Dokumen Penjajaran Kurikulum KSSM Turath Bahasa Arab Tingkatan 5

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Dokumen Penjajaran Kurikulum KSSM Turath Bahasa Arab Tingkatan 5"

النسخ

1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Dokumen Penjajaran Kurikulum TURATH BAHASA ARAB TINGKATAN 5 EDISI 2

2

3 KATA PENGANTAR Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan penjajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP), untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19). Pelaksanaan PKP menyebabkan pelaksanaan PdP secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan secara normal. Meskipun guru telah berusaha melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPr) sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya didapati tidak mencapai tahap optimum. Masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 termasuk semua mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab di bawah seliaan BPI bagi kegunaan tahun Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran murid dapat dan boleh dilaksanakan. Penjajaran kurikulum Versi 2.0 ini bukanlah kurikulum yang baharu, malahan ia berasaskan kurikulum sedia ada yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM. Melalui penjajaran ini, kandungan DSKP telah dibahagikan kepada Asas iaitu apa yang perlu dikuasai oleh murid dan ia dilaksanakan secara bersemuka atau atas talian dengan murid, Tambahan dan yang mana berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai. Harapan BPI dengan adanya Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 ini, dapat membantu guru untuk terus merancang dan melaksanakan PdP pada tahun 2021 dengan lebih berkesan. BPI juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan kurikulum yang dijajarkan. HAJI HASSAN NUDIN BIN A. HAMID Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia

4 0

5 1( متن البناء واألساس معيار املحتوى والتعلم للسنة الخامسة Standard Pembelajaran Matn al-binā wa al-asās Tambahan Asas Standard القدرة على تحليل أوزان الرباعي املجرد في األفعال واملصادر واملشتقات. القدرة على تكوين جمل فيها أوزان الرباعي املجرد من أفعال ومصادر ومشتقات القدرة على قراءة متن الرباعي املجرد. القدرة على تسميع متن الرباعي املجرد املحفوظ. القدرة على توضيح متن الرباعي املجرد. القدرة على تعيين أوزان الرباعي املجرد في حفظ متن الرباعي املجرد )ف ع ل ل ي ف ع ل ف ع ل ل ة وف ع لل ) واستيعابه استيعابا صحيحا.* ل [1.1] األفعال واملصادر واملشتقات.** القدرة على صياغة األفعال واملصادر واملشتقات من أوزان الرباعي املجرد. 1

6 Standard Pembelajaran Matn al-binā wa al-asās Tambahan Asas Standard [1.2] حفظ متن امللحق القدرة على قراءة متن امللحق بالرباعي القدرة على تحليل امللحق بالرباعي )املجرد( في األفعال واملصادر واملشتقات القدرة على تكوين جمل فيها أوزان )املجرد(. القدرة على تسميع امللحق بالرباعي )املجرد( املحفوظ بالرباعي )املجرد( )ف ع ل ل ي ف ع ل ل ف ع ل ل ة وف ع لل ) واستيعابه القدرة على توضيح متن امللحق بالرباعي ملحق الرباعي املجرد من أفعال استيعابا صحيحا.* )املجرد(. القدرة على تعيين أوزان امللحق بالرباعي ومصادر ومشتقات** )املجرد( في األفعال واملصادر واملشتقات.** القدرة على صياغة األفعال واملصادر واملشتقات من امللحق بالرباعي )املجرد(. 2

7 Standard Pembelajaran Matn al-binā wa al-asās Tambahan Asas Standard [1.3] حفظ متن ما زاد على القدرة على قراءة متن ما زاد على الرباعي القدرة على تحليل ما زاد على الرباعي الرباعي املجرد )ما زيد املجرد )ما زيد فيه حرف واحد(. املجرد )ما زيد فيه حرف واحد( في القدرة على تسميع متن ما زاد على األفعال واملصادر واملشتقات. فيه حرف واحد( القدرة على تكوين جمل فيها ما زاد على الرباعي املجرد )ما زيد فيه حرف )ت ف ع ل ل ي ت ف ع ل ل ت ف ع ل ل ) واستيعابه الرباعي املجرد )ما زيد فيه حرف واحد( املحفوظ. القدرة على توضيح متن ما زاد على واحد( من أفعال ومصادر ومشتقات. استيعابا صحيحا الرباعي املجرد )ما زيد فيه حرف واحد(. القدرة على تعيين ما زاد على الرباعي املجرد )ما زيد فيه حرف واحد( في األفعال واملصادر واملشتقات. ** القدرة على صياغة األفعال واملصادر واملشتقات من ما زاد على الرباعي املجرد )ما زيد فيه حرف واحد(. 3

8 Standard Pembelajaran Matn al-binā wa al-asās Tambahan Asas Standard [1.4] حفظ متن الفعل القدرة على قراءة متن الفعل السالم القدرة على تحليل الفعل السالم وغير السالم وغير السالم وغير السالم. السالم في األفعال واملصادر القدرة على تسميع متن الفعل السالم واملشتقات.** )األقسام الثمانية( القدرة على تكوين جمل فيها الفعل واستيعابه استيعابا وغير السالم املحفوظ. القدرة على توضيح متن الفعل السالم السالم وغير السالم من أفعال صحيحا. وغير السالم. ومصادر ومشتقات. القدرة على تعيين الفعل السالم وغير السالم في األفعال واملصادر واملشتقات.** القدرة على صياغة األفعال واملصادر واملشتقات من الفعل السالم وغير السالم. 4

9 Standard Pembelajaran Matn al-binā wa al-asās Tambahan Asas Standard [1.5] حفظ متن الفعل القدرة على قراءة متن األقسام السبعة القدرة على تحليل األقسام السبعة في القدرة على تسميع متن األقسام السبعة األفعال واملصادر واملشتقات. الصحيح واملثال القدرة على تكوين جمل فيها األقسام واألجوف و الناقص املحفوظ. القدرة على توضيح متن األقسام السبعة من أفعال ومصادر واللفيف واملضاعف السبعة. القدرة على تعيين األقسام السبعة في ومشتقات واملهموز )األقسام السبعة( واستيعابه استيعابا صحيحا. األفعال واملصادر واملشتقات. ** القدرة على صياغة األفعال واملصادر واملشتقات من األقسام السبعة. 5

10 2( متن اآلجرومية والتحفة السنية Tambahan Asas القدرة على قراءة متن النعت. القدرة على تسميع متن النعت املحفوظ. القدرة على توضيح متن النعت. القدرة على تعيين النعت في الجمل القدرة على استخدام النعت في الجمل القدرة على تحليل النعت في الجمل القدرة على إعراب النعت في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها النعت. Standard [2.1] حفظ متن النعت واستيعابه استيعابا صحيحا. 6

11 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن املعرفة والنكرة. القدرة على تسميع متن املعرفة والنكرة املحفوظ. القدرة على توضيح متن املعرفة والنكرة. القدرة على تعيين املعرفة والنكرة في الجمل القدرة على استخدام املعرفة والنكرة في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تحليل املعرفة والنكرة في الجمل القدرة على إعراب املعرفة والنكرة في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها املعرفة والنكرة. عدم- Standard [2.2] حفظ متن املعرفة والنكرة واستيعابه استيعابا صحيحا. 7

12 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن العطف. القدرة على تسميع متن العطف املحفوظ. القدرة على توضيح متن العطف. القدرة على تعيين العطف في الجمل القدرة على استخدام العطف في الجمل القدرة على تحليل العطف في الجمل القدرة على إعراب العطف في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها العطف. Standard [2.3] حفظ متن العطف واستيعابه استيعابا صحيحا. 8

13 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن التوكيد. القدرة على تسميع متن التوكيد املحفوظ. القدرة على توضيح متن التوكيد. القدرة على تعيين التوكيد في الجمل القدرة على استخدام التوكيد في الجمل القدرة على تحليل التوكيد في الجمل القدرة على إعراب التوكيد في الجمل القدرة على وقطعات فيها التوكيد. تكوين جمل وفقرات Standard [2.4] حفظ متن التوكيد واستيعابه استيعابا صحيحا. 9

14 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن البدل. القدرة على تسميع متن البدل املحفوظ. القدرة على توضيح متن البدل. القدرة على تعيين البدل في الجمل القدرة على استخدام البدل في الجمل القدرة على تحليل البدل في الجمل القدرة على إعراب البدل في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها البدل. عدم- Standard [2.5] حفظ متن البدل واستيعابه استيعابا صحيحا. 10

15 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن منصوبات األسماء. القدرة على تسميع متن منصوبات األسماء املحفوظ. القدرة على توضيح متن منصوبات األسماء. القدرة على تعيين منصوبات األسماء في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على استخدام منصوبات األسماء في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تحليل منصوبات األسماء في الجمل القدرة على إعراب منصوبات األسماء في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها منصوبات األسماء. Standard [2.6] حفظ متن منصوبات األسماء واستيعابه استيعابا صحيحا. 11

16 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن املفعول به. القدرة على تسميع متن املفعول به املحفوظ. القدرة على توضيح متن املفعول به. القدرة على تعيين املفعول به في الجمل القدرة على استخدام املفعول به في الجمل القدرة على تحليل املفعول به في الجمل القدرة على إعراب املفعول به في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها املفعول به. Standard [2.7] حفظ متن المفعول به واستيعابه استيعابا صحيحا. 12

17 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن املصدر. القدرة على تسميع متن املصدر املحفوظ. القدرة على توضيح متن املصدر. القدرة على تعيين املصدر في الجمل القدرة على استخدام املصدر في الجمل القدرة على تحليل املصدر في الجمل القدرة على إعراب املصدر في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها املصدر. Standard [2.8] حفظ متن املصدر )املفعول املطلق( واستيعابه استيعابا صحيحا. 13

18 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن ظرف الزمان و ظرف املكان. القدرة على تسميع متن ظرف الزمان و ظرف املكان املحفوظ. القدرة على توضيح متن ظرف الزمان و ظرف املكان. القدرة على تعيين ظرف الزمان و ظرف املكان في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على استخدام ظرف الزمان و ظرف املكان في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تحليل ظرف الزمان و ظرف املكان في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على إعراب ظرف الزمان و ظرف املكان في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها ظرف الزمان و ظرف املكان. Standard [2.9] حفظ متن ظرف الزمان و ظرف املكان واستيعابه استيعابا صحيحا. 14

19 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن الحال. القدرة على تسميع متن الحال املحفوظ. القدرة على توضيح متن الحال. القدرة على تعيين الحال في الجمل القدرة على استخدام الحال في الجمل القدرة على تحليل الحال في الجمل القدرة على إعراب الحال في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها الحال. Standard [2.10] حفظ متن الحال واستيعابه استيعابا صحيحا. 15

20 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن التمييز. القدرة على تسميع متن التمييز املحفوظ. القدرة على توضيح متن التمييز. القدرة على تعيين التمييز في الجمل القدرة على استخدام التمييز في الجمل القدرة على تحليل التمييز في الجمل القدرة على إعراب التمييز في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها التمييز. Standard [2.11] حفظ متن التمييز واستيعابه استيعابا صحيحا. 16

21 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن االستثناء. القدرة على تسميع متن االستثناء املحفوظ. القدرة على توضيح متن االستثناء. القدرة على تعيين االستثناء في الجمل القدرة على استخدام االستثناء في الجمل القدرة على تحليل االستثناء في الجمل القدرة على إعراب االستثناء في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها االستثناء. Standard [2.12] حفظ متن الستثناء واستيعابه استيعابا صحيحا. 17

22 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن ال(النافية للجنس). القدرة على تسميع متن ال (النافية للجنس) املحفوظ. القدرة على توضيح متن ال (النافية للجنس). القدرة على تعيين ال (النافية للجنس( في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على استخدام ال (النافية للجنس)في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تحليل ال (النافية للجنس)في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على إعراب ال (النافية للجنس) في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها ال (النافية للجنس). Standard [2.13] حفظ متن ل (النافية للجنس) واستيعابه استيعابا صحيحا. 18

23 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن املنادى. القدرة على تسميع متن املنادى املحفوظ. القدرة على توضيح متن املنادى. القدرة على تعيين املنادى في الجمل القدرة على استخدام املنادى في الجمل القدرة على تحليل املنادى التي فيها املبتدأ والخبر وأقسامهما. القدرة على إعراب املنادى في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها املنادى. Standard [2.14] حفظ متن املنادى واستيعابه استيعابا صحيحا. 19

24 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن املفعول من أجله. القدرة على تسميع متن املفعول من أجله املحفوظ. القدرة على توضيح متن املفعول من أجله. القدرة على تعيين املفعول من أجله في الجمل القدرة على استخدام املفعول من أجله في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تحليل الجمل والفقرات والقطعات التي فيها املفعول من أجله. القدرة على إعراب املفعول من أجله في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها املفعول من أجله. Standard [2.15] حفظ متن املفعول من أجله )املفعول له( واستيعابه استيعابا صحيحا. 20

25 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن املفعول معه. القدرة على تسميع متن املفعول معه املحفوظ. القدرة على توضيح متن املفعول معه. القدرة على تعيين املفعول معه في الجمل القدرة على استخدام املفعول معه في الجمل القدرة على تحليل الجمل والفقرات والقطعات التي فيها املفعول معه. القدرة على إعراب املفعول معه في الجمل القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها املفعول معه. Standard [2.16] حفظ متن املفعول معه واستيعابه استيعابا صحيحا. 21

26 Tambahan Asas القدرة على قراءة متن مخفوضات األسماء. القدرة على تسميع متن مخفوضات األسماء املحفوظ. القدرة على توضيح متن مخفوضات األسماء. القدرة على تعيين مخفوضات األسماء في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على استخدام مخفوضات األسماء في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تحليل الجمل والفقرات والقطعات التي فيها مخفوضات األسماء. القدرة على إعراب مخفوضات األسماء في الجمل والفقرات والقطعات. القدرة على تكوين جمل وفقرات وقطعات فيها مخفوضات األسماء. Standard [2.17] حفظ متن مخفوضات األسماء واستيعابه استيعابا صحيحا. 22

27 3( املهارات اللغوية األربع: الستماع والك لم والقراءة والكتابة Standard Pembelajaran Kemahiran Berbahasa (Mendengar dan Bertutur), (Membaca) dan (Menulis) Tambahan Asas Standard القدرة على إلقاء الجمل والفقرات االستماع إلى النص حسب القدرة على االستماع إلى الجمل [3.1] املحاور املقترحة ونطقه نطقا والفقرات والقطعات وترديدها والقطعات من حيث أدائها الصحيح. صحيحا واستيعابه استيعابا بالحركات الصحيحة القدرة على االستماع إلى الجمل صحيحا. والفقرات والقطعات ونطقها مع مراعاة النبر والتنغيم. القدرة على االستماع إلى الجمل والفقرات والقطعات وتحديد موضع الشاهد فيها شفهيا القدرة على االستماع إلى الجمل والفقرات والقطعات واستخدام القواعد العربية فيها حسب املواقف املناسبة شفهيا. 23

28 Standard Pembelajaran Kemahiran Berbahasa (Mendengar dan Bertutur), (Membaca) dan (Menulis) Tambahan Asas Standard القدرة على قراءة الجمل والفقرات قراءة النص حسب املحاور القدرة على قراءة الجمل [3.2] املقترحة قراءة صحيحة والفقرات والقطعات مع مراعاة والقطعات بأدائها الصحيح من واستيعابه استيعابا صحيحا. النبر والتنغيم. حيث وضع األنغام واإليقاع القدرة على قراءة الجمل والفقرات والقطعات مع ضبطها بالحركات الصحيحة. القدرة على قراءة الجمل والفقرات والقطعات مع تحديد موضع الشاهد فيها القدرة على قراءة الجمل والفقرات والقطعات واستيعابها. 24

29 Standard Pembelajaran Kemahiran Berbahasa (Mendengar dan Bertutur), (Membaca) dan (Menulis) Tambahan Asas Standard القدرة على استخدام القواعد كتابة النص حسب املحاور القدرة على كتابة الجمل والفقرات [3.3] املقترحة كتابة صحيحة. والقطعات مع ضبطها بالحركات العربية في تكوين الكلمات الصحيحة. والجمل والفقرات والقطعات القدرة على تحديد موضع الشاهد في حسب املحاور* املناسبة الجمل والفقرات والقطعات تحريريا. تحريريا. 25

30 26

31 27

32 Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Aras Bawah Dan Aras 2, No. 2251, Jalan Usahawan 1, Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan Tel: Fax:

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB

MUDAH BELAJAR BAHASA ARAB الفصحى Untuk Kelas 4 Sekolah Dasar Islam Terpadu Penulis : Muhammad mamun Salman بسم اهلل الرمحن الرحيم Kata Pengantar Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-qur an dengan bahasa Arab yang nyata.

المزيد من المعلومات

LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20%) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20%) استمارة تقييم المشرف بالجامعة

LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20%) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20%) استمارة تقييم المشرف بالجامعة LI.05 BIRU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA UNIVERSITI (20) UNIVERSITY SUPERVISOR EVALUATION FORM (20) استمارة تقييم المشرف بالجامعة )20( Nama Pelajar / Student s Name / اسم الطالب /ة No.

المزيد من المعلومات

LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60%) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60%) استمارة تقييم مشرف المؤسسة

LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60%) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60%) استمارة تقييم مشرف المؤسسة LI.04 HIJAU Markah / Marks درجات / BORANG PENILAIAN PENYELIA ORGANISASI (60) ORGANISATION SUPERVISOR EVALUATION FORM (60) استمارة تقييم مشرف المؤسسة )60( Nama Pelajar / Student s Name / اسم الطالب /ة No.

المزيد من المعلومات

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا

55 رة ا و ا ج ا ر ز ا ا ج ا إ و ا ب وا ادات ا ا ا ل رة ع أول رة ا ن ا ر ع ا م. أ ا. و ا ا ا ع ا ا إ و. ا ا ج ا ت أ ا آ و ا ا 55 رة و ج ر ز ج إ و ammar_zainuddin@ymail.com ب و دت ل رة ع أول رة ن ر ع م. أ. و ع إ و. ج ت أ آ و رس أن م ف ع. و دة در د و ر ى ع ت إ ت و ر ب أ ن م و رس. و. أ إ و د ع و و أن ت ل ة دت ع و رة د د رس رس ك

المزيد من المعلومات

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا

75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا 75 - ا آن ا mohamma و و را ر ا ء ofiqi@ n - og a.ac.i إن ا آن ا ة ل و. ا ل ا ا أ ا و و ن أ وأ و إ ذ. ا م ا آن و ا ن ا ى ا أن د ا و ا ا اء ا ء. و ف ا ا ف أ اع ا و و و ا ا ا آن ا أ ا. م ا ا ا م أ ا ا ا ا

المزيد من المعلومات

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI

SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY (UniSHAMS) PPS23 POSTGRADUATE AND RESEARCH MANAGEMENT CENTRE BORANG LAPORAN PENILAI VIVA-VOCE SARJANA/PHD EVALUATION REPORT VIVA-VOCE OF

المزيد من المعلومات

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو

تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصو تحليل األخطاء الصوتية لمادة مهارة القراءة فى تالميذ الفصل السابع المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا في البحث العلمي إلكمال بعض شروط للحصول على درجة سرجانا لكلية التربية والعلوم التعلمية قسم

المزيد من المعلومات

الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ين

الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ين الباب األو ل المقد مة أ. تمهيد المشكلة كانت اللغات متنو عة منها اللغة اإلند ونسي ة تفيد لغة وطنية وكذلك اللغة العربي ػة تفيد لغة وطنية لبالد العرب. ينبغي لنا أف نتعل م اللغة العربي ػة ألف ادلسلم ت يستعملوهنا

المزيد من المعلومات

Puasa Sunnah 2

Puasa Sunnah 2 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 16 Juni 2019/12 Syawwal 1440

المزيد من المعلومات

الأستاذة : آمال فرفار

الأستاذة : آمال فرفار اجتاهات الطلبة حنو تعلم اللغة العربية يف املدارس الدينية احلكومية املاليزية: املرحلة الثانوية بوالية سالجنور أمنوذجا Students' Attitudes toward Learning Arabic Language in Malaysian Government Religious

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il

IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Il IMPLEMENTASI PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS X MIPA MAN 4 BANTUL TAHUN AJARAN 2017/2018 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan

المزيد من المعلومات

Layout 2

Layout 2 الفعل العري ة القواعد في الاختار نتية الاختار في الص فهة الاخيرة 1 عي ن ي هذف ي هذف ي ي ر يار يار و ر ي نر ي ر و ر ل ل ي ر يار ف ع ت ف ع ت يا ر ف ع ت ي نر و ي ين ر يا ي ي ي ياي ياي و ي و ي ياي يا ي و ني

المزيد من المعلومات

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي

حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة البقرة( مبعىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتبي حتليل عالمات الوقف املمنوع والوقف الالزم يف املصحف اإلدنوودنيي وعالقتهن اليودى واملصحف )يف سورة القرة( معىن اآلية الر سالة العلمية مقوم لكلية الرتية و التعليم ال ستيفاء عض الشروط لنيل درجة اليرجادنا يف

المزيد من المعلومات

تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانط

تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانط تطبيق منهج تعليم اللغة العربية K13 االبتدائية هاشم بني مدرسة في اإلسمامية في ضوء المنهج حاالت( )دراسة رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : نور هريانطا 41114741 : مشرف الدكتور مفتاح الهدى الماجستير الدكتور

المزيد من المعلومات

הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח *אוניברסיטת חיפה *הפקולטה למדעי הרוח * * *كلية اآلداب * قسم اللغة العربية وآداهبا בחינת כניסה לבוגרי בתי ספר ערביים )ב"א, מ"א, השלמות למ"א( מועד הבחינה: 12.7.02.4 משך הבחינה: שעה ו- 04 דקות חומר עזר: אסור

المزيد من المعلومات

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ المؤتمر العالم الثا عر لعلماء الرعة المالة اإلسالمة ISSF2017 أ ت ا ت ت ا ل ة ة ا ا ة ا ة ص ع ا لم ل س و ل ل م ج ا ل م و ل خ ص و د او إ د ا ر ا ل ا ة ا ت ا ة ا ع ز ز ا ل ضب ا ط ا ل ر ع او ل ك ء ا ل ق ص

المزيد من المعلومات

DAFTAR PUSTAKA أمحد الطيب أمهية اللغة العربية الوصول إليها يف التاريخ اللغة مواد ميكن أمحد مرادي "

DAFTAR PUSTAKA أمحد الطيب أمهية اللغة العربية الوصول إليها يف التاريخ اللغة مواد ميكن أمحد مرادي DAFTAR PUSTAKA أمحد الطيب أمهية اللغة العربية الوصول إليها يف التاريخ اللغة مواد https://www.linkedin.com/in/ahmedeltayef 5702-70-58 ميكن أمحد مرادي "إعداد مواد اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية وتأليفها

المزيد من المعلومات

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה 1 *אוניברסיטת חיפה *הפקולטה למדעי הרוח *החוג לשפה וספרות ערבית *جامعة حيفا *كلية اآلداب * قسم اللغة العربية وآداهبا *אוניברסיטת חיפה *הפקולטה למדעי הרוח *החוג לשפה וספרות ערבית * قسم اللغة العربية وآداهبا

المزيد من المعلومات

الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف البا

الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف البا الباب منهج الثالث البحث وعي نته البحث ومجتمع البحث موقع أ. 1. البحث موقع يقوم يعين للبحث. الباحث فيو يعمل مكان ىو البحث موقع 1 العالية ادلدرسة يف الباحث PGII رقم فناتايودا شارع يف ادلتوقعة باندونج فيها.

المزيد من المعلومات

I J A Z A R A B I J o u r n a l o f A r a b i c L e a r n i n g p I S S N : e I S S N : TASHMIM AN NAMUDZAJ LI TA'LIM

I J A Z A R A B I J o u r n a l o f A r a b i c L e a r n i n g p I S S N : e I S S N : TASHMIM AN NAMUDZAJ LI TA'LIM p I S S N : 2 6 2 0-5 9 1 2 e I S S N : 2 6 2 0-5947 63 TASHMIM AN NAMUDZAJ LI TA'LIM AL LUGHAH AL 'ARABIYAH AL ITTISHALIYAH تصميم النموذج لتعليم اللغة العربية االتصالية Rojja Pebrian Universitas Islam

المزيد من المعلومات

Risalah Sholat Jum'at bag 3

Risalah Sholat Jum'at bag 3 MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 Ahad, 15 September 2019/15 Muharram

المزيد من المعلومات

اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (د

اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (د اكتساب مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية على ضوء علم اللغة النفسي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ودورة اللغة العربية الفارسي بباري (دراسة وصفية حتليلية واملقارنة) رسالة املاجستري إعداد

المزيد من المعلومات

تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا رسالة املاجستري إعداد إيرما أننداييت رقم ا

تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا رسالة املاجستري إعداد إيرما أننداييت رقم ا تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا رسالة املاجستري إعداد إيرما أننداييت رقم التسجيل: 13720025 قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

المزيد من المعلومات

املراجع املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة "أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتع

املراجع املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتع املراجع 1. املراجع من البحوث السابقة أرداين ريزا زوليفتا : الرافعة عز ة 5102. "أتثري منوذج التعليم التعاوين بنوع التعاون التكاملي يف القراءة والتعبري ومكافأة )Reward( على قدرة قراءة الن صوص يف اللغة العربية

المزيد من المعلومات

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor

جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditor جدول جلسات املؤمتر / Pembentangan Jadual يوم األربعاء / Rabu Hari 3 فبراير 6102 م / 2016M 24 Rabi ulakhir / 3 Februari قاعة احملاضرات الكربى / Auditorium Dewan (الفترة (Sesi 1 / 1 7.30am-10.00am 7.30am

المزيد من المعلومات

cover احدء.cdr

cover  احدء.cdr ISSN : 2338-4662 AL-IHDA MEDIA ILMIAH BAHASA ARAB VOL. 1, NOMOR 1, JUNI 2013 تطبیق أسلوب جیجسو على تدریس النحو فى معھد الفرقان العصري بمبي بسجلي (دراسة تجریبیة) عبد االله تطویر المواد التعلیمیة علي الا

المزيد من المعلومات

محتوى المنهج الدراسي في قسم تعليم اللغة العربية مرحلة الماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق - إندونيسي

محتوى المنهج الدراسي في قسم تعليم اللغة العربية مرحلة الماجستير  بكلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق - إندونيسي مجهورية إندونيسيا وزارة شؤون دينية جامعة مونا مك إبراهيم اإلسمية احلكومية مبانق كلية دراسات عليا قسم تعليم لغة عربية )املاجستري( حمتوى املنهج دراسي يف قسم تعليم لغة عربية مرحلة املاجستري بكلية دراسات عليا

المزيد من المعلومات

تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : قسم ا

تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : قسم ا تطبيق المدخل البنائي فى تعليم العقيدة و االخالق الحكومية ماالنج 2 باتو بمدرسة الثانوية البحث اجلامعي اعداد: فحرجال نور رزقى رقم القيد : 11111215 قسم التربية اإلسالمية كلية علوم التربية و التعليم جامعة

المزيد من المعلومات

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM :

INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : INTUISI SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT `ABD AL-WAHHĂB AL-SYA`RĂNĪ DISERTASI Oleh: ZULFAHMI LUBIS NIM : 94315020563 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA

المزيد من المعلومات

تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (A

تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (A تصميم أهداف تعليم املطالعة املعتمدة على تحليل اإلحتياجات في صعبة تعليم لغة العربية بجامعة جوروب اإلسالمية الحكومية Rini Institut Agama Islam Negeri (AIN) Curup rinwan06@gmail.com Abstract Students who

المزيد من المعلومات

إنَّ وأخواتهـا

إنَّ وأخواتهـا بسم هللا الر حمن الر حيم قال ابن مالك: إلن أن ليت لع ل كأن عكس ما ل كان م ن عم ل كإن زيدا عالم بأني ك فء ولكن ابن ه ذو ض غ ن أخوات ( إ ن ( هي : )إ ن أ ن ك أ ن لك ن ل ي ت ل ع ل (. معاني األحرف : إن و أن

المزيد من المعلومات

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda

1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Penda 1 Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender 1 Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA. A. Pendahuluan Diskursus tentang gender memiliki sisi yang

المزيد من المعلومات

جملة جواب الشرط الغير جازم

جملة جواب الشرط الغير جازم جملة جواب الشرط غير الجازم . جملة جواب الشرط الغير جازم وهي الجملة التي تكون جواب ا إلحدى أدوات الشرط غير الجازمة أدوات الشرط غير الجازمة تتكون من : أسماء )إذا لما كلما أحرف )أما لو لوال لوما( ) وهي ال

المزيد من المعلومات

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ )) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع األسئلة بعد قراءتك * لنص الشعري بعنوان )أعطني الناي(

المزيد من المعلومات

البحث اجلامعي حتليل احملتوى للكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية" ملسر حنيو واألخرين يف ضوء املنهج الدراسي 3102 مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درج

البحث اجلامعي حتليل احملتوى للكتاب الدراسي دروس اللغة العربية ملسر حنيو واألخرين يف ضوء املنهج الدراسي 3102 مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درج البحث اجلامعي حتليل احملتوى للكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية" ملسر حنيو واألخرين يف ضوء املنهج الدراسي 3102 مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درجة سرجانا )1-S( لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم

المزيد من المعلومات

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M

ح ا ا Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia   Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and M Rustina N Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia E-mail: rustinanurdin@gmail.com Abstract: This hadith through two chain lines; Anas and Mughaffal. For the history of Anas, there is no diversity

المزيد من المعلومات

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية

Nidhomul Haq Vol 3 No: 1 Maret 2018 ISSN تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية 1 تطويراملواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة )بحث تطويري مع التطبيق في مدرسة أمانة ألامة إلاعدادية فاجت موجوكرطا( Muhammad Hafidz Dosen Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto hafidz@ikhacacid Abstrak

المزيد من المعلومات

دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لدى الأصوليين

دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية لدى الأصوليين دراسات لغوي ة: دلالة مفهوم الموافقة وأثرها في استنباط الأحكام الأصوليين الشرعية لدى The meaning of the concept of corresponding meaning (muwafaqah) and its implications in formulating the sharia judgements

المزيد من المعلومات

تعليم مهارة الكالم في ضوء النظرية االجتماعية الثقافية لفايغوتسكي في معهد اآلمين الحرمين سمفانج مادورا. رسالة املاجستري هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موال

تعليم مهارة الكالم في ضوء النظرية االجتماعية الثقافية لفايغوتسكي في معهد اآلمين الحرمين سمفانج مادورا. رسالة املاجستري هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موال تعليم مهارة الكالم في ضوء النظرية االجتماعية الثقافية لفايغوتسكي في معهد اآلمين الحرمين سمفانج مادورا. رسالة املاجستري هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الستيفاء

المزيد من المعلومات

البحث اجلامعي حتليل جودة بنود االختبار النصفي دلادة اللغة العربية على أساس صدق ادلضمون وتوزيع تصنيف الذهين بلوم )دراسة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية

البحث اجلامعي حتليل جودة بنود االختبار النصفي دلادة اللغة العربية على أساس صدق ادلضمون وتوزيع تصنيف الذهين بلوم )دراسة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية البحث اجلامعي حتليل جودة بنود االختبار النصفي دلادة اللغة العربية على أساس صدق ادلضمون وتوزيع تصنيف الذهين بلوم )دراسة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكوميةكومان مشالية جومنبانج( إعداد: دوى نور ماال

المزيد من المعلومات

النصوص القرائية ودروس قواعد اللغة العربية في الكتب المقررة في الشهادة الثانوية الماليزية: دراسة استطلاعية

النصوص القرائية ودروس قواعد اللغة العربية في الكتب المقررة في الشهادة الثانوية الماليزية: دراسة استطلاعية دراسات لغوية: النصوص القرائية ودروس قواعد اللغة العربية يف الكتب املقررة يف الشهادة الثانوية املاليزية: دراسة استطالعية Reading Texts and Arabic grammatical lessons in the textbooks of Malaysian Secondary

المزيد من المعلومات

ن ي ن ي وزارة التربية والتعليم قسم اللغةالعربية مدرسة أبو ظيب للتعليم الثانوي اسم الطالب /... تدريب عام على الجملة الفعلية اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب ع

ن ي ن ي وزارة التربية والتعليم قسم اللغةالعربية مدرسة أبو ظيب للتعليم الثانوي اسم الطالب /... تدريب عام على الجملة الفعلية اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب ع ي ي مدرسة و ظي للعليم الاوي دري عام على الجملة الفعلية اقر الفقرة اآلية م ج ع السئلة الي ليها : ذلل العال ع ر الكلما ال ي حها خط سطير ر ا :... :... :... : يكملوا :... حي ا يحدوه 1. ي درك ذوو اإل رادة والعزيمة

المزيد من المعلومات

تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل اإلتصايل ملاهاة الكما لطلة املدةس الثانوي اإلسمامي التنوير بوجونغاةا. إعداد: حممد سوةغو فردوس رقم القيد :

تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل اإلتصايل ملاهاة الكما لطلة املدةس الثانوي اإلسمامي التنوير بوجونغاةا. إعداد: حممد سوةغو فردوس رقم القيد : تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل اإلتصايل ملاهاة الكما لطلة املدةس الثانوي اإلسمامي التنوير بوجونغاةا. إعداد: حممد سوةغو فردوس رقم القيد : 5050 ةقم املشرف: الدكتوة حممد عةد احلميد املاجستري التوظيف

المزيد من المعلومات

Jurnal MAHARAT Volume 1 No. 1 \ Oktober 2018 Roojil Fadillah Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Emai:

Jurnal MAHARAT Volume 1 No. 1 \ Oktober 2018 Roojil Fadillah Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Emai: Roojil Fadillah Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Emai: roojilfadhillah@fpb.umy.ac.id تحليل األخطاء النحوية اللغوية في الخطابة المنبرية )دراسة حالية( DOI: 10.18196/mht.115

المزيد من المعلومات

تكوين بيئة اللغة العربية و دورها في تطوير مهارة الكالم )الدراسة الوصفية في معهد "والي صاعا" فونوروكو( البحث الجامعي إعداد: فطمى زهرة صاحلة رقم القيد:

تكوين بيئة اللغة العربية و دورها في تطوير مهارة الكالم )الدراسة الوصفية في معهد والي صاعا فونوروكو( البحث الجامعي إعداد: فطمى زهرة صاحلة رقم القيد: تكوين بيئة اللغة العربية و دورها في تطوير مهارة الكالم )الدراسة الوصفية في معهد "والي صاعا" فونوروكو( البحث الجامعي إعداد: فطمى زهرة صاحلة رقم القيد: 12150106 قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية

المزيد من المعلومات

khalifah Umar bin Khatab

khalifah Umar bin Khatab MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id Fax : 0271 663977 Sekretariat : Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271)663299 Ahad, 14 Desember 2014/21

المزيد من المعلومات

النحو الواضح لألطفال

النحو الواضح لألطفال النحو الواضح لألطفال http://rasaelemaratiacom/ https://tme/rasael_emaratia_children احملتوى أو ل : الجملة المفيدة ا ثاني ا: أجزاء الجملة ثالث ا: أجزاء الجملة الفعلية 1 الفعل الماض 2 الفعل المضارع 3 فعل

المزيد من المعلومات

نـمو المتعلم

نـمو المتعلم ا مل ح ا ض ر ة ا خل ا م س ة: من و ا مل ت ع ل م. ا ل و ه ي ب أ. ن ع ي م ة ذ ل ك م ن ا ل ه د ف م ا ا ل ن م و ن ف س ب د ر ا س ة ع ل م ن ه ت م مل ا ذ ا ا ل ن م و ن ف س د ر ا س ة ع ل م م ن ا ل ه د ف ت ك م ن

المزيد من المعلومات

فعالية تطبيق نموذج التعليم ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) بوسيلة رسوم متحر كة لترقية مهارة االستماع للتالميذ في الفصل

فعالية تطبيق نموذج التعليم ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) بوسيلة رسوم متحر كة لترقية مهارة االستماع للتالميذ في الفصل فعالية تطبيق نموذج التعليم (Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) بوسيلة رسوم متحر كة لترقية مهارة االستماع للتالميذ في الفصل السابع "أ" بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية سيدوهارجو

المزيد من المعلومات

Journal of Arabic Language for Specialized Research (JALSR) Vol: 3, No: 3, 2018 The Scientific Institute For Advanced Training and Studies JOURNAL OF

Journal of Arabic Language for Specialized Research (JALSR) Vol: 3, No: 3, 2018 The Scientific Institute For Advanced Training and Studies JOURNAL OF The Scientific Institute For Advanced Training and Studies JOURNAL OF ARABIC LANGUAGE SPECIALIZED RESEARCH VOL, 3 NO, 3. 2018 EDITOR-IN-CHIEF ASSOC. PROF. DR. SOLEHAH YAACOB e-issn: 2289-8468 0 Editor

المزيد من المعلومات

رتهورية إندونيسيا وزارة الشئون الدينية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية إعداد ادلادة

رتهورية إندونيسيا وزارة الشئون الدينية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية إعداد ادلادة رتهورية إندونيسيا وزارة الشئون الدينية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية إعداد ادلادة رسالة ادلاجستري التعليمية لرتقي ة مهارة اإلستماع على

المزيد من المعلومات

البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم

البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم البحث الجامعي تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم بالعربية في مدرسة أمانة األمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية إعداد: محموة الزهرية رقم القيد: 04001131 إشراف: بشري مصطفى الماجستير رقم التوظيف

المزيد من المعلومات

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN Komisi Fat FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN (MUI) setelah: Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan

المزيد من المعلومات

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT.

RLC ~ TKI : YAYAT BT JUDI TAHRI (AS784667) Spsr : MAHRA HASAN DHAFAR HAMAD ALQAHTANI (A ) Agen : abu faisal services est PPTKIS : PT. PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PENGGUNA JASA TENAGA KERJA DENGAN TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR : PERORANGAN, NEGARA TUJUAN : UNITED ARAB EMIRATES (UAE) عقدالعمل بين صاحب العمل ىوالعمالة الاندونيسية القطاع

المزيد من المعلومات

البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو "المفتاح" ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02

البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو المفتاح ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02 البحث الجامعي تحليل الكتاب التعليمي لدرس النحو "المفتاح" ألمحمد رروويي يي الطالبين الدينية بروبولينجو روضة المدرسة إعداد: رروي عرشك يحيى روم القيد: 02031141 روم إشراف: الحاج بشري مصطفى الماجستير التوظيف:

المزيد من المعلومات

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏ تعليمات صرف جوازات السفر االردنية بدل تالف أو بدل فاقد - الدائمة أو المؤقتة ( ضفة و غزة( استدعاء موجه الى سعادة السفير االردني بطلب صرف جواز سفر بدل تالف فاقد مع بيان كيفية تلفهفقدانه. 4 صور شخصية ملونة

المزيد من المعلومات

تطوير المادة التعليمية على أساس التعاون التكاملي بين القراءة والتركيب )CIRC( لترقية مهارة القراءة بمدرسة تنوير اإلسالم المتوسطة سمبانج مادورا- جاوى ال

تطوير المادة التعليمية على أساس التعاون التكاملي بين القراءة والتركيب )CIRC( لترقية مهارة القراءة بمدرسة تنوير اإلسالم المتوسطة سمبانج مادورا- جاوى ال تطوير المادة التعليمية على أساس التعاون التكاملي بين القراءة والتركيب )CIRC( لترقية مهارة القراءة بمدرسة تنوير اإلسالم المتوسطة سمبانج مادورا- جاوى الشرقية رسالة الماجستير إعداد: محمد هاشم أشعري رقم التسجيل:

المزيد من المعلومات

ب) اإلعراب فن ومهارة سهلة ميكن أن تتقنها وقبل أن تعرب عليك ب : - قراءة القطعة قراءة سليمة. فهم العالقة بني الكلمات دون النظر إىل الرتتيب املكانى للكلم

ب) اإلعراب فن ومهارة سهلة ميكن أن تتقنها وقبل أن تعرب عليك ب : - قراءة القطعة قراءة سليمة. فهم العالقة بني الكلمات دون النظر إىل الرتتيب املكانى للكلم ب) اإلعراب فن ومهارة سهلة ميكن أن تتقنها وقبل أن تعرب عليك ب : - قراءة القطعة قراءة سليمة. فهم العالقة بني الكلمات دون النظر إىل الرتتيب املكانى للكلمة املعربة. تقسيم القطعة إىل مجل صغرية عن طريق الفواصل

المزيد من المعلومات

1 مقدمة خلفيةالبحث إن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم و ادلسلم ن منذ بزوغ فج االسالم. فيها نزل القرآن الكرمي دستور ادلسلم ن و هبا حتدث خامت النبي ن و ادل

1 مقدمة خلفيةالبحث إن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم و ادلسلم ن منذ بزوغ فج االسالم. فيها نزل القرآن الكرمي دستور ادلسلم ن و هبا حتدث خامت النبي ن و ادل مقدمة خلفيةالبحث إن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم و ادلسلم ن منذ بزوغ فج االسالم. فيها نزل القرآن الكرمي دستور ادلسلم ن و هبا حتدث خامت النبي ن و ادلرسل ن. و إهنا أقدم لغة حية يف العامل مل يعرتىا التغي

المزيد من المعلومات

الذكاء

الذكاء ا ل ذ ك ا ء و ا ل ف ر و ق ا ل ف ر د ي ة ا ل ذ ك ا ء ع ل ى ا ل ر غ م م ن تشابه كافة أ ف ر ا د ا جل ن س ا ل ب ش ر ي ف ي م ظ ا ه ر ا ل ن م و ا مل خ ت ل ف ة أ ن ه ن ا ك ت ف ا و ت ا ف ي م ا ب ي ن ه م ف ي ا

المزيد من المعلومات

اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم

اضطهاد المرأة في رواية حكاية زهرة لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد : طالبة بكلية اآلداب والعلوم اضطهاد المرأة في رواية "حكاية زهرة" لحنان الشيخ ( دراسة النسوية الرادكالية( رسالة قدمتها: روسى نوفريتى رقم القيد :135212519 طالبة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وادابها جامعة الرانيري

المزيد من المعلومات

اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين : اإلعداد رقم

اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين : اإلعداد رقم اإلسرتاتيجية التسويقية مبراكز الدورة اللغوية )دراسة حاالت ىف الدورات العربية املكثفة بباري, كاديري( رسالة املاجستري : أخريالدين 14720078 : اإلعداد رقم التسجيل قسم تعليم اللغة العربية كلية الدرسات العليا

المزيد من المعلومات

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن 2018-2017 المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة المطلوبة القراءة: درس احترام النظام )الجزء األول(+ درس

المزيد من المعلومات

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja

AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dja AL-KALIMAT AL-MUTA LLIQAH BI AL- MUSAWAH AL-JENDERIYAH FI AL-LUGAH AL-ARABIYYAH WA AL-INDONESIYYAH Akmaliyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung akmaliyahyusuf@gmail.com Abstract The definition

المزيد من المعلومات

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب ) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد

المزيد من المعلومات

تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم الت

تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم الت تحليل طريقة تمييز في تعليم قواعد النحو والصرف لترجمة القرآن والكتب العربية علي ضوء علم اللغة العصبي رسالة الماجستير إعداد : إيكا نوفيرا تريسنا رقم التسجيل: 32047741 قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

المزيد من المعلومات

تطوير مادة النحو )كتاب متن األجرومية( لوكسوكون بأمثلة من األحاديث النبوية بمعهد المسلمون أشيو الشمالية ننجرو أشيو دار السالم رسالة الماجستير اإلعداد ر

تطوير مادة النحو )كتاب متن األجرومية( لوكسوكون بأمثلة من األحاديث النبوية بمعهد المسلمون أشيو الشمالية ننجرو أشيو دار السالم رسالة الماجستير اإلعداد ر تطوير مادة النحو )كتاب متن األجرومية( لوكسوكون بأمثلة من األحاديث النبوية بمعهد المسلمون أشيو الشمالية ننجرو أشيو دار السالم رسالة الماجستير اإلعداد رقم التسجيل : : مشس البحر ا ١ تشرؼ األكؿ د. فيصل ٤ تمود

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

)البحث إعداد ادلجعم ادلاععد ي عجعيم الية الجعبيم والتطويري بالتطبيق ب الصف األو ل من مدرسة نور ا ٢ تدى ا ١ تتوسطة اإلسالمية تاالنج ) مقدم إلكمال بعض ا

)البحث إعداد ادلجعم ادلاععد ي عجعيم الية الجعبيم والتطويري بالتطبيق ب الصف األو ل من مدرسة نور ا ٢ تدى ا ١ تتوسطة اإلسالمية تاالنج ) مقدم إلكمال بعض ا )البحث إعداد ادلجعم ادلاععد ي عجعيم الية الجعبيم والتطويري بالتطبيق ب الصف األو ل من مدرسة نور ا ٢ تدى ا ١ تتوسطة اإلسالمية تاالنج ) مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا إعداد : نور ريدا دستيان

المزيد من المعلومات

إبتكار معلمي اللغة العربية يف تعليم مهارة الكالم مبعهد نور احلرمني نرمادا الغربية لومبوك رسالة املاجستري إعداد حممد شهر العظامي رقم التسجيل :

إبتكار معلمي اللغة العربية يف تعليم مهارة الكالم مبعهد نور احلرمني نرمادا الغربية لومبوك رسالة املاجستري إعداد حممد شهر العظامي رقم التسجيل : إبتكار معلمي اللغة العربية يف تعليم مهارة الكالم مبعهد نور احلرمني نرمادا الغربية لومبوك رسالة املاجستري إعداد حممد شهر العظامي رقم التسجيل : 14721054 قسم تعليم اللغة العربية كليات الدراسات العليا جامعة

المزيد من المعلومات

KG2 Weekly Newsletter Tuesday 24 February 2019 Week- 7 Week at a glance: Reminders: As we learned about clouds, rain, wind, snow and all kinds of inte

KG2 Weekly Newsletter Tuesday 24 February 2019 Week- 7 Week at a glance: Reminders: As we learned about clouds, rain, wind, snow and all kinds of inte KG2 Weekly Newsletter Tuesday 24 February 2019 Week- 7 Week at a glance: Reminders: As we learned about clouds, rain, wind, snow and all kinds of interesting weather. We will discuss about the weather

المزيد من المعلومات

معاين وزن املفاعلة يف سورة التوبة )دراسة حتليلية صرفية( )S1( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان قسم اللغة العربية وأ

معاين وزن املفاعلة يف سورة التوبة )دراسة حتليلية صرفية( )S1( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان قسم اللغة العربية وأ معاين وزن املفاعلة يف سورة التوبة )دراسة حتليلية صرفية( )S1( حبث جامعي مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان قسم اللغة العربية وأدهباكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم

المزيد من المعلومات

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى الصف: االول أ ب ج د ه و اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى صفحة 23 المراجعة + ورقة العمل رياضيات تسليم ورقة العمل تربية وطنية وحياتية تسليم ورقة العمل + عمل نشاط أسرتي سعيدة صفحة 23 + Reading

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Ja doc قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير

المزيد من المعلومات

اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاك

اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاك اسلوب الالتفات في سورة النساء ) دراسة تحليلية بلاغية ( هذا البحث مقد م إلىكلية الا داب والعلوم الثقافية جامعة سو ن كاليجاكا الا سلامية الحكومية جوكجاكر لا تمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي فى علم

المزيد من المعلومات

تخليط الشفرة عند ناطق اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الدوري الفارسي بفاري كاديري )دراسة لغوية اجتماعية( مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على

تخليط الشفرة عند ناطق اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الدوري الفارسي بفاري كاديري )دراسة لغوية اجتماعية( مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على تخليط الشفرة عند ناطق اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الدوري الفارسي بفاري كاديري )دراسة لغوية اجتماعية( مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على درجة سرجانا )1-S( فيكلي ة العلوم اإلنساني ة في قسم

المزيد من المعلومات

الجانب النظري في تصميم منهج لتعليم العربية للجامعيين غير المتخصصين فيها

الجانب النظري في تصميم منهج لتعليم العربية للجامعيين غير المتخصصين فيها دراسات لغوية: الجانب النظري في تصميم منهج لتعليم العربية للجامعيين غير المتخصصين فيها The theoretical aspect in designing syllabus for teaching Arabic for non-specialist university students in Arabic Aspek

المزيد من المعلومات

الباب الأول

الباب الأول الباب األول المقدمة أ- خلفية المشكالت وتقرير الموضوع اإلنسان ىو ادلخلوق ا إلجتماعي يعيش ب ت اجملتمع وكانت أنشطتو يف احلياة اليومية لن خترج من ناحية اإلجتماع واإلقتصاد والسياسة واحلضارة واألعمال الدينية

المزيد من المعلومات

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت

اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب بداية اهلداية ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االخت اسرتاتيجية الرتمجة الداللية يف ترمجةكتاب "بداية اهلداية" ملرتجم حممد علي مغفور شاذيل إسكندار )دراسة حتليلية نقدية ) جامعي حبث مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املرسحي نور ساطع من نورس أل فها فوزيةكورنياوايت عند جيوفحي ليش )دراسة حتليلية تداولية( حبث جامع إعداد : مهدي أمريكحم

انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املرسحي نور ساطع من نورس أل فها فوزيةكورنياوايت عند جيوفحي ليش )دراسة حتليلية تداولية( حبث جامع إعداد : مهدي أمريكحم انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املرسحي نور ساطع من نورس أل فها فوزيةكورنياوايت عند جيوفحي ليش )دراسة حتليلية تداولية( حبث جامع إعداد : مهدي أمريكحمي رقم القيد : 15310160 قرسم اللغة العحبية و أدهبا كلية

المزيد من المعلومات

بناء الفعل وإعرابه: - - بناء الفعل الماضي: بعض قواعد اللغة العربية الفعل الماضي مبني دائما وأما بناؤه فهو على الشكل اآلتي: الفتح: يبنى الفعل الماضي عل

بناء الفعل وإعرابه: - - بناء الفعل الماضي: بعض قواعد اللغة العربية الفعل الماضي مبني دائما وأما بناؤه فهو على الشكل اآلتي: الفتح: يبنى الفعل الماضي عل بناء الفعل وإعرابه: بناء الفعل الماضي: بعض قواعد اللغة العربية الفعل الماضي مبني دائما وأما بناؤه فهو على الشكل اآلتي: الفتح: يبنى الفعل الماضي على الفتح في مواضع هي: إذا لم يت صل به شيء نحو: كتب جلس نام.

المزيد من المعلومات

تأثير الوسائل األغنية على استيعاب التالميذ في المفردات ورغبتهم في تعل م اللغة العربية )دراسة تجريبية لتالميذ الفصل العاشر بمدرسة دار المصالح الثانوية

تأثير الوسائل األغنية على استيعاب التالميذ في المفردات ورغبتهم في تعل م اللغة العربية )دراسة تجريبية لتالميذ الفصل العاشر بمدرسة دار المصالح الثانوية تأثير الوسائل األغنية على استيعاب التالميذ في المفردات ورغبتهم في تعل م اللغة العربية )دراسة تجريبية لتالميذ الفصل العاشر بمدرسة دار المصالح الثانوية اإلسالمية شربون( محم د ريزا غيدار جامعة شيخ نور جايت

المزيد من المعلومات

جمهورية الع ارق و ازرة التربية المديرية العامة للمناهج قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط تأليف د. عبداإلله إب ارهيم د. مجيد نوط عبد د. علي رحيم

جمهورية الع ارق و ازرة التربية المديرية العامة للمناهج قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط تأليف د. عبداإلله إب ارهيم د. مجيد نوط عبد د. علي رحيم جمهورية الع ارق و ازرة التربية المديرية العامة للمناهج قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط تأليف د. عبداإلله إب ارهيم د. مجيد نوط عبد د. علي رحيم الحلو د. عبدالعباس عبدالجاسم علي جعفر عبيد 1437 ه -

المزيد من المعلومات