فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت اال"

النسخ

1 فصلنامه علمی پژوهشی»پژوهشهای ادبی قرآنی«سال پنجم شماره اول )بهار 9316( تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت اهلل ولی 1 محسن ذوالفقاری 2 حجت االه امید علی چکیذه الفت تسلط کن ظیر شا عوت اهلل لی تا قرآى هعارف دی ی اهری هش د است ک و د تارز آى در اشعارش ت چشن هیخ رد. در دی اى اشعار ا هضاهیي آه ز ای قرآ ی ت ف ر تافت هی ش د ت خاطر آش ایی زتاد احاط فرا اى ی تر آیات قرآى ت شی ای هختلف ادتی )اقتثاس تضوثي تلویح تشثی تحلیل توثیل... ) از آیات قرآى ت ر ترد است. ایي هقال تا ذف تحلیل کارکرد ای آیات قرآى در شعر ایي چ ر هتوایس عرفاى تص ف در پی پاسخ ت ایي س االت است: آیات قرآى چگ در اشعار شا عوت اهلل تازتاب یافت است تصا یر ترگرفت از قرآى در شعر شا عوت اهلل چ کارکرد ایی دارد ر ش تحقیق ت صیفی-تحلیلی است ک ت شی کتاتخا ای ا جام گرفت است. جاهع آهاری دی اى اشعار شا عوت اهلل است ک پس از هطالع تررسی ه نتریي ا ذاف کارکرد ای آیات قرآى در شعر ا در چ ار هح ر اصلی ه رد تررسی قرار گرفت: 1- کارکرد ای تالغی ادتی 2- ارائ تفاسیر تذیع شگفت شخصی از آیات قرآى 3- آ ردى است اد استش اد ترای تائیذ هطالة عرفا ی 4- تیوي تثرک. کلیدواژهها: شا عوت اهلل لی آیات قرآى کارکرد ا ا ذاف **تبریخ دریبفت: 2931/20/02 تبریخ پذیزش: 2931/29/23 2 استبد گزوه سببن و ادبیبت فبرسی دانشگبه اراک 0 نویسنده مسئول: استبدیبر گزوه سببن و ادبیبت فبرسی دانشگبه اراک

2 263 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 نعمت اهلل هست دائم با خدا نعمت از اهلل کی باشد جدا! مقذمه قب ضا س ٤ ق ت اهلل ٣ وط ب ٣ ) ق( ؾؽ ؾ ؿ ١ ن ف ١٥ ق ت ا ٥ اظ حبػ وخطت آحبض ؾ خ ض ؾقت زا ١ اضقبز ف ش فمب ٤ س تطث ٥ ت ٣ زض تبض ٤ د ته ف فط ازة ا ٤ طا زاضا ٢ مب طتجت ضف ٥ اضر س ٢ اؾت ث ا ٢ و زض ٥ ب ته ف ا ٤ طا ظ ٥ و تط وؿ ٣ اؾت و اظ ح ٥ ج كط قبضف ا ٣ تط ٤ ذ فمب ٤ س فطفب ٣ ث ع ت پب ٤ ب ا ضؾ ٥ س ثبقس. )ض.ن. فطظا 1379: ث ٥ ؿت ٤ ه( ٤ ى ٣ اظ ٤ ػ ٣ ب ٢ ثبضظ ا احتطاظ اظ فع ت ق ٥ ط ٢ اؾت و ثب فع ٣ ضاؾد ق ل ٣ افط كطث ٣ ؾ ٥ ث تق ٥ تطث ٥ ت اضقبز ؾب ىب عط ٤ مت عب جب حم ٥ مت پطزاذت اؾت. ا ٤ ر خجت ف ٣ تقب ٥ فطفب ٣ ا ثبفج ثط ظ چ ط ٠ ت ب ٤ ع ٢ اظ ٢ زض ث ٥ ثعض ب پ ٥ ك ا ٤ ب ته ف قس اؾت. ا ثطا ٢ قره ٥ ت ق ٢ ا ؿب اضظ ذبن ٣ لبئ اؾت ثب ت ر ث تفب ت اؾتقساز ط ٤ سا ح ن ١ آ ب زض وؿت و بالت ق ٢ ث اضقبز ضا ب ٣٤ آ ب ٣ - پطزاذت ٥ ق ٠ ٥ پؿ س ٤ س ض ع ت ف ٥ ك ا زض وبض تق ٥ سا ٤ ت ؿتطقسا ث ز اؾت. قب ق تاهلل زض ا سن ظ ب ٣ ق طت قط ف ٥ ت ٣ فؾ ٥ ٤ بفت»آ اظ ٠ ىبض فضبئ ن ض ٢ ن ٥ ت و بالت مب بت ق ٢ ا ث ذبل فب ضؾ ٥ س.«) ب : 158( چ ٥ مف ا زض ر ٥ ط ٢ اظ ا حغبعبت اذالل ٣ تكتت ب ٢ فىط ٢ ا ٤ زبز حست ب ٣ زض ٥ ب عجمبت رت ف طز لبث تأ اؾت. قب ق ت اهلل فبضف ٣ قتس ٥ ب ض ث ز»لؿ ت افؾ زفب ٢ فبضفب قغح ٥ بت ن ف ٥ ب ١ ٢ و زض ثبز ٢ ا ط ته ض ف ٣ ا ب ٥ ت ذ زؾتب ٣٤ زض آ ٣ ض ز بؽط ث مب اال ٢ ذ ٥ ف ا ٣ ا ؿب اؾت.«) ب : ؾ ٣ ؾ ( ا زض پبؾد ذطز ٥ طا ٣ و اققبض ا ضا ح ثط ذ زؾتب ٣٤ ا ب ٥ ت ا ٣ و س ٤ ٣ س: ا ط ٤ و ٥ ى ٤ ى ف ٥ ج و ا ٤... ى آ ٥٤ ا ٢ زاض و حؿ ا زض آ پ ٥ ساؾت چ ب ؿت و اظ ؿت ٣ ٣ زا چ ٤ ٣ ثس ٢ فبل ا ط ٤ و ٥ ى ٤ )387 :1389 ٣ (

3 تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 264 فت ٣ اؾت و ا ثطا ٢ ر ت افت بز فب طز ف ش زض ز ب ٢ آ ب زض حفؼ آزاة قط ٤ قت ا ت ب ت ب ز ط ٤ سا ضا ٥ ع ث ضفب ٤ ت رب ج ان فط ؿ ز ٤ ا ٣ زاقت اؾت. )فطظا 148( 1379: زضثبض مت قب و پ ٥ ف اظ ب ا آ س اؾت فط ظا فط قتمس اؾت»و قب ثقس اظ لط فت رب ك ٥ و ق ٥ د زض ف س ب ٢ رؿت ٥ قس ؽب طا ا ٥ ثبض و قب زض ا ب قب ق ت اهلل ٣ ؾط ؾ ؿ ١ زض ٤ كب ق ت ا ٥ ث وبض ضفت اؾت.«)فط ظا فط 3( 1315: قب ق ت اهلل زض زضر ا فبضف ٣ ثعضي پ ٥ ك ا ٣٤ ض حب ٣ ث ز و ثطا ٢ اضقبز تطث ٥ ت ط ٤ سا ث ٥ ب حمب ٤ ك فطفب ٣ ث ؾط ز اققبض قت ضؾبئ ب پطزاذت اؾت. از اضز ثطا ٤ ٣ س:»ق طت قب ق ت اهلل ث ٥ كتط اظ ر ج ال ٤ ت ته ف ا ؾت ققط قبفط ٢ ؾ بت ا ث ؾط ذ ا س ب ض ٢ ضفت ٤ ى اذت ت ؾظ ٣ آ ٤ س.«)ثطا 686( 1339: ا جت حك ا ٤ اؾت و زض ز ٤ ا قب ق ت اهلل تطر ٥ قبت لهب ٤ س غع ٥ بت ظ ٤ جب ق ٥ ا ق ضا ٥ ع ثب ضب ٥ غ ٥ ف فجبضات ز ك ٥ فطا ا ٤ بفت ٣ ق ز. ز ٤ ا اققبض ا عز ٤ ه ث عاض ث ٥ ت اؾت و قب غع )تقساز: 1550 ( له ٥ س )تقساز: 27 ( تطر ٥ ث س )تقساز: 4( ضثبف 294(٣ ( خ ٢ )تقساز: 74(... ٣ - ثبقس. غع ٥ بت ا اغ ت و تب ثب ا فبػ ىطض كح اظ انغالحبت ز ٣ ٤ فطفب ٣ ف ؿف ٣ اؾت و تحت تبح ٥ ط آ ظ ب ٢ اث فطث ٣ اؾت و ا ٤ ذ ز ثبفج ف ٣ تى ف ته زض ققط ا ٣ ق ز. لهب ٤ س ا اغ ت زضثبض ٠ ت ح ٥ س ان جب ٣ فطفب ث ٤ ػ سح مجت حضطت ضؾ )ل( ا ٥ طا ٥ ف ٣ )ؿ( ٣ ثبقس. ٢ زض له ٥ س اظ ر ت فرب ت ا فبػ فجبضات آ ضز انغالحبت تطو ٥ جبت ث ذبلب ٣ قط ا ٣ ؾط زاضز ٥ چ ب ٣ ث پب ٢ ا ٣ ضؾس. ث ا ٣ آحبض ؾ خ ض-و ثؿ ٥ بض فطا ا ٣ ثبق س- قب ق ت اهلل ٣ زض اغ ت ف ظ ب اظ لج ٥ حى ت وال فم ان تفؿ ٥ ط حس ٤ ج... تجحط ث ز زض فطفب ته ف آزاة انغالحبت ض ظ اؾطاض آ اظ ؾطآ سا ض ظ بضذ ز ث ق بض ٣ آ س اؾت. تبح ٥ ط لطآ زض رب ٢ رب ٢ ز ٤ ا قب ق ت اهلل ز ٤ س ٣ ق ز آ ٤ بت لطآ زض ققط ا ثؿب س ثبال ٣٤ زاضز. ظثب ققط ٢ ا ظثب ٣ اؾت پط ب ٤ ذ آ ؾطقبض اظ ته ٤ ط ب ٢ ذ ٥ ب ا ٥ ع خ تكج ٥ اؾتقبض زبظ... قبفط ثب تى ٥ ثط ٥ لسضت ته ٤ طؾبظ ٢ قبفطا اؾت و ت ا ؿت ضب ٥ لطآ ٣ ضا ثب بضت ذبل زض ققط ذ ز ث ٥ ب ضز. ا ث ق ٥ ب ٢ تفب ت ٣ اظ لطآ تبح ٥ ط پص ٤ طفت اؾت. ب ٤ ه آ ٤ ضا ث ن ضت وب زض ققط آ ضز اؾت ب ٣ ثرك ٣ اظ آ ٤ ٤ ب و بت ٣ اظ آ ٤ ضا آ ضز اؾت ب ٣

4 265 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 ف آ ٤ ضا زض ققط ذ ز شوط ٣ و س ب ٣ ؾر ا ث آ ٤ ٤ ب له ا ٢ اظ لطآ ت ٥ ح زاضز. تبح ٥ ط آ ٤ بت لطآ زض ققط قب ق ت اهلل زض ح ظ ق ب ٣٤ زض ح ظ ثالغ ٣ آضاؾت وال ازث ٣ قبفط ز ٤ س ٣ ق ز. چ ٣ اؾتفبز قبفط اظ آ ٤ بت لطآ ض ؿ ضز ثحج زض ا ٤ مب ٥ ؿت ث ى زض ا ٤ مب ثطذ ٣ اظ ض ٤ ىطز ب ٣٤ ضا و قبفط ث آ ٤ بت لطآ زاضز ضز ثطضؾ ٣ لطاض ذ ا س طفت. زض ظ ٥ تبح ٥ ط لطآ حس ٤ ج وبضوطز ب ٢ آ ز زض ازث ٥ بت فبضؾ ٣ ققط قبفطا پػ ف ب ٢ ظ ٤ بز ٢ ا زب طفت اؾت اظ ر : زض ل ط آفتبة ) ش ٣ 1375( تز ٣ لطآ حس ٤ ج زض ققط فبضؾ ٣ )ضاؾت 1383( تبح ٥ ط لطآ حس ٤ ج زض ز ٤ ا ال ب حؿ وبق ٣ آ ٣ )شث ٥ ح ٣ 1393( ا ساف ق ب ٣٤ ا ٥ عق ٣ زض وبضثطز لطآ حس ٤ ج )ضاقس حه 1372( چ ٣ ض ز لطآ حس ٤ ج ث ققط فبضؾ ٣ ) ٤ ؾف ٣ 1387( زض ظ ٥ اققبض قب ق ت اهلل ٣ پػ ف ب ٢ اضظق س ٢ ن ضت طفت اؾت اظ ر : ؾطاپطز فكك )نطف ٣ 1383( تحم ٥ ك زض اح ا مس آحبض افىبض قب ق ت اهلل ٣ )فطظا 1379( ىت ب مس ب )فطظا 1380( ز ف مبالت زضثبض قب ؾ ٥ س ق ت اهلل ٣ )پبظ و ٣ 1383(... وبضوطز ب ٢ آ ٤ بت لطآ زض ققط قب ق ت اهلل تبو ضز ت ر زل ٥ ك ٤ ؿ س ب حممب لطاض طفت اؾت. زض ا ٤ مب رب ٤ ب لطآ زض اققبض قب ق ت اهلل ٣ اظ ا ٤ ؾط ضز ثطضؾ ٣ لطاض طفت اؾت ث ا ٤ ؾ االت پبؾد زاز ٣ ق ز: آ ٤ بت لطآ ٣ چ ث چ سف ٣ زض اققبض قب ق ت اهلل ثبظتبة ٤ بفت اؾت تهب ٤ ط ثط طفت اظ لطآ زض ققط قب ق ت اهلل چ وبضوطز ٢ زاض س بحث اصلی 6- کارکردهای بالغی- ادبی ٤ ى ٣ اظ ان ٣ تط ٤ وبضوطز ب ٢ آ ٤ بت لطآ زض ققط فبضؾ ٣ وبضوطز ازث ٣ ثالغ ٣ اؾت ٤ ق ٣ قبفطا ثب ض ٤ ىط ٢ ازث ٣ آ ٤ بت لطآ ضا ثطا ٢ ظ ٤ جب ٣٤ ث ٥ كتط ققط ذ ز ث وبض ٣ ثط س اظ ا ٤ عط ٤ ك ث ثالغت ققط ذ ز ٣ افعا ٤ س. ا ث ن ضت ب ٢ رت ف اظ آ ٤ بت لطآ زض ققط ذ ز اؾتفبز وطز اؾت. ب ٣ فطزات غبت لطآ ضا زض ٥ ب اققبض ذ ز ٣ آ ضز و ض اؾتفبز اظ ق ٣ آ ش ربعت ضا ٥ ع ث ف آ ٤ لطآ ؾ ق ز س: ؾط ؿت قطاة اظ رب ا ؿت ٥ زض ز ؽ ب ؾبل ٣ ب غ ٥ ط ذسا ٥ ؿت. )129 :1389 ٣ (

5 ٤ ب زض ث ٥ ت ظ ٤ ط: ا ط ه ت ثبقس ه و ٥ تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 266 ك غبف ظ ا ٤ ه عطف ا ق ٥ ) ب : 590( ب ٣ ا لبت تطو ٥ جبت ٣ اظ لطآ ضا زض اققبض ذ ز ٣ آ ضز تب فال ثط تعئ ٥ تز ٥ وال ذ ز ثط غ ب ٢ ق ب ٣٤ ازث ٣ آ ث ٥ بفعا ٤ س. ا ٤ ق طز زض ققط قب ق ت اهلل ثؿب س ثبال ٣٤ زاضز قبفط اظ ا ٤ عط ٤ ك ض ٤ بزآ ض ٢ آ ٤ ض آ زؾت ث تطو ٥ ت ؾبظ ٢ ٣ ظ س. خال قبفط زض ققط ظ ٤ ط ثب ا ب اظ آ ٤ 172 ؾ ض االفطاف:» إ ر أ خ ز س ب ك ه ي ب آد م ه ي ظ س ن ر س ت ن أ ض ذ ن ػ ل ى أ ف س ن أ ل س ت ب ش ب ك ن ق بل ا ب ل ى ض ذ ب أ ى ت ق ل ا م ال ق به إ ب ك ب ػ ي ز ا غ بف ل ي «رب ا ؿت ٣ ث ٣ ضا ث ن ضت اضبف تكج ٣ ٥ ٣ آ ضز و ف ا ؿت ث ٣ ضا زض ض تكج ٥ ثطا ٢ ربعت آق ب ٣ ؾبظز: ظ رب ا ؿت ٣ ث ٣ ؾط ؿت ت ضا چ ٥ ؿت ه ٥ ج ٣ اظ آ ث ٣ چ ذجط ) ب : 520( ا ٤ وبضوطز آ ٤ بت ٤ ى ٣ اظ ظ ٤ جبتط ٤ ر ب ٢ ط ٢ ققط قب ق ت اهلل اؾت زض ا ٤ اضز آ ٤ ٤ ب تطو ٥ ت لطآ ٣ ث ف هط ٢ زؾت ض ٢ زض تطو ٥ ت اضبف ٣ ٤ ب تطو ٥ ت نف ٣ تجس ٤ ٣ ق ز زض مف ضبفا ٥ ٤ ب نفت لطاض ٥ ٣ طز. ثؿب س مف ضبفا ٥ اظ مف نفت ث ٥ كتط اؾت. آ ٤ ضز ثحج زض ققط قب ق ت اهلل ثؿ ٥ بض تبح ٥ ط صاض ث ز زض رب ب ٢ رت ف زؾت ب ٤ ؽطافت ب ٢ ازث ٣ - ثالغ ٣ قس اؾت. زض ققط ظ ٤ ط: اظ ثال چ وبض ب ثبال طفت جتالئ ٥ ثالر ئ ٥ ب ) ب : 8( قبفط ثب ا ب اظ آ ٤ شوط قس ثب اغ ثال ثبظ ٢ ط سا ٣ و س اظ عطف ٣ ث ٥ ثال ثبال ر بؼ زضؾت ٣ و س. زض ث ٥ ت ظ ٤ ط: ثال ثبال طفت ا ط ظ اظ آ ثبال و ٣ زا ٣ چ ذ ثبقس ثال ٢ ب ا ط ثبقس اظ آ ثبال ) ب : 25( ض آ ضز ت بؾت ث ٥ ثال ثبال ثبال ضا زض ز ق ب ٢ ث وبض ٥ طز ٣ زض اثتسا ث ق ب ٢ ظ ٤ بز قس قست طفت ثال ضا شوط ٣ و س ثقس اظ آ ثبال اقبض ث مب ٣ اظ عطف ذسا س اؾت.

6 267 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 زض ققط ظ ٤ ط ٥ ع ثب تطر ثال ث زضز آ ضز ز ضز ت بؾت آفط ٣ ٤ ض پطزاظ ٢ تبظ ا ٢ ضا ث ر ز ٣ آ ضز: رب ز ضز زضز ا زض ب ز و رب ٣ و تب ٤ بث ٣ ثمب. ) ب : )21 تكج ٥ ا ؿت ث ٣ زض ققط قب ٣ ثؿب س ثبال ٣٤ زاضز قبفط اظ ا ٤ عط ٤ ك ا ٤ آ ٤ ضا ثطا ٢ ربعت ث ٥ كتط ت ر ٥ ٣ و س: ققط ث ٣ ضا زض ا ٤ زؾت ب ٤ تفؿ ٥ ط لطاض زاز آ ضا فكك ا ٣ ٣ زا س و ب ٤ ثال قس اؾت: ذ ثالئ ٣ ٣ وك اظ فكك ا زض ث ٥ ت ظ ٤ ط ٥ ع ثبظ ٢ ب ٢ ط ٢ قبفط ز ٤ س ٣ ق ز: و فبضف قط ف ق ت ا ا ٤ ثال ب ضا ظ ثبال آ س. ) ب : ظ ال ا صقت ثال ٢ ال ز ٤ س. ) ب : )452 )455 ٤ ى ٣ اظ بضت ب ط بئ ٣ ب ٢ قب ق ت اهلل آ ضز ب ؾ ض ب ٤ ب ثرك ٣ اظ آ ٤ بت لطآ زض چ س ٤ ث ٥ ت ت ا ٣ اؾت. ا ث ز ٥ ا فت تؿ ظ و ؾ ٥ ط ٢ و ثب لطآ قبضف ز ٣ ٤ زاقت زاضز ثب ط س ٢ ظ ٤ جب ٣٤ تقساز ظ ٤ بز ٢ اظ آ ٤ بت اؾ ؾ ض ب ضا زض ققط ذ ز ث وبض ثطز اؾت و ض ث ٥ ب ط س ٢ ب ٤ ف حبو ٣ اظ تؿ ظ ا ثط لطآ وبضثطز آ ب زض ققط اؾت ث ا ٢ و ثطرؿت ٣ ققط ط ح ٠ اؾتفبز قبفط اظ آ ٤ بت لطآ اؾت: ا زض غع ظ ٤ ط آ ٤ بت ٣ اظ لطآ ضا ب ٣ ثطز: ل اهلل احس حطظ ز اثط ٢ ت ثبز ربء هطاهلل ا ٢ قب چ ث ز ٢ ض ٢ ا ضح ٣ ض ٢ ت آ س ؾط ظ فت ا ٥ تطن ا ك ؽ و ثط ر ١ افالن ق اؾت فتح ٤ بؾ ٥ تجبضن عطف آذط حكط ا ٤ ىبز اظ فؽ ض ح ا ٥ زض قت ض ظ ق ت اهلل ث زفب ذ ا س ظ آ بء ا ٥ زض ققط ظ ٤ ط ث ز آ ٤ اظ لطآ اقبض ٣ و س: ق ت اهلل رب ث رب ب زاز ضفت ضز نبحج ؾطا ثبز ت ض ٢ فبتح آ ١٤ ا ىطؾ ٣ تق ٤ ص ز ٥ ؿ ٢ ت ثبز آفط ٤ ثط ؾط ظ ف ت اثط ٢ ت ثبز آ ٤ ت و ت ت ضا ثبظز س ٢ ت ثبز ا ٤ چ بض آ ٤ حك ث سز ثبظ ٢ ت ثبز زاف چك ثسا اظ ضخ ٥ ى ٢ ت ثبز و ز ف ثؿت ١ ٥ ؿ ؾ ٢ ضذف ) ب : 152( ثط زض ٥ رب ؿت افتبز ضفت ت ثبز

7 ... چ سا ٢ اضرق ٣ اظ حك ق ز و ق ٥ ئ ٣ ب ه اال ر تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 261 ظ س ز اظ فكك ا رب زاز ضفت ذ ا س ثط ز ٥ ب ٢ ث ٣ ث ٥ بز ضفت. ) ب : ) ب 536 ( 141( زض ققط ٢ و زض مجت حضطت ف ٣ )ؿ( ٣ ؾطا ٤ س چ ٥ ث ز ؾ ض لطآ اقبض ٣ و س: ن ضتف زض عب ب ٣ ر و ؿت ق ٥ ف زض ٤ ب ؾ ٥ ٤ ق ٣ ف ٣. ) ب : 536( غ ج حب ا فضب ٢ لطآ ٣ ث ا ٢ ثط ش قبفط حبو ؾجت قس اؾت و ا ب عطاظ آ ٤ بت ضا چ ب ثط ؿتط ٠ ققط ذ ٤ ف ٣ كب س و ٣٤ ققط ا ظ ٤ ت ٣ رع ا ٤ آ ٤ بت لطآ ساضز ب چ ب قب ٣ ضب ٥ لطآ ٣ زض پ ٣ پ ٥ س اققبض ا ربض ٢ اؾت و ٣٤ قبفط حطف ٣ رع غب ت لطآ ٣ ساضز. ٤ ى ٣ ز ٤ ط اظ وبضوطز ب ٢ ثالغ ٣ آ ٤ بت لطآ زض ققط قب ق ت اهلل ا ٤ اؾت و ب ٣ ا لبت فجبضت لطآ ٣ زض مف ب ٢ زؾت ض ٢ آ ضز ٣ ق ز و ع ب ق ب ٢ آ تطو ٥ ت ب و زض لطآ اؾت س ؾط ٥ ؿت ث ى ثطزاقت تفب ت ٣ اظ اضائ ٣ ق ز. زض اث ٥ بت ظ ٤ ط قبفط اظ ا ٤ آ ٤ بت لطآ :» ب بل أ ف ق ال أ ػ ل ى ث ن د ب ف ت ذ ل ى ف ك بى ق بة ق س ي أ أ د ى ف أ ح ى إ ل ى ػ ب ذ ه ب أ ح ى«)ا ز / 7 تب 10( و زض مب حضطت ضؾ بظ قس اؾت ا ب طفت اؾت: مس ذ و ت و عا ضا ثز زض و ذ ز لبة ل ؾ ٥ اظ ذظ ح ض پس ٤ س آ س ت ٥ ع زض ث ٥ ت ظ ٤ ط آ ٤ بت ف ق ضز ته ٤ طؾبظ ٢ ا لطاض طفت ا س: ث ٥ ت ظ ٤ ط: ثط زض ا ر ت ا أ ا ٢ بؾت لبة ل ؾ ٥ اظ ٥ ب ثطزاقت طفت ا ٢ ت ث قطق ٥ ب س ٢ اظ غطة ط ز ض ٤ ت ٥ رع ز ب ع ت ذظ ثطا ساظ اظ ٥ ب ق ٣ ا از ٣ ع ت )34 :1389 ٣ ( ز م ٥ ر ت ا أ ا قس الف اؾطاض ا از ٣ قس. ) ب : 450( ت ضا ظ فط ظ ) ب : 521( ضح اؾت ا چ ذجط

8 261 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 و ث آ ٤»الش ح و ي ػ ل ى ال ؼ ش ش اس ت ى«)ع / 5( اقبض زاضز قبفط فط ضح اؾت ا ضا اظ ا ٤ آ ٤ طفت آ ب ضا زض ققط ذ ز رسا رسا زض مف ت ر ث وبض ثطز اؾت. ر ز ا ٤ ؾ و زض و بض آ ٤ س ؾط قبفط ضا ث ش ربعت تجبزض ٣ و س زض ض آ ث ٥ ب ٣ زاضز و ط وؿ ٣ ٣ ت ا س اظ ف چ ٣ ا ٤ آ ٤ ثبذجط ثبقس. ٤ ى ٣ ز ٤ ط اظ وبضوطز ب ٢ ثالغ ٣ آ ٤ بت زض ققط ق ت اهلل ا ٤ اؾت و قبفط لؿ ت ٣ اظ آ ٤ ضا كج - ث لطاض ٣ ز س. زض ا ٤ ن ضت ثب ٤ بزآ ض ٢ و آ ٤ ؾ ض ضا ٣ ضؾب س. زض ال قبفط اظ ا ٤ عط ٤ ك تهب ٤ ط ٢ ققط ٢ ا ضا اظ لطآ ٥ ٣ طز ثط غ ب ٢ ققط ذ ز ٣ افعا ٤ س: ط و حك ضا ب س ثبع ضا طفت ث ٥ ت ثبال ثط طفت اظ ض ا ٤ آ ٤ اؾت: چ ا قب ٣ ث ز ث اض. )525 :1389 ٣ (» ل ق ذ ر س أ ب ل ج ن ك ث ش ا ه ي ال ج ي ال ئ س ل ن ق ل ة ل ب ف ق ى ب ب ل ن أ ػ ي ل ب ب ص ش ى ب ب ل ن آر اى ل ب س و ؼ ى ب ب أ ل ئ ك ك بل أ ؼ بم ب ل ن أ ظ ل أ ل ئ ك ن ال غ بف ل ى «)االفطاف/ 179( ته ٤ ط ق ٣ طوع ٢ ث ٥ ت ظ ٤ ط ٥ ع اظ ٥ آ ٤ ا ب طفت اؾت: ط ث ث ب ٤ و ؿجت ذه ت ض اؾت ظ آ و ث ب ٤ ث ز ذه ت ث اض )524: 1389 ٣ ( 2- ارائه تفسیر بذیع شگفت ي شخصی از آیات قرآن ض ٤ ىطز ز ٤ ط قب ق ت اهلل ث آ ٤ بت لطآ تفؿ ٥ ط ب ٢ ثس ٤ ت ض ٥ حبت ق فت ا ٥ ع ا اظ آ ٤ بت لطآ اؾت. زض ا ٤ ض ٤ ىطز قبفط ث ؾ ض قطح ث ٥ ب ؿتط آ ٤ بت لطآ ٣ ث متضب ٢ جبحخ ٣ زؾت ث تب ٤ ٣ ظ س ثب ت ر ث فمب ٤ س ذبن ٣ و زاضز لطآ ضا تفؿ ٥ ط ت ر ٥ ٣ و س و ى اؾت ثبة ٥ فس ا ٢ جبقس. ا ٤ ق ٥ تفؿ ٥ ط و زض ث ٥ فطفب ؾبثم ظ ٤ بز ٢ زاضز ث تفؿ ٥ ط ب ٢ ن ف ٥ ب ك ض اؾت زض اققبض قب ق ت اهلل ز ٤ س ٣ ق ز. ا اظ ا ٤ عط ٤ ك تال ٣ و س طاز مه ز ٢ و ضا ٢ ؽب ط آ ٤ بت اؾت ث بثط ؾط ذ ز ت ر ٥ تفؿ ٥ ط و س. تفؿ ٥ ط ا اظ ا ا ىتبة ٤ ى ٣ اظ اضز ٢ اؾت و ر ت ت ر ٣ و س. ا ٤ تطو ٥ ت ؾ ثبض زض لطآ آ س اؾت:

9 تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 261» ال ز أ ض ل ػ ل ك ال ك ت بة ه آ بت ه ح ك و بت ي أ م ال ك ت بة أ خ ش ه ت ط بب بت ف أ ه ب ال ز ي ف ق ل ب ن ص غ ف ت ب ؼ ى ه ب ت ط بب ه اب ت غ بء ال ف ت اب ت غ بء ت أ ل ه ب ؼ ل ن ت أ ل إ ل ب الل الش اس خ ى ف ال ؼ ل ن ق ل ى آه ب ب ك ل ه ي ػ ذ س ب ب ه ب ز ك ش إ ل ب أ ل ال أ ل ب بة «)آ ف طا / 7(» و ح الل ه ب ط بء ث ب ت ػ ذ أ م ال ك ت بة «)ضفس/ 39(» إ ف أ م ال ك ت بة ل ذ ب ل ؼ ل ح ك ن «)ظذطف/ 4( عجك تفبؾ ٥ ط ٢ و اظ ا ا ىتبة قس اؾت ا ٤ اغ ث ز ق ب ٢ ح حف ػ آ ٤ بت حى لطآ ث وبض ضفت اؾت. خال زض تفؿ ٥ ط ش ٤ آ ٤» و ح الل ه ب ط بء ث ب ت ػ ذ أ م ال ك ت بة «آ س اؾت و»زض آ ٤ بت ف ق زض ظ ٥ ع قزعات ٤ ب وتت آؾ ب ى ث پ ٥ ب جطا اضز قس ى ٤ ه لب و ى قب ضا ث ٥ ب ىو س و زض بث رت ف اؾال ى ٥ ع ث آ اقبض قس اؾت آ ا ٤ و : تحمك ر زات ح ازث رت ف ر ب ز طح زاضز: ٤ ىى طح لغق ٥ ت و ٥ چ ز ط ى زض آ ضا ساضز ) زض آ ٤ ف ق اظ آ اقبض ث ا ا ىتبة وتبة بزض قس اؾت( ز ٤ طى طح غ ٥ طلغقى ث تقج ٥ ط ز ٤ ط كط ط اؾت و زض ا ٤ طح ز ط ى زض آ ضا زاضز اظ آ تقج ٥ ط ث طح ح احجبت ىق ز. ب ى ٥ ع اظ ا ٤ ز تقج ٥ ط ث ح حف ػ ح ح احجبت ى ق ز...«) ىبض ق ٥ طاظ ٢ 1378 د 10 : 320( قب ق ت اهلل ا ا ىتبة ضا ض ح س ٣ زا س زض رب ب ٢ رت ف ث ا ٤ ا ط اقبض ٣ و س خال زض ققط ظ ٤ ط: ق ٣ ا ا ىتبة ض ح س ث ز ا زض رب ٢ ز ٤ ط حضطت ضؾ ضا رب ز ف ١ ا ا ىتبة ٣ ذ ا س: شض ا ٢ اظ آفتبة ض ا مغ مغ زا ٤ ط پ ٥ ز اؾت رب ز ف ١ ا ا ىتبة زض رب ٣٤ ز ٤ ط ٥ ع حضطت ضؾ ضا ؾ ط اؾ افؾ ذسا س ٣ زا س: ؾ ط اؾ افؾ ف ذ ا ان ف ٥ ا ف ٥ چ ٥ ع ب )509 :1389 :٣ ( ٥ ؿت ذب ٣ زض اضو ؾ ب ن وطز ا ت ب ثب اثتسا ؾ ط شات نفبت وجط ٤ ب. ) ب : )22 حضطت هغف ٣ ؾت ؾ ٥ س ب. ) ب : 8(

10 271 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 فكك ؾطقبض قب ق ت اهلل ث حضطت ضؾ )ل( ا ث ٥ ت )ؿ( زض اققبض ا وب ال ك ز اؾت و ا ٤ ذ ز ثبفج ثطزاقت ب ٢ تفب ت فطفب ٣ ا اظ آ ٤ بت لطآ قس اؾت. ا جت ا ٤ تفبؾ ٥ ط ث ٣ ؾبثم ٥ ؿت ث ى لج اظ قب ق ت اهلل زض ث ٥ ز ٤ ط فبضفب ن ف ٥ ب ض اد زاقت اؾت. ٤ ى ٣ ز ٤ ط اظ آ ٤ بت ٣ و زؾت ب ١٤ تفبؾ ٥ ط قب ق ت اهلل لطاض طفت اؾت آ ٤ 55 ؾ ض بئس اؾت:»إ و ب ل ك ن الل س س ل ال ز ي آه ا ال ز ي ق و ى الص ل ب ؤ ت ى الض ك ب ن س اك ؼ ى «زض تفؿ ٥ ط ا ٤ آ ٤ ٥ ب فؿطا ا ؾ ت ا ق ٥ ق اذتالف ؾط ب ٣٤ ر ز زاضز. ا ٤ آ ٤ قط ٤ ف آ ٤ ثقس ٢ آ بث ٥ آ ٤ بتى لطاض زاض س و ض آ ب ى اظ ال ٤ ت ا وتبة وفبض اؾت ث ٥ ر ت ثقضى اظ فؿط ٤ ا ؾ ت ذ اؾت ا س ا ٤ ز آ ٤ ضا ثب آ ٤ بت لج ثقس زض ؾ ٥ بق ؾ ض قطوت زاز ث ٤ س ا ٤ ب زض نسز ث ٥ ب ٤ ىى اظ ؽبئف ؿ ٥ ا س آ ؽ ٥ ف فجبضت اؾت اظ ا ٤ و ؿ ٥ ثب ٤ س زؾت اظ ٤ بضى ٤ ز هبضا وفبض ثطزاض س حهطا ذسا ضؾ ؤ ٥ ضا ٤ بضى و س ا جت ؤ ٥ ى و بظ ث پب ىزاض س زض حب ضو ؿ ظوبت ىز س ط وؽ و زض ؾ ه اؾال زضآ س ثبقس پؽ بفم ٥ ى و زض ز وبفط س ٥ ع ب س وفبض جب ٤ س ٤ بضى ز. ذالن وال فؿط ٤ ب جطز ا ٤ اؾت و ال ٤ ت زض ا ٤ ز آ ٤ ث ب ق ب اؾت و زض آ ٤ بت ز ٤ ط لطآ آ س اؾت:»الل ل ال و ؤ ه ي «)آ ف طا / آ ٤ 68(»ال ب أ ل ى ب بل و ؤ ه ي ه ي أ ف س ن «)احعاة/ آ ٤ 6( ٥ ع ا ٤ آ ٤ بت و ال ٤ ت ضا ث ؤ ٥ اعالق ٣ و س:»أ ل ئ ك ب ؼ ع ن أ ل بء ب ؼ ط «)ا فب / آ ٤ 72(» ال و ؤ ه ى ال و ؤ ه بت ب ؼ ع ن أ ل بء ب ؼ ط «)ت ث / آ ٤ 71( ب غ ضى و زض ا ٤ آ ٤ بت ال ٤ ت ث ق بى هطت اؾت زض ز آ ٤ ضز ثحج ث ب ق ب اؾت. زض وال فؿطا ق ٥ ق ا ٤ آ ٤ زض قأ حضطت ف ٣ )ؿ( بظ قس اؾت ث آ ١٤ ال ٤ ت ق طت ٤ بفت اؾت. قب ق ت اهلل ا ٤ آ ٤ ضا زض قأ حضطت ف ٣ )ؿ( ٣ زا س. ز ث ٥ ت ظ ٤ ط ضا قب ق ت اهلل زض مجت حضطت ف ٣ )ؿ( ؾط ز اؾت و زض آ»ا ب«ث آ ٤ 55 ؾ ض بئس» ات ٣ «ث آ ٤ ا ؾ ض ا ؿب» ل أ ت ى ػ ل ى ال ئ س بى ح ي ه ي الذ ش ل ن ك ي ض ئ ب ه ز ك س ا«اقبض زاضز: ن ضت ا ات ٣ ق ٣ ا ا ب اؾت ثبة حؿ ٥ حؿ اث ف هغفبؾت آ ٤ ت ا ا ب اؾت آ ى ٣ ذسا اؾت آ ى ٣ ذساؾت آ ٤ ا ا ب اؾت )41 :1389 ٣ (

11 زض ث ٥ ت ز ٤ ط ٢ ث نطاحت اقبض ٣ و س: رب ٥ ت ٣ ب ف ٣ ٣ ىت رب ت اققبض قب ق ت اهلل تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 272 ق ٣ ا ب ف ٣ ٣.) ب : )533 فالل قس ٤ س ص ج ٣ احتطا فطا ا ا ث حضطت ضؾ ذب سا ا ث ٥ ت ا ٣ ثبقس ٥ ثبفج قس و ثؿ ٥ بض ٢ اظ تصوط ٤ ؿب ث تم ٥ س التجبؼ اظ ٤ ىس ٤ ط غ مب ا ضا پ ٥ ط ص ت تك ٥ ثسا س ا ب ث بثط ق ا س تبض ٤ ر ٣ لطائ ؿت سات فطا ا ٣ و زض آحبض ؾ خ ض ا ٤ بفت ٣ ق ز ٢ پ ٥ ط ص ت ا تؿ ٣ ثبقس. )ض.ن. فطظا 1379: 591( ا زض رب ب ٣٤ اظ اققبض ذ ز ث ص ت ذ ز اقبض ٣ و س: پطؾ س ظ چ و ٥ ف زاض ٢ ا ٢ ث ٣ ذجطا چ و ٥ ف زاض اظ قبفق ٣ اث ح ٥ ف ا ٤ كب ثط عط ٤ ك رس س زض ف ج ت ال ٤ ت ا زض غع ٣ ث نطاحت ٤ ٣ س: ا ٢ و ؿت ٣ حت آ ف ٣ ض ؿت ٣ ع ٤ و ص ت بؾت ضافض ٣ و ٥ ؿت زق ث ثىط ط و ا ط چ بض زاضز ز ؾت ز ؾتساض نحبث ا ث ت ب ص ت رب اظ ذسا زاض ق ت ا ظ آ ضؾ آئ ١ ٥ ص ت زاض پ ٥ ف ذ ٤ ف رس ذ ٤ ف زاض اظ ر و ب ث ٥ ف زاض. )615 :1389 ٣ ( ؤ وب ٣ ث ٣ ثس ٣ ض كت ا ٢ زض ذ ٣ ذبضر ٣ و ٥ ؿت زق ب ف ٣ ا ت پبن ص ت اؾت ٣ ٤ بض ؾ ٣ ذه قتع ٣ ا ٤ سا ٤ ت طا ث ز اظ ٣ چبوط ذ ار ا ذف ٣ ر ٣. ) ب : 484( ثب ر ز ا ٤ غع ق ا س ز ٤ ط ٢ چ اظ ز ٤ ا اققبض ا چ ضؾبئ ٢ تطز ٤ س ٢ زض تؿ قب ٣ ثط رب ٢ ٣ ب س. )ض.ن. فطظا 593( 1379: ا جت ث ٣ قه قب ق ت اهلل ثطا ٢ ص ت ق ٥ ق احتطا ظ ٤ بز ٢ لبئ ث ز ا ٥ ع ان ٣ فالل طا ٤ ف ٢ ث تك ٥ ؿ ت فب ٣ ؾ ٥ بزت ٢ ث ز ذبن آ ى ذ ز ثبض ب ثسا اقبضت ز :

12 273 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 ق ت ا ظ آ ضؾ ؿجت ثب ف ٣ اؾت ظ د ثت ا ٤ چ ٥ ؿجت ذ ق ٣ ث ت ب ذ ث ز ط ت ضا ث ز ا ؿال. )583 :1389 ٣ ( ق ١ اهلل ث ز ظ آ حؿ ٥ زض رب چ ث ا حؿ حؿ ) ب : 94( اؾت. ٤ ى ٣ ز ٤ ط اظ آ ٤ بت ٣ و قب ق ت اهلل تفؿ ٥ ط تفب ت ٣ اظ آ زاضز تطو ٥ ت ز ا جحط ٤ اظ آ ٤ 60 ؾ ض و ف اؾت: «إ ر ق بل ه س ى ل ف ت ب ل ب أ ب ش ح ح ت ى أ ب ل غ ه ج و غ ال ب ح ش ي أ أ ه ع ح ق ب ب ز ا ج ح ط ٤ «ح تالل ٣ ز زض ٤ ب. زض لطآ ا ٤ ح ض ق كس اؾت ا ب فؿ طا زضثبض ٠ آ ث چ سرب اقبض وطز ا س: طاز ح ات هب ذ ٥ ذ فمج ذ ٥ ذ ؾ ئع ٤ ب ح پ ٥ س ال ٥ ب ؼ س ثب زض ٤ ب ٢ اح ط زض ثغبظ ثبةا سة ٤ ب ا ٤ و ح پ ٥ ؾت ٣ زض ٤ ب ٢ س ٤ تطا ال ٥ ب ؼ اع ؽ اؾت. اغ»ا جحط ٤ «زض لطآ چ بض ثبض آ س اؾت.» ال ز ه ش ج ال ب ح ش ي ز ا ػ ز ة ف ش ات ز ا ه ل ح أ ج بج ج ؼ ل ب و ب ب ش ص خ ب ح ج ش ا ه ح ج س ا«)فطلب / 53(»أ ه ي ج ؼ ل ال أ س ض ق ش اس ا ج ؼ ل خ ل بل ب أ بس ا ج ؼ ل ل ب س اس ج ؼ ل ب ي ال ب ح ش ي ح بج ض ا أ إ ل ه غ الل ب ل أ ك ث ش ن ل ب ؼ ل و ى «) / 61(»ه ش ج ال ب ح ش ي ل ت ق بى «)ا طح / 19( ٥ چ وسا اظ تفبؾ ٥ ط ح زل ٥ ك ا ٤ ز زض ٤ ب ضا كرم ىطز ا س ث ى رب ب ٣٤ ضا احت ب زاز ا س. قب ق ت اهلل ز ا جحط ٤ ضا ث ز تفؿ ٥ ط وطز اؾت. زض ٤ ه رب ز ا جحط ٤ ضا ز ٣ زا س: ز ا جحط ٤ ا ط ر ٣٤ ز اؾت رب ا ز ؿ ا ط ٣٤ ز اؾت ط چ ٣ ذ ا ٣ ث ٥ ب اظ ز ثز. )564 :1389 ٣ ( ثبقس آ ا ؿب وب ٤ بز زاض ظ خب غ مف رجط ت ث ٥ ن ضتف رب اؾت زض ق ٣ ٣ اؾت ز ث ز ذ تؾطا ٢ ذبل ا ثطزاقت ز ٤ ط ٢ اظ ز ا جحط ٤ ا ؿب وب اؾت: حضطت ٣ و رب ا ٤ ط چ بض... اظ نفب ٢ فؽ ا ى ت ثج ز ا جحط ٤ ا ط ر ئ ٣ ٢ اؾت ) ب : 559(

13 زض رب ٣٤ ز ٤ ط ز ا جحط ٤ ث ز رب قطاة اقبض ٣ و س: ز ا جحط ٤ رب اؾت قطاة غطق زض ٤ ب ٣٤ تك ا ٢ فزت تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 274 ا ٤ قطاة رب آة اؾت حجبة ثط ؾط آث ٣ ٣ ر ئ ٣ ؾطاة. ) ب : 25( ٤ ى ٣ اظ اض ٢ و ظ ٤ بز ضز ت ر قب ق ت اهلل اؾت تفؿ ٥ ط ا اظ اؾ افؾ اؾت. تقج ٥ ط اؾ افؾ طچ س زض لطآ ٥ ب س اؾت ٣ ن ف ٥ ب فطفب ٢ ظ ٤ بز ٢ ث تفؿ ٥ ط آ پطزاذت ا س. قب ق ت اهلل ث ا ٤ ا ط ثؿ ٥ بض ت ر زاضز. زض ٤ ه رب اؾ افؾ ضا ا ٤ ت ر ٥ ٣ و س: اؾ افؾ عز ب ثبقس لس ٤ 3- آ سدى است بد استط بد بشا تب ذ هسبئل ػشفب ٤ ق ٣ ثؿ اهلل ا طح ا طح ٥ )ل 558( ٤ ى ٣ ز ٤ ط اظ وبضوطز ب ٢ آ ٤ بت لطآ زض اققبض قب ق ت اهلل تب ٥٤ س اؾت بز ٢ ثطا ٢ غب ت ىبت شوط قس زض اققبض ا ؾت. قبفط اظ ا ٤ عط ٤ ك تب ٥٤ س ٢ ثطا ٢ سفب ٢ ذ ز ٣ آ ضز آ ٤ بت ٣ اظ لطآ ضا تض ٥ ٣ و س و ثبفج ظ ٤ جب ٣٤ ققط ا ث ٥ ب ط بضت آ ٣ ٢ اظ لطآ ٣ ثبقس. زض ال ا آ ٤ بت ٣ اظ لطآ ضا ث ف ا ز ٥ م ٣ ثطا ٢ احجبت ؾطات ذ ز ٣ آ ضز. زض ققط ظ ٤ ط: چ ا ؾت غ ٥ ط ا ذ ز ٥ ؿت فت ا ال ا اال اهلل. ) ب : 459( زض تب ٥٤ س ؾر ذ ز و غ ٥ ط ذسا وؿ ٣ ٥ ؿت لؿ ت ٣ اظآ ٤ لطآ ضا تض ٥ آ ضز اؾت. قب ق ت اهلل زض ققط ٢ و زضثبض فمط ؾر ٤ ٣ س پؽ اظ شوط غب ج ٣ زض ا ٤ ثبض ث آ ٤ لطآ اؾت بز ٣ و س: ا ٢ و زاض ٢ جبؼ فمط ث ثط قطثت ت د فمط ضا ق ٣... ا ٢ ثط آ س ظ ب ٣ فت حك زض وال ذ ز ضا ٥ چ زاض ٢ ظ حب فمط ذجط ذطل ٣ ثب ٤ ست و زضپ ق ٣ ت فم ٥ ط ٢ وطز بض غ ٣ ا ٤ ب ا بؼ ا ت ا فمطا. ) ب : 585( و ثط طفت اظ آ ٤» ب أ ب ال بس أ ت ن ال ف ق ش اء إ ل ى الل الل ال غ ال ح و ذ «)فبعط/ 15(

14 275 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 ذسا س زض ؾ ض ح س آ ٤ ٥ ع 38 ث غ ٣ ث ز ذ ز فمط ث ز طز اقبض ٣ و س:» ب أ ت ن ؤ ل بء ت ذ ػ ى ل ت ف ق ا ف س ب ل الل ف و ك ن ه ي ب خ ل ه ي ب خ ل ف ئ و ب ب خ ل ػ ي ف س الل ال غ أ ت ن ال ف ق ش اء إ ى ت ت ل ا س ت ب ذ ل ق ه ب غ ش ك ن ث ن ل ب ك ا أ ه ث بل ك ن «زض ا ٤ ؾ قبفط پ ٥ ؾت پؽ اظ شوط غب ج ٣ زضثبض فمط زض الثال ٢ اققبض ذ ز ثطا ٢ ال بؿ طچ ث ٥ كتط ربعت ث لطآ ض ا ٤ بت ت ؾ ٣ ق ز: افتربض ث حضطت ا ؾت فعت فمط ظ فعت ا ؾت... زض حس ٤ ج آ ج ٣ و ز ض ب ؾفت زض ث ٥ ب فم ٥ ط فمطا فت فمط زض عز طز ب ق ٥ اؾت ٥ ه زض عز حك ظ ٤ اؾت. )586 :1389 ٣ ( ث بثطا ٤ قب ق ت اهلل ب ٣ ا لبت و غ ج ٣ ثبض ٤ ه ؽط ٤ ف م ثب تكى ٥ ه ضا ث ٥ ب ٣ و س ربعت ث ضاحت ٣ ال بؿ ٣ ق ز ثطا ٢ تب ٥٤ س غب ت ذ ز آ ٤ بت لطآ ضا قب س لطاض ٣ ز س. ا ٤ لج ٥ اؾتفبز ب غب جب تض تغج ٥ م ٣ ض ٤ عث ٥ ب ث ٥ غ ت ضز ؾط ف آ ٤ ضز اؾتك بز اؾت: ط و ثب زض ٤ ب ٢ ب قس آق ب ف ٥ ب ث ٥ س ث ف ٥ ب چ ب ٤ ه حم ٥ مت زض ز ؾ ط ض ز ز ز ا ب حم ٥ مت ز ج ز ض ٤ ت ف ٣ ٥ ث ف ٥ ب ث ز... اظ اضبفت ث صض اظ ف ٥ قس الن ا ٤ ف ٥ ب زض ف ٥ ا ف ٥ ب د زض ٤ ب ث ز تب ب س رؿ ض ح ف ٥ و ق ٥ ئ ٣ ب ه اال ر. ) ب : 554( و ثط طفت اظ لؿ ت ٣ اظ آ ٤ 88 ؾ ض لهم ٣ ثبقس:» ل ب ت ذ ع ه غ الل إ ل ب آخ ش ل ب إ ل إ ل ب ك ل ض ء بل ك إ ل ب ج ل ال ح ك ن إ ل ت ش ج ؼ ى «زض رب ب ٢ ز ٤ ط ٢ ٥ ع قبفط ثب اؾت بز ث ا ٤ آ ٤ غب ت ذ ز ضا ؿت س ضز تب ٥٤ س لطاض ٣ ز س: اظ ذسا ٢ ذ ٤ ف ٤ ٣ ؾر ت اظ ا ثك اظ فتبض ا ٤ قب ٣ ضا ث ٥ ب ا و س قطح ا ٤ اؾطاض ٥ ى و س ر. )568 :1389 ٣ ( ط ظ ذ ز غب ٤ ت قس ٢ ٣ و و ق ٥ ئ ٣ ب ه اال

15 تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 276 ا ٤ فبضف ثبض ب ا ٤ آ ٤ ضا زؾت ب ١٤ اؾت بز ثطا ٢ غب ت ذ ز لطاض ٣ ز س: و ق ٥ ئ ٣ ب ه اال ر ا ٤ چ ٥ ر ٣ ر ؿت ٥ ؿت. ) ب : 126( قب ق ت اهلل ث ز ٥ ضؾب ت وال ٣ ذ ٤ ف اض تال وطز اؾت تب ثطا ٢ احجبت ؾطات ذ ز ثطا ٥ م ٣ فم ٣ الب و س. ر ز ا ٤ زال ٤ فم ٣ م ٣ زض ققط ا ض تب ٥٤ س نحت ؾر ب ٢ رب ٤ ب ا ضا زض مب ق ٥ د طاز ثؿ ٥ بض ٢ اظ ط ٤ سا اؾت اضتط ٣ ؾبظز ث ا ٢ و ربعت وال ا ضا ثطزاقت ٣ اظ وال ا ٣ ٣ زا س ال بؿ ٣ ق ز: ا ٢ ثطازض وؿ ٣ ؿ ب اؾت و ز ف اظ ذسا ٢ تطؾب اؾت ط و ضا اظ ذسا جبقس تطؼ زض ساضؼ چ ؾ ز ا ضا زضؼ ث س ب ضا ذسا ٢ وطز ذغبة فبتم ا اهلل ٤ ب ا اال جبة. ) ب : 588( و اقبض ث ا ٤ آ ٤ لطآ زاضز:»أ ػ ذ الل ل ن ػ ز اب ب ض ذ ذ ا ف بت ق ا الل ب أ ل ال أ ل ب بة ال ز ي آه ا ق ذ أ ض ل الل إ ل ك ن ر ك ش ا«)ا غالق/ 10( اؾت بز قب ق ت اهلل ث آ ٤ بت لطآ ب ر ج ١ تك ٤ م ٣ ث ذ ز ٥ ٣ طز اظ ا ٤ عط ٤ ك ربعت ضا تطغ ٥ ت ٣ و س و زض ؿ ٥ ط حك ضا ؾقبزت حطوت و س: فبضفب چ آ ب ذ ث ال ا اال اا زض عط ٤ مت ضف ٥ ك ٤ بضا ثب ث حم ٥ مت حمم ٣ ٣ ر ا ٤ ه ٥ حت لج و اظ ب ض چ ٥ ض و ض ط ا ضفت س ط چ زاض ٢ ث پب ٢ ٤ بضا پب حس ال قط ٤ ه ٣ تب زضآئ ٣ ث ر ت ا أ ا ضا ضفت س ضا ضا ضفت س. )575 :1389 ٣ ( ا ٤ اؾت بز ب ٢ قبفط ث آ ٤ بت لطآ ثبض ب رت عطا ات رصة ربعت ث ذسا س ٣ ق ز ض ا ٥ س ضا زض ز ؾب ىب ط ٤ سا ض ق ٣ زاضز. ث س اظ حك ا ٥ س اض ث ز ف طچ ث ٣ ق بض ث ز... چ ى التم غ ا ضؾ ٥ س ٤ س ك اظ ضح ت ذسا ٥ س

16 277 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 ذب ك ا ر ك چ و غفبض ط و ٥ س قس ظ وفبض اؾت ط اؾتر ب ؾط ث ؾط ب ث ز زض ط ر ب ؾط ث صاض س ا ؾط ب ا ث ز ث ز. ) ب : 588( ا ٤ ب قب ق ت اهلل ث ز ٥ ب ثطرؿت وطز آ ٤ بت ٣ ذبل اظ لطآ تفؿ ٥ ط آ ب ثبفج رصة ت ز ظ ٤ بز ٢ اظ ربعجب ث آ ٥٤ ؿ ه ٢ قس اؾت. ا ق ال ت ن ٥ ب ٢ اذالل ٣ ز ٣ ٤ ذ ز ضا ثب وال ٣ ق ٥ ط ٤ رصاة ث ٥ ب ٣ زاضز زض ب ٤ ت ثطا ٢ تب ٥٤ س آ اظ لطآ ٣ آ ٤ ا ٢ ضا شوط ٣ و س: زا ٤ ب ٢ ث س شوط ٤ عزا ط و ا ضا ظثب شاوط ٥ ؿت شوط ؾ ظ س ب ث ز... ط و ثب شوط آق ب طزز ث س ب ضا ذغبة زض لطآ الرط شوط فطو ف ٥ ث ز ذ ا اهلل ذ ا ضح ث حم ٥ مت ثسا و قبوط ٥ ؿت شوط آ ٥٤ طز ضا ث ز حبربت ا ض ا طزز فبشوط ا اهلل آ س اظ ٤ عزا فت ا ازا ٢ ز ٤ ث ز. ) ب : 588( اقبض زاضز ث چ س ٤ آ ٤ اظ لطآ اظ ر :»ف ئ ى خ ف ت ن ف ش ج بل ب أ س ك ب ب ب ف ئ ر ا أ ه ت ن ف بر ك ش ا الل ك و ب ػ ل و ك ن ه ب ل ن ت ك ا ت ؼ ل و ى «)ثمط / 239( )ثمط / 200( 198 )ا حذ/ 36( )ا ؿبء/ 103(. ٤ ب ث ٥ ت ظ ٤ ط: رع ٤ ى ٣ ٥ ؿت زض ؾط ذ ز و و اقبض زاضز ث ا ٤ چ س ٤ آ ٤ اظ لطآ اظ ر : الش ح ن «)ثمط / 163( )ا حكط/ 23( )غبفط/ 65( ط ظ اؾطاض حك قس ٢ آ ب حس ال ا اال. )٣ )443 :1389» إ ل ك ن إ ل اح ذ ل ب إ ل إ ل ب الش ح و ي ذ ث ال ا اال اهلل. )٣ )572 : تیمه ي تبرک به قرآن ؾر اظ ت ؾ تجطن كط ف ٥ ت آ غ ج ٣ اؾت و اظ ز ٤ س ب فم قطؿ اظ ثس ٥ ٤ بت ق طز ٣ ق ز ظ ٤ طا فم ب اظ آ اؾت و ا ؿب ؤ ثب افتمبز ذب م ث ت ح ٥ س ذسا س ث مس ؾبت ا ٤ فب تجط ن ر ٤ س ث آ ب احتطا ث صاضز ٤ ب آ ب ضا ؾ ٥ تمط ة ا ٣ لطاض ز س زض

17 تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 271 ٥ ب از قطف ٣ ه ل لطآ ٣ ض ا ٣٤ ٣ ت ا ز ٣ ٥ ٤ بفت و كط ف ٥ ت تجطن ت ؾ ضا ظ ٤ ط ؾؤا ثجطز. افع ثط ا ٤ ق ا س زال ٤ ثؿ ٥ بض ٢ زض وتبة ؾ ت ر ز زاضز و ث تجطن ت ؾ ت ن ٥ وطز آ ضا ؾ ٥ لطة ث ذسا س لطاض زاز اؾت. آ ٤ وط ٤ :» ب أ ب ال ز ي آه ا ات ق ا الل اب ت غ ا إ ل ال س ل ج ب ذ ا ف س ب ل ل ؼ ل ك ن ت ف ل ح ى «) بئس 35( ثب نطاحت زؾت ض ٣ ز س و ث س ب پط ٥ عوبض ثطا ٢ ضا ٥ بث ٣ ث مب لطة ضث ث ٣ اظ ؾ ٥ ا ٢ اؾتفبز و س. لطآ وط ٤ آ زب و اظ ٤ ؾف نس ٤ ك)ف ٥ ا ؿال ( ؾر ٤ ٣ س تهط ٤ ح زاضز و ٤ ؾف پ ٥ طا ذ ز ضا ثطا ٢ پسض ٤ قم ة و اظ فطاق فطظ س بث ٥ ب قس ث ز فطؾتبز فت: آ ضا ثط ز ٤ س ب ٢ س تب ث ٥ ب ٣٤ ذ ز ضا ثبظ ٤ بثس.»ار ب ا ب ق و ص ز ا ف أ ل ق ػ ل ى ج أ ب أ ت ب ص ش ا أ ت ب أ ل ك ن أ ج و ؼ ي «) ٤ ؾف/ 93( لطآ وط ٤ اظ اثتسا ضز احتطا ث ز اظ ا ٤ عط ٤ ك وؿب ٣ و ث آ قتمس س ثطا ٢ ت ٥ تجطن وبض ب ٢ ذ ز ضا ثب آ آغبظ ٣ و س. زض ققط فبضؾ ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ قبفطا آغبظ قت ب ٢ ذ ز ضا ثب آ ٤ بت ٣ اظ لطآ قط ؿ ٣ و س. خ ؾب ٣ : ثؿ اهلل ا طح ا طح ٥ ؿت و ٥ س زض ذ حى ٥. ) ؾب ٣ )1 :1385 قب ق ت اهلل ٥ ع زض ثؿ ٥ بض ٢ اظ اققبض ذ ز ثطا ٢ تجطن ت ٥ ث لطآ اظ آ ٤ بت لطآ اؾتفبز وطز اؾت اظ ا ٤ عط ٤ ك ث تع ٥٤ تز ٥ ) ٤ ق ٣ وال ذ ٤ ف ضا ثب عاض ب ٢ لطآ ٣ آضاؾت ظ ٤ جب ؾبذت ( ققط ذ ز پطزاذت اؾت و زض و بض آ ىت پطزاظ ٢ ب ط ب ٣٤... ٥ ع س ؾط زاقت اؾت. ذ ث ٥ ب ا ٢ ٤ بض ثؿ اهلل ث ط چ ٣ ر ئ ٣ ظ ثؿ اهلل ثز )553 :1389 ٣ ( اظ ز ٤ س ب لطآ ٤ بز ذسا ب ١٤ آضا ف اؾت ا ٤ آضا ف اع ٥ ب ل ت چ ٥ ع ٢ و اظ عطف ذسا س ثط ل ة ٥ بظ ٣ ق ز.» ال ز أ ض ل الس ك ف ق ل ة ال و ؤ ه ي ل ض د اد ا إ و ب ب ه غ إ و ب ن ل ل ج د الس و ب ات ال أ س ض ك بى الل ػ ل و ب ح ك و ب«)ا فتح/ 4( ٥ آضا ف ضا زض ٤ بز ذسا ٣ زا س. قب ق ت اهلل اظ آ زؾت فبضفب ٣ اؾت و فم ٥ س زاضز ؾطذ ق ٣ قبزاث ٣ زض ٤ بز ذساؾت ا ط وؿ ٣ ز جب ؾطذ ق ٣ آضا ف اؾت ثب ٤ س آ ضا زض شوط ب ذسا ث ٥ ب ٤ س: س ا س ط ز س ؾطذ ق س فبضفب ثب اؾ افؾ ؾط ذ ق س ذ ث اهلل اف ؾطذ ق س. )209 :1389 ٣ ( رب رب ب ط ز ثب ؾطذ ق س ط وؿ ٣ ب كب ٣ ٤ بفت ط وؿ ٣ ٤ س چ ثبقس ؾطذ ق ٣

18 271 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 ا قتمس اؾت ٤ بز ذسا ز ضا ض ق ب ٣٤ ٣ ثركس ت ن ٥ ٥ ك ٣ ا ا ٤ اؾت و شوط حك ثط ت زاقت ثبق ٥ س: فت ال ا اهلل اال طو ل ت ضا قفب شوط اؾت ض ق ب ٣٤ ز س ث ل ت ؾ ٥ ب ؽ رب ا ٥ ب شوط اؾت. ) ب : 588( ا ٤ ٤ بزوطز ذسا س قىط ٢ اؾت ثط ق ت ب ٢ ا اظ ا ٤ عط ٤ ك ضب پب ٤ ساض ٢ ز ا ق ت ذسا س ثط ثج س ب ٣ ق ز. قبفط ثب اقبض ث آ ٤» إ ر ت أ ر ى س ب ك ن ل ئ ي ض ك ش ت ن ل أ ص ذ ك ن ل ئ ي ك ف ش ت ن إ ى ػ ز اب ل ط ذ ذ «)اثطا 7/ ٥ ( ت ر ربعت ضا ثط ٣ ا ٥ عا س و ذسا ضا قبوط ثبقس: ا ٢ ق ت ظ حك ثؿ ٣ زاض ٢ حك تقب ٣ ئ قىطت فت ط و ثب ق تف قى ض ث ز... قىط ز ٤ ز ٥ الجب اؾت ز ٤ ث ز ٤ زاض ق ت اؾت سا ط و ظ ٤ ق ت اؾت ثطذ ضزاض قىط ق ت ؾعز و ث صاض ٢ قبوطا ضا عطة ثكىفت ز تف اظ ظ ا ز ض ث ز طز قبوط ٥ ك ذ قحب اؾت ض ثى قىط ق ت اؾال ث ٣ قه ا ضا ٤ ز ؾقبزت ٤ بض. )589 :1389 ٣ ( ثب ت ر ث اضازت ٣ و قب ق ت اهلل ث حضطت ضؾ ز ٤ ط ا ٥ ب زاضز ر ز ا ٤ فع ٤ طا ضا ب ٤ ضح ت ٣ زا س ا ٤ فكك ؾطقبض قب ق ت اهلل ث حضطت ضؾ )ل( و ثط طفت اظ لطآ اؾت ث ا ٢ ا ضا احبع وطز اؾت و ن ات ثط ح س ضا ضز ٤ ف ققط ذ ز لطاض ٣ ز س: ذ ضح ت ٣ اؾت ٤ بضا ن ات ثط ح س... ن ات ا ط ث ٣٤ ٤ بث ٣ ط آ چ ر ٣٤ اهلل و ز ٤ س اظ ض ا ؾت ض ق فت ٥ اظ ز رب ثب فبضفب وط ب... ذ فت ق ت اهلل ض ع ٢ ظ ٣ اهلل ٥٤ اظ ز رب ن ات ثط ح س ط ت ظ ذ ٥ ا ٣٤ ن ات ثط ح س رب اؾت ت ن ات ثط ح س قبز ٢ ض ٢ ٤ بضا ن ات ثط ح س ذ ث فكك اهلل ن ات ثط ح س ) ب : 520(

19 تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 271»إ ى الل ه ل بئ ك ت ص ل ى ػ ل ى ال ب ب أ ب ال ز ي آه ا ص ل ا ػ ل س ل و ا ت س ل و ب«)االحعاة/ 56 ( زض رب ٣٤ ز ٤ ط ن ات ثط پ ٥ غ جط ضا ثبفج ضا ٣ قس ز ب ٣ زا س: ز ذ ز ضا ض و ر ب ٣ ضا قغط و ز پط ق س قىط و ث ن ات )512 :1389 ٣ ( پ ٥ غ جط فت ٣ اؾت و احتطا اؽ بض حجت ث ا ج ٥ ب ا ٥ ب ٢ ا ٣ اظ ققبئط ا ٣ اؾت و زض لطآ ث ؿ ب ب زؾت ض زاز قس اؾت:»ر ل ك ه ي ؼ ظ ن ض ؼ بئ ش الل ف ئ ب ه ي ت ق ى ال ق ل ة «)حذ/ 32( ا ٤ پب ٤ ب ٣ ضا و قب ق ت اهلل زاضز قتمس ث ثطوت ذسا س اؾت ق ت ا ٤ بفت ٥ اظ غف ا ث ٣ ذغب اهلل اف ثب ه اة. )26 :1389 ٣ (

20 211 فصلىامه علمی پژيهشی پژيهشهای ادبی قرآوی )داوشگاه اراک( سال پىجم / شماره ايل/ بهار 6931 نتیجه ٤ ؿ س ب قبفطا ضاظآق ب فبضف ازث ٥ بت فبضؾ ٣ اظ ذ ا پط ق ت ث ٣ ت لطآ وط ٤ ثؿ ٥ بض ث ط س قس ا س ا ٤ ث ط ض ٢ ب ضا زض ذال اققبض قت ب ٢ ذ ز آقىبض وطز ا س. قب ق ت اهلل ٤ ى ٣ ٣ اظ قبفطا فبضفب ٣ اؾت و زضذت ت س ققط ا ض ٤ ك زض لطآ آ ظ ب ٢ ز ٣ ٤ زاضز ا ٤ قبفط فبضف ت بؾت ثب ض ح ٥ بت ا ساف تق ٣ ٥ ذ ز اظ لطآ زض اققبض اؾتفبز وطز اؾت. اظ ف س تط ٤ ا ساف تق ٣ ٥ ا تف ٥ تفؿ ٥ ط آؾب رصاة لطآ ثطا ٢ ربعجب اؾت. ث ٣ قه مف لطآ زض اققبض ا چ ؾت ٣ ؾتطي ح ض ٢ اؾت و ا ط ا ٤ ؾت جبقس چ ٥ ع ٢ پبثطرب ٣ ب س. قبفط ث ق ٥ ب ٢ رت ف ٣ چ التجبؼ تض ٥ ت ٥ ح تب ٤... اظ آ ٤ بت لطآ زض اققبض ث ط ثطز اؾت. ا ٤ وبضثطز آ ٤ بت ا ساف وبضوطز ب ٢ ظ ٤ بز ٢ زض اققبض قب ق ت اهلل زاضز و تط ٤ آ ب فجبضت اؾت اظ: وبضوطز ب ٢ ثالغ ٣ )و قبفط ث ؾ ١ ٥ آ ٤ بت لطآ ؾق ٣ زض طچ ظ ٤ جبتط ؾبذت ققط ذ ز افعا ٤ ف ثالغت آ ز اؾت.( وبضوطز ز ٤ ط آ ٤ بت لطآ زض ققط ا ٤ چ ط تبظ فطفب ته ف شوط تفبؾ ٥ ط ثس ٤ قره ٣ اظ آ ٤ بت لطآ اؾت و ثؿ ٥ بض ضز اؾتمجب ط ٤ سا ف لطاض ٣ طفت. اظ ز ٤ ط وبضوطز ب ٢ آ ٤ بت لطآ زض ققط ا ٤ فبضف ثعضي آ ضز اؾتك بز اؾت بزات لطآ ٣ ثطا ٢ تب ٥٤ س غب ت فطفب ٣ تق ٣ ٥ اذالل ٣ اؾت تب اظ ا ٤ عط ٤ ك ربعجب ذ ز ضا ث ٥ كتط ث تط ال بؿ و س. ت ٥ تجطن ز ٤ ط وبضوطز آ ٤ بت لطآ زض ققط قب ق ت اهلل ٣ ثبقس و قبفط اظ ا ٤ عط ٤ ك آضا ف ت و ث ٥ كتط ٢ ضا وؿت ٣ و س. کارکردآیات قرآن در شعر شاه نعمت بالغی-ادبی تفسیر بدیع استشهاد تیمن

21 تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه وعمت اهلل يلی 212 منابع کتابها قشآى كش ن ثطا از اضز )1339( اص سؼذ تب جبه تطر ف ٣ انغط حى ت ت طا : اث ؾ ٥ ب پبظ و ٣ ق طا )1383( هجو ػ هقبالت دسببس ضب س ذ ؼوت اهلل ل ت طا : حم ٥ مت. ضاؾت ؾ ٥ س ح س )1383( تجل قشآى حذ ث دس ضؼش فبسس ت طا : ؾ ت. فطظا ح ٥ س )1379( تحق ق دس اح ال قذ آثبس افكبس ضب ؼوت اهلل ل ت طا : ؾط )1380( كت ب قذ ب ت طا : زا ك ب ت طا فط ظا فط ثس ٤ ا ع ب )1315( سسبل دس تحق ق اح ال ص ذگ ه ال ب جالل الذ ي هحوذ هط س ب ه ل ت طا ث ٣ ب. ىبض ق ٥ طاظ ٢ بنط )1378( تفس ش و ر س ز ل : زاضا ىتت االؾال ٥. ش ٣ ف ٣ ح س )1375( فبضؾ ٣ ( ت طا : لس ٤ ب ٣. دس قلوش آفتبة ) مس ا ٢ ثط تبح ٥ ط لطآ حس ٤ ج زض ازة ٣ قب ق ت اهلل )1389( د اى اضؼبس ثب مس ؾق ٥ س ف ٥ ؿ ٣ ت طا : ب. مقالهها ذ ٥ بط ف ٣ ح سف ٣ س ٢ ضاز )1391( اقتببس گ ا اص تجل آ بت قشآى دس ب ص هؼص هبى ػل نالس الم ف حس ٤ ج ؾب فس. ق بض ٠ 64. شث ٥ ح ٣ ضح ب ىبضا )1393( تبث ش قشآى حذ ث دس د اى ه ال ب حسي كبض آهل فه ب ف ٣ پػ ك ٣ پػ ف ب ٢ ازث ٣ لطآ ٣ ؾب ز ق بض ؾ پب ٥٤ ع. ضاقس حه ح سضضب )1372( ا ذاف هؼ ب ا گ ضض دس كبسبشد قشآى حذ ث ز زا كىس ازث ٥ بت ف ا ؿب ٣ زا ك ب فطز ؾ ٣ ك س ؾب ث ٥ ؿت قك ق بض ؾ چ بض. 41. ٤ ؾف ٣ ح سضضب )1387( چگ گ س د قشآى حذ ث دس ضؼش فبسس ز پػ ف ب لطآ حس ٤ ج ق بض پ ز ظ ؿتب.

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان

لیست مقالات همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان پب ٤ ب ٥ طاث ر ب ٣ وبخ ؿتب لیست مقاالت همایش ملی- پژوهشی کاخ گلستان آبان ماه 1391 دفتر پژوهش کاخ گلستان/ تیر ماه 1394 تاریخچه و اهمیت کاخ گلستان "همایش ملی پژوهشی کاخ گلست ان " ردیف نویسنذه- نویسنذگان

المزيد من المعلومات

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و

ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت و ل) ث بم خدا د سجحبى عدالت اجتوبعی از گب آیبت ر ایبت سا ت اخت ب ٣ ث ا ٤ ه طا ٤ ف ثب ٣ ا ط ٢ ف ط ٢ زض ب بز ا ؿب اظ ؿبئ ٣ اؾت و اض ت خ ثكط ضا ث ذ ز خ ت وطز اؾت ؾبثم ا ٢ ث لس ت ط ثكط زاضز ث ا ٢ و ؿ ب ب ا ؿب

المزيد من المعلومات

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت

تفسير قرآن به قرآن در آموزه‌هاي عترت تفسير قرآى ب قرآى در آه ز اي عترت سيدابرا ين سجادي ع ب ثب ع رؿت ٥ آ ٤ بت لطآ زض ػهط پ ٥ ب جط)ل( يط ضت ت ر ث غضفب ٢ فب ٥ ح ٣ طح طز ٤ س ا ٥ ت زؾت ٥ بث ٣ ث پ ٥ ب ب ٢ تطاو ث پ ٥ ؾت لطآ ضز ت ر لطاض طفت. قرم

المزيد من المعلومات

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash

1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت   ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ash 1 مقدمه بسم اهلل الرحمه الرحیم 1 وقدی ريششىاختی بر بازپژيهیهای سامان یافته در حکم شرعی سىگسار اث ا مبؾ ٥ س ؾت www.a-alidoost.ir ح س كب ٤ ط ٢ فطز m.ashaiery@gmail.com ؾ ؿبض ٤ ى ٣ اظ احىب اؾال ٣ اؾت و زض

المزيد من المعلومات

کتابخانه الکترونیکی )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر

کتابخانه الکترونیکی   )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گر کتابخانه الکترونیکی http://ketabfarsi.ir )) آشنایی با هیپنوتیزم (( ىشدار : ))ىیپنوتیزم را بو عنوان سرگرمی انجام ندىید(( عنوان : آشنایی با ىیپنوتیزم گردآورنده : جمال فرجی هیپنوتیزم چیست زض اثتسا ٢ ثحج ان

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 944-593 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/11/05 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 چک ذ معيار بازشناسي عقد از ايقاع 1 اسواػ ل ؼوت الل

المزيد من المعلومات

بخش اول

بخش اول 46 مؤلفههای قدرت نرم ایران در سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان )مطالعه ارزشهای فرهنگی( 1 هنصور حیذری 2 * سیذ هحوذجواد قربی چکیذه خ ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زاضا ٢ بث تقسز لسضت ط اؾت و اظ خ آ ب فط اضظ اب ٢ فط ا

المزيد من المعلومات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات

ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات ؾب ث ٥ ؿت ز ق بض 3 پ ٥ بپ 84٣ پب ٥٤ ع 1396 نفحبت 27-4 فه ب ف ٣ Mat1 پػ ك ٣ * عوامل پدیدآورنده ضربآهنگ در قرآن ** حسن خرقانی چکیده: ر تن ا ا قاع ت هثات قاعذ ا اظت ک ر کار ادت ر تر آى اظت ار اظت در قرآى

المزيد من المعلومات

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک

ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و ک ف ؿف ز ٤ ز ض ٠ 45 ق بض ٠ 7 ظ ؿتب 7>46 نفحبت 64;-87; وحدت وجود از منظر عالمه محمدتقی جعفری 2* 1 عبداهلل نصری حمسه نادعلیزاده 1. عضو هیأت علمی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشجوی دکتری

المزيد من المعلومات

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس

٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 54 ؾب چ بضز تبثؿتب 1393 ل ل زض ٤ بفت مب : 93 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 93 / 3 /8 الگ چابکس ٤ ج ٥ ٥ ج ٥ ج ج ٥ ج ٥ مج ٥ ٥ فه ب ١ س ٤ ط ٤ ت ؾب ٣ ق بض 5 ؾب چ بضز تبثؿتب 19 ل ل - 101 129 زض ٤ بفت مب : 9 / 2 / 1 پص ٤ ط مب : 9 / /8 الگ چابکساس ساها فزها د ک تزل رسم سه 1 زا ز آلب ح س ٢ چک د زض ا ٤ مب

المزيد من المعلومات

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1

كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 كه ب ٤ ز ض ز ض ٥ )ازث ٨ بت ؿ ب ٦٧ ػطكب ٦ ( زا ك س ٣ ػ ا ؿب ٦ زا ك ب آظاز اؾال ٦ احس زقآثبز ؾب ا ق بض ٣ ا ظ ؿتب 1390 ل. 83-98 تبض ٧ د زض ٧ بكت: 90/8/1 تبض ٧ د پص ٧ ط: 90/10/5 بازتاب غم رنج و ناامیدی در

المزيد من المعلومات

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان

آیین های زایش در فرهنگ عامه مردم منطقه لارستان چك د دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه ؾب 5 ق بض ٣ 17 آشض ز ٥ 1396 آ ه ب سا ص در فز ىگ عبم مىطق الرستبن سبر 1 * ض پز )تبض ٧ د زض ٧ بكت: 95/5/5 تبض ٧ د پص ٧ ط: 96/7/4( عت ػب ٠ ان ك ؿل ٤ آ ٦ ٧ اظ جبحث ٢ زض

المزيد من المعلومات

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)

بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) بررس ساختار عامل تس م داوص خلق داوص ي اعتماد سازماو مطالع م رد : کارضىاسان داوطکد فى ي م ىدس داوطگا ت ران چک د * فط اػال ٣ ** فبع بض ج ٣ ثب ٣ ** ػ ٣ ضضب ٤ ظثبق ٣ * اؾتبز ٤ بض زا كىس ٠ ػ تطث ٥ ت ٣ ض ا ق

المزيد من المعلومات

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند ؾر ث ٠ ٨ ب ٦ آ ض س به نام آنانکه از منظر خدا میبینند میشنوند و سخن به میان میآورند تمامی درآمد حاصل از ایه کتاب به کودکان بیسرپرست تعلق میگیرد. - 1364 ا ٨ س زض ٧ ك ٦ : : : : : : ؾطق بؾ ٠ پس ٧ سآ ض ب ػ

المزيد من المعلومات

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب

تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها ) ( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق ب تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت ها )1358-1393( 2 1 راهیي جعفزی تقی ابزا یوی ساالری 4 3 ه ذی ب اه زگس صالح یا 1 -زا كز ٥ بضق بؾ ٦ اضقس ضقت ٠ اهتهبز زا ك س ػ ازاض ٥ اهتهبز زا ك ب

المزيد من المعلومات

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394

بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 1394 بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هعا ت ت سع هدیسیت تحقیق ت سع ش سی زها 394 ت زس ا زاق ت اداز ت ساى هدیسیت تحقیق ت سع ش اس اه س د ع اى: ثطضؾ ل ا ي همطضات تمؿ ن ؾ

المزيد من المعلومات

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ

چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س 1 هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ چکید هطالع ر د پض ص در ح س علن س جی در ایزاى بزرسی الگ ی رفتار علوی پض طگزاى در ایي ح س هجیدضایاى هجد اظ رول ض ق ب ػلو و ه ت اى ث ثطضؾ هآذص ه بثغ گ بگ ى پطزاذت اظ ضا قوبض تؼساز اؾتفبز اظ آى ه جغ ث پط هطارؼ

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 ف طؾز 14- دا طگب هب یت بب کب بدا 15 -افشايص گزايص س بى ب اسالم حجبة در غزة 16 -گ ض ای اس سخ بى ببسيگز هذل آهزيکبيي هسلوبى ضذ 17 -ق ا یي ه غ حجبة در د یب 18 -ػ اهل تبيج پذيذ ه غ حجبة در د یب 19 -ت طئ ی

المزيد من المعلومات

فصلنامه تاريخ اسلام

فصلنامه تاريخ اسلام 07 فصلنامه تاريخ اسالم سال یازدهن شواره اول و دوم بهار و تابستاى 1389 شواره هسلسل -41 42 مذهب خ اجه وصیزالدیه ط سی ي تأثیز آن بز تعامل يی با اسماعیلیان وزاری تبض ٧ د زض ٧ بكت: 89/4/12 تبض ٧ د تأ ٨٧ س:

المزيد من المعلومات

برآورد كمي تأثير تبليغات

برآورد كمي تأثير تبليغات فصل اه هذلساصی اقتصادی )سال ن ضواس 3»پیاپی 3«پاییض 394 صحفات 037( تحلیل ػ اهل هؤثش بش قیوت هسکي دس ض ش ت شاى هیشحسیي ه س ی تبض ٤ د زض ٤ بفت: 94/04/4 حسیي دس دیاى تبض ٤ د پص ٤ ط: 94/09/9 چکیذ زض مب حبيط

المزيد من المعلومات

آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس

آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس آساد كوالي ه ز فائق كوالي ه ز عنوان مقاله : سيره تربيتي امام صادق )ع( چكيده در تزتيت اسالهي پس اس قزآى س ت سيز هعص هيي اصلي تزيي ه ثع هحس ب هي ض د اس هعيار اي تعييي ك ذ ر ش تزتيت هعص هيي )ع( ها يت آه س

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي فصل اه هطالؼات جاهؼ ض اختي ج ا اى / سال چ ارم/ ضوار سیسد ن / ب ار / 99 صفحات 429-411 * مقايسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پيرامون نقص ماهواره در انسجام خانواده چكیذ ثب ت خ ث مف ضؾب ب زض فطن افطاز تأ غ م ث

المزيد من المعلومات

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think

1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think 1 11. Public Policy Analysis and Think Tanks Diane Stone 11. تحلیل سیاستگرازی عمومی و اتاق های فکس دایه استون محمد شکی کسیمی انغالح اسبق فىط ٤ ب Think Tanks زض ا ٤ دب ث ف ٤ ه بز سحم ٥ م ٥ بس ٣ ؾ ٥ بؾش

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بزآورد ارسش اقتصادی گزدضگزی مساجذ تاریخی میذان نقص جهان اصفهان با روش ارسشگذاری مطزوط )تبض ٤ د زض ٤ بفت: علی روگچیان 394/9/7 تبض ٤ د تػ ٤ ت: 394//2( چکیذ سف اظ ا ٤ مب ثطآ ضز ػ ٥ بض التػبز ٢ طزض ط ٢ سبرس

المزيد من المعلومات

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ

از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذ از اسکىذر گجستک تا اسکىذر ريالقرویه ( اضظ ٤ بث ٣ سح ٥ آقفش ٣ بث سبض ٤ ر ٣ اؾى سض مس ٣ ت مه فیريزمىذی شیر جیىی داوشیار گري تاستانشىاسی داوشگا ت ران م ذی ر ثر سازمان میراث فر ىگی گردشگری ي صىایع دستی کش

المزيد من المعلومات

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ

تكط ضز مسي ثط ض ق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػ تكط ضز مسي ثط ضق بؾي يسيت ثب ا ؽ / ح سحؿ قب ى ئي قت ي ظيط مب ي زضيبفتي زض مس مب ي»اظ ط سضيؿ تب ؾط بي «پیفتط و اؾت زض مس التهبز ؾیبؾي حبيط مس زض ثطآ ػال ث ز. قس پبض اي اظ ىبت طحقس زض مس ي حؿ طت ي ثط ر س

المزيد من المعلومات

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 7931 رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی باب جیسوپ ترجمهی امیر صفری نقد اقتصاد سیاسی شهریورماه 79 ثؼس اظ ض ٤ ساز ب ٢ ب 98 ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ض ق فىطا فطا ؿ ٢ اػال وطز س و» بضوؿ ٥ ؿ زض ثحطا اؾز.«)

المزيد من المعلومات

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز

فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 13 تاتستان 3137 صفحات تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیز فصلىام علمی پضي شی مطالعات تیهرشت ای داوش را ثزدی سال شتم شمار 3 تاتستان 337 صفحات 53-8 تدوین راهثزدهای امنیت سایثزی سامانههای کنتزل صنعتی در سیزساخته یا حیاتی کطور 4 فؽ 3 اثطا ٥ ح زظاز ح ٥ سضيب حؿ ٣ ان

المزيد من المعلومات

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4

ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 ؾز ه ذع اک ع غتن ب ث بثبى عبل د م ؽوبر پ جن سهغتبى 1393 صفح ۳۹ ۴۸ تأث ز عب بت آة ا ثز رخذاد پذ ذ گزد غجبر )هطبلؼ ه رد گزد غجبر ب غزة ج ة غزة ا زاى( 4 *3 2 1 دار ػ براحوذ ث ز س ص ز اعذاهلل خ ػک ؼ حبتن كجخت

المزيد من المعلومات

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر

هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر هب انم خدا مدری ی ت ژپو ه ش ت ىسعو و مطالعات اسال م ی ربر س ی فق ه ی- ما ل ی ااشتنر اورا ق اجاره ا ستصناع و جعاهل اق ب ل تبد ی ل هب س هام س ید ا می ر حس ی ن ا غت صا م ی وس: -1-94 2015 تاض د: فط ضز ي 1394

المزيد من المعلومات

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام

ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ث ٠ ب ذسا آهوزش طراحی سایت عولی و گام به گام ط ٨ فهرست وس ٠... 9 ١ سف اظ عطاح ٦ ؾب ٧ ت... : احت ٨ بخبت عطاح ٦ ؾب ٧ ت...; ت ٠٨٢ ١ بؾت زا ٠... 8 ا اع ؾب ٧ ت ١ ب ٥ ا ٧ تط ت 6;...٦ س ؿ ٧ ٦ ؾب ٧ ت...68 ؾ ٨

المزيد من المعلومات

بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ

بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ بسمه تعالی جسوه درس:»مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری«ویژه دانشجویان معرفی به استاد نیمسال تابستان 1394 موسسه آموزش عالی هادی تالیف : امیر عباس ممتاز فػ ا : و ٥ بت فب ٥ : تػ ٥ : تػ ٥ ٤ ه ػ ش ٣ است و ا زب

المزيد من المعلومات

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی  

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی   گا ي ت جايگا هف هي آهايص آه سش عالي در آهايص سزسهيي: را وايي تزاي "ت سع دا طگا ي" تبضيد زضيبىت: 1391/02/27 تبضيد پصيط: 1392/03/28 چكيد 1 فيؿي ث طي 2 مال طضب طائي ١ ػاز ٤ ض ٤ ؿ آ بيف ؾطظ ي ٠ ٣ يب ٧ ي آ

المزيد من المعلومات

تبارشناسي عدالت حقوقی

تبارشناسي عدالت حقوقی پص ش بهةحق قاسالهيسبلد ازد ن شوبر ا ل-ب بر تببستبى 0931 پيبپي 99 صص 26-5 * غف رخ ئي ي ** وبي ىرضبيي صاد هصلحت هسبئل ظ رحق ق 89/10/20 زض بفت: تبض د 89/12/10 پص ط: تبض د چکيذ ا ي ه افتس اتفبق لحؾ ا تى ل

المزيد من المعلومات

نمونه

نمونه University of Tehran From the SelectedWorks of Dr.Mahdi Amirzadeh 2015 نمونه پروپوزال 1 Mahdi Amirzadeh Available at: https://works.bepress.com/mahdi_amirzadeh/33/ تسو تؼالي مطضات اضائ پ ٥ ك بز ٢ پب ٤

المزيد من المعلومات

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق

كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیق كاوال ت سيع باوك بيم در باسار خذمات مالي ج اوي ي بزرسي عملكزد آن در فزيش بيم اي عمز دکتر ابراهین پور عضو هیأت علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم تحقیقات محمذ عاملي داوطج ي كارضىاسي ارضذ مذيزيت اجزايي كارضىاس

المزيد من المعلومات

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه

لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک ه لینراک نیرتگرزب هکبش تیقفوم ن یناریا ا یم دشاب هک یدارفا یدایز هتسناوت دنا اب نآ هب تیقفوم دنسرب همطاف هبتر 11 روکنک یسانشراک دمحم نیسح 86هبتر روکنک هدیپس یسانشراک هبتر 3 روکنک دشرا میرم و شرسمه هار یزادنا

المزيد من المعلومات

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی

ض جل ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 34 شم ره 4 هز آب ن 1391 صفح ت عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنی ض ششك دان گ ه علوم ششك تبزيش د ره 4 هز آب ن 191 صفح ت 67-60 عوامل روان شناختی مؤثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی افسردگی اضطراب و تنیذگی روانی Email: zeynab khanjani@yahoo.com زینة خانجانی: گروه روانشناسی

المزيد من المعلومات

تاریخ اسلامی شماره 14

تاریخ اسلامی شماره 14 ز فه ب ٣ دػ ك ٣ سبض ٤ د ب ١ ا ٤ طا ث س اظ اؾال ؾب ق بض ٠ قب عز ث بض سبثؿشب 97 نفحبر 182137 سبض ٤ د زض ٤ بفز: 96/04/21 سبض ٤ د دص ٤ ط ب ٣٤ : 96/11/29 بحران آذربایجان به روایت کاریکاتور: تاملی تاریخی برنشریه

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 مجم ع حاضر حاصل جستج در 03 سايت فعاا برارب ا ارل ايال سات. مرمرط ا گر ي اب هف فعالات اب سازمان سيستي ص رت گرفت ست. ياه جساتج ار ب ممااي وااه يي ااب 1- حه مر سب برر 2- ا گاي برروگار ن ج ن 3- بررگس رب

المزيد من المعلومات

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي

پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي پيش بيني رفتار طرفين عقود و دعاوي بر اساس نظريه بازي * دكتز حسي ببدي ي اؾشبز بض گط ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا كگب س طاى هجتبي اشزاقي آرا ي زا كد ز ٦ شطا ح ٠ ٣ ذه ن زا ك ٧ س ح ٠ ٣ ل م ؾ بؾ زا

المزيد من المعلومات

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه سال5 شماره2

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه سال5 شماره2 1 دوفصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه سال پنجم شماره اول بهار و تابستان 5931 صفحات 39-51 تاريخ دريافت: 5930/40/51 تاريخ پذيزش نهايي: 5930/55/59 چىيس هتt تح ي ي ثط ا غ كبضوت التهبزي ظ ب زض ايطا ) ضزي:

المزيد من المعلومات

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسالمي سال ششم شماره يازدهم پايیس- زمستان 49 صفحات 994-942 تبض ٤ د زض ٤ بفت: 1393/10/17 تبض ٤ د پص ٤ ط ب ٣٤ : 1395/04/06 سازوكارهاي ناظر بر صيانت از قانون اساسي جمهوري اسالمي

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط

آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فط آموزش فا در کنفرانس )۶( لی هنگجی فهرست آ ظ ب زض ع ٥ س دبن زضو فطا ؽ ب ٢ ٤ ٥ ضن...۲ ۲۰۰۴ آ ظ ب زض ػ ؿ ثب قب طزا آؾ ٥ ب-ال ٥ ب ؾ ٥ ا ٢...7 آ ظ ب زض و فطا ؽ ب ٢ ۲۰۰۴ اق ش ز ٢ ؾ ۴۰...٣ آموزش فا در عید پاک

المزيد من المعلومات

Online ISSN: Print ISSN: ه ال ات ل م ؾ اؾ حم ق فم ز ض 6 قواض 7 پا ع 9=57 نفحات -67: 687 بزرسی تطبیمی حك شفعه د

Online ISSN: Print ISSN: ه ال ات ل م ؾ اؾ حم ق فم ز ض 6 قواض 7 پا ع 9=57 نفحات -67: 687 بزرسی تطبیمی حك شفعه د Online ISSN: 6742-7724 Print ISSN: 6352-6354 www.irijournals.com ز ض 6 قواض 7 پا ع 9=57 نفحات -67: 687 بزرسی تطبیمی حك شفعه در فمه اهل سنت و حموق ایزان صادق سلطان پور واضق اؼ اضقس حم ق ذه ن گط حم ق احس

المزيد من المعلومات

بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392

بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392 بررسی موانع رعایت اخالق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 931 نویسندگان: 1 * زهره قمری زارع زهرا علیساده برمی حمیده سادات صادق الوعد مجید اسماعیلی منیره رموزی

المزيد من المعلومات

فصلنامة روان¬شناسي كاربردي

فصلنامة روان¬شناسي كاربردي Jounal of Applied Psychology Vol. 5, No. 2(8), Summe 20, 48-65 فصلىبم ريانضىبسي كبربزدي سب 5 ض بض 2)8( تبثستب 48-65 390 رابطة ارسش ب ي ضخصيت مذيزان بب ضبيست سبالري مطبركت ض زيوذي ي بيگبوگي سبسمبوي در سبسمبن

المزيد من المعلومات

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني

المزيد من المعلومات

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی

بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 2 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی بررسی قش اهاهسادگاى هح ر هیقات الرضا در گردشگری ر ستایی با استفاد از هدل تاپسیس 3* 1 حوید شایاى هرین قاسوی حوید هحو دی Shayan34@yahoo.com Magh30@um.ac.ir Ha.ma007@yahoo.com 1 3 زا ك بض گط رغطاف ب ثط به

المزيد من المعلومات

به نام خدا

به نام خدا ث ب ذسا لبث ت خ ايطا يب فبضؾي ظثب ب ؿ ب ب ػعيع مي زض وك ض بی وب بزا آ طيىب اتطيف آ ب ؾ ئس ا ؿتب قطوت اپي بيي خ ب طزی ظيبضتي پط اظ ض ث ق بض ثجت 171698 زاضای د ظ بی ث س ا ف اپي بيي وك ضی نس ض فط ث يت ثطای

المزيد من المعلومات

عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی، بازداری و فعال¬سازی رفتاری از طریق مهارت¬های اجتماعی بر سوء مصر

عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی، بازداری و فعال¬سازی رفتاری از طریق مهارت¬های اجتماعی بر سوء مصر 711 711-791 صفحات 7839 زمستان و پايیس 83 سال فلسفه نشريه وح یصديرکثرتبرمبىایحکمتاشراق موسوی محمد هش د رض ي اسالهي عل م دا شگا هربي 89/6/9 همبل : زض بفت )تبض د ب : 89/8/30 ( پص طش تبض د وخطت غس ض ح است

المزيد من المعلومات

1

1 1 اهلل ال ح س ن ى ماء أ س م ن ظ و مة في للشيخ العالمة زيد بن محمد بن ىادي المدخلي رحمو اهلل - 2 . اهلل رحمن ر حيم غاف ر...وحاف ظ ح ي ح ليم ناص ر. وخال ق وبار ئ م ه يم ن...ثم ل طيف م حس ن وم ؤ م ن. وم ان

المزيد من المعلومات

The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض

The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض The Aethos and Non-dual States of Consciousness آ يت س Aethos ضعيت آگا ي فشا د گا گي 2012 20 پيام سياس اي اص طشف ات س ا اص طشيق تام ك ي ى / سپتاهبش زض اي پيب ي ذ ا ي ض اثف ي س يب ال يت بي تد ي يبفت اث

المزيد من المعلومات

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره

آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره آزمون سراسري قرآن و عترت حفظ 15 جسء زهاىپاسخگ يي: 80 دقيق مهرماه 1393 توضيحات: 1- گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد 2- براي پاسخ غلط يک سوم نمره منفي منظور ميشود. 1. دسمذام گض ػجبست پب ب آ صح ح و

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك

مهندسي مكانيك / شمارة / 101 سال بيست و چهارم / 1131 اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا ك اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغييرفازدهنده * غ ثب الس ي ضح و زا كز کبضق بؾ اضقس ه سؾ هکب ک زا كگب هحمك اضزث ل نبزق احوس زا كز زکتط ه سؾ هکب ک زا كگب ت طاى تبض د زض بفت: 1394/02/15 تبض د پص ط: 1394/03/20

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

ىه ٢ ب ٦ تح ٮ بت ؾٮبؾ ثٮ ٠ ا زا ١ ك ب ٥ آظاز اؾال ٣ احس ق ٨ طضب ق بض ٥-67 ث ٨ بض:> 46 / نم 5; - 4 چکید تبییه بازت لید مىازعه جمه ری اسالمی ایران يآمری

ىه ٢ ب ٦ تح ٮ بت ؾٮبؾ ثٮ ٠ ا زا ١ ك ب ٥ آظاز اؾال ٣ احس ق ٨ طضب ق بض ٥-67 ث ٨ بض:> 46 / نم 5; - 4 چکید تبییه بازت لید مىازعه جمه ری اسالمی ایران يآمری ىه ٢ ب ٦ تح ٮ بت ؾٮبؾ ثٮ ٠ ا زا ١ ك ب ٥ آظاز اؾال ٣ احس ق ٨ طضب ق بض ٥-67 ث ٨ بض:> 46 / نم 5; - 4 چکید تبییه بازت لید مىازعه جمه ری اسالمی ایران يآمریکا در جى ب غرب آسیا در عصر پسا برجام بازگشت به و ياقع

المزيد من المعلومات

"رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل " او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق " زك! ىد

رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل  او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق  زك! ىد ك ع ع 6 ف ع ضزث ئ زك ك ث 9 ث ش ئ ئإثئ غ ث ح ز ع 8 ف 9 ح ح ف + ح ح ع +آع آ عكك كك 8 ك + ح ع ح ك ز ع ئع ف ث ع ح ك عع خ ع ئف عش ع ع عث ث عض ف حف خ ع خ غف ض ف كع ش ك ع ع ع ع ع ع ع ز ع ح ز ثك ظ ف ف خ ع ك ع

المزيد من المعلومات

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور

دااگشنه خا ت م دوره 1 شماره 3 پاییز 1396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اور دااگشنه خا ت م دوره شماره 3 پاییز 396 صفحه 38-9 فصل به پژ ص بي یي در حسببداري حسببزسی تأثیز ساختار مالکیت بز عملکزد بانکهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار محسه خ شطیىت 2 محمد امیدیوژاد 3 امیه بهرامل

المزيد من المعلومات

چکید : دي فصلىام پژي ش ای ستی شىاختی سال ا ل ضواض 2 پا ع ظهستاى 1391 غفحات امکان تکث ز ادل ة اثثات يج د خدا در خداشىاسی )تط اساس تث ي لايس تط

چکید : دي فصلىام پژي ش ای ستی شىاختی سال ا ل ضواض 2 پا ع ظهستاى 1391 غفحات امکان تکث ز ادل ة اثثات يج د خدا در خداشىاسی )تط اساس تث ي لايس تط چکید : دي فصلىام پژي ش ای ستی شىاختی سال ا ل ضواض 2 پا ع ظهستاى 1391 غفحات -123 107 امکان تکث ز ادل ة اثثات يج د خدا در خداشىاسی )تط اساس تث ي لايس تط اى احس تط هكل ب احس( 1 اضن لطتا 2 احس فطاهطظ لطاهلى

المزيد من المعلومات

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ

81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾ 81 ض ب س بي ض ا ق بذتي/ؾب ز /ق بض ز / ظ ؿتب 1391 )نم 81-94 ( عرفان اسالمی و داللتهای آن در حیطهی روانشناسی ازدواج و خانواده 1* ثبثه ق كیطي چىیس طفب اؾال ي ث ا یىي اظ تطی پط ف شتطی ح بي فىطي ؿ ب ب زض و

المزيد من المعلومات

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت

المزيد من المعلومات

نگاهی به کتاب جهان نمای جدید و سهم آن در شناخت ایرانیان از اوضاع چکیده کشورهای اروپایی 1 زوشط ػجبؼ بق ظاز ح س ٤ 2 ه ض ػؼفط ٤ ب ؾ ٣ ؾرز ثطا ٢ ق بذز ؾب

نگاهی به کتاب جهان نمای جدید و سهم آن در شناخت ایرانیان از اوضاع چکیده کشورهای اروپایی 1 زوشط ػجبؼ بق ظاز ح س ٤ 2 ه ض ػؼفط ٤ ب ؾ ٣ ؾرز ثطا ٢ ق بذز ؾب نگاهی به کتاب جهان نمای جدید و سهم آن در شناخت ایرانیان از اوضاع چکیده کشورهای اروپایی 1 زوشط ػجبؼ بق ظاز ح س ٤ 2 ه ض ػؼفط ٤ ب ؾ ٣ ؾرز ثطا ٢ ق بذز ؾب ٤ ط وك ض ب ثط طزا ٤ ى ٣ اظ اثعاض ٣ اؾز و اب ثا ٤ ابض

المزيد من المعلومات

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1

هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1 هطالؼات ا راعیای هزکشی هزکش هطالؼات ػالی بیي الوللی دا شکد حق ق ػل م عیاعی عال ع م شوار 6 ب ار تابغتاى 1389 صفحات 136-111 ر ابط ایزاى ر عی در عال ای 1368 تا 1388: بغتز ا ػ اهل هحد دیت ا ج ا گیز کزهی اعتادیار

المزيد من المعلومات

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ...

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ... آ ض ب هس ط ز آه ظق ؾبل ز اظز ن قوبض ؾ م )هؿلؿل 47 ( سبثؿشبى 396 نم 95 83 بزرسی رابط بیه خاللیت وبروىبن ي بل غ سبسمبوی بب سزمبی فىزی داوطىذ ف یى دوتز ضزیع یت وب اهبه ت زان زوشط فشبح بظن ي حزف ای دختزان

المزيد من المعلومات

تقاضاي صدور

تقاضاي صدور بخشنامه ش مارۀ بخشناهم: 00101100 صاردکننذه: مذرییت نظارت رب نهاداهی مالی مىضىع:ضزورت ثبت و ربوس رسانی دافرت اقنىنی و میظنت و ارایۀ اظهارانمۀ مالیاتی رد مىعذ مقرر م خا طبیه: مذریان حساربسان ومتىلیان صنذوقاهی

المزيد من المعلومات

بسمه تعالي

بسمه تعالي د فصل اه عل م تکثیش آتضیپش سی/ سال س م/ شواس ششن/ ت اس تاتستاى 94 / صفحات 19-40 بررسی تأثیر استفاده از بیومس جلبک اسپیرولینا و هویج بر رنگآمیسی بدن سیکلیدماالوی زبرا) zebr )Pseudotropheus 2 1 1 1* مهران

المزيد من المعلومات

مجموعه مقبالت همبیش بیه المللی شهروود مسئول داوشگبه آزاد اسالمی واحد خوراسگبن )اصفهبن( امر ب معريف ي و ي از مىكر چيست ي آيا مي ت ان در دوياي امريز آور

مجموعه مقبالت همبیش بیه المللی شهروود مسئول داوشگبه آزاد اسالمی واحد خوراسگبن )اصفهبن( امر ب معريف ي و ي از مىكر چيست ي آيا مي ت ان در دوياي امريز آور امر ب معريف ي و ي از مىكر چيست ي آيا مي ت ان در دوياي امريز آورا ب اجرا در آيرد يس س : زوتط غال حسي سؼ ز ػؿ يبت ػ ي زا ط ب آظاز اسال ي- جف آثبز چكيد : زض اينن مب نن اثتننسا ثنن ؾننيا زض ثننبض اي ىنن ا

المزيد من المعلومات

دفترچه اطلاعات ضروری جهت

دفترچه اطلاعات ضروری جهت «هؼشفی هؼئ ليي دا گب آصاد اػالهی احذ سؿت» دفترچه اطالعات ضروری جهت استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 1395 سئيغ احذ: آهبي ز تطػ يطيب ا يطتي ضي هؼئ ل دفتش بد وبی ذگی همبم هؼظن س بشی دس اػتبى

المزيد من المعلومات

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو

جمله بي توجهي به سلامت رواني 15 ميليون بيمار رواني جامعه ، انتخاب مصاحبه گر محترم بوده، در مصاحبه تنها به آمار 21% اختلالات رو فػل ا ل تؼبض ف هبز 1 هطوع زضهبى س ءهػطف ه از )و ه جؼس زض ا ي آ ي به هطوع به س ذ ا س ضس(: ث هطوع اعالق ه گطزز و اهىب بت اضائ ذسهبت زضهب سنظزائ ذسهبت پ طگ ط اظ ػ ز زضهبى ب غ ضزاض ئ زضغ ضت اذص هد ظ احس زضهبى

المزيد من المعلومات

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا

المزيد من المعلومات

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش ف ث انل كي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال عيد ي ) 8341 ه لع ا م ر عي د خ ط ت ث / 7182 م( ال فط مجع وترتيب يخ الع لمث من خ ط ب الش ن ش عيد ر ش لن أيب عت د الل م م د ة - -ح فظ ه الل ز كي ث ت انل ف و ال ش ن ف ال

المزيد من المعلومات

فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه

فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه فلؿف ز ي ز ض 13 قوبض 3 پب ع 1395 نفحب 532-505 دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم 2 *1 زهره عبدخدایی قاسم پورحسن 1. دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی 2. دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی )تبض د

المزيد من المعلومات

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن

المزيد من المعلومات

مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و آدابها، فصلية محكمة، العدد 10، خريف و شتاء 1387 هـ

مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و آدابها، فصلية محكمة، العدد 10، خريف و شتاء 1387 هـ هجل علو پط ش ا جوي ا سا ش اى ادت ات عست شواز 43 تاتستاى 1396. ش 2017 م صص 109-130 تسزس هضاه ي هقا هت استعوازست ص دز اشعاز هفد شکس ا پاتل س دا )تس پا هدزس تطث ق از پا شسق»هکتة سالف «( هالک 2 1 عثد ال هجد

المزيد من المعلومات

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي د والكربات فا ن لھ سر ا عجیبا لتفریج الكرب وازالة الھم وكل مو لم من امراض الظاھر والباطن ویصلح ان یكون على اسمھ تعالى لطیف وھو ھذا: بسم

المزيد من المعلومات

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين

المزيد من المعلومات

شجرة طيبه در نگاه ره‌بران

شجرة طيبه در نگاه ره‌بران شجز ط ث در گا ر تزاى PARANDCO ييزاست ايل فزيرديه 09 Q قدهت ثسيج ا ب ذ ي ي )ض ( زض اي ضاثك چ ي ي فط بي س : «لؿي ثسيذ ب سب اي است و زض غسض اسال ث ز است اي سب رسيس يست زض اسال سبثم زاضت است چ مػس ب اسال است

المزيد من المعلومات

چىیس زضیبفت: تبییس: ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 9

چىیس زضیبفت: تبییس: ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 9 چىیس زضیبفت: تبییس: 9 2 1 ثطضؾي ت جیمي تؼب ظ ب ذب ط زض ض ب عاض ضاظ ب قت ا يتب 4 3 ض ب فطظ س ظ ب قت ایب ه ای ا 5 قیس اح سظاز 6 ؼی جب جبیي في 91 /9/18 92 /1/ ف ظ ب اضتجب ب عیط آ ثب ذب ط اظ زیط ثبظ زغسغ ي

المزيد من المعلومات

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا: ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا: أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ خ ؼ ك ز ننا ث أ ك م ؿ الؾ ر اغ بػ: أ خ ؼ ك ز ننا

المزيد من المعلومات

چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ ال

چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ ال چطنا ذازهذيريتد لتي 1391 ظهؿتبى 12 قوبض 65-86 لل ض اسايي ا ل يتت ذیضاخص ایحکورا يخ ب *** ** * عليهرضذیزاد سعیذصفری عثذالرضاتیگي یا 1**** عثذالوجیذپ الدرگ چکیذ تک ک اظ اؾتفبز ثب ذ ة حکوطا قبذم ب ا ل تث

المزيد من المعلومات