Dokumen Penjajaran Kurikulum KSSM Pendidikan al-quran dan al-sunnah Tingkatan 5 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Dokumen Penjajaran Kurikulum

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Dokumen Penjajaran Kurikulum KSSM Pendidikan al-quran dan al-sunnah Tingkatan 5 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Dokumen Penjajaran Kurikulum"

النسخ

1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Dokumen Penjajaran Kurikulum PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH TINGKATAN 5 EDISI 2 1

2 2

3 KATA PENGANTAR Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan penjajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP), untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19). Pelaksanaan PKP menyebabkan pelaksanaan PdP secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan secara normal. Meskipun guru telah berusaha melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPr) sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya didapati tidak mencapai tahap optimum. Masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 termasuk semua mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab di bawah seliaan BPI bagi kegunaan tahun ini bukanlah kurikulum yang baharu, malahan ia berasaskan kurikulum sedia ada yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM. Melalui penjajaran ini, kandungan DSKP telah dibahagikan kepada Kandungan Asas iaitu apa yang perlu dikuasai oleh murid dan ia dilaksanakan secara bersemuka atau atas talian dengan murid, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap yang mana berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai. Harapan BPI dengan adanya Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 ini, dapat membantu guru untuk terus merancang dan melaksanakan PdP pada tahun 2021 dengan lebih berkesan. BPI juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan kurikulum yang dijajarkan. Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran murid dapat dan boleh dilaksanakan. Penjajaran kurikulum Versi 2.0 HAJI HASSAN NUDIN BIN A. HAMID Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia 3

4 0

5 بيدڠ: ڤڠاجين القرءان )سورة باچاءن( ممباچ سورة الكهف ايات سچارا ترتيل دان مڠعملكنڽ دالم ممباچ سورة الكهف ايات سچارا ترتيل. تلق ي مشافهة سورة الكهف ايات سچارا ترتيل. مڠعملكن باچاءن سورة الكهف ايات سچارا ترتيل دالم كهيدوڤن ممباچ سورة اللك ايات 1-30 سچارا ترتيل دان مڠعملكنڽ دالم ممباچ سورة اللك ايات 30-1 سچارا ترتيل. تلق ي مشافهة سورة اللك ايات 1-30 سچارا ترتيل. مڠعملكن باچاءن سورة اللك ايات 1-30 سچارا ترتيل دالم 1.2 بيدڠ: ڤڠاجين القرءان )سورة حفظن( مڠحفظ سورة السجدة ايات سچارا تدوير دان مڠعملكنڽ دالم مڠحفظ سورة السجدة ايات 30-1 سچارا تدوير تلق ي مشافهة دان ممڤردڠركن حفظن سورة السجدة ايات 1-30 سچارا تدوير. مڠعملكن حفظن سورة السجدة ايات 1-30 سچارا تدوير دالم کهيدوڤن

6 بيدڠ: ڤڠاجين القرءان )تجويد( مڠعملكن باچاءن حكوم مد عارض للسكون مد عواض دان مد لين دالم ڤمباچاءن القرءان سچارا تحقيق مڠعملكن حكوم مد عارض للسكون مد عواض دان مد لين دالم ڤمباچاءن القرءان سچارا تحقيق. مڽاتاكن ڤڠرتين حكوم مد عارض للسكون مد عواض دان مد لين. منجلسكن چارا باچاءن مد عارض للسكون مد عواض دان مد لين. تلق ي مشافهة ايات القرءان يڠ مڠاندوڠي حكوم مد عارض للسكون مد عواض دان مد لين سچارا تحقيق مڠعملكن حكوم مد الزم دالم ڤمباچاءن القرءان سچارا تحقيق. مڽاتاكن ڤڠرتين مد الزم. منرڠكن بهاڬين ٢ دان جنيس ٢ مد الزم منجلسكن چارا باچاءن مد الزم. تلق ي مشافهة ايات القرءان يڠ مڠاندوڠي مد الزم سچارا تحقيق. مڠعملكن باچاءن مد الزم دالم ڤمباچاءن القرءان سچارا تحقيق مڠعملكن باچاءن مد الزم دالم ڤمباچاءن القرءان سچارا تحقيق مڽاتاكن ڤڠرتين وقف. منجلسكن جنيس وقف دالم باچاءن القرءان. تلق ي مشافهة بنتوق ٢ وقف دالم باچاءن القرءان سچارا تحقيق مڠعملكن بنتوق ٢ وقف دالم ڤمباچاءن القرءان سچارا تحقيق مڠعملكن بنتوق ٢ وقف دالم ڤمباچاءن القرءان سچارا تحقيق. 2

7 1.7.5 بيدڠ: ڤڠاجين القرءان )أية كفهمن( مڠعملكن تونتوتن مالكوكن ترنفورماس ي دالم كهيدوڤن برداسركن ڤڠاجرن ايات 11 سورة الرعد مڽاتاكن اينتيساري ايات 11 سورة الرعد درڤد ترجمهنڽ منجلسكن ڤڠرتين مالئكة دان توڬسڽ برداسركن ايات منجلسكن كونسيڤ ڤراوبهان "إن هللا ال ي غ ي ر برداسركن ايات م ا ب ق و م ح ت ى ي غ ي ر وا م ا ب أن ف س ه م ". منيالي كڤنتيڠن اوسها دان اختيار دالم مالكوكن ڤراوبهان دالم هيدوڤ. مرنچڠ ستراتڬي دان اوسها ترباءيق اونتوق منيڠكتكن كواليتي هيدوڤ ددنيا دان اخيرة " منجلسكن مقصود "ا وال و يات برداسرکن ايات مڠهورايكن عملن اتاو ڤربواتن يڠ مڠوتاماكن هللا دان رسول دالم كهيدوڤن. مڽاتاكن اينتيساري ايات سورة التوبة درڤد ترجمهنڽ. من رڠكن اسباب النزول ايات 19 سورة التوبة. مرنچڠ اوسها دان تيندقن اونتوق مالكوكن ڤركارا ترباءيق برداسركن كاوتامأن دالم مڠعملكن تونتوتن ملقسانكن ڤكرجأن يڠ اوتام برداسركن ڤڠاجرن ايات سورة التوبة 3

8 منجلسكن ڤڠرتين سرتا دليل ڤڠحرامن زنا قذف دان لعان منيالي كڤنتيڠن منجأوهي جنايه زنا قذف دان لعان. مڽاتاكن اينتيساري ايات 1-10 سورة النور درڤد ترجمهنڽ. من رڠكن اسباب النزول ايات 10-1 سورة النور منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ سسواي اونتوق مناڠني سرتا منجأوهي جنايه زنا قذف دان لعان دالم مڠعملكن تونتوتن منجاوهي جنايه زنا قذف دان لعان برداسركن ڤڠاجرن ايات 10-1 سورة النور مرنچڠ ستراتڬي اوسها اتاو تيندقن يڠ سسواي اونتوق مڠوكوهكن ڤ رڤادوان ناسيونال دالم كهيدوڤن مڠهورايكن چيري ٢ ڤرڤادوان دان اينتڬراس ي ناسيونال منيالي كڤنتيڠن منجاڬ دان ممبينا ڤ رڤادوان ناسيونال دالم مڽاتاكن اينتيساري ايات 13 سورة الحجرات درڤد ترجمهن ايات من رڠكن اسباب النزول ايات 13 سورة الحجرات منجلسكن كونسيڤ ڤ رڤادوان دالم اسالم مڠعملكن تونتوتن مڠوكوهكن ڤ رڤادوان ناسيونال برداسركن ڤڠاجرن ايات 13 سورة الحجرات منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن اونتوق منجادي ݢولوڠن "أصحاب اليمين" دان "القربون" سرتا منجاوهكن ديري درڤد منجادي ݢولوڠن "أصحاب الشمال" مڠعملكن تونتوتن مالكوكن ڤرسدياءن مڠهادڤي هاري كبڠكيتن برداسركن ڤڠاجرن ايات 11-1 سورة الواقعة مڽاتاكن اينتيساري ايات 11- سورة الواقعة درڤد ترجمهن ايات منرڠكن ڤڠرتين "الواقعة" دان سواسان كجادين قيامة برسرتا حكوم برإيمان دڠنڽ مڠهورايکن ݢولوڠن ٢ ماءنس ي ڤد هاري قيامة دڠن ݢمبرن نعمت يڠ دجنجيکن اوليه هللا

9 بيدڠ: علوم القرءان منيالي كڤنتيڠن ممڤالجري ايات مك ية دان ايات مدني ة. ممهمي كڤنتيڠن ممڤالجري ايات مك ية دان ايات مدني ة دڠن منجاديكنڽ ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان. مڽاتاكن ڤڠرتين ايات مك ية دان ايات مدني ة. منجلسكن ڤربيذاءن چيري ۲ ايات مك ية دان ايات مدني ة منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن اونتوق مڠڬوناكن ايات مك ية دان ايات مدني ة سبا ڬي ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان مڠهورايکن ميتودولوڬي ڤنوليسن دان التر بالكڠ ڤنوليس كتاب تفسير االزهر تفسير الطبري تفسير روح العاني دان تفسير الجاللين. ممهمي كڤنتيڠن ممڤالجري علمو تفسير دڠن منجاديكنڽ ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان. مڽاتاکن ڤڠرتين علمو دان كتاب تفسير. من رڠکن جنيس ۲ تفسير. منجلسکن شرط ۲ اونتوق منتفسير القرءان منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن اونتوق مڠڬوناكن علمو تفسير سبا ڬي ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان ممهمي كايستيميوأن رسم عثماني دڠن منجاديكنڽ ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان. مڽاتاكن سجاره ڤنوليسن رسم عثماني. منرڠکن ميتودولوڬي ڤنوليسن رسم عثماني. منجلسکن كايستيميوأن رسم عثماني منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن اونتوق مڠڬوناكن رسم عثماني سبا ڬي ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان

10 بيدڠ: ڤڠاجين الحديث مڽاتاكن اينتيساري متن حديث درڤد ترجمهنڽ منرڠکن ڤڠرتين تڠݢوڠجواب دان امانه منجلسكن کاتݢوري تڠݢوڠجواب دان امانه برداسركن حديث. منيالي كڤنتيڠن منونايکن تڠݢوڠجواب دان امانه دالم منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن اونتوق دلقسناكن دڠن سمڤورنا اڤبيال دبريكن تڠݢوڠجواب دان امانه دالم كهيدوڤن. 3.1 مڠعملكن تونتوتن ملقسانكن تڠݢوڠجواب ايديۏيدو مسلم برداسركن ڤڠاجرن حديث روايت امام بخاري دان مسلم مڽاتاكن اينتيساري متن حديث درڤد ترجمهنڽ منرڠكن ڤڠرتين دان چيري ٢ علماء منجلسكن كدودوقن علماء دالم مشاركت. منيالي كڤنتيڠن علمو دان علماء دالم كهيدوڤن منچادڠكن اوسها دان تيندقن يڠ برتڤاتن دڠن تونتوتن اونتوق مم ولياكن علمو دان علماء دالم 3.2 مڠعملكن تونتوتن ممولياكن علمو دان علماء برداسركن ڤڠاجرن حديث رواي ت امام بخاري. 6

11 مڠعملكن تونتوتن ملقسانكن عملن يڠ دجنجيكن ناؤڠن هللا برداسركن ڤڠاجرن حديث رواي ت امام بخاري دان مسلم. مڽاتاكن اينتيساري متن حديث درڤد ترجمهنڽ. منرڠكن ڤڠرتين ناؤڠن هللا. منجلسکن توجوه ݢولوڠن دباوه ناؤڠن هللا منوروت حديث منيالي كڤنتيڠن مندا ڤتكن ناؤڠن هللا دالم كهيدوڤن. منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن اونتوق منداڤتكن رحمة دان ڤرليندوڠن هللا دهاري اخيرة مڠعملكن تونتوتن منجادي م ؤمن يڠ لبيه دکاسيهي هللا برداسركن ڤڠاجرن حديث رواي ت امام مسلم مڽاتاكن اينتيساري متن حديث درڤد ترجمهنڽ منرڠكن کقواتن يڠ دڤرلوکن اوليه اومت إسالم دالم کهيدوڤن منجلسکن چيري ٢ م ؤمن يڠ قوات دان م ؤمن يڠ له مڠهورايکن الرڠن مڠݢوناکن اوڠکڤن "کاالو" دان هوبوڠكاءيتڽ دڠن تيڤو داي شيطان. منيالي كڤنتيڠن منجادي اومت إسالم يڠ قوات. منچادڠكن اوسها دان تيندقن يڠ ڤرلو دالكوكن اونتوق منجادي م ؤمن يڠ دكاسيهي هللا

12 بيدڠ: علوم الحديث مڽاتاكن ڤڠرتين حديث مرفوع دان موقوف برسرتا چونتوه. منجلسكن حكوم برعمل دڠن حديث مرفوع دان موقوف. منيالي كڤنتيڠن مڠعملكن حديث مرفوع دان موقوف سباݢاي ڤاندوان دالم منچادڠكن تيندقن يڠ بوليه دالكوكن اونتوق مڠڬوناكن دان مڠعملكن حديث ٢ يڠ بوليه دجاديكن حجه دالم ممهمي كڤنتيڠن ممڤالجري حديث ٢ يڠ بوليه دجاديكن حجه سباڬاي ڤندوان اونتوق دعملكن دالم مڽاتاكن ڤڠرتين حديث مقطوع مرسل شاذ دان موضوع برسرتا چونتوه. منجلسكن حكوم برعمل دڠن حديث مقطوع مرسل شاذ دان موضوع. منيالي كڤنتيڠن ممڤالجري حديث مقطوع مرسل شاذ دان موضوع سباݢاي ڤندوان دالم منچادڠكن تيندقن اونتوق مڽكت ڤنولرن دان ڤڽيبرن حديث شاذ دان حديث موضوع درڤد دجاديكن حجه دان دعملكن دالم ممهمي كڤنتيڠن ممڤالجري حديث ٢ يڠ تيدق بوليه دجاديكن حجه سباڬاي ڤندوان اونتوق دتولق اتاو دعملكن دالم كهيدوڤن 8

13 مڽاتاكن ڤڠرتين راوي سند إسناد مسند مسن د متن املحدث الحافظ الحجة دان الحاكم. منجلسكن ڤربيذاءن انتارا املحدث الحافظ الحجة دان الحاكم برسرتا توكوه حديث مڠيكوت كاتڬوري. مڠمبيل اعتبار درڤد اوسها دان ڤڠوربانن علماء حديث سباڬاي ڤندوان دالم ممهمي كڤنتيڠن ممڤالجري اصطالح ٢ علوم الحديث دان ڬلرن اهلي حديث سباڬاي ڤندوان دالم ته مڽاتاكن ڤڠنلن سنن س سرتا مڽنارايكن بنتوق ٢ ڤڽوسوننڽ. ممبنديڠ بيذا بنتوق ٢ ميتودولوڬي ڤڽوسونن سنن س ته دان التر بالكڠ ڤنوليسڽ منيالي كڤنتيڠن ممڤالجري ميتودولوڬي ڤڽوسونن سنن س ته سباڬاي ڤندوان دالم منچادڠكن تيندقن يڠ بوليه دالكوكن اونتوق منجاديكن سنن ست ه ڤندوان دالم ممهمي كڤنتيڠن ممڤالجري ميتودولوڬي ڤڽوسونن سنن سته سباڬاي ڤندوان دالم 9

14 بيدڠ: عقيدة إسالمية ممهمي دان ميقيني كونسيڤ معرفة هللا دان منجاديكنڽ ڤڬاڠن سرتا اساس ڤد ستياڤ تيندقن دان عملن دالم منرڠكن كونسيڤ معرفة هللا برسرتا دليل. منجلسكن ڤرانن وحي دالم ممبيمبيڠ عقل اونتوق مڠنل هللا دالم كهيدوڤن. مڠهورايكن ڤندڠن علماء تنتڠ كونسيڤ تقليد دان حكومڽ دالم معرفة هللا. مڽاتاكن ڤڠرتين افعال هللا دان افعال العباد برسرتا دليل. منرڠكن افعال هللا دري اسڤيك كبيجقساناءن دان ككواساءنڽ سرتا ڤمبهاڬين افعال العباد. منجلسكن ڤركأيتن انتارا قضاء دان قدر دڠن افعال هللا دان افعال العباد. منيالي كڤنتيڠن معرفة هللا دالم منيڠكتكن كأيمانن. منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي منيڠكتكن كأيمانن ماللؤي معرفة هللا دالم كهيدوڤن ممهمي دان ميقيني كونسيڤ افعال هللا دان افعال العباد دان منجاديكنڽ ڤڬاڠن سرتا اساس ڤد ستياڤ تيندقن دان عملن دالم مڠهورايكن هوبوڠكاءيت انتارا قضاء دان قدر دڠن اوسها دعاء توكل. منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي منيڠكتكن كايمانن ماللؤي كفهمن كونسيڤ افعال هللا دان افعال العباد. 10

15 مڽاتاكن ڤڠرتين ڤهاال دان دوسا سرتا ڤمبهاڬين دوسا منجلسكن فكتور دان ڤركارا يڠ ممباوا كڤد ڤهاال دان دوسا. ممهمي دان ميقيني كونسيڤ ڤهاال دان دوسا دان منجاديكنڽ ڤڬاڠن سرتا اساس ڤد ستياڤ تيندقن دان عملن دالم منيالي كڤنتيڠن ڤهاال دان دوسا دالم منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي منيڠكتكن كايمانن ماللؤي كفهمن كونسيڤ ڤهاال دان دوسا مڽاتاكن ڤڠرتين اية دان حديث متشابهات برسرتا چونتوه ممبنديڠ بيذا چارا علماء دالم ممهمي اية دان حديث متشابهات سرتا فكتور ڤربيذأنڽ.. ممهمي دان ميقيني كونسيڤ اية دان حديث متشابهات دڠن منجاديكنڽ ڤڬ اڠن سرتا اساس ڤد ستياڤ تيندقن دان عملن دالم منيالي كڤنتيڠن اية دان حديث متشابهات دالم ڤڠوكوهن عقيده مسلم. منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي منيڠكتكن كايمانن ماللؤي كفهمن كونسيڤ اية دان حديث متشابهات

16 بيدڠ: أخالق إسالمية مڠعملكن عملن يڠ ممنوهي تونتوتن امر معروف نهي موڠكر باݢي توجوان مندكتكن ديري كڤد هللا. مڽاتاكن ڤڠرتين امر معروف نهي موڠكر برسرتا دليل. منرڠكن ڤرانن امر معروف نهي موڠكر دالم مندكتكن ديري كڤد هللا. منجلسكن ڤريڠكت-ڤريڠكت ڤلقسانأن امر معروف نهي موڠكر. منيالي كڤنتيڠن ڤلقسنأن امر معروف نهي موڠكر دالم منچادڠكن عملن يڠ ممنوهي تونتوتن امر معروف نهي موڠكر اونتوق مندكتكن ديري كڤد هللا ملقسانكن ادب ترهادڤ ڤميمڤين دان نڬارا يڠ ممنوهي تونتوتن امر معروف نهي موڠكر دالم منرڠكن ڤڠرتين ڤميمڤين دان نڬارا يڠ درحمتي هللا برسرتا دليل. منجلسكن ادب ٢ ترهادڤ ڤميمڤين دان نڬارا. مڠهورايكن ڤرانن ڤميمڤين دالم ڤنتدبيرن دان ڤڠوروسن نڬارا. منيالي كڤنتيڠن منطاعتي ڤميمڤين دان منچينتاءي نڬارا. منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ ممبوقتيكن ڤڠهورماتن ترهادڤ ڤميمڤين دان كچينتاءن كڤد نڬارا

17 ملقسانكن ادب منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت يڠ ممنوهي تونتوتن امر معروف نهي موڠكر دالم منرڠكن تڠڬوڠجواب منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت برسرتا دليل. منجلسكن ادب ٢ كتيك منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت. منيالي كڤنتيڠن برادب كتيك منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت. منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ بوليه دالكوكن كتيك منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت منرڠكن ڤڠرتين ڤڠوروسن جنازة برسرتا دليل. منجلسكن حكوم دان ادب ٢ يڠ بركاءتن ڤڠوروسن جنازه. منيالي كڤنتيڠن ڤڠوروسن جنازه دالم كهيدوڤن. منچادڠكن اوسها ٢ دان تيندقن يڠ بوليه دالكوكن كتيك مڠوروسكن جنازه اونتوق ممنوهي تونتوتن امر معروف نهي موڠكر ملقسانكن تڠڬوڠجواب مڠوروسكن جنازه يڠ ممنوهي تونتوتن امر معروف نهي موڠكر دالم 13

18 14

19 15

20 Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Aras Bawah Dan Aras 2, No. 2251, Jalan Usahawan 1, Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan Tel: Fax:

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB الفصحى Untuk Kelas 4 Sekolah Dasar Islam Terpadu Penulis : Muhammad mamun Salman بسم اهلل الرمحن الرحيم Kata Pengantar Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-qur an dengan bahasa Arab yang nyata.

المزيد من المعلومات

LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20%) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20%) استمارة تقييم المشرف بالجامعة

LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20%) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20%) استمارة تقييم المشرف بالجامعة LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20) استمارة تقييم المشرف بالجامعة )20( Nama Pelajar / Student s Name / اسم الطالب /ة No.

المزيد من المعلومات

LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60%) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60%) استمارة تقييم مشرف المؤسسة

LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60%) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60%) استمارة تقييم مشرف المؤسسة LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60) استمارة تقييم مشرف المؤسسة )60( Nama Pelajar / Student s Name / اسم الطالب /ة No.

المزيد من المعلومات

تجويد القراءن

تجويد القراءن جتويد القراءن تيغكاتن 2 املدود املدود اداله فركاتاءن مجع درفد برمعنا منمبه "مد" دان ممنجغكن باخاءن درفد سضي بهاس. ماناكاال درفد سضي اصطالح فوال ممنجغكن سوارا فد حروف مد اتاو حروف لني. حروف مد اداله ا و

المزيد من المعلومات

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا 75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء ofiqi@ n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا ف أ اع ا و و و ا ا ا آن ا أ ا. م ا ا ا م أ ا ا ا ا

المزيد من المعلومات

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا 55 رة و ج ر ز ج إ و ammar_zainuddin@ymail.com ب و دت ل رة ع أول رة ن ر ع م. أ. و ع إ و. ج ت أ آ و رس أن م ف ع. و دة در د و ر ى ع ت إ ت و ر ب أ ن م و رس. و. أ إ و د ع و و أن ت ل ة دت ع و رة د د رس رس ك

المزيد من المعلومات

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI VIVA-VOCE SARJANA/PHD EVALUATION REPORT VIVA-VOCE OF

المزيد من المعلومات

نزول القرءان مروجوع كفد فثوسونن القرءان ا( فمبوكوان القرءان ب( فمباخاءن القرءان ج( فنورونن القرءان د( فروسيس.1 مغافاكه القرءان دكنلي سباضاي كتاب سوخي

نزول القرءان مروجوع كفد فثوسونن القرءان ا( فمبوكوان القرءان ب( فمباخاءن القرءان ج( فنورونن القرءان د( فروسيس.1 مغافاكه القرءان دكنلي سباضاي كتاب سوخي نزول القرءان مروجوع كفد فثوسونن القرءان فمبوكوان القرءان فمباخاءن القرءان فنورونن القرءان فروسيس.1 مغافاكه القرءان دكنلي سباضاي كتاب سوخي القرءان دتوليس اوليه ماءنسي. سوخي درفد مخفور تاغن ماءنسي. ماءنسي.

المزيد من المعلومات

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصول على درجة سرجانا لكلية التربية والعلوم التعلمية قسم

المزيد من المعلومات

Puasa Sunnah 2

Puasa Sunnah 2 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 16 Juni 2019/12 Syawwal 1440

المزيد من المعلومات

الأستاذة : آمال فرفار

الأستاذة : آمال فرفار اجتاهات الطلبة حنو تعلم اللغة العربية يف املدارس الدينية احلكومية املاليزية: املرحلة الثانوية بوالية سالجنور أمنوذجا Students' Attitudes toward Learning Arabic Language in Malaysian Government Religious

المزيد من المعلومات

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن عبد اهلل حلواني أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة بكلية

المزيد من المعلومات

الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ين

الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ين الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ينبغي لنا أف نتعل م اللغة العربي ػة ألف ادلسلم ت يستعملوهنا

المزيد من المعلومات

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan

المزيد من المعلومات

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة القرة( معىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتية و التعليم ال ستيفاء عض الشروط لنيل درجة اليرجادنا يف

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع العماني

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع

المزيد من المعلومات

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditorium Dewan (الفترة (Sesi 1 / 1 7.30am-10.00am 7.30am

المزيد من المعلومات

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ المؤتمر العالم الثا عر لعلماء الرعة المالة اإلسالمة ISSF2017 أ ت ا ت ت ا ل ة ة ا ا ة ا ة ص ع ا لم ل س و ل ل م ج ا ل م و ل خ ص و د او إ د ا ر ا ل ا ة ا ت ا ة ا ع ز ز ا ل ضب ا ط ا ل ر ع او ل ك ء ا ل ق ص

المزيد من المعلومات

تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانط

تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانط تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانطا 41114741 : مشرف الدكتور مفتاح الهدى الماجستير الدكتور

المزيد من المعلومات

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center اللكة العربية السعودية وزارة التعلي جاعة طيبة ركز االختبارات بالجاعة األرقا الجاعية لطالبات كلية اآلداب والعلو

المزيد من المعلومات

DAFTAR PUSTAKA أمحد الطيب أمهية اللغة العربية الوصول إليها يف التاريخ اللغة مواد ميكن أمحد مرادي "

DAFTAR PUSTAKA أمحد الطيب أمهية اللغة العربية الوصول إليها يف التاريخ اللغة مواد ميكن أمحد مرادي DAFTAR PUSTAKA أمحد الطيب أمهية اللغة العربية الوصول إليها يف التاريخ اللغة مواد https://www.linkedin.com/in/ahmedeltayef 5702-70-58 ميكن أمحد مرادي "إعداد مواد اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية وتأليفها

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض

تقویم آموزشی سالتحصیلی مرکز تخصصی عالمه امینی )ره( تبر یز روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحجه شنبه 95/6/13 سالروز ازدواج حض 1 ذي الحجه 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا آغاز سال تحصيلي 95-96 نيمسال اول.1 2 ذي الحجه يك 95/6/14.2 3 ذي الحجه دو 95/6/15.3 4 ذي الحجه 95/6/16.4 5 ذي الحجه 95/6/17.5 6 ذي الحجه 95/6/18.6

المزيد من المعلومات

تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا رسالة املاجستري إعداد إيرما أننداييت رقم ا

تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا رسالة املاجستري إعداد إيرما أننداييت رقم ا تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا رسالة املاجستري إعداد إيرما أننداييت رقم التسجيل: 13720025 قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

المزيد من المعلومات

Risalah Sholat Jum'at bag 3

Risalah Sholat Jum'at bag 3 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 15 September 2019/15 Muharram

المزيد من المعلومات

املراجع املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة "أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتع

املراجع املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتع املراجع 1. املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة 5102. "أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتعبري ومكافأة )Reward( على قدرة قراءة الن صوص يف اللغة العربية

المزيد من المعلومات

تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : قسم ا

تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : قسم ا تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : 11111215 قسم التربية اإلسالمية كلية علوم التربية و التعليم جامعة

المزيد من المعلومات

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة حقوق الطبع والنرش لكل مسلم الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل أما بعد: فهذه خ الصات مجموعة عن: شهر ذي الق ع دة نسأل اهلل أن ينفع هبذه املادة وأخواهتا وأن جيزي خر ا كل م ن

المزيد من المعلومات

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM :

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : 94315020563 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA

المزيد من المعلومات

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي {ق ل اد ع وا ال ذ ين ز ع م ت م م ن د ون للا ال ي م ل ك ون م ث ق ال ذ ر ة ف ي الس م و ات و ال ف ي األ ر ض و م ا ل ه م ف يه م ا م ن ش ر ك و م ا ل ه م ن ه م م ن ظ ه ير } )سبأ:.)22 كل إله ع ب د أو ي عب د م

المزيد من المعلومات

cover احدء.cdr

cover  احدء.cdr ISSN : 2338-4662 AL-IHDA MEDIA ILMIAH BAHASA ARAB VOL. 1, NOMOR 1, JUNI 2013 تطبیق أسلوب جیجسو على تدریس النحو فى معھد الفرقان العصري بمبي بسجلي (دراسة تجریبیة) عبد االله تطویر المواد التعلیمیة علي الا

المزيد من المعلومات

الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف البا

الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف البا الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف الباحث PGII رقم فناتايودا شارع يف ادلتوقعة باندونج فيها.

المزيد من المعلومات

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الرابعة نظرية المترجمات / الفصل الدراسي االول - العام

المزيد من المعلومات

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda 1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Pendahuluan Diskursus tentang gender memiliki sisi yang

المزيد من المعلومات

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق حقوق الطبع والنرش لكل مسلم احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل. فهذه فوائد وخ الصات مجموعة يف: أيام الترشيق نسأل اهلل أن ينفع هبا وأن جيزي خري ا كل

المزيد من المعلومات

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عشر سنوات دعو الى التوح د ثم صلى ثالث سنوات قبل الهجرة

المزيد من المعلومات

اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (د

اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (د اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (دراسة وصفية حتليلية واملقارنة) رسالة املاجستري إعداد

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

البحث اجلامعي حتليل جودة بنود االختبار النصفي دلادة اللغة العربية على أساس صدق ادلضمون وتوزيع تصنيف الذهين بلوم )دراسة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية

البحث اجلامعي حتليل جودة بنود االختبار النصفي دلادة اللغة العربية على أساس صدق ادلضمون وتوزيع تصنيف الذهين بلوم )دراسة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية البحث اجلامعي حتليل جودة بنود االختبار النصفي دلادة اللغة العربية على أساس صدق ادلضمون وتوزيع تصنيف الذهين بلوم )دراسة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكوميةكومان مشالية جومنبانج( إعداد: دوى نور ماال

المزيد من المعلومات

محتوى المنهج الدراسي في قسم تعليم اللغة العربية مرحلة الماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق - إندونيسي

محتوى المنهج الدراسي في قسم تعليم اللغة العربية مرحلة الماجستير  بكلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق - إندونيسي مجهورية إندونيسيا وزارة شؤون دينية جامعة مونا مك إبراهيم اإلسمية احلكومية مبانق كلية دراسات عليا قسم تعليم لغة عربية )املاجستري( حمتوى املنهج دراسي يف قسم تعليم لغة عربية مرحلة املاجستري بكلية دراسات عليا

المزيد من المعلومات

مذارس قمم الحياة العالميت الدروس اإلسالمية العلوم في المقررة الختبار نهايت الفصل الذراسي الثاني للصف األول ( مبتذئ ) المادة الدروس قخآن الدلدلة. سؾرة

مذارس قمم الحياة العالميت الدروس اإلسالمية العلوم في المقررة الختبار نهايت الفصل الذراسي الثاني للصف األول ( مبتذئ ) المادة الدروس قخآن الدلدلة. سؾرة الختبار نهايت الفصل الذراسي الثاني للصف األول مبتذئ ) الدلدلة سؾرة 1 2 سؾرة البيشة بعض أنؾاع العبادة ديشي اإلسالم أركان اإلسالم اإلسالم هؾ الجيؽ الحق ) 1 صفة الرالة الختبارنهايت الفصل للصف األول الذراسي

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN (MUI) setelah: Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan

المزيد من المعلومات

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT.

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT. PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PENGGUNA JASA TENAGA KERJA DENGAN TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR : PERORANGAN, NEGARA TUJUAN : UNITED ARAB EMIRATES (UAE) عقدالعمل بين صاحب العمل ىوالعمالة الاندونيسية القطاع

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (A

تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (A تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (AIN) Curup rinwan06@gmail.com Abstract Students who

المزيد من المعلومات

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia   Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia E-mail: rustinanurdin@gmail.com Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and Mughaffal. For the history of Anas, there is no diversity

المزيد من المعلومات

البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو "المفتاح" ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02

البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو المفتاح ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02 البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو "المفتاح" ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02031141 روم إشراف: الحاج بشري مصطفى الماجستير التوظيف:

المزيد من المعلومات

البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم

البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم القيد: 04001131 إشراف: بشري مصطفى الماجستير رقم التوظيف

المزيد من المعلومات

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والتكنولوجي التدر جات ال سنوية السنة مادة العلوم اإلسالمية األولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا سبتمبر

المزيد من المعلومات

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq ماستر. 1 لسان ات تطب ق ة ق: 16 النظر ات اللسان ة إنجلز ة 2018-06-19 ش خ إدر س المنهج و المنهج ة فن ات البحث و الكتابة فارس حس ن الطرش التحل ل التول دي خالدي هشام المبادئ المنهج ة للتحل ل اللسان الهادي

المزيد من المعلومات

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية 1 تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية فاجت موجوكرطا( Muhammad Hafidz Dosen Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto hafidz@ikhacacid Abstrak

المزيد من المعلومات

تعليم مهارة الكالم في ضوء النظرية االجتماعية الثقافية لفايغوتسكي في معهد اآلمين الحرمين سمفانج مادورا. رسالة املاجستري هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موال

تعليم مهارة الكالم في ضوء النظرية االجتماعية الثقافية لفايغوتسكي في معهد اآلمين الحرمين سمفانج مادورا. رسالة املاجستري هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موال تعليم مهارة الكالم في ضوء النظرية االجتماعية الثقافية لفايغوتسكي في معهد اآلمين الحرمين سمفانج مادورا. رسالة املاجستري هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الستيفاء

المزيد من المعلومات

تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل اإلتصايل ملاهاة الكما لطلة املدةس الثانوي اإلسمامي التنوير بوجونغاةا. إعداد: حممد سوةغو فردوس رقم القيد :

تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل اإلتصايل ملاهاة الكما لطلة املدةس الثانوي اإلسمامي التنوير بوجونغاةا. إعداد: حممد سوةغو فردوس رقم القيد : تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل اإلتصايل ملاهاة الكما لطلة املدةس الثانوي اإلسمامي التنوير بوجونغاةا. إعداد: حممد سوةغو فردوس رقم القيد : 5050 ةقم املشرف: الدكتوة حممد عةد احلميد املاجستري التوظيف

المزيد من المعلومات

اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم

اضطهاد المرأة في رواية حكاية زهرة لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد :135212519 طالبة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وادابها جامعة الرانيري

المزيد من المعلومات

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1 Saudi Culture Gr.4 راجعة اجتاعيات للصف الرابع االبتدائي 1 /الئي الجدول با يناسب ناخ كة الكرة )صيفا شتاء(ن

المزيد من المعلومات

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung akmaliyahyusuf@gmail.com Abstract The definition

المزيد من المعلومات

البحث اجلامعي حتليل احملتوى للكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية" ملسر حنيو واألخرين يف ضوء املنهج الدراسي 3102 مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درج

البحث اجلامعي حتليل احملتوى للكتاب الدراسي دروس اللغة العربية ملسر حنيو واألخرين يف ضوء املنهج الدراسي 3102 مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درج البحث اجلامعي حتليل احملتوى للكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية" ملسر حنيو واألخرين يف ضوء املنهج الدراسي 3102 مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درجة سرجانا )1-S( لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم

المزيد من المعلومات

اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين : اإلعداد رقم

اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين : اإلعداد رقم اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين 14720078 : اإلعداد رقم التسجيل قسم تعليم اللغة العربية كلية الدرسات العليا

المزيد من المعلومات

القيم التربوية في سورة إبراهيم )دراسة موضوعية ثحليلية( رسالة مقدمة الستفاء أحد الشروط للحصول على الدرجة الجامعة ألاولى (S.S.I( إعداد الطالبة: فاطمة ال

القيم التربوية في سورة إبراهيم )دراسة موضوعية ثحليلية( رسالة مقدمة الستفاء أحد الشروط للحصول على الدرجة الجامعة ألاولى (S.S.I( إعداد الطالبة: فاطمة ال القيم التربوية في سورة إبراهيم )دراسة موضوعية ثحليلية( رسالة مقدمة الستفاء أحد الشروط للحصول على الدرجة الجامعة ألاولى (S.S.I( إعداد الطالبة: فاطمة الزهرة رقم القيد: 11101011111111 كلية الدراسات لاسالمية

المزيد من المعلومات

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والتكنولوجي التدر جات ال سنوية مادة العلوم اإلسالمية السنة األولى ثانوي جذع مشترك آداب سبتمبر 8102 1 المقدمة

المزيد من المعلومات

khalifah Umar bin Khatab

khalifah Umar bin Khatab MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Fax : 0271 663977 Sekretariat : Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271)663299 Ahad, 14 Desember 2014/21

المزيد من المعلومات

Layout 2

Layout 2 الفعل العري ة القواعد في الاختار نتية الاختار في الص فهة الاخيرة 1 عي ن ي هذف ي هذف ي ي ر يار يار و ر ي نر ي ر و ر ل ل ي ر يار ف ع ت ف ع ت يا ر ف ع ت ي نر و ي ين ر يا ي ي ي ياي ياي و ي و ي ياي يا ي و ني

المزيد من المعلومات

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال الفترة اليوم 34/07/08 السبت 34/07/10 االثنين 34/07/11 الثالثاء 34/07/15 السبت 34/07/17 االثنين 34/07/23 األحد 1239 1245 1357 1248 1247 1243 111 SALM INF ENG MGT MGT خطة: جديدة المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

المزيد من المعلومات

I J A Z A R A B I J o u r n a l o f A r a b i c L e a r n i n g p I S S N : e I S S N : TASHMIM AN NAMUDZAJ LI TA'LIM

I J A Z A R A B I J o u r n a l o f A r a b i c L e a r n i n g p I S S N : e I S S N : TASHMIM AN NAMUDZAJ LI TA'LIM p I S S N : 2 6 2 0-5 9 1 2 e I S S N : 2 6 2 0-5947 63 TASHMIM AN NAMUDZAJ LI TA'LIM AL LUGHAH AL 'ARABIYAH AL ITTISHALIYAH تصميم النموذج لتعليم اللغة العربية االتصالية Rojja Pebrian Universitas Islam

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

تطوير المادة التعليمية على أساس التعاون التكاملي بين القراءة والتركيب )CIRC( لترقية مهارة القراءة بمدرسة تنوير اإلسالم المتوسطة سمبانج مادورا- جاوى ال

تطوير المادة التعليمية على أساس التعاون التكاملي بين القراءة والتركيب )CIRC( لترقية مهارة القراءة بمدرسة تنوير اإلسالم المتوسطة سمبانج مادورا- جاوى ال تطوير المادة التعليمية على أساس التعاون التكاملي بين القراءة والتركيب )CIRC( لترقية مهارة القراءة بمدرسة تنوير اإلسالم المتوسطة سمبانج مادورا- جاوى الشرقية رسالة الماجستير إعداد: محمد هاشم أشعري رقم التسجيل:

المزيد من المعلومات

)البحث إعداد ادلجعم ادلاععد ي عجعيم الية الجعبيم والتطويري بالتطبيق ب الصف األو ل من مدرسة نور ا ٢ تدى ا ١ تتوسطة اإلسالمية تاالنج ) مقدم إلكمال بعض ا

)البحث إعداد ادلجعم ادلاععد ي عجعيم الية الجعبيم والتطويري بالتطبيق ب الصف األو ل من مدرسة نور ا ٢ تدى ا ١ تتوسطة اإلسالمية تاالنج ) مقدم إلكمال بعض ا )البحث إعداد ادلجعم ادلاععد ي عجعيم الية الجعبيم والتطويري بالتطبيق ب الصف األو ل من مدرسة نور ا ٢ تدى ا ١ تتوسطة اإلسالمية تاالنج ) مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا إعداد : نور ريدا دستيان

المزيد من المعلومات

دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لدى الأصوليين

دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لدى الأصوليين دراسات لغوي ة: دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الأصوليين الشرعية لدى The meaning of the concept of corresponding meaning (muwafaqah) and its implications in formulating the sharia judgements

المزيد من المعلومات

دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تع

دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تع دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تعلن عن بدء الترشیح للجائزة في حقل الدراسات اإلنسانیة

المزيد من المعلومات

علامات محبة الله للعبد (PDF)

علامات محبة الله للعبد (PDF) عالمات محبة الله للعبد ن د. محمد ب ب إا ي اه ال ن ي ع V # ي 3 احلمد لله رب ي العامل والصالة والسالم عىل خ ت ا ا أل ن ن ن ن ا محمد وعىل آله وصح ب ه ج أ ي ع. ب ي ن ب ي اء ي واملرسل ن ب ل عىل ح ن ن ب م أحس

المزيد من المعلومات

Sum Practical Attendence Mid

Sum Practical Attendence Mid Sum 36 4 36 Practical Attendence Mid 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 2 مسلسل 1 2 3 4 5 6 7 1 2 21 22 23 24 25 26 27 2 2 3 31 32 33 جامعة بنها كلية الهندسة بشبرا

المزيد من المعلومات

قيمة الوقت عند المسلم

قيمة الوقت عند المسلم إ ن الحم د الله, نحم ده ونست عينه ونس تغ فره ونتوب إليه, ونعو ذ باالله من شرور أنف سنا و من ل له, و من يض لل ف لا هاد س يي ات أعمال نا, من يه ده االله ف لا مض وح ده لا شري ك له, وأش هد أ ن مح م دا عبده

المزيد من المعلومات

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النمو االقتصادي المتسارع وإيجاد الحلول والفرص لتلبية الحاجة

المزيد من المعلومات

الباب الأول

الباب الأول الباب األول المقدمة أ- خلفية المشكالت وتقرير الموضوع اإلنسان ىو ادلخلوق ا إلجتماعي يعيش ب ت اجملتمع وكانت أنشطتو يف احلياة اليومية لن خترج من ناحية اإلجتماع واإلقتصاد والسياسة واحلضارة واألعمال الدينية

المزيد من المعلومات

تخليط الشفرة عند ناطق اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الدوري الفارسي بفاري كاديري )دراسة لغوية اجتماعية( مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على

تخليط الشفرة عند ناطق اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الدوري الفارسي بفاري كاديري )دراسة لغوية اجتماعية( مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على تخليط الشفرة عند ناطق اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الدوري الفارسي بفاري كاديري )دراسة لغوية اجتماعية( مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على درجة سرجانا )1-S( فيكلي ة العلوم اإلنساني ة في قسم

المزيد من المعلومات

تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم الت

تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم الت تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم التسجيل: 32047741 قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

المزيد من المعلومات

ایصال ثوابءِ برکت

ایصال ثوابءِ برکت ا ل ك واصح ب ك يا حب ي ب ا و سول ا ا ر ليك ي الس م ع الصل وة و ا ن ور ا ص حب ك ي ا و ال ك و يب ا ا ن ليك ي الس م ع الصل وة و ع ت اك ف نوي ت سن ت ا ( :) : ء ء ء : ء (Dream) ء ء ) ) 1 ء! ء, ء, ء (Crown),

المزيد من المعلومات

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب بداية اهلداية ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية

المزيد من المعلومات

البكريةA5.indd

البكريةA5.indd ( تولى الخالفة في الثاني عشر من ربيع األول عام 11 ه ) نظم خادم السلف ».«رواه البخاري ومسلم ي ا م س ر ع ا م س ت ر ج ع ا و ه و ش خ ب ر و ف اة أ بي ب ك ر ج اء ب اك ل م ا س م ع ع لي ي ق ول : ال ي و م ان ق

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

رتهورية إندونيسيا وزارة الشئون الدينية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية إعداد ادلادة

رتهورية إندونيسيا وزارة الشئون الدينية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية إعداد ادلادة رتهورية إندونيسيا وزارة الشئون الدينية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية إعداد ادلادة رسالة ادلاجستري التعليمية لرتقي ة مهارة اإلستماع على

المزيد من المعلومات

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: 3241 ه المكان: حلقات إذاعية هدي النيب يف رمضان )81

المزيد من المعلومات

تأثير الوسائل األغنية على استيعاب التالميذ في المفردات ورغبتهم في تعل م اللغة العربية )دراسة تجريبية لتالميذ الفصل العاشر بمدرسة دار المصالح الثانوية

تأثير الوسائل األغنية على استيعاب التالميذ في المفردات ورغبتهم في تعل م اللغة العربية )دراسة تجريبية لتالميذ الفصل العاشر بمدرسة دار المصالح الثانوية تأثير الوسائل األغنية على استيعاب التالميذ في المفردات ورغبتهم في تعل م اللغة العربية )دراسة تجريبية لتالميذ الفصل العاشر بمدرسة دار المصالح الثانوية اإلسالمية شربون( محم د ريزا غيدار جامعة شيخ نور جايت

المزيد من المعلومات