Slide 1

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Slide 1"

النسخ

1 TATA CARA SHALAT MASBUQ MENURUT FATWA DAN PUTUSAN TARJIH

2 PRINSIP SHALAT PENGANTAR HAKEKAT SHALAT MATERI PEMBAHASAN PENGERTIAN MASBUQ SHALAT MASBUQ KETENTUAN SHALAT MASBUQ PERSOALAN SEPUTAR SHALAT MASBUQ

3 ا PRINSIP DASAR DALAM SHALAT التواقف و س ل م ق ال م ن ع م ل ع ع ل ي ه ص لى للا أ م ا و ر )رواه مسلم( م ع ل ي ه أ ن ر س ول للا Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tanpa adanya perintah dari kami, maka amalannya tertolak ص ل ق ال ر س ول للا و س ل م ع ل ي ه ى للا : ص ل و ا ك م ا ر أ م و ى أ ص ل ى )رواه ا بخاري( املنع Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat (cara) shalatku. (HR. al-bukhari) ا ع ب ا ة ا ب ط ن ي ل ع لى األ م / ا ح ي م ح ت ى ق و م ا أل ص ل ف ى احلذر Pada dasarnya dalam (masalah) Ibadah itu haram dilaksanakan, sehingga terdapat dalil yang memerintahkan.

4 ع ن اب ن ع م ق ال ق ال ر س ول للا SHALAT SEBAGAI PONDASI AGAMA ي ا ل س م ع لى خ م ش ا ة أ ع ل ي ه و س ل م ب ن ن ل إ ه إ ل للا و أ ن م ح م ا دا ر س ول للا ص لى للا. )رواه ا بخاري ومسلم( و ص و م ر م ض ان و إ ق ام ا ص ة و إ اة و الح اء ا ز ك ى ج SHALAT SEBAGAI PERJANJIAN HAMBA DENGAN ALLAH و ب ي ب ي ن نا ص لى للا ع ل ع ن أ ب ي ب ي د ة ق ال ق ال ر س ول للا د ا ذ ي ن ه م ي ه و س ل م ا ع ت ك ا ق د ك ف. )رواه ا ترمذي و ا نسائي و ابن ماجة و أحمد( ا ص ة م ن SHALAT SEBAGAI IDENTITAS KEMUSLIMAN ص لى للا ع ل ي ا ة ا ب اه ل ى ي ع ن ر س ول للا ال ي ن ق ض ن ع ى ا ل س م ع وة ه و س ل م ق ي أ م ام ع ن أ ب ا ق ض ت ع و ة ت ش ب ث ا ن اس ب ا ت ي ت. ا ص ة و ا ة كل م ا ه ن ل يه ا و أ و ن ق ا ضا ال ح ك م و آخ ع )رواه أحمد( حقيقة ا ص ة SHALAT SEBAGAI PRISAI DARI KEMUNGKARAN ا ف ح ش اء و ال ن ك ة ت ن هى ع ن... و أ ا ص ق م ا ص ة إ ن )ا عنكبوت: 45( SHALAT SEBAGAI BAROMETER AMAL و س ل م ق ول إ ن أ ع ل ي ه ص لى للا ا ع ن ع ن أ ب ي ه ي ة س م ع ت ر س ول للا و ل م ا ح اس ب ب ه ب د و م ا ق ي ام ة م ن ع م ل ه ص ت ه إ ن س د ت ق د خ اب و خ س... )ا نسائي( ص ل ح ت ق د أ ل ح و أ ج ح و إ

5 (Menjaga Niat) حفظ النية حفظ وقتها( Waktu (Menjaga (Menjaga Cara) ص ل ح ت حفظ كيفيتها (Menjaga Sunnah) حفظ النوافل (Menjaga Jama ah) حفظ اجلماعة

6 PENGERTIAN SHALAT MASBUQ: Orang yang tertinggal beberapa rakaat shalat atau mendapatkan sebagian dari rangkaian shalat berjama ah. Makmum yang shalat berjamaah setelah imam memulai shalatnya [membaca Iftitah atau al-fatihah]. Orang yang terlambat atau bergabung shalat berjama ah saat imam sudah memulai shalat [Takbir].

7 KATEGORISASI MAKMUM MASBUQ Tertinggal Takbiratul Ihram bersama Imam Tertinggal Iftitah & sebagian surat al-fatihah Tertinggal seluruh surat al-fatihah Tertinggal sebagian surat atau seluruhnya Mendapati imam dalam keadaan ruku Tertinggal ruku bersama imam Mendapati sebagian dari rangkaian shalat berjama ah

8 PRINSIP-PRINSIP DALAM SHALAT MASBUQ [1] TIDAK BOLEH TERGESA-GESA (TJA 4: 140) ب لس ك ين ة و ع ل ي ك م الص ل ة إ ل ع ن أ ب ه ر ي ر ة ع ن الن ب ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م ق ال إ ذ ا س ع ت م ا ل ق ام ة ف ام ش وا و ال و ق ار و ل ت س ر ع وا ف م ا أ د ر ك ت م ف ص ل وا و م ا ف ات ك م ف أ ت وا. )رواه البخاري( Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda; Jika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang berwibawa dan jangan tergesagesa. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah. (HR. al-bukhari) ع ن أ ب ق ت اد ة ق ال ق ال ر س ول ا لل ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م أ س و أ الن اس س ر ق ة ال ذ ي ي س ر ق م ن ص ل ت ه ق ال وا ي ر ك وع ه ا و ل س ج ود ه ا أ و ق ال ل ي ق يم ص ل ب ه ف الر ك وع ر س ول ا لل و ك ي ف ي س ر ق م ن ص ل ت ه ق ال ل ي ت م و الس ج ود. )رواه أمحد( Dari Abu Qatadah berkata: Rasulullah saw bersabda; sejelek-jelek manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri shalatnya, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah bagaimana seseorang mencuri shalatnya? Rasulullah saw bersabda; yaitu seorang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya, atau beliau saw bersabda; yaitu orang yang tidak lurus tulang belakangnya dalam ruku, dan sujud. (HR. Ahmad)

9

10 [2] SEGERA BERTAKBIRATUL IHRAM ع ن أ ب ه ر ي ر ة أ ن ر س ول ا لل ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م قال:... إ ذ ا ق م ت إ ل الص ل ة ف ك ب ث اق ر أ م ا ت ي س ر م ع ك م ن ال ق ر آن. )رواه البخاري ومسلم( Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al Qur'an. (HR. al-bukhari dan Muslim) PENJELASAN: Jika seseorang terlambat shalat berjamaah dan imam dalam posisi ruku sujud atau lainnya, maka hendaklah bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dalam posisi tegak berdiri (tidak setengah membungkuk), setelah itu baru mengikuti gerakan imam. ومن أخطاء املسبوقني ف ص لة اجلماعة: أن يشتغل عن تكبرية ا لحرام ف القيام طمعا لكي حيلق الركعة فيأيت بلتكبرية وهو انزل للركوع.) القول املبني ف أخطاء املصلني ) ا لمام مع الركوع إدراك ف Diantara kesalahan makmum masbuq dalam shalat berjama ah adalah; dia terlalu cepat melakukan takbiratul ihram ketika berdiri, karena ingin mendapati rukuk bersama imam sehingga bisa mendapatkan hitungan satu raka at bersama imam. Sehingga dia pun takbiratul ihram dalam keadaan mulai merunduk untuk ruku. (al qaulul Mubiin fi akhta i al-mushallin: syekh Masyhur Hasan Salman) وقد صرح مجهور القيام ا لحرام ف بتكبرية ا لتيان وجوب على الفقهاء Mayoritas Ulama fikih telah menjelaskan bahwa mengerjakan takbiratul ihram dalam posisi tegak berdiri itu hukumnya wajib.

11 [3] MELAKUKAN GERAKAN SESUAI GERAKAN IMAM Khusus bagi makmum masbuq, segera melakukan takbir lalu mengerjakan gerakan atau bacaan imam. Ketentuan khusus bagi makmum ini didasarkan pada hadis: ق ال الن ب ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م أ ح د ك م ي ص ن ع ا ل م ام. )رواه الرتميذي( و ا ل م ام الص ل ة أ ت ى إ ذ ا ع ن م ع اذ ب ن ج ب ل ق ال ع ل ى ح ال ف ل ي ص ن ع ك م ا Dari Mu'adz bin Jabal Rasulullah saw bersabda; jika seseorang diantara kalian pergi ke masjid untuk shalat berjama'ah lalu kalian mendapati imam sedang melakukan suatu gerakan dalam shalat, hendaknya ia langsung mengikuti gerakan imam. (HR. Tirmidzi) Dalam kitab Tuhfah al-ahwadzi: Syarh Sunan at-turmudzi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat "'ala halin" yaitu dalam keadaan berdiri, ruku' sujud atau duduk. Dan yang dimaksud dengan kalimat "Falyashna' kamaa yashna'ul imam" adalah makmum masbuq menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh imam baik ketika berdiri, ruku, sujud atau lainnya, dan tidak menunggu imam berdiri sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat. Ulama sepakat makmum Wajib mengikuti imam dalam segala perkataannya dan gerakannya, kecuali dalam ucapan sami allahu liman hamidah. (TJA. 4: 140) ع ن أ ن س بن م الك أ ن ر س و ل للا ص لى للا ع ل يه و س ل م ق ا ل... و إذ ا ق ا ل س م ع للا لم ن ح مد ه ف ق ول وا ر بن ا و ل ك الح مد... )رواه البخاري(

12 PERSOALAN SEPUTAR SHALAT MASBUQ [1] Cara memberitahu imam 1. Dengan cara Memposisikan diri di samping kanan imam. ع ن ج ابر ق ال : ف ق ام رس ول ا لل ص لى علي ه وس لم ل ي ص ل ي... ث ج ئ ت ح ق ق م ت ع ن ي س ار رس ول ا لل ص لى علي ه و س لم ف أ خ ذ ب ي د ي ف أ د ار ن حق أ ق ام ن عن ي ين ه... ]رواه مسلم[ Dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata: Rasulullah saw berdiri hendak mengerjakan shalat,... Kemudian saya (Jabir) datang lalu berdiri di sebelah kiri Rasulullah saw, lalu beliau memegang tanganku dan menarikku agar berdiri di مفهوم النص Muslim] sebelah kanannya.... [HR Cara lain yang dapat dilakukan: 1. Mengeraskan suara 2. Menepuk dengan pelan

13 [2] POSISI MAKMUM MASBUQ 1 ORANG عن جابر قال : ف ق ام رس ول ا لل صلى علي ه وس لم ل ي ص ل ي... ث ج ئ ت ح ق ق م ت ع ن ي س ار رس ول ا لل صلى عليه وسلم ف أ خ ذ ب ي د ي ف أ د ار ن حق أ ق ام ن عن ي ين ه ث ج اء ج ب ار ب ن ص خ ر ف ت و ض أ ث جاء ن ي س ار رس ول ا لل صلى علي ه وس لم ف أ خ ذ رس ول ا لل صلى علي ه وس لم ب ي د ي ن ا مجيعا ف ق ام ع ف د ف ع ن ا حق أ ق ام ن ا خ ل ف ه... ]رواه مسلم[ Dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata: Rasulullah saw berdiri hendak mengerjakan shalat,... Kemudian saya (Jabir) datang lalu berdiri di sebelah kiri Rasulullah saw, lalu beliau memegang tanganku dan menarikku agar berdiri di sebelah kanannya. Kemudian Jabbar Ibn Shakhr datang, lalu berwuduk, kemudian bergabung dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah saw, maka beliau memegang tangan kami dan mendorong kami sehingga kami berdiri di belakang beliau.... [HR Muslim]. Praktik seperti ini juga dilakukan oleh para Sahabat Nabi saw: ع ن ع ب ي د ا لل ب ن ع ب د ا لل ب ن ع ت ب ة ع ن أ ب يه أ ن ه ق ال د خ ل ت ع ل ى ع م ر ب ن ا ل ط اب ب ل اج ر ة ف و ج د ت ه ي س ب ف ق م ت و ر اء ه ف ق ر ب ن ح ق ج ع ل ن ح ذ اء ه ع ن ي ين ه ف ل م ا ج اء ي ر ف ا أ خ ر ف ص ف ف ن ا و ر اء ه ]رواه مالك[ Dari Ubaidillah Ibn Abdillah, dari ayahnya ( Abdullah Ibn Utbah) bahwa ia berkata: Aku mendatangi Umar Ibn al-khattab di tengah hari, dan aku menemukannya tengah mengerjakan shalat tathawwu, maka aku berdiri di belakangnya, lalu dia menarikku dan menempatkanku di sebelah kanannya sejajar dengannya. Ketika Yarfa [pembantu rumah tangga Umar] datang, aku mundur dan kami berdiri bershaf di belakangnya. [HR. Malik].

14 [3] POSISI MAKMUM MASBUQ LEBIH DARI 1 ORANG 1. Jika jama ah masbuq bersamaan, maka langsung berada di belakang imam. 2. Jika ada 1 makmum sebelumnya, maka makmum di samping kanan imam mundur: Al-Mawardi (w. 450 H); apabila imam mengimami seorang makmum laki-laki, maka makmum itu berdiri di samping kanannya, kemudian apabila orang lain datang untuk berjamaah, maka yang lebih utama adalah bahwa makmum tersebut mundur dan berdiri di belakang imam bersama orang baru datang itu, dan bukan imam yang maju bergeser dari tempatnya. Hal itu karena Nabi saw menggeser Ibnu Abbas dari kiri ke sebelah kanannya dan bukan beliau yang bergeser tempat. Begitu pula dalam kasus Jabir dan Ibnu Shakhr [al- Hawi al-kabir, II: 340]. Ibnu Abidin (w. 1258/1888), menegaskan bahwa makmum harus mundur apabila datang orang ketiga, atau jika tidak, orang ketiga itu menariknya ke belakang Ini didukung oleh riwayat dalam Shahih Muslim tentang kisah Jabir [Hasyiyah, I: 568]. Asy-Syaukani menegaskan, tentang masyruknya menarik makmum yang berdiri di samping imam, hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim dan kitab-kiab hadis lain dari Jabir bahwa Nabi saw menyuruhnya berdiri di samping kanan beliau dan kemudian seseorang lain datang dan berdiri di samping kirinya, lalu Nabi saw memegang kedua tangan mereka dan menarik mereka agar berdiri di belakang beliau [as-sail al-jarrar, I:264].

15 [4] BAGAIMANA JIKA IMAM YANG MAJU? عن عمرو بن سعيد... فقمت عن يساره فجعل ن عن يينه وأتى آخر فقام عن يساره فتقدم رسول صلى عليه وسلم يصلي وصلينا معه فصلى ث لث عشرة ركعة بلوتر ]رواه ابن خز ية[. Dari Amr Ibn Sa id..., lalu Rasulullah saw maju ke depan shalat, dan kamipun shalat bersamanya. Beliau melakukan shalat tiga belas rakaat. [HR. Ibnu Khuzaimah]. At-Turmudzi meriwayatkan hadis versi lain yang juga digunakan sebagai dasar imam maju, sebagai berikut: ع ن س ر ة ب ن ج ن د ب ق ال أ م ر ان ر س ول ا لل ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م إ ذ ا ك ن ا ث ل ث ة أ ن الرتمذي[. ي ت ق د م ن ا أ ح د ان ]رواه Dari Samurah Ibn Jundab ia berkata: Rasulullah saw menyuruh kami, apabila ada tiga orang, agar salah seorang maju ke muka [HR. at-turmudzi]. Hadis ini dha if karena di dalam sanadnya terdapat Abu Ishak Ismail Ibn Muslim al-basri (Tabi in shighar), yang banyak melakukan idthirab.

16 PEMAHAMAN MATAN HADIS Kedua versi hadis mengisahkan kisah yang sama dan saling bertentangan, yaitu di satu sisi dinyatakan Rasulullah mendorong Jabir dan Shakhr mundur ke belakang, dan di sisi lain Rasulullah yang maju ke depan. Berarti berarti dalam hadis-hadis ini ada pertentangan matan. Berdasarkan hasil kajian memperlihatkan bahwa hadis Muslim mahfuz dan karena itu hadis Ibnu Khuzaimah dipandang syazz karena sanad Muslim lebih kuat dan lebih banyak rawi yang meriwayatkan. Ibnu Abdil-Barr juga menjelaskan bahwa hadis Jabir melalui Ubadah ini adalah mahfuz [Kitab: at-tamhid,]. Oleh karena itu hadis Ibnu Khuzaimah tertolak karena bertentangan dengan hadis Muslim yang lebih kuat. Atas dasar itulah, yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis Muslim dan lainnya. Berdasarkan hadis ini, seorang makmum yang berdiri di samping imam mundur apabila ada makmum baru yang hendak ikut berjamaah dan makmum yang baru datang itu berdiri bersamanya di belakang imam.

17 [5]. MEMBACA DO A IFTITAH DAN AL-FATIHAH Khusus bagi makmum masbuq, hendaknya segera melakukan takbir lalu mengerjakan gerakan atau bacaan yang dikerjakan imam, apabila ia dapat melakukan ruku bersama imam maka dihitung satu raka'at. Setelah imam salam, ia harus menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal. Ketentuan khusus bagi makmum ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib: ع ن م ع اذ ب ن ج ب ل ق ال ق ال الن ب ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م الص ل ة و ا ل م ام ف ل ي ص ن ع ك م ا ي ص ن ع ا ل م ام. )رواه الرتميذي( ع ل ى ح ال Dari Mu adz bin Jabal berkata, Nabi saw bersabda: Apabila salah seorang dari kamu mendatangi shalat (jama'ah) sedang imam berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Imam. [HR. at- Turmudzi] An-Nawawi (Minhaj at-thalibin): Seorang masbuq hendaknya tidak menyibukkan diri dengan melakukan sunnah dalam shalat setelah ia bertakbbiratul ihram. Cukup membaca surat al-fatihah saja jika ia yakin mampu mengerjakannya.

18 [6]. MENJUMPAI IMAM SAAT RUKU Jika makmum masbuq dalam posisi mendapatkan imam sedang ruku, maka makmum tersebut mendapatkan pengecualian hukum agama, sebagaimana hadis Nabi saw; و ن ن الص ل ة إ ل ج ئ ت م إ ذ ا و س ل م ع ل ي ه ا لل ص ل ى ا لل ر س ول ق ال ق ال ه ر ي ر ة أ ب س ج ود و ل ف اس ج د وا ع ن داود( أبو )رواه الص ل ة. أ د ر ك الر ك ع ة أ د ر ك ش ي ئ ا ت ع د وه ا و م ن ف ق د Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda; jika kalian datang untuk menunaikan shalat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu raka'at, dan barangsiapa mendapatkan ruku', berarti dia telah mendapatkan shalat (satu raka'at). (HR. Abu Dawud, Hakim dan Ibnu Huzaimah) Ada dua kandungan pokok dalam hadis: 1. Makmum yang datang terlambat (masbuq) hendaklah langsung takbir dan langsung mengikuti gerakan imam. 2. Makmum yang sempat mendapatkan ruku bersama imam maka ia telah mendapatkan satu rakaat penuh. (TJA 4; )

19 [7]. BAGAIMANA DENGAN PERINTAH MEMBACA AL-FATIHAH? Prinsipnya makmum wajib membaca al-fatihah sebagaimana keumuman hadis, ل م ن ل ص ل ة ق ال و س ل م ع ل ي ه ا لل ا لل ص ل ى ر س ول أ ن الص ام ت ب ن ع ب اد ة ع ن ومسلم( البخاري )رواه ال ك ت اب. ب ف ا ت ة ي ق ر أ ل Dari 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah saw bersabda; tidak sah shalat bagi yang tidak membaca al-fatihah. (HR. al-bukhari dan Muslim) Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tentang orang masbuq langsung mengikuti ruku -nya imam namun tidak sempat membaca al-fatihah, karena hadis ini berlaku umum, sedangkan hadis kebolehan langsung ruku berlaku khusus bagi makmum yang masbuq. (TJA. 1: 73)

20 [8]. DUDUK TAHIYAT AKHIR BAGI MAKMUM MASBUQ ع ن ع ائ ش ة أ م ال م ؤ م ن ني أ ن ا ق ال ت ص ل ى ر س ول ا لل ص ى ل ا لل ع ل ي ه و س ل م ف ب ي ت ه و ه و ش اك ف ص ل ى ج ال سا و ص ل ى و ر اء ه ق و م ق ي ام ا ف أ ش ار إ ل ي ه م أ ن اج ل س وا ف ل م ا ان ص ر ف ق ال إ ن ا ج ع ل ا ل م ام ل ي ؤ ت ب ه ف إ ذ ا ر ك ع ف ار ك ع وا و إ ذ ا ر ف ع ف ار ف ع وا و إ ذ ا ص ل ى ج ال سا ف ص ل وا ج ل وس ا. )رواه البخاري( Dari 'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, "Saat sakit Rasulullah saw pernah shalat di rumahnya sambil duduk. Dan segolongan kaum shalat di belakang beliau dengan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Ketika shalat sudah selesai beliau bersabda: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, apabila dia rukuk maka rukuklah kalian, bila dia mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Dan bila dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk. (HR. al-bukhari) ع ن أ ن س ب ن م ال ك أ ن ر س ول ا لل ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م ر ك ب ف ر س ا ف ص ر ع ع ن ه ف ج ح ش ش ق ه ا ل ي ن ف ص ل ى ص ل ة م ن الص ل و ا و ه و ق اع د ف ص ل ي ن ا و ر اء ه ق ع ود ا ف ل م ا ان ص ر ف ق ال إ ن ا ج ع ل ا ل م ام ل ي ؤ ت ب ه ف إ ذ ا ص ل ى ق ائ م ا ف ص ل وا ق ي ام ا ف إ ذ ا ر ك ع ف ار ك ع وا و إ ذ ا ر ف ع ف ار ف ع وا و إ ذ ا ق ال س ع ا لل ل م ن مح د ه ف ق ول وا ر ب ن ا و ل ك ا ل م د و إ ذ ا ص ى ل ق ائ م ا ف ص ل وا ق ي ام ا و إ ذ ا ص ل ى ج ال س ا ف ص ل وا ج ل وس ا أ مج ع ون. )رواه البخاري( Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah saw pada suatu hari mengendarai kudanya lalu terjatuh dan terhempas pada bagian lambungnya yang kanan. Karena sebab itu beliau pernah melaksanakan shalat sambil duduk di antara shalatshalatnya. Maka kamipun shalat di belakang Beliau dengan duduk. Ketika selesai Beliau bersabda: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Dan jika ia mengucapkan Sami allahu liman hamidah, maka ucapkanlah; Rabbana wa lakal hamdu. Dan jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk. (HR. al-bukhari)

21 ع ن أ ب ه ر ي ر ة ع ن الن ب ص ل ع ل ي ه و س ل م أ ن ه ق ال إ ن ا ج ع ل ا ل م ام ل ي ؤ ت ب ه و إ ذ ا ق ال س ع ا لل ل م ن مح د ه ف ق ول وا ر ب ن ا ل ك ا ل م د و إ ذ ا س ج د ف اس ج د وا أ مج ع ون...)رواه البخاري ومسلم( ف ل ت ت ل ف وا ع ل ي ه ف إ ذ ا ر ك ع و إ ذ ا ص ل ى ج ال س ا ف ص ل وا ف ار ك ع وا ج ل وس ا Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: sesungguhnya dijadikannya Imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan Sami allahu liman hamidah maka ucapkanlah, Rabbana wa lakal hamdu '. Jika ia sujud maka sujudlah kalian, jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk. (HR. al-bukhari dan Muslim) ع ن ا ب ه ر ي ر ة ر ض ى ع ن ه ق ال : ا ن ر س و ل ص ل ى ع ل ي ه و س ل م ق ال : ا ن ا ج ع ل ا ل م ام ل ي ؤ ت ب ه ف ا ذ ا ك ب ف ك ب و ا و ل ت ك ب وا ح ق ي ك ب. و ا ذ ا ر ك ع ف ار ك ع وا و ل ت رك ع و ا ح ق ي رك ع. و ا ذ ا س ج د ف اس ج د وا و ل ت س ج د وا ح ق ي س ج د. [ رواه ابو داود[ Lanjutan: Duduk Tahiyat Akhir... Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Oleh karenanya apabila ia bertakbir, maka takbirlah kamu dan janganlah kamu bertakbir sehingga ia bertakbir. Dan apabila ia telah ruku, maka ruku lah kamu, dan jangan kamu ruku sehingga ia ruku. Dan apabila ia telah bersujud maka bersujudlah kamu, dan jangan kamu bersujud sehingga ia bersujud. [HR. Abu Dawud] Makmum masbuq duduk tawarruk bersama imam ketika imam tawarruk, karena bagi imam itu rakaat terakhir walaupun bagi makmum itu bukan akir shalat. (al-iqna dan syrah kasyful Qina)

22 [9]. JAMA AH MUSALSAL Bagaimana jika ada seorang jama ah masbuq maju atau mundur beberapa langkah untuk membuat jama ah baru? 1. Dalam ibadah mahdah prinsipnya at-tawakuf, al-man u dan al-hadzru, sesuai hadis riwayat muslim (man ahdatsa) dan riwayat al-bukhari (man amila amalan) al ashlu fil ibadat al buthllan hatta yaquma dalilun ala al amr. 2. Orang masbuq termasuk telah melakukan shalat berjamama ah. Kewajibannya adalah menyempurnakan kekurangannya. ف ام ش وا إ ل البخاري( و ع ل ي ك م الص ل ة ع ن أ ب ه ر ي ر ة ع ن الن ب ص ل ى ا لل ع ل ي ه و س ل م ق ال إ ذ ا س ع ت م ا ل ق ام ة ب لس ك ين ة و ال و ق ار و ل ت س ر ع وا ف م ا أ د ر ك ت م ف ص ل وا و م ا ف ات ك م ف أ ت وا. )رواه Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda; Jika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang berwibawa dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah. (HR. al- Bukhari) [Hukum Makmum Masbuq membuat jama ah baru, SM, No. 4, 2015, 1998]

23 Matur Nuwun والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

Puasa Sunnah 2

Puasa Sunnah 2 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 16 Juni 2019/12 Syawwal 1440

المزيد من المعلومات

Risalah Sholat Jum'at bag 3

Risalah Sholat Jum'at bag 3 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 15 September 2019/15 Muharram

المزيد من المعلومات

khalifah Umar bin Khatab

khalifah Umar bin Khatab MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Fax : 0271 663977 Sekretariat : Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271)663299 Ahad, 14 Desember 2014/21

المزيد من المعلومات

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB الفصحى Untuk Kelas 4 Sekolah Dasar Islam Terpadu Penulis : Muhammad mamun Salman بسم اهلل الرمحن الرحيم Kata Pengantar Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-qur an dengan bahasa Arab yang nyata.

المزيد من المعلومات

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا 75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء ofiqi@ n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا ف أ اع ا و و و ا ا ا آن ا أ ا. م ا ا ا م أ ا ا ا ا

المزيد من المعلومات

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda 1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Pendahuluan Diskursus tentang gender memiliki sisi yang

المزيد من المعلومات

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia   Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia E-mail: rustinanurdin@gmail.com Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and Mughaffal. For the history of Anas, there is no diversity

المزيد من المعلومات

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN (MUI) setelah: Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan

المزيد من المعلومات

LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20%) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20%) استمارة تقييم المشرف بالجامعة

LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20%) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20%) استمارة تقييم المشرف بالجامعة LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20) استمارة تقييم المشرف بالجامعة )20( Nama Pelajar / Student s Name / اسم الطالب /ة No.

المزيد من المعلومات

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة القرة( معىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتية و التعليم ال ستيفاء عض الشروط لنيل درجة اليرجادنا يف

المزيد من المعلومات

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا 55 رة و ج ر ز ج إ و ammar_zainuddin@ymail.com ب و دت ل رة ع أول رة ن ر ع م. أ. و ع إ و. ج ت أ آ و رس أن م ف ع. و دة در د و ر ى ع ت إ ت و ر ب أ ن م و رس. و. أ إ و د ع و و أن ت ل ة دت ع و رة د د رس رس ك

المزيد من المعلومات

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI VIVA-VOCE SARJANA/PHD EVALUATION REPORT VIVA-VOCE OF

المزيد من المعلومات

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصول على درجة سرجانا لكلية التربية والعلوم التعلمية قسم

المزيد من المعلومات

LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60%) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60%) استمارة تقييم مشرف المؤسسة

LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60%) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60%) استمارة تقييم مشرف المؤسسة LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60) استمارة تقييم مشرف المؤسسة )60( Nama Pelajar / Student s Name / اسم الطالب /ة No.

المزيد من المعلومات

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT.

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT. PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PENGGUNA JASA TENAGA KERJA DENGAN TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR : PERORANGAN, NEGARA TUJUAN : UNITED ARAB EMIRATES (UAE) عقدالعمل بين صاحب العمل ىوالعمالة الاندونيسية القطاع

المزيد من المعلومات

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM :

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : 94315020563 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA

المزيد من المعلومات

الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ين

الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ين الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ينبغي لنا أف نتعل م اللغة العربي ػة ألف ادلسلم ت يستعملوهنا

المزيد من المعلومات

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب بداية اهلداية ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية

المزيد من المعلومات

الباب الرابع حواصل البحث و مناقستها أ. بيانات التدخل اللغوي.1 بيانات التدخل النحوي ويقد م هذا الباب حواصل حتليلة البحث يف شكل تدخل اللغة اإلندونيسية ا

الباب الرابع حواصل البحث و مناقستها أ. بيانات التدخل اللغوي.1 بيانات التدخل النحوي ويقد م هذا الباب حواصل حتليلة البحث يف شكل تدخل اللغة اإلندونيسية ا الباب الرابع حواصل البحث و مناقستها أ. بيانات التدخل اللغوي.1 بيانات التدخل النحوي ويقد م هذا الباب حواصل حتليلة البحث يف شكل تدخل اللغة اإلندونيسية اىل اللغة العربية. البيانات املوجودة يف هذا البحث مأخوذ

المزيد من المعلومات

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur 2018 Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Dzulqo dah 1439 H / Juli 2018

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur 2018 Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Dzulqo dah 1439 H / Juli 2018 Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur 2018 Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri 15 16 Dzulqo dah 1439 H / 28 29 Juli 2018 Mushahih: KH. Yasin Asmuni KH. Mahrus Maryani KH. MB

المزيد من المعلومات

األفعال املزيدة ومعانيها يفكتاب "بلوغ املرام" لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين ( دراسة صرفية ) حبث مقدم إىلكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة شريف هدا

األفعال املزيدة ومعانيها يفكتاب بلوغ املرام لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين ( دراسة صرفية ) حبث مقدم إىلكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة شريف هدا األفعال املزيدة ومعانيها يفكتاب "بلوغ املرام" لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين ( دراسة صرفية ) حبث مقدم إىلكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات للحصول على الدرجة

المزيد من المعلومات

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan

المزيد من المعلومات

النقد على ترجمة الكتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي عند عمران أبي عمرو لعز ة نور ديانة التجريد إن ىذ البحث العلمي م

النقد على ترجمة الكتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي عند عمران أبي عمرو لعز ة نور ديانة التجريد إن ىذ البحث العلمي م النقد على ترجمة الكتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي عند عمران أبي عمرو لعز ة نور ديانة liza_bangilan92@yahoo.com التجريد إن ىذ البحث العلمي مركز على نقد ترمجة الكتاب فتح القريب اجمليب حملمد بن

المزيد من المعلومات

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung akmaliyahyusuf@gmail.com Abstract The definition

المزيد من المعلومات

RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL PUTRI SE-JAWA TIMUR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAUL MAJEMMUK PARA MASYAIKH 1440 H/2019 M Pondok Pesantren Salafiyah Syafi

RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL PUTRI SE-JAWA TIMUR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAUL MAJEMMUK PARA MASYAIKH 1440 H/2019 M Pondok Pesantren Salafiyah Syafi RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL PUTRI SE-JAWA TIMUR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAUL MAJEMMUK PARA MASYAIKH 1440 H/2019 M Pondok Pesantren Salafiyah Syafi iyah Sukorejo Situbondo Sumberejo Situbondo Jawa Timur

المزيد من المعلومات

تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانط

تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانط تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانطا 41114741 : مشرف الدكتور مفتاح الهدى الماجستير الدكتور

المزيد من المعلومات

تطوير مادة النحو )كتاب متن األجرومية( لوكسوكون بأمثلة من األحاديث النبوية بمعهد المسلمون أشيو الشمالية ننجرو أشيو دار السالم رسالة الماجستير اإلعداد ر

تطوير مادة النحو )كتاب متن األجرومية( لوكسوكون بأمثلة من األحاديث النبوية بمعهد المسلمون أشيو الشمالية ننجرو أشيو دار السالم رسالة الماجستير اإلعداد ر تطوير مادة النحو )كتاب متن األجرومية( لوكسوكون بأمثلة من األحاديث النبوية بمعهد المسلمون أشيو الشمالية ننجرو أشيو دار السالم رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : : مشس البحر ا ١ تشرؼ األكؿ د. فيصل ٤ تمود

المزيد من المعلومات

اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (د

اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (د اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (دراسة وصفية حتليلية واملقارنة) رسالة املاجستري إعداد

المزيد من المعلومات

24 الباب الثالث تقديم البيانات وتحليلها أ- نبذة عن القراءة الرشيدة ألف كتاب القراءة الرشيدة بالكاتب عبد الفتاح كعلي عمر يف السنة فيو احلكاية كالقصيدة

24 الباب الثالث تقديم البيانات وتحليلها أ- نبذة عن القراءة الرشيدة ألف كتاب القراءة الرشيدة بالكاتب عبد الفتاح كعلي عمر يف السنة فيو احلكاية كالقصيدة 24 الباب الثالث تقديم البيانات وتحليلها أ- نبذة عن القراءة الرشيدة ألف كتاب القراءة الرشيدة بالكاتب عبد الفتاح كعلي عمر يف السنة فيو احلكاية كالقصيدة كالعلو باللغة العربية. يشتمل الكتب علي رللد حيث فيو

المزيد من المعلومات

۱ الحمد الله الباب الا ول مقدمة الذي جعل القرآن هداية للمتقين وجعل تلاوته بخضوع هتل دمع الخاشعين وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين و أخبر ف

۱ الحمد الله الباب الا ول مقدمة الذي جعل القرآن هداية للمتقين وجعل تلاوته بخضوع هتل دمع الخاشعين وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين و أخبر ف ۱ الحمد الله الباب الا ول مقدمة الذي جعل القرآن هداية للمتقين وجعل تلاوته بخضوع هتل دمع الخاشعين وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين و أخبر فيه أن الموت اية للعالمين وأننا بعد الموت للحساب بين

المزيد من المعلومات

الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف البا

الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف البا الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف الباحث PGII رقم فناتايودا شارع يف ادلتوقعة باندونج فيها.

المزيد من المعلومات

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditorium Dewan (الفترة (Sesi 1 / 1 7.30am-10.00am 7.30am

المزيد من المعلومات

MergedFile

MergedFile فوائد صيغة الأمر والنهي في الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم )دراسة تحليلية بلاغية في علم المعانى( هذا البحث مقدم إلى كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية الحكومية لإتمام بعض

المزيد من المعلومات

الأستاذة : آمال فرفار

الأستاذة : آمال فرفار اجتاهات الطلبة حنو تعلم اللغة العربية يف املدارس الدينية احلكومية املاليزية: املرحلة الثانوية بوالية سالجنور أمنوذجا Students' Attitudes toward Learning Arabic Language in Malaysian Government Religious

المزيد من المعلومات

الكناية في سورة البقرة )دراسة تحليلية بالغية( هذا البحث مقدم إلىكلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية إلتمام بعض الشروط للحصول عل

الكناية في سورة البقرة )دراسة تحليلية بالغية( هذا البحث مقدم إلىكلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية إلتمام بعض الشروط للحصول عل الكناية في سورة البقرة )دراسة تحليلية بالغية( هذا البحث مقدم إلىكلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونانكاليجاكا اإلسالمية إلتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي في علم اللغة العربية وأدبها الحكومية

المزيد من المعلومات

اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين : اإلعداد رقم

اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين : اإلعداد رقم اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين 14720078 : اإلعداد رقم التسجيل قسم تعليم اللغة العربية كلية الدرسات العليا

المزيد من المعلومات

حتليل تطبيق القيم اإلسالمية يف الثقافة التنظيمية على أساس فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. 107 /دسن/ 10/2016 / حول مستشفى الشريعة )دراسة حالية يف املستشف

حتليل تطبيق القيم اإلسالمية يف الثقافة التنظيمية على أساس فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. 107 /دسن/ 10/2016 / حول مستشفى الشريعة )دراسة حالية يف املستشف حتليل تطبيق القيم اإلسالمية يف الثقافة التنظيمية على أساس فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. 107 /دسن/ 10/2016 / حول مستشفى الشريعة )دراسة حالية يف املستشفى اإلسالم سيىت عائشة ماديون( رمحت وجيكسونو ايلي وندريت

المزيد من المعلومات

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن SA28/00 020530077 HANNAN MAHIR BIN ZUBIR حنان ماهير بن زوبير SA28/002 022000337 ABDU MAAKAT BIN ABDU RAHIM عبدالماءكت بن عبدالرحيم 2 SA28/003 0202900347 ABDU RAHMAN BIN NUR MUHAMMAD عبد الرحمن بن نور محمد

المزيد من المعلومات

البكريةA5.indd

البكريةA5.indd ( تولى الخالفة في الثاني عشر من ربيع األول عام 11 ه ) نظم خادم السلف ».«رواه البخاري ومسلم ي ا م س ر ع ا م س ت ر ج ع ا و ه و ش خ ب ر و ف اة أ بي ب ك ر ج اء ب اك ل م ا س م ع ع لي ي ق ول : ال ي و م ان ق

المزيد من المعلومات

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق حقوق الطبع والنرش لكل مسلم احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل. فهذه فوائد وخ الصات مجموعة يف: أيام الترشيق نسأل اهلل أن ينفع هبا وأن جيزي خري ا كل

المزيد من المعلومات

علامات محبة الله للعبد (PDF)

علامات محبة الله للعبد (PDF) عالمات محبة الله للعبد ن د. محمد ب ب إا ي اه ال ن ي ع V # ي 3 احلمد لله رب ي العامل والصالة والسالم عىل خ ت ا ا أل ن ن ن ن ا محمد وعىل آله وصح ب ه ج أ ي ع. ب ي ن ب ي اء ي واملرسل ن ب ل عىل ح ن ن ب م أحس

المزيد من المعلومات

البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو "المفتاح" ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02

البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو المفتاح ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02 البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو "المفتاح" ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02031141 روم إشراف: الحاج بشري مصطفى الماجستير التوظيف:

المزيد من المعلومات

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية 1 تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية فاجت موجوكرطا( Muhammad Hafidz Dosen Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto hafidz@ikhacacid Abstrak

المزيد من المعلومات

مجانية شهرية مستقلة متنوعة السنة األولى نوفمبر م صفر - ربيع األول 1440 ه العدد 09 نجاح باهر للمعرض اإلندونيسي الدولي Trade Expo Indonesia 2018.

مجانية شهرية مستقلة متنوعة السنة األولى نوفمبر م صفر - ربيع األول 1440 ه العدد 09 نجاح باهر للمعرض اإلندونيسي الدولي Trade Expo Indonesia 2018. مجانية شهرية مستقلة متنوعة السنة األولى نوفمبر - 2018 م صفر - ربيع األول 1440 ه العدد 09 نجاح باهر للمعرض اإلندونيسي الدولي Trade Expo Indonesia 2018. "".. 9.29. 122 11 16.2017 Trade Expo Indonesia TEI

المزيد من المعلومات

اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاك

اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاك اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاكر لا تمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي فى علم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 50-John إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - 47-Matthew إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.

المزيد من المعلومات

Menurut ignaz goldziher dalam bukunya madzhab tafsir ; ia yakin bahwa perbedaan bacaan dalam al-Qur'an adalah akibat dari kekeliruan dalam penulisan b

Menurut ignaz goldziher dalam bukunya madzhab tafsir ; ia yakin bahwa perbedaan bacaan dalam al-Qur'an adalah akibat dari kekeliruan dalam penulisan b DOI: http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.842 Ta addud Al-Ma na fi Kalimah Ad-Dîn Fi Al-Qur ân Al-Karîm Ali MahfuzMunawar Universitas Darussalam Gontor, Indonesia Email: alimahfuz@unida.gontor.ac.id

المزيد من المعلومات

(141) Ziyara [119] of lady Fatima al-ma ssooma (s) Peace be upon Adam, the choice of peace be upon Noah, the prophet of peace be upon Ibraheem (Abraham), the friend of peace be upon Musa (Moses), the speaker

المزيد من المعلومات

دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لدى الأصوليين

دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لدى الأصوليين دراسات لغوي ة: دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الأصوليين الشرعية لدى The meaning of the concept of corresponding meaning (muwafaqah) and its implications in formulating the sharia judgements

المزيد من المعلومات

معاني األمر و النهي في ديوان اإلمام الشافعي بالغي( )بحث بحث تكميلي مقدم الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الجامعية في اللغة العربية وأدبها) S.Hum ( إع

معاني األمر و النهي في ديوان اإلمام الشافعي بالغي( )بحث بحث تكميلي مقدم الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الجامعية في اللغة العربية وأدبها) S.Hum ( إع معاني األمر و النهي في ديوان اإلمام الشافعي بالغي( )بحث بحث تكميلي مقدم الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الجامعية في اللغة العربية وأدبها) S.Hum ( إعداد: سفريسديئانتوكو A52121219 األولى شعبة اللغة العربية

المزيد من المعلومات

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن SA27/00 02070700303 AHMAD FAHIM BIN MOHD NIZAM أحمد فاهم بن محمد نظام SA27/002 0205020005 AHMAD IZZU ZIKRI BIN ANUAR أحمد عز الذكر بن أنوار 2 SA27/003 AMIR YUSOFF BIN AHMAD AHMANI أمير يوسف بن أحمد أحماني

المزيد من المعلومات

Jurnal Fiqh, No. 14 (2017) تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study

Jurnal Fiqh, No. 14 (2017) تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study Between Kuwait and Malaysia Muhamad Firdaus Ab Rahman * Muhammad Amanullah ** ABSTRACT

المزيد من المعلومات

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية ه ي ي ي ب لبرر ل ن إ كرم أ ة ي اجلمعة: 11 شوال 1440 ه املوافق: 2019/6/14 دولة اإلمارات العربية املتحدة اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية

المزيد من المعلومات

تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : قسم ا

تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : قسم ا تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : 11111215 قسم التربية اإلسالمية كلية علوم التربية و التعليم جامعة

المزيد من المعلومات

محتوى المنهج الدراسي في قسم تعليم اللغة العربية مرحلة الماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق - إندونيسي

محتوى المنهج الدراسي في قسم تعليم اللغة العربية مرحلة الماجستير  بكلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق - إندونيسي مجهورية إندونيسيا وزارة شؤون دينية جامعة مونا مك إبراهيم اإلسمية احلكومية مبانق كلية دراسات عليا قسم تعليم لغة عربية )املاجستري( حمتوى املنهج دراسي يف قسم تعليم لغة عربية مرحلة املاجستري بكلية دراسات عليا

المزيد من المعلومات

انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املرسحي نور ساطع من نورس أل فها فوزيةكورنياوايت عند جيوفحي ليش )دراسة حتليلية تداولية( حبث جامع إعداد : مهدي أمريكحم

انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املرسحي نور ساطع من نورس أل فها فوزيةكورنياوايت عند جيوفحي ليش )دراسة حتليلية تداولية( حبث جامع إعداد : مهدي أمريكحم انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املرسحي نور ساطع من نورس أل فها فوزيةكورنياوايت عند جيوفحي ليش )دراسة حتليلية تداولية( حبث جامع إعداد : مهدي أمريكحمي رقم القيد : 15310160 قرسم اللغة العحبية و أدهبا كلية

المزيد من المعلومات

ألفاظ المسجد في القرآن )دراسة داللية توسيهيكو إيزوتسو( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط اإلختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا )s1( يف قسم اللغة العربية

ألفاظ المسجد في القرآن )دراسة داللية توسيهيكو إيزوتسو( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط اإلختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا )s1( يف قسم اللغة العربية ألفاظ المسجد في القرآن )دراسة داللية توسيهيكو إيزوتسو( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط اإلختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا )s1( يف قسم اللغة العربية وأدهباكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم

المزيد من المعلومات

البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم

البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم القيد: 04001131 إشراف: بشري مصطفى الماجستير رقم التوظيف

المزيد من المعلومات

Available at: الحكمة في تشريع الزواج: الحوار مع

Available at:     الحكمة في تشريع الزواج: الحوار مع Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1130 الحكمة في تشريع الزواج: الحوار مع أنصار اللبرالية في تحريم زواج المسلمة بغير المسلم International

المزيد من المعلومات

الجناس والسجع في سورة الص ف ات بحث جامعي مقدم لاستيفاء شروط الا ختبار النهاي ي للحصول على درجة سرجنا (S1) في قسم اللغة العربية وأد اكلية الا نسانية جا

الجناس والسجع في سورة الص ف ات بحث جامعي مقدم لاستيفاء شروط الا ختبار النهاي ي للحصول على درجة سرجنا (S1) في قسم اللغة العربية وأد اكلية الا نسانية جا الجناس السجع في سرة الصفات بحث جامعي مقدم لاستيفاء شرط الا ختبار النهاي ي للحصل على درجة سرجنا (S1) في قسم اللغة العربية أد اكلية الا نسانية جامعة ملا مالك إبراهيم الا سلامية الحكمية مالانج إعداد: النداء

المزيد من المعلومات

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League

المزيد من المعلومات

الحدث غير التعبيرى في مختصر صحيح مسلم لإلمام المنذيرى )دراسة تحليلية تداولية( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهاء للحصول على درجة سارجانا )S1

الحدث غير التعبيرى في مختصر صحيح مسلم لإلمام المنذيرى )دراسة تحليلية تداولية( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهاء للحصول على درجة سارجانا )S1 الحدث غير التعبيرى في مختصر صحيح مسلم لإلمام المنذيرى )دراسة تحليلية تداولية( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهاء للحصول على درجة سارجانا )S1( يف قسم اللغة العربية وأدهباكلية العلوم اإلنسانية

المزيد من المعلومات

البحث اجلامعي تحليلكتاب "دروس اللغة العربية" من حيث اختيار الماد ة عند وليام فرانجيس ماك ي( (William Francis Mackey إعداد: نوفيا أكرم الص الحة رقم الق

البحث اجلامعي تحليلكتاب دروس اللغة العربية من حيث اختيار الماد ة عند وليام فرانجيس ماك ي( (William Francis Mackey إعداد: نوفيا أكرم الص الحة رقم الق البحث اجلامعي تحليلكتاب "دروس اللغة العربية" من حيث اختيار الماد ة عند وليام فرانجيس ماك ي( (William Francis Mackey إعداد: نوفيا أكرم الص الحة رقم القيد: إشراف: الحاج بشري مصطفى الماجستير رقم التوظيف:

المزيد من المعلومات

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة حقوق الطبع والنرش لكل مسلم الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل أما بعد: فهذه خ الصات مجموعة عن: شهر ذي الق ع دة نسأل اهلل أن ينفع هبذه املادة وأخواهتا وأن جيزي خر ا كل م ن

المزيد من المعلومات

عدم عدالة الجنس حكاية رواية في زهرة لحنان الشيخ نسائية( أدبها )دراسة )S1( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا يف قسم

عدم عدالة الجنس حكاية رواية في زهرة لحنان الشيخ نسائية( أدبها )دراسة )S1( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا يف قسم عدم عدالة الجنس حكاية رواية في زهرة لحنان الشيخ نسائية( أدبها )دراسة )S1( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا يف قسم اللغة العربية وأدهباكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا

المزيد من المعلومات

cover احدء.cdr

cover  احدء.cdr ISSN : 2338-4662 AL-IHDA MEDIA ILMIAH BAHASA ARAB VOL. 1, NOMOR 1, JUNI 2013 تطبیق أسلوب جیجسو على تدریس النحو فى معھد الفرقان العصري بمبي بسجلي (دراسة تجریبیة) عبد االله تطویر المواد التعلیمیة علي الا

المزيد من المعلومات

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET -2015-2016 SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم ينظف يغتسل ثم صبح يصلي الدرس يقرأ التمرينات يكتب الشاي

المزيد من المعلومات

INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society vol. 2, no. 2, July-December 2017, ISSN: (p); Z{awa<hir al-taqdi<m Wa

INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society vol. 2, no. 2, July-December 2017, ISSN: (p); Z{awa<hir al-taqdi<m Wa INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society vol. 2, no. 2, July-December 2017, ISSN: 2528-1194 (p); 2528-1224 Z{awa

المزيد من المعلومات

تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم الت

تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم الت تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم التسجيل: 32047741 قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

المزيد من المعلومات

أ

أ أ ب الشعار من لم يذق ذل التعل م ساعة تجر ع ذل الجهل طول حياته )امام الشافعي( ج اإلهداء إلى أبي وأمي الكريمين أنتما روح حياتي وأختي الصغيرة وجدت ي المحبوبتان وأصدقائي وأصحابي وإلىكل من يحب اللغة العربية

المزيد من المعلومات

One day, my father the Messenger of Allah, peace be upon him and his Household, visited me, "Peace be upon you, O Fatimah

One day, my father the Messenger of Allah, peace be upon him and his Household, visited me, Peace be upon you, O Fatimah ح د يث ا لك س اء HADEETH OF THE CLOAK ب س م هللا الر ح من الر ح يم IN THE NAME OF ALLAH AZWJ THE BENEFICENT THE MERCIFUL ع ن ج ابر بن ع ب د اهلل األن ص اري ع ن ف اط م ة الز هراء ع ل يه ا الس الم ب نت ر

المزيد من المعلومات

اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم

اضطهاد المرأة في رواية حكاية زهرة لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد :135212519 طالبة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وادابها جامعة الرانيري

المزيد من المعلومات

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل

المزيد من المعلومات