وب طاخؼی اؾز و زض ش دبیب ب ث آ ب اؾش بز قس اؾز.( چىیس ا یؿی )الظ اؾز ذالن دبیب ب یب ضؾب حساوثط سب 250 و زض یه نفح س ی سس ی قاس اب لجا نافح آذط لطاض یطز.( 14- دكز خ س )دی ؾز ق بض 2( ؿواس گزاسی صفحات: اظ نفح ثؿ اهلل ا طح ب ا طحی سب دبیب نفح ف طؾز ثب حط ف ا فجب یب اثدس ق بض اصاضی ذ ا اس قاس. ؾابیط نافحبر ثاب اػاساز ق بض صاضی ی ق سو الظ اؾز ق بض صاضی نفحبر زض ؾظ دبیی نفح ا دب یطز. ؿواس گزاسی تخؾ ا فصل ا : ط دبیب ب زاضای چ س ثرف طثرف یع ؼ ال زاضای چ س فه اؾز.

4 نفح ا ط فه ثبیس اظ ذظ د د قط ع ق ز. ط یه اظ ثرف بی ط فه ثب ز ق بض و ثا ب ذاظ سیاط اظ یىاسی ط خاسا قاس س كرم ی طزز. ػسز ؾ ز ضاؾز ثیب ط ق بض فه ػسز ؾ ز چخ ق بض سطسیت ثرف ضز ظاط اؾاز. زض نا ضسی وا یاه ثرف زاضای ظیط ثرف ثبقس ق بض ط ظیط ثرف زض ؾ ز چخ ق بض صو ض لطاض ی یطز. ثال )3-4-2( یؼ ای ظیاط ثراف ؾا اظ ثرف چ بض فه ز ؿواس گزاسی ؿکل ا جذ ل ا و داس ا ق ا: - ق بض صاضی قى ب خس ب زاض ب مك ب ب س ض ا لج ی اؾز ثال ز ی قى زض فه ؾ ثا نا ضر ( قاى 3-10( قش ی ق ز. ؿواس گزاسی پی ػت ا : دی ؾز بی دبیب ب ثب حط ف ا فجبی فبضؾی ب صاضی ی ق س. قى ب خس بی خ ز زض ط دی ؾز ثب س خا ثا دی ؾاز طث ع ق بض صاضی ذ ا س قس. ؾ ی خس زض دی ؾز ث ای ن ضر قش ی ق ز )خس ة- 3 ( ؿواس گزاسی س اتط فشه ل ا : ط ضاثغ زض ش دبیب ب ثب ز ق بض و ثب ذظ فبن اظ یىسی ط خسا ی ق س كرم ی ق ز. ػسز ؾا ز ضاؾاز ثیاب ط قا بض فه ػسز ؾ ز چخ ق بض ضز ظط اؾز. ثال كش ی ضاثغ زض فه قك ث ن ضر )8-6( قش ی ق ز. ؿی رکش ه اتغ هاخز : 1- ف طؾز بثغ بذص مه ز اظ زضج ف طؾز بثغ بذص س ی سس ی ن ضر وب زلیك س ب بثغ بذصی اؾز و زض ش دبیب ب ا ثا آ اب اؾاش بز قس اؾز ث ػجبضر زی ط سف آ اؾز و ثسی ؾی یعا ساال و ىاب دػ كا ط زض ثطضؾای اؾاشفبز اظ ابثغ اب كرم ق ز چ ی ض ضػبیز حم ق ؾبیط ؤ فب یؿ س ب ا ىب زؾشطؾی ذ ا س ث بثغ فطا ق ز. ضش سیؼت اتتذا ا ت ای هطالثی ک اص ه ثغ هخصی تشداؿت هی گشدد حتوا تا گی ه جذاػاصی گشددک دس ا ت ا یض داسای ؿواس ه ثغ هی تاؿذ. ؿی ت صی ؿذ تشای ه ثغ یؼی اص طشف ؿ سای گش ای آه صؿی ؿی ی هاخز یؼی تش ى هت ی هی تاؿذ. الف: ؿی تش ى هت ی بثغ فبضؾی: وشبة ب ذب از ی یؿ س ب یؿ س ؾب كط ػ ا وشبة ق بض خ س ثز چبح بقط ح ا شكبض ث ػ ا ثب : ا ا ی ؾیس سی 1381 سیطیز ػ ی چبح ز س طا كط ی س ضیح ای ى چ ب چ وشبة سطخ ثبقس ثؼس اظ شوط ػ ا شطخ شوط ی ق ز.

5 د ب ذب از ی یؿ س یؿ س سبضید كط ػ ا مب : ب د ق بض ز ض بقط ح كط ب: ؿی دس ى هت ی الظ اؾز ثطای زاز بذص اظ قی زض ش ی ث قطح ظیط اؾشفبز ق ز: وشبة زض ا ش بی غ ت ضز ظط زاذ دطا شع ث سطسیت ظیط زضج طزز: ب ذب از ی یؿ س ؾب چبح ق بض نفح یب نفحبر زضج ی ق ز. ث ػ ا ثب ( زػبی 159:1377( یب )1999:36 Lawson ) سطخ زض ن ضسی و اظ وشب ة یب مب سطخ ق س ا ی ا ؾشفبز ق س ثبقا س ای ثبی ؿاز اب ذاب از ی ی ؿا س یاب یؿا س ب ( حساوثط 3 یؿ س ) ث ظثب فبضؾی ثس اقبض ث ب شطخ شوطق ز. ث ػ ا ثطای جؼی ثب یه یؿ س )ضاثی ع 53-58:1381( ثطای جؼی ثب ز یؿ س )و شع ا زا 62:1379 ( زض ن ضسی و وشبة یب مب سطخ قس ث فبضؾی ثیف اظ 3 فط یؿ س زاقاش ثبقاس ثبیاس س اب اب ذاب از ی یؿ س ا ) شطخ ( ث ز جب آ ػجبضر...) زی طا ) یب et all شوط ق ز. زض ناا ضر سىطاض یاه جغ جااااااااااغ ا یؿی ب جغ ق بض نفح شوط ی ق ز. ث ػ ا ثب :) ب جغ :167( زض ن ضسی و اظ وشبة یب مب ث ظثب ا ی ؿی ا ؾشفبز قا ز ثا سطسیات اظ چاخ ثا ضا ؾاز اب ذاب از ی ی ؿا س یاب یؿ س ب )حساوثط 3 فط ) ؾب چبح ق بض نفح یب نافحبر ثا نا ضر ا یؿای شواط قا ز :), name Last )year: Page ث ػ ب ثب : ثطای جؼی ثب یه یؿ س )2001,85,88 Robbins( ثطای جؼی ثب ز یؿ س )2002,253, Friman )Stoner & زض اضزی و وشبة یب مب ث ظثب ان ی زاضای ثیف اظ 3 یؿ س قس ثبقس ؾذؽ اغ all) (et اؾشفبز ق ز: ث ن ضر,P(: )Last name &Etal,Year ث ػ ا -229(:,214,2002 Etal )Thomason & ثبقس ثبیس س ب اب ذاب از ی فاط ا شواط زض ن ضسی و یه جغ ا یؿی ثطاثط چ س ثبض سىطاض ی ق ز زض ا ش بی غ ت زاذ دطا شع ػجبضر )P, )Ibid شوط ی ق ز. ثطای ثب :)37, )Ibid پی ػت ا ضوائن : دی ؾز ب قب قى ب خسا زاض ب مك ب ثؼس اظ آذطی نفح فه آذط لطاض ی یط س. چ ب چ سؼساز آ ب ظیابز ثبقاس ثبیس ف طؾز آ ب س ی زض ثرف آذط ط ف طؾز غب ت دبیب ب یب ضؾب زضج طزز. چ ب چ ض بئ دی ؾز ب ثعض شط اظ نفحبر ان ی دبیب ب ثبق س ثب اؾشفبز اظ زؾش ب فش وذی بی ره ل و چه اؾاشب ساضز قاس زض ن ضسی و ی ثبیؿز ثؼضی اظ آ ب ثعض شط اظ ثط A 4 ثبق س ثبیس ث ح ی سب ق س و اظ لبة خ س ذبضج كاس سطخیحاب زض خیجای ب س دبوز و زض نفح خ س سؼجی ی ق ز لطاض یطز.

6 س ذ اخز دسع پش ط ت ػط دا ج یاى: ا ف: اذص زضؼ دط غ زض ظ ب ا شربة احس ة: زضیبفز فط دط د ظا یػ ط ط اظ ا شكبضار یب ؾبیز زا ك ب )دی ؾز 3( ج: ا شربة ض ع اؾشبز ضا ب سى ی فط دط د ظا - اؾشبز ضا ب حش ب ثبیؿشی ش بؾت ثب ضقش ض ع دط غ ا شربة طزز. ز: اضای فط دط د ظا )دیك بز عطح بیی( سى ی قس ث سیطیز ط سب ظ ب كرم قس س ؾظ احس آ ظ )ظ ب اضائ دیكا بز عاطح بیی زض ی ؿب ا حس اوثط سب سبضید 15 ط ب زض ی ؿب ز حساوثط سب سبضید 15 اؾف س ب ذ ا س ث ز ) : زضیبفز دبؾد سبییس دط غ اظ زفشط ط : ثط عاضی خ ؿبر دی یطی ا دب دط غ ثب اؾشبز ضا ب ظ: سى ی اضای فط "ز" زض ظ ب اػال قس ث احس آ ظ )دی ؾز 4( ر: ثط عاضی خ ؿ اضای دط غ زض ظ ب سؼیی قس س ؾظ احس آ ظ )الظ اؾز زا كد یب و ی ط بی آ ظقی ثؼس اظ سؼیی ض ظ ؾبػز ثط عاضی خ ؿ اضای دط غ ؿجز ث اضایا د ؾاشط اعاالع ضؾاب ی ثا زفشط ط السا بی س.( س ذ اسای پایاى اه تکویل ؿذ ت دا گا )تؼذ اص جلؼ اسای پش ط (: ثؼس اظ ثط عاضی خ ؿ اضای دط غ زا كد حساوثط یه ب فطنز زاضز و انالحبر ػ ا قس زض خ ؿ ی زفبػیا ضا ثطعاطف ا ز ؾا ؿر دبیب ب ب ی ض قس ذ ز ضا ث طا یه CD خ ز ا دب طاح فبضؽ ا شحهی ی اضای بیس. ىبر ضط ضی: - ا ضبء فط "ز" ط ث صضا سا و ی ی احس بی زضؾی سى ی و ی ی ساضن آ ظقی ی ثبقس. - زض ن ضر ػس اضای دبیب ب سهحیح قس حساوثط یه ب ثؼس اظ خ ؿ ی زفبع زا كد ثب وؿط ط اخ ذ ا س قس. - ؾ ؿر ب ی ض خ ز اضای ث 1- سیط ط 2- اؾشبز ضا ب 3- وشبثرب ای ثبقاس چ ای (CD ثاب فط از دی ؾاز 4( یاػ ی وشبثرب خ ز سبییس ا ضب ی ا ض فبضؽ ا شحهی ی ی ثبقس. ) ؿر ی یػ ی اؾشبز ضا ب سیط ط زض ن ضر سبییاس ایكاب ا عا ای ی ثبقس زض غیط ای ن ضر ضط ضی ی ثبقس.(

7 یظ دا ج یاى هؼواسی

8 پی اد طشح زض دیك بز عطح )دط د ظا ) ب اضائ ساضن ظیط ضط ضی اؾز : 1- ب ض ع دط غ )ػ ی ) ب ض ع ) ظطی( )زض ن ضر یبظ( -2 ب دط غ ی س ا س قب ز ثرف ثبقس رؿز ثركی و ظ ی ف ی اثط ضا ثیب ی و س ثرف ز ظ ی وبض وطزی حیغی اثط ضا كرم ی و س. ب س " ذب ط د ػ طی زض غم 22 ق ط س طا." ثط ب ضیعی وب جسی ثرف ق طی : اضائ و یبر ض اثظ ؾبذز ؾبظ ؿبحز ضز یبظ ؾغح اقغب ؾغح ظیطث ب سطاو. ثرف ؼ بضی : اضای ثط ب فیعیىی قب فضب بی ان ی ضیع فضب بی طسجظ ث ن ضر و ی. )ثطای ثب یه دط غ ی س ا س قب ثرف فط ی ثرف آ ظقی ثبقس ط یه اظ ای ثرف ب ذ ز زاضای ضیع ثرف بی ازاضی ذس بر ثبق س.( ساضن ؾبیز : قب مك 1:2000 و ؿبحز زؾشطؾی ب د اضی آ ث سفىیه زض آ كرم قس اؾز. مك عطح سفهی ی عطح ثبیس خ ز غبثمز وبضثطی ظ ی ث دی ؾز اضائ طزز. -3 ؿبحز ب : ظیط ث بی عطح ثی 4000 سب 6000 شط طثغ زض ظط طفش ق ز زض ن ضسی و ث نالحسیس اؾشبز ضا ب زا كد ؿبحز افعایف یبثس زا كد ظف اؾز ساضن وب اضائ و س.. ؾغح اقغب ثط اؾبؼ ض اثظ ؾبذز ؾبظ عطح سفهی ی كرم ی ق ز ی س نی ی ق ز ؾغح اقغب اظ %40 ثیكشط زض ظط طفش ك ز اضائ بثغ بذص ث ن ضر و ی و سب طح اضائ دیك بز ضز اؾشفبز لطاض طفش اؾز. زالی ا شربة ض ع. -4-5

9 فشم اخز پی اد طشح ایی د س کاسؿ اػی هؼواسی سبضخ سح ی ث ط : )ای لؿ ز س ؾظ وبضق بؼ ط سى ی ی ق ز( كرهبر زا كد : ب ب ذب از ی سؼساز احس ؼس و ؼس عطح ی ؿب اذص ؾب اذص احس ا ضبء صضا س عطاحی ف ی احس كرهبر عطح بیی : ػ ا عطح بیی )ػ ی (: ػ ا عطح بیی) ظطی(:)زض ن ضر یبظ( ع وبضثطی : لؼیز ؾبیز : ؿبحز ؾبیز : ب ب ذب از ی اؾشبز ضا ب : ا ضبء اؾشبز ضا ب : اؾشبز كب ض ( زض ن ضر یبظ(: ظط ق ضای ط : سبضید ظط ق ضای ط ا ضبء زالی ا شربة ض ع قطح و ی عطح : ( كرهبر ع وبضثطی یػ ی بی س ظط ثطای عطح كرم ق س(

10 بثغ بذص و سب حظ اضائ دیك بز ضز اؾشفبز لطاض طفش ا س: كرهبر ؾبیز عطح : ( مك 1:2000 ثب كرم وطز حس ز ظ ی اثؼبز زؾشطؾی ب د اضی ب ؿبحز وبضثطی عطح سفهی ی ث دی ؾز اضائ ق ز. زض ن ضسی و ظ ی ضز ظط زض حس ز فضبی ق طی اؾز اضائ عطح سفهی ی ا غجبق وبضثطی ظ ی ثب وبضثطی عطح دیك بزی ضط ضی اؾز زض ن ضسی و ظ ی ضز ظط ذبضج اظ حس ز بی ق ط ثبقس اضائ زالی بؾت ثطای ا شربة ظ ی ضط ضی اؾز( -1 ثط ب فیعیىی عطح : ( كرم وطز فضب بی ان ی ضیع فضب ب ث ن ضر و ی )

11 تخؾ ای گضاسؽ ( ؿتاسی ) طشح ایی : حش ای دبیب ب حسال ثبیس قب اضز ظیط ثبقس : افع ز ث فه آ ث نالحسیس اؾشبز ضا ب ی زا كد دبظ اؾاز. حاسال نافحبر عاض 100 نفح اؾز. زض سس ی عاض زض ن ضر اؾشفبز اظ بثغ شوط آ ب دؽ اظ ط دبضا طاف یب زض ظیط یؽ ضط ضی اؾز. هقذه : قب ثیب ؿئ عطاحی سف دبیب ب زالی ا شربة ض ع.

12 فصل ا ل- ؿ اػایی ه ض ع: ط غب ؼبسی و ثبػث لطاثز عزیىی ثیكشط زا كد ثب ض ع ی اطزز زض ایا ثراف خابی ی یطز ض ػبر غطح قس زض ای فه ضط ضسب زض ح ظ ؼ بضی یؿز ى اؾز زض ح ظ ف ؿف ض ا ك بؾی خب ؼ ق بؾی... ثبقس زض ان ب بی ا ی قى یطی جب ی ظطی عطح زض ای فه ثطزاقش ی ق ز. فصل د م- ؿ اػایی تؼتش پش ط : غب ؼبر ق بذز ثؿشط دط غ اظ ظ ایبی ب خغطافیبیی الشهبزی فط ی اخش بػی... ثا طا ظیط د ػ بی ط یه اظ ظ ایب ثب زیس ب و ث خع اظ اؾشب ق طؾشب ق ط غم ح سب ؾبیز ضز ظط زض ای ثرف خبی ی یطز. فصل ػ م- ض اتط اػتا ذاسد ا فصل چ اسم- تشسػی و ای هات : زض ای ثرف زالی ا شربة ب سح ی آ ب شید یطی ثبیس آ ضز ق ز. اؾز. فصل پ جن- س ذ طشاحی: زض ای ثرف سح ی ؾبیز زیب طا ب ایسئ طا ب ح ضؾیس ث ثط ب فیعیىی ایاس ابی ا یا فب ی جب ی ظطی عطح اؾىیؽ ب س ط ؾی ب ر ا ی س هب یط ب وز ب ی اس ز ی و ی سا ال اب ی زا كاد خ از ض ؾای س ثا عاطح بیی ؼىؽ ی طزز. زض ای ثرف ث ذبعط اضائ ث شط اؾشفبز اظ لغغ A3 ث ای و زض د س نحبفی قس خبی یطز ا ىب ذصیط فصل ؿن- طشح ایی: ثرف ؼىؽ ی طزز. و ی اؾ بز ساضن عطح بیی قب مك ب قیز ب سهب یط ؾ ثؼسی سهب یط بوز اب... زض ایا ف شػت ه اتغ هاخز ثطضؾی ف آ ضی ؾبذز ف آ ضی ؾبذز ؾبظ ف آ ضی ؾبذز ؼ بضی فا آ ضی ؾابذز سبؾیؿابر... زض نا ضر ناالحسیس اؾشبز ضا ب ی س ا س ث ػ ا یه فه ؿشم زض ظط طفش ق ز. اضائ ف طؾز سهب یط خسا مك ب زاض ب ػال ثط ف طؾز غب ت ضط ضی اؾز. - هذاسک اسائ طشح 1- ساضن عطح ؼ بضی 1-1 -اضائ زیب طا ب سهب یط Concept ایس 2-1- سح ی ؾبیز : قب زؾشطؾی ؾ اض دیبز د اضی ثطضؾی ضؼیز اضسفبع لس ز زیس ظط مك بی طح ی یه ؼ بضی ؾبیز دال ثب كرم ث ز ثرف بی عطح كرم وطز زؾشطؾی بی ؾ اض دیبز ػطو صض ب د اضی ب ضؼیز ظط

13 دال ىف : ( لطاض یطی دال ىف زض ؾبیز كرم ق ز (دال عجمبر دال ظیط ظ ی ب دال ثب )زض س ب ی مك ب اضائ ؾش صاضی ج ب اضز سبؾیؿبسی ضط ضی اؾز ( ب بی د ػ ثط بی د ػ بوز ثب میبؼ حسال 1:400 سهب یط ؾ ثؼسی زاذ ی ذبضخی ثب كرم ث ز ضؼیز هب ح ض ی سهب یط كرم ق س. ساضن عطح ثب میبؼ 1:100 سب 1:250 زض قیز ب اضائ ق ز ) الظ ث شوط اؾز و ویفیز اضائ قیز ب زض اضظیبثی سبثیط صاض اؾز. 2- كرهبر عطح اخطایی زض ای ثرف سف اضائ د ػ ساضوی اؾز و س ا بیی زا كد ضا زض ف ظ ی بی اخطایی ؾبذش ب ؾبظ سبؾیؿبر كب ز س. ساضن الظ ثطای اضائ عطح اخطایی قب : 1-2- ؾبیز دال اخطایی ثب كرم ث ز س ب ی اخعا ػ بنط ؼ بضی ث طا مغ ج ب Mark( )Bench كرهبر )x,y,z( ق بی ان ی ؾبذش ب ب ح ض بی اخطایی عطح كرم ث ز س د طافی ؾبیز ثب میبؼ 1: ان ی سطی دال عطح ثب میبؼ 1:50 ثب كرم ث ز ح ضث سی ؾبظ عطح سیخ ث سی زض ب د دط ب قیت ث سی وف ب آثط ب قفش بی سبؾیؿبسی اضخبػبر ؾمف بی وبشة وف ؾبظی ب بظن وبضی فضب ب زض ض ی ای مك كرم وطز لؼیز س بی فضبیی ضط ضی اؾز ان ی سطی بی عطح ثب میبؼ 1:50 ثب كرم ث ز ح ضث سی خ ؿیز ض كرهبر هب ح ب كرم ث ز سیخ ث سی زض ب د دط ب ثب كرم ث ز خ ز ثبظق خ ؿیز ثعض بیی خ ز بیف خعییبر اخطایی ب. فضب. ان ی سطی ثط عطح یب میبؼ 1:50 ثب كرم ث ز ح ضث سی لؼیز ػ بنط ؾبظ ای لؼیز ػ بنط سأؾیؿبسی كرم ث ز سیخ ث سی زض ب د دط ب ثب كرم ث ز خ ز ثبظق ؾمف وبشة ؼ زض ب اضخبػبر بظن وبضی كرهبر دال سیطضیعی ث س 2-2 ثب میبؼ 1:100 ثب كرم ث ز ع ؾبظ ع ؾمف لؼیز قفش بی سأؾیؿبسی لؼیز خؼج د لؼیز سیط بی ان ی فطػی. س بی فضبیی س نی یك ز ثطای س طوع ثط خ ج بی ان ی عطح ؾ س فضبیی ث نالحسیس اؾشبز ضا ب ا شربة ق ز. س نی یك ز س ا اظ فضبی د زؾشطؾی بی ػ زی س ز اظ ؾط یؿ بی ث ساقشی آقذعذب س فضبیی ؾ اظ فضب بی ان ی ) ب س سبالض اخش بػبر بیك ب ب( خ ز س ی مك بی اخطایی ا شربة ق ز ساضن طث ط ث آ ( قب دال بی ظیطظ ی عجمبر ثب ؼ بضی ث طا دال دی سیطضیعی ب ب ثطق ب زی اض ثطق ب اضئ لبث لج زض و بض ؾبیط قیش بی ف ایس عطح طح ا اضائ و س. Wall )زض Section میبؼ 1:25 اضائ طزز زا كد یب یش ا س ای ساضن ضا ثب زض ای ثرف اضائ خعئیبر اخطایی اظ ح اسهب ذبن سب ثب طث ط ث عطح ضا قب یك ز. الظ ث شوط اؾز و س خ ث خعئیبر ؼ بضی ذبل دط غ بظن وبضی و زض ضاؾشبی ایس عطح ثبقس ضط ضی اؾز.

14 زض عطح ؼ بضی عطح اخطایی آ ضػبیز مطضار ی ؾبذش ب ض اثظ ؾبظ ب سیطیز ا عا ی اؾز و زض ثی ای جبحث اضز ظیط زض ا یز لطاض زاض س. جبحث ؾ : حفبظز ؾبذش ب ب زض مبث حطیك جبحث چ بض : ا عا بر ػ ی ؾبذش ب جبحث دب عز : آؾب ؿ ض ب د بی ثطلی جبحث قب عز : سأؾیؿبر ث ساقشی جبحث ظز + ضا بی آ : نطف خ یی زض هطف ا طغی. ض اثظ ؼ بضی ق طؾبظی ؼ ی. زض مك بی ؼ بضی زض ظط طفش ب ی ثب ؾبظ سأؾیؿبر كرم وطز ای ب ی ب ضط ضی اؾز. 3- هذاسک تح یلی ت گش دس پایاى اه یه خ س عاض ب ی ض قس یه ح م CD قب فبی قشبضی سه یطی ضؾب + فبی cad مك ب فبی سه یط + قیش ب اضائ ساضن عطاحی زض یه قیز A3 خ ز ثجز زض آضقی ط. ا ذاف اسصیاتی طشح ایی 1 - سف عطح بیی: سف اظ عطح بیی بضر زض اضز ظیط اؾز: -1-1 ثط ب ضیعی وب جسی )ق طی ؼ بضی( 2-1- سس ی ؿأ عطاحی دطزاذش ث ف ایس عطاحی 3-1 -دطزاذز عطاحی Development) (Design 4-1 -عطاحی اخطایی 5-1 -اضائ سضن عطاحی 6-1 -اضائ عاض عطح بیی 2 -خس اضظیبثی عطح ض ع زضنس ظ ی ط ط ثرف 5 %25 1- ثط ب ضیعی وب جسی سس ی ؿئ عطاحی ف ایس عطاحی

15 5 %25 2- دطزاذز عطاحی 2 %10 3- عطح اخطایی ساضن ف ی 5 4- اضائ ساضن عطاحی )قیز بوز( اضائ عاض عطح بیی ح زفبع %25 2 %10 5- ؼس طار زض ؼ عطاحی + عطاحی ف ی 1 %5 س ی د ؾشط خ ؿ اضائ اعالع ضؾب ی بؾت ث لغ دطثبض ز خ ج بی آ ظقی خ ؿ اضائ %100 خ غ زضن ضسیى اؾشبز ضا ب زضذ اؾز ط ثیؿشط اظ 19 ضا زاقش ثبقس الظ اؾز ث ن ضر وشجی ض ع ضا ز ض ظ لج اظ سبضید زفبع زضذ اؾز ذ ز ضا ث و یش دبیب ب ب اػال بی س. 1- ستث ت ذی وشات اضظقیبثی وطا دبیی وطا ثبال الحظبر ػب ی ثؿیبض ذ ة ذ ة لبث لج انالحبر زض ای ضؼیز زا كد ظف ث سى ی انالح كىالر ذ ا س ث ز غیط لبث لج زض ای ضؼیز زا كد ظف ث ا دب ز ثبض عطح ذ ا س قس زض ن ضسیى ث ح ی ثبثز ق ز و لؿ ش بیی اظ عطح یب عاض ثس شوط أذص اؾشفبز قس اؾز یب لجال زض خبیی زی ط اضائ قس اؾز هساق سم ت اؾز غبثك ظط یبر زا ضا ػ ذ ا س قس.

16 فشم وش طشح ایی د س کاسؿ اػی هؼواسی هخصات دا ج : ب ب ذب از ی سؼساز احس صضا س ؼس و ؼس عطح عطاحی ف ی ی ؿب اذص احس ؾب اذص احس كرهبر عطح بیی ػ ا عطح بیی )ػ ی(: ػ ا عطح بیی ) ظطی(: ع وبضثطی: لؼیز ؾبیز: ح اضظیبثی: ض ع زضنس ظ ی ط ط ثرف 5 %25 1- ثط ب ضیعی وب جسی سس ی ؿئ عطاحی ف ایس عطاحی 5 %25 2- دطزاذز عطاحی 2 %10 3- عطح اخطایی ساضن ف ی 5 %25 4- اضائ ساضن عطاحی )قیز بوز( اضائ عاض عطح بیی ح زفبع 2 %10 5- ؼس طار زض ؼ عطاحی + عطاحی ف ی 20 %100 خ غ ظط خ ؿ لضب ر: اضز لضب ر ب ب ذب از ی ؾ ز/ طسج ػ ی ا ضب ضا ب/

17 یظ دا ج یاى ش ای تجؼوی- قاؿی

18 یه- ی ب ی ب ی ب ی ی ی 1 -زا كد یب ع ث شوط ض ع سئ ضی ػ ی ث ن ضر خسا ب ی ثبق س. 2 - ض ع ػ ی سی ضی ا عا ب یىؿب یؿز ث ع ض و ی ش ی زا كد اؾز. ػ ا ای ز ثرف ثیب اط زغسغا ابی و ای زض یاطی ؿابی 3 -اؾشبز ضا بی ثرف سی ضی ػ ی كشطن ی ثبقس زا كد دبظ ث ا شربة ز اؾشبز ی ثبقس. چىیس : شوط اظ و یسی زض چىیس ضط ضی اؾز سؼساز ػ ب ی فه ثطاؾبؼ اظ و یسی قى ی یطز. عاض ضؾب ػ ی )ثرف ػ ی:( 2 1 -ثرف عاض ضؾب ػ ی زض ا ش بی ضؾب دؽ اظ ف طؾز بثغ صاقش نفح وب ث ػ ا عاض ضؾب ػ ی اذشهبل زاز ی ق ز. 3 -زا كد ع ث اضای ىبر ظیط زض ثرف ضؾب ػ ی ی ثبقس: چ ی قى یطی ایس ا ی طاح دیكطفز سغییطار احش ب ی ایس ی ا ی شوط سى یه ث وبض ضفش زض آثبض ػ ز ا شربة سى یه ضز ظط ػ ز ا شربة ػ ا ض ع ػ ی س ضیح و ی زض ضز آ شوط ػ ا سه سه آثبض) زض ن ضر زاقش ػ ا ث ن ضر خسا ب ( سؼساز آثبض ث ب ث ظط اؾبسیس ضا ب شفب ر ی ثبقس ث ع ض و ی ق ز. و یز ویفیز آثبض ثبیس ثیب ط د ػ ای ؿد ثبقس. ضسج ث سی ثبض دبیب ب : ط و ی دبیب ب اظ 19 ط ثیؿز س ب ث زا كد یب ی ثبقس. سؼ ك ی یطز و ػال ثط ػب ی ث ز ؾغح دبیب ب ا ثركای اظ آ ثا فضابی حطفا ای ضا یبفشا اؾز. ثطای ثب : زا كد یی و ثركی اظ وبض ضؾب سی ضی ذ ز ضا زض مب ای ث چبح ضؾاب س اؾاز. یاب آثابض ػ ای ذا ز ضا زض ب طی ؼشجطی ث بیف صاقش اؾز

19 یظ دا ج یاى استثاط تص یشی

20 تخؾ ظشی زض ثرف ظطی اضزی چ : 1 - ث ز عطح 2- اضسجبط و ی ش ثب ػ ا دبیب ب 3- اضسجبط غمی ثی ثرف ب فه اب 4 - سح ی بض شید یطی حمك حبئع ا یز اؾز.عطح بی یسا ی زاضای ا شیبظ یػ ذ ا س ث ز. ػ اى ػ ا ان ی ی س ا س قب ز ثرف ثبقس: رؿز ثركی و ظ ی و ی ف ی اثط ضا ثیب ی و س ثرف ز ظ ی سرههی غب ؼبسی عطح ضا كرم ی و س. ب س :سأثیطػىبؾی زضسج یغبر )سح ی ثی ج ضز بی سج یغبسی ز ؾب اذیط ایطا ( الظ ث شوط اؾز سب حس ا ىب اظ ثىبضثطز اغ «ثطضؾی«زض اثشسای ػ ا ذ ززاضی ق ز چ ی زض ػ ا ان ی اغ ب فبضؾی اؾشفبز طزز. ثطای ثب : ثدبی اؾشفبز اظ ق طافیه )حطوز زض طافیه( دیىش طا ( سه یط بقز (... اؾشفبز ق ز. ت ظین تؼذاد صفحات فصل ا سؼساز نفحبر دبیب ب ی س ا س حسال 90 حساوثط 120 نفح ثبقس زض ؾ یب چ بض فه س ظی طزز. س ظی فه ب ثب س خ ث ض ػبر شفب ر ی ثبقس ا ب ثغ ضو ی فه ا و ث دیكی و یبر سؼ ك زاضز ثبیس و شطی نفحبر ضا زاقش ثیكشطی نفحبر ث ثس ان ی اذشهبل دیسا و س. تخؾ پش ط ػولی دط غ ػ ی ثبیس زض اضسجبط ثب ض ع ظطی ث ز ض ػبر وبضثطزی زاضای ا شیبظ یػ ی ثبقس. ذاللیاز ا آ ضی اخاطای بؾت چ ی ح اضائ زض خ ؿ زفبع عاض دط غ ثؿیبض حبئع ا یز اؾز.سؼساز آثبض ثبیس عجك خس ق بض 1 ثبقس. ػ اى ػ ا دط غ ػ ی ثبیسث ای ثبقس و ػال ثط ف و ی وبضوطز عطح ضا یع كرم بیس. ب س: عطاحی كب بی فط ی ثب اؾشفبز اظ م سؾی یب ی ز ض سی ضی گضاسؽ پش ط ػولی )گضاسؽ تخؾ ػولی هشاحل اجشایی پش ط ( زض ا ش بی دبیب ب ثؼس اظ ثرف ف طؾز بثغ عاض وبض ػ ی ذ ز ضا زض ثركی خسا ب ثب ػ ا عاض دط غ ػ ی حساوثط زض 20 ثطي ث ضؾب اضبف بی س. زض ای عاض اثشسا ث قطح ثیب ؿئ زض اضسجبط ثب ػ ا دط غ ػ ی زالی ا شربة آ س ؾظ حمك ا ساف دیكی عطح ) بی دطزاذش قس ث ض ع زض ایطا خ ب ثب س خ ث ؿشطز ی ض ع( دطزاذش زض ازا قی وبض طاح اخطایی اظ اثشسا سب ا ش ب ث طا سهب یط اس ز ب قطح زاز ذ ا س قس زض دبیب سهب یط دط غ بی بیی ث آ اضبف ذ ا س قس.

21 جذ ل ؿواس 1: ع اثش د ؾشط ثؿش ث سی تؼذاد 6 ا ی 8 ػسز زض اثؼبز 50*70 6 ا ی 8 ) ؿشطز بوز( 6 ا ی 8 6 ا ی 8 6 ا ی 8 6 ا ی 8 10 ا ی 12 حسال 12 7 ا ی 9 1 ا ی 2 خ س وشبة )ض دكز خ س( سه یطؾبظی) ز نفح ض ثط ( نفح آضایی )ز نفح ض ثط ( چبح كب ) سیف ػ ا ( دیىش طا )1 ا ی 2 د ػ ( عطاحی قرهیز سیعض- ا ی یك طافیه حیغی و ذی سج یغبسی حد ثی ج ضز 6 ا ی 8 )ثی ج ضز ب ثبیس زض حیظ ث قى دبظی بیف زاز ق س( ثؿش ی ث سكریم اؾشبز ضا ب زاضز)و شط اظ 8 آیش جبقس( حسال ز بوز یب اخطای بیی تثصش 1: ه اسد خاف تا صالحذیذ اػتاد سا وا تاییذ گش ا جام هی ؿ د. تثصش 0: کلی دا ج یاى الصم اػت ت وشا یک جلذ گالی گ س پایا ی یک ػذد CD کااس اایی )هتاکل اص فایل WORD هتي JPEGتص یش PDFکلی ) ت دفتش گش تح یل وای ذ.

22 فشم وش طشح ایی د س کاسؿ اػی استثاط تص یشی هخصات دا ج ب ب ذب از ی سؼساز احس صضا س ؼس و ؼس عطح )دبیب ب ( ی ؿب اذص احس ؾب اذص احس كرهبر عطح بیی ػ ا عطح بیی ) ظطی(: ػ ا عطح بیی )ػ ی(: خ ج وبضثطزی عطح : ح اضظیبثی ض ع زضنس ظ ی ط ط ثرف 7 %30 1- دطزاذز ثرف ظطی )س ظی فه ث سی اضسجبط ثی ثرف ب فه ب اضسجبط ثب ػ ا ض ع شید یطی( 7 %30 2- دطزاذز ثرف ػ ی )ایس ذاللیز خ ج وبضثطزی عطح آ ضی ح اخطا( 3 %20 3- اضائ عاض ثرف ػ ی 3 %20 4- اضائ وبضػ ی ح زفبع 20 %100 ؼس طار ثرف ظطی ػ ی ظط خ ؿ لضب ر اضز لضب ر ا ضب ب ب ذب از ی ؾ ز/ طسج ػ ی ضا ب/ 1 2 3

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک هدیپس یسانشراک هبتر 3 روکنک دشرا میرم و شرسمه هار یزادنا

المزيد من المعلومات

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think 1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think Tanks زض ا ٤ دب ث ف ٤ ه بز سحم ٥ م ٥ بس ٣ ؾ ٥ بؾش

المزيد من المعلومات

معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل محاسب تاسیسات ساختمان اداري ه يا مسکوني و گروه شغلي تاسیسات

معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل محاسب تاسیسات ساختمان اداري ه يا مسکوني و گروه شغلي تاسیسات معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل محاسب تاسیسات ساختمان اداري ه يا مسکوني و گروه شغلي تاسیسات كد ملي آموزش شغل Isco-08 5 0 0 9 0 0 6 0 0 0 نسخه شناسه

المزيد من المعلومات

تاریخ اسلامی شماره 14

تاریخ اسلامی شماره 14 ز فه ب ٣ دػ ك ٣ سبض ٤ د ب ١ ا ٤ طا ث س اظ اؾال ؾب ق بض ٠ قب عز ث بض سبثؿشب 97 نفحبر 182137 سبض ٤ د زض ٤ بفز: 96/04/21 سبض ٤ د دص ٤ ط ب ٣٤ : 96/11/29 بحران آذربایجان به روایت کاریکاتور: تاملی تاریخی برنشریه

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 ف طؾز 14- دا طگب هب یت بب کب بدا 15 -افشايص گزايص س بى ب اسالم حجبة در غزة 16 -گ ض ای اس سخ بى ببسيگز هذل آهزيکبيي هسلوبى ضذ 17 -ق ا یي ه غ حجبة در د یب 18 -ػ اهل تبيج پذيذ ه غ حجبة در د یب 19 -ت طئ ی

المزيد من المعلومات

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذی ر ثر سازمان میراث فر ىگی گردشگری ي صىایع دستی کش

المزيد من المعلومات

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931 رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 79 ثؼس اظ ض ٤ ساز ب ٢ ب 98 ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ض ق فىطا فطا ؿ ٢ اػال وطز س و» بضوؿ ٥ ؿ زض ثحطا اؾز.«)

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 مجم ع حاضر حاصل جستج در 03 سايت فعاا برارب ا ارل ايال سات. مرمرط ا گر ي اب هف فعالات اب سازمان سيستي ص رت گرفت ست. ياه جساتج ار ب ممااي وااه يي ااب 1- حه مر سب برر 2- ا گاي برروگار ن ج ن 3- بررگس رب

المزيد من المعلومات

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت وطز اؾت ؾبثم ا ٢ ث لس ت ط ثكط زاضز ث ا ٢ و ؿ ب ب ا ؿب

المزيد من المعلومات

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ط ٨ فهرست وس ٠... 9 ١ سف اظ عطاح ٦ ؾب ٧ ت... : احت ٨ بخبت عطاح ٦ ؾب ٧ ت...; ت ٠٨٢ ١ بؾت زا ٠... 8 ا اع ؾب ٧ ت ١ ب ٥ ا ٧ تط ت 6;...٦ س ؿ ٧ ٦ ؾب ٧ ت...68 ؾ ٨

المزيد من المعلومات

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس ٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 5 ؾب چ بضز تبثؿتب 19 ل ل - 101 129 زض ٤ بفت مب : 9 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 9 / /8 الگ چابکساس ساها فزها د ک تزل رسم سه 1 زا ز آلب ح س ٢ چک د زض ا ٤ مب

المزيد من المعلومات

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فطا ؽ ب ٢ ۲۰۰۴ اق ش ز ٢ ؾ ۴۰...٣ آموزش فا در عید پاک

المزيد من المعلومات

کاو ن سراسری اوجمه های صىفی مهىدسان معمارایران همایش بیه المللی معماری عمران ي شهرسازی در هسار س م تهران - تیر ما 49 آموسش خالق در طزح معماري

کاو ن سراسری اوجمه های صىفی مهىدسان معمارایران همایش بیه المللی معماری عمران ي شهرسازی در هسار س م تهران - تیر ما 49 آموسش خالق در طزح معماري آموسش خالق در طزح معماري 3 3 2 1 سؼ ثه غيؼي زوشط لبزض ثبيعيسي زوشط اضؾال ع بؾجي چكيده ثب س خ ث سفبر ب يشي ثي ضقش ؼ بضي زي ط ضقش ب ث ع ض لغغ قي آ ظ زض ضقش ؼ بضي ضقش بي طسجظ ثب ؼ بضي اؾشطاسػي ض س ش بيعي

المزيد من المعلومات

نگاهی به کتاب جهان نمای جدید و سهم آن در شناخت ایرانیان از اوضاع چکیده کشورهای اروپایی 1 زوشط ػجبؼ بق ظاز ح س ٤ 2 ه ض ػؼفط ٤ ب ؾ ٣ ؾرز ثطا ٢ ق بذز ؾب

نگاهی به کتاب جهان نمای جدید و سهم آن در شناخت ایرانیان از اوضاع چکیده کشورهای اروپایی 1 زوشط ػجبؼ بق ظاز ح س ٤ 2 ه ض ػؼفط ٤ ب ؾ ٣ ؾرز ثطا ٢ ق بذز ؾب نگاهی به کتاب جهان نمای جدید و سهم آن در شناخت ایرانیان از اوضاع چکیده کشورهای اروپایی 1 زوشط ػجبؼ بق ظاز ح س ٤ 2 ه ض ػؼفط ٤ ب ؾ ٣ ؾرز ثطا ٢ ق بذز ؾب ٤ ط وك ض ب ثط طزا ٤ ى ٣ اظ اثعاض ٣ اؾز و اب ثا ٤ ابض

المزيد من المعلومات

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان پب ٤ ب ٥ طاث ر ب ٣ وبخ ؿتب لیست مقاالت همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان آبان ماه 1391 دفتر پژوهش کاخ گلستان/ تیر ماه 1394 تاریخچه و اهمیت کاخ گلستان "همایش ملی پژوهشی کاخ گلست ان " ردیف نویسنذه- نویسنذگان

المزيد من المعلومات

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي زا كد ز ٦ شطا ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا

المزيد من المعلومات

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها )1358-1393( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق بؾ ٦ اضقس ضقت ٠ اهتهبز زا ك س ػ ازاض ٥ اهتهبز زا ك ب

المزيد من المعلومات

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان چك د دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه ؾب 5 ق بض ٣ 17 آشض ز ٥ 1396 آ ه ب سا ص در فز ىگ عبم مىطق الرستبن سبر 1 * ض پز )تبض ٧ د زض ٧ بكت: 95/5/5 تبض ٧ د پص ٧ ط: 96/7/4( عت ػب ٠ ان ك ؿل ٤ آ ٦ ٧ اظ جبحث ٢ زض

المزيد من المعلومات

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور دااگشنه خا ت م دوره شماره 3 پاییز 396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار محسه خ شطیىت 2 محمد امیدیوژاد 3 امیه بهرامل

المزيد من المعلومات

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت تفسير قرآى ب قرآى در آه ز اي عترت سيدابرا ين سجادي ع ب ثب ع رؿت ٥ آ ٤ بت لطآ زض ػهط پ ٥ ب جط)ل( يط ضت ت ر ث غضفب ٢ فب ٥ ح ٣ طح طز ٤ س ا ٥ ت زؾت ٥ بث ٣ ث پ ٥ ب ب ٢ تطاو ث پ ٥ ؾت لطآ ضز ت ر لطاض طفت. قرم

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 944-593 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/11/05 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 چک ذ معيار بازشناسي عقد از ايقاع 1 اسواػ ل ؼوت الل

المزيد من المعلومات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات قاعذ ا اظت ک ر کار ادت ر تر آى اظت ار اظت در قرآى

المزيد من المعلومات

بخش اول

بخش اول 46 مؤلفههای قدرت نرم ایران در سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان )مطالعه ارزشهای فرهنگی( 1 هنصور حیذری 2 * سیذ هحوذجواد قربی چکیذه خ ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زاضا ٢ بث تقسز لسضت ط اؾت و اظ خ آ ب فط اضظ اب ٢ فط ا

المزيد من المعلومات

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشجوی دکتری

المزيد من المعلومات

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت   ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash 1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت www.a-alidoost.ir ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ashaiery@gmail.com ؾ ؿبض ٤ ى ٣ اظ احىب اؾال ٣ اؾت و زض

المزيد من المعلومات

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ بگ ى پطزاذت اظ ضا قوبض تؼساز اؾتفبز اظ آى ه جغ ث پط هطارؼ

المزيد من المعلومات

کتابخانه الکترونیکی )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر

کتابخانه الکترونیکی   )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر کتابخانه الکترونیکی http://ketabfarsi.ir )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گردآورنده : جمال فرجی هیپنوتیزم چیست زض اثتسا ٢ ثحج ان

المزيد من المعلومات

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) بررس ساختار عامل تس م داوص خلق داوص ي اعتماد سازماو مطالع م رد : کارضىاسان داوطکد فى ي م ىدس داوطگا ت ران چک د * فط اػال ٣ ** فبع بض ج ٣ ثب ٣ ** ػ ٣ ضضب ٤ ظثبق ٣ * اؾتبز ٤ بض زا كىس ٠ ػ تطث ٥ ت ٣ ض ا ق

المزيد من المعلومات

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال

فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت االه امید علی چکیذه الفت تسلط کن ظیر شا عوت اهلل لی تا

المزيد من المعلومات

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ تكط ضز مسي ثط ضق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػال ث ز. قس پبض اي اظ ىبت طحقس زض مس ي حؿ طت ي ثط ر س

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي فصل اه هطالؼات جاهؼ ض اختي ج ا اى / سال چ ارم/ ضوار سیسد ن / ب ار / 99 صفحات 429-411 * مقايسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پيرامون نقص ماهواره در انسجام خانواده چكیذ ثب ت خ ث مف ضؾب ب زض فطن افطاز تأ غ م ث

المزيد من المعلومات

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ...

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ... آ ض ب هس ط ز آه ظق ؾبل ز اظز ن قوبض ؾ م )هؿلؿل 47 ( سبثؿشبى 396 نم 95 83 بزرسی رابط بیه خاللیت وبروىبن ي بل غ سبسمبوی بب سزمبی فىزی داوطىذ ف یى دوتز ضزیع یت وب اهبه ت زان زوشط فشبح بظن ي حزف ای دختزان

المزيد من المعلومات

به نام خذا آزمون كتبي دستياران روانپسشكي گروه روانپسشكي دانشگاه علوم بهسيستي و توانبخشي ارديبهشت 1395

به نام خذا آزمون كتبي دستياران روانپسشكي گروه روانپسشكي دانشگاه علوم بهسيستي و توانبخشي ارديبهشت 1395 به نام خذا آزمون كتبي دستياران روانپسشكي گروه روانپسشكي دانشگاه علوم بهسيستي و توانبخشي ارديبهشت 1395 ث ب ذسا 150 زل ٥ م ب ب ذب از ٣ : ؾ االر ا شحب زؾش ٥ بضا اضز ٤ ج كز 95 سر ا شحب : 1. ذب 45 ؾب ا ٢ و

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بزآورد ارسش اقتصادی گزدضگزی مساجذ تاریخی میذان نقص جهان اصفهان با روش ارسشگذاری مطزوط )تبض ٤ د زض ٤ بفت: علی روگچیان 394/9/7 تبض ٤ د تػ ٤ ت: 394//2( چکیذ سف اظ ا ٤ مب ثطآ ضز ػ ٥ بض التػبز ٢ طزض ط ٢ سبرس

المزيد من المعلومات

چىیس زضیبفت: تبییس: ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 9

چىیس زضیبفت: تبییس: ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 9 چىیس زضیبفت: تبییس: 9 2 1 ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 92 /1/ ف ظ ب اضتجب ب عیط آ ثب ذب ط اظ زیط ثبظ زغسغ ي

المزيد من المعلومات

برآورد كمي تأثير تبليغات

برآورد كمي تأثير تبليغات فصل اه هذلساصی اقتصادی )سال ن ضواس 3»پیاپی 3«پاییض 394 صحفات 037( تحلیل ػ اهل هؤثش بش قیوت هسکي دس ض ش ت شاى هیشحسیي ه س ی تبض ٤ د زض ٤ بفت: 94/04/4 حسیي دس دیاى تبض ٤ د پص ٤ ط: 94/09/9 چکیذ زض مب حبيط

المزيد من المعلومات

راهنمای والدین درر مشکالت یادگیری )چگ و ت فشصوذتان ممل مى ذ( تألیف پیتر يستييد تزجو احمدرضا بیات حبیب اماوی محب به بیات

راهنمای والدین درر مشکالت یادگیری )چگ و ت فشصوذتان ممل مى ذ( تألیف پیتر يستييد تزجو احمدرضا بیات حبیب اماوی محب به بیات راهنمای والدین درر مشکالت یادگیری )چگ و ت فشصوذتان ممل مى ذ( تألیف پیتر يستييد تزجو احمدرضا بیات حبیب اماوی محب به بیات ض 2 پیتز ست د راهىمای يالدیه در مشکالت یادگیری )چگ وه به فرزودتان کمک کىید( سطػ ٠

المزيد من المعلومات

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ 81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم 81-94 ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾال ي ث ا یىي اظ تطی پط ف شتطی ح بي فىطي ؿ ب ب زض و

المزيد من المعلومات

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394 بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 394 ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هدیسیت تحقیق ت سع ش اس اه س د ع اى: ثطضؾ ل ا ي همطضات تمؿ ن ؾ

المزيد من المعلومات

دفترچه اطلاعات ضروری جهت

دفترچه اطلاعات ضروری جهت «هؼشفی هؼئ ليي دا گب آصاد اػالهی احذ سؿت» دفترچه اطالعات ضروری جهت استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 1395 سئيغ احذ: آهبي ز تطػ يطيب ا يطتي ضي هؼئ ل دفتش بد وبی ذگی همبم هؼظن س بشی دس اػتبى

المزيد من المعلومات

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل. 83-98 تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 تبض ٧ د پص ٧ ط: 90/10/5 بازتاب غم رنج و ناامیدی در

المزيد من المعلومات

INSO st.Edition استاوذارد ملی ايزان جم ري اسالمی ايزان Islamic Republic of Iran ساسمان ملی استاوذارد ايزان Iranian National Standardization Org

INSO st.Edition استاوذارد ملی ايزان جم ري اسالمی ايزان Islamic Republic of Iran ساسمان ملی استاوذارد ايزان Iranian National Standardization Org INSO 18932 1st.Edition استاوذارد ملی ايزان جم ري اسالمی ايزان Islamic Republic of Iran ساسمان ملی استاوذارد ايزان Iranian National Standardization Organization 29:43 چاج ايل 2015 24:4 صىايع دستی- سزاجی

المزيد من المعلومات

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي د والكربات فا ن لھ سر ا عجیبا لتفریج الكرب وازالة الھم وكل مو لم من امراض الظاھر والباطن ویصلح ان یكون على اسمھ تعالى لطیف وھو ھذا: بسم

المزيد من المعلومات

ارزيابي

ارزيابي تسن اهلل الرحوي الرح ن دا طگا آزاد اساله احذ قس ي دا طكذ ص ا غ هكا ك گس ذ ا از هطالة درس ارز ات کار زهاى ه سؼ هسضؼ هحوس حؿ ي ضضب www.qie.ir 1 ت ر ر (Productivity) ; ؾشبز زاز ث ط ض داد ا ه ت ا ذ ه ارد ز

المزيد من المعلومات

نقش قابليتها در ايجاد مزيت رقابتي پايدار

نقش قابليتها در ايجاد مزيت رقابتي پايدار چشنانذازهذيريتتازرگاني 1390 ظهؿشبى 8 قوبض 79-91 لل ارزياتياثرتخشينظامهاياطالعاتتازارياتيتارويكرد * هللا حثية اهيررضاهوذوحي راهثردي 1*** ** هحوذصادقسثحاني طاهروررلالنرري چكيذه هیگيطز ا جبم اعالػبسی ظبم

المزيد من المعلومات

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیقات محمذ عاملي داوطج ي كارضىاسي ارضذ مذيزيت اجزايي كارضىاس

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 *3 2 1 دار ػ براحوذ ث ز س ص ز اعذاهلل خ ػک ؼ حبتن كجخت

المزيد من المعلومات

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند ؾر ث ٠ ٨ ب ٦ آ ض س به نام آنانکه از منظر خدا میبینند میشنوند و سخن به میان میآورند تمامی درآمد حاصل از ایه کتاب به کودکان بیسرپرست تعلق میگیرد. - 1364 ا ٨ س زض ٧ ك ٦ : : : : : : ؾطق بؾ ٠ پس ٧ سآ ض ب ػ

المزيد من المعلومات

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1 هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات 136-111 ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1368 تا 1388: بغتز ا ػ اهل هحد دیت ا ج ا گیز کزهی اعتادیار

المزيد من المعلومات

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی  

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی   گا ي ت جايگا هف هي آهايص آه سش عالي در آهايص سزسهيي: را وايي تزاي "ت سع دا طگا ي" تبضيد زضيبىت: 1391/02/27 تبضيد پصيط: 1392/03/28 چكيد 1 فيؿي ث طي 2 مال طضب طائي ١ ػاز ٤ ض ٤ ؿ آ بيف ؾطظ ي ٠ ٣ يب ٧ ي آ

المزيد من المعلومات

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 3 تاتستان 337 صفحات 53-8 تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیزساخته یا حیاتی کطور 4 فؽ 3 اثطا ٥ ح زظاز ح ٥ سضيب حؿ ٣ ان

المزيد من المعلومات

شجرة طيبه در نگاه ره‌بران

شجرة طيبه در نگاه ره‌بران شجز ط ث در گا ر تزاى PARANDCO ييزاست ايل فزيرديه 09 Q قدهت ثسيج ا ب ذ ي ي )ض ( زض اي ضاثك چ ي ي فط بي س : «لؿي ثسيذ ب سب اي است و زض غسض اسال ث ز است اي سب رسيس يست زض اسال سبثم زاضت است چ مػس ب اسال است

المزيد من المعلومات

به نام خدا

به نام خدا ث ب ذسا لبث ت خ ايطا يب فبضؾي ظثب ب ؿ ب ب ػعيع مي زض وك ض بی وب بزا آ طيىب اتطيف آ ب ؾ ئس ا ؿتب قطوت اپي بيي خ ب طزی ظيبضتي پط اظ ض ث ق بض ثجت 171698 زاضای د ظ بی ث س ا ف اپي بيي وك ضی نس ض فط ث يت ثطای

المزيد من المعلومات

همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی از مبستگی تا تى ایی در اوسانشىاسی ش ری شبک ای اجتماعی ي زوذگی ش ری ح سػ ي قب طي بضق بؾي اضقس اضتجب بت زا كد ي بضق بؾي اضقس كط ١ اضتجب بت زا ك ب ا ب نبزم)ع( ma.shakeri20@gmail.com خال ؿلبضي هسيط ز تطي سيطيت

المزيد من المعلومات